Sony MHC-V11 Operating instructions

Sony MHC-V11 Operating instructions
Kućni audio sustav
Upute za upotrebu
Početak rada
Disk
Tuner
USB uređaj
BLUETOOTH
Prilagodba zvuka
Ostale radnje
Dodatne informacije
MHC-V11
UPOZORENJE
Za korisnike u Europi
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je
sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim proizvodom povećava rizik
od oštećenja očiju.
2HR
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Ta se oznaka nalazi
na poleđini.
Odlaganje otpadnih baterija
i električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajnu povezanost
s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno
osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite
u odjeljku o sigurnom vađenju baterije
iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajućem odlagalištu za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije
zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite
se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovim dokumentom tvrtka Sony Corp.
izjavljuje da je oprema usklađena
s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim
odredbama Direktive 1999/5/EC.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Valjanost CE oznake ograničena je samo
na države gdje se zakonski primjenjuje,
prvenstveno države članice EEZ
(Europske ekonomske zajednice).
Ova je oprema ispitana kabelom za
povezivanje kraćim od 3 metra te je
utvrđeno da je u skladu s ograničenjima
navedenim u direktivi EMC.
Napomena o diskovima DualDisc
DualDisc dvostrani je disk na kojemu
je DVD materijal snimljen na jednoj,
a digitalni audiomaterijal na drugoj
strani. No s obzirom da strana
s audiomaterijalom nije sukladna
standardu kompaktnog diska (CD),
ne jamčimo reprodukciju na ovom
proizvodu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova (CD-ova).
U posljednje vrijeme neke izdavačke
kuće izdaju glazbene diskove šifrirane
tehnologijama za zaštitu autorskih prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova
ne odgovaraju CD standardu i možda se
neće reproducirati na ovom proizvodu.
Ovaj je sustav osmišljen za
sljedeće namjene:
•• reprodukciju glazbenih izvora
s diskova ili USB uređaja
•• prijenos glazbe na USB uređaje
•• slušanje radijskih stanica
•• Reprodukcija glazbenih izvora
na BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim
okupljanjima uz funkciju
„Party Chain”
Informacije o priručniku
•• U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju radnje putem
daljinskog upravljača, ali iste se
radnje mogu izvoditi i pomoću
gumba na uređaju s istim ili
sličnim nazivima.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
3HR
Sadržaj
Informacije o priručniku............. 3
Vodič kroz dijelove i kontrole..... 6
Početak rada
Sigurno priključivanje
sustava...................................... 10
Deaktiviranje demonstracije..... 11
Umetanje baterija...................... 11
Prijenos sustava......................... 11
Promjena načina zaslona..........12
O upravljanju napajanjem.........12
Disk
Reprodukcija CD/MP3 diska......13
Tuner
Slušanje radija...........................15
USB uređaj
Prije upotrebe USB uređaja...... 16
Prijenos glazbe s diska............. 16
Reprodukcija datoteke............. 18
4HR
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH..............................20
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem...........20
Slušanje glazbe
na BLUETOOTH uređaju.............21
Povezivanje jednim
dodirom BLUETOOTH
putem funkcije NFC.................. 22
Reprodukcija kodekom
za visoku kvalitetu
zvuka (AAC/LDAC™)................. 23
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti.................... 23
Uključivanje i isključivanje
BLUETOOTH signala.................. 24
Upotreba aplikacije „SongPal”
putem BLUETOOTH veze.......... 24
Prilagodba zvuka
Prilagođavanje zvuka............... 25
Stvaranje atmosfere zabave
(DJ EFFECT)................................ 25
Ostale radnje
Upotreba funkcije Lančana
zabava....................................... 26
Pjevanje uz podlogu:
karaoke..................................... 28
Uživanje u glazbi uz uključenu
rasvjetu zvučnika...................... 29
Upotreba dodatne opreme...... 29
Promjena informacija
na zaslonu................................30
Upotreba mjerača vremena
za automatsko isključivanje.....30
Isključivanje gumba na jedinici
(zaključavanje gumba).............30
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti...............................30
Dodatne informacije
Informacije o kompatibilnim
uređajima...................................31
Rješavanje problema.................31
Mjere opreza............................. 36
Specifikacije.............................. 38
Obavijest o licencama
i zaštitnim znacima..................40
5HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Gumbe, izuzev gumba  (napajanje), na jedinici možete zaključati kako biste
spriječili njihovu slučajnu aktivaciju (str. 30).
Jedinica
Svjetla zvučnika*
(str. 29)
* Ne gledajte izravno u dijelove koji emitiraju svjetlost dok je uključena rasvjeta zvučnika.
6HR
Gumb  (napajanje)
Pritisnite za uključivanje sustava ili
postavljanje u stanje pripravnosti.
Gumb  (reprodukcija)*
——Pritisnite kako biste pokrenuli
reprodukciju.
——Kada držite ovaj gumb dulje od
pet sekundi, reproducirat će se
ugrađena demonstracija zvuka.
Pritisnite  kako biste zaustavili
demonstraciju.
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju. Pritisnete li dvaput,
možete otkazati nastavak
reprodukcije.
——Pritisnite za prekid prijenosa
tijekom prijenosa glazbe.
——Pritisnite za zaustavljanje
ugrađene demonstracije zvuka.
Gumb BLUETOOTH PAIRING
——Pritisnite BLUETOOTH za
odabir funkcije.
——Držite pritisnutim kako
biste uključili BLUETOOTH
uparivanje tijekom rada funkcije
BLUETOOTH.
Indikator BLUETOOTH (str. 20)
Gumb FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
 (USB) ulaz
Upotrijebite za priključivanje
USB uređaja.
Gumb MEGA BASS
PARTY CHAIN (str. 25, 28)
Gumb
+/– (odabir mape)
Pritisnite za odabir mape na
podatkovnom disku ili USB
uređaju.
Gumb / (natrag/naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
GumbTUNING+/– (str. 15)
Gumb  (otvori/zatvori)
Pritisnite da biste otvorili ili
zatvorili ladicu za disk.

(oznaka N) (str. 22)
 Gumbi DJ OFF, FLANGER,
ISOLATOR (str. 25)
Kotačić VOLUME/DJ CONTROL
——Okrenite da biste prilagodili
jačinu zvuka. Pomoću tog
kotačića ne možete prilagođavati
jačinu zvuka kada je odabrana
opcija DJ EFFECT.
——Okrenite za namještanje
FLANGER i ISOLATOR efekta
(str. 25).
 Ladica diska
 Senzor daljinskog upravljača
 Priključak MIC 1/2
Upotrijebite za priključivanje
mikrofona.
* Gumb  na jedinici ima ispupčenu
točku. Upotrijebite ispupčenu točku kao
orijentir prilikom rukovanja sustavom.
Zaslon
Gumb VOCAL FADER (str. 29)
GumbMIC ECHO (str. 29)
Kotačić MIC LEVEL (MIN/MAX)
(str. 28)
7HR
Daljinski upravljač
 Gumb TUNING MODE (str. 15)
Gumb TUNER MEMORY (str. 15)
Gumb BACK
Pritisnite za povratak na prethodni
zaslon.
Gumb OPTIONS
Pritisnite za ulazak ili izlazak
iz izbornika opcija.
Gumbi / / /
Pritisnite za odabir stavki izbornika.
Gumbi
+/– (odabir mape)
Pritisnite za odabir mape na
podatkovnom disku ili USB uređaju.
Gumb
Pritisnite da biste unijeli/potvrdili
postavke.
 Gumb SPEAKER LIGHT (str. 29)
Gumb DISPLAY
Pritisnite za promjenu informacija
na zaslonu.
Gumb SLEEP (str. 30)
Gumb  (napajanje)
Pritisnite za uključivanje sustava ili
postavljanje u stanje pripravnosti.
 Gumb PLAY MODE
(str. 13, 18)
Gumb REPEAT/FM MODE
(str. 13, 15, 18)
Gumb CLEAR (str. 14, 19)
Gumb REC TO USB (str. 24)
Pritisnite za prijenos glazbe s diska
na priključeni dodatni USB uređaj.
8HR
 Gumb FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
Gumb MEGA BASS (str. 25)
Gumb EQ (str. 25)
Gumbi / (premotavanje
unatrag/brzo premotavanje
unaprijed) (str. 13, 18)
Pritisnite da biste pronašli mjesto
u pjesmi ili datoteci tijekom
reprodukcije.
Gumbi TUNING+/– (str. 15)
Gumb  (reprodukcija)*
Pritisnite kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Gumbi / (natrag/
naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumbi PRESET+/– (str. 15)
Gumb  (pauziranje)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju. Za nastavak
reprodukcije pritisnite .
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju. Pritisnete li dvaput,
možete otkazati nastavak
reprodukcije.
——Pritisnite za prekid prijenosa
tijekom prijenosa glazbe.
——Pritisnite za zaustavljanje
ugrađene demonstracije zvuka.
Gumb VOCAL FADER (str. 29)
Gumb MIC ECHO (str. 29)
Gumbi KEY CONTROL /
(str. 29)
Gumb VOL +/–*
Pritisnite da biste prilagodili jačinu
zvuka.
* Gumbi VOL + i  na daljinskom
upravljaču imaju ispupčenu točku.
Upotrijebite ispupčenu točku kao
orijentir prilikom rukovanja sustavom.
9HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
U zidnu utičnicu
 Priključci audio ulaza i audio
izlaza
Upotrijebite audio kabel (nije priložen)
za uspostavljanje sljedećih veza:
•• Priključci AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Priključite
—
na priključke za audio
ulaz dodatne opreme.
—Priključite
—
na drugi audio sustav
za upotrebu funkcije lančane
zabave (str. 26).
•• Priključci AUDIO OUT/PARTY
CHAIN IN L/R
—Priključite
—
na priključke za
audio izlaz na TV-u ili audio/
video opremi. Zvuk se emitira
putem ovog sustava.
—Priključite
—
na drugi audio sustav za
upotrebu funkcije lančane zabave
(str. 26).
Antena  Priključite FM antenski kabel (priložen).
Vodoravno rastegnite antenu.
Savjet
•• Postavite sustav na mjesto i u položaj
s dobrim prijemom.
Područja
sa slabim
prijemom:
daleko od
prozora i sl.
10HR
Područja
s dobrim
prijemom:
blizu prozora i sl.
•• Izbjegavajte postavljanje na sljedeća mjesta.
Deaktiviranje
demonstracije
Dok je sustav isključen demonstraciju
isključite tako da, nekoliko puta
pritisnite SPEAKER LIGHT za odabir
stanja pripravnosti (str. 12).
Između zgrada
Umetnite dvije baterije R03 (veličina
AAA) (priloženo) pazeći na položaj
polova, kao što je prikazano u nastavku.
Početak rada
Umetanje baterija
U blizini mobilnih telefona,
električnih uređaja
Napomene
Na metalnim klupama
ili stolovima
•• Držite antenu udaljenu od kabela za
napajanje i USB kabela kako biste izbjegli
šumove u prijemu.
Napajanje  Priključite kabel za napajanje (priložen)
na sustav, a zatim u zidnu utičnicu.
Kada je kabel za napajanje priključen,
demonstracija (str. 12) automatski
se pokreće. Ako pritisnete  za
uključivanje sustava, demonstracija
se prekida.
•• Ne miješajte stare baterije s novima,
kao ni različite vrste baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije kako biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
Prijenos sustava
Prije prijenosa sustava provjerite nije li
umetnut neki disk i priključen neki USB
uređaj, a zatim isključite sve kabele.
Napomena
Tijekom prijenosa sustava vrlo je važno
pravilno postaviti ruku kako bi se izbjegle
tjelesne ozljede i/ili materijalna šteta.
11HR
Promjena načina zaslona
Nekoliko puta pritisnite
SPEAKER LIGHT dok je sustav
isključen.
Svaki put kada pritisnete gumb,
način prikaza mijenja se sljedećim
redoslijedom.
Demonstracija
Osvjetljenje je uključeno.
Bez zaslona (stanje pripravnosti)
Zaslon i osvjetljenje isključeni su radi
uštede energije.
O upravljanju
napajanjem
Prema zadanim postavkama sustav se
automatski isključuje nakon 15 minuta
neaktivnosti ili ako nije otkriven audio
signal. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Postavljanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti” (str. 30).
12HR
Radnja
Disk
Reprodukcija CD/MP3 diska
Savjet
Informacije o diskovima koji se mogu
reproducirati potražite u odjeljku „Mjere
opreza” (str. 36).
1 Nekoliko puta za redom
2 Stavite disk.
Pritisnite  na jedinici da biste
otvorili ladicu za disk, a zatim u nju
stavite disk tako da strana koja
sadrži naljepnicu bude okrenuta
prema gore.
Odabir
pjesme ili
datoteke
Pritisnite /.
Traženje
određenog
mjesta u
pjesmi ili
datoteci
Držite pritisnut gumb
/ tijekom
reprodukcije i otpustite
ga u željenom trenutku.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Nekoliko puta za
redom pritisnite
REPEAT/FM MODE dok
se na zaslonu ne pojavi
„REP ONE1)”, „REP
FLDR2)” ili „REP ALL3)”.
Promjena
načina
reprodukcije
Nekoliko puta za
redom pritisnite PLAY
MODE dok se uređaj za
reprodukciju zaustavlja.
Možete odabrati
uobičajenu reprodukciju
(„FLDR” za sve MP3
datoteke u mapi na
disku), nasumičnu
reprodukciju („SHUF”
ili „FLDRSHUF” za
nasumičnu reprodukciju
mape) ili reprodukciju
programa („PROGRAM”).
Kada reproducirate disk od 8 cm
poput, primjerice CD single diska,
postavite ga na unutarnji krug ladice.
3 Pritisnite  na jedinici kako
biste zatvorili ladicu za disk.
Nemojte silom gurati ladicu diska
da biste je zatvorili jer tako možete
uzrokovati kvar.
4 Pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Ostale radnje
Radnja
Učinite ovo
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite . Za
nastavak reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite . Za
nastavak reprodukcije
pritisnite . Nastavak
reprodukcije poništite
tako da dvaput
pritisnete .
+/–.
Disk
pritisnite FUNCTION dok se
„CD” ne prikaže na zaslonu.
Učinite ovo
Odabir mape Nekoliko puta za
na MP3 disku redom pritisnite
„REP ONE”: Ponovno reproduciranje
trenutačne pjesme ili datoteke.
2)
„REP FLDR” (samo MP3 disk): Ponovno
reproduciranje trenutačne mape.
3)
„REP ALL”: Ponovno reproduciranje svih
pjesama ili datoteka.
1)
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
•• Na disk s MP3 datotekama nemojte
spremati druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape.
•• Mape u kojima nema MP3 datoteka
preskaču se.
•• MP3 datoteke reproduciraju se istim
redoslijedom kojim su spremljene na disk.
•• Sustav može reproducirati samo MP3
datoteke s datotečnim nastavkom „.mp3”.
•• Čak i kada naziv datoteke ima ispravan
datotečni nastavak, ako se stvarna
datoteka razlikuje, reproduciranje te
datoteke može prouzročiti glasan šum
koji može oštetiti sustav.
13HR
•• Maksimalan broj:
—— mapa je 256 (uključujući korijensku mapu).
—— MP3 datoteka je 999.
—— razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla) je 8.
•• Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za MP3 šifriranje/pisanje,
uređajima za snimanje i medijima za
snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu
prouzročiti šum, reprodukcija može biti
isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
Napomena o reprodukciji višesesijskih
diskova
Sustav može reproducirati neprekidne sesije
na disku ako su snimljene u istom formatu
sesije kao i prva sesija. Kada sustav naiđe
na sesiju snimljenu u drukčijem formatu
sesije, ta sesija i sljedeće sesije ne mogu
se reproducirati. Imajte na umu da se
neke sesije, čak i ako su snimljene u istom
formatu, možda neće moći reproducirati.
Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
1 Nekoliko puta za redom
pritisnite FUNCTION dok se
„CD” ne pojavi na zaslonu.
2 Odaberite način reprodukcije.
Nekoliko puta za redom pritisnite
PLAY MODE dok se „PROGRAM”
ne pojavi na zaslonu tijekom
zaustavljanja uređaja za reprodukciju.
3 Odaberite željeni broj pjesme
ili datoteke.
Nekoliko puta za redom pritisnite
/ dok se na zaslonu
ne pojavi željeni broj pjesme
ili datoteke.
Odabrani
broj pjesme
ili datoteke
Ukupno vrijeme
reprodukcije
odabrane pjesme
(samo CD-DA diskovi)
Prilikom programiranja MP3
datoteka u određenoj mapi
nekoliko puta pritisnite
+/–
kako biste odabrali željenu mapu,
a zatim odaberite željenu datoteku.
14HR
4 Programirajte odabranu
pjesmu ili datoteku.
Pritisnite
da biste unijeli
odabranu pjesmu ili datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4
da biste programirali dodatne
pjesme ili datoteke, najviše
64 pjesama ili datoteka.
6 Za reproduciranje programa
pjesama ili datoteka
pritisnite .
Program se briše kada provedete
neku od sljedećih radnji:
——promijenite funkciju.
——isključite sustav.
——isključite kabel za napajanje.
——otvorite ladicu diska.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje posljednjeg koraka
iz popisa programa
Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija
zaustavljena.
Tuner
Slušanje radija
1 Nekoliko puta za redom
pritisnite FUNCTION dok se
„FM” ne pojavi na zaslonu.
Memoriranje radijskih stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY
da biste odabrali način
memoriranja tunera.
2 Izvršite podešavanje.
Za automatsko traženje
Ako traženje ne prestane, pritisnite
 da biste zaustavili traženje,
a zatim izvedite ručno podešavanje
(u nastavku).
Za ručno podešavanje
Nekoliko puta za redom pritisnite
TUNING MODE dok se „MANUAL”
ne pojavi na zaslonu, a zatim
nekoliko puta za redom pritisnite
TUNING+/– kako biste podesili
željenu stanicu.
Kada se prebacite na stanicu koja
omogućuje RDS usluge, na zaslonu
se prikazuje naziv stanice (osim na
modelima za sjevernu Ameriku).
Savjet
Kako biste smanjili statički šum slabe FM
stereo stanice, nekoliko puta za redom
pritisnite REPEAT/FM MODE dok se na
zaslonu ne pojavi „MONO”, odnosno dok se
ne isključi stereo prijem. Izgubit ćete stereo
efekt, no prijem će se poboljšati.
3 Nekoliko puta za redom
pritisnite PRESET+/– kako
biste odabrali željeni
memorirani broj.
Ako je odabranom memoriranom
broju već dodijeljena druga stanica,
tu će stanicu zamijeniti nova
stanica.
4 Pritisnite
Tuner
Nekoliko puta pritisnite
TUNING MODE dok se „AUTO” ne
pojavi na zaslonu, a zatim pritisnite
TUNING+/–. Traženje se automatski
prekida kada je stanica pronađena.
da biste pohranili
stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranjivanje ostalih stanica.
Možete memorirati najviše 20 FM
stanica.
Memorirane stanice zadržavaju
se otprilike pola dana, čak i ako
isključite kabel za napajanje ili
u slučaju nestanka struje.
Za slušanje memorirane stanice
Nekoliko puta za redom pritisnite
TUNING MODE sve dok se na zaslonu
ne pojavi „PRESET”, a zatim uzastopce
pritišćite PRESET+/– za odabir željenog
broja memorirane stanice.
15HR
USB uređaj
Prije upotrebe USB
uređaja
Za popis kompatibilnih USB uređaja
pogledajte odjeljak „Informacije
o kompatibilnim uređajima” (str. 31).
Kada sa sustavom upotrebljavate
uređaje tvrtke Apple, povežite ih
putem BLUETOOTH veze (str. 20).
Upotreba uređaja tvrtke Apple
putem USB veze nije podržana.
Napomene
•• Ako uređaj morate priključiti pomoću
USB kabela, upotrijebite USB kabel koji
je isporučen uz USB uređaj. Pojedinosti
o načinu rada potražite u uputama za rad
koje su isporučene uz USB uređaj.
•• Ovisno o vrsti priključenog USB uređaja,
možda će trebati dulje vrijeme dok se
poruka „SEARCH” pojavi na zaslonu.
•• Sustav i USB uređaj nemojte spajati preko
USB sabirnice.
•• Ako je priključen USB uređaj, sustav čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima previše mapa ili datoteka, za
čitanje USB uređaja može biti potrebno
dulje vrijeme.
•• U slučaju nekih USB uređaja na sustavu
može doći do kašnjenja u izvođenju radnji.
•• Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za šifriranje/
pisanje. Ako su audio datoteke na USB
uređaju originalno šifrirane softverom koji
nije kompatibilan, one mogu proizvoditi
šum ili isprekidani zvuk ili se uopće neće
reproducirati.
•• Ovaj sustav ne mora nužno podržavati sve
funkcije koje priključeni USB uređaj sadrži.
•• Tijekom radnji prijenosa ili brisanja
nemojte uklanjati USB uređaj. Time
možete oštetiti podatke na USB uređaju
ili oštetiti sam uređaj.
16HR
Korištenje sustava kao punjača baterija
Sustav možete upotrijebiti kao punjač
baterija za USB uređaje s mogućnošću
ponovnog punjenja.
Priključite USB uređaj na ulaz (USB).
Punjenje započinje nakon priključivanja
USB uređaja na ulaz (USB).
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
Prijenos glazbe s diska
Glazbu s diska (samo CD-DA ili MP3
diskovi) na sljedeći način možete
prenijeti na USB uređaj:
•• CD SYNC prijenos: prenosi sve
CD-DA pjesme s CD-DA diska.
•• Prijenos MP3 mape: prenosi MP3
datoteke u određenoj mapi s MP3
diska.
•• REC1 prijenos: prenosi s diska
pjesmu ili MP3 datoteku koja se
trenutačno reproducira.
1 Nekoliko puta za redom
pritisnite FUNCTION dok se
„CD” ne pojavi na zaslonu.
2 Priključite USB uređaj na
ulaz
(USB).
3 Učitajte disk koji želite
prenijeti.
4 Pripremite se za prijenos.
U slučaju CD SYNC prijenosa,
prijeđite na korak 5.
Za prijenos MP3 mape
Za prijenos MP3 datoteka
u određenoj mapi nekoliko puta
pritisnite
+/– kako biste odabrali
željenu mapu. Zatim pokrenite
reprodukciju i jednom pritisnite .
Provjerite je li se proteklo vrijeme
reprodukcije prestalo prikazivati na
zaslonu.
Za REC1 prijenos
Pritisnite / da biste
odabrali pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
Za prijenos MP3 datoteke
u određenoj mapi nekoliko puta
+/– kako biste odabrali
pritisnite
željenu mapu, a zatim pritisnite
/ za odabir MP3 datoteke
koju želite prenijeti. Zatim pokrenite
reprodukciju.
5 Pritisnite REC TO USB.
„READY” prikazuje se na zaslonu.
6 Pritisnite
.
Za zaustavljanje prijenosa
Pritisnite .
Pravila za izradu mapa i datoteka
Prilikom prijenosa na USB uređaj
mapa „MUSIC” stvara se u korijenskom
direktoriju „ROOT”. Mape i datoteke
generiraju se unutar mape „MUSIC”
u skladu s načinom i izvorom
prijenosa:
Izvor
MP3
Naziv
mape
„MP3_REC1”
Naziv
datoteke
Isto kao
izvor
CD-DA
„CD_REC1”
„TRACK001”*
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se u nizu.
Napomene
•• CD-TEXT informacije ne prenose se
u stvorene MP3 datoteke. Sustav ne
podržava standard CD-TEXT.
•• Prijenos se automatski zaustavlja:
—— ako tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju
—— ako broj audio datoteka i mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji sustav
može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju pod
istim nazivom, nazivu se dodaje sljedeći
broj u nizu, a originalna datoteka ili mapa
ne brišu se.
•• Tijekom prijenosa nemojte upotrebljavati
gumbe na daljinskom upravljaču ili na
jedinici kako biste spriječili prekidanje
prijenosa.
USB uređaj
Prijenos započinje, a zatim se
na zaslonu pojavljuje „USB REC”.
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Po završetku prijenosa na zaslonu
se pojavljuje poruka „COMPLETE”
i nastaju audio datoteke u MP3
formatu.
REC1 prijenos
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
CD SYNC prijenos
Izvor
CD-DA
Naziv
mape
„CDDA001”*
Naziv
datoteke
„TRACK001”*
Prijenos MP3 mape
Izvor
MP3
Naziv
Naziv
mape
datoteke
Isto kao izvor
17HR
Reprodukcija datoteke
Podržani su sljedeći formati audio
datoteka:
—MP3:
—
datotečni nastavak „.mp3”
—WMA:
—
datotečni nastavak „.wma”
Radnja
Učinite ovo
Promjena
načina
reprodukcije
Nekoliko puta
pritisnite PLAY MODE
dok se USB uređaj
ne zaustavi. Možete
odabrati uobičajenu
reprodukciju („FLDR”
za sve datoteke na USB
uređaju), nasumičnu
reprodukciju („SHUF”
ili „FLDRSHUF”
za nasumičnu
reprodukciju mape) ili
reprodukciju programa
(„PROGRAM”).
1 Nekoliko puta za redom
pritisnite FUNCTION dok se
„USB” ne pojavi na zaslonu.
2 Priključite USB uređaj na
ulaz (USB).
3 Pritisnite  kako biste
Prilikom reprodukcije VBR MP3/
WMA datoteka sustav može nastaviti
reprodukciju s drugog mjesta.
2)
“REP ONE”: Ponovno reproduciranje
trenutačne datoteke.
3)
“REP FLDR”: Ponovno reproduciranje
trenutačne mape.
4)
“REP ALL”: Ponovno reproduciranje
svih datoteka na USB uređaju.
1)
pokrenuli reprodukciju.
4 Pritisnite VOL +/– za
prilagodbu jačine zvuka.
Ostale radnje
Radnja
Učinite ovo
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite . Za
nastavak reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite . Za
nastavak reprodukcije
pritisnite  1).
Nastavak reprodukcije
poništite tako da
dvaput pritisnete .
Odabir mape
Nekoliko puta za
redom pritisnite
Odabir
datoteke
Pritisnite /.
Traženje
određenog
mjesta
u datoteci
Držite pritisnut gumb
/ tijekom
reprodukcije i otpustite
ga u željenom
trenutku.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Nekoliko puta za
redom pritisnite
REPEAT/FM MODE dok
se na zaslonu ne pojavi
„REP ONE2)”, „REP
FLDR3)” ili „REP ALL4)”.
+/–.
Napomene
•• Ovaj sustav ne može reproducirati audio
datoteke na USB uređaju u sljedećim
slučajevima:
—— ako ukupni broj audio datoteka
na USB uređaju prekoračuje 999.
—— ako broj mapa na USB uređaju
prekoračuje 256 (uključujući mapu
„ROOT” i prazne mape).
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno
o strukturi datoteka i mapa. Ne spremajte
ostale vrste datoteka ili bespotrebne mape
na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
•• Sustav može reproducirati samo
do dubine od 8 razina mapa.
•• Datoteke i mape prikazuju se redom kojim
su stvorene na USB uređaju.
•• Mape u kojima nema audio datoteka
preskaču se.
•• Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke
ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna
se datoteka razlikuje, reproduciranje
te datoteke može prouzročiti šum ili
uzrokovati kvar sustava.
Brisanje audio datoteka ili mapa
s USB uređaja
1 Nekoliko puta za redom pritisnite
FUNCTION dok se „USB” ne pojavi
na zaslonu.
2 Priključite USB uređaj na ulaz (USB).
18HR
3 Nekoliko puta za redom pritisnite
/ ili
+/– kako biste
odabrali audio datoteku ili mapu
koju želite izbrisati, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4 Pritisnite OPTIONS.
5 Nekoliko puta za redom pritisnite
/ kako biste odabrali „ERASE”,
a zatim pritisnite .
6 Pritisnite / kako biste odabrali
„FOLDER” ili „FILE”, a zatim
pritisnite .
„ERASE??” treperi na zaslonu.
7 Pritisnite
.
Kada brisanje završi, na zaslonu se
pojavljuje „COMPLETE”.
1 Nekoliko puta za redom
pritisnite FUNCTION dok se
„USB” ne pojavi na zaslonu.
datoteku.
Pritisnite
da biste unijeli
odabranu datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4 da
biste programirali dodatne
datoteke, najviše 64 datoteke.
6 Za reproduciranje programa
datoteka pritisnite .
Program se briše kada provedete
neku od sljedećih radnji:
——promijenite funkciju.
——isključite sustav.
——isključite kabel za napajanje.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje posljednjeg koraka
iz popisa programa
USB uređaj
Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
4 Programirajte odabranu
Pritisnite CLEAR kada je reprodukcija
zaustavljena.
2 Odaberite način reprodukcije.
Nekoliko puta za redom pritisnite
PLAY MODE dok se „PROGRAM”
ne pojavi na zaslonu tijekom
zaustavljanja uređaja za reprodukciju.
3 Odaberite željeni broj datoteke.
Nekoliko puta za redom pritisnite
/ dok se na zaslonu ne
pojavi željeni broj datoteke.
Odabrani broj datoteke
Prilikom programiranja MP3/
WMA datoteka u određenoj mapi
nekoliko puta za redom pritisnite
+/– za odabir željene mape, a zatim
odaberite željenu datoteku.
19HR
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična BLUETOOTH tehnologija
bežična je tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja. Domet rada bežične
BLUETOOTH tehnologije iznosi oko
10 metara.
Podržane BLUETOOTH verzije, profili
i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Odjeljak za BLUETOOTH” (str. 39).
O indikatoru za BLUETOOTH
BLUETOOTH indikator svijetli ili treperi
na uređaju kako bi prikazao status
BLUETOOTH veze.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH
u stanju
pripravnosti
Polako treperi
BLUETOOTH
uparivanje
Brzo treperi
BLUETOOTH
veza je
uspostavljena
Svijetli
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Kada se
postupak uparivanja jednom obavi,
ne mora se ponovo obavljati.
Ako je vaš uređaj pametni telefon koji
je kompatibilan s tehnologijom NFC,
ručni postupak uparivanja nije nužan.
(Pogledajte „Povezivanje jednim
dodirom BLUETOOTH putem funkcije
NFC” (str. 22).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 metra od
sustava.
2 Pritisnite BLUETOOTH na
jedinici kako biste odabrali
BLUETOOTH funkciju.
„BT AUDIO” prikazuje se na zaslonu.
Savjeti
•• Ako nema informacija o uparivanju
sustava (primjerice ako upotrebljavate
BLUETOOTH funkciju po prvi put od
kupnje), „PAIRING” treperi na zaslonu
i sustav automatski ulazi u način rada
za uparivanje. U tom slučaju nastavite
na 4. korak.
•• Ako je BLUETOOTH veza uspostavljena,
prekinite BLUETOOTH vezu (str. 22).
3 Pritisnite i držite BLUETOOTH
na jedinici dulje od 3 sekunde.
„PAIRING” treperi na zaslonu.
4 Provedite postupak
uparivanja na BLUETOOTH
uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
20HR
5 Odaberite „MHC-V11” na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Napomena
Ako je za BLUETOOTH uređaj potrebna
lozinka, unesite „0000”. „Lozinka” se
može zvati „pristupni kod”, „PIN kod”,
„PIN broj” ili „Zaporka”.
6 Uspostavite BLUETOOTH vezu
na BLUETOOTH uređaju.
Kada se uparivanje završi
i uspostavi se BLUETOOTH veza, na
zaslonu se pojavljuje „BT AUDIO”.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, veza
se može automatski uspostaviti
nakon dovršetka uparivanja.
Napomene
Poništavanje postupka uparivanja
Na jedinici pritisnite BLUETOOTH.
Brisanje svih informacija
o registraciji uparivanja
Za brisanje svih informacija
o registraciji uparivanja sustav morate
vratiti na zadane tvorničke postavke.
Pogledajte odjeljak „Vraćanje sustava
na izvorne postavke” (str. 35).
Možete rukovati BLUETOOTH uređajem
tako da spojite sustav i BLUETOOTH
uređaj pomoću funkcije AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće:
—je
— li BLUETOOTH funkcija uključena
na BLUETOOTH uređaju.
—Uparivanje
—
je dovršeno (str. 20).
Nakon povezivanja sustava
i BLUETOOTH uređaja, reprodukcijom
možete upravljati tako da
pritisnete , ,  i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na
jedinici kako biste odabrali
BLUETOOTH funkciju.
„BT AUDIO” prikazuje se na zaslonu.
2 Uspostavite vezu
s BLUETOOTH uređajem.
Zadnji povezani BLUETOOTH uređaj
automatski će se povezati.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja ako uređaj
nije povezan.
BLUETOOTH
•• Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite
postupak od koraka 1 do 6.
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
3 Pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete morati dvaput
pritisnuti .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju audio izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4 Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu pomoću
gumba VOL +/– .
Napomena
Ako pokušate povezati drugi BLUETOOTH
uređaj sa sustavom, prekinut će se veza
s trenutačno povezanim BLUETOOTH
uređajem.
21HR
Prekid BLUETOOTH veze
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta za redom pritisnite
/ kako biste odabrali
„DISCONNECT”, a zatim pritisnite
.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
BLUETOOTH veza će se možda
automatski poništiti nakon što
zaustavite reprodukciju.
Povezivanje jednim
dodirom BLUETOOTH
putem funkcije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
Kada dodirnete sustav pametnim
telefonom koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC, automatski
će se dogoditi sljedeće:
—sustav
—
se uključuje uz funkciju
BLUETOOTH.
—sustav
—
dovršava uparivanje
i uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™
2.3.3 ili noviji, ne uključujući
sustav Android 3.x)
Napomene
•• Sustav istodobno prepoznaje samo jedan
pametni telefon kompatibilan s tehnologijom
NFC i povezuje se s njim. Ako sa sustavom
pokušate povezati drugi pametni telefon
kompatibilan s tehnologijom NFC, raskinut će
se veza s trenutačno povezanim pametnim
telefonom kompatibilnim s tehnologijom NFC.
•• Ovisno o vašem pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC,
možda ćete prethodno morati provesti
sljedeće korake na pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC.
—— Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona kompatibilnog
s tehnologijom NFC.
22HR
—— Ako pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC upotrebljava verziju
operacijskog sustava Android stariju
od verzije 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” besplatna je
aplikacija za pametne telefone sa
sustavom Android, a može se preuzeti
na web-mjestu Google Play™.
(Aplikacija nije dostupna u svim
državama/regijama.)
1 Mobilnim uređajem, kao što
je pametni telefon ili tablet,
dodirnite oznaku N-Mark na
jedinici dok mobilni uređaj
ne počne vibrirati.
Povezivanje dovršite slijedeći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
indikator BLUETOOTH na jedinici
prestaje treperiti i ostaje uključen.
Na zaslonu se pojavljuje „BT AUDIO”.
2 Pokrenite reprodukciju na
izvoru zvuka na pametnom
telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savjet
U slučaju da uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, učinite sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice ako
upotrebljavate torbicu za pametni telefon
dostupnu na tržištu.
—— Ponovno dodirnite pametnim telefonom
oznaku N-Mark na jedinici.
—— Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovno pametnim telefonom
dodirnite oznaku N-Mark na jedinici.
Reprodukcija kodekom
za visoku kvalitetu zvuka
(AAC/LDAC™)
Sustav s BLUETOOTH uređaja može
primati podatke u formatu kodeka AAC
ili LDAC. On omogućuje reprodukciju
uz veću kvalitetu zvuka.
Zadana postavka ovog sustava jest „AUTO”.
Za primjenu promjena postavki morate
prekinuti BLUETOOTH vezu (str. 22),
a zatim ponovno uspostaviti
BLUETOOTH vezu.
1 Pritisnite BLUETOOTH na
jedinici kako biste odabrali
BLUETOOTH funkciju.
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Nekoliko puta za redom
pritisnite / kako biste
odabrali „BT:CODEC”, a zatim
pritisnite .
4 Nekoliko puta za redom
pritisnite / kako biste
odabrali postavku, a zatim
pritisnite .
•• AUTO: Sustav otkriva koji se
kodek upotrebljava na izvornom
uređaju i automatski odabire
optimalni kodek: „SBC”, „AAC”
ili „LDAC*”.
•• SBC: Uvijek se primjenjuje
„SBC” bez obzira na kodek koji
se upotrebljava na izvornom
uređaju.
* Dostupno je samo kada BLUETOOTH
uređaj podržava kodek.
Napomena
Možete uživati u višoj kvaliteti zvuka kada
je izvorni uređaj kompatibilan s kodecima
AAC ili LDAC, a ova je funkcija postavljena
na vrijednost „AUTO”. No zvuk se može
prekinuti ovisno o uvjetima BLUETOOTH
komunikacije. Ako se to dogodi, postavite
funkciju na vrijednost „SBC”.
Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa u bitovima
od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
1)
2)
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti
BLUETOOTH
„BT AUDIO” prikazuje se na zaslonu.
LDAC je tehnologija audio kodiranja
koju je razvila tvrtka Sony, a koja
omogućuje prijenos audio
sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res)
čak i preko BLUETOOTH veze.
Za razliku od ostalih tehnologija
kodiranja koje su kompatibilne
s tehnologijom BLUETOOTH,
kao što je SBC, ona radi bez
snižavanja frekvencija signala
audio sadržaja visoke rezolucije1).
Omogućuje i prijenos približno
triput više podataka2) od ostalih
tehnologija za prijenos putem
BLUETOOTH bežične mreže, uz
neusporedivu kvalitetu zvuka
i zahvaljujući učinkovitom kodiranju
i poboljšanom pakiranju podataka.
BLUETOOTH stanje pripravnosti
omogućuje sustavu da se automatski
uključi kada uspostavite BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta za redom
pritisnite / kako biste
odabrali „BT:STBY”, a zatim
pritisnite .
3 Nekoliko puta za redom
pritisnite / kako biste
odabrali postavku, a zatim
pritisnite .
•• ON: Sustav se automatski uključuje
čak i kada je u stanju pripravnosti.
•• OFF: Isključuje tu funkciju.
Savjet
Onemogućite BLUETOOTH stanje
pripravnosti kako biste smanjili potrošnju
energije u stanju pripravnosti (Eco-Mode).
23HR
Uključivanje
i isključivanje
BLUETOOTH signala
Upotreba aplikacije
„SongPal” putem
BLUETOOTH veze
Možete se povezati na sustav
s uparenog BLUETOOTH uređaja
u svim funkcijama kad je BLUETOOTH
signal sustava postavljen na uključeno.
BLUETOOTH signal uključen je
po zadanoj postavci.
O aplikaciji
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
Pritisnite i držite  i TUNING–
oko 5 sekundi.
„BT ON” ili „BT OFF” prikazuje se na
zaslonu.
Sustavom možete upravljati putem
besplatne aplikacije „SongPal”
dostupne na web-mjestima Google
Play i App Store. Potražite „SongPal”
ili skenirajte dvodimenzionalni
kod u nastavku, a zatim preuzmite
besplatnu aplikaciju kako biste saznali
više o praktičnim značajkama.
Napomena
Sljedeće radnje ne možete obaviti kada
je BLUETOOTH signal isključen:
—— Uparivanje i/ili povezivanje s BLUETOOTH
uređajem
—— Postavljanje BLUETOOTH audio kodeka
—— Postavljanje BLUETOOTH stanja
pripravnosti
—— Upotreba aplikacije „SongPal” putem
BLUETOOTH veze
24HR
Napomene
•• Ako aplikacija „SongPal” ne radi ispravno,
prekinite BLUETOOTH vezu (str. 22),
a zatim ponovno uspostavite BLUETOOTH
vezu kako bi BLUETOOTH veza ispravno
radila.
•• Sadržaj kojim možete upravljati putem
aplikacije „SongPal” ovisi o povezanom
uređaju.
•• Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se
promijeniti bez prethodne obavijesti.
Prilagodba zvuka
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Učinite ovo
Prilagođavanje Pritisnite VOL +/–.
jačine zvuka
Generiranje
dinamičnijeg
zvuka
Nekoliko puta za
redom pritisnite
MEGA BASS dok se
na zaslonu ne pojavi
„BASS ON”.
Postavljanje
Nekoliko puta za
zvučnog efekta redom pritisnite EQ
dok se prikaže željeni
zvučni efekt.
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ EFFECT)
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Pritisnite sljedeći gumb za
odabir vrste efekta.
•• FLANGER: stvara duboki efekt
„flangiranja” (engl. flanging) koji
je sličan buci mlažnjaka.
•• ISOLATOR: izolira specifični
frekvencijski pojas prilagodbom
drugih frekvencijskih pojasa.
Ova je značajka korisna kada se,
primjerice, želite usredotočiti na
vokale.
2 Okrenite gumb VOLUME/
DJ CONTROL kako biste
prilagodili razinu efekta.
Pritisnite DJ OFF.
Napomene
•• DJ EFFECT automatski se isključuje:
—— ako isključite sustav
—— ako uključite ili isključite funkciju
lančane zabave
•• DJ EFFECT ne utječe na prenesene audio
datoteke. Prenesene audio datoteke
generirat će se bez funkcije DJ EFFECT čak
i ako ste je uključili.
•• Ne možete upotrebljavati
VOLUME/DJ CONTROL na jedinici za
prilagodbu jačine zvuka kada je uključen
DJ EFFECT. Pritisnite VOL +/– na daljinskom
upravljaču za prilagodbu jačine zvuka.
Prilagodba zvuka
Za isključivanje efekta
25HR
Ostale radnje
Upotreba funkcije Lančana zabava
Možete povezati više audio sustava u lanac kako biste stvorili zanimljivije
okruženje zabave i bogatiji zvuk.
„Aktivirani sustav u lancu postat će „Domaćin zabave” i dijeliti glazbu.” Ostali
sustavi postat će „Gosti zabave” i reproducirati istu glazbu kao „Domaćin zabave”.
Postavljanje Lančane zabave
Postavite funkciju lančane zabave povezujući sve sustave audio kabelima
(nisu priloženi).
Prije spajanja kabela isključite kabel za napajanje.
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Posljednji sustav
Priključivanje
nastavite sve
do posljednjeg
sustava.
Drugi sustav
Prvi sustav
•• Posljednji sustav mora biti povezan na prvi sustav.
•• Svaki sustav može biti domaćin zabave.
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav u lancu.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Za odabir novog Domaćina zabave” (str. 28).
•• Provjerite je li odabrana neka druga funkcija, a ne Audio In . Kada je odabrana
funkcija Audio In, funkcija lančane zabave ne može se aktivirati.
26HR
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Priključivanje
nastavite sve
do posljednjeg
sustava.
Posljednji
sustav*
Drugi sustav
Prvi sustav
* Priključite sustav koji nije opremljen funkcijom lančane zabave na zadnji sustav. Obavezno
odaberite funkciju audio ulaza na tom posljednjem sustavu.
Ostale radnje
•• Posljednji sustav nije povezan s prvim.
•• Morate odabrati prvi sustav kao domaćina zabave, tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se aktivira funkcija lančane zabave.
27HR
Uživanje u Lančanoj zabavi
1 Uključite kabel za napajanje
u utičnicu, a zatim uključite
sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka
na svakom sustavu.
3 Funkciju lančane zabave
uključite na sustavu koji
će se upotrebljavati kao
domaćin zabave.
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
Nekoliko puta za redom
pritisnite FUNCTION kako biste
odabrali funkciju koju želite.
Kada se povezujete pomoću
mogućnosti  (str. 26),
nemojte odabrati funkciju Audio
In. Ako odaberete tu funkciju,
funkcija lančane zabave ne
može se aktivirati.
Pokrenite reprodukciju pa držite
pritisnut MEGA BASS na jedinici
dok se „PARTY CHAIN HOST”
ne pojavi na zaslonu.
Domaćin zabave pokreće
lančanu zabavu, a drugi sustavi
automatski postaju gosti
zabave. Svi sustavi reproduciraju
istu glazbu kao domaćin zabave.
Za odabir novog Domaćina zabave
Ponovite 3. korak odjeljka „Uživanje
u Lančanoj zabavi” na sustavu kojeg
želite postaviti kao novog domaćina
zabave. Trenutačni domaćin zabave
automatski će postati gost zabave. Svi
sustavi reproduciraju istu glazbu kao
novi domaćin zabave.
Napomene
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina zabave tek nakon što se
funkcija lančane zabave uključi za sve
sustavi u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko sekundi,
ponovite 3. korak odjeljka „Uživanje
u Lančanoj zabavi”.
Za deaktiviranje Lančane zabave
Kada taj sustav upotrebljavate kao
domaćina zabave, pritisnite i držite
MEGA BASS na jedinici.
Kada neki drugi sustav upotrebljavate
kao domaćina zabave, pritisnite i držite
PARTY CHAIN na domaćinu zabave.
Napomena
Ako se funkcija lančane zabave ne isključi
nakon nekoliko sekundi, ponovno obavite
gore opisanu radnju na domaćinu zabave.
Pjevanje uz podlogu:
karaoke
Napomene
•• Ovisno o ukupnom broju sustava koje ste
povezali, može potrajati neko vrijeme dok
gosti zabave počne reproducirati glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće utjecati
na izlazni zvuk na gostima zabave.
•• Kada na domaćinu zabave upotrebljavate
mikrofon, gosti zabave ne emitiraju zvuk.
•• Kada neki od sustava u lancu obavlja USB
prijenos, pričekajte da sustav dovrši ili
prekine prijenos prije uključivanja funkcije
lančane zabave.
•• Pojedinosti o radu ostalih sustava
potražite u uputama za rad tih sustava.
28HR
Priprema za karaoke
1 Na jedinici opciju MIC LEVEL
postavite na MIN kako
biste smanjili jačinu zvuka
mikrofona.
Raspon jačine zvuka mikrofona
2 Spojite dodatni mikrofon
u priključak MIC 1 ili MIC 2
na jedinici.
Spojite još jedan dodatni mikrofon
ako želite pjevati u duetu.
3 Pokrenite reprodukciju glazbe
i prilagodite jačinu zvuka
mikrofona. Više puta zaredom
pritisnite MIC ECHO kako biste
prilagodili efekt jeke.
4 Započnite pjevati uz glazbenu
podlogu.
Napomene
Pritisnite SPEAKER LIGHT.
Rasvjeta zvučnika je uključena.
Isključivanje rasvjete zvučnika
Ponovno pritisnite SPEAKER LIGHT.
Napomena
Ako je osvjetljenje blještavo, možete
uključiti sobnu rasvjetu ili isključiti
osvjetljenje.
Upotreba dodatne
opreme
1 Priključite dodatnu opremu
na priključke AUDIO IN L/R na
jedinici pomoću audio kabela
(nije priložen).
2 Nekoliko puta za redom
Upotreba prigušenja glasa
Možete smanjiti zvuk glasa iz stereo izvora.
Nekoliko puta za redom
pritisnite VOCAL FADER dok se
„FADE ON” ne pojavi na zaslonu.
Za poništavanje efekta prigušenja
glasa nekoliko za redom puta pritisnite
VOCAL FADER dok se na zaslonu ne
pojavi „FADE OFF”.
Napomena
Ako želite upotrijebiti prigušenje glasa
u funkcijama CD ili USB, uključite način
rada karaoke priključivanjem mikrofona.
Promjena tonaliteta
(kontrola tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet svoga
glasa u načinu karaoke.
pritisnite FUNCTION dok
se „AUDIO IN” ne pojavi
na zaslonu.
Ostale radnje
•• Način rada karaoke uključen je kada
je mikrofon priključen.
•• Ako zvuk zavija:
—— odmaknite mikrofon od sustava.
—— drugamo usmjerite mikrofon.
—— smanjite jačinu zvuka mikrofona.
—— pritisnite VOL – kako biste smanjili
jačinu zvuka ili nekoliko puta za
redom pritisnite MIC ECHO kako biste
prilagodili razinu jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
Uživanje u glazbi uz
uključenu rasvjetu
zvučnika
3 Započnite reprodukciju
na priključenoj opremi.
4 Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
priključene opreme. Ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu pomoću
gumba VOL +/– .
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako jačina zvuka priključene
opreme nije dovoljno glasna. U tom slučaju
povećajte jačinu zvuka opreme. Upute
za isključivanje funkcije automatskog
načina pripravnosti potražite u odjeljku
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti” (str. 30).
29HR
Promjena informacija
na zaslonu
Možete, na primjer, pregledavati
informacije kao što su broj pjesme,
naziv datoteke/mape, naziv albuma
i ime izvođača.
Nekoliko puta za redom pritisnite
DISPLAY kada je sustav uključen.
Napomene o prikazanim informacijama
•• Znakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „_”.
•• Sljedeće se ne prikazuje:
—— ukupno vrijeme reprodukcije za MP3
disk i USB uređaj.
—— preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/
WMA datoteku.
•• Sljedeće se ne može prikazati ispravno:
—— proteklo vrijeme reprodukcije MP3/
WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima).
—— naziv mape i datoteka koje nisu
usklađene sa standardom ISO9660
razina 1/razina 2 u formatu proširenja.
Upotreba mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Sustav se automatski isključuje nakon
memoriranog vremena.
Nekoliko puta za redom
pritisnite SLEEP kako biste
odabrali željeno vrijeme.
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje poništite tako da nekoliko
puta za redom pritisnite SLEEP kako
biste odabrali „OFF”.
Napomena
Prilikom otvaranja i zatvaranja ladice diska
može se produljiti vrijeme preostalo do
isključivanja sustava.
Savjeti
•• Kako biste provjerili preostalo vrijeme prije
nego što se sustav isključi, pritisnite SLEEP.
•• Ako odaberete „AUTO”, sustav se
automatski isključuje kada se trenutačni
disk ili USB uređaj zaustavi ili u roku od
100 minuta.
30HR
Isključivanje gumba na
jedinici (zaključavanje
gumba)
Gumbe na jedinici možete isključiti
(osim ) kako biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice
kada djeca diraju uređaj.
Pritisnite i držite DJ OFF i  na
jedinici dulje od 3 sekunde.
„LOCK ON” prikazuje se na zaslonu.
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za isključivanje funkcije zaključavanja
gumba pritisnite i držite DJ OFF i  na
jedinici dulje od 3 sekunde dok se ne
zaslonu ne pojavi „LOCK OFF”.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Prema zadanim je postavkama
ovaj sustav postavljen tako da se
automatski isključuje nakon približno
15 minuta ako uređajem ne rukujete ili
ako nema izlaza audio signala.
Funkciju isključite tako da
držite pritisnutim gumb 
dok je sustav uključen, sve
dok se na zaslonu ne pojavi
„AUTO STANDBY OFF”.
Za uključivanje funkcije postupak
ponavljajte dok se na zaslonu ne
pojavi poruka „AUTO STANDBY ON”.
Napomene
•• „STANDBY” treperi na ploči zaslona prije
ulaska u stanje pripravnosti.
•• Funkcija automatskog stanja pripravnosti
ne radi u sljedećim slučajevima:
—— dok je uključena funkcija tunera.
—— dok je uključen mjerač vremena za
automatsko isključivanje.
Dodatne informacije
Informacije
o kompatibilnim
uređajima
O podržanim USB uređajima
•• Ovaj sustav podržava samo
USB klasu masovne pohrane.
•• Ovaj sustav podržava samo FAT
format USB uređaja (osim exFAT).
•• Neki USB uređaji ne rade s ovim
sustavom.
O BLUETOOTH komunikaciji
za iPhone i iPod touch
Web-mjesta za kompatibilne
uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije
o kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u SAD-u:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Ako se za vrijeme upotrebe sustava
pojavi problem, slijedite korake
opisane u nastavku prije obraćanja
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony. Ako se prikaže poruka pogreške,
zapišite informacije radi lakšeg
dijagnosticiranja.
1 Provjerite je li problem
naveden u ovom odjeljku
„Rješavanje problema”.
2 Provjerite sljedeća web-
mjesta korisničke podrške.
Za korisnike u SAD-u:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/
support
Na ovim web-mjestima pronaći
ćete najnovije informacije za
podršku i odgovore na najčešća
pitanja (FAQ).
Imajte na umu da bi se, ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke
dijelove, ti dijelovi mogli zadržati.
Dodatne informacije
Podržani uređaji
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
Rješavanje problema
Ako se „PROTECT” prikazuje na
zaslonu
Odmah isključite kabel za napajanje
i provjerite sljedeće stavke nakon
što „PROTECT” nestane.
•• Blokira li nešto ventilacijske
otvore sustava?
•• Postoji li kratki spoj na USB ulazu?
Kada provjerite gornje stavke
i zaključite da nema poteškoća,
ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav. Ako
je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
31HR
Općenito
Sustav se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Sustav se ne može isključiti iako je
pritisnut gumb .
•• Možda ste nehotično postavili
način prikaza na pokazni način.
Nekoliko puta za redom pritisnite
SPEAKER LIGHT kako biste odabrali
stanje pripravnosti (str. 12).
Sustav je neočekivano prešao
u stanje pripravnosti.
•• Ne radi se o kvaru. Sustav
automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili ako nema izlaza
audio signala (str. 30).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Provjerite vezu dodatne opreme,
ako je priključena (str. 10).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Isključite kabel za napajanje iz
utičnice, ponovno ga priključite
i uključite sustav.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon ispravno
priključen u priključak MIC 1 ili MIC 2.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
Čuje se jako zujanje ili šum.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
•• Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma
(dostupno u trgovinama) na kabel
za napajanje.
•• Isključite obližnje električne uređaje.
•• Kada je sustav u stanju pripravnosti
ili tijekom reprodukcije, možda ćete
čuti šum iz ventilatora sustava. Ne
radi se o kvaru.
32HR
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač sustavu.
•• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru sustava.
•• Zamijenite baterije (R03/veličina AAA).
•• Premjestite sustav dalje od
fluorescentnog svjetla.
Čuje se jeka.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon od sustava ili
drugamo usmjerite mikrofon.
Osim gumba  ne radi nijedan gumb
na jedinici, a na zaslonu se pojavljuje
poruka „LOCK ON”.
•• Postavite funkciju zaključavanja
gumba na isključeno (str. 30).
Na zaslonu se pojavljuje „SEARCH”,
„READING” ili „TUNING”.
•• Upravljajte sustavom nakon
što poruka nestane.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i na zaslonu
se pojavljuje „LOCKED”.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Reprodukcija ne počinje.
•• Očistite disk (str. 36).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 36).
•• Uklonite disk i očistite vlagu na
disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
Zvuk je isprekidan.
•• Očistite disk (str. 36).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Premjestite sustav na mjesto
bez vibracija.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Način reprodukcije postavite na
uobičajeni način reprodukcije
(str. 13).
•• Odabrana je funkcija Resume
Play. Dvaput pritisnite . Zatim
pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Pokretanje reprodukcije traje dulje
no inače.
•• Sljedeće vrste diskova mogu
produljiti vrijeme potrebno za
početak reprodukcije:
—disk
—
snimljen s kompliciranom
strukturom mapa
—disk
—
snimljen u višesesijskom
načinu rada
—disk
—
koji nije finaliziran (disk na koji
se mogu dodati podaci)
—disk
—
koji ima velik broj mapa.
USB uređaj
Priključeni USB uređaj ne može
se puniti.
•• Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno priključen.
Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav
i provjerite pojavljuje li se na
zaslonu „USB”.
Poruka „SEARCH” prikazuje se dulje
vrijeme ili je potrebno dulje vrijeme
za početak reprodukcije.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka.
——Struktura datoteka iznimno je složena.
—Prevelik
—
je kapacitet memorije.
—Unutarnja
—
je memorija
fragmentirana.
Na zaslonu se pojavljuje
„OVER CURRENT”
•• Utvrđen je problem s naponom
električne struje iz ulaza (USB).
Isključite sustav i uklonite USB uređaj
iz ulaza (USB). Provjerite je li sve
u redu s USB uređajem. Ako se ovaj
uzorak prikaza i dalje pojavljuje,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Dodatne informacije
USB uređaj ne radi ispravno.
•• Ako priključite USB uređaj koji nije
podržan, može doći do sljedećih
problema. Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 31).
—USB
—
uređaj nije prepoznat.
—Nazivi
—
datoteka ili mapa ne
prikazuju se na ovom sustavu.
—Reprodukcija
—
nije moguća.
—Zvuk
—
je isprekidan.
—Čuje
—
se šum.
—Emitirani
—
je zvuk izobličen.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji
nije podržan. Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 31).
•• Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju šumove
ili je zvuk izobličen. Šum se možda
pojavio tijekom postupka prijenosa.
Izbrišite datoteku i pokušajte je
ponovno prenijeti.
•• Prilikom kodiranja audio datoteke
upotrijebljena je niska brzina
prijenosa u bitovima. Audio datoteku
na USB uređaj pošaljite većom
brzinom prijenosa u bitovima.
Pogrešan prikaz.
•• Znakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „_”.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji
nije podržan. Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 31).
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za rad USB uređaja
kako biste riješili problem.
33HR
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji
nije podržan. Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 31).
•• USB uređaj nije ispravno formatiran.
O formatiranju uređaja pročitajte
u uputama za upotrebu USB uređaja.
•• Isključite sustav i izvadite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima prekidač,
isključite USB uređaj i ponovno ga
uključite nakon njegova uklanjanja
sa sustava. Zatim ponovite prijenos
datoteka.
•• Ako se radnje prijenosa i brisanja
ponove više puta, struktura
datoteke na USB uređaju postaje
fragmentirana. Pogledajte upute
za rad USB uređaja kako biste riješili
problem.
•• USB uređaj isključen je ili je tijekom
prijenosa isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično prenesenu
datoteku i ponovite prijenos. Ako
se time problem ne riješi, USB uređaj
možda je pokvaren. Pogledajte
upute za rad USB uređaja kako
biste riješili problem.
Ne možete izbrisati audio datoteke ili
mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
postupka brisanja. Izbrišite
djelomično izbrisanu datoteku.
Ako se time problem ne riješi,
USB uređaj možda je pokvaren.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Reprodukcija ne počinje.
•• Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji
nije podržan. Pogledajte odjeljak
„Informacije o kompatibilnim
uređajima” (str. 31).
34HR
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Način reprodukcije postavite na
uobičajeni način reprodukcije
(str. 18).
•• Odabrana je funkcija Resume
Play. Dvaput pritisnite . Zatim
pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Nije moguće reproducirati datoteke.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani datotečnim sustavima
koji nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako upotrebljavate USB uređaj podijeljen
na particije, možete reproducirati samo
datoteke s prve particije.
•• Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće
reproducirati.
•• Ovaj sustav ne može reproducirati
datoteke sa zaštitom autorskih prava
DRM (Digital Right Management).
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji za pohranu možda ne
podržavaju sve FAT datotečne sustave.
Više pojedinosti potražite u uputama za
rad pojedinačnog USB uređaja za pohranu
ili se obratite proizvođaču.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijem stanica
•• Ispravno spojite antenu.
•• Promijenite položaj antene i njezino
usmjerenje kako biste dobili dobar prijem.
•• Pazite da antena bude udaljena
od kabela za napajanje kako biste
izbjegli šumove u prijemu.
•• Isključite električne uređaje u blizini.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijema.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće provesti uparivanje.
•• Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
•• Pazite da unesete ispravnu lozinku
prilikom odabira naziva sustava
(ovog sustava) na BLUETOOTH
uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne otkriva sustav
ili se na zaslonu pojavljuje „BT OFF”.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
„BT ON” (str. 24).
Priključivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali
povezati ne podržava profil A2DP
i ne može se povezati sa sustavom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisane su informacije o registraciji
uparivanja. Ponovite postupak
uparivanja.
•• Vraćanjem sustava na zadane
tvorničke postavke izbrišite
informacije o registraciji uparivanja
BLUETOOTH uređaja (str. 35)
pa ponovite postupak uparivanja
(str. 20).
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje
se na ovom sustavu.
•• Najprije povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
VOL +/–.
Funkcija lančane zabave ne može
se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 26).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
zvučnika ispravno priključeni.
•• Odaberite funkciju koja nije
Audio In (str. 28).
Funkcija lančane zabave ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga ponovno
uključite kako biste uključili funkciju
lančane zabave.
Vraćanje sustava na izvorne
postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovno priključite
strujni kabel za napajanje,
a zatim uključite sustav.
2 Držite pritisnut gumb  i
–
na jedinici dok se na zaslonu
ne pojavi „RESET”.
Sve se korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane
radijske stanice i registracijske
informacije uparivanja, vraćaju
na tvornički zadane postavke.
Dodatne informacije
Zvuk preskače ili oscilira ili se
prekinula veza.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili izbjegnite prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežična LAN mreža, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
Lančana zabava
Čuje se jako zujanje, šum ili je zvuk
izobličen.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili izbjegnite prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežična LAN mreža, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka povezanog
BLUETOOTH uređaja.
35HR
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može se
prikazati ili treperiti na zaslonu tijekom
rada.
DISC ERR
Učitali ste disk koji se ne može
reproducirati.
ERROR
Ne možete prenijeti glazbu na USB
uređaj jer USB uređaj ima zaštitu od
snimanja ili je memorija USB uređaja
puna.
FULL
Pokušali ste programirati više od 64 koraka.
NO FILE
Na USB uređaju ili CD-R/CD-RW
diskovima nema datoteka koje je
moguće reproducirati.
NO STEP
Obrisani su svi programirani koraci.
NO USB
Nije spojen USB uređaj ili je spojen
USB uređaj koji nije podržan.
PARTY CHAIN GUEST
Sustav je postao gost zabave nakon
što je funkciju lančane zabave
pokrenuo domaćin zabave.
PARTY CHAIN HOST
Sustav je pokrenuo funkciju lančane
zabave i postao domaćin zabave.
PLS STOP
Pokušali ste izvesti radnju koja
se može provoditi samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
•• audio CD
•• CD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
•• CD-ROM
•• CD-R/CD-RW diskovi osim onih snimljenih
u formatu glazbenog CD-a u skladu sa
standardom ISO9660 razine 1/razine 2
•• CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom načinu rada koji nisu
dovršeni pomoću „zatvaranja sesije”
•• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD‑RW mediji koji su
ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
•• CD-R/CD-RW disk koji nije ispravno
finaliziran
•• Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu
MPEG1 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
•• diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku
srca, kvadrata, zvijezde)
•• diskovi na koje je pričvršćena ljepljiva
vrpca, papir ili naljepnica
•• unajmljeni ili korišteni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo izviruje
izvan naljepnice
•• diskovi s naljepnicama ispisanim tintom
koja je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao što
su benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje
dostupna na tržištu ili antistatički raspršivač
namijenjen gramofonskim pločama.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
O sigurnosti
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni vod)
iz zidne utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
isključivanja jedinice uvijek držite utikač.
Nikada ne vucite za kabel.
•• Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj iz
struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije daljnje upotrebe.
•• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
36HR
O BLUETOOTH komunikaciji
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti
od približno 10 metara (udaljenost bez
zapreka). Učinkoviti komunikacijski raspon
može se skratiti u sljedećim uvjetima.
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
—— Lokacije gdje je instaliran bežični LAN
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
—— Na mjestima na kojima se generiraju
drugi elektromagnetski valovi
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s bežičnom
LAN mrežom
(IEEE 802.11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja
s mogućnošću bežičnog LAN-a može
doći do elektromagnetskih smetnji. To bi
moglo uzrokovati sporiju brzinu prijenosa,
šum ili nemogućnost povezivanja. U tom
slučaju pokušajte sljedeće:
—— Sustav upotrebljavajte na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme
s bežičnom LAN mrežom.
—— Isključite napajanje bežične LAN
opreme kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj unutar 10 metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj postavite
što je moguće bliže jedan drugom.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati
kvarom, uvijek isključite napajanje sustava
i BLUETOOTH uređaja na sljedećim mjestima:
—— u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje mogu postojati
zapaljivi plinovi
—— blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
u skladu s BLUETOOTH specifikacijama
kako bi se omogućilo sigurno povezivanje
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. No ta sigurnost može biti
nedovoljna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima pa uvijek budite
oprezni prilikom uspostavljanja komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
•• Tvrtka Sony neće se ni na koji način
smatrati odgovornom za štete ili drugi
gubitak nastao zbog curenja informacija
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
sustav.
O zagrijavanju
•• Zagrijavanje sustava tijekom rada
uobičajeno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći
jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen
od magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti zbog
magnetskih valova. U tom slučaju isključite
TV, pričekajte od 15 do 30 minuta te ga
ponovno uključite.
Ako ne dođe do poboljšanja postavite
sustav dalje od TV-a.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivnu
spužvu, prašak za ribanje ili otapalo poput
razrjeđivača, alkohola ili benzina.
Dodatne informacije
O postavljanju
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu
ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ako sustav premjestite s hladnog na toplo
mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzirati
na lećama unutar sustava i prouzročiti
neispravnost sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
37HR
•• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućavaju
povezivanje ili mogu rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili uvjetima
u okolini.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA
ZA AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(Samo za model za korisnike
u Sjedinjenim Američkim Državama)
Lijevi/desni kanal:
S opterećenjem od 3 oma,
oba kanala u pogonu,
od 120 – 10.000 Hz; nazivna
RMS snaga minimalno 30 vata po
kanalu s ne više od 0,7% ukupnog
harmonijskog izobličenja od
250 milivata prema nazivnom izlazu.
Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika:
Super visokotonac i niskotonac
Lijevi/desni visokotonac:
50 mm, stožaste vrste
Niskotonac:
200 mm, stožaste vrste
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Napon 2 V, impedancija 10 kilooma
MIC 1, MIC 2:
Osjetljivost 1 mV, impendancija
10 kilooma
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedancija 600 oma
38HR
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manja od
44,6 µW
* Ova izlazna snaga izmjerena je na
udaljenosti od 200 mm od stvarne
površine leće na optičkom čitaču
s otvorom blende od 7 mm.
Odjeljak USB uređaja
(USB) ulaz:
Tip A, maksimalna struja 1 A
Podržani audio formati (samo
MP3 diskovi i USB uređaji)
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
Odjeljak tunera
FM stereo
FM superheterodini tuner
Antena:
FM antena
Odjeljak FM tunera:
Raspon podešavanja:
Sjevernoamerički model: 87,5 MHz –
108,0 MHz (korak od 100 kHz)
Ostali modeli: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili navode
namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
1)
Dodatne informacije
* Samo USB uređaji
Odjeljak za BLUETOOTH
39HR
Općenito
Preduvjeti napajanja:
Sjevernoamerički model: 120 V
izmjeničnog napona, 60 Hz
Ostali modeli: 120 V  240 V
izmjeničnog napona, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
45 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti
(uz stanju pripravnosti):
Kad je BLUETOOTH stanje
pripravnosti postavljeno na
isključeno: 0,5 W (Eco-Mode)
Kad je BLUETOOTH način
pripravnosti postavljen na
uključeno: 2.8 W (svi bežični mrežni
ulazi su uključeni)
Dimenzije (Š/V/D) (pribl.):
290 mm × 600 mm × 265 mm
Masa (pribl.):
10 kg
Broj komada sustava:
1 komad
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
FM antena (1)
Kabel za napajanje (1)
Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo za
određena područja)
* Adapter za utikač za izmjeničnu
struju nije namijenjen za upotrebu
u Čileu, Paragvaju i Urugvaju. Adapter
za utikač upotrebljavajte u zemljama
u kojima je on nužan.
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
40HR
Obavijest o licencama
i zaštitnim znacima
•• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG
Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
•• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
i registrirani su zaštitni znaci
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation izvodi se
u skladu s licencom. Ostali zaštitni
znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih vlasnika.
•• Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC
Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
•• Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
•• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znaci tvrtke Apple
Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama. App Store servisna je
oznaka tvrtke Apple Inc.
•• Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
izvedbe tvrtke Apple. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ove dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• Svi ostali zaštitni znaci i registrirani
zaštitni znaci vlasništvo su svojih
vlasnika. U ovom se priručniku ne
upotrebljavaju oznake TM i ®.
Dodatne informacije
41HR
©2016 Sony Corporation
4-582-493-21(1) (HR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement