Sony | ICD-B500 | Sony ICD-B500 Upute za upotrebu

*309734211*(1)
IC Rekorder
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela naznačen je na stražnjoj strani ureñaja, a serijski broj je naznačen
unutar pretinca za baterije. Zabilježite serijski broj na dolje predviñeno mjesto. Ti
brojevi će vam biti potrebni prilikom pozivanja Sony ovlaštenog servisa u vezi s
ovim ureñajem.
Broj modela ICD-B500
ICD-B500
©2007 Sony Corporation
Serijski broj_______________________
Obavijest
PRODAVATELJ NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE
SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU
IZRAVNU, USPUTNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU
BILO KOJE VRSTE NITI ZA GUBITKE ILI
TROŠKOVE NASTALE ZBOG KORIŠTENJA
OŠTEĆENOG UREðAJA ILI BILO KAKVOG
PROIZVODA.
Ako imate pitanja o proizvodu, posjetite
http://www.sony.com/
2
Zbrinjavanje isluženih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima
prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
7 Priprema
Korak 1: Umetanje baterija
Pomaknite i podignite pokrov
pretinca za baterije.
Zamjena baterija
Indikator stanja baterija na
pokazivaču pokazuje stanje baterija.
Kada trepće indikator $,
zamijenite baterije novima.
Kada trepće indikator H,
baterije su potpuno prazne i ureñaj
će prekinuti s radom.
Vijek trajanja baterija*
Umetnite dvije LR03 (veličina
AAA) alkalne baterije pazeći na
oznake polariteta te zatvorite
pokrov pretinca.
Uz kontinuiranu uporabu, moguće je
11 sati snimanja ili 7,5 sati
reprodukcije u HQ modu ili 22 sata
snimanja ili 11 sati reprodukcije u SP
i LP modovima.
* Prilikom uporabe Sony alkalnih
baterija LR03 (veličina AAA)
* Prilikom reprodukcije s ugrañenih
zvučnika kada je razina glasnoće
podešena na otprilike sredinu.
Vijek trajanja baterija se može skratiti
ovisno o načinu uporabe ureñaja.
Napomene
Obje baterije uložite s
njihova – kraja.
Ukoliko se pokrov pretinca za
baterije slučajno odvoji,
ponovno ga postavite na način
koji je prikazan na slici.
Kada prvi put umetnete baterije ili kada umetnete baterije nakon što
je ureñaj dulje vrijeme bio bez njih, uključi se funkcija podešavanja
točnog vremena. Pogledajte korake 2 i 3 postupka "Korak 2:
Podešavanje sata" kako biste podesili vrijeme i datum.
• Nemojte koristiti manganske
baterije u ovom ureñaju.
• Prilikom zamjenjivanja baterije, na
pokazivaču se može pojaviti
izbornik za podešavanje vremena.
U tom slučaju ponovno podesite
datum i vrijeme. Meñutim,
snimljene poruke i podešenja
alarma ostaju pohranjena.
• Prilikom zamjenjivanja baterija,
zamijenite obje baterije novima.
• Nemojte puniti suhe baterije.
• Kada ne namjeravate upotrebljavati
ureñaj dulje vrijeme, izvadite
baterije kako biste spriječili opasnost
od curenja elektrolita i korozije.
• Ukoliko se na pokazivaču nalazi
poruka "ACCESS", ureñaj pristupa
podacima. Tijekom pristupa ne
vadite baterije kako ne biste oštetili
podatke.
3
Korak 2: Podešavanje sata
Izbornik za podešavanje vremena se pojavi kada prvi put umetnete baterije ili kada umetnete baterije nakon što
je ureñaj dulje vrijeme bio bez njih. U tom slučaju, nastavite od koraka 2.
Uključite izbornik za podešavanje sata
1 Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/
MENU malo dulje od 1 sek.
dok se "MODE" ne pojavi
na pokazivaču.
Uključi se izbornik.
2 Jednom pritisnite tipku –.
ili >+ za odabir "SET DATE".
3 Pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Treptat će znamenka godine.
Podesite datum
1 Pritisnite tipku –. ili >+
za odabir znamenke godine.
2 Pritisnite tipku NxPLAY/STOP.
Treptat će znamenke mjeseca.
3 Podesite redom mjesec i dan,
zatim pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Treptat će znamenka sata.
Savjet
Kako biste podesili godinu 2005., podesite "05Y".
Podesite vrijeme
1 Pritisnite tipku –. ili >+
za odabir znamenki sata.
2 Pritisnite NxPLAY/STOP.
Treptat će znamenke minuta.
3 Podesite minute.
4 Pritisnite tipku NxPLAY/STOP
na oznaci vremena.
Ponovno će se uključiti izbornik
"SET DATE".
5 Pritisnite tipku xSTOP kako
biste izašli iz izbornika.
Ukoliko ureñaj miruje u stop
modu dulje od 3 sekunde, na
pokazivaču će biti prikazano
trenutno vrijeme.
Savjet
Ureñaj nema preklopku za uključenje/isključenje. Pokazivač je uključen cijelo vrijeme.
4
7 Osnovne funkcije
Snimanje poruka
Možete snimiti do 99 poruka u svakoj od četiri mape (A, B, C i D).
Budući da se nova poruka koju želite snimiti automatski dodaje iza
završetka posljednje snimljene poruke, snimiti je možete vrlo brzo
bez traženja kraja posljednje poruke.
primjer
Poruka 1
Poruka 2
Nova poruka
Prazno
Napomena
Prije dugotrajnog snimanja umetnite nove baterije i provjerite indikator
napona baterije.
Odaberite način snimanja.
Pogledajte odjeljak "Promjena načina snimanja".
Odaberite mapu.
Pogledajte odjeljak "Odabir mape".
Indikator
preostale
memorije
Način snimanja
Broj tekuće
poruke
Prikaz
brojača*
Ukoliko tijekom snimanja slučajno
ogrebete ureñaj nekim predmetom ili
prstom, snimit će se šumovi.
Maks. vrijeme snimanja
Maksimalno vrijeme snimanja svih
mapama je kako slijedi. Moguće je
snimiti poruke u maks. vremenu
trajanja snimanja u jednoj mapi.
HQ*
SP**
LP***
30 h 25 min.
81 h 15 min.
150 h 15 min.
(h.: sati / min.: minute)
* HQ: Visoka kvaliteta snimanja
(mono zvuk)
** SP: Standardna kvaliteta
snimanja (mono zvuk)
*** LP: Dugotrajno snimanje (mono
zvuk)
Napomene
Započnite snimanje.
1 Pritisnite zXREC/PAUSE.
Napomena o snimanju
2 Govorite u ugrađeni mikrofon.
OPR indikator
(tijekom snimanja
svijetli crveno)
* Pojavljuje se opcija
odabrana tipkom
DISPLAY/MENU.
Tijekom snimanja ne trebate držati pritisnutom tipku zXREC/PAUSE.
• Za snimanje u boljoj kvaliteti zvuka,
odaberite HQ način. Za promjenu
načina snimanja, pogledajte
"Promjena načina snimanja".
• Prije dugotrajnog snimanja,
provjerite indikator baterije.
• Maks. vrijeme snimanja i broj
poruka ovise o uvjetima korištenja.
• Kada snimate u kombinaciji HQ,
SP i LP načina, maksimalno vrijeme
trajanja biti će izmeñu onog za HQ
odnosno onog za LP načina.
• Zbog tehničkih ograničenja IC
sustava snimanja, najmanja jedinica
koju ovaj ureñaj snima je otprilike 2 s,
stoga se može dogoditi:
− Kada je poruka kraća od najmanje
jedinice snimanja, ona će se ipak
brojati otprilike 2 s tako da će se
ukupno preostalo vrijeme snimanja
smanjiti za više od trajanja poruke.
− Kada je poruka dulja od najmanje
jedinice, ukupno preostalo
vrijeme snimanja će se smanjiti
za više od stvarnog trajanja
poruke ako se vrijeme njenog
trajanja ne može podijeliti na
najmanje jedinice snimanja bez
ostatka.
− Zbroj broja na brojaču i
preostalog vremena snimanja
može biti manji od maks.
vremena snimanja ureñaja.
5
Zaustavite snimanje.
zXREC/PAUSE
NxPLAY/STOP
Indikator preostale
memorije
Tijekom snimanja, indikator
preostale memorije se smanjuje za
jedan.
Memorija je
gotovo puna
–. (Prijelaz unatrag)
Pritisnite xSTOP
Ureñaj se zaustavlja
na početku tekuće
snimke.
Ukoliko nakon što ste zaustavili snimanje ne želite promijeniti mapu,
sljedeća poruka će se snimiti u istu mapu.
Za
Učinite sljedeće
pauzu snimanja*
Pritisnite tipku zXREC/PAUSE.
Tijekom pauze u snimanju, OPR indikator
trepće crveno a na pokazivaču trepće oznaka
"PAUSE".
nastavak snimanja iz Pritisnite tipku zXREC/PAUSE.
pauze
Snimanje se nastavlja od tog dijela.
(Za nastavak snimanja nakon pauziranja,
pritisnite tipku xSTOP.)
slušanje trenutne
snimke
Pritisnite tipku xSTOP za zaustavljanje
snimanja i zatim pritisnite tipku
NxPLAY/STOP.
slušanje trenutne
Pritisnite tipku NxPLAY/STOP tijekom
snimke odmah nakon snimanja.
snimanja
pretraživanje unatrag Zadržite tipku - . tijekom snimanja ili
tijekom snimanja
pauze snimanja. Snimanje će se zaustaviti, a
počet će pretraživanje trenutne snimke.
Reprodukcija počinje na mjestu otpuštanja
tipke.
odabir osjetljivosti
mikrofona
U izborniku možete podesiti osjetljivost
mikrofona. Pogledajte odjeljak "Odabir
osjetljivosti mikrofona".
H (high): Za snimanje na sastanku ili u tihim
i/ili prostranim mjestima.
L (low): Za snimanje diktata ili na bučnim
mjestima.
* Otprilike jedan sat nakon pauziranja snimanja, pauza se automatski
isključuje i ureñaj se zaustavlja.
6
Trepće
Kada preostalo vrijeme snimanja
bude manje od 5 minuta, posljednji
od indikatora trepće. Ako je
odabran mod prikaza preostale
memorije, na pokazivaču počnu
treptati "REMAIN" i brojač kad je
preostalo vrijeme 1 minuta.
Za nastavak snimanja, izbrišite
neke poruke.
Napomene
• Ukoliko pritisnete tipku zXREC/
PAUSE kada je memorija puna,
počet će treptati oznaka "FULL" i
čut će se zvuk upozorenja. Prije
ponovnog početka snimanja,
izbrišite neke poruke.
• Ukoliko pritisnete tipku zXREC/
PAUSE nakon što je u mapu
snimljeno 99 poruka, počet će
treptati oznaka "FULL" i čut će se
zvučni signal. Odaberite drugu
mapu ili izbrišite neke poruke.
Odabir mape
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU dulje
od 1 sekunde dok se na pokazivaču ne
pojavi "MODE".
2
Pritisnite –. ili >+ za odabir
"FOLDER" i pritisnite NxPLAY/STOP.
3
Pritisnite –. ili >+ za odabir
željenog direktorija i pritisnite
NxPLAY/STOP.
4
Pritisnite xSTOP za
izlaz iz izbornika.
Tekuća mapa
Odabir osjetljivosti mikrofona
1
Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU dulje
od 1 sekunde dok se na pokazivaču ne
pojavi "MODE".
2
Pritisnite –. ili >+ za odabir "SENS" i
pritisnite NxPLAY/STOP.
3
Pritisnite –. ili >+ za odabir "H
(visoka osjetljivost)" ili "L (niska
osjetljivost)" i pritisnite NxPLAY/STOP.
4
Pritisnite xSTOP za izlaz iz izbornika.
Automatsko uključenje
snimanja kod pojave
zvuka – Napredna VOR
funkcija
Kad je u izborniku opcija VOR
(voice operated recording)
podešena na ON, snimanje počinje
kad rekorder prepozna zvuk iz
okoline. (Na pokazivaču je
prikazana poruka "VOR").
Snimanje se zaustavlja kad
rekorder ne prepoznaje zvuk. (Na
pokazivaču trepće "VOR PAUSE").
Napomena
VOR funkcija je povezana s zvukovima
iz okoline. U izborniku podesite
osjetljivost mikrofona na "H (high)"
ili "L (low)". Ukoliko niste zadovoljni
snimkom nakon promjene osjetljivosti
mikrofona, ili za važnije snimke,
podesite VOR na OFF.
7
Reprodukcija poruka
Prilikom reprodukcije prethodno snimljene poruke, počnite od
koraka 1.
Prilikom reprodukcije poruke koju ste upravo snimili, počnite od
koraka 3.
Odaberite mapu.
Pogledajte odjeljak "Odabir mape".
Odaberite broj poruke.
Pritisnite –. ili
>+ za odabir
željenog broja.
Odabran broj poruke
Broj poruka
u mapi
–.: za manje
brojeve
>+: za veće
brojeve
Prikaz
brojača*
* Pojavi se prikaz odabran tipkom DISPLAY/MENU (pogledajte u
nastavku uputa).
Pokrenite reprodukciju.
1 Pritisnite Nx
PLAY/STOP.
Prikaz brojača (ili
odabrane opcije)
i Priključak za
slušalice
OPR indikator
(svijetli zeleno tijekom
reprodukcije)
2 Zakrenite VOL za
podešavanje
glasnoće.
xSTOP
8
Ponavljanje reprodukcije
poruke — Repeat Play
Tijekom reprodukcije pritisnite i
zadržite tipku NxPLAY/STOP
dulje od jedne sekunde.
Prikazat će se oznaka "]" i
odabrana poruka će se reproducirati
više puta.
Za nastavak normalne reprodukcije,
ponovno pritisnite NxPLAY/
STOP. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite tipku xSTOP.
Neprekidna reprodukcija
svih poruka iz odabrane
mape — Continuous Play
Neprekidnu reprodukciju možete
uključiti odabirom opcije CONT u
izborniku. Kad podesite CONT na
ON (uključeno), možete neprekidno
reproducirati sve poruke iz mape.
Pretraživanje unatrag/
unaprijed tijekom reprodukcije — (Cue/Review)
Za pretraživanje prema naprijed,
tijekom reprodukcije pritisnite i
zadržite tipku >+ te otpustite
kada doñete do mjesta od kojeg
želite započeti reprodukciju.
Za pretraživanje prema natrag,
tijekom reprodukcije pritisnite i
zadržite tipku –. te otpustite
kada doñete do mjesta od kojeg
želite nastaviti reprodukciju.
Ukoliko tipke –. ili >+
zadržite pritisnutima, ureñaj
započinje pretraživati brže.
Tijekom prvih 7 sekundi
pretraživanja unaprijed/unatrag čut
će se zvuk ubrzane reprodukcije.
Prilikom pretraživanja pri većoj
brzini neće se čuti zvuk reprodukcije.
Tijekom pretraživanja bit će
prikazan brojač, bez obzira na
podešenje načina prikaza.
Nakon reprodukcije jedne poruke, ureñaj se zaustavlja na početku
sljedeće poruke. Kada je uključena funkcija neprekidne reprodukcije
(podešena je na "ON"), ureñaj se zaustavlja nakon reprodukcije svih
poruka u direktoriju.
Nakon što je reproducirana posljednja poruka u direktoriju, ureñaj se
zaustavlja na početku posljednje poruke.
Za samostalno slušanje
Spojite slušalice (nisu dio isporuke) u priključak i. Ugrañeni
zvučnik će se automatski isključiti. Ukoliko se čuju smetnje, očistite
utikač slušalica.
Ostale funkcije
Za
Učinite sljedeće
zaustavljanje na
trenutnom položaju
Pritisnite NxPLAY/STOP ili xSTOP.
Za nastavak reprodukcije od tog mjesta,
ponovno pritisnite NxPLAY/STOP.
povratak na početak
trenutne poruke
Jednom pritisnite tipku –..
prijelaz na sljedeću
poruku
Jednom pritisnite tipku >+.
povratak na prethodne
poruke/prijelaz na
sljedeće poruke
Više puta pritisnite tipku –. ili >+.
(Kada je ureñaj zaustavljen, pritisnite i
zadržite tipku kako biste neprekidno
preskakali poruke.)
1 Savjet
Kada je ubrzana reprodukcija
posljednje poruke završila, 5 puta će
zatreptati poruka "END". (Ne možete
čuti zvuk reprodukcije.) Ukoliko
pritisnete i zadržite tipku –. dok
poruka "END" trepće na pokazivaču,
poruke će se reproducirati ubrzano a
normalna reprodukcija će započeti na
mjestu na kojem otpustite tipku.
Kada oznaka "END" prestane treptati
i OPR indikator se ugasi, ureñaj će se
zaustaviti na početku posljednje
poruke.
Ukoliko je posljednja poruka duga i
želite započeti reprodukciju od
njezinog kasnijeg dijela, pritisnite i
zadržite tipku >+ kako biste
reproducirali poruku do kraja i zatim
pritisnite tipku –. dok na
pokazivaču trepće poruka "END"
kako biste se vratili na željeno mjesto.
(Za poruke koje nisu posljednje,
prijeñite na početak sljedeće poruke a
zatim pretraživanjem prema natrag
pronañite željeni dio na kojem želite
započeti reprodukciju.)
9
Brisanje poruka
Poruke možete brisati jednu po jednu ili možete odjednom izbrisati sve poruke
u odabranoj mapi.
Imajte na umu da, kada jednom izbrišete poruku, više je ne možete vratiti.
Brisanje jedne po jedne poruke
Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovno dodjeljuju
brojevi kako izmeñu poruka ne bi ostala praznina.
Prije brisanja
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4 Poruka 5
Brisanje poruke 3
Nakon brisanja Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Preostalim porukama su ponovno dodijeljeni brojevi.
A Pritisnite ERASE za vrijeme reprodukcije
poruke koju želite obrisati ili pritisnite
ERASE dulje od 1 sekunde dok je
reprodukcija zaustavljena.
Oglašava se zvučni signal te počnu treptati broj
poruke i "ERASE", a poruka će se
reproducirati 10 puta.
B Pritisnite ERASE dok se poruka reproducira.
Poruka je izbrisana i preostalim porukama će
se ponovno dodjeljuju brojevi. (Primjerice,
ukoliko izbrišete poruku 3, poruka 4 će postati
poruka 3. Kada je brisanje završeno, ureñaj će
zaustaviti na početku sljedeće poruke.)
Brisanje svih poruka u mapi
Primjer
Mapa A
Pritisnite tipku xSTOP
prije koraka 2.
Za brisanje drugih
poruka
Ponovite korake 1 do 2.
Za djelomično
brisanje poruke
Najprije podijelite
poruku, a zatim željeni
dio izbrišite slijedeći gore
opisani postupak.
Mapa B
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3
Praznina
A Odaberite mapu
koju želite obrisati
tipkom DISPLAY/
MENU.
(Pogledajte odjeljak
"Odabir mape".)
Praznina
Poruka 1 Poruka 2
Poruka 3
Poruka 1 Poruka 2
Poruka 3
2 Dok držite xSTOP,
pritisnite ERASE dulje od
1 sekunde.
Na pokazivaču
će 10 puta treptati
"ALL ERASE".
3 Dok poruka na
pokazivaču
trepće, pritisnite
ERASE.
10
Za odustajanje od
brisanja
Za odustajanje od
brisanja
Pritisnite tipku xSTOP
prije koraka 3.
Dijelovi i kontrole na uređaju
Uređaj
i (slušalice) priključak
MIC (ugrañeni mikrofon)
m priključak (mikrofon)
OPR indikator
Pokazivač
ERASE
VOL (glasnoća)*
DISPLAY/MENU
DIVIDE
xSTOP
zXREC (snimanje)/PAUSE
–. (prijelaz/pretraživanje unatrag/
>+ prijelaz/pretraživanje unaprijed)
(SELECT)
Zvučnik
Stražnja strana uređaja
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
* Pokraj tipke se nalazi ispupčenje koje
pokazuje smjer pojačavanja glasnoće.
** Tipka ima ispupčenje.
Pokazivač
Indikator mape
Indikator osjetljivosti mikrofona
Indikator alarma
Broj odabrane poruke
REC DATE indikator
(datum snimke)
REMAIN indikator
Indikator preostale
memorije
Ušica za pričvršćivanje
Pretinac za
baterije
Indikator kapaciteta
baterije
Indikator načina snimanja
Indikator REC (snimanje)
Indikator ponavljanja
reprodukcije
Broj poruka u mapi/
Izbornik/Brojač/Indikator
preostalog vremena/
Indikator datuma
snimanja/Indikator
točnog vremena/Poruke
remena za nošenje
(nije dio isporuke)
11
7 Različiti načini snimanja
Prilikom snimanja s ostale opreme
m (mikrofon)
Dodavanje snimke prethodno
snimljenoj poruci
Priključni
kabel s prigušnikom (nije
dio isporuke)
Trenutno reproduciranoj poruci možete dodati
snimku tijekom njene reprodukcije.
Dodana snimka će biti smještena iza poruke a brojat
će se kao dio te poruke.
Tijekom
reprodukcije
poruke 3
Poruka 3
Nakon dodavanja snimke
Poruka 3
Sastanak u 14 sati,
1 prosinca.
1
Poruka 4
Dodana snimka
u konferencijskoj
sobi A
Tijekom reprodukcije,
pritisnite i zadržite tipku
zXREC/PAUSE dulje od 1
sekunde.
Pojavi se "REC" indikator.
"ADD" će treptati na 3 sekunde na pokazivaču.
OPR indikator će svijetliti crveno. Nova snimka
se dodaje na kraj tekuće snimke.
2
Napomene
• Provjerite jesu li priključci čvrsto spojeni.
• Savjetujemo da načinite probnu snimku kako biste
provjerili podešenja glasnoće i ispravnost priključaka.
• Prilikom priključivanja opreme koja nije Sony,
pročitajte upute za uporabu te opreme.
Automatsko snimanje pri
pojavi zvuka — Funkcija
Advanced VOR
VOR ON:
Napomene
VOR OFF:
Priključite plug-in-power mikrofon ili
drugu opremu u priključak m
(mikrofon).
Tijekom snimanja s vanjskim
mikrofonom
m (mikrofon)
mini-priključak
(mono
zvuk)
Vanjski
mikrofon
(opcija)
Prilikom spajanja vanjskog mikrofona, ugrañeni
mikrofon se automatski isključuje. Kada priključite
plug-in-power mikrofon, on se automatski napaja iz
izvora napajanja IC rekordera.
12
Aktivirana je funkcija VOR (Voice
Operated Recording). Snimanje
započinje kad ureñaj prepozna zvuk i
prekida se kad zvuka nestane. Tako
se izbjegava snimanje tišine.
Funkcija VOR je isključena. Odabran
je normalan način snimanja.
1
Pritisnite DISPLAY/MENU
dulje od 1 sekunde dok se na
pokazivaču ne prikaže
"MODE".
2
Pritisnite –. ili >+
+ za
prikaz "VOR" i pritisnite
NxPLAY/STOP.
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona ili s druge opreme
1
mini-priključak
(mono ili stereo)
Za snimanje poruka slijedite upute iz
odjeljka "Snimanje poruka".
Pritisnite xSTOP za kraj snimanja.
• Za dodavanje snimke je potrebno dovoljno memorije.
• Dodan ili presnimljen dio poruke će biti snimljen u
istom modu (HQ, SP ili LP).
EAR, EARPHONE,
v ili REC OUT
Kasetofon, TV, radijski
prijemnik, itd.
2
Poruka 4
mini-priključak (mono zvuk)
Trepće "OFF" (ili "ON").
3
Pritisnite –. ili >+
+ za
odabir "ON" ili "OFF" te
pritisnite NxPLAY/STOP.
Podešavanje je završeno.
4
Pritisnite xSTOP za izlazak iz
izbornika.
7 Ostale funkcije
Reprodukcija podijeljene poruke
Pritisnite tipku –. ili >+ kako biste prikazali
broj poruke s time da dijelovi iste poruke imaju
različite brojeve.
Dijeljenje poruke
Poruku možete podijeliti tijekom snimanja ili reprodukcije, tako da je tada poruka podijeljena na dva
dijela, te je podijeljenoj poruci dodan novi broj
poruke. Dijeljenjem poruke možete na vrlo
jednostavan način pronaći željeni dio poruke koji
želite reproducirati nakon dužeg snimanja,
primjerice sastanka.
Poruke je moguće dijeliti dok ukupan broj poruka u
mapi ne dosegne broj 99.
Tijekom snimanja ili reprodukcije pritisnite
tipku DIVIDE na mjestu na kojem želite
podijeliti poruku.
• Kada pritisnete tipku DIVIDE
tijekom snimanja:
Novi broj poruke je dodan na mjestu
gdje ste pritisnuli tipku i taj novi
broj i poruka "DIVIDE" trepću 3
sekunde na pokazivaču. Iako će poruka biti
podijeljena, snimljena je bez prekida.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka je podijeljena
Snimanje se nastavlja.
1 Neprekidna reprodukcija podijeljene poruke
Odaberite ON u opciji CONT kao što je opisano u
postupku "Neprekidna reprodukcija svih poruka u
mapi".
Napomene
• Ukoliko je u mapi već snimljeno 99 poruka, više ne
možete dijeliti poruke. U tom slučaju, smanjite broj
poruka u mapi na 98 ili manje tako da izbrišete neke
poruke ili ih prije dijeljenja premjestite u drugu mapu.
• Ukoliko podijelite poruku s podešenim alarmom,
podešenje alarma će se odnositi samo na prvi dio
podijeljene poruke.
• Nije moguće dijeljenje prve ili zadnje sekunde
poruke.
• Ukoliko često dijelite poruku, možda više neće biti
moguće dijeljenje.
• Nakon podjele poruke, podijeljene dijelove možete
kombinirati u IC rekorderu.
• Ako poruku previše puta podijelite za vrijeme
njezinog snimanja, može se pojaviti sljedeće: OPR
indikator trepće i ureñajem se ne može rukovati neko
vrijeme. Pojava nije kvar. Pričekajte dok se indikator
OPR isključi.
1 Savjet
Poruku možete podijeliti i dok je uključena pauza
snimanja.
• Kada pritisnete tipku DIVIDE
tijekom reprodukcije:
Poruka je podijeljena na dva dijela
na mjestu kad ste pritisnuli tipku, te
novi broj poruke i "DIVIDE" trepće
3 sekunde na pokazivaču. Broj sljedeće poruke se
povećava za jedan.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka je podijeljena
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Broj poruka se povećava.
13
Premještanje poruka u drugu
mapu — funkcija Move
Reprodukcija poruke u željeno
vrijeme pomoću alarma
Snimljene poruke možete premjestiti u drugu mapu.
U željeno vrijeme možete podesiti oglašavanje
alarma i početak reprodukcije poruke. Ukoliko
odaberete "B-ONLY" u koraku 6, oglasit će se
alarm, no neće početi reprodukcija.
Primjer: Premještanje poruke 3 iz mape A u mapu C.
1
2
3
Dok je uređaj zaustavljen,
odaberite poruku koju želite
premjestiti.
Pritisnite i zadržite DISPLAY/
MENU dulje od 1 sekunde dok
se "MODE" ne pojavi na
pokazivaču.
Pritisnite tipku –. ili >+
za odabir "MOVE" i pritisnite
NxPLAY/STOP.
Trepće indikator odredišne mape.
4
Pritisnite tipku –. ili >+
za odabir mape u koju želite
premjestiti poruku (u ovom
slučaju C).
5
Pritisnite NxPLAY/STOP.
Poruka se premješta odabranu mapu.
6
Pritisnite xSTOP za izlaz iz
izbornika.
1
Odaberite mapu (pogledajte
odjeljak "Odabir mape") i
prikaz poruke koju želite
reproducirati s alarmom.
2
Uđite u izbornik podešavanja
alarma.
A Pritisnite i zadržite DISPLAY/
MENU dulje od 1 sekunde
dok se "MODE" ne pojavi na
pokazivaču.
B Pritisnite tipku –. ili >+
za odabir "ALARM OFF"
(Ukoliko je alarm već podešen na
odabranu poruku, prikazana je
poruka "ALARM ON". Ukoliko
ne želite promijeniti podešenje,
pritisnite xSTOP za izlaz iz
izbornika).
Napomena
Ukoliko nije podešen sat ili ukoliko u
odabranom direktoriju nema snimljenih
poruka, poruka "ALARM OFF (ili ON)" se
neće prikazati.
C Pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Počinje treptati oznaka "OFF".
Za odustajanje od premještanja
poruke
Pritisnite tipku xSTOP prije koraka 5.
Napomena
Ova funkcija neće kopirati poruku u drugu mapu. Kada
premjestite poruku u drugu mapu, verzija poruke u
prethodnoj mapi će biti izbrisana.
D Pritisnite tipku –. ili
>+ za odabir "ON".
Počinje treptati oznaka "ON".
E Pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Na pokazivaču će treptati poruka
"DATE".
14
3
Podesite datum alarma.
6
A Dok trepće oznaka "DATE"
pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Na pokazivaču se pojavi poruka
"ALARM ON".
Treptat će znamenka godine.
B Pritisnite tipku –. ili
>+ kako biste odabrali
znamenku godine i
pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Podesite zvuk alarma.
A Pritisnite tipku –. ili
>+ za odabir zvuka
alarma: "B-PLAY" (reprodukcija poruke nakon alarma)
ili "B-ONLY" (samo alarm).
B Pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Reprodukcija na željeni datum
(poruka će se reproducirati istog datuma svake
godine u isto vrijeme sve dok ne izbrišete
podešenje alarma)
7
Pritisnite xSTOP za izlaz iz
izbornika.
Treptat će znamenka mjeseca.
C Pritisnite tipku –. ili
>+ kako biste odabrali
znamenku mjeseca i
pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Treptat će znamenka dana.
D Pritisnite tipku –. ili
>+ kako biste odabrali
znamenku dana.
Reprodukcija svakog tjedna
Pritisnite tipku –. ili >+
kako biste odabrali dan u tjednu.
Reprodukcija svakog dana u isto
vrijeme
Pritisnite tipku –. ili >+
kako biste odabrali opciju "DAILY".
4
Pritisnite tipku NxPLAY/
STOP.
Trepće znamenka sata.
5
Podesite vrijeme alarma.
A Pritisnite tipku –. ili
>+ za odabir znamenke
sata i pritisnite NxPLAY/
STOP.
Trepću znamenke minute.
B Pritisnite tipku –. ili
>+ za odabir znamenke
minute i pritisnite tipku
NxPLAY/ STOP.
Prikaza će se "B-PLAY".
Kada je odabrana poruka s podešenim alarmom, na
pokazivaču se prikazuje oznaka ",".
U podešeno vrijeme će se oglasiti alarm u trajanju
od 10 sekundi i reproducirat će se odabrana poruka.
Tijekom reprodukcije će na pokazivaču treptati
oznaka "ALARM".
Kada reprodukcija završi, ureñaj će se automatski
zaustaviti na početku te poruke.
Ponovno slušanje iste poruke
Pritisnite tipku NxPLAY/STOP. Ista poruka će se
reproducirati od početka.
Za odustajanje od podešavanja alarma
prije početka reprodukcije
Pritisnite tipku xSTOP dok se čuje zvuk alarma.
Možete zaustaviti reprodukciju i ukoliko su tipke
blokirane funkcijom HOLD.
Napomene
• Ne možete podesiti alarm ukoliko niste podesili sat ili
ukoliko u odabranoj mapi nema snimljenih poruka
(ureñaj neće ući u izbornik podešavanja alarma kada
pritisnete tipku DISPLAY/MENU u koraku 2).
• Ukoliko pokušate podesiti alarm s istim podešenjima
koja već postoje za neku drugu poruku, pojavit će se
poruka "PRE SET" i nova podešenja će biti
onemogućena.
• Ako pokušate podesiti alarm za vrijeme prije tekućeg,
na pokazivaču se prikazuje "BACK-D" i alarm se ne
može podesiti.
• Ukoliko se alarm oglasi tijekom reprodukcije druge
poruke s podešenjem alarma, ona će se prekinuti i
reproducirat će se nova poruka.
• Ukoliko je u podešeno vrijeme alarma u tijeku
snimanje, alarm će se u trajanju od 10 sekundi oglasiti
nakon snimanja i tada će započeti reprodukcija. Kada
istekne podešeno vrijeme alarma, na pokazivaču će
treptati oznaka ",".
• Ukoliko tijekom snimanja istekne vrijeme podešeno
za više alarma, nakon snimanja će se reproducirati
samo prva poruka.
15
• Ukoliko vrijeme alarma istekne dok je ureñaj u
načinu rada s izbornicima, alarm će se oglasiti i
izbornici će se zatvoriti.
• Ukoliko izbrišete poruku za koju ste podesili alarm,
podešenje alarma će takoñer biti izbrisano.
• Ukoliko podijelite poruku za koju ste podesili alarm,
reprodukcija će se zaustaviti na mjestu gdje ste
podijelili poruku.
• Glasnoću reprodukcije možete podesiti kontrolom VOL.
• Ukoliko vrijeme alarma istekne tijekom brisanja poruke,
alarm će se oglasiti u trajanju od 10 sekundi nakon
završetka brisanja i tada će započeti reprodukcija.
• Podešenje alarma se neće izbrisati nakon što završi
reprodukcija poruke pomoću alarma. Za poništenje
alarma, pogledajte dolje opisani postupak.
Poništenje podešenja alarma ili
promjena podešenog vremena
1 Odaberite poruku za koju ste podesili alarm i
pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/MENU malo
dulje od 1 sekunde za prikaz izbornika.
2 Pritisnite –. ili >+ za odabir "ALARM ON".
3 Pritisnite tipku NxPLAY/STOP kako bi
počela treptati poruka "ON".
4 Za poništavanje podešenja alarma: Pritisnite
tipku –. ili >+ kako bi treptala oznaka
"OFF" i zatim pritisnite tipku NxPLAY/STOP.
Za promjenu podešenog vremena i datuma
alarma: Pritisnite tipku NxPLAY/STOP.
Kada je prikazan datum alarma, ponovite korake 3
do 6 opisanog postupka.
5 Pritisnite tipku xSTOP za izlaz iz izbornika.
Sprečavanje slučajnog pokretanja funkcija — funkcija HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u položaj "ON". Tri
sekunde će se prikazivati "HOLD" što znači da su
sve funkcije tipki i kontrola blokirane.
Ukoliko je funkcija HOLD aktivirana u stop modu, nakon prikaza poruke "HOLD" će se isključiti svi prikazi.
Za isključenje funkcije HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u položaj "OFF".
Napomena
Ukoliko funkciju HOLD uključite tijekom snimanja, za
prekid snimanja prvo isključite funkciju HOLD.
1 Savjet
Čak i ako je funkcija HOLD uključena, možete
zaustaviti reprodukciju pomoću alarma. Za
zaustavljanje alarma ili reprodukcije pritisnite xSTOP.
16
Odabir načina prikaza
Možete odabrati različite načine prikaza kada je
ureñaj zaustavljen, tijekom snimanja i tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku DISPLAY/MENU način
prikaza će se promijeniti na sljedeći način:
1 Na prikazu tekućeg vremena
Ukoliko je miruje dulje od 3 sekunde u stop
modu, na pokazivaču će biti prikazano
tekuće vrijeme, neovisno o načinu
pokazivača.
Brojač:
Proteklo vrijeme reprodukcije/
vrijeme snimanja jedne poruke
Preostalo vrijeme snimanja
(REMAIN):
Tijekom reprodukcije: indikator
preostalog vremena poruke. U
stop modu ili tijekom snimanja:
indikator preostalog vremena
snimanja.
Snimljeni datum (REC DATE)*:
Datum kada je snimljena
trenutna poruka.
Snimljeno vrijeme (REC DATE)**:
Vrijeme tekuće poruke je
snimljeno.
* Ukoliko sat tada nije bio podešen, prikazat će se
"--Y--M--D".
** Ukoliko sat tada nije bio podešen, prikazat će se "--:--"
Isključivanje "bip" zvuka
BEEP ON: Čut će se "bip" zvuk koji označava
prihvat neke radnje.
BEEP OFF: "Bip" zvuk će se čuti samo za
podešenje alarma i timera.
1
2
Pritisnite i zadržite DISPLAY/
MENU malo dulje od 1 sek
dok se na pokazivaču ne
pojavi "MODE".
Pritisnite –. ili >+ za
odabir podešenja "BEEP ON
(ili OFF)" i zatim pritisnite
NxPLAY/STOP.
Neprekidna reprodukcija svih
poruka u mapi
CONT ON: Možete reproducirati sve poruke u
direktoriju jednu za drugom.
CONT OFF: Reprodukcija se zaustavlja na kraju
svake poruke.
1
Pritisnite i zadržite tipku
DISPLAY/MENU malo dulje
od 1 sekunde dok se na
pokazivaču ne pojavi
"MODE".
2
Pritisnite –. ili >+ kako
biste prikazali "CONT" i
pritisnite NxPLAY/STOP.
Treptat će "ON (ili OFF)".
3
Pritisnite –. ili >+ kako
biste odabrali "ON" ili "OFF" i
zatim pritisnite NxPLAY/
STOP.
Treptat će "OFF (ili ON)".
3
Podešenje je završeno.
4
Pritisnite tipku xSTOP za
izlaz iz izbornika.
Pritisnite –. ili >+ kako
biste odabrali "ON" ili "OFF"
te pritisnite NxPLAY/STOP.
Podešavanje je dovršeno.
4
Pritisnite tipku xSTOP za
izlaz iz izbornika.
Promjena načina snimanja
HQ: Snimanje visoke kvalitete zvuka (mono zvuk).
SP: Možete snimati s boljom kvalitetom zvuka
(mono zvuk)
LP: Možete snimati dulje vrijeme (mono zvuk).
1
Pritisnite i zadržite tipku
DISPLAY/MENU malo dulje
od 1 sekunde dok se na pokazivaču ne pojavi "MODE".
2
Dok je prikazano "MODE"
pritisnite NxPLAY/STOP.
Treptat će "HQ (ili SP, LP)".
3
Pritisnite –. ili >+ za
odabir "HQ", "SP" ili "LP" i
pritisnite NxPLAY/STOP.
Podešavanje je dovršeno.
4
Pritisnite tipku xSTOP za
izlaz iz izbornika.
Podešenje je aktivno i prikazan je
normalan prikaz.
Ukoliko ureñaj miruje 3 sek, na pokazivaču će
biti tekuće vrijeme i odabrani način snimanja.
17
Mjere opreza
Tehnički podaci
O napajanju
• Za napajanje ureñaja koristite isključivo napajanje
od 3 V DC. Upotrijebite dvije LR03 (veličina
AAA) alkalne baterije.
Medij za snimanje
Ugrañena flash memorija 256 MB, mono
snimanje.
Stvaran iskoristiv kapacitet memorije
može biti manji.
Vrijeme snimanja
HQ: 30 sati i 25 minuta
SP: 81 sat i 15 minuta
LP: 150 sati i 15 minuta
Frekvencijski opseg
HQ:
260 Hz - 6 800 Hz
SP:
220 Hz - 3 400 Hz
LP:
220 Hz - 3 100 Hz
Zvučnik promjera otprilike 2,8 cm
Izlazna snaga
250 mW
Ulaz/izlaz
• Priključak za slušalice (mini priključak)
8 - 300 ohma
• Priključak za plug in power mikrofon
(mini priključak, mono)
Minimalna ulazna razina 0,6 mV
Napajanje
Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije: 3 V DC
Dimenzije (š T v T d) (bez dijelova koji strše i kontrola)
34,6 T 109,5 T 18,0 mm
Masa (s baterijama)
65 g
Isporučeni pribor
Upute za uporabu (1)
LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)
Dodatan pribor
Electret kondenzatorski mikrofon ECMDM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1, (za
snimanje putem telefona)
Aktivni zvučnik SRS-T88, SRS-T80
O sigurnosti
• Ne koristite ureñaj tijekom vožnje, vožnje bicikla
ili upravljanja motornim vozilom.
O rukovanju
• Ne ostavljajte ureñaj na mjestima blizu izvora topline ili pod izravnim utjecajem sunčeve svjetlosti,
pretjerane prašine ili mehaničkih udaraca.
• Ukoliko neki predmet ili tekućina prodru u ureñaj,
uklonite baterije i prije sljedeće uporabe, neka
ureñaj provjeri kvalificirani tehničar.
O smetnjama
• Moguće su smetnje tijekom snimanja ili reprodukcije,
ako je ureñaj smješten blizu AC izvora energije,
fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona.
• Moguće je snimanje smetnji ukoliko nekim
predmetom, primjerice prstom, grebete po ureñaju
tijekom snimanja.
O održavanju
• Za čišćenje kućišta upotrijebite blago navlaženu
meku tkaninu. Ne koristite alkohol, benzin ili
razrjeñivač.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz ureñaj,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Savjet o sigurnosnim kopijama
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od
gubljenja podataka uzrokovanu slučajnim
rukovanjem ili kvarom IC rekordera, savjetujemo
da napravite zaštitne kopije snimljenih poruka na
drugom mediju.
Vaš prodavatelj možda neće imati sav gore navedeni
dodatni pribor. Detaljnije informacije zatražite od
prodavatelja.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
18
U slučaju problema
Oznaka "--Y--M--D" ili "--:--" je prikazana
na pokazivaču.
Prije odlaska u servis, provjerite sljedeće natuknice.
Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite
se najbližem Sony servisu.
• Niste podesili vrijeme (sat).
Uređaj ne radi.
• Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio
podešen, datum snimanja neće biti prikazan.
• Baterije su nepravilno uložene.
• Baterije su prazne.
• Tipke su blokirane pomoću HOLD preklopke.
(Kada pritisnete bilo koju tipku, na pokazivaču 3
sekunde trepće poruka "HOLD".)
Prikazana je oznaka "--Y--M--D" ili "--:--" je
prikazana na REC DATE pokazivaču.
Ne možete podijeliti poruku.
• Priključne su slušalice.
• Glasnoća je postavljena na najmanju razinu.
• Ne možete podijeliti poruku u mapi koja već
sadrži 99 poruka.
• Ukoliko često dijelite poruke, ureñaj ih možda
više neće moći dijeliti.
• Prvu i posljednju sekundu poruke ne možete
dijeliti.
Na pokazivaču je prikazana oznaka
"FULL" i ne možete započeti snimanje.
Potrebno je dulje vrijeme za početak rada
uređaja.
• Memorija je puna. Izbrišite neke poruke.
• U odabranu mapu već je snimljeno 99 poruka.
Odaberite drugu mapu ili izbrišite neke poruke.
• Ako poruku podijelite previše puta, dok je ureñaj
snima, može doći do sljedeće pojave: OPR
indikator trepće i ureñajem se ne može rukovati
neko vrijeme. Pojava nije kvar. Pričekajte dok se
OPR indikator isključi.
Nema zvuka iz zvučnika.
Čuju se smetnje.
• Tijekom snimanja ste zagrebli ureñaj nekim
predmetom ili prstom tako da su se snimile
smetnje.
• Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili
ureñaj u blizini izvora napajanja, izvora
fluorescentne svjetlosti ili mobilnog telefona.
• Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan
tijekom snimanja. Očistite priključak.
• Priključak slušalica je zaprljan. Očistite
priključak.
Razina snimanja je niska.
• U izborniku podesite osjetljivost mikrofona na
"H (high).
Snimanje je prekinuto.
• Napredna funkcija VOR je uključena. Podesite
VOR na "OFF".
Razina signala snimanja je neujednačena
(pri snimanju glazbe i sl.).
• Ureñaj je napravljen tako da automatski
podešava razinu snimanja prilikom snimanja
sastanaka itd., ali nije prikladan za snimanje
glazbe.
Ne možete snimati poruku u
maksimalnom vremenu trajanja.
• Ako snimite poruke u kombinaciji HQ, SP i LP
načina, vrijeme snimanja varira, ovisno o
maksimalnom vremenu snimanja u HQ načinu,
odnosno LP načinu.
• Kad obje mape sadrže po 99 poruka, snimanje
više nije moguće.
• Zbog tehničkih ograničenja IC sustava snimanja,
najmanja duljina trajanja snimanja je otprilike 9
sekundi. Ukoliko se duljina svake snimljene
poruke ne može podijeliti na najmanje jedinice
snimanja, preostalo vrijeme snimanja se može
smanjiti za više od ukupnog vremena trajanja
poruka.
Uređaj ne radi ispravno.
• Izvadite i ponovno uložite baterije.
Imajte na umu da se tijekom servisiranja ili
popravaka snimljene poruke mogu izbrisati.
19
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising