Sony | ICD-SX66 | Sony ICD-SX46 Upute za upotrebu

* 2 6 5 5 3 4 5 1 2 * (1)
IC Rekorder
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela naznačen je na stražnjoj strani uređaja, a serijski broj je naznačen
unutar pretinca za baterije. Ubilježite serijski broj na dolje predviđeno mjesto. Ti
brojevi će Vam biti potrebni prilikom pozivanja Sony ovlaštenog servisa u vezi s
ovim uređajem.
Broj modela__________________
Serijski broj __________________
ICD-SX46/SX56/SX66
© 2005 Sony Corporation
http://www.sony.net
Napomene za korisnike
Program © 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004.,
2005. Sony Corporation
Dokumentacija © 2005 Sony Corporation
Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ili softver opisan
u njemu, bilo djelomično ili u potpunosti, ne smije se
reproducirati, prevoditi ili mijenjati u bilo kojem
strojno čitljivom obliku dopuštenja tvrtke Sony.
TVRTKA SONY SE NI U KOM SLUČAJU NE
SMATRA ODGOVORNOM ZA SLUČAJNE,
POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE,
UKLJUČUJUĆI POTRAŽIVANJA TREĆIH
STRANA, NASTALIH USLIJED UPORABE
SOFTVERA I UPUTA ISPORUČENIH S
UREĐAJEM.
Tvrtka Sony pridržava pravo promjene ovih uputa i
informacija koje one sadrže u bilo koje vrijeme bez
prethodne najave.
Softver opisan u ovom priručniku također može biti
podložan klauzulama zasebnog ugovora o korištenju.
• Ovaj softver je namijenjen za Windows operativni
sustav i ne može se koristiti na Macintosh
računalima.
• Isporučen spojni kabel namijenjen je samo za IC
rekorder ICD-SX46/SX56/SX66. Ne možete ga
koristiti za spajanje drugih IC rekordera.
Obavijest
PRODAVATELJ NI U KOJEM SLUČAJU NE
MOŽE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO
KAKVU VRSTU ŠTETE, GUBITKA ILI
TROŠKOVA KOJI SU NASTALI ZBOG
KORIŠTENJA OŠTEĆENOG ILI BILO
KAKVOG PROIZVODA.
Valjanost CE oznaka je ograničena na samo one
zemlje gdje je zakonski sprovedena, uglavnom u
zemljama EEA (Europska ekonomska zajednica).
Zaštitni znakovi
• "LPEC" i
su zaštitni znakovi tvrtke Sony.
• IBM i PC/AT su zaštitni znakovi tvrtke
International Business Machines.
• Microsoft, Windows i Outlook su zaštitni znaci
tvrtke Microsoft registrirani u SAD i drugim
zemljama.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation.
Sva prava pridržana.
Djelomični copyright ©1995 Microsoft
Corporation.
• Apple i Macintosh su zaštitni znakovi tvrtke Apple
Computer registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel.
• US i strani patenti licencirani od Dolby
Laboratories.
2
• NaturallySpeaking i Dragon Systems su zaštitni
znakovi tvrtke ScanSoft, Inc. registrirani u SAD-u
i drugim zemljama.
• Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih vlasnika. Oznake "" ili "®" nisu
navedene za svaki pojedinačni slučaj u ovim
uputama.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
"Digital Voice Editor" koristi softverske module:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Primjenjiv pribor: slušalice.
U slučaju problema
Prije odlaska u servis, provjerite sljedeće natuknice.
Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite se
najbližem Sony servisu.
Uređaj ne radi.
• Baterije su nepravilno uložene.
• Baterije su prazne.
• Tipke su blokirane pomoću HOLD preklopke.
(Kada pritisnete bilo koju tipku, na pokazivaču se
3 sekunde zadrži poruka "HOLD".)
Nema zvuka iz zvučnika.
• Uključene su slušalice.
• Glasnoća je postavljena na najmanju razinu.
Zvuk iz zvučnika se čuje čak i kad su priključene
slušalice.
• Ako tijekom reprodukcije ne priključite čvrsto
slušalice, može se čuti zvuk iz zvučnika. Odspojite
slušalice te ih ponovno čvrsto priključite.
OPR indikator ne svijetli.
Reprodukcija se odvija prebrzo ili presporo.
• Opcija LED je podešena na "oFF". Uključite
izbornik i podesite LED na "on".
• Brzina reprodukcije je podešena u DPC.
Pomaknite preklopku DPC na "OFF" ili otvorite
izbornik te ponovno podesite u DPC.
Ne možete započeti snimanje.
• Memorija je puna. Izbrišite neke poruke. Ili,
pomoći Digital Voice Editor-a spremite poruke s
IC rekordera na tvrdi disk računala.
• U odabranom direktoriju je već snimljeno 99
poruka. Odaberite drugi direktorij ili izbrišite neke
poruke.
Nije moguće obrisati poruku.
Vidljiva je oznaka "--:--".
• Niste podesili točno vrijeme.
Prikazana je oznaka "--Y--M--D" ili "--:--" na REC
DATE pokazivaču.
• Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio
podešen, datum snimanja neće biti prikazan.
• Poruka ili direktorij koji sadrži odabranu poruku
podešena je na "Read-only" na računalu. Odaberite
poruku pomoću Windows Explorera i u izborniku
"Properties" isključite oznaku pokraj "Read-only".
U izborniku je prikazano manje opcija.
Nije moguće dodati snimku ili snimati preko
postojeće poruke.
• Za poruku je podešena bookmark oznaka. Izbrišite
bookmark oznaku, zatim kombinirajte poruke.
• Nedovoljna preostala memorija. Dio poruke iza
presnimljenog dijela se briše. Stoga je
presnimavanje moguće samo unutar preostalog
vremena snimanja.
• Prema tvorničkom podešenju, opcija REC-OP je
podešena na "oFF". Uključite izbornik te podesite
REC-OP na "on".
Poruke nisu svrstane u direktoriju prema broju
oznake prioriteta.
Snimanje je prekinuto.
• Napredna funkcija VOR je uključena. Podesite
VOR na "oFF".
Snimanje se prekida (prilikom snimanja s vanjskog
uređaja).
• Ako za povezivanje izvora zvuka i IC rekordera ne
koristite preporučeni spojni audio kabel, zvuk
može biti snimljen s prekidima. Obavezno koristite
preporučeni audio kabel.
Čuju se smetnje.
• Tijekom snimanja ste zagrebli uređaj nekim
predmetom ili prstom tako da su se snimile
smetnje.
• Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili
uređaj u blizinu izvora napajanja, izvora
fluorescentne svjetlosti ili mobilnog telefona.
• Priključak priključenog mikrofona je bio prljav
tijekom snimanja. Očistite priključak.
• Priključak slušalica je zaprljan. Očistite priključak.
• Neke opcije izbornika nisu prikazane tijekom
snimanja ili reprodukcije.
Nije moguće kombinirati poruke.
• Ako niste razvrstali poruke pomoću isporučenog
softvera "Digital Voice Editor", one se svrstavaju
istim slijedom kao u računalu. Razvrstajte ih
ponovo prema broju oznaka prioriteta pomoću
isporučenog softvera "Digital Voice Editor".
Preostalo vrijeme na pokazivaču je kraće od onog
prikazanog softverom Digital Voice Editor
• Uređaju je potrebna stanovita količina memorije za
rad sustava. Ta se memorija odbija od preostalog
vremena i što je razlog razlici.
Baterija traje kratko.
• Trajanje baterija opisano na str. 7 temelji se na
reprodukciji putem ugrađenog zvučnika sa
srednjom razinom glasnoće (uz uporabu Sonyjevih
alkalnih baterija LR03 (SG)). Vijek trajanja
baterija ovisi o načinu uporabe uređaja.
"ACCESS" prikaz se ne miče s pokazivača.
• Uređaju je potrebno više vremena da procesuira
veću količinu podataka, stoga je prikazana poruka
"ACESS". Ova pojava ne predstavlja kvar.
Pričekajte dok poruka ne nestane s pokazivača.
Uređaj ne radi ispravno.
• Izvadite i ponovno uložite baterije.
Razina signala snimanja je niska.
Nije moguće spojiti uređaj na računalo.
• Opcija SENS (osjetljivost mikrofona) je podešena
na "L". Uključite izbornik i podesite SENS na "H".
• Ako se tiši dijelovi snimljene poruke slabo čuju,
postavite VOICE UP na "ON" kako bi ti zvukovi
postali čujniji.
• Pogledajte upute za uporabu softvera "Digital
Voice Editor 2".
Imajte na umu da se tijekom servisiranja ili
popravaka snimljene poruke mogu izbrisati.
3
7 Priprema
Korak 1. Umetanje baterija
Priključenje na mrežni napon
(osim korejskih i kineskih
modela)
Spojite mrežni adapter AC-E30HG
(opcija) na priključak DC IN 3V na
uređaju te u zidnu utičnicu.
Nemojte koristiti neki drugi mrežni
adapter.
1
Pomaknite i podignite pokrov pretinca za baterije.
2
Umetnite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije pazeći na
oznake polariteta te zatvorite pokrov pretinca.
Kada prvi put umetnete baterije ili kada umetnete baterije nakon
što je uređaj dulje vrijeme bio bez njih, uključi se funkcija
podešavanja točnog vremena. Pogledajte korake 2 i 3 postupka
"Korak 2: Podešavanje sata" kako biste podesili vrijeme i datum.
Ukoliko se pokrov pretinca za baterije slučajno odvoji, ponovno
ga postavite na način koji je prikazan na slici.
Polaritet priključka
Napomene
• Nemojte koristiti manganske
baterije u ovom uređaju.
• Prilikom zamjenjivanja baterije,
nove baterije umetnite u roku od 3
minute od vađenja starih. U
protivnom se na pokazivaču može
pojaviti izbornik za podešavanje
vremena ili netočno vrijeme i
datum. U tom slučaju ponovno
podesite datum i vrijeme.
Međutim, snimljene poruke i
podešenja alarma ostaju
pohranjena.
• Nemojte puniti suhe baterije.
• Kada ne namjeravate upotrebljavati
uređaj dulje vrijeme, izvadite
baterije kako biste spriječili moguće
štete uslijed istjecanja elektrolita i
korozije.
Napomena o poruci
"ACCESS"
Indikator preostalog napona baterije
Kad se na pokazivaču pojavi
"ACCESS" i OPR indikator trepće
narančasto, uređaj očitava podatke.
Dok uređaj vrši očitavanje, nemojte
vaditi baterije ili odspajati mrežni
adapter (osim korejskih i kineskih
modela) jer biste na taj način mogli
oštetiti podatke.
Indikator na pokazivaču prikazuje trenutno stanje baterije.
: Zamijenite obje baterije novima.
: Uređaj će prestati raditi.
Vijek trajanja baterija* (kad koristite
Sony alkalne baterije LR03 (SG))
(Način snimanja:) ST (Stereo)
Pri snimanju:
STLP
SP
LP
Oko 12 sati Oko 14 sati Oko 16 sati Oko 20 sati
Pri reprodukciji: Oko 9 sati
Oko 9 sati
Oko 11 sati Oko 13 sati
* Kontinuirano snimanje/reprodukcija.
* Prilikom reprodukcije s ugrađenog zvučnika sa srednjom razinom glasnoće.
* Vijek trajanja baterija se može skratiti, ovisno o načinu uporabe uređaja.
4
Napomena
Ako uređaj treba obraditi veliku
količinu podataka, poruka "ACCESS"
može biti prikazana dulje vrijeme. Pri
tome se ne radi o kvaru uređaja.
Pričekajte da ova poruka nestane kako
biste mogli nastaviti s uporabom uređaja.
Korak 2: Podešavanje sata
Sat je potrebno podesiti kako biste mogli koristiti funkciju alarma ili
snimati datum i vrijeme.
Izbornik za podešavanje vremena se pojavi kada prvi put umetnete
baterije ili kada umetnete baterije nakon što je uređaj dulje vrijeme
bio bez njih. U tom slučaju, nastavite od koraka 4.
Napomena o podešavanju sata
Sat podesite dok je uređaj u stop modu.
Jog preklopka
Pomaknite prema gore (>).
Pomaknite prema MENU.
Pritisnite sredinu (x●B).
Pomaknite prema dolje (.).
1
Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Na pokazivaču se pojavi opcija izbornika.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir
"SET DATE".
3
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Prikazan je datum i vrijeme. Trepću znamenke godine.
4
Podesite datum.
A Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir
znamenki godine.
B Pritisnite jog preklopku (x●B).
Trepću znamenke mjeseca.
C Redom podesite mjesec i dan, zatim pritisnite jog preklopku
(x●B).
Trepću znamenke sata.
5
5
Podesite vrijeme.
A Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir
znamenki sata.
B Pritisnite jog preklopku (x●B).
Trepću znamenke minuta.
C Podesite minute.
D Pritisnite jog preklopku (x●B).
Ponovno se pojavi opcija izbornika.
Napomena
Ako ne pritisnete jog preklopku (x●B) dulje od minute, funkcija
podešavanja sata se isključi i pokazivač se vrati na normalan
prikaz.
6
Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Pokazivač će se vratiti na normalan prikaz.
<
6
Ako uređaj ne koristite dulje od 3 sekunde nakon podešavanja
sata, pokazivač će prikazivati točno vrijeme.
7 Osnovne funkcije
Snimanje poruka
Možete snimiti do 99 poruka u svakom od pet direktorija (A, B, C, D
i E). Budući da se nova poruka koju želite snimiti automatski dodaje
iza završetka posljednje snimljene poruke, snimiti je možete vrlo brzo
bez traženja kraja posljednje poruke.
• Dodavanje snimke iza zadnje snimljene poruke
• Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci
• Snimanje preko postojeće poruke
U ovom odjeljku objašnjava se kako dodati snimku iza zadnje
snimljene poruke.
Poruka 1
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Praznina
Kad snimite novu poruku...
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Snimljena nakon zadnje
snimljene poruke
Odaberite direktorij.
Maksimalno vrijeme snimanja
Maksimalno vrijeme snimanja za
sve datoteke je sljedeće. Možete
snimati poruke maksimalno vrijeme
u pojedinačni direktorij.
Način snimanja*:
ICD-SX46
ST
5h
50 min.
STLP
11 h
15 min.
SP
17 h
50 min.
LP
47 h
35 min.
ST
11 h
45 min.
STLP
22 h
40 min.
SP
35 h
55 min.
LP
95 h
50 min.
ST
23 h
40 min.
STLP
45 h
30 min.
SP
72 h
5 min.
LP
192 h
20 min.
ICD-SX56
ICD-SX66
Više puta pomaknite jog preklopku prema
FOLDER za odabir direktorija (A, B, C, D ili E)
u koji želite snimati poruke.
Odabrani direktorij
(h: sati/min.: minute)
* Načini snimanja (za snimanje
boljom kvalitetom odaberite ST ili
STLP način. Za promjenu načina
snimanja pogledajte odjeljak
"Uporaba izbornika".):
ST: Stereo snimanje
STLP: Long play stereo snimanje
SP: Mono snimanje
LP: Long play stereo snimanje
Započnite snimanje.
Ugrađeni
mikrofon
A Pritisnite zREC/REC PAUSE.
Tijekom snimanja ne trebate držati
pritisnutom tipku zREC/REC PAUSE. Napomene prije snimanja
• Prije duljih snimanja, provjerite
B Govorite u ugrađeni mikrofon.
indikator baterije.
• Maksimalno vrijeme snimanja i broj
poruka ovise o uvjetima snimanja.
• Kako ne biste trebali mijenjati baterije
tijekom dugotrajnog snimanja,
koristite mrežni adapter (opcija)
OPR indikator
(osim korejskih i kineskih modela).
Broj tekuće poruke
Osjetljivost mikrofona
(tijekom snimanja
• Ovisno o zemlji, raspoloživi modeli
svijetli crveno**)
Prikaz brojača*
se mogu razlikovati.
• Mogu se snimiti zvuci trljanja i
* Pojavi se opcija odabrana u parametru DISP u izborniku.
dodirivanja uređaja.
** Kad je parametar LED u izborniku podešen na "oFF", indikator OPR se
• Na ovom uređaju nije moguće
isključi.
snimanje u MP3 formatu.
Način snimanja
Preostala memorija
7
Zaustavite snimanje.
Pritisnite xSTOP.
Uređaj se zaustavi na početku trenutne
snimke. Ukoliko nakon što ste zaustavili
snimanje ne želite promijeniti direktorij,
sljedeća poruka će se snimiti u isti
direktorij.
Napomene o snimanju
• Dok indikator OPR trepće ili svijetli
narančasto, nemojte vaditi baterije ili
odspajati mrežni adapter (osim
korejskih i kineskih modela) jer to
može oštetiti podatke.
• Ukoliko tijekom snimanja slučajno
trljate ili ogrebete uređaj nekim
predmetom, primjerice prstom,
snimit će se šumovi.
Savjeti za uporabu ugrađenog
mikrofona
Snimanje zvuka podešavanjem u
određenom smjeru
Ostale funkcije
Za
Učinite sljedeće
pauzu snimanja*
Pritisnite tipku zREC/REC PAUSE.
Tijekom pauze u snimanju, OPR indikator
titra crveno a na pokazivaču titra oznaka
"PAUSE".
Za snimanje zvuka podešavanjem u
određenom smjeru, pomaknite
preklopku DIRECTNL u položaj
"ON". Koristite ovo podešenje kad
snimate zvuk na sastancima ili na
prostranome mjestu.
nastavak snimanja iz Ponovno pritisnite tipku zREC/REC PAUSE.
Snimanje se nastavlja od tog dijela.
pauze
(Za zaustavljanje snimanja nakon pauziranja,
pritisnite tipku xSTOP.)
Snimanje zvuka bez podešavanja u
određenom smjeru (snimanje u
svim smjerovima)
Pomaknite preklopku DIRECTNL u
položaj "oFF".
preslušavanje snimke Pritisnite jog preklopku (x●B).
odmah nakon
Snimanje se zaustavi i počne reprodukcija od
snimanja
početka upravo snimljene poruke.
Podešavanje osjetljivosti
ugrađenog mikrofona
preslušavanje tijekom
snimanja
Pomaknite jog preklopku prema dolje (.)
tijekom snimanja ili pauze snimanja.
Snimanje se zaustavi i možete pretraživati
snimku prema natrag uz ubrzanu reprodukciju
zvuka. Nakon otpuštanja jog preklopke,
reprodukcija počne od tog mjesta. Možete dodati
ili snimati preko postojećeg sadržaja od tog
mjesta.
Možete odabrati osjetljivost mikrofona
podešavanjem parametra SENS.
Praćenje snimanja
Spojite slušalice (isporučene ili
nabavljive) na priključak i (slušalice)
te pratite snimanje. Možete podesiti
glasnoću s VOL +/–, no glasnoća
snimke ostaje ista.
Napomena
* Otprilike jedan sat nakon pauziranja snimanja, pauza se automatski
isključuje i uređaj se zaustavlja.
Ako prejako povećate glasnoću ili
stavite slušalice pokraj mikrofona,
mikrofon može "pokupiti" zvuk sa
slušalica što može uzrokovati akustični
odjek (zavijajući zvuk).
Automatsko pokretanje snimanja
glasom — funkcija Advanced VOR
Podesite opciju VOR na "on".
8
Reprodukcija poruka
Prilikom reprodukcije prethodno snimljene poruke, počnite od koraka 1.
Prilikom reprodukcije poruke koju ste upravo snimili, počnite od koraka 3.
Odaberite direktorij.
Više puta pomaknite jog preklopku prema
FOLDER za odabir direktorija (A, B, C, D ili E)
u kojem želite reproducirati poruke.
Odabrani direktorij
Odaberite broj poruke.
Pretraživanje prema
naprijed/natrag tijekom
reprodukcije (Cue/Review)
• Traženje prema naprijed (Cue):
Pritišćite jog preklopku gore (>)
tijekom reprodukcije i otpustite je na
dijelu na kojem želite nastaviti
reprodukciju.
• Traženje prema natrag (Review):
Pritišćite jog preklopku dolje (.)
tijekom reprodukcije i otpustite je na
dijelu nastavka reprodukcije.
Uređaj usporeno pretražuje i čuje se
zvuk. U tom je slučaju korisno
provjeriti jednu riječ naprijed ili natrag.
Zatim, ako nastavite pritiskati jog
preklopku gore ili dolje, uređaj
pretražuje ubrzano. Tijekom
pretraživanja naprijed/natrag, na
pokazivaču je vidljiv brojač, bez obzira
na odabran način prikaza.
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za
odabir broja poruke.
1 Kad završi reprodukcija zadnje
• Pomaknite prema gore (>): za broj sljedeće poruke. poruke
• Pomaknite prema dolje (.): za broj prethodne poruke. • Po završetku ubrzane reprodukcije
poruke, poruka "END" trepće u
Odabrani broj poruke
trajanju 5 sekundi i OPR indikator
Brojač*
svijetli zeleno. (Zvuk se ne čuje.)
• Kad poruka "END" prestane treptati
i OPR indikator se isključi, uređaj se
zaustavi na početku zadnje poruke.
• Nastavite li pritiskati jog preklopku
Broj poruka u direktoriju
dolje (.) dok trepće poruka
* Pojavi se opcija odabrana u parametru DISP u izborniku.
"END", poruke se ubrzano
reproduciraju, a normalna
reprodukcija se nastavlja na dijelu na
kojem otpustite preklopku.
• Ako je posljednja poruka duga i
želite je reproducirati od kasnijeg
Priključak i (slušalice)
dijela, nastavite pritiskati jog
preklopku gore (>) za prijelaz na
A Pritisnite jog preklopku (x●B).
kraj poruke i zatim je Pomaknite
prema dolje (.) dok poruka "END"
trepće za povratak na željeni dio.
• Kod drugih poruka, prijeđite na
početak sljedeće poruke i reproducirajte
Brojač*
unazad do željenog dijela.
Pokrenite reprodukciju.
B Podesite glasnoću s VOL +/–.
OPR indikator
(tijekom reprodukcije
svijetli zeleno**)
* Pojavi se opcija odabrana u parametru DISP u
izborniku.
** Kad je parametar LED u izborniku podešen
na OFF, indikator OPR se isključi.
9
Nakon reprodukcije jedne poruke, uređaj se zaustavi na početku
sljedeće poruke.
Poslije reprodukcije zadnje poruke u direktoriju, uređaj se zaustavi na
početku zadnje poruke.
Za
Učinite sljedeće
zaustavljanje na
trenutnom položaju
(funkcija Playback
Pause)
Pritisnite xSTOP ili jog preklopku (x●B).
Za nastavak reprodukcije od tog mjesta,
ponovno pritisnite jog preklopku (x●B).
povratak na početak
tekuće poruke*
Jednom pomaknite jog preklopku prema dolje
(.).**
povratak na
prethodne poruke
Više puta pomaknite jog preklopku prema
dolje (.). (Kad je uređaj zaustavljen,
zadržite jog preklopku pritisnutom za brzi
prelazak na prethodne poruke.)
prelazak na sljedeću
poruku*
Jednom Pomaknite jog preklopku prema gore
(>).**
prelazak na sljedeće
poruke
Više puta pomaknite jog preklopku prema
gore (>). (Kad je uređaj zaustavljen,
pritisnite i zadržite tipku kako biste
neprekidno preskakali poruke.)
* Ako ste označili poruku (bookmark), uređaj se zaustavlja na
označenom dijelu.
** Ovi postupci izvode se kad je opcija EASY-S podešena na "oFF".
Detalje o postupcima kad je opcija EASY-S podešena na "on" potražite
u odjeljku "Uporaba izbornika".
10
Reprodukcija uz bolju
kvalitetu zvuka
Bolju kvalitetu zvuka je moguće
postići na sljedeće načine:
• Slušanje putem slušalica
Spojite stereo slušalice (isporučene
ili dodatno, pogledajte tehničke
podatke) na priključak i (slušalice).
Ugrađeni zvučnik se automatski
isključi.
• Slušanje putem vanjskog zvučnika
Spojite aktivni ili pasivni zvučnik
(opcija) na priključak i (slušalice).
Uporaba izbornika
U izborniku možete promijeniti postavke IC rekordera. Tijekom reprodukcije prikaz opcija izbornika je
ograničen. Slijedite niže opisani postupak za prikaz izbornika i promjenu postavki.
1 Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Uključit će se izbornik.
2 Pritisnite jog preklopku prema gore ili dolje (>/.) za odabir stavke izbornika u kojoj želite
promijeniti postavku.
3 Pritisnite jog preklopku (x●B).
Prikazat će se opcija podešenja odabrane postavke.
4 Pritisnite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir podešenja te pritisnite jog preklopku (x●B).
Postavka će se izmijeniti.
5 Pomaknite jog preklopku prema MENU za izlaz iz izbornika.
Na pokazivaču će se vratiti normalan prikaz.
Napomena
Ukoliko tijekom jedne minute ne pritisnete nijednu tipku, izbornik za podešavanje će se automatski isključiti i
vratit će se normalan prikaz.
Stavka izbornika Postavka (*: početna postavka)
MODE
SENS
Stop/Play/Rec**
Izbornik za podešavanje načina snimanja.
ST*:
Snimanje visokokvalitetnog stereo zvuka.
STLP:
Dugotrajno snimanje stereo zvuka.
SP:
Snimanje boljeg zvuka (mono zvuk).
LP:
Dugotrajno snimanje (mono zvuk).
Napomena:
Preklopka DIRECTNL funkcionira u "SP" ili "LP" načinu
snimanja. U ST ili STLP načinima, gdje je važna kvaliteta
reprodukcije zvuka, zvuk je snimljen u stereo načinu, bez obzira
da li je preklopka DIRECTNL u položaju "ON"/"OFF".
OK/–/–
Izbornik za podešavanje osjetljivosti izbornika.
H* (high): Snimanje sastanaka na tihim/prostranim mjestima.
L (low):
Snimanje diktata na bučnim mjestima.
OK/–/OK
DISP
Izbornik za podešavanje načina prikaza (COUNTER*).
Pogledajte odjeljak "Odabir načina prikaza".
VOR
Izbornik za podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).
on:
Funkcija VOR je uključena. Snimanje se aktivira
zvukom iz okoline i zaustavlja se kad nema zvuka,
s tim da se tišina ne snima.
oFF*:
Funkcija VOR je isključena. Odabrano je normalno
snimanje.
Napomena:
• Funkcija VOR se uključuje zvukovima iz okoline. Ovisno o
uvjetima snimanja, podesite opciju SENS u izborniku. Ukoliko
niste zadovoljni snimkom nakon podešavanja osjetljivosti
mikrofona, ili za važne snimke, podesite VOR na "oFF".
• Kad je "VOR" funkcija podešena na "on" u LP načinu
snimanja, prikaz vremena REM (preostalo vrijeme) možda
neće biti ispravno prikazano (samo ICD-SX66).
OK/–/OK
Izbornik za podešavanje brzine reprodukcije (on/oFF (0%*)).
Pogledajte odjeljak "Podešavanje brzine reprodukcije – DPC".
OK/OK/–
DPC
OK/OK/OK
11
Stavka izbornika Postavka (*: početna postavka)
Stop/Play/Rec**
Izbornik za podešavanje funkcije brzog pretraživanja.
on:
Pritiskom jog preklopke prema dolje (.) vraćate
se unatrag za otprilike 3 sekunde, ili pritiskom jog
preklopke prema gore (>) napredujete otprilike
10 sekundi.
oFF*:
Moguće je pretraživanje poruka unatrag ili
unaprijed pritiskom jog preklopke dolje ili gore
(>/.).
OK/–/–
Izbornik za podešavanje neprekidne reprodukcije.
on:
Neprekidna reprodukcija svih poruka u direktoriju.
oFF*:
Reprodukcija se zaustavlja na kraju svake poruke.
OK/OK/–
REC-OP
Izbornik za podešavanje načina snimanja dodane snimke (on/oFF*).
Pogledajte poglavlje "Dodavanje snimke".
OK/–/–
SET DATE
Izbornik za podešavanje sata (05Y1M1D*).
Pogledajte "Korak 2: Podešavanje sata".
OK/–/–
BEEP
on*:
oFF:
OK/–/–
LED
Izbornik za uključenje/isključenje OPR indikatora tijekom uporabe
(on*/oFF)
Pogledajte odjeljak "Isključenje OPR indikatora (LED)".
OK/–/–
Izbornik za podešavanje alarma (on/oFF*).
Pogledajte odjeljak "Reprodukcija u podešeno vrijeme alarmom)".
OK/–/–
EASY-S
CONT
ALARM
Svaki postupak će biti popraćen zvučnim signalom.
Neće biti zvučnog signala osim alarma.
** Prikaz mogućnosti izmjene podešenja u svakom od načina rada (Stop: stop mod/Play: reprodukcija/Rec: snimanje):
"OK" označava promjenjivu postavku, a "–" označava postavku koju nije moguće mijenjati.
12
Dijelovi i kontrole na uređaju
Prednja i stražnja strana uređaja
A Priključnica i (slušalice)
B Ugrađeni mikrofon
C Preklopka DIRECTNL (smjer)
D Preklopka VOICE UP (Digitalno pojačavanje
nečujnih zvukova)
E Preklopka DPC ON/OFF
F Pokazivač
G Tipka ERASE
H Tipka DIVIDE/t (bookmark)
I Tipka A-B ] (ponavljanje)/PRIORITY
J OPR (uporaba) indikator
K Tipka zREC (snimanje)/REC PAUSE
L Tipka xSTOP
M Jog preklopka
FOLDER/MENU/. (premotavanje/
pretraživanje unatrag)/> (premotavanje/
pretraživanje unaprijed) x●B (reprodukcija/
stop●enter)
N Tipke VOL (glasnoća) +/–
O Baza
P Preklopka HOLD
Q Zvučnik
R Odjeljak za baterije
S Hvataljka*
T Priključnica m (mikrofon)
U USB priključnica
V Priključnica DC IN 3 V
(Ne nalazi se na kineskim i korejskim modelima)
W Ušica za vrpcu za nošenje
Napomene
• Hvataljku ne vješajte na grube tkanine poput džepova
ili kaputa, kako se ne bi slomila.
• Prilikom bavljenja sportskim aktivnostima, pripazite
kako vam uređaj pričvršćen hvataljkom na džep ili sl.
ne ispadne.
13
Pokazivač
A Oznaka direktorija
Pokazuje tekući direktorij (A, B, C, D ili E).
B Oznaka načina snimanja
Pokazuje tekući način snimanja:
• ST: Stereo snimanje
• STLP: Long play stereo način snimanja
• SP: Standardni način snimanja (mono zvuk)
• LP: Produljena reprodukcija (mono zvuk)
C Indikator REC (snimanje)
D Indikator preostalog kapaciteta baterije
Kad je priključen mrežni adapter (opcija), ovaj
indikator je isključen (osim korejskih i kineskih
modela).
E Indikator preostale memorije
F Oznake prioriteta
G Broj odabrane poruke/ukupan broj poruka u
direktoriju
14
H Indikator alarma
Pojavi se kad je za poruku podešen alarm.
I Indikator ponavljanja reprodukcije
Pojavi se tijekom ponavljanja poruke ili
određenog dijela (A-B) poruke.
J Indikator bookmark oznake
Pojavi se kada unesete bookmark oznaku.
K Brojač/preostalo vrijeme/datum i vrijeme
snimanja/točno vrijeme
Pojavi se opcija odabrana u parametru DISP u
izborniku.
L Indikator osjetljivosti mikrofona (SENS)
Pokazuje trenutnu osjetljivost mikrofona:
• H (visoka): Za snimanje tihog glasa na
sastanku ili na tihom i/ili na prostranom mjestu.
• L (niska): Za snimanje diktata ili na bučnom
mjestu.
x Prikaz tijekom snimanja i reprodukcije
Kod običnog snimanja ili reprodukcije, na
pokazivaču je prikazan broj poruke, način
snimanja i osjetljivost mikrofona za poruku koja
se snima ili reproducira te brojač reprodukcije.
Primjer: poruka se snima kao 21 po redu od
postojećih 21 u direktoriju A u ST načinu
snimanja s osjetljivosti mikrofona H (visoka).
x Indikatori preostalog kapaciteta
Kada oslabi baterija ili se snizi kapacitet slobodne
memorije, na pokazivaču trepću oznake
preostalog kapaciteta.
Tijekom snimanja, indikator preostale memorije
se umanjuje za jedan.
Kad se vrijeme preostale memorije smanji na 5
minuta, indikator preostale memorije trepće.
Kod posebnog načina snimanja ili reprodukcije,
poput snimanja preko postojećeg sadržaja, A-B
Repeat reprodukcija ili DPC reprodukcija, na
pokazivaču trepće oznaka odabranog načina.
Kad se vrijeme preostale memorije smanji na
manje od jedne minute.
Kad je DPC preklopka podešena na "ON" za brz
početak reprodukcije.
x Prikaz tijekom podešavanja izbornika
Kad je uključen izbornik, prikazane su opcije
izbornika i tekuće postavke. Moguće je
promijeniti postavku dok trepće.
Odabran je LP način snimanja
Kad je memorija puna, snimanje se automatski
zaustavlja i na pokazivaču je prikazana poruka
"FULL" popraćena zvučnim signalom. Za
nastavak snimanja obrišite nepotrebne poruke.
Napomena
Ukoliko ste podesili opciju BEEP na "oFF", zvučni
signal se neće oglasiti.
x Poruke o grešci
Bit će prikazane poruke o grešci ili brojevi
pogreške.
Izbornik MODE
Kod podešavanja alarma ili sata, pojavi se
izbornik za podešavanje datuma i vremena.
Kad dođe do greške u pristupu podacima
Kad je prikazan broj pogreške
Odabran je 8. srpanj 2006.
Napomene
• Tijekom reprodukcije MP3 datoteke, prikazano
vrijeme možda neće biti ispravno.
• Oznaka "MP3" nije prikazana na pokazivaču čak i
tijekom reprodukcije MP3 datoteke.
15
7 Različiti načini snimanja
Dodavanje presnimljene snimke tijekom
reprodukcije
Dodavanje snimke na prethodno
snimljenu poruku
Kad je REC-OP u izborniku podešeno na "OVER",
moguće je dodati presnimljenu snimku nakon
odabira mjesta na snimljenoj poruci. Dio poruke
nakon odabranog dijela se briše.
Trenutno reproduciranoj poruci možete dodati
snimku tijekom njene reprodukcije.
Početak presnimljene snimke
Napomene
Poruka 2
• Tvornički je onemogućeno dodavanje na već
snimljenu snimku, kako slučajnim pokretom ne bi
obrisali postojeću. Pogledajte odjeljak "Uporaba
funkcije dodavanja snimke" kako bi promijenili tu
postavku.
• Dodani ili presnimljeni dio poruke će biti snimljen u
istom načinu (ST, STLP, SP ili LP) kao originalna
poruka, bez obzira na trenutnu postavku načina
snimanja.
• Nije moguće dodavanje ili presnimavanje snimke
ukoliko nema dovoljno memorije. Detaljnije
informacije potražite u odjeljku "U slučaju problema".
• Nije moguće dodavanje ili presnimavanje MP3
datoteke.
1
Dodavanje snimke na prethodno snimljenu
poruku
2
Kaj je opcija REC-OP u izborniku podešena na
"ADD" možete dodati snimku na poruku tijekom
reprodukcije (pogledajte odjeljak "Uporaba funkcije
dodavanja snimke".)
Dodana snimka će biti smještena iza poruke a brojat
će se kao dio te poruke.
Tijekom
reprodukcije
poruke 3
Nakon
dodavanja
snimke
1
Poruka 3
Poruka 3
Poruka 4
Poruka 4
Dodana snimka
Tijekom reprodukcije kratko pritisnite
zREC/REC PAUSE.
Na pokazivaču će treptati "REC" i "ADD" i
uređaj će pauzirati snimanje.
Poruka 3 Poruka 4
Obrisani dio
poruke 2
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Dodana presnimljena snimka u Poruku 2
Tijekom reprodukcije kratko pritisnite
zREC/REC PAUSE.
Prikazana je oznaka "REC". "OVER" trepti na
pokazivaču i indikator OPR svijetli crveno.
Pritisnite zREC/REC PAUSE za snimanje.
Vraća se u izborniku podešeni prikaz i OPR
indikator svijetli crveno.
3
Pritisnite xSTOP za zaustavljanje snimanja.
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona ili s druge opreme
Prilikom snimanja pomoću vanjskog
mikrofona
Spojite vanjski mikrofon u priključnicu mikrofona m.
Kad spojite vanjski mikrofon, ugrađeni se automatski
isključuje. Kada priključite plug-in-power mikrofon,
on se automatski napaja iz izvora napajanja IC
rekordera.
mini-priključak (stereo)
2
Dok "REC" i "ADD" trepću, pritisnite
zREC/REC PAUSE.
Prikazana je poruka "REC" i "ADD" trepće 3
sekunde na pokazivaču. OPR indikator svijetli
crvenom bojom. Nova snimka će biti dodana na
kraju tekuće poruke.
3
16
Pritisnite xSTOP za zaustavljanje snimanja.
Stereo
mikrofon
1 Preporučene vrste mikrofona
Možete koristiti ECM-CS10 Sony electret condenser
mikrofon (nije isporučen).
Snimanje s ostale opreme
Za snimanje zvuka s ostale opreme putem IC
rekordera, spojite m (mikrofon) priključak IC
rekordera u priključnicu slušalica na drugom uređaju
(kasetofon, i sl.) audio kabelom s otpornikom.
Prije snimanja podesite osjetljivost mikrofona
podešavanjem opcije SENS u izborniku na "H" (visoka).
Napomena
Ukoliko koristite audio kabel bez otpornika, moguće su
smetnje zvuka. Koristite audio kabel s otpornikom.
Snimanje pomoću ostale opreme
Za snimanje zvuka IC rekordera pomoću vanjske
opreme, spojite priključak i (slušalice) IC rekordera
u audio ulazni priključak (mini-priključak, stereo) na
drugom uređaju.
mini-priključak (stereo)
mini-priključak (stereo)
Podešavanje zvuka reprodukcije
pojačavanjem nečujnih zvukova
— funkcija Digital Voice Up
Moguće je dobro izbalansirati i podesiti cijelu
snimku bolje čujnom pojačavanjem tiših zvukova na
optimalnu razinu (Digital Voice Up funkcija).
Funkcija je korisna za preslušavanje snimaka
sastanka tako da se glas svakog govornika bolje čuje.
Tijekom reprodukcije ili zaustavljene
reprodukcije, pomaknite preklopku VOICE
UP u položaj "ON".
Reproducira se poruka s podešenim zvukom.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pomaknite preklopku VOICE UP na "OFF".
Napomena
Kasetofon
i sl.
Ovisno o području gdje ste kupili uređaj, naziv
preklopke Digital Voice Up se može razlikovati.
Podešavanje brzine reprodukcije
— DPC (Digital Pitch Control)
7 Različiti načini reprodukcije
Brzo pronalaženje mjesta
reprodukcije (Easy Search)
Kad je opcija Easy-S u izborniku podešena na "on",
moguće je brzo pronalaženje mjesta od kojeg želite
početi reprodukciju uzastopnim pritiskom jog
preklopke gore ili dolje (>/.) tijekom
reprodukcije ili pauze reprodukcije.
Pritiskom jog preklopke prema dolje (.) vraćate
se unatrag za otprilike 3 sekunde, ili pritiskom jog
preklopke prema gore (>) napredujete otprilike 10
sekundi. Funkcija je korisna za brzo pronalaženje
mjesta početka reprodukcije kod duljih snimaka.
Brzinu reprodukcije moguće je podesiti između
dvostruko veće od normalne (+100%) do upola
manje (–50%). Poruka se reproducira u prirodnom
tonu zahvaljujući funkciji digitalne obrade.
Ubrzana ili usporena reprodukcija poruke
Pomaknite preklopku DPC na ON.
Tri sekunde trepće poruka "FAST" ili "SLOW" i
poruka se reproducira brzinom odabranom u
izborniku.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pomaknite preklopku DPC na "OFF".
Napomena
Kad želite reproducirati MP3 datoteku na preko 192
kbps, pomaknite DPC preklopku na "OFF", ili ako je
preklopka na "ON", podesite brzinu reprodukcije na
sporije od 10% (prema -). Ukoliko je brzina podešena na
brže od 10% (prema +), na pokazivaču će se pojaviti
poruka "NO FAST" i reprodukcija će postati normalna.
17
Podešavanje brzine reprodukcije
Brzinu reprodukcije možete podesiti kad je
preklopka DPC podešena na ON. Podešenje brzine
reprodukcije je aktivno dok ga ne promijenite.
Označavanje dijela poruke
(Bookmark)
1
Pomaknite jog preklopku prema MENU za prikaz
izbornika.
Možete unijeti bookmark oznaku na neko mjesto u
poruci te je koristiti tijekom reprodukcije. Moguće je
unijeti samo jednu bookmark oznaku u svaku
poruku.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir "DPC", zatim pritisnite
jog preklopku (x●B).
Pojavi se izbornik za podešavanje brzine
reprodukcije. Broj koji trepće predstavlja brzinu
reprodukcije u postocima, pri čemu je
standardna brzina označena s "0".
3
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za podešavanje brzine
reprodukcije.
Tijekom reprodukcije ili kad je uređaj
zaustavljen pritisnite DIVIDE/
t (bookmark) dulje od 1 sekunde.
Oznaka je unesena i indikator bookmark (t) trepće
3 sekunde.
Ako dodate oznaku poruci koja je već ima,
prethodno dodana oznaka se briše, a nova se dodaje
na željeno mjesto.
Pokretanje reprodukcije od označenog
dijela
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.)
kad je uređaj zaustavljen tako da indikator trepće tri
sekunde. Zatim pritisnite jog preklopku (x●B).
Brisanje oznake
• Ubrzana reprodukcija (do +100% u koracima
od 10%): Pomaknite prema gore (>).
• Usporena reprodukcija (do –50% u koracima
od 5%): Pomaknite prema dolje (.).
4
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Odabrana brzina reprodukcije je potvrđena.
1 Kad je uređaj zaustavljen, pomaknite jog
preklopku gore ili dolje (>/.) za prikaz
broja poruke s oznakom koju želite obrisati.
2 Dok držite pritisnutom tipku DIVIDE/ t
(bookmark), pritisnite ERASE dulje od jedne
sekunde.
3 Pritisnite ERASE dok trepće indikator bookmark
oznake i poruka "ERASE".
Napomene
5
Pomaknite jog preklopku prema MENU za izlazak
iz izbornika.
Na pokazivač se vraća uobičajeni prikaz.
• Želite li kombinirati poruke kojima su već dodane
bookmark oznake, izbrišite te oznake prije spajanja
poruka.
• Nije moguće dodavanje oznake na MP3 datoteku.
Neprekidna reprodukcija svih
poruka u direktoriju
— Continuous Play
Kad je opcija CONT u izborniku podešena na "ON",
možete neprekidno reproducirati sve poruke u
direktoriju. To podešenje je moguće promijeniti
tijekom reprodukcije.
18
Ponavljanje reprodukcije — Repeat Play
Tijekom reprodukcije pritisnite jog preklopku (x●B)
dulje od jedne sekunde.
Pojavi se "]" i odabrana poruka se ponavljano
reproducira.
Za nastavak normalne reprodukcije, ponovo
pritisnite jog preklopku (x●B). Za zaustavljanje
reprodukcije pritisnite xSTOP.
Reprodukcija poruke u željeno
vrijeme pomoću alarma
Moguće je podesiti alarm i pokrenuti reprodukciju
odabrane poruke u željeno vrijeme. Moguće je
reproducirati poruku određenog datuma, jednom
tjedno ili svakoga dana u isto vrijeme.
Alarm se može oglasiti i bez reprodukcije poruke.
Napomena
Alarm nije moguće podesiti ukoliko nije podešen sat ili
ako u odabranom direktoriju nema snimljenih poruka.
1
Neprekidno ponavljanje
reprodukcije određenog dijela —
A-B Repeat
Tijekom reprodukcije poruke, možete podesiti
početnu (A) i završnu točku (B) ponavljanje
reprodukcije.
1
Tijekom reprodukcije kratko pritisnite A-B ]
(ponavljanje)/PRIORITY.
Odaberite poruku koju želite reproducirati.
Više informacija o odabiru poruke potražite u
koracima 1 i 2 iz poglavlja "Reprodukcija poruka".
2
Otvorite izbornik podešavanja alarma.
A Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Na pokazivaču se pojavi izbornik.
Početna točka (A) dijela za ponavljanje je
podešena. "A-B B" trepće na pokazivaču.
2
B Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir opcije "ALARM oFF".
Ako je alarm već podešen na "ON", pojavit
će se "ALARM ON".
Tijekom reprodukcije kratko pritisnite A-B ]
(ponavljanje)/PRIORITY.
Završna točka (B) dijela za ponavljanje je
podešena.
"A-B" i ] trepću na pokazivaču i reproducira
se označeni dio.
Za nastavak normalne reprodukcije
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Zaustavljanje A-B reprodukcije
Pritisnite xSTOP.
C Pritisnite jog preklopku (x●B).
Na pokazivaču se pojavi izbornik za
podešavanje alarma.
D Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir "on".
Ako je već odabrana opcija "on", slijedite
daljnje korake.
Napomene
• Nije moguće podesiti A-B Repeat za dio koji se
preklapa za dvije ili više poruka.
• Ukoliko ne podesite točku B, ona se automatski
postavlja na kraj (ili početak) poruke.
E Pritisnite jog preklopku (x●B).
Na pokazivaču se pojavi oznaka "DATE".
19
3
Podesite datum i vrijeme alarma.
Podešavanje reprodukcije u željeno vrijeme
5
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir zvuka alarma između "BPLAY" (reprodukcija poruke nakon alarma) ili
"B-ONLY" (samo alarm)
A Pritisnite jog preklopku (x●B) dok je
prikazana oznaka "DATE".
Trepću znamenke godine.
B Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir godine i pritisnite jog
preklopku (x●B).
Trepću znamenke mjeseca.
6
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Podešavanje je dovršeno.
7
C Podesite mjesec, dan i godinu te pritisnite jog
preklopku (x●B).
Odaberite reprodukciju pomoću alarma.
Pomaknite jog preklopku prema MENU kako
biste izašli iz izbornika.
Pokazivač se vrati na normalan prikaz.
Kad odaberete poruku s podešenim alarmom, na
pokazivaču se pojavi ",".
Za reprodukciju jednom tjedno
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir dana u tjednu (od "SUN"
za nedjelju do "SAT" za subotu). Zatim pritisnite
jog preklopku (x●B).
Za reprodukciju u isto vrijeme svakog dana
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir opcije "DAILY". Zatim
pritisnite jog preklopku (x●B).
Na odabran datum i vrijeme
U podešeno vrijeme će se oglasiti alarm u trajanju od
10 sekundi i reproducirat će se odabrana poruka.
(Ako ste u koraku 5 odabrali "B-ONLY", oglasit će
se samo alarm.)
Tijekom reprodukcije alarma, na pokazivaču će
titrati oznaka "ALARM".
Kada reprodukcija završi, uređaj će se automatski
zaustaviti na početku te poruke.
1 Ponovno slušanje iste poruke
Pritisnite tipku (x●B). Ista poruka će se reproducirati
od početka.
1 Za poništenje podešenja alarma prije početka
reprodukcije
4
Odaberite vrijeme alarma.
A Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir znamenki sata i
pritisnite jog preklopku (x●B).
Trepću znamenke minuta.
Pritisnite tipku xSTOP dok se čuje zvuk alarma.
Možete zaustaviti reprodukciju i ukoliko su tipke
blokirane funkcijom HOLD.
Za poništenje podešenja alarma
U koraku 2 na odaberite "OFF" te pritisnite jog
preklopku (x●B).
Za provjeru podešenja alarma
B Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir znamenki minuta te
pritisnite jog preklopku (x●B).
20
Slijedite korake 1 i 2 na za prikaz tekućeg datuma i
vremena alarma. Zatim slijedite korake 3 do 7 na za
promjenu datuma i vremena.
Napomene
• Ako se u podešeno vrijeme već reproducira druga
poruka, njena reprodukcija se zaustavlja i počinje
reprodukcija poruke za koju je podešen alarm.
• Ako se u podešeno vrijeme odvija snimanje, alarm se
oglašuje po završetku snimanja. U podešeno vrijeme
na pokazivaču trepće oznaka ",".
• Ako se snimanje odvija u vrijeme kad je podešeno
više alarma, reproducira se samo prva poruka.
• Ako je u podešeno vrijeme aktiviran izbornik,
oglašuje se alarm i prikaz izbornika nestaje s
pokazivača.
• Ako podijelite poruku za koju ste podesili alarm,
podešenje alarma vrijedi samo za prvi dio podijeljene
poruke.
• Spojite li poruke za koje ste podesili alarm, podešenje
alarma za kasniju poruku se briše.
• Podešenje alarma se ne briše nakon oglašavanja
alarma.
2
Pritisnite tipku ERASE tijekom reprodukcije
poruke i dok trepće "ERASE".
Poruka je obrisana i preostalim porukama
pridjeljuju se novi brojevi. (Primjerice, ako
obrišete Poruku 3, Poruka 4 se mijenja u Poruku
3. Po završetku brisanja, uređaj se zaustavlja na
početku sljedeće poruke.)
Za poništenje brisanja
Pritisnite xSTOP prije koraka 2.
Za brisanje ostalih poruka
Ponovite korake 1 i 2.
Za djelomično brisanje poruke
Prvo podijelite poruku, zatim slijedite korake na ovoj
stranici za brisanje nepotrebne poruke.
7 Editiranje poruka
Brisanje svih poruka u direktoriju
Brisanje poruka
1
Više puta pomaknite jog preklopku prema
FOLDER za odabir direktorija (A, B, C, D ili E) s
porukama koje želite obrisati.
2
Dok držite pritisnutom tipku xSTOP, pritisnite
ERASE dulje od 1 sekunde.
Moguće je obrisati sve poruke u direktoriju.
Poruke možete brisati jednu po jednu ili možete
odjednom izbrisati sve poruke u odabranom
direktoriju.
Napomena
Imajte na umu da se obrisana poruka više ne može
vratiti.
Broj poruke i "ALL ERASE" trepću u trajanju
deset sekundi.
Brisanje pojedinačnih poruka
Ukoliko želite, možete izbrisati nepotrebne poruke.
Nakon brisanja poruke, preostale poruke pomiču se
za jedno mjesto unazad i pridjeljuju im se novi
brojevi, tako da između njih nema razmaka.
Brisanje poruke 3
Prije
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3 Poruka 4 Poruka 5
brisanja
3
Dok trepće "ALL ERASE", pritisnite ERASE.
Brišu se sve poruke u odabranom direktoriju.
Sam direktorij se ne briše.
Nakon
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3 Poruka 4
brisanja
Preostalim porukama su dodijeljeni novi brojevi.
1
Pritisnite tipku ERASE tijekom reprodukcije
poruke koju želite obrisati ili pritisnite istu tipku
dulje od jedne sekunde kad je uređaj
zaustavljen.
Tijekom 10 reprodukcija prvih i posljednjih 5
sekundi poruke, na pokazivaču trepće poruka
"ERASE" i broj poruke.
Za poništavanje brisanja
Pritisnite xSTOP prije koraka 3.
21
Dijeljenje poruke na dva dijela/
Kombiniranje poruka
Moguće je podijeliti poruku ili sastaviti više poruka.
• Poruku možete podijeliti na dva dijela tijekom
snimanja/reprodukcije.
• Također možete sastavljati poruke kad je uređaj
zaustavljen.
Napomene
• Zbog sustava snimanja ovog uređaja, u nekim
slučajevima nećete moći podijeliti ili spajati poruke.
• Nije moguće dijeljenje ili kombiniranje MP3 poruke.
Dijeljenje poruke
Tijekom snimanja ili reprodukcije možete podijeliti
poruku na dva dijela te se podijeljenoj poruci
dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na
jednostavan način pronaći dio koji želite
reproducirati kod dugačkih snimaka kao što su
sastanci.
Poruke možete dijeliti dok broj poruka u direktoriju
ne dosegne 99.
• Za dijeljenje poruke potrebna je određena količina
prostora u memoriji. Više informacija potražite u
odjeljku "Ograničenja sustava".
• Ako podijelite poruku bez oznaka/e prioriteta, oznaka
prioriteta se dodaje na oba dijela podijeljene poruke.
Tijekom snimanja/reprodukcije poruke,
pritisnite tipku DIVIDE/ t (bookmark) na
mjestu na kojem želite podijeliti poruku.
• Kad pritisnete DIVIDE/ t (bookmark) tijekom
snimanja:
Na mjestu na kojem ste pritisnuli tipku dodaje se
novi broj poruke, i broj nove poruke te "DIVIDE"
trepću 3 sekunde.
Poruka će biti podijeljena u dvije poruke;
međutim, one će biti snimljene bez pauze.
Poruka 2
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka je podijeljena
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3 Poruka 4
Brojevi poruka
se povećaju.
Reprodukcija podijeljene poruke
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.)
za odabir broja poruke budući da dijelovi podijeljene
poruke imaju različite brojeve.
1 Za neprekidnu reprodukciju podijeljenih poruka
Odaberite ON u opciji "CONT" kao što je to opisano u
odjeljku "Promjena podešenja".
Dvije poruke možete spojiti u jednu.
Poruka 1 Poruka 2 Poruka 3 Poruka 4
Poruka 1
1 Savjet
Poruku možete podijeliti i dok je uključena pauza
snimanja.
Poruka 2
Poruke su spojene
Poruka 3
Brojevi poruka
se smanje.
Napomene
• Nakon spajanja poruka, podešenje alarma druge
poruke, oznaka/e prioriteta i bookmark oznake će biti
izbrisani.
• Spojite li poruke s bookmark oznakama, sljedećim
postupkom se te oznake brišu. Za spajanje poruka,
ponovite postupke.
• Nije moguće spojiti poruke snimljene u različitim
načinima.
1
2
Poruka 3
Poruka je podijeljena
Snimanje se
nastavlja
22
Poruka se podijeli u dva dijela na mjestu pritiska
tipke, i broj nove poruke te "DIVIDE" trepće 3
sekunde. Brojevi sljedećih poruka će se povećati
za jedan.
Kombiniranje poruka
Napomene
Poruka 1
• Kad pritisnete DIVIDE/t (bookmark) tijekom
reprodukcije:
3
Pritisnite xSTOP za zaustavljanje IC rekordera.
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir sekunde na kojoj želite
spojiti dvije poruke.
Držeći pritisnutom tipku DIVIDE/t (bookmark),
pritisnite ERASE dulje od 1 sekunde.
10 sekundi će treptati poruka "COMBINE".
4
Dok oznaka ERASE titra na pokazivaču, pritisnite
tipku ERASE.
Dvije poruke se spajaju u jednu, a preostalim
porukama će se ponovno dodijeliti brojevi kao
što je prikazano na slici.
Za poništenje brisanja
Pritisnite tipku xSTOP prije koraka 4.
Premještanje poruka u drugi
direktorij
Snimljene poruke možete premjestiti u drugi
direktorij. Kad premjestite poruku u drugi direktorij,
verzija poruke u prethodnom direktoriju će biti izbrisana.
Dodavanje oznaka prioriteta
— Priority Mark
Snimljene poruke se obično svrstavaju prema slijedu
snimanja.
Dodavanjem oznaka prioriteta (.) važnim
porukama, moguće je promijeniti njihov slijed.
Postoje četiri razine prioriteta: "..." (najviši
prioritet), "..", "." i bez oznake prioriteta. Ove
oznake je moguće dodati kad je uređaj zaustavljen i
tijekom reprodukcije.
Dodavanje oznaka prioriteta kad je
uređaj zaustavljen
1
Odaberite poruku koju želite označiti.
2
Pritisnite A-B ] (ponavljanje)/PRIORITY dulje
od jedne sekunde.
Primjer: Premještanje Poruke 3 iz direktorija B u
direktorij C.
1
Započnite reprodukciju poruke koju želite
premjestiti.
Na pokazivaču trepće "." i broj poruke.
2
Više puta pomaknite jog preklopku prema
FOLDER za odabir direktorija u koji želite
premjestiti poruku.
3
Na pokazivaču trepće oznaka odredišnog
direktorija i "MOVE". Reproducira se prvih i
posljednjih 5 sekundi poruke.
3
Više puta pritisnite A-B ] (ponavljanje)/
PRIORITY za odabir oznake (oznaka) prioriteta
(.) dok trepće pripadajući indikator.
Podešenje je dovršeno kad oznaka (oznake) (.)
ostanu svijetliti na pokazivaču i porukama se
pridjeljuju novi brojevi.
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Poruka se premješta u odredišni direktorij.
Poruke su u direktoriju raspoređene prema
datumu i vremenu snimanja ili broju oznaka
prioriteta.
Dodavanje oznaka prioriteta tijekom
reprodukcije
1
Pritisnite A-B ] (ponavljanje)/PRIORITY dulje
od jedne sekunde tijekom reprodukcije poruke
koju želite označiti.
Tijekom 10 reprodukcija prvih i posljednjih pet
sekundi poruke, na pokazivaču trepće "." i broj
poruke.
Za odustajanje od premještanja poruke
Pritisnite tipku xSTOP prije koraka 3.
2
Više puta pritisnite A-B ] (ponavljanje)/
PRIORITY za odabir broja oznake (oznaka)
prioriteta (.).
23
3
Pritisnite jog preklopku (x●B) za potvrdu
podešenja.
Podešenje je dovršeno i porukama se pridjeljuju
novi brojevi.
7 Ostale funkcije
Odabir načina prikaza
Moguće je podesiti izgled pokazivača kad je uređaj
zaustavljen, tijekom snimanja i reprodukcije.
1
Primjer: Kad su 3 poruke u direktoriju
Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Pojavi se izbornik.
Poruke s oznakama prioriteta
Poruke se razvrstavaju prema oznakama prioriteta
(.) u direktoriju. Poruke bez oznake prioriteta
pomiču se iza poruka koje imaju tu oznaku.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir "DISP".
3
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Poruka 1
Pojavi se izbornik za podešavanje pokazivača.
Poruka 2
Poruka 3
4
Načini prikaza izmjenjuju se kao što je
prikazano.
1 Savjet
Ako u direktoriju ima više od dvije poruke s istim
brojem oznake prioriteta, one se svrstavaju prema
datumu i vremenu snimanja (Najstarija poruka je prva
po redu).
Napomena
Oznake prioriteta moguće je dodati i pomoću
isporučenog softvera "Digital Voice Editor". Ali poruke
se neće svrstati prema oznakama prioriteta osim ako ih
ne razvrstate pomoću softvera.
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir načina prikaza.
5
6
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Izbornik se isključi i pokazivač se vrati u
normalno stanje.
1 O prikazu točnog vremena
Ako uređaj ne koristite dulje od 3 sekunde kad je
zaustavljen, pokazivač se prebaci na prikaz točnog
vremena kao što je prikazano desno, bez obzira na
odabranu funkciju pokazivača.
24
Možete odabrati sljedeće načine prikaza:
x COUNTER (proteklo vrijeme)
Proteklo vrijeme reprodukcije/snimanja jedne
poruke.
Isključenje OPR indikatora (LED)
Tijekom snimanja ili reprodukcije svijetli ili trepće
OPR indikator. Možete podesiti da se OPR indikator
isključi čak i kad uređaj radi.
1
Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Uključi se izbornik.
x REM (preostalo vrijeme)
Tijekom reprodukcije: preostalo vrijeme jedne
poruke.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) kako biste odabrali "LED on"
3
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Kad je uređaj zaustavljen i tijekom snimanja:
preostalo vrijeme snimanja.
Prikazan je izbornik za podešavanje opcije LED.
x REC DATE (datum snimanja)
Tijekom reprodukcije ili u pauzi reprodukcije:
datum snimanja tekuće poruke.
Tijekom snimanja: tekući datum.
(Ako sat nije bio podešen, bit će prikazano "--Y-M--D".)
4
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) kako biste odabrali "oFF", zatim
pritisnite jog preklopku (x●B).
Podešenje je promijenjeno.
x REC TIME (vrijeme snimanja)
Tijekom reprodukcije ili u pauzi reprodukcije:
vrijeme u koje je snimljena tekuća poruka.
Tijekom snimanja: točno vrijeme.
(Ako sat nije bio podešen, bit će prikazano "--:--".)
Isključenje pokazivača
Ovaj uređaj nema prekidač za uključenje/
isključenje. Pokazivač je uključen cijelo vrijeme što
utječe na trajanje baterije. Za isključenje pokazivača,
pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice kad je
uređaj zaustavljen.
"HOLD" trepće tri sekunde, zatim se pokazivač
isključi.
Za ponovno uključenje pokazivača, pomaknite
preklopku HOLD u suprotnom smjeru.
5
Pomaknite jog preklopku prema MENU kako
biste izašli iz izbornika.
Na pokazivač se vraća uobičajeni prikaz.
Za uključenje OPR indikatora
U koraku 4 odaberite "on" te pritisnite jog preklopku
(x●B).
Blokada tipaka — funkcija HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice. Tri
sekunde će treptati "HOLD" što znači da su
blokirane sve funkcije tipki.
Kad uključite funkciju HOLD dok je uređaj
zaustavljen, sve oznake na pokazivaču će se isključiti
nakon treptanja oznake "HOLD".
Za isključenje funkcije HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru.
25
1 Savjet
Čak i ukoliko je funkcija HOLD uključena, možete
zaustaviti reprodukciju alarma. Za zaustavljanje alarma
ili reprodukcije pritisnite tipku xSTOP. (Ne možete
zaustaviti standardnu reprodukciju.)
Dodavanje snimke
Prema tvorničkom podešenju, nije moguće dodati
snimku kako ne biste slučajno izbrisali postojeću
poruku. Ako želite dodati snimku prethodno
snimljenoj poruci ili snimiti poruku preko postojeće,
promijenite REC-OP podešenje u donjem postupku.
1
Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Uključi se izbornik.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) kako biste odabrali "REC-OP",
zatim pritisnite jog preklopku (x●B).
Uključi se funkcija dodavanja snimke.
3
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) kako biste odabrali "ADD" ili
"OVER", zatim pritisnite jog preklopku (x●B).
• ADD: za dodavanje snimke prethodno
snimljenoj poruci.
• OVER: za snimanje preko poruke.
5
Pomaknite jog preklopku prema MENU kako
biste izašli iz izbornika.
Na pokazivaču se pojavi normalan prikaz.
Za sprječavanje dodavanja snimke
U koraku 3 odaberite "oFF" te pritisnite jog
preklopku (x●B).
26
Ako priključite IC rekorder na računalo putem
isporučenog USB kabela, možete koristiti "Digital
Voice Editor" softver za:
• Dodavanje MP3 formata bez konvertiranja,
• Pohranu poruka s IC rekordera na tvrdi disk
računala
• Prijenos poruka s računala natrag na IC rekorder,
• Reprodukciju ili mijenjanje poruka na računalu,
• Slanje govornih e-mail poruka uporabom MAPI email softvera.
• Transkripciju poruke s IC rekordera uporabom
Dragon NaturallySpeaking® softvera za
prepoznavanje govora (opcija).
Detalje potražite u isporučenim uputama za uporabu
softvera "Digital Voice Editor 2".
Spajanje
Na USB
priključak
računala
Na USB priključak
IC rekordera
Spojni kabel (isporučen)
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) kako biste odabrali "ON", zatim
pritisnite jog preklopku (x●B).
Podešenje je promijenjeno.
4
Uporaba "Digital Voice Editor"
softvera
Napomene o dodavanju MP3 datoteka u IC rekorder
• Kad želite reproducirati MP3 datoteku na preko 192
kbps, pomaknite DPC preklopku na "OFF", ili ako je
preklopka na "ON", podesite brzinu reprodukcije na
sporije od 10% (prema -). Ukoliko je brzina podešena
na brže od 10% (prema +), na pokazivaču će se
pojaviti poruka "NO FAST" i reprodukcija će postati
normalna.
• Tijekom reprodukcije MP3 datoteke napravljane s
VBR (variable bit rate), prikazano vrijeme možda
neće biti točno.
• Tijekom kontinuirane reprodukcije MP3 datoteka na
visokoj brzini prijenosa, tipke na IC rekorderu možda
neće trenutno funkcionirati.
• Tijekom reprodukcije MP3 datoteke, na pokazivaču
neće biti MP3 oznaka.
• Neke funkcije za uređivanje neće biti moguće.
Maksimalno vrijeme reproduciranja MP3 datoteke
Maksimalno vrijeme reprodukcije MP3 datoteke od 128
mbps:
ICD-SX46: 2 sata i 10 minuta
ICD-SX56: 4 sata i 25 minuta
ICD-SX66: 9 sati
Potrebna konfiguracija
Minimalna konfiguracija je sljedeća.
• IBM PC/AT ili kompatibilno računalo
− CPU: 266 MHz Pentium® II procesor ili jači
− RAM: 64 MB ili više
− Tvrdi disk: 70 MB ili više, ovisno o veličini i
broju datoteka koje pohranjujete.
− CD-ROM uređaj
− USB port
− Zvučna kartica: Sound Blaster 16 kompatibilna
kartica
− Monitor: High color (16-bitna boja) ili više,
razlučivost 800 x 480 točaka ili više
• OS: Microsoft® Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/
Windows® XP Professional/ Windows® XP Home
Edition/ Windows® 2000 Professional/ Windows®
Millenium Edition*/Windows® 98 Second Edition*
standardna instalacija (Ovaj softver nije moguće
koristiti sa sustavom Windows® 98, Windows® 95
ili Windows® NT.)
* Osim za kineske modele
Napomene
• Ovaj softver nije moguće koristiti na Macintosh
računalu.
• Računala s nadograđenim ili multi-boot operativnim
sustavom ne podržavaju ovaj softver.
7 Dodatne informacije
Mjere opreza
O napajanju
• Uređaj se napaja isključivo naponom 3 V DC.
Koristite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije.
O sigurnosti
• Nemojte koristiti uređaj dok upravljate vozilom,
vozite bicikl ili upravljate bilo kakvim motornim
vozilom.
O rukovanju
• Ne ostavljajte uređaj na mjestima u blizini izvora
topline ili mjestima izloženim izravnoj sunčevoj
svjetlosti, velikoj prašini ili mehaničkim udarcima.
• Ukoliko u uređaj dospije neki strani predmet ili
tekućina, izvadite baterije i prije ponovne uporabe
odnesite uređaj na pregled u ovlašteni servis.
O smetnjama
• Ukoliko je uređaj tijekom snimanja ili
reprodukcije postavljen u blizini izvora napajanja
nekog drugog uređaja, fluorescentnog izvora
svjetlosti ili mobilnog telefona, mogu se čuti
smetnje.
• Smetnje se mogu snimiti i ukoliko tijekom
snimanja nekim predmetom, primjerice prstom,
trljate ili grebete uređaj.
O održavanju
• Za čišćenje kućišta upotrebljavajte vlažnu meku
krpu. Nemojte koristiti alkohol, benzin ili
razrjeđivač.
Ukoliko imate bilo kakvih problema ili pitanja
vezanih za ovaj uređaj, obratite se najbližem Sony
zastupniku.
Preporuke o sigurnosnim kopijama
Kako biste izbjegli opasnost od gubitka podataka
uslijed neke slučajno izvršene radnje ili prilikom
kvara na rekorderu, preporučujemo kopiranje
snimljenih poruka pomoću kasetofona ili
računala.
27
O ograničenju sustava IC rekordera
Ovaj uređaj ima stanovita ograničenja. Niže
spomenuti problemi u radu ne predstavljaju kvar.
Snimanje poruka nije moguće do maksimalnog
vremena snimanja.
• Ako snimate kombinirajući ST, STLP, SP i LP
načine, vrijeme snimanja varira od maksimalnog
vremena snimanja u ST načinu do maksimalnog
vremena snimanja u LP načinu.
• Zbroj vremena koje pokazuje brojač (proteklo
vrijeme snimanja) i preostalog vremena snimanja
može biti manje od maksimalnog vremena
snimanja.
Poruke pogreške IC rekordera
Ukoliko se na pokazivaču pojave sljedeće poruke,
postupite kako je opisano.
Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
BACK-D
• Podesili ste alarm prekasno. Provjerite i podesite
točno vrijeme i datum.
Err ACCESS
• IC rekorder ne može očitavati podatke iz
memorije. Izvadite i ponovno uložite baterije.
Nije moguće podijeliti poruku.
ERR DATA
• Nije moguće podijeliti poruku u direktoriju koji
ima 99 poruka.
• Ako često dijelite ili kombinirate poruke, uređaj
možda neće više moći podijeliti poruku.
• Nije moguće dijeljenje MP3 datoteke. Na
pokazivaču se pojavi poruka "NO EDIT".
• "Digital Voice Editor" softver ne podržava tekuću
datoteku ili je datoteka oštećena.
Nije moguće kombinirati poruke.
• Nije moguće obrisati oznaku indeksa za
kombiniranje poruka snimljenih u različitim
načinima (ST/STLP/ SP/LP).
• Ako često dijelite ili kombinirate poruke, uređaj
možda neće više moći kombinirati poruke.
• Nije moguće kombinirati MP3 datoteku. Na
pokazivaču se pojavi poruka "NO EDIT".
FULL
• Ostalo je premalo slobodne memorije IC rekordera.
Prije snimanja izbrišite neke postojeće poruke.
• Ako je u odabrani direktorij već snimljeno 99
poruka ili je u IC rekorderu ostalo premalo
slobodne memorije, nije moguće dijeliti poruke.
Prije toga obrišite neke poruke.
LO DC-IN
• Spojili ste nekompatibilni mrežni adapter.
Koristite samo kompatibilni adapter (osim
korejskih i kineskih modela).
Nije moguće dodavanje snimke.
LOW BATT
• Nije moguće snimiti MP3 datoteku. Na pokazivaču
se pojavi poruka "NO EDIT".
• Baterije su slabe. Zamijenite ih novima.
Nije moguće presnimavanje snimke.
• Odabrani direktorij ne sadrži poruke. Zbog toga ne
možete podesiti alarm itd.
• Nije moguće presnimiti MP3 datoteku. Na
pokazivaču se pojavi poruka "NO EDIT".
NO DATA
NO CMB
Nije moguć prikaz preostalog vremena u REM
(preostalo vrijeme) načinu.
• Ne možete kombinirati poruke snimljene u
različitim načinima.
• Prilikom snimanja s VOR funkcijom u LP načinu,
možda neće biti točan prikaz vremena (samo ICDSX66).
PRE SET
DPC funkcija ne radi
• Nije moguće podesiti veću brzinu od 10% sa MP3
datotekom s brzinom većom od 192 mbps. Na
pokazivaču će se pojaviti poruka "NO FAST".
Nije moguće dodavanje oznake (bookmark).
• Nije moguće dodavanje oznake (bookmark) na
MP3 datoteku. Na pokazivaču se pojavi poruka
"NO EDIT".
28
• Podesili ste alarm za reprodukciju poruke na
datum i vrijeme koje ste ranije podesili za drugu
poruku. Promijenite podešenje alarma.
REC-OP OFF
• Opcija REC-OP u izborniku je podešena na "OFF"
i ne može se dodati snimka ili snimati preko
postojeće poruke.
SET DATE
• Ako ne podesite datum i vrijeme, nije moguće
podesiti alarm ili vrijeme snimanja. Za
podešavanje datuma i vremena, pogledajte "Korak
2: Podešavanje sata".
ERR 01
• IC rekorder ne može očitavati memoriju ili je ne
može formatirati.
ERR 02
• IC rekorder ne može zapisivati (snimati ili brisati)
podatke u memoriju.
ERR 03
• IC rekorder ne može očitavati memoriju.
ERR 04
• IC rekorder ne može učitati ili zapisivati
podešenja.
ERR 05
• Došlo je do pogreške koja nije navedena.
Detalje o porukama pogreške softvera "Digital Voice
Editor" potražite u online Help datotekama.
Tehnički podaci
Medij za snimanje
Ugrađena flash memorija 128 MB
(ICD-SX46) / 256 MB (ICD-SX56) / 512
MB (ICD-SX66), stereo/mono snimanje.
Vrijeme snimanja
Pogledajte "Snimanje poruka"
Frekvencijski opseg
• ST: 60 Hz – 13 500 Hz
• STLP: 60 Hz – 6 900 Hz
• SP: 60 Hz – 7 000 Hz
• LP: 80 Hz – 3 500 Hz
Zvučnik
Promjer oko 16 mm
Izlazna snaga
150 mW
Ulaz / izlaz
• Priključak za mikrofon (minipriključak,
stereo)
− ulaz za plug in power mikrofon s
minimalnom ulaznom razinom 0,6
mV, impedancijom od 3 kiloohma ili
nižom
• Priključak za slušalice (minipriključak,
stereo)
− izlaz za slušalice od 8 – 300 ohma
• USB priključak
• Priključak DC IN 3V (korejski i kineski
modeli nemaju ovaj priključak.)
Kontrola brzine reprodukcije
+100% do -50% (DPC)
Napajanje
Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije: 3 V DC
Dimenzije (š T v T d) (bez dijelova koji strše i
kontrola)
28 T 120 T 13,8 mm
Masa (uključujući baterije)
64 g
Isporučeni pribor
Stereo slušalice T 1
USB spojni kabel T 1
Softver na CD-ROM-u T 1
LR03 (veličina AAA) alkalne baterije T 2
Zaštitna torbica T 1
Dodatni pribor
Stereo slušalice MDR-EX71SL, MDRE931LP/Aktivni zvučnik SRS-T88, SRST80/Electret Condenser mikrofon ECMCS10, ECM-TL1, ECM-DS70* (samo za
Tourist model)/Spojni audio kabel RKG134HG, RK-G135HG, RK-G136HG,
RK-G139HG (osim europskih
modela)/Mrežni adapter AC-E30HG
(osim korejskih, kineskih, australskih i
modela za novozelandsko tržište)
Vaš prodavatelj možda neće imati sav gore navedeni
dodatni pribor. Detaljnije informacije zatražite od
prodavatelja.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodne najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
29
Download PDF

advertising