Sony | ICD-P210 | Sony ICD-P210 Upute za upotrebu

IC-rekorder
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela naznačen je na stražnjoj strani uređaja, a serijski broj je naznačen
unutar pretinca za baterije. Ubilježite serijski broj na dolje predviđeno mjesto. Ti
brojevi će vam biti potrebni prilikom pozivanja Sonyjevog ovlaštenog servisa u vezi
s ovim uređajem.
Broj modela ICD-P110/P210
Serijski broj_______________________
ICD-P110/P210
©2004 Sony Corporation
http://www.sony.net
Obavijest
PRODAVATELJ NI U KOJEM SLUČAJU NE
MOŽE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO
KAKVU VRSTU ŠTETE, GUBITKA ILI TROŠKOVA KOJI SU NASTALI ZBOG KORIŠTENJA
OŠTEĆENOG ILI BILO KAKVOG PROIZVODA.
Na pokazivaču je prikazana oznaka "FULL" i ne
možete započeti snimanje.
• Memorija je puna. Izbrišite neke poruke.
• U odabranom direktoriju je već snimljeno 99 poruka.
Odaberite drugi direktorij ili izbrišite neke poruke.
Čuju se smetnje.
• Uređaj se napaja isključivo naponom 3 V DC.
Koristite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije.
• Tijekom snimanja ste zagrebli uređaj nekim
predmetom ili prstom tako da su se snimile smetnje.
• Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili uređaj
u blizini izvora napajanja, izvora fluorescentne
svjetlosti ili mobilnog telefona.
• Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan tijekom
snimanja. Očistite priključak.
• Priključak slušalica je prljav. Očistite priključak.
O sigurnosti
Razina signala snimanja je niska.
• Nemojte koristiti uređaj dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom.
• Pomjerite MIC SENS na "HIGH".
O rukovanju
• Uključili ste naprednu funkciju VOR. Isključite je.
• Ne ostavljajte uređaj na mjestima u blizini izvora
topline ili mjestima izloženim izravnoj sunčevoj
svjetlosti, velikoj prašini ili mehaničkim udarcima.
• Ukoliko u uređaj dospije neki strani predmet ili
tekućina, izvadite baterije i prije ponovne uporabe
odnesite uređaj na pregled u ovlašteni servis.
Razina signala snimanja je neujednačena
(prilikom snimanja glazbe, itd.)
O smetnjama
Oznaka "- - Y- - M- - D" ili "--:--" je prikazana na
pokazivaču.
Mjere opreza
O napajanju
• Ukoliko je uređaj tijekom snimanja ili reprodukcije
postavljen u blizini izvora napajanja nekog drugog
uređaja, fluorescentnog izvora svjetlosti ili mobilnog
telefona, mogu se čuti smetnje.
• Smetnje se mogu snimiti i ukoliko tijekom snimanja
nekim predmetom, primjerice prstom, trljate ili
grebete uređaj.
O održavanju
• Za čišćenje kućišta upotrebljavajte vlažnu meku krpu.
Nemojte koristiti alkohol, benzin ili razrjeđivače.
Ukoliko imate bilo kakvih problema ili pitanja vezanih
za ovaj uređaj, obratite se najbližem Sonyjevom zastupniku.
Preporuke o sigurnosnim kopijama
Kako biste izbjegli opasnost od gubitka podataka
uslijed neke slučajno izvršene radnje ili prilikom kvara
na rekorderu, preporučujemo da načinite sigurnosne
kopije snimljenih poruka.
U slučaju problema
Prije odlaska u servis, provjerite sljedeće natuknice.
Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite se
najbližem Sonyjevom servisu.
Uređaj ne radi.
• Baterije su nepravilno uložene.
• Baterije su prazne.
• Tipke su blokirane pomoću preklopke HOLD. (Kada
pritisnete bilo koju tipku, na pokazivaču tri puta
zatitra poruka "HOLD".)
Snimanje je prekinuto.
• Uređaj je napravljen tako da automatski podešava
razinu snimanja prilikom snimanja sastanaka itd., ali
nije prikladan za snimanje glazbe.
• Niste podesili vrijeme (sat).
Na pokazivaču je kod datuma snimanja (REC
DATE) prikazana oznaka "- - Y- - M- - D" ili "--:--".
• Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen,
datum i vrijeme snimanja neće biti prikazani.
Ne možete podijeliti poruku.
• Ne možete podijeliti poruku u direktoriju koji već
sadrži 99 poruka.
• Ukoliko često dijelite poruke, uređaj ih možda više
neće moći dijeliti.
• Prvu i posljednju sekundu poruke ne možete dijeliti.
Ne možete snimati poruku u maksimalnom
vremenu trajanja.
• Ako snimite poruke u kombinaciji HQ, SP i LP
načina, vrijeme snimanja varira, ovisno o
maksimalnom vremenu snimanja u HQ, odnosno LP
načinu.
• Kad oba direktorija sadrže po 99 poruka snimanje više
nije moguće.
• Zbog tehničkih ograničenja IC sustava snimanja,
uređaj snima u najmanjoj jedinici snimanja. Ukoliko
se duljina svake snimljene poruke ne može podijeliti
na najmanje jedinice snimanja, preostalo vrijeme
snimanja se može smanjiti za više od ukupnog
vremena trajanja poruka.
Preostalo vrijeme na pokazivaču je kraće od
onog prikazanog softverom Digital Voice Editor.
• Uređaju je potrebna stanovita količina memorije za
rad sustava. Ta se memorija odbija od preostalog
vremena i što je razlog razlici.
Uređaj ne radi ispravno.
Nema zvuka iz zvučnika.
• Izvadite i ponovno uložite baterije.
• Uključene su slušalice.
• Glasnoća je postavljena na najmanju razinu.
Imajte na umu da se tijekom servisiranja ili popravaka
snimljene poruke mogu izbrisati.
2
7 Priprema
Korak 1. Umetanje baterija
Pomaknite i podignite pokrov
pretinca za baterije.
Zamjena baterija
Indikator stanja baterija na
pokazivaču pokazuje stanje baterija.
Kada titra indikator C,
zamijenite baterije novima.
Kada titra indikator H, baterije
su potpuno prazne i uređaj će
prekinuti s radom.
Vijek trajanja baterija*
Umetnite dvije LR03 (veličina
AAA) alkalne baterije pazeći na
oznake polariteta te zatvorite
pokrov pretinca.
Obje baterije uložite
prvo s krajem
označenim s –.
Ukoliko se pokrov pretinca za
baterije slučajno odvoji,
ponovno ga postavite na način
prikazan na slici.
Kada prvi put umetnete baterije ili kada umetnete baterije nakon što
je uređaj dulje vrijeme bio bez njih, uključi se funkcija podešavanja
točnog vremena. Pogledajte korake 2 i 3 postupka "Korak 2:
Podešavanje sata" kako biste podesili vrijeme i datum.
Uz neprekidnu uporabu moguće je
otprilike 7,5 sati snimanja/5 sati reprodukcije u HQ načinu i otprilike 15,5
sati snimanja /8,5 sati reprodukcije u
SP i LP načinu.
* Prilikom uporabe Sonyjevih alkalnih
baterija LR03 (veličina AAA)
* Prilikom reprodukcije s ugrađenih
zvučnika kada je razina glasnoće
podešena na srednju vrijednost.
Vijek trajanja baterija se može skratiti
ovisno o načinu uporabe uređaja.
Napomene
• Nemojte koristiti manganske baterije
u ovom uređaju.
• Prilikom zamjenjivanja baterije,
nove baterije umetnite u roku od 3
minute od vađenja starih. U
protivnom, na pokazivaču se može
pojaviti izbornik za podešavanje
vremena ili netočno vrijeme i datum.
U tom slučaju ponovno podesite
datum i vrijeme.
Međutim, snimljene poruke i
postavke alarma ostaju pohranjena.
• Prilikom zamjenjivanja baterija,
zamijenite obje baterije novima.
• Nemojte puniti suhe baterije.
• Kada ne namjeravate upotrebljavati
uređaj dulje vrijeme, izvadite
baterije kako biste spriječili opasnost
od curenja elektrolita i korozije.
• Kad se na pokazivaču prikaže
"ACCESS", uređaj pristupa
podacima, ili indikator OPR trepće
narančastom bojom. Tijekom čitanja
podataka ne vadite baterije jer na taj
način možete oštetiti podatke.
3
Korak 2: Podešavanje sata
Izbornik za podešavanje vremena se pojavi kada prvi put umetnete baterije ili kada umetnete baterije nakon što
je uređaj dulje vrijeme bio bez njih. U tom slučaju, nastavite od koraka 2.
Uključite izbornik za podešavanje vremena
1 Pritisnite tipku MENU za ulaz
u izbornik.
2 Jednom pritisnite tipku – . ili
> + za odabir "SET DATE".
3 Pritisnite tipku Nx PLAY/STOP.
Titrat će znamenka godine.
Podesite datum
1 Pritisnite tipku – . ili >
+ za odabir znamenke godine.
2 Pritisnite tipku Nx PLAY/STOP.
Titrat će znamenke mjeseca.
3 Podesite redom mjesec i dan, zatim
pritisnite tipku Nx PLAY/STOP.
Titrat će znamenka sata.
Savjet
Kako biste podesili godinu
datuma 2004, podesite "04Y".
Podesite vrijeme
1 Pritisnite tipku – . ili >
+ za odabir znamenki sata.
2 Pritisnite NxPLAY/STOP.
Titrat će znamenke minuta.
3 Podesite minute.
4 Pritisnite tipku Nx PLAY/STOP
na oznaci vremena.
Ponovno će se uključiti izbornik
"SET DATE".
Savjet
Ovaj uređaj nema
preklopku za uključivanje/
isključivanje. Pokazivač je
uključen cijelo vrijeme.
4
5 Pritisnite tipku MENU kako biste izašli iz
izbornika.
Ako uređaj ne koristite duže od 3
sekunde, na pokazivaču će se prikazati
točno vrijeme.
7 Osnovne funkcije
Snimanje poruka
Možete snimiti do 99 poruka u svakom od pet direktorija (A, B, C i
D). Budući da se nova poruka koju želite snimiti automatski dodaje
iza završetka posljednje snimljene poruke, snimiti je možete vrlo brzo
bez traženja kraja posljednje poruke.
primjer
Poruka 1
Poruka 2
Nova poruka
Prazno
Napomena
Prije dugotrajnog snimanja umetnite nove baterije i provjerite indikator
napona baterije.
Odaberite način snimanja.
Za detalje o načinu snimanja pogledajte poglavlje
"Promjena načina snimanja".
Odaberite direktorij.
Pritisnite tipku FOLDER
kako biste prikazali
direktorij u koji želite
snimati.
Tekući direktorij
Način snimanja
Broj tekuće poruke
Prikaz brojača*
Indikator preostale
memorije
Ukoliko tijekom snimanja slučajno
trljate ili ogrebete uređaj nekim
predmetom, primjerice prstom, snimit
će se šumovi.
Maksimalno vrijeme snimanja
Maksimalno vrijeme snimanja svih
direktorija je kako slijedi. Moguće je
snimiti poruke u maks. vremenu trajanja snimanja u jednom direktoriju.
HQ*
SP**
LP***
ICD-P110
1 h 40 min
4 h 35 min
7 h 35 min
ICD-P210
3 h 35 min
9 h 40 min
15 h 45 min
(h: sati/min: minute)
* HQ: snimanje viske kvalitete (mono
zvuk)
** SP: standardni način reprodukcije i
snimanja (mono zvuk)
*** LP: dugotrajni način reprodukcije i
snimanja (mono zvuk)
Napomene
Započnite snimanje.
1 Pritisnite zX REC/
PAUSE.
Napomena o snimanju
OPR indikator
(tijekom snimanja
svijetli crveno)
• Za snimanje u boljoj kvaliteti zvuka,
odaberite HQ način. Za promjenu
načina snimanja pogledajte
"Promjena načina snimanja" na
drugoj strani.
• Prije dugotrajnog snimanja
provjerite indikator baterije.
• Maksimalno vrijeme snimanja i broj
poruka ovise o uvjetima korištenja.
• Kada snimate u kombinaciji HQ, SP
i LP načina, maksimalno vrijeme
trajanja biti će između onog za HQ
odnosno onog za LP način.
2 Govorite u ugrađeni mikrofon.
* Pojavljuje se
opcija odabrana
tipkom DISPLAY.
Tijekom snimanja ne trebate držati pritisnutom tipku zX REC/PAUSE.
5
Indikator preostale memorije
Zaustavite snimanje.
zX REC/PAUSE
Tijekom snimanja indikator preostale
memorije se smanjuje za jedan.
Memorija je gotovo puna
Nx PLAY/STOP
Trepće
Pritisnite x STOP
Snimanje možete
zaustaviti na
početku tekuće
snimke.
Ukoliko nakon što ste zaustavili snimanje ne želite promijeniti
direktorij, sljedeća poruka će se snimiti u isti direktorij.
Za
Učinite sljedeće
pauzu snimanja*
Pritisnite tipku zX REC/PAUSE.
Tijekom pauze u snimanju indikator OPR titra
crveno a na pokazivaču titra oznaka
"PAUSE".
nastavak snimanja iz Pritisnite tipku zX REC/PAUSE.
pauze
Snimanje se nastavlja od tog dijela.
(Za nastavak snimanja nakon pauziranja
pritisnite tipku x STOP.)
slušanje trenutne
snimke
Pritisnite tipku x STOP za zaustavljanje
snimanja, zatim pritisnite tipku Nx
PLAY/STOP.
pregled trenutne
snimke odmah
nakon snimanja
Pritisnite tipku Nx PLAY/STOP tijekom
snimanja.
odabir osjetljivosti
mikrofona
Pritiskom na tipku MIC SENS možete
podesiti osjetljivost mikrofona i prikazati
sljedeće:
HIGH: Za snimanje na sastanku ili u tihim
i/ili prostranim mjestima.
LOW: Za snimanje diktata ili na bučnim
mjestima.
* Otprilike jedan sat nakon pauziranja snimanja, pauza se automatski
isključuje i uređaj se zaustavlja.
Kada preostalo vrijeme snimanja
dosegne 5 minuta, posljednji od
indikatora titra. Ako odaberete
prikaz preostalog vremena snimanja,
trepće poruka "REMAIN" kad
ostane još minuta snimanja. Kada je
memorija puna, snimanje se
automatski zaustavi, na pokazivaču
počne titrati oznaka "FULL" i čuje
se zvuk upozorenja. Za nastavak
snimanja izbrišite neke poruke.
Napomene
• Ukoliko pritisnete tipku zX REC/
PAUSE kada je memorija puna,
počet će titrati oznaka "FULL" i čut
će se zvuk upozorenja. Prije
ponovnog početka snimanja izbrišite
neke poruke.
• Ukoliko pritisnete tipku zX REC/
PAUSE nakon što je u direktoriju
snimljeno 99 poruka, počet će titrati
oznaka "FULL" i čut će se zvuk
upozorenja. Odaberite drugi
direktorij ili izbrišite neke poruke.
Automatski početak snimanja
pri detekciji zvuka —
napredna funkcija VOR
Kad je funkcija VOR (voice
operated recording) podešena na ON
u izborniku, rekorder se aktivira kad
prepozna zvuk. (Na pokazivaču se
prikazuje "VOR".)
Snimanje se zaustavlja kad se ne
čuje zvuk. (Na pokazivaču trepće
"VOR PAUSE".)
Napomena
Funkciju VOR aktiviraju okolni
zvukovi. MIC SENS podesite na
HIGH ili LOW. Ako snimanje nije
zadovoljavajuće nakon podešavanja
osjetljivosti mikrofona (ili kod
snimanja važnih događaja), podesite
VOR na OFF.
6
Reprodukcija poruka
Prilikom reprodukcije prethodno snimljene poruke, počnite od
koraka 1.
Prilikom reprodukcije poruke koju ste upravo snimili, počnite od
koraka 3.
Odaberite direktorij.
Tekući direktorij
Pritiskom tipke FOLDER
odaberite direktorij koji
želite reproducirati.
Ponovljena reprodukcija
poruke — Repeat Play
Tijekom reprodukcije pritisnite i
zadržite tipku Nx PLAY/STOP
dulje od jedne sekunde.
Prikazat će se oznaka "]" i
odabrana poruka će se reproducirati
više puta.
Za nastavak normalne reprodukcije
ponovno pritisnite tipku Nx
PLAY/STOP. Za zaustavljanje
reprodukcije pritisnite tipku x
STOP.
Neprekidna reprodukcija svih
poruka iz odabranog
direktorija — Continuous Play
Odaberite broj poruke.
Pritisnite – . ili
> + za odabir
željenog broja.
Odabran broj poruke
– .: za
manje brojeve
> +: za veće
brojeve
Broj poruka
u direktoriju
Prikaz
brojača*
* Pojavi se prikaz odabran tipkom DISPLAY (pogledajte drugu stranicu).
Pokrenite reprodukciju.
1 Pritisnite Nx PLAY/STOP.
Priključak EAR
Prikaz brojača (ili
odabrane opcije)
OPR indikator
(svijetli zeleno
tijekom
reprodukcije)
2 Podesite
glasnoću
pomoću
VOL +/–.
Neprekidnu reprodukciju možete
uključiti podešavanjem opcije
CONT u izborniku. Ako podesite
CONT na ON (uključeno), možete
neprekidno reproducirati sve poruke
iz direktorija.
Pretraživanje prema natrag/
prema naprijed tijekom
reprodukcije — (Cue/Review)
Za pretraživanje prema naprijed
tijekom reprodukcije pritisnite i
zadržite tipku > + te otpustite
kada dođete do mjesta od kojeg
želite započeti reprodukciju.
Za pretraživanje prema natrag
tijekom reprodukcije pritisnite i
zadržite tipku – . te otpustite
kada dođete do mjesta od kojeg
želite nastaviti reprodukciju.
Ukoliko tipke – . ili > +
zadržite pritisnutima dulje od 10
sekundi, uređaj započinje
pretraživati puno brže.
Tijekom pretraživanja bit će
prikazan brojač, bez obzira na način
prikaza.
x STOP
7
Nakon reprodukcije jedne poruke, uređaj se zaustavlja na početku
sljedeće poruke. Kada je uključena funkcija neprekidne reprodukcije
(podešena je na "ON") (na drugoj strani), uređaj se zaustavlja nakon
reprodukcije svih poruka u direktoriju.
Nakon što je reproducirana posljednja poruka u direktoriju, uređaj se
zaustavlja na početku posljednje poruke.
Za samostalno slušanje
Spojite slušalice (nisu dio isporuke) u priključak EAR. Ugrađeni
zvučnik će se automatski isključiti. Ukoliko se čuju smetnje, očistite
utikač slušalica.
Ostale funkcije
Za
Učinite sljedeće
zaustavljanje na
trenutnom položaju
Pritisnite Nx PLAY/STOP ili x STOP
Za nastavak reprodukcije od tog mjesta,
ponovno pritisnite Nx PLAY/STOP.
povratak na početak
trenutne poruke
Jednom pritisnite tipku – .*.
prijelaz na sljedeću
poruku
Jednom pritisnite tipku > +*.
povratak na prethodne
poruke/prijelaz na
sljedeće poruke
Više puta pritisnite tipku – . ili > +.
(Kada je uređaj zaustavljen, pritisnite i
zadržite tipku kako biste neprekidno
preskakali poruke.)
* Ovi postupci vrijede kad je funkcija EASY-S (jednostavno
pretraživanje) u izborniku podešena na "OFF".
8
1 Savjet
Kada je ubrzana reprodukcija
posljednje poruke završila, 5 puta će
zatitrati poruka "END". (Ne možete
čuti zvuk reprodukcije.) Ukoliko
pritisnete i zadržite tipku – . dok
poruka "END" titra na pokazivaču,
poruke će se reproducirati ubrzano, a
normalna reprodukcija će započeti na
mjestu na kojem otpustite tipku.
Kada oznaka "END" prestane titrati i
indikator OPR se ugasi, uređaj će se
zaustaviti na početku posljednje poruke.
Ukoliko je posljednja poruka duga i
želite započeti reprodukciju od
njezinog kasnijeg dijela, pritisnite i
zadržite tipku > + kako biste
reproducirali poruku do kraja i zatim
pritisnite tipku – . dok na
pokazivaču titra poruka "END" kako
biste se vratili na željeno mjesto.
(Za poruke koje nisu posljednje
prijeđite na početak sljedeće poruke a
zatim pretraživanjem prema natrag
pronađite željeni dio na kojem želite
započeti reprodukciju.)
Brzo pronalaženje mjesta na
kojem želite započeti
reprodukciju (Easy Search)
Kad funkciju "Easy Search" podesite
na "ON" u izborniku, možete brzo
locirati mjesto od kojeg želite početi
reprodukciju pritiskanjem tipaka
– . ili > + tijekom
reprodukcije ili pauze.
Možete vratiti reprodukciju otprilike
3 sekunde unatrag pritiskom na
– . ili preskočiti otprilike 10
sekundi pritiskom na > +. Ova
funkcija je korisna kad želite pronaći
određeno mjesto kod dugih snimki.
Za detalje pogledajte "Brzo
pronalaženje mjesta na kojem želite
započeti reprodukciju (Easy Search)
na drugoj strani.
Brisanje poruka
Poruke možete brisati jednu po jednu ili možete odjednom izbrisati sve poruke
u odabranom direktoriju.
Imajte na umu da kada jednom izbrišete poruku više je ne možete vratiti.
Brisanje jedne po jedne poruke
Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovno dodjeljuju
brojevi kako između poruka ne bi ostala praznina.
Prije brisanja
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Poruka 5
Brisanje poruke 3
Nakon brisanja
Poruka 1
Preostalim porukama su ponovno dodijeljeni brojevi.
1 Pritisnite tipku ERASE tijekom reprodukcije
poruke koju želite izbrisati ili pritisnite i
zadržite tipku ERASE dulje od jedne sekunde
kada je uređaj zaustavljen.
Čut će se zvučni signal i na pokazivaču će
početi titrati broj poruke i oznaka
"ERASE" te će se 10 puta reproducirati
prvih i posljednjih 5 sekundi poruke.
2 Pritisnite ERASE tijekom reprodukcije poruke.
Poruka je izbrisana i preostalim porukama
se ponovno dodjeljuju brojevi. (Primjerice,
ukoliko izbrišete poruku 3, poruka 4 će postati
poruka 3. Kada je brisanje završeno, uređaj
će zaustaviti na početku sljedeće poruke.)
Za odustajanje od
brisanja
Pritisnite tipku x STOP
prije koraka 2.
Za brisanje drugih
poruka
Ponovite korake 1 i 2.
Za djelomično brisanje
poruke
Najprije podijelite poruku a
zatim željeni dio izbrišite
slijedeći gore opisani
postupak.
Brisanje svih poruka u direktoriju
Primjer
Direktorij A
Direktorij B
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3
Praznina
1 Pritisnite tipku
FOLDER kako
biste izabrali
direktorij koji
želite izbrisati.
Praznina
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3
Za odustajanje od
brisanja
Pritisnite tipku x STOP
prije koraka 3.
2 Dok pritišćete x STOP,
pritisnite i zadržite tipku ERASE
dulje od jedne sekunde.
Na pokazivaču će tijekom 10 s
titrati poruka
"ALL ERASE".
3 Dok titra poruka na
pokazivaču, pritisnite
tipku ERASE.
9
Dijelovi i kontrole na uređaju
Uređaj
MIC priključak (PLUG IN POWER)
EAR (slušalice) priključak
MIC (ugrađeni mikrofon)
Pokazivač
MENU
Indikator OPR
ERASE
FOLDER
VOL (glasnoća) +/–
DISPLAY
zX REC (snimanje)/PAUZA
DIVIDE
Nx PLAY/STOP (ENTER)
– . (pregled/pretraživanje unatrag)/
> + (pregled/pretraživanje unaprijed)
Zvučnik
HOLD
x STOP
Stražnja strana uređaja
Ušica za pričvršćivanje remena za nošenje (nije dio isporuke)
MIC SENS (osjetljivost mikrofona)
USB-priključak
Pretinac za baterije
Pokazivač
Indikator direktorija
Indikator alarma
Indikator ponavljanja reprodukcije
Broj odabrane poruke
Indikator kapaciteta baterije
Indikator načina snimanja
Indikator REC (snimanje)
Indikator REC DATE
(datuma snimanja)
Indikator REMAIN
10
Indikator EASY-S
Broj poruka u direktoriju/indikator
izbornika/brojač/indikator preostalog
Indikator preostale memorije vremena/indikator datuma snimanja/
indikator trenutnog vremena/ poruke
7 Različiti načini snimanja
Početna točka snimanja nove poruke
Poruka 3
Poruka 4
Dodavanje snimke
Obrisani dio poruke 3
Uporaba funkcije dodavanja snimke
Uređaj je tvornički podešen tako da se ne mogu dodavati nove poruke kako se stare ne bi slučajno obrisale.
Želite li prethodno snimljenoj poruci dodati novu,
promijenite postavku REC-OP na niže opisani način.
1
Pritisnite MENU za prikaz
izbornika.
2
Pritisnite tipku – . ili > +
za prikaz opcije "REC-OP" i
pritisnite Nx PLAY/STOP.
Pojavi se izbornik za dodavanje
snimke.
3
Pritisnite tipku – . ili > +
za prikaz opcije "ON" i pritisnite
Nx PLAY/STOP.
Postavka je promijenjena.
4
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir "ADD" ili "OVER" i
pritisnite Nx PLAY/STOP.
• ADD: dodavanje nove iza
prethodne poruke.
• OVER: snimanjem nove poruke,
prethodna se briše.
5
Pritisnite MENU za izlaz iz izbornika.
U koraku 3 odaberite "OFF" i pritisnite Nx
PLAY/STOP.
Dodavanje snimke prethodno
snimljenoj poruci
Trenutno reproduciranoj poruci možete dodati
snimku tijekom njene reprodukcije.
Dodana snimka će biti smještena iza poruke a brojat
će se kao dio te poruke.
Nakon
dodavanja
snimke
Tijekom reprodukcije, pritisnite
i zadržite tipku zX
REC/PAUSE dulje od jedne
sekunde.
Pojavi se indikator "REC" i na
pokazivaču titra poruka "ADD" ili
"OVER" i uređaj se zaustavlja u
pauzi snimanja.
2
Dok trepće "ADD" ili "OVER" ponovno
pritisnite zX REC/PAUSE.
Indikator OPR postaje crvene boje. Počinje novo
snimanje, odnosno presnimavanje preko
postojećeg materijala.
3
Pritisnite tipku x STOP za zaustavljanje
snimanja.
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona ili s druge opreme
1
Priključite plug-in-power mikrofon ili drugu
opremu u priključak MIC (PLUG IN POWER).
Prilikom snimanja pomoću vanjskog
mikrofona
MIC
Vanjski mikrofon
(opcija)
Poruka 4
Poruka 3
1
mini-priključak (mono zvuk)
Ako ste u izborniku odabrali "ADD"
Poruka 3
Poruka 4
Nova snimka unutar poruke 3
Napomena
• Ne možete dodati ili presnimiti materijal preko
postojećeg ako je preostali kapacitet memorije
nedostatan.
• Dodani ili dio poruke presnimljen preko
postojećeg materijala se snima u istom načinu
(HQ, SP ili LP).
Zabrana dodavanja snimke
Tijekom
reprodukcije
poruke 3
Poruka 3
Poruka 4
Dodana snimka
Ako ste u izborniku odabrali "OVER"
Prilikom spajanja vanjskog mikrofona, ugrađeni
mikrofon se automatski isključuje. Kada priključite
plug-in-power mikrofon, on se automatski napaja iz
izvora napajanja IC-rekordera.
Iza odabranog dijela poruke možete snimiti novu.
Dio postojeće poruke iza odabranog dijela se briše.
11
Prilikom snimanja s ostale opreme
7 Ostale funkcije
mini-priključak (mono zvuk)
Dijeljenje poruke
MIC
Priključni kabel
s prigušnikom
(nije dio
isporuke)
EAR, EARPHONE,
v ili REC OUT
mini-priključak
(mono ili stereo zvuk)
Kasetofon, TV, radijski prijemnik, itd.
2
Za snimanje poruka slijedite upute iz
poglavlja "Snimanje poruka".
Napomene
• Provjerite da li su priključci čvrsto spojeni.
• Savjetujemo da načinite probnu snimku kako biste
provjerili postavku glasnoće i ispravnost priključaka.
• Prilikom priključivanja opreme koja nije Sony,
pročitajte upute za uporabu te opreme.
Automatski početak snimanja
pri detekciji zvuka — napredna
funkcija VOR
VOR ON: Uključena je funkcija VOR (snimanje
pri detekciji zvuka). Snimanje započinje
kad uređaj prepozna zvuk i zaustavlja se
kad se zvuk više ne čuje. Pri tome se
briše dio snimke bez zvuka.
VOR OFF: Isključena je funkcija VOR. Odabrali ste
uobičajeni način snimanja.
1
Pritisnite MENU za prikaz
izbornika.
Poruku možete podijeliti tijekom snimanja ili reprodukcije, tako da je tada poruka podijeljena na dva
dijela, te je podijeljenoj poruci dodan novi broj poruke.
Dijeljenjem poruke možete na vrlo jednostavan način
pronaći željeni dio poruke koji želite reproducirati
nakon dužeg snimanja, primjerice sastanka.
Poruke je moguće dijeliti dok ukupan broj poruka u
direktoriju ne dosegne broj 99.
Tijekom snimanja ili reprodukcije pritisnite
tipku DIVIDE na mjestu na kojem želite
podijeliti poruku.
• Kada pritisnete tipku DIVIDE tijekom snimanja:
Novi broj poruke je dodan na
mjestu gdje ste pritisnuli tipku i
zajedno sa "DIVIDE" trepće 3
sekunde na pokazivaču. Iako će
poruka biti podijeljena, snimljena
je bez prekida.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka je podijeljena
Snimanje se nastavlja.
1 Savjet
Poruku možete podijeliti i dok je uključena pauza
snimanja.
• Kada pritisnete tipku DIVIDE tijekom
reprodukcije:
Poruka je podijeljena na dva dijela
na mjestu kad ste pritisnuli tipku.
Novi broj i "DIVIDE" titraju 3
sekunde na pokazivaču. Broj
sljedeće poruke se povećava za
jedan.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 4
Poruka je podijeljena
2
3
4
12
Pritisnite tipku – . ili > +
za prikaz opcije "VOR" i
pritisnite Nx PLAY/STOP.
Trepće "OFF (ili ON)".
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir "ON" ili "OFF" i
pritisnite Nx PLAY/STOP.
Postavka je promijenjena.
Pritisnite tipku MENU za isključenje
izbornika.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Broj poruka se povećava.
Reprodukcija podijeljene poruke
Pritisnite tipku -. ili >+ kako biste prikazali
broj poruke s time da dijelovi iste poruke imaju
različite brojeve.
1 Neprekidna reprodukcija podijeljene poruke
Odaberite "ON" u opciji "CONT" u izborniku kao što je
opisano u postupku "Neprekidna reprodukcija svih
poruka u direktoriju".
Napomene
• Ukoliko je u direktorij već snimljeno 99 poruka, više
ne možete dijeliti poruke. U tom slučaju, smanjite broj
poruka u direktoriju na 98 ili manje tako da izbrišete
neke poruke ili ih prije dijeljenja premjestite u drugi
direktorij.
• Ukoliko podijelite poruku s podešenim alarmom,
postavka alarma će se odnositi samo na prvi dio
podijeljene poruke.
• Ne možete podijeliti poruku na prvoj, odnosno zadnjoj
sekundi.
• Ako učestalo dijelite poruke, uređaj ih možda više
neće moći dijeliti.
• Kad podijelite poruku, ne možete kombinirati
podijeljene poruke IC-rekorderom. Za kombiniranje
koristite isporučeni aplikacijski softver.
Reprodukcija poruke u željeno
vrijeme pomoću alarma
U željeno vrijeme možete podesiti oglašavanje
alarma i početak reprodukcije poruke.
1
Tipkama FOLDER i – . ili
> + odaberite poruku koju
želite reproducirati.
2
Uđite u izbornik podešavanja
alarma.
A Pritisnite tipku MENU.
Uređaj ulazi u izbornik i prikazuje se poruka "ALARM
OFF".
(Ukoliko je prikazana poruka
"ALARM ON", alarm za tu
poruku je već podešen.
Ukoliko ne želite promijeniti
postavku, pritisnite tipku
MENU i izađite iz izbornika.)
Premještanje poruka u drugi
direktorij — funkcija Move
Snimljene poruke možete premjestiti u drugi direktorij.
Primjer: Premještanje poruke 3 iz direktorija A u
direktorij B.
1
2
3
Započnite reprodukciju poruke
koju želite premjestiti.
Napomena
Ukoliko nije podešen sat ili ukoliko u odabranom
direktoriju nema snimljenih poruka, poruka
"ALARM OFF (ili ON)" se neće prikazati i ne
možete podesiti alarm.
B Pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP.
Počinje titrati oznaka "OFF".
Tijekom reprodukcije poruke,
pritisnite tipku FOLDER kako bi
zatitrao indikator direktorija u
koji želite premjestiti poruku (u
ovom slučaju direktorij B).
10 puta će se reproducirati prvih i
posljednjih 5 sekundi poruke i za
to vrijeme će titrati indikator
direktorija i oznaka "MOVE".
C Pritisnite tipku – . ili
> + kako bi počela titrati
oznaka "ON".
Pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP.
Poruka se premješta u odredišni
direktorij. Poruke se sortiraju u
skladu s datumom i vremenom
snimanja.
Za odustajanje od premještanja poruke
Pritisnite tipku x STOP prije koraka 3.
Napomena
Ova funkcija neće kopirati poruku u drugi direktorij.
Kada premjestite poruku u drugi direktorij, verzija
poruke u prethodnom direktoriju će biti izbrisana.
D Pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP.
Na pokazivaču će titrati poruka
"DATE".
3
Podesite datum alarma.
Reprodukcija na željeni datum
A Dok titra oznaka "DATE"
pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP.
Titrat će znamenka godine.
13
B Pritisnite tipku – . ili
> + kako biste odabrali
znamenku godine i pritisnite
tipku Nx PLAY/STOP.
Titrat će znamenka mjeseca.
C Podesite mjesec i dan na
isti način.
Reprodukcija svakog tjedna
Pritisnite tipku – . ili > +
kako biste odabrali dan u tjednu.
Reprodukcija svakog dana u
isto vrijeme
Pritisnite tipku – . ili > +
kako biste odabrali opciju
"DAILY".
4
Pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP.
Titra znamenka sata.
5
Podesite vrijeme alarma.
A Pritisnite tipku – . ili
> + za odabir znamenke
sata i pritisnite Nx PLAY/
STOP.
Titra znamenka minute.
B Pritisnite tipku – . ili
> + za odabir znamenke
minute i pritisnite tipku
Nx PLAY/STOP.
6
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir zvuka alarma: "BPLAY" (reprodukcija poruke
nakon alarma) ili "B-ONLY"
(samo alarm) i pritisnite tipku
Nx PLAY/STOP.
Na pokazivaču se pojavi
"ALARM ON".
7
Pritisnite tipku MENU za izlaz iz
izbornika.
Tijekom reprodukcije će na pokazivaču titrati oznaka
"ALARM".
Kada reprodukcija završi, uređaj će se automatski
zaustaviti na početku te poruke.
Ponovno slušanje iste poruke
Pritisnite tipku Nx PLAY/STOP. Ista poruka će se
reproducirati od početka.
Za odustajanje od podešavanja alarma
prije početka reprodukcije
Pritisnite tipku x STOP dok se čuje zvuk alarma.
Možete zaustaviti reprodukciju i ukoliko su tipke
blokirane funkcijom HOLD.
Napomene
• Ne možete podesiti alarm ukoliko niste podesili sat ili
ukoliko u odabranom direktoriju nema snimljenih
poruka (uređaj neće ući u izbornik podešavanja alarma
kada pritisnete tipku MENU u koraku 2).
• Ukoliko pokušate podesiti alarm s istim postavkama
koje već postoje za neku drugu poruku, pojavit će se
poruka "PRE SET" i nova postavka će biti
onemogućena.
• Ukoliko se alarm oglasi tijekom reprodukcije druge
poruke s postavkom alarma, ona će se prekinuti i
reproducirat će se nova poruka.
• Ukoliko je u podešeno vrijeme alarma u tijeku
snimanje, alarm će se u trajanju od 10 sekundi oglasiti
nakon snimanja i tada će započeti reprodukcija. Kada
istekne podešeno vrijeme alarma, na pokazivaču će
titrati oznaka ",".
• Ukoliko tijekom snimanja istekne vrijeme podešeno
za više alarma, nakon snimanja će se reproducirati
samo prva poruka.
• Ukoliko vrijeme alarma istekne dok su uključeni
izbornici, alarm će se oglasiti i izbornici će se
zatvoriti.
• Ukoliko izbrišete poruku za koju ste podesili alarm,
postavka alarma će također biti izbrisana.
• Ukoliko podijelite poruku za koju ste podesili alarm,
reprodukcija će se zaustaviti na mjestu gdje ste
podijelili poruku..
• Glasnoću reprodukcije možete podesiti kontrolom
VOL +/–.
• Ukoliko vrijeme alarma istekne tijekom brisanja poruke,
alarm će se oglasiti u trajanju od 10 sekundi nakon
završetka brisanja i tada će započeti reprodukcija.
• Postavka alarma se neće izbrisati nakon što završi
reprodukcija poruke pomoću alarma. Za poništenje
alarma pogledajte dolje opisani postupak.
Poništenje postavke alarma ili promjena
podešenog vremena
Kada je odabrana poruka s podešenim alarmom, na
pokazivaču se prikazuje oznaka ",".
U podešeno vrijeme će se oglasiti alarm u trajanju od
10 sekundi i reproducirat će se odabrana poruka.
(Ako ste odabrali "B-ONLY", samo će se oglasiti
alarm.)
14
1
2
Odaberite poruku za koju ste podesili alarm i
pritisnite tipku MENU.
Bit će prikazana poruka "ALARM ON".
Pritisnite tipku Nx PLAY/STOP kako bi
počela titrati poruka "ON".
3
4
Za poništavanje postavke alarma:
Pritisnite tipku – . ili > + kako bi
zatitrala oznaka "OFF" i zatim pritisnite tipku
Nx PLAY/STOP.
Za promjenu podešenog vremena i
datuma alarma: Pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP. Kada je prikazan datum alarma, ponovite
korake od 3 do 6 gore opisanog postupka.
Pritisnite tipku MENU kako biste izašli iz
izbornika.
Sprečavanje slučajnog pokretanja funkcija — funkcija HOLD
2
Pritisnite tipku – . ili > +
za prikaz opcije "EASY-S" i
pritisnite Nx PLAY/STOP.
Trepće "OFF (ili ON)".
3
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir "ON" ili "OFF" i
pritisnite Nx PLAY/STOP.
Postavka je promijenjena.
4
Pritisnite tipku MENU za
isključenje izbornika.
Prikazan je indikator "EASY-S".
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice. Tri
puta će zatitrati "HOLD" što znači da su sve funkcije
tipki i kontrola blokirane.
Odabir načina prikaza
Kad je funkcija HOLD uključena u stanju
zaustavljene reprodukcije, pokazivač se isključuje
nakon što "HOLD" zatrepće tri puta.
Za isključenje funkcije HOLD
Za isključenje funkcije HOLD pomaknite preklopku
HOLD u suprotnom smjeru.
Napomena
Ukoliko funkciju HOLD uključite tijekom snimanja, za
prekid snimanja prvo isključite funkciju HOLD.
1 Savjet
Čak i ako je funkcija HOLD uključena, možete
zaustaviti reprodukciju pomoću alarma. Za zaustavljanje
alarma ili reprodukcije pritisnite tipku x STOP.
Brzo pronalaženje mjesta na
kojem želite započeti
reprodukciju (Easy Search)
EASY-S ON: Možete brzo locirati mjesto od kojeg
želite početi reprodukciju pritiskanjem tipaka
– . ili > + tijekom reprodukcije ili pauze.
EASY-S OFF: Možete pronaći prethodnu ili sljedeću
poruku pritiskanjem tipaka – . ili > +
tijekom reprodukcije ili pauze.
1
Pritisnite MENU za prikaz
izbornika.
Možete odabrati različite načine prikaza kada je
uređaj zaustavljen, tijekom snimanja i tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku DISPLAY način prikaza
će se promijeniti na sljedeći način:
1 Kod prikaza trenutnog vremena
Ukoliko ne pritisnete niti jednu tipku
dulje od 3 sekunde kada je uređaj
zaustavljen, na pokazivaču će se
prikazati trenutno vrijeme bez obzira na
postavku načina prikaza
Brojač:
Proteklo vrijeme reprodukcije/
vrijeme snimanja jedne poruke
m
Preostalo vrijeme snimanja
(REMAIN):
Kod reprodukcije: Indikator
proteklog vremena jedne poruke.
Kod zaustavljene reprodukcije i
snimanja: Indikator proteklog
vremena snimanja.
m
Snimljeni datum (REC DATE)*:
Datum kada je snimljena
trenutna poruka.
m
Snimljeno vrijeme (REC DATE)**:
Vrijeme tekuće poruke je snimljeno.
* Ukoliko sat tada nije bio podešen,
prikazat će se "--Y--M--D".
** Ukoliko sat tada nije bio podešen, prikazat će se "--:--"
15
Isključivanje pokazivača
Ovaj uređaj nema prekidač za uključenje i
isključenje. Pokazivač je stalno uključen, što nema
gotovo nikakvog utjecaja na radni vijek baterije. Za
isključenje pokazivača potisnite preklopku HOLD u
smjeru strelice kad je uređaj zaustavljen.
"HOLD” će tri puta zatitrati na pokazivaču i tada se
pokazivač gasi. Za ponovo uključenje pokazivača
gurnite HOLD prekidač u suprotnom smjeru.
Isključivanje zvučnog signala
BEEP ON: Čut će se zvučni signal koji označava
prihvat neke radnje.
BEEP OFF: Zvučni signal će se čuti samo za
postavku alarma i timera.
1
Pritisnite tipku MENU kako
biste ušli u izbornik.
2
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir postavke "BEEP ON
(ili OFF)" i zatim pritisnite tipku
Nx PLAY/STOP.
Titrat će "ON (ili OFF)".
3
Pritisnite tipku – . ili > +
kako biste odabrali "ON" ili
"OFF" i zatim pritisnite tipku
Nx PLAY/STOP.
Podešavanje je završeno.
4
Pritisnite tipku MENU kako
biste izašli iz izbornika.
2
Pritisnite –. ili >+ kako
biste prikazali "MODE" i
pritisnite Nx PLAY/STOP.
"SP (ili HQ, LP)" će zatitrati.
3
Pritisnite –. ili >+ za
odabir načina "HQ", "SP" ili "LP"
i pritisnite Nx PLAY/STOP.
Time je podešavanje završeno.
4
Pritisnite tipku MENU za izlaz iz
izbornika.
Uključili ste postavku. Na
pokazivaču je uobičajen prikaz.
Ako 3 sekunde ne pritisnete
nijednu tipku, na pokazivaču će se
prikazati trenutno vrijeme i odabrani način
snimanja.
Neprekidna reprodukcija svih
poruka u direktoriju
CONT ON: Možete reproducirati sve poruke u
direktoriju jednu za drugom.
CONT OFF: Reprodukcija se zaustavlja na kraju
svake poruke.
1
Pritisnite tipku MENU kako
biste ušli u izbornik.
2
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir opcije "CONT" i zatim
pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP.
Titrat će "OFF (ili ON)".
3
Pritisnite tipku – . ili > +
kako biste odabrali "ON" ili
"OFF" i zatim pritisnite tipku
Nx PLAY/STOP.
Podešavanje je završeno.
4
Pritisnite tipku MENU kako biste izašli iz
izbornika.
Promjena načina snimanja
HQ: Možete snimati zvuk visoke kvalitete (mono zvuk)
SP: Možete snimati s boljom kvalitetom zvuka
(mono zvuk)
LP: Možete snimati duže vrijeme (mono zvuk).
1
16
Pritisnite tipku MENU za ulazak
u izbornik.
Isključenje indikatora OPR (LED)
Tehnički podaci
Tijekom snimanja i reprodukcije svijetli ili titra
indikator OPR koji se može isključiti čak i kad je
uređaj aktivan.
Medij za snimanje
Ugrađena flash memorija 16 MB (ICDP110)/32 MB (ICD-P210), mono snimanje.
Vrijeme snimanja
ICD-P110:
HQ: sat i 40 minuta
SP:
4 sata i 35 minuta
LP:
7 sati i 35 minuta
ICD-P210:
HQ: 3 sata i 35 minuta
SP:
9 sati i 40 minuta
LP:
15 sati i 45 minuta
Frekvencijski opseg
HQ: 250 Hz – 6 800 Hz
SP/LP: 220 Hz – 3 400 Hz
Zvučnik promjera otprilike 2,0 cm
Izlazna snaga
250 mW
Ulaz/izlaz
• Priključak za slušalice (mini priključak) 8
– 300 ohma
• Priključak za plug in power mikrofon
(mini priključak, mono)
Minimalna ulazna razina 0,6 mV
Mikrofon s impedancijom od 3 kiloohma
ili manjom
• USB-priključak
Napajanje
Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije: 3 V DC
Dimenzije (š x v x d) (bez dijelova koji strše i
kontrola)
30,0 x 103,5 x 16,0 mm
Masa (s baterijama)
60 g
Isporučeni pribor
Upute za uporabu (za IC-rekorder (1)/za
aplikacijski softver (1))/LR03 (veličina
AAA) dvije alkalne baterije (samo za SAD i
UK)/USB-kabel (1)
Aplikacijski softver (CD-ROM) (1)
Dodatni pribor
Electret Condenser mikrofon ECM-C10,
ECM-DM5P, ECM-Z60, ECM-TL1 (za
telefonsko snimanje)
Spojni kabel RK-G64HG/RK-G69HG (osim
europskog tržišta)
Aktivni zvučnik SRS-T88, SRS-T80
1
Pritisnite tipku MENU kako biste ušli u
izbornik.
2
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir opcije "LED" i zatim
pritisnite tipku Nx PLAY/
STOP.
Trepće oznaka "ON" (ili "OFF").
3
Pritisnite tipku – . ili > +
za odabir opcije "OFF" i zatim
pritisnite tipku Nx
PLAY/STOP.
Time je podešavanje završeno.
4
Pritisnite tipku MENU kako biste izašli iz
izbornika.
Uporaba softvera "Digital Voice
Editor"
Ako priključite IC-rekorder na računalo putem
isporučenog USB-kabela, možete koristiti softver
"Digital Voice Editor" za:
• kopiranje poruka s IC-rekordera na tvrdi disk
računala,
• prijenos poruka s računala natrag na IC-rekorder,
• reprodukciju ili obradu poruka na računalu,
• slanje govornih e-mail poruka uporabom MAPI email softvera.
Detalje potražite u isporučenim uputama za uporabu
softvera "Digital Voice Editor 2".
Spajanje
Na USB priključak
IC-rekordera
Spojni kabel
(isporučen)
Na USBpriključak
računala
Vaš prodavatelj možda neće imati sav gore navedeni
dodatni pribor. Detaljnije informacije zatražite od
prodavatelja.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
17
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Download PDF