Sony | ICD-UX200 | Sony ICD-UX200 Upute za upotrebu

4-156-548-11(1)
IC rekorder
Upute za uporabu
Priprema
Osnovni postupci
Ostali načini snimanja
Ostali načini reprodukcije
Uređivanje poruka
Slušanje FM radija
Uporaba izbornika
Uporaba računala
Dodatne informacije
U slučaju problema
ICD-UX200/UX300/UX300F
© 2009 Sony Corporation
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Odgovarajući pribor: Slušalice, USB spojni kabel
2
HR
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom
pakiranju označava da se isporučene
baterije ne smije zbrinjavati kao
ostali kućni otpad. Na nekim
baterijama može se nalaziti ovaj
simbol u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi
njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih
razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka,
zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu
bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba.
Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje
i recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama
o sigurnom načinu njihove zamijene. Baterije
odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje
isluženih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnika: sljedeće
napomene odnose se samo na
uređaje prodane u zemljama koje
primjenjuju smjernice Europske
unije
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Odgovorni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony, Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja vezana uz usluge i jamstvo, molimo obratite se na adrese navedene u pratećem servisnom
ili jamstvenom listu.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft. , Predstavni­
štvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
44 Snimljena glazba ograničena je isključivo za
osobnu uporabu. Za uporabu u druge svrhe
potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.
44 Sony ne preuzima odgovornost za nepotpuno
snimanje/prijenos ili oštećenja podataka zbog
problema s IC rekorderom ili računalom.
44 Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst
prikazan na IC rekorderu možda se neće
prikazati pravilno na uređaju. Uzrok tome je:
–– Kapacitet spojenog IC rekordera.
–– Nepravilan rad IC rekordera.
–– Sadržaj je napisan na jeziku ili znakovima
koje IC rekorder ne podržava.
3
HR
Sadržaj
Priprema
Ostali načini snimanja
Korak 1: Provjera sadržaja isporuke........... 7
Opis dijelova i kontrola.......................... 8
Korak 2: Punjenje baterije.......................... 9
Kada napuniti/zamijeniti bateriju......... 11
Korak 3: Uključivanje IC rekordera......... 12
Uključivanje napajanja......................... 12
Isključivanje napajanja......................... 12
Korak 4: Podešavanje sata........................ 13
Podešavanje sata nakon punjenja
baterije.................................................. 13
Podešavanje sata preko izbornika......... 13
Korak 5: Podešavanje jezika prikaza na
pokazivaču................................................ 15
Sprečavanje slučajnog rukovanja
(HOLD)..................................................... 17
Zaključavanje tipaka............................. 17
Otključavanje tipaka............................. 17
Promjena postavki snimanja..................... 27
Odabir moda snimanja.......................... 27
Podešavanje osjetljivosti mikrofona..... 28
Filtriranje niskih frekvencija
– funkcija LCF...................................... 30
Automatsko pokretanje snimanja
pri pojavi zvuka – VOR funkcija.......... 31
Funkcije pri snimanju............................... 33
Praćenje snimanja................................. 33
Dijeljenje poruke pri snimanju............. 33
Snimanje preko drugih uređaja................. 35
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona.............................................. 35
Snimanje iz drugih izvora..................... 36
Osnovni postupci
Snimanje...........................................18
Slušanje.............................................21
Brisanje.............................................25
4
HR
Ostali načini reprodukcije
Promjena načina reprodukcije................... 40
Odgovarajući načini reprodukcije........ 40
Podešavanje brzine reprodukcije
– DPC funkcija..................................... 41
Promjena postavki reprodukcije............... 43
Odabir moda reprodukcije.................... 43
Za jasniju reprodukciju ljudskog glasa
– funkcija Noise Cut............................. 45
Odabir efekta zvuka.............................. 46
Reprodukcija poruke u željeno vrijeme
pomoću alarma.......................................... 48
Reprodukcija preko drugih uređaja........... 51
Snimanje pomoću drugih uređaja......... 51
Uređivanje poruka
Slušanje FM radija
Ugađanje FM radijske postaje.................. 57
Odabir između zvučnika i slušalica
kod slušanja FM radija......................... 58
Promjena osjetljivosti prijema FM
radija..................................................... 59
Snimanje FM emisija............................ 60
Automatsko pohranjivanje FM radijskih
postaja....................................................... 61
Promjena osjetljivosti pretraživanja..... 62
Ručno pohranjivanje FM radijskih
postaja....................................................... 64
Slušanje pohranjene radijske postaje........ 65
Brisanje pohranjenih FM radijskih
postaja....................................................... 66
Uporaba IC rekordera s računalom........... 80
Sistemski zahtjevi za računalo.............. 80
Spajanje IC rekordera na računalo........ 81
Struktura mapa i datoteka..................... 82
Kopiranje poruka s IC rekordera na
računalo radi pohrane................................ 84
Kopiranje glazbenih datoteka iz
računala na IC rekorder i njihova
reprodukcija.............................................. 85
Kopiranje glazbene datoteke iz
računala na IC rekorder
(drag and drop)..................................... 85
Kako bolje uživati u glazbenim
datotekama............................................ 87
Uporaba IC rekordera kao USB memorije
– funkcija pohrane podataka..................... 88
Uporaba Voice Recognition softvera........ 89
Uvod u softver za prepoznavanje
glasa...................................................... 89
Izrada datoteke korisnika prilagođene
vašem snimljenom govoru (učenje)...... 89
Odspajanje IC rekordera od računala........ 91
Priprema
Brisanje svih poruka u mapi..................... 52
Prebacivanje poruke u drugu mapu........... 53
Dijeljenje poruke u dva dijela................... 55
Uporaba računala
Uporaba izbornika
Podešavanje preko izbornika.................... 68
Postavke izbornika.................................... 69
5
HR
Dodatne informacije
Uporaba USB AC adaptera (opcija).......... 92
Odspajanje IC rekordera iz zidne
utičnice.................................................. 93
Mjere opreza............................................. 94
Tehnički podaci......................................... 96
Sistemski zahtjevi................................. 96
Dizajn i tehnički podaci........................ 97
Trajanje baterija.................................. 100
U slučaju problema
U slučaju problema................................. 102
Poruke pogreške...................................... 109
Ograničenja sustava................................ 112
Display Window Guide........................... 113
Zaštitni znakovi....................................... 116
6
HR
Priprema
Korak 1: Provjera sadržaja isporuke
IC rekorder (1)
Torbica za nošenje (1)
Kutija za bateriju (1)
Priprema
CD-ROM (1)
(Upute za uporabu u PDF formatu.)
Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe
IC rekordera.
NH-AAA (veličina AAA) punjiva
baterija (1)
Upute za uporabu
Upozoravamo korisnika da promjene ili preinake na uređaju koje nisu izričito navedene
u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka
prava na uporabu ovog uređaja.
Stereo slušalice (1)
USB priključni kabel (1)
Ako se IC rekorder ne može izravno spojiti
na računalo, upotrijebite isporučeni USB
spojni kabel.
7
HR
Opis dijelova i kontrola
Prednja strana
KPriključnica  (slušalice)
LTipka ERASE
MTipka VOL (glasnoća) +*/–
NTipka  (ponavljanje) A-B
OTipka DIVIDE
Stražnja strana
AIndikator rada
BUgrađeni stereo mikrofoni
CPokazivač
DTipka  STOP
ETipka  REC (snimanje)/PAUSE
FKontrolna tipka (, / (preskakanje/
ubrzano unatrag),  povratak/ubrzano
naprijed))
GTipka  (reprodukcija)/ENT (unos)*
HTipka  (mapa)
ITipka MENU
JPriključnica  (mikrofon)*
8
HR
POtvor za vrpcu (nije priložena)
QZvučnik
RKliznik USB priključka
SPreklopka HOLD/POWER
TPreklopka DPC (SPEED CTRL)
UPretinac za bateriju
**Ove tipke i priključnica imaju ispupčenje.
Ispupčenje služi kao pomoć tijekom uporabe
i za razlikovanje priključnica.
Korak 2: Punjenje baterije
2Spojite USB priključak IC rekordera u
USB priključnicu na računalu.
Pomaknite kliznik USB priključka na
stražnjoj strani IC rekordera u smjeru
strelice i umetnite USB priključak u USB
priključnicu na uključenom računalu.*2
1Umetnite punjivu bateriju.
Pomaknite i podignite pokrov pretinca za
bateriju, umetnite jednu NH-AAA punjivu
bateriju pazeći na oznake polariteta te
zatvorite pokrov pretinca.
Priprema
Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe
IC rekordera.
Spojite IC rekorder na uključeno računalo
i punite bateriju dok indikator baterije ne
postane .
Kada prvi put upotrebljavate IC rekorder
ili ako ga niste upotrebljavali neko vrijeme,
preporučuje se da punite bateriju više puta
dok se ne prikaže indikator "".
Potrebno je oko 3 sata i 30 minuta za potpuno
punjenje prazne baterije.*1
Bateriju također možete puniti pomoću ACU50A USB AC adaptera (nije priložen) i sl.
Računalo
IC rekorder
U USB priključnicu
9
HR
Dok se baterija puni, prikazuje se
"Connecting" i animacija punjenja baterije.
Indikator baterije
3Odspojite IC rekorder od računala.
Slijedite postupak opisan u nastavku jer
se u suprotnom, podaci sadržani na IC
rekorderu mogu oštetiti ili mogu postati
nečitki.
ASljedeći postupak izvedite na računalu.
U Windows zaslonu, lijevom tipkom
miša kliknite na ikonu na dnu radne
površine računala.
 Lijevom tipkom miša kliknite na
"Safely remove USB Mass Storage
Device".
Ikona može biti drugačija kod drugih
operativnih sustava.
Na zaslonu Macintosh računala, povucite ikonu "IC RECORDER" s radne
površine u "Trash" i pustite je ondje.
10
HR
Detalje o odspajanju IC rekordera
od računala pogledajte u uputama za
uporabu računala.
BProvjerite je li nestao prikaz s pokazivača IC rekordera.
COdspojite IC rekorder iz USB priklju­
čnice računala i pomaknite kliznik
USB priključka u smjeru strelice kako
biste uvukli USB priključak.
*1 Vrijeme je samo okvirno i vrijedi za potpuno
punjenje potpuno praznih baterija pri sobnoj
temperaturi. Vrijeme punjenja ovisi o preostalom naponu baterija i uvjetima punjenja.
Također je potrebno više vremena ako je
temperatura baterija niska ili ako su baterije
zamijenjene tijekom prijenosa podataka na
IC rekorder.
*2 Ako se IC rekorder ne može izravno spojiti
na računalo, upotrijebite isporučeni USB
spojni kabel.
Napomena
Ako se ne prikazuje animirani indikator baterije,
punjenje nije bilo ispravno. Pogledajte "U
slučaju problema" na str. 105.
Slijedite korak 1.
: Napunite punjivu bateriju ili je
zamijenite novom.

: Prikazwuje se "Low Battery" i IC
rekorder prestaje raditi.
Priprema
Kod uporabe potpuno napunjene
baterije ili LR03 (veličina AAA)
alkalne baterije
Indikator preostalog napona
baterije
Savjeti
44 Nemojte upotrebljavati manganske baterije
uz ovaj IC rekorder.
44 Kod zamjene baterije, snimljene poruke i
podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako
izvadite bateriju.
44 Sat nastavlja s radom nakon što izvadite
bateriju još približno 3 minute.
Kada napuniti/zamijeniti
bateriju
Indikator baterije na pokazivaču prikazuje
stanje baterije.
11
HR
Korak 3: Uključivanje IC rekordera
Uključivanje napajanja
Savjeti
44 Ako IC rekorder nećete upotrebljavati dulje
vrijeme, savjetujemo da ga isključite.
44 Ako IC rekorderom ne rukujete određeno
vrijeme, aktivirat će se funkcija automatskog isključivanja. (Tvornički je vrijeme
do automatskog isključivanja podešeno na
"10min".) Preko izbornika možete podesiti
željeno vrijeme do isključivanja (str. 78).
Držite preklopku HOLD/POWER u smjeru
"POWER" dulje od jedne sekunde. IC
rekorder se uključuje i prikazuje se
"Accessing...".
Isključivanje napajanja
Držite preklopku HOLD/POWER u smjeru
"POWER" dulje od dvije sekunde dok se ne
prikaže "Power Off".
12
HR
Korak 4: Podešavanje sata
Podešavanje sata nakon
punjenja baterije
x STOP
Priprema
1Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za podešavanje godine, mjeseca, dana,
sata i minute navedenim redom i zatim
pritisnite /ENT.
N/ENT
MENU
v, V
Sat je potrebno podesiti kako biste mogli
upotrebljavati funkciju alarma ili snimiti
datum i vrijeme. Izbornik za podešavanje
vremena se pojavi kad prvi put umetnete
bateriju ili ako je IC rekorder bio bez
baterija dulje od 3 minute. Prikazuje se
"Set Date&Time" i na pokazivaču trepere
znamenke godine.
2Pritisnite  STOP za povratak u mod
zaustavljene reprodukcije.
Podešavanje sata preko
izbornika
Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete
podesiti preko izbornika.
1Odaberite "Date&Time" u izborniku.
APritisnite MENU za otvaranje
izbornika.
13
HR
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za podešavanje godine, mjeseca, dana,
sata i minute navedenim redom i zatim
pritisnite /ENT.
BPritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Detail Menu" i zatim pritisnite
/ENT.
CPritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Date&Time" i zatim pritisnite
/ENT.
4Pritisnite  STOP za povratak u mod
zaustavljene reprodukcije.
Napomena
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "09y1m1d" i zatim pritisnite /
ENT.
14
HR
Ako ne pritisnete /ENT unutar jedne minute
od unosa postavki sata, mod podešavanja sata
se poništava i vraća se normalan prikaz na
pokazivač.
Prikaz tekućeg datuma i vremena
Pritisnite  STOP za prikaz tekućeg datuma
i vremena.
Korak 5: Podešavanje jezika prikaza na
pokazivaču
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
Priprema
odabir "Detail Menu" i zatim pritisnite
/ENT.
v, V
N/ENT
MENU
Možete odabrati jezik za prikaz poruka,
izbornika, naziva mapa, naziva datoteka i
sl. između šest jezika.
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Language" i zatim pritisnite /
ENT.
4Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir željenog jezika i zatim pritisnite
/ENT.
15
HR
Možete odabrati sljedeće jezike.
Deutsch (njemački), English (engleski),
Espańol (španjolski), Français (francuski),
Italiano (talijanski), Русский (ruski)
16
HR
Sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)
Zaključavanje tipaka
Otključavanje tipaka
Priprema
Pomaknite preklopku HOLD/POWER prema
sredini tako da se otključaju sve tipke.
Napomena
Dok je aktivirana funkcija HOLD tijekom snimanja, sve funkcije tipaka su zaključane kako
bi se spriječilo slučajno rukovanje. Za prekid
snimanja, prvo isključite funkciju HOLD
Savjet
Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija
HOLD aktivirana pritiskom na bilo koju tipku.
(Ne može se zaustaviti normalna reprodukcija.)
Pomaknite preklopku HOLD/POWER u
smjeru "HOLD". Na približno 3 sekunde
prikazuje se "HOLD" kao oznaka da su
zaključane sve funkcije tipaka.
17
HR
Osnovni postupci
Snimanje
Napomena
44 Prije početka snimanja, isključite HOLD funkciju i uključite napajanje.
Odabir mape
1Pritisnite  za prikaz izbornika za odabir mape.
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za odabir mape u
koju želite pohraniti snimljene poruke
( FOLDER01-10).
Tvornički je kreirano 10 mapa za snimanje u IC
rekorderu.
3Pritisnite /ENT.
18
HR
v
V
N/ENT
Pokretanje snimanja
1Pritisnite  REC/PAUSE u stop modu.
2Usmjerite ugrađene mikrofone u smjeru zvuka koji se
snima.
Indikator
rada
Osnovni postupci
Indikator rada svijetli crveno.
Nije potrebno pritisnuti i držati  REC/PAUSE tijekom
snimanja.
Nova poruka će se automatski snimiti nakon prethodne.
z REC/
PAUSE
Ugrađeni
mikrofoni
Zaustavljanje snimanja
1Pritisnite  STOP.
Prikazuje se "Accessing..." i IC rekorder se zaustavlja na
početku tekuće snimke.
x STOP
Napomena o pristupu podacima
IC rekorder snima podatke i pohranjuje ih u memoriju dok se na pokazivaču prikazuje
"Accessing...". Tijekom pristupa nemojte vaditi bateriju ili spajati ili odspajati USB AC adapter
(opcija). Podaci bi se mogli oštetiti.
19
HR
Ostali postupci
pauza snimanja*
Pritisnite  REC/PAUSE. Tijekom pauze snimanja, indikator rada
treperi crveno i na pokazivaču treperi "̃".
nastavak snimanja iz
pauze
Ponovno pritisnite  REC/PAUSE. Snimanje se nastavlja od tog dijela.
(Za zaustavljanje snimanja nakon pauze, pritisnite  STOP.)
slušanje trenutne snimke
odmah nakon snimanja
Pritisnite /ENT. Snimanje se zaustavlja i započinje reprodukcija od
početka upravo snimljene poruke.
slušanje tijekom snimanja
Pritisnite i zadržite  na kontrolnoj tipki tijekom snimanja ili pauze
snimanja. Snimanje se zaustavlja i možete preslušavati poruku uz
pretraživanje unatrag i ubrzanu reprodukciju. Kad otpustite  na
kontrolnoj tipki, reprodukcija započinje od odabranog mjesta.
** Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder prelazi u stop mod.
Savjeti
44 Poruke snimljene ovim IC rekorderom snimaju se kao MP3 datoteke.
44 U svaku mapu možete snimiti do 99 poruka.
44 Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje ili pratite snimanje (str. 33).
Napomene
44 Ako slučajno prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja,
mogu se snimiti smetnje.
44 Prije snimanja provjerite indikator preostalog napona baterije (str. 11).
20
HR
Slušanje
Napomena
44 Prije početka reprodukcije, isključite HOLD funkciju i uključite napajanje.
Osnovni postupci
Pokretanje reprodukcije
1Pritisnite .
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za odabir mape.
v
V
3Pritisnite  na kontrolnoj tipki.
>
4Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za odabir poruke
koju želite reproducirati.
v
V
21
HR
5Pritisnite /ENT.
Uskoro započinje reprodukcija i indikator rada svijetli
zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku
(str. 77), indikator rada ne svijetli.)
Indikator
rada
N/ENT
6Pritisnite VOL +/– za podešavanje glasnoće.
VOL +/–
Zaustavljanje reprodukcije
1Pritisnite  STOP.
x STOP
22
HR
Ostali postupci
Pritisnite /ENT. Za nastavak reprodukcije od tog mjesta, ponovno
pritisnite /ENT.
povratak na početak
trenutne poruke
Jednom pritisnite  na kontrolnoj tipki.*
povratak na prethodne
poruke
Više puta pritisnite  na kontrolnoj tipki. (Kada je uređaj zaustavljen,
pritisnite i zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)
prijelaz na sljedeću
poruku
Jednom pritisnite  na kontrolnoj tipki.*
prijelaz na sljedeće
poruke
Više puta pritisnite  na kontrolnoj tipki. (Kada je uređaj zaustavljen,
zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)
Osnovni postupci
zaustavljanje na trenutnom položaju (funkcija
pauze reprodukcije)
** Funkcije su dostupne kad je opcija "Easy Search" podešena na "OFF" (str. 73).
Prikaz tijekom reprodukcije poruka
APodaci o datoteci
Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za provjeru informacija tijekom reprodukcije. Poruka
snimljena pomoću IC rekordera prikazuje se na sljedeći način.
: Naziv mape: FOLDER01-FOLDER10
 : Naslov: Datum_broj datoteke (npr. 090101_001 ili FM_090101_001)
ω : Naziv izvođača: Moja snimka
: Naziv datoteke: Datum_broj datoteke (npr. 090101_001 ili FM_090101_001)
Možete promijeniti naziv mape, naslov, naziv izvođača i/ili broj datoteke na računalu.
23
HR
BStanje brojača
Način prikaza možete odabrati u izborniku (str. 74).
Proteklo vrijeme: Proteklo vrijeme reprodukcije jedne poruke
Preostalo vrijeme: Preostalo vrijeme poruke.
Datum snimanja: Datum snimanja
Vrijeme snimanja: Vrijeme snimanja
CPreostalo vrijeme snimanja
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja u satima, minutama i sekundama.
Ako je preostalo više od 10 sati snimanja, vrijeme se prikazuje u satima.
Ako je preostalo više od 10 minuta i manje od 10 sati, vrijeme se prikazuje u satima i
minutama.
Ako je preostalo manje od 10 minuta, vrijeme se prikazuje u minutama i sekundama.
24
HR
Brisanje
Napomene
Osnovni postupci
44 Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti.
44 Prije brisanja poruke, isključite HOLD funkciju i uključite napajanje.
Odabir i brisanje poruke
1Odaberite poruku koju želite izbrisati dok je IC
rekorder u stop modu ili modu reprodukcije.
2Pritisnite ERASE.
Uz naziv poruke prikazuje se "Erase?".
ERASE
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za odabir mape
"Execute".
v
V
25
HR
4Pritisnite /ENT.
Na pokazivaču se prikazuje "Erasing..." i odabrana
poruka se briše.
Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se
ponovno dodjeljuju brojevi kako između poruka ne bi
ostala praznina.
N/ENT
Za odustajanje od brisanja
1Odaberite "Cancel" u koraku 3 iz "Odabir i brisanje
poruke" i zatim pritisnite /ENT.
N/ENT
Brisanje druge poruke
Ponovite iste korake od početka.
Brisanje dijela poruke
Prvo podijeliti poruku u dva dijela (str. 55) i zatim ponovite gore opisani postupak.
26
HR
Ostali načini snimanja
Promjena postavki snimanja
Odabir moda snimanja
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
x STOP
N/ENT
Ostali načini snimanja
odabir "REC Mode" i zatim pritisnite
/ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "ST", "STSP", "STLP", "SP" ili
"LP" te zatim pritisnite /ENT.
MENU
v, V
Možete odabrati način snimanja u izborniku
dok je IC rekorder u stop modu ili u modu
FM radija.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
27
HR
Mod snimanja stereo zvuka visoke
kvalitete (44,1 kHz/192 kbps)
Snima se stereo zvuk visoke kvalitete.
STSP
Mod snimanja uz standardnu reprodukciju stereo zvuka (44,1 kHz/
128 kbps)
Možete snimati stereo zvuk.
STLP
Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju stereo zvuka (22,05 kHz/
48 kbps)
Možete dulje vrijeme snimati stereo
zvuk.
x STOP
Mod snimanja uz standardnu
reprodukciju mono zvuka standardne
kvalitete (44,1 kHz/32 kbps)
Možete snimati uz standardnu
kvalitetu.
MENU
SP
LP
Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka (11,025 kHz/
8 kbps)
Možete dulje vrijeme snimati mono
zvuk.
Za snimanje zvuka bolje kvalitete, odaberite
ST ili STSP mod.
Mod snimanja je početno podešen na "ST"
kad kupite IC rekorder.
Napomena
Mod snimanja ne može se podesiti tijekom
snimanja.
28
Podešavanje osjetljivosti
mikrofona
ST
HR
N/ENT
v, V
Osjetljivost mikrofona možete podesiti u
izborniku za vrijeme snimanja ili dok je
snimanje zaustavljeno.
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Mic Sensitivity" i zatim pritisnite
/ENT.
odabir "S-High ψ", "High χ" ili
"Low φ" i zatim pritisnite /ENT.
Za snimanje zvuka podalje od
IC rekordera ili tihog zvuka, kao
što je kod snimanja u prostranoj
prostoriji.
High χ
Za snimanje zvuka normalnog
razgovora ili na sastanku, kod
snimanja u sobi za sastanke ili
tijekom intervjua.
Low φ
Za snimanje diktata pomoću
mikrofona ispred usta, zvuka u
blizini IC rekordera ili glasnog
zvuka.
Ostali načini snimanja
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
S-High ψ
Početno je osjetljivost mikrofona podešena
na "High χ" kod kupovine IC rekordera.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
29
HR
Filtriranje niskih frekvencija
– funkcija LCF
x STOP
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "LCF (Low Cut)" i zatim pritisnite
/ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "ON" i zatim pritisnite /ENT.
N/ENT
MENU
v, V
Ako funkciju LCF (Low Cut Filtar) podesite
na "ON", dok snimanje zaustavljeno ili za
vrijeme snimanja, možete filtrirati niske
frekvencije kako biste smanjili šum vjetra i
sl. i tako snimiti jasniju poruku,
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
30
HR
Funkcija LCF tvornički je podešena na
"OFF" kad kupite IC rekorder.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Za isključivanje funkcije LCF
Podesite "LCF (Low Cut)" na "OFF" u
koraku 3.
Automatsko pokretanje
snimanja pri pojavi zvuka –
VOR funkcija
odabir "VOR" i zatim pritisnite /ENT.
Ostali načini snimanja
x STOP
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "ON" i zatim pritisnite /ENT.
z REC/PAUSE
N/ENT
MENU
v, V
Funkcija VOR je početno podešena na
"OFF" kad kupite IC rekorder.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Funkciju VOR (Voice Operated Recording)
možete podesiti na "ON" dok je IC rekorder
zaustavljen ili snima kako biste omogućili
da započne snimanje kad prepozna zvuk i
prekine kad zvuk nestane te tako izbjegli
snimanje za vrijeme tišine.
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
5Pritisnite  REC/PAUSE.
Na pokazivaču se prikazuje "̉" i
"̣".
Snimanje se pauzira kad se ne prepoznaje
zvuk a indikatori "̣" i "̃" trepere.
Kad IC rekorder ponovno prepozna zvuk,
snimanje se nastavlja.
31
HR
Isključivanje VOR funkcije
Podesite "VOR" na "OFF" u koraku 3.
Napomena
Na funkciju VOR utječu okolni zvukovi.
Podesite "Mic Sensitivity" u izborniku u
skladu s uvjetima snimanja. Ako snimanje nije
zadovoljavajuće nakon promjene osjetljivosti
mikrofona ili ako želite snimiti nešto važno,
podesite "VOR" na "OFF" u izborniku.
32
HR
Funkcije pri snimanju
Praćenje snimanja
Dijeljenje poruke pri snimanju
Ostali načini snimanja
Priključnica  (slušalice)
VOL +/–
DIVIDE
Spojite li na priključnicu  (slušalice)
isporučene stereo slušalice prije početka,
možete nadzirati snimanje. Možete podesiti
glasnoću zvuka u slušalicama pomoću VOL
+/–, no razina snimanja se ne mijenja.
Poruku možete podijeliti tijekom snimanja
tako da je podijeljena na dva dijela i svakom
dijelu se dodjeljuje novi broj. Nakon što
se poruka podijeli, nije moguće spojiti je
zajedno.
33
HR
1Pritisnite DIVIDE tijekom snimanja.
Na pokazivaču se prikazuje "Dividing..."
i novi broj poruke dodjeljuje se na mjestu
gdje ste pritisnuli tipku. Poruka se snima
kao dvije poruke, međutim, snimanje se
nastavlja bez prekida.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
v
Poruka se dijeli.
Poruka 2 i poruka 3 snimaju
se bez prekida.
Savjet
Poruku koja se trenutno snima možete podijeliti tijekom pauze snimanja.
Napomena
Kad podijelite poruku na dva dijela, na mjestu
dijeljenja kraj prve i početak druge poruke
mogu biti prekinuti.
34
HR
Snimanje preko drugih uređaja
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona
odabir "MIC IN" i zatim pritisnite /
ENT.
Ostali načini snimanja
Stereo mikrofon
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
Priključnica 
(mikrofon)
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
1Spojite vanjski mikrofon u priključnicu
 (mikrofon) dok je IC rekorder u stop
modu.
Na pokazivaču se prikazuje "Select Input".
Ako se ne prikaže "Select Input", podesite
preko izbornika (str. 79).
3Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
4Pritisnite  REC/PAUSE za snimanje.
Ugrađeni mikrofoni se automatski
isključuju.
Ako razina ulaznog signala nije dovoljna,
podesite osjetljivost mikrofona na IC
rekorderu.
Ako spojite plug in power vrstu mikrofona,
mikrofon se automatski napaja iz IC
rekordera.
Preporučeni mikrofoni
Možete upotrijebiti Sony ECM-CS10 ili
ECM-CZ10, ECM-DS70P ili ECM-DS30P
electret kondenzatorski mikrofon (opcija).
35
HR
Snimanje zvuka iz telefona ili
mobilnog telefona
Možete upotrijebiti electret kondenzatorski
mikrofon sa slušalicama ECM-TL1 (opcija)
za snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog
telefona.
Podrobnosti o načinu spajanja potražite u
uputi za uporabu mikrofona ECM-TL1.
Snimanje iz drugih izvora
Vanjska oprema
Priključnica 
(mikrofon)
x STOP
Napomene
44 Nakon povezivanja a prije početka snimanja,
provjerite kvalitetu zvuka razgovora i razinu
snimanja.
44 Ukoliko se snimi zvučni signal telefona ili
ton biranja broja, razina glasnoće snimljenog
razgovora može biti niža. U tom slučaju,
pokrenite snimanje nakon što razgovor
započne.
44 Funkcija VOR možda neće raditi, ovisno o
vrsti telefona koji se koristi ili stanju linije.
44 Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za
bilo kakve neugodnosti, čak i ako ne možete
snimiti razgovor pomoću IC rekordera.
z REC/PAUSE
N/ENT
MENU
v, V
Glazbene datoteke možete kreirati bez
uporabe računala tako da snimite zvuk iz
drugih uređaja spojenih na IC rekorder.
Savjeti
44 Prije početka snimanja, savjetujemo da
iskušate radi li snimanje.
44 Ako ulazna razina nije dovoljno visoka,
spojite priključnicu za slušalice (stereo mini
priključnica) drugog uređaja na priključnicu
 (mikrofon) IC rekordera i podesite razinu
glasnoće na uređaju spojenom na IC rekorder.
36
HR
Snimanje uz uporabu funkcije
sinkronizacije
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
odabir "Detail Menu" i zatim pritisnite
/ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "SYNC REC" i zatim pritisnite
/ENT.
5Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Ostali načini snimanja
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
6Spojite uređaj na IC rekorder dok je
rekorder u stop modu.
Spojite izlaznu audio priključnicu (stereo
mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) na IC rekorderu
pomoću audio spojnog kabela.
Na pokazivaču se prikazuje "Select Input".
Ako se ne prikaže "Select Input", podesite
preko izbornika (str. 79).
7Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Audio IN" i zatim pritisnite /
ENT.
4Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "ON" i zatim pritisnite /ENT.
37
HR
8Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
9Pritisnite  REC/PAUSE za snimanje.
Treperi "̃ ;" i IC rekorder prelazi
u pauzu snimanja.
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
10Pokrenite reprodukciju na komponenti
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
Sinkronizirano snimanje prelazi u pauzu
ako nema zvuka dulje od 2 sekunde i počne
treperiti "̃ ;".
IC rekorder nastavlja snimati drugu poruku
kad se prepozna zvuk.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
spojenoj na IC rekorder.
Na pokazivaču se prikazuje "̉ ;"
i počinje sinkronizirano snimanje.
Napomene
44 Tijekom sinkroniziranog snimanja nije moguće podijeliti poruku (str. 33) i nije moguće
pauzirati snimanje (str. 20).
44 Ovisno o uređaju spojenom na IC rekorder,
funkcija sinkroniziranog snimanja možda
neće raditi pravilno zbog razlike u razini
ulaznog audio signala.
38
Snimanje bez uporabe funkcije
sinkroniziranog snimanja
HR
odabir "Detail Menu" i zatim pritisnite
/ENT.
odabir "SYNC REC" i zatim pritisnite
/ENT.
4Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "OFF" i zatim pritisnite /ENT.
6Spojite uređaj na IC rekorder dok je
rekorder u stop modu.
Spojite izlaznu audio priključnicu (stereo
mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) na IC rekorderu
pomoću audio spojnog kabela.
Na pokazivaču se prikazuje "Select Input".
Ako se ne prikaže "Select Input", podesite
preko izbornika (str. 79).
odabir "Audio IN" i zatim pritisnite /
ENT.
Ostali načini snimanja
5Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
7Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
8Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
9Pritisnite  REC/PAUSE za snimanje.
Automatski se isključuju ugrađeni mikrofoni i snima se zvuk iz spojenog uređaja.
10Pokrenite reprodukciju na komponenti
spojenoj na IC rekorder.
Napomena
Kod snimanja iz drugih uređaja, osjetljivost
mikrofona ne može se podesiti.
39
HR
Ostali načini reprodukcije
Promjena načina reprodukcije
Odgovarajući načini
reprodukcije
Slušanje uz veću kvalitetu zvuka
44 Slušanje preko slušalica:
Priključite isporučene stereo slušalice
u priključnicu  (slušalice). Ugrađeni
zvučnik se automatski isključuje.
44 Slušanje preko vanjskog zvučnika:
Spojite aktivni ili pasivni zvučnik (opcija)
u priključnicu  (slušalice).
Brzo pronalaženje željenog
mjesta za reprodukciju (Easy
Search)
Ako je "Easy Search" podešen na "ON"
(str. 73) u izborniku, možete brzo pronaći
mjesto od kojeg želite pokrenuti reprodukciju pritiskom  ili  na kontrolnoj
tipki više puta tijekom reprodukcije ili pauze
reprodukcije. Jednim pritiskom na 
na kontrolnoj tipki vraćate se približno 3
sekunde ili prelazite naprijed približno 10
sekundi jednim pritiskom na tipku .
Funkcija je korisna kod pronalaženja željenog
mjesta u duljim snimkama.
40
HR
Pretraživanje prema naprijed/
unatrag tijekom reprodukcije
(Cue/Review)
44 Pretraživanje prema naprijed (Cue):
Pritisnite i zadržite  na kontrolnoj
tipki tijekom reprodukcije i otpustite na
mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.
44 Pretraživanje unatrag (Review):
Pritisnite i zadržite  na kontrolnoj
tipki tijekom reprodukcije i otpustite na
mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.
IC rekorder pretražuje uz malu brzinu uz
zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za
preslušavanje riječ po riječ unatrag ili naprijed. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite
tipku, IC rekorder započinje pretraživati
većom brzinom.
Kad se poruke reproduciraju do
kraja posljednje poruke
44 Dođe li normalna ili ubrzana reprodukcija do
kraja zadnje poruke, oko 5 sekundi svijetli
"MESSAGE END".
44 Kad "MESSAGE END" prestane treperiti
i indikator rada se isključi, IC rekorder se
zaustavlja na početku zadnje poruke.
44 Ako pritisnete i zadržite  na kontrolnoj
tipki dok treperi "MESSAGE END", poruke
se ponovno reproduciraju uz ponavljanje
i normalna reprodukcija će se nastaviti na
mjestu gdje otpustite tipku.
44 Ako je zadnja poruka duga i želite početi
reprodukcije negdje dalje u poruci, pritisnite
i zadržite  na kontrolnoj tipki za prijelaz
na kraj poruke i zatim pritisnite  na
kontrolnoj tipki dok treperi "MESSAGE
END" za povratak na željeno mjesto.
44 Za ostale poruke (osim zadnje), prijeđite
na početak sljedeće poruke i reproducirajte
unatrag do željenog mjesta.
Podešavanje brzine
reprodukcije – DPC funkcija
Ponavljanje reprodukcije poruke
Prednja strana
Ostali načini reprodukcije
Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite
tipku /ENT dok se ne prikaže " 1".
Ponavljat će se reprodukcija odabrane
poruke.
Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno
pritisnite /ENT.
Stražnja strana
v, V
Kad pomaknete preklopku DPC (Digital
Pitch Control) na "ON", možete podesiti
brzinu reprodukcije između +100% i - 50%
normalne brzine u izborniku. Poruka se
reproducira uz normalan zvuk zahvaljujući
digitalnoj obradi zvuka.
41
HR
1Pomaknite preklopku DPC (SPEED
CTRL) na "ON".
2Želite li povećati brzinu reprodukcije,
pritisnite  na kontrolnoj tipki dok je IC
rekorder u modu reprodukcije.
Svakim pritiskom tipke možete povećati
brzinu 5% za + između –50% i 0% te
10% za + između 0% i 100%.
3Želite li smanjiti brzinu reprodukcije,
pritisnite  na kontrolnoj tipki dok je IC
rekorder u modu reprodukcije.
Svakim pritiskom tipke možete smanjiti
brzinu 5% za – između 0% i –50% te
10% za – između 100% i 0%.
Za nastavak normalne
reprodukcije
Pomaknite preklopku DPC (SPEED CTRL)
na "OFF".
Napomene
44 Kod poruka snimljenih kao WMA/AAC-LC
datoteke, može se podešavati brzina reprodukcije između 0% i – 50%.
44 Kad bilo koju poruku ponavljate tako da
pritisnete i zadržite /ENT pri reprodukciji
(str. 41), ili kod ponavljanja reprodukcije
određenog dijela A-B (str. 44), ne možete
podesiti brzinu reprodukcije.
42
HR
Promjena postavki reprodukcije
Odabir moda reprodukcije
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
x STOP
N/ENT
MENU
Ostali načini reprodukcije
odabir "Play Mode" i zatim pritisnite
/ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "1", "", "ALL", " 1", "
" ili " ALL" i zatim pritisnite /
ENT.
v, V
Mod reprodukcije možete odabrati u
izborniku.
1Pritisnite MENU za pristup izborniku
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
dok je IC rekorder u stop modu ili modu
reprodukcije.
Prikazuje se izbornik.
43
HR
1
Poruka se reproducira.

Poruke iz jedne mape se kontinuirano
ponavljaju.
ALL
Sve poruke se kontinuirano ponavljaju.
1
Jedna poruka se ponavlja.

Poruke iz jedne mape se ponavljaju.
 ALL Sve poruke se ponavljaju.
Ponavljanje željenog odsječka
poruke – A - B Repeat
1Tijekom reprodukcije pritisnite 
(ponavljanje) A-B za odabir točke A.
Prikazuje se "A-B B?".
2Ponovno pritisnite  (ponavljanje) A-B
za odabir završne točke B.
Prikazuje se " A-B" i ponavlja se
reprodukcija odabranog odsječka.
Za nastavak normalne reprodukcije:
Pritisnite /ENT.
44
HR
Za zaustavljanje A-B Repeat reprodukcije:
Pritisnite  STOP.
Za promjenu odabranog odsječka A-B:
Tijekom reprodukcije odsječka A-B, ponovno
pritisnite  (ponavljanje) A-B za odabir
nove početne točke A. Zatim odaberite
novu završnu točku B kao u koraku 2.
Napomena
Ne može se odabrati završna točka B prije
odabira početne točke A.
Za jasniju reprodukciju ljudskog glasa – funkcija Noise
Cut
odabir "Noise Cut" i zatim pritisnite /
ENT.
Ostali načini reprodukcije
x STOP
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "ON" i zatim pritisnite /ENT.
N/ENT
MENU
v, V
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Napomene
Kad je funkcija Noise Cut podešena u izborniku na "ON", smanjuje se izobličenje vrlo
niskih i visokih frekvencija izvan raspona
ljudskog glasa tako da se ljudski glas može
jasnije čuti.
1Pritisnite MENU za pristup izborniku
44 Učinak funkcije Noise Cut može se razlikovati
ovisno o uvjetima snimanja zvuka.
44 Kod uporabe ugrađenog zvučnika ili pri slušanju FM radija, funkcija Noise Cut ne radi.
Isključivanje funkcije Noise Cut
Podesite "Noise Cut" na "OFF" u koraku 3.
dok je IC rekorder u stop modu ili modu
reprodukcije.
Prikazuje se izbornik.
45
HR
Odabir efekta zvuka
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Effect" i zatim pritisnite /ENT.
x STOP
v, V
N/ENT
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir željenog efekta reprodukcije i
zatim pritisnite /ENT.
MENU
., >
Preko izbornika možete podesiti željeni
efekt zvuka pri reprodukciji.
1Pritisnite MENU za pristup izborniku
dok je IC rekorder u stop modu ili modu
reprodukcije.
Prikazuje se izbornik.
46
HR
4Odaberete li "Custom", možete pritisnuti
 ili  na kontrolnoj tipki za podešavanje
razine zvuka za svaki pojas.
Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za pomak na pojas slijeva ili zdesna.
5Pritisnite /ENT za zatvaranje prozora
Custom.
6Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Naglašava srednje frekvencije, idealno
za vokalnu glazbu.
Rock
Naglašava visoke i niske frekvencije
za postizanje snažnog zvuka.
Jazz
Naglašava visoke frekvencije za
postizanje živahnog zvuka.
Bass1
Naglašava basove.
Bass2
Još jače naglašava basove.
Ostali načini reprodukcije
Pop
Custom Možete kreirati vlastitu razinu zvuka
za 5 pojasa za EQ.
OFF
Funkcija Effect ne radi.
Napomene
44 Pri uporabi ugrađenog zvučnika ili slušanju
FM radija, ova postavka ne vrijedi.
44 Kad je u izborniku funkcija Noise Cut podešena na"ON", ova postavka ne vrijedi.
47
HR
Reprodukcija poruke u željeno vrijeme
pomoću alarma
2Uđite u mod podešavanja alarma.
APritisnite MENU za pristup izborniku
x STOP
dok je IC rekorder u stop modu.
Prikazuje se izbornik.
BPritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za odabir "Alarm" i zatim pritisnite
/ENT.
N/ENT
MENU
v, V
U željeno vrijeme možete podesiti oglaša­
vanje alarma i početak reprodukcije željene
poruke. Poruke možete reproducirati željenog
datuma, jednom tjedno ili u isto vrijeme svaki
dan.
Možete podesiti maksimalno 30 alarma.
1Odaberite poruku koju želite reproducirati
s alarmom.
48
HR
CPritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za odabir "New" i zatim pritisnite
/ENT.
3Podesite datum i vrijeme alarma.
APritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Postupak podešavanja je završen i na
pokazivaču se prikazuje "" (indikator
alarma).
Za promjenu podešenja alarma
1Odaberite "Alarm" – "List" u izborniku i
zatim pritisnite /ENT.
Prikazuje se popis alarma.
odabir opcije koju želite promijeniti i
zatim pritisnite /ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Edit" i zatim pritisnite /ENT.
4Odaberite "Date", dana u tjednu ili "Daily"
Ostali načini reprodukcije
za odabir "Date", dan u tjednu ili
"Daily" i zatim pritisnite /ENT.
BAko odaberete "Date":
Podesite redom godinu, mjesec,
datum, sat i minute prema opisu uputa
u "Korak 4: Podešavanje sata" na
str. 13.
Prikazuje se "Executing..." i postavke.
Ako odaberete dan u tjednu ili
"Daily":
Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
podešavanje sati i zatim pritisnite /
ENT, pritisnite  ili  na kontrolnoj
tipki za podešavanje minuta i pritisnite
/ENT.
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
i zatim pritisnite /ENT.
5Podesite datum i vrijeme te pritisnite /
ENT.
Prikazuje se "Executing..." i postavke.
6Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Za poništenje podešenja alarma
Slijedite korake 1 i 2 u "Za promjenu
podešenja alarma". U koraku 3 odaberite
"Cancel" i pritisnite /ENT. Prikazuje
se "Cancel Alarm?". Pritisnite  ili  na
kontrolnoj tipki za odabir "Execute" i zatim
pritisnite /ENT. Alarm se isključuje i
indikator alarma nestaje s pokazivača.
Za podešavanje uzorka alarma
1Odaberite "Alarm" – "Pattern" u izborniku
i zatim pritisnite /ENT.
49
HR
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Beep&Play", "Beep" ili "Play" i
zatim pritisnite /ENT.
3Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Kada dođe podešeni datum i
vrijeme
U podešeno vrijeme prikazuje se na pokazi­
vaču "Alarm" te će se alarm i odabrana
poruka reproducirati uz primjenu odabranog
uzorka alarma.
Kad je završena reprodukcija, IC rekorder
se automatski zaustavlja. (Kad je uzorak
alarma podešen na"Beep&Play" ili "Play",
IC rekorder će se zaustaviti na početku
odabrane poruke.)
Za ponovno slušanje iste poruke
Pritisnite /ENT i ista poruka će se
ponovno reproducirati od početka.
Za zaustavljanje reprodukcije
alarma
Pritisnite bilo koju tipku osim VOL +/– dok
se čuje zvuk alarma. Ako je aktivirana
funkcija HOLD, alarm se može isključiti
pritiskom na bilo koju tipku.
50
HR
Napomene
44 Može se podesiti samo jedan alarm za svaku
od poruka.
44 Ako sat nije podešen ili nije snimljena poruka,
alarm se ne može podesiti.
44 Alarm se uključuje čak i ako u izborniku
podesite "Beep" na "OFF" (str. 77).
44 Ako vrijeme alarma nastupi za vrijeme
snimanja, alarm će se čuti nakon završetka
snimanja. Kad dođe vrijeme za alarm, treperi
"".
44 Ako vrijeme alarma nastupi tijekom ažuriranja
podataka, podešenje alarma se automatski
poništava.
44 Ako se istovremeno treba aktivirati više
alarma, reproducira se samo prva poruka uz
alarm.
44 Nakon što se podesi alarm, alarm se ne poništava čak ni nakon reprodukcije poruke.
44 Ukoliko se alarm reproducira tijekom
reprodukcije druge poruke koja je podešena
pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i
reproducira se nova poruka.
44 Ako podijelite poruku za koju ste podesili
alarm, postavka alarma ostaje samo za prvi
dio podijeljene poruke.
44 Ako obrišete poruku na koji ste podesili
alarm, alarm se također poništava.
Reprodukcija preko drugih uređaja
Snimanje pomoću drugih
uređaja
Priključnica  (slušalice)
x STOP
N/ENT
rekorderu s audio ulaznom priključnicom
(stereo mini priključnica) na drugom
uređaju pomoću audio spojnog kabela.
Ostali načini reprodukcije
Kasetofon i sl.
1Spojite priključnicu  (slušalice) na IC
2Pritisnite /ENT za pokretanje repro-
dukcije i istovremeno uključite pripravno
stanje snimanja na spojenom uređaju.
Poruka iz IC rekordera će se snimiti na
spojenom uređaju.
3Pritisnite  STOP na IC rekorderu i spojenom uređaju istovremeno kako biste
prekinuli snimanje.
Napomena
Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći
neki od gore navedenog pribora. Molimo, za
dodatne informacije obratite se dobavljaču.
Zvuk s IC rekordera možete snimati drugom
opremom.
Prije početka snimanja, savjetujemo da
iskušate radi li snimanje pravilno.
51
HR
Uređivanje poruka
Brisanje svih poruka u mapi
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Erase All" i zatim pritisnite /
ENT.
v, V
N/ENT
MENU
4Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Execute" i zatim pritisnite /
ENT.
Na pokazivaču se prikazuje "Erasing..." i
brišu se poruke iz odabrane mape.
Napomena
Ako odabrana mapa sadržava zaštićenu poruku, tu poruku ne možete izbrisati.
1Odaberite mapu koja sadrži poruke koje
želite obrisati dok je IC rekorde u stop
modu.
2Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
52
HR
5Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite "Cancel" u koraku 4 i zatim
pritisnite /ENT.
Prebacivanje poruke u drugu mapu
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Move" i zatim pritisnite /ENT.
Reproducira se poruka koju želite prebaciti.
x STOP
MENU
v, V
Uređivanje poruka
N/ENT
4Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za odabir mape u koju želite prebaciti
poruku i zatim pritisnite /ENT.
Prikazuje se "Executing..." i poruka se
prebacuje na zadnje mjesto u odredišnoj
mapi.
Napomene
44 Dok se kao indikator mape prikazuje " ",
poruka se ne može prebaciti (str. 82).
44 Poruka se ne može prebaciti u mapu .
1Odaberite poruku koju želite prebaciti.
2Pritisnite MENU za pristup izborniku
dok je IC rekorder u stop modu ili modu
reprodukcije.
Prikazuje se izbornik.
53
HR
Kad prebacite poruku u drugu mapu,
originalna poruka u prethodnoj mapi se
briše.
5Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Za odustajanje od prebacivanja
poruke
Pritisnite  STOP prije koraka 4.
54
HR
Dijeljenje poruke u dva dijela
1Pritisnite DIVIDE za vrijeme reprodukcije
poruke koju želite podijeliti.
Uz naziv poruke prikazuje se "Divide?".
v, V
DIVIDE
odabir "Execute" i zatim pritisnite /
ENT.
Prikazuje se "Dividing...", novom dijelu
podijeljene poruke dodjeljuje se novi broj
i broj sljedećih poruka povećava se za
jedan.
Uređivanje poruka
N/ENT
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
., >
Poruku možete podijeliti tijekom reprodukcije tako da je podijeljena na dva dijela i
svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na vrlo jednostavan
način pronaći željeni dio poruke koji želite
reproducirati nakon dužeg snimanja, primjerice sastanka. Poruke je moguće dijeliti
dok ukupan broj poruka u mapi ne dosegne
maksimalni dozvoljeni broj.
Poruka 1
Poruka 1
f
Poruka 2
Poruka 3
v
Poruka se dijeli.
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Povećavaju se brojevi poruka.
55
HR
Napomene
44 Za dijeljenje poruke potreban je određeni
slobodan prostor u memoriji.
44 Kad se dijeli poruka koja ima naziv i ime
izvođača, novi dio zadržava jednak naslov i
ime izvođača te naziv datoteke.
44 Ne mogu se dijeliti druge poruke osim onih
snimljenih pomoću IC rekordera (MP3/WMA/
AAC-LC datoteke prebačene s računala).
44 Nakon što se poruka podijeli, ne može se
više spojiti na IC rekorderu.
44 Ako podijelite poruku uz koju je podešen
alarm, jednaka postavka alarma ostaje samo
za poruku prije dijeljenja.
44 Uslijed ograničenja sustava možda nećete
moći podijeliti poruku na njenom početku
ili kraju.
Reprodukcija podijeljene poruke
Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za prikaz broja poruke jer podijeljene poruke
svaka ima svoj broj.
56
HR
Slušanje FM radija
Ugađanje FM radijske postaje
(samo za ICD-UX300F)
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
v, V
Slušanje FM radija
odabir "FM Radio" i zatim pritisnite /
ENT.
IC rekorder prelazi u mod FM radijskog
prijema.
N/ENT
MENU
., >
Kabel slušalica služi kao FM antena i zato
spojite slušalice dok slušate radio.
Napomena
Baterija se ne može puniti za vrijeme FM
prijema.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir frekvencije.
57
HR
4Više puta pritisnite  ili  na
kontrolnoj tipki za ugađanje postaje ili
pritisnite i zadržite  ili  na kontrolnoj tipki dok se ne počnu izmjenjivati
frekvencije na pokazivaču.
IC rekorder automatski pretražuje
radijske frekvencije i zaustavlja se kad
pronađe dobar prijem.
Ako ne možete ugoditi postaju, više puta
pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki
za promjenu frekvencije korak po korak.
Prikaz kod slušanja FM radija
FM indikator
Radijska frekvencija
Programski broj
Odabir između zvučnika i
slušalica kod slušanja FM
radija
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
Osjetljivost prijema
Tijekom FM prijema ili FM snimanja, preko
izbornika možete odabrati zvuk iz zvučnika
ili iz slušalica.
1Tijekom FM prijema ili FM snimanja
pritisnite MENU za pristup izborniku pri
slušanju FM radija.
Prikazuje se izbornik.
58
HR
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Audio Output" i zatim pritisnite
/ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
x STOP
Slušanje FM radija
odabir "Headphones" ili "Speaker" i zatim
pritisnite /ENT.
Promjena osjetljivosti prijema
FM radija
N/ENT
MENU
v, V
FM reprodukcija podešena je na
"Headphones" kad kupite IC rekorder.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Možete podesiti osjetljivost prijema kod
slušanja FM radija.
1Pritisnite MODE za otvaranje izbornika
za vrijeme slušanja FM radija.
Prikazuje se izbornik.
59
HR
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
Snimanje FM emisija
odabir "DX/LOCAL" i zatim pritisnite
/ENT.
x STOP
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
z REC/PAUSE
odabir "DX" ili "LOCAL" i zatim pritisnite
/ENT.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
DX
U normalnim okolnostima odaberite
ovu postavku.
LOCAL Odaberite ovu postavku ako postoje
smetnje uzrokovane snažnim
električnim poljem oko odašiljačke
antene radijske postaje i sl.
Napomena
Odaberite "DX" kad je prijem na IC rekorderu
loš zbog slabog signala.
60
HR
1Ugodite postaju koju želite snimati.
2Pritisnite  REC/PAUSE za snimanje.
3Pritisnite  STOP za zaustavljanje
snimanja.
Automatsko pohranjivanje FM radijskih postaja
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Auto Preset" i zatim pritisnite
/ENT.
x STOP
MENU
v, V
Možete automatski pohraniti do 30 FM
radijskih postaja preko izbornika.
1Pritisnite MODE za otvaranje izbornika
Slušanje FM radija
N/ENT
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Execute" i zatim pritisnite /
ENT.
IC rekorder automatski pretražuje dostupne
radijske frekvencije i pohranjuje u memo­
riju postaje od nižih frekvencija prema
višima. Dok se automatski pohranjuju
FM radijske postaje, treperi programski
broj koji se može sljedeći dodijeliti.
za vrijeme slušanja FM radija.
Prikazuje se izbornik.
61
HR
Zaustavljanje automatskog
pohranjivanja
Pritisnite  STOP. Pohranjene postaje do
trenutka kad ste pritisnuli  STOP ostaju u
memoriji.
Promjena osjetljivosti
pretraživanja
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
Možete podesiti osjetljivosti pretraživanja
kod podešavanja FM radijskih postaja.
1Pritisnite MODE za otvaranje izbornika
za vrijeme slušanja FM radija.
Prikazuje se izbornik.
62
HR
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "Scan Sensitivity" i zatim pritisnite
/ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
Slušanje FM radija
odabir "High(SCAN H)" ili "Low(SCAN
L)" i zatim pritisnite /ENT.
Početno je osjetljivost pretraživanja pode­
šena na "High(SCAN H)" kod kupovine
IC rekordera.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
63
HR
Ručno pohranjivanje FM radijskih postaja
2Pritisnite /ENT.
Na pokazivaču se prikazuje programski
broj, frekvencija i "Set?".
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
N/ENT
v, V
U memoriju IC rekordera možete pohraniti
do 30 FM radijskih postaja.
1Ugodite postaju koju želite pohraniti pod
programskim brojem.
Ako postaja koju želite ugoditi nije već
pohranjena, prikazuje se "P - -". U tom
slučaju je možete pohraniti pod novim
programskim brojem.
64
HR
odabir "Execute" i zatim pritisnite /
ENT.
Postaja se pohranjuje u memoriju.
Slušanje pohranjene radijske postaje
IC rekorder prelazi u mod FM radijskog
prijema.
x STOP
v, V
Slušanje FM radija
N/ENT
MENU
., >
1Pritisnite MENU za pristup izborniku
dok je IC rekorder zaustavljen.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "FM Radio" i zatim pritisnite /
ENT.
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir programskog broja.
4Više puta pritisnite  ili  na
kontrolnoj tipki dok se ne prikaže željeni
programski broj.
Ako pritisnete i zadržite  ili  na
kontrolnoj tipki, programski brojevi za
izmjenjuju ubrzano.
5Pritisnite  STOP za isključivanje FM
radija.
65
HR
Brisanje pohranjenih FM radijskih postaja
IC rekorder prelazi u mod FM radijskog
prijema.
v, V
N/ENT
MENU
., >
Prikaz na pokazivaču može se razlikovati
od stvarnog u nekim regijama.
1Pritisnite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir "FM Radio" i zatim pritisnite /
ENT.
66
HR
3Za ugađanje postaje, više puta pritisnite
 ili  na kontrolnoj tipki dok se
ne prikaže programski broj koji želite
obrisati.
4Pritisnite /ENT.
Na pokazivaču se prikazuje programski
broj, frekvencija i "Erase?".
5Pritisnite više puta  ili  na kontrolnoj
tipki za odabir "Execute" i zatim pritisnite
/ENT.
Programski broj se mijenja u "P - -".
Slušanje FM radija
67
HR
Uporaba izbornika
Podešavanje preko izbornika
x STOP
v, V
N/ENT
3Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir postavke koju želite podesite i
zatim pritisnite /ENT.
MENU
., >
1Priti snite MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
4Pritisnite  STOP za zatvaranje izbornika.
Napomena
Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar jedne
minute, prikaz izbornika se automatski isključuje
i vraća se normalan prikaz.
Za povratak na prethodni prikaz
2Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir opcije izbornika koju želite podesiti
i zatim pritisnite /ENT.
68
HR
Pritisnite  na kontrolnoj tipki tijekom
prikaza izbornika.
Za zatvaranje izbornika
Pritisnite  STOP ili MENU.
Postavke izbornika
Opcije
izbornika
Postavke
Način rada
( : moguće podešavanje/
—: nije moguće podešavanje)
Stop
mod
Mod
repro­
dukcije
Mod
Mod
snimanja FM
radija
Mod
snimanja s
FM radija
ST, STSP, STLP, SP, LP

—
—

—
Mic Sensitivity
S-High ψ, High χ, Low φ

—

—
—
LCF(Low Cut)
ON, OFF

—

—
—
VOR
ON, OFF

—

—
—
Noise Cut
ON, OFF


—
—
—
Effect
Pop, Rock, Jazz, Bass1, Bass2,
Custom, OFF


—
—
—
Easy Search
ON, OFF


—
—
—
Play Mode
1, , ALL,  1,  ,  ALL 

—
—
—
Display
Elapsed Time, Remain Time,
REC Date, REC Time



—


—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
Alarm
New, List, Pattern
Protect
Execute, Cancel
Move
(Mapa koja se prebacuje)


—
Erase All
Execute, Cancel

—
—
—
—

—
—
—
FM Radio*
Auto Preset*
Execute, Cancel
—
—
—

—
DX/LOCAL*
DX, LOCAL
—
—
—


Uporaba izbornika
REC Mode
** samo za ICD-UX300F
69
HR
Opcije
izbornika
Postavke
Način rada
( : moguće podešavanje/
—: nije moguće podešavanje)
Stop
mod
Scan Sensitivity* High(SCAN H), Low(SCAN L)
—
Mod
reprodukcije
—
Audio Output*
—
—
—

—
—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
Headphones, Speaker
Detail Menu
Date&Time
__y__m__d__:__
12-Hour, 24-Hour
Beep
ON, OFF

—
LED
ON, OFF

—
—
—
—
Backlight
ON, OFF

—
—
—
—
Language
Deutsch (njemački),
English (engleski),
Espańol (španjolski),
Français (francuski),
Italiano (talijanski),
Русский (ruski)

—
—
—
—
USB Charge
ON, OFF

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
Select Input
MIC IN, Audio IN

—
SYNC REC
ON, OFF

—
—
—
—
Format
Execute, Cancel

—
—
—
—
** samo za ICD-UX300F
HR
Mod
snimanja s
FM radija
—
Time Display
Auto Power Off 5min, 10min, 30min, 60min
70
Mod
Mod
snimanja FM
radija
—

Postavke (*: Početna postavka)
REC Mode
Odabir moda snimanja.
ST*:
Stereo snimanje uz visoku kvalitetu
STSP:
Stereo snimanje uz standardnu kvalitetu
STLP:
Stereo snimanje uz dugotrajnu reprodukciju
SP:
Snimanje uz standardnu mono reprodukciju
LP:
Snimanje uz dugotrajnu mono reprodukciju
Pogledajte str.
27
Mic Sensitivity
Podešavanje osjetljivosti mikrofona.
S-High ψ:
Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog zvuka,
kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji.
High χ*:
Za snimanje zvuka normalnog razgovora ili na sastanku,
kod snimanja u sobi za sastanke ili tijekom intervjua.
Low φ:
Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka
u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka.
28
LCF(Low Cut)
Podešavanje funkcije LCF (Low Cut Filter) za filtriranje
niskih frekvencija kako bi se smanjio šum vjetra i dobila
jasnija snimka.
ON:
Aktivirana je funkcija LCF.
OFF*:
Funkcija LCF je isključena.
30
Uporaba izbornika
Opcije izbornika
71
HR
72
Opcije izbornika
Postavke (*: Početna postavka)
VOR
Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk i
pauzira kad nema zvuka, uklanjajući tako snimanje za
vrijeme tišine. Funkcija VOR je aktivna kad se pritisne
 REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcija VOR ne radi.
31
Noise Cut
Podešavanje funkcije Noise Cut.
ON:
Smanjuje se izobličenje vrlo niskih i visokih frekvencija
izvan raspona ljudskog glasa tako da se ljudski glas može
jasnije čuti.
OFF*:
Funkcija Noise Cut ne radi.
45
HR
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
Effect
Podešavanje željenog efekta zvuka pri reprodukciji u izborniku.
Pop:
Naglašava srednje frekvencije, idealno za vokalnu glazbu.
Rock:
Naglašava visoke i niske frekvencije za postizanje snažnog
zvuka.
Jazz:
Naglašava visoke frekvencije za postizanje živahnog zvuka.
Bass1:
Naglašavaju se basovi.
Bass2:
Još jače naglašava basove.
Custom:
Možete kreirati vlastitu razinu zvuka za 5 pojasa za EQ.
OFF*:
Funkcija Effect ne radi.
Pogledajte str.
46
Uporaba izbornika
Opcije izbornika
Napomena
Pri reprodukciji poruke preko ugrađenog zvučnika, slušanju
FM radija ili kad je funkcija Noise Cut u izborniku podešena
na "ON", funkcija Effect ne radi.
Easy Search
Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja.
ON:
Možete prijeći približno 10 sekundi prema naprijed pritiskom
na  na kontrolnoj tipki ili oko 3 sekunde unatrag pritiskom na  na kontrolnoj tipki . Ova funkcija je korisna
kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.
OFF*:
Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad pritisnete
 ili  na kontrolnoj tipki, poruka se pretražuje prema
naprijed ili unatrag.
40
73
HR
74
Opcije izbornika
Postavke (*: Početna postavka)
Play Mode
Odabire mod reprodukcije.
1:
Poruka se reproducira.
*:
Poruke iz jedne mape se kontinuirano ponavljaju.
ALL:
Sve poruke se kontinuirano ponavljaju.
 1:
Jedna poruka se ponavlja.
 :
Poruke iz jedne mape se ponavljaju.
 ALL:
Sve poruke se ponavljaju.
43
Display
Promjena načina prikaza.
Proteklo vrijeme*:
Proteklo vrijeme reprodukcije jedne poruke
Remain Time:
Tijekom reprodukcije ili u stop modu, prikazuje se preostalo
vrijeme poruke
Tijekom snimanja, prikazuje se raspoloživo vrijeme
snimanja
REC Date:
Datum snimanja
REC Time:
Vrijeme snimanja
–
HR
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
Alarm
Podešavanje alarma.
New*:
Za podešavanje alarma, odaberite "New" i podesite datum,
vrijeme ili dan u tjednu ili odaberite svakodnevno aktiviranje.
List:
Prikazuje se popis datuma ili dana u tjednu te vremena za
koje je već podešen alarm.
Edit: Možete promijeniti odabrani datum ili dan u tjednu
i vrijeme.
Cancel: Možete poništiti postavku alarma za odabrani
datum ili dan u tjednu.
Pattern:
Podešava uzorak zvuka alarma za sve postavke alarma.
Beep&Play*: Nakon oglašavanja alarma reproducira se
odabrana poruka.
Beep: Oglasit će se samo alarm.
Play: Reproducirat će se samo odabrana poruka.
Pogledajte str.
48
Protect
Zaštitite odabranu poruku kako biste spriječili njezino brisanje,
dijeljenje ili premještanje.
Execute:
Štiti odabranu poruku. Odaberete li poruku koja je već
zaštićena, poništite zaštitu.
Cancel*:
"Set Protection?" ili "Erase Protection?" se ne izvršava.
–
Move
Odabrana poruka prebacuje se u odabranu mapu. Prije pokušaja
prebacivanja poruke, odaberite poruku koju želite prebaciti i
zatim otvorite izbornik.
53
Erase All
Obrisat će se sve poruke u odabranoj mapi.
Pritisnite  za povratak na prikaz mape prije brisanja poruke
i odabir mape iz koje želite obrisati sve poruke te zatim
prijeđite u izbornik i odaberite "Execute".
52
Uporaba izbornika
Opcije izbornika
75
HR
Opcije izbornika
Postavke (*: Početna postavka)
FM Radio**
IC rekorder prelazi u mod FM radijskog prijema.
Pogledajte str.
57
Auto Preset**
Automatski pretražuje dostupne frekvencije. Postaje se
pohranjuju u memoriju.
Execute:
Aktivira se automatsko pretraživanje.
Cancel*:
Prekida se automatsko pretraživanje.
61
DX/LOCAL**
Podešava osjetljivost prijema kod slušanja FM radija.
DX*:
U normalnim okolnostima odaberite ovu postavku.
LOCAL:
Odaberite ovu postavku ako postoje smetnje uzrokovane
snažnim električnim poljem oko odašiljačke antene
radijske postaje i sl.
59
Napomena
Odaberite "DX" kad je prijem na IC rekorderu loš zbog
slabog signala.
Scan Sensitivity**
Podešavanje osjetljivosti pretraživanja kod podešavanja FM
radijskih postaja.
High(SCAN H)*:
Osjetljivost pretraživanja je podešena na visoku.
Low(SCAN L):
Osjetljivost pretraživanja je podešena na nisku.
62
Audio Output**
Tijekom FM prijema ili FM snimanja, možete odabrati zvuk
iz zvučnika ili iz slušalica.
Headphones*:
Zvuk se reproducira preko slušalica.
Speaker:
Zvuk se reproducira preko zvučnika.
58
*** samo za ICD-UX300F
76
HR
Opcije izbornika
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Detail Menu
Sat možete podesiti podešavanjem godine, mjeseca, dana,
sata i minute navedenim redom.
13
Time Display
Podešavanje formata sata.
12-Hour:
12:00AM = ponoć, 12:00PM = podne
24-Hour*:
0:00 = ponoć, 12:00 = podne
–
Beep
Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.
ON*:
Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka ili
kao upozorenje na grešku.
OFF:
Ne čuje se zvučni signal.
–
Uporaba izbornika
Date&Time
Napomena
Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite "Beep" na
"OFF".
LED
Uključivanje i isključivanje indikatora rada tijekom uporabe.
ON*:
Indikator rada svijetli ili treperi tijekom snimanja ili
reprodukcije.
OFF:
Indikator rada ne svijetli niti treperi tijekom rada.
–
Napomena
Kad je IC rekorder spojen na računalo, indikator rada svijetli
ili treperi čak i ako je "LED" podešeno na "OFF".
77
HR
Opcije izbornika
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Backlight
Uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjetljenja
pokazivača.
ON*:
Pozadinsko osvjetljenje pokazivača svijetli oko 10 sekundi.
OFF:
Pozadinsko osvjetljenje se ne aktivira čak ni tijekom
rukovanja uređajem.
–
Language
Odabir jezika za prikaz poruka, izbornika, naziva mapa,
naziva datoteka i sl.
Deutsch (njemački), English (engleski), Espańol (španjolski),
Français (francuski), Italiano (talijanski), Đóńńęčé (ruski)
15
USB Charge
Uključivanje ili isključivanje punjenja baterije preko USB
veze.
ON*:
Baterija se puni.
OFF:
Baterija se ne puni.
9
Napomena
Ako upotrebljavate USB AC adapter (opcija) za spajanje IC
rekordera u zidnu utičnicu, baterija se puni bez obzira na ovu
postavku.
Auto Power
Off
78
HR
Ako IC rekorder ostavite uključen kroz podešeno vrijeme,
automatski će se isključiti.
5min:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 5 minuta.
10min*:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 10 minuta.
30min:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 30 minuta.
60min:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 60 minuta.
–
Opcije izbornika
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Select Input
Odabir vanjskog ulaza koji će se snimati preko priključnice
 (mikrofon).
MIC IN*:
Odabir snimanja poruke preko vanjskog mikrofona.
Audio IN:
Odabir kod snimanja pomoću drugog uređaja.
SYNC REC
Ako se podesi na "ON", IC rekorder prelazi u pauzu snimanja
ako nema zvuka dulje od 2 sekunde, nakon čega pokreće
snimanje nove poruke kad se prepozna zvuk.
ON:
Aktivirana je funkcija sinkroniziranog snimanja.
OFF*:
Isključena je funkcija sinkroniziranog snimanja.
36
Format
Odabire se formatiranje memorije.
Execute:
Prikazuje se "Formatting..." i memorija se formatira.
Cancel*:
Memorija se ne formatira.
–
35, 36
Uporaba izbornika
Napomene
44 Upotrijebite ovu funkciju za formatiranje memorije IC
rekordera.
44 Kad se memorija formatira, obrisat će se svi podaci
pohranjeni u IC rekorder. Nakon što se memorija obriše,
nije moguće obnoviti obrisane podatke.
79
HR
Uporaba računala
Uporaba IC rekordera s računalom
Spojite li IC rekorder na računalo, ono će
ga prepoznati i moći ćete prenositi podatke
među njima.
Kopiranje poruka iz IC rekordera
na računalo radi pohrane (str. 84)
Možete kopirati poruke snimljene na IC
rekorderu kako biste ih pohranili.
Kopiranje glazbenih datoteka iz
računala na IC rekorder i njihova
reprodukcija (str. 85)
Možete kopirati MP3/WMA/AAC-LC
datoteke iz računala tako da ih jednostavno
povučete i pustite dok je IC rekorder spojen
s računalom. Također možete reproducirati
kopirane datoteke.
Uporaba IC rekordera kao USB
memorije – funkcija pohrane
podataka (str. 88)
Možete privremeno pohraniti slikovne ili
tekstualne podatke pohranjene na računalu
na IC rekorder.
80
HR
Sistemski zahtjevi za
računalo
Pogledajte "Sistemski zahtjevi" na str. 96.
Spajanje IC rekordera na
računalo
Računalo prepoznaje IC rekorder čim se
uspostavi veza. Kad je IC rekorder spojen
na računalo, na pokazivaču IC rekordera
prikazano je "Connecting".
Ako ne možete umetnuti USB priključak
IC rekordera izravno u USB priključnicu
računala, koristite isporučeni USB spojni
kabel.
Računalo
IC rekorder
Uporaba računala
U USB priključnicu
1Pomaknite kliznik USB priključka na
stražnjoj strani IC rekordera u smjeru
strelice i umetnite USB priključak u USB
priključnicu na uključenom računalu.
2Provjerite je li IC rekorder pravilno
prepoznat.
Windows operativni sustav: otvorite "My
Computer" ili "Computer" i uvjerite se
da je "IC RECORDER" prepoznat.
Macintosh operativni sustav: uvjerite se
da je "IC RECORDER" pogon prikazan
na radnoj površini.
USB spojni kabel (priložen)
Napomene
44 Ako spojite više od dva USB uređaja na vaše
računalo, normalan rad nije zajamčen.
44 Nije zajamčena uporaba ovog IC rekordera
s USB hubom ili USB produžnim kabelom,
osim s onim koji je isporučen.
44 Ovisno o spojenim USB uređajima, moguće
su nepravilnosti u radu.
81
HR
44 Prije spajanja IC rekordera na računalo,
provjerite je li u njega uložena baterija.
44 Savjetujemo vam da odspojite IC rekorder
iz računala kad ne koristite IC rekorder s
računalom.
Struktura mapa i datoteka
Spojite li IC rekorder na računalo, možete
vidjeti strukturu mapa i datoteka na zaslonu
računala.
“IC RECORDER”
VOICE
Mapa za poruke
snimljene pomoću IC
rekordera
FOLDER 01
FOLDER 10
Mapa prebačena iz
računala
Conversation*1
MUSIC
POP
OLDIES *1
*2
*3
82
HR
Mape i datoteke se prikazuju na zaslonu
računala na prikazan način.
Mape na pokazivaču IC rekordera su označene
na sljedeći način:
:
:
Mape u koje možete snimati pomoću
IC rekordera (Već su bile izrađene
kad ste kupili IC rekorder.)
Mapa prebačena iz računala (Prikazuju
se kad su iz računala prebačene
glazbene datoteke.)
Napomena
Pomoću IC rekordera možete snimati poruke u
najviše 10 mapa (FOLDER01-10).
44 Možete promijeniti naziv mape, naslov, naziv
izvođača i/ili broj datoteke na računalu.
44 Na IC rekorderu je moguć prikaz naslova
ili izvođača i sličnih podataka snimljenih u
glazbene datoteke. Unesite ID3 tag informacije pomoću softvera kojim ste izradili MP3
datoteke na vašem računalu.
44 Možete prikazati informacije redom tako da
pritišćete kontrolnu tipku  ili  (str. 86).
Napomene
44 Nije moguće kopirati 511 ili više mapa (osim
VOICE mapa) ili datoteka u korijensku
mapu koja je smještena odmah ispod "IC
RECORDER" na računalu. To se događa zbog
ograničenja sustava (samo za ICD-UX200).
44 Ako nije unesen naziv zapisa niti ime izvođača, prikazat će se "Unknown".
Uporaba računala
*1 Naziv mape u koju su pohranjene glazbene
datoteke prikazuje se na IC rekorderu u
izvornom obliku, tako da je praktično unaprijed mapi dati lako prepoznatljiv naziv.
Mape prikazane na slici su primjer naziv
mapa.
*2 IC rekorder može prepoznati do 8 razina
mapa koje su kopirane na njega.
*3 Ako kopirate MP3 datoteke pojedinačno,
prikazat će se kao "No Folder".
Savjeti
83
HR
Kopiranje poruka s IC rekordera na računalo
radi pohrane
 Kopiranje poruke ili mape (drag
and drop)
Možete pohraniti poruke ili mape tako da ih
kopirate iz IC rekordera na računalo.
1Spojite IC rekordera na računalo (str. 81).
2Kopirajte poruke ili mape koje želite
prebaciti na računalo.
Povucite i pustite željene poruke ili mape
iz "IC RECORDER" na lokalni disk
računala.
84
HR
AKliknite i zadržite,
Bpovucite,
Ci zatim pustite.
3Odspojite IC rekorder s računala (str. 91).
Želite li kreirati CD, koristite komercijalno
dostupnu aplikaciju za snimanje CD-a,
aplikaciju za snimanje CD-a instaliranu
na računalo, ili Windows Media Player.
Za detalje o uporabi aplikacije za snimanje
CD-a ili Windows Media Playera, pogle­
dajte upute za uporabu isporučene sa
softverskom aplikacijom ili se obratite
proizvođaču.
Kopiranje glazbenih datoteka iz računala na
IC rekorder i njihova reprodukcija
Kopiranje glazbene datoteke
iz računala na IC rekorder
(drag and drop)
1Spojite IC rekordera na računalo (str. 81).
2Kopirajte mapu s MP3 datotekama na IC
MP3/WMA/AAC-LC datoteku možete
načiniti primjenom softverske aplikacije i
sl. instalirane na vašem računalu.
**Formate datoteka koji se mogu reproducirati
na IC rekorderu provjerite u "Tehničkim
podacima" (str. 96).
rekorder.
U Windows operativnom sustavu pomoću
aplikacije Explorer, a u Macintosh opera­
tivnom sustavu pomoću aplikacije Finder,
povucite i spustite (drag and drop) mapu
na IC rekorder.
IC rekorder može prepoznati do 500 mapa.
Možete kopirati najviše 999 datoteka u jednu mapu i ukupno najviše 5000 datoteka.
Uporaba računala
Možete kopirati glazbu ili druge audiodatoteke (MP3/WMA/AAC-LC*) iz računala
na IC rekorder postupkom povlačenja i
puštanja, zatim ih možete reproducirati na
IC rekorderu.
3Odspojite IC rekorder s računala (str. 91).
4Pritisnite .
5Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki kako
biste odabrali mapu ( ) u koju su pohranjene glazbene datoteke i zatim pritisnite
 na kontrolnoj tipki.
85
HR
6Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
odabir glazbene datoteke koju želite
reproducirati.
7Pritisnite /ENT za pokretanje
reprodukcije.
Prikaz za vrijeme reprodukcije
glazbene datoteke
Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
provjeru informacija o glazbenoj datoteci
tijekom reprodukcije.
8Pritisnite  STOP za zaustavljanje
reprodukcije.
Maksimalno vrijeme reprodukcije (zapisa*)
kod reprodukcije glazbenih datoteka pomoću
IC rekordera je sljedeće:
48 kbps
ICDUX200
128 kbps
89 h
33 h
15 min
25 min
(1338 zapis) (501 zapis)
256 kbps
ω: Naziv izvođača
16 h 40 min
(250 zapis)
: Naziv datoteke
ICD178 h
67 h
33 h 25 min
UX300/ 40 min
(1005 zapisa) (501 zapis)
UX300F (2680 zapisa)
**Kod prijenosa MP3 datoteka na IC rekorder
od kojih svaki traje 4 minute.
Napomena
Ako ste prenijeli glazbene datoteke pomoću
računala, te datoteke možda neće biti kopirane
redoslijedom prijenosa zbog ograničenja
sustava. Želite li glazbene datoteke kopirati s
računala na IC rekorder jednu po jednu, možete
prikazati i reproducirati glazbene datoteke
redoslijedom kopiranja.
86
HR
: Naziv mape
: Naslov
Savjet
Možete promijeniti naziv mape, naslov, naziv
izvođača i/ili broj datoteke na računalu.
Kako bolje uživati u glazbenim datotekama
Odabir moda reprodukcije
Preko izbornika možete odabrati mod reprodukcije, kao što je reprodukcija jedne datoteke, kontinuirana reprodukcija datoteka u
jednoj mapi, kontinuirana reprodukcija svih
glazbenih datoteka, ponavljanje jedne datoteke, ponavljanje datoteka u jednoj mapi ili
ponavljanje svih glazbenih datoteka.
Detalje potražite na str. 43.
Reprodukcija poruke u željeno
vrijeme pomoću alarma
Možete započeti reprodukciju odabrane
poruke u željeno vrijeme.
Detalje potražite na str. 48.
Uporaba računala
Podešavanje brzine reproduk­
cije – DPC (Digital Pitch Control)
funkcija
Preko izbornika možete podesiti brzinu
reprodukcije između +100% i –50% od
normalne brzine. Kod poruka snimljenih
kao WMA/AAC-LC datoteke, može se
podešavati brzina reprodukcije između 0%
i – 50%.
Detalje potražite na str. 41.
Odabir efekta zvuka
Možete smanjiti šum ili podesiti efekt kao
što je "Pop", "Rock", "Jazz", "Bass1",
"Bass2" ili "Custom" za stavku za reprodukciju
u izborniku.
Detalje potražite na str. 45 i 46.
87
HR
Uporaba IC rekordera kao USB memorije –
funkcija pohrane podataka
Kad je IC rekorder spojen s računalom,
izravno ili putem spojnog USB kabela, na
IC rekorder se mogu privremeno pohraniti
slikovni ili tekstualni podaci, kao i poruke
i datoteke snimljene pomoću IC rekordera.
Vaše računalo treba zadovoljiti navedene
sistemske zahtjeve kako biste IC rekorder
mogli koristiti kao USB memoriju.
Detalje o sistemskim zahtjevima potražite
na str. 96.
88
HR
Uporaba Voice Recognition softvera
Kad na računalo instalirate softver za prepo­
znavanje glasa (nije isporučen), možete
transkribirati poruku u tekstualnu datoteku.
Uvod u softver za prepoznavanje glasa
Napomene
44 Značajku transkribiranja možete koristiti
samo ukoliko ste na računalo instalirali
softver Dragon NaturallySpeaking Select ili
Professional Edition (nije isporučeno).
Uporaba računala
Dragon NaturallySpeaking je softver za
prepoznavanje glasa koji omogućuje raspoznavanje i transkribiranje snimljenog glasa
u poruci te konvertiranje glasa u tekstualnu
datoteku.
Za detalje o Dragon NaturallySpeaking
softveru, pogledajte upute za uporabu isporučene uz Dragon NaturallySpeaking.
Za informacije o uporabi Dragon
NaturallySpeaking softvera, pogledajte
dokumentaciju isporučenu uz softver. Za
najnoviju verziju i informacije o dostupnosti
Dragon NaturallySpeaking softvera po regijama, molimo, posjetite internetsku stranicu:
http://www.nuance.com
Za instalaciju Dragon NaturallySpeaking
softvera, vaše računalo treba udovoljavati
određenim sistemskim zahtjevima.
44 Možete transkribirati sljedeće poruke, pohranjene na IC rekorderu ili računalu:
––Poruke snimane u ST, STSP, STLP ili SP
modu snimanja (MP3 datoteke)
––44,1/16/11 kHz 16-bitne WAV/AAC-LC
datoteke pohranjene na računalu
44 Ne možete transkribirati poruku koja sadrži
glasove više od jedne osobe.
Izrada datoteke korisnika
prilagođene vašem snimljenom govoru (učenje)
Što je to "učenje"?
Prije nego što možete transkribirati snimljene
poruke pomoću Dragon NaturallySpeaking
softvera, potrebno je izraditi datoteku kori­
snika koja je posebno prilagođena zvuku
vašeg snimljenog govora. Ovaj postupak
zove se "učenje". Kad je učenje dovršeno,
Dragon NaturallySpeaking izrađuje datoteku
govora korisnika koja sadrži informacije o
vašem snimljenom govoru.
89
HR
44 Pogledajte upute za uporabu ili datoteku
pomoći, isporučene uz Dragon
NaturallySpeaking, jer su neki dijelovi
učenja isti kao i oni koji su potrebni za diktat
izravno na računalo pomoću slušalica s
mikrofonom.
44 Čak i ako ste već izradili datoteku govora
korisnika pomoću slušalica s mikrofonom,
trebali biste izraditi odvojenu datoteku
govora za IC rekorder radi postizanja veće
točnosti prepoznavanja.
Savjeti za uporabu IC rekordera
Kod transkribiranja poruka snimljenih IC
rekorderom, sljedeći savjeti mogu vam
pomoći pri postizanju maksimalne točnosti
prepoznavanja.
44 Podesite "REC Mode" na "ST",
"STSP", "STLP" ili "SP" u izborniku.
Kod izrade datoteke govora korisnika
(učenje), podesite "REC Mode" na mod
na kojem inače koristite softver za prepoznavanje govora.
44 Podesite "Mic Sensitivity" na "Low
φ" u izborniku.
90
HR
44 Čvrsto držite IC rekorder i pokrenite
snimanje.
Držite IC rekorder tako da se mikrofon
nalazi na oko 2 – 3 cm udaljenosti od
kutova vaših usta, ne izravno ispred. Ovo
umanjuje zvuk vašeg daha u snimci, te
omogućuje maksimalnu točnost
prepoznavanja.
Napomena
Kako bi se postigla maksimalna točnost prepo­
znavanja, izbjegavajte snimanje na bučnim
mjestima, primjerice, na postaji podzemne
željeznice.
Odspajanje IC rekordera od računala
Slijedite postupak u nastavku jer se u
suprotnom podaci mogu oštetiti.
1Provjerite da indikator rada ne svijetli.
2Sljedeći postupak izvedite na računalu.
U Windows zaslonu, lijevom tipkom
miša kliknite na ikonu na dnu radne
površine računala.
3Provjerite je li nestao prikaz s pokazivača
IC rekordera.
4Odspojite IC rekorder iz USB priključnice računala i pomaknite kliznik USB
priključka u smjeru strelice kako biste
uvukli USB priključak.
Uporaba računala
 Lijevom tipkom miša kliknite na
"Safely remove USB Mass Storage
Device". Ikona može biti drugačija kod
drugih operativnih sustava.
Na zaslonu Macintosh računala, povucite
ikonu "IC RECORDER" s radne površine
u "Trash" i pustite je ondje.
Detalje o odspajanju IC rekordera od
računala pogledajte u uputama za uporabu
računala.
91
HR
Dodatne informacije
Uporaba USB AC adaptera (opcija)
USB priključak IC rekordera
1Spojite USB AC adapter (opcija) u zidnu
utičnicu.
USB AC adapter
(opcija)
Punjivu bateriju možete puniti i spajanjem
IC rekordera u zidnu utičnicu preko USB
AC adaptera AC-U50A (opcija).
Bateriju možete puniti za vrijeme uporabe IC
rekordera, što je korisno kod duljih snimanja.
Kada prvi put upotrebljavate IC rekorder ili
ako ga niste upotrebljavali neko vrijeme,
preporučuje se da punite baterije više puta
dok se ne prikaže indikator "". Potrebno
je oko 3 sata i 30 minuta za potpuno punjenje
prazne baterije.*
Napomena
Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći
neki od navedenog pribora. Molimo, za dodatne
informacije obratite se dobavljaču.
92
HR
2Pomaknite kliznik USB priključka IC
rekordera i spojite IC rekorder na USB
AC adapter.
Dok se baterija puni, prikazuje se animirani
indikator baterije.
Sada možete upotrebljavati IC rekorder
za vrijeme punjenja baterije.
**Vrijeme je samo okvirno i vrijedi za potpuno
punjenje potpuno praznih baterija pri sobnoj
temperaturi. Vrijeme punjenja ovisi o preostalom naponu baterija i uvjetima punjenja.
Također je potrebno više vremena ako je
temperatura baterija niska ili ako su baterije
zamijenjene tijekom prijenosa podataka na
IC rekorder.
Odspajanje IC rekordera iz
zidne utičnice
44 Dok se upotrebljava USB AC adapter (opcija),
na pokazivaču se ne prikazuje indikatora
stanja baterije.
Slijedite postupak opisan u nastavku jer se u
suprotnom, podaci sadržani na IC rekorderu
mogu oštetiti ili mogu postati nečitki.
1Ako snimate ili reproducirate poruku,
pritisnite  STOP kako bi IC rekorder
prešao u stop mod.
2Provjerite da indikator rada ne svijetli.
3Odspojite IC rekorder iz USB AC adaptera
Dodatne informacije
i zatim odspojite USB AC adapter iz
zidne utičnice.
Napomene
44 Tijekom snimanja (indikator rada svijetli ili
treperi crveno) ili pristupa podacima (indikator
rada treperi narančasto),
––IC rekorder se ne smije spajati ili odspajati
iz USB AC adaptera spojenog u zidnu
utičnicu.
––USB AC adapter spojen s IC rekorderom
se ne smije spajati ili odspajati iz zidne
utičnice.
Podaci bi se mogli oštetiti. Ako IC rekorder
obrađuje veću količinu podataka, animacija
ažuriranja se može prikazivati dulje vrijeme.
To ne znači da se IC rekorder pokvario.
Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne
nestane s pokazivača.
93
HR
Mjere opreza
O napajanju
Za napajanje uređaja koristite isključivo
1,5 V ili 1,2 V DC. Upotrijebite jednu LR03
(veličine AAA) alkalnu bateriju ili jednu
NH-AAA punjivu bateriju.
O sigurnosti
Ne koristite uređaj tijekom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim
vozilom.
O rukovanju
44 Ne ostavljajte uređaj na mjestima blizu
izvora topline ili pod izravnim utjecajem
sunčeve svjetlosti, pretjerane prašine ili
mehaničkih udaraca.
44 Ukoliko neki predmet ili tekućina prodru
u uređaj, uklonite bateriju i prije sljedeće
uporabe, neka uređaj provjeri kvalificirani
tehničar.
44 Pazite da uređaj ne polijete vodom. Nije
vodonepropustan. Osobito pazite u sljedećim situacijama.
–– Kad uređaj imate u džepu te idete u
kupaonicu i sl.
Kad se saginjete, uređaj može upasti u
vodu i namočiti se.
94
HR
–– Kad uređaj koristite u okruženju gdje je
izložen kiši, snijegu ili vlazi.
–– U uvjetima gdje se znojite. Dirate li
uređaj mokrim rukama ili ga stavljate u
džep mokre odjeće, može se namočiti.
44 Koristite li slušalice na vrlo suhom zraku,
možete osjetiti bol u ušima. To se ne događa
zbog kvara slušalica, već zbog nakupljanja
statičkog elektriciteta u vašem tijelu.
Stvaranje statičkog elektriciteta možete
smanjiti nošenjem odjeće koja nije od
sintetike.
O smetnjama
44 Tijekom snimanja ili reprodukcije ste
postavili IC rekorder u blizini izvora
napajanja, fluorescentne svjetiljke ili
mobilnog telefona tako da se mogu čuti
smetnje.
44 Ako prstom ili nekim predmetom dodirnete
ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja,
mogu se snimiti smetnje.
O održavanju
Za čišćenje kućišta upotrijebite meku tkaninu
lagano natopljenom vodom. Nemojte
upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan
uz uređaj, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Savjet o sigurnosnim kopijama
Dodatne informacije
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost
od gubljenja podataka uzrokovanu
slučajnim djelovanjem ili kvarom IC
rekordera, savjetujemo da napravite
zaštitne kopije snimljenih poruka na
vrpcu, računalo i sl.
95
HR
Tehnički podaci
Sistemski zahtjevi
Operativni sustavi:
––Windows Vista® Ultimate Service Pack
1 ili noviji
––Windows Vista® Business Service Pack
1 ili noviji
––Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 ili noviji
––Windows Vista® Home Basic Service Pack
1 ili noviji
––Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ili noviji
––Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ili noviji
––Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 ili noviji
––Windows® XP Professional Service Pack
3 ili noviji
––Windows® XP Home Edition Service Pack
3 ili noviji
––Windows® 2000 Professional Service Pack
4 ili noviji
––Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
––Već instaliran
96
HR
Napomene
44 Rad se ne može jamčiti sa sustavima koji nisu
ovdje navedeni (Windows® 98, Linux i sl.).
44 64 bitne verzije Windows® XP nisu podržane.
44 Za informacije o najnovijim verzijama
i kompatibilnosti s vašim operativnim
sustavom, posjetite stranicu za podršku za
IC rekorder.
http://support.sony-europe.com/DNA
Hardversko okruženje:
––Port: USB priključnica
––Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su
kompatibilne s Microsoft® Windows®
operativnim sustavima.
Napomena
44 Nisu podržani sljedeći sustavi:
––Operativni sustavi koji nisu navedeni u
lijevom stupcu
––Osobno konstruirana računala ili operativni
sustavi
––Nadograđeni operativni sustavi
––Multi-boot sustavi
––Multi-monitor sustavi
Kod uporabe Windows® 2000
Professional
Instalirajte driver iz "SonyRecorder_Driver.
exe" na IC rekorderu.
Dizajn i tehnički podaci
Dio za snimanje IC rekordera
Kapacitet (iskoristivi)
Frekvencijski raspon
44 ST: 40 Hz - 20 000 Hz
44 STSP: 40 Hz - 15 000 Hz
44 STLP: 60 Hz - 7500 Hz
44 SP: 60 Hz - 10 000 Hz
44 LP: 60 Hz - 3400 Hz
Brzine prijenosa i frekvencije uzorkovanja
za MP3 datoteke*1
Brzina prijenosa: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Brzina prijenosa: 32 kbps - 192 kbps*3, VBR
Frekvencije uzorkovanja: 44,1 kHz
*2 WMA Ver. 8 Class2A je kompatibilna,
međutim, MBR (Multi Bit Rate), Lossless,
Professional i Voice nisu podržani. IC
rekorder ne može reproducirati sadržaje s
DRM zaštitom. Nisu podržani svi uređaji za
kodiranje.
*3 Funkcija NoiseSubstitution nije podržana
i zato reprodukcija postaje jednostavna uz
brzinu prijenosa od 32 kbps.
Brzine prijenosa i frekvencije uzorkovanja
za AAC-LC datoteke*4
Dodatne informacije
ICD-UX200: 2 GB
(približno 1,79 GB = 1 928 822 784 bajtova)
ICD-UX300/UX300F: 4 GB
(približno 3,59 GB = 3 860 922 368 bajtova)
Dio kapaciteta memorije koristi se za upravljanje
podacima.
Brzina prijenosa i frekvencije
uzorkovanja*2 kod WMA datoteka
Brzina prijenosa: 16 kbps - 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
*4 Nisu podržani svi uređaji za kodiranje.
FM radijski prijemnik
Frekvencijski raspon
87,5 MHz - 108 MHz
Međufrekvencija 150 kHz
Antena
Kabel stereo slušalica
*1 Podržana je i reprodukcija MP3 datoteka
snimljenih pomoću IC rekordera. Nisu
podržani svi uređaji za kodiranje.
97
HR
Općenito
Zvučnik
Približno 16 mm promjera
Ulaz/izlaz
44 Priključnica za mikrofon (mini, stereo)
––ulaz za napajanje, minimalna ulazna razina
0,9 mV, 3 kiloohma ili manja impedancija
mikrofona
44 Priključnica za slušalice (mini, stereo)
––izlaz za slušalice 8 - 300 ohma
44 USB priključak
––Kompatibilno s High-Speed USB
Kontrola brzine reprodukcije (DPC)
+100% do –50% (MP3)
0% do –50% (WMA/AAC-LC)
Izlazna snaga
90 mW
Napajanje
Jedna NH-AAA punjiva baterija (priložena):
1,2 V DC
Jedna LR03 (veličina AAA) alkalna baterija
(opcija): 1,5 V DC
Radna temperatura
5 °C - 35 °C
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše
i kontrola) (JEITA)*5
36,6 mm  98,5 mm  14,6 mm
98
HR
Masa (JEITA)*5
Približno 58 g zajedno s NH-AAA punjivom
baterijom
*5 Izmjerena vrijednost prema standardima
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology and Industries Association)
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 7.
Dodatan pribor
Aktivni zvučnik SRS-M50
Electret kondenzatorski mikrofon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P,
ECM-TL1
Punjiva baterija NH-AAA-B2K
USB AC adapter AC-U50A
Punjač baterije BCG-34HS2KA
Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći
neki od gore navedenog pribora. Molimo, za
dodatne informacije obratite se dobavljaču.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
Maksimalno vrijeme snimanja*6*7
Maksimalno vrijeme snimanja svih mapa je kako slijedi.
ST mod
STSP mod
STLP mod
SP mod
LP mod
ICD-UX200
22 h
15 min
33 h
25 min
89 h
15 min
133 h
55 min
535 h
45 min
ICD-UX300/
UX300F
44 h
40 min
67 h
178 h
40 min
268 h
5 min
1072 h
25 min
(h: sati/min: minute)
*6 Kad namjeravate dugotrajno kontinuirano snimati, možda ćete tijekom snimanja trebati zamijeniti
bateriju novom. Detalje o trajanju baterije potražite na str. 100.
*7 Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.
Dodatne informacije
99
HR
Trajanje baterija*1
Kod uporabe Sony NH-AAA punjive baterije
Mod snimanja ST*2
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Glazbena dato­
teka (128 kbps/
44,1 kHz)
Snimanje
Oko 11 h
Oko 11 h
30 min
Oko 14 h
Oko 12 h
Oko 14 h
30 min
–
Reprodukcija*7 Oko 20 h
preko zvučnika
Oko 20 h
30 min
Oko 22 h
Oko 21 h
30 min
Oko 21 h
Oko 20 h 30 min
Reprodukcija
preko slušalica
Oko 42 h
Oko 43 h
30 min
Oko 49 h
30 min
Oko 50 h
Oko 53 h
30 min
Oko 43 h 30 min
FM snimanje
Oko 3 h
30 min
Oko 4 h
30 min
Oko 4 h
Oko 4 h
Oko 5 h
–
FM prijem: Oko 6 h
(h: sati/min: minute)
Kod uporabe Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalne baterije
100
Mod snimanja ST*2
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Glazbena dato­
teka (128 kbps/
44,1 kHz)
Snimanje
Oko 11 h
Oko 12 h
Oko 15 h
Oko 12 h
30 min
Oko 15 h
–
Reprodukcija*7 Oko 26 h
preko zvučnika 30 min
Oko 27 h
30 min
Oko 29 h
Oko 28 h
30 min
Oko 30 h
Oko 27 h 30 min
HR
Mod snimanja ST*2
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Glazbena dato­
teka (128 kbps/
44,1 kHz)
Reprodukcija
preko slušalica
Oko 63 h
Oko 67 h
Oko 75 h
30 min
Oko 75 h
Oko 83 h
Oko 67 h
FM snimanje
Oko 3 h
30 min
Oko 4 h
30 min
Oko 4 h
Oko 4 h
Oko 5 h
FM prijem : Oko 7 h 30 min
(h: sati/min: minute)
Dodatne informacije
*1 Vijek trajanja baterije je izmjeren metodama testiranja u vlasništvu tvrtke Sony. Vrijeme trajanja
baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera
*2 ST: Stereo snimanje uz visoku kvalitetu
*3 STSP: Stereo snimanje uz standardnu kvalitetu
*4 STLP: Stereo snimanje uz dugotrajnu reprodukciju
*5 SP: Snimanje uz standardnu mono reprodukciju
*6 LP: Snimanje uz dugotrajnu mono reprodukciju
*7 Kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika uz glasnoću na razini 15
101
HR
U slučaju problema
U slučaju problema
Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji
i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu.
Molimo imajte na umu da se snimljene poruke mogu obrisati kod servisiranja ili popravka.
Pojava
Rješenje
IC rekorder se ne može
isključiti.
44 Držite preklopku HOLD/POWER u smjeru "POWER" dulje od
dvije sekunde dok je IC rekorder zaustavljen (str. 12).
IC rekorder se ne može
uključiti.
44 IC rekorder je isključen. Držite preklopku HOLD/POWER u smjeru
"POWER" dulje od jedne sekunde (str. 12).
IC rekorder se automatski
isključi.
44 Ako IC rekorderom ne rukujete određeno vrijeme, aktivirat će
se funkcija automatskog isključivanja. (Tvornički je vrijeme do
automatskog isključivanja podešeno na "10min".) Preko izbornika
možete podesiti željeno vrijeme do isključivanja (str. 78).
Prikaz ne nestaje s pokazi­
vača. Prikaz je zamućen.
44 Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.
IC rekorder ne radi.
44 Baterija je uložena s nepravilno okrenutim polaritetima (str. 9).
44 Baterija je prazna (str. 11).
44 IC rekorder je isključen. Držite preklopku HOLD/POWER u smjeru
"POWER" dulje od jedne sekunde (str. 12).
44 Aktivirana je funkcija HOLD. Pomaknite preklopku HOLD/
POWER prema sredini (str. 17).
Iz zvučnika se ne čuje zvuk. 44 Glasnoća je podešena na najmanju razinu (str. 21).
44 Priključene su slušalice (str. 40).
44 Dok slušate FM radio, "Audio Output" je podešen na "Headphones".
Podesite na "Speaker" (str. 58).
102
HR
Pojava
Rješenje
Čuje se zvuk iz zvučnika
44 Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk se
dok su priključene slušalice.
može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovno ih pravilno
spojite.
44 Dok slušate FM radio, "Audio Output" je podešen na "Speaker".
Podesite na "Headphones" (str. 58).
Ne svijetli indikator rada.
44 "LED" je podešeno na "OFF". Prikažite izbornik i podesite "LED"
na "ON" (str. 77).
Prikazuje se "Memory Full" 44 Memorija je puna. Izbrišite neke poruke (str. 25) ili obrišite sve
i ne možete pokrenuti
poruke nakon što ih pohranite na računalo.
snimanje.
44 U odabranu  mapu je snimljeno ukupno 99 poruka ili je ukupno
snimljeno 990 poruka (ako je kreirano 10 mapa). Zato nije moguće
snimiti drugu poruku ili prebaciti poruku, Izbrišite neke poruke
(str. 25) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalo.
Snimanje je prekinuto.
44 Aktivirana je funkcija VOR. Podesite "VOR" na "OFF" u izborniku
(str. 31).
Čuju se smetnje.
44 Tijekom snimanja ste zagrebli IC rekorder nekim predmetom ili
prstom tako da su se snimile smetnje.
44 Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini
izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona.
44 Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan tijekom snimanja.
Očistite priključak.
44 Priključak  (slušalice) je zaprljan. Očistite priključak.
Razina snimanja je niska.
44 "Mic Sensitivity" (osjetljivost mikrofona) podešena je na "Low
φ".
44 Otvorite izbornik i podesite "Mic Sensitivity" na "High χ" ili
"S-High ψ" (str. 28).
U slučaju problema
Prikazuje se "File Full" i ne
može se rukovati IC
rekorderom.
103
HR
104
Pojava
Rješenje
Funkcija VOR ne radi.
44 Aktivirana je funkcija sinkroniziranog snimanja (str. 36). Podesite
"SYNC REC" na "OFF" u izborniku (str. 79).
44 Pri snimanju FM prijema, funkcija VOR ne radi.
Ne možete podijeliti
poruku.
44 Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u
memoriji.
44 Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku
unutar te mape. U mapu  snimljeno je 99 poruka. Izbrišite neke
poruke (str. 25) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na
računalo.
44 Aktivirana je funkcija sinkroniziranog snimanja (str. 36). Podesite
"SYNC REC" na "OFF" u izborniku (str. 79).
44 Uslijed ograničenja sustava možda nećete moći podijeliti poruku
na njenom početku ili kraju.
44 Ne mogu se dijeliti ili premještati druge poruke osim onih
snimljenih pomoću IC rekordera (MP3/WMA/AAC-LC datoteke
prebačene s računala).
44 Ako poruku često dijelite, uređaj je možda neće moći dalje dijeliti.
Kod snimanja s druge
opreme, ulazna snaga je
prevelika ili nije dovoljno
snažna.
44 Spojite priključnicu za slušalice na drugoj opremi s priključnicom
 (mikrofon) na IC rekorderu i podesite glasnoću na opremi koja
je spojena na IC rekorder.
Brzina reprodukcije je
prevelika ili premala.
44 Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Pomaknite preklopku
DPC (SPEED CTRL) na "OFF" ili pritisnite  ili  na kontrolnoj
tipki za ponovno podešavanje brzine u DPC (str. 41).
Prikazuje se "--:--".
44 Niste podesili sat (str. 13).
Na REC Date pokazivaču
je prikazano "--y--m--d" ili
"--:--".
44 Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen, datum i
vrijeme snimanja neće biti prikazani.
HR
Pojava
Rješenje
U izborniku je prikazan
manji broj opcija.
44 Opcije izbornika prikazuju se različito ovisno o načinu rada (stop,
reprodukcija, snimanje, FM radijski prijem) (str. 69).
Baterija kratko traje.
44 Trajanje baterije navedeno na str. 100 odnosi se na reprodukciju uz
glasnoću podešenu na 15. Trajanje baterije može se smanjiti ovisno
o načinu uporabe IC rekordera.
Baterija je prazna nakon što 44 Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo troši.
ste je ostavili umetnutu dulje Trajanje baterije u tom slučaju ovisi o vlažnosti zraka i ostalim
vrijeme, bez uporabe
uvjetima okoliša. Ako nećete upotrebljavati IC rekorder dulje
IC rekordera.
vrijeme, preporučljivo je isključiti ga (str. 12) ili izvaditi bateriju.
Također, podesite li "Auto Power Off" u izborniku na kratko
razdoblje (str. 78), možete spriječiti trošenje baterije u slučaju da
zaboravite isključiti IC rekorder.
Ne prikazuje se indikator
punjenja.
44 Ne koristite punjivu bateriju ili koristite drugu vrstu baterije (alkalnu,
mangansku i sl.)
44 Punjiva baterija je pogrešno umetnuta.
44 "USB Charge" iz "Detail Menu" podešeno je na "OFF" u izborniku.
Za punjenje baterije preko računala, podesite opciju na "ON".
44 Bateriju ne možete puniti pri reprodukciji poruka putem ugrađenog
zvučnika ili pri slušanju FM radijskog programa.
U slučaju problema
Baterija je prazna kad
44 Kad se baterija napuni dokraja, ne puni se automatski čak i ako
odspojite IC rekorder iz
ostavite IC rekorder spojen na USB AC adapter. IC rekorder možete
USB AC adaptera nakon
koristiti dok je spojen na USB AC adapter, ali ga ponovno punite
što ste ostavili IC rekorder
nakon odspajanja.
spojen duže vrijeme, sasvim
napunjen.
105
HR
106
Pojava
Rješenje
Indikator punjenja nestaje
usred punjenja.
44 Uložena je punjiva baterija koja nije tipa NH-AAA ili nepunjiva
baterija (alkalna, manganska i sl.).
44 Punjivoj bateriji je istekao radni vijek.
44 Bateriju ne možete puniti pri reprodukciji poruka putem ugrađenog
zvučnika ili pri slušanju FM radijskog programa.
Umjesto indikatora stanja
baterije, trepće "
" ili
"
".
44 Temperatura okoline je izvan raspona za punjenje baterija. Bateriju
punite uz temperaturu okoliša između 5 °C i 35 °C.
Trajanje punjive baterije
je kratko.
44 Upotrebljavate punjivu bateriju uz temperaturu okoliša ispod 5 °C.
Punite bateriju uz temperaturu između 5 °C i 35 °C.
44 IC rekorder nije upotrebljavan neko vrijeme. Napunite i ispraznite
punjivu bateriju nekoliko puta pomoću IC rekordera.
44 Zamijenite isluženu punjivu bateriju novom.
44 Indikator baterije je prikazan samo kratko vrijeme, no baterija nije
do kraja napunjena. Potrebno je oko 3 sata i 30 minuta za potpuno
punjenje prazne baterije.
Promijenjena opcija
izbornika ne funkcionira.
44 Ako se baterija izvadi kratko nakon promjene postavke u izborniku,
postavka izbornika možda neće raditi.
HR
Pojava
Rješenje
Baterija se ne može puniti
spajanjem IC rekordera na
računalo.
44 Kad IC rekorder spojite na računalo koje trenutno ne radi, baterija
se neće puniti.
44 Čak i kad je računalo uključeno te je u štednom modu (pripravno
stanje ili mirovanje), ne možete puniti bateriju.
44 "USB Charge" iz "Detail Menu" podešeno je na "OFF" u izborniku.
Za punjenje baterije preko računala, podesite opciju na "ON".
44 Odspojite IC rekorder iz računala i ponovno ga spojite.
44 Ne može se jamčiti rad ako vaš sustav ne zadovoljava kriterije
navedene na str. 96.
44 Dok slušate FM radio, baterija se ne može puniti.
Zvuk radijske postaje je slab 44 Baterija je slaba. Zamijenite bateriju novom (str. 9).
ili loše kvalitete.
44 Odmaknite uređaj od TV-a.
44 Ako slušate FM program u blizini TV-a sa sobnom antenom,
odmahnite IC rekorder od TV-a.
Prijem FM postaja nije
moguć ili se čuje mnogo
šuma.
44 Slušalice nisu spojene (kabel slušalica služi kao FM antena).
44 Spojite slušalice u priključnicu  (slušalice) i razvucite kabel
slušalica.
44 "DX/LOCAL" je podešeno na "LOCAL". Podesite na "DX"
(str. 76).
Nije moguće pohraniti FM
radijsku postaju.
44 Već ste pohranili 30 FM radijskih postaja. Obrišite neželjene
radijske postaje (str. 66).
U slučaju problema
Slika na TV-u postaje
nestabilna.
44 "Scan Sensitivity" je podešeno na "Low(SCAN L)". Podesite na
"High(SCAN H)" (str. 76).
Potrebno je mnogo vremena 44 Ako IC rekorder treba procesuirati veliku količinu podataka, možda
za pokretanje IC rekordera.
će trebati mnogo vremena za pokretanje IC rekordera. To ne znači
da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok prikaz pokretanja
uređaja ne nestane.
107
HR
Pojava
Rješenje
IC rekorder ne radi pravilno. 44 Izvadite bateriju i ponovno je umetnite (str. 9).
IC rekorder ne radi.
44 Možda ste formatirali memoriju IC rekordera pomoću računala.
Upotrijebite funkciju na IC rekorderu za formatiranje memorije
(str. 79).
Računalo ne prepoznaje
IC rekorder. Mapa/datoteka
ne može se prebaciti s
računala.
44 Odspojite IC rekorder iz računala i ponovno ga spojite.
44 Nemojte upotrebljavati USB hub ili USB produžni kabel osim
priloženog USB kabela. Spojite IC rekorder izravno na računalo ili
upotrijebite priloženi spojni USB kabel.
44 Ne može se jamčiti rad ako vaš sustav ne zadovoljava kriterije
navedene na str. 96.
44 Ovisno o položaju USB priključnice, IC rekorder se možda neće
prepoznati. Ako se to dogodi, iskušajte drugu priključnicu.
Datoteka prebačena iz
računala ne može se
reproducirati.
44 Format datoteke može se razlikovati od onih koje IC rekorder
može reproducirati (MP3/WMA/AAC-LC).
Ne može se podići operativni 44 Restartate li računalo dok je na njega spojen ovaj uređaj, računalo
sustav računala.
se može zamrznuti ili će možda neće pravilno pokrenuti. Odspojite
uređaj s računala i ponovno pokrenite računalo.
108
HR
Poruke pogreške
Uzrok/rješenje
Low Battery Level
44 Nije moguće formatirati memoriju ili obrisati sve datoteke u mapi
zbog premalog napona baterije. Pripremite novu bateriju kojom
ćete zamijeniti praznu.
Low Battery
44 Baterija je prazna. Zamijenite bateriju novom. Ili napunite punjivu
bateriju ili je zamijenite staru bateriju novom.
Memory Full
44 Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Prije snimanja
obrišite neke poruke.
File Full
44 Ako se u odabranoj mapi nalazi preko 99 poruka ili ukupan broj
datoteka pohranjenih na IC rekorder dosegne maksimum, nije
moguće snimati nove poruke. Prije snimanja poruke obrišite neke
poruke.
File Damaged
44 Nije moguće reproducirati ili editirati poruke jer su podaci odabrane
datoteke oštećeni.
Format Error
44 IC rekorder se ne može uključiti preko računala jer ne postoji
kopija kontrolne datoteke potrebne za rad. Formatirajte IC rekorder
pomoću funkcije formatiranja preko izbornika.
Process Error
44 IC rekorder nije uspio pristupiti memoriji. Izvadite i zatim ponovno
umetnite bateriju.
44 Snimite sigurnosnu kopiju podataka i zatim formatirajte IC rekorder
preko izbornika.
Set Date&Time
44 Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.
No File
44 Odabrana mapa ne sadrži poruke. Zbog toga nije moguće premjestiti
poruku, podesiti alarm i sl.
U slučaju problema
Poruka pogreške
109
HR
110
Poruka pogreške
Uzrok/rješenje
Already Set
44 Odabrana poruka je već podešena za reprodukciju alarma. Odaberite drugu poruku.
44 Podesili ste alarm za isti datum i vrijeme za koje ste prethodno
podesili drugu poruku. Promijenite postavku alarma.
Past Date/Time
44 Podesili ste alarm na vrijeme koje je već prošlo. Provjerite vrijeme
i podesite točan datum i vrijeme.
No Setting
44 Ako niste podesili alarm, popis alarma se ne prikazuje. Izvršite
podešavanje alarma za "New".
Settings are Full
44 Možete podesiti do 30 alarma. Poništite neželjene alarme.
44 Ako je već pohranjeno 30 FM postaja u memoriju IC rekordera,
nije moguće pohraniti novu FM postaju.
File Protected
44 Odabrana poruka je zaštićena i sada je "Reading only" datoteka.
Ne može se obrisati. Isključite zaštitu na IC rekorderu ili isključite
"Read only" na računalu kako biste editirali poruku pomoću IC
rekordera.
Unknown Data
44 Ti podaci nisu u datotečnom formatu koji IC rekorder podržava. IC
rekorder podržava MP3 datoteke (.mp3), WMA datoteke (.wma)
i AAC-LC datoteke (.m4a). Pogledajte "Dizajn i tehnički podaci"
na str. 97.
44 Nije moguća reprodukcija datoteka sa zaštitom od kopiranja.
Invalid Operation
44 Nije moguće prebaciti poruku jer postoji više od jedne mape s
jednakim nazivom. Promijenite nazive datoteka.
44 Poruka u mapi
ne može se prebaciti ili podijeliti.
44 Ne mogu se podijeliti poruke koje nisu snimljene pomoću IC
rekordera.
New Message
44 Najveća veličina snimljene poruke/glazbene datoteke je 1 GB.
Kad veličina snimljene poruke/glazbene datoteke premaši granicu,
snima se nova poruka.
HR
Poruka pogreške
Uzrok/rješenje
Change Folder
44 Ako u mapi
nema MP3 datoteka, na pokazivaču se ne prikazuju
mape i zato se mijenja postavka mape.
System Error
44 Došlo je do pogreške sustava koja nije prethodno spomenuta.
Izvadite bateriju i ponovno je umetnite.
Invalid when Noise Cut is
ON
44 Kad je funkcija "Noise Cut" u izborniku podešena na "ON", postavka
u izborniku "Effect" nema učinka. Isključite funkciju Noise Cut.
U slučaju problema
111
HR
Ograničenja sustava
IC rekorder ima određena ograničenja. Sljedeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar
uređaja.
Pojava
Uzrok/rješenje
Nije moguće snimanje
poruka do maksimalnog
vremena snimanja.
44 Ako snimate poruke u kombinaciji ST, STSP, STLP, SP i LP modova,
vrijeme snimanja varira između maksimalnog vremena snimanja u
ST modu, do maksimalnog vremena snimanja u LP modu.
44 Zbroj vremena na brojaču (proteklo vrijeme snimanja) i preostalo
vrijeme snimanja mogu biti manji od maksimalnog vremena snimanja
IC rekordera.
Nije moguće prikazati ili
reproducirati glazbene
datoteke redom.
44 Ako ste prenijeli glazbene datoteke pomoću računala, te datoteke
možda neće biti kopirane redoslijedom prijenosa zbog ograničenja
sustava. Želite li glazbene datoteke kopirati s računala na IC rekorder
jednu po jednu, možete prikazati i reproducirati glazbene datoteke
redoslijedom kopiranja.
Poruka/glazbena datoteka
automatski se dijeli.
44 Veličina datoteke poruke/glazbene datoteke premašuje graničnu
vrijednost (1 GB) i zato se automatski dijeli.
Nije moguć unos malih slova. 44 Ovisno o kombinaciji slova koja se upotrebljavaju za naziv mape
kreirane na računalu, slova mogu postati velika.
Umjesto naziva mape, naslo 44 Upotrijebljeno je slovo koje se ne može prikazati na IC rekorderu.
va, naziva izvođača ili naziva Na računalu zamijenite slovo nekim koje se može prikazati na IC
datoteke prikazuje se "".
rekorderu.
Ne možete odrediti završnu
točku B.
44 Ne može se odabrati završna točka B prije odabira početne točke A.
Kod podešavanja reproduk­ 44 Ovisno o datotekama, podešena mjesta se mogu pomaknuti.
cije odsječka A-B, podešene
točke mogu malo odstupati.
112
HR
Display Window Guide
Prikaz dok je uređaj zaustavljen ili
snima
Indikator datuma i vremena snimanja
) Naziv mape/ Naziv poruke/ω
Naziv izvođača/ Indikator naziva
datoteke
Pritisnite  ili  na kontrolnoj tipki za
prikaz naziva mape, poruke ili izvođača
navedenim redom.
B (
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja
u satima, minutama i sekundama. Ako
je preostalo više od 10 sati snimanja,
vrijeme se prikazuje u satima.
Ako je preostalo više od 10 minuta i
manje od 10 sati, vrijeme se prikazuje
u satima i minutama. Ako je preostalo
manje od 10 minuta, vrijeme se prikazuje
u minutama i sekundama.
DIndikator načina rada
Prikazuje sljedeće, ovisno o trenutnom
načinu rada
ϊ : stop
ϋ : reprodukcija
̉ : snimanje
̃ : pripravno stanje snimanja/pauza
snimanja
̉ ̣ : snimanje uz funkciju VOR
̃ ̣ : pauza snimanja uz funkciju
VOR (treperi)
Ako pritisnete  REC/PAUSE za pauziranje snimanja kad je "VOR" podešeno
na "ON" u izborniku, treperi samo
indikator "̃".
U slučaju problema
AIndikator proteklog/preostalog vremena/
CIndikator preostalog vremena snimanja
113
HR
̉ ; : Sinkronizirano snimanje
̃ ; : Treperi za vrijeme pauze
sinkroniziranog snimanja.
ό ύ : preskakanje/ubrzano
naprijed, povratak/ubrzano unatrag
ώ Ё : kontinuirani prijelaz unatrag/
naprijed
EIndikator načina snimanja
Prikaz odabranog načina snimanja kad
je IC rekorder u stop modu, te prikaz
trenutnog načina snimanja kad je IC
rekorder u modu reprodukcije ili snimanja.
Ί : Mod snimanja uz standardnu
reprodukciju stereo zvuka i visoku
kvalitetu zvuka
Ώ : Mod snimanja uz standardnu
reprodukciju stereo zvuka
ΐ : Mod snimanja uz dugotrajnu
reprodukciju stereo zvuka
Ό : Mod snimanja uz standardnu
reprodukciju mono zvuka
Ύ : Mod snimanja uz dugotrajnu
reprodukciju mono zvuka
Prikaz je sljedeći ako je datoteka prebačena s računala.
Α : Prebačena MP3 datoteka
Β : Prebačena WMA datoteka
: Prebačena AAC-LC datoteka
Prikazuje sljedeće kad IC rekorder
ne može dobiti informacije o modu
snimanja.
114
HR
: Unknown (nepoznat)
FBroj odabrane poruke/ukupan broj
poruka u mapi
GIndikator osjetljivosti mikrofona
Prikazuje osjetljivost mikrofona.
: Snimanje uz još višu razinu
snimanja.
: Snimanje uz visoku razinu
snimanja.
: Snimanje uz nisku razinu snimanja.
HZaštitni indikator
Prikazuje se ako je za poruku podešena
zaštita.
IIndikator alarma
Prikazuje se ako je uz poruku podešen
alarm.
JIndikator LCF (Low Cut Filter)
Prikazuje se kad je "LCF (Low CUT)"
podešeno na "ON" u izborniku.
KIndikator baterije
Kad se upotrebljavaju obične baterije,
prikazuje se preostali napon baterija.
Tijekom punjenja punjivih baterija,
prikazuje se animacija.
Prikaz tijekom reprodukcije
Prikaz kod slušanja FM radija
(samo za ICD-UX300F)
LNoise Cut/Effect
NFM indikator
ORadijska frekvencija
PProgramski broj
QOsjetljivost prijema
: LOCAL
: DX
U slučaju problema
Prikazuje postavku za "Noise Cut" ili
"Effect" u izborniku.
: Noise Cut
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
MPonavljanje reprodukcije
: Prikazuje se kod ponavljanja
reprodukcije jedne poruke.
: Prikazuje se kod ponavljanja
reprodukcije poruka iz jedne mape.
: Prikazuje se kod ponavljanja
reprodukcije svih poruka.
115
HR
Zaštitni znakovi
44 Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštitni
znaci tvrtke Microsoft Corporation registrirani
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
44 Apple, Macintosh i Mac OS su zaštitni znakovi
tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim
zemljama.
44 Nuance, Nuance logotip, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking i RealSpeak su zaštitni znakovi
i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Nuance
Communications, Inc. registrirani u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
44 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja
i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i
Thomson.
Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi su u vlasništvu njihovih tvrtki. Nadalje,
oznake "™" i "®" ne spominju se na svim mjestima
u ovom priručniku.
http://www.sony.net/
Download PDF