Sony | MHC-V77DW | Sony MHC-V77DW Kućni audio sustav velike snage s tehnologijama BLUETOOTH® i Wi-Fi Upute za upotrebu

Kućni audio sustav
Upute za upotrebu
Početak rada
Reprodukcija diska/USB-a
USB prijenos
Tuner
BLUETOOTH
Mreža
Funkcija Gesture Control
Prilagodba zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
MHC-V77DW
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
spojite ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje ako je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvod s CE oznakom
Valjanost CE oznake ograničena
je samo na države gdje
se zakonski primjenjuje,
prvenstveno države članice EGP-a
(Europskog gospodarskog prostora).
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim proizvodom povećava rizik
od oštećenja vida.
2HR
Za korisnike u Europi
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema standardu
IEC 60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi
na poleđini s vanjske strane.
Odlaganje otpadnih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo
(Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim zbrinjavanjem
otpada. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju
može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako
sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije
primjenjive su samo za
opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku Tokio,
108‑0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim državama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Pojas od 5.150 MHz – 5.350 MHz
ograničen je samo na upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenima
u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Ovaj je sustav predviđen za sljedeće
namjene:
•• Reprodukciju glazbenih izvora/
video izvora na diskovima ili
USB uređajima
•• Prijenos glazbe na USB uređaje
•• Slušanje radijskih stanica
•• Slušanje zvuka televizora
•• Reprodukcija glazbenih izvora
na BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim okupljanjima
uz funkciju „Party Chain”
•• Strujanje glazbe putem mrežne veze
3HR
Obavijest o licencijama
i zaštitnim znakovima
••
zaštitni je znak tvrtke DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW”, „DVD+RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
i „CD” zaštitni su znaci.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG
Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
•• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i dvostruko D zaštitni su znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
•• Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™). Izrazi HDMI
i HDMI High-Definition Multimedia
Interface te logotip HDMI zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni
znaci tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
•• „BRAVIA” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
•• LDAC™ i logotip LDAC zaštitni
su znaci tvrtke Sony Corporation.
4HR
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• N-Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
•• Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
•• Google Cast™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone
i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama. App Store
servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
•• Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava Appleove
standarde rada. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima.
Imajte na umu da upotreba ovog
pribora s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and
Wi-Fi Alliance® registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™zaštitni
su znaci tvrtke f Wi-Fi Alliance®.
•• DLNA™, DLNA logotip i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znaci,
oznake usluge ili oznake
certifikata udruženja Digital Living
Network Alliance.
•• AOSS je zaštitni znak tvrtke
BUFFALO INC.
•• Ovaj proizvod ima ugrađen softver
Spotify koji je pod licencama drugog
dobavljača, a licence možete
pronaći ovdje:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify i logotipi Spotify zaštitni
su znaci grupacije Spotify.
zaštitni
•• ClearAudio+ i
su znaci tvrtke Sony Corporation.
•• „Xperia” i „Xperia Tablet” zaštitni
su znaci tvrtke Sony Mobile
Communications AB.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPOTREBU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEO SADRŽAJA
U SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM („MPEG-4 VIDEO”)
I/ILI
Informacije o priručniku
•• U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju radnje putem
daljinskog upravljača, ali iste se
radnje mogu izvoditi i pomoću
tipki na zaslonu osjetljivom na
dodir jedinice s istim ili sličnim
nazivima.
•• Ikone poput
, navedene
na vrhu svakog objašnjenja,
označavaju koja se vrsta medija
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana je postavka podcrtana.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima („--”) na zaslonu.
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAN
OD STRANE KORISNIKA ZA
OSOBNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI JE NABAVLJEN
OD DOBAVLJAČA VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE LICENCIRAN
ZA DOBAVLJANJE MPEG-4
VIDEO SADRŽAJA.
NIJEDNA LICENCA NEĆE BITI DANA
NITI ĆE SE PODRAZUMIJEVATI ZA
BILO KAKVU DRUGU UPORABU.
DODATNE INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI ONE O PROMOTIVNOJ,
INTERNOJ I KOMERCIJALNOJ
UPORABI, KAO I LICENCIRANJU,
ZATRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA,
L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu
su svojih vlasnika.
•• U ovom priručniku ne upotrebljavaju
se oznake ™ i ®.
5HR
Sadržaj
Informacije o priručniku.......... 5
Sadržaj kutije.......................... 8
Diskovi koji se mogu
reproducirati ili datoteke na
diskovima/USB uređajima
koji se mogu reproducirati...... 8
Internetske stranice za
kompatibilne uređaje............ 11
Vodič kroz dijelove
i kontrole................................12
Početak rada
Sigurno priključivanje
sustava...................................18
Deaktiviranje
demonstracije....................... 20
Umetanje baterija................. 20
Spajanje TV-a.........................21
Nošenje jedinice................... 23
Prikaz informacija o disku
i USB uređaju..........................31
Uporaba izbornika
za postavljanje...................... 32
USB prijenos
Prije upotrebe
USB uređaja........................... 36
Prijenos glazbe..................... 36
Tuner
Slušanje radija.......................40
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH...........................41
Promjena boje sustava......... 23
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem.........41
Izvođenje brzog
postavljanja.......................... 23
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju............. 42
Promjena načina zaslona..... 24
Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC...... 43
Reprodukcija diska/USB-a
Prije upotrebe
USB uređaja........................... 25
Osnovni način
reprodukcije.......................... 25
Drugi postupci
za reprodukciju..................... 26
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 29
6HR
Ograničavanje reprodukcije
diska (roditeljski nadzor)....... 30
Postavljanje BLUETOOTH
audio kodeka........................44
Mreža
Odabir načina za
povezivanje s mrežom.......... 45
Povezivanje s računalom......46
Slušanje iste glazbe
iz više zvučnika
(funkcija SongPal Link).......... 47
Slušanje internetske
glazbene usluge
(Google Cast)........................48
Slušanje internetske
glazbene usluge (Spotify).....48
Funkcija Gesture Control
Uživanje u funkciji
Gesture Control..................... 49
Upotreba funkcije
Gesture Control tijekom
reprodukcije..........................50
Stvaranje atmosfere
zabave (efekt DJ)...................50
Upotreba Gesture Control
tijekom funkcije Karaoke.......51
Prilagodba zvuka
Pjevanje uz podlogu:
karaoke.................................60
Uživanje u glazbi
uz rasvjetu zvučnika
i rasvjetu za zabavu...............61
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje...........................61
Upotreba dodatne opreme....61
Deaktivacija zaslona
osjetljivog na dodir
na jedinici
(zaključavanje gumba)......... 62
Kratkoročna deaktivacija
zaslona osjetljivog na dodir
na jedinici
(zaključavanje za zabave)..... 62
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti........................... 62
Prilagođavanje zvuka........... 52
Postavljanja stanja
pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu.................................... 63
Odabir načina virtualnog
nogometa............................. 52
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH/Wi-Fi signala.... 63
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta..................... 53
Ažuriranje softvera...............64
Ostali postupci
Dodatne informacije
Rješavanje problema............ 65
Upravljanje sustavom
pomoću pametnog telefona
ili tableta (SongPal).................53
Mjere opreza......................... 77
Napravite lude zabave
s aplikacijom „Fiestable”....... 54
Popis jezičnih kodova........... 82
Specifikacije.......................... 79
Upotreba funkcije
Control za HDMI.................... 54
Upotreba funkcije lančane
zabave.................................. 57
7HR
Sadržaj kutije
•• Ova jedinica (MHC-V77DW) (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• FM antena (1)
•• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
•• Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo
za određena područja)
* Adapter za utikač za izmjeničnu
struju nije namijenjen za upotrebu u
Čileu, Paragvaju i Urugvaju. Adapter
za utikač upotrebljavajte u zemljama
u kojima je on nužan.
Napomena
Pri vađenju uređaja iz kutije obavezno
dvije osobe trebaju rukovati jedinicom.
Ispuštanje jedinice može uzrokovati
osobnu ozljedu i/ili materijalno oštećenje.
Diskovi koji se mogu
reproducirati ili
datoteke na diskovima/
USB uređajima koji se
mogu reproducirati
Diskovi koji se mogu
reproducirati
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili načinu videozapisa
•• DVD+R/DVD+RW u formatu
DVD VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verzije 1.0,
1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
8HR
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke na diskovima koje
je moguće reproducirati
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Datoteke na USB uređaju koje
je moguće reproducirati
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2, WMA
datoteke (.wma)*2, AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)*2,
WAV datoteke (.wav)*2,
AIFF datoteke (.aiff)*2,
FLAC datoteke (.flac)*2,
ALAC datoteke (.alac)*2,
DSD (.dsf/.dsdiff)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju biti u nekom od sljedećih
formata:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu DATA CD
koji sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke i u skladu je sa standardom
ISO 9660*4 razina 1/razina 2 ili Joliet
(prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
u formatu DATA DVD koji sadrži
MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid datoteke
i u skladu je sa standardom UDF
(univerzalni diskovni format).
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Reproduciranje tih podataka
može uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti sustav zvučnika.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG
za komprimirane audio podatke. MP3
datoteke moraju biti u formatu MPEG 1
Audio Layer 3.
*2 Ovaj sustav ne može reproducirati
datoteke sa zaštitom autorskih prava
(Digital Right Management).
*3 MPEG4 datoteke moraju biti snimljene
u formatu datoteke MP4. Podržani su
sljedeći video i audiokodeci:
—— Videokodek: MPEG4 jednostavan
profil (AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC
nije podržan.)
*4 Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima, kako ga je definirao
ISO (Međunarodna organizacija za
standardizaciju).
Diskovi i datoteke koji
se ne mogu reproducirati
•• Ne možete reproducirati
sljedeće diskove
—BD
— diskove (Blu-ray diskovi)
—CD-ROM
—
diskove snimljene
u formatu PHOTO CD
—Podatkovni
—
dio diskova CD-Extra
ili kombiniranih CD-ova*
—Grafički
—
CD disk
—Super
—
Audio CD-ove
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD stvoren
u formatu Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD koji nije
pravilno završen
—DVD-R/-RW
—
snimljen
u programima za jednokratno
snimanje, kompatibilan
s tehnologijom CPRM (Zaštita
sadržaja za medije za snimanje)
—Disk
—
koji nije standardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata
ili zvijezde)
—disk
—
na koji je pričvršćena
ljepljiva vrpca, papir ili naljepnica
•• Ne možete reproducirati sljedeće
datoteke
—datoteke
—
s videozapisima veće
od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela
—Datoteke
—
s videozapisima
s velikim omjerom širine
i duljine.
—WMA
—
datoteku u formatu
WMA DRM, WMA Lossless ili
WMA PRO.
—AAC
—
datoteku u formatu AAC
DRM ili AAC Lossless.
—AAC
—
datoteke kodirane
uz frekvenciju od 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Right
Management).
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
dulje od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 datoteka.
•• Sustav možda neće moći
reproducirati Xvid datoteku kada
je datoteka sastavljena od dvije ili
više Xvid datoteke.
* Kombinirani CD-ovi: ovaj format
zapisuje podatke na prvi zapis, a zvuk
(AUDIO CD podaci) na drugi zapis
i sljedeće zapise sesije.
Napomene o CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovima
•• U nekim slučajevima na ovom
sustavu nije moguće reproducirati
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
diskove, zbog kvalitete snimke
ili fizičkog stanja diska ili
karakteristika uređaja za snimanje
i autorskog softvera. Dodatne
informacije potražite u uputama
za rad koje ste dobili uz uređaj
za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+R/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
dovršeni. U tom slučaju disk
reproducirajte na normalan način.
9HR
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova).
•• Diskovi DualDisc i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu
sukladni CD standardu. Stoga
ti diskovi možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako su
snimljene u istom formatu kao i prva
sesija. No ne jamčimo mogućnost
reprodukcije.
Napomena o postupcima za
reprodukciju DVD VIDEO i VIDEO
CD diskova
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
za reprodukciju DVD VIDEO ili
VIDEO CD diskova. Zbog toga neke
značajke reprodukcije možda neće
biti dostupne. Svakako pročitajte
upute za upotrebu koje ste dobili
uz DVD VIDEO ili VIDEO CD diskove.
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• Može biti potrebno dulje
vrijeme za početak reprodukcije
u sljedećim situacijama:
—kada
—
je DATA CD/DATA DVD/USB
uređaj snimljen sa složenom
strukturom u obliku stabla.
—kada
—
su upravo reproducirane
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima iz druge mape.
10HR
•• Sustav može reproducirati
DATA CD/DATA DVD ili datoteke
s videozapisima na USB uređaj
u sljedećim slučajevima:
—do
— dubine od 8 mapa
—do
— 300 mapa
—do
— 999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na
USB uređaju
—do
— 650 datoteka u mapi
Sustav može reproducirati
audio datoteke na USB uređaj
u sljedećim uvjetima:
—do
— dubine od 8 mapa
—do
— 998 datoteka i podmapa
u mapi
Ti brojevi mogu se razlikovati
ovisno o konfiguraciji datoteke
ili mape.
•• Mape u kojima nema
audio datoteka ili datoteka
s videozapisima preskaču se.
•• Datoteke prenesene s uređaja kao
što je računalo možda neće moći
biti reproducirane redoslijedom
kojim su prenesene.
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke ili
datoteke s videozapisima.
•• Nije moguće jamčiti
kompatibilnost sa svim verzijama
softvera za šifriranje/pisanje
u podržanim formatima,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika može
biti nejasna, a zvuk isprekidan.
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako USB uređaji izvršavaju
niz složenih funkcija, sadržaji
koje je moguće reproducirati
s USB uređaja priključenog na
sustav isključivo su glazbeni
i videosadržaji. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad
USB uređaja.
•• Kad umetnete USB uređaj, sustav
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima mnogo
mapa ili datoteka, za čitanje USB
uređaja može biti potrebno dulje
vrijeme.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
spajati preko USB sabirnice.
•• U slučaju nekih USB uređaja na
sustavu može doći do kašnjenja
u izvođenju radnji.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije
na priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
uvjerite se da na njemu nema
datoteka zaraženih virusom.
Regionalna šifra
Vaš sustav ima regionalnu šifru
i reproducirat će samo one DVD
VIDEO diskove koji su označeni
istovjetnom regionalnim šifrom ili
oznakom .
Internetske stranice za
kompatibilne uređaje
Na internetskim stranicama
u nastavku provjerite najnovije
informacije o kompatibilnim USB
i BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Latinskoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Kompatibilni su sljedeći modeli
uređaja iPhone/iPod. Prije korištenja
sustava ažurirajte uređaj iPhone/
iPod najnovijim softverom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa
sljedećim uređajima:
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
11HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Tipke, izuzev tipke  (napajanje), na jedinici možete zaključati kako biste
spriječili njihovu slučajnu aktivaciju (str. 62).
Jedinica
Gornja strana


























Utor

Bočna strana

Prednja strana
12HR
 Indikator napajanja
Prikazuje trenutačni status
sustava:
•• Isključena svjetla: Sustav
je u stanju pripravnosti
i BLUETOOTH/mrežno stanje
pripravnosti je isključeno.
•• Uključena svjetla:
——Narančasto: Sustav je
u stanju pripravnosti i
BLUETOOTH/mrežno stanje
pripravnosti je uključeno.
——Zeleno: Sustav je uključen.
•• Treperi:
——Zeleno: Sustav je u procesu
uključivanja ili ulaska
u stanje pripravnosti.
——Crveno: Sustav je otkrio
nepravilnost koju nije
moguće prikazati pomoću
poruke o pogrešci.
Gumb  (napajanje)
Pritisnite za uključivanje
sustava ili postavljanje u stanje
pripravnosti.
Tipka  (reprodukcija)
Dodirnite za pokretanje
reprodukcije.
Dodirnite i držite  dulje od
2 sekunde da bi se na sustavu
reproducirala ugrađena
demonstracija zvuka.
Dodirnite  za zaustavljanje
demonstracije.
Tipka  (zaustavi)
——Dodirnite za zaustavljanje
reprodukcije. Dodirnete li
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Dodirnite za prekid prijenosa
tijekom prijenosa glazbe.
——Dodirnite za
zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
 Tipka GESTURE ON/OFF
(stranica 49, 50, 51)
 Indikator BLUETOOTH
(stranica 41)
Tipka BLUETOOTH
Dodirnite za odabir funkcije
BLUETOOTH.
Tipka PAIRING
Dodirnite i držite da biste
BLUETOOTH uparivanje tijekom
BLUETOOTH funkcije.
 Indikator NETWORK
Prikazuje trenutačni
status sustava:
•• Isključena svjetla: Sustav
je u stanju pripravnosti.
•• Uključena svjetla:
——Bijelo: Uspostavljanje
mrežne veze je u tijeku.
——Zeleno: Sustav je povezan
s glazbenom uslugom
putem servisa Spotify.
——Plavo: Sustav je povezan
s glazbenom uslugom
putem servisa Google Cast.
•• Treperi bijelo: Tijekom
povezivanja s mrežom.
Tipka NETWORK
Dodirnite da biste odabrali
NETWORK funkciju.
Tipka WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) (str. 46)
Dodirnite i držite da biste
postavili Wi-Fi mrežu.
 Tipka STEREO PAIR
Dodirnite da biste koristili
funkciju bežični stereo*
za spajanje dva sustava.
13HR
Tipka SET UP
Dodirnite i držite da biste koristili
funkciju bežični stereo* za dva
sustava zvučnika.
* Bežični stereo možete koristiti
nakon što ažurirate softver sustava.
Informacije o ažuriranju potražite
na sljedećoj URL adresi.
http://sony.net/nasite/
Zaslon
 Rasvjeta za zabavu (str. 61)
Ne gledajte izravno u dio koji
emitira svjetlost dok je uključena
rasvjeta za zabavu.
 Senzor GESTURE CONTROL
(stranica 49, 50, 51,
62)
 Tipka FUNCTION
Dodirnite za odabir funkcije.
 Indikator FIESTA
(stranica 52)
Uključuje se kada odaberete
zvučni efekt FIESTA.
Tipka FIESTA (stranica 52)
 Tipka MEGA BASS
(stranica 52)
 Tipka SOUND FIELD
(stranica 52)
 Tipka PARTY CHAIN
(stranica 59)
Tipka PARTY LIGHT
(stranica 24, 61)
14HR
 Tipka MIC LEVEL +/–
(stranica 60)
 Tipka VOLUME +/–
Dodirnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.

Tipka +/– (odabir mape)
Dodirnite za odabir mape
na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
Tipka / (idi natrag/idi
naprijed)
Dodirnite za odabir pjesme
ili datoteke.
Tipka TUNING +/–
(stranica 40)
Tipka  (otvori/zatvori)
Dodirnite da biste otvorili ili
zatvorili ladicu za disk.
 Direktna funkcijska tipka
(DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN, TV)
Da biste koristili ovaj gumb,
dodirnite PLAYBACK (),
a zatim funkcijsku tipku koju
želite.
Tipka VOCAL FADER
(stranica 60)
Tipka SCORE (stranica 60)
Tipka VOICE CHANGER +/–
(stranica 61)
Tipka MIC ECHO
(stranica 60)
 Tipka PLAYBACK
(stranica 50)
Daljinski upravljač
Tipka DJ (stranica 50)
Tipka SAMPLER
(stranica 50)
Tipka KARAOKE
(stranica 51)
 Ladica diska

(N-Mark) (stranica 44)
 Senzor daljinskog upravljača
 Priključak za MIC1, Priključak
za MIC2 (unutar MIC1 MIC2
poklopca)
Otvorite poklopac tako
da gurnete nokat u utor.
Upotrijebite za priključivanje
mikrofona.

(USB) ulaz (unutar USB
REC/PLAY poklopca)
Otvorite poklopac u smjeru
strelice.
Upotrijebite za priključivanje
USB uređaja.
Ovaj se ulaz može upotrebljavati
i za reprodukciju i za prijenos
glazbe.
Gumb  (napajanje)
Pritisnite za uključivanje
sustava ili postavljanje u stanje
pripravnosti.
 Gumb PLAY MODE
(stranica 29, 37)
 Gumb REPEAT/FM MODE
(stranica 30, 40)
 Brojčani (0 – 9) gumbi*1*2
——Pritisnite za odabir pjesme,
poglavlja ili datoteke pomoću
broja stavke.
——Pritisnite za unos brojki
ili vrijednosti.
15HR
Gumb SUBTITLE
(stranica 28)
Gumb AUDIO*2
(stranica 28, 32)
Gumb ANGLE (stranica 27)
Gumb DVD SETUP
(stranica 32)
Gumb MEDIA MODE
(stranica 25)
Gumb OPTIONS
Pritisnite za ulazak ili izlazak
iz izbornika opcija.
Gumb / / /
Pritisnite za odabir stavki
izbornika.
Gumb
Pritisnite da biste unijeli/
potvrdili postavke.
Pritisnite za odabir medija koji
je potrebno reproducirati na
podatkovnom disku ili USB
uređaju.
 Gumb SEARCH
(stranica 26, 27)
Gumb CLEAR (stranica 27)
Gumb  (jačina zvuka) +/–*2
Gumb REC TO USB
(stranica 38)
Pritisnite za prijenos glazbe
na USB uređaj priključen na
(USB) ulaz.
Gumb MIC ECHO
(stranica 60)
Gumb SCORE (stranica 60)
+/– (odabir mape)
Pritisnite za odabir mape
na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
Gumb KEY CONTROL /
(stranica 60)
 Gumb DVD TOP MENU
16HR
Gumb RETURN
(stranica 26)
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Gumb SHIFT*1
Pritisnite i držite da biste
aktivirali ružičaste gumbe.
Gumb /
(brzo premotavanje natrag/
naprijed) (stranica 27)
Pritisnite da biste pronašli
mjesto u pjesmi ili datoteci
tijekom reprodukcije.
Gumb
/
(sporo premotavanje natrag/
naprijed) (stranica 27)
Pritisnite za reprodukciju
usporene snimke.
Pritisnite za prikaz naslova
DVD-a na TV zaslonu.
Gumb TUNING+/–
(stranica 40)
Gumb DVD/TUNER MENU
(stranica 26, 27, 40)
Gumb  (reprodukcija)*2
Pritisnite za pokretanje
reprodukcije.
Gumb / (naprijed/
natrag) (stranica 26)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumb PRESET+/–
(stranica 40)
Gumb  (pauziranje)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju. Pritisnite 
za nastavak reprodukcije.
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije. Pritisnete li
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Pritisnite za prekid prijenosa
tijekom prijenosa glazbe.
——Pritisnite za zaustavljanje
ugrađene demonstracije
zvuka.
 Gumb DISPLAY
(stranica 20, 24, 32,
40, 42)
Pritisnite za promjenu
informacija na zaslonu.
Gumb DISPLAY*1
(stranica 31)
Pritisnite da biste prikazali ili
sakrili programski vodič na
zaslonu.
 Gumb SLEEP (stranica 61)
*1 Ovaj gumb je ružičaste boje. Da biste
ga upotrijebili, pritisnite i držite gumb
SHIFT (), a zatim pritisnite taj gumb.
*2 Brojčani gumb 2/AUDIO,  + gumbi
 imaju ispupčenu točku. Upotrijebite
ispupčenu točku kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
 Gumb FUNCTION +/–
Pritisnite za odabir funkcije.
 Gumb MEGA BASS
(stranica 52)
 Gumb SOUND FIELD
(stranica 52)
Gumb MUSIC (stranica 53)
Gumb MUSIC ARENA
(stranica 52)
 Gumb PARTY LIGHT
(stranica 24, 61)
Gumb LIGHT MODE
(stranica 61)
17HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Jedinica (stražnja)
Napomena
Priključci/terminal/ulaz na stražnjoj ploči imaju poklopac. Za povezivanje
otvorite poklopac.
 Priključak HDMI OUT (TV)
Upotrijebite HDMI kabel
(nije priložen) za povezivanje
s HDMI IN priključkom TV-a
(stranica 21).
 priključak VIDEO OUT
Upotrijebite video kabel
(nije priložen) za povezivanje
s priključkom za video ulaz TV-a
ili projektora (stranica 21).
Napomena
Nemojte priključivati ovaj sustav
na TV preko video uređaja.
18HR
 Priključci audio ulaza i audio
izlaza
 Antena za bežični LAN
Ako upotrebljavate funkciju
bežične mreže, postavite antenu
kako je prikazano na slici.
Pri postavljanju antena pronađite
mjesto i usmjerenje koji
omogućuju dobar prijem.
Držite antenu podalje od kabela
za napajanje (mrežnog voda)
i USB kabela kako biste izbjegli
šumove u prijemu.
Vodoravno izvucite FM
antenu
 LAN (100) ulaz
Koristite LAN kabel (nije priložen)
za povezivanje na mrežnu
opremu (stranica 46).
Početak rada
Upotrijebite audio kabel
(nije priložen) za uspostavljanje
sljedećih veza:
•• Priključci AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R
—Priključite
—
na priključke za
audio ulaz dodatne opreme.
—Priključite
—
na drugi audio
sustav za upotrebu funkcije
lančane zabave (str. 57).
•• Priključci AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
—Priključite
—
na priključke za
audio izlaz na TV-u ili audio/
video opremi. Zvuk se emitira
putem ovog sustava.
—Priključite
—
na drugi audio
sustav za upotrebu funkcije
lančane zabave (str. 57).
 FM ANTENNA terminal
 Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod)
Priključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) (priložen)
u jedinicu, a zatim ga uključite
u zidnu utičnicu.
U zidnu
utičnicu
Napomena
Ako je mrežni (LAN) kabel spojen na
sustav, sustav automatski radi kako
bi uspostavio žičanu LAN vezu. Ako
želite upotrijebiti bežičnu LAN vezu,
nemojte spajati mrežni (LAN) kabel
na sustav.
Savjet
Za najbolji prijem preporučujemo da
postavite antenu za bežični LAN na
90 stupnjeva kako je prikazano na
crtežu iznad.
Kada priključite strujni kabel
za napajanje (mrežni vod),
sustav će obaviti početno
postavljanje. Tijekom početnog
postavljanja sustava na zaslonu
će se pojaviti poruka „WELCOME
(dobrodošli)”. Dok je početno
postavljanje u tijeku, ne možete
uključiti sustav.
Nakon završetka početnog
postavljanja, automatski će
se pokrenuti demonstracija
(stranica 24). Ako pritisnete
 za uključivanje sustava,
demonstracija se prekida.
19HR
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav uključen, nekoliko
puta pritisnite DISPLAY za odabir
načina bez zaslona (način za uštedu
energije) (str. 24).
Umetanje baterija
Umetnite dvije priložene baterije
R03 (veličina AAA) pazeći na
položaj polova, kao što je prikazano
u nastavku.
Napomena
•• Ne miješajte stare baterije s novima,
kao ni različite vrste baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije kako biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
20HR
Za rad s jedinicom pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
na jedinici.
Spajanje TV-a
Spajanje TV-a
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Gledanje videozapisa
Visoka kvaliteta
 HDMI kabel*1 (nije priložen)
 Video kabel (nije priložen)
HDMI IN (ARC)*2
ili
HDMI IN
Početak rada
Odaberite način povezivanja u skladu s priključcima na svom TV-u.
VIDEO IN
Standardna kvaliteta
Preporučeno povezivanje
Drugi način spajanja
*1 HDMI kabel velike brzine s Ethernetom
*2 Možete slušati zvuk s TV-a putem sustava ako povežete sustav s HDMI IN (ARC)
priključkom TV-a. Funkcija Audio Return Channel (ARC) omogućuje da izlaz zvuka iz
TV-a ide preko sustava putem HDMI veze, bez provođenja audio povezivanja (veza 
u nastavku). Da biste postavili funkciju ARC na ovom sustavu koristite [AUDIO RETURN
CHANNEL] (stranica 36). Da biste provjerili kompatibilnost TV-a s funkcijom ARC,
pogledajte upute za rad priložene s TV-om.
21HR
Reprodukcija zvuka s TV-a putem sustava
Ako ne povežete sustav s HDMI IN (ARC) priključkom TV-a, upotrijebite
ovu vezu.
 Audio kabel (nije priložen)
AUDIO OUT
Za slušanje zvuka s TV-a uzastopce pritisnite FUNCTION +/- kako biste
odabrali „TV”.
Savjet
•• Također možete uživati u zvuku s vanjske opreme (DVD uređaji za reprodukciju itd.)
putem sustava povezivanjem AUDIO IN (TV) priključka kao veze  iznad. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu opreme.
•• Ako je jačina izlaznog zvuka iz sustava niska pri priključivanju vanjske opreme,
pokušajte prilagoditi postavke audio izlaza na priključenoj opremi. To može poboljšati
jačinu izlaznog zvuka. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu opreme.
Ako se na zaslonu jedinice pojavi „CODE 01” i „SGNL ERR”
Kada ulazni audio signali za sustav nisu 2-kanalni linearni PMC signali,
poruke „CODE 01” i „SGNL ERR” (označavaju da ulazni audio signali nisu
podržani) prikazuju se na zaslonu jedinice.
U tom slučaju odaberite na televizoru odgovarajući način audio izlaza
za emitiranje 2-kanalnih linearnih PCM audio signala.
22HR
Nošenje jedinice
Promjena boje sustava
Jedinica ima kotačiće kako biste je
mogli jednostavno kotrljati. Prijenos
jedinice na taj način obično se
preporučuje na ravnim površinama.
Prije nošenja jedinice odspojite
sve kabele.
(osim za južnoameričke, europske
i ruske modele)
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke zaslona osjetljivog na dodir
na jedinici.
1 Pritisnite  za uključivanje
Početak rada
Postavite sustav boja na PAL ili
NTSC, ovisno o sustavu boja vašeg
televizora.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boja mijenja
se na sljedeći način:
NTSC  PAL
sustava.
2 Uzastopno dodirujte FUNCTION
Napomena
•• Kotačići se mogu upotrebljavati samo
na ravnim površinama. Na neravnim
površinama jedinicu trebaju podizati
dvije osobe. Tijekom prijenosa jedinice
vrlo je važno pravilno postaviti ruku
kako bi se izbjegle tjelesne ozljede i/
ili materijalna šteta. Prilikom podizanja
jedinice obavezno koristite ručicu.
Ručica
da biste odabrali DVD/CD.
3 Dodirnite i držite DJ i TUNING +
dulje od 2 sekunde.
„NTSC” ili „PAL” prikazuje
se na zaslonu.
Izvođenje brzog
postavljanja
Prije početka upotrebe sustava
možete izvršiti minimalne osnovne
prilagodbe u brzom postavljaju.
•• Budite iznimno pažljivi pri prijenosu
jedinice na nagibu.
•• Nemojte prenositi jedinicu na kojoj
se nalazi osoba, prtljaga itd.
•• Nemojte dopustiti da djeca ili dojenčad
budu blizu jedinice dok je prenosite.
1 Uključite televizor i odaberite
video ulaz.
2 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
3 Uzastopno pritišćite FUNCTION
+/– da biste odabrali „DVD/CD”.
Poruka s uputom [Press ENTER to
run QUICK SETUP.] pojavljuje se na
dnu TV zaslona.
23HR
4Pritisnite
bez
učitavanja diska.
Na TV zaslonu prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke ovise o modelu za određenu
državu ili regiju.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
Promjena načina
zaslona
Nekoliko puta pritisnite DISPLAY
dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete gumb,
način prikaza mijenja se sljedećim
redoslijedom.
Demonstracija
5 Pritisnite nekoliko puta
/
kako biste odabrali jezik,
a zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje
se [VIDEO SETUP].
6Pritisnite nekoliko puta
/
kako biste odabrali postavku
koja odgovara vašoj vrsti
televizora, a zatim pritisnite .
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP is complete.],
sustav je spreman za reprodukciju.
Ručna promjena postavke
Pogledajte „Uporaba izbornika
za postavljanje” (str. 32).
Izlaz iz brzog postavljanja
Pritisnite DVD SETUP.
Napomena
Poruka s uputom prikazuje se kada
prvi put uključite sustav ili ga ponovno
postavite [RESET] (pogledajte odjeljak
„Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje” na strani 75).
24HR
Zaslonom se pomiču poruke
o glavnim značajkama sustava,
uz uključeno osvjetljenje.
Za isključivanje osvjetljenja pritisnite
PARTY LIGHT.
Bez zaslona (način uštede energije)
Zaslon je isključen radi uštede
energije.
Reprodukcija diska/USB-a
Prije upotrebe USB
uređaja
Za USB funkciju:
Otvorite poklopac USB REC/PLAY
u smjeru strelice, a zatim spojite
s USB uređajem putem
(USB) ulaza.
Osnovni način
reprodukcije
1 Uzastopno pritišćite FUNCTION
+/– da biste odabrali DVD/CD
ili USB.
Druga je mogućnost da dodirnete
PLAYBACK, a zatim pritisnete DVD/
CD ili USB na jedinici.
2 Priprema izvora za reprodukciju.
Za DVD/CD funkciju:
Dodirnite  na jedinici kako biste
otvorili ladicu diska i umetnite disk
tako da strana s naljepnicom bude
okrenuta prema gore.
Napomena
Za priključivanje USB uređaja na
jedinicu možete upotrijebiti USB
adapter (nije priložen) ako se
USB uređaj ne može priključiti
u (USB) ulaz.
Reprodukcija diska/USB-a
Kompatibilne USB uređaje potražite
pod „Internetske stranice za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje Apple s ovim sustavom
možete upotrebljavati samo putem
BLUETOOTH veze.)
Ponovno dodirnite  na jedinici
kako biste zatvorili ladicu diska.
Nemojte silom gurati ladicu diska
da biste je zatvorili jer tako možete
uzrokovati kvar.
3 (samo
)
Uzastopno pritišćite
MEDIA MODE kako biste
odabrali željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Kada reproducirate disk od 8 cm
poput, primjerice CD single
diska, postavite ga na unutarnji
krug ladice.
25HR
Ostale radnje
Radnja
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Pritisnite .
Brisanje točke
za nastavak
reprodukcije
Dvaput pritisnite .
Odabir pjesme,
datoteke,
poglavlja ili
prizora
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Ili pritisnite i držite
SHIFT, pritisnite
numeričke gumbe
i zatim pritisnite .*
(Radnju može
zabraniti disk ili
USB uređaj.)
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali željenu mapu.
4 Pritisnite
* Ova radnja nije dostupna za
reprodukciju audio datoteka
s USB uređaja.
Upotreba funkcije Gesture
Control tijekom reprodukcije
Pogledajte stranicu 50.
Reprodukcija određene
datoteke s videozapisima
na disku ili USB uređaju
1 Uzastopno pritišćite
MEDIA MODE kako biste odabrali
[MUSIC] ili [VIDEO].
2 Pritisnite SEARCH kako biste
kako biste prikazali
popis datoteka.
5 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali željenu datoteku,
a zatim pritisnite .
Drugi postupci
za reprodukciju
Funkcija možda neće funkcionirati,
ovisno o vrsti diska ili datoteke.
Radnja
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite DVD/
TUNER MENU.
Prikaz popisa
mapa ili popisa
datoteka
Pritisnite SEARCH.
Ponovno pritisnite
SEARCH kako biste
isključili popis mapa
ili popis datoteka.
Povratak na
popis mapa
iz popisa
datoteka
Pritisnite RETURN.
prikazali popis mapa.
26HR
Učinite ovo
Traženje
određenog
mjesta u audio
datoteci s USB
uređaja
Pritisnite i držite 
ili  tijekom
reprodukcije.
Brzo
pronalaženje
točke pomoću
premotavanja
unaprijed ili
unatrag
(zaključano
pretraživanje)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili 
mijenja se brzina
reprodukcije.
Gledanje kadar
po kadar
(reprodukcija
usporene
snimke)
Pritisnite , a zatim
pritisnite
ili .
Svaki put kada
pritisnete
ili 
mijenja se brzina
reprodukcije.
Traženje određenog naslova/
poglavlja/prizora/pjesme/
indeksa
1 Tijekom reprodukcije uzastopno
pritišćite SEARCH kako biste
odabrali način pretraživanja.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe kako
biste unijeli željeni naslov,
poglavlje, prizor, pjesmu ili broj
indeksa, a zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.
Napomena
•• Za VIDEO CD s PBC reprodukcijom
Odabir određene točke pomoću
vremenskog koda
1 Tijekom reprodukcije uzastopno
pritišćite SEARCH kako biste
odabrali način pretraživanja.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe za
unos vremenskog koda i zatim
pritisnite .
Primjer: Za pronalazak prizora 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT,
a zatim pritisnite 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste poništili broj.
Pretraživanje pomoću
DVD izbornika
Reprodukcija diska/USB-a
Radnja
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite
i držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali naslov ili stavku koju
želite reproducirati i zatim
pritisnite .
Promjena kutova kamere
Tijekom reprodukcije uzastopno
pritišćite ANGLE kako biste
odabrali željeni kut kamere.
pritisnite SEARCH kako biste potražili
prizor.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije
pritisnite SEARCH kako biste potražili
pjesmu i indeks.
27HR
Odabir postavke titlova
Tijekom reprodukcije uzastopno
pritišćite SUBTITLE kako biste
odabrali željeni jezik titlova ili
isključili titlove.
Promjena jezika/zvuka
lijevog ili desnog kanala zvučnog
zapisa 2.
Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
Pomoću izbornika PBC
(upravljanje reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0
i Super VCD).
Tijekom reprodukcije uzastopno
pritišćite AUDIO kako biste
odabrali željeni audio format
ili način.
1 Pritisnite  za reprodukciju
DVD VIDEO
Audio format ili jezik možete
promijeniti kada izvor sadrži više
audio formata ili višejezični zvuk.
Četiri prikazane znamenke
označavaju kôd jezika. Pogledajte
„Popis jezičnih kodova” (str. 82)
kako biste provjerili koji jezik
kôd predstavlja. Kada se isti
jezik prikazuje dva ili više puta,
DVD VIDEO snimljen je u više
audio formata.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 datoteka)
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: standardni stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: mono zvuk lijevog ili
desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: mono zvuk lijevog
28HR
•• [2:1/L]/[2:2/R]: mono zvuk
ili desnog kanala zvučnog zapisa 1.
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 2.
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
pritišćite brojčane gumbe kako
biste odabrali broj željene
stavke, a zatim pritisnite .
3 Pratite upute na izborniku kako
biste nastavili reprodukciju.
Napomena
PBC reprodukcija zaustavlja se kada je
uključeno ponavljanje reprodukcije.
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili ili pritisnite
i držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali pjesmu kada se
reprodukcija zaustavi.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Nastavak reprodukcije
više diskova
Napomena
Ako želite ponovno pokrenuti
reprodukciju ispočetka, dvaput
pritisnite, a zatim pritisnite .
Upotreba načina
reprodukcije
Reprodukcija normalnim
redoslijedom
(uobičajena reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi,
uzastopno pritišćite PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: reproducira disk.
•• [FOLDER]*: reproducira
sve kompatibilne datoteke
u određenoj mapi na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
Napomena
•• Na zaslonu ne svijetle „FLDR”
i „SHUF” kada je uobičajena
reprodukcija postavljena na [DISC]
ili [ONE USB DEVICE].
•• Na zaslonu svijetli „FLDR” kada je
uobičajena reprodukcija postavljena
na [FOLDER].
•• Kada je odabrana USB funkcija i način
[MUSIC], odaberite željeni način
reprodukcije pomoću indikatora
na zaslonu.
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom
(nasumična reprodukcija)
Reprodukcija diska/USB-a
Sustav može pohraniti točke za
ponovno pokretanje reprodukcije
za najviše 6 diskova, a reprodukciju
nastavlja kada ponovno umetnete
isti disk. Ako za sedmi disk pohranite
točku za nastavak reprodukcije,
izbrisat će se točka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
mogućnost [MULTI-DISC RESUME]
pod [SYSTEM SETUP] postavite na
[ON] (str. 35).
 Tijekom reprodukcije
s USB uređaja
•• [ONE USB DEVICE]:
reproducira USB uređaj.
•• [FOLDER]: reproducira sve
kompatibilne datoteke
u određenoj mapi na USB uređaju.
Kada se reprodukcija zaustavi,
uzastopno pritišćite PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke
s diska.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
 Tijekom reprodukcije
s USB uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
29HR
Napomena
•• Na zaslonu svijetli „SHUF” kada
je nasumična reprodukcija
postavljena na [DISC (SHUFFLE)]
ili [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Na zaslonu svijetle „FLDR” i „SHUF” kada
je nasumična reprodukcija postavljena
na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Kada je odabrana USB funkcija i način
[MUSIC], odaberite željeni način
reprodukcije pomoću indikatora
na zaslonu.
•• Nasumična reprodukcija nije moguća
za datoteke s videozapisima.
•• Nasumična se reprodukcija poništava
u sljedećim slučajevima:
—— ako otvorite ladicu diska
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
•• Nasumična se reprodukcija može
poništiti kada odaberete mapu ili
pjesmu koju želite reproducirati.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Uzastopno pritišćite REPEAT.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljanje svih pjesama
ili datoteka u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavljanje čitavog
sadržaja (samo DVD VIDEO
i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljanje trenutačnog
naslova (samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljanje
trenutačnog poglavlja
(samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljanje
trenutačne pjesme.
•• [FILE]: ponavljanje trenutačne
datoteke s videozapisima.
30HR
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Uzastopno pritišćite REPEAT kako
biste odabrali [OFF].
Napomena
•• Na zaslonu svijetli „
” kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno
na [ALL] ili [DISC].
•• Na zaslonu svijetli „
” kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Kada je odabrana USB funkcija i način
[MUSIC], odaberite željeni način
reprodukcije pomoću indikatora
na zaslonu.
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije
s VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrstu DVD VIDEO, ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcije poništava
se u sljedećim slučajevima:
—— ako otvorite ladicu diska
—— ako isključite sustav (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— ako promijenite funkciju (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
Reprodukciju DVD VIDEO zapisa
možete ograničiti na unaprijed
određenu razinu. Prizori se mogu
preskočiti ili zamijeniti drugim
prizorima.
1 Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
DVD SETUP.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali [SYSTEM SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon
za unos lozinke.
2 Pritisnite i držite SHIFT, koristite
brojčane gumbe za unos ili
ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
5 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
Sustav započinje s reprodukcijom.
6Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali geografsko
područje kao ograničenje razine
reprodukcije, a zatim
pritisnite .
Područje je odabrano.
Kada odaberete [OTHERS],
pomoću brojčanih gumba unesite
regionalni kod željenog
geografskog područja koje možete
pronaći na popisu „Popis
regionalnih kodova za roditeljski
nadzor” (str. 83) ili tako što ćete
pritisnuti i držati SHIFT, a zatim
pritisnuti brojčane gumbe.
7 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali [LEVEL], a zatim
pritisnite .
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
1 Umetnite disk i pritisnite .
Ako zaboravite svoju lozinku
Izvadite disk i ponovite korake 1
do 3 iz odjeljka „Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski
nadzor)” (str. 30). Pritisnite i držite
SHIFT, koristite brojčane gumbe
za unos lozinke „199703”, a zatim
pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Zatim ponovno umetnite disk
i pritisnite .
Morate ponovno unijeti novu
lozinku.
Reprodukcija diska/USB-a
brojčane gumbe za unos ili
ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
kako biste odabrali željenu
razinu, a zatim pritisnite .
Postavite [LEVEL] na [OFF] u 8.
koraku.
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
4Pritisnite i držite SHIFT, koristite
8Više puta zaredom pritisnite
Isključivanje funkcije
roditeljskog nadzora
Prikaz informacija
o disku i USB uređaju
/
Informacije na TV zaslonu
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
uzastopno pritišćite DISPLAY
tijekom reprodukcije.
31HR
Uzastopno pritišćite AUDIO
tijekom reprodukcije.
Informacije na zaslonu
 Informacije o reprodukciji
Vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta datoteke
 Status reprodukcije
Napomena
 Naslov*1/pjesma/naziv
datoteke*2
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
 Album*1/naziv mape*2/
poglavlje/broj indeksa
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
 Naziv izvođača*1*2
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
*1 Ako audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Ako datoteka ili mapa sadržavaju
znakove koji se ne mogu prikazati,
ti će se znakovi prikazati ovako: „_”.
Napomena
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
—— neke se informacije možda
neće prikazati.
—— neki se znakovi možda neće prikazati.
•• Prikazane informacije ovise o načinu
reprodukcije.
•• Kada je odabrana USB funkcija, možete
prikazati informacije na TV zaslonu
samo ako je MEDIA MODE postavljen
na [VIDEO].
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO zapise
i datoteke s videozapisima
32HR
Uzastopno pritišćite DISPLAY kada
je sustav uključen.
Možete vidjeti sljedeće informacije:
—preostalo
—
vrijeme reprodukcije
naslova, pjesme, poglavlja
—broj
—
prizora
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
izvođača i informacije
o albumu
moći prikazati, ovisno o znakovima.
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vrijeme reprodukcije audio
datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
nije ispravno prikazano.
Uporaba izbornika
za postavljanje
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke ovise o modelu
za određenu državu ili regiju.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika
za postavljanje. Stoga se neke postavke
izbornika za postavljanje možda neće
moći postaviti.
1 Kada se reprodukcija zaustavi
u DVD/CD funkciji, pritisnite
DVD SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će
se izbornik za postavljanje.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili
[HDMI SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite .
/ kako
biste odabrali željenu postavku,
a zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je završeno.
P
ostavljanje TV zaslona
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: odabire se ova postavku
prilikom spajanja televizora sa
širokim zaslonom ili funkcijom
širokog zaslona.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite DVD SETUP.
P
ostavljanje jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Postavljanje jezika za prikaz
na zaslonu.
[4:3 LETTER BOX]: odabire se ova
postavku pri povezivanju TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
načina prikaza. Ova postavka
prikazuje široku sliku s crnim crtama
na vrhu i dnu.
Reprodukcija diska/USB-a
4Uzastopno pritišćite
Napomena
Ako odaberete [OTHERS] pod [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], pomoću brojčanih
gumba unesite kod jezika s popisa „Popis
jezičnih kodova” (str. 82).
[MENU]
Postavljanje jezika za DVD izbornik.
[AUDIO]
Promjena jezika zvučnog zapisa.
Odaberete li [ORIGINAL], odabire
se jezik kojem je dodijeljen prioritet
na disku.
[4:3 PAN SCAN]: odabire se ova
postavku pri povezivanju TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
načina prikaza. Ova postavka
prikazuje sliku potpune visine preko
cijelog zaslona s odrezanim bočnim
stranama.
[SUBTITLE]
Prebacivanje jezika titlova snimljenih
na DVD VIDEO.
Odaberete li [AUDIO FOLLOW], jezik
titlova mijenja se sukladno jeziku
odabranom za zvučni zapis.
33HR
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: odabire se ova postavku pri
povezivanju s TV-om s funkcijom
širokog načina prikaza. Prikazuje
sliku na zaslonu omjera širine i visine
4:3 u omjeru 16:9, čak i na TV-u sa
širokim zaslonom.
[NORMAL]: mijenja veličinu slike
radi prilagodbe veličini zaslona
s izvornim omjerom širine i visine
slike. Ova postavka prikazuje široku
sliku s crnim crtama na lijevoj
i desnoj strani kada prikazujete sliku
u omjeru 4:3.
[OFF]: spušta standard crne razine.
Upotrijebite ovu opciju kada slika
postane previše blijeda.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje
se bez podrhtavanja. U normalnim
okolnostima odaberite tu postavku.
[FRAME]: slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
P
ostavljanje audio opcija
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresija dinamičkog raspona)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(osim za južnoameričke, europske
i ruske modele)
ovom se postavkom odabire sustav
boje (PAL ili NTSC).
[AUTO]: emitira video signal
u skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Promjena boje sustava” (str. 23).
[BLACK LEVEL]
(samo modeli za Latinsku Ameriku)
odabire se crna razina (razina
postavljanja) video signala koji izlazi
iz priključka VIDEO OUT.
[ON]: postavlja se crna razina
izlaznog signala na standardnu
razinu.
34HR
Korisno je kada želite gledati filmove
uz nisku glasnoću zvuka kasno
navečer.
[OFF]: bez kompresije dinamičkog
raspona.
[STANDARD]: dinamički raspon
komprimiran je prema namjeri
snimatelja.
[TRACK SELECTION]
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO na kojemu
je snimljeno više audio formata
(format PCM, MPEG audio, DTS ili
Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
[A/V SYNC]
(samo datoteke s videozapisima)
[OFF]: bez prilagodbe.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk kada zvuk nije
usklađen s prikazanu sliku.
[DOWNMIX]
P
ostavljanje sustava
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
čuvar zaslona pomaže štiti uređaj
za prikazivanje od oštećenja
(dupla slika). Pritisnite  +/–
za napuštanje čuvara zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje
se ako sa sustavom ne radite
otprilike 15 minuta.
[OFF]: isključivanje funkcije.
Slika čuvara zaslona se ne prikazuje.
[BACKGROUND]
Odabir boje pozadine ili sliku koja
će se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) koja je snimljena na
disku prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika memorirana u sustavu.
[BLUE]: boja pozadine je plava.
[BLACK]: boja pozadine je crna.
[PARENTAL CONTROL]
Postavljanje ograničavanje
reprodukcije. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Upotreba
funkcije Gesture Control tijekom
reprodukcije” (str. 30).
[ON]: pohranjuje točke za ponovno
pokretanje reprodukcije u memoriji
za najviše 6 diskova.
[OFF]: reprodukcija započinje od
točke za nastavak reprodukcije
samo za trenutačni disk u sustavu.
[RESET]
vraćanje zadanih postavki izbornika
za postavljanje. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Vraćanje zadanih
postavki izbornika za postavljanje”
(str. 75).
P
ostavljanje HDMI opcija
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
odabire rezoluciju TV izlaza kada je
TV povezan putem HDMI kabela.
[AUTO(1920×1080p)]: emitira video
signale prema rezoluciji TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
emitira video signale prema
odabranoj postavci rezolucije.
Reprodukcija diska/USB-a
odabir signala audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitiranje višekanalnog
zvuka u dvokanalni stereo signal.
[DOLBY SURROUND]: emitiranje
višekanalnog zvuka u dvokanalni
surround signal.
[MULTI-DISC RESUME]
*1 Samo latinoamerički modeli.
*2 Za ostale modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: emitira YCBCR video signale.
[RGB]: emitira RGB video signale.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: emitira audio signale
u izvornom formatu iz priključka
HDMI OUT (TV).
[PCM]: emitira 2-kanalne
linearne PCM signale iz priključka
HDMI OUT (TV).
35HR
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: omogućena je funkcija Control
for HDMI. Možete zajednički raditi
sa sustavom i TV-om koji su spojeni
HDMI kabelom.
[OFF]: funkcija je isključena.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Postavite ovu funkciju kada sustav
priključite u priključak HDMI IN na
TV-u koji je kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel. Ta je funkcija
dostupna samo kada postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: možete slušati zvuk televizora
iz zvučnika sustava.
[OFF]: funkcija je isključena.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta je funkcija dostupna samo kada
postavite [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: kada isključite TV, sustav
se automatski isključuje u sljedećim
slučajevima:
—VIDEO
—
CD ili DVD VIDEO je učitan
u funkciju DVD/CD
—DATA
—
CD ili DATA DVD je učitan
i odabran je način [VIDEO]
—Odabrani
—
su USB funkcija i način
[VIDEO]
—Odabrana
—
je TV funkcija
[ON]: sustav se automatski
isključuje kada isključite TV,
bez obzira na funkciju.
[OFF]: sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
USB prijenos
Prije upotrebe
USB uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite
pod „Internetske stranice za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje Apple s ovim sustavom
možete upotrebljavati samo putem
BLUETOOTH veze.)
Prijenos glazbe
Možete prenositi glazbu s diska
(samo AUDIO CD ili MP3 diskovi)
na USB uređaj povezan s (USB)
ulazom.
Audio format datoteka koje se
prenose pomoću sustava jest MP3.
Napomena
•• Tijekom radnji prijenosa ili brisanja
nemojte uklanjati USB uređaj. Time
možete oštetiti podatke na USB uređaju
ili oštetiti sam uređaj.
•• MP3 datoteke imaju istu brzinu
prijenosa u bitovima kao i izvorne
datoteke.
•• Tijekom prijenosa s AUDIO CD-a možete
odabrati brzinu prijenosa u bitovima
prije prijenosa.
•• USB prijenos i brisanje nisu dopušteni
ako je otvorena ladica diska.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
36HR
Postupak za odabir brzine
prijenosa u bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima za kvalitetniji
prijenos glazbe.
1 Povežite prijenosni USB uređaj
na
(USB) ulaz.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „BIT RATE”, a zatim
pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
•• „128 kbit/s”: kodirane MP3
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• „256 kbit/s”: kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju bolju
kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Prijenos glazbe s diska
Glazbu možete prenijeti na USB
uređaj priključen na
(USB) ulaz
na sljedeći način:
•• Sinkronizirani prijenos: prijenos
svih MP3 datoteka s diska na USB.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije.
Napomena
Za priključivanje USB uređaja
na jedinicu možete upotrijebiti
USB adapter (nije priložen) ako
se USB uređaj ne može priključiti
u (USB) ulaz.
USB prijenos
/ kako
biste odabrali željenu brzinu
prijenosa u bitovima, a zatim
pritisnite .
2 Uzastopno pritišćite
FUNCTION +/– kako biste
odabrali „DVD/CD”, a zatim
učitajte disk.
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinkronizirani prijenos:
Ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
kako biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada se reprodukcija zaustavi,
uzastopno pritišćite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Napomena
Ako prijenos započnete u nasumičnoj
reprodukciji ili ponavljanju
reprodukcije, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća
na uobičajenu reprodukciju.
REC1 prijenos:
Odaberite pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
započnite reprodukciju.
37HR
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se prikazuje
„PUSH ENTER”.
5 Pritisnite
.
Prijenos započinje, a na zaslonu se
zatim pojavljuje „DO NOT REMOVE”.
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav
će učiniti sljedeće:
Sinkronizirani prijenos:
Kada prijenos završi,
disk se automatski zaustavlja.
REC1 prijenos:
Prijenos završava automatski,
ali disk nastavlja s reprodukcijom
sljedeće pjesme ili datoteke.
Postupak za zaustavljanje
prijenosa
Pritisnite .
Napomene o prijenosu
•• Ne možete prenositi MP3 datoteke
s formatiranog UDF diska (univerzalni
format diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa ne emitira se zvuk.
•• Informacije CD-TEXT ne prenose
se u stvorene MP3 datoteke.
•• Prijenos se automatski zaustavlja:
—— ako tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju
—— ako broj audio datoteka na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
sljedeći broj u nizu, a originalna
datoteka ili mapa ne brišu se.
•• Tijekom prijenosa ne možete izvoditi
sljedeće radnje.
—— Izbaciti disk.
—— Odabrati drugu pjesmu ili datoteku.
—— Pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci.
—— Promijenite funkciju.
38HR
•• Kada prenosite glazbu na WALKMAN®
pomoću funkcije „Media Manager for
WALKMAN”, obavezno prenosite u MP3
formatu.
•• Prilikom priključivanja uređaja
WALKMAN® na sustav, priključite
ga nakon što nestane prikaz
poruke „Creating Library” or
„Creating Database” na uređaju
WALKMAN®.
Pravila za izradu mapa
i datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji se može generirati
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD ili
REC1-MP3.
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteke ili mape.
Tijekom prijenosa na USB uređaj,
mapa „MUSIC” stvara se izravno
ispod mape „ROOT”. Mape
i datoteke generiraju se u mapi
„MUSIC” u skladu s načinom
i izvorom prijenosa na način opisan
u nastavku.
Sinkronizirani prijenos
 Prilikom prijenosa CD-DA zapisa
s AUDIO CD-a
Naziv mape: „CDDA0001”*
Naziv datoteke: „TRACK001”*
 Prilikom prijenosa MP3 datoteka
s diska
Naziv mape: isto kao izvor
Naziv datoteke: isto kao izvor
REC1 prijenos
 Prilikom prijenosa CD-DA zapisa
s AUDIO CD-a
Naziv mape: „REC1-CD”
Naziv datoteke: „TRACK001”*
 Prilikom prijenosa MP3 datoteke
s diska
Naziv mape: „REC1-MP3”
Naziv datoteke: isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se u nizu.
1 Uzastopno pritišćite FUNCTION
+/– kako biste odabrali „USB”.
Druga je mogućnost da dodirnete
PLAYBACK, a zatim dodirnete USB
na jedinici.
2 Uzastopno pritišćite MEDIA
MODE kako biste odabrali
[MUSIC].
/ kako
biste odabrali audio datoteku
koju želite izbrisati, a zatim
pritisnite .
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, odaberite
[ALL TRACKS] na popisu.
Na zaslonu se prikazuje
„FOLDER ERASE” ili „TRACK ERASE”
i „PUSH ENTER”.
Za poništavanje brisanja
pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
„COMPLETE”.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite .
Napomena
•• Možete izbrisati samo datoteke u MP3/
USB prijenos
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
6Uzastopno pritišćite
WMA/AAC/WAV formatu.
•• Mape koje sadrže audio datoteke koje
nisu u MP3/WMA/AAC/WAV formatu ili
podmape ne mogu se izbrisati.
•• Brisanje je zabranjeno dok je ladica
diska otvorena.
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite OPTIONS.
4Uzastopno pritišćite
/ za
odabir opcije „ERASE”, a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazat će se popis
mapa.
5 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali mapu, a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazat će se popis
datoteka .
39HR
Tuner
Slušanje radija
Možete pohraniti do 20 FM stanica
kao omiljene stanice.
1 Uzastopno pritišćite FUNCTION
1 Postupak za prebacivanje
+/– kako biste odabrali
„TUNER FM”.
Druga je mogućnost da dodirnete
PLAYBACK, a zatim dodirnete FM
na jedinici.
2 Namjestite stanicu.
Postupak za automatsko traženje:
Pritisnite i držite TUNING+/– sve dok
se ne počne mijenjati frekvencija
na zaslonu.
Traženje se prekida automatski
nakon pronalaska i podešavanja
stanice. „ST” (samo za FM stereo
programe) svijetli na zaslonu.
Ako traženje ne prestaje, pritisnite
 da ga prekinete. Zatim izvedite
ručno podešavanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje:
Uzastopno pritišćite TUNING+/–
kako biste namjestili stanicu
koju želite.
Napomena
Kada namjestite FM stanicu koja
omogućuje RDS usluge, emitirani sadržaj
prikazuje informacije kao što su naziv
usluge ili naziv stanice. RDS informacije
možete provjeriti ako uzastopno
pritisnete DISPLAY.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM
stereo stanice, uzastopno pritišćite
FM MODE sve dok „ST” ne nestane sa
zaslona. Izgubit ćete stereo efekt, no
prijem će se poboljšati.
40HR
Memoriranje radijskih stanica
na željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Uzastopno pritišćite / kako
biste odabrali broj željene
memorirane stanice, a zatim
pritisnite .
„COMPLETE” se prikazuje na zaslonu
i stranica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Postupak za slušanje
memoriranih stanica
Uzastopno pritišćite PRESET+/–
kako biste odabralo broj željene
memorirane stanice.
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
jeste bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućava bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja.
Podržana verzija BLUETOOTH,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Odjeljak za BLUETOOTH” (str. 80).
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Internetske stranice za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
O indikatoru funkcije
BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
svijetli ili treperi u plavoj boji za
prikaz BLUETOOTH statusa.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH stanje Polako treperi
pripravnosti:
BLUETOOTH
Brzo treperi
uparivanje
BLUETOOTH veza je Svijetli
uspostavljena
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji prethodno
međusobno registriraju. Kada se
postupak uparivanja jednom obavi,
ne mora se ponovo obavljati.
Ako je vaš uređaj pametni telefon
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC, ručni postupak uparivanja nije
nužan. (Pogledajte „Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC”
(str. 43).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost do 1 metra
od jedinice.
2 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici za odabir funkcije
BLUETOOTH.
Na zaslonu će se prikazati
„BT AUDIO”.
Tuner / BLUETOOTH
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Savjet
•• Ako nema informacija o uparivanju
sustava (primjerice ako
upotrebljavate funkciju BLUETOOTH
po prvi put nakon kupnje), „PAIRING”
treperi na zaslonu i sustav ulazi
u način rada za uparivanje.
Prijeđite na 4. korak.
•• Ako ni jedan sustav nije priključen
na BLUETOOTH uređaj, dodirnite
BLUETOOTH na jedinici za prekid
veze s BLUETOOTH uređajem.
3 Dodirnite i držite
PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili više.
„PAIRING” treperi na zaslonu.
41HR
4Provedite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
5 Odaberite „MHC-V77DW” na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati.
U tom slučaju ponovite postupak
od 3. koraka.
Napomena
Ako je potrebno unijeti lozinku na
BLUETOOTH uređaju, unesite „0000”.
„Lozinka” se može zvati „pristupni
kod”, „PIN kod”, „PIN broj” ili „zaporka”.
6Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kada je uparivanje dovršeno
i BLUETOOTH veza uspostavljenja,
na zaslonu se prikazuje naziv
BLUETOOTH uređaja.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
povezivanje se može automatski
pokrenuti nakon završetka
uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti tako da uzastopno
pritišćete DISPLAY.
Napomena
•• Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako se upari deseti BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj bit
će izbrisan.
•• Ako sustav želite upariti s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
Poništavanje postupka
uparivanja
Dodirnite i držite PAIRING na
jedinici 2 sekunde ili više sve dok
se „BT AUDIO” pojavi na zaslonu.
42HR
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Možete rukovati BLUETOOTH
uređajem tako da spojite sustav
i BLUETOOTH uređaj pomoću
funkcije AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće.
—Je
— li funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju uključena.
—Je
— li uparivanje dovršeno
(str. 41).
Nakon povezivanja sustava
i BLUETOOTH uređaja reprodukciju
možete kontrolirati pritiskom na
, , , / i /.
1 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici za odabir funkcije
BLUETOOTH.
Na zaslonu će se prikazati
„BT AUDIO”.
2 Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređajem.
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici
za povezivanje s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređajem ako uređaj
nije povezan.
Kada se veza uspostavi, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
3 Dodirnite  za pokretanje
reprodukcije.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete morati dvaput
dodirnuti .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju audio izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
Napomena
•• Kada sustav nije povezan ni na jedan
BLUETOOTH uređaj, sustav će se
automatski povezati s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
dodirnete BLUETOOTH na jedinici ili .
•• Ako pokušate povezati drugi
BLUETOOTH uređaj na sustav, veza
s trenutačno povezanim BLUETOOTH
uređajem bit će prekinuta.
Upotreba funkcije Gesture
Control tijekom reprodukcije
Pogledajte stranicu 50.
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici.
Na zaslonu će se prikazati
„BT AUDIO”.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
BLUETOOTH veza može se
automatski prekinuti kada
zaustavite reprodukciju.
Uspostavljanje
BLUETOOTH veze
jednim dodirom
pomoću
tehnologije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni
i IC oznake.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3
ili noviji, ne uključujući sustav
Android 3.x)
Napomena
•• Sustav istodobno može prepoznati
i povezati se samo s jednim pametnim
telefonom koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC. Ako sa sustavom
pokušate povezati drugi pametni
telefon kompatibilan s tehnologijom
NFC, prekinut će se veza s trenutačno
povezanim pametnim telefonom
kompatibilnim s tehnologijom NFC.
•• Ovisno o vašem pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC,
možda ćete prethodno morati provesti
sljedeće korake na pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC.
—— Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona kompatibilnog
s tehnologijom NFC.
—— Ako vaš pametni telefon
kompatibilan s tehnologijom NFC
radi na starijoj verziji OS-a od
Android 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” je besplatna
aplikacija za pametne telefone sa
sustavom Android u trgovini Google
Play. (Aplikacija nije dostupna u svim
državama/regijama.)
BLUETOOTH
Prekid BLUETOOTH veze
Kada dodirnete sustav pametnim
telefonom koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC, automatski
će se dogoditi sljedeće:
—sustav
—
će se uključiti u funkciji
BLUETOOTH.
—dovršava
—
se uparivanje
i uspostavljanje BLUETOOTH veze.
43HR
1 Prislonite pametni telefon na
oznaku N-Mark na jedinici dok
ne zavibrira.
Povezivanje dovršite slijedeći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
naziv BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju na
izvoru zvuka na pametnom
telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, uradite
sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice
ako upotrebljavate torbicu za pametni
telefon dostupnu na tržištu.
—— Ponovno dodirnite pametnim
telefonom oznaku N-Mark na jedinici.
—— Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovno dodirnite pametnim
telefonom oznaku N-Mark na
jedinici.
44HR
Postavljanje
BLUETOOTH audio
kodeka
Možete omogućiti AAC, LADC ili SBC
kodek s BLUETOOTH uređaja. AAC/
LDAC je moguće odabrati samo ako
BLUETOOTH uređaj podržava AAC/
LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „BT CODEC”,
a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali postavku, a zatim
pritisnite .
•• „AUTO”: omogućava prijem
u formatu kodeka AAC ili LDC
ovisno o sposobnostima
BLUETOOTH uređaja.
•• „SBC”: prijem u formatu
kodeka SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Ako je odabran AAC ili LDAC, možete
uživati u zvuku visoke kvalitete.
Ako ne možete slušati AAC ili LDAC
zvuk s uređaja ili je zvuk isprekidan,
odaberite „SBC”.
•• Ako promijenite ovu postavku dok
je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, veza s BLUETOOTH
uređajem bit će prekinuta. Za
povezivanje s BLUETOOTH uređajem
ponovno provedite uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
Savjet
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila tvrtka Sony, a koja omogućava
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res), čak i putem BLUETOOTH veze.
Za razliku od ostalih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne s BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi bez
snižavanja frekvencija signala audio
sadržaja visoke rezolucije*1 i omogućava
prijenos približno tri puta više podataka*2
od ostalih tehnologija putem BLUETOOTH
bežične mreže uz neusporedivu kvalitetu
zvuka zahvaljujući učinkovitom kodiranju
i poboljšanom pakiranju.
*1 Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
*2 U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa od
990 kbit/s (96/48 kHz) ili 909 kbit/s
(88,2/44,1 kHz).
Mreža
Odabir načina za
povezivanje s mrežom
Ako ovaj sustav spojite na mrežu,
moći ćete u njemu uživati na više
različitih načina. Načini postavljanja
razlikuju se ovisno o mrežnom
okruženju. Odaberite odgovarajući
način povezivanja iz nastavka
sukladno svom mrežnom okruženju.
Napomena
•• Istodobno spajanje na Wi-Fi i žičanu
mrežu nije moguće. Kada se spajate
na Wi-Fi mrežu, isključite LAN kabel
iz jedinice.
•• Ovisno o funkciji, možda ćete morati
ažurirati sustav.
Mreža
Savjet
Za postavljanje fiksne IP adrese koristite
zaslon u 6. koraku poglavlja „Povezivanje
s računalom” (stranica 46).
Postupak za upotrebu
pametnog telefona/uređaja
iPhone
Potrebno je instalirati aplikaciju
„SongPal” na pametni telefon/
iPhone.
Prije povezivanja provjerite jeste
li uključili značajku BLUETOOTH
na pametnom uređaju/iPhone
uređaju, a zatim pokrenite aplikaciju
„SongPal” kako biste povezali
pametni telefon ili iPhone s ovim
sustavom putem BLUETOOTH veze.
Pojedinosti potražite
u Vodiču za početak za Wi-Fi
(zasebni dokument).
45HR
Postupak za upotrebu bežičnog
usmjerivača s gumbom WPS
(AOSS)
Dodirnite i držite WPS a zatim
pritisnite gumb Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) na bežičnom
usmjerivaču. Pojedinosti potražite
u Vodiču za početak za Wi-Fi
(zasebni dokument).
Postupak za upotrebu računala
Pogledajte poglavlje „Povezivanje
s računalom” (stranica 46).
Postupak za upotrebu
žičane mreže
omogućavanje više razine sigurnosti
za uređaje koji komuniciraju putem
bežičnog usmjerivača/pristupne točke.
1 Zapišite SSID i lozinku svog
usmjerivača.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu usmjerivača.
SSID (naziv Wi-Fi mreže):
Lozinka (sigurnosni ključ):
2 Povežite jedinicu izravno na
računalo pomoću LAN kabela
(nije priložen).
Pojedinosti potražite u Vodiču
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
Povezivanje
s računalom
Ako vaš bežični usmjerivač nema
gumb WPS (AOSS), konfigurirajte
Wi-Fi postavke povezivanjem
jedinice na računalo pomoću LAN
kabela (nije priložen).
Savjet
Prilikom postavljanja Wi-FI mreže
možda će vam biti potrebni SSID (naziv
Wi-Fi mreže) i sigurnosni ključ (ključ
WEP ili WPA). Sigurnosni ključ (ili mrežni
ključ) šifrirani je ključ koji ograničava
uređaje s kojima se može uspostaviti
komunikacija. Upotrebljava se za
46HR
3 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
Pričekajte dok se na zaslonu
ne upali . To traje oko 2 minute
(u nekim slučajevima 4 ili 5 minuta).
4Idite na zaslon [Sony Network
Device Settings].
Za osobno računalo
Pokrenite preglednik i upišite
sljedeću URL adresu u adresnu
traku preglednika.
http://169.254.1.1
Informacije o tome kako se sluša
glazba s ovim sustavom potražite
u Vodiču za početak za Wi-Fi
(zasebni dokument).
Napomena
Gore navedena URL adresa vrijedi
samo kada su osobno računalo
i jedinica povezani LAN kabelom.
Za Mac
Pokrenite Safari i odaberite
([Bookmarks]),
[Bonjour] pod
a zatim odaberite [MHC-V77DW].
5 Odaberite [Network Settings]
u izborniku.
Ovaj postupak mora se dovršiti u roku
od 10 minuta. Ako se ne dovrši, resetirajte
sustav (stranica 74).
Slušanje iste glazbe iz
više zvučnika
(funkcija SongPal Link)
6Odaberite SSID svog bežičnog
usmjerivača i unesite lozinku.
Putem Wi-Fi mreže možete uživati
u omiljenoj glazbi pohranjenoj na
osobnim računalima ili mobilnim
telefonima te glazbi servisa za
emitiranje u bilo kojoj prostoriji.
Mreža
Mrežne postavke
1 Instalirajte aplikaciju „SongPal”
na pametni telefon/iPhone.
SSID
Pogledajte lozinku zabilježenu
u 1. koraku.
7 Odaberite [Apply].
8Kada to od vas bude zatraženo,
isključite LAN kabel iz jedinice.
Kad je LAN kabel isključen iz
jedinice, isključuje se poruka na
zaslonu. Nakon uspostavljanja Wi-FI
veze pali se, na zaslonu.
Paljenje može potrajati više
od 2 minute.
2 Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.
Povežite sustav i pametni telefon/
iPhone na isti SSID (mrežu)
usmjerivača.
3 Prilikom spajanja više uređaja,
spojite uređaje kompatibilne
s reprodukcijom u više
prostorija na Wi-Fi mrežu.
Pojedinosti o radu potražite u Vodiču
za pomoć.
47HR
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
4Pokrenite aplikaciju za koju je
Slušanje internetske
glazbene usluge
(Google Cast)
5 Odaberite glazbu za slušanje
Google Cast omogućava odabir
glazbenog sadržaja u aplikaciji
za koju je omogućen Cast™
i reprodukciju tog sadržaja na ovom
sustavu.
Google Cast zahtijeva početno
postavljanje pomoću aplikacije
SongPal.
Pojedinosti o radu potražite u Vodiču
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
omogućen Google Cast, a zatim
dodirnite gumb Cast ( ) kako
biste odabrali „MHC-V77DW”.
na aplikaciji za koju je
omogućen Google Cast.
Glazba se reproducira na sustavu.
1 Instalirajte aplikaciju „SongPal”
na pametni telefon/iPhone.
2 Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.
Povežite sustav i pametni telefon/
iPhone na isti SSID (mrežu)
usmjerivača.
3 Pokrenite aplikaciju „SongPal”
i preuzmite aplikaciju za koju
je omogućen Google Cast.
 Pokrenite aplikaciju „SongPal”,
a zatim dodirnite [MHC-V77DW]
 [Settings]  [Google Cast] 
[Learn how to cast].
 Pogledajte upute, a zatim
pronađite i instalirajte aplikaciju
za koju je omogućen Google
Cast na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
48HR
Slušanje internetske
glazbene usluge
(Spotify)
„Spotify” omogućava trenutni
pristup milijunima pjesama.
Značajka „Spotify Connect”
omogućava odabir glazbe
u aplikaciji Spotify i njezino strujanje
na sustav. Potreban vam je Premium
račun da biste mogli upotrebljavati
značajku „Spotify Connect”.
Detalje potražite na internetskoj
stranici www.spotify.com/connect
1 Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.
Povežite sustav i pametni telefon/
iPhone na isti SSID (mrežu)
usmjerivača.
2 Aplikaciju Spotify na preuzmite
na pametni telefon/iPhone
iz trgovine Google Play ili
App Store.
3 Pokrenite aplikaciju Spotify
Funkcija Gesture Control
Uživanje u funkciji
Gesture Control
Možete upravljati radnjama za način
PLAYBACK, DJ, SAMPLER i KARAOKE
prevlačeći rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL na jedinici.
i prijavite se u Premium račun
usluge Spotify.
4Odaberite glazbu i započnite
njezinu reprodukciju.
5 Dodirnite ikonu Connect (
),
a zatim odaberite sustav kao
audio izlaz uređaja.
Napomena
Nemojte dodirivati senzor GESTURE
CONTROL prilikom prevlačenja rukom
iznad njega.
Prevlačenje
Napomena
Glazbene usluge i njihova razdoblja
dostupnosti mogu se razlikovati ovisno
o državi ili regiji.
Savjet
Kada je značajka „Spotify Connect”
aktivirana, ikona Connect ( ) svijetli.
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Zdesna nalijevo
S lijeva nadesno
Od dna do vrha
Od vrha do dna
U smjeru kazaljke
na satu
Suprotno od
smjera kazaljke na
satu
Funkcija Gesture Control
Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL u 6 smjerova
na sljedeći način.
Aktiviranje funkcije Gesture
Control
Dodirnite GESTURE ON/OFF, a zatim
odaberite željeni način (PLAYBACK,
DJ, SAMPLER, KARAOKE).
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
49HR
Deaktiviranje funkcije Gesture
Control
Dodirnite GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL će se isključiti.
Upotreba funkcije
Gesture Control tijekom
reprodukcije
Možete upotrebljavati Gesture
Control za upravljanje reprodukcijom
prilikom reproduciranja glazbe s
diska, USB uređaja ili BLUETOOTH
uređaja.
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke i GESTURE CONTROL na
zaslonu osjetljivom na dodir
na jedinici.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
2 Dodirnite PLAYBACK.
Način PLAYBACK je aktiviran.
3 Dodirnite DVD/CD, USB, FM,
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke i GESTURE CONTROL na
zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
2 Dodirnite DJ ili SAMPLER.
Način DJ ili SAMPLER je aktiviran.
3 Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL.
Za način DJ:
Radnja
Odaberite
ISOLATOR*2
Odaberite WAH*3
Odaberite PAN*4
Povećavanje
razine odabranog
efekta
4Prevucite rukom iznad senzora
Smanjenje razine
odabranog efekta
Radnja
Natrag
Naprijed
Reprodukcija
Zaustavljanje
Pojačaj jačinu
zvuka
Smanji jačinu
zvuka
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Odaberite
FLANGER*1
AUDIO IN, ili TV to za odabir
željene funkcije.
GESTURE CONTROL.
50HR
Stvaranje atmosfere
zabave (efekt DJ)
*1 stvara duboki efekt „flangiranja”
(engl. flanging) koji je sličan buci
mlažnjaka.
*2 izolira specifični frekvencijski pojas
prilagodbom drugih frekvencijskih
pojasa. Na primjer, kada se želite
fokusirati na vokale.
*3 Stvorite posebni efekt „wah-wah”
zvuka automatskim pomicanjem
frekvencije filtra gore i dolje.
*4 Stvorite osjećaj kretanja zvuka
između lijevih i desnih kanala
zvučnika.
Za način SAMPLER:
Radnja
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Izlaz „Come On!”
Izlaz „Let’s Go!”
Izlaz zvučnog
efekta Reggae
Horn
Izlaz zvučnog
efekta Phaser
Izlaz zvučnog
efekta Scratch
Izlaz zvučnog
efekta Audience
Reprodukcija zvučnog efekta
u načinu SAMPLER
Dodirnite SAMPLER, a zatim
dodirnite jednu od izravnih
funkcijskih tipki (DVD/CB, USB,
FM, AUDIO IN, TV) za izlaz željenog
zvučnog efekta.
Prevucite rukom preko senzora
GESTURE CONTROL u istom smjeru
kao u 3. koraku opisanom iznad.
Napomena
•• Efekt DJ automatski se isključuje:
—— ako isključite sustav
—— ako promijenite funkciju
—— cako primijenite zvučno polje
•• Ako aktivirate efekt DJ tijekom prijenosa,
zvučni efekt neće biti prenesena na USB
uređaj.
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke i GESTURE CONTROL na
zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
2 Dodirnite KARAOKE.
Način KARAOKE je aktiviran.
3 Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL.
Radnja
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Smanji visinu
zvuka glazbe ()
Povećaj visinu
zvuka glazbe ()
Povećaj jačinu
zvuka mikrofona
Smanji jačinu
zvuka mikrofona
Izlaz zvučnog
efekta pljeska
Izlaz zvučnog
efekta zviždanja
Funkcija Gesture Control
Isključivanje načina DJ
Upotreba Gesture
Control tijekom funkcije
Karaoke
51HR
Prilagodba zvuka
Prilagođavanje zvuka
52HR
Radnja
Učinite ovo
Pojačavanje basa
i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
uzastopno pritišćite
MEGA BASS da biste
odabrali „BASS ON”.
Za isključivanje
uzastopno pritišćite
MEGA BASS kako
biste odabrali
„BASS OFF”.
Reprodukcija
zvučnog efekta
dvorane (Fiesta)
Dodirnite FIESTA na
jedinici. Uključuje se
indikator načina
rada FIESTA.
Za isključivanje
uzastopno pritišćite
SOUND FIELD kako
biste odabrali
„FLAT”.
Reprodukcija
zvučnog efekta
koncertne
dvorane (Digital
Music Arena)
Pritisnite MUSIC
ARENA da
odaberete „ON”.
Za isključivanje
ponovno pritisnite
MUSIC ARENA.
Odabir
memoriranog
zvučnog efekta
(Preset sound
effect)
Uzastopno pritišćite
SOUND FIELD za
odabir željenog
zvučnog efekta.
Za isključivanje
uzastopno pritišćite
SOUND FIELD kako
biste odabrali
„FLAT”.
Odabir načina
virtualnog nogometa
Možete doživjeti osjećaj prisutnosti
na stadionu dok gledate prijenos
nogometne utakmice.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcija
AUDIO IN i TV.
Uzastopno pritišćite SOUND FIELD
dok gledate prijenos nogometne
utakmice.
•• ON NARRATION: možete uživati
u očaravajućem osjećaju prisutnosti
na nogometnom stadionu
zahvaljujući naglašenom zvuku
navijanja.
•• OFF NARRATION: možete uživati
u još dojmljivijem osjećaju
prisutnosti na nogometnom
stadionu smanjujući jačinu zvuka
naracije i pojačavajući zvuka
navijanja.
Postupak za poništavanje načina
virtualnog nogometa
Uzastopno pritišćite SOUND FIELD
kako biste odabrali „FLAT”.
Napomena
•• Preporučujemo da odaberete način
virtualnog nogometa uvijek kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove kada
je odabrana opcija „OFF NARRATION”,
preporučujemo da odaberete
„ON NARRATION”.
•• Ova značajka ne podržava mono zvuk.
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Možete podići ili smanjiti razine
određenih frekvencijskih pojasa,
a zatim pohraniti postavku
u memoriju kao „CUSTOM EQ”.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „CUSTOM EQ”,
a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste prilagodili razinu
ekvilizatora, a zatim
pritisnite .
4Ponovite korak 3 za prilagodbu
razine drugih frekvencijskih
pojasa i efekta surrounda.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Uzastopno pritišćite MUSIC kako
biste odabrali „CUSTOM EQ”.
Upravljanje
sustavom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (SongPal)
„SongPal” je posebna aplikacija
za upravljanje audio uređajima
tvrtke Sony koji su kompatibilni
s aplikacijom „SongPal” pomoću
pametnog telefona ili tableta.
Potražite aplikaciju „SongPal”
u trgovini Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
„SongPal” vam omogućava sljedeće:
—promjenu
—
funkcije sustava,
kontrolu reprodukcije s diska/USB
uređaja i podešavanje FM stanice.
—pretraživanje
—
glazbe na disku/
USB uređaju.
—prikaz
—
informacija s diska/USB
uređaja, npr. vremena reprodukcije
i naslova.
—podešavanje
—
jačine zvuka
i promjenu postavke zvuka.
1 Potražite aplikaciju „SongPal”
ili skenirajte dvodimenzionalni
kod prikazan ispod.
2 Preuzmite aplikaciju „SongPal”
na svoj udaljeni uređaj.
Prilagodba zvuka / Ostali postupci
Postupak za odabir postavke
prilagođenog ekvilizatora
Ostali postupci
53HR
3 Povežite sustav i uređaj putem
BLUETOOTH veze
(stranica 41) ili mrežne veze
(stranica 45).
Savjet
Ako povezujete sustav s udaljenim
uređajem putem mrežne veze, spojite
uređaj putem Wi-Fi veze na istu mrežu
na koju je spojen sustav.
4Pokrenite aplikaciju „SongPal”
i slijedite upute na zaslonu.
Napomena
•• Preporučujemo upotrebu najnovije
verzije aplikacije „SongPal”.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
„SongPal” na svoj udaljeni
uređaj (stranica 53).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable” u trgovini Google
Play ili App Store pomoću
udaljenog uređaja.
3 Povežite sustav i udaljeni uređaj
BLUETOOTH vezom.
4Pokrenite aplikaciju „SongPal”
i dodirnite ikonu aplikacije
„Fiestable” u gornjem
lijevom kutu.
•• Ako aplikacija „SongPal” ne radi
ispravno, dodirnite BLUETOOTH na
jedinici kako biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovno uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza normalno radila.
•• Specifikacije i dizajn zaslona aplikacije
„SongPal” podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Napravite lude
zabave
s aplikacijom
„Fiestable”
54HR
Možete kontrolirati značajke
zabave na kućnom audio sustavu
tvrtke Sony pomoću intuitivnog
i elegantnog korisničkog sučelja
aplikacije „Fiestable”. Aplikacija
„Fiestable” omogućava vam da
kontrolirate značajke kao što su
DJ efekt, osvjetljenje i Karaoke.
Čak i ako je aplikacija „Fiestable”
instalirana, ikona „Fiestable” ne
prikazuje se na početnom zaslonu
udaljenog uređaja. Ugrađena je
u aplikaciju „SongPal” u obliku
programskog dodatka.
Upotreba funkcije
Control za HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog
s funkcijom Control for HDMI*
HDMI kabelom (HDMI kabel visoke
brzine s Ethernetom, nije priložen)
omogućuje vam jednostavno
upravljanje uređajem putem
daljinskog upravljača za TV.
Sljedeće funkcije mogu se
upotrijebiti s funkcijom Control
for HDMI.
•• Funkcija System Power Off
(Isključivanje sustava)
•• Funkcija (System Audio Control)
Upravljanje zvukom sustava
•• Funkcija Audio Return Channel
(Povratni audio kanal)
•• Funkcija One-Touch Play
(Reprodukcija jednim dodirom)
•• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem
•• Praćenje jezika
* Funkcija Kontrola za HDMI standardna
je funkcija koja upotrebljava CEC
(Consumer Electronics Control) za
omogućivanje međusobnog upravljanja
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) uređaje.
Napomena
Te funkcije mogu raditi s uređajima koje
nije proizvela tvrtka Sony, ali rad u tom
slučaju nije zajamčen.
Priprema upotrebe funkcije
Control for HDMI
Pritisnite DVD SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na
sustavu na [ON] (stranica 36).
Zadana postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Control for HDMI za TV povezan
sa sustavom.
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(BRAVIA sync) kada upotrebljavate TV
koji je proizvela tvrtka Sony, funkcija
Control for HDMI sustava također je
automatski omogućena. Nakon završetka
postavljanja na zaslonu će se prikazati
„COMPLETE”.
Funkcija System Power Off
(Isključivanje sustava)
Sustav se isključuje automatski kada
isključite TV.
Pritisnite DVD SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] na sustavu na [ON]
ili [AUTO] (stranica 36). Zadana
postavka je [AUTO].
Funkcija (System Audio Control)
Upravljanje zvukom sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a emitirat će se iz zvučnika
sustava. Jačina zvuka sustava može
se prilagoditi pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Ako je prilikom zadnjeg gledanja
TV-a zvuk TV-a emitiran iz zvučnika
sustava, sustav će se automatski
uključiti kada ponovno uključite TV.
Odgovarajuće radnje možete obaviti
i pomoću izbornika TV-a. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
TV-a.
Napomena
•• Ovisno o TV-u, jačina zvuka sustava
prikazuje se na TV zaslonu. Može se
razlikovati od jačine zvuka na zaslonu.
•• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
Upravljanje zvukom sustava možda
neće biti dostupna. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Funkcija Audio Return Channel
(Povratni audio kanal)
Ako je sustav spojen na ulazni HDMI
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka
(ARC), možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava bez priključivanja
audio kabela (nije priložen).
Na sustavu pritisnite DVD SETUP,
a zatim postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(stranica 36). Zadana postavka
je [ON].
Ostali postupci
Savjet
Napomena
Spojeni se uređaj možda neće isključiti
ovisno o statusu uređaja.
Napomena
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel, potrebno je
priključiti audio kabel (nije priložen)
(stranica 22).
55HR
Funkcija One-Touch Play
(Reprodukcija jednim dodirom)
Prilikom reprodukcije videosadržaja
s diska ili USB uređaja na sustavu,
TV se automatski uključuje. TV ulaz
prebacuje se na HDMI ulaz na koji
je sustav spojen.
Napomena
Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem
Možete odabrati sustav pomoću
gumba SYNC MENU na daljinskom
upravljaču za TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati
ako TV podržava izbornik veze.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
Napomena
•• U izborniku veza na TV-u, TV prepoznaje
sustav kao „Player”.
•• Neke značajke možda neće biti
dostupne na nekim televizorima
Praćenje jezika
Kada promijenite jezik na
zaslonskom prikazu televizora, jezik
na zaslonskom prikazu sustava
također se mijenja.
56HR
Upotreba funkcije lančane zabave
Možete povezati više audio sustava u lanac kako biste stvorili zanimljivije
okruženje zabave i bogatiji zvuk.
Aktivirani sustav u lancu postat će „Party Host” i dijeliti glazbu. Ostali sustavi
postat će „Party Guests” i reproducirati istu glazbu kao „Party Host”.
Postavljanje lančane zabave
Možete postaviti lančanu zabavu povezujući sve sustave audio kabelima
(nije priloženo).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Prvi sustav
Nastavite
s povezivanjem
do posljednjeg
sustava
Posljednji
sustav
Ostali postupci
Drugi
sustav
•• Posljednji sustav mora biti povezan na prvi sustav.
•• Svaki sustav može biti domaćin zabave.
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav
u lancu. Pojedinosti potražite u odjeljku „Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave)” (str. 59).
57HR
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Prvi sustav
Nastavite
s povezivanjem
do posljednjeg
sustava
Drugi
sustav
Posljednji
sustav*
* Sustav koji nije opremljen funkcijom lančane zabave povežite na posljednji sustav,
u suprotnom će lanac završavati na tom sustavu. Obavezno odaberite funkciju audio
ulaza na tom posljednjem sustavu.
•• Posljednji sustav nije povezan s prvim.
•• Morate odabrati prvi sustav kao domaćina zabave, tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se aktivira funkcija lančane zabave.
58HR
Uživanje u lančanoj zabavi
1 Uključite kabel za napajanje
(mrežni vod) u utičnicu, a zatim
uključite sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka
na svakom sustavu.
3 Aktivirajte funkciju lančane
zabave na sustavu koji će se
upotrebljavati kao domaćin
zabave.
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
Uzastopno dodirujte FUNCTION na
jedinici kako biste odabrali željenu
funkciju (osim kada se funkcija
AUDIO IN koristi u vezi 
(str. 57)). Pokrenite reprodukciju
glazbe, a zatim dodirnite PARTY
CHAIN na jedinici.
„PARTY CHAIN” se prikazuje na
zaslonu. Domaćin zabave pokreće
lančanu zabavu, a drugi sustavi
automatski postaju gosti zabave.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao domaćin zabave.
koje ste povezali, može potrajati
neko vrijeme dok gosti zabave počne
reproducirati glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće
utjecati na izlazni zvuk na gostima
zabave.
•• Kada na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon, gosti zabave
ne emitiraju zvuk.
•• Kada neki od sustava u lancu obavlja
USB prijenos, pričekajte da sustav dovrši
ili prekine prijenos prije uključivanja
funkcije lančane zabave.
•• Pojedinosti o radu ostalih sustava
potražite u uputama za rad tih sustava.
Ponovite 3. korak odjeljka „Uživanje
u lančanoj zabavi” na sustavu za
koji želite da postane novi domaćin
zabave. Trenutačni domaćin zabave
automatski će postati gost zabave.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao novi domaćin zabave.
Napomena
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina zabave tek nakon što se
uključe svi sustavi u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko
sekundi, ponovite 3. korak odjeljka
„Uživanje u lančanoj zabavi”.
Deaktivacija lančane zabave
Dodirnite PARTY CHAIN
na domaćinu zabave.
Napomena
Ako se funkcija lančane zabave ne
isključi nakon nekoliko sekundi, ponovno
dodirnite PARTY CHAIN na domaćinu
zabave.
Postavljanje načina zvuka
funkcije lančane zabave
Način zvuka možete postaviti
kada je uključena funkcija lančane
zabave.
Ostali postupci
Napomena
•• Ovisno o ukupnom broju sustava
Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni
funkcijom lančane zabave)
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „P CHAIN MODE”,
a zatim pritisnite .
59HR
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali željeni način,
a zatim pritisnite .
•• „STEREO”: emitira stereo zvuk.
•• „RIGHT CH”: emitira zvuk desnog
kanala (mono).
•• „LEFT CH”: emitira zvuk lijevog
kanala (mono).
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
Ako zvuk zavija:
—— odmaknite mikrofon od sustava.
—— promijenite smjer mikrofona.
—— smanjite jačinu zvuka mikrofona.
—— pritisnite  kako biste smanjili jačinu
zvuka ili uzastopno pritišćite MIC ECHO
kako biste prilagodili razinu jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
Upotreba prigušenja glasa
Pjevanje uz podlogu:
karaoke
Priprema za karaoke
1 Uzastopno dodirujte MIC LEVEL
na jedinici kako biste smanjili
jačinu zvuka mikrofona.
2 Spojite dodatni mikrofon
na priključak MIC1 ili MIC2
na jedinici.
Spojite još jedan dodatni mikrofon
ako želite pjevati u duetu.
3 Započnite reprodukciju glazbe
i prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
Uzastopno pritišćite MIC ECHo
kako biste prilagodili efekt jeke.
4Započnite pjevati uz glazbenu
podlogu.
Upotreba funkcije Gesture
Control tijekom reprodukcije
za karaoke
Pogledajte stranicu 51.
60HR
Možete smanjiti zvuk glasa
iz stereo izvora.
Dodirnite KARAOKE, a zatim
uzastopno dodirujte VOCAL FADER
na jedinici kako biste odabrali
„ON V FADER”.
Za poništavanje efekta prigušenja
glasa uzastopno dodirujte VOCAL
FADER kako biste odabrali „OFF”.
Promjena tonaliteta
(kontrola tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet
svoga glasa.
Odabir načina bilježenja
rezultata (način bilježenja
rezultata)
Funkciju bilježenja rezultata možete
koristiti samo kada je mikrofon
spojen.
Vaš se rezultat izračunava na skali
od 0 do 99 usporedbom vašeg glasa
i glazbenog izvora.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije
pjevanja pjesme.
3 Nakon pjevanja dulje od minute
ponovno pritisnite SCORE za
prikaz svog rezultata.
Korištenje mjenjača glasa
Možete promijeniti svoj glas kada
govorite ili pjevate u mikrofon.
Postoji 7 različitih rasporeda.
Dodirnite KARAOKE, a zatim
uzastopno dodirujte VOICE
CHANGER +/– na jedinici kako
biste promijenili efekt svog glasa.
Uživanje u glazbi
uz rasvjetu zvučnika
i rasvjetu za zabavu
Upotreba mjerača
vremena za
automatsko
isključivanje
Sustav se automatski isključuje
nakon memoriranog vremena.
Uzastopno pritišćite SLEEP kako
biste odabrali željeno vrijeme.
Za isključivanje mjerača vremena
za automatsko isključivanje
uzastopno pritišćite SLEEP kako biste
odabrali „OFF”.
Savjet
Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja sustava, pritisnite SLEEP.
1 Uzastopno pritišćite PARTY
Upotreba dodatne
opreme
2 Uzastopno pritišćite LIGHT
1 Uzastopno pritišćite  – dok se
LIGHT kako biste odabrali
„LED ON”.
Isključivanje rasvjete za zabavu
i rasvjete zvučnika
Uzastopno pritišćite PARTY LIGHT
kako biste odabrali „LED OFF”.
Napomena
•• Ne gledajte izravno u dio koji emitira
svjetlost dok je uključena rasvjeta
za zabavu.
•• Ako je osvjetljenje blještavo, možete
uključiti sobnu rasvjetu ili isključiti
osvjetljenje.
•• Možete uključiti ili isključiti funkciju
Rasvjeta za zabavu ili Rasvjeta zvučnika
kada je uključen demonstracijski način.
na zaslonu ne pojavi „VOL MIN”.
2 Spojite dodatnu opremu
(str. 18).
3 Uzastopno pritišćite FUNCTION
+/– kako biste odabrali
„AUDIO IN”.
Ostali postupci
MODE kako biste odabrali
„SYNC ON”.
4Započnite reprodukciju
na povezanoj opremi.
5 Uzastopno pritišćite  + kako
biste prilagodili jačinu zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći
u stanje pripravnosti ako je jačina
zvuka priključene opreme pretiha.
Prilagodite jačinu zvuka opreme.
61HR
Ako isključite funkciju automatske
pripravnosti, pogledajte odjeljak
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti” (str. 62).
Deaktivacija zaslona
osjetljivog na dodir na
jedinici (zaključavanje
gumba)
Možete deaktivirati tipke (osim )
na zaslonu osjetljivom na dodir
na jedinici kako biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice
kada djeca diraju uređaj.
Dodirnite i držite  na jedinici
dulje od 5 sekundi.
„CHILD LOCK ON” se prikazuje
na zaslonu.
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za isključivanje funkcije zaključavanja
gumba dodirnite i držite  na jedinici
dulje od 5 sekundi dok se „CHILD LOCK
OFF” ne prikaže na zaslonu.
Napomena
•• Funkcija zaključavanja gumba
automatski će se isključiti kada isključite
kabel za napajanje (mrežni vod).
•• Funkcija zaključavanja gumba ne
može se uključiti prilikom otvaranja
ladice diska.
Kratkoročna
deaktivacija zaslona
osjetljivog na dodir na
jedinici (zaključavanje
za zabave)
62HR
Ako slučajno prospete tekućinu na
zaslon osjetljiv na dodir na jedinici
tijekom zabave, možete deaktivirati
tipke (osim ) na zaslonu
osjetljivom na dodir u trajanju od
30 sekundi i obrisati tekućinu krpom.
Držite ruku iznad senzora
GESTURE CONTROL na jedinici
dulje od 5 sekundi.
„PARTY LOCK ON” se prikazuje
na zaslonu.
Za isključivanje funkcije
Zaključavanje za zabave držite ruku
iznad senzora GESTURE CONTROL
na jedinicu dulje od 5 sekundi dok
se „PARTY LOCK OFF” ne prikaže
na zaslonu.
Napomena
•• Aktivirano zaključavanje za zabave
automatski se isključuje nakon
30 sekundi.
•• Dok je zaključavanje za zabave
aktivirano, indikatori zaslona osjetljivog
na dodir su isključeni.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon otprilike
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala.
Prema zadanim postavkama
funkcija automatskog stanja
pripravnosti je uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „AutoSTBY”,
a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „ON” ili „OFF”,
a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• „AutoSTBY” treperi na zaslonu
oko 2 minute prije ulaska u stanje
pripravnosti.
•• Funkcija automatskog stanja
pripravnosti ne radi u sljedećim
slučajevima:
—— dok je uključena funkcija tunera.
—— dok je uključen mjerač vremena
za automatsko isključivanje.
—— kada je priključen mikrofon.
Postavljanja stanja
pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu
Stanje pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu omogućava sustavu da se
automatski uključi kada uspostavite
BLUETOOTH vezu, Wi-Fi vezu ili
žičanu LAN vezu.
/ kako
biste odabrali „NW STBY”,
a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali postavku, a zatim
pritisnite .
•• „ON”: sustav se automatski
uključuje čak i kada je u stanju
pripravnosti.
•• „OFF”: isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Možete se povezati na sustav
s povezanog mrežnog uređaja ili
uparenog BLUETOOTH uređaja
u svim funkcijama kada je
uključen BLUETOOTH/Wi-Fi signal.
BLUETOOTH/Wi-Fi signal uključen
je po zadanoj postavci.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „RF”, a zatim
pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali željenu postavku,
a zatim pritisnite .
•• „RF ON”: Wi-Fi signal je uključen/
BLUETOOTH signal je uključen
•• „WIFI OFF”: Wi-Fi signal je
isključen/BLUETOOTH signal
je uključen
•• „RF OFF”: Wi-Fi signal je isključen/
BLUETOOTH signal je isključen
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Kada je BLUETOOTH/Wi-Fi signal
isključen, ne možete obavljati sljedeće
radnje:
—— uparivanje i/ili povezivanje
s BLUETOOTH uređajem
—— korištenje aplikacije „SongPal”
—— promjena BLUETOOTH audio kodeka
•• Ako dodirnete oznaku N-Mark na
jedinici pametnim telefonom koji je
kompatibilan s tehnologijom NFC
ili postavite stanje pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu, BLUETOOTH/Wi-Fi
signal će automatski biti uključen.
Ostali postupci
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH/Wi-Fi
signala
63HR
Ažuriranje softvera
Moguća su ažuriranja softvera
na sustavu u budućnosti.
Unaprijed instalirani softver na
svom sustavu možete instalirati na 3
načina:
Automatsko ažuriranje
preko interneta
Kada se sustav poveže na internet,
automatski će ažurirati softver ako
pronađe novu datoteku ažuriranja.
Ova značajka zahtijeva postavljanje
postavki pomoću pametnog
telefona/iPhone uređaja na kojem
je instalirana aplikacija „SongPal”.
Pokrenite aplikaciju „SongPal”
na pametnom telefonu/iPhone
uređaju i postavite [Auto
Update] (automatsko ažuriranje)
u izborniku [Settings] (postavke).
Pojedinosti potražite u pomoći
za aplikaciju SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
Savjet
Automatsko ažuriranje će započeti
ažuriranje softvera nakon preuzimanja
svih datoteka ažuriranja. Na taj način neće
doći do oštećenja ili gubitka podataka
čak i ako se mrežna veza slučajno
prekine. Ako poruka o pogrešci ne
nestane, obavite ručno ažuriranje putem
USB uređaja.
Ručno ažuriranje
preko interneta
Kada je sustav povezan
s internetom, „UPDATE” će zasvijetliti
na zaslonu ako sustav otkrije novu
datoteku ažuriranja.
64HR
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „SYSTEM”, a zatim
pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „UPDATE”, a zatim
pritisnite .
4Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „VIA NW”, a zatim
pritisnite .
5 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „EXEC”, a zatim
pritisnite .
6Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „YES”, a zatim
pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Ručno ažuriranje putem
USB uređaja
Preko računala ili drugog uređaja
preuzmite datoteku ažuriranja
s internetskih stranica navedenih
u nastavku, a zatim je pohranite na
USB uređaj. Za ažuriranje softvera
slijedite upute s internetske stranice.
Za korisnike u Latinskoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako naiđete na problem sa
sustavom, pronađite problem
u kontrolnom popisu za rješavanje
problema i poduzmite odgovarajuću
radnju.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Imajte na umu da bi se, ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke
dijelove, ti dijelovi mogli zadržati.
Ako se na zaslonu prikaže
„PROTECTX” (X je broj)
Odmah isključite kabel za
napajanje (mrežni vod)
i provjerite blokira li nešto
ventilacijske otvore jedinice.
Kada provjerite i zaključite
da nema problema, ponovno
priključite kabel za napajanje
(mrežni vod) i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
(glavni vod) čvrsto priključen.
Sustav se ne može isključiti
premda je pritisnut gumb .
•• Možda ste nehotično postavili
način prikaza na pokazni način.
Uzastopno pritišćite DISPLAY
kako biste odabrali način uštede
energije (str. 24).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Provjerite povezanost dodatne
opreme ako je priključena
(str. 18).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod) iz utičnice,
a zatim ga ponovno priključite
i uključite sustav.
Nema slike/zvuka kada je uređaj
priključen na priključak
HDMI OUT (TV).
•• Promijenite postavku u [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Tako ćete možda riješiti problem.
•• Oprema povezana priključkom
HDMI OUT (TV) nije u skladu
s formatom audio signala. U tom
slučaju postavite [HDMI SETUP]
– [AUDIO (HDMI)] na [PCM]
(stranica 35).
•• Pokušajte učiniti sljedeće:
—Isključite
—
i ponovno uključite
sustav.
—Isključite
—
i ponovno uključite
priključenu opremu.
—Odspojite,
—
a zatim ponovno
priključite HDMI kabel.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na priključak MIC1 ili MIC2
najedinici.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
Dodatne informacije
Općenito
Sustav je neočekivano prešao
u stanje pripravnosti.
•• Ne radi se o kvaru. Sustav
automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon otprilike
15 minuta neaktivnosti ili ako
nema izlaza audio signala
(str. 62).
65HR
Ne čuje se zvuk s TV-a na sustavu.
„CODE 01” i „SGNL ERR” prikazuju
se na zaslonu.
•• Sustav podržava samo 2-kanalne
linearne PCM formate. Provjerite
postavku audio izlaza na TV-u
i promijenite je na PCM izlaz ako
je odabran automatski način rada.
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena
na upotrebu vanjskih zvučnika.
Čuje se jako zujanje ili šum.
•• Premjestite sustav dalje
od izvora šuma.
•• Priključite sustav u drugu
zidnu utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma
(nije priložen) na kabel
za napajanje (mrežni vod).
•• Isključite obližnje električne
uređaje.
•• Kada je sustav uključen,
možda ćete čuti šum iz ventilatora
sustava. Ne radi se o kvaru.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru jedinice.
•• Zamijenite baterije
(R03/veličina AAA).
•• Premjestite jedinicu dalje
od fluorescentnog svjetla.
Čuje se jeka.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon od sustava ili
drugamo usmjerite mikrofon.
66HR
Boje na TV zaslonu i dalje
se nepravilno prikazuju.
•• Isključite TV pa ga ponovno
uključite nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boja i dalje nepravilno
prikazuje, udaljite sustav od TV-a.
Poruka „CHILD LOCK” se prikazuje
kada dodirnete bilo koju tipku na
jedinici.
•• Postavite funkciju zaključavanja
gumba na isključeno (str. 62).
Čuje se klikanje prilikom
uključenja napajanja.
•• Radi se o radnom zvuku koji
se čuje prilikom, primjerice
uključivanja ili isključivanja
napajanja. Ne radi se o kvaru.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i poruka
„LOCKED” prikazuje se na zaslonu.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska nije moguće dok
je u tijeku sinkronizirani prijenos
s CD-a na USB ili REC1 prijenos.
Pritisnite  kako biste otkazali
prijenos, a zatim dodirnite  na
jedinici kako biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Obrišite disk (str. 77).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 8).
•• Uklonite disk i očistite vlagu
•• Kodovi znakova koje sustav može
na disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
•• Regionalni kod na DVD VIDEO
ne podudara se sa sustavom.
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali se znakovi prikazuju kao „_”.
Zvuk je isprekidan.
•• Obrišite disk (str. 77).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Premjestite jedinicu na mjesto
gdje nema vibracija.
Zvuk gubi stereo efekt prilikom
reprodukcije AUDIO CD, VIDEO CD
diskova, audio datoteke, datoteke
s videozapisima ili diska
DVD VIDEO.
•• Isključite prigušenje glasa
(stranica 60).
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Način reprodukcije postavite
na uobičajenu (str. 29).
•• Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije. Dvaput pritisnite
. Zatim pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Izvođenje funkcija poput Stop,
Lock Search, Slow-motion Play,
Repeat Play ili Shuffle Play nije
moguće.
•• Ovisno o disku možda nećete moći
izvoditi neke od gore navedenih
radnji. Pročitajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i znakovi oznake ID3 ne
prikazuju se ispravno.
•• Verzija oznake ID3 nije verzija 1
(1.0/1.1) ili 2 (2.2/2.3).
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(str. 11) potražite na
internetskoj stranici.
•• USB uređaj nije ispravno
formatiran. O formatiranju uređaja
pročitajte u uputama za upotrebu
USB uređaja.
•• Isključite sustav i izvadite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač, isključite USB uređaj
i ponovno ga uključite nakon
njegova uklanjanja sa sustava.
Zatim ponovite prijenos datoteka.
•• Ako se radnje prijenosa i brisanja
ponove više puta, struktura
datoteke na USB uređaju postaje
fragmentirana. Rješenje za taj
problem potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
Dodatne informacije
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, MPEG4 ili Xvid)
nije moguća.
•• Podaci nisu pohranjeni
u podržanom formatu.
•• Provjerite jeste li odabrali ispravan
način medija prije reprodukcije.
USB uređaj
67HR
•• USB uređaj isključen je ili je
tijekom prijenosa isključeno
napajanje. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i ponovite
prijenos. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
pokvaren. Rješenje za taj problem
potražite u uputama za upotrebu
USB uređaja.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• USB uređaj bio je isključen ili
je isključeno napajanje tijekom
postupka brisanja. Izbrišite
djelomično izbrisanu datoteku.
Ako se time problem ne riješi,
USB uređaj možda je pokvaren.
Rješenje za taj problem potražite
u uputama za upotrebu
USB uređaja.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
priključen. Isključite sustav
i ponovno priključite USB uređaj,
a zatim uključite sustav i provjerite
pojavljuje li se „USB” na zaslonu.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(str. 11) potražite na
internetskoj stranici.
•• Isključite sustav i ponovno
povežite USB uređaj pa zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
68HR
•• Brzina prijenosa u bitovima
koja je primijenjena tijekom
kodiranja audio datoteke bila
je mala. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku s većom brzinom
prijenosa u bitovima.
Poruka „READING” prikazuje se
dulje vrijeme ili je potrebno dulje
vrijeme za početak reprodukcije.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 10).
—Struktura
—
datoteke iznimno
je složena.
—Kapacitet
—
memorije je prevelik.
—Unutarnja
—
memorija
je fragmentirana.
„NO FILE” se prikazuje na zaslonu.
•• Sustav je prešao u način rada
za ažuriranje softvera i sve tipke
(osim ) su deaktivirane. Pritisnite
 na jedinici kako biste otkazali
ažuriranje softvera.
„OVER CURRENT” se prikazuje
na zaslonu.
•• Otkriven je problem s razinom
električne struje na
(USB)
ulazu. Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod) i izvadite USB uređaj
iz ulaza. Provjerite je li sve u redu
s USB uređajem. Ako se ovaj
uzorak prikaza i dalje pojavljuje,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Pogrešan prikaz.
•• Možda su oštećeni podaci
pohranjeni na USB uređaju,
ponovite prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali se znakovi prikazuju kao „_”.
Slika
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
povežite USB uređaj pa zatim
uključite sustav.
•• Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11) potražite
na internetskoj stranici.
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Rješenje za taj problem potražite
u uputama za upotrebu USB
uređaja.
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je video kabel ili HDMI kabel
oštećen, zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li jedinicu priključili
na ulazni priključak HDMI ili
priključak za video ulaz na TV-u
(stranica 21).
•• Provjerite je li TV uključen
i pravilno njime rukujte.
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
•• (Osim za modele koji se prodaju
u Latinskoj Americi, Europi i Rusiji)
Provjerite jeste li pravilno postavili
boju na sustavu, prema sustavu
boja na TV-u.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sustav i ponovno
povežite USB uređaj pa zatim
uključite sustav.
•• Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11) potražite na
internetskoj stranici.
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Način reprodukcije postavite
na uobičajenu (str. 29).
* Ovaj sustav podržava FAT16 and
FAT32, ali neki USB uređaji možda ne
podržavaju sve FAT datotečne sustave.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu svakog USB uređaja ili se
obratite proizvođaču.
Dodatne informacije
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Provjerite jeste li odabrali ispravan
način medija prije reprodukcije.
•• USB uređaji koji nisu formatirani
s datotečnim sustavima FAT16 ili
FAT32 nisu podržani.*
•• Ako upotrebljavate USB uređaj
podijeljen na particije, možete
reproducirati samo datoteke
s prve particije.
Pojavljuje se šum na slici.
•• Obrišite disk (str. 77).
•• Ako video signal iz sustava mora
proći kroz VCR na TV-u, značajka
zaštite od kopiranja za neke DVD
VIDEO programe može utjecati
na kvalitetu slike.
•• (Osim za modele koji se prodaju
u Latinskoj Americi, Europi i Rusiji)
Prilikom reprodukcije VIDEO CD
diska snimljenog sustavom boje
različitim od onog postavljenog na
sustavu, slika može biti iskrivljena
(pogledajte stranice 23, 34).
•• (Osim za modele koji se prodaju
u Latinskoj Americi, Europi
i Rusiji) Postavite sustav boje
koji odgovara onom na TV-u
(pogledajte stranice 23, 34).
69HR
Promjena omjera širine i visine
na TV zaslonu nije moguća.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO i datoteke
s videozapisima.
•• Ovisno o TV-u, možda nećete moći
promijeniti omjer širine i visine.
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni
na DVD VIDEO koji se reproducira.
•• Promjena jezika zvučnog zapisa
za DVD VIDEO je zabranjena.
Jezik titlova ne može
se promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni
na DVD VIDEO koji se reproducira.
•• Promjena jezika titlova za DVD
VIDEO je zabranjena.
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Isključenje titlova za DVD VIDEO
je zabranjeno.
Kutovi kamere se ne mogu
mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO koji se reproducira.
•• Promjena kutova za DVD VIDEO
je zabranjena.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijem stanica.
•• Ispravno spojite antenu.
•• Promijenite položaj antene
i njezino usmjerenje kako biste
dobili dobar prijem.
•• Isključite obližnje električne
uređaje.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijema.
70HR
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće provesti uparivanje.
•• Približite BLUETOOTH ulaz sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se u blizini sustava
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Pazite da unesete ispravnu lozinku
prilikom odabira naziva sustava
(ovog sustava) na BLUETOOTH
uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se „RF OFF” prikazuje
na zaslonu.
•• Postavite BLUETOOTH/Wi-Fi
signal na „WIFI OFF” ili „RF ON”
(str. 63).
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
A2DP profil i ne može se povezati
s ovim sustavom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisane su informacije
o registraciji uparivanja.
Ponovite postupak uparivanja.
Zvuk preskače ili oscilira ili
se prekinula veza.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
su predaleko jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili izbjegnite prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne može
se čuti na ovom sustavu.
•• Prvo pojačajte zvuk na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
opcije  +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili je zvuk
izobličen.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili izbjegnite prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka spojenog
BLUETOOTH uređaja.
Mrežna veza
Sustav se ne može spojiti
s mrežom putem bežične
LAN veze.
•• Ako je mrežni (LAN) kabel spojen
na sustav, sustav automatski
radi kako bi uspostavio žičanu
LAN vezu. Ako želite upotrijebiti
bežičnu LAN vezu, nemojte spajati
mrežni (LAN) kabel na sustav.
LAN usmjerivača/pristupne
točke. Ako je SSID skriveni način
postavljen na „On” (uključeno)
na pristupnoj točki, postavite ga
na „Off” (isključeno). Pojedinosti
o postavkama pristupne točke
bežičnog usmjerivač potražite
u priručniku za upotrebu
pristupne točke.
•• Postavite BLUETOOTH/Wi-Fi signal
na „RF ON” (stranica 63).
Sustav se ne može povezati
s mrežom pomoću WPS-a.
•• Postavite mrežu nakon što se
pristupnu točku tražili pomoću
načina rada traženje pristupne
točke.
•• Ne možete se spojiti na mrežu
putem WPS-a kada je pristupna
točka postavljena na WEP.
•• Ažurirajte ugrađeni softver
bežičnog LAN usmjerivača/
pristupne točke na najnoviju
verziju.
Glazbene usluge
Sustav nije moguće povezati
s Glazbenim uslugama.
•• Provjerite je li usmjerivač za
bežični LAN/pristupnu točku
uključen.
•• Provjerite je li
upaljen na
zaslonu. Ako se ne pojavljuje,
ponovno postavite bežičnu mrežu.
Pojedinosti potražite u Vodiču
za početak za Wi-Fi.
•• Kada je sustav spojen na bežičnu
mrežu, približite bežični LAN
usmjerivač/pristupnu točku
i sustav te ponovite postavljanje.
•• Ovisno o davateljima usluga,
dopuštena je samo jedna veza
s internetom.
Dodatne informacije
Sustav se ne može povezati
s mrežom. (Druga oprema
na mreži ne može pronaći ili
prepoznati sustav.)
•• Provjerite je li
upaljen
na zaslonu.
•• Potrebno je približno 2 minute
da bi sustav dobio IP adresu
kada je sustav uključen
u komunikacijskom okruženju
bez usmjerivača.
•• Kada upotrebljavate fiksnu IP
adresu, istu IP adresu može
upotrijebiti druga oprema.
Upotrijebite drugu IP adresu.
•• Provjerite postavke bežičnog
71HR
•• Kada uključite mobilni telefon
(uređaj sa sustavom Android,
uređaj Xperia ili iPhone/
iPod touch) nakon trenutka
isključenosti, pokušajte ponovno
pokrenuti aplikaciju „SongPal”.
Kućna mreža
Kontroler (upravljački uređaj)
ne može pronaći ovaj sustav.
(Kontroler ne može pretražiti
sadržaj ovog sustava.)
•• Provjerite je li kontroler spojen
na kućnu mrežu.
•• Multicast kontrola je omogućena
na pristupnoj točki.
Glazba je počela automatski.
•• Ovaj sustav možda kontrolira
druga oprema. Za blokiranje
takve kontrole postavite stanje
pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu na isključeno
(stranica 63).
Zvuk je isprekidan.
•• DLNA poslužitelj je preopterećen.
Prekinite rad svih aplikacija.
•• Bežični signal ima smetnje.
Isključite druge uređaje, primjerice
mikrovalnu pećnicu.
•• Komunikacijska brzina bežične
LAN veze postaje malena za
bežične LAN usmjerivače/
pristupne točke usklađene sa
standardom IEEE802.11n ako je
način zaštite postavljen na WEP
ili WPA/WPA2-PSK (TKIP). Ako se
brzina smanji, promijenite način
zaštite na WPA/WPA2-PSK (AES).
Shema šifriranja (zaštite) razlikuje
se ovisno o uređaju. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
usmjerivača/pristupne točke.
72HR
Nije moguće provesti podešavanje
ili reprodukciju.
•• Potvrdite da je audio datoteka
neispravna ili je izbrisana s
poslužitelja. Pogledajte upute
za upotrebu poslužitelja.
•• Poslužitelj pokušava reproducirati
audio datoteku u audio formatu
koji sustav ne podržava. Provjerite
podatke audio formata na
poslužitelju.
•• Onemogućite multicast kontrolu
na bežičnom LAN usmjerivaču/
pristupnoj točki. Ako je
omogućena, može proći nekoliko
minuta za izlaz zvuka. Pojedinosti
potražite u priručniku za upotrebu
bežičnog LAN usmjerivača/
pristupne točke.
•• Pristup s ovog sustava ne dopušta
poslužitelj. Promijenite postavke
na poslužitelju da biste dopustili
pristup s ovog sustava. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
poslužitelja.
Funkcija Gesture Control
Funkcija Gesture Control ne može
se aktivirati.
•• Uzastopno dodirujte GESTURE
ON/OFF dok se ne upali GESTURE
CONTROL.
•• Provjerite da nije uključena
funkcija zaključavanja gumba
(stranica 62).
Funkcija Gesture Control ne radi
ispravno.
•• Približite ruku senzoru GESTURE
CONTROL (stranica 49) kada
prevlačite rukom iznad senzora.
•• Prevucite rukom sporije.
•• Odaberite odgovarajući način
rada (PLAYBACK, DJ, SAMPLER
ili KARAOKE) prije početka
upotrebe funkcije Gesture Control
(stranica 50, 51).
•• Postavite filtar protiv šuma
(nije priložen) na kabel
za napajanje (mrežni vod).
•• Isključite obližnje električne
uređaje.
Poruka „PARTY LOCK” prikazuje
se kada dodirnete bilo koju tipku
na jedinici.
•• Postavite funkciju Zaključavanje
za zabave na isključeno
(stranica 62).
Funkcija Control for HDMI
(„BRAVIA” Sync)
Sustav se isključuje kada je TV
isključen.
•• Provjerite postavku opcije
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] (stranica 36). Kada
je opcija [STANDBY LINKED TO
TV] postavljena na [ON], sustav
se automatski isključuje kada
isključite TV bez obzira na ulaz.
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
•• Provjerite vrstu i povezanost
HDMI kabela ili audio kabela
koji je priključen na sustav i TV
(stranica 21).
•• Ako je TV kompatibilan
s funkcijom Audio Return
Channel, provjerite je li sustav
povezan s priključkom HDMI
IN na TV-u koji je kompatibilan
s funkcijom ARC (stranica 21).
Ako se zvuk i dalje ne emitira
ili je isprekidan, priključite
audio kabel (nije priložen)
i pritisnite DVD SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
na [OFF] (stranica 36).
•• Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel,
zvuk TV-a neće se emitirati
iz sustava, čak i ako je sustav
priključen u priključak HDMI IN na
TV-u. Kako biste emitirali zvuk TV-a
iz sustava, priključite audio kabel
(nije priložen) (stranica 22).
•• Promijenite ulaz sustava u „TV”
(stranica 22).
•• Povećajte jačinu zvuka na sustavu.
Dodatne informacije
Sustav se ne uključuje čak ni kad
je TV uključen.
•• Pritisnite DVD SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na
[ON] (stranica 36). TV mora
podržavati funkciju Control for
HDMI (stranica 54). Pojedinosti
potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
•• Provjerite postavke zvučnika
TV-a. Sustav se sinkronizira
s postavkama zvučnika TV-a.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitiran iz zvučnika TV-a, sustav
se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 36).
Za automatsko isključivanje
sustava bez obzira na ulaz
kada isključite TV, postavite
[STANDBY LINKED TO TV] to [ON].
TV mora podržavati funkciju
Control for HDMI (stranica 54).
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
73HR
•• Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk i na zaslonu na
prednjoj ploči sustava zasvijetlit
će poruka MUTING. U tom slučaju
prvo uključite TV, a zatim sustav.
•• Namjestite postavku zvučnika
TV-a (BRAVIA) na audio sustav.
O postupku postavljanja TV
pročitajte u uputama za upotrebu
TV-a.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz televizora.
•• Isključite zvuk sustava ili TV-a.
•• Promijenite izlaz zvučnika na TV-u
u zvučnik TV-a ili audio sustav.
Funkcija Control for HDMI
ne funkcionira ispravno.
•• Provjerite vezu sa sustavom
(stranica 18).
•• Omogućite funkciju Control
for HDMI na TV-u. Pojedinosti
potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
•• Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako odspojite sustav,
bit će potrebno neko vrijeme prije
izvođenja postupaka. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
•• Provjerite podržava li TV koji je
povezan sa sustavom funkciju
Control for HDMI.
•• Vrsta i broj uređaja kojima se
može upravljati putem funkcije
Control for HDMI ograničeni su
standardom HDMI CEC kako slijedi:
—uređaji
—
za snimanje (Blu-ray
Disc snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
—uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju i sl.):
do 3 uređaja (ovaj sustav koristi
jedan od njih)
74HR
—uređaji
—
za tuner: do 4 uređaja
—audio
—
sustav (prijemnik/
slušalice): do 1 uređaja
(koji upotrebljava ovaj sustav)
Lančana zabava
Funkcija lančane zabave ne može
se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 57).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
zvučnika ispravno priključeni.
Funkcija lančane zabave ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga
ponovno uključite kako biste
uključili funkciju lančane zabave.
Ponovno postavljanje sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovo priključite
kabel za napajanje (mrežni vod).
2 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „SYSTEM”, a zatim
pritisnite .
5 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „RESET”. a zatim
pritisnite .
6 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „YES”, a zatim
pritisnite .
„RESET” se prikazuje na zaslonu.
Nakon dovršetka postupka
resetiranja, sustav se automatski
ponovno pokreće. Pritisnite  da
uključite sustav.
Sve korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane
radijske stanice i mjerač vremena za
automatsko isključivanje, vraćaju na
tvornički zadanu postavku.
Prve 3
znamenke
servisnog
broja
Uzrok i radnja za
ispravljanje problema
C 13
Disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Postavite izbornika za
postavljanje (osim za postavke
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na zadane vrijednosti.
1 Pritisnite DVD SETUP.
krpom (str. 77).
C 31
•• Isključite sustav i
ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
/ kako
biste odabrali [SYSTEM SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
4 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali [YES], a zatim
pritisnite .
Za dovršenje radnje potrebno je
nekoliko sekundi. Ne pritišćite 
tijekom resetiranja sustava.
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
•• Umetnut je DVD VIDEO disk s
nepodržanim regionalnim kodom.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržan audio signal emitira se iz
TV-a priključenog u priključak HDMI
IN (ARC) (stranica 21).
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavak ne odgovara
formatu datoteke.
Dodatne informacije
Funkcija samodijagnostike
Da bi se spriječio kvar,
sustav je napravio
samodijagnostiku.
•• Obratite se najbližem
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali [RESET], a zatim
pritisnite .
Disk nije pravilno
umetnut.
75HR
DEVICE ERROR
USB uređaj nije prepoznat ili
je priključen nepoznati uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Izbrišite audio datoteke ili mape
s USB uređaja koji ne radi ispravno.
FATAL ERROR
USB uređaj uklonjen je tijekom
prijenosa ili brisanja i možda
je oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je broj mapa maksimalan.
GUEST
Sustav je postao gost zabave nakon
što je funkciju lančane zabave
pokrenuo domaćin zabave.
HOST
Sustav je pokrenuo funkciju lančane
zabave i postao gost zabave.
NoDEVICE
Nije povezan niti jedan USB ili
je povezan nepodržan uređaj.
NO DISC
Nema diska u uređaju
za reprodukciju.
NO MUSIC
Nema podržanih audio datoteka
u izvoru reprodukcije.
NO SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj,
ili je USB uređaj povezan putem USB
sabirnice.
76HR
NO VIDEO
Nema podržanih datoteka
s videozapisima u izvoru
reprodukcije.
NOT USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj
je postupak zabranjen.
OVER CURRENT
Otkriveno je strujno preopterećenje
s
(USB) ulaza.
PROTECT
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
PUSH STOP
Pokušali ste izvesti radnju koja
se može provoditi samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavio se
u tijeku ili se na drugi način ne može
izvesti.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
Mjere opreza
Prilikom nošenja jedinice
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite sljedeći
postupak prije prenošenja jedinice.
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke zaslona osjetljivog na dodir
na jedinici.
1 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
2 Uzastopno dodirujte FUNCTION
da biste odabrali DVD/CD.
3 Uklonite disk.
Dodirnite  za otvaranje i zatvaranje
ladice diska.
Pričekajte da se „NO DISC” prikaže
na zaslonu.
4 Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod).
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
O sigurnosti
•• Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod) iz zidne utičnice ako ga
ne namjeravate upotrebljavati duže
vrijeme. Prilikom isključivanja kabela
sustava iz struje uvijek ga primite za
utikač. Nikada ne vucite za kabel.
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Rukovanje jedinicom
•• Nemojte namjerno prskati jedinicu
vodom. Otpornost jedinice na prašinu
i kapanje poboljšana je zahvaljujući
konstrukciji s ravnim gornjim dijelom,
no to ne predstavlja garanciju u svim
situacijama. Ako ste slučajno prolili
tekućinu na jedinicu, odmah je obrišite.
•• Za održavanje otpornosti na prašinu
i kapanje svi poklopci za priključke/
ulaze/terminale moraju biti čvrsto
zatvoreni.
O postavljanju
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ga postavite u vrlo
vlažan prostor, na lećama unutar
jedinice može se kondenzirati vlaga
i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
•• Zagrijavanje jedinice tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj jačini
zvuka jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate
ventilacijske otvore.
Dodatne informacije
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen
gramofonskim pločama.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom
sunčevom svjetlu.
•• Ako u kućište uređaja dospije neki
77HR
O sustavu zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen
od magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti
zbog magnetskih valova. U tom slučaju
isključite TV, pričekajte od 15 do 30 minuta
te ga ponovno uključite. Ako ne dođe
do poboljšanja postavite sustav dalje
od TV-a.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako nepomičnu videosliku ili
zaslonski prikaz prikazujete na TV-u
dulje vrijeme putem sustava, postoji
rizik od trajnog oštećenja TV zaslona.
Tome su osobito podložni projekcijski
televizori.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje.
Ne upotrebljavajte abrazivnu spužvu,
prašak za ribanje ili otapalo poput
razrjeđivača, alkohola ili benzina.
Napomene o ažuriranju
Ovaj sustav omogućava vam automatsko
ažuriranje softvera kada je povezan na
internet putem žičane ili bežične mreže.
Ažuriranjem sustava možete dodati nove
značajke i koristiti sustav na jednostavniji
i sigurniji način..
Ako ne želite automatski ažurirati
softver, možete onemogućiti tu funkciju
upotrebom aplikacije SongPal instalirane
na pametnom telefonu/iPhone uređaju.
Međutim, sustav može automatski
ažurirati softver radi sigurnosti, čak i ako
je ova funkcija onemogućena.
Softver možete ažurirati i putem
izbornika postavki kada je ova funkcija
onemogućena. Za više informacija
pogledajte poglavlje „Ažuriranje softvera”
(stranica 64).
Sustav se ne može koristiti tijekom
ažuriranja softvera.
78HR
Izjava o odricanju od odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu
se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony
neće biti snositi odgovornost u ovim
slučajevima.
O BLUETOOTH komunikaciji
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno
10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može
se skratiti u sljedećim uvjetima:
—— ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka
—— lokacije na kojima je instaliran
bežični LAN
—— u blizini mikrovalnih pećnica koje
su u upotrebi
—— Na mjestima na kojima se generiraju
drugi elektromagnetski valovi
•• BLUETOOTH uređaji i bežična LAN (IEEE
802.11b/g/n) oprema isti frekvencijski
pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja
s mogućnošću bežičnog LAN-a može
doći do elektromagnetskih smetnji.
To bi moglo uzrokovati sporiju brzinu
prijenosa, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju
pokušajte sljedeće:
—— Sustav udaljite najmanje 10 metara
od opreme s bežičnom LAN mrežom.
—— Isključite napajanje bežične LAN
opreme pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja unutar 10 metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj postavite
što je moguće bliže jedan drugome.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
Specifikacije
Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika:
Niskotonci + srednjotonci +
visokotonci
Zvučnik:
Visokotonac lijevi/desni: 40 mm,
stožasta vrsta
Srednjotonac lijevi/desni:
120 mm, stožasta vrsta
Niskotonac: 250 mm,
stožasta vrsta
Nazivni otpor
Visokotonac lijevi/desni: 4 Ohm
Srednjotonac lijevi/desni: 4 Ohm
Niskotonac: 8 Ohm
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) lijevi/
desni:
Napon 2 V, impedancija
47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1, MIC2:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT lijevi/desni:
Napon 2 V, otpor 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija
75 oma
HDMI OUT (TV):
Podržani audio signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz),
Dolby Digital
Dodatne informacije
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje
mogu rezultirati kvarom, uvijek
isključite napajanje na ovom sustavu
i BLUETOOTH uređaju na sljedećim
mjestima:
—— u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
mogu postojati zapaljivi plinovi
—— Blizu automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
koju su sukladne BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. No ta sigurnost može biti
nedovoljna ovisno o sadržaju postavki
i drugim čimbenicima pa uvijek budite
oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može
se sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ovaj sustav.
•• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te moraju biti certificirani da bi bili
sukladni. No čak i kad je uređaj u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom, mogu
postojati slučajevi kada karakteristike
ili specifikacije BLUETOOTH uređaja
onemogućavaju povezivanje ili mogu
rezultirati različitim načinima kontrole,
prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se audio
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima u okolini.
79HR
HDMI odjeljak
Odjeljak za BLUETOOTH
Priključnica:
Vrsta A (19 pinova)
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna
verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH standard,
klasa snage 1
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti približno 30 m*1
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio
i video sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje
od 44,6 μW
* To je izmjerena izlazna vrijednost
na udaljenosti 200 m od
objektivne površine leće na
optičkom bloku za podizanje
s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Latinskoamerički model:
NTSC
Ostali modeli:
NTSC i PAL
Odjeljak USB uređaja
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) priključak:
Tip A
Odjeljak za FM tuner
FM stereo, FM superheterodini tuner
Antena:
FM antena
Raspon podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u rasponima od 50 kHz)
80HR
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijema, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili
određuju svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
Odjeljak mreže
Ethernet LAN
100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Sigurnost:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radijska frekvencija:
2,4 GHz, 5 GHz
Podržani audio formati
Podržana brzina prijenosa u bitovima
i frekvencije uzorkovanja:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 – 320 kbit/s (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16 – 320 kbit/s (CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbit/s
(CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-bitno)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24-bitno)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-bitno)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-bitno)
DSD (DSF/DSDIFF):
2,8 MHz (1-bitno)
Podržani video formati
Općenito
Zahtjevi napajanja:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
220 W
Potrošnja energije (uz način uštede
energije):
0,5 W (kada je opcija „NW STBY”
postavljena na „OFF”, a opcija
[CONTROL FOR HDMI] postavljena
na [OFF].)
3 W* (kada je opcija „NW STBY”
postavljena na „ON”, a opcija
[CONTROL FOR HDMI] postavljena
na [ON].)
Dimenzije (Š/V/D) (pribl.):
340 mm × 924 mm × 378 mm
Masa (pribl.):
22 kg
* Potrošnja energije bit će manja od 0,5 W
kada nema HDMI veze i kada je opcija
„NW STBY” postavljena na „OFF”.
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Dodatne informacije
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mbps (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
(osim latinskoameričkog modela)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: Format
datoteke MP4
Videokodek: MPEG4 jednostavan
profil (AVC nije kompatibilan.)
Brzina prijenosa u bitovima:
4 Mbps
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
(osim latinskoameričkog modela)
Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC
nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilno
81HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
82HR
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Nije navedeno
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
2044
Argentina
2174
Francuska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2248
Indija
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2238
Indonezija
2109
Njemačka
2086
Švicarska
2057
Belgija
2254
Italija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2276
Japan
2390
Novi Zeland
2184
Velika Britanija
2090
Čile
2079
Kanada
2427
Pakistan
2115
Danska
2092
Kina
2436
Portugal
2424
Filipini
2304
Koreja
2489
Rusija
2165
Finska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
83HR
©2016 Sony Corporation
4-596-076-11(1) (HR)
Download PDF

advertising