Sony | MHC-V50D | Sony MHC-V50D Kućni audio sustav velike snage s tehnologijom BLUETOOTH® Upute za upotrebu

Kućni audio sustav
Upute za rad
Početak rada
Reprodukcija diska/USB-a
USB prijenos
Tuner
BLUETOOTH
Prilagođavanje zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
MHC-V50D
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, ukopčajte
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako
primijetite neuobičajeno funkcioniranje
jedinice, odmah iskopčajte glavni utikač iz
strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u ograničeni
prostor kao što su polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini kao što
su sunčeva svjetlost i vatra.
Jedinica nije isključena iz električne mreže
ako je ukopčana u strujnu utičnicu, čak i
ako je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode s CE oznakom
Valjanost CE oznake ograničena je
samo na države gdje se zakonski
primjenjuje, prvenstveno države EEZ
(Europska Ekonomska Zajednica).
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od
ozljede očiju.
2HR
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi IEC
60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi na
poleđini s vanjske strane.
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova. Pravilnim zbrinjavanjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili
integriteta podataka mora biti ugrađena
u proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno
ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
baterije.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije odnose se
samo na opremu koja se
prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Ako imate
pitanja o servisu ili jamstvu, obratite
se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ.
Pojedinosti potražite na sljedećem
URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je
s ograničenjima navedenima u regulativi
o elektromagnetskoj kompatibilnosti
(EMC).
Ovaj kućni audio sustav osmišljen je za
upotrebu u sljedeće svrhe:
•• reprodukcija glazbenih/video izvora
na diskovima ili USB uređajima
•• prijenos glazbe na USB uređaje
•• slušanje radijskih stanica
•• slušanje zvuka s TV-a
•• reprodukcija glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije lančane zabave.
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i
drugim europskim
državama s
odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
3HR
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Obavijest o licencijama
i zaštitnim znakovima
••
zaštitni je znak društva DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO"
i "CD" zaštitni su znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti imaju licencu
tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
•• Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije
izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je
izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostruki D zaštitni su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
4HR
•• Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface te
logotip HDMI zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
•• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni
nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Google Play™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama. App Store zaštitni je znak
usluge tvrtke Apple Inc. registriran u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Oznake "Made for iPod" i "Made for
iPhone" znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte na
umu da upotreba dodatne opreme
s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na performanse bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPORABU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U
SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO")
I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAO
KORISNIK ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/
ILI KOJI JE NABAVIO DOBAVLJAČ
VIDEOSADRŽAJA KOJI JE
LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
LICENCA SE NE DAJE NITI ĆE
SE PODRAZUMIJEVATI NI ZA
KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ I
KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD
TVRTKE MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znakovi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
•• U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i ®.
O ovom priručniku
•• U ovom se priručniku prvenstveno
objašnjava rad daljinskog
upravljača, no iste se radnje
mogu izvesti tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir jedinice istog
ili sličnog naziva.
•• Ikone poput
navedene
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju vrstu medija koja se
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana postavka je podvučena.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima ("--") na zaslonu
uređaja.
5HR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Sadržaj kutije.......................... 8
Diskovi ili datoteke koje
se mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju........ 8
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje...............
Vodič kroz dijelove
i kontrole................................12
Početak rada
Sigurno priključivanje
sustava...................................17
Upotreba izbornika
za postavljanje...................... 30
USB prijenos
Prije upotrebe USB uređaja.....34
Prijenos glazbe..................... 34
Tuner
Slušanje radija....................... 37
BLUETOOTH
Deaktiviranje
demonstracije........................18
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 38
Umetanje baterija..................19
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem.......... 39
Povezivanje TV-a................... 20
Promjena sustava boje......... 22
Izvršavanje brzog
postavljanja.......................... 22
Promjena načina prikaza...... 23
Reprodukcija diska /
USB uređaja
Prije upotrebe USB uređaja..... 23
Osnovna reprodukcija.......... 23
Drugi postupci za
reprodukciju.......................... 24
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 27
Ograničavanje reprodukcije
diska (roditeljski nadzor)....... 28
6HR
Prikaz informacija
o disku i USB uređaju............ 29
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju.............40
Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC.......41
Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka......................... 42
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti................ 42
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala.............. 43
Upravljanje sustavom
pomoću pametnog telefona
ili tableta (SongPal)..................43
Napravite lude zabave
s aplikacijom "Fiestable"...........44
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 45
Odabir načina virtualnog
nogometa............................. 45
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta..................... 45
Ažuriranje softvera............... 55
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća.......... 56
Mjere opreza.........................66
Specifikacije..........................68
Popis jezičnih kodova........... 70
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)..................46
Ostali postupci
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI.................. 47
Upotreba funkcije
lančane zabave..................... 49
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke................................. 52
Uživanje u zvuku gitare......... 53
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu zvučnika
i rasvjetu za zabavu.............. 53
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje.......................... 54
Upotreba glasovnog
vodiča................................... 54
Upotreba dodatne
opreme................................. 54
Deaktivacija dodirnog
zaslona osjetljivog na
dodir na jedinici
(zaključavanje zbog djece)......55
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti........................... 55
7HR
Sadržaj kutije
•• Ova jedinica (MHC-V50D) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
•• FM antena (1)
•• Strujni kabel za napajanje (mrežni
vod) (1)
•• Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo za
određena područja)
* Ovaj adapter za utikač nije za
upotrebu u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Upotrebljavajte adapter u
zemljama gdje je to potrebno.
Napomena
Prilikom raspakiravanja kartona pazite da
jedinicom rukuje dvije osobe. Ako vam
jedinica ispadne, može doći do ozljede
i/ili oštećenja proizvoda.
Diskovi ili datoteke koje
se mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju
Diskovi koji se mogu reproducirati
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video načinu rada
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verz. 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke koje se mogu
reproducirati na diskovima
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
8HR
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Datoteke koje se mogu
reproducirati na USB uređaju
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2, WMA
datoteke (.wma)*2, AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, WAV
datoteke (.wav)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju biti u sljedećem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu CD-a
s podacima koji sadrži MP3*1*2,
MPEG4*2*3 i Xvid datoteke te je u
skladu s formatima ISO 9660*4 razine
1/razine 2 ili Joliet (prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
formatu DVD-a s podacima koji
sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke te je u skladu s formatom
UDF (univerzalni format diska).
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Reproduciranje tih podataka
može uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti vaše zvučnike.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG za
podatke komprimiranog zvuka. MP3
datoteke moraju biti u formatu MPEG 1
Audio Layer 3.
*2 Sustav ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom autorskih prava (Digital
Right Management).
3
* MPEG4 datoteke moraju se snimiti u
MP4 formatu datoteke. Sustav podržava
sljedeće videokodeke i audiokodeke:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
*4 Logički format datoteka i mapa na CDROM-ovima koji je definirala organizacija
ISO (Međunarodna organizacija za
standardizaciju).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reproducirati
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
diskove:
—BD-ovi
—
(Blu-ray diskovi)
—CD-ROM-ovi
—
snimljeni u formatu
PHOTO CD
—Podatkovni
—
dio CD-Extra ili CDova kombiniranog načina rada*
—Grafički
—
CD diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—Audio
—
DVD-i
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji su stvoreni u
Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
diskovi
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji nisu ispravno
finalizirani
—DVD-R/-RW
—
diskovi kompatibilni
sa zaštitom CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
snimljeni u programima vrste
Copy-Once (kopiraj jednom)
—Diskovi
—
koji nisu standardnog
oblika (npr. oni u obliku srca,
kvadrata ili zvijezde)
—Diskovi
—
na koje je pričvršćen
selotejp, papir ili naljepnica.
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
datoteke:
—Datoteke
—
s videozapisima veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
—Datoteke
—
s videozapisima s
velikim omjerom širine i duljine.
—WMA
—
datoteke u WMA DRM, WMA
Lossless ili WMA PRO formatu.
—AAC
—
datoteke u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane pri 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Rights
Management).
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
duže od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 datoteka.
•• Sustav možda neće reproducirati
Xvid datoteku ako je spojena iz
dvije ili više Xvid datoteka.
* CD kombiniranog načina rada: u tom se
formatu podaci bilježe na prvoj pjesmi,
a zvuk (AUDIO CD podaci) na drugoj i
sljedećim pjesmama sesije.
Napomene o formatima
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
•• U nekim se slučajevima CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW ne mogu
reproducirati na ovom sustavu zbog
kvalitete snimanja, fizičkog stanja
diska ili karakteristika uređaja za
snimanje i softvera za stvaranje
sadržaja. Dodatne informacije
potražite u uputama za upotrebu
koje ste dobili uz uređaj za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+Rs/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
finalizirani. U tom slučaju disk
reproducirajte na uobičajeni način.
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova).
•• Dual diskovi i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu u
skladu sa standardom CD-ova.
Ti diskovi stoga možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako
su snimljene u istom formatu kao
i prva sesija. No, reprodukcija nije
zajamčena.
9HR
Napomena o postupcima za
reprodukciju formata DVD
VIDEO i VIDEO CD
Proizvođači softvera mogu namjerno
ograničiti neke postupke reprodukcije
za formate DVD VIDEO ili VIDEO CD.
Neke funkcije reprodukcije stoga
možda neće biti dostupne. Obavezno
pročitajte upute za upotrebu formata
DVD VIDEO ili VIDEO CD.
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• Reprodukcija može dulje potrajati
u sljedećim slučajevima:
—CD
— s podacima / DVD s
podacima / USB uređaj snima se
sa složenom strukturom stabla.
—Upravo
—
su reproducirane
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima iz druge mape.
•• Sustav može reproducirati CD s
podacima / DVD s podacima ili
USB uređaj u sljedećim uvjetima:
—do
— dubine od 8 mapa
—najviše
—
300 mapa
—najviše
—
999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB uređaju
—najviše
—
650 datoteka u mapi.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
•• Preskaču se mape koje nemaju
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima.
•• Datoteke prenesene putem
uređaja kao što je računalo
možda se neće moći reproducirati
redoslijedom kojim su prenesene.
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke ili
datoteke s videozapisima.
10HR
•• Ne može se jamčiti kompatibilnost
sa svim softverima za kodiranje/
pisanje podržanih formata,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika
možda neće biti jasna ili zvuk
može preskakati.
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako postoje razne složene funkcije
za USB uređaje, sadržaji koji se
mogu reproducirati s USB uređaja
povezanih sa sustavom uključuju
samo glazbeni i videosadržaj.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Kada se USB umetne, sustav čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima puno mapa
ili datoteka, čitanje USB uređaja
može potrajati.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
povezivati pomoću USB
koncentratora.
•• Kod nekih USB uređaja može doći
do kašnjenja u izvođenju radnji u
sustavu.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
provjerite ima li na njemu datoteka
zaraženih virusom.
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije o
kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Sljedeći su modeli uređaja iPhone/
iPod kompatibilni. Prije upotrebe sa
sustavom ažurirajte svoj iPhone/
iPod.
BLUETOOTH tehnologija radi s
uređajima:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
11HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Na jedinici možete zaključati tipke osim tipke  (napajanje) kako biste
spriječili njihovo slučajno pritiskanje (str. 55).
Jedinica
Gornja strana










12HR





Prednja
strana








Stražnja strana

Gumb  (napajanje)
Pritisnite ga da biste uključili
sustav ili ga stavili u stanje
pripravnosti.
 Tipka FLANGER (str. 46)
Tipka ISOLATOR (str. 46)
Tipka  (reprodukcija)
Dodirnite je za pokretanje
reprodukcije.
Dodirnite i držite  više od 2
sekunde – reproducirat će se
ugrađena demonstracija zvuka.
Dodirnite  za zaustavljanje
demonstracije.
Tipka  (zaustavljanje)
——Dodirnite je za zaustavljanje
reprodukcije. Ako je dodirnete
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Dodirnite je kako biste
zaustavili prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Dodirnite je kako biste
zaustavili ugrađenu
demonstraciju zvuka.
 Tipka FUNCTION
Dodirnite je kako biste odabrali
funkciju.
 Tipka SOUND FIELD (str. 45)
Indikator MEGA BASS
Zasvijetli kad se odabere zvučni
efekt MEGA BASS.
Tipka MEGA BASS (str. 45)
Tipka FIESTA (str. 45)
Tipka FOOTBALL (str. 45)

(USB) (REC/PLAY) ulaz
Upotrijebite za povezivanje s
USB uređajem.
Ovaj se ulaz može upotrijebiti za
reprodukciju i prijenos glazbe.
Tipka REC TO USB
Dodirnite je kako biste prenijeli
glazbu na USB uređaj povezan s
(USB) ulazom.
Tipka ENTER
Dodirnite je da biste unijeli
postavke.
 Tipka PARTY LIGHT
(str. 23, 53)
Zaslon
Rasvjeta za zabavu(str. 53)
Nemojte gledati izravno u dio koji
emitira svjetlost kada je rasvjeta za
zabavu uključena.
 MIC1 priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona.
MIC2/GUITAR priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona ili gitare.
 Tipka PARTY CHAIN (str. 51)
 Tipka MIC ECHO (str. 52)
Tipka VOCAL FADER (str. 52)
 Indikator GUITAR
Zasvijetli kad je uključen način
rada gitare.
Tipka GUITAR (str. 53)
 Tipka MIC/GUITAR LEVEL
+/– (str. 52, 53)
 Indikator BLUETOOTH
(str. 38)
13HR
Tipka BLUETOOTH
Daljinski upravljač
Dodirnite je da biste odabrali
BLUETOOTH funkciju.
Tipka
PAIRING
Dodirnite je i držite da biste
aktivirali BLUETOOTH uparivanje
tijekom BLUETOOTH funkcije.
Tipka
+/– (odabir mape)
Dodirnite je da biste odabrali
mapu na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
Tipka / (idi natrag /
idi naprijed) (str. 24)
Tipka TUNING +/– (str. 37)
Tipka S1, S2, S3, S4 (str. 46)
 Tipka DJ OFF (str. 46)
Tipka SAMPLER (str. 46)

(N-Mark) (str. 41)
Tipka  (otvori/zatvori)
Dodirnite je da biste otvorili ili
zatvorili ladicu diska.
 Kotačić VOLUME/DJ CONTROL
Okrenite ga da biste prilagodili
jačinu zvuka.*
Okrenite ga da biste prilagodili
efekte FLANGER i ISOLATOR ili
neprestano emitiranje zvučnog
efekta SAMPLER (str. 46).
* Pomoću tog kotačića ne možete
prilagođavati jačinu zvuka kada je
odabrana opcija DJ Effect.
 Ladica diska
 Senzor daljinskog upravljača
14HR
Gumb  (napajanje)
Pritisnite ga da biste uključili
sustav ili ga stavili u stanje
pripravnosti.
 Gumb PLAY MODE
(str. 27, 35)
 Gumb REPEAT/FM MODE
(str. 28, 37)
 Brojčani gumbi (0 – 9)*1*2
——Pritisnite ih da biste odabrali
pjesmu, poglavlje ili datoteku
brojem stavke.
——Pritisnite ih da biste unijeli
brojeve ili vrijednosti.
Gumb SUBTITLE (str. 26)
2
Gumb AUDIO* (str. 26, 30)
Gumb
(unos)
Pritisnite ga za unos/potvrdu
postavki.
Gumb ANGLE (str. 26)
 Gumb SEARCH (str. 24, 25)
Gumb SETUP (str. 30)
Gumb  (jačina zvuka) +/–*2
Gumb MEDIA MODE (str. 24)
Pritisnite ga da biste odabrali
medije koji će se reproducirati
na podatkovnom disku ili USB
uređaju.
Gumb CLEAR (str. 25)
Gumb VOCAL FADER (str. 52)
Gumb MIC ECHO (str. 52)
Gumb SCORE (str. 53)
Gumb
+/– (odabir mape)
Pritisnite ga da biste odabrali
mapu na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
Gumb KEY CONTROL /
(str. 52)
 Gumb DVD TOP MENU
Pritisnite ga kako bi se prikazao
naslov DVD-a na TV zaslonu.
Gumb DVD/TUNER MENU
(str. 24, 25, 38)
Gumb RETURN (str. 25)
Gumb OPTIONS
Pritisnite ga da biste ušli ili izašli
iz izbornika opcija.
Gumb / / /
Pritisnite ga za odabir stavki
izbornika.
Pritisnite ga da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Gumb SHIFT*1
Pritisnite ga i držite kako biste
aktivirali ružičaste gumbe.
Gumb / (brzo
premotavanje unatrag /
brzo premotavanje unaprijed)
(str. 25)
Gumb
/ (sporo
premotavanje unatrag /
sporo premotavanje
unaprijed) (str. 25)
Gumb TUNING+/– (str. 37)
Gumb  (reprodukcija)*2
Pritisnite ga za pokretanje
reprodukcije.
Gumb / (idi natrag /
idi naprijed) (str. 24)
Gumb PRESET+/– (str. 38)
Gumb  (pauza)
Pritisnite ga da biste pauzirali
reprodukciju. Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite .
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite ga za zaustavljanje
reprodukcije. Ako ga pritisnete
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili ugrađenu
demonstraciju zvuka.
15HR
 Gumb FUNCTION +/–
Pritisnite ga kako biste odabrali
neku funkciju.
 Gumb MEGA BASS (str. 45)
 Gumbi SOUND FIELD
MUSIC (str. 45),
VIDEO (str. 45),
FOOTBALL (str. 45)
 Gumb PARTY LIGHT
(str. 23, 53)
Gumb LIGHT MODE (str. 53)
 Gumb DISPLAY (str. 18,
23, 30, 37, 39)
Pritisnite ga za promjenu
informacija na zaslonu.
Gumb
DISPLAY*1 (str. 29)
Pritisnite ga da biste prikazali ili
sakrili prikaz na zaslonu.
 Gumb SLEEP (str. 54)
*1 Ovaj je gumb ružičast. Da biste
upotrijebili ovaj gumb, držite gumb
SHIFT (), a zatim pritisnite ovaj gumb.
2
* Brojčani gumb 2/AUDIO, gumbi  +
i  imaju ispupčenje. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
16HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Jedinica (stražnji dio)
Početak rada
 VIDEO OUT priključak
Video kabelom (nije priložen)
priključite se na priključak video
ulaza TV-a ili projektora (str. 20).
 HDMI OUT (TV) priključak
HDMI kabelom (nije priložen)
priključite se na ulazni HDMI
priključak na TV-u (str. 20).
Napomena
Nemojte spajati ovaj sustav s TV-om
putem videouređaja.
17HR
 Priključci audio ulaza i izlaza
Za bilo koju od sljedećih veza
upotrijebite audio kabel (nije
priložen):
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R priključci
—Spojite
—
priključke audio ulaza
dodatne opreme.
—Povežite
—
se s drugim audio
sustavom i uživajte u funkciji
lančane zabave (str. 49).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R priključci
—Spojite
—
priključke audio
izlaza televizora ili audio i
videoopreme. Zvuk se čuje iz
sustava.
—Spojite
—
na drugi audio sustav
da biste uživali u funkciji
lančane zabave (str. 49).
 FM ANTENNA terminal
Pronađite mjesto i usmjerenje
koji omogućuju dobar prijam
kada postavite antene.
Držite antenu dalje od strujnog
kabela za napajanje (mrežni vod)
i USB kabela kako biste izbjegli
nastanak šuma.
Vodoravno rastegnite
FM antenu
 Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod)
Priključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) (priložen)
na jedinicu, a zatim umetnite kabel
u utor pri dnu jedinice. Ukopčajte
strujni kabel za napajanje (mrežni
vod) u zidnu utičnicu.
Zidna utičnica
Demonstracija (str. 23)
automatski se pokreće. Ako
pritisnete  (napajanje) da biste
uključiti sustav, demonstracija će
se završiti.
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav isključen, više puta
zaredom pritisnite gumb DISPLAY i
odaberite način bez prikaza (način
rada za uštedu energije) (str. 23).
18HR
Umetanje baterija
Umetnite dvije isporučene baterije
R03 (veličine AAA) s polaritetima
usklađenima kao što je prikazano u
nastavku.
bateriju ni baterije različite vrste.
Početak rada
Napomena
•• Ne koristite zajedno staru i novu
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije da biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
Upravljanje sustavom pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
jedinice.
19HR
Povezivanje TV-a
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Gledanje videa
Metode povezivanja odaberite prema priključcima na TV-u.
Visoka kvaliteta
HDMI IN (ARC)*2
 HDMI kabel*1 (nije priložen)
 Video kabel (nije priložen)
ili
HDMI IN
VIDEO IN
Standardna kvaliteta
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
*1 HDMI kabel velike brzine s Ethernetom
*2 Možete slušati zvuk s TV-a putem sustava ako ga povežete s HDMI IN (ARC) priključkom
TV-a. Funkcija Kanal za povrat zvuka (ARC) omogućuje TV-u emitiranje zvuka kroz
sustav HDMI vezom, bez potrebe za audiovezom (veza  u nastavku). Upute za
postavljanje funkcije ARC na ovom sustavu potražite u dijelu [AUDIO RETURN
CHANNEL] (str. 34). Informacije o provjeri kompatibilnosti funkcije ARC TV-a
potražite u uputama za upotrebu isporučene s TV-om.
20HR
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Ako sustav ne povežete s HDMI IN (ARC) priključkom TV-a, povežite ih ovako.
 Audio kabel (nije priložen)
AUDIO OUT
Početak rada
Da biste slušali zvuk s TV-a, više puta zaredom pritisnite gumb FUNCTION +/– i
odaberite "TV".
Možete i više puta zaredom dodirnuti gumb FUNCTION na jedinici.
Savjet
•• Također možete uživati u zvuku s vanjske opreme (DVD uređaji za reprodukciju itd.)
putem sustava tako da se priključite na AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) priključak na gore
opisan način . Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
•• Ako je prilikom priključivanja vanjske opreme razina audio izlaza iz sustava niska,
pokušajte namjestiti postavke audio izlaza na povezanoj opremi. Time možete
poboljšati razinu audio izlaza. Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
Ako se "CODE 01" i "SGNL ERR" pojave na prikazu jedinice
Kada signali audio ulaza prema sustavu nisu signali 2-kanalnog linearnog
PCM-a, poruke "CODE 01" i "SGNL ERR" (označavaju da ulazni audio signali
nisu podržani) pojavljuju se na zaslonu jedinice.
U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u kako
biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad TV-a.
21HR
Promjena sustava boje
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovisno o sustavu boje TV-a sustav
boje postavite na PAL ili NTSC.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boje mijenja se
sljedećim redoslijedom:
NTSC  PAL
Tu radnju izvršite tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir na jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Više puta zaredom dodirnite
FUNCTION i odaberite "DVD/CD".
3 Dodirnite i držite MIC ECHO i
ENTER više od 3 sekundi.
Na zaslonu se pojavljuje "NTSC" ili
"PAL".
Izvršavanje brzog
postavljanja
Prije upotrebe sustava možete
u brzom postavljanju napraviti
minimalne osnovne prilagodbe.
1 Uključite TV i prema vezi
odaberite ulaz.
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"DVD/CD".
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] pojavljuje se na dnu
TV zaslona.
22HR
4Pritisnite
bez umetanja diska.
Na TV zaslonu prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno o
državi ili regiji.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali jezik, a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali postavku
koja odgovara vrsti vašeg TV-a,
a zatim pritisnite .
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP je dovršen.],
sustav je spreman za reprodukciju.
Ručna promjena postavki
Pogledajte "Upotreba izbornika za
postavljanje" (str. 30).
Izlaz iz brzog postavljanja
Pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka vodiča pojavljuje se kada
prvi puta uključite sustav ili nakon
izvršavanja funkcije [RESET] (pogledajte
"Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje" na stranici 64).
Promjena načina prikaza
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz se mijenja na sljedeći način.
Demonstracija
Nema prikaza (način rada za uštedu
energije)
Zaslon je isključen radi uštede energije.
Prije upotrebe USB
uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite
u odjeljku "Web-mjesta za
kompatibilne uređaje" (str. 11).
(Uređaje Apple možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Osnovna reprodukcija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite "DVD/
CD" ili "USB".
Možete i više puta zaredom
dodirnuti FUNCTION na jedinici.
2 Pripremite izvor za reprodukciju.
Reprodukcija diska/USB uređaja
Poruke o glavnim značajkama
sustava prolaze preko zaslona i
uključuje se osvjetljenje.
Da biste isključili osvjetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Reprodukcija diska/
USB uređaja
Za DVD/CD funkciju:
Dodirnite  na jedinici da biste
otvorili ladicu diska i umetnite disk
tako da je strana s naljepnicom
okrenuta prema gore.
Prilikom reprodukcije diska od 8 cm
kao što je pojedinačni CD stavite ga
na unutarnji krug ladice.
23HR
Ponovno pritisnite  na jedinici
kako biste zatvorili ladicu diska.
Nemojte silom zatvarati ladicu za
disk jer to može uzrokovati kvar.
Za USB funkciju:
Spojite USB uređaj na
(USB) ulaz.
Reprodukcija određene datoteke
1 Pritisnite MEDIA MODE više puta
zaredom kako biste odabrali
[MUSIC] ili [VIDEO].
2 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa mapa.
Napomena
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
3 (Samo
)
Više puta za redom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu mapu.
4 Pritisnite
za prikaz popisa
datoteka.
4Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ostale radnje
Za
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Brisanje točke Dvaput pritisnite .
za nastavak
reprodukcije
Odabir pjesme, Pritisnite  ili 
datoteke,
tijekom reprodukcije.
poglavlja ili
Ili, držite pritisnutim
scene
gumb SHIFT, pritisnite
numeričke gumbe i
zatim pritisnite .
(Radnja možda nije
dopuštena na disku ili
USB uređaju.)
24HR
5 Više puta zaredom pritisnite
za odabir željene datoteke, a
zatim pritisnite .
/
Drugi postupci za
reprodukciju
Funkcija možda neće biti raditi
ovisno o vrsti diska/datoteke.
Za
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Prikaz popisa Pritisnite SEARCH.
mapa ili popisa Ponovno pritisnite
datoteka
SEARCH kako biste
isključili popis mapa ili
popis datoteka.
Za
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
Učinite ovo
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe kako biste unijeli broj
naslova, poglavlja, scene, pjesme
ili kazala, a zatim pritisnite .
Povratak na
Pritisnite RETURN.
popis mapa iz
popisa datoteka
Brzo
pronalaženje
točke u načinu
brzog
premotavanja
unaprijed ili
unatrag
(zaključavanje
traženja)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
Pokreće se reprodukcija.
Napomena
•• Za VIDEO CD s PBC reprodukcijom
Gledanje kadar Pritisnite , a zatim
po kadar
pritisnite
ili .
(usporena
Svaki put kada
reprodukcija) pritisnete
ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
Pretraživanje određene točke
pomoću vremenskog koda
1 Više puta zaredom pritisnite
Traženje određene pjesme
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja vremena.
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim,
pritisnite brojčane gumbe kako biste
odabrali pjesmu koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite .
1 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa pjesama.
2 Više puta zaredom pritisnite
.
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
pjesme/kazala
1 Više puta zaredom pritisnite
brojčane gumbe za unos
vremenskog koda i zatim
pritisnite .
Primjer: za pronalazak prizora 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT, a
zatim pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste poništili broj.
Pretraživanje pomoću gumba
SEARCH
/
za odabir pjesme koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite
2 Pritisnite i držite SHIFT, pritisnite
Reprodukcija diska/USB uređaja
pritisnite SEARCH kako biste potražili
prizor.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije
pritisnite SEARCH kako biste potražili
pjesmu i kazalo.
SEARCH tijekom reprodukcije kako
biste odabrali način pretraživanja.
Pretraživanje pomoću DVD
izbornika
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali naslov ili stavku koju
želite reproducirati i zatim
pritisnite .
25HR
Promjena kutova kamere
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite ANGLE kako
biste odabrali željeni kut kamere.
Odabir postavke titlova
VIDEO CD / AUDIO CD / audio
datoteka
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 1.
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
Više puta zaredom pritisnite
SUBTITLE tijekom reprodukcije
kako biste odabrali željeni jezik
titlova ili isključili titlove.
Promjena jezika/zvuka
zapisa 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 2.
Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
Više puta zaredom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije kako
biste odabrali željeni audio format
ili način rada.
Pomoću izbornika PBC
(upravljanje reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
DVD VIDEO
Možete odabrati audio format ili
jezik kada izvor sadrži više audio
formata ili višejezični zvuk.
Kada se prikazuju 4 znamenke,
one označavaju kôd jezika.
Pogledajte "Popis jezičnih kodova"
(str. 70) da biste potvrdili koji
jezik kôd predstavlja. Kada se isti
jezik prikazuje dva ili više puta,
DVD VIDEO snima se u više audio
formata.
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
tipke kako biste odabrali broj
željene stavke, a zatim
pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju prema
uputama u izborniku.
Napomena
PBC reprodukcija otkazana je ako je
aktivirano ponavljanje reprodukcije.
26HR
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane tipke za odabir pjesme
nakon što se reprodukcija zaustavi.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Povratak na PBC reprodukciju
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Reprodukcija normalnim
redoslijedom (uobičajena
reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: reproducira disk.
•• [FOLDER]*: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
Sustav može pohraniti točke za
nastavak reprodukcije za čak 6
diskova i nastaviti reprodukciju
nakon ponovnog umetanja istog
diska. Ako pohranite točku za
nastavak reprodukcije za sedmi
disk, briše se točka za nastavak
reprodukcije za prvi disk.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
postavite [MULTI-DISC RESUME] u
[SYSTEM SETUP] na [ON] (str. 33).
Napomena
Ako želite pokrenuti reprodukciju
ispočetka, dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
 Tijekom reprodukcije s USB uređaja
•• [ONE USB DEVICE]: reproducira
USB uređaj.
•• [FOLDER]: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na USB uređaju.
Napomena
Reprodukcija diska/USB uređaja
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Upotreba načina
reprodukcije
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [DISC] ili [ONE USB DEVICE],
na zaslonu ne svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [FOLDER], na zaslonu
svijetli "FLDR".
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke s
diska.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
27HR
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
 Tijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
Napomena
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetli "SHUF".
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [FOLDER (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Nasumična reprodukcija nije moguća za
datoteke s videozapisima.
•• Nasumična reprodukcija otkazat će se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
•• Nasumična reprodukcija može se
otkazati nakon što odaberete mapu ili
pjesmu za reprodukciju.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Više puta zaredom pritisnite REPEAT.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljaju se sve pjesme
ili datoteke u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavlja sav sadržaj (samo
DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavlja trenutačni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavlja trenutačno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavlja trenutačnu pjesmu.
•• [FILE]: ponavlja trenutačnu
datoteku s videozapisima.
28HR
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Više puta zaredom pritisnite REPEAT
da biste odabrali [OFF].
Napomena
•• Na zaslonu svijetli "
" kada je ponavljanje
reprodukcije postavljeno na [ALL] ili [DISC].
•• Na zaslonu svijetli "
" kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije s
VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrsti DVD VIDEO diska, ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcije poništava se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— isključite sustav (samo DVD VIDEO i
VIDEO CD)
—— promijenite funkciju (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
Možete ograničiti reprodukciju
DVD VIDEO diskova s obzirom na
unaprijed određenu razinu. Scene se
mogu preskočiti ili zamijeniti drugim
scenama.
1 Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite SETUP.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
[PARENTAL CONTROL],
a zatim pritisnite .
4Pritisnite SHIFT i držite ga
Ako zaboravite svoju lozinku
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
6Više puta zaredom pritisnite
Područje je odabrano.
Kada odaberete [OTHERS], unesite
regionalni kôd željenog geografskog
područja koje možete pronaći na
popisu "Popis regionalnih kodova za
roditeljski nadzor" (str. 71) tako što
ćete pritisnuti i držati SHIFT, a zatim
pritisnuti brojčane gumbe.
7 Više puta zaredom pritisnite
/
8Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [LEVEL],
a zatim pritisnite .
kako biste odabrali željenu
razinu, a zatim pritisnite .
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV zaslonu
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, a zatim više puta
zaredom pritisnite DISPLAY
tijekom reprodukcije.
Reprodukcija diska/USB uređaja
/
kako biste odabrali geografsko
područje kao ograničenje razine
reprodukcije, a zatim pritisnite .
Izvadite disk i ponovite korake od 1
do 3 iz odjeljka "Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski
nadzor)" (str. 28). Pritisnite SHIFT
i držite ga pritisnutim, pritisnite
brojčane gumbe za unos lozinke
"199703", a zatim pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Potom ponovno umetnite disk i
pritisnite .
Morat ćete ponovno unijeti novu
lozinku.
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
Isključivanje funkcije roditeljskog
nadzora
Postavite [LEVEL] na [OFF] u 8. koraku.
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
1 Umetnite disk i pritisnite .
Zaslon za unos lozinke prikazuje se
na TV zaslonu.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
Sustav pokreće reprodukciju.
 Informacije o reprodukciji
Vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta datoteke
 Status reprodukcije
 Naslov*1/pjesma/naziv
datoteke*2
 Album*1/naziv mape*2/
poglavlje/broj kazala
29HR
 Naziv izvođača*1*2
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
*1 Ako audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Ako naziv sadrži znakove koji se
ne mogu prikazati, ti će se znakovi
prikazati kao "_".
Napomena
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
—— neke informacije možda se neće
prikazati
—— neće se moći prikazati neki znakovi.
•• Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO diskove
i datoteke s videozapisima
Više puta za redom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije.
Informacije na zaslonu
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke mogu se razlikovati
ovisno o državi ili regiji.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika za
postavljanje. Neke postavke izbornika za
postavljanje stoga se možda neće izvoditi.
1 Kada se reprodukcija zaustavi u
DVD/CD ili USB funkciji, pritisnite
SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav uključen.
Informacije možete prikazati na
sljedeći način:
—vrijeme
—
reprodukcije / preostalo
vrijeme pjesme, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
informacije o izvođaču
i albumu.
3 Više puta zaredom pritisnite
/
4Više puta zaredom pritisnite
/
Napomena
Izlazak iz izbornika
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
30HR
Upotreba izbornika za
postavljanje
moći prikazati ovisno o znakovima.
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vrijeme reprodukcije audio
datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
ne prikazuje se ispravno.
kako biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite .
za odabir željene postavke, a
zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je dovršeno.
Pritisnite SETUP.
Postavljanje jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
ostavljanje TV zaslona
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
Postavlja jezik prikaza na zaslonu.
[MENU]
Postavlja jezik za DVD izbornik.
[16:9]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a sa širokim
zaslonom ili funkcijom širokog
zaslona.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Prebacuje jezik titlova snimljenih na
DVD VIDEO disku.
Kada odaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titlova promijenit će se u skladu
s jezikom koji ste odabrali za zvučni
zapis.
Napomena
Ako odaberete [OTHERS] u [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], unesite kôd jezika
iz poglavlja "Popis jezičnih kodova"
(str. 70) pomoću brojčanih gumba.
[4:3 LETTER BOX]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. Ova postavka prikazuje široku
sliku s crnim crtama na vrhu i dnu.
[4:3 PAN SCAN]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
Reprodukcija diska/USB uređaja
Mijenja jezik zvučnog zapisa.
Ako odaberete [ORIGINAL], odabire
se jezik kojem je dodijeljen prioritet
na disku.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a s funkcijom
širokog zaslona. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na
TV-u sa širokim zaslonom.
31HR
[NORMAL]: Mijenja veličinu slike
kako bi odgovarala veličini zaslona
s izvornim omjerom slike. Ova
postavka prikazuje crne crte na
lijevoj i desnoj strani kada se slika
prikazuje u omjeru 4:3.
[FRAME]: slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
ostavljanje mogućnosti
P
zvuka – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresija dinamičkog raspona)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovom se postavkom postavlja
sustav boje (PAL ili NTSC).
[AUTO]: emitira video signal u
skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Promjena sustava boje" (str. 22).
[BLACK LEVEL]
(samo modeli za Latinsku Ameriku)
Odabir razine crne boje (razina
postavljanja) izlaznog video signala
iz priključka VIDEO OUT.
[ON]: postavlja razinu crne boje
izlaznog signala na standardnu razinu.
[OFF]: smanjuje standardnu razinu
crne boje. Upotrijebite ovu opciju
kada slika postane previše blijeda.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se
bez podrhtavanja. U uobičajenim
okolnostima odaberite tu postavku.
32HR
Korisno je kada želite gledati filmove
uz nisku glasnoću zvuka kasno
navečer.
[OFF]: isključeno.
[STANDARD]: dinamički raspon
komprimiran je prema želji
snimatelja.
[TRACK SELECTION]
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO disk na
kojemu je snimljeno više audio
formata (format PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
[A/V SYNC]
(Samo datoteke s videozapisima)
[OFF]: Ne prilagođava se.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk kada zvuk nije
usklađen s prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
Odabire signal audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitira višekanalni zvuk
u 2-kanalni stereosignal.
[DOLBY SURROUND]: emitira
višekanalni zvuk u 2-kanalni
surround signal.
Napomena
Ova funkcija radi samo za HDMI OUT (TV)
priključak.
ostavljanje sustava
P
– [SYSTEM SETUP]
Čuvar zaslona pomaže štititi uređaj
za prikazivanje od oštećenja (dupla
slika). Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje se
ako sustav miruje otprilike 15 minuta.
[OFF]: isključuje funkciju. Ne
prikazuje se slika čuvara zaslona.
[BACKGROUND]
Odabire boju pozadine ili sliku koja
će se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) snimljena na disku
prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika pohranjena u sustavu.
[BLUE]: pozadina je plava.
[BLACK]: pozadina je crna.
[PARENTAL CONTROL]
Postavlja ograničenje reprodukcije.
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Ograničavanje reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)" (str. 28).
[ON]: pohranjuje točke za nastavak
reprodukcije u memoriju za najviše
6 diskova.
[OFF]: reprodukcija započinje od
točke za nastavak reprodukcije samo
za disk koji se trenutno nalazi u
sustavu.
[RESET]
Vraća zadane postavke izbornika za
postavljanje. Pojedinosti potražite u
odjeljku "Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje" (str. 64).
ostavljanje HDMI opcija
P
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Odabire rezoluciju TV izlaza kada je
TV povezan putem HDMI kabela.
[AUTO(1920×1080p)]: emitira video
signale prema rezoluciji TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
emitira video signale prema
odabranoj postavci rezolucije.
Reprodukcija diska/USB uređaja
[SCREEN SAVER]
[MULTI-DISC RESUME]
*1 Samo za modele za Latinsku Ameriku.
*2 Za druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: emitira YCBCR video signale.
[RGB]: Reproducira RGB video signale.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: emitira audio signale
u izvornom formatu iz HDMI OUT
(TV) priključka.
[PCM]: emitira 2-kanalne linearne
PCM signale iz HDMI OUT (TV)
priključka.
33HR
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Kontrola za HDMI
omogućena je. Možete zajednički
raditi sa sustavom i TV-om koji su
spojeni HDMI kabelom.
[OFF]: isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Postavite ovu funkciju kada sustav
priključite u priključak HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka. Ta
je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[OFF]: isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[AUTO]: kada isključite TV, sustav
se automatski isključuje u sljedećim
slučajevima:
—tijekom
—
reprodukcije videozapisa
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se zaustavi reprodukcija zvuka
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se odabere TV funkcija.
[ON]: sustav se automatski
isključuje kada isključite TV bez
obzira na funkciju.
[OFF]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
USB prijenos
Prije upotrebe USB
uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite u
odjeljku "Web-mjesta za kompatibilne
uređaje" (str. 11).
(Uređaje Apple možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Prijenos glazbe
Možete prenositi glazbu s diska
(samo AUDIO CD ili MP3 diskovi)
na USB uređaj povezan s (USB)
ulazom.
Sustav može prenijeti datoteke u
audio formatu MP3.
Napomena
•• Tijekom prijenosa ili brisanja nemojte
uklanjati USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na USB uređaju ili
oštetiti sam uređaj.
•• MP3 datoteke imaju istu brzinu prijenosa
u bitovima kao i izvorne datoteke.
•• Prilikom prijenosa s AUDIO CD-a prije
prijenosa možete odabrati brzinu
prijenosa u bitovima.
•• Prijenos i brisanje s USB-a nisu
dopušteni ako je otvorena ladica diska.
Informacije o zaštićenom sadržaju
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Odabir brzine prijenosa u bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima da biste
prenijeli glazbu veće kvalitete.
34HR
3 Pripremite izvor zvuka.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali i "BIT RATE", a
zatim pritisnite .
/
Sinkronizirani prijenos:
ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
kako biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• "256 kb/s": kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju bolju
kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Ako prijenos započnete u nasumičnoj
reprodukciji ili ponavljanju reprodukcije,
odabrani način reprodukcije automatski
se vraća na uobičajenu reprodukciju.
3 Više puta zaredom pritisnite
kako biste odabrali željenu
brzinu prijenosa u bitovima, a
zatim pritisnite .
•• "128 kb/s": kodirane MP3
Glazbu možete prenijeti na USB
uređaj priključen na
(USB) ulaz
na sljedeći način:
•• Sinkronizirani prijenos: prijenos
svih MP3 datoteka s diska na USB.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije.
Tu radnju izvršite tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir na jedinici.
1 Priključite prijenosni USB uređaj
na
(USB) ulaz.
Napomena
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
2 Više puta zaredom dodirnite
FUNCTION i odaberite "DVD/
CD", a zatim umetnite disk.
REC1 prijenos:
odaberite pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4Dodirnite REC TO USB.
USB prijenos
Prijenos glazbe s diska
Napomena
Na zaslonu se prikazuje "PUSH ENTER".
5 Dodirnite ENTER.
Prijenos započinje, a na zaslonu se
zatim pojavljuje "DO NOT REMOVE".
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav će
učiniti sljedeće:
Sinkronizirani prijenos:
disk se automatski zaustavlja.
REC1 prijenos:
disk nastavlja s reprodukcijom
sljedeće pjesme ili datoteke.
Zaustavljanje prijenosa
Dodirnite .
Napomene o prijenosu
•• Ne možete prenositi MP3 datoteke s
diska u UDF formatu (univerzalni format
diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa ne emitira se zvuk.
•• Tekstni podaci s CD-a ne prenose se u
stvorene MP3 datoteke.
35HR
•• Prijenos se automatski zaustavlja ako:
—— Tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
—— Broj audio datoteka ili mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
redni broj, a originalna datoteka ili
mapa ne brišu se.
•• Sljedeće radnje ne možete napraviti
tijekom prijenosa:
—— izbaciti disk
—— odabrati drugu pjesmu ili datoteku
—— pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci
—— promijeniti funkciju.
•• Kada prenosite glazbu na WALKMAN®
pomoću funkcije "Media Manager for
WALKMAN", obavezno prenosite u MP3
formatu.
•• Prilikom priključivanja uređaja
WALKMAN® na sustav, priključite ga
nakon što se poruke "Creating Library"
ili "Creating Database" više ne prikazuju
na uređaju WALKMAN®.
Pravila za izradu mapa i datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji se može generirati
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD ili
REC1-MP3.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
Tijekom prijenosa na USB uređaj,
mapa "MUSIC" stvara se izravno
ispod mape "ROOT". Mape i datoteke
generiraju se u mapi "MUSIC" u skladu
s načinom i izvorom prijenosa na
način opisan u nastavku:
Sinkronizirani prijenos
 Prilikom prijenosa CD-DA zapisa
s AUDIO CD-a
Naziv mape: "CDDA0001"*
Naziv datoteke: "TRACK001"*
 Prilikom prijenosa MP3 datoteka
s diska
Naziv mape: Isto kao izvor
Naziv datoteke: Isto kao izvor
REC1 prijenos
 Prilikom prijenosa CD-DA zapisa
s AUDIO CD-a
Naziv mape: "REC1-CD"
Naziv datoteke: "TRACK001"*
 Prilikom prijenosa MP3 datoteke
s diska
Naziv mape: "REC1-MP3"
Naziv datoteke: Isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se serijski.
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite "USB".
2 Pritisnite MEDIA MODE više
puta zaredom kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite OPTIONS.
4Više puta zaredom pritisnite
kako biste odabrali "ERASE",
a zatim pritisnite .
Popis mapa prikazuje se na TV
zaslonu.
36HR
/
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali mapu, a zatim
pritisnite .
Popis datoteka prikazuje se na TV
zaslonu.
.
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, na popisu
odaberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se prikazuje "FOLDER
ERASE" ili "TRACK ERASE" i
"PUSH ENTER".
Da biste otkazali brisanje, pritisnite .
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
"COMPLETE".
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Možete izbrisati samo podržanu audio
datoteku, datoteku u MP3 formatu i
datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete brisati audio datoteke ili
mape kad je odabrana nasumična
reprodukcija. Prije brisanja postavite
način reprodukcije na način uobičajene
reprodukcije.
•• Brisanje nije dopušteno ako je otvorena
ladica diska.
FUNCTION +/– i odaberite
"TUNER FM".
Možete i više puta zaredom
dodirnuti FUNCTION na jedinici.
2 Namjestite stanicu.
Za automatsko traženje:
Pritisnite i držite TUNING+/– sve dok
se frekvencija na zaslonu ne počne
mijenjati.
Traženje se prekida automatski
nakon pronalaska i podešavanja
stanice. "ST" (samo za FM
stereoprograme) svijetli na zaslonu.
Ako traženje ne prestaje, pritisnite 
da ga prekinete. Zatim provedite
ručno pretraživanje (u nastavku).
Tuner
7 Pritisnite
Slušanje radija
1 Više puta zaredom pritisnite
6Više puta zaredom pritisnite
/
za odabir audio datoteke koju
želite izbrisati, a zatim pritisnite
Tuner
Za ručno podešavanje:
Više puta zaredom pritisnite
TUNING+/– kako biste namjestili
stanicu koju želite.
Napomena
Kada namjestite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice. RDS informacije možete
provjeriti ako tako da više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe
FM stereostanice, više puta zaredom
pritisnite FM MODE sve dok "ST"
ne nestane sa zaslona. Izgubit ćete
stereoefekt, ali će prijam biti bolji.
37HR
Memoriranje radijskih stanica
Do 20 FM stanica možete pohraniti
kao omiljene stanice.
1 Prebacite na željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali željeni
memorirani broj, a zatim
pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje
"COMPLETE" i stanica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Slušanje memoriranih stanica
Više puta zaredom pritisnite
PRESET+/– kako biste odabrali
željeni memorirani broj.
Možete i pritisnuti i držati SHIFT,
pritisnuti numeričke gumbe i zatim
pritisnuti .
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
jest bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Odjeljak za BLUETOOTH" (str. 68).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Web-mjesta za kompatibilne
uređaje" (str. 11).
O indikatoru funkcije BLUETOOTH
Status funkcije BLUETOOTH pokazuje
indikator BLUETOOTH na jedinici koji
svijetli ili treperi u plavoj boji.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH stanje Polako treperi
pripravnosti
BLUETOOTH
Brzo treperi
uparivanje
BLUETOOTH veza je Svijetli
uspostavljena
38HR
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja.
Postupak uparivanja dovoljno je
provesti jednom.
Ako je vaš uređaj pametni telefon
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC, ručni postupak uparivanja nije
nužan. (Pogledajte "Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC" (str. 41).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od jedinice.
jedinici dodirnite BLUETOOTH.
Na zaslonu će se prikazati "BT
AUDIO".
Savjet
•• Ako nema informacija o
uparivanju sustava (primjerice ako
upotrebljavate funkciju BLUETOOTH
po prvi put nakon kupnje), "PAIRING"
treperi na zaslonu i sustav ulazi u
način rada za uparivanje. Prijeđite na
4. korak.
•• Ako je sustav priključen na
BLUETOOTH uređaj, dodirnite
BLUETOOTH na jedinici kako bi
se prekinula veza s BLUETOOTH
uređajem.
3 Dodirnite i držite
PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili više.
"PAIRING" treperi na zaslonu.
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati. U
tom slučaju ponovite postupak od
3. koraka.
Napomena
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
"0000". Lozinka se može zvati
"pristupni kod", "PIN kod", "PIN broj" ili
"zaporka".
6Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kada je uparivanje dovršeno i
BLUETOOTH veza uspostavljena,
na zaslonu se prikazuje naziv
BLUETOOTH uređaja.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
uspostavljanje veze možda će
automatski započeti nakon
dovršetka uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti uzastopnim pritiskanjem
gumba DISPLAY.
BLUETOOTH
2 Za odabir funkcije BLUETOOTH na
5 Odaberite "MHC-V50D" na
Napomena
•• Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
Poništavanje postupka
uparivanja
Dodirnite i držite PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili više sve dok
se na zaslonu ne pojavi "BT AUDIO".
4Provedite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
39HR
Brisanje informacija o uparivanju
Tu radnju izvršite tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir na jedinici.
1 Dodirnite BLUETOOTH da biste
odabrali BLUETOOTH funkciju.
Na zaslonu će se prikazati "BT AUDIO".
Ako je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, naziv BLUETOOTH uređaja
prikazuje se na zaslonu. Dodirnite
BLUETOOTH da biste prekinuli vezu s
BLUETOOTH uređajem.
2 Dodirnite i držite ENTER i
– oko
3 sekunde.
"BT HIST CLEAR" pojavljuje se na
zaslonu, a sve se informacije o
uparivanju brišu.
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Možete rukovati BLUETOOTH
uređajem tako da pomoću
funkcije AVRCP povežete sustav i
BLUETOOTH uređaj.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
—Je
— li BLUETOOTH funkcija
BLUETOOTH uređaja uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno (str. 39).
Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete
upravljati pomoću gumba , , ,
/ i /.
1 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici za odabir funkcije
BLUETOOTH.
Na zaslonu će se prikazati "BT
AUDIO".
40HR
2 Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici da
biste se povezali s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređajem ako uređaj
nije povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje se na
zaslonu.
3 Dodirnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete morati dvaput
dodirnuti .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju izvora zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
Napomena
•• Kada sustav nije povezan ni s jednim
BLUETOOTH uređajem, sustav će se
automatski povezati s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
dodirnete BLUETOOTH ili  na jedinici.
•• Ako pokušate povezati drugi
BLUETOOTH uređaj i sustav, veza s
trenutačno povezanim BLUETOOTH
uređajem bit će prekinuta.
Prekid BLUETOOTH veze
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici. Na
zaslonu će se prikazati "BT AUDIO".
Ovisno o BLUETOOTH uređaju
BLUETOOTH veza može se
automatski prekinuti kada
zaustavite reprodukciju.
Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim
dodirom pomoću
tehnologije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni i
IC oznake.
Kada ga dodirnete pametnim
telefonom kompatibilnim s funkcijom
NFC, sustav automatski čini sljedeće:
—uključuje
—
se u funkciji BLUETOOTH
—dovršava
—
uparivanje i
uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Pametni telefoni s ugrađenom
NFC funkcijom (OS: Android 2.3.3
ili noviji, ne uključujući sustav
Android 3.x)
Napomena
•• Sustav istodobno može prepoznati i
povezati se samo s jednim pametnim
telefonom koji je kompatibilan s
tehnologijom NFC. Ako sa sustavom
pokušate povezati drugi pametni
telefon kompatibilan s tehnologijom
NFC, prekinut će se veza s trenutačno
povezanim pametnim telefonom
kompatibilnim s tehnologijom NFC.
•• Ovisno o vašem pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC,
možda ćete prethodno morati provesti
sljedeće korake na pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC.
—— Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona kompatibilnog s
NFC tehnologijom.
—— Ako vaš pametni telefon kompatibilan s
tehnologijom NFC upotrebljava verziju
sustava Android stariju od verzije
4.1.x, preuzmite i pokrenite aplikaciju
"NFC Easy Connect". "NFC Easy Connect"
besplatna je aplikacija za pametne
telefone sa sustavom Android, a može
se preuzeti na web-mjestu Google
Play. (Aplikacija nije dostupna u svim
državama/regijama.)
N-Mark na jedinici dok ne
započne vibrirati.
Dovršite povezivanje prateći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
naziv BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na pametnom telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje BLUETOOTH
veze ne uspije, napravite sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice
ako upotrebljavate torbicu za pametni
telefon dostupnu na tržištu.
—— Ponovo dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na jedinici.
—— Ponovno pokrenite aplikaciju
"NFC Easy Connect".
BLUETOOTH
Kompatibilni pametni telefoni
1 Pametnim telefonom dodirnite
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom oznaku N na jedinici.
41HR
Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka
Možete omogućiti primanje AAC,
LADC ili SBC kodeka s BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC je moguće
odabrati samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali "BT CODEC",
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
za odabir postavke, a zatim
pritisnite .
Savjet
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko BLUETOOTH veze. Za
razliku od ostalih tehnologija kodiranja koje
su kompatibilne s BLUETOOTH funkcijom,
kao što je SBC, ona radi bez snižavanja
frekvencija signala audiosadržaja visoke
rezolucije*1 i omogućuje prijenos približno
tri puta više podataka*2 od ostalih
tehnologija putem BLUETOOTH bežične
mreže uz neusporedivu kvalitetu zvuka
zahvaljujući učinkovitom kodiranju i
poboljšanom pakiranju.
*1 Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
*2 U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s
(96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
•• "AUTO": omogućava prijam u
formatu kodeka AAC ili LDC
•• "SBC": prijam u formatu kodeka SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS.
Napomena
•• Ako je odabran AAC ili LDAC, možete
uživati u zvuku visoke kvalitete. Ako ne
možete slušati AAC ili LDAC zvuk s uređaja
ili je zvuk isprekidan, odaberite "SBC".
•• Ako promijenite ovu postavku dok je
sustav povezan s BLUETOOTH uređajem,
veza s BLUETOOTH uređajem bit će
prekinuta. Da biste sustav povezali s
BLUETOOTH uređajem, ponovno provedite
uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
omogućuje automatsko uključivanje
sustava kad uspostavite BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali "BT STSBY",
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
za odabir postavke, a zatim
pritisnite .
•• "ON": sustav se automatski
uključuje čak i kad je sustav u
stanju pripravnosti.
•• "OFF": isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
42HR
/
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Možete se povezati sa sustavom s
uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal sustava uključen. BLUETOOTH
signal uključen je po zadanim
postavkama.
Na jedinici dodirnite i držite ENTER
i + oko 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje "BT ON" ili
"BT OFF".
Napomena
je BLUETOOTH signal isključen:
—— uparivanje i/ili povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
—— brisanje informacija o uparivanju
—— upotreba "SongPal"
—— mijenjanje BLUETOOTH audiokodeka.
•• Ako dodirnete N-Mark na jedinici s
pametnim telefonom kompatibilnim s
tehnologijom NFC ili uključite BLUETOOTH
stanje pripravnosti, BLUETOOTH signal
automatski će se uključiti.
"SongPal" je posebna aplikacija
za upravljanje audio uređajima
tvrtke Sony koji su kompatibilni
s aplikacijom "SongPal "pomoću
pametnog telefona ili tableta.
Potražite aplikaciju "SongPal" u
trgovinama Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
"SongPal" vam omogućuje sljedeće:
—Promjenu
—
funkcije sustava,
upravljanje reprodukcijom diska/
USB uređaja i namještanje FM
stanice.
—Pregledavanje
—
glazbenog sadržaja
diska/USB uređaja.
—Prikaz
—
informacija o disku/USB-u
kao što su vrijeme reprodukcije i
naslova.
—Podešavanje
—
jačine zvuka i promjena
postavke zvuka.
BLUETOOTH
•• Sljedeće radnje ne možete obaviti kada
Upravljanje
sustavom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (SongPal)
1 Tražite "SongPal" ili skenirajte
dvodimenzionalni kod u nastavku.
2 Preuzmite aplikaciju "SongPal"
na uređaj.
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 38).
4Pokrenite aplikaciju "SongPal" i
slijedite upute na zaslonu.
43HR
Napomena
•• Preporučujemo da upotrebljavate
najnoviju verziju aplikacije "SongPal".
•• Ako aplikacija "SongPal" ne radi
ispravno, dodirnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovno uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza uobičajeno radila.
•• Dostupne radnje putem aplikacije
"SongPal" mogu se razlikovati ovisno o
audio uređajima.
•• Više pojedinosti o aplikaciji "SongPal"
potražite na sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Specifikacija i dizajn aplikacije
"SongPal" podložni su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Napravite lude
zabave s aplikacijom
"Fiestable"
Možete kontrolirati značajke
zabave na kućnom audio sustavu
tvrtke Sony pomoću intuitivnog
i elegantnog korisničkog sučelja
aplikacije "Fiestable". Aplikacija
"Fiestable" omogućuje vam da
kontrolirate značajke kao što su
DJ Effect, osvjetljenje i Karaoke.
Čak i ako je aplikacija "Fiestable"
instalirana, ikona "Fiestable" ne
prikazuje se na početnom zaslonu
pametnog telefona ili tableta.
Ugrađena je u aplikaciju "SongPal"
u obliku programskog dodatka.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
"SongPal" na svoj uređaj
(str. 43).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
"Fiestable" u trgovinama Google
Play ili App Store pomoću uređaja.
44HR
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 38).
4Pokrenite aplikaciju "SongPal"
i dodirnite ikonu aplikacije
"Fiestable" u gornjem lijevom
kutu.
Napomena
Više pojedinosti o aplikaciji "SongPal"
potražite na sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Za
Učinite ovo
Pojačavanje basa
i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Dodirnite MEGA
BASS na jedinici da
biste odabrali "BASS
ON". Indikator MEGA
BASS zasvijetli.
Da biste otkazali,
ponovno dodirnite
MEGA BASS i
odaberite "BASS
OFF".
Reprodukcija
zvučnog efekta
dvorane (Fiesta)
Više puta zaredom
pritisnite MUSIC ili
VIDEO.
Možete i više puta
zaredom dodirnuti
SOUND FIELD na
jedinici.
Da biste otkazali,
više puta zaredom
pritisnite MUSIC i
odaberite "FLAT".
Odabir načina
virtualnog nogometa
Dok gledate prijenos nogometne
utakmice, osjećat ćete se kao da se
nalazite na stadionu.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcija
AUDIO IN i TV.
•• "ON NARRATION": možete uživati u
očaravajućem osjećaju prisutnosti na
nogometnom stadionu zahvaljujući
naglašenom zvuku navijanja.
•• "OFF NARRATION": možete uživati u
još više očaravajućem osjećaju
prisutnosti na nogometnom stadionu
smanjujući jačinu zvuka naracije u
korist naglašavanja navijanja.
Otkazivanje načina virtualnog
nogometa
Više puta zaredom pritisnite MUSIC i
odaberite "FLAT".
Napomena
•• Preporučujemo da odaberete način
virtualnog nogometa svaki put kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove kada
je odabrana opcija "OFF NARRATION",
preporučujemo da odaberete
"ON NARRATION".
•• Ova značajka ne podržava monozvuk.
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Prilagođavanje zvuka
Odabir zvučnog
polja
Dodirnite FIESTA
na jedinici.
Da biste otkazali,
više puta zaredom
dodirnite SOUND
FIELD na jedinici i
odaberite "FLAT".
Više puta zaredom pritisnite
FOOTBALL dok gledate prijenos
nogometne utakmice.
Možete pojačati ili sniziti razinu
određenih frekvencijskih pojasa, a
zatim spremiti postavku u memoriju
kao "CUSTOM EQ".
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali "BT CUSTOM
EQ", a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
kako biste prilagodili razinu
ekvilizatora, a zatim pritisnite
/
.
45HR
4Ponovite 3. korak kako biste
prilagodili razinu drugih
frekvencijskih pojasa i surround
efekta.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Odabir prilagođene postavke
ekvilizatora
Više puta zaredom pritisnite MUSIC i
odaberite "CUSTOM EQ".
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)
Tu radnju izvršite tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir na jedinici.
1 Dodirnite sljedeći gumb kako
biste odabrali vrstu efekta.
•• FLANGER: stvaranje dubokog
flanger efekta koji je sličan huci
mlažnjaka.
•• ISOLATOR: izdvajanje određenog
frekvencijskog pojasa prilagodbom
ostalih frekvencijskih pojasa. Na
primjer, kada se želite fokusirati na
vokale.
•• SAMPLER: omogućavanje niza
specijalnih zvučnih efekata.
2 Promijenite zvučni efekt.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Okrenite kotačić VOLUME/DJ
CONTROL kako biste prilagodili
razinu efekta.
Za SAMPLER:
Više puta zaredom dodirnite
SAMPLER da biste odabrali željeni
SAMPLER način rada, a zatim
dodirnite S1, S2, S3 ili S4 da biste
emitirali SAMPLER zvučni efekt.
Za neprekidno emitiranje drugog
SAMPLER zvučnog efekta okrenite
kotačić VOLUME/DJ CONTROL.
46HR
Isključivanje efekta
•• Dodirnite DJ OFF.
•• Ponovno dodirnite odabrani
gumb efekta (samo za FLANGER i
ISOLATOR).
Napomena
•• Efekt DJ Effect automatski se isključuje
kada napravite sljedeće:
—— isključite sustav
—— promijenite funkciju
—— uključite ili isključite funkciju PARTY
CHAIN
—— promijenite zvučni efekt
—— upotrijebite prigušenje glasa.
—— promijenite tonalitet (kontrola
tonaliteta).
•• Ako aktivirate efekt DJ Effect tijekom
prijenosa, zvučni efekt neće se prenijeti
na USB uređaj.
•• Ako je efekt DJ Effect aktivan, za
podešavanje jačine zvuka na možete
upotrijebiti VOLUME/DJ CONTROL na
jedinici.
Pritisnite  +/– na daljinskom upravljaču
da biste podesili jačinu zvuka.
Ostali postupci
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog
s funkcijom Kontrola za HDMI*
HDMI kabelom (HDMI kabel visoke
brzine s Ethernetom, nije priložen)
omogućuje vam jednostavno
upravljanje uređajem putem
daljinskog upravljača za TV.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
•• Funkcija isključivanja sustava
•• Funkcija upravljanja zvukom sustava
•• Funkcija Kanal za povrat zvuka
•• Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
•• Funkcija jednostavnog upravljanja
daljinskim upravljačem
•• Funkcija praćenja jezika
Napomena
Te će funkcije možda raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Priprema upotrebe funkcije
Kontrola za HDMI
Pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na sustavu na [ON] (str. 34). Zadana
postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Kontrola za HDMI za TV povezan sa
sustavom.
Funkcija isključivanja sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] na sustavu na [ON] ili [AUTO]
(str. 34). Zadana postavka je [AUTO].
Napomena
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se
uređaj možda neće isključiti.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate
TV, zvuk TV-a emitirat će se kroz
zvučnike sustava. Jačina zvuka
sustava može se prilagoditi pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad TV-a.
Ostali postupci
* Funkcija Kontrola za HDMI standardna je
funkcija koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućivanje
međusobnog upravljanja za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) uređaje.
Savjet
Ako omogućite funkciju Kontrola za
HDMI ("BRAVIA" sinkronizacija) kada
upotrebljavate TV koji je proizvela tvrtka
Sony, funkcija Kontrola za HDMI sustava
također je automatski omogućena. Nakon
završetka postavljanja na zaslonu će se
prikazati "COMPLETE".
Napomena
•• Razina jačine zvuka sustava prikazuje se
na TV zaslonu, ovisno o TV-u. Može se
razlikovati od jačine zvuka na zaslonu.
•• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda
neće biti dostupna. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
47HR
Funkcija Kanal za povrat zvuka
Funkcija praćenja jezika
Ako je sustav spojen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka,
možete slušati zvuk TV-a iz zvučnika
sustava bez priključivanja audio
kabela (nije priložen).
Na sustavu pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] – [AUDIO
RETURN CHANNEL] na [ON] (str. 34).
Zadana postavka je [ON].
Kada promijenite jezik prikaza
na zaslonu TV-a, jezik prikaza na
zaslonu sustava također će se
promijeniti.
Napomena
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom Kanal
za povrat zvuka, potrebno je priključiti
audio kabel (nije priložen) (str. 21).
Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
Kada pritisnete  u funkciji DVD/
CD-a ili USB funkciji, TV se automatski
uključuje. TV ulaz prebacuje se na
HDMI ulaz na koji je sustav spojen.
Napomena
Ovisno o TV-u, početni dio reproduciranog
sadržaja možda se neće ispravno
reproducirati.
Funkcija jednostavnog upravljanja
daljinskim upravljačem
Možete odabrati sustav gumbom
SYNC MENU na daljinskom
upravljaču za TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati
ako TV podržava izbornik veze. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad
televizora.
Napomena
•• Na izborniku veza TV-a TV prepoznaje
sustav kao "Player".
•• Neke radnje možda neće biti dostupne
s nekim TV-ovima.
48HR
Upotreba funkcije lančane zabave
Možete lančano povezati više audio sustava za stvaranje zanimljivijeg ugođaja
zabave i dobivanje jačeg zvuka.
Aktivirani sustav u lancu postat će domaćin zabave i dijeliti glazbu. Ostali sustavi
postat će gosti zabave i reproducirat će istu glazbu kao i domaćin zabave.
Postavljanje funkcije lančane zabave
Postavite funkciju lančane zabave povezujući sve sustave pomoću audio
kabela (nisu priloženi).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Ostali postupci
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg
sustava
Prvi sustav
Drugi
sustav
Posljednji
sustav
•• Posljednji sustav mora se priključiti na prvi sustav.
•• Svaki sustav može postati domaćin zabave.
49HR
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav
u lancu. Pojedinosti potražite u odjeljku "Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave)" (str. 51).
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom lančane zabave
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg sustava
Prvi sustav
Drugi
sustav
Posljednji
sustav*
* Sustav koji nije opremljen funkcijom lančane zabave povežite na posljednji sustav jer će
u suprotnom lanac završiti na tom sustavu. Obavezno odaberite funkciju audio ulaza na
tom posljednjem sustavu.
•• Posljednji sustav nije priključen na prvi sustav.
•• Prvi sustav morate odabrati kao domaćina zabave tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se uključi funkcija lančane zabave.
50HR
Uživanje u funkciji lančane
zabave
1 Utaknite kabel za napajanje
(mrežni vod) u strujnu utičnicu i
uključite sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sustavu.
3 Uključite funkciju lančane
zabave na sustavu koji želite
koristiti kao domaćina zabave.
Napomena
•• Ovisno o ukupnom broju jedinica sustava
koje ste povezali, gostima zabave možda
će trebati određeno vrijeme dok ne počnu
reproducirati glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće
utjecati na zvuk gostiju na zabavi.
•• Gost zabave nastavlja reproducirati isti
izvor glazbe kao i domaćin zabave čak i
ako promijenite funkciju na gostu zabave.
No, možete namjestiti jačinu zvuka i
promijeniti zvučni efekt na gostu zabave.
•• Kada na domaćinu zabave upotrebljavate
mikrofon, gosti zabave ne emitiraju zvuk.
USB prijenos, prije uključivanja funkcije
lančane zabave pričekajte da sustav
dovrši ili prekine prijenos.
•• Pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za upotrebu tih
sustava.
Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni
funkcijom lančane zabave)
Ponovite 3. korak odjeljka "Uživanje
u funkciji lančane zabave" na
sustavu za koji želite da postane
novi domaćin zabave. Trenutačni
domaćin zabave automatski će
postati gost na zabavi. Svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kao novi
domaćin zabave.
Napomena
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina zabave tek nakon što se
uključe svi sustavi u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko
sekundi, ponovite 3. korak odjeljka
"Uživanje u funkciji lančane zabave".
Isključivanje funkcije lančane
zabave
Dodirnite PARTY CHAIN na domaćinu
zabave.
Ostali postupci
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
Više puta zaredom dodirnite
FUNCTION na jedinici kako biste
odabrali željenu funkciju (osim kada
se funkcija AUDIO IN upotrebljava
prilikom povezivanja na način 
(str. 49)). Pokrenite reprodukciju
glazbe, a zatim dodirnite PARTY
CHAIN na jedinici.
Na zaslonu se prikazuje "PARTY
CHAIN". Domaćin zabave pokreće
lančanu zabavu, a drugi sustavi
automatski postaju gosti na zabavi.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao domaćin zabave.
•• Kada neki od sustava u lancu obavlja
Napomena
Ako se funkcija lančane zabave ne isključi
nakon nekoliko sekundi, ponovno dodirnite
PARTY CHAIN na domaćinu zabave.
51HR
4Pokrenite reprodukciju glazbe i
Postavljanje načina zvuka
funkcije lančane zabave
Način zvuka možete postaviti kada je
uključena funkcija lančane zabave.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
5 Počnite pjevati uz glazbu.
/
kako biste odabrali "P CHAIN
MODE", a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željeni način
rada, a zatim pritisnite .
•• "STEREO": emitira stereo zvuk.
•• "RIGHT CH": emitira monozvuk
desnog kanala.
•• "LEFT CH": emitira monozvuk
lijevog kanala.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Više puta zaredom dodirnite
MIC/GUITAR LEVEL na jedinici
kako biste smanjili jačinu zvuka
mikrofona.
Napomena
•• Ako zvuk zavija:
—— Odmaknite mikrofon od sustava.
—— Promijenite usmjerenje mikrofona.
—— Više puta zaredom dodirnite MIC/
GUITAR LEVEL na jedinici.
—— Pritisnite  kako biste smanjili jačinu
zvuka ili više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO kako biste prilagodili
razinu jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
•• Ne možete prilagoditi jačinu zvuka
mikrofona pomoću kotačića VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici ili gumbu 
+/– na daljinskom upravljaču. Više puta
zaredom dodirnite MIC/GUITAR LEVEL
+/– na jedinici kako biste prilagodili
jačinu zvuka mikrofona.
Upotreba prigušenja glasa
Možete smanjiti zvuk vokala u
stereoizvoru.
Pritisnite VOCAL FADER više puta
zaredom kako biste odabrali
"ON V FADER".
2 Više puta zaredom dodirnite
Da biste otkazali efekt prigušenja
glasa, više puta zaredom pritisnite
VOCAL FADER da biste odabrali "OFF".
3 Spojite dodatni mikrofon na
Promjena tonaliteta (kontrola
tonaliteta)
GUITAR na jedinici dok indikator
GUITAR ne prestane svijetliti.
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Spojite drugi dodatni mikrofon ako
želite pjevati u duetu.
52HR
prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
Više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO da biste prilagodili
efekt jeke.
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet svoga
glasa.
Odabir načina bilježenja
rezultata za karaoke (način
bilježenja rezultata)
Funkciju bilježenja rezultata možete
upotrebljavati samo kada je spojen
mikrofon.
Vaš se rezultat izračunava na ljestvici
od 0 do 99 uspoređivanjem vašeg
glasa s izvorom glazbe.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije pjevanja
pjesme.
Napomena
•• Ako je zvuk gitare izobličen, smanjite
jačinu zvuka na gitari dok izobličenje
zvuka ne prestane. Ako je jačina zvuka
gitare preniska, više puta zaredom
dodirnite MIC/GUITAR LEVEL + na jedinici.
•• Dok svirate gitaru, možete prilagoditi
efekt jeke višestrukim pritiskom na MIC
ECHO.
Isključivanja načina gitare
Više puta zaredom dodirnite GUITAR
na jedinici dok indikator GUITAR ne
prestane svijetliti.
3 Nakon pjevanja dulje od jedne
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu zvučnika i
rasvjetu za zabavu
Uživanje u zvuku gitare
1 Više puta zaredom pritisnite
minute ponovno pritisnite SCORE
kako biste provjerili rezultat.
1 Više puta zaredom dodirnite MIC/
GUITAR LEVEL na jedinici kako
biste smanjili jačinu zvuka gitare.
2 Kabelom instrumenta (nije
priložen) priključite gitaru (nije
priložena) na MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
3 Više puta zaredom dodirnite
GUITAR na jedinici dok indikator
GUITAR ne zasvijetli.
4Započnite svirati gitaru i
2 Više puta zaredom pritisnite
LIGHT MODE kako biste odabrali
željeni način osvjetljenja.
Isključivanje rasvjete za zabavu
i rasvjete zvučnika
Ostali postupci
Možete slušati zvuk gitare tako da
priključite gitaru na priključak MIC2/
GUITAR na jedinici.
Također možete svirati gitaru i
pjevati ako priključite mikrofon na
MIC1 priključak na jedinici.
PARTY LIGHT i odaberite
"LED ON".
Više puta zaredom pritisnite PARTY
LIGHT i odaberite "LED OFF".
Napomena
•• Kada su rasvjeta za zabavu i rasvjeta
zvučnika uključene, nemojte gledati
izravno u dio koji emitira svjetlost.
•• Ako je osvjetljenje previše blještavo,
prebacite se na osvjetljenje sobe ili
isključite osvjetljenje.
•• Možete uključiti ili isključiti funkciju
rasvjete za zabavu ili rasvjete zvučnika
kada je uključen demonstracijski način.
prilagodite jačinu zvuka gitare.
Iz sustava se emitira zvuk gitare.
53HR
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Sustav se automatski isključuje
nakon isteka unaprijed postavljenog
vremena.
Više puta zaredom pritisnite SLEEP
za odabir željenog vremena.
Za isključivanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje više puta
zaredom pritisnite SLEEP kako biste
odabrali "OFF".
1 Pritisnite  – više puta zaredom
Upotreba glasovnog
vodiča
dok se "VOL MIN" ne pojavi na
zaslonu.
Putem sustava u sljedećim
situacijama možete slušati glasovni
vodič na engleskom.
—Pri
— uparivanju putem BLUETOOTH
tehnologije.
—Kad
— je BLUETOOTH uređaj povezan.
—Kad
— BLUETOOTH uređaj nije
povezan.
54HR
(str. 17).
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"AUDIO IN".
4Pokrenite reprodukciju na
dodatnoj opremi.
zaredom kako biste prilagodili
jačinu zvuka.
/
/ da biste odabrali
"ON", a zatim pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
2 Priključite dodatnu opremu
5 Pritisnite  +/– više puta
kako biste odabrali "VOICE
GUIDANCE", a zatim pritisnite
3 Pritisnite
ne mogu se emitirati istovremeno.
Ako prilikom upotrebe glasovnog
vodiča odaberete SAMPLER zvučni
efekt, glasovni vodič automatski
će se zaustaviti, a ako tijekom
emitiranja SAMPLER zvučnog efekta
upotrebljavate glasovni vodič, SAMPLER
zvučni efekt automatski će se zaustaviti.
•• Jačina zvuka glasovnog vodiča mijenja
se prema jačini zvuka sustava. Međutim,
u nekim slučajevima jačina zvuka
glasovnog vodiča ne može se mijenjati.
•• U nekim slučajevima može doći do
odgode emitiranja glasovnog vodiča.
Upotreba dodatne
opreme
Savjet
Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja sustava pritisnite SLEEP.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
Napomena
•• Glasovni vodič i SAMPLER zvučni efekt
.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako je jačina zvuka priključene
opreme preniska. Prilagodite jačinu zvuka
opreme.
Za isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti pogledajte odjeljak
"Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti" (str. 55).
Deaktivacija dodirnog
zaslona osjetljivog na
dodir na jedinici
(zaključavanje zbog
djece)
Tipke na zaslonu osjetljivom na
dodir na jedinici (osim ) možete
deaktivirati kako biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice
kada djeca dodiruju uređaj.
Dodirnite i držite  na jedinici
dulje od 5 sekundi.
Napomena
•• Funkcija zaključavanja zbog djece
automatski će se isključiti kada
iskopčate strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
•• Funkcija zaključavanja zbog djece ne
može se uključiti kada otvorite ladicu
diska.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon približno
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala.
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti uključena je prema
zadanim postavkama.
/ kako biste odabrali
"AutoSTBY", a zatim pritisnite
.
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali "ON" ili
"OFF", a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• "AutoSTBY" treperi na zaslonu oko 2
minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
•• Funkcija automatskog prelaska u stanje
pripravnosti ne funkcionira u sljedećim
slučajevima:
—— tijekom rada funkcije tunera
—— kada je uključen mjerač vremena za
automatsko isključivanje
—— kada su priključeni mikrofon ili gitara.
Ažuriranje softvera
Softver ovog sustava mogao bi se
ažurirati u budućnosti.
Unaprijed instalirani softver na svom
sustavu možete ažurirati na webmjestima navedenima u nastavku.
Za ažuriranje softvera slijedite online
upute.
Ostali postupci
Na zaslonu se prikazuje "CHILD LOCK ON".
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za isključivanje funkcije zaključavanja
zbog djece dodirnite i držite  na
jedinici dulje od 5 sekundi dok se
"CHILD LOCK OFF" ne prikaže na
zaslonu.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
55HR
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
Ako naiđete na problem sa
sustavom, pronađite problem na
kontrolnom popisu za rješavanje
problema u nastavku, a zatim
poduzmite korektivnu radnju.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Imajte na umu da će serviser,
zamijeni li tijekom popravka neke
dijelove, te dijelove možda zadržati.
Ako se na zaslonu prikaže
"PROTECTX" (X je broj)
Odmah iskopčajte strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) i provjerite
blokira li nešto ventilacijske otvore
jedinice.
Kada provjerite i zaključite
da nema problema, ponovno
ukopčajte strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) i uključite
sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
Sustav je ušao u stanje
pripravnosti.
•• To nije kvar. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala (str. 55).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
56HR
•• Provjerite veze s dodatnom
opremom ako ona postoji (str. 17).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Iskopčajte kabel za napajanje
iz strujne utičnice (mrežni vod),
a zatim ga ponovno ukopčajte
i uključite sustav.
Nema slike/zvuka kada je sustav
priključen na HDMI OUT (TV)
priključak.
•• Promijenite postavku u [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Tako ćete možda riješiti problem.
•• Oprema povezana HDMI OUT
(TV) priključkom nije u skladu s
formatom audio signala. U tom
slučaju postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na [PCM] (str. 33).
•• Pokušajte sljedeće:
—Isključite
—
i ponovno uključite
sustav.
—Isključite
—
i ponovno uključite
priključenu opremu.
—Odspojite,
—
a zatim ponovno
ukopčajte HDMI kabel.
Nema zvuka mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na priključak MIC1 ili MIC2/
GUITAR na jedinici.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
"CODE 01" i "SGNL ERR" pojavljuju
se na zaslonu.
•• Ovaj sustav podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Provjerite postavku audio izlaza
na TV-u te promijenite način PCM
izlaza ako je odabran automatski
način rada.
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena na
upotrebu vanjskih zvučnika.
Čuje se jako zujanje ili buka.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
•• Ukopčajte sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma (nije
priložen) na strujni kabel za
napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
•• Kada je sustav uključen, možda
ćete čuti šum iz ventilatora
sustava. To nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih
znakova ili fluorescentnog svjetla.
Čuje se akustični odziv.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sustava ili drugamo usmjerite
mikrofon.
Boje na zaslonu televizora trajno
se nepravilno prikazuju.
•• Odmah isključite televizor pa ga
ponovno uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boja i dalje
nepravilno prikazuje, sustav
postavite dalje od TV-a.
Poruka "CHILD LOCK" prikazuje se
kada dodirnete bilo koju tipku na
jedinici.
•• Postavite funkciju zaključavanja
zbog djece na isključeno
(str. 55).
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i poruka
"LOCKED" prikazuje se na zaslonu.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska tijekom
sinkroniziranog prijenosa ili REC1
prijenosa nije moguće. Pritisnite
 kako biste otkazali prijenos, a
zatim pritisnite  na jedinici da
biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sonyjevu
distributeru.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Očistite disk (str. 66).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu na
disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
•• Regionalni kôd na DVD VIDEO
disku ne podudara se sa
sustavom.
Dodatne informacije
Daljinski upravljač ne funkcionira.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru jedinice.
•• Zamijenite baterije (R03/veličine
AAA).
•• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
Prilikom uključivanja napajanja
čuje se škljocaj.
•• To je zvuk rada i pojavljuje se,
primjerice, prilikom uključivanja
i isključivanja napajanja. To nije
kvar.
Zvuk je isprekidan.
•• Očistite disk (str. 66).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Premjestite jedinicu na mjesto
gdje nema vibracija.
57HR
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 27).
•• Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije. Dvaput pritisnite
. Zatim pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Izvođenje funkcija poput
zaustavljanja, zaključavanja traženja,
usporene reprodukcije, ponavljanja
reprodukcije i nasumične
reprodukcije nije moguće.
•• Ovisno o disku, možda nećete
moći izvršiti neke gore navedene
radnje. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, MPEG4 ili Xvid)
nije moguća.
•• Podaci se ne pohranjuju u
podržanom formatu.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i informacije oznake ID3
ne prikazuju se pravilno.
•• Verzija oznake ID3 nije verzija 1
(1.0/1.1) ili verzija 2 (2.2/2.3).
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
Zvuk gubi stereoefekt prilikom
reprodukcije AUDIO CD-a, VIDEO
CD-a, audio datoteke, datoteke s
videozapisima ili DVD VIDEO diska.
•• Isključite prigušenje glasa
(str. 52).
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
58HR
USB uređaj
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Informacije o
formatiranju potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Isključite sustav i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za uključivanje, ponovno
uključite i isključite uređaj nakon
što ga uklonite iz sustava. Zatim
ponovite prijenos.
•• Ako prijenos i brisanje ponavljate
više puta, struktura datoteka u USB
uređaju postaje fragmentirana.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i pokušajte
je ponovno prenijeti. Ako se time
problem ne riješi, USB uređaj
možda je neispravan. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja
kako biste riješili problem.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• Tijekom brisanja USB uređaj bio je
isključen ili je isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično izbrisanu
datoteku. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
neispravan. Pogledajte upute za
upotrebu USB uređaja kako biste
riješili problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
priključen. Isključite sustav i
ponovno priključite USB uređaj, a
zatim uključite sustav i provjerite
pojavljuje li se "USB" na zaslonu.
"READING" se prikazuje dulje
vrijeme ili treba dugo vremena
prije nego reprodukcija počne.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 10).
—Struktura
—
datoteke iznimno je
složena.
—Kapacitet
—
memorije je prevelik.
—Unutarnja
—
memorija je
fragmentirana.
Na zaslonu se prikazuje "NO FILE".
•• Sustav je prešao u način rada za
ažuriranje softvera i sve su tipke
(osim ) deaktivirane. Pritisnite
 na jedinici kako biste otkazali
ažuriranje softvera.
Pogrešan prikaz.
•• Podaci pohranjeni na USB uređaju
možda su oštećeni. Ponovite
prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Dodatne informacije
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Na webmjestu provjerite informacije o
kompatibilnim USB uređajima
(str. 11).
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
•• Prilikom kodiranja audio datoteke
korištena je niska brzina prijenosa
u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku visokom brzinom
prijenosa u bitovima.
Na zaslonu se prikazuje "OVER
CURRENT".
•• Utvrđen je problem s razinom
električne struje iz
(USB) ulaza.
Isključite sustav i uklonite USB
uređaj iz ulaza. Provjerite je li sve u
redu s USB uređajem. Ako se ovaj
uzorak prikaza i dalje pojavljuje,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
59HR
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 27).
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani datotečnim sustavima
koji nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, mogu se reproducirati
samo datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT formate. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja ili se obratite proizvođaču.
Slika
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je video kabel ili HDMI kabel
oštećen, zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li jedinicu priključili
na priključak HDMI ulaza ili
priključak za video ulaz na TV-u
(str. 20).
•• Provjerite je li TV uključen i
pravilno rukujte TV-om.
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
60HR
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju.)
Provjerite jeste li pravilno postavili
sustav boja u skladu sa sustavom
boja televizora.
Pojavljuje se šum na slici.
•• Očistite disk (str. 66).
•• Ako video signal iz sustava mora
prolaziti preko videorekordera do
televizora, zaštita autorskih prava
koja se primjenjuje na neke DVD
VIDEO programe može utjecati na
kvalitetu slike.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju) Kada
reproducirate VIDEO CD snimljen u
sustavu boja koji je drukčiji od onoga
koji ste postavili za sustav, slika može
biti izobličena (str. 22, 32).
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju)
Provjerite jeste li pravilno prema
sustavu boja na TV-u postavili boju
na sustavu (str. 22, 32).
Omjer širine i visine TV zaslona ne
može se izmijeniti.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima.
•• Ovisno o televizoru, možda nećete
moći promijeniti omjer širine i visine.
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
zvučnog zapisa za DVD VIDEO
diskove.
Jezik titlova ne može se promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni na
DVD VIDEO disku koji se reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Zabranjeno je isključivanje jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Kutovi kamere ne mogu se mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO disku koji se reproducira.
•• Zabranjena je promjena kuta za
DVD VIDEO disk.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijam stanica.
•• Ispravno priključite antenu.
•• Promijenite mjesto i usmjerenje
antene kako biste dobili dobar
prijam.
•• Isključite električnu opremu u blizini.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijama.
BLUETOOTH uređaj
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se "BT OFF" prikazuje na
zaslonu.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
"BT ON" (str. 43).
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je
došlo do prekida veze.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne može
se čuti na ovom sustavu.
•• Prvo pojačajte zvuk na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
opcije +/–.
Dodatne informacije
Uparivanje se ne može obaviti.
•• Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze
drugi BLUETOOTH uređaji. U tom
slučaju isključite druge BLUETOOTH
uređaje.
•• Pripazite jeste li prilikom odabira
naziva sustava (ovog sustava) na
BLUETOOTH uređaju unijeli ispravnu
lozinku.
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
A2DP profil i ne može se povezati s
ovim sustavom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisat će se informacije o
registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja.
•• Izbrišite informacije o registraciji
uparivanja BLUETOOTH uređaja
(str. 40) i ponovno izvedite
uparivanje (str. 39).
Čuje se jako zujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
61HR
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka spojenog
BLUETOOTH uređaja.
Funkcija Kontrola za HDMI
("BRAVIA" Sync)
Sustav se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(str. 34). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI (str.
47). Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
•• Provjerite postavke zvučnika
TV-a. Sustav se sinkronizira s
postavkama zvučnika TV-a. Za
pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitiran iz zvučnika TV-a, sustav
se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
Sustav se isključuje kada se
isključi TV.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO
TV] (str. 34). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV]
postavljena na [ON], sustav se
bez obzira na ulaz automatski
isključuje kada isključite TV.
62HR
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(str. 34).
Da biste bez obzira na
ulaz automatski isključili
sustav kada isključite TV,
[STANDBY LINKED TO TV] postavite
na [ON]. TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI (str.
47). Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
•• Provjerite vrstu i povezanost HDMI
kabela ili audio kabela koji je
priključen na sustav i TV (str. 20).
•• Ako je TV kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat
zvuka, provjerite je li sustav
povezan s priključkom HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s
funkcijom ARC (str. 20). Ako
se zvuk i dalje ne emitira ili je
isprekidan, priključite audio kabel
(nije priložen) i pritisnite DVD
SETUP, a zatim [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
postavite na [OFF] (str. 34).
•• Ako TV nije kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a čak i
ako je spojen na HDMI IN priključak
TV-a. Kako biste emitirali zvuk TV-a
iz sustava, priključite audio kabel
(nije priložen) (str. 21).
•• Promijenite ulaz sustava na "TV"
(str. 21).
•• Povećajte jačinu zvuka na sustavu.
•• Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk i na zaslonu na
prednjoj ploči sustava zasvijetlit će
poruka "MUTING". U tom slučaju
prvo uključite TV, a zatim sustav.
•• Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
•• Isključite zvuk sustava ili TV-a.
•• Promijenite izlaz zvučnika na TV-u
u zvučnik TV-a ili audio sustav.
Lančana zabava
Funkcija lančane zabave ne može
se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 49).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
ispravno priključeni.
"PARTY CHAIN" treperi na zaslonu.
•• Ne možete odabrati funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu
 (str. 49) tijekom funkcije
lančane zabave. Odaberite drugu
funkciju (str. 51).
•• Dodirnite PARTY CHAIN na jedinici.
•• Ponovno pokrenite sustav.
Funkcija lančane zabave ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga
ponovno uključite kako biste
uključili funkciju lančane zabave.
Vraćanje sustava na izvorne
postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane tvorničke
postavke.
Tu radnju izvršite tipkama na
zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
Dodatne informacije
Funkcija Kontrola za HDMI ne
funkcionira ispravno.
•• Provjerite vezu sa sustavom
(str. 17).
•• Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav,
morat ćete pričekati neko vrijeme
prije provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
•• Provjerite podržava li TV priključen
na sustav funkciju Kontrola za HDMI.
•• Vrsta i broj uređaja kojima se
može upravljati putem funkcije
Kontrola za HDMI ograničeni su
standardom HDMI CEC na sljedeći
način:
—uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.): do 3
uređaja
—uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju i
sl.): do 3 uređaja (ovaj sustav
upotrebljava jedan od njih)
—uređaji
—
za tuner: do 4 uređaja
—audio
—
sustav (prijamnik/
slušalice): do 1 uređaja
(koji upotrebljava ovaj sustav)
1 Iskopčajte i ponovo ukopčajte
strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
63HR
3 Dodirnite i držite ENTER i  oko
3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje poruka
"RESET".
Nakon što vraćanje na izvorne
postavke završi, sustav se
automatski ponovno pokreće.
Pritisnite  da biste uključili sustav.
Sve korisnički konfigurirane
postavke kao što su memorirane
radijske stanice, vraćaju na tvornički
zadanu postavku (osim nekih
postavki izbornika za postavljanje).
Više o vraćanju postavki izbornika za
postavljanje na izvorne postavke
potražite u odjeljku "Vraćanje
zadanih postavki izbornika za
postavljanje" (str. 64).
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Funkcija samodijagnostike
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
Prva 3 znaka Uzrok i radnja koja
servisnog
rješava problem
broja
C 13
•• Očistite disk mekom
krpom za čišćenje
(str. 66).
C 31
ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
1 Pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
/
/
kako biste odabrali [RESET], a
zatim pritisnite .
4 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [DA], a zatim
pritisnite .
Za dovršavanje postupka potrebno
je nekoliko sekundi. Nemojte
pritisnuti  prilikom vraćanja
sustava na izvorne postavke.
64HR
Da bi se spriječio kvar,
sustav je proveo
samodijagnostičku
funkciju.
•• Obratite se najbližem
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sustav i
Postavke izbornika za
postavljanje (osim postavki za
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na izvorne postavke.
2 Više puta zaredom pritisnite
Ovaj disk je prljav.
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reproducirati.
•• Umetnut je DVD VIDEO disk s
nepodržanim regionalnim kodom.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržan audio signal emitira
se iz HDMI IN (ARC) priključka TV-a
(str. 20).
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavci ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj ne može se prepoznati ili
je priključen nepoznat uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili mapa na
USB uređaju nije uspjelo.
NO MUSIC
U izvoru reprodukcije nema
podržanih audio datoteka.
NO SUPPORT
Priključen je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj priključen preko USB
koncentratora.
NO VIDEO
U izvoru reprodukcije nema
podržanih datoteka s videozapisima.
NOT USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj je
postupak zabranjen.
OVER CURRENT
Otkrivena je prejaka struja s
ulaza.
(USB)
PROTECT
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
PUSH STOP
Pokušali ste obaviti radnju koju
je moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj jer
je dosegnut maksimalan broj mapa.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
GUEST
Sustav je postao gost zabave nakon
što je funkciju lančane zabave
pokrenuo domaćin zabave.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavljen je
na pola puta ili se nije mogao obaviti
iz nekog drugog razloga.
HOST
Sustav je pokrenuo funkciju lančane
zabave i postao gost zabave.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
NoDEVICE
Nije povezan niti jedan USB ili je
povezan nepodržan uređaj.
Dodatne informacije
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tijekom
postupaka prijenosa ili brisanja i
možda je oštećen.
NO DISC
Nema diska u uređaju
za reprodukciju.
65HR
Mjere opreza
Prilikom nošenja jedinice
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite sljedeći
postupak prije prenošenja jedinice.
Tu radnju izvršite tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir na jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili sustav.
2 Više puta zaredom dodirnite
FUNCTION i odaberite "DVD/CD".
3 Uklonite disk.
Dodirnite  da biste otvorili i zatvorili
ladicu diska.
Pričekajte da se "NO DISC" prikaže
na zaslonu.
4 Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod).
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen za
gramofonske ploče.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
Sigurnost
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni
66HR
vod) iz zidne utičnice ako se duže
vrijeme neće upotrebljavati. Kada
isključujete sustav, uvijek povlačite za
utikač. Nikada ne vucite kabel.
•• Ako u sustav dospije neki predmet
ili tekućina, isključite sustav iz struje
i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Rukovanje sustavom
Sustav nije otporan na kapanje vode
ili polijevanje vodom. Nemojte prskati
vodom po sustavu niti ga čistiti vodom.
Postavljanje
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ako je postavljen u
vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar
jedinice može se kondenzirati vlaga i
uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi.
Stvaranje topline
•• Zagrijavanje jedinice tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
glasnoći jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske
otvore.
Sustav zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen
od magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti
zbog magnetskih valova. U tom slučaju
isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako ne dođe do
poboljšanja, postavite sustav dalje od
televizora.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako putem ovog sustava na
televizoru dulje vrijeme prikazujete
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz, postoji rizik od trajnog
oštećenja zaslona televizora. Posebno
su osjetljivi projekcijski televizori.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili
otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
Dodatne informacije
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara (bez
prepreka). Učinkoviti komunikacijski
raspon može se skratiti u sljedećim
uvjetima:
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka.
—— Na lokacijama gdje je instaliran
bežični LAN.
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
—— Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s
bežičnim LAN-om (IEEE802.11b/g/n)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi,
pokušajte nešto od sljedećeg:
—— Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežične LAN opreme.
—— Isključite napajanje uređaja s
bežičnim LAN opremom pri upotrebi
Bluetooth uređaja u krugu od
10 metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj prilikom
upotrebe postavite što je moguće
bliže jedno drugom.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
—— U bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
može biti zapaljivih plinova.
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije koju
su sukladne BLUETOOTH specifikacijama
kako bi se omogućilo sigurno povezivanje
tijekom komunikacije pomoću
BLUETOOTH tehnologije. No ta sigurnost
može biti nedovoljna ovisno o sadržaju
postavke i drugim čimbenicima, pa uvijek
budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
sustav.
•• BLUETOOTH uređaji povezani s
ovim sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućavaju
povezivanje ili mogu rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima okoline.
67HR
Specifikacije
Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika:
Trosmjerni, Sound Pressure Horn
Zvučnik:
Visokotonac L/D: 40 mm, konusni
Srednjotonac lijevi/desni: 80 mm,
konusni
Niskotonac: 200 mm, konusni
Nazivna impedancija:
Visokotonac L/D: 5 oma
Srednjotonac lijevi/desni: 5 oma
Niskotonac: 2 oma
Ulazi
Priključnica:
Vrsta A (19-pinska)
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio i
videosustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od
44,6 μW
* Ova je izlazna vrijednost izmjerena
na udaljenosti od 200 mm od
površine leće objektiva na optičkom
čitaču s otvorom blende od 7 mm.
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) lijevi/desni:
Napon 2 V, impedancija 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma (kad je način gitare
isključen)
Osjetljivost 200 mV, impedancija
1 megaoma (kad je način gitare
uključen)
Frekvencijski odziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Model za Latinsku Ameriku:
NTSC
Za ostale modele:
NTSC i PAL
Izlazi
Odjeljak FM tunera
AUDIO/PARTY CHAIN OUT lijevi/desni:
Napon 2 V, impedancija 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija
75 oma
HDMI OUT (TV):
Podržani audio signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
68HR
HDMI odjeljak
Odjeljak za USB
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
vrsta A
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Antena:
FM antena
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Odjeljak za BLUETOOTH
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum) (prošireni spektar s
frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Potpojasni kodek)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o
čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijma, izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2
* Standardni BLUETOOTH profili
označavaju svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
Podržana brzina prijenosa u bitovima i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan)
Brzina prijenosa u bitovima: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
kompatibilan)
DRM: nije kompatibilan
Općenito
Preduvjeti napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
120 W
Potrošnja energije (tijekom načina za
uštedu energije):
0,5 W (kad je "BT STBY" postavljen
na "OFF" i [CONTROL FOR HDMI]
na [OFF].)
3 W* (kad je "BT STBY" postavljen
na "ON" i [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
293 mm × 798 mm × 300 mm
Težina (pribl.):
14 kg
Dodatne informacije
Podržani audio formati
Podržani video formati
* Potrošnja energije sustava bit će manja
od 0,5 W kada nema HDMI veze, a "BT
STBY" je postavljen na "OFF".
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
69HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
70HR
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
Afarski
1186
Škotski gaelski
1350
Malajalamski
1513
Swati
1028
Abhaski
1194
Galješki
1352
Mongolski
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavski
1515
Sundski
1039
Amharski
1203
Gudžaratski
1356
Marathi
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Swahili
1045
Asamski
1217
Hindu
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmarski
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Armenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Bjeloruski
1235
Interlingua
1376
Nizozemski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingue
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiački
1393
Oksitanski
1532
Tagaloški
1061
Bislama
1248
Indonezijski
1403
(Afan) Oromo
1534
Tswana
1066
Bengalski; bangla 1253
Islandski
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Talijanski
1417
Istočnopandžapski 1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Tsonga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Paštunski
1540
Tatarski
1093
Korzički
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Twi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečuanski
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Retoromanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Rundi
1572
Uzbečki
1109
Njemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunjski
1581
Vijetnamski
1130
Butanski
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapük
1142
Grčki
1300
Kanada
1491
Rwanda
1613
Wolofski
1144
Engleski
1301
Korejski
1495
Sanskrt
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španjolski
1307
Kurdski
1501
Sangho
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Singaleski
1703
Nije navedeno
1157
Perzijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenski
1166
Fidži
1332
Litavski
1507
Samoanski
1171
Ferojski
1334
Latvijski; letonski 1508
Shona
1174
Francuski
1345
Malgaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
71HR
©2017 Sony Corporation tiskano u Kini
4-689-512-12(1)
Download PDF