Sony MHC-EC619iP Operating instructions

Sony MHC-EC619iP Operating instructions
4-467-785-11(1) (CR)
Kućni audio sustav
Upute za rad
Početak rada
Disk
Tuner
Uređaj iPod/iPhone
USB uređaj
Ostale radnje
Dodatne informacije
MHC-EC619iP
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač iz
strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok
je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava rizik oštećenja očiju.
Osim za korisnike u SAD-u i Kanadi
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Ta se oznaka nalazi
na poleđini.
2CR
Obavijest za korisnike u SAD-u
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na stražnjoj strani proizvoda. Upišite te
brojeve na mjesto u nastavku. Ti će vam
brojevi trebati prilikom kontaktiranja
s prodavačem proizvoda tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela
Serijski broj
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati
u blizini vode.
6) Uređaj čistite samo suhom krpom.
7) Nemojte blokirati ventilacijske
otvore. Instalaciju provedite u skladu
s uputama proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati blizu
izvora topline, primjerice radijatora,
odzračnika, peći ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode
toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima
dva kontakta, jedan širi od drugog.
Uzemljeni utikač uz dva uobičajena
kontakta ima i treći kontakt za
uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi
za vašu sigurnost. Ako utikač ne
odgovara vašoj utičnici, posavjetujte
se s električarom u vezi zamjene
utičnice.
10) Zaštitite kabel za napajanje tako da
se po njemu ne hoda i da ga ništa
ne pritišće, osobito blizu utikača,
utičnica i mjesta na kojem izlazi
iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu
opremu koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo
na kolicima, postolju,
tronošcu, nosaču ili
stolu koje je odredio
proizvođač ili koji
se isporučuju s uređajem. Kada
upotrebljavate kolica, budite pažljivi
prilikom pomicanja kolica s uređajem
kako biste izbjegli moguće ozljede
u slučaju prevrtanja.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako se
dulje vrijeme ne koristi.
14) Servisiranje uređaja prepustite
stručnom osoblju. Servisiranje je
potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice
oštećenja kabela za napajanje ili
utikača, prolijevanja tekućine ili pada
nekih predmeta na uređaj, izlaganja
uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada
ili pada uređaja.
Sljedeća izjava o sukladnosti
s FCC-om odnosi se samo na
verzije ovog modela proizvedene
za prodaju u SAD-u. Ostale verzije
ne moraju biti sukladne tehničkim
propisima FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je ispitana i u skladu je
s ograničenjima za digitalni uređaj
klase B, sukladno dijelu 15 pravila
FCC-a. Ova su ograničenja namijenjena
pružanju odgovarajuće zaštite od štetnih
smetnji u kućnoj instalaciji. Oprema
proizvodi, koristi i može zračiti energijom
radijske frekvencije te, ako se ne instalira
i ne upotrebljava u skladu s uputama,
može prouzročiti štetne smetnje za
radiokomunikacije.
Ipak, ne postoji jamstvo da u određenim
instalacijama neće doći do smetnji.
Ako oprema prouzroči štetne smetnje
za radijski ili televizijski prijem koje
je moguće utvrditi uključivanjem
i isključivanjem opreme, preporučujemo
da pokušate ukloniti smetnje na neki od
sljedećih načina:
Preusmjerite ili premjestite prijemnu
antenu.
Povećajte razmak između opreme
i prijemnika.
Opremu priključite u utičnicu koja
se ne nalazi u istom strujnom krugu
u koji je priključen prijemnik.
Pomoć možete zatražiti od prodavača
ili iskusnog tehničara za radio/TV.
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih
promjena ili izmjena koje nisu izričito
odobrene u ovom priručniku može
dovesti do oduzimanja prava na rad
s opremom.
Ovaj simbol služi kao
upozorenje korisniku na
prisutnost neizoliranih
dijelova pod „opasnim
naponom” unutar kućišta
proizvoda koji može
biti dovoljno visok da
prouzroči strujni udar.
Ovaj simbol služi kao
obavijest korisniku da se
u dokumentaciji uređaja
nalaze važne upute za
upotrebu i održavanje
(servisiranje).
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku Tokio,
108‑0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis ili
jamstvo, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
3CR
Za korisnike u Europi i Australiji:
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama koje imaju
sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod
ne smije odlagati kao kućanski
otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema:
daljinski upravljač
Samo Europa
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama koje
imaju sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati kao
kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterija. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa.
4CR
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajnu povezanost
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da
biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom, proizvod po isteku vijeka
trajanja odložite u odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite
u odjeljku o sigurnom vađenju
baterije iz proizvoda. Bateriju odložite
u odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc dvostrani je disk na kojemu
je DVD materijal snimljen na jednoj,
a digitalni audiomaterijal na drugoj
strani. No s obzirom da strana
s audiomaterijalom nije sukladna
standardu Kompaktnog diska (CD),
ne jamčimo reprodukciju na ovom
proizvodu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Kompaktnog diska (CD). U posljednje
vrijeme neke izdavačke kuće izdaju
glazbene diskove šifrirane tehnologijama
za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu
da neki od tih diskova ne odgovaraju CD
standardu i možda se neće reproducirati
na ovom proizvodu.
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole..... 6
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava... 9
Umetanje baterija..................... 10
Postavljanje sata....................... 10
Disk
Reprodukcija CD/MP3 diska...... 11
Tuner
Slušanje radija...........................13
Uređaj iPod/iPhone
Reprodukcija s uređaja
iPod/iPhone.............................. 14
USB uređaj
Prije upotrebe USB uređaja...... 16
Prijenos glazbe s diska..............17
Reprodukcija datoteke............. 18
Ostale radnje
Prilagođavanje zvuka................21
Promjena zaslona......................21
Upotreba mjerača vremena..... 22
Dodatne informacije
Uređaji kompatibilni
s ovim sustavom....................... 23
Otklanjanje poteškoća.............. 23
Poruke....................................... 27
Mjere opreza............................. 28
Specifikacije.............................. 29
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima...............31
5CR
Vodič kroz dijelove i kontrole
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije putem daljinskog
upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi i pomoću gumba na uređaju
s istim ili sličnim nazivima.
Jedinica
O funkciji zaključavanja sadržaja neprimjerenih djeci
Gumbe izuzev gumba  (uključeno/pripravnost) na jedinici možete
zaključati kako biste spriječili da ih se zabunom koristi. Držite pritisnut gumb
 (zaustavljanje) na jedinici sve dok se na zaslonu ne pojavi poruka „LOCK ON”
ili „LOCK OFF”. Gumbi izuzev gumba  na jedinici zaključat će se ili otključati.
6CR
Daljinski upravljač

Jedinica: gumb ENTER
Daljinski upravljač: gumb
Pritisnite da biste unijeli/potvrdili
postavke.

Gumb TUNING+/TUNING
Pritisnite da biste se prebacili na
željenu stanicu.
Gumb  (idi natrag)/
 (idi naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili datoteke.
Gumb  (premotavanje)/
 (brzo premotavanje naprijed)
Pritisnite za traženje određenog
mjesta u pjesmi ili datoteci.
Daljinski upravljač:
gumb PRESET+/PRESET
Pritisnite da biste odabrali memoriranu
radijsku stanicu.

Gumb
+/
 (odabir mape)
(str. 11, 18)
Pritisnite da biste odabrali mapu.

Gumb  (uključeno/pripravnost)
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje
sustava.

Gumb OPTIONS (str. 19)
Pritisnite za ulazak ili izlazak iz
izbornika opcija.

Senzor daljinskog upravljača

Lightning priključnica
Priključite iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija).

Gumb REC TO USB (str. 17)
Pritisnite za prijenos glazbe s diska
na priključeni dodatni USB uređaj.
Jedinica: gumb PRESET+/PRESET
Pritisnite da biste odabrali memoriranu
radijsku stanicu.
Daljinski upravljač: gumb ///
Pritisnite za upravljanje izbornikom
uređaja iPod/iPhone.

Gumb  OPEN/CLOSE
Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili
ladicu za disk.

Jedinica: kontrola VOLUME
Okrenite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Daljinski upravljač:
gumb VOLUME +*/
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.

(USB) ulaz
Priključite dodatni USB uređaj.
7CR

Gumb BASS BOOST (str. 21)
Pritisnite da biste stvorili dinamičniji
zvuk.

Gumb CLEAR (str. 20)
Pritisnite za brisanje posljednjeg
koraka iz popisa programa.

Jedinica: gumb EQ
Daljinski upravljač: gumb EQ +/EQ 
(str. 21)
Pritisnite da biste odabrali memorirani
zvučni efekt.

Gumb RETURN (str. 14)
Pritisnite za povratak na prethodni
izbornik na uređaju iPod/iPhone.

Gumb  (zaustavljanje)
Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju.

Jedinica: gumb  (reprodukcija/
pauziranje)
Pritisnite za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Daljinski upravljač: gumb
 (reprodukcija)*
Pritisnite kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Daljinski upravljač: gumb
 (pauziranje)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju.

Gumb FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.

Gumb REPEAT (str. 11, 18)
Pritisnite da biste aktivirali način
ponavljane reprodukcije.

Gumb TUNING MODE (str. 13)
Pritisnite za odabir načina
podešavanja.

Gumb PLAY MODE (str. 11, 19)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD-a, MP3 diska ili USB uređaja.
8CR

Gumb FM MODE (str. 13)
Pritisnite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo).

Gumb TUNER MEMORY (str. 13)
Pritisnite da biste memorirali
radijsku stanicu.

Gumb TUNER MEMORY NUMBER
(str. 13)
Pritisnite da biste se prebacili na
memoriranu radijsku stanicu

Gumb CD
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Gumb USB
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Gumb FM
Pritisnite za odabir FM funkcije.
Gumb iPod
Pritisnite za odabir iPod funkcije.

Gumb DISPLAY (str. 21)
Pritisnite za promjenu informacija
na zaslonu.

Gumb SLEEP (str. 22)
Pritisnite za postavljanje mjerača
vremena za automatsko isključivanje.

Gumb TIMER MENU (str. 10, 22)
Pritisnite za postavljanje sata i mjerača
vremena za reprodukciju.
* Gumbi VOLUME + i  na daljinskom
upravljaču imaju ispupčenu točku.
Upotrijebite ispupčenu točku kao orijentir
prilikom rukovanja sustavom.
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
 U lijevi zvučnik
 U desni zvučnik
 Kabel zvučnika (crveni/)
 Kabel zvučnika (crni/)
 FM antenski kabel (izvlači se vodoravno)
 U zidnu utičnicu
Početak rada
 SPEAKERS
Spojite kabele zvučnika.
 ANTENNA
Pri postavljanju antene pronađite
mjesto i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem.
Držite antenu dalje od kabela zvučnika
i kabela za napajanje da biste izbjegli
šumove u prijemu.
Pričvršćivanje podložaka
zvučnika
Pričvrstite priložene podloške zvučnika
za sve kutove donjeg dijela zvučnika
da biste spriječili klizanje.
 Napajanje
Priključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu.
Pri prijenosu ovog sustava
Prije premještanja sustava pazite da
u njemu nije ostao disk i da na njega
nije priključen USB uređaj ili iPod/
iPhone te isključite kabel za napajanje
iz zidne utičnice.
9CR
Umetanje baterija
Umetnite R6 (veličina AA) bateriju
(isporučuje se), postavljajući polove
u položaj prikazan u nastavku.
Napomene o upotrebi daljinskog
upravljača
Pri uobičajenom korištenju baterija bi
trebala trajati otprilike šest mjeseci.
Ako daljinski upravljač ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju
da biste izbjegli moguća oštećenja
uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
Postavljanje sata
1 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
2 Pritisnite TIMER MENU
da biste odabrali način
postavljanja sata.
Ako se pojavi poruka „SELECT”,
pritisnite nekoliko puta /
da biste odabrali „CLOCK”, a zatim
pritisnite (ENTER).
3 Pritisnite /// nekoliko
puta da biste postavili sate,
a zatim pritisnite .
4 Na isti način namjestite
minute.
Napomena
Postavke sata gube se nakon isključivanja
kabela za napajanje ili u slučaju nestanka
struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Pritisnite DISPLAY. Sat se prikazuje
nekoliko sekundi.
10CR
Disk
Reprodukcija
CD/MP3 diska
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD.
2 Stavite disk.
3 Pritisnite  OPEN/CLOSE
na jedinici da biste zatvorili
ladicu za disk.
Reprodukcija započinje automatski
kada zatvorite ladicu za disk.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, pritisnite 
(reprodukcija).
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
. Za poništavanje
nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite .
Odabir mape
+/
na MP3 disku puta.
 nekoliko
Odabir
pjesme ili
datoteke
/.
Traženje
određenog
mjesta
u pjesmi ili
datoteci
Držite pritisnut gumb
/ za vrijeme
reprodukcije i otpustite
ga u željenom
trenutku.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
REPEAT nekoliko
puta sve dok se ne
prikaže „REP ONE”*1,
„REP FLDR”*2 ili
„REP ALL”*3.
Pritisnite
Promjena
načina
reprodukcije
PLAY MODE nekoliko
puta dok je uređaj
za reprodukciju
zaustavljen. Možete
odabrati uobičajenu
reprodukciju
(„FLDR” za sve MP3
datoteke u mapi na
disku), nasumičnu
reprodukciju („SHUF”
ili „FLDRSHUF”
za nasumičnu
reprodukciju mape) ili
reprodukciju programa
(„PROG”).
*1 „REP ONE”: ponovno reproduciranje
trenutačne pjesme ili datoteke.
*2„REP FLDR” (samo MP3 disk): ponovno
reproduciranje trenutačne mape.
*3„REP ALL”: ponovno reproduciranje svih
pjesama ili datoteka.
Disk
Pritisnite  OPEN/CLOSE na jedinici
da biste otvorili ladicu za disk,
a zatim u nju stavite disk tako da
strana koja sadrži naljepnicu bude
okrenuta prema gore.
Radnja
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na disk s MP3 datotekama nemojte
spremati druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape.
Mape u kojima nema MP3 datoteka
preskaču se.
MP3 datoteke reproduciraju se istim
redoslijedom kojim su spremljene na disk.
Sustav može reproducirati samo MP3
datoteke s datotečnim nastavkom „.mp3”.
Čak i kada naziv datoteke ima ispravan
datotečni nastavak, ako se stvarna
datoteka razlikuje, reproduciranje te
datoteke može prouzročiti glasan šum
koji može oštetiti sustav.
Maksimalan broj:
 mapa je 256 (uključujući korijensku
mapu).
 MP3 datoteka je 999.
 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla) je 8.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za MP3 šifriranje/
pisanje, uređajima za snimanje i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu prouzročiti šum, reprodukcija može
biti isprekidana ili se uopće ne može
pokrenuti.
Napomena o reprodukciji višesesijskih
diskova
Sustav može reproducirati neprekidne sesije
na disku ako su snimljene u istom formatu
sesije kao i prva sesija. Kada sustav naiđe
na sesiju snimljenu u drukčijem formatu
sesije, ta sesija i sljedeće sesije ne mogu
se reproducirati. Imajte na umu da se
neke sesije, čak i ako su snimljene u istom
formatu, možda neće moći reproducirati.
11CR
Stvaranje vlastitog programa
(Programirana reprodukcija)
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD.
2 Odaberite način reprodukcije.
Dok je uređaj za reprodukciju
zaustavljen, pritisnite nekoliko
puta PLAY MODE dok se ne pojavi
poruka „PROG”.
3 Odaberite željeni broj pjesme
ili datoteke.
Pritisnite / nekoliko puta
dok se ne prikaže željeni broj
pjesme ili datoteke.
Prilikom programiranja MP3
datoteka u određenoj mapi
pritisnite
 +/
  nekoliko puta
da biste odabrali željenu mapu,
a zatim odaberite željenu datoteku.
4 Programirajte odabranu
pjesmu ili datoteku.
Pritisnite da biste unijeli
odabranu pjesmu ili datoteku.
Odabrani
broj pjesme
ili datoteke
Ukupno vrijeme
reprodukcije
odabrane pjesme
(samo CD-DA
diskovi)
5 Ponovite korake od 3 do 4 da
biste programirali dodatne
pjesme ili datoteke, najviše
64 pjesama ili datoteka.
6 Za reproduciranje programa
pjesama ili datoteka
pritisnite .
Ako otvorite ladicu za disk ili
iskopčate kabel za napajanje,
program se briše.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
12CR
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje posljednjeg koraka iz
popisa programa
Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite CLEAR.
Tuner
Memoriranje radijskih stanica
Slušanje radija
1 Prebacite se na željenu
1 Odaberite funkciju FM.
2 Pritisnite TUNER MEMORY
Pritisnite FM.
2 Izvršite podešavanje.
stanicu.
da biste odabrali način
memoriranja tunera.
Za automatsko traženje
Pritisnite TUNING MODE
nekoliko puta dok se ne prikaže
„AUTO”, a zatim pritisnite TUNING+/
TUNING. Traženje se automatski
prekida kada je stanica pronađena.
Za ručno podešavanje
Pritisnite TUNING MODE nekoliko
puta dok se ne prikaže „MANUAL”,
a zatim nekoliko puta pritisnite
TUNING+/TUNING da biste se
prebacili na željenu stanicu.
Kada se prebacite na stanicu koja
omogućuje RDS usluge, na zaslonu
se prikazuje naziv stanice (samo
europski model).
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM
stereo stanice, pritisnite nekoliko puta FM
MODE dok se ne prikaže „MONO”, odnosno
isključi se stereo prijem. Izgubit ćete stereo
zvuk, no prijem će se poboljšati.
nekoliko puta da biste
odabrali željeni memorirani
broj.
Ako je odabranom memoriranom
broju već dodijeljena druga stanica,
tu će stanicu zamijeniti nova
stanica.
4 Pritisnite
Tuner
Ako traženje ne prestane,
pritisnite  da biste zaustavili
traženje, a zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
3 Pritisnite PRESET+/PRESET
da biste pohranili
stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranjivanje ostalih stanica.
Možete memorirati najviše
20 FM stanica. Memorirane
stanice zadržavaju se otprilike pola
dana čak i ako isključite kabel za
napajanje ili u slučaju nestanka
struje.
Prebacivanje na memoriranu
radijsku stanicu
Ako ste radijsku stanicu memorirali
pod brojem od 1 do 4, možete
se prebaciti na nju jednostavnim
pritiskom na TUNER MEMORY NUMBER
(1 do 4) ako je funkcija sustava
postavljena na FM.
Ako ste radijsku stanicu memorirali
pod brojem 5 ili višim, pritisnite
nekoliko puta TUNING MODE dok se
ne pojavi poruka „PRESET”, a zatim
nekoliko puta pritisnite PRESET+/
PRESET za odabir željenog
memoriranog broja.
13CR
Uređaj iPod/iPhone
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
/.
Zaustavljanje
.
Odabir
pjesme
/.
Traženje
određenog
mjesta
u pjesmi
Držite pritisnut gumb
/ za vrijeme
reprodukcije i otpustite
ga u željenom
trenutku.
Odabir
željene
stavke
/. Odabranu stavku
možete odabrati na
sličan način kao da
upotrebljavate radnju
središnjeg gumba
ili radnju dodira na
uređaju iPod/iPhone.
Kretanje
prema gore/
dolje kroz
izbornike
/. Možete se
kretati gore ili dolje
kroz izbornike na
sličan način kao da
upotrebljavate radnje
„klik-kotačića” ili
povlačenja prema gore
ili dolje na uređaju
iPod/iPhone.
Povratak na
prethodni
izbornik*
/RETURN.
Spojite uređaj iPod/iPhone na
Lightning priključnicu.
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
* Ova radnja u nekim aplikacijama može
biti nevažeća.
Reprodukcija s uređaja
iPod/iPhone
Lightning priključnica radi s uređajima
iPhone 5, iPod touch (5. generacija)
i iPod nano (7. generacija).
USB radi s uređajima iPhone 5,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (3., 4. i 5. generacija), iPod
classic i iPod nano (4. do 7. generacija).
Pogledajte i str. 23.
1 Odaberite funkciju.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Pritisnite iPod.
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
Pritisnite USB.
2 Spojite uređaj iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Spojite uređaj iPod/iPhone na
(USB) ulaz pomoću USB kabela
koji vam je isporučen uz uređaj
iPod/iPhone.
3 Započnite reprodukciju.
Pritisnite .
14CR
Napomene
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Dok je sustav uključen, možete ga
koristiti kao punjač baterija za uređaj
iPod/iPhone.
1 Odaberite funkciju.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
Spojite uređaj iPod/iPhone na
(USB) ulaz pomoću USB kabela
koji vam je isporučen uz uređaj
iPod/iPhone.
Punjenje počinje kada se uređaj
iPod/iPhone priključi na Lightning
priključnicu ili  (USB) ulaz.
Na zaslonu uređaja iPod/iPhone
prikazuje se status punjenja.
Pojedinosti potražite u korisničkom
priručniku za uređaj iPhone i iPod.
Prekidanje punjenja uređaja
iPod/iPhone
Odvojite uređaj iPod/iPhone. Isključivanje
sustava ujedno prekida i punjenje uređaja
iPod/iPhone.
Uređaj iPod/iPhone
Radne karakteristike sustava mogu
varirati, ovisno o specifikacijama uređaja
iPod/iPhone.
Izravno upravljajte uređajem iPod/iPhone
ako njime ne možete upravljati pomoću
sustava.
Prilikom spajanja ili odvajanja uređaja
iPod/iPhone iz sustava držite sustav
jednom rukom i pazite da slučajno ne
pritisnete kontrole na uređaju iPod/
iPhone.
Prije odvajanja uređaja iPod/iPhone,
pauzirajte reprodukciju.
Jačinu zvuka promijenite pomoću gumba
VOLUME +/. Jačina zvuka ne mijenja se
čak ni ako je podesite na uređaju iPod/
iPhone.
Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u slučaju da se podaci snimljeni na
uređaju iPod/iPhone izgube ili oštete
tijekom upotrebe uređaja priključenog
na ovaj sustav.
Pritisnite iPod.
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
Pritisnite USB.
2 Spojite uređaj iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Spojite uređaj iPod/iPhone na
Lightning priključnicu.
15CR
USB uređaj
Prije upotrebe USB
uređaja
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima provjerite putem URL-ova
web-mjesta navedenih pod naslovom
„USB uređaj” u odjeljku „Uređaji
kompatibilni s ovim sustavom”
(str. 23). Pojedinosti o upotrebi
USB uređaja potražite u korisničkom
priručniku isporučenom uz USB uređaj.
Napomene
Ako je priključivanje potrebno provesti
USB kabelom, priključite USB kabel koji
je bio priložen uz USB uređaj i povežite
se. Pojedinosti o načinu rada potražite
u priručniku za rad priloženom uz USB
uređaj koji želite spojiti.
Ovisno o vrsti priključenog USB uređaja,
za pojavljivanje poruke „SEARCH” može
biti potrebno dulje vrijeme.
Sustav i USB uređaj nemojte spajati preko
USB sabirnice.
Kad umetnete USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima previše mapa ili datoteka,
za čitanje USB uređaja može biti potrebno
dulje vrijeme.
Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon
što provedete neku radnju sustav može
kasniti u njenom izvođenju.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za šifriranje/
pisanje. Ako su audio datoteke na USB
uređaju originalno šifrirane softverom koji
nije kompatibilan, one mogu proizvoditi
šum ili isprekidani zvuk, ili se uopće neće
reproducirati.
Ovaj sustav ne mora nužno podržavati sve
funkcije koje priključeni USB uređaj sadrži.
Tijekom radnji prijenosa ili brisanja
nemojte vaditi USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na uređaju ili sam uređaj.
16CR
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Ako je sustav uključen, možete ga
upotrijebiti kao punjač baterija za USB
uređaje s mogućnošću ponovnog
punjenja.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj na
(USB)
ulaz.
Punjenje započinje nakon
priključivanja USB uređaja
na (USB) ulaz. Pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku
USB uređaja.
Prijenos glazbe s diska
Možete prenijeti glazbu s diska (CD-DA
disk ili MP3 disk) koristeći se sljedećim
načinima prijenosa ovog sustava.
CD SYNC prijenos: prenesite sve
CD‑DA pjesme s CD-DA diska.
Prijenos MP3 mape: prenesite s MP3
diska MP3 datoteke u određenoj mapi.
REC1 prijenos: prenesite s diska
pjesmu ili MP3 datoteku koja se
trenutačno reproducira.
1 Odaberite funkciju CD-a.
6 Pritisnite
.
Prijenos započinje, a na zaslonu se
prikazuje „USB REC”.
Nemojte vaditi USB uređaj dok se
prijenos ne završi.
Po završetku prijenosa na zaslonu
se prikazuje poruka „COMPLETE”
i nastaju audio datoteke u MP3
formatu.
Pravila za izradu mapa i datoteka
Ako reprodukcija započne
automatski, pritisnite  dvaput.
CD SYNC prijenos
2 Priključite USB uređaj
na
(USB) ulaz.
3 Učitajte disk koji želite
4 Pripremite se za prijenos.
U slučaju CD SYNC prijenosa,
pređite na korak 5.
Za prijenos MP3 mape
Za prijenos MP3 datoteka u
određenoj mapi nekoliko puta
pritisnite
+/
 kako biste
odabrali željenu mapu. Zatim
pokrenite reprodukciju i jednom
pritisnite .
Provjerite je li se proteklo vrijeme
reprodukcije prestalo prikazivati
na zaslonu.
Za REC1 prijenos
Pritisnite / da biste
odabrali pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
Za prijenos MP3 datoteke u
određenoj mapi pritisnite nekoliko
puta
+/
 kako biste
odabrali željenu mapu, a zatim
pritisnite / za odabir MP3
datoteke koju želite prenijeti. Zatim
pokrenite reprodukciju.
Izvor
prijenosa
CD-DA
Naziv
mape
„CDDA001”*
Naziv
datoteke
„TRACK001”*
USB uređaj
prenijeti.
Prilikom prvog prijenosa na USB uređaj
mapa („CDDA001”*, „MP3_REC1” ili
„CD_REC1”) se stvara neposredno
ispod direktorija „ROOT” (u slučaju
prijenosa MP3 mape, ispod direktorija
„ROOT” stvara se mapa koja ima isti
naziv kao izvor prijenosa).
Mape i datoteke izrađuju se na
sljedeći način.
Pritisnite CD.
Prijenos MP3 mape
Izvor
prijenosa
MP3
Naziv
Naziv
mape
datoteke
Isti kao izvor prijenosa
REC1 prijenos
Izvor
prijenosa
MP3
Naziv
mape
„MP3_REC1”
CD-DA
„CD_REC1”
Naziv
datoteke
Isti kao
izvor
prijenosa
„TRACK001”*
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se u nizu.
5 Pritisnite REC TO USB na
jedinici.
Na zaslonu se prikazuje poruka
„READY”.
17CR
Napomene
Ako prijenos započnete u načinu
nasumične reprodukcije ili u načinu
ponavljanja reprodukcije, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća na
uobičajenu reprodukciju.
CD-TEXT informacije ne prenose se
u nastale MP3 datoteke. Sustav ne
podržava standard CD-TEXT.
Prijenos se automatski zaustavlja:
 ako tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
 ako broj audio datoteka i mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji sustav
može prepoznati.
Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju pod
istim nazivom, nazivu se dodaje sljedeći
broj u nizu, a originalna datoteka ili mapa
ne brišu se.
Tijekom prijenosa nemojte upotrebljavati
gumbe na daljinskom upravljaču ili na
jedinici kako ne bi došlo do prekidanja
prijenosa.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
18CR
Reprodukcija datoteke
Audio format koji se može
reproducirati na ovom sustavu
je MP3/WMA*.
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava
DRM (Digital Rights Management) ne
mogu se reproducirati na ovom sustavu.
Datoteke preuzete s online glazbene
trgovine možda se neće moći
reproducirati na ovom sustavu.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj
na
(USB) ulaz.
3 Započnite reprodukciju.
Pritisnite .
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
 *1. Za poništavanje
nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite .
Odabir mape
+/
puta.
Odabir
datoteke
/.
Traženje
određenog
mjesta u
datoteci
Držite pritisnut gumb
/ za vrijeme
reprodukcije i otpustite
ga u željenom
trenutku.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
REPEAT nekoliko
puta sve dok se ne
prikaže „REP ONE”*2,
„REP FLDR”*3 ili
„REP ALL”*4.
 nekoliko
Radnja
Pritisnite
Promjena
načina
reprodukcije
PLAY MODE nekoliko
puta dok je USB uređaj
zaustavljen. Možete
odabrati uobičajenu
reprodukciju („FLDR”
za sve USB/SHUF
datoteke na USB
uređaju), nasumičnu
reprodukciju („SHUF”
ili „FLDRSHUF”
za nasumičnu
reprodukciju mape) ili
reprodukciju programa
(„PROG”).
Napomene
Ovaj sustav ne može reproducirati audio
datoteke na USB uređaju u sljedećim
slučajevima:
 ako broj audio datoteka u mapi
prekoračuje 999.
 ako ukupni broj audio datoteka na USB
uređaju prekoračuje 999.
 ako broj mapa na USB uređaju
prekoračuje 256 (uključujući mapu
„ROOT” i prazne mape).
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno
o strukturi datoteka i mapa. Ne spremajte
ostale vrste datoteka ili bespotrebne
mape na USB uređaj koji sadrži audio
datoteke.
Sustav može reproducirati samo do
dubine od 8 razina mapa.
Datoteke i mape prikazuju se redom kojim
su stvorene na USB uređaju.
Mape u kojima nema audio datoteka
preskaču se.
Audio formati koje možete slušati pomoću
ovog sustava:
 MP3: datotečni nastavak „.mp3”
 WMA: datotečni nastavak „.wma”
Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke
ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna
se datoteka razlikuje, reproduciranje
te datoteke može prouzročiti šum ili
uzrokovati kvar sustava.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj
na
(USB) ulaz.
3 Pritisnite nekoliko puta /
ili
+/
 da biste odabrali
audio datoteku ili mapu koju
želite izbrisati, a zatim pokrenite
reprodukciju.
4 Pritisnite OPTIONS na jedinici.
5 Pritisnite / da biste
odabrali „ERASE”, a zatim
pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje poruka
„FO ERASE” ili „FI ERASE”.
6 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
„COMPLETE”.
USB uređaj
*1 Prilikom reprodukcije VBR MP3/
WMA datoteka sustav može nastaviti
reprodukciju s drugog mjesta.
*2„REP ONE”: ponovno reproduciranje
trenutačne datoteke.
*3„REP FLDR”: ponovno reproduciranje
trenutačne mape.
*4„REP ALL”: ponovno reproduciranje svih
datoteka na USB uređaju.
Brisanje audio datoteka ili mapa
s USB uređaja
19CR
Stvaranje vlastitog programa
(Programirana reprodukcija)
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Odaberite način reprodukcije.
Dok je uređaj za reprodukciju
zaustavljen, pritisnite nekoliko
puta PLAY MODE dok se ne pojavi
poruka „PROG”.
3 Odaberite željeni broj
datoteke.
Pritisnite / nekoliko puta
dok se ne prikaže željeni broj
datoteke.
Prilikom programiranja MP3/
WMA datoteka u određenoj mapi
pritisnite
 +/
  nekoliko puta
za odabir željene mape, a zatim
odaberite željenu datoteku.
4 Programirajte odabranu
datoteku.
Pritisnite da biste unijeli
odabranu datoteku.
Odabrani broj datoteke
5 Ponovite korake od 3 do 4 da
biste programirali dodatne
datoteke, najviše 64 datoteke.
6 Za reproduciranje svoga
programa datoteka
pritisnite .
Ako otvorite ladicu za disk ili
iskopčate kabel za napajanje,
program se briše.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje posljednjeg koraka iz
popisa programa
20CR
Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite CLEAR.
Promjena zaslona
Ostale radnje
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Pritisnite
Prilagođavanje VOLUME +/.
jačine zvuka
Generiranje
dinamičnijeg
zvuka
BASS BOOST.
Postavljanje
zvučnog
efekta
EQ +/EQ  nekoliko
puta dok se ne
prikaže željeni
zvučni efekt.
Radnja
Pritisnite
Promjena
informacija
na zaslonu*
DISPLAY nekoliko puta
dok je sustav uključen.
* Možete, na primjer, pregledavati
informacije poput broja pjesme, naziva
datoteke/mape, naziva albuma i imena
izvođača.
Sustav nudi sljedeći način rada
zaslona.
Način rada
zaslona
Kada je sustav
isključen
Štedni način
rada
Zaslon je isključen radi
uštede energije. Mjerač
vremena i sat i dalje
rade.
Napomene o prikazanim
informacijama
Ostale radnje
Znakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „-”.
Sljedeće se ne prikazuje:
 ukupno vrijeme reprodukcije za MP3
disk i USB uređaj.
 preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/
WMA datoteku.
Sljedeće se ne može prikazati ispravno:
 proteklo vrijeme reprodukcije MP3/
WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima).
 naziv mape i datoteka koje nisu
usklađene sa standardom ISO9660
razina 1/razina 2 u standardu proširenja.
21CR
Upotreba mjerača
vremena
5 Slijedite isti postupak kao
u koraku 4 da biste postavili
vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije.
Sustav nudi dvije funkcije mjerača
vremena. Ako koristite oba mjerača
vremena, prednost ima onaj za
automatsko isključivanje.
6 Odaberite izvor zvuka.
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje:
7 Isključite sustav.
Utonite u san uz glazbu. Ova funkcija
radi čak i ako sat nije postavljen.
Nekoliko puta pritisnite SLEEP.
Ako odaberete „AUTO”, sustav se
automatski isključuje kad se trenutačni
disk ili USB uređaj zaustavi, ili u roku
od 100 minuta.
Mjerač vremena za reprodukciju:
Pritisnite / nekoliko puta dok
se ne prikaže željeni izvor zvuka,
a zatim pritisnite .
Pritisnite . Sustav se automatski
uključuje prije memoriranog
vremena.
Mjerač vremena za reprodukciju
neće se aktivirati ako je
u memorirano vrijeme sustav već
uključen. Ne upravljajte sustavom
od uključenja sustava pa do
vremena početka reprodukcije.
Možete se probuditi uz CD, FM/AM
stanicu, iPod/iPhone ili USB uređaj
u memorirano vrijeme.
Provjerite jeste li postavili sat.
Provjera postavke
1 Pripremite izvor zvuka.
2 Pritisnite / nekoliko puta
Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite VOLUME +/ za
prilagodbu jačine zvuka.
Za pokretanje reprodukcije od
određene pjesme s CD-DA diska
ili audio datoteke, stvorite vlastiti
program (str. 12, 20).
2 Odaberite način postavljanja
mjerača vremena.
Pritisnite TIMER MENU.
Ako sat nije postavljen, sustav će
biti u načinu postavljanja sata.
U tom slučaju postavite sat.
3 Postavite mjerač vremena
za reprodukciju.
Pritisnite / nekoliko puta
da biste odabrali „PLAY SET”,
a zatim pritisnite .
4 Postavite vrijeme početka
reprodukcije.
Pritisnite /// nekoliko puta
da biste postavili sate, a zatim
pritisnite . Slijedite isti postupak
za namještanje minuta.
1 Pritisnite TIMER MENU.
da biste odabrali „SELECT”, a zatim
pritisnite .
3 Pritisnite / nekoliko puta
da biste odabrali „PLAY SEL”,
a zatim pritisnite .
Poništavanje mjerača vremena
Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku
„Provjera postavke” dok se u koraku 3
ne pojavi poruka „OFF”, a zatim
pritisnite .
Promjena postavke
Ponovno počnite od koraka 1
u odjeljku „Upotreba mjerača
vremena”.
Napomene za korisnike uređaja
iPod/iPhone
Pazite da pri korištenju mjerača vremena
reprodukcije nije u tijeku reprodukcija
s uređaja iPod/iPhone.
Mjerač vremena reprodukcije možda se
neće moći pokrenuti ovisno o statusu
priključenog uređaja iPod/iPhone.
Savjet
Postavka mjerača vremena za reprodukciju
ostaje uključena sve dok je ručno ne
poništite.
22CR
Dodatne informacije
Uređaji kompatibilni
s ovim sustavom
Uređaj iPod/iPhone
S ovim sustavom možete koristiti
sljedeće modele uređaja iPod/iPhone.
Prije korištenja uređaja, ažurirajte
uređaj iPod/iPhone najnovijim
softverom.
Podržani uređaji:
USB uređaji
Više informacija o kompatibilnim USB
uređajima potražite na web-mjestima
navedenima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD-u:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
1 Provjerite jesu li kabel za
napajanje i kabeli zvučnika
ispravno i čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem na
kontrolnom popisu
u nastavku, a zatim
poduzmite navedenu radnju
za ispravljanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Ako se na zaslonu prikaže
„PROTECT”
Odmah isključite kabel za
napajanje i provjerite sljedeće
stavke nakon što „PROTECT”
nestane.
Jesu li + i  kabeli zvučnika
u kratkom spoju?
Blokira li nešto ventilacijske
otvore sustava?
Kada provjerite gornje stavke
i zaključite da nema poteškoća,
ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Ako se na zaslonu prikaže
„OVER CURRENT”
Dodatne informacije
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generacija)
 iPod touch (4. generacija)
 iPod touch (3. generacija)
 iPod classic
 iPod nano (7. generacija)
 iPod nano (6. generacija)
 iPod nano (5. generacija)
 iPod nano (4. generacija)
Otklanjanje poteškoća
Otkriven je problem s razinom
električne struje na (USB) ulazu
i Lightning priključnici. Isključite
sustav i uklonite USB uređaj
i iPod/iPhone iz (USB) ulaza
i Lightning priključnice. Provjerite
je li sve u redu s USB i iPod/iPhone
uređajem. Ako se ovaj uzorak
prikaza i dalje pojavljuje, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
23CR
Općenito
Sustav se ne uključuje.
Je li kabel za napajanje uključen
u utičnicu?
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
Ne radi se o kvaru. Sustav
automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon 30 minuta
neaktivnosti ili ako nema izlaza
audio signala. Pogledajte odjeljak
„Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti” (str. 27).
Postavke sata ili rad mjerača vremena
za reprodukciju neočekivano su
poništeni.
Nakon otprilike jedne minute
neaktivnosti postavka sata ili
postavka mjerača vremena za
reprodukciju automatski se
poništava. Ponovite postupak
od početka.
Nema zvuka.
Jesu li + i  kabeli zvučnika
u kratkom spoju?
Upotrebljavate li samo priložene
zvučnike?
Blokira li nešto ventilacijske otvore
sustava?
Određena stanica možda je
privremeno prestala s emitiranjem.
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili
je jačina zvuka lijevog i desnog kanala
neuravnotežena.
Postavite zvučnike što je simetričnije
moguće.
Priključite samo priložene zvučnike.
Glasno zujanje ili šum.
Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
Postavite filtar protiv šuma (zasebno
dostupan) na kabel za napajanje.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
24CR
Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i senzora
daljinskog upravljača na jedinici
i postavite jedinicu što dalje od
izvora fluorescentnog svjetla.
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru sustava.
Približite daljinski upravljač sustavu.
Osim gumba  ne radi nijedan
gumb na jedinici, a na zaslonu se
pojavljuje poruka „LOCK ON”.
Omogućena je funkcija zaključavanja
sadržaja neprimjerenih djeci.
Za onemogućavanje zaključavanja
sadržaja neprimjerenih djeci držite
pritisnut gumb  na jedinici sve dok
se na zaslonu ne prikaže poruka
„LOCK OFF”.
Nije moguće izbacivanje diska i na
zaslonu se pojavljuje poruka „LOCKED”.
Obratite se prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu.
CD/MP3 disk
Zvuk je isprekidan ili se disk ne
reproducira.
Obrišite disk i pokušajte ponovno.
Premjestite sustav na mjesto gdje
nema vibracija (na primjer na
stabilno postolje).
Odmaknite zvučnike od sustava ili
ih postavite na zasebna postolja.
Ako je jačina zvuka visoka,
vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
Način reprodukcije postavite na
uobičajenu reprodukciju.
Pokretanje reprodukcije traje dulje
no inače.
Sljedeće vrste diskova mogu
produljiti vrijeme potrebno za
početak reprodukcije:
disk snimljen s kompliciranom
strukturom mapa
disk snimljen u višesesijskom
načinu rada
disk koji nije finaliziran (disk na
koji se mogu dodati podaci)
disk koji ima velik broj mapa.
Uređaj iPod/iPhone
Nema zvuka.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Provjerite reproducira li uređaj
iPhone/iPod glazbu.
Provjerite je li uređaj iPod ili iPhone
ažuriran najnovijim softverom. Ako
nije, ažurirajte uređaj iPod ili iPhone
prije korištenja sa sustavom.
Prilagodite jačinu zvuka.
Zvuk je izobličen.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Smanjite jačinu zvuka.
Postavku „EQ” na uređaju iPod/
iPhone postavite na „Off” ili „Flat”.
Uređaj iPod/iPhone ne radi.
Nije moguće napuniti priključen uređaj
iPod/iPhone.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Provjerite je li sustav uključen.
USB uređaj
Nema zvuka.
USB uređaj nije ispravno priključen.
Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen
zvuk.
Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj.
Glazbeni podaci sadržavaju šumove
ili je zvuk izobličen. Šum je možda
snimljen prilikom postupka stvaranja
glazbe na ovom sustavu ili računalu.
Ponovno stvorite glazbene podatke.
Brzina prijenosa u bitovima
upotrijebljena prilikom kodiranja
datoteka bila je niska. Na USB uređaj
prebacite datoteke kodirane višom
brzinom prijenosa u bitovima.
„SEARCH” se prikazuje dulje vrijeme ili
je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
Na USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka.
Struktura datoteka iznimno je
složena.
Kapacitet memorije je prevelik.
Unutarnja je memorija
fragmentirana.
Pogrešan prikaz.
Priključeni USB uređaj ne može se
puniti.
Znakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „-”.
Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen.
USB uređaj nije prepoznat.
Upotrebljavate li podržani USB uređaj?
Ako priključite USB uređaj koji
nije podržan, može doći do
sljedećih problema. Informacije
o kompatibilnim USB uređajima
provjerite putem URL-ova webmjesta navedenih pod naslovom
„USB uređaji” u odjeljku „Uređaji
kompatibilni s ovim sustavom”
(str. 23).
USB uređaj nije prepoznat.
Nazivi datoteka ili mapa ne
prikazuju se na ovom sustavu.
Reprodukcija nije moguća.
Zvuk je isprekidan.
Dodatne informacije
Isključite sve ostale „iOS” aplikacije
aktivne na uređaju iPod/iPhone.
Pojedinosti potražite u priručniku
za rad isporučenom s uređajem
iPod/iPhone.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Budući da se rad sustava razlikuje
od rada uređaja iPod/iPhone, možda
nećete moći upravljati uređajem
iPod/iPhone pomoću gumba na
daljinskom upravljaču ili jedinici.
U tom slučaju radnje izvodite na
uređaju iPod/iPhone.
Čuje se šum.
Emitirani je zvuk izobličen.
Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj i uključite sustav.
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima provjerite putem URLova web-mjesta navedenih pod
naslovom „USB uređaji” u odjeljku
„Uređaji kompatibilni s ovim
sustavom” (str. 23).
25CR
Prijenos uzrokuje pogrešku.
Nije moguće reproducirati datoteke.
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima provjerite putem URLova web-mjesta navedenih pod
naslovom „USB uređaji” u odjeljku
„Uređaji kompatibilni s ovim
sustavom” (str. 23).
USB uređaj nije ispravno formatiran.
O formatiranju uređaja pročitajte u
uputama za upotrebu USB uređaja.
Isključite sustav i izvadite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima prekidač
za uključivanje, isključite a zatim
ponovno uključite USB uređaj nakon
vađenja iz sustava. Zatim ponovite
prijenos datoteka.
USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i ponovite
prijenos. Ako se time problem ne
riješi, USB uređaj možda je pokvaren.
Pogledajte upute za rad USB uređaja
kako biste riješili problem.
Audio datoteke možda imaju
neodgovarajuće datotečne nastavke.
Sustav podržava sljedeće datotečne
nastavke:
MP3: datotečni nastavak „.mp3”
WMA: datotečni nastavak „.wma”
Nisu podržani USB uređaji za
pohranu formatirani sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
Ako upotrebljavate USB uređaj
za pohranu koji je u particijama,
moguće je reproducirati samo
datoteke na prvoj particiji.
Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće
reproducirati.
Ne možete izbrisati audio datoteke ili
mape na USB uređaju.
Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
postupka brisanja. Izbrišite
djelomično izbrisanu datoteku.
Ako se time problem ne riješi,
USB uređaj možda je pokvaren.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj i uključite sustav.
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima provjerite putem URLova web-mjesta navedenih pod
naslovom „USB uređaji” u odjeljku
„Uređaji kompatibilni s ovim
sustavom” (str. 23).
Pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
Način reprodukcije postavite na
uobičajenu reprodukciju.
26CR
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji za pohranu možda
ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Dodatne pojedinosti potražite
u priručniku za rad priloženom s USB
uređajem za pohranu ili kontaktirajte
proizvođača.
Tuner
Jako zujanje ili šum ili nije moguć
prijem stanica.
Ispravno spojite antenu.
Pokušajte premjestiti uređaj na
drugo mjesto ili mu promijenite
smjer kako biste postigli bolji
antenski prijem.
Držite antenu dalje od kabela
zvučnika i kabela za napajanje da
biste izbjegli šumove u prijemu.
Isključite obližnje električne uređaje.
Vraćanje tvorničkih postavki sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovno priključite
kabel za napajanje, a zatim
uključite sustav.
2 Držite pritisnut gumb  i EQ na
sustavu dok se ne pojavi poruka
„RESET OK”.
Izbrisane su sve korisnički
konfigurirane postavke, kao što
su memorirane radijske stanice,
mjerač vremena i sat.
Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti
Sustav je opremljen funkcijom
automatskog stanja pripravnosti.
Pomoću te funkcije sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
30 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala.
Prema zadanim postavkama funkcija
automatskog stanja pripravnosti je
uključena.
Za isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti upotrijebite gumbe
na jedinici.
Dok je sustav uključen,
držite pritisnut gumb 
dok se ne pojavi poruka
„AUTO STANDBY OFF”.
Da biste uključili funkciju, ponovite
postupak dok se ne prikaže
„AUTO STANDBY ON”.
Napomene
DISC ERR
Učitali ste disk koji se ne može
reproducirati.
ERROR
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
Memorija USB uređaja je puna.
FULL
Pokušali ste programirati više od
64 pjesama ili datoteka (koraka).
NO FILE
Na USB uređaju ili CD-R/CD-RW
diskovima nema datoteka koje je
moguće reproducirati.
NO STEP
Obrisani su svi programirani koraci.
NO USB
Nije spojen USB uređaj ili je spojen
USB uređaj koji nije podržan.
Na USB uređaju ili disku nema
datoteka koje je moguće
reproducirati.
PLAY SET
Pokušali ste odabrati mjerač vremena,
a mjerač vremena za reprodukciju nije
postavljen.
PLS STOP
Pritisnuli ste PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
SELECT
Dodatne informacije
Funkcija automatske pripravnosti nije
valjana za FM funkciju.
Sustav neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 ako je otkriven audio signal.
 kada je uređaj iPod/iPhone priključen
na Lightning priključnicu.
 tijekom reprodukcije pjesama ili audio
datoteka.
 dok radi memorirani mjerač vremena
za reprodukciju ili mjerač vremena za
automatsko isključivanje.
Poruke
Pritisnuli ste TIMER MENU tijekom rada
mjerača vremena.
TIME NG
Početno vrijeme brojača za
reprodukciju jednako je završnom
vremenu.
27CR
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
Audio CD
CD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3
datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
CD-ROM
CD-R/CD-RW diskovi osim onih
snimljenih u formatu glazbenog
CD-a u skladu sa standardom
ISO9660 razine 1/razine 2
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom načinu rada koji nisu
dovršeni pomoću „zatvaranja sesije”
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD‑RW mediji koji
su ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
CD-R/CD-RW disk koji nije ispravno
finaliziran
Diskovi koji sadrže datoteke koje
nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
datoteke
Diskovi nestandardnih oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
Diskovi na koje je pričvršćena
ljepljiva vrpca, papir ili naljepnica
Unajmljeni ili rabljeni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo
izviruje izvan naljepnice
Diskovi s naljepnicama ispisanim
tintom koja je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
Prije reprodukcije prebrišite disk
krpom od sredine prema van.
Ne čistite diskove pomoću otapala
kao što su benzin i razrjeđivač,
sredstva za čišćenje dostupna na
tržištu ili antistatički raspršivači
namijenjeni za gramofonske ploče.
Diskove ne izlažite izravnom
sunčevom svjetlu ili izvorima topline,
primjerice dovodima toplog zraka,
i ne ostavljajte ih u automobilu na
izravnom sunčevom svjetlu.
28CR
O sigurnosti
Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
isključivanja jedinice uvijek držite
priključak. Nikada ne vucite za kabel.
Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje
upotrebe.
Kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O postavljanju
Ne stavljajte sustav u nagnuti
položaj ili na mjesta koja su izuzetno
vruća, hladna, prašnjava, prljava,
vlažna, nemaju odgovarajuće
prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom
svjetlu ili jarkom svjetlu.
Budite pažljivi prilikom postavljanja
jedinice na posebno tretirane
površine (npr. ulaštene, nauljene,
polirane) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
Ako prenesete sustav izravno
s hladnog na toplo mjesto ili ga
postavite u vrlo vlažan prostor,
na lećama unutar CD uređaja za
reprodukciju može se kondenzirati
vlaga i uzrokovati kvar sustava.
U tom slučaju uklonite disk i ostavite
sustav uključen približno pola sata
dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
Zagrijavanje uređaju tijekom
rada normalno je i ne treba vas
zabrinjavati.
Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
jačini zvuka jer se može zagrijati.
Pazite da ne blokirate ventilacijske
otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku
može magnetski izobličiti. U tom
slučaju isključite TV, pričekajte od 15
do 30 minuta te ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, premjestite
zvučnike dalje od TV prijamnika.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog
sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte
abrazivnu spužvu, prašak za ribanje ili
otapalo poput razrjeđivača, alkohola
ili benzina.
Specifikacije
Glavna jedinica
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA ZA
AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(Samo za model za korisnike
u Sjedinjenim Američkim Državama)
S opterećenjem od 8 oma,
oba kanala u pogonu, od 120 
10.000 Hz; nazivna RMS snaga
minimalno 26 vata po kanalu s ne
više od 0,7% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata prema
nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
Izlazi
SPEAKERS: Za zvučnike impedancije
od 8 oma
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Sustav: kompaktni disk i digitalni audio
sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manja od
44,6 µW
Dodatne informacije
Američki model:
Izlazna snaga (referentna):
60 W + 60 W (po kanalu na 8 oma,
1 kHz)
Za ostale modele:
Izlazna snaga (nazivna):
30 W + 30 W (na 8 oma, 1 kHz,
1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
60 W + 60 W (po kanalu na 8 oma,
1 kHz)
* Ova izlazna snaga izmjerena je na
udaljenosti od 200 mm od površine
leće na optičkom čitaču s otvorom
blende od 7 mm.
Odjeljak tunera
FM stereo, FM superheterodini tuner
Antena: FM antena
Raspon podešavanja:
Sjevernoamerički model: 87,5 MHz 
108,0 MHz (korak od 100 kHz)
Za ostale modele: 87,5 MHz 
108,0 MHz (korak od 50 kHz)
29CR
Odjeljak priključne stanice
Vrsta priključnice 8-pinska Lightning
priključnica*
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje
Maksimalna izlazna struja: 1 A
* Lightning priključnica radi
s uređajima iPhone 5, iPod
touch (5. generacija) i iPod nano
(7. generacija).
Odjeljak USB uređaja
(USB) ulaz*: Tip A, maksimalna
struja 1 A
* Priključite uređaj iPod/iPhone
na (USB) ulaz pomoću USB kabela
koji vam je isporučen uz uređaj iPod/
iPhone.
Podržani audio formati (samo MP3
diskovi i USB uređaji)
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Samo USB uređaji
Zvučnik
Prednji zvučnik (SS-ECL5)
Sustav zvučnika: dvosmjerni sustav
zvučnika, Bass reflex
Zvučnici:
Niskotonac: 130 mm (5 1/4 inča),
stožasti tip
Visokotonac: 40 mm (1 1/2 inč),
tip trube
Nazivna impedancija: 8 oma
Dimenzije (Š/V/D): Približno 200 mm ×
300 mm × 185 mm (7 7/8 inča ×
11 3/4 inča × 7 1/4 inča)
Težina: približno 2,2 kg (4 funte
13 5/8 unci) neto po zvučniku
Količina: 2 komada
30CR
Općenito
Zahtjevi napajanja:
Sjevernoamerički model: 120 V
izmjeničnog napona, 60 Hz
Za ostale modele: 120 V izmjeničnog
napona  240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 55 W
Dimenzije (Š/V/D, uključujući
najizbočenije dijelove) (osim zvučnika):
Približno 193 mm × 300 mm ×
260 mm (7 5/8 inča × 11 3/4 inča ×
10 1/4 inča)
Težina (bez zvučnika): Približno 24 kg
(5 funta 4 5/8 unci)
Broj komada glavne jedinice: 1 komad
Isporučena dodatna oprema: Daljinski
upravljač (1), baterija (1) R6 (veličina
AA), FM antenski kabel (1), podlošci
za zvučnike (8)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:
0,5 W
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima
Dodatne informacije
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama. Lightning je zaštitni
znak tvrtke Apple Inc.
Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava Appleove
standarde rada. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ovog pribora
s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na performanse bežične
veze.
Tehnologija kodiranja zvuka
MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu
tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani
zaštitni znakovi vlasništvo su svojih
vlasnika. U ovom se priručniku ne
upotrebljavaju oznake TM i ®.
31CR
©2013 Sony Corporation
4-467-785-11(1) (CR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement