Sony | ICD-TX650 | Sony ICD-TX650 Digitalni diktafon TX650 serije TX Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

HR
Mjere opreza
O napajanju
Proizvod smije raditi samo s litij-ionskom baterijom napona
3,7 V istosmjerne struje s mogućnošću ponovnog punjenja.
O sigurnosti
Ne upotrebljavajte proizvod tijekom vožnje, dok vozite bicikl
ili upravljate nekim motornim vozilom.
IC snimač
Vodič za početak
O rukovanju
Ne ostavljajte proizvod u blizini izvora topline ili
na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti,
prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
 Ako u kućište proizvoda dospije neki predmet ili tekućina,
isključite ga iz struje i odnesite ga na provjeru u ovlašteni
servis prije nastavka korištenja.
 Pri uporabi IC snimača imajte na umu dolje navedene
mjere opreza kako biste izbjegli oštećenja kućišta IC
snimača ili njegov nepravilan rad.
– Nemojte sjediti s IC snimačem u stražnjem džepu.
– Nemojte stavljati IC snimač u torbu s omotanim kabelom
za slušalice i ne izlažite torbu jakim udarcima.
Isprobajmo novi IC snimač
Punjenje
a zatim pritisnite .

Ako imate pitanja ili problema u vezi s proizvodom, obratite
se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Kapacitet (korisnički kapacitet*1*2)
16 GB (približno 14,40 GB = 15.461.882.265 bajta)
*1 Mali dio unutarnje memorije koristi se za upravljanje datotekama i stoga
nije dostupan kao korisnička memorija.
*2 Kada se ugrađena memorija formatira s IC snimačem.
Dimenzije (Š/V/D) (bez najizbočenijih dijelova
i upravljačkih elemenata) (JEITA)*3
Približno 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm
 Pritisnite  ili  da biste promijenili broj
godine, a zatim pritisnite  da biste unijeli broj.
Ponovite taj postupak ako želite redom postaviti
mjesec, dan, sat i minute.
 Napunite IC snimač.
Koristeći isporučeni USB kabel povežite USB konektor
koji se nalazi ispod poklopca za USB konektor s USB
priključkom na uključenom računalu.
Punjenje će započeti.
Kada je baterija dokraja napunjena, indikator baterije
.“
prikazat će „  Iskopčajte IC snimač.
Indikator možete pomaknuti na prethodnu stavku
pritiskom na BACK/HOME.
 Pritisnite  ili  da biste odabrali „Next“,
a zatim pritisnite .
Uvjerite se da se indikator rada nije uključio.
Zatim pogledajte Vodič za pomoć da biste sigurno
uklonili IC snimač.
Sat prikazuje postavku, a zatim se pojavljuje prozor
za postavljanje uključivanja ili isključivanja zvučnog
signala.
Uključivanje napajanja
Masa (JEITA)*3
ICD-TX650
 Pritisnite  ili  da biste odabrali „Next“,
 Pritisnite  ili  da biste odabrali „Yes“ ili „No“
Pribl. 29 g
i zatim pritisnite .
*3 Izmjerena vrijednost prema standardu JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
4-564-055-11(1) (HR)
Provjerite isporučene
komponente
Pogledajte Vodič za pomoć
Ovo je Vodič za početak koji sadržava upute za osnovne
radnje IC snimača.
Vodič za pomoć mrežni je priručnik.
Ako želite saznati više pojedinosti te upoznati više
radnji i mogućih rješenja u slučaju problema, pogledajte
Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/
IC snimač (1)
Stereo slušalice (1)
 USB kabel (1)
 Torbica za nošenje (1)
 Vodič za početak (ovaj list)
 Jamstvena kartica
 Aplikacijski softver, Sound Organizer (instalacijska
datoteka spremljena je u ugrađenoj memoriji kako
biste je mogli instalirati na računalo).
 Vodič za pomoć (HTML datoteka spremljena je
u ugrađenoj memoriji kako biste je mogli lako kopirati
na računalo).
 Uključite napajanje.
Pritisnite i zadržite prekidač POWER•HOLD u smjeru
„POWER“ dok se ne prikaže prikaz na zaslonu.
Nakon dovršetka postavljanja zvučnog signala prikazat
će se prozor izbornika HOME.


Dodatna oprema

USB adapter za izmjeničnu struju AC-UD20
Da biste isključili napajanje, pritisnite i zadržite prekidač
POWER•HOLD u smjeru „POWER“ dok se ne prikaže
„Power Off“.
Sprječavanje neželjenih radnji (HOLD)
 Da biste prebacili IC snimač iz statusa HOLD, gurnite prekidač
POWER•HOLD prema središtu.
 Napomene
Ako ne pritisnete nijedan gumb tijekom 1 minute na početnim
postavkama, na zaslonu će se prikazati pitanje „Quit Initial
Set-up?“ ili „Quit Beep Settings?“.
 Postavku sata i zvučnog signala možete podesiti i kasnije.
Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć za IC snimač.

Odabir jezika izbornika
 Napomena
Ovisno o zemlji ili području, neki modeli ili dodatna oprema
neće biti dostupni.
Postavljanje početnih
postavki
 Pritisnite i zadržite BACK/HOME.
 Pritisnite  ili  da biste odabrali
„ Settings“ – „Common Settings“ – „Language“,
a zatim pritisnite .
Kada prvi put uključite napajanje ili dok sat još nije
podešen, na zaslonu će se prikazati „Setting Date&Time“
i tada možete podesiti sat.
© 2015 Sony Corporation
 Pritisnite  ili  da biste odabrali jezik
 Prilagodite glasnoću pritiskom na VOL –/+.
koji želite upotrijebiti na zaslonu, a zatim
pritisnite .
 Pritisnite  da biste prekinuli reprodukciju.
Možete odabrati sljedeće jezike:
Deutsch (njemački), English* (engleski), Español
(španjolski), Français (francuski), Italiano (talijanski),
Русский (ruski)
 Ugrađeni zvučnik služi za provjeru snimljenog zvuka pa je
njegova glasnoća ograničena. Ako zvuk prilikom reprodukcije
nije dovoljno jak ili ga jedva čujete, upotrijebite slušalice.
Upotreba izbornika HOME
Uporaba izbornika OPTION
Izbornik HOME, u kojem su vam na raspolaganju sve
funkcije, možete otvoriti tako što ćete pritisnuti i zadržati
gumb BACK/HOME.
Izbornik HOME omogućuje vam odabir funkcije,
pretraživanje snimljenih datoteka ili promjenu postavki
na IC snimaču.
Izbornik OPTION možete otvoriti pritiskom na OPTION.
Stavke izbornika OPTION razlikuju se kod pojedinačnih
funkcijama IC snimača i omogućuje promjenu različitih
postavki itd.
* Zadana postavka
 Za povratak u izbornik HOME pritisnite i zadržite
BACK/HOME.
Brisanje
 U izborniku HOME odaberite funkciju koju želite
Snimanje
upotrijebiti, pritisnite  i zatim pritisnite
OPTION.
 Pritisnite i zadržite BACK/HOME.
Prikazat će se prozor izbornika HOME.
Prikazat će se stavke izbornika OPTION za funkciju
koju ste odabrali.
 Napomena
Datoteka se nakon brisanja ne može obnoviti.
 Odaberite datoteku koju želite izbrisati s popisa
snimljenih datoteka ili reproducirajte datoteku
koju želite izbrisati.
Indikator rada
 Prije nego što počnete upotrebljavati IC snimač, gurnite
prekidač POWER•HOLD prema središtu da biste ga oslobodili
iz statusa HOLD.
 Pritisnite OPTION, pritisnite  ili  da biste
Stavke na izborniku HOME poredane su na sljedeći način.
 Pritisnite  ili  da biste odabrali stavku
Podcast
Music
odabrali „Delete a File“ i zatim pritisnite .
Prikazat će se „Delete?“, a navedena će se datoteka
reproducirati radi potvrđivanja.
 Pritisnite .
Recorded
Files
 Pritisnite  ili  da biste odabrali željenu
a zatim pritisnite .
Na zaslonu će se prikazati „Please Wait“ i odabrana
će se datoteka izbrisati.
budu okrenuti prema izvoru zvuka koji snimate.
Music
Recorded Files
 Ponovno pritisnite  da biste prekinuli snimanje.
Prikazat će se „Saving...“ i zaslon će se vratiti na prikaz
prekinutog snimanja.
Record
Nakon prekida snimanja možete pritiskom na 
reproducirati datoteku koju ste upravo snimili.
Settings
Slušanje
Return to XX*
Indikator rada
Recorded Files“, a zatim
 Pritisnite  ili  da biste odabrali željenu
mapu, a zatim pritisnite .
 Pritisnite  ili  da biste odabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite .
Započet će reprodukcija i indikator rada zasvijetlit
će zelenom bojom.
 Pritisnite  ili  da biste odabrali postavku
koju želite podesiti, a zatim pritisnite .
 Pojedinosti postavki za svaku funkciju potražite
u Vodiču za pomoć.
Možete odabrati dolje navedene funkcije:
 Pritisnite  ili  da biste odabrali „Yes“,
HOME odabrali „
pritisnite .
izbornika za koju želite podesiti postavku, a zatim
pritisnite .
Return to
XX*
* Funkcija koju trenutačno upotrebljavate
prikazana je umjesto „XX“.
Podcast
 Pritisnite  ili  da biste u izborniku
Settings
funkciju, a zatim pritisnite .
Započet će snimanje i indikator rada zasvijetlit
će crvenom bojom.
 Postavite IC snimač tako da ugrađeni mikrofoni
Record
Automatsko isključenje
zaslona
Pritisnite BACK/HOME za uključivanje zaslona.
Mjerač vremena isključivanja zaslona podešen je na
zadanu postavku „Auto Screen Off“ radi štednje baterije.
Ako približno 30 sekundi ne izvršite nijednu radnju
u zaustavljenom načinu rada ili 10 sekundi u načinima
snimanja i reprodukcije, zaslon će se automatski isključiti.
Bez obzira na to pritiskom na gumb možete izvršiti
radnju čak i ako je zaslon isključen.
 Da biste promijenili postavke, pritisnite i zadržite BACK/
Settings“ – „Common Settings“ –
HOME i odaberite „ „Screen Off Timer“ – „No Auto Screen Off“.
Možete odabrati i reproducirati
datoteke podcasta uvezene
s računala.
Možete odabrati i reproducirati
glazbene datoteke uvezene
s računala.
Možete odabrati i reproducirati
datoteke snimljene IC snimačem.
Snimljene su datoteke spremljene
u mapi (FOLDER).
Postavljanje softvera
Sound Organizer
Da biste instalirali softver Sound Organizer na računalo,
pogledajte Vodič za pomoć za IC snimač.
 Napomene
Možete prikazati prozor za
snimanje. Da biste započeli
snimanje, pritisnite .
Sound Organizer kompatibilan je samo s računalima
s operacijskim sustavom Windows. Nije kompatibilan
s Mac računalima.
 Ako formatirate ugrađenu memoriju, izbrisat ćete
sve pohranjene podatke. (Vodič za pomoć i softver
Sound Organizer također će biti izbrisani).
Možete prikazati izbornik Settings
i promijeniti različite postavke
IC snimača.
 Prilikom instaliranja softvera Sound Organizer prijavite
se u račun s administratorskim povlasticama.
Ovu stavku odaberite ako se želite
vratiti na prozor koji je bio prikazan
prije prelaska na izbornik HOME.
* Funkcija koju trenutačno
upotrebljavate prikazana
je umjesto „XX“.

UPOZORENJE
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili
ugrađene baterije) prekomjernoj toplini, kao što su sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se
samo na opremu prodanu u državama koje primjenjuju
direktive EU
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima
EU-a: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka
Da biste spriječili oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati
glasan zvuk.
Download PDF