Sony MHC-ECL99BT, MHC-ECL77BT Operating instructions

Sony MHC-ECL99BT, MHC-ECL77BT Operating instructions
4-541-952-21(1) (HR)
Kućni audio sustav
Upute za upotrebu
MHC-ECL99BT/MHC-ECL77BT
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok
je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava rizik od oštećenja
očiju.
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Ta se oznaka nalazi
na poleđini.
2HR
Odlaganje otpadnih baterija
i električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodaju se ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem otpada.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajnu povezanost
s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno
osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite
u odjeljku o sigurnom vađenju baterije
iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajućem odlagalištu za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije
zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo
za opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Kućni audio sustav osmišljen
je za reprodukciju glazbe s CD ili
USB uređaja, prebacivanje glazbe na
USB uređaje, slušanje radijskih stanica
i slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku Tokio,
108‑0075 Japan. Upiti koji se odnose
na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis
ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ovim dokumentom tvrtka Sony Corp.
izjavljuje da je oprema usklađena
s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim
odredbama Direktive 1999/5/EC.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc dvostrani je disk na kojemu
je DVD materijal snimljen na jednoj,
a digitalni audiomaterijal na drugoj
strani. No s obzirom da strana s
audiomaterijalom nije sukladna
standardu kompaktnog diska (CD),
ne jamčimo reprodukciju na ovom
proizvodu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova (CD-ova).
U posljednje vrijeme neke izdavačke
kuće izdaju glazbene diskove šifrirane
tehnologijama za zaštitu autorskih prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova
ne odgovaraju CD standardu i možda
se neće reproducirati na ovom proizvodu.
3HR
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole..... 5
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava... 8
Umetanje baterija....................... 9
Postavljanje sata......................... 9
O upravljanju napajanjem.......... 9
Ostale radnje
Upotreba dodatnih audio
komponenti.............................. 24
Prilagođavanje zvuka............... 24
Promjena zaslona..................... 25
Upotreba mjerača vremena..... 25
Dodatne informacije
Disk
Reprodukcija CD/MP3 diska..... 10
Tuner
Slušanje radija...........................12
USB uređaj
Prije upotrebe USB uređaja.......13
Prijenos glazbe s diska............. 14
Reprodukcija datoteke..............15
BLUETOOTH uređaj
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH.............................. 18
Bežično slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju................. 18
Postavljanje BLUETOOTH
audio kodeka............................ 22
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti.................... 22
Uključivanje i isključivanje
BLUETOOTH signala.................. 23
Upotreba aplikacije „SongPal”
putem BLUETOOTH veze.......... 23
4HR
Informacije o kompatibilnim
uređajima.................................. 27
Rješavanje problema................ 27
Poruke....................................... 32
Mjere opreza............................. 32
Specifikacije.............................. 34
Obavijest o licencama
i zaštitnim znacima.................. 37
Vodič kroz dijelove i kontrole
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju radnje putem daljinskog upravljača,
ali iste se radnje mogu izvoditi i pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim
nazivima.
Jedinica
Za sjevernoameričke, europske,
ruske i australske modele
Za bliskoistočne, afričke
i latinoameričke modele
O funkciji zaključavanja sadržaja neprimjerenih djeci
Gumbe, izuzev gumba  (uključeno/pripravnost), na jedinici možete zaključati
kako biste spriječili njihovu slučajnu aktivaciju. Držite pritisnut gumb 
(zaustavljanje) na jedinici sve dok se na zaslonu ne pojavi poruka „LOCK ON”
ili „LOCK OFF”. Gumbi, izuzev gumba , na jedinici zaključat će se ili otključati.
5HR
Daljinski upravljač
Gumb TUNING+/TUNING–
Pritisnite da biste se prebacili
na željenu stanicu.
Gumb  (idi natrag)/
 (idi naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumb  (premotavanje)/
 (brzo premotavanje naprijed)
Pritisnite za traženje određenog
mjesta u pjesmi ili datoteci.
Daljinski upravljač:
gumb PRESET+PRESET–
Pritisnite da biste odabrali
memoriranu radijsku stanicu.
Gumb
+/
– (odabir mape)
(str. 10, 15)
Pritisnite da biste odabrali mapu.
Jedinica: gumb PRESET+/PRESET–
Pritisnite da biste odabrali
memoriranu radijsku stanicu.
Gumb  (uključeno/
pripravnost)
Pritisnite za uključivanje
ili isključivanje sustava.
Gumb MEGA BASS (str. 24)
Pritisnite da biste stvorili
dinamičniji zvuk.
 Senzor daljinskog upravljača

(oznaka N-Mark) (str. 20)
Oznaka dodirne točke za
tehnologiju NFC (engl. Near Field
Communication).
Gumb REC TO USB (str. 14)
Pritisnite za prijenos glazbe s diska
na priključeni dodatni USB uređaj.
 Jedinica: gumb ENTER
Daljinski upravljač: gumb
Pritisnite da biste unijeli/potvrdili
postavke.
6HR
Daljinski upravljač:
gumb ///
Pritisnite za odabir stavke.
Gumb  OPEN/CLOSE
Pritisnite da biste otvorili ili
zatvorili ladicu za disk.
 Jedinica: kontrola VOLUME
Okrenite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Daljinski upravljač:
gumb VOLUME +*/–
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Ulaz (USB)
Priključite dodatni USB uređaj.
 Priključak AUDIO IN
(za sjevernoameričke, europske,
ruske i australske modele)
Priključci AUDIO IN L/R
(za bliskoistočne, afričke
i latinoameričke modele)
Priključite vanjsku audio
komponentu.
 BLUETOOTH (str. 19)
ˋˋPritisnite BLUETOOTH za odabir
funkcije.
ˋˋDržite pritisnutim kako
biste uključili BLUETOOTH
uparivanje tijekom rada funkcije
BLUETOOTH.
Jedinica: indikator BLUETOOTH
(str. 18)
 Jedinica: gumb EQ
Daljinski upravljač: gumb
EQ +/EQ – (str. 24)
Pritisnite da biste odabrali
memorirani zvučni efekt.
Gumb  (zaustavljanje)
ˋˋPritisnite da biste zaustavili
reprodukciju.
ˋˋPritisnite za prekid prijenosa
tijekom prijenosa glazbe.
 Jedinica: gumb 
(reprodukcija/pauziranje)
Pritisnite za pokretanje ili
pauziranje reprodukcije.
Daljinski upravljač: gumb 
(reprodukcija)*
Pritisnite kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Daljinski upravljač: gumb 
(pauziranje)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju.
Gumb OPTIONS
Pritisnite za ulazak ili izlazak
iz izbornika opcija.
Gumb CLEAR (str. 11, 17)
Pritisnite za brisanje posljednjeg
koraka iz popisa programa.
Gumb RETURN
Pritisnite za povratak na prethodni
zaslon.
Gumb TUNER MEMORY (str. 12)
Pritisnite da biste memorirali
radijsku stanicu.
 Gumb TUNER MEMORY NUMBER
(str. 12)
Pritisnite da biste se prebacili
na memoriranu radijsku stanicu.
Gumb DISPLAY (str. 25)
Pritisnite za promjenu informacija
na zaslonu.
Gumb SLEEP (str. 25)
Pritisnite za postavljanje
mjerača vremena za automatsko
isključivanje.
Gumb TIMER MENU (str. 9, 25)
Pritisnite za postavljanje sata
i mjerača vremena za reprodukciju.
* Gumbi VOLUME + i  na daljinskom
upravljaču imaju ispupčenu točku.
Upotrijebite ispupčenu točku kao orijentir
prilikom rukovanja sustavom.
Gumb FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
 Gumb PLAY MODE/TUNING MODE
ˋˋPritisnite za odabir načina
reprodukcije CD-a, MP3 diska
ili USB uređaja (str. 10, 16).
ˋˋPritisnite za odabir načina
podešavanja (str. 12).
 Gumb REPEAT/FM MODE
ˋˋPritisnite da biste aktivirali
način ponavljane reprodukcije
(str. 10, 15).
ˋˋPritisnite za odabir načina
FM prijema (mono ili stereo)
(str. 12).
7HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Za MHC-ECL77BT
Za sjevernoamerički model
 U subwoofer
 U lijevi zvučnik
 U desni zvučnik
 Kabel zvučnika (crveni/)
 Kabel zvučnika (crni/)
 FM antenski kabel
(Izvlači se vodoravno.)
 AM antena u obliku petlje
(osim za sjevernoamerički model)
 U zidnu utičnicu
 Samo SUBWOOFER
(MHC-ECL99BT)
 FRONT SPEAKERS
(MHC‑ECL99BT)/SPEAKERS
(MHC ECL77BT)
Uključite kabel subwoofera u priključak
za SUBWOOFER. Subwoofer postavite
okomito da biste omogućili bolju
reprodukciju basa. Također, postavite
subwoofer:
ˋna
ˋ čvrstu podlogu na kojoj neće doći
do rezonancije,
ˋnajmanje
ˋ
nekoliko centimetara dalje
od zida,
ˋdalje
ˋ
od središta sobe ili postavite
policu za knjige na zid kako biste
izbjegli stvaranje stajaćeg vala.
Spojite kabele zvučnika.
 ANTENNA
Pripazite kod umetanja priključnice
antene da je priključnica pravilno
okrenuta.
Pri postavljanju antene pronađite
mjesto i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem.
Držite antenu dalje od kabela zvučnika
i kabela za napajanje da biste izbjegli
šumove u prijemu.
 Napajanje
8HR
Priključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu.
Pri prijenosu ovog sustava
Provjerite da u sustavu nije ostao disk
i da na njega nije priključen USB uređaj
te isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice.
Umetanje baterija
1 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
2 Pritisnite TIMER MENU
za odabir načina za
postavljanje sata.
Ako se pojavi „SELECT”, nekoliko
puta uzastopce pritisnite /
da biste odabrali „CLOCK”, a zatim
pritisnite (ENTER).
3 Pritisnite //// nekoliko
puta uzastopce da biste
postavili sate, a zatim
pritisnite .
Napomene o upotrebi daljinskog
upravljača
ˎˎPri uobičajenom korištenju baterija
bi trebala trajati otprilike šest mjeseci.
ˎˎAko daljinski upravljač ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju
da biste izbjegli moguća oštećenja
uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
Početak rada
Umetnite R6 (veličina AA) bateriju
(isporučuje se), postavljajući polove
u položaj prikazan u nastavku.
Postavljanje sata
4 Na isti način namjestite
minute.
Napomena
Postavke sata gube se nakon isključivanja
kabela za napajanje ili u slučaju nestanka
struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Pritisnite DISPLAY. Sat se prikazuje
nekoliko sekundi.
O upravljanju
napajanjem
Prema zadanim postavkama sustav
se automatski isključuje nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nije
otkriven audio signal. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Isključivanje
funkcije automatskog stanja
pripravnosti” (str. 31).
9HR
Disk
Reprodukcija CD/MP3
diska
Radnja
Pritisnite
Promjena
načina
reprodukcije
PLAY MODE/TUNING
MODE nekoliko puta
uzastopce dok je
uređaj za reprodukciju
zaustavljen. Možete
odabrati uobičajenu
reprodukciju
(„FLDR” za sve MP3
datoteke u mapi na
disku), nasumičnu
reprodukciju („SHUF”
ili „FLDRSHUF”
za nasumičnu
reprodukciju mape) ili
reprodukciju programa
(„PROGRAM”).
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD.
2 Stavite disk.
Pritisnite  OPEN/CLOSE na jedinici
da biste otvorili ladicu za disk,
a zatim u nju stavite disk tako da
strana koja sadrži naljepnicu bude
okrenuta prema gore.
3 Pritisnite  OPEN/CLOSE na
jedinici kako biste zatvorili
ladicu za disk.
4 Započnite reprodukciju.
Pritisnite  (reprodukcija).
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije
pritisnite .
Za poništavanje
nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite .
Odabir mape
+/
–
na MP3 disku nekoliko puta.
10HR
Odabir
pjesme
ili datoteke
/.
Traženje
određenog
mjesta
u pjesmi
ili datoteci
Držite pritisnut gumb
/ za vrijeme
reprodukcije i otpustite
ga u željenom
trenutku.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
REPEAT/FM MODE
nekoliko puta
uzastopce dok se ne
prikaže „REP ONE1)”,
„REP FLDR2)” ili
„REP ALL3)”.
„REP ONE”: Ponovno reproduciranje
trenutačne pjesme ili datoteke.
2)
„REP FLDR” (samo MP3 disk): Ponovno
reproduciranje trenutačne mape.
3)
„REP ALL”: Ponovno reproduciranje svih
pjesama ili datoteka.
1)
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
ˎˎNa disk s MP3 datotekama nemojte
spremati druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape.
ˎˎMape u kojima nema MP3 datoteka
preskaču se.
ˎˎMP3 datoteke reproduciraju se istim
redoslijedom kojim su spremljene na disk.
ˎˎSustav može reproducirati samo MP3
datoteke s datotečnim nastavkom „.mp3”.
ˎˎČak i kada naziv datoteke ima ispravan
datotečni nastavak, ako se stvarna
datoteka razlikuje, reproduciranje te
datoteke može prouzročiti glasan šum
koji može oštetiti sustav.
ˎˎMaksimalan broj:
ˋˋ mapa je 256 (uključujući korijensku
mapu).
ˋˋ MP3 datoteka je 999.
ˋˋ razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla) je 8.
ˎˎNije moguće jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za MP3 šifriranje/
pisanje, uređajima za snimanje i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu prouzročiti šum, reprodukcija može
biti isprekidana ili se uopće ne može
pokrenuti.
Napomena o reprodukciji višesesijskih
diskova
Sustav može reproducirati neprekidne sesije
na disku ako su snimljene u istom formatu
sesije kao i prva sesija. Kada sustav naiđe
na sesiju snimljenu u drukčijem formatu
sesije, ta sesija i sljedeće sesije ne mogu
se reproducirati. Imajte na umu da se
neke sesije, čak i ako su snimljene u istom
formatu, možda neće moći reproducirati.
Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
Pritisnite CD.
2 Odaberite način reprodukcije.
Pritisnite PLAY MODE/TUNING
MODE nekoliko puta uzastopce dok
se ne prikaže „PROGRAM” dok je
uređaj za reprodukciju zaustavljen.
pjesama ili datoteka
pritisnite .
Program se briše kada provedete
neku od sljedećih radnji:
ˋˋpromijenite funkciju,
ˋˋisključite sustav,
ˋˋisključite kabel za napajanje,
ˋˋotvorite ladicu diska.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE.
Brisanje posljednjeg koraka
iz popisa programa
Disk
1 Odaberite funkciju CD-a.
6 Za reproduciranje programa
Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija
zaustavljena.
3 Odaberite željeni broj pjesme
ili datoteke.
Pritisnite / nekoliko puta
uzastopce dok se ne prikaže željeni
broj pjesme ili datoteke.
Odabrani
broj pjesme
ili datoteke
Ukupno vrijeme
reprodukcije
odabrane pjesme
(samo CD-DA diskovi)
Prilikom programiranja MP3
datoteka u određenoj mapi
pritisnite
 +/
 – nekoliko
puta uzastopce da biste odabrali
željenu mapu, a zatim odaberite
željenu datoteku.
4 Programirajte odabranu
pjesmu ili datoteku.
Pritisnite da biste unijeli
odabranu pjesmu ili datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4
da biste programirali dodatne
pjesme ili datoteke, najviše
64 pjesama ili datoteka.
11HR
Tuner
Slušanje radija
1 Odaberite funkciju tunera.
Za sjevernoamerički model
Memoriranje radijskih stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY
da biste odabrali način
memoriranja tunera.
Nekoliko puta uzastopce pritisnite
TUNER (ili FUNCTION na jedinici)
kako biste odabrali FM funkciju.
Za ostale modele
Nekoliko puta uzastopce pritisnite
TUNER (ili FUNCTION na jedinici)
kako biste odabrali FM ili AM
funkciju.
2 Izvršite podešavanje.
Za automatsko traženje
Pritisnite PLAY MODE/TUNING
MODE nekoliko puta uzastopce
dok se ne prikaže „AUTO”, a zatim
pritisnite TUNING+/TUNING–.
Traženje se automatski prekida
kada je stanica pronađena.
3 Pritisnite PRESET+/PRESET–
nekoliko puta uzastopce
da biste odabrali željeni
memorirani broj.
Ako je odabranom memoriranom
broju već dodijeljena druga stanica,
tu će stanicu zamijeniti nova
stanica.
4 Pritisnite
da biste pohranili
stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranjivanje ostalih stanica.
Ako traženje ne prestane,
pritisnite  da biste zaustavili
traženje, a zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje
Nekoliko puta uzastopce pritisnite
PLAY MODE/TUNING MODE
dok se ne pojavi „MANUAL”,
a zatim uzastopce pritišćite
TUNING+/TUNING– da biste
podesili na željenu stanicu.
Kada se prebacite na stanicu koja
omogućuje RDS usluge, na zaslonu
se prikazuje naziv stanice
(samo europski model).
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe
FM stereo stanice, pritisnite nekoliko puta
uzastopce REPEAT/FM MODE dok se ne
prikaže „MONO”, odnosno dok se ne isključi
stereo prijem. Izgubit ćete stereo efekt,
no prijem će se poboljšati.
12HR
Memorirane stanice zadržavaju
se otprilike pola dana, čak i ako
isključite kabel za napajanje ili
u slučaju nestanka struje.
Za sjevernoamerički model
Možete memorirati najviše
20 FM stanica.
Za ostale modele
Možete memorirati najviše
20 FM i 10 AM stanica.
Prebacivanje na memoriranu
radijsku stanicu
Ako ste radijsku stanicu memorirali
pod brojem od 1 do 4, možete
se prebaciti na nju jednostavnim
pritiskom na TUNER MEMORY NUMBER
(1 do 4) kad je odabrana funkcija
tunera.
Ako ste radijsku stanicu memorirali
pod brojem 5 ili višim, pritisnite PLAY
MODE/TUNING MODE nekoliko puta
uzastopce dok se ne prikaže „PRESET”,
a zatim nekoliko puta uzastopce
pritisnite PRESET+/PRESET– da biste
odabrali željeni memorirani broj.
USB uređaj
Prije upotrebe
USB uređaja
Za popis kompatibilnih
USB uređaja pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 27).
(Uređaje Apple možete upotrebljavati
s ovim sustavom samo putem
BLUETOOTH veze.)
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Sustav možete upotrijebiti kao punjač
baterija za USB uređaje s mogućnošću
ponovnog punjenja.
Priključite USB uređaj na ulaz (USB).
Punjenje započinje nakon
priključivanja USB uređaja na ulaz
(USB). Pojedinosti potražite
u korisničkom priručniku USB uređaja.
Napomene
USB uređaj
ˎˎAko je priključivanje potrebno provesti
USB kabelom, priključite USB kabel koji
je bio priložen uz USB uređaj i povežite
se. Pojedinosti o načinu rada potražite
u priručniku za rad priloženom uz USB
uređaj koji želite spojiti.
ˎˎOvisno o vrsti priključenog USB uređaja,
za pojavljivanje poruke „SEARCH” može
biti potrebno dulje vrijeme.
ˎˎSustav i USB uređaj nemojte spajati preko
USB sabirnice.
ˎˎKad umetnete USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima previše mapa ili datoteka,
za čitanje USB uređaja može biti potrebno
dulje vrijeme.
ˎˎKod nekih priključenih USB uređaja, nakon
što provedete neku radnju, sustav može
kasniti u njezinom izvođenju.
ˎˎNije moguće jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za šifriranje/
pisanje. Ako su audio datoteke na USB
uređaju originalno šifrirane softverom koji
nije kompatibilan, one mogu proizvoditi
šum ili isprekidani zvuk ili se uopće neće
reproducirati.
ˎˎOvaj sustav ne mora nužno podržavati sve
funkcije koje priključeni USB uređaj sadrži.
ˎˎTijekom radnji prijenosa ili brisanja
nemojte vaditi USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na uređaju ili sam uređaj.
13HR
Prijenos glazbe s diska
Možete prenijeti glazbu s diska (CD-DA
disk ili MP3 disk) koristeći se sljedećim
načinima prijenosa ovog sustava.
CD SYNC prijenos: prenesite sve
CD‑DA pjesme s CD-DA diska.
Prijenos MP3 mape: prenesite s MP3
diska MP3 datoteke u određenoj mapi.
REC1 prijenos: prenesite s diska
pjesmu ili MP3 datoteku koja se
trenutačno reproducira.
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD.
2 Priključite USB uređaj na ulaz
(USB).
3 Učitajte disk koji želite
prenijeti.
4 Pripremite se za prijenos.
U slučaju CD SYNC prijenosa,
prijeđite na korak 5.
Za prijenos MP3 mape
Za prijenos MP3 datoteka u
određenoj mapi nekoliko puta
uzastopce pritisnite
+/
–
kako biste odabrali željenu mapu.
Zatim pokrenite reprodukciju
i jednom pritisnite .
Provjerite je li se proteklo vrijeme
reprodukcije prestalo prikazivati
na zaslonu.
Za REC1 prijenos
Pritisnite / da biste
odabrali pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
Za prijenos MP3 datoteke
u određenoj mapi nekoliko puta
uzastopce pritisnite
+/
– kako biste odabrali željenu
mapu, a zatim pritisnite /
za odabir MP3 datoteke koju
želite prenijeti. Zatim pokrenite
reprodukciju.
5 Na jedinici pritisnite
REC TO USB.
„READY” prikazuje se na zaslonu.
14HR
6 Pritisnite
.
Prijenos započinje, a na zaslonu
se prikazuje „USB REC”.
Nemojte vaditi USB uređaj dok
se prijenos ne završi.
Po završetku prijenosa na zaslonu
se prikazuje poruka „COMPLETE”
i nastaju audio datoteke u MP3
formatu.
Za zaustavljanje prijenosa
Pritisnite .
Pravila za izradu mapa i datoteka
Prilikom prijenosa na USB uređaj
mapa „MUSIC” stvara se u korijenskom
direktoriju „ROOT”. Mape i datoteke
generiraju se unutar mape „MUSIC”
u skladu s načinom i izvorom
prijenosa:
CD SYNC prijenos
Izvor
prijenosa
CD-DA
Naziv
Naziv
mape
datoteke
„CDDA001”* „TRACK001”*
Prijenos MP3 mape
Izvor
prijenosa
MP3
Naziv
Naziv
mape
datoteke
Isti kao izvor prijenosa
REC1 prijenos
Izvor
prijenosa
MP3
CD-DA
Naziv
Naziv
mape
datoteke
„MP3_REC1” Isti kao
izvor
prijenosa
„CD_REC1” „TRACK001”*
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se u nizu.
Napomene
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenesena glazba ograničena je samo
na osobnu upotrebu. Upotreba glazbe
izvan ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Reprodukcija datoteke
Audio format koji se može
reproducirati na ovom sustavu
je MP3/WMA*.
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava
DRM (Digital Rights Management) ne
mogu se reproducirati na ovom sustavu.
Datoteke preuzete s online glazbene
trgovine ne mogu se reproducirati na
ovom sustavu.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj na ulaz
(USB).
3 Započnite reprodukciju.
Pritisnite .
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije
pritisnite  1).
Za poništavanje
nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite .
Odabir mape
+/
–
nekoliko puta.
Odabir
datoteke
/.
Traženje
određenog
mjesta
u datoteci
Držite pritisnut gumb
/ za vrijeme
reprodukcije i otpustite
ga u željenom
trenutku.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
REPEAT/FM MODE
nekoliko puta
uzastopce dok se ne
prikaže „REP ONE2)”,
„REP FLDR3)” ili
„REP ALL4)”.
USB uređaj
ˎˎAko prijenos započnete u načinu
nasumične reprodukcije ili u načinu
ponavljanja reprodukcije, odabrani
način reprodukcije automatski se vraća
na uobičajenu reprodukciju.
ˎˎCD-TEXT informacije ne prenose se
u stvorene MP3 datoteke. Sustav ne
podržava standard CD-TEXT.
ˎˎPrijenos se automatski zaustavlja:
ˋˋ ako tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
ˋˋ ako broj audio datoteka i mapa na
USB uređaju dosegne najveći broj
koji sustav može prepoznati.
ˎˎAko mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju pod
istim nazivom, nazivu se dodaje sljedeći
broj u nizu, a originalna datoteka ili mapa
ne brišu se.
ˎˎTijekom prijenosa nemojte upotrebljavati
gumbe na daljinskom upravljaču ili na
jedinici kako ne bi došlo do prekidanja
prijenosa.
15HR
Radnja
Pritisnite
Promjena
načina
reprodukcije
PLAY MODE/TUNING
MODE nekoliko
puta uzastopce
dok je USB uređaj
zaustavljen. Možete
odabrati uobičajenu
reprodukciju („FLDR”
za sve datoteke na USB
uređaju), nasumičnu
reprodukciju („SHUF”
ili „FLDRSHUF”
za nasumičnu
reprodukciju mape)
ili reprodukciju
programa
(„PROGRAM”).
Prilikom reprodukcije VBR MP3/
WMA datoteka sustav može nastaviti
reprodukciju s drugog mjesta.
2)
„REP ONE”: Ponovno reproduciranje
trenutačne datoteke.
3)
„REP FLDR”: Ponovno reproduciranje
trenutačne mape.
4)
„REP ALL”: Ponovno reproduciranje svih
datoteka na USB uređaju.
1)
Napomene
ˎˎOvaj sustav ne može reproducirati audio
datoteke na USB uređaju u sljedećim
slučajevima:
ˋˋ ako broj audio datoteka u mapi
prekoračuje 999.
ˋˋ ako ukupni broj audio datoteka na
USB uređaju prekoračuje 999.
ˋˋ ako broj mapa na USB uređaju
prekoračuje 256 (uključujući mapu
„ROOT” i prazne mape).
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno
o strukturi datoteka i mapa. Ne spremajte
ostale vrste datoteka ili bespotrebne
mape na USB uređaj koji sadrži audio
datoteke.
ˎˎSustav može reproducirati samo do
dubine od 8 razina mapa.
ˎˎDatoteke i mape prikazuju se redom
kojim su stvorene na USB uređaju.
ˎˎMape u kojima nema audio datoteka
preskaču se.
ˎˎAudio formati koje možete slušati pomoću
ovog sustava:
ˋˋ MP3: datotečni nastavak „.mp3”
ˋˋ WMA: datotečni nastavak „.wma”
Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke
ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna
se datoteka razlikuje, reproduciranje
te datoteke može prouzročiti šum ili
uzrokovati kvar sustava.
16HR
Brisanje audio datoteka ili mapa
s USB uređaja
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj na ulaz
(USB).
3 Pritisnite nekoliko puta uzastopce
/ ili
+/
– da biste
odabrali audio datoteku ili mapu
koju želite izbrisati, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4 Pritisnite OPTIONS.
5 Nekoliko puta uzastopce pritisnite
/ kako biste odabrali „ERASE”,
a zatim pritisnite .
6 Pritisnite / da biste odabrali
„FOLDER” ili „FILE”, a zatim
pritisnite .
„ERASE??” treperi na zaslonu.
7 Pritisnite
.
„COMPLETE” se prikazuje
na zaslonu.
Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Odaberite način reprodukcije.
Pritisnite PLAY MODE/TUNING
MODE nekoliko puta uzastopce
dok se ne prikaže „PROGRAM”
dok je uređaj za reprodukciju
zaustavljen.
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE.
Brisanje posljednjeg koraka
iz popisa programa
Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija
zaustavljena.
3 Odaberite željeni broj
datoteke.
Pritisnite / nekoliko puta
uzastopce dok se ne prikaže željeni
broj datoteke.
Prilikom programiranja MP3/WMA
datoteka u određenoj mapi
pritisnite
 +/
 – nekoliko puta
uzastopce za odabir željene mape,
a zatim odaberite željenu datoteku.
USB uređaj
Odabrani broj datoteke
4 Programirajte odabranu
datoteku.
Pritisnite da biste unijeli
odabranu datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4
da biste programirali dodatne
datoteke, najviše 64 datoteke.
6 Za reproduciranje programa
datoteka pritisnite .
Program se briše kada provedete
neku od sljedećih radnji:
ˋˋpromijenite funkciju,
ˋˋisključite sustav,
ˋˋisključite kabel za napajanje.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
17HR
BLUETOOTH uređaj
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
BLUETOOTH tehnologija bežična
je tehnologija kratkog dometa koja
omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih
uređaja. BLUETOOTH bežična
tehnologija radi u dometu od oko
10 metara.
Podržane BLUETOOTH verzije, profili
i kodeci
Podržana BLUETOOTH verzija:
ˎˎ BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Podržani BLUETOOTH profili:
ˎˎ A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
ˎˎ AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
ˎˎ SPP (Serial Port Profile)
Podržani BLUETOOTH kodeci:
ˎˎ SBC (Sub Band Codec)
ˎˎ AAC (Advanced Audio Coding)
(osim za sjevernoamerički model)
Bežično slušanje glazbe
na BLUETOOTH uređaju
Glazbu s BLUETOOTH uređaja možete
slušati putem bežične veze.
O indikatoru za BLUETOOTH
Indikator za BLUETOOTH svijetli ili
treperi plavim svjetlom za prikaz
BLUETOOTH statusa.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH
u stanju
pripravnosti
Polako treperi
BLUETOOTH
uparivanje
Brzo treperi
BLUETOOTH
povezivanje
Treperi
BLUETOOTH
veza je
uspostavljena
Svijetli
Isključivanje indikatora
za BLUETOOTH
Postavite BLUETOOTH signal
na isključeno (str. 23).
18HR
Uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Kada
se postupak uparivanja jednom
obavi, ne mora se ponovo obavljati.
Ako je vaš uređaj pametni telefon koji
je kompatibilan s tehnologijom NFC,
ručni postupak uparivanja nije nužan.
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 metra od
sustava.
2 Pritisnite BLUETOOTH za
odabir funkcije BLUETOOTH.
Napomena
Ako je ostvarena BLUETOOTH veza,
prekinite BLUETOOTH vezu. Pogledajte
odjeljak „Podržane BLUETOOTH verzije,
profili i kodeci” (str. 21).
3 Držite pritisnut gumb
BLUETOOTH 5 sekundi ili više.
na BLUETOOTH uređaju.
Kada se uparivanje završi
i uspostavi se BLUETOOTH
veza, na zaslonu se pojavljuje
„BT AUDIO”.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
veza se može automatski
uspostaviti nakon dovršetka
uparivanja.
Napomene
ˎˎMožete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
ˎˎ„Zaporka” se može pojaviti i pod nazivom
„pristupni kod”, „PIN kod”, „PIN broj”
ili „lozinka” itd., ovisno o uređaju.
ˎˎStatus pripravnosti uparivanja sustava
poništava se nakon približno 5 minuta.
Ako uparivanje nije uspjelo, ponovite
postupak od koraka 1.
ˎˎAko želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite postupak
od koraka 1 do 6.
Poništavanje postupka uparivanja
Pritisnite BLUETOOTH.
BLUETOOTH uređaj
Ako je odabrana funkcija
BLUETOOTH kada sustav nema
informacije o uparivanju, sustav
automatski prelazi u način rada
za uparivanje.
6 Uspostavite BLUETOOTH vezu
„PAIRING” treperi na zaslonu.
4 Provedite postupak
uparivanja na BLUETOOTH
uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
5 Odaberite broj modela
jedinice na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Odaberite, primjerice
„SONY:MHC-ECL99BT” ili
„SONY:MHC-ECL77BT”.
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku,
unesite „0000”.
19HR
Povezivanje s pametnim
telefonom jednim dodirom (NFC)
Kada dodirnete sustav pametnim
telefonom koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC, automatski
će se dogoditi sljedeće:
ˋSustav
ˋ
se uključuje uz funkciju
BLUETOOTH.
ˋSustav
ˋ
će dovršiti uparivanje.
ˋSustav
ˋ
će dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
Što je „NFC”?
NFC (Near Field Communication)
tehnologija je koja omogućuje
bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC
oznake. Zahvaljujući funkciji NFC
podatkovna se komunikacija može
jednostavno uspostaviti dodirivanjem
određene dodirne točke na uređajima
kompatibilnima s tehnologijom NFC.
1 Preuzmite i instalirajte
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
U trgovini Google Play™ potražite
i preuzmite besplatnu aplikaciju
za Android™ „NFC Easy Connect”
ili joj pristupite pomoću
dvodimenzionalnog koda
u nastavku. Mogu se primijeniti
naknade za podatkovnu
komunikaciju.
Dvodimenzionalni kod* za izravni
pristup
* Upotrijebite aplikaciju čitača
dvodimenzionalnog koda.
Napomene
ˎˎAplikacija nije dostupna u svim
državama i/ili regijama.
ˎˎOvisno o vašem pametnom telefonu,
možete upotrijebiti NFC funkciju
bez instaliranja aplikacije. U tom
slučaju, radnje i specifikacije mogu
se razlikovati. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu pametnog
telefona.
20HR
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android
2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x)
2 Pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”
na pametnom telefonu.
Provjerite prikazuje li se zaslon
aplikacije.
3 Pametnim telefonom
dodirujte oznaku N-Mark na
sustavu dok pametni telefon
ne zavibrira.
Povezivanje dovršite slijedeći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH
veza, indikator BLUETOOTH
prestaje treperiti i ostaje upaljen.
„BT AUDIO” prikazuje se na zaslonu.
Izvor zvuka možete prebaciti
s pametnog telefona na drugi
BLUETOOTH uređaj kompatibilan
s tehnologijom NFC.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savjet
U slučaju da uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, napravite
sljedeće.
ˋˋ Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect” i polako pomičite
pametni telefon iznad oznake N-Mark.
ˋˋ Izvadite pametni telefon iz torbice ako
upotrebljavate torbicu za pametni telefon
dostupnu na tržištu.
Slušanje glazbe na BLUETOOTH
uređaju
Možete rukovati BLUETOOTH uređajem
tako da spojite sustav i BLUETOOTH
uređaj pomoću funkcije AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće:
ˋje
ˋ li BLUETOOTH funkcija uključena
na BLUETOOTH uređaju.
ˋje
ˋ li uparivanje dovršeno.
Reprodukcija glazbe na pametnom
telefonu koji nije kompatibilan
s NFC tehnologijom
Pametnim telefonom dodirnite oznaku
N-Mark na sustavu da biste uspostavili
BLUETOOTH vezu.
Pokrenite reprodukciju na izvoru zvuka
na pametnom telefonu. Pojedinosti
o reprodukciji potražite u uputama
za upotrebu pametnog telefona.
Prekid BLUETOOTH veze
Reprodukcija glazbe na BLUETOOTH
uređaju koji nije kompatibilan
s NFC tehnologijom
ĄĄZa popis BLUETOOTH uređaja koji
nisu kompatibilni s NFC
tehnologijom
1 Pritisnite BLUETOOTH za
1 Pritisnite OPTIONS.
odabir BLUETOOTH funkcije.
„BT AUDIO” prikazuje se na zaslonu.
s BLUETOOTH uređajem.
Zadnji povezani BLUETOOTH uređaj
automatski će se povezati.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja ako uređaj
nije povezan.
3 Pritisnite .
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
ˋˋmožda ćete morati dvaput
pritisnuti .
ˋˋmožda ćete morati pokrenuti
reprodukciju audio izvora na
BLUETOOTH uređaju.
Napomene
ˎˎKada sustav nije povezan ni s jednim
BLUETOOTH uređajem, sustav će se
automatski spojiti sa zadnjim povezanim
BLUETOOTH uređajem kada pritisnete .
ˎˎAko sa sustavom pokušate povezati drugi
BLUETOOTH uređaj, prekinut će se veza
s trenutačno povezanim BLUETOOTH
uređajem.
pritisnite / kako biste odabrali
„DISCONNECT”, a zatim
pritisnite .
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
BLUETOOTH veza će se možda
automatski poništiti nakon što
zaustavite reprodukciju.
ĄĄZa pametne telefone kompatibilne
s NFC tehnologijom
Ponovno dodirnite pametnim
telefonom oznaku N-Mark na sustavu.
BLUETOOTH uređaj
2 Uspostavite vezu
2 Nekoliko puta uzastopce
Brisanje svih informacija
o registraciji uparivanja
Za brisanje svih informacija
o registraciji uparivanja, sustav
treba vratiti na tvorničke
postavke. Pogledajte odjeljak
„Vraćanje tvorničkih postavki
sustava” (str. 31).
21HR
Postavljanje BLUETOOTH
audio kodeka
(osim sjevernoameričkog modela)
1 Pritisnite BLUETOOTH za
odabir BLUETOOTH funkcije.
„BT AUDIO” prikazuje se na zaslonu.
Napomena
Ako je ostvarena BLUETOOTH veza,
prekinite BLUETOOTH vezu. Pogledajte
odjeljak „Prekid BLUETOOTH veze”
(str. 21).
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Nekoliko puta uzastopce
pritisnite / kako biste
odabrali „BT:AAC”, a zatim
pritisnite .
4 Pritisnite / nekoliko puta
uzastopce da biste odabrali
„ON” ili „OFF”, a zatim
pritisnite .
ˎˎ ON: Odaberite ovu postavku ako
BLUETOOTH uređaj podržava
Advanced Audio Coding (AAC).
ˎˎ OFF: Odaberite ovu postavku
ako BLUETOOTH uređaj podržava
samo Sub Band Codec (SBC).
Napomena
Ako je odabran AAC, možete uživati
u zvuku visoke kvalitete. U slučaju da ne
možete slušati AAC zvuk na svom uređaju,
odaberite „OFF”.
22HR
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
omogućuje sustavu da se automatski
uključi kada uspostavite BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta uzastopce
pritisnite / kako biste
odabrali „BT:STBY”, a zatim
pritisnite .
3 Pritisnite / nekoliko puta
uzastopce da biste odabrali
„ON” ili „OFF”, a zatim
pritisnite .
Kada je BLUETOOTH stanje
pripravnosti uključeno, sustav čeka
uspostavljanje BLUETOOTH veze
čak i ako je sustav isključen. Kada
se uspostavi BLUETOOTH veza,
sustav se automatski uključuje.
Savjet
Onemogućite BLUETOOTH stanje
pripravnosti kako biste smanjili potrošnju
energije u stanju pripravnosti (Eco-Mode).
Uključivanje
i isključivanje
BLUETOOTH signala
Možete se povezati na sustav
s uparenog BLUETOOTH uređaja
u svim funkcijama kad je BLUETOOTH
signal sustava postavljen na uključeno.
BLUETOOTH signal uključen je po
zadanoj postavci.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
Upotreba aplikacije
„SongPal” putem
BLUETOOTH veze
(osim sjevernoameričkog modela)
O aplikaciji
Posebna aplikacija za ovaj model
dostupna je na web-mjestima
Google Play i App Store. Potražite
„SongPal” i preuzmite besplatnu
aplikaciju kako biste saznali više
o njezinim praktičnim značajkama.
Pritisnite i držite EQ i ENTER
otprilike 5 sekundi.
„BT ON” ili „BT OFF” prikazuje se
na zaslonu.
Napomene
BLUETOOTH uređaj
ˎˎKada je BLUETOOTH signal postavljen
na isključeno, ne možete provoditi
sljedeće radnje:
ˋˋ uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem
ˋˋ postavljanje BLUETOOTH audio kodeka
ˋˋ postavljanje BLUETOOTH stanja
pripravnosti
ˋˋ upotreba aplikacije „SongPal” putem
BLUETOOTH veze
ˎˎKada je BLUETOOTH signal postavljen na
isključeno, sustav ne može biti prepoznat
i nije moguće uspostavljanje veze
s BLUETOOTH uređaja.
23HR
Ostale radnje
Upotreba dodatnih audio
komponenti
1 Pripremite izvor zvuka.
Priključite dodatnu audio
komponentu na priključak AUDIO IN
ili na jedinici koristeći analogni
audio kabel (nije isporučen).
2 Pritisnite VOLUME – nekoliko
puta uzastopce dok se
„VOL MIN” ne prikaže
na zaslonu.
3 Odaberite funkciju audio in.
Pritisnite AUDIO IN.
4 Započnite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju priključene
komponente i prilagodite jačinu
zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako jačina zvuka priključene
komponente nije dovoljno visoka.
Prilagodite jačinu zvuka komponente.
Pogledajte odjeljak „Isključivanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti” (str. 31).
24HR
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Pritisnite
Prilagođavanje VOLUME +/–.
jačine zvuka
Generiranje
dinamičnijeg
zvuka
MEGA BASS.
Postavljanje
EQ +/EQ – nekoliko
zvučnog efekta puta uzastopce dok
se ne prikaže željeni
zvučni efekt.
Promjena zaslona
Radnja
Pritisnite
Promjena
informacija
na zaslonu*
DISPLAY nekoliko
puta uzastopce dok
je sustav uključen.
* Možete, na primjer, pregledavati
informacije poput broja pjesme, naziva
datoteke/mape, naziva albuma i imena
izvođača.
Sustav nudi sljedeći način rada
zaslona.
Način rada
zaslona
Kada je sustav
isključen
Način uštede
energije
Zaslon je isključen
radi uštede energije.
Sat i dalje radi.
Napomene o prikazanim
informacijama
Sustav nudi dvije funkcije mjerača
vremena. Ako koristite oba mjerača
vremena, prednost ima onaj za
automatsko isključivanje.
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje:
Utonite u san uz glazbu. Ova funkcija
radi čak i ako sat nije postavljen.
Nekoliko puta uzastopce pritisnite
SLEEP. Ako odaberete „AUTO”, sustav
se automatski isključuje kad se
trenutačni disk ili USB uređaj zaustavi
ili u roku od 100 minuta.
Mjerač vremena za reprodukciju:
Možete se probuditi uz CD, FM stanicu,
AM stanicu (osim za sjevernoamerički
model) ili USB uređaj u memorirano
vrijeme.
Provjerite jeste li postavili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite VOLUME +/– za
prilagodbu jačine zvuka.
2 Odaberite način postavljanja
Ostale radnje
ˎˎZnakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „_”.
ˎˎSljedeće se ne prikazuje:
ˋˋ ukupno vrijeme reprodukcije za
MP3 disk i USB uređaj,
ˋˋ preostalo vrijeme reprodukcije za
MP3/WMA datoteku.
ˎˎSljedeće se ne može prikazati ispravno:
ˋˋ proteklo vrijeme reprodukcije
MP3/WMA datoteke kodirane
pomoću VBR-a (varijabilna brzina
prijenosa u bitovima),
ˋˋ naziv mape i datoteka koje nisu
usklađene sa standardom ISO9660
razina 1/razina 2 u formatu proširenja.
Upotreba mjerača
vremena
mjerača vremena.
Pritisnite TIMER MENU.
Ako sat nije postavljen, sustav
će biti u načinu postavljanja sata.
U tom slučaju postavite sat.
3 Postavite mjerač vremena
za reprodukciju.
Nekoliko puta uzastopce pritisnite
/ kako biste odabrali
„PLAY SET”, a zatim pritisnite .
4 Postavite vrijeme početka
reprodukcije.
Pritisnite / nekoliko puta
uzastopce da biste postavili sate,
a zatim pritisnite . Slijedite isti
postupak za namještanje minuta.
5 Slijedite isti postupak kao
u koraku 4 da biste postavili
vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije.
25HR
6 Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite / nekoliko puta
uzastopce dok se ne prikaže željeni
izvor zvuka, a zatim pritisnite .
7 Isključite sustav.
Pritisnite . Sustav se automatski
uključuje prije memoriranog
vremena.
Mjerač vremena za reprodukciju
neće se aktivirati ako je
u memorirano vrijeme sustav već
uključen. Ne upravljajte sustavom
od uključenja sustava pa do
vremena početka reprodukcije.
Provjera postavke
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Pritisnite / nekoliko
puta uzastopce da biste odabrali
„SELECT”, a zatim pritisnite .
3 Pritisnite / nekoliko
puta uzastopce da biste odabrali
„PLAY SEL”, a zatim pritisnite .
Postupak za poništavanje mjerača
vremena
Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku
„Provjera postavke” dok se ne pojavi
„OFF” u koraku 3, a zatim pritisnite .
Promjena postavke
Ponovno počnite od koraka 1
u odjeljku „Upotreba mjerača
vremena”.
Savjet
Postavka mjerača vremena za reprodukciju
ostaje uključena sve dok je ručno
ne poništite.
26HR
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Informacije
o kompatibilnim
uređajima
1 Provjerite jesu li kabel za
O podržanim USB uređajima
ˎˎ Ovaj sustav podržava samo
USB klasu masovne pohrane.
ˎˎ Ovaj sustav podržava samo FAT
format USB uređaja (osim exFAT).
ˎˎ Neki USB uređaji ne rade s ovim
sustavom.
O BLUETOOTH komunikaciji
za iPhone i iPod touch
2 Pronađite problem na
kontrolnom popisu
u nastavku, a zatim
poduzmite navedenu radnju
za ispravljanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Ako se „PROTECT” prikazuje
na zaslonu
Odmah isključite kabel za
napajanje i provjerite sljedeće
stavke nakon što „PROTECT”
nestane.
ˎˎ Upotrebljavate li samo priložene
zvučnike?
ˎˎ Blokira li nešto ventilacijske
otvore sustava?
Kada provjerite gornje stavke
i zaključite da nema poteškoća,
ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Ako se „OVER CURRENT”
prikazuje na zaslonu
Dodatne informacije
Podržani uređaji
ˋˋiPhone 5s
ˋˋiPhone 5c
ˋˋiPhone 5
ˋˋiPhone 4s
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPod touch (5. generacija)
ˋˋiPod touch (4. generacija)
napajanje i kabeli zvučnika
ispravno i čvrsto spojeni.
Utvrđen je problem s jačinom
električne struje iz ulaza (USB).
Isključite sustav i uklonite USB
uređaj iz ulaza (USB). Provjerite
je li sve u redu s USB uređajem.
Ako se ovaj uzorak prikaza i dalje
pojavljuje, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
27HR
Općenito
Sustav se ne uključuje.
ˎˎ Je li kabel za napajanje uključen
u utičnicu?
Sustav je neočekivano prešao
u stanje pripravnosti.
ˎˎ Ne radi se o kvaru. Sustav
automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili ako nije otkriven
audio signal.
Pogledajte odjeljak „O podržanim
USB uređajima” (str. 31).
Postavke sata ili rad mjerača
vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije neočekivano su
poništeni.
ˎˎ Nakon približno minute neaktivnosti
automatski se poništavaju
postavke sata ili rad mjerača
vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije. Ponovite postupak
od početka.
Nema zvuka.
ˎˎ Provjerite veze zvučnika.
ˎˎ Upotrebljavate li samo priložene
zvučnike?
ˎˎ Blokira li nešto ventilacijske otvore
sustava?
ˎˎ Određena stanica možda je
privremeno prestala s emitiranjem.
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala
ili je jačina zvuka lijevog i desnog
kanala neuravnotežena.
ˎˎ Postavite zvučnike što je simetričnije
moguće.
ˎˎ Priključite samo priložene zvučnike.
Čuje se jako zujanje ili šum.
ˎˎ Premjestite sustav dalje od
izvora šuma.
ˎˎ Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
ˎˎ Postavite filtar protiv šuma (zasebno
dostupan) na kabel za napajanje.
28HR
Daljinski upravljač ne radi.
ˎˎ Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i senzora
daljinskog upravljača na jedinici
i postavite jedinicu što dalje
od izvora fluorescentnog svjetla.
ˎˎ Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru sustava.
ˎˎ Približite daljinski upravljač sustavu.
Osim gumba  ne radi nijedan
gumb na jedinici, a na zaslonu se
pojavljuje poruka „LOCK ON”.
ˎˎ Omogućena je funkcija zaključavanja
sadržaja neprimjerenih djeci.
Za onemogućavanje zaključavanja
sadržaja neprimjerenih djeci držite
pritisnut gumb  na jedinici sve dok
se na zaslonu ne prikaže poruka
„LOCK OFF”.
Nije moguće izbacivanje diska i na
zaslonu se pojavljuje poruka
„LOCKED”.
ˎˎ Obratite se prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu.
„SEARCH” ili „READING” prikazuje
se na zaslonu.
ˎˎ Upravljajte sustavom nakon što
poruka nestane.
CD/MP3 disk
Zvuk je isprekidan ili se disk ne
reproducira.
ˎˎ Obrišite disk i pokušajte ponovno.
ˎˎ Premjestite sustav na mjesto gdje
nema vibracija (na primjer na
stabilno postolje).
ˎˎ Odmaknite zvučnike od sustava ili
ih postavite na zasebna postolja.
Ako je jačina zvuka visoka,
vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne započinje od
prve pjesme.
ˎˎ Način reprodukcije postavite
na uobičajenu reprodukciju.
Pokretanje reprodukcije traje dulje
no inače.
ˎˎ Sljedeće vrste diskova mogu
produljiti vrijeme potrebno
za početak reprodukcije:
ˋdisk
ˋ
snimljen s kompliciranom
strukturom mapa
ˋdisk
ˋ
snimljen u višesesijskom
načinu rada
ˋdisk
ˋ
koji nije finaliziran (disk na koji
se mogu dodati podaci)
ˋdisk
ˋ
koji ima velik broj mapa.
Poruka „SEARCH” prikazuje se dulje
vrijeme ili je potrebno dulje vrijeme
za početak reprodukcije.
ˎˎ Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
ˋNa
ˋ USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka.
datoteka iznimno
ˋStruktura
ˋ
je složena.
je kapacitet memorije.
ˋPrevelik
ˋ
je memorija
ˋUnutarnja
ˋ
fragmentirana.
USB uređaj
Pogrešan prikaz.
ˎˎ Znakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „_”.
Priključeni USB uređaj ne može
se puniti.
ˎˎ Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen.
Nema zvuka.
ˎˎ USB uređaj nije ispravno priključen.
Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
ˎˎ Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj.
ˎˎ Glazbeni podaci sadržavaju šumove
ili je zvuk izobličen. Šum je možda
snimljen prilikom postupka stvaranja
glazbe na ovom sustavu ili računalu.
Ponovno stvorite glazbene podatke.
ˎˎ Brzina prijenosa u bitovima
upotrijebljena prilikom kodiranja
datoteka bila je niska. Na USB uređaj
prebacite datoteke kodirane većom
brzinom prijenosa u bitovima.
Prijenos uzrokuje pogrešku.
ˎˎ Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 27).
ˎˎ USB uređaj nije ispravno formatiran.
O formatiranju uređaja pročitajte
u uputama za upotrebu USB uređaja.
ˎˎ Isključite sustav i izvadite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima prekidač
za uključivanje, isključite, a zatim
ponovno uključite USB uređaj nakon
vađenja iz sustava. Zatim ponovite
prijenos datoteka.
ˎˎ USB uređaj bio je isključen ili
je isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i ponovite
prijenos. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
pokvaren. Pogledajte upute za
rad USB uređaja kako biste riješili
problem.
Dodatne informacije
USB uređaj ne radi ispravno.
ˎˎ Ako priključite USB uređaj koji nije
podržan, može doći do sljedećih
problema. Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 27).
ˋUSB
ˋ
uređaj nije prepoznat.
ˋNazivi
ˋ
datoteka ili mapa ne
prikazuju se na ovom sustavu.
nije moguća.
ˋReprodukcija
ˋ
ˋZvuk
ˋ
je isprekidan.
ˋČuje
ˋ
se šum.
ˋEmitirani
ˋ
je zvuk izobličen.
USB uređaj nije prepoznat.
ˎˎ Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
ˎˎ Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 27).
29HR
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
ˎˎ Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
ˎˎ USB uređaj bio je isključen ili
je isključeno napajanje tijekom
postupka brisanja. Izbrišite
djelomično izbrisanu datoteku.
Ako se time problem ne riješi,
USB uređaj možda je pokvaren.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Reprodukcija ne počinje.
ˎˎ Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
ˎˎ Pogledajte odjeljak „Informacije
o kompatibilnim uređajima”
(str. 27).
ˎˎ Pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Reprodukcija ne započinje od
prve pjesme.
ˎˎ Način reprodukcije postavite
na uobičajenu reprodukciju.
Nije moguće reproducirati datoteke.
ˎˎ Audio datoteke možda imaju
neodgovarajuće datotečne nastavke.
Sustav podržava sljedeće datotečne
nastavke:
ˋMP3:
ˋ
datotečni nastavak „.mp3”
ˋWMA:
ˋ
datotečni nastavak „.wma”
ˎˎ Nisu podržani USB uređaji za
pohranu formatirani sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
ˎˎ Ako upotrebljavate USB uređaj
za pohranu koji je u particijama,
moguće je reproducirati samo
datoteke na prvoj particiji.
ˎˎ Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće
reproducirati.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji za pohranu možda
ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Dodatne pojedinosti potražite
u priručniku za rad priloženom s USB
uređajem za pohranu ili kontaktirajte
proizvođača.
30HR
Tuner
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijem stanica.
ˎˎ Ispravno spojite antenu.
ˎˎ Pokušajte premjestiti uređaj
na drugo mjesto ili mu promijenite
smjer kako biste postigli bolji
antenski prijem.
ˎˎ Držite antenu dalje od kabela
zvučnika i kabela za napajanje
da biste izbjegli šumove u prijemu.
ˎˎ Isključite obližnje električne uređaje.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće provesti uparivanje.
ˎˎ Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
ˎˎ Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
ˎˎ Pripazite da unesete ispravni ključ
prilikom odabira broja modela
(ovaj sustav) na BLUETOOTH uređaju.
Povezivanje nije moguće.
ˎˎ BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali
povezati ne podržava profil A2DP
i ne može se povezati sa sustavom.
ˎˎ Omogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
ˎˎ Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
ˎˎ Izbrisane su informacije o registraciji
uparivanja. Ponovite postupak
uparivanja.
ˎˎ Izbrišite registracijske informacije
uparivanja BLUETOOTH uređaja
vraćanjem sustava na tvorničke
postavke (str. 31) i ponovno
izvršite uparivanje (str. 19).
Zvuk preskače ili oscilira ili
se prekinula veza.
ˎˎ Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
ˎˎ Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili izbjegnite prepreke.
ˎˎ Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežična LAN mreža, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje se
na ovom sustavu.
ˎˎ Najprije povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
VOLUME +/–.
Izmjena intervala AM podešavanja
(osim za sjevernoameričke,
europske i ruske modele)
Interval AM podešavanja unaprijed
je postavljen na 9 kHz ili 10 kHz prema
tvorničkim postavkama.
Gumbima na jedinici promijenite AM
interval podešavanja.
1 Uključite bilo koju AM stanicu.
2 Pritisnite i držite MEGA BASS na
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovno priključite
kabel za napajanje, a zatim
uključite sustav.
2 Pritisnite i držite  i EQ na jedinici
dok se ne pojavi „RESET”.
Sve se korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane
radijske stanice, registracijske
informacije uparivanja, mjerač
vremena i sat, vraćaju na tvornički
zadane postavke.
Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti
Sustav je opremljen funkcijom
automatskog stanja pripravnosti.
Pomoću te funkcije sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nije
otkriven audio signal.
Prema zadanim postavkama funkcija
automatskog stanja pripravnosti
je uključena.
Pritisnite i držite  dok je sustav
uključen sve dok se ne pojavi
„AUTO STANDBY OFF”.
Da biste uključili funkciju, ponovite
postupak dok se ne prikaže poruka
„AUTO STANDBY ON”.
Napomene
ˎˎFunkcija automatskog stanja pripravnosti
nije valjana za funkciju tunera.
ˎˎSustav neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
ˋˋ ako je otkriven audio signal.
ˋˋ tijekom reprodukcije pjesama ili audio
datoteka.
ˋˋ dok radi memorirani mjerač vremena
za reprodukciju ili mjerač vremena
za automatsko isključivanje.
Dodatne informacije
Čuje se jako zujanje, šum ili izobličen
zvuk.
ˎˎ Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili izbjegnite prepreke.
ˎˎ Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežična LAN mreža, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
ˎˎ Smanjite jačinu zvuka povezanog
BLUETOOTH uređaja.
Vraćanje tvorničkih postavki sustava
jedinici sve dok se na zaslonu
ne pojavi „530” (10 kHz) ili
„531” (9 kHz).
Brišu se sve unaprijed postavljene
AM stanice.
31HR
Poruke
Mjere opreza
DISC ERR
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
Učitali ste disk koji se ne može
reproducirati.
ERROR
Ne možete prenijeti glazbu na
USB uređaj jer USB uređaj ima
zaštitu od snimanja ili je memorija
USB uređaja puna.
FULL
Pokušali ste programirati više od
64 pjesama ili datoteka (koraka).
NO FILE
Na USB uređaju ili CD-R/CD-RW
diskovima nema datoteka koje
je moguće reproducirati.
NO STEP
Obrisani su svi programirani koraci.
NO USB
Nije spojen USB uređaj ili je spojen
USB uređaj koji nije podržan.
PLAY SET
Pokušali ste odabrati mjerač vremena,
a mjerač vremena za reprodukciju nije
postavljen.
PLS STOP
Pritisnuli ste PLAY MODE/TUNING
MODE tijekom reprodukcije.
SELECT
Pritisnuli ste TIMER MENU tijekom rada
mjerača vremena.
TIME NG
Početno vrijeme brojača za
reprodukciju jednako je završnom
vremenu.
ˎˎaudio CD
ˎˎCD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
ˎˎCD-ROM
ˎˎCD-R/CD-RW diskovi osim onih snimljenih
u formatu glazbenog CD-a u skladu
sa standardom ISO9660 razine 1/razine 2
ˎˎCD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom načinu rada koji nisu
dovršeni pomoću „zatvaranja sesije”
ˎˎCD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD‑RW mediji koji su
ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
ˎˎCD-R/CD-RW disk koji nije ispravno
finaliziran
ˎˎdiskovi koji sadrže datoteke koje nisu
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
ˎˎdiskovi nestandardnih oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
ˎˎdiskovi na koje je pričvršćena ljepljiva
vrpca, papir ili naljepnica
ˎˎunajmljeni ili korišteni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo izviruje
izvan naljepnice
ˎˎdiskovi s naljepnicama ispisanim tintom
koja je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
ˎˎPrije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
ˎˎNe čistite diskove pomoću otapala kao
što su benzin, razrjeđivač, sredstva za
čišćenje dostupna na tržištu ili antistatički
raspršivač namijenjen gramofonskim
pločama.
ˎˎDiskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
O sigurnosti
32HR
ˎˎIsključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
isključivanja jedinice uvijek držite utikač.
Nikada ne vucite za kabel.
ˎˎAko u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled u
ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
ˎˎKabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
ˎˎNe stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu
ili jarkom svjetlu.
ˎˎBudite pažljivi prilikom postavljanja
jedinice na posebno tretirane površine
(npr. ulaštene, nauljene, polirane) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
ˎˎAko prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ga postavite u vrlo
vlažan prostor, na lećama unutar
CD uređaja za reprodukciju može se
kondenzirati vlaga i uzrokovati kvar
sustava. U tom slučaju uklonite disk
i ostavite sustav uključen približno pola
sata dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
ˎˎZagrijavanje uređaju tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
ˎˎNe dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj jačini
zvuka jer se može zagrijati.
ˎˎPazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivnu
spužvu, prašak za ribanje ili otapalo poput
razrjeđivača, alkohola ili benzina.
O BLUETOOTH komunikaciji
ˎˎBLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti
od približno 10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može
se skratiti u sljedećim uvjetima.
ˋˋ ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
ˋˋ lokacije gdje je instaliran bežični LAN
ˋˋ u blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
ˋˋ lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
Dodatne informacije
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku može
magnetski izobličiti. U tom slučaju isključite
TV, pričekajte od 15 do 30 minuta te ga
ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, premjestite zvučnike
dalje od TV prijemnika.
ˎˎBLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekvencijski
pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To bi moglo
uzrokovati sporiju brzinu prijenosa, šum
ili nemogućnost povezivanja. U tom
slučaju pokušajte sljedeće:
ˋˋ Ovaj uređaj i BLUETOOTH uređaj
pokušajte povezati kada se nalazite
najmanje 10 metara od bežične LAN
opreme.
ˋˋ Isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja unutar 10 metara.
ˎˎRadiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati
kvarom, uvijek isključite napajanje sustava
i BLUETOOTH uređaja na sljedećim
mjestima:
ˋˋ u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje mogu postojati
zapaljivi plinovi
ˋˋ blizu automatskih vrata ili
požarnih alarma
ˎˎOvaj sustav podržava sigurnosne
funkcije koje su sukladne BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije. No ta
sigurnost može biti nedovoljna ovisno
o sadržaju postavke i drugim čimbenicima
pa uvijek budite oprezni prilikom
uspostavljanja komunikacije pomoću
BLUETOOTH tehnologije.
ˎˎTvrtka Sony neće se ni na koji način
smatrati odgovornom za štete ili drugi
gubitak nastao zbog curenja informacija
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
ˎˎBLUETOOTH komunikacija ne može
se sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ovaj sustav.
ˎˎBLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućavaju
povezivanje ili mogu rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
ˎˎMože se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili uvjetima
u okolini.
33HR
Specifikacije
Glavna komponenta
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA
ZA AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(samo za model za korisnike
u Sjedinjenim Američkim Državama)
S opterećenjem od 3 oma,
oba kanala u pogonu,
od 120 – 10.000 Hz; nazivna
RMS snaga minimalno 30 vata
po kanalu s ne više od 0,7 %
ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata
prema nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
MHC-ECL99BT
Američki model:
Prednji zvučnik:
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu pri 3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
Izlazna snaga (referentna):
230 W (pri 3 oma, 100 Hz)
Ostali modeli:
Prednji zvučnik:
Izlazna snaga (nazivna):
60 W + 60 W
(pri 3 oma, 1 kHz, 1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu pri 3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
Izlazna snaga (referentna):
230 W (pri 3 oma, 100 Hz)
MHC-ECL77BT
Američki model:
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu pri 3 oma, 1 kHz)
Brazilski model:
Izlazna snaga (referentna):
320 W (160 W po kanalu pri 3 oma,
1 kHz, 10% THD)
Ostali modeli:
Izlazna snaga (nazivna):
60 W + 60 W
(pri 3 oma, 1 kHz, 1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W
(po kanalu pri 3 oma, 1 kHz)
Ulaz
Bliskoistočni, afrički i latinoamerički
modeli:
AUDIO IN L/R: Osjetljivost 800 mV,
impendancija 10 kilooma
Ostali modeli:
AUDIO IN (stereo mini utikač):
Osjetljivost 800 mV, impendancija
10 kilooma
Izlazi
FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT): prihvaća
impedanciju od 3 oma
SUBWOOFER (samo MHC-ECL99BT):
prihvaća impedanciju od 3 oma
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Sustav: kompaktni disk i digitalni
audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manja
od 44,6 µW
* Ova izlazna snaga izmjerena je na
udaljenosti od 200 mm od stvarne
površine leće na optičkom čitaču
s otvorom blende od 7 mm.
Odjeljak USB uređaja
Ulaz
1,5 A
34HR
(USB): tip A, maksimalna struja
Podržani audio formati
(samo MP3 diskovi i USB uređaji)
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Samo USB uređaji
Odjeljak tunera
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)3)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja
oko mikrovalne pećnice, statički
elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba
antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili navode
namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3)
Osim sjevernoameričkog modela
1)
Dodatne informacije
FM stereo
Sjevernoamerički model:
FM superheterodini tuner
Ostali modeli:
FM/AM superheterodini tuner
Antena:
FM antena
AM antena u obliku petlje
(osim za sjevernoamerički model)
Odjeljak FM tunera:
Raspon podešavanja:
Sjevernoamerički i brazilski modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 100 kHz)
Ostali modeli: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
AM odjeljak tunera (osim za
sjevernoamerički model):
Raspon podešavanja:
Europski i ruski modeli:
531 kHz – 1.602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Afrički i bliskoistočni modeli:
531 kHz – 1.602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz
(u koracima od 10 kHz)
Ostali modeli:
531 kHz – 1.710 kHz
(u koracima od 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz
(u koracima od 10 kHz)
BLUETOOTH odjeljak
35HR
Zvučnik
Prednji zvučnik
Sjevernoamerički, europski, ruski
i australski modeli: SS-EC719iP
Ostali modeli: SS-ECL77BT
Sustav zvučnika: dvosmjerni sustav
zvučnika, Bass Reflex
Zvučnici:
Niskotonac: 160 mm, stožasta vrsta
Visokotonac: 40 mm, tip trube
Nazivna impedancija: 3 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 230 mm × 304 mm
× 205 mm
Težina: približno 2,5 kg po zvučniku
Količina: 2 komada
Subwoofer samo za MHC-ECL99BT
Sjevernoamerički, europski i ruski modeli:
SS-WG919iP
Ostali modeli: SS-WEC99BT
Sustav zvučnika: sustav subwoofera,
Bass Reflex
Zvučnik: 200 mm, stožasta vrsta
Nazivna impedancija: 3 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 280 mm × 304 mm ×
290 mm
Težina: približno 5,0 kg po zvučniku
Količina: 1 komad
Općenito
Preduvjeti napajanja:
Sjevernoamerički model: 120 V
izmjeničnog napona, 60 Hz
Meksički i brazilski modeli:
120 V – 240 V izmjeničnog
napona, 60 Hz
Ostali modeli: 120 V – 240 V
izmjeničnog napona, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
MHC-ECL99BT: 90 W
MHC-ECL77BT: 75 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti
(uz način uštede energije):
Kad je BLUETOOTH stanje
pripravnosti postavljeno na
isključeno: 0,5 W (Eco-Mode)
Kad je BLUETOOTH način
pripravnosti postavljen na
uključeno: 4 W (svi bežični mrežni
ulazi su uključeni)
Dimenzije (Š/V/D, uključujući
najizbočenije dijelove) (osim zvučnika):
MHC-ECL99BT: približno 193 mm ×
300 mm × 260 mm
MHC-ECL77BT: približno 193 mm ×
300 mm × 260 mm
Težina (bez zvučnika):
MHC-ECL99BT: približno 3,1 kg
MHC-ECL77BT: približno 3,1 kg
Broj komada glavne komponente:
1 komad
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (1)
Baterija R6 (veličina AA) (1)
FM antena (1)
AM antena u obliku petlje (1)
(osim za sjevernoamerički model)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
36HR
Obavijest o licencama
i zaštitnim znacima
Dodatne informacije
ˎˎ Tehnologija kodiranja zvuka MPEG
Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
ˎˎ Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
ˎˎ Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
ˎˎ Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation izvodi se
u skladu s licencom. Ostali zaštitni
znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu
su odgovarajućih vlasnika.
ˎˎ Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC
Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
ˎˎ Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
ˎˎ Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
ˎˎ iPhone i iPod touch zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama. App Store
servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
ˎˎ Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
izvedbe tvrtke Apple. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja
ni za njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da
upotreba ove dodatne opreme
s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
ˎˎ Svi ostali zaštitni znaci i registrirani
zaštitni znaci vlasništvo su svojih
vlasnika. U ovom se priručniku
ne upotrebljavaju oznake TM i ®.
37HR
©2014 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement