Sony MHC-V90DW Operating instructions

Sony MHC-V90DW Operating instructions
Kućni audio sustav
Upute za rad
Prvi koraci
Reprodukcija diska/USB-a
USB prijenos
Tuner
BLUETOOTH
Network
Funkcija Gesture Control
Prilagođavanje zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
MHC-V90DW
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
ukopčajte ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
funkcioniranje jedinice, odmah
iskopčajte glavni utikač iz strujne
utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s
ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini kao što su sunčeva svjetlost i
vatra.
Jedinica nije isključena iz električne
mreže ako je ukopčana u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode s CE oznakom
Oznaka CE valjana je isključivo u
državama u kojima je zakonski
propisana, prvenstveno u državama
članicama EGP-a
(Europskog gospodarskog prostora).
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od
ozljede očiju.
2HR
Za korisnike u Europi
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi
IEC 60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi
na poleđini s vanjske strane.
Zbrinjavanje otpadnih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo
(Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem
otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi
ili integriteta podataka mora biti
ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani
serviser. Da biste osigurali pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim
baterijama potražite u dijelu o
sigurnom uklanjanju baterije
iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
baterije.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije odnose se
samo na opremu koja se
prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime
tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Ako imate pitanja o servisu
ili jamstvu, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Za radijsku opremu primjenjuju se
sljedeća ograničenja o stavljanju u
uporabu ili zahtjevi za odobrenje
upotrebe u državama BE, BG, CZ, DK,
DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU,
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE,
UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS,
ME, XK, TR:
Pojas od 5150 MHz – 5350 MHz
ograničen je samo za upotrebu u
zatvorenom prostoru.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u
skladu je s ograničenjima navedenima
u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Ovaj je sustav osmišljen za sljedeće
namjene:
•• reprodukcija glazbenih/video izvora
na diskovima ili USB uređajima
•• prijenos glazbe na USB uređaje
•• slušanje radijskih stanica
•• slušanje zvuka s TV-a
•• reprodukcija glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije lančane zabave
•• Strujanje glazbe putem mrežne veze
Za kupce u Australiji i Novom
Zelandu
Ova se oprema treba instalirati i njome
se treba rukovati tako da je hladnjak
udaljen najmanje 20 cm od tijela
(ne uključujući ekstremitete: ruke,
zglobove, stopala i gležnjeve).
Ovime Sony Corporation izjavljuje da
je ova oprema u skladu s Direktivom
2014/53/EU. Cijeli tekst EU-ove izjave o
sukladnosti dostupan je na sljedećim
internetskim adresama:
http://www.compliance.sony.de/
3HR
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i
drugim europskim
državama s
odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Za kupce u Singapuru
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi
IEC 60825-1:2007. Ta se oznaka nalazi
na poleđini s vanjske strane.
Obavijest o licencijama i
zaštitnim znakovima
••
zaštitni je znak društva DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i
"CD" zaštitni su znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti imaju
licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
•• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostruki D zaštitni su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
•• Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). Izrazi HDMI, logotip HDMI
i HDMI High-Definition Multimedia
Interface zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
•• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
4HR
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni
nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Google Play™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Android, Google Play, logotip
Google Play i Chromecast zaštitni su
znakovi tvrtke Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama. App Store servisna je
oznaka tvrtke Apple Inc.
•• Oznake "Made for iPod" i "Made for
iPhone" znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and
Wi-Fi Alliance® registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™zaštitni su
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.
•• DLNA™, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znaci, oznake
usluge ili oznake certifikata udruženja
Digital Living Network Alliance.
•• AOSS je zaštitni znak tvrtke
BUFFALO INC.
•• Ovaj proizvod ima ugrađen softver
Spotify koji je pod licencama drugog
dobavljača, a licence možete
pronaći ovdje:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify i logotipi Spotify zaštitni su
znaci grupacije Spotify.
•• ClearAudio+ i
zaštitni
su znaci tvrtke Sony Corporation.
•• „Xperia” i „Xperia Tablet” zaštitni
su znaci tvrtke Sony Mobile
Communications AB.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPORABU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U
SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO")
I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAO
KORISNIK ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/
ILI KOJI JE NABAVIO DOBAVLJAČ
VIDEOSADRŽAJA KOJI JE
LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
LICENCA SE NE DAJE NITI ĆE
SE PODRAZUMIJEVATI NI ZA
KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ I
KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD
TVRTKE MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znakovi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
•• U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i ®.
5HR
O ovom priručniku
•• U ovom se priručniku prvenstveno
objašnjava rad daljinskog
upravljača, no iste se radnje
mogu izvesti tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir jedinice istog
ili sličnog naziva.
•• Ikone poput
navedene
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju vrstu medija koja se
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana postavka je podvučena.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima ("--") na zaslonu
uređaja.
6HR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 6
Sadržaj kutije.......................... 9
Diskovi ili datoteke koje se
mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju........ 9
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje............12
Vodič kroz dijelove
i kontrole................................13
Početak rada
Sastavljanje jedinice............. 20
Sigurno priključivanje
sustava...................................21
Deaktiviranje
demonstracije....................... 23
Umetanje baterija................. 23
Povezivanje TV-a................... 25
Nošenje jedinice................... 27
Promjena sustava boje......... 28
Izvršavanje brzog
postavljanja.......................... 28
Promjena načina prikaza...... 29
Reprodukcija diska / USB
uređaja
Prije upotrebe USB
uređaja.................................. 30
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 34
Ograničavanje reprodukcije
diska (roditeljski nadzor)....... 35
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju............... 36
Upotreba izbornika za
postavljanje.......................... 37
USB prijenos
Prije upotrebe USB
uređaja...................................41
Prijenos glazbe......................41
Tuner
Slušanje radija.......................44
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 45
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem.......... 45
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju.............46
Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC...... 47
Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka.........................48
Osnovna reprodukcija.......... 30
Drugi postupci za
reprodukciju...........................31
7HR
Mreža
Odabir načina za
povezivanje s mrežom.......... 49
Povezivanje s računalom...... 49
Slušanje iste glazbe
s više zvučnika.......................51
Slušanje internetske
glazbene usluge
(Chromecast built-in).............51
Slušanje internetske
glazbene usluge (Spotify)..... 52
Funkcija Gesture Control
Uživanje u funkciji Gesture
Control.................................. 53
Upotreba funkcije Gesture
Control tijekom
reprodukcije.......................... 54
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect).................. 54
Upotreba Gesture
Control tijekom
funkcije Karaoke................... 55
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 56
Odabir načina virtualnog
nogometa............................. 56
Prilagodba razine
subwoofera........................... 57
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta..................... 57
Ostali postupci
Upravljanje sustavom pomoću
pametnog telefona ili
tableta (SongPal).................. 57
Napravite lude zabave
s aplikacijom "Fiestable"....... 58
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI.................. 58
Upotreba funkcije
lančane zabave......................61
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke.................................64
Uživanje u zvuku gitare......... 65
Uživanje u glazbi
uz rasvjetu zvučnika i
rasvjetu za zabavu................66
Upotreba mjerača vremena za
automatsko isključivanje......66
Upotreba glasovnog
vodiča...................................66
Upotreba dodatne
opreme................................. 67
Deaktivacija dodirnog
zaslona osjetljivog na
dodir na jedinici
(zaključavanje zbog djece)..... 67
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti........................... 67
Postavljanja stanja
pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu..............68
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH/Wi-Fi signala....68
Ažuriranje softvera............... 69
Dodatne informacije
8HR
Otklanjanje poteškoća.......... 70
Mjere opreza..........................81
Specifikacije.......................... 85
Popis jezičnih kodova...........88
Sadržaj kutije
•• Ova jedinica (MHC-V90DW) (1)
(sastavljena od satelitske jedinice i
jedinice niskotonca)
•• Vijci za pričvršćivanje (M5 × 30) (4)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
•• FM antena (1)
•• Adapter za utikač za izmjeničnu
struju (1)*
Ovaj adapter za utikač nije za
upotrebu u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Upotrebljavajte adapter
u zemljama gdje je to potrebno.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod) (1)*
Za korisnike u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Irskoj, Malti i Cipru:
——Upotrijebite kabel za napajanje (A).
—Iz
— sigurnosnih razloga, kabel za
napajanje (B) nije namijenjen
za prethodno navedene
države/regije i tamo se neće
upotrebljavati.
Za korisnike u drugim
državama/regijama:
—Upotrijebite
—
strujni kabel za
napajanje (B).
(A)
(B)
* Ovisno o vašoj regiji/državi.
Napomena
Prilikom raspakiravanja kartona pazite da
jedinicom rukuje dvije osobe. Ako vam
jedinica ispadne, može doći do ozljede i/
ili oštećenja proizvoda.
Diskovi ili datoteke koje
se mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju
Diskovi koji se mogu
reproducirati
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video načinu rada
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verz. 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke koje se mogu
reproducirati na diskovima
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Datoteke koje se mogu
reproducirati na USB uređaju
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2, WMA
datoteke (.wma)*2, AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, WAV
datoteke (.wav)*2, AIFF datoteke
(.aiff)*2, FLAC datoteke (.flac)*2,
ALAC datoteke (.alac)*2, DSD
(.dsf/.dff)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju biti u sljedećem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu CD-a
s podacima koji sadrži MP3*1*2,
MPEG4*2*3 i Xvid datoteke te je u
skladu s formatima ISO 9660*4 razine
1 / razine 2 ili Joliet (prošireni format).
9HR
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
formatu DVD-a s podacima koji
sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke te je u skladu s formatom
UDF (univerzalni format diska).
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Reproduciranje tih podataka
može uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti vaše zvučnike.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG za
podatke komprimiranog zvuka.
MP3 datoteke moraju biti u formatu
MPEG 1 Audio Layer 3.
2
* Sustav ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom autorskih prava
(Digital Right Management).
*3 MPEG4 datoteke moraju se snimiti
u MP4 formatu datoteke. Sustav
podržava sljedeće videokodeke i
audiokodeke:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC
(HE-AAC nije podržan.)
*4 Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima koji je definirala
organizacija ISO (Međunarodna
organizacija za standardizaciju).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reproducirati
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
10HR
diskove:
—BD-ovi
—
(Blu-ray diskovi)
—CD-ROM-ovi
—
snimljeni u formatu
PHOTO CD
——Podatkovni dio CD-Extra ili CD-ova
kombiniranog načina rada*
—Grafički
—
CD diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—Audio
—
DVD-i
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji su stvoreni u
Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
diskovi
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji nisu ispravno
finalizirani
—DVD-R/-RW
—
diskovi kompatibilni
sa zaštitom CPRM (Content
Protection for Recordable
Media) snimljeni u programima
vrste Copy-Once
(kopiraj jednom)
—Diskovi
—
koji nisu standardnog
oblika (npr. oni u obliku srca,
kvadrata ili zvijezde)
—Diskovi
—
na koje je pričvršćen
selotejp, papir ili naljepnica.
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
datoteke:
——Datoteke s videozapisima veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
—Datoteke
—
s videozapisima s
velikim omjerom širine i duljine.
—WMA
—
datoteke u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
—AAC
—
datoteke u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
——AAC datoteke kodirane pri 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM
(Digital Rights Management).
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
duže od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 datoteka.
•• Sustav možda neće reproducirati
Xvid datoteku ako je spojena iz
dvije ili više Xvid datoteka.
* CD kombiniranog načina rada: u tom se
formatu podaci bilježe na prvoj pjesmi,
a zvuk (AUDIO CD podaci) na drugoj i
sljedećim pjesmama sesije.
Napomene o formatima
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• U nekim se slučajevima CD-R/-RW
•• Reprodukcija može dulje potrajati
i DVD-R/-RW/+R/+RW ne mogu
reproducirati na ovom sustavu
zbog kvalitete snimanja, fizičkog
stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i softvera
za stvaranje sadržaja. Dodatne
informacije potražite u uputama
za upotrebu koje ste dobili uz
uređaj za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+Rs/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
finalizirani. U tom slučaju disk
reproducirajte na uobičajeni način.
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova).
•• Dual diskovi i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu u
skladu sa standardom CD-ova.
Ti diskovi stoga možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako
su snimljene u istom formatu kao
i prva sesija. No, reprodukcija nije
zajamčena.
Napomena o postupcima za
reprodukciju formata DVD
VIDEO i VIDEO CD
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
reprodukcije za formate DVD
VIDEO ili VIDEO CD. Neke funkcije
reprodukcije stoga možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
upute za upotrebu formata
DVD VIDEO ili VIDEO CD.
u sljedećim slučajevima:
—CD
— s podacima / DVD s
podacima / USB uređaj snima se
sa složenom strukturom stabla.
—Upravo
—
su reproducirane
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima iz druge mape.
•• Sustav može reproducirati
DATA CD/DATA DVD ili datoteke
s videozapisima na USB uređaj u
sljedećim slučajevima:
—do
— dubine od 8 mapa
—najviše
—
300 mapa
—najviše
—
999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB
uređaju
—najviše
—
650 datoteka u mapi.
Sustav može reproducirati
audio datoteke na USB uređaj u
sljedećim uvjetima:
—do
— dubine od 8 mapa
—do
— 998 datoteka i podmapa
u mapi
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
•• Preskaču se mape koje nemaju
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima.
•• Datoteke prenesene putem
uređaja kao što je računalo
možda se neće moći reproducirati
redoslijedom kojim su prenesene.
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke ili
datoteke s videozapisima.
•• Ne može se jamčiti kompatibilnost
sa svim softverima za kodiranje/
pisanje podržanih formata,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika
možda neće biti jasna ili zvuk
može preskakati.
11HR
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako postoje razne složene funkcije
za USB uređaje, sadržaji koji se
mogu reproducirati s USB uređaja
povezanih sa sustavom uključuju
samo glazbeni i videosadržaj.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Kada se USB umetne, sustav čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima puno mapa
ili datoteka, čitanje USB uređaja
može potrajati.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
povezivati pomoću USB
koncentratora.
•• Kod nekih USB uređaja može doći
do kašnjenja u izvođenju radnji u
sustavu.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
provjerite ima li na njemu datoteka
zaraženih virusom.
Regionalna šifra
Vaš sustav ima regionalnu šifru
i reproducirat će samo one DVD
VIDEO diskove koji su označeni
istovjetnom regionalnim šifrom ili
oznakom .
12HR
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije o
kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Sljedeći su modeli uređaja
iPhone/iPod kompatibilni. Prije
upotrebe sa sustavom ažurirajte
svoj iPhone/iPod.
BLUETOOTH tehnologija radi s
uređajima:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
Vodič kroz dijelove i kontrole
Jedinica (prednja strana):
 Srednjetonski zvučnik × 4
(Sadrži funkciju svjetla
zvučnika*)
 Visokotonac × 4
 Zaslon osjetljiv na dodir
(str. 14)
 Ladica diska i oko nje
(str. 14)
 Niskotonac × 2 (Sadrži
funkciju svjetla zvučnika*)
 Satelitska jedinica
Jedinica (stražnji dio):
 Jedinica niskotonca
 Generator za širenje zvuka
Širi zvuk oko stražnjeg dijela
jedinice.
 Ploča priključnice (str. 21)
 Rasvjeta za zabavu
(lijevo/desno)* (str. 66)
 Ručke za držanje ili nošenje
jedinice
* Ne gledajte izravno u dijelove koji
emitiraju svjetlost dok je uključena
rasvjeta zvučnika i rasvjeta za zabavu.
13HR
Zaslon osjetljiv na dodir:
Na jedinici možete zaključati tipke osim tipke  (napajanje) kako biste
spriječili njihovo slučajno pritiskanje (str. 67).
Područje ladice diska:

(USB) (REC/PLAY) ulaz
Upotrijebite za povezivanje
s USB uređajem. Ovaj se
ulaz može upotrijebiti za
reprodukciju i prijenos glazbe.
 Tipka LIGHT MODE (str. 66)
 Tipka PARTY LIGHT (str. 66)
Tipka PARTY CHAIN
(str. 63)
14HR
 Indikator BLUETOOTH
(str. 45)
Tipka BLUETOOTH
Dodirnite je da biste odabrali
BLUETOOTH funkciju.
Tipka
PAIRING
Dodirnite je i držite da biste
aktivirali BLUETOOTH uparivanje
tijekom BLUETOOTH funkcije.
Zaslon
 Senzor GESTURE CONTROL
(stranica 53, 54, 55)
 Indikator GUITAR
Zasvijetli kad je uključen način
rada gitare.
Tipka GUITAR (str. 65)
 Direktna funkcijska tipka
(DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN, TV)
Da biste upotrijebili ovu tipku,
dodirnite PLAYBACK (), a
zatim funkcijsku tipku koju želite.
Tipka VOCAL FADER
(str. 64)
Tipka SCORE (str. 65)
 Tipka MIC/GUITAR LEVEL
+/– (stranica 64, 65)
Tipka VOICE CHANGER +/–
(str. 65)
 Tipka FIESTA (str. 56)
Tipka MIC ECHO (str. 64)
 Tipka SOUND FIELD (str. 56)
 Indikator MEGA BASS
 Tipka PLAYBACK (str. 54)
Tipka DJ (str. 54)
Zasvijetli kad se odabere zvučni
efekt MEGA BASS.
Tipka SAMPLER (str. 54)
Tipka MEGA BASS (str. 56)
Tipka KARAOKE (str. 55)
Tipka
(mapa) +/–
Dodirnite je da biste odabrali
mapu na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
 Tipka VOLUME +/–
Dodirnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Tipka /
(idi natrag / idi naprijed)
Dodirnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Tipka TUNING +/– (str. 44)
Tipka  (otvori/zatvori)
Dodirnite je da biste otvorili ili
zatvorili ladicu diska.
 Indikator napajanja
Prikazuje trenutačni status
sustava:
Isključena svjetla: Sustav
je u stanju pripravnosti i
BLUETOOTH/mrežno stanje
pripravnosti je isključeno.
Svijetli:
——Narančasto: Sustav je u stanju
pripravnosti i BLUETOOTH/
mrežno stanje pripravnosti je
uključeno.
——Zeleno: Sustav je uključen.
Treperi:
——Zeleno: Sustav je u procesu
uključivanja ili ulaska u stanje
pripravnosti.
——Crveno: Sustav je otkrio
nepravilnost koju nije moguće
prikazati pomoću poruke o
pogrešci.
15HR
Tipka NETWORK
Gumb  (napajanje)
Dodirnite da biste odabrali
NETWORK funkciju.
Pritisnite ga da biste uključili
sustav ili ga stavili u stanje
pripravnosti.
Tipka WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) (str. 49)
Tipka  (zaustavljanje)
Dodirnite je za zaustavljanje
reprodukcije. Ako je dodirnete
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
Dodirnite je kako biste zaustavili
prijenos tijekom prijenosa glazbe.
Dodirnite je kako biste zaustavili
ugrađenu demonstraciju zvuka.
Tipka  (reprodukcija)
Dodirnite je za pokretanje
reprodukcije.
Dodirnite i držite  više od
2 sekunde – reproducirat će se
ugrađena demonstracija zvuka.
Dodirnite  za zaustavljanje
demonstracije.
 Tipka FUNCTION
Dodirnite je kako biste odabrali
funkciju.
 Tipka GESTURE ON/OFF
(stranica 53, 54, 55)
 Indikator NETWORK
Prikazuje trenutačni status
sustava:
Isključena svjetla: Sustav je u
stanju pripravnosti.
Svijetli:
——Bijelo: Uspostavljanje mrežne
veze je u tijeku.
——Zeleno: Sustav je povezan s
glazbenom uslugom putem
servisa Spotify.
——Plavo: Sustav je povezan s
glazbenom uslugom putem
značajke Chromecast built-in.
Treperi:
——Bijelo: Tijekom povezivanja s
mrežom.
16HR
Dodirnite i držite da biste
postavili Wi-Fi mrežu.

(N-Mark) (str. 47)
 Senzor daljinskog upravljača
( ) (str. 24)
 Ladica diska
 MIC1 priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona.
MIC2/GUITAR priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona ili gitare.
Daljinski upravljač:
Brojčani gumbi (0 – 9)*1*2
——Pritisnite ih da biste odabrali
pjesmu, poglavlje ili datoteku
brojem stavke.
——Pritisnite ih da biste unijeli
brojeve ili vrijednosti.
Gumb SUBTITLE
(stranica 32)
Gumb AUDIO*2
(stranica 32, 36)
Gumb ANGLE (stranica 32)
Gumb DVD SETUP
(stranica 37)
Gumb MEDIA MODE
(stranica 30)
Pritisnite ga da biste odabrali
medije koji će se reproducirati
na podatkovnom disku ili USB
uređaju.
Gumb CLEAR (stranica 32)
Gumb REC TO USB
(stranica 42)
Gumb  (napajanje)
Pritisnite ga da biste uključili
sustav ili ga stavili u stanje
pripravnosti.
Pritisnite za prijenos glazbe na
USB uređaj priključen na (USB)
ulaz.
Gumb MIC ECHO
(stranica 64)
 Gumb PLAY MODE
(stranica 34, 42)
Gumb SCORE (stranica 65)
 Gumb REPEAT/FM MODE
(stranica 34, 44)
Pritisnite ga da biste odabrali
mapu na podatkovnom disku ili
USB uređaju.
(mapa) +/–
Gumb SEARCH
(stranica 31, 32)
Gumb KEY CONTROL /
(stranica 64)
17HR
 Gumb DVD TOP MENU
Pritisnite ga kako bi se prikazao
naslov DVD-a na TV zaslonu.
Gumb DVD/TUNER MENU
(stranica 31, 32, 44)
Gumb RETURN
(stranica 31)
Gumb OPTIONS
Pritisnite ga da biste ušli ili izašli
iz izbornika opcija.
Gumb / / /
Pritisnite ga za odabir stavki
izbornika.
gumb
Pritisnite ga za unos/potvrdu
postavki.
Gumb MUSIC SERVICE
(str. 52)
Pritisnite kako biste pokrenuli/
nastavili reprodukciju glazbene
usluge.
Gumb  (jačina zvuka) +/–*2
Pritisnite ga da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Gumb SHIFT*1
Pritisnite ga i držite kako biste
aktivirali ružičaste gumbe.
Gumb /
(brzo premotavanje unatrag /
brzo premotavanje unaprijed)
(str. 31)
Pritisnite da biste pronašli
mjesto u pjesmi ili datoteci
tijekom reprodukcije.
Gumb  (sporo
premotavanje unatrag /
sporo premotavanje
unaprijed) (stranica 31)
Pritisnite za reprodukciju
usporene snimke.
18HR
Gumb TUNING+/–
(stranica 44)
Gumb  (reprodukcija)*2
Pritisnite ga za pokretanje
reprodukcije.
Gumb / (idi natrag /
idi naprijed) (stranica 31)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumb PRESET+/–
(stranica 44)
Gumb  (pauza)
Pritisnite ga da biste pauzirali
reprodukciju. Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite .
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite ga za zaustavljanje
reprodukcije. Ako ga pritisnete
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Pritisnite ga kako biste
zaustavili ugrađenu
demonstraciju zvuka.
 Gumb FUNCTION +/–
Pritisnite ga kako biste odabrali
neku funkciju.
 Gumb MEGA BASS (str. 56)
 Gumb SOUND FIELD
(stranica 56)
Gumb MUSIC (stranica 57)
Gumb MUSIC ARENA
(stranica 56)
 Gumb PARTY LIGHT
(stranica 29, 66)
Gumb LIGHT MODE
(stranica 66)
 Gumb DISPLAY
(stranica 23, 29, 36, 44, 46)
Pritisnite ga za promjenu
informacija na zaslonu.
Gumb DISPLAY*1
(stranica 36)
Pritisnite ga da biste prikazali ili
sakrili prikaz na zaslonu.
 Gumb SLEEP (str. 66)
*1 Ovaj je gumb ružičast. Da biste
upotrijebili ovaj gumb, držite gumb
SHIFT (), a zatim pritisnite ovaj
gumb.
2
* Brojčani gumb 2/AUDIO, gumbi
 + i  imaju ispupčenje. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
19HR
Početak rada
Sastavljanje jedinice
Obvezno osigurajte da dvije osobe rukuju jedinicom prilikom postavljanja.
Ako vam jedinica ispadne, može doći do ozljede i/ili oštećenja proizvoda.
Postavite satelitsku jedinicu na jedinicu niskotonca, a zatim je čvrsto
pričvrstite stezanjem isporučenih vijaka (M5 × 30).
Položaj ruku
Isporučeni vijci (M5 × 30)
Napomena
•• Obvezno upotrijebite isporučene vijke (M5 × 30) da biste sastavili jedinicu.
•• Pazite da ne prikliještite prste ili kabel zvučnika dok postavljate satelitsku jedinicu.
•• Nakon sastavljanja jedinice provjerite je li satelitska jedinica čvrsto pričvršćena na
jedinicu niskotonca isporučenim vijcima.
•• Kada upotrebljavate električni odvijač za stezanje vijka, postavite postavku zakretnog
momenta na otprilike 1 N·m {10 kgf·cm}.
•• Nemojte stavljati jedinicu na nestabilne površine. Obvezno stavite jedinicu na ravne
površine.
20HR
•• Obvezno ponovno zategnite vijke kad se olabave zbog upotrebe ove jedinice.
Sigurno priključivanje sustava
Jedinica (stražnji dio):
Crveni
Početak rada
Bijeli
Uredna pohrana kabela zvučnika
Provedite kabele kroz element za držanje kabela zajedno.
Ploča priključnice:
21HR
 Priključak HDMI OUT (TV)
Upotrijebite HDMI kabel (nije
priložen) za povezivanje s HDMI IN
priključkom TV-a (stranica 25).
 Priključak VIDEO OUT
Video kabelom (nije priložen)
povežite s priključkom video
ulaza TV-a ili projektora
(str. 25).
 FM ANTENNA terminal
Pronađite mjesto i usmjerenje
koji omogućuju dobar prijam
kada postavite antene.
Držite antenu dalje od strujnog
kabela za napajanje (mrežni vod)
i USB kabela kako biste izbjegli
nastanak šuma.
Vodoravno rastegnite
FM antenu
 LED SPEAKER terminal
Napomena
Nemojte spajati ovaj sustav s TV-om
putem videouređaja.
 Priključci audio ulaza i izlaza
Za bilo koju od sljedećih veza
upotrijebite audio kabel
(nije priložen):
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R priključci
—Spojite
—
priključke audio ulaza
dodatne opreme.
—Spojite
—
na drugi audio sustav
da biste uživali u funkciji
lančane zabave (str. 61).
•• Priključci AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
—Spojite
—
priključke audio
izlaza televizora ili audio i
videoopreme. Zvuk se čuje iz
sustava.
—Spojite
—
na drugi audio sustav
da biste uživali u funkciji
lančane zabave (str. 61).
 LAN (100) ulaz
Koristite LAN kabel (nije priložen)
za povezivanje na mrežnu
opremu (stranica 50).
22HR
Priključite priključnicu LED
zvučnika na taj terminal.
Osvjetljenje zvučnika reagirat
će u skladu s izvorom glazbe
(str. 66).
Isključivanje kabela zvučnika
Izvucite priključnicu iz terminala.
 SPEAKERS L/R terminali
Povežite priključnicu zvučnika s
ovim terminalom.
Napomena
•• Obavezno upotrebljavate samo
priloženi zvučnik.
•• Tijekom priključivanja kabela
Isključivanje kabela zvučnika
Pritišćući ručicu za zaključavanje
izvucite priključnicu iz terminala.
Nemojte povlačiti žicu, a da ne
pritisnete ručicu za zaključavanje
prema dolje. Ako to ne napravite,
žica se može potrgati.
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav isključen, više puta
zaredom pritisnite gumb DISPLAY i
odaberite način bez prikaza (način
rada za uštedu energije) (str. 29).
Umetanje baterija
Umetnite dvije isporučene baterije
R03 (veličine AAA) s polaritetima
usklađenima kao što je prikazano u
nastavku.
Početak rada
zvučnika, umetnite priključnicu
izravno u terminal.
•• Provjerite je li priključnica desnog
zvučnika ispravno povezana
s SPEAKERS R terminalom i je
li priključnica lijevog zvučnika
ispravno povezana sa SPEAKERS L
terminalom.
Deaktiviranje
demonstracije
Napomena
•• Ne koristite zajedno staru i novu
bateriju ni baterije različite vrste.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
 Kabel za napajanje (mrežni vod)
Priključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) (priložen)
u jedinicu, a zatim ga uključite u
zidnu utičnicu.
Kada priključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod), sustav
će obaviti početno postavljanje.
Tijekom početnog postavljanja
sustava na zaslonu će se pojaviti
poruka „WELCOME”. Dok je
početno postavljanje u tijeku, ne
možete uključiti sustav.
Nakon završetka početnog
postavljanja, automatski će
se pokrenuti demonstracija
(stranica 23). Ako pritisnete
 za uključivanje sustava,
demonstracija se prekida.
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije da biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
23HR
Rad s jedinicom pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
jedinice.
24HR
Povezivanje TV-a
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Gledanje videa
Metode povezivanja odaberite prema priključcima na TV-u.
Visoka kvaliteta
ili
 Video kabel (nije priložen)
Početak rada
 HDMI kabel*1 (nije priložen)
Standardna kvaliteta
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
*1 HDMI kabel velike brzine s Ethernetom
*2 Možete slušati zvuk s TV-a putem sustava ako ga povežete s HDMI IN (ARC) priključkom
TV-a. Funkcija Kanal za povrat zvuka (ARC) omogućuje TV-u emitiranje zvuka kroz
sustav HDMI vezom, bez potrebe za audiovezom (veza  u nastavku). Upute za
postavljanje funkcije ARC na ovom sustavu potražite u odjeljku [AUDIO RETURN
CHANNEL] (str. 40). Informacije o provjeri kompatibilnosti funkcije ARC TV-a
potražite u uputama za upotrebu isporučene s TV-om.
25HR
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Ako sustav ne povežete s HDMI IN (ARC) priključkom TV-a, povežite ih ovako.
 Audio kabel (nije priložen)
Da biste slušali zvuk s TV-a, više puta zaredom pritisnite gumb
FUNCTION +/– i odaberite "TV".
Savjet
•• Također možete uživati u zvuku s vanjske opreme (DVD uređaji za reprodukciju itd.)
putem sustava tako da se priključite na AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) priključak na gore
opisan način . Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
•• Ako je prilikom priključivanja vanjske opreme razina audio izlaza iz sustava niska,
pokušajte namjestiti postavke audio izlaza na povezanoj opremi. Time možete
poboljšati razinu audio izlaza. Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
26HR
Nošenje jedinice
—na
— neravnim površinama:
Jedinica ima kotačiće kako biste je
mogli jednostavno kotrljati.
Prije nošenja jedinice odspojite
kabel za napajanje (mrežni vod).
Početak rada
Preporučuje se nošenje jedinice na
ovaj način:
—na
— ravnim površinama:
kada sami nosite jedinicu
Napomena
•• Kotačići se mogu upotrebljavati samo
kada dvije osobe nose jedinicu
na ravnim površinama. Na neravnim
površinama jedinicu trebaju podizati
dvije osobe. Tijekom prijenosa jedinice
vrlo je važno pravilno postaviti ruku
kako bi se izbjegle tjelesne ozljede
i/ili materijalna šteta. Prilikom podizanja
jedinice obavezno koristite ručicu.
•• Budite iznimno pažljivi pri prijenosu
jedinice na nagibu.
•• Nemojte prenositi jedinicu na kojoj se
nalazi osoba, prtljaga itd.
•• Nemojte dopustiti da djeca ili dojenčad
budu blizu jedinice dok je prenosite.
27HR
Za djecu
•• Nemojte dopustiti djeci
da se penju na jedinicu.
•• Warning: držite malu
dodatnu opremu izvan
dohvata djece kako
je ne bi slučajno progutala (npr.
adapter za utikač za izmjeničnu
struju, baterije, vijke itd.).
Izvršavanje brzog
postavljanja
Prije upotrebe sustava možete
u brzom postavljanju napraviti
minimalne osnovne prilagodbe.
1 Uključite TV i prema vezi
odaberite ulaz.
Promjena sustava boje
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovisno o sustavu boje TV-a sustav
boje postavite na PAL ili NTSC.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boje mijenja se
sljedećim redoslijedom:
NTSC  PAL
Tu radnju izvršite tipkama na
zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Više puta zaredom dodirnite
FUNCTION i odaberite
"DVD/CD".
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"DVD/CD".
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] pojavljuje se na dnu
TV zaslona.
4Pritisnite
bez umetanja
diska.
Na TV zaslonu prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno o
državi ili regiji.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
3 Dodirnite i držite DJ i TUNING +
dulje od 2 sekunde.
Na zaslonu se pojavljuje
"NTSC" ili "PAL".
5 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali jezik, a
zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku koja odgovara vrsti
vašeg TV-a, a zatim pritisnite
28HR
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP je dovršen.],
sustav je spreman za reprodukciju.
.
Ručna promjena postavki
Pogledajte "Upotreba izbornika za
postavljanje" (str. 37).
Izlaz iz brzog postavljanja
Pritisnite DVD SETUP.
Napomena
Promjena načina
prikaza
Početak rada
Poruka vodiča pojavljuje se kada
prvi puta uključite sustav ili nakon
izvršavanja funkcije [RESET] (pogledajte
„Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje” na stranici 79).
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz se mijenja na sljedeći način.
Demonstracija
Poruke o glavnim značajkama
sustava prolaze preko zaslona i
uključuje se osvjetljenje.
Da biste isključili osvjetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Nema prikaza
(način rada za uštedu energije)
Zaslon je isključen radi uštede
energije.
29HR
Reprodukcija diska / USB
uređaja
Prije upotrebe USB
uređaja
Ponovno pritisnite  na jedinici
kako biste zatvorili ladicu diska.
Nemojte silom zatvarati ladicu za
disk jer to može uzrokovati kvar.
Za USB funkciju:
Spojite USB uređaj na
(USB) ulaz.
Kompatibilne USB uređaje potražite
u odjeljku "Web-mjesta za
kompatibilne uređaje" (str. 12).
Osnovna reprodukcija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"DVD/CD" ili "USB".
Druga je mogućnost da dodirnete
PLAYBACK, a zatim pritisnete
DVD/CD ili USB na jedinici.
2 Pripremite izvor za
reprodukciju.
Za DVD/CD funkciju:
Dodirnite  na jedinici da biste
otvorili ladicu diska i umetnite disk
tako da je strana s naljepnicom
okrenuta prema gore.
Napomena
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
3 (samo
)
Uzastopno pritišćite MEDIA
MODE kako biste odabrali
željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Prilikom reprodukcije diska od
8 cm kao što je pojedinačni CD
stavite ga na unutarnji krug
ladice.
30HR
Ostale radnje
U
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Odabir pjesme, Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
datoteke,
poglavlja ili
Ili pritisnite i držite
SHIFT, pritisnite
scene
numeričke gumbe i
zatim
pritisnite .*
(Radnja možda nije
dopuštena na disku ili
USB uređaju.)
* Ova radnja nije dostupna za reprodukciju
audio datoteka s USB uređaja.
Upotreba funkcije Gesture
Control tijekom reprodukcije
5 Više puta zaredom pritisnite
kako biste odabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite
1 Više puta zaredom pritisnite MEDIA
MODE kako biste odabrali [VIDEO].
2 Držite pritisnuto SHIFT, a zatim
pritisnite SEARCH kako bi se
prikazao popis mapa.
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu mapu.
/
.
Drugi postupci za
reprodukciju
Funkcija možda neće biti raditi
ovisno o vrsti diska/datoteke.
U
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite DVD/
TUNER MENU.
Prikaz popisa
mapa ili popisa
datoteka
Držite pritisnuto
SHIFT, a zatim
pritisnite SEARCH.
Ponovno pritisnite
SEARCH kako biste
isključili popis mapa
ili popis datoteka.
Pogledajte stranicu 54.
Reprodukcija određene
datoteke s videozapisima
na disku ili USB uređaju
za prikaz popisa
datoteka.
Reprodukcija diska / USB uređaja
Brisanje točke Dvaput pritisnite .
za nastavak
reprodukcije
4 Pritisnite
Povratak na
Pritisnite RETURN.
popis mapa iz
popisa datoteka
Traženje
Pritisnite i držite
određenog mjesta  ili  tijekom
u audio datoteci s reprodukcije.
USB uređaja
Brzo pronalaženje Pritisnite  ili 
točke u načinu
tijekom reprodukcije.
brzog
Svaki put kada
premotavanja
pritisnete  ili ,
unaprijed ili
mijenja se brzina
unatrag
reprodukcije.
(zaključavanje
traženja)
Gledanje kadar
po kadar
(usporena
reprodukcija)
Pritisnite , a zatim
pritisnite
ili .
Svaki put kada
pritisnete ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
31HR
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
pjesme/kazala
1 Držite pritisnuto SHIFT, a zatim
više puta zaredom pritisnite
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe kako biste unijeli broj
naslova, poglavlja, scene,
pjesme ili kazala, a zatim
pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
Napomena
•• Za VIDEO CD s PBC reprodukcijom
držite pritisnuto SHIFT, a zatim pritisnite
SEARCH da biste pretražili prizor.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije držite
pritisnuto SHIFT, a zatim pritisnite SEARCH
da biste potražili pjesmu i kazalo.
Pretraživanje određene točke
pomoću vremenskog koda
1 Držite pritisnuto SHIFT, a zatim
uzastopno pritišćite SEARCH
tijekom reprodukcije kako biste
odabrali način pretraživanja
vremena.
2 Pritisnite i držite SHIFT, pritisnite
brojčane gumbe za unos
vremenskog koda i zatim
pritisnite .
Primjer: Za pronalazak prizora 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT, a
zatim pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste poništili broj.
32HR
Pretraživanje pomoću DVD
izbornika
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali naslov ili stavku koju
želite reproducirati i
pritisnite .
Promjena kutova kamere
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite ANGLE kako
biste odabrali željeni kut kamere.
Odabir postavke titlova
Više puta zaredom pritisnite
SUBTITLE tijekom reprodukcije
kako biste odabrali željeni jezik
titlova ili isključili titlove.
Promjena jezika/zvuka
Više puta zaredom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije kako
biste odabrali željeni audio format
ili način rada.
DVD VIDEO
Možete odabrati audio format ili
jezik kada izvor sadrži više audio
formata ili višejezični zvuk.
Kada se prikazuju 4 znamenke,
one označavaju kôd jezika.
Pogledajte "Popis jezičnih kodova"
(str. 88) da biste potvrdili koji
jezik kôd predstavlja. Kada se isti
jezik prikazuje dva ili više puta,
DVD VIDEO snima se u više audio
formata.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA
CD/DATA DVD (MP3 datoteka)
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 1.
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 2.
Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
Pomoću izbornika PBC
(upravljanje reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
pritisnutim, pritisnite brojčane
tipke kako biste odabrali broj
željene stavke, a zatim pritisnite
.
3 Nastavite reprodukciju prema
uputama u izborniku.
Napomena
PBC reprodukcija otkazana je ako je
aktivirano ponavljanje reprodukcije.
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane tipke za odabir pjesme
nakon što se reprodukcija
zaustavi.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Reprodukcija diska / USB uređaja
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: standardni stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sustav može pohraniti točke za
nastavak reprodukcije za čak 6
diskova i nastaviti reprodukciju
nakon ponovnog umetanja istog
diska. Ako pohranite točku za
nastavak reprodukcije za sedmi
disk, briše se točka za nastavak
reprodukcije za prvi disk.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
postavite [MULTI-DISC RESUME] u
[SYSTEM SETUP] na [ON] (str. 39).
Napomena
Ako želite pokrenuti reprodukciju
ispočetka, dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
33HR
Upotreba načina
reprodukcije
Reprodukcija normalnim
redoslijedom (uobičajena
reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
T
ijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: reproducira disk.
•• [FOLDER]*: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
T
ijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE]: reproducira
USB uređaj.
•• [FOLDER]: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na USB uređaju.
Napomena
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [DISC] ili
[ONE USB DEVICE], na zaslonu ne
svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [FOLDER], na zaslonu
svijetli "FLDR".
•• Kada je odabrana USB funkcija i način
[MUSIC], odaberite željeni način
reprodukcije pomoću indikatora na
zaslonu.
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
T
ijekom reprodukcije diska
34HR
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke s diska.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
T
ijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
Napomena
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetli "SHUF".
•• Na zaslonu svijetle “FLDR” i “SHUF” kada
je nasumična reprodukcija
postavljena na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Kada je odabrana USB funkcija i način
[MUSIC], odaberite željeni način
reprodukcije pomoću indikatora na
zaslonu.
•• Nasumična reprodukcija nije moguća za
datoteke s videozapisima.
•• Nasumična reprodukcija otkazat
će se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
•• Nasumična reprodukcija može se
otkazati nakon što odaberete mapu ili
pjesmu za reprodukciju.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Više puta zaredom pritisnite
REPEAT.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljaju se sve pjesme
ili datoteke u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavlja sav sadržaj
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavlja trenutačni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavlja trenutačno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavlja trenutačnu
pjesmu.
•• [FILE]: ponavlja trenutačnu
datoteku s videozapisima.
Više puta zaredom pritisnite REPEAT
kako biste odabrali [OFF].
Napomena
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[ALL] ili [DISC].
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Kada je odabrana USB funkcija i način
[MUSIC], odaberite željeni način
reprodukcije pomoću indikatora na
zaslonu.
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije s
VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrsti DVD VIDEO diska,
ne možete pokrenuti ponavljanje
reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcije poništava
se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— isključite sustav
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD)
—— promijenite funkciju
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD)
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
1
2
3
4
5
6
Reprodukcija diska / USB uređaja
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Možete ograničiti reprodukciju DVD
VIDEO diskova s obzirom na unaprijed
određenu razinu. Scene se mogu
preskočiti ili zamijeniti drugim scenama.
Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
DVD SETUP.
Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke, a
zatim pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
geografsko područje kao
ograničenje razine reprodukcije,
a zatim pritisnite .
Područje je odabrano.
Kada odaberete [OTHERS],
unesite regionalni kôd željenog
geografskog područja koje možete
pronaći na popisu „Popis
regionalnih kodova za roditeljski
nadzor” (str. 89) tako što ćete
pritisnuti i držati SHIFT, a zatim
pritisnuti brojčane gumbe.
7 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali [LEVEL],
a zatim pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali željenu
razinu, a zatim pritisnite .
8
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
Isključivanje funkcije
roditeljskog nadzora
Postavite [LEVEL] na [OFF] u 8. koraku.
35HR
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
1 Umetnite disk i pritisnite .
Zaslon za unos lozinke prikazuje se
na TV zaslonu.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke, a
zatim pritisnite .
Sustav pokreće reprodukciju.
Ako zaboravite svoju lozinku
Izvadite disk i ponovite korake od 1
do 3 iz odjeljka "Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski
nadzor)" (str. 35). Pritisnite SHIFT
i držite ga pritisnutim, pritisnite
brojčane gumbe za unos lozinke
„199703“, a zatim pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Potom ponovno umetnite disk i
pritisnite .
Morat ćete ponovno unijeti novu
lozinku.
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV zaslonu
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, a zatim više puta
zaredom pritisnite DISPLAY
tijekom reprodukcije.
Vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta datoteke
 Status reprodukcije
 Naslov*1 / pjesma / naziv
datoteke*2
 Album*1 / naziv mape*2 /
poglavlje / broj kazala
 Naziv izvođača*1*2
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
*1 Ako audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Ako datoteka ili mapa sadržavaju
znakove koji se ne mogu prikazati, ti će
se znakovi prikazati ovako: „_”.
Napomena
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
—— neke informacije možda se neće
prikazati
—— neće se moći prikazati neki znakovi.
•• Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
•• Kada je odabrana USB funkcija,
možete prikazati informacije na TV
zaslonu samo ako je MEDIA MODE
postavljen na [VIDEO].
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima
Više puta za redom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije.
Informacije na zaslonu
 Informacije o reprodukciji
36HR
Uzastopno pritišćite DISPLAY kada
je sustav uključen.
Informacije možete prikazati na
sljedeći način:
—preostalo
—
vrijeme reprodukcije
naslova, pjesme, poglavlja
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
informacije o izvođaču i
albumu.
Napomena
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
4Više puta zaredom pritisnite
/ za odabir željene postavke,
a zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je dovršeno.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite DVD SETUP.
moći prikazati ovisno o znakovima.
ostavljanje jezika
P
– [LANGUAGE SETUP]
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
[OSD]
Upotreba izbornika za
postavljanje
Postavlja jezik za DVD izbornik.
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke mogu se razlikovati
ovisno o državi ili regiji.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika za
postavljanje. Neke postavke izbornika za
postavljanje stoga se možda neće izvoditi.
1 Kada se reprodukcija zaustavi
u DVD/CD funkciji, pritisnite
DVD SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se
izbornik za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
Postavlja jezik prikaza na zaslonu.
[MENU]
[AUDIO]
Mijenja jezik zvučnog zapisa.
Kada odaberete [ORIGINAL], odabire
se jezik kojem je dodijeljen prioritet
na disku.
[SUBTITLE]
Reprodukcija diska / USB uređaja
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vrijeme reprodukcije audio
datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
ne prikazuje se ispravno.
Prebacuje jezik titlova snimljenih na
DVD VIDEO disku.
Kada odaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titlova promijenit će se u skladu
s jezikom koji ste odabrali za zvučni
zapis.
Napomena
Ako odaberete [OTHERS] u [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], unesite kôd jezika
iz poglavlja „Popis jezičnih kodova”
(str. 88) pomoću brojčanih gumba.
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite .
37HR
ostavljanje TV zaslona
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a sa širokim
zaslonom ili funkcijom širokog
zaslona.
[NORMAL]: Mijenja veličinu slike
kako bi odgovarala veličini zaslona
s izvornim omjerom slike. Ova
postavka prikazuje crne crte na
lijevoj i desnoj strani kada se slika
prikazuje u omjeru 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
[4:3 LETTER BOX]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje
široku sliku s crnim crtama na
vrhu i dnu.
[4:3 PAN SCAN]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a s funkcijom
širokog zaslona. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na
TV-u sa širokim zaslonom.
38HR
Ovom se postavkom postavlja
sustav boje (PAL ili NTSC).
[AUTO]: emitira video signal u
skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Promjena sustava boje" (str. 28).
[BLACK LEVEL]
(samo modeli za Latinsku Ameriku)
Odabir razine crne boje (razina
postavljanja) izlaznog video signala
iz priključka VIDEO OUT.
[ON]: postavlja razinu crne boje
izlaznog signala na standardnu
razinu.
[OFF]: smanjuje standardnu razinu
crne boje. Upotrijebite ovu opciju
kada slika postane previše blijeda.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se
bez podrhtavanja. U uobičajenim
okolnostima odaberite tu postavku.
[FRAME]: slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
Postavljanje mogućnosti
zvuka – [AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
[A/V SYNC]
(Samo datoteke s videozapisima)
[OFF]: Ne prilagođava se.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk kada zvuk nije
usklađen s
prikazanu sliku.
Napomena
•• Ovisno o sadržaju reprodukcije, ova
funkcija možda neće raditi.
•• Kada upotrebljavate HDMI vezu, ova je
funkcija učinkovita samo ako postavite
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
na [PCM].
[DOWNMIX]
Odabire signal audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitira višekanalni zvuk
u 2-kanalni stereosignal.
[DOLBY SURROUND]: emitira
višekanalni zvuk u 2-kanalni
surround signal.
ostavljanje sustava
P
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar zaslona pomaže štititi uređaj
za prikazivanje od oštećenja (dupla
slika). Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje
se ako sustav miruje otprilike
15 minuta.
[OFF]: isključuje funkciju. Ne
prikazuje se slika čuvara zaslona.
[BACKGROUND]
Odabire boju pozadine ili sliku koja
će se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) snimljena na disku
prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika pohranjena u sustavu.
[BLUE]: pozadina je plava.
[BLACK]: pozadina je crna.
Reprodukcija diska / USB uređaja
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO disk na
kojemu je snimljeno više audio
formata (format PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
Napomena
Ova funkcija radi samo za HDMI OUT (TV)
priključak. Da biste upotrijebili funkciju,
obvezno postavite
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na [PCM].
[PARENTAL CONTROL]
Postavlja ograničenje reprodukcije.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Ograničavanje reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)” (str. 35).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: pohranjuje točke za nastavak
reprodukcije u memoriju za najviše
6 diskova.
39HR
[OFF]: reprodukcija započinje od
točke za nastavak reprodukcije
samo za disk koji se trenutno nalazi
u sustavu.
[RESET]
Vraća zadane postavke izbornika za
postavljanje. Pojedinosti potražite
u odjeljku "Vraćanje zadanih
postavki izbornika za postavljanje"
(str. 79).
Postavljanje mogućnosti
multimedijskog sučelja
visoke rezolucije (HDMI)
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Odabire rezoluciju TV izlaza kada je
TV povezan putem HDMI kabela.
[AUTO(1920×1080p)]: emitira video
signale prema rezoluciji TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
emitira video signale prema
odabranoj postavci rezolucije.
*1 Samo za modele za Latinsku Ameriku.
*2 Za druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: emitira YCBCR video signale.
[RGB]: Reproducira RGB video
signale.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: emitira audio signale
u izvornom formatu iz HDMI OUT
(TV) priključka.
[PCM]: emitira 2-kanalne linearne
PCM signale iz HDMI OUT (TV)
priključka.
40HR
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Kontrola za HDMI
omogućena je. Možete zajednički
raditi sa sustavom i TV-om koji su
spojeni HDMI kabelom.
[OFF]: isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Postavite ovu funkciju kada sustav
priključite u priključak HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka. Ta
je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[OFF]: isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta je funkcija dostupna ako
postavite [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: kada isključite TV, sustav
se automatski isključuje u sljedećim
slučajevima:
—VIDEO
—
CD ili DVD VIDEO učitan je u
funkciju DVD/CD
—DATA
—
CD ili DATA DVD učitan je i
odabran je način [VIDEO]
—Odabrani
—
su USB funkcija i
način [VIDEO]
—Odabrana
—
je TV funkcija
[ON]: sustav se automatski
isključuje kada isključite TV bez
obzira na funkciju.
[OFF]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
USB prijenos
Prije upotrebe USB
uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite
u odjeljku "Web-mjesta za
kompatibilne uređaje" (str. 12).
(Uređaje Apple možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Možete prenositi glazbu s diska
(samo AUDIO CD ili MP3 diskovi)
na USB uređaj povezan s (USB)
ulazom.
Sustav može prenijeti datoteke u
audio formatu MP3.
Napomena
•• Tijekom prijenosa ili brisanja nemojte
uklanjati USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na USB uređaju ili
oštetiti sam uređaj.
•• MP3 datoteke imaju istu brzinu prijenosa
u bitovima kao i izvorne datoteke.
•• Prilikom prijenosa s AUDIO CD-a prije
prijenosa možete odabrati brzinu
prijenosa u bitovima.
•• Prijenos i brisanje s USB-a nisu
dopušteni ako je otvorena ladica diska.
/
kako biste odabrali "BIT RATE",
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
brzinu prijenosa u bitovima,
a zatim pritisnite .
•• "128 kb/s": kodirane MP3
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• "256 kb/s": kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju bolju
kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Prijenos glazbe s diska
Glazbu možete prenijeti na USB
uređaj priključen na (USB) ulaz
na sljedeći način:
•• Sinkronizirani prijenos: prijenos
svih MP3 datoteka s diska na USB.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije.
USB prijenos
Prijenos glazbe
2 Više puta zaredom pritisnite
1 Priključite prijenosni USB uređaj
na (USB) ulaz.
Informacije o zaštićenom sadržaju
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Odabir brzine prijenosa u
bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima da biste
prenijeli glazbu veće kvalitete.
1 Pritisnite OPTIONS.
Napomena
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
41HR
2 Uzastopno pritišćite
FUNCTION +/– kako biste
odabrali "DVD/CD", a zatim
učitajte disk.
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinkronizirani prijenos:
ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite  kako
biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada se reprodukcija zaustavi,
uzastopno pritišćite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Napomena
Ako prijenos započnete u nasumičnoj
reprodukciji ili ponavljanju
reprodukcije, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća na
uobičajenu reprodukciju.
REC1 prijenos:
odaberite pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se prikazuje
"PUSH ENTER".
5 Pritisnite
.
Prijenos započinje, a na zaslonu se
zatim pojavljuje "DO NOT REMOVE".
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav će
učiniti sljedeće:
Sinkronizirani prijenos:
Kada prijenos završi, disk se
automatski zaustavlja.
REC1 prijenos:
Prijenos završava automatski, ali
disk nastavlja s reprodukcijom
sljedeće pjesme ili datoteke.
Zaustavljanje prijenosa
Pritisnite .
42HR
Napomene o prijenosu
•• Ne možete prenositi MP3 datoteke s
diska u UDF formatu (univerzalni format
diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa ne emitira se zvuk.
•• Tekstni podaci s CD-a ne prenose se u
stvorene MP3 datoteke.
•• Prijenos se automatski zaustavlja ako:
—— Tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
—— Broj audio datoteka ili mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
redni broj, a originalna datoteka ili
mapa ne brišu se.
•• Sljedeće radnje ne možete napraviti
tijekom prijenosa:
—— izbaciti disk
—— odabrati drugu pjesmu ili datoteku
—— pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci
—— promijeniti funkciju.
•• Kada prenosite glazbu na WALKMAN®
pomoću funkcije "Media Manager for
WALKMAN", obavezno prenosite u MP3
formatu.
•• Prilikom priključivanja uređaja
WALKMAN® na sustav, priključite ga
nakon što se poruke „Creating Library”
ili „Creating Database” više ne prikazuju
na uređaju WALKMAN®.
Pravila za izradu mapa i
datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji se može generirati
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD
ili REC1-MP3.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
Tijekom prijenosa na USB uređaj,
mapa "MUSIC" stvara se izravno
ispod mape "ROOT". Mape i
datoteke generiraju se u mapi
"MUSIC" u skladu s načinom
i izvorom prijenosa na način opisan
u nastavku:
4Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„ERASE“, a zatim pritisnite
.
Popis mapa prikazuje se na
TV zaslonu.
5 Više puta zaredom pritisnite
Sinkronizirani prijenos
/ kako biste odabrali mapu, a
zatim pritisnite .
P
rilikom prijenosa CD-DA
zapisa s AUDIO CD-a
Naziv mape: "CDDA0001"*
Naziv datoteke: "TRACK001"*
Popis datoteka prikazuje se na TV
zaslonu.
REC1 prijenos
P
rilikom prijenosa CD-DA
zapisa s AUDIO CD-a
Naziv mape: "REC1-CD"
Naziv datoteke: "TRACK001"*
P
rilikom prijenosa MP3
datoteke s diska
Naziv mape: "REC1-MP3"
Naziv datoteke: Isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se serijski.
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite "USB".
Druga je mogućnost da dodirnete
PLAYBACK, a zatim dodirnete USB
na jedinici.
/ kako biste odabrali audio
datoteku koju želite izbrisati, a
zatim pritisnite .
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, na popisu
odaberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se prikazuje "FOLDER
ERASE" ili "TRACK ERASE" i
"PUSH ENTER".
Da biste otkazali brisanje,
pritisnite .
7 Pritisnite
USB prijenos
P
rilikom prijenosa MP3
datoteka s diska
Naziv mape: Isto kao izvor
Naziv datoteke: Isto kao izvor
6Više puta zaredom pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
"COMPLETE".
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite .
Napomena
•• Možete izbrisati samo datoteke u
MP3/WMA/AAC/WAV formatu.
•• Mape koje sadrže audio datoteke koje
nisu u MP3/WMA/AAC/WAV formatu ili
podmape ne mogu se izbrisati.
•• Brisanje nije dopušteno ako je otvorena
ladica diska.
2 Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
OPTIONS.
43HR
Tuner
Slušanje radija
Do 20 FM stanica možete pohraniti
kao omiljene stanice.
1 Više puta zaredom pritisnite
1 Prebacite na željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"TUNER FM".
Druga je mogućnost da dodirnete
PLAYBACK, a zatim dodirnete FM na
jedinici.
2 Namjestite stanicu.
Za automatsko traženje:
Pritisnite i držite TUNING+/– sve dok
se frekvencija na zaslonu ne počne
mijenjati.
Traženje se prekida automatski
nakon pronalaska i podešavanja
stanice. "ST" (samo za FM
stereoprograme) svijetli na zaslonu.
Ako traženje ne prestaje, pritisnite
 da ga prekinete. Zatim provedite
ručno pretraživanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje:
Više puta zaredom pritisnite
TUNING+/– kako biste namjestili
stanicu koju želite.
Napomena
Kada namjestite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice. RDS informacije možete
provjeriti ako tako da više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe
FM stereostanice, više puta zaredom
pritisnite FM MODE sve dok "ST"
ne nestane sa zaslona. Izgubit ćete
stereoefekt, ali će prijam biti bolji.
44HR
Memoriranje radijskih stanica
/ kako biste odabrali broj
željene memorirane stanice, a
zatim pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje
"COMPLETE" i stanica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Slušanje memoriranih stanica
Više puta zaredom pritisnite
PRESET+/– kako biste odabrali
željeni memorirani broj.
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
jest bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Odjeljak za BLUETOOTH" (str. 86).
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Web-mjesta za kompatibilne
uređaje" (str. 12).
O indikatoru funkcije
BLUETOOTH
Status funkcije BLUETOOTH
pokazuje indikator BLUETOOTH na
jedinici koji svijetli ili treperi u
plavoj boji.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH
stanje
pripravnosti
BLUETOOTH
uparivanje
BLUETOOTH
veza je
uspostavljena
Polako treperi
Brzo treperi
Svijetli
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja.
Postupak uparivanja dovoljno je
provesti jednom.
Ako je vaš uređaj pametni telefon
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC, ručni postupak uparivanja nije
nužan. (Pogledajte "Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC"
(str. 47).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od
jedinice.
2 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici za odabir funkcije
BLUETOOTH.
Na zaslonu će se prikazati
"BT AUDIO".
Tuner / BLUETOOTH
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem
Savjet
•• Ako nema informacija o uparivanju
sustava (primjerice ako upotrebljavate
funkciju BLUETOOTH po prvi put nakon
kupnje), "PAIRING" treperi na zaslonu i
sustav ulazi u način rada za uparivanje.
Prijeđite na 4. korak.
•• Ako je sustav priključen na
BLUETOOTH uređaj, dodirnite
BLUETOOTH na jedinici kako bi
se prekinula veza s BLUETOOTH
uređajem.
3 Dodirnite i držite
PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili više.
"PAIRING" treperi na zaslonu.
4Provedite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
45HR
5 Odaberite “MHC-V90DW” na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati. U
tom slučaju ponovite postupak od
3. koraka.
Napomena
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
"0000". Lozinka se može zvati
"pristupni kod", "PIN kod", "PIN broj" ili
"zaporka".
6Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kada je uparivanje dovršeno i
BLUETOOTH veza uspostavljena, na
zaslonu se prikazuje naziv
BLUETOOTH uređaja.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
uspostavljanje veze možda će
automatski započeti nakon
dovršetka uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti uzastopnim pritiskanjem
gumba DISPLAY.
Napomena
•• Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
Poništavanje postupka
uparivanja
Dodirnite i držite PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili više sve dok
se na zaslonu ne pojavi "BT AUDIO".
46HR
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Možete rukovati BLUETOOTH
uređajem tako da pomoću
funkcije AVRCP povežete sustav i
BLUETOOTH uređaj.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
—Je
— li BLUETOOTH funkcija
BLUETOOTH uređaja uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno (str. 45).
Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete
upravljati pomoću gumba , , ,
/ i /.
1 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici za odabir funkcije
BLUETOOTH.
Na zaslonu će se prikazati "BT
AUDIO".
2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređajem.
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici da
biste se povezali s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređajem ako uređaj
nije povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje se na
zaslonu.
3 Dodirnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete morati dvaput
dodirnuti .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju izvora zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
Napomena
•• Kada sustav nije povezan ni na jedan
BLUETOOTH uređaj, sustav će se
automatski povezati s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
dodirnete BLUETOOTH na jedinici ili .
•• Ako pokušate povezati drugi
BLUETOOTH uređaj i sustav, veza s
trenutačno povezanim BLUETOOTH
uređajem bit će prekinuta.
Upotreba funkcije Gesture
Control tijekom reprodukcije
Pogledajte stranicu 54.
Dodirnite BLUETOOTH na jedinici. Na
zaslonu će se prikazati "BT AUDIO".
Ovisno o BLUETOOTH uređaju
BLUETOOTH veza može se
automatski prekinuti kada
zaustavite reprodukciju.
Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim
dodirom pomoću
tehnologije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni i
IC oznake.
Kada ga dodirnete pametnim
telefonom kompatibilnim s funkcijom
NFC, sustav automatski čini sljedeće:
—uključuje
—
se u funkciji BLUETOOTH
—dovršava
—
uparivanje i
uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Pametni telefoni s ugrađenom
NFC funkcijom (OS: Android 2.3.3
ili noviji, ne uključujući sustav
Android 3.x)
Napomena
•• Sustav istodobno može prepoznati i
povezati se samo s jednim pametnim
telefonom koji je kompatibilan s
tehnologijom NFC. Ako sa sustavom
pokušate povezati drugi pametni
telefon kompatibilan s tehnologijom
NFC, prekinut će se veza s trenutačno
povezanim pametnim telefonom
kompatibilnim s tehnologijom NFC.
•• Ovisno o vašem pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC,
možda ćete prethodno morati provesti
sljedeće korake na pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC.
—— Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona kompatibilnog s
NFC tehnologijom.
—— Ako vaš pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC upotrebljava
verziju sustava Android stariju od
verzije 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” besplatna je
aplikacija za pametne telefone sa
sustavom Android, a može se preuzeti
na web-mjestu Google Play.
(Aplikacija nije dostupna u svim
državama/regijama.)
BLUETOOTH
Prekid BLUETOOTH veze
Kompatibilni pametni telefoni
1 Pametnim telefonom dodirnite
N-Mark na jedinici dok ne
započne vibrirati.
Dovršite povezivanje prateći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
naziv BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
47HR
2 Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na pametnom telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje BLUETOOTH
veze ne uspije, napravite sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice
ako upotrebljavate torbicu za pametni
telefon dostupnu na tržištu.
—— Ponovo dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na jedinici.
—— Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom oznaku N na jedinici.
Postavljanje
BLUETOOTH
audiokodeka
Možete omogućiti AAC, LADC ili SBC
kodek s BLUETOOTH uređaja. AAC/
LDAC je moguće odabrati samo ako
BLUETOOTH uređaj podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „BT
CODEC”, a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
•• "AUTO": omogućava prijem u
formatu kodeka AAC ili LDC
ovisno o sposobnostima
BLUETOOTH uređaja.
•• "SBC": prijam u formatu
kodeka SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
48HR
.
Napomena
•• Ako je odabran AAC ili LDAC, možete
uživati u zvuku visoke kvalitete. Ako
ne možete slušati AAC ili LDAC zvuk s
uređaja ili je zvuk isprekidan,
odaberite "SBC".
•• Ako promijenite ovu postavku dok
je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, veza s BLUETOOTH uređajem
bit će prekinuta. Da biste sustav
povezali s BLUETOOTH uređajem,
ponovno provedite uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
Savjet
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko BLUETOOTH veze. Za
razliku od ostalih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne s BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi
bez snižavanja frekvencija signala
audiosadržaja visoke rezolucije*1 i
omogućuje prijenos približno tri puta
više podataka*2 od ostalih tehnologija
putem BLUETOOTH bežične mreže uz
neusporedivu kvalitetu zvuka zahvaljujući
učinkovitom kodiranju i poboljšanom
pakiranju.
*1 Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
*2 U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s
(96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Mreža
Odabir načina za
povezivanje s mrežom
Ako ovaj sustav spojite na mrežu,
moći ćete u njemu uživati na više
različitih načina. Načini postavljanja
razlikuju se ovisno o mrežnom
okruženju. Odaberite odgovarajući
način povezivanja iz nastavka
sukladno svom mrežnom okruženju.
Napomena
•• Istodobno spajanje na Wi-Fi i žičanu
mrežu nije moguće. Kada se spajate
na Wi-Fi mrežu, isključite LAN kabel iz
jedinice.
•• Ovisno o funkciji, možda ćete morati
ažurirati sustav.
Postupak za upotrebu bežičnog
usmjerivača s gumbom WPS
(AOSS)
Dodirnite i držite WPS a zatim
pritisnite gumb Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) na bežičnom
usmjerivaču. Pojedinosti potražite u
Vodiču za početak za Wi-Fi
(zasebni dokument).
Postupak za upotrebu računala
(Pogledajte „Povezivanje s
računalom“ (stranica 49).
Postupak za upotrebu žičane
mreže
Pojedinosti potražite u Vodiču za
pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Mreža
Savjet
Za postavljanje fiksne IP adrese koristite
zaslon u 6. koraku poglavlja "Povezivanje
s računalom" (stranica 49).
Postupak za upotrebu
pametnog telefona/uređaja
iPhone
Potrebno je instalirati aplikaciju
"SongPal" na pametni telefon/
iPhone.
Prije povezivanja provjerite jeste
li uključili značajku BLUETOOTH
na pametnom uređaju/iPhone
uređaju, a zatim pokrenite aplikaciju
"SongPal" kako biste povezali
pametni telefon ili iPhone s ovim
sustavom putem BLUETOOTH veze.
Pojedinosti potražite u Vodiču za
početak za Wi-Fi
(zasebni dokument).
Povezivanje s
računalom
Ako vaš bežični usmjerivač nema
gumb WPS (AOSS), konfigurirajte
Wi-Fi postavke povezivanjem
jedinice na računalo pomoću LAN
kabela (nije priložen).
Savjet
Prilikom postavljanja Wi-FI mreže možda
će vam biti potrebni SSID (naziv Wi-Fi
mreže) i sigurnosni ključ (ključ WEP ili
WPA). Sigurnosni ključ (ili mrežni ključ)
šifrirani je ključ koji ograničava uređaje s
kojima se može uspostaviti komunikacija.
Upotrebljava se za omogućavanje
više razine sigurnosti za uređaje
koji komuniciraju putem bežičnog
usmjerivača/pristupne točke.
49HR
1 Zapišite SSID i lozinku svog
usmjerivača.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu usmjerivača.
SSID (naziv Wi-Fi mreže):
4Idite na zaslon
[Sony Network Device Settings].
Pokrenite preglednik i upišite
sljedeću URL adresu u adresnu traku
preglednika.
http://169.254.1.1
Lozinka (sigurnosni ključ):
2 Povežite jedinicu izravno s
računalom pomoću LAN kabela
(nije priložen).
Gore navedena URL adresa vrijedi
samo kada su osobno računalo i
jedinica povezani LAN kabelom.
5 Odaberite [Network Settings] u
izborniku.
3 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
Pričekajte dok na zaslonu ne
zasvijetli . To traje oko 2 minute
(u nekim slučajevima 4 ili 5 minuta).
Network Settings
6Odaberite SSID svog bežičnog
usmjerivača i unesite lozinku.
SSID
Pogledajte lozinku zabilježenu
u 1. koraku.
50HR
7 Odaberite [Apply].
8Kada to od vas bude zatraženo,
isključite LAN kabel iz jedinice.
Kad je LAN kabel isključen iz
jedinice, isključuje se poruka na
zaslonu. Nakon uspostavljanja Wi-FI
veze pali se, na zaslonu.
Paljenje može potrajati više od
2 minute.
Informacije o tome kako se sluša
glazba s ovim sustavom potražite u
Vodiču za početak za Wi-Fi
(zasebni dokument).
2 Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.
Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone na isti SSID (mrežu)
usmjerivača.
3 Prilikom spajanja više uređaja,
spojite uređaje kompatibilne s
reprodukcijom u više prostorija
na Wi-Fi mrežu.
Pojedinosti o radu potražite u
Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Napomena
Ovaj postupak mora se dovršiti u roku od
10 minuta. Ako se ne dovrši, resetirajte
sustav (stranica 79).
Putem Wi-Fi mreže možete uživati
u omiljenoj glazbi pohranjenoj na
osobnim računalima ili mobilnim
telefonima te glazbi servisa za
emitiranje u bilo kojoj prostoriji.
1 Instalirajte aplikaciju "SongPal"
na pametni telefon/iPhone.
Uživanje u funkciji Wireless
Party Chain
Ako povežete zvučnike kompatibilne
s reprodukcijom u više prostorija
na Wi-Fi mrežu i postavite ih u istu
prostoriju, možete uživati u zvuku
visokog tlaka kao što je zvuk funkcije
Party Chain putem Wi-Fi veze.
(Ova je značajka dostupna kada
reproducirate disk CDDA i audio
datoteke USB uređaja.)
Mreža
Slušanje iste glazbe s
više zvučnika
Slušanje internetske
glazbene usluge
(Chromecast built-in)
Chromecast built-in omogućuje
vam odabir glazbenog sadržaja
na aplikaciji za koju je omogućen
Chromecast i njegovu reprodukciju
na sustavu.
Za Chromecast built-in potrebno
je početno postavljanje pomoću
aplikacije SongPal.
51HR
1 Instalirajte aplikaciju "SongPal"
na pametni telefon/iPhone.
2 Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.
Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone na isti SSID (mrežu)
usmjerivača.
3 Pokrenite „SongPal” i preuzmite
aplikaciju za koju je omogućen
Chromecast.
 Pokrenite aplikaciju „SongPal”, a
zatim dodirnite
[MHC-V90DW]  [Postavke] 
[Chromecast built-in] 
[Learn how to Cast] (Saznajte
kako upotrebljavati Cast).
 Pogledajte upute, a zatim
pronađite i instalirajte aplikaciju
za koju je omogućen Chromecast
na pametnom telefonu / iPhone
uređaju.
4Pokrenite aplikaciju za koju je
omogućen Chromecast, a zatim
dodirnite gumb Cast ( ) da
biste odabrali „MHC-V90DW”.
Slušanje internetske
glazbene usluge
(Spotify)
“Spotify” omogućava trenutni
pristup milijunima pjesama.
Značajka „Spotify Connect“
omogućava odabir glazbe u
aplikaciji Spotify i njezino strujanje
na sustav. Potreban vam je Premium
račun da biste mogli upotrebljavati
značajku „Spotify Connect“.
Detalje potražite na internetskoj
stranici www.spotify.com/connect
Nakon uspostavljanja veze
pritiskivanje gumba
MUSIC
SERVICE omogućuje vam
pokretanje/nastavljanje
reprodukcije glazbene usluge.
1 Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.
Povežite sustav i pametni
telefon/iPhone na isti SSID (mrežu)
usmjerivača.
2 Aplikaciju Spotify na preuzmite
na pametni telefon/iPhone iz
trgovine Google Play ili
App Store.
5 Odaberite glazbu koju ćete
slušati na aplikaciji za koju je
omogućen Chromecast.
Glazba se reproducira na sustavu.
Pojedinosti o radu potražite u
Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
52HR
3 Pokrenite aplikaciju Spotify i
prijavite se u Premium račun
usluge Spotify.
4Odaberite glazbu i započnite
njezinu reprodukciju.
5 Dodirnite ikonu „Spotify
Connect” ( ), a zatim odaberite
sustav kao audio izlaz uređaja.
Napomena
Glazbene usluge i njihova razdoblja
dostupnosti mogu se razlikovati ovisno o
državi ili regiji.
Savjet
Kada je značajka „Spotify Connect“
aktivirana, zasvijetlit će ikona
„Spotify Connect“ ( ).
Funkcija Gesture Control
Uživanje u funkciji
Gesture Control
Možete upravljati radnjama za način
PLAYBACK, DJ, SAMPLER i KARAOKE
tako da prijeđete rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL na jedinici.
Napomena
Nemojte dodirivati senzor GESTURE
CONTROL prilikom prevlačenja rukom
iznad njega.
Prevlačenje
Prstom prijeđite u
ovom smjeru
Zdesna nalijevo
S lijeva nadesno
Od dna do vrha
Od vrha do dna
U smjeru
kazaljke na satu
Funkcija Gesture Control
Prijeđite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL u 6 smjerova na
sljedeći način.
Suprotno od
smjera kazaljke
na satu
Aktiviranje funkcije Gesture
Control
Dodirnite GESTURE ON/OFF, a zatim
odaberite željeni način
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER, KARAOKE).
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
53HR
Deaktiviranje funkcije Gesture
Control
Dodirnite GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL će se isključiti.
Upotreba funkcije
Gesture Control tijekom
reprodukcije
Možete upotrebljavati Gesture
Control za upravljanje reprodukcijom
prilikom reproduciranja glazbe s
diska, USB uređaja ili BLUETOOTH
uređaja.
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke i senzor GESTURE CONTROL
na zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
2 Dodirnite PLAYBACK.
Način PLAYBACK je aktiviran.
3 Dodirnite DVD/CD, USB, FM,
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke i senzor GESTURE CONTROL
na zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
2 Dodirnite DJ ili SAMPLER.
Način DJ ili SAMPLER je aktiviran.
3 Prevucite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL.
Za način DJ:
U
Odaberite
ISOLATOR*2
Odaberite WAH*3
Odaberite PAN*4
Povećavanje
razine odabranog
efekta
4Prijeđite rukom iznad senzora
Smanjenje razine
odabranog efekta
U
Natrag
Naprijed
Play
Stop
Pojačaj jačinu
zvuka
Smanji jačinu
zvuka
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Odaberite
FLANGER*1
AUDIO IN, ili TV to za odabir
željene funkcije.
GESTURE CONTROL.
54HR
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)
*1 Stvaranje dubokog flanger efekta
koji je sličan huci mlažnjaka.
*2 Izdvajanje određenog
frekvencijskog pojasa prilagodbom
ostalih frekvencijskih pojasa. Na
primjer, kada se želite fokusirati na
vokale.
*3 Stvorite posebni efekt „wah-wah”
zvuka automatskim pomicanjem
frekvencije filtra gore i dolje.
*4 Stvorite osjećaj kretanja zvuka
između lijevih i desnih kanala
zvučnika.
Za način SAMPLER:
U
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Izlaz “Come On!”
Izlaz “Let’s Go!”
Izlaz zvučnog
efekta Reggae
Horn
Izlaz zvučnog
efekta Phaser
Izlaz zvučnog
efekta Scratch
Izlaz zvučnog
efekta Audience
Reprodukcija zvučnog efekta u
načinu SAMPLER
Dodirnite SAMPLER, a zatim
dodirnite jednu od izravnih
funkcijskih tipki (DVD/CB, USB,
FM, AUDIO IN, TV) za izlaz željenog
zvučnog efekta.
Prevucite rukom preko senzora
GESTURE CONTROL u istom smjeru
kao u 3. koraku opisanom iznad.
Napomena
•• Efekt DJ Effect automatski se isključuje
kada napravite sljedeće:
—— ako isključite sustav
—— ako promijenite funkciju
—— ako deaktivirate funkciju Gesture
Control
—— ako promijenite način na
PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE
•• Ako aktivirate efekt DJ Effect tijekom
prijenosa, zvučni efekt neće se prenijeti
na USB uređaj.
Za obavljanje ove radnje koristite
tipke i senzor GESTURE CONTROL
na zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
1 Dodirnite GESTURE ON/OFF.
Zasvijetlit će GESTURE CONTROL.
2 Dodirnite KARAOKE.
Način KARAOKE je aktiviran.
3 Prijeđite rukom iznad senzora
GESTURE CONTROL.
U
Prstom prijeđite
u ovom smjeru
Smanji visinu
zvuka glazbe ()
Povećaj visinu
zvuka glazbe ()
Povećaj jačinu
zvuka mikrofona
Smanji jačinu
zvuka mikrofona
Izlaz zvučnog
efekta pljeska
Izlaz zvučnog
efekta zviždanja
Funkcija Gesture Control
Isključivanje načina DJ
Upotreba Gesture
Control tijekom funkcije
Karaoke
55HR
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
56HR
U
Učinite ovo
Pojačavanje basa
i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Uzastopno pritišćite
MEGA BASS da biste
odabrali „BASS ON”.
Indikator MEGA
BASS zasvijetli. Za
isključivanje
uzastopno pritišćite
MEGA BASS kako
biste odabrali
"BASS OFF".
Reprodukcija
zvučnog efekta
dvorane (Fiesta)
Dodirnite FIESTA na
jedinici. Za prekid
dodirnite ponovno
FIESTA.
Reprodukcija
zvučnog efekta
koncertne
dvorane (Digital
Music Arena)
Pritisnite MUSIC
ARENA da
odaberete “ON”. Za
isključivanje
ponovno pritisnite
MUSIC ARENA.
Odabir
memoriranog
zvučnog efekta
(Preset sound
effect)
Uzastopno pritišćite
SOUND FIELD za
odabir željenog
zvučnog efekta. Za
isključivanje
uzastopno pritišćite
SOUND FIELD kako
biste odabrali
„FLAT”.
Odabir načina
virtualnog nogometa
Dok gledate prijenos nogometne
utakmice, osjećat ćete se kao da se
nalazite na stadionu.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcija
AUDIO IN i TV.
Uzastopno pritišćite SOUND FIELD
dok gledate prijenos nogometne
utakmice.
•• ON NARRATION: možete uživati u
očaravajućem osjećaju prisutnosti na
nogometnom stadionu zahvaljujući
naglašenom zvuku navijanja.
•• OFF NARRATION: možete uživati u
još više očaravajućem osjećaju
prisutnosti na nogometnom
stadionu smanjujući jačinu zvuka
naracije u korist naglašavanja
navijanja.
Otkazivanje načina virtualnog
nogometa
Uzastopno pritišćite SOUND FIELD
kako biste odabrali “FLAT”.
Napomena
•• Preporučujemo da odaberete način
virtualnog nogometa svaki put kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove kada
je odabrana opcija "OFF NARRATION",
preporučujemo da odaberete
"ON NARRATION".
•• Ova značajka ne podržava monozvuk.
Ostali postupci
Prilagodba razine
subwoofera.
Upravljanje sustavom
pomoću pametnog
telefona ili tableta
(SongPal)
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „S-WOOFER”, a
zatim pritisnite .
3 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali razinu subwoofera,
a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Možete pojačati ili sniziti razinu
određenih frekvencijskih pojasa, a
zatim spremiti postavku u memoriju
kao "CUSTOM EQ".
/
kako biste odabrali „CUSTOM EQ”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
1 Tražite "SongPal" ili pretražite
/
kako biste prilagodili razinu
ekvilizatora, a zatim pritisnite
.
dvodimenzionalni kod u
nastavku.
4Ponovite 3. korak kako biste
prilagodili razinu drugih
frekvencijskih pojasa i surround
efekta.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Odabir prilagođene postavke
ekvilizatora
Više puta zaredom pritisnite MUSIC i
odaberite "CUSTOM EQ".
2 Preuzmite aplikaciju "SongPal
na svoj udaljeni uređaj.
3 Povežite sustav i uređaj putem
Prilagođavanje zvuka / Ostali postupci
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
"SongPal" je posebna
aplikacija za upravljanje audio
uređajima tvrtke Sony koji su
kompatibilni s aplikacijom "SongPal
"pomoću pametnog telefona ili
tableta. Potražite aplikaciju "SongPal"
u trgovinama Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
"SongPal" vam omogućuje sljedeće:
——Promjenu funkcije sustava,
upravljanje reprodukcijom diska/USB
uređaja i namještanje FM stanice.
—Pregledavanje
—
glazbenog sadržaja
diska/USB uređaja.
—Prikaz
—
informacija o disku/USB-u
kao što su vrijeme reprodukcije i
naslova.
—Podešavanje
—
jačine zvuka i
promjena postavke zvuka.
BLUETOOTH veze (stranica 45)
ili mrežne veze (stranica 49).
57HR
Savjet
Ako povezujete sustav s udaljenim
uređajem putem mrežne veze, spojite
uređaj putem Wi-Fi veze na istu mrežu
na koju je spojen sustav.
4Pokrenite aplikaciju "SongPal" i
slijedite upute na zaslonu.
Napomena
•• Preporučujemo da upotrebljavate
najnoviju verziju aplikacije "SongPal".
•• Ako aplikacija "SongPal" ne radi
ispravno, dodirnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovno uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza uobičajeno radila.
•• Dostupne radnje putem aplikacije
"SongPal" mogu se razlikovati ovisno o
audio uređajima.
•• Više pojedinosti o aplikaciji "SongPal"
potražite na sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Specifikacija i dizajn aplikacije
"SongPal" podložni su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Napravite lude zabave
s aplikacijom
"Fiestable"
Možete kontrolirati značajke
zabave na kućnom audio
sustavu tvrtke Sony pomoću
intuitivnog i elegantnog korisničkog
sučelja aplikacije "Fiestable".
Aplikacija "Fiestable" omogućuje
vam da kontrolirate značajke kao što
su DJ Effect, osvjetljenje i Karaoke.
Čak i ako je aplikacija "Fiestable"
instalirana, ikona "Fiestable" ne
prikazuje se na početnom zaslonu
udaljenog uređaja. Ugrađena je
u aplikaciju "SongPal" u obliku
programskog dodatka.
58HR
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
"SongPal" na svoj udaljeni
uređaj (stranica 57).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
"Fiestable" u trgovini Google
Play ili App Store pomoću
udaljenog uređaja.
3 Pokrenite aplikaciju "SongPal" i
dodirnite ikonu aplikacije
"Fiestable" u gornjem
lijevom kutu.
Napomena
•• Prije upotrebe aplikacije „Fiestable”
uključite BLUETOOTH funkciju
pametnog telefona ili tableta.
•• Više pojedinosti o aplikaciji "SongPal"
potražite na sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog
s funkcijom Kontrola za HDMI*
HDMI kabelom (HDMI kabel visoke
brzine s Ethernetom, nije priložen)
omogućuje vam jednostavno
upravljanje uređajem putem
daljinskog upravljača za TV.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
•• Funkcija isključivanja sustava
•• Funkcija upravljanja zvukom sustava
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
•• Funkcija jednostavnog upravljanja
daljinskim upravljačem
•• Funkcija praćenja jezika
* Funkcija Kontrola za HDMI standardna
je funkcija koju upotrebljava CEC
(Consumer Electronics Control) za
omogućivanje međusobnog upravljanja
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) uređaje.
Napomena
Te će funkcije možda raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Priprema upotrebe funkcije
Kontrola za HDMI
Pritisnite DVD SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na sustavu na [ON] (stranica 40).
Zadana postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije Kontrola
za HDMI za TV povezan sa sustavom.
Savjet
Funkcija isključivanja sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Pritisnite DVD SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] na sustavu na [ON] ili [AUTO]
(stranica 40). Zadana postavka je
[AUTO].
Napomena
Ako uključite sustav dok gledate
TV, zvuk TV-a emitirat će se kroz
zvučnike sustava. Jačina zvuka
sustava može se prilagoditi pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Napomena
•• Razina jačine zvuka sustava prikazuje se
na TV zaslonu, ovisno o TV-u. Može se
razlikovati od jačine zvuka na zaslonu.
•• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda
neće biti dostupna. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Audio Return Channel
Ako je sustav spojen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka,
možete slušati zvuk TV-a iz zvučnika
sustava bez priključivanja audio
kabela (nije priložen).
Na sustavu pritisnite DVD SETUP,
a zatim postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(stranica 40). Zadana postavka
je [ON].
Ostali postupci
Ako omogućite funkciju Kontrola za
HDMI ("BRAVIA" sinkronizacija) kada
upotrebljavate TV koji je proizvela tvrtka
Sony, funkcija Kontrola za HDMI sustava
također je automatski omogućena. Nakon
završetka postavljanja na zaslonu će se
prikazati "COMPLETE".
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Napomena
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka, potrebno je
priključiti audio kabel (nije priložen)
(str. 26).
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se
uređaj možda neće isključiti.
59HR
Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
Prilikom reprodukcije videosadržaja
s diska ili USB uređaja na sustavu,
TV se automatski uključuje. TV ulaz
prebacuje se na HDMI ulaz na koji je
sustav spojen.
Napomena
Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
Funkcija jednostavnog
upravljanja daljinskim
upravljačem
Možete odabrati sustav gumbom
SYNC MENU na daljinskom
upravljaču za TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati
ako TV podržava izbornik veze. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad
televizora.
Napomena
•• Na izborniku veza TV-a TV prepoznaje
sustav kao "Player".
•• Neke radnje možda neće biti dostupne s
nekim TV-ovima.
Funkcija praćenja jezika
Kada promijenite jezik prikaza
na zaslonu TV-a, jezik prikaza na
zaslonu sustava također će se
promijeniti.
60HR
Upotreba funkcije lančane zabave
Možete lančano povezati više audio sustava za stvaranje zanimljivijeg ugođaja
zabave i dobivanje jačeg zvuka.
Aktivirani sustav u lancu postat će domaćin zabave i dijeliti glazbu. Ostali
sustavi postat će gosti zabave i reproducirat će istu glazbu kao i domaćin
zabave.
Postavljanje funkcije lančane zabave
Postavite funkciju lančane zabave povezujući sve sustave pomoću audio
kabela (nisu priloženi).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Prvi sustav
Ostali postupci
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg
sustava
Drugi
sustav
Posljednji sustav
61HR
•• Posljednji sustav mora se priključiti na prvi sustav.
•• Svaki sustav može postati domaćin zabave.
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav
u lancu. Pojedinosti potražite u odjeljku "Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave)" (str. 63).
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom lančane zabave
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Prvi sustav
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg
sustava
Drugi
sustav
Posljednji
sustav*
* Sustav koji nije opremljen funkcijom lančane zabave povežite na posljednji sustav jer će
u suprotnom lanac završiti na tom sustavu. Obavezno odaberite funkciju audio ulaza na
tom posljednjem sustavu.
•• Posljednji sustav nije priključen na prvi sustav.
•• Prvi sustav morate odabrati kao domaćina zabave tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se uključi funkcija lančane zabave.
62HR
Uživanje u funkciji lančane
zabave
•• Pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za upotrebu tih
sustava.
1 Utaknite kabel za napajanje
Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni
funkcijom lančane zabave)
2 Prilagodite jačinu zvuka na
Ponovite 3. korak odjeljka "Uživanje
u funkciji lančane zabave" na
sustavu za koji želite da postane
novi domaćin zabave. Trenutačni
domaćin zabave automatski će
postati gost na zabavi. Svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kao novi
domaćin zabave.
(mrežni vod) u strujnu utičnicu i
uključite sve sustave.
svakom sustavu.
3 Uključite funkciju lančane
zabave na sustavu koji želite
koristiti kao domaćina zabave.
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
Uzastopno dodirujte FUNCTION na
jedinici kako biste odabrali željenu
funkciju (osim kada se funkcija
AUDIO IN upotrebljava u vezi 
(str. 61)). Pokrenite reprodukciju
glazbe, a zatim dodirnite i držite
PARTY CHAIN na jedinici.
Na zaslonu se prikazuje "PARTY
CHAIN". Domaćin zabave pokreće
lančanu zabavu, a drugi sustavi
automatski postaju gosti na zabavi.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao domaćin zabave.
Pogledajte stranicu 51.
Napomena
•• Ovisno o ukupnom broju jedinica sustava
koje ste povezali, gostima zabave možda
će trebati određeno vrijeme dok ne počnu
reproducirati glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće
utjecati na zvuk gostiju na zabavi.
•• Kada na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon, gosti zabave
ne emitiraju zvuk.
•• Kada neki od sustava u lancu obavlja
USB prijenos, prije uključivanja funkcije
lančane zabave pričekajte da sustav
dovrši ili prekine prijenos.
domaćina zabave tek nakon što se
uključe svi sustavi u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko
sekundi, ponovite 3. korak odjeljka
"Uživanje u funkciji lančane zabave".
Isključivanje funkcije lančane
zabave
Dodirnite i držite PARTY CHAIN na
domaćinu zabave.
Napomena
Ako se funkcija Party Chain ne isključi
nakon nekoliko sekundi, ponovno
dodirnite i držite PARTY CHAIN na
domaćinu zabave.
Postavljanje načina zvuka
funkcije lančane zabave
Ostali postupci
Uživanje u funkciji Wireless Party
Chain
Napomena
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
Način zvuka možete postaviti
kada je uključena funkcija lančane
zabave.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „P CHAIN MODE”,
a zatim pritisnite .
63HR
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali željeni način rada,
a zatim pritisnite .
•• "STEREO": emitira stereo zvuk.
•• "RIGHT CH": emitira monozvuk
desnog kanala.
•• "LEFT CH": emitira monozvuk
lijevog kanala.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Više puta zaredom dodirnite
MIC/GUITAR LEVEL na jedinici
kako biste smanjili jačinu zvuka
mikrofona.
2 Spojite dodatni mikrofon na
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Spojite drugi dodatni mikrofon ako
želite pjevati u duetu.
Ako svijetli indikator GUITAR, više
puta zaredom dodirnite GUITAR na
jedinici dok indikator GUITAR ne
prestane svijetliti.
3 Pokrenite reprodukciju glazbe i
prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
Više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO da biste prilagodili
efekt jeke.
4Počnite pjevati uz glazbu.
Upotreba funkcije Gesture
Control tijekom reprodukcije za
karaoke
Pogledajte stranicu 55.
64HR
Napomena
•• Više puta zaredom dodirnite MIC/
GUITAR LEVEL +/– na jedinici kako biste
prilagodili jačinu zvuka mikrofona. Ne
možete prilagoditi jačinu zvuka mikrofona
pomoću tipke VOLUME +/– na jedinici
ili gumba  +/– na daljinskom upravljaču.
•• Ako zvuk zavija:
—— Odmaknite mikrofon od sustava.
—— promijenite usmjerenje mikrofona.
—— Više puta zaredom dodirnite
MIC/GUITAR LEVEL na jedinici.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
Upotreba prigušenja glasa
Možete smanjiti zvuk vokala u
stereoizvoru.
Dodirnite KARAOKE, a zatim
uzastopno dodirujte VOCAL FADER
na jedinici kako biste odabrali
„ON V FADER”.
Za poništavanje efekta prigušenja
glasa uzastopno dodirujte VOCAL
FADER kako biste odabrali „OFF”.
Promjena tonaliteta
(kontrola tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet svoga
glasa.
Odabir načina bilježenja
rezultata za karaoke
(način bilježenja rezultata)
Funkciju bilježenja rezultata možete
upotrebljavati samo kada je spojen
mikrofon.
Vaš se rezultat izračunava na ljestvici
od 0 do 99 uspoređivanjem vašeg
glasa s izvorom glazbe.
Da biste upotrijebili način bilježenja
rezultata, obvezno povežite
mikrofon barem na MIC1 priključak,
inače način bilježenja rezultata neće
raditi.
Za MIC2/GUITAR priključak način
bilježenja rezultata dostupan je
samo dok je način gitare isključen.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije pjevanja
pjesme.
3 Nakon pjevanja dulje od jedne
minute ponovno pritisnite
SCORE kako biste provjerili
rezultat.
Korištenje mjenjača glasa
Možete promijeniti svoj glas kada
govorite ili pjevate u mikrofon.
Postoji 7 različitih rasporeda.
Možete slušati zvuk gitare tako da
priključite gitaru na priključak
MIC2/GUITAR na jedinici. Također
možete svirati gitaru i pjevati
ako priključite mikrofon na MIC1
priključak na jedinici.
1 Više puta zaredom dodirnite
MIC/GUITAR LEVEL na jedinici
kako biste smanjili jačinu zvuka
gitare.
2 Kabelom instrumenta
(nije priložen) priključite gitaru
(nije priložena) na MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
3 Više puta zaredom dodirnite
GUITAR na jedinici dok indikator
GUITAR ne zasvijetli.
4Započnite svirati gitaru i
prilagodite jačinu zvuka gitare.
Iz sustava se emitira zvuk gitare.
Napomena
•• Ako je zvuk gitare izobličen, smanjite
jačinu zvuka na gitari dok izobličenje
zvuka ne prestane. Ako je jačina zvuka
gitare preniska, više puta zaredom
dodirnite MIC/GUITAR LEVEL + na
jedinici.
•• Dok svirate gitaru, možete prilagoditi
efekt jeke višestrukim pritiskom na
MIC ECHO.
Ostali postupci
Dodirnite KARAOKE, a zatim
uzastopno dodirujte VOICE
CHANGER +/– na jedinici kako
biste promijenili efekt svog glasa.
Uživanje u zvuku gitare
Isključivanja načina gitare
Više puta zaredom dodirnite GUITAR
na jedinici dok indikator GUITAR ne
prestane svijetliti.
65HR
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu zvučnika i
rasvjetu za zabavu
1 Više puta zaredom pritisnite
PARTY LIGHT i odaberite
"LED ON".
2 Više puta zaredom pritisnite
LIGHT MODE kako biste
promijenili osvjetljenje.
Isključivanje rasvjete za zabavu
i rasvjete zvučnika
Više puta zaredom pritisnite PARTY
LIGHT i odaberite "LED OFF".
Napomena
•• Ne gledajte izravno u dio koji emitira
svjetlost dok je uključena rasvjeta za
zabavu.
•• Ako je osvjetljenje previše blještavo,
prebacite se na osvjetljenje sobe ili
isključite osvjetljenje.
•• Možete uključiti ili isključiti funkciju
rasvjete za zabavu ili rasvjete zvučnika
kada je uključen demonstracijski način.
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Sustav se automatski isključuje
nakon isteka unaprijed postavljenog
vremena.
Više puta zaredom pritisnite SLEEP
za odabir željenog vremena.
Za isključivanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje više puta
zaredom pritisnite SLEEP kako biste
odabrali "OFF".
Savjet
Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja sustava pritisnite SLEEP.
66HR
Upotreba glasovnog
vodiča
Putem sustava u sljedećim
situacijama možete slušati glasovni
vodič na engleskom.
—Pri
— uparivanju putem BLUETOOTH
tehnologije.
—Kad
—
je BLUETOOTH uređaj
povezan.
—Kad
—
BLUETOOTH uređaj nije
povezan.
—Tijekom
—
rada funkcije Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
—Kad
—
je uspostavljena Wi-Fi mreža.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „VOICE
GUIDANCE“, a zatim pritisnite .
3 Pritisnite
/ da biste odabrali
„ON”, a zatim pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran. Za
izlazak iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS.
Napomena
•• Glasovni vodič i SAMPLER zvučni efekt
ne mogu se emitirati istovremeno.
Ako prilikom upotrebe glasovnog
vodiča odaberete SAMPLER zvučni
efekt, glasovni vodič automatski
će se zaustaviti, a ako tijekom
emitiranja SAMPLER zvučnog efekta
upotrebljavate glasovni vodič, SAMPLER
zvučni efekt automatski će se zaustaviti.
•• Jačina zvuka glasovnog vodiča mijenja
se prema jačini zvuka sustava. Međutim,
u nekim slučajevima jačina zvuka
glasovnog vodiča ne može se mijenjati.
•• U nekim slučajevima može doći do
odgode emitiranja glasovnog vodiča.
Upotreba dodatne
opreme
1 Pritisnite  – više puta
zaredom dok se "VOL MIN" ne
pojavi na zaslonu.
2 Priključite dodatnu opremu
(str. 21).
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"AUDIO IN".
4Pokrenite reprodukciju na
dodatnoj opremi.
5 Pritisnite  +/– više puta
zaredom kako biste prilagodili
jačinu zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u
stanje pripravnosti ako je jačina zvuka
priključene opreme preniska. Prilagodite
jačinu zvuka opreme.
Za isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti pogledajte odjeljak
"Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti" (str. 67).
Tipke na zaslonu osjetljivom na
dodir na jedinici (osim ) možete
deaktivirati kako biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice
kada djeca dodiruju uređaj.
Dodirnite i držite  na jedinici
dulje od 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje "CHILD LOCK ON".
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom upravljaču.
Napomena
•• Funkcija zaključavanja zbog djece
automatski će se isključiti kada
iskopčate strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
•• Funkcija zaključavanja zbog djece ne
može se uključiti kada otvorite ladicu
diska.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon približno
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala.
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti uključena je prema
zadanim postavkama.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „AutoSTBY”, a
zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „ON“ ili
„OFF“, a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Ostali postupci
Deaktivacija dodirnog
zaslona osjetljivog na
dodir na jedinici
(zaključavanje zbog
djece)
Za isključivanje funkcije zaključavanja
zbog djece dodirnite i držite  na
jedinici dulje od 5 sekundi dok se
"CHILD LOCK OFF" ne prikaže na
zaslonu.
Napomena
•• "AutoSTBY" treperi na zaslonu
oko 2 minute prije ulaska u stanje
pripravnosti.
•• Funkcija automatskog prelaska u stanje
pripravnosti ne funkcionira u sljedećim
slučajevima:
—— tijekom rada funkcije tunera
—— kada je uključen mjerač vremena za
automatsko isključivanje
—— kada je priključen mikrofon ili gitara.
67HR
Postavljanja stanja
pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu
Stanje pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu omogućava sustavu da se
automatski uključi kada uspostavite
BLUETOOTH vezu, Wi-Fi vezu ili
žičanu LAN vezu.
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH/Wi-Fi
signala
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
Možete se povezati na sustav s
povezanog mrežnog uređaja ili
uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je uključen
BLUETOOTH/Wi-Fi signal.
BLUETOOTH/Wi-Fi signal uključen je
po zadanoj postavci.
3 Više puta zaredom pritisnite
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „NW STBY”, a
zatim pritisnite .
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
•• "ON": sustav se automatski
uključuje čak i kad je sustav u
stanju pripravnosti.
•• "OFF": isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
.
/ kako
biste odabrali „RF”, a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ za odabir željene postavke,
a zatim pritisnite .
•• “RF ON”: Wi-Fi signal je uključen/
BLUETOOTH signal je uključen
•• “WIFI OFF”: Wi-Fi signal je
isključen/BLUETOOTH signal je
uključen
•• “RF OFF”: Wi-Fi signal je isključen/
BLUETOOTH signal je isključen
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
Kada je BLUETOOTH/Wi-Fi signal
isključen, ne možete obavljati sljedeće
radnje:
—— uparivanje i/ili povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
—— korištenje aplikacije “SongPal”
68HR
Ažuriranje softvera
Softver ovog sustava mogao bi se
ažurirati u budućnosti.
Unaprijed instalirani softver na
svom sustavu možete instalirati na
3 načina:
Automatsko ažuriranje preko
interneta
Kada se sustav poveže na internet,
automatski će ažurirati softver ako
pronađe novu datoteku ažuriranja.
Ova značajka zahtijeva postavljanje
postavki pomoću pametnog
telefona/iPhone uređaja na kojem je
instalirana aplikacija “SongPal”.
Pokrenite aplikaciju “SongPal”
na pametnom telefonu/iPhone
uređaju i postavite [Auto Update]
(automatsko ažuriranje) u
izborniku [Settings] (postavke).
Pojedinosti potražite u pomoći za
aplikaciju SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
Ručno ažuriranje preko
interneta
/ kako
biste odabrali „SYSTEM”, a zatim
pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „UPDATE”, a zatim
pritisnite .
4Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „VIA NW”, a zatim
pritisnite .
5 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „EXEC”, a zatim
pritisnite .
6Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „YES”, a zatim
pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Ručno ažuriranje putem USB
uređaja
Preko računala ili drugog uređaja
preuzmite datoteku ažuriranja s
internetskih stranica navedenih u
nastavku, a zatim je pohranite na
USB uređaj. Za ažuriranje softvera
slijedite online upute.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Ostali postupci
Savjet
Automatsko ažuriranje će započeti
ažuriranje softvera nakon preuzimanja
svih datoteka ažuriranja. Na taj način neće
doći do oštećenja ili gubitka podataka čak
i ako se mrežna veza slučajno prekine. Ako
poruka o pogrešci ne nestane, obavite
ručno ažuriranje putem USB uređaja.
2 Uzastopno pritišćite
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kada je sustav povezan s
internetom, “UPDATE” će zasvijetliti
na zaslonu ako sustav otkrije novu
datoteku ažuriranja.
1 Pritisnite OPTIONS.
69HR
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
Ako naiđete na problem sa
sustavom, pronađite problem na
kontrolnom popisu za rješavanje
problema u nastavku, a zatim
poduzmite korektivnu radnju.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Imajte na umu da će serviser,
zamijeni li tijekom popravka neke
dijelove, te dijelove možda zadržati.
Ako se na zaslonu prikazuje
„PROTECTx CHECK MANUAL”
(„x” je broj)
Odmah iskopčajte strujni
kabel za napajanje (mrežni
vod) i provjerite blokira li nešto
ventilacijske otvore jedinice.
Kada provjerite i zaključite
da nema problema, ponovno
ukopčajte strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) i uključite
sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
Sustav se ne može isključiti
premda je pritisnut gumb .
•• Možda ste nehotično postavili
način prikaza na pokazni način.
Uzastopno pritišćite DISPLAY
kako biste odabrali način uštede
energije (str. 29).
70HR
Sustav je ušao u stanje
pripravnosti.
•• To nije kvar. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti
nakon 15 minuta neaktivnosti ili
ako nema izlaznog audio signala
(str. 67).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Provjerite veze s dodatnom
opremom ako ona postoji
(str. 21).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Iskopčajte kabel za napajanje iz
strujne utičnice (mrežni vod), a
zatim ga ponovno ukopčajte i
uključite sustav.
Nema slike/zvuka kada je sustav
priključen na HDMI OUT (TV)
priključak.
•• Promijenite postavku u [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Tako ćete možda riješiti problem.
•• Oprema povezana HDMI OUT
(TV) priključkom nije u skladu s
formatom audio signala. U tom
slučaju postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na [PCM]
(str. 40).
•• Pokušajte sljedeće:
—Isključite
—
i ponovno uključite
sustav.
—Isključite
—
i ponovno uključite
priključenu opremu.
—Odspojite,
—
a zatim ponovno
ukopčajte HDMI kabel.
Nema zvuka mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na priključak MIC1 ili
MIC2/GUITAR na jedinici.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena na
upotrebu vanjskih zvučnika.
Čuje se jako zujanje ili buka.
•• Premjestite sustav dalje od
izvora šuma.
•• Udaljite sustav od neonskih
znakova ili fluorescentnog svjetla.
•• Ukopčajte sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma
(nije priložen) na strujni kabel za
napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
•• Kada je sustav uključen, možda
ćete čuti šum iz ventilatora
sustava. To nije kvar.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru jedinice.
•• Zamijenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
Boje na zaslonu televizora trajno
se nepravilno prikazuju.
•• Odmah isključite televizor pa ga
ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta. Ako se boja i dalje
nepravilno prikazuje,
sustav postavite dalje od TV-a.
Prilikom uključivanja napajanja
čuje se škljocaj.
•• To je zvuk rada i pojavljuje se,
primjerice, prilikom uključivanja i
isključivanja napajanja. To nije kvar.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i poruka
"LOCKED" prikazuje se na zaslonu.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska tijekom
sinkroniziranog prijenosa ili REC1
prijenosa nije moguće. Pritisnite
 kako biste otkazali prijenos, a
zatim pritisnite  na jedinici da
biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sonyjevu
distributeru.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Očistite disk (str. 81).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 9).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu na disku,
a zatim ostavite sustav uključen
nekoliko sati dok vlaga ne ishlapi.
•• Regionalni kôd na DVD VIDEO
disku ne podudara se sa
sustavom.
Dodatne informacije
Čuje se akustični odziv.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon ili gitaru od
sustava ili drugamo usmjerite
mikrofon.
Poruka "CHILD LOCK" prikazuje se
kada dodirnete bilo koju tipku na
jedinici.
•• Postavite funkciju zaključavanja
zbog djece na isključeno
(str. 67).
Zvuk je isprekidan.
•• Očistite disk (str. 81).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Premjestite jedinicu na mjesto
gdje nema vibracija.
71HR
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 34).
•• Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije. Dvaput
pritisnite . Zatim pritisnite 
kako biste pokrenuli reprodukciju.
Izvođenje funkcija poput
zaustavljanja, zaključavanja traženja,
usporene reprodukcije, ponavljanja
reprodukcije i nasumične
reprodukcije nije moguće.
•• Ovisno o disku, možda nećete
moći izvršiti neke gore navedene
radnje. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, MPEG4 ili Xvid)
nije moguća.
•• Podaci se ne pohranjuju u
podržanom formatu.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i informacije oznake ID3
ne prikazuju se pravilno.
•• Verzija oznake ID3 nije verzija 1
(1.0/1.1) ili verzija 2 (2.2/2.3).
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
Zvuk gubi stereoefekt prilikom
reprodukcije AUDIO CD-a, VIDEO
CD-a, audio datoteke, datoteke s
videozapisima ili DVD VIDEO diska.
•• Isključite prigušenje glasa
(str. 64).
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
72HR
USB uređaj
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Na webmjestu provjerite informacije o
kompatibilnim USB uređajima
(str. 12).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Informacije o
formatiranju potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Isključite sustav i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za uključivanje, ponovno
uključite i isključite uređaj nakon
što ga uklonite iz sustava. Zatim
ponovite prijenos.
•• Ako prijenos i brisanje ponavljate
više puta, struktura datoteka u USB
uređaju postaje fragmentirana.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i pokušajte
je ponovno prenijeti. Ako se time
problem ne riješi, USB uređaj
možda je neispravan. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja
kako biste riješili problem.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• Tijekom brisanja USB uređaj bio je
isključen ili je isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično izbrisanu
datoteku. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
neispravan. Pogledajte upute za
upotrebu USB uređaja kako biste
riješili problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
priključen. Isključite sustav i
ponovno priključite USB uređaj, a
zatim uključite sustav i provjerite
pojavljuje li se "USB" na zaslonu.
"READING" se prikazuje dulje
vrijeme ili treba dugo vremena
prije nego reprodukcija počne.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 11).
Na zaslonu se prikazuje "NO FILE".
•• Sustav je prešao u način rada za
ažuriranje softvera i sve su tipke
(osim ) deaktivirane.
Pritisnite  na jedinici kako biste
otkazali ažuriranje softvera.
Na zaslonu se prikazuje
"OVER CURRENT".
•• Utvrđen je problem s razinom
električne struje iz (USB) ulaza.
Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod) i izvadite USB uređaj
iz ulaza. Provjerite je li sve u redu s
USB uređajem. Ako se ovaj uzorak
prikaza i dalje pojavljuje, obratite
se najbližem dobavljaču tvrtke
Sony.
Pogrešan prikaz.
•• Podaci pohranjeni na USB uređaju
možda su oštećeni. Ponovite
prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 12).
Dodatne informacije
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 12).
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
•• Prilikom kodiranja audio datoteke
korištena je niska brzina prijenosa
u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku visokom brzinom
prijenosa u bitovima.
—Struktura
—
datoteke iznimno je
složena.
—Kapacitet
—
memorije je prevelik.
—Unutarnja
—
memorija je
fragmentirana.
73HR
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 12).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 34).
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani datotečnim sustavima
koji nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, mogu se reproducirati
samo datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT formate. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja ili se obratite proizvođaču.
Slika
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je video kabel ili HDMI kabel
oštećen, zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li jedinicu priključili
na priključak HDMI ulaza ili
priključak za video ulaz na TV-u
(str. 25).
•• Provjerite je li TV uključen i
pravilno rukujte TV-om.
74HR
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju.)
Provjerite jeste li pravilno postavili
sustav boja u skladu sa sustavom
boja televizora.
Pojavljuje se šum na slici.
•• Očistite disk (str. 81).
•• Ako video signal iz sustava mora
prolaziti preko videorekordera do
televizora, zaštita autorskih prava
koja se primjenjuje na neke DVD
VIDEO programe može utjecati na
kvalitetu slike.
•• (Osim za modele koji se prodaju u
Latinskoj Americi, Europi i Rusiji)
Prilikom reprodukcije VIDEO CD
diska snimljenog sustavom boje
različitim od onog postavljenog na
sustavu, slika može biti iskrivljena
(pogledajte stranice 28, 38).
•• (Osim za modele koji se prodaju
u Latinskoj Americi, Europi i
Rusiji) Postavite sustav boje
koji odgovara onom na TV-u
(pogledajte stranice 28, 38).
Omjer širine i visine TV zaslona ne
može se izmijeniti.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima.
•• Ovisno o televizoru, možda nećete
moći promijeniti omjer širine i
visine.
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
zvučnog zapisa za DVD VIDEO
diskove.
Jezik titlova ne može se
promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Zabranjeno je isključivanje jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Kutovi kamere ne mogu se
mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO disku koji se reproducira.
•• Zabranjena je promjena kuta za
DVD VIDEO disk.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijam stanica.
•• Ispravno priključite antenu.
•• Promijenite mjesto i usmjerenje
antene kako biste dobili dobar
prijam.
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijama.
Uparivanje se ne može obaviti.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se u blizini sustava
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Pripazite jeste li prilikom odabira
naziva sustava (ovog sustava)
na BLUETOOTH uređaju unijeli
ispravnu lozinku.
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
A2DP profil i ne može se povezati s
ovim sustavom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisat će se informacije o
registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja.
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je
došlo do prekida veze.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne može
se čuti na ovom sustavu.
•• Prvo pojačajte zvuk na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
opcije +/–.
Dodatne informacije
BLUETOOTH uređaj
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se "RF OFF" prikazuje na
zaslonu.
•• Postavite BLUETOOTH/Wi-Fi
signal na „WIFI OFF” ili „RF ON”
(str. 68).
75HR
Čuje se jako zujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka spojenog
BLUETOOTH uređaja.
Mrežna veza
Sustav se ne može povezati s
mrežom. (Druga oprema na mreži
ne može pronaći ili prepoznati
sustav.)
•• Provjerite svijetli li
na zaslonu.
•• Potrebno je približno 2 minute
da bi sustav dobio IP adresu
kada je sustav uključen u
komunikacijskom okruženju bez
usmjerivača.
•• Kada upotrebljavate fiksnu IP
adresu, druga oprema može
upotrebljavati istu IP adresu.
Upotrijebite drugačiju IP adresu.
Sustav se ne može povezati s
mrežom pomoću bežične LAN
veze.
•• Ako je mrežni (LAN) kabel spojen
na sustav, sustav automatski
radi kako bi uspostavio žičanu
LAN vezu. Ako želite upotrijebiti
bežičnu LAN vezu, nemojte spajati
mrežni (LAN) kabel na sustav.
76HR
•• Provjerite postavke bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke. Ako
je SSID skriveni način postavljen na
"On" (uključeno) na pristupnoj točki,
postavite ga na "Off" (isključeno).
Pojedinosti o postavkama pristupne
točke bežičnog usmjerivač potražite
u priručniku za upotrebu pristupne
točke.
•• Postavite BLUETOOTH/Wi-Fi signal
na “RF ON” (stranica 68).
Sustav se ne može povezati s
mrežom pomoću WPS-a.
•• Postavite mrežu nakon što ste
pristupnu točku tražili pomoću
načina rada za traženje pristupne
točke.
•• Ne možete se spojiti na mrežu
putem WPS-a kada je pristupna
točka postavljena na WEP.
•• Ažurirajte ugrađeni softver
usmjerivača za bežični LAN /
pristupne točke na najnoviju
verziju.
Glazbene usluge
Sustav se ne može povezati s
glazbenim uslugama.
•• Provjerite je li usmjerivač za
bežični LAN/pristupnu točku
uključen.
•• Provjerite svijetli li
na zaslonu.
Ako se ne pojavljuje, ponovno
postavite bežičnu mrežu.
Pojedinosti potražite u Vodiču za
početak za Wi-Fi.
•• Kada je sustav spojen na bežičnu
mrežu, približite bežični LAN
usmjerivač/pristupnu točku i
sustav te ponovite postavljanje.
•• Ovisno o davateljima usluga,
dopuštena je samo jedna veza s
internetom.
•• Kada uključite mobilni telefon
(uređaj sa sustavom Android,
uređaj Xperia ili iPhone/
iPod touch) nakon trenutka
isključenosti, pokušajte ponovno
pokrenuti aplikaciju “SongPal”.
Home Network
Kontroler (operacijski sustav) ne
može pronaći ovaj sustav.
(Kontroler ne može pretraživati
sadržaj ovog sustava.)
•• Provjerite je li kontroler povezan s
kućnom mrežom.
•• Omogućena je kontrola
višesmjernog slanja na pristupnoj
točki.
Glazba je počela automatski.
•• Ovaj sustav možda kontrolira druga
oprema. Za blokiranje takve kontrole
postavite stanje pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu na isključeno
(stranica 68).
Nije moguće provesti podešavanje
ili reprodukciju.
•• Potvrdite da je audio datoteka
neispravna ili je izbrisana s
poslužitelja. Pogledajte upute za
upotrebu poslužitelja.
audio datoteku u audio formatu
koji sustav ne podržava. Provjerite
informacije o audio formatu na
poslužitelju.
•• Onemogućite kontrolu
višesmjernog slanja na usmjerivaču
za bežični LAN / pristupnoj točki.
Ako je omogućena, može proći
nekoliko minuta za izlaz zvuka.
Pojedinosti potražite u priručniku
za upotrebu bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke.
•• Pristup s ovog sustava ne dopušta
poslužitelj. Promijenite postavke
na poslužitelju da biste dopustili
pristup s ovog sustava. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
poslužitelja.
Funkcija Gesture Control
Funkcija Gesture Control ne može
se uključiti.
•• Uzastopno dodirujte GESTURE
ON/OFF dok se ne upali GESTURE
CONTROL.
•• Provjerite da nije uključena
funkcija zaključavanja gumba
(stranica 67).
Funkcija Gesture Control ne radi
ispravno.
•• Približite ruku senzoru GESTURE
CONTROL (stranica 53) kada
prevlačite rukom iznad senzora.
•• Prevucite rukom sporije.
•• Odaberite odgovarajući način
rada (PLAYBACK, DJ, SAMPLER ili
KARAOKE) prije početka upotrebe
funkcije Gesture Control
(stranica 54, 55).
•• Postavite filtar protiv šuma
(nije priložen) na strujni kabel za
napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu
u blizini.
Dodatne informacije
Zvuk je isprekidan.
•• DLNA poslužitelj je preopterećen.
Prekinite rad svih aplikacija.
•• Bežični signal ima smetnje.
Isključite druge uređaje, primjerice
mikrovalnu pećnicu.
•• Komunikacijska brzina bežične
LAN veze postaje malena za
bežične LAN usmjerivače/
pristupne točke usklađene sa
standardom IEEE802.11n ako je
način zaštite postavljen na WEP
ili WPA/WPA2-PSK (TKIP). Ako se
brzina smanji, promijenite način
zaštite na
WPA/WPA2-PSK (AES).
Shema šifriranja (sigurnost)
razlikuje se ovisno o uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu usmjerivača/
pristupne točke.
•• Poslužitelj pokušava reproducirati
77HR
Funkcija Kontrola za HDMI
("BRAVIA" Sync)
Sustav se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Pritisnite DVD SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(stranica 40). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI (str. 58).
Za pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
•• Provjerite postavke zvučnika TV-a.
Sustav se sinkronizira s postavkama
zvučnika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitiran iz zvučnika TV-a, sustav
se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
Sustav se isključuje kada se
isključi TV.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO
TV] (str. 40). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV]
postavljena na [ON], sustav se
bez obzira na ulaz automatski
isključuje kada isključite TV.
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(str. 40).
Kako biste automatski isključili
sustav kada isključite TV bez
obzira na ulaz, postavite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora podržavati funkciju
Kontrola za HDMI (str. 58). Za
pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
78HR
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
•• Provjerite vrstu i povezanost HDMI
kabela ili audio kabela koji je
priključen na sustav i TV (str. 25).
•• Ako je TV kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
provjerite je li sustav povezan
s priključkom HDMI IN na TV-u
koji je kompatibilan s funkcijom
ARC (str. 25). Ako se zvuk i
dalje ne emitira ili je isprekidan,
priključite audio kabel (nije
priložen) i pritisnite DVD SETUP, a
zatim postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
[OFF] (stranica 40).
•• Ako TV nije kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a
čak i ako je spojen na HDMI IN
priključak TV-a. Kako biste emitirali
zvuk TV-a iz sustava, priključite
audio kabel (nije priložen)
(str. 26).
•• Promijenite ulaz sustava u "TV"
(stranica 26).
•• Povećajte jačinu zvuka na sustavu.
•• Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk i na zaslonu na
prednjoj ploči sustava zasvijetlit
će poruka MUTING. U tom slučaju
prvo uključite TV, a zatim sustav.
•• Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
•• Isključite zvuk sustava ili TV-a.
•• Promijenite izlaz zvučnika na TV-u
u zvučnik TV-a ili audio sustav.
Lančana zabava
Funkcija lančane zabave ne može
se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 61).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
ispravno priključeni.
Funkcija lančane zabave ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga
ponovno uključite kako biste
uključili funkciju lančane zabave.
Vraćanje sustava na izvorne
postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane tvorničke postavke.
1 Iskopčajte i ponovo ukopčajte
strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Uzastopno pritišćite / kako
biste odabrali „SYSTEM”, a zatim
pritisnite .
5 Uzastopno pritišćite / kako
biste odabrali „RESET”, a zatim
pritisnite .
6 Uzastopno pritišćite / kako
biste odabrali „YES”, a zatim
pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje poruka
"RESET".
Nakon što vraćanje na izvorne
postavke završi, sustav se
automatski ponovno pokreće.
Pritisnite  da biste uključili sustav.
Sve korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane
radijske stanice i mjerač vremena za
automatsko isključivanje, vraćaju se
na tvornički zadanu postavku.
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Postavke izbornika za
postavljanje (osim postavki za
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na izvorne postavke.
1 Pritisnite DVD SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
Dodatne informacije
Funkcija Kontrola za HDMI ne
funkcionira ispravno.
•• Provjerite vezu sa sustavom
(str. 21).
•• Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav,
morat ćete pričekati neko vrijeme
prije provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
•• Provjerite podržava li TV priključen
na sustav funkciju Kontrola za
HDMI.
•• Vrsta i broj uređaja kojima se
može upravljati putem funkcije
Kontrola za HDMI ograničeni su
standardom HDMI CEC na sljedeći
način:
—uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
—uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju i
sl.): do 3 uređaja (ovaj sustav
upotrebljava jedan od njih)
—uređaji
—
za tuner: do 4 uređaja
—audio
—
sustav (prijamnik/
slušalice): do 1 uređaja
(koji upotrebljava ovaj sustav)
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [SYSTEM SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
kako biste odabrali [RESET], a
zatim pritisnite .
/
79HR
4 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [DA], a zatim
pritisnite .
Za dovršavanje postupka potrebno
je nekoliko sekundi. Nemojte
pritisnuti  prilikom vraćanja
sustava na izvorne postavke.
Funkcija samodijagnostike
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reproducirati.
•• Umetnut je DVD VIDEO disk s
nepodržanim regionalnim kodom.
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavci ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj ne može se prepoznati ili
je priključen nepoznat uređaj.
Prva 3 znaka Uzrok i radnja koja
servisnog
rješava problem
broja
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
C 13
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili mapa na
USB uređaju nije uspjelo.
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
krpom za čišćenje
(str. 81).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sustav i
ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Da bi se spriječio kvar,
sustav je proveo
samodijagnostičku
funkciju.
•• Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
80HR
Poruke
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tijekom
postupaka prijenosa ili brisanja i
možda je oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
mapa.
GUEST
Sustav je postao gost zabave nakon
što je funkciju lančane zabave
pokrenuo domaćin zabave.
GROUP
Sustav se pridružio funkciji Wireless
Party Chain koju je aktivirao domaćin
funkcije Wireless Party Chain.
HOST
Sustav je pokrenuo funkciju lančane
zabave i postao gost zabave.
M-ROOM
Sustav je pokrenuo funkciju Wireless
Party Chain i postao gost funkcije
Wireless Party Chain.
NoDEVICE
Nije povezan niti jedan USB ili
je povezan nepodržan uređaj.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
Mjere opreza
NO DISC
Nema diska u uređaju za
reprodukciju.
Prilikom nošenja jedinice
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite sljedeći
postupak prije prenošenja jedinice.
NO MUSIC
U izvoru reprodukcije nema
podržanih audio datoteka.
NO SUPPORT
Priključen je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj priključen preko USB
koncentratora.
NO VIDEO
U izvoru reprodukcije nema
podržanih datoteka s videozapisima.
NOT USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj je
postupak zabranjen.
(USB)
PROTECT
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
PUSH STOP
Pokušali ste obaviti radnju koju
je moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
Tu radnju izvršite tipkama na
zaslonu osjetljivom na dodir na
jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Više puta zaredom dodirnite
FUNCTION i odaberite "DVD/CD".
3 Uklonite disk.
Dodirnite  da biste otvorili i
zatvorili ladicu diska.
Pričekajte da se "NO DISC" prikaže
na zaslonu.
4 Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod).
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen za
gramofonske ploče.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
Dodatne informacije
OVER CURRENT
Otkrivena je prejaka struja s
ulaza.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavljen je
na pola puta ili se nije mogao obaviti
iz nekog drugog razloga.
81HR
Sigurnost
Sustav zvučnika
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen
od magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti
zbog magnetskih valova. U tom slučaju
isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako ne dođe do
poboljšanja, postavite sustav dalje od
televizora.
vod) iz zidne utičnice ako se duže
vrijeme neće upotrebljavati. Kada
isključujete sustav, uvijek povlačite za
utikač. Nikada ne vucite kabel.
•• Ako u sustav dospije neki predmet
ili tekućina, isključite sustav iz struje
i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
Postavljanje
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ako je postavljen
u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar jedinice može se kondenzirati
vlaga i uzrokovati kvar sustava. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite sustav
uključen približno jedan sat dok vlaga
ne ishlapi.
Stvaranje topline
•• Zagrijavanje jedinice tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
glasnoći jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske
otvore.
82HR
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako putem ovog sustava na
televizoru dulje vrijeme prikazujete
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz, postoji rizik od trajnog
oštećenja zaslona televizora. Posebno
su osjetljivi projekcijski televizori.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog
deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili
otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
Napomene o ažuriranju
Sustav omogućuje automatsko ažuriranje
softvera kada je spojen na internet putem
žičane ili bežične mreže.
Možete dodavati nove značajke i koristiti
sustav s više praktičnosti i sigurnosti ako
ga ažurirate.
Ako ne želite automatski ažurirati
softver, možete onemogućiti tu funkciju
upotrebom aplikacije SongPal instalirane
na pametnom telefonu/iPhone uređaju.
Međutim, sustav može automatski
ažurirati softver radi sigurnosti, čak i ako
je ova funkcija onemogućena.
Softver možete ažurirati i putem
izbornika postavki kada je ova funkcija
onemogućena. Više informacija potražite
u odjeljku „Ažuriranje softvera”
(stranica 69).
Ne možete upotrebljavati sustav dok se
softver ažurira.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu
se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony
neće biti snositi odgovornost u ovim
slučajevima.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
Dodatne informacije
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara (bez
prepreka). Učinkoviti komunikacijski
raspon može se skratiti u sljedećim
uvjetima:
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka.
—— Na lokacijama gdje je instaliran
bežični LAN.
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
—— Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s
bežičnim LAN-om (IEEE 802.11b/g/n)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi,
pokušajte nešto od sljedećeg:
—— Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežične LAN opreme.
—— Isključite napajanje uređaja s
bežičnim LAN opremom pri upotrebi
Bluetooth uređaja u krugu od 10
metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj prilikom
upotrebe postavite što je moguće
bliže jedno drugom.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
—— U bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
može biti zapaljivih plinova.
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
koju su sukladne BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. No ta sigurnost može biti
nedovoljna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima, pa uvijek
budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
sustav.
•• BLUETOOTH uređaji povezani s
ovim sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućavaju
povezivanje ili mogu rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima okoline.
83HR
Napomene vezane uz licencu
Ovaj proizvod sadrži softver koji tvrtka
Sony koristi na temelju ugovora o
licenciranju s vlasnikom autorskih prava.
Dužni smo objaviti sadržaj ugovora
korisnicima u okviru zahtjeva vlasnika
autorskih prava za softver.
Pristupite URL adresi u nastavku i
pročitajte sadržaj licence.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/
Međutim, softver se može automatski
ažurirati za stabilnu upotrebu itd., čak i
ako onemogućite tu funkciju. Također,
ako tu funkciju onemogućite, možete i
dalje ručno ažurirati softver.
Pojedinosti o postavljanju i radu potražite
u Vodiču za pomoć.
Jedinica možda neće biti spremna za rad
tijekom ažuriranja.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne
snosi odgovornost u takvim slučajevima.
Obavijest o softveru na koji se
primjenjuje GNU GPL/LGPL
Ovaj proizvod sadrži softver koji podliježe
sljedećoj GNU općoj javnoj licenci (u
daljnjem tekstu „GPL”) ili nižoj općoj
javnoj licenci (u daljnjem tekstu „LGPL”).
To znači da korisnici imaju pravo na
dobivanje, izmjenu i redistribuciju
izvornog koda ovog softvera u skladu s
isporučenim odredbama GPL-a ili LGPL-a.
Izvorni kod gore navedenog softvera
dostupan je na mreži.
Za preuzimanje pristupite sljedećem
URL-u pa odaberite model naziva
„MHC-V90DW”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Napominjemo da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite
vezane uz sadržaj izvornog koda.
Napomene vezane uz ažuriranje
Ako jedinicu koristite dok je spojena na
internet putem žičane ili Wi-Fi mreže,
jedinica može automatski ažurirati softver
na najnoviju verziju.
Ažuriranjem softvera dodaju se nove
značajke koje omogućuju praktičniju i
stabilniju upotrebu.
Ako ne želite automatski ažurirati
softver, možete onemogućiti tu funkciju
upotrebom aplikacije SongPal instalirane
na pametnom telefonu/uređaju iPhone.
84HR
Verzija softvera
Ova je radijska oprema namijenjena
upotrebi s odobrenom verzijom odnosno
odobrenim verzijama softvera navedenim
u EU-ovoj izjavi o sukladnosti. Softver
radijske opreme provjeren je u skladu s
temeljnim zahtjevima Direktive
2014/53/EU.
Verzija softvera: SYS _._ _
Možete provjeriti verziju softvera
pritiskom gumba OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali sustav, a zatim
pritisnite .
3 Odaberite „VERSION”, a zatim
pritisnite
.
„SYS _._ _” se pojavljuje na zaslonu.
Specifikacije
Satelitska jedinica
(Sustav zvučnika SS-V90DW)
Sustav zvučnika:
Visokotonac + Srednjetonski
zvučnik
Zvučnik:
Visokotonac: 50 mm × 4, konusni
Srednji raspon: 130 mm × 4, konusni
Nazivna impedancija:
8 oma
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT lijevi/desni:
Napon 2 V, impedancija 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija
75 oma
HDMI OUT (TV):
Podržani audio signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz),
Dolby Digital
HDMI odjeljak
Jedinica niskotonca
(DVD prijemnik SA-V90DW)
Priključnica:
Vrsta A (19-pinska)
Sustav zvučnika:
Subwoofer, bass reflex
Zvučnik:
250 mm × 2, konusni
Nazivna impedancija:
8 oma
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Ulazi
* Ova je izlazna vrijednost izmjerena
na udaljenosti od 200 mm
od površine leće objektiva na
optičkom čitaču s otvorom blende
od 7 mm.
Frekvencijski odziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Model za Latinsku Ameriku:
NTSC
Za ostale modele:
NTSC i PAL
Odjeljak za USB
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
vrsta A
Dodatne informacije
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) lijevi/
desni:
Napon 2 V, impedancija
47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
(kad je način gitare isključen)
Osjetljivost 200 mV, impedancija
1 megaoma
(kad je način gitare uključen)
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio i
videosustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*:
Manje od 44,6 μW
85HR
Odjeljak FM tunera
Odjeljak mreže
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Antena:
FM antena
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Ethernet LAN
100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Sigurnost:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radna frekvencija:
2400 - 2483,5 MHz/
5150 - 5250 MHz/
5250 - 5350 MHz/
5470 - 5725 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
< 20,0 dBm
Radna frekvencija:
5725 - 5850 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
< 13,9 dBm
Odjeljak za BLUETOOTH
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna
verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa
snage 1
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti približno 30 m*1
Radna frekvencija:
2400 - 2483,5 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
< 20,0 dBm
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum) (prošireni spektar s
frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Potpojasni kodek)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijma, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija
itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili
označavaju svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
86HR
NFC odjeljak
Radna frekvencija:
13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
< 60 dBμA/m na 10 m
Podržani audio formati
Podržana brzina prijenosa u bitovima i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 kbit/s – 320 kbit/s (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16 kbit/s – 320 kbit/s
(CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 kHz,
16 kbit/s – 320 kbit/s (CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-bitno)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bita)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-bitno)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-bitno)
DSD (DSF/DFF):
2,8 MHz (1-bitno)
Podržani video formati
Preduvjeti napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
320 W
Potrošnja energije
(tijekom načina za uštedu energije):
0,5 W (kada je opcija “NW STBY”
postavljena na “OFF”, a opcija
[CONTROL FOR HDMI]
postavljena na [OFF].)
3 W* (kada je opcija “NW STBY”
postavljena na “ON”, a opcija
[CONTROL FOR HDMI]
postavljena na [ON].)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
Sastavljena jedinica:
532 mm × 1.706 mm ×
494 mm
Satelitska jedinica:
429 mm × 830 mm × 344 mm
Jedinica niskotonca:
532 mm × 1.080 mm ×
494 mm
Težina (pribl.):
Sastavljena jedinica:
50,5 kg
Satelitska jedinica:
13,5 kg
Jedinica niskotonca:
37 kg
* Potrošnja energije bit će manja od 0,5 W
kada nema HDMI veze i kada je opcija
"NW STBY" postavljena na"OFF".
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Dodatne informacije
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan)
Brzina prijenosa u bitovima:
4 Mb/s
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: AAC-LC
(HE-AAC nije kompatibilan)
DRM: nije kompatibilan
Općenito
87HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
88HR
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
1027
Afarski
1186
Škotski gaelski
1350
Malajalamski
1513
Swati
1028
Abhaski
1194
Galješki
1352
Mongolski
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavski
1515
Sundski
1039
Amharski
1203
Gudžaratski
1356
Marathi
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Swahili
1045
Asamski
1217
Hindu
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmarski
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Armenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Bjeloruski
1235
Interlingua
1376
Nizozemski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingue
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiački
1393
Oksitanski
1532
Tagaloški
1061
Bislama
1248
Indonezijski
1403
(Afan) Oromo
1534
Tswana
1066
Bengalski; bangla 1253
Islandski
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Talijanski
1417
Istočnopandžapski 1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Tsonga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Paštunski
1540
Tatarski
1093
Korzički
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Twi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečuanski
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Retoromanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Rundi
1572
Uzbečki
1109
Njemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunjski
1581
Vijetnamski
1130
Butanski
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapük
1142
Grčki
1300
Kanada
1491
Rwanda
1613
Wolofski
1144
Hrvatski
1301
Korejski
1495
Sanskrt
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španjolski
1307
Kurdski
1501
Sangho
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Singaleski
1703
Nije navedeno
1157
Perzijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenski
1166
Fidži
1332
Litavski
1507
Samoanski
1171
Ferojski
1334
Latvijski; letonski 1508
Shona
1174
Francuski
1345
Malgaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
89HR
©2017 Sony Corporation
4-694-841-34(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement