Sony | ICD-SX25 | Sony ICD-SX25 Upute za upotrebu

IC Rekorder
Upute za uporabu
ICD-SX25/SX35/SX45/SX55
© 2004 Sony Corporation
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
2
Napomene za korisnike
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
Dokumentacija © 2004 Sony Corporation
Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ili softver opisan u njemu, bilo djelomično ili u potpunosti, ne
smije se reproducirati, prevoditi ili mijenjati u bilo kojem strojno čitljivom obliku dopuštenja
tvrtke Sony.
TVRTKA SONY SE NI U KOM SLUČAJU NE SMATRA ODGOVORNOM ZA SLUČAJNE,
POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA,
NASTALIH USLIJED UPORABE SOFTVERA I UPUTA ISPORUČENIH S UREĐAJEM.
Tvrtka Sony pridržava pravo promjene ovih uputa i informacija koje one sadrže u bilo koje
vrijeme bez prethodne najave.
Softver opisan u ovom priručniku također može biti podložan klauzulama zasebnog ugovora o
korištenju.
• Ovaj softver je namijenjen za Windows operativni sustav i ne može se koristiti na
Macintosh računalima.
• Isporučen spojni kabel namijenjen je samo za IC rekorder ICD-SX25/SX35/SX45. Ne
možete ga koristiti za spajanje drugih IC rekordera.
Obavijest
PRODAVATELJ NI U KOJEM SLUČAJU NE MOŽE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO
KAKVU VRSTU ŠTETE, GUBITKA ILI TROŠKOVA KOJI SU NASTALI ZBOG
KORIŠTENJA OŠTEĆENOG ILI BILO KAKVOG PROIZVODA.
Zaštitni znakovi
• "LPEC" i
su zaštitni znakovi tvrtke Sony.
• IBM i PC/AT su zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines.
• Microsoft, Windows i Outlook su zaštitni znaci tvrtke Microsoft registrirani u SAD i drugim
zemljama.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation.
Sva prava pridržana.
Djelomični copyright ©1995 Microsoft Corporation.
• Apple i Macintosh su zaštitni znakovi tvrtke Apple Computer registrirani u Sjedinjenim
državama i drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel.
• NaturallySpeaking i Dragon Systems su zaštitni znakovi tvrtke ScanSoft, Inc. registrirani u
SAD-u i drugim zemljama.
• Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih vlasnika. Oznake "" ili "®" nisu navedene za svaki pojedinačni slučaj u ovim
uputama.
"Digital Voice Editor" koristi sljedeće softverske module:
Microsoft® DirectX® Media Runtime
©2001 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana.
3
Sadržaj
Priprema
Korak 1. Umetanje baterija.................................................................................................6
Zamjena baterija ...........................................................................................................7
Korak 2: Podešavanje sata ..................................................................................................8
Osnovne funkcije
Snimanje poruka...............................................................................................................10
Savjeti za uporabu ugrađenog mikrofona ...................................................................13
Uporaba praktičnih funkcija tijekom snimanja ...........................................................14
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona ili s druge opreme...............................................16
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona.......................................................................16
Snimanje s druge opreme............................................................................................16
Snimanje s drugom opremom .....................................................................................17
Reprodukcija poruka ........................................................................................................18
Uporaba pokazivača .........................................................................................................23
Odabir načina prikaza.......................................................................................................26
Isključenje pokazivača................................................................................................28
Različiti načini reprodukcije
Pojačavanje nečujnih zvukova tijekom reprodukcije — funkcija Digital Voice Up.........29
Podešavanje brzine reprodukcije — DPC (Digital Pitch Control) ....................................30
Označavanje dijela poruke (Bookmark) ...........................................................................32
Ponavljanje reprodukcije željenog dijela poruke — A-B Repeat .....................................33
4
Editiranje poruka
Dodavanje snimke ............................................................................................................34
Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci.........................................................34
Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije ..............................................35
Brisanje poruka.................................................................................................................36
Pojedinačno brisanje poruka.......................................................................................36
Brisanje svih poruka u direktoriju...............................................................................38
Dijeljenje poruke u dva dijela/Kombiniranje poruka........................................................39
Dijeljenje poruke ........................................................................................................39
Kombiniranje poruka ..................................................................................................41
Premještanje poruka u drugi direktorij .............................................................................42
Dodavanje oznaka prioriteta — Priority Mark .................................................................43
Dodavanje oznaka prioriteta kad je uređaj zaustavljen ...............................................43
Dodavanje oznaka prioriteta tijekom reprodukcije .....................................................44
Ostale funkcije
Reprodukcija poruke u željeno vrijeme pomoću alarma...................................................45
Isključenje OPR indikatora (LED) ...................................................................................49
Blokada tipaka — funkcija HOLD ...................................................................................50
Dodavanje snimke ............................................................................................................51
Promjena podešenja — MENU ........................................................................................52
Uporaba "Digital Voice Editor" softvera ..........................................................................55
Dodatne informacije
Mjere opreza.....................................................................................................................57
U slučaju problema...........................................................................................................58
Poruke pogreške IC rekordera ....................................................................................61
Ograničenja sustava ....................................................................................................63
Tehnički podaci ................................................................................................................64
Popis dijelova i kontrola ...................................................................................................65
5
7Priprema
Korak 1: Umetanje baterija
1
Pomaknite i podignite pokrov pretinca za baterije.
2
Umetnite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije pazeći na
oznake polariteta, zatim zatvorite pokrov pretinca.
Ukoliko se pokrov pretinca za baterije
slučajno odvoji, ponovno ga postavite
na način koji je prikazan na slici.
Kad prvi put umetnete baterije ili kad umetnete baterije nakon što je uređaj dulje vrijeme
bio bez njih, uključi se funkcija podešavanja točnog vremena. Pogledajte korake 3 do 6
postupka "Korak 2: Podešavanje sata" na str. 8 i 9 kako biste podesili vrijeme i datum.
Priključenje na mrežni napon (osim korejskih i kineskih modela)
Spojite mrežni adapter AC-E30HG (opcija) na priključak DC IN
3V na uređaju te u zidnu utičnicu. Nemojte koristiti neki drugi
mrežni adapter.
Polaritet priključka
6
Zamjena baterija
Indikator baterije na pokazivaču pokazuje stanje baterija.
Napomene
• Nemojte koristiti manganske baterije u ovom uređaju.
• Prilikom zamjenjivanja baterije, nove baterije umetnite u roku od 3 minute od vađenja
starih. U protivnom se na pokazivaču može pojaviti izbornik za podešavanje vremena ili
netočno vrijeme i datum. U tom slučaju ponovno podesite datum i vrijeme.
Međutim, snimljene poruke i podešenja alarma ostaju pohranjena.
• Nemojte puniti suhe baterije.
• Kada ne namjeravate upotrebljavati uređaj dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste
spriječili moguće štete uslijed istjecanja elektrolita i korozije.
Indikator preostalog napona baterije
: Zamijenite obje baterije novima.
: Uređaj će prestati raditi.
Vijek trajanja baterija* (kad koristite Sony alkalne baterije LR03 (SG))
(Način snimanja:)
ST (Stereo)
STLP
SP
LP
U kontinuiranom snimanju:
Oko 12 sati
Oko 14 sati
Oko 16 sati
Oko 20 sati
Oko 9 sati
Oko 11 sati*
Oko 13 sati*
U kontinuiranoj reprodukciji: Oko 9 sati
* Kontinuirano snimanje/reprodukcija.
* Prilikom reprodukcije s ugrađenog zvučnika sa srednjom razinom glasnoće.
* Vijek trajanja baterija se može skratiti, ovisno o načinu uporabe uređaja.
Napomena o poruci "ACCESS"
Kad se na pokazivaču pojavi "ACCESS" i
OPR indikator trepće narančasto, uređaj
očitava podatke. Dok uređaj vrši očitavanje,
nemojte vaditi baterije ili odspajati mrežni
adapter (osim korejskih i kineskih modela)
jer biste na taj način mogli oštetiti podatke.
Napomena
Ako uređaj treba obraditi veliku količinu podataka, poruka "ACCESS" može biti prikazana
dulje vrijeme. Pri tome se ne radi o kvaru uređaja. Pričekajte da ova poruka nestane kako
biste mogli nastaviti s uporabom uređaja.
7
Korak 2: Podešavanje sata
Sat je potrebno podesiti kako biste mogli koristiti funkciju alarma ili snimati datum i
vrijeme.
Izbornik za podešavanje vremena se pojavi kada prvi put umetnete baterije ili kada
umetnete baterije nakon što je uređaj dulje vrijeme bio bez njih. U tom slučaju, nastavite
od koraka 4.
Jog preklopka
Pomaknite prema gore (>).
Pomaknite prema MENU.
Pritisnite sredinu
(x●B).
Pomaknite prema dolje (.).
1
Pomaknite jog preklopku prema
MENU.
Na pokazivaču se pojavi opcija izbornika.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) za odabir "SET
DATE".
3
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Prikazan je datum i vrijeme. Trepću
znamenke godine.
4
Podesite datum.
A Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir znamenki godine.
8
B Pritisnite jog preklopku (x●B).Trepću
znamenke mjeseca.
C Redom podesite mjesec i dan, zatim
pritisnite jog preklopku (x●B).
Trepću znamenke sata.
5
Podesite vrijeme.
A Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir znamenki sata.
B Pritisnite jog preklopku (x●B).Trepću
znamenke minuta.
C Podesite minute.
D Pritisnite jog preklopku (x●B).
Ponovno se pojavi opcija izbornika.
Napomena
Ako ne pritisnete jog preklopku (x●B)
dulje od minute, funkcija podešavanja sata
se isključi i pokazivač se vrati na normalan
prikaz.
6
Pomaknite jog preklopku prema
MENU.
Pokazivač će se vratiti na normalan prikaz.
1 Ako uređaj ne koristite dulje od 3 sekunde nakon
podešavanja sata, pokazivač će prikazivati točno
vrijeme (str. 26).
9
7Osnovne funkcije
Snimanje poruka
Možete snimiti do 99 poruka u svakom od 3 direktorija (A, B i C). Poruke možete
snimati na sljedeća tri načina:
• Dodavanje snimke iza zadnje snimljene poruke
• Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci (str. 34)
• Snimanje preko postojeće poruke (str. 35)
U ovom odjeljku objašnjava se kako dodati snimku iza zadnje snimljene poruke.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Praznina
Kad snimite novu poruku...
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Snimljena nakon zadnje
snimljene poruke
Maksimalno vrijeme snimanja
Maksimalno vrijeme snimanja za sve datoteke je sljedeće. Možete snimati poruke
maksimalno vrijeme u pojedinačni direktorij.
Način snimanja*:
ST
STLP
SP
LP
ICD-SX25
1 h 25 min.
2 h 45 min
4 h 20 min.
11 h 35 min.
ICD-SX35
2 h 50 min.
5 h 35 min
8 h 50 min.
23 h 40 min.
ICD-SX45
5 h 50 min.
11 h 15 min
17 h 50 min.
47 h 35 min.
ICD-SX55
11 h 45 min.
22 h 40 min
35 h 55 min
95 h 50 min
(h: sati/min.: minute)
* Načini snimanja (Za snimanje u boljoj kvaliteti, odaberite ST ili STLP. Detalje o promjeni
načina snimanja potražite na str. 53.):
ST: Standardno stereo snimanje/STLP: Long play stereo snimanje
SP: Standardno mono snimanje/LP: Produljeno mono snimanje
Napomene
• Prije duljih snimanja, provjerite indikator baterije (str. 7).
• Maksimalno vrijeme snimanja i broj poruka koje možete snimiti ovise o uvjetima snimanja.
• Kako ne biste trebali mijenjati baterije tijekom dugotrajnog snimanja, koristite mrežni
adapter (opcija) (osim korejskih i kineskih modela).
• Ovisno o zemlji, raspoloživi modeli se mogu razlikovati.
• Mogu se snimiti zvuci trljanja i dodirivanja uređaja.
10
Odaberite direktorij.
Više puta pomaknite jog preklopku prema
FOLDER za odabir direktorija (A, B ili C) u
koji želite snimati poruke.
Odabrani direktorij
Započnite snimanje.
Ugrađeni
mikrofon
A Pritisnite zREC/REC PAUSE.
Tijekom snimanja ne trebate držati
pritisnutom tipku zREC/REC PAUSE.
B Govorite u ugrađeni mikrofon.
Način snimanja
OPR indikator
(tijekom snimanja
svijetli crveno**)
Broj tekuće poruke
Preostala memorija
Prikaz brojača
Osjetljivost mikrofona*
* Pojavi se opcija odabrana u parametru DISP u izborniku (str. 26).
** Kad je parametar LED u izborniku podešen na OFF, indikator OPR se isključi (str. 49).
Napomene
• Dok indikator OPR trepće ili svijetli narančasto, nemojte vaditi baterije ili odspajati mrežni
adapter (osim korejskih i kineskih modela) jer to može oštetiti podatke.
• Ukoliko tijekom snimanja slučajno trljate ili ogrebete uređaj nekim predmetom, primjerice
prstom, snimit će se šumovi.
Nastavlja se
11
Snimanje poruka (nastavak)
Zaustavite snimanje.
Pritisnite xSTOP.
Uređaj se zaustavi na početku trenutne snimke.
Ukoliko nakon što ste zaustavili snimanje ne
želite promijeniti direktorij, sljedeća poruka će
se snimiti u isti direktorij.
Ostale funkcije
Za
Učinite sljedeće
pauzu snimanja*
Pritisnite tipku zREC/REC PAUSE.
Tijekom pauze u snimanju, OPR indikator titra crveno a na
pokazivaču titra oznaka "PAUSE".
nastavak snimanja iz
pauze
Ponovno pritisnite tipku zREC/REC PAUSE.
Snimanje se nastavlja od tog dijela.
(Za zaustavljanje snimanja nakon pauziranja, pritisnite
tipku xSTOP.)
preslušavanje snimke
odmah nakon snimanja
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Snimanje se zaustavi i počne reprodukcija od početka
upravo snimljene poruke.
preslušavanje tijekom
snimanja
Pomaknite jog preklopku prema dolje (.) tijekom
snimanja ili pauze snimanja.
Snimanje se zaustavi i možete pretraživati snimku prema
natrag uz ubrzanu reprodukciju zvuka. Nakon otpuštanja
jog preklopke, reprodukcija počne od tog mjesta. Možete
dodati ili snimati preko postojećeg sadržaja od tog mjesta.
* Otprilike jedan sat nakon pauziranja snimanja, pauza se automatski isključi i uređaj se zaustavi.
12
Savjeti za uporabu ugrađenog mikrofona
Za snimanje zvuka podešavanjem u određenom smjeru
Za snimanje zvuka podešavanjem u određenom smjeru,
pomaknite preklopku DIRECTNL u položaj "ON".
Koristite ovo podešenje kad snimate zvuk na sastancima ili
na prostranome mjestu.
Napomena
Preklopka DIRECTNL funkcionira samo tijekom "SP" ili
"LP" snimanja. U ST ili STLP načinu kod kojeg je važna
visoka kvaliteta zvuka, automatski se podesi stereo bez obzira
na položaj preklopke DIRECTNL (ON/OFF). Detalje o
načinima snimanja potražite na str. 53.
DIRECTNL
Za snimanje zvuka bez podešavanja u određenom smjeru (snimanje u
svim smjerovima)
Pomaknite preklopku DIRECTNL u položaj "OFF".
Podešavanje osjetljivosti ugrađenog mikrofona
Možete odabrati osjetljivost mikrofona podešavanjem parametra SENS (str. 53) u
izborniku u skladu s uvjetima snimanja:
• H (visoka): Za snimanje tihog glasa na sastanku ili na tihom i/ili na prostranom mjestu.
• L (niska): Za snimanje diktata ili na bučnom mjestu.
SENS podešenje možete promijeniti putem izbornika tijekom snimanja.
13
Snimanje poruka (nastavak)
Uporaba praktičnih funkcija tijekom snimanja
Praćenje snimanja
Kod snimanja s ugrađenog mikrofona, možete spojiti slušalice (isporučene ili dodatno
nabavljive na priključak i (slušalice) te pratiti snimanje pomoću njih. Možete podesiti
glasnoću s VOL +/–, no razina glasnoće za snimanje ostaje ista.
Napomena
Ako prejako povećate glasnoću ili stavite slušalice pokraj mikrofona, mikrofon može
"pokupiti" zvuk sa slušalica što može uzrokovati akustični odjek (zavijajući zvuk).
Automatsko pokretanje snimanja glasom — funkcija Advanced VOR
Kad je u izborniku opcija VOR (snimanje upravljano glasom) podešena na ON
(uključeno), snimanje počinje kad uređaj prepozna zvuk. (Na pokazivaču je prikazana
oznaka "VOR".) Snimanje se prekida kad se zvuk ne čuje. (Na pokazivaču je prikazana
oznaka "VOR PAUSE".) VOR podešenje možete promijeniti putem izbornika tijekom
snimanja (str. 53).
Napomena
Zvukovi iz okoline utječu na VOR snimanje. Podesite SENS (str. 53) u skladu s uvjetima
snimanja. Ako nakon promjene osjetljivosti mikrofona snimanje nije zadovoljavajuće, za
važne snimke postavite VOR na OFF.
14
Indikator preostale memorije
Tijekom snimanja se indikator preostale memorije smanjuje za jedan.
Kad preostalo vrijeme snimanja bude manje od 5 minuta, indikator titra.
Kada preostalo vrijeme snimanja dosegne 1 minutu, indikator preostale memorije će
treptati na pokazivaču bez obzira na aktivnu funkciju (str. 26).
Kad je memorija puna, snimanje se automatski zaustavi, na pokazivaču počne titrati
oznaka "FULL" i čuje se zvuk upozorenja. Za nastavak snimanja, izbrišite neke poruke
(str. 36).
Napomena
Kada opciju BEEP (str. 54) podesite na OFF, zvuk alarma (bip) neće se oglasiti.
15
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona ili s druge
opreme
Moguće je snimati zvuk putem vanjskog mikrofona ili drugog uređaja (kasetofona,
MiniDisc uređaja, itd.) priključenog na IC rekorder. Ovisno o uređaju koji koristite,
spojite IC rekorder na sljedeći način. Za informacije o raspoloživom priboru obratite se
najbližem prodavaču Sonyjevih uređaja.
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona
Spojite vanjski mikrofon na priključak
m (mikrofon). Kada spojite vanjski
mikrofon, ugrađeni mikrofon se
automatski isključi. Kad spojite plug-inpower mikrofon, on se automatski napaja
iz IC rekordera.
mini-priključak (stereo)
Stereo
mikrofon
1 Preporučene vrste mikrofona
Možete koristiti ECM-CS10 Sony mikrofon s elektret kondenzatorom (opcija).
Snimanje s druge opreme
Za snimanje zvuka druge opreme na IC rekorder, povežite priključak m (mikrofon) IC
rekordera na priključak za slušalice drugog uređaja (kasetofona, itd.) uporabom
preporučenog spojnog audio kabela.
Prije snimanja podesite osjetljivost mikrofona tako da postavite opciju SENS (str. 53) u
izborniku na "H" (visoka osjetljivost).
Napomena
Ako ne koristite preporučeni spojni audio kabel, zvuk će se možda snimati s prekidom.
Obavezno koristite preporučeni spojni audio kabel.
16
Snimanje s drugom opremom
Za snimanje zvuka s IC rekordera na drugi uređaj, povežite priključak i (slušalice) IC
rekordera s ulaznim audio priključkom (minipriključak, stereo) drugog uređaja.
mini-priključak (stereo)
Kasetofon, itd.
mini-priključak (stereo)
17
Reprodukcija poruka
Prilikom reprodukcije prethodno snimljene poruke, počnite od koraka 1.
Prilikom reprodukcije poruke koju ste upravo snimili, počnite od koraka 3.
Odaberite direktorij.
Više puta pomaknite jog preklopku prema
FOLDER za odabir direktorija (A, B ili C) u
kojem želite reproducirati poruke.
Odabrani direktorij
Odaberite broj poruke.
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za
odabir broja poruke.
• Pomaknite prema gore (>): za broj sljedeće poruke.
• Pomaknite prema dolje (.): za broj prethodne poruke.
Odabrani broj poruke
Brojač*
Broj poruka u direktoriju
* Pojavi se opcija odabrana u parametru DISP u izborniku (str. 26).
18
Pokrenite reprodukciju.
Priključak i (slušalice)
A Pritisnite jog preklopku (x●B).
Brojač*
B Podesite glasnoću s VOL +/–.
OPR indikator
(tijekom reprodukcije
svijetli zeleno**)
* Pojavi se opcija odabrana u parametru DISP u izborniku
(str. 26).
** Kad je parametar LED u izborniku podešen na OFF,
indikator OPR se isključi (str. 49).
Nakon reprodukcije jedne poruke, uređaj se zaustavi na početku sljedeće poruke.
Poslije reprodukcije zadnje poruke u direktoriju, uređaj se zaustavi na početku zadnje
poruke.
Reprodukcija uz bolju kvalitetu zvuka
Bolju kvalitetu zvuka je moguće postići na sljedeće načine:
• Za slušanje putem slušalica
Spojite stereo slušalice (isporučene ili dodatno nabavljive, pogledajte tehničke podatke
na str. 64) na priključak i (slušalice). Ugrađeni zvučnik IC rekordera se automatski
isključi.
• Za slušanje putem vanjskog zvučnika
Spojite aktivni ili pasivni zvučnik (opcija) na priključak i (slušalice).
Nastavlja se
19
Reprodukcija poruka (nastavak)
Ostale funkcije
Za
Učinite sljedeće
zaustavljanje na trenutnom
položaju (funkcija Playback
Pause)
Pritisnite xSTOP ili jog preklopku (x●B).
Za nastavak reprodukcije od tog mjesta, ponovno
pritisnite jog preklopku (x●B).
povratak na početak tekuće
poruke*
Jednom pomaknite jog preklopku prema dolje (.).**
povratak na prethodne
poruke
Više puta pomaknite jog preklopku prema dolje (.).
(Kad je uređaj zaustavljen, zadržite jog preklopku
pritisnutom za brzi prelazak na prethodne poruke.)
prelazak na sljedeću poruku* Jednom Pomaknite jog preklopku prema gore (>).**
prelazak na sljedeće poruke
*
**
Više puta pomaknite jog preklopku prema gore (>).
(Kad je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite tipku kako
biste neprekidno preskakali poruke.)
Ako ste označili poruku, uređaj se zaustavlja na označenom dijelu.
Ovi postupci izvode se kad je opcija EASY-S podešena na OFF. Detalje o postupcima
kad je opcija EASY-S podešena na ON potražite na str. 54.
Pojačavanje nečujnih zvukova tijekom reprodukcije — funkcija Digital
Voice Up
Kad postavite preklopku VOICE UP na ON, pojačavaju se tihi dijelovi poruke, što
omogućuje lakše slušanje tiših glasova. Podešavanjem ukupne glasnoće snimke na
optimalnu razinu, zvuk je prilikom reprodukcije ravnomjerniji i čujniji (str. 29).
Napomena
Ovisno o zemlji kupnje uređaja, naziv preklopke Digital Voice Up može se razlikovati.
Ubrzana ili usporena reprodukcija poruke — DPC (Digital Pitch Control)
Kad podesite brzinu reprodukcije pomoću opcije DPC u izborniku (str. 30), možete
ubrzati ili usporiti reprodukciju pomicanjem preklopke DPC na ON. Kada podesite veću
ili manju brzinu od normalne, pojavi se poruka "FAST" ili "SLOW". To podešenje
možete promijeniti tijekom reprodukcije.
20
Brzo nalaženje dijela od kojeg želite otpočeti reprodukciju (Easy Search)
Kad je opcija EASY-S podešena na ON (str. 54) u izborniku, pritiskom jog preklopke
gore ili dolje (>/.) možete brzo pronaći željeni dio tijekom reprodukcije ili u
pauzi.
Moguće je vratiti se približno 3 sekunde unatrag jednim pritiskom jog preklopke dolje
(.) ili se pomaknuti približno 10 sekundi naprijed jednim pritiskom jog preklopke
gore (>). Ova funkcija je korisna kad želite naći željeni dio duljeg zapisa.
Pretraživanje prema naprijed/natrag tijekom reprodukcije (Cue/Review)
• Traženje prema naprijed (Cue): Pritišćite jog preklopku gore (>) tijekom
reprodukcije i otpustite je na dijelu na kojem želite nastaviti reprodukciju.
• Traženje prema natrag (Review): Pritišćite jog preklopku dolje (.) tijekom
reprodukcije i otpustite je na dijelu na kojem želite nastaviti reprodukciju.
Uređaj usporeno pretražuje i čuje se zvuk. U tom je slučaju korisno provjeriti jednu riječ
naprijed ili natrag. Zatim, ako nastavite pritiskati jog preklopku gore ili dolje, uređaj
pretražuje ubrzano. Tijekom pretraživanja naprijed/natrag, na pokazivaču je vidljiv
brojač, bez obzira na odabran način prikaza (str. 26).
1 Kad završi reprodukcija zadnje poruke
• Po završetku ubrzane reprodukcije posljednje poruke, poruka "END" trepće u trajanju 5
sekundi i OPR indikator svijetli zeleno. (Zvuk se ne čuje.)
• Kad poruka "END" prestane treptati i OPR indikator se isključi, uređaj se zaustavi na
početku zadnje poruke.
• Nastavite li pritiskati jog preklopku dolje (.) dok trepće poruka "END", poruke se
ubrzano reproduciraju, a normalna reprodukcija se nastavlja na dijelu na kojem otpustite
preklopku.
• Ako je posljednja poruka duga i želite je reproducirati od kasnijeg dijela, nastavite pritiskati
jog preklopku gore (>) za prijelaz na kraj poruke i zatim je Pomaknite prema dolje
(.) dok poruka "END" trepće za povratak na željeni dio.
• Kod drugih poruka, prijeđite na početak sljedeće poruke i reproducirajte unazad do željenog
dijela.
Nastavlja se
21
Reprodukcija poruka (nastavak)
Neprekidna reprodukcija svih poruka u direktoriju
— Continuous Play
Kad je opcija CONT (str. 54) u izborniku podešena na ON, možete neprekidno
reproducirati sve poruke u direktoriju. To podešenje je moguće promijeniti tijekom
reprodukcije.
Ponavljanje reprodukcije — Repeat Play
Tijekom reprodukcije pritisnite jog preklopku
(x●B) dulje od jedne sekunde.
Pojavi se "]" i odabrana poruka se ponavljano
reproducira.
Za nastavak normalne reprodukcije, ponovo
pritisnite jog preklopku (x●B). Za zaustavljanje
reprodukcije pritisnite xSTOP.
1 Ponavljanje reprodukcije željenog dijela poruke — A-B Repeat
Moguće je podesiti početnu (A) i završnu (B) točku željenog dijela za ponavljanje
reprodukcije (str. 33).
22
Uporaba pokazivača
Dijelovi pokazivača
A Oznaka direktorija
Pokazuje tekući direktorij (A, B ili C).
B Indikator alarma (47)
Pojavi se kad je za poruku podešen
alarm.
C Oznaka načina snimanja (53)
Pokazuje tekući način snimanja:
• ST: Stereo snimanje
• STLP: Long play stereo način
snimanja
• SP: Standardni način snimanja
(mono zvuk)
• LP: Produljena reprodukcija
(mono zvuk)
D Indikator REC (snimanje) (11)
E Indikator preostalog kapaciteta
baterije (7)
Kad je priključen mrežni adapter
(opcija), ovaj indikator je isključen
(osim korejskih i kineskih modela).
F Indikator preostale memorije (15)
G Oznake prioriteta (43)
H Broj odabrane poruke/ukupan broj
poruka u direktoriju (11, 18)
I Indikator ponavljanja reprodukcije
(22, 23)
Pojavi se tijekom ponavljanja
poruke ili određenog dijela (A-B)
poruke.
J Indikator bookmark oznake (32)
Pojavi se kada unesete bookmark
oznaku.
K Brojač/preostalo vrijeme/datum i
vrijeme snimanja/točno vrijeme (26)
Pojavi se opcija odabrana u
parametru DISPLAY u izborniku.
L Indikator osjetljivosti mikrofona
(SENS) (53)
Pokazuje trenutnu osjetljivost
mikrofona:
• H (visoka): Za snimanje tihog
glasa na sastanku ili na tihom
i/ili na prostranom mjestu.
• L (niska): Za snimanje diktata
ili na bučnom mjestu.
Nastavlja se
23
Uporaba pokazivača (nastavak)
2 Prikaz tijekom snimanja i reprodukcije
Kod običnog snimanja ili reprodukcije, na
pokazivaču je prikazan broj poruke, način
snimanja i osjetljivost mikrofona za poruku
koja se snima ili reproducira te brojač
reprodukcije.
Primjeri prikaza
Poruka je snimljena kao 21. poruka od
ukupno 21 poruke u direktoriju A u ST
načinu s H (visokom) osjetljivošću
mikrofona.
Kod posebnog načina snimanja ili
reprodukcije, poput snimanja preko
postojećeg sadržaja, A-B Repeat reprodukcija
ili DPC reprodukcija, na pokazivaču trepće
oznaka odabranog načina.
Kad je preklopka DPC podešena na
ON za početak ubrzane reprodukcije.
Odabran je LP način snimanja.
2 Prikaz tijekom podešavanja izbornika
Kad je uključen izbornik, prikazane su opcije
izbornika i tekuće podešenje. Moguće je
promijeniti podešenje dok trepće.
Izbornik MODE
Kod podešavanja alarma ili sata, pojavi se
izbornik za podešavanje datuma i vremena.
Odabran je 10. svibanj 2004.
24
2 Indikatori preostalog kapaciteta
Kada oslabi baterija ili ponestane kapaciteta u
memoriji, na pokazivaču trepću oznake
preostalog kapaciteta.
Primjeri prikaza
Kad je preostalo vrijeme kraće od 1
minute
2 Poruke o grešci
Bit će prikazane poruke o grešci ili brojevi
pogreške (str. 62).
Kod greške u pristupu podacima
Kad je prikazan broj pogreške
25
Odabir načina prikaza
Moguće je podesiti izgled pokazivača kad je uređaj zaustavljen, tijekom snimanja i
reprodukcije.
1
2
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) za odabir "DISP".
3
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Pojavi se izbornik za podešavanje
pokazivača.
4
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) za odabir načina
prikaza.
Načini prikaza izmjenjuju se kao u desnom
stupcu.
5
6
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Pomaknite jog preklopku prema
MENU.
Izbornik se isključi i pokazivač se vrati u
normalno stanje.
1 O prikazu točnog vremena
Ako uređaj ne koristite dulje od 3 sekunde kad
je zaustavljen, pokazivač se prebaci na prikaz
točnog vremena kao što je prikazano desno,
bez obzira na odabranu funkciju pokazivača.
26
Pomaknite jog preklopku prema
MENU.
Pojavi se izbornik.
Možete odabrati sljedeće načine prikaza:
2 COUNTER (proteklo vrijeme)
Proteklo vrijeme reprodukcije/snimanja
jedne poruke.
2 REM (preostalo vrijeme)
Tijekom reprodukcije: preostalo vrijeme
jedne poruke.
Kad je uređaj zaustavljen i tijekom
snimanja: preostalo vrijeme snimanja.
2 REC DATE (datum snimanja)
Tijekom reprodukcije ili u pauzi
reprodukcije: datum snimanja tekuće
poruke.
Tijekom snimanja: tekući datum.
(Ako sat nije bio podešen, bit će prikazano
"--Y--M--D".)
2 REC TIME (vrijeme snimanja)
Tijekom reprodukcije ili u pauzi
reprodukcije: vrijeme u koje je snimljena
tekuća poruka.
Tijekom snimanja: točno vrijeme.
(Ako sat nije bio podešen, bit će prikazano
"--:--".)
27
Odabir načina prikaza (nastavak)
Isključenje pokazivača
Ovaj uređaj nema prekidač za uključenje/
isključenje. Pokazivač je uključen cijelo
vrijeme što utječe na trajanje baterije. Za
isključenje pokazivača, pomaknite preklopku
HOLD u smjeru strelice kad je uređaj
zaustavljen.
"HOLD" trepće tri sekunde, zatim se pokazivač
isključi.
Za ponovno uključenje pokazivača, pomaknite
preklopku HOLD u suprotnom smjeru.
28
HOLD
7Različiti načini reprodukcije
Pojačavanje nečujnih zvukova tijekom reprodukcije
— funkcija Digital Voice Up
Zvuk prilikom reprodukcije može biti ravnomjerniji i čujniji ako pojačate samo nečujne
tihe dijelove snimljene poruke i podesite ukupnu glasnoću snimke na optimalnu razinu
(funkcija Digital Voice Up). Ova značajka je korisna ako želite jasnije čuti glasove
svakog od govornika, primjerice, kod snimke sa sastanka.
VOICE UP
Tijekom reprodukcije ili kad je uređaj zaustavljen, postavite preklopku
VOICE UP na "ON".
Započinje reprodukcija poruke s podešenim zvukom.
Nastavak normalne reprodukcije
Postavite preklopku VOICE UP na "OFF".
Napomena
Ovisno o zemlji kupnje uređaja, naziv preklopke Digital Voice Up može se razlikovati.
29
Podešavanje brzine reprodukcije — DPC
(Digital Pitch Control)
Brzinu reprodukcije moguće je podesiti između dvostruko veće od normalne (+100%) do
upola manje (–50%). Poruka se reproducira u prirodnom tonu zahvaljujući funkciji
digitalne obrade.
DPC
Jog preklopka
(>/./x●B/MENU)
Ubrzana ili usporena reprodukcija poruke
Pomaknite preklopku DPC na ON.
Tri sekunde trepće poruka "FAST" ili "SLOW" i
poruka se reproducira brzinom odabranom u
izborniku.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pomaknite preklopku DPC na OFF.
30
Podešavanje brzine reprodukcije
Brzinu reprodukcije možete podesiti kad je preklopka DPC podešena na ON. Podešenje
brzine reprodukcije je aktivno dok ga ne promijenite.
1
Pomaknite jog preklopku prema
MENU za prikaz izbornika.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) za odabir "DPC",
zatim pritisnite jog preklopku
(x●B).
Pojavi se izbornik za podešavanje brzine
reprodukcije. Broj koji trepće predstavlja
brzinu reprodukcije u postocima, pri čemu
je standardna brzina označena s "0".
3
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) za podešavanje
brzine reprodukcije.
• Ubrzana reprodukcija (do +100% u
koracima od 10%): Pomaknite prema
gore (>).
• Usporena reprodukcija (do –50% u
koracima od 5%): Pomaknite prema
dolje (.).
4
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Odabrana brzina reprodukcije je
potvrđena.
5
Pomaknite jog preklopku prema
MENU za izlazak iz izbornika.
Na pokazivač se vraća uobičajeni prikaz.
31
Označavanje dijela poruke (Bookmark)
Možete unijeti bookmark oznaku na neko mjesto u poruci te je koristiti tijekom
reprodukcije. Moguće je unijeti samo jednu bookmark oznaku u svaku poruku.
DIVIDE/ t (bookmark)
Jog preklopka (>/./x●B)
ERASE
Tijekom reprodukcije ili kad je uređaj zaustavljen pritisnite DIVIDE/
t (bookmark) dulje od 1 sekunde.
Oznaka je unesena i indikator bookmark (t)
trepće 3 sekunde.
Ako dodate oznaku poruci koja je već ima, prethodno dodana oznaka se briše, a nova se
dodaje na željeno mjesto.
Pokretanje reprodukcije od označenog dijela
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) kad je uređaj zaustavljen tako da
indikator trepće tri sekunde. Zatim pritisnite jog preklopku (x●B).
Brisanje oznake
1 Kad je uređaj zaustavljen, pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za
prikaz broja poruke s oznakom koju želite obrisati.
2 Dok držite pritisnutom tipku DIVIDE/ t (bookmark), pritisnite ERASE dulje od
jedne sekunde.
3 Pritisnite ERASE dok trepće indikator bookmark oznake i poruka "ERASE".
Napomena
Želite li kombinirati poruke kojima su već dodane bookmark oznake, izbrišite te oznake prije
spajanja poruka.
32
Ponavljanje reprodukcije željenog dijela poruke
— A-B Repeat
Tijekom reprodukcije poruke, možete podesiti početnu (A) i završnu (B) točku dijela
koji želite ponovljeno reproducirati.
x STOP
Jog preklopka (x●B)
A-B ] (ponavljanje)/
PRIORITY
1
Tijekom reprodukcije kratko
pritisnite A-B ] (ponavljanje)/
PRIORITY.
Početna točka (A) je podešena. Trepće
oznaka "A-B B".
2
Tijekom reprodukcije kratko
pritisnite A-B ] (ponavljanje)/
PRIORITY.
Završna točka (B) je podešena. Vidljiva je
oznaka "A-B" i "]", a podešeni dio
poruke se ponavljano reproducira.
Za nastavak normalne reprodukcije
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Za zaustavljanje A-B Repeat
reprodukcije
Pritisnite xSTOP.
Napomene
• Nije moguće podesiti A-B Repeat reprodukciju za dio na kojem se preklapaju dvije ili više
poruka.
• Ako ne podesite završnu točku (B), ona se automatski podesi na kraju (ili početku) poruke.
33
7Editiranje poruka
Dodavanje snimke
Napomene
• Prema tvorničkom podešenju, nije moguće dodati snimku kako ne biste slučajno izbrisali
postojeću poruku. Pogledajte "Dodavanje snimke" (str. 51) kako biste promijenili
podešenje.
• Nova poruka snima se u istom načinu (ST, STLP, SP ili LP; pogledajte str. 53) kao i
izvorna, bez obzira na trenutno podešenje načina snimanja.
• Nije moguće snimiti novu poruku ako nema dovoljno preostale memorije. Detalje potražite
u poglavlju "U slučaju problema" (str. 58).
z REC/REC PAUSE
Ugrađeni mikrofon
OPR indikator
x STOP
Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci
Kad je opcija REC-OP u izborniku podešena na "ADD", trenutno reproduciranoj poruci
možete dodati snimku (str. 51).
Dodana snimka će biti smještena iza tekuće poruke, a brojat će se kao dio te poruke.
Tijekom reprodukcije
poruke 3
Poruka 3
Nakon dodavanja
snimke
Poruka 3
Poruka 4
Poruka 4
Dodana snimka
34
1
Tijekom reprodukcije, kratko pritisnite zREC/REC PAUSE.
Trepću "REC" i "ADD", a uređaj se zaustavi
u pauzu pri snimanju.
2
Dok trepću oznake "REC" i "ADD", pritisnite zREC/REC PAUSE.
Na pokazivaču se pojavi "REC" i tri sekunde trepće "ADD". Indikator OPR počne
svijetliti crveno. Nova snimka će se dodati tekućoj poruci.
3
Pritisnite tipku xSTOP za zaustavljanje snimanja.
Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije
Kad je opcija REC-OP u izborniku podešena na "OVER", možete dodati snimku preko
postojeće nakon odabranog mjesta u snimljenoj poruci (str. 51). Dio poruke nakon
mjesta odabira se briše.
Početno mjesto snimanja
Poruka 2
Poruka 3 Poruka 4
Izbrisani dio
poruke 2
Poruka 2
Poruka 3 Poruka 4
Snimka dodana preko dijela poruke 2
1
Tijekom reprodukcije, kratko pritisnite zREC/REC PAUSE.
Pojavi se "REC". Na pokazivaču trepće
"OVER" i indikator OPR trepće crveno.
2
Pritisnite zREC/REC PAUSE za početak snimanja.
Na pokazivaču se aktivira funkcija podešena u izborniku i indikator OPR počne
svijetliti crveno.
3
Pritisnite tipku xSTOP za zaustavljanje snimanja.
35
Brisanje poruka
Poruke možete brisati jednu po jednu ili možete odjednom izbrisati sve poruke u
odabranom direktoriju.
Napomena
Imajte na umu da se obrisana poruka više ne može vratiti.
x STOP
Jog preklopka (FOLDER)
ERASE
Pojedinačno brisanje poruka
Ukoliko želite, možete izbrisati nepotrebne poruke.
Nakon brisanja poruke, preostale poruke pomiču se za jedno mjesto unazad i pridjeljuju
im se novi brojevi, tako da između njih nema razmaka.
Brisanje poruke 3
Prije brisanja
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Nakon brisanja
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Poruka 5
Preostalim porukama su dodijeljeni novi brojevi.
36
1
Pritisnite tipku ERASE tijekom reprodukcije poruke koju želite
obrisati ili pritisnite istu tipku dulje od jedne sekunde kad je uređaj
zaustavljen.
Tijekom 10 reprodukcija prvih i posljednjih
5 sekundi poruke, na pokazivaču trepće
poruka "ERASE" i broj poruke.
2
Pritisnite tipku ERASE tijekom reprodukcije poruke i dok trepće
"ERASE".
Poruka je obrisana i preostalim porukama
pridjeljuju se novi brojevi. (Primjerice, ako
obrišete Poruku 3, Poruka 4 se mijenja u
Poruku 3. Po završetku brisanja, uređaj se
zaustavlja na početku sljedeće poruke.)
Za poništenje brisanja
Pritisnite xSTOP prije koraka 2.
Za brisanje ostalih poruka
Ponovite korake 1 i 2.
Za djelomično brisanje poruke
Prvo podijelite poruku (str. 39), zatim slijedite korake na ovoj stranici za brisanje poruke.
37
Brisanje poruka (nastavak)
Brisanje svih poruka u direktoriju
Moguće je obrisati sve poruke u direktoriju.
1
Više puta pomaknite jog preklopku prema FOLDER za odabir
direktorija (A, B ili C) s porukama koje želite obrisati.
2
Dok držite pritisnutom tipku xSTOP, pritisnite ERASE dulje od 1
sekunde.
Broj poruke i "ALL ERASE" trepću u
trajanju deset sekundi.
3
Dok trepće "ALL ERASE", pritisnite ERASE.
Brišu se sve poruke u odabranom
direktoriju. Sam direktorij se ne briše.
Za poništavanje brisanja
Pritisnite xSTOP prije koraka 3.
38
Dijeljenje poruke u dva dijela/
Kombiniranje poruka
Moguće je podijeliti poruku ili sastaviti više poruka.
• Poruku možete podijeliti na dva dijela tijekom snimanja/reprodukcije.
• Također možete sastavljati poruke kad je uređaj zaustavljen (pogledajte str. 41).
x STOP
DIVIDE/ t (bookmark)
Jog preklopka (>/.)
ERASE
Napomena
Zbog sustava snimanja ovog uređaja, u nekim slučajevima nećete moći podijeliti ili spajati
poruke (str. 60 i 63).
Dijeljenje poruke
Tijekom snimanja ili reprodukcije možete podijeliti poruku na dva dijela te se
podijeljenoj poruci dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na jednostavan
način pronaći dio koji želite reproducirati kod dugačkih snimaka kao što su sastanci.
Poruke možete dijeliti dok broj poruka u direktoriju ne dosegne 99.
Napomene
• Za dijeljenje poruke potrebna je određena količina prostora u memoriji. Više informacija
potražite u odjeljku "Ograničenja sustava" na str. 63.
• Ako podijelite poruku bez oznaka/e prioriteta, oznaka prioriteta se dodaje na oba dijela
podijeljene poruke.
Nastavlja se
39
Dijeljenje poruke u dva dijela/Kombiniranje poruka
(nastavak)
Tijekom snimanja poruke, pritisnite tipku DIVIDE/ t (bookmark) na mjestu
na kojem želite podijeliti poruku.
• Kad pritisnete DIVIDE/ t (bookmark) tijekom snimanja:
Na mjestu na kojem ste pritisnuli tipku dodaje
se novi broj poruke, i broj nove poruke te
"DIVIDE" trepću 3 sekunde.
Poruka će biti podijeljena u dvije poruke;
međutim, one će biti snimljene bez pauze.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka je podijeljena
Snimanje se nastavlja
1 Savjet
Poruku možete podijeliti i dok je uključena pauza snimanja.
• Kad pritisnete DIVIDE/ t (bookmark) tijekom reprodukcije:
Poruka se podijeli u dva dijela na mjestu
pritiska tipke, i broj nove poruke te "DIVIDE"
trepće 3 sekunde. Brojevi sljedećih poruka će
se povećati za jedan.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka je podijeljena
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Brojevi poruka
se povećaju.
Reprodukcija podijeljene poruke
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir broja poruke budući da
dijelovi podijeljene poruke imaju različite brojeve.
1 Za neprekidnu reprodukciju podijeljenih poruka
Odaberite ON u opciji "CONT" kao što je to opisano u odjeljku "Promjena podešenja" na str.
54.
40
Kombiniranje poruka
Dvije poruke možete spojiti u jednu.
Poruka 1
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 2
Poruka 4
Poruka 3
Brojevi poruka
se smanje.
Poruke su spojene
Napomene
• Nakon spajanja poruka, podešenje alarma druge poruke, oznaka/e prioriteta i bookmark
oznake će biti izbrisani.
• Spojite li poruke s bookmark oznakama, sljedećim postupkom se te oznake brišu. Za
spajanje poruka, ponovite postupke.
• Nije moguće spojiti poruke snimljene u različitim načinima.
1
2
Pritisnite xSTOP za zaustavljanje IC rekordera.
3
Držeći pritisnutom tipku DIVIDE/ t (bookmark), pritisnite ERASE
dulje od 1 sekunde.
10 sekundi će treptati poruka "COMBINE".
4
Dok oznaka ERASE titra na pokazivaču, pritisnite tipku ERASE.
Dvije poruke se spajaju u jednu, a preostalim porukama će se ponovno dodijeliti
brojevi kao što je prikazano na slici.
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir sekunde
na kojoj želite spojiti dvije poruke.
Za poništenje brisanja
Pritisnite tipku xSTOP prije koraka 4.
41
Premještanje poruka u drugi direktorij
Snimljene poruke možete premjestiti u drugi direktorij. Kad premjestite poruku u drugi
direktorij, verzija poruke u prethodnom direktoriju će biti izbrisana.
x STOP
Jog preklopka (FOLDER/x●B)
Primjer: Premještanje poruke 3 iz direktorija B u direktorij C.
1
Započnite reprodukciju poruke koju želite premjestiti.
2
Više puta pomaknite jog preklopku prema FOLDER za odabir
direktorija u koji želite premjestiti poruku.
Na pokazivaču trepće oznaka odredišnog
direktorija i "MOVE". Reproducira se prvih
i posljednjih 5 sekundi poruke.
3
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Poruka se premješta u odredišni direktorij.
Poruke su u direktoriju raspoređene prema
datumu i vremenu snimanja ili broju oznaka
prioriteta.
Za odustajanje od premještanja poruke
Pritisnite tipku xSTOP prije koraka 3.
42
Dodavanje oznaka prioriteta
— Priority Mark
Snimljene poruke se obično svrstavaju prema slijedu snimanja.
Dodavanjem oznaka prioriteta (.) važnim porukama, moguće je promijeniti njihov
slijed. Postoje četiri razine prioriteta: "..." (najviši prioritet), "..", "." i bez
oznake prioriteta. Ove oznake je moguće dodati kad je uređaj zaustavljen i tijekom
reprodukcije.
x STOP
Jog preklopka (x●B)
A-B ] (ponavljanje)/PRIORITY
Dodavanje oznaka prioriteta kad je uređaj zaustavljen
1
Odaberite poruku koju želite označiti.
2
Pritisnite A-B ] (ponavljanje)/PRIORITY dulje od jedne sekunde.
Na pokazivaču trepće "." i broj poruke.
3
Više puta pritisnite A-B ] (ponavljanje)/PRIORITY za odabir oznake
(oznaka) prioriteta (.) dok trepće pripadajući indikator.
Podešenje je dovršeno kad oznaka (oznake)
(.) ostanu svijetliti na pokazivaču i
porukama se pridjeljuju novi brojevi.
Nastavlja se
43
Dodavanje oznaka prioriteta — Priority Mark (nastavak)
Dodavanje oznaka prioriteta tijekom reprodukcije
1
Pritisnite A-B ] (ponavljanje)/
PRIORITY dulje od jedne sekunde
tijekom reprodukcije poruke koju
želite označiti.
Tijekom 10 reprodukcija prvih i posljednjih pet sekundi poruke, na pokazivaču
trepće "." i broj poruke.
2
Više puta pritisnite A-B ]
(ponavljanje)/PRIORITY za odabir
broja oznake (oznaka) prioriteta
(.).
3
Pritisnite jog preklopku (x●B) za
potvrdu podešenja.
Podešenje je dovršeno i porukama se
pridjeljuju novi brojevi.
Poruke s oznakama prioriteta
primjer: Kad su u
direktoriju 3 poruke
Poruke se razvrstavaju prema oznakama prioriteta
(.) u direktoriju. Poruke bez oznake prioriteta
pomiču se iza poruka koje imaju tu oznaku.
1 Savjet
Ako u direktoriju ima više od dvije poruke s
istim brojem oznake prioriteta, one se
svrstavaju prema datumu i vremenu snimanja
(Najstarija poruka je prva po redu).
Napomena
Oznake prioriteta moguće je dodati i pomoću
isporučenog softvera "Digital Voice Editor".
Ali poruke se neće svrstati prema oznakama
prioriteta osim ako ih ne razvrstate pomoću
softvera.
44
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
7Ostale funkcije
Reprodukcija poruke u željeno vrijeme pomoću
alarma
Moguće je podesiti alarm i pokrenuti reprodukciju odabrane poruke u željeno vrijeme.
Moguće je reproducirati poruku određenog datuma, jednom tjedno ili svakoga dana u
isto vrijeme.
Alarm se može oglasiti i bez reprodukcije poruke.
Napomena
Alarm nije moguće podesiti ukoliko nije podešen sat ili ako u odabranom direktoriju nema
snimljenih poruka.
Jog preklopka (>/./x●B/MENU)
1
Odaberite poruku koju želite reproducirati.
Više informacija o odabiru poruke
potražite u koracima 1 i 2 iz poglavlja
"Reprodukcija poruka" na str. 18.
2
Otvorite izbornik podešavanja alarma.
A Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Na pokazivaču se pojavi izbornik.
B Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir opcije "ALARM
OFF".
Ako je alarm već podešen na "ON",
pojavit će se "ALARM ON".
Nastavlja se
45
Reprodukcija poruke u željeno vrijeme pomoću alarma
(nastavak)
C Pritisnite jog preklopku (x●B).
Na pokazivaču se pojavi izbornik za
podešavanje alarma.
D Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir ON.
Ako je već odabrana opcija ON,
slijedite daljnje korake.
E Pritisnite jog preklopku (x●B).
Na pokazivaču se pojavi oznaka "DATE".
3
Podesite datum i vrijeme alarma.
Podešavanje reprodukcije u željeno vrijeme
A Pritisnite jog preklopku (x●B) dok je
prikazana oznaka "DATE".
Trepću znamenke godine.
B Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir godine i pritisnite
jog preklopku (x●B).
Trepću znamenke mjeseca.
C Podesite mjesec, dan i godinu te
pritisnite jog preklopku (x●B).
Za reprodukciju jednom tjedno
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir dana u tjednu (od "SUN"
za nedjelju do "SAT" za subotu). Zatim
pritisnite jog preklopku (x●B).
46
Za reprodukciju u isto vrijeme svakog dana
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir opcije "DAILY". Zatim
pritisnite jog preklopku (x●B).
4
Odaberite vrijeme alarma.
A Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir znamenki sata i
pritisnite jog preklopku (x●B).
Trepću znamenke minuta.
B Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir znamenki minuta
te pritisnite jog preklopku (x●B).
5
Odaberite reprodukciju pomoću alarma.
Pomaknite jog preklopku gore ili dolje
(>/.) za odabir zvuka alarma između
"B-PLAY" (reprodukcija poruke nakon
alarma) ili "B-ONLY" (samo alarm)
6
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Podešavanje je dovršeno.
7
Pomaknite jog preklopku prema
MENU kako biste izašli iz izbornika.
Pokazivač se vrati na normalan prikaz.
Kad odaberete poruku s podešenim
alarmom, na pokazivaču se pojavi ",".
Nastavlja se
47
Reprodukcija poruke u željeno vrijeme pomoću alarma
(nastavak)
Na odabran datum i vrijeme
U podešeno vrijeme će se oglasiti alarm u trajanju od 10 sekundi i reproducirat će se
odabrana poruka. (Ako ste u koraku 5 odabrali "B-ONLY", oglasit će se samo alarm.)
Tijekom reprodukcije alarma, na pokazivaču će titrati oznaka "ALARM".
Kada reprodukcija završi, uređaj će se automatski zaustaviti na početku te poruke.
1 Ponovno slušanje iste poruke
Pritisnite tipku (x●B). Ista poruka će se reproducirati od početka.
1 Za poništenje podešenja alarma prije početka reprodukcije
Pritisnite tipku xSTOP dok se čuje zvuk alarma. Možete zaustaviti reprodukciju i
ukoliko su tipke blokirane funkcijom HOLD.
Za poništenje podešenja alarma
U koraku 2 na str. 45 odaberite "OFF" te pritisnite jog preklopku (x●B).
Za provjeru podešenja alarma
Slijedite korake 1 i 2 na str. 45 za prikaz tekućeg datuma i vremena alarma. Zatim
slijedite korake 3 do 7 na str. 46 i 47 za promjenu datuma i vremena.
Napomene
• Ako se u podešeno vrijeme već reproducira druga poruka, njena reprodukcija se zaustavlja i
počinje reprodukcija poruke za koju je podešen alarm.
• Ako se u podešeno vrijeme odvija snimanje, alarm se oglašuje po završetku snimanja. U
podešeno vrijeme na pokazivaču trepće oznaka ",".
• Ako se snimanje odvija u vrijeme kad je podešeno više alarma, reproducira se samo prva
poruka.
• Ako je u podešeno vrijeme aktiviran izbornik, oglašuje se alarm i prikaz izbornika nestaje s
pokazivača.
• Ako podijelite poruku za koju ste podesili alarm, podešenje alarma vrijedi samo za prvi dio
podijeljene poruke.
• Spojite li poruke za koje ste podesili alarm, podešenje alarma za kasniju poruku se briše.
• Podešenje alarma se ne briše nakon oglašavanja alarma.
48
Isključenje OPR indikatora (LED)
Tijekom snimanja ili reprodukcije svijetli ili trepće OPR indikator. Možete podesiti da se
OPR indikator isključi čak i kad uređaj radi.
OPR indikator
Jog preklopka
(>/./x●B/MENU)
1
Pomaknite jog preklopku prema
MENU.
Uključi se izbornik.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) kako biste
odabrali "LED on"
3
Pritisnite jog preklopku (x●B).
Prikazan je izbornik za podešavanje opcije
LED.
4
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) kako biste odabrali
"OFF", zatim pritisnite jog
preklopku (x●B).
Podešenje je promijenjeno.
5
Pomaknite jog preklopku prema
MENU kako biste izašli iz izbornika.
Na pokazivač se vraća uobičajeni prikaz.
Za uključenje OPR indikatora
U koraku 4 odaberite "ON" te pritisnite jog preklopku (x●B).
49
Blokada tipaka — funkcija HOLD
Preklopka HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice.
Tri sekunde će treptati "HOLD" što znači da su
blokirane sve funkcije tipki.
Kad uključite funkciju HOLD dok je uređaj
zaustavljen, sve oznake na pokazivaču će se
isključiti nakon treptanja oznake "HOLD".
Za isključenje funkcije HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru.
1 Savjet
Čak i ukoliko je funkcija HOLD uključena, možete zaustaviti reprodukciju alarma. Za
zaustavljanje alarma ili reprodukcije pritisnite tipku xSTOP. (Ne možete zaustaviti
standardnu reprodukciju.)
50
Dodavanje snimke
Prema tvorničkom podešenju, nije moguće dodati snimku (str. 34) kako ne biste slučajno
izbrisali postojeću poruku. Ako želite dodati snimku prethodno snimljenoj poruci (str. 34) ili
snimiti poruku preko postojeće (str. 35), promijenite REC-OP podešenje u donjem postupku.
Jog preklopka (>/./x●B/MENU)
1
Pomaknite jog preklopku prema
MENU.
Uključi se izbornik.
2
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) kako biste
odabrali "REC-OP", zatim pritisnite
jog preklopku (x●B).
Uključi se funkcija dodavanja snimke.
3
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) kako biste
odabrali "ON", zatim pritisnite jog
preklopku (x●B).
Podešenje je promijenjeno.
4
Pomaknite jog preklopku gore ili
dolje (>/.) kako biste
odabrali "ADD" ili "OVER", zatim
pritisnite jog preklopku (x●B).
• ADD: za dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci.
• OVER: za snimanje preko poruke.
5
Pomaknite jog preklopku prema MENU kako biste izašli iz izbornika.
Na pokazivaču se pojavi normalan prikaz.
Za sprječavanje dodavanja snimke
U koraku 3 odaberite "OFF" te pritisnite jog preklopku (x●B).
51
Promjena podešenja — MENU
Kad je uređaj zaustavljen, tijekom reprodukcije ili snimanja, pomoću izbornika je
moguće promijeniti načine rada, izgled pokazivača ili druga podešenja. Uključite prikaz
izbornika i promijenite podešenja na sljedeći način:
A Pomaknite jog preklopku prema MENU.
Pojavi se izbornik.
B Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir opcije koju želite
promijeniti.
C Pritisnite jog preklopku (x●B).
Pojavi se trenutno podešenje odabrane opcije.
D Pomaknite jog preklopku gore ili dolje (>/.) za odabir opcije koju želite
podesiti i pritisnite jog preklopku (x●B).
Podešenje se mijenja.
E Pomaknite jog preklopku prema MENU za izlaz iz izbornika.
Na pokazivač se vraća uobičajeni prikaz.
Napomena
Ako jednu minutu ne pritisnete niti jednu tipku, izbornik se automatski isključi i na pokazivač
se vrati uobičajeni prikaz.
52
Opcije izbornika Podešenja (*: Početno podešenje)
MODE
SENS
Stop/Play/Rec**
Prikaz izbornika za podešavanje funkcije
snimanja
ST*:
Stereo snimanje
STLP:
Za dulje vrijeme snimanja
(stereo zvuk).
SP:
Snimanje se odvija uz bolji
zvuk (mono zvuk).
LP:
Za dulje vrijeme snimanja
(mono zvuk).
OK/–/–
Prikaz izbornika za podešavanje
osjetljivosti mikrofona.
H* (visoka): Za snimanje na sastancima ili
u tihom i/ili velikom prostoru.
L (niska): Za snimanje diktata ili na
bučnim mjestima.
OK/–/OK
DISP
Prikaz izbornika za promjenu izgleda pokazivača (COUNTER*). Pogledajte str. 26.
OK/OK/OK
VOR
Prikaz izbornika za podešavanje funkcije
VOR (snimanje upravljano glasom).
ON:
Aktivirana je VOR funkcija
(snimanje upravljano glasom).
Snimanje počinje kad uređaj
prepozna zvuk i zaustavlja se
ako nema zvuka, čime se
sprječava snimanje razdoblja
tišine.
OFF*:
VOR funkcija je isključena.
Bira se normalno snimanje.
OK/–/OK
Prikaz izbornika za podešavanje brzine
reprodukcije (on/OFF (0%*)). Pogledajte
str. 30.
OK/OK/–
DPC
** Pokazuje možete li podešenje mijenjati u svim načinima rada (Stop: zaustavljen
uređaj/Play: reprodukcija/Rec: snimanje): "OK" pokazuje da je moguće promijeniti
podešenje, a "–" označava da ga nije moguće promijeniti.
Nastavlja se
53
Promjena podešenja — MENU (nastavak)
Opcije izbornika Podešenja (*: Početno podešenje)
Stop/Play/Rec**
EASY-S
Prikaz izbornika za podešavanje funkcije
jednostavnog pretraživanja (easy search).
ON:
Pritiskom jog preklopke
prema dolje (.) moguće se
vratiti približno tri sekunde ili
pomaknuti naprijed oko deset
sekundi pomicanjem jog
OK/–/–
preklopke prema gore (>).
OFF*:
Pritiskanjem jog preklopke
prema dolje ili gore
(./>) moguće je
pretraživanje prema naprijed
ili natrag.
CONT
Prikaz izbornika za podešavanje neprekidne
reprodukcije.
on: Za neprekidnu reprodukciju svih poruka
OK/OK/–
u direktoriju.
OFF*:
Reprodukcija se zaustavlja na
kraju svake poruke.
REC-OP
Prikaz izbornika za uključenje funkcije
dodavanja snimke (on/OFF*). Pogledajte
str. 51.
OK/–/–
SET DATE
Prikaz izbornika za podešavanje točnog
vremena (04Y1M1D*). Pogledajte str. 8.
OK/–/–
BEEP
on*:
OFF:
Začuje se zvučni signal u znak
potvrde funkcije.
OK/–/–
Zvučni signal se ne čuje, osim
alarma.
LED
Prikaz izbornika za uključenje ili isključenje
OPR indikatora tijekom rada (on*/OFF). OK/–/–
Pogledajte str. 49.
ALARM
Prikaz izbornika za podešavanje alarma
(on/OFF*). Pogledajte str. 45.
54
OK/–/–
Uporaba "Digital Voice Editor" softvera
Ako priključite IC rekorder na računalo putem isporučenog USB kabela, možete koristiti
"Digital Voice Editor" softver za:
• pohranu poruka s IC rekordera na tvrdi disk računala,
• prijenos poruka s računala natrag na IC rekorder,
• reprodukciju ili mijenjanje poruka na računalu,
• slanje govornih e-mail poruka uporabom MAPI e-mail softvera.
• transkripciju poruke s IC rekordera uporabom Dragon NaturallySpeaking® softvera za
prepoznavanje govora (opcija).
Detalje potražite u isporučenim uputama za uporabu softvera "Digital Voice Editor 2".
Spajanje
Na USB
priključak
računala
Na USB priključak
IC rekordera
Spojni kabel (isporučen)
Nastavlja se
55
Uporaba "Digital Voice Editor" softvera (nastavak)
Potrebna konfiguracija
Minimalna konfiguracija je sljedeća.
• IBM PC/AT ili kompatibilno računalo
− CPU: 266 MHz Pentium® II procesor ili jači
− RAM: 64MB ili više
− Tvrdi disk: 70MB ili više, ovisno o veličini i broju datoteka koje pohranjujete.
− CD-ROM uređaj
− USB port
− Zvučna kartica: Sound Blaster 16 kompatibilna kartica
− Monitor: High color (16-bitna boja) ili više, razlučivost 800 x 480 točaka ili više
• OS: Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Media
Center Edition/ Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Edition/ Windows®
2000 Professional/ Windows® Millenium Edition/Windows® 98 Second Edition
standardna instalacija (Ovaj softver nije moguće koristiti sa sustavom Windows® 98,
Windows® 95 ili Windows® NT.)
Napomene
• Ovaj softver nije moguće koristiti na Macintosh računalu.
• Računala s nadograđenim ili multi-boot operativnim sustavom ne podržavaju ovaj softver.
56
7Dodatne informacije
Mjere opreza
O napajanju
• Uređaj se napaja isključivo naponom 3 V DC. Koristite dvije LR03 (veličina AAA)
alkalne baterije.
O sigurnosti
• Nemojte koristiti uređaj dok upravljate vozilom, vozite bicikl ili upravljate bilo kakvim
motornim vozilom.
O rukovanju
• Ne ostavljajte uređaj na mjestima u blizini izvora topline ili mjestima izloženim
izravnoj sunčevoj svjetlosti, velikoj prašini ili mehaničkim udarcima.
• Ukoliko u uređaj dospije neki strani predmet ili tekućina, izvadite baterije i prije
ponovne uporabe odnesite uređaj na pregled u ovlašteni servis.
O smetnjama
• Ukoliko je uređaj tijekom snimanja ili reprodukcije postavljen u blizini izvora
napajanja nekog drugog uređaja, fluorescentnog izvora svjetlosti ili mobilnog telefona,
mogu se čuti smetnje.
• Smetnje se mogu snimiti i ukoliko tijekom snimanja nekim predmetom, primjerice
prstom, trljate ili grebete uređaj.
O održavanju
• Za čišćenje kućišta upotrebljavajte vlažnu meku krpu. Nemojte koristiti alkohol,
benzin ili razrjeđivač.
Ukoliko imate bilo kakvih problema ili pitanja vezanih za ovaj uređaj, obratite se
najbližem Sony zastupniku.
Preporuke o sigurnosnim kopijama
Kako biste izbjegli opasnost od gubitka podataka uslijed neke slučajno izvršene
radnje ili prilikom kvara na rekorderu, preporučujemo kopiranje snimljenih poruka
pomoću kasetofona ili računala.
57
U slučaju problema
Prije odlaska u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji i nakon
provjere, obratite se najbližem Sony servisu.
IC rekorder
Simptom
Rješenje
Uređaj ne radi
• Baterije su nepravilno uložene (str. 6).
• Baterije su slabe.
• Tipke su blokirane pomoću HOLD preklopke (str. 50).
(Kad pritisnete bilo koju tipku, na pokazivaču tri
sekunde trepće poruka "HOLD".)
Nema zvuka iz zvučnika • Glasnoća je postavljena na najmanju razinu.
• Spojene su slušalice.
Zvuk iz zvučnika se čuje • Ako tijekom reprodukcije ne priključite čvrsto
čak i kad su priključene
slušalice, može se čuti zvuk iz zvučnika. Odspojite
slušalice.
slušalice te ih ponovno čvrsto priključite.
OPR indikator ne svijetli. • Opcija LED je podešena na OFF. Uključite izbornik i
podesite LED na "on".
Prikazana je poruka
"FULL" i ne možete
započeti snimanje.
• Memorija je puna. Izbrišite neke poruke (str. 36)
• U odabrani direktorij je snimljeno 99 poruka. Odaberite
drugi direktorij ili izbrišite neke poruke (str. 36).
Nije moguće obrisati
poruku.
• Poruka ili direktorij koji sadrži odabranu poruku
podešena je na "Read-only" na računalu. Odaberite
poruku pomoću Windows Explorera i u izborniku
"Properties" isključite oznaku pokraj "Read-only".
58
Simptom
Rješenje
Nije moguće dodati
snimku ili snimati preko
postojeće poruke.
• Nedovoljna preostala memorija. Dio poruke iza
presnimljenog dijela se briše. Stoga je presnimavanje
moguće samo unutar preostalog vremena snimanja.
• Prema tvorničkom podešenju, opcija REC-OP je
podešena na "OFF". Uključite izbornik te podesite
REC-OP na "on" (str. 51).
Snimanje se prekida.
• Aktivirana je funkcija VOR (str. 14). Podesite VOR na
"OFF".
Čuju se smetnje.
• Tijekom snimanja ste zagrebli uređaj nekim predmetom
ili prstom tako da su se snimile smetnje.
• Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili uređaj u
blizinu izvora napajanja, izvora fluorescentne svjetlosti
ili mobilnog telefona.
• Priključak priključenog mikrofona je bio prljav tijekom
snimanja. Očistite priključak.
• Priključak i (slušalice) je zaprljan. Očistite priključak.
Razina signala snimanja
je niska.
• Opcija SENS (osjetljivost mikrofona) je podešena na
"L". Uključite izbornik i podesite SENS na "H" (str. 53).
• Ako se tiši dijelovi snimljene poruke slabo čuju,
postavite VOICE UP na "ON" kako bi ti zvukovi
postali čujniji.
Razina signala snimanja • Uređaj je izrađen tako da automatski podešava razinu
je neujednačena (prilikom snimanja prilikom snimanja sastanaka itd., ali nije
snimanja glazbe, itd.).
prikladan za snimanje glazbe.
Snimanje se prekida
(prilikom snimanja s
vanjskog uređaja).
• Ako za povezivanje izvora zvuka i IC rekordera ne
koristite preporučeni spojni audio kabel, zvuk može biti
snimljen s prekidima. Obavezno koristite preporučeni
audio kabel.
Nastavlja se
59
U slučaju problema (nastavak)
Simptom
Rješenje
Reprodukcija se odvija
prebrzo ili presporo
• Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Pomaknite
preklopku DPC na OFF ili otvorite izbornik te ponovno
podesite u DPC (str. 30).
Vidljiva je oznaka "--:--" • Niste podesili točno vrijeme (str. 8).
Unutar opcije REC
• Datum snimanja nije vidljiv ako ste snimali bez
DATE vidljiva je oznaka podešenog točnog vremena.
"--Y--M--D" ili "--:--".
Nije moguće kombinirati • Za poruku je podešena bookmark oznaka. Izbrišite
poruke.
bookmark oznaku, zatim kombinirajte poruke.
Poruke nisu svrstane u
direktoriju prema broju
oznake prioriteta.
• Ako niste razvrstali poruke pomoću isporučenog
softvera "Digital Voice Editor", one se svrstavaju istim
slijedom kao u računalu. Razvrstajte ih ponovo prema
broju oznaka prioriteta pomoću isporučenog softvera
"Digital Voice Editor".
Preostalo vrijeme
• Uređaju je potrebna stanovita količina memorije za
prikazano na pokazivaču
sistemske operacije. Ta količina memorije odbija se od
kraće je od prikazanog
preostalog vremena, što je razlog razlici.
isporučenim softverom
"Digital Voice Editor".
Baterija traje kratko.
• Trajanje baterija opisano na str. 7 temelji se na
reprodukciji putem ugrađenog zvučnika sa srednjom
razinom glasnoće (uz uporabu Sonyjevih alkalnih
baterija LR03 (SG)). Vijek trajanja baterija ovisi o
načinu uporabe uređaja.
Uređaj ne radi kako treba. • Izvadite baterije i ponovo ih umetnite (str. 6).
Molimo, obratite pozornost da se snimljene poruke mogu obrisati tijekom servisiranja ili
popravaka.
60
Poruke pogreške IC rekordera
Poruka
Uzrok/Rješenje
"BACK-D"
• Podesili ste alarm prekasno. Provjerite i podesite točno vrijeme
i datum.
"Err ACCESS"
• IC rekorder ne može očitavati podatke iz memorije. Izvadite i
ponovno uložite baterije.
"ERR DATA"
• "Digital Voice Editor" softver ne podržava tekuću datoteku ili
je datoteka oštećena.
"FULL"
• Ostalo je premalo slobodne memorije IC rekordera. Prije
snimanja izbrišite neke postojeće poruke (str. 36).
• Ako je u odabrani direktorij već snimljeno 99 poruka ili je u IC
rekorderu ostalo premalo slobodne memorije, nije moguće
dijeliti poruke. Prije toga obrišite neke poruke (str. 36).
"LO DC-IN"
• Spojili ste nekompatibilni mrežni adapter. Koristite samo
kompatibilni adapter (osim korejskih i kineskih modela).
"LOW BATT"
• Baterije su slabe. Zamijenite ih novima.
"NO DATA"
• Odabrani direktorij ne sadrži poruke. Zbog toga ne možete
podesiti alarm itd.
"NO CMB"
• Ne možete kombinirati poruke snimljene u različitim načinima.
"PRE SET"
• Podesili ste alarm za reprodukciju poruke na datum i vrijeme
koje ste ranije podesili za drugu poruku. Promijenite podešenje
alarma.
"REC-OP OFF"
• Opcija REC-OP u izborniku je podešena na "OFF" i ne može
se dodati snimka ili snimati preko postojeće poruke.
"SET DATE"
• Ako ne podesite datum i vrijeme, nije moguće podesiti alarm
ili vrijeme snimanja. Za podešavanje datuma i vremena,
pogledate str. 8.
Detalje o porukama pogreške softvera "Digital Voice Editor" potražite u online Help
datotekama.
Nastavlja se
61
U slučaju problema (nastavak)
Ako se pojavi poruka pogreške s brojem
Ako se pojavi neka od sljedećih oznaka, obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
Poruka
Uzrok/Rješenje
"ERR 01"
IC rekorder ne može očitavati memoriju ili je ne može formatirati.
"ERR 02"
IC rekorder ne može zapisivati (snimati ili brisati) podatke u
memoriju.
"ERR 03"
IC rekorder ne može očitavati memoriju.
"ERR 04"
IC rekorder ne može učitati ili zapisivati podešenja.
"ERR 05"
Došlo je do pogreške koja nije navedena.
62
Ograničenja sustava
Ovaj uređaj ima stanovita ograničenja. Niže spomenuti problemi u radu ne predstavljaju
kvar.
Simptom
Uzrok/Rješenje
Snimanje poruka nije
• Ako snimate kombinirajući ST, STLP, SP i LP načine,
moguće do maksimalnog vrijeme snimanja varira od maksimalnog vremena
vremena snimanja.
snimanja u ST načinu do maksimalnog vremena
snimanja u LP načinu.
• Zbroj vremena koje pokazuje brojač (proteklo vrijeme
snimanja) i preostalog vremena snimanja može biti
manje od maksimalnog vremena snimanja.
Nije moguće podijeliti
poruku.
• Nije moguće podijeliti poruku u direktoriju koji ima 99
poruka.
• Ako često dijelite ili kombinirate poruke, uređaj možda
neće više moći podijeliti poruku.
Nije moguće kombinirati • Nije moguće obrisati oznaku indeksa za kombiniranje
poruke.
poruka snimljenih u različitim načinima (ST/STLP/
SP/LP).
• Ako često dijelite ili kombinirate poruke, uređaj možda
neće više moći kombinirati poruke.
63
Tehnički podaci
Medij za snimanje
Ugrađena flash memorija 32 MB (ICD-SX25) / 64 MB
(ICD-SX35) / 128 MB (ICD-SX45), 256 MB (ICD-SX55)
stereo/mono snimanje.
Vrijeme snimanja
Pogledajte str. 10
Frekvencijski opseg
• ST: 60 Hz – 13 500 Hz
• STLP: 60 Hz – 6 900 Hz
• SP: 60 Hz – 7 000 Hz
• LP: 80 Hz – 3 500 Hz
Zvučnik
Promjer oko 16 mm
Izlazna snaga
150 mW
Ulaz / izlaz
• Priključak za mikrofon (minipriključak, stereo)
− ulaz za plug in power mikrofon s minimalnom
ulaznom razinom 0,6 mV, impedancijom od 3
kiloohma ili nižom
• Priključak za slušalice (minipriključak, stereo)
− izlaz za slušalice od 8 – 300 ohma
• USB priključak
• Priključak DC IN 3V (korejski i kineski modeli nemaju
ovaj priključak.)
Kontrola brzine reprodukcije +100% do -50% (DPC)
Napajanje
Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije: 3 V DC
Dimenzije (š x v x d) (bez dijelova koji strše i kontrola)
28 x 120 x 13,8 mm
Masa (uključujući baterije)
64 g
Isporučeni pribor
Stereo slušalice x 1
USB spojni kabel x 1
Softver na CD-ROM-u x 1
LR03 (veličina AAA) alkalne baterije x 2*
Dodatni pribor
Stereo slušalice MDR-EX71SL, MDR-E931LP/Aktivni
zvučnik SRS-T88, SRS-T80/Electret Condenser
mikrofon ECM-CS10, ECM-TL1/Spojni audio kabel
RK-G134HG, RK-G135HG, RK-G136HG, RKG139HG (osim europskih modela)/Mrežni adapter ACE30HG (osim korejskih, kineskih i australskih modela)
Vaš prodavatelj možda neće imati sav gore navedeni dodatni pribor. Detaljnije
informacije zatražite od prodavatelja.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
64
Popis dijelova i kontrola
Detalje potražite na stranicama u zagradama.
Prednja strana
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Priključak i (slušalice) (17, 19)
Ugrađeni mikrofon (11, 13)
Preklopka DIRECTNL (13)
Preklopka VOICE UP (Digital
Voice Up) (29)
Preklopka DPC ON/OFF (30)
Pokazivač (23)
Tipka ERASE (36)
Tipka DIVIDE/ t (bookmark)
(32, 39)
A-B ] (ponavljanje)/
PRIORITY (33, 43)
Indikator OPR (11, 19)
K Tipka zREC (snimanje) /REC
PAUSE (11, 34)
L Tipka xSTOP (12, 20)
M Jog preklopka
FOLDER/MENU/
. (pretraživanje prema natrag)
> (pretraživanje prema naprijed)
x●B (reprodukcija/stop●potvrda)
N Tipke VOL (glasnoća) +/– (19)
Nastavlja se
65
Popis dijelova i kontrola (nastavak)
Stražnja strana
O
P
Q
R
S
T
U
V
Držač
Preklopka HOLD (28, 50)
Zvučnik
Baterijski pretinac (6)
Hvataljka*
Priključak m (mikrofon) (16)
USB priključak (55)
Priključak DC IN 3 V (6)
(korejski i kineski modeli nemaju
ovaj priključak)
W Omča za ručnu vrpcu
66
*Napomene
• Kako se hvataljka ne bi slomila, nemojte je
stavljati na deblju tkaninu, poput džepa
zimskog kaputa.
• Kad se saginjete ili trčite dok je uređaj
pričvršćen na odjeću, pazite da Vam ne
ispadne.
Download PDF

advertising