Sony | MHC-GT5D | Sony MHC-GT5D Kućni audiosustav velike snage s tehnologijom BLUETOOTH® Upute za upotrebu

Kućni audio sustav
Upute za upotrebu
Početak rada
Reprodukcija diska/USB-a
USB prijenos
Tuner
BLUETOOTH
Prilagodba zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
MHC-GT5D
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
spojite ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok
je priključena u strujnu utičnicu, čak
i ako je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim proizvodom povećava rizik od
oštećenja vida.
Za korisnike u Europi
i Ujedinjenim Arapskim
Emiratima
Ovaj je proizvod klasificiran kao
Laserski proizvod klase 1 IEC prema
specifikaciji 60825-1:2007.
2HR
Ta se oznaka nalazi na stražnjoj
površini proizvoda.
Za korisnike u Europi
Odlaganje otpadnih baterija
i električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) dodaju se ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem
otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajnu
povezanost s baterijom, tu bateriju
može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Upute za sve ostale baterije
potražite u odjeljku o sigurnom
vađenju baterije iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajućem odlagalištu
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije
primjenjive su samo za
opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime
tvrtke ili ga je proizvela tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokio, 108‑0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom
Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis
ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Valjanost CE oznake ograničena je
samo na države gdje se zakonski
primjenjuje, prvenstveno države
članice EEZ (Europske ekonomske
zajednice).
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenima
u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Ovaj je sustav osmišljen za sljedeće
namjene:
•• Reprodukcija glazbenih izvora/
videozapisa/fotografija na
diskovima ili USB uređajima
•• Prijenos glazbe na USB uređaje
•• Slušanje radijskih stanica
•• Slušanje zvuka televizora
•• Reprodukcija glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim
okupljanjima uz funkciju
„Party Chain”
Ovim dokumentom tvrtka Sony Corp.
izjavljuje da je oprema usklađena
s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim
odredbama Direktive 1999/5/EC.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
3HR
Obavijest o licencama
i zaštitnim znacima
••
zaštitni je znak tvrtke DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW”, „DVD+RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
i „CD” zaštitni su znaci.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG
Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
•• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
s dvostrukim slovom D zaštitni su
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation izvodi se u skladu
s licencom. Ostali zaštitni znaci
i zaštitni nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih vlasnika.
•• Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC
Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
•• Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
4HR
•• Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znaci tvrtke Apple
Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama. App Store servisna je
oznaka tvrtke Apple Inc.
•• Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
izvedbe tvrtke Apple. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ove dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPOTREBU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEO SADRŽAJA
U SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM („MPEG-4 VIDEO”)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAN
OD STRANE KORISNIKA ZA
OSOBNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI JE NABAVLJEN
OD DOBAVLJAČA VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE LICENCIRAN
ZA DOBAVLJANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
NIJEDNA LICENCA NEĆE BITI DANA
NITI ĆE SE PODRAZUMIJEVATI ZA
BILO KAKVU DRUGU UPORABU.
DODATNE INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI ONE O PROMOTIVNOJ,
INTERNOJ I KOMERCIJALNOJ
UPORABI, KAO I LICENCIRANJU,
ZATRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA,
L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu
su svojih vlasnika.
•• U ovom priručniku ne upotrebljavaju
se oznake ™ i ®.
Informacije o priručniku
•• U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju radnje putem
daljinskog upravljača, ali iste se
radnje mogu izvoditi i pomoću
gumba na subwooferu s istim ili
sličnim nazivima.
, navedene
•• Ikone poput
na vrhu svakog objašnjenja,
označavaju koja se vrsta medija
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana je postavka podcrtana.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima („--”) na zaslonu.
5HR
Sadržaj
Informacije o priručniku.......... 5
Diskovi i datoteke
na diskovima i USB
uređajima koji se mogu
reproducirati........................... 8
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje............ 11
Vodič kroz dijelove
i kontrole................................12
Početak rada
Sadržaj kutije.........................18
Postavljanje sustava..............18
Sigurno priključivanje
sustava.................................. 24
Deaktiviranje
demonstracije....................... 26
Umetanje baterija................. 26
Priprema za zvuk
televizora.............................. 27
Prijenos sustava.................... 29
Promjena boje sustava......... 30
Izvođenje brzog
postavljanja.......................... 30
Postavljanje sata....................31
Promjena načina zaslona......31
6HR
Reprodukcija diska/USB-a
Prije upotrebe
USB uređaja........................... 32
Osnovni način
reprodukcije.......................... 32
Drugi postupci
za reprodukciju..................... 34
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 37
Ograničavanje
reprodukcije diska................40
Prikaz informacija
o disku i USB uređaju.............41
Uporaba izbornika
za postavljanje...................... 42
USB prijenos
Prije upotrebe
USB uređaja...........................46
Prijenos glazbe.....................46
Tuner
Slušanje radija.......................50
BLUETOOTH
Ostali postupci
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji............................. 52
Upotreba funkcije lančane
zabave..................................60
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem........ 52
Pjevanje uz podlogu:
karaoke................................. 63
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju............. 53
Uživanje u glazbi
uz rasvjetu zvučnika
i rasvjetu za zabavu..............64
Povezivanje jednim
dodirom BLUETOOTH
putem funkcije NFC............... 54
Upotreba mjerača
vremena................................64
Postavljanje BLUETOOTH
audio kodeka........................ 55
Upotreba dodatne
opreme.................................66
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti................ 56
Deaktivacija gumba
na subwooferu
(zaključavanje gumba).........66
Uključivanje i isključivanje
BLUETOOTH signala.............. 56
Upotreba aplikacije
„SongPal” putem
BLUETOOTH veze.................. 57
Prilagodba zvuka
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti........................... 67
Ažuriranje softvera............... 67
Dodatne informacije
Prilagođavanje zvuka........... 57
Rješavanje problema............68
Prilagodba razine
subwoofera........................... 57
Mjere opreza......................... 78
Odabir načina virtualnog
nogometa............................. 58
Popis jezičnih kodova...........84
Specifikacije..........................80
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta..................... 58
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ EFFECT)................ 59
7HR
Diskovi i datoteke
na diskovima i USB
uređajima koji se mogu
reproducirati
Diskovi koji se mogu
reproducirati
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili načinu videozapisa
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verzije 1.0, 1.1
i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke na diskovima i USB
uređaju koje je moguće
reproducirati
1)2) (.mp3),
•• Glazba: MP3 datoteke
WMA datoteke2)3) (.wma), AAC
datoteke2)3) (.m4a/.mp4/.3gp)
Fotografija:
JPEG datoteke4) (.jpg/
••
.jpeg/.jpe)
5)
•• Video: MPEG4 datoteke (.mp4/
.m4v), Xvid datoteke (.avi)
Napomene
•• Diskovi moraju biti u nekom od
sljedećih formata:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu DATA CD
koji sadrži MP31)2), JPEG4), MPEG45)
i Xvid datoteke i u skladu je sa
standardom ISO 96606) razina 1/
razina 2 ili Joliet (prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in DATA
DVD u formatu koji sadrži MP31)2),
JPEG4), MPEG45) i Xvid datoteke
i u skladu je sa standardom UDF
(univerzalni diskovni format).
8HR
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u formatu
MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG4/Xvid
Reproduciranje tih podataka može
uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti sustav zvučnika.
1)MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG
za komprimirane audio podatke. MP3
datoteke moraju biti u formatu MPEG 1
Audio Layer 3.
2)Ovaj sustav ne može reproducirati
datoteke sa zaštitom autorskih prava
(Digital Right Management).
3)Samo USB uređaj.
4)JPG datoteke moraju biti u skladu
sa slikovnim datotečnim formatom
DCF. (DCF „Design rule for Camera
File system”: slikovni standardi za
digitalne fotoaparate koje određuje
Udruga japanske industrije elektronike
i informacijskih tehnologija (JEITA).)
5)MPEG4 datoteke moraju biti snimljene
u formatu datoteke MP4. Podržani su
sljedeći video i audiokodeci:
—— Videokodek: MPEG4 jednostavan
profil (AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
6)
Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima, kako ga je definirao
ISO (Međunarodna organizacija za
standardizaciju).
Diskovi i datoteke koji se ne
mogu reproducirati
•• Ne možete reproducirati sljedeće
diskove
—BD
— diskove (Blu-ray diskovi)
—CD-ROM
—
diskove snimljene
u formatu PHOTO CD
—Podatkovni
—
dio diskova CD-Extra
ili kombiniranih CD-ova*
—Grafički
—
CD disk
—Super
—
Audio CD-ove
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD stvoren
u formatu Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD koji nije
pravilno završen
—DVD-R/-RW
—
snimljen
u programima za jednokratno
snimanje, kompatibilan
s tehnologijom CPRM (Zaštita
sadržaja za medije za snimanje)
—Disk
—
koji nije standardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata ili
zvijezde)
—Disk
—
na koji je pričvršćena
ljepljiva vrpca, papir ili naljepnica
•• Ne možete reproducirati sljedeće
datoteke
—JPEG
—
datoteku koja je veća od
3.072 (širina) × 2.048 (visina)
piksela u normalnom načinu ili
koja sadrži više od 3.300.000
piksela u progresivnom
JPEG načinu koji se obično
upotrebljava na internetskim
web-mjestima.
—Datoteke
—
s videozapisima veće
od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela.
—Slikovne
—
datoteke i datoteke
videozapisa s velikim omjerom
širine i duljine.
—WMA
—
datoteku u formatu WMA
DRM, WMA Lossless ili WMA
PRO.
—AAC
—
datoteku u formatu AAC
DRM ili AAC Lossless.
—AAC
—
datoteke kodirane uz
frekvenciju od 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Right
Management).
—MP3
—
PRO audio datoteka
može se reproducirati kao MP3
datoteka.
—Sustav
—
možda neće moći
reproducirati Xvid datoteku kada
je datoteka sastavljena od dvije
ili više Xvid datoteke.
—Sustav
—
ne može reproducirati
neke Xvid datoteke koje traju
dulje od 2 sata.
* Kombinirani CD-ovi: ovaj format
zapisuje podatke na prvi zapis, a zvuk
(AUDIO CD podaci) na drugi zapis
i sljedeće zapise sesije.
Napomene o CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW
diskovima
•• U nekim slučajevima na ovom
sustavu nije moguće reproducirati
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
diskove, zbog kvalitete snimke
ili fizičkog stanja diska ili
karakteristika uređaja za snimanje
i autorskog softvera. Dodatne
informacije potražite u uputama
za rad koje ste dobili uz uređaj za
snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+R/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
dovršeni. U tom slučaju disk
reproducirajte na normalan način.
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova).
•• Diskovi DualDisc i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu
sukladni CD standardu. Stoga
ti diskovi možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako su
snimljene u istom formatu kao i prva
sesija. No ne jamčimo mogućnost
reprodukcije.
9HR
Napomena o postupcima za
reprodukciju DVD VIDEO i VIDEO
CD diskova
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
za reprodukciju DVD VIDEO ili
VIDEO CD diskova. Zbog toga neke
značajke reprodukcije možda neće
biti dostupne. Svakako pročitajte
upute za upotrebu koje ste dobili uz
DVD VIDEO ili VIDEO CD diskove.
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• Može biti potrebno dulje
vrijeme za početak reprodukcije
u sljedećim situacijama:
—kada
—
je DATA CD/DATA DVD/USB
uređaj snimljen sa složenom
strukturom u obliku stabla.
—kada
—
su upravo reproducirane
audio datoteke, slikovne
datoteke ili datoteke
s videozapisima iz druge mape.
•• Sustav može reproducirati DATA
CD/DATA DVD ili USB uređaj
u sljedećim slučajevima:
—do
— dubine od 8 mapa
—do
— 300 mapa
—do
— 999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB
uređaju
—do
— 650 datoteka u mapi
Ti brojevi mogu se razlikovati
ovisno o konfiguraciji datoteke ili
mape.
•• Mape u kojima nema audio
datoteka, slikovnih datoteka
ili datoteka s videozapisima
preskaču se.
•• Datoteke prenesene s uređaja kao
što je računalo možda neće moći
biti reproducirane redoslijedom
kojim su prenesene.
10HR
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti,
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke,
slikovne datoteke ili datoteke
s videozapisima.
•• Nije moguće jamčiti
kompatibilnost sa svim verzijama
softvera za šifriranje/pisanje
MP3/WMA/AAC/MPEG4/Xvid,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika može
biti nejasna, a zvuk isprekidan.
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako USB uređaji izvršavaju niz
složenih funkcija, sadržaji koje
je moguće reproducirati s USB
uređaja priključenog na sustav
isključivo su glazbeni, fotografski
i videosadržaji. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad USB
uređaja.
•• Kad umetnete USB uređaj, sustav
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima mnogo
mapa ili datoteka, za čitanje USB
uređaja može biti potrebno dulje
vrijeme.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
spajati preko USB sabirnice.
•• U slučaju nekih USB uređaja na
sustavu može doći do kašnjenja
u izvođenju radnji.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
uvjerite se da na njemu nema
datoteka zaraženih virusom.
Regionalna šifra
Vaš sustav ima regionalnu šifru
i reproducirat će samo one DVD
VIDEO diskove koji su označeni
istovjetnom regionalnim šifrom ili
oznakom .
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije
o kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u Latinskoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
O BLUETOOTH komunikaciji za
iPhone i iPod touch
Podržani uređaji
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPhone 4
•• iPhone 3GS
•• iPod touch (5. generacija)
•• iPod touch (4. generacija)
11HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Gumbe na subwooferu, izuzev gumba  (uključeno/pripravnost), možete
zaključati kako biste spriječili njihovu slučajnu aktivaciju (str. 66).
Aktivni subwoofer
Rasvjeta
zvučnika*
(str. 64)
Rasvjeta za
zabavu*
(str. 64)
* Ne gledajte izravno u dijelove koji emitiraju svjetlost dok je uključena rasvjeta zvučnika
i rasvjeta za zabavu.
12HR
Sustav zvučnika
Gumb  (uključeno/
pripravnost)
Pritisnite za uključivanje
sustava ili postavljanje u stanje
pripravnosti.
Gumb PARTY LIGHT
(str. 64)
Gumb  (reprodukcija)1)
Pritisnite za pokretanje
reprodukcije.
Pritisnite i držite  na
subwooferu dulje od 2 sekunde
da bi se na sustavu reproducirala
ugrađena demonstracija zvuka.
Pritisnite  za zaustavljanje
demonstracije.
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije. Pritisnete li
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Pritisnite za prekid prijenosa
tijekom prijenosa glazbe.
——Pritisnite za zaustavljanje
ugrađene demonstracije
zvuka.
Gumb BLUETOOTH-PAIRING
——Pritisnite za odabir funkcije
BLUETOOTH.
——Pritisnite i držite kako
biste uključili BLUETOOTH
uparivanje u funkciji
BLUETOOTH.
Indikator BLUETOOTH
(str. 52)
Gumb MEGA BASS (str. 57)
Indikator MEGA BASS
(str. 57)
 Gumb FUNCTION2)
Gumb SOUND FIELD2)
Gumb LIGHT MODE (str. 64)
Gumb ENTER
Pritisnite da biste unijeli/
potvrdili postavke.
Kotačić MULTI CONTROL
Okrenite za odabir funkcije,
zvučnog polja ili načina rasvjete.
 Gumb FLANGER, ISOLATOR,
SAMPLER, DJ OFF (str. 59)
Gumb REC TO USB
Pritisnite za prijenos glazbe
na USB uređaj priključen na
(USB) 2 ulaz.
Gumb PARTY CHAIN
(str. 62)
13HR
Ulaz (USB) 1 (PLAY)
Upotrijebite za priključivanje
USB uređaja. Ovaj USB ulaz
može se upotrebljavati samo za
reprodukciju.
Ulaz (USB) 2 (REC/PLAY)
Upotrijebite za priključivanje
USB uređaja. Ovaj USB ulaz
može se upotrebljavati i za
reprodukciju i za prijenos glazbe.

(N-oznaka) (str. 55)
Zaslon
 Priključak MIC 1/2
Upotrijebite za priključivanje
mikrofona.
Gumb  (otvori/zatvori)
Pritisnite da biste otvorili ili
zatvorili ladicu za disk.
 Kotačić VOLUME/DJ CONTROL
——Okrenite da biste prilagodili
jačinu zvuka. Pomoću
tog kotačića ne možete
prilagođavati jačinu zvuka
kada je odabran DJ EFFECT ili
SAMPLER.
——Okrenite da biste prilagodili
efekt FLANGER i ISOLATOR
ili za kontinuirano emitiranje
SAMPLER zvučnog efekta
(str. 59).
Gumb VOCAL FADER
(str. 63)
 Senzor daljinskog upravljača
Gumb MIC ECHO (str. 63)
 Ladica diska
Kotačić MIC LEVEL (MIN/MAX)
(str. 63)
1)Gumb  na subwooferu ima
Gumb
+/– (odabir mape)
Pritisnite za odabir mape na
podatkovnom disku ili USB
uređaju.
Gumbi S1, S2 (str. 59)
Gumb / (idi natrag/
idi naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumb TUNING+/– (str. 50)
Gumbi S3, S4 (str. 59)
 Gumb FOOTBALL (str. 58)
14HR
navijanja na stadionu za
gledanje prijenosa nogometnih
utakmica.
Pritisnite nekoliko puta da
biste odabrali način pojačanog
ispupčenu točku. Upotrijebite
ispupčenu točku kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
2)Nakon što pritisnete gumb FUNCTION
ili SOUND FIELD, okrenite kotačić
MULTI CONTROL za odabir željene
funkcije ili zvučnog polja, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Daljinski upravljač
 Gumb DISPLAY
Pritisnite za promjenu
informacija na zaslonu.
Gumb
DISPLAY1)
Pritisnite da biste prikazali ili
sakrili programski vodič na
zaslonu.
Gumb SLEEP (str. 64)
Gumb TIMER MENU1)
(str. 31, 65)
Gumb  (uključeno/
pripravnost)
Pritisnite za uključivanje
sustava ili postavljanje u stanje
pripravnosti.
 Gumb PARTY LIGHT
(str. 64)
Gumb LIGHT MODE (str. 64)
Gumb PLAY MODE (str. 37)
Gumb REPEAT/FM MODE
(str. 39, 51)
 Gumbi SOUND FIELD (MUSIC,
VIDEO, FOOTBALL) (str. 57)
15HR
 Brojčani gumbi1) 2)
Pritisnite za prikaz naslova
DVD-a na TV zaslonu.
Gumb SUBTITLE (str. 36)
Gumb RETURN (str. 34)
Gumb AUDIO2)
(str. 36, 41)
Gumb OPTIONS
Gumb ANGLE (str. 35)
Gumb SETUP (str. 42)
Gumb MEDIA MODE
Pritisnite za odabir medija koji
je potrebno reproducirati na
podatkovnom disku ili USB
uređaju.
Gumb CLEAR (str. 34, 39)
Gumb VOCAL FADER
(str. 63)
Gumb DVD/TUNER MENU
(str. 34, 35, 51)
Pritisnite za ulazak ili izlazak iz
izbornika opcija.
Gumb / / /
Pritisnite za odabir stavki
izbornika.
Gumb
Pritisnite da biste unijeli/
potvrdili postavke.
 Gumb MEGA BASS (str. 57)
Gumb FUNCTION +/–
Pritisnite za odabir funkcije.
Gumb MIC ECHO (str. 63)
Gumb SEARCH
(str. 34, 35)
Gumb SCORE (str. 64)
Gumb SHIFT1)
Gumb
Držite da biste aktivirali ružičaste
gumbe.
+/– (odabir mape)
Pritisnite za odabir mape na
podatkovnom disku ili USB
uređaju.
Gumb KEY CONTROL /
(str. 63)
16HR
 Gumb DVD TOP MENU
——Pritisnite za odabir pjesme,
poglavlja ili datoteke pomoću
broja stavke.
——Pritisnite za unos brojki ili
vrijednosti.
Gumb  +/–2)
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
Gumb /
(premotavanje/brzo
premotavanje naprijed)
(str. 34)
Pritisnite da biste pronašli
mjesto u pjesmi ili datoteci
tijekom reprodukcije.
1)Ovaj je gumb na daljinskom upravljaču
ružičaste boje. Da biste ga upotrijebili,
pritisnite i držite gumb SHIFT (),
a zatim pritisnite taj gumb.
2)Brojčani gumb 2/AUDIO te gumbi
 + i  na daljinskom upravljaču
imaju ispupčenu točku. Upotrijebite
ispupčenu točku kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
Gumb / (sporo
premotavanje natrag/sporo
premotavanje naprijed)
(str. 34)
Pritisnite za gledanje usporene
snimke.
Gumb TUNING+/– (str. 50)
Gumb  (reprodukcija)2)
Pritisnite za pokretanje
reprodukcije.
Gumb / (idi natrag/
idi naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili
datoteke.
Gumb PRESET+/– (str. 51)
Gumb  (pauziranje)
Pritisnite da biste pauzirali
reprodukciju. Pritisnite  za
nastavak reprodukcije.
Gumb  (zaustavljanje)
——Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije. Pritisnete li
dvaput, možete otkazati
nastavak reprodukcije.
——Pritisnite za prekid prijenosa
tijekom prijenosa glazbe.
——Pritisnite za zaustavljanje
ugrađene demonstracije
zvuka.
17HR
Početak rada
Postavljanje sustava
Sadržaj kutije
Ilustracije u nastavku primjeri su za
postavljanje sustava.
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• Postolja zvučnika (2)
•• Kabel zvučnika (1)
•• Podlošci zvučnika (8)
•• FM antena/AM antena u obliku
•• Upotreba priloženih postolja
zvučnika (str. 19) i okomito
postavljanje zvučnika na stalak
s dviju strana televizora
petlje (1)
•• Kabel za napajanje (1)
•• Optički digitalni kabel (1)
•• Videokabel (1)
•• Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo za
određena područja)
* Adapter za utikač za izmjeničnu struju
nije namijenjen za upotrebu u Čileu,
Paragvaju i Urugvaju. Adapter za
utikač upotrebljavajte u zemljama
u kojima je on nužan.
•• Kombiniranje zvučnika
(stil soundbara) i postavljanje
kombinirane jedinice u TV stalak
(str. 20)
Sustav se sastoji od sljedećih
dijelova:
•• Aktivni subwoofer: SA-WGT5D (1)
•• Sustav zvučnika: SS-GT5DB (2)
Napomena
Pri vađenju sadržaja iz kutije
subwooferom obavezno trebaju rukovati
dvije osobe. Ispuštanje subwoofera
može uzrokovati tjelesnu ozljedu i/ili
materijalnu štetu.
18HR
•• Postavljanje zvučnika kao
kombinirane jedinice (stil
soundbara) na zid (str. 21)
•• Postavljanje zvučnika na šipku
subwoofera (stil linijskog
rasporeda) (str. 22)
•• Postavite subwoofer najmanje 8 cm
od zida kako bi se izbjeglo oštećivanje
izbočenog kabela za napajanje.
8 cm
budu blizu sustava.
•• Ne postavljajte sustav na nagib.
•• Prilikom postavljanja sustava zvučnika
i subwoofera poduzmite sljedeće mjere
opreza.
—— Nemojte zaklanjati ventilacijske
otvore na stražnjoj ploči subwoofera.
—— Nemojte postavljati sustav zvučnika
i subwoofer u metalni ormarić.
—— Nemojte stavljati predmete poput
akvarija između sustava zvučnika
i subwoofera.
—— Postavite subwoofer blizu sustava
zvučnika, u istoj prostoriji.
•• Ako je sustav zvučnika postavljen
ispred TV-a, pazite da ne ometa TV
zaslon ili senzor daljinskog upravljača
televizora. Ako sustav zvučnika ometa
senzor daljinskog upravljača televizora,
daljinski upravljač možda neće moći
upravljati televizorom.
Pričvršćivanje postolja
zvučnika
Početak rada
Napomene
•• Nemojte dopustiti da djeca ili dojenčad
Pričvrstite postolja zvučnika kao što
je prikazano u nastavku. Obavezno
upotrijebite odgovarajuća postolja
zvučnika za lijevi i desni zvučnik.
 Za lijevi zvučnik
Umetnite povišeni dio postolja
zvučnika u udubljeno područje
zvučnika i pomičite postolje
u smjeru strelice  dok ne sjedne
na svoje mjesto.
 oznaka
Dok pomičete postolje, zakvačit će
se kvačice na postolju i zvučniku.
19HR
 Za desni zvučnik
Umetnite povišeni dio zvučnika
u udubljeno područje postolja
zvučnika i pomičite postolje
u smjeru strelice  dok ne sjedne
na svoje mjesto.
2 Umetnite povišeni dio desnog
zvučnika u udubljeno područje
lijevog zvučnika.
Lijevi zvučnik
Desni zvučnik
3 Pomičite lijevi zvučnik u smjeru
strelice dok se ne zaustavi
u zaključanom položaju.
 oznaka
Dok pomičete postolje, zakvačit će
se kvačice na postolju i zvučniku.
Odvajanje postolja zvučnika
Pomičite postolje u smjeru
suprotnom od strelice .
Kombiniranje zvučnika
(stil soundbara)
1 Pričvrstite priložene podloške
Pomicanjem lijevog zvučnika
kvačice na nosačima zakvačit će se
i zvučnici će se uklopiti u zaključan
položaj.
Razdvajanje zvučnika
Gurajući gumb za otpuštanje
u smjeru strelice  pomaknite lijevi
zvučnik u smjeru strelice .
na zvučnike kako biste spriječili
klizanje.
Lijevi zvučnik
Desni zvučnik
Gumb za
otpuštanje
20HR
Postavljanje zvučnika kao
kombinirane jedinice
(stil soundbara) na zid
3 Pričvrstite vijke u zid.
Vijci bi trebali viriti iz zida
6 do 7 mm.
387 mm
Napomene
•• Upotrebljavajte vijke prikladne za
6 mm do 7 mm
4Objesite sustav zvučnika
Početak rada
materijal i čvrstoću zida. Budući da je zid
od gipskartonskih ploča osobito slab,
vijke čvrsto pričvrstite za zidni profil.
Postavite sustav zvučnika na okomit
i ravan ojačani dio zida.
•• Postavljanje obavezno prepustite
dobavljačima tvrtke Sony ili ovlaštenim
izvođačima te tijekom postavljanja
posebnu pozornost posvetite
sigurnosti.
•• Tvrtka Sony nije odgovorna za nezgode
ili oštećenja uzrokovana nepravilnim
postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom
zida, nepravilnim postavljanjem vijaka,
prirodnim nepogodama itd.
na vijke.
Poravnajte otvore na stražnjoj strani
sustava zvučnika s vijcima, a zatim
objesite sustav zvučnika na 2 vijka.
1 Kombinirajte zvučnike
(stil soundbara) (str. 20).
2 Pripremite vijke (nije priloženo)
koji odgovaraju otvorima na
stražnjoj strani sustava
zvučnika.
4 mm
Napomena
Obavezno držite oba zvučnika.
Kombinirani zvučnici mogu otpasti
ako držite samo jedan kraj.
Više od 25 mm
Otvor na pozadini
sustava zvučnika
5 mm
10 mm
21HR
Pričvršćivanje zvučnika na
montažnu šipku subwoofera
(stil linijskog rasporeda)
Napomene
•• Prije pričvršćivanja zvučnika
prilagodite položaj šipke.
•• Pazite da vam se ruka ne zaglavi dok
vraćate šipku u položaj za pohranu.
Napomena
Unaprijed uklonite sve USB uređaje iz
sustava kako se ne bi oštetili ako slučajno
ispustite zvučnike.
2 Montirajte zvučnike na
pričvrsne nosače.
Otvorite ručicu za zaključavanje.
1 Povucite montažnu šipku
subwoofera prema gore.
Otključajte zaustavljač, a zatim
povucite šipku prema gore
i produžite je istodobno pritišćući
gumb za otpuštanje.
Zaustavljač
Gumb za otpuštanje
Pustite gumb i zaustavite šipku
u željenom položaju. Šipka se
zaustavlja u dvama položajima
duž otvora u šipki. Zaključajte
zaustavljač i provjerite je li šipka
dobro učvršćena.
22HR
Poravnajte nosač zvučnika
s pričvrsnim nosačem zvučnika
i povucite prema dolje kako biste
pričvrstili zvučnik.
Zatvorite ručicu za zaključavanje.
3 Prilagodite kut zvučnika.
Početak rada
Otpustite kotačić i prilagodite
položaj zvučnika u željeni kut.
Nakon prilagođavanja zategnite
kotačić kako biste postavili zvučnik
u zaključani položaj.
Odvajanje zvučnika
Otvorite ručicu za zaključavanje
i pomaknite zvučnike prema gore
kako biste ih odvojili.
23HR
Sigurno priključivanje sustava
 oznaka
Bijelo
U zidnu utičnicu
Sivo
Bijelo
 oznaka
Crveno
24HR
A
ntena
Pri postavljanju antena pronađite
mjesto i usmjerenje koji omogućuju
dobar prijem.
Držite antenu udaljenu od kabela za
napajanje i USB kabela kako biste
izbjegli šumove u prijemu.
•• Priključci AUDIO IN/PARTY
CHAIN IN L/R
—Priključite
—
na priključke audio
izlaza na TV-u ili audio/video
opremi. Zvuk se emitira putem
ovog sustava.
—Priključite
—
na drugi audio sustav
za upotrebu funkcije lančane
zabave (str. 60).
Vodoravno izvucite
FM antenu
Upotrijebite videokabel (nije
priloženo) za povezivanje na
priključak video ulaza TV-a ili
projektora.
Početak rada
 Priključak video izlaza
AM antena
u obliku
petlje
Napomena
 Priključak optičkog ulaza
(OPT IN)
Nemojte priključivati ovaj sustav na TV
preko video uređaja.
Upotrijebite optički digitalni kabel
(priloženo) za spajanje na priključak
digitalnog (optičkog) izlaza
televizora kada slušate TV zvuk na
ovom sustavu (str. 27).
 Zvučnici
 Priključci audio ulaza i audio
izlaza
Upotrijebite audio kabel (nije
priloženo) za uspostavljanje
sljedećih veza:
•• Priključci AUDIO OUT/PARTY
CHAIN OUT L/R
—Priključite
—
na priključke za audio
ulaz dodatne opreme.
—Priključite
—
na drugi audio sustav
za upotrebu funkcije lančane
zabave (str. 60).
Za priključivanje zvučnika
upotrijebite kabel zvučnika
(priloženo).
Napomene
•• Obavezno upotrebljavate samo
priloženi zvučnik.
•• Tijekom priključivanja kabela zvučnika,
umetnite priključnicu izravno u terminal.
Isključivanje kabela zvučnika
Pritišćući ručicu za zaključavanje
izvucite priključnicu iz terminala.
25HR
 Napajanje
Priključite kabel za napajanje
(priloženo) na sustav, a zatim u zidnu
utičnicu.
Kada je kabel za napajanje
priključen, demonstracija (str. 31)
automatski se pokreće. Ako
pritisnete  za uključivanje
sustava, demonstracija se prekida.
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav isključen, nekoliko puta
pritisnite DISPLAY za odabir načina
za uštedu energije (str. 31).
Umetanje baterija
Umetnite dvije priložene baterije
R03 (veličina AAA) pazeći na
položaj polova, kao što je prikazano
u nastavku.
Napomene
•• Ne miješajte stare baterije s novima,
kao ni različite vrste baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije kako biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
26HR
Rad sa subwooferom pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
subwooferu.
Senzor daljinskog
upravljača
Priprema za zvuk televizora
Putem ovog sustava možete slušati zvuk televizora ako povežete subwoofer
i televizor pomoću optičkog digitalnog kabela (priloženo), kao što je prikazano
u nastavku.
Priključak
digitalnog
(optičkog)
izlaza
TV
Početak rada
Optički digitalni
kabel (priloženo)
Slušanje zvuka televizora pomoću optičke digitalne veze
Uključite televizor, a zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION +/– kako biste
odabrali optičku funkciju.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako jačina zvuka priključenog
televizora nije dovoljno visoka. Prilagodite jačinu zvuka televizora. Ako isključite funkciju
automatske pripravnosti, pogledajte odjeljak „Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti” (str. 67).
Savjeti
•• Na priključak OPT IN možete priključiti i vanjsku opremu (DVD uređaje za reprodukciju
itd). Kada priključujete takvu opremu, povežite priključak OPT IN i priključak digitalnog
(optičkog) izlaza opreme na jednak način kao u gornjem primjeru. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu opreme.
•• Ako je jačina izlaznog zvuka iz sustava niska pri priključivanju vanjske opreme,
pokušajte prilagoditi postavke audio izlaza na priključenoj opremi. To može poboljšati
jačinu izlaznog zvuka. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu opreme.
Ako se na zaslonu subwoofera pojave poruke „CODE 01”
i „SIGNAL ERR”
Kada ulazni audio signali za sustav nisu 2-kanalni linearni PCM signali,
na zaslonu subwoofera prikazuju se poruke „CODE 01” i „SIGNAL ERR”
(označavaju da ulazni audio signali nisu podržani).
U tom slučaju odaberite na televizoru ili vanjskoj opremi odgovarajući
način audio izlaza za emitiranje 2-kanalnih linearnih PCM audio signala.
27HR
Kada se iz sustava ne čuje zvuk televizora
Ako se na zaslonu pojave poruke „CODE 01” i „SIGNAL ERR”, a iz subwoofera
i sustava zvučnika ne čuje se zvuk televizora, provjerite sljedeće stavke
i poduzmite popravne mjere na televizoru.
•• Provjerite je li postavka izlaza zvučnika postavljena na upotrebu vanjskih
zvučnika.
Primjer: KDL-42W800B
1 Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču televizora, a zatim
odaberite stavku koju želite postaviti.
2 Odaberite stavku za postavljanje zvuka, a zatim stavku za postavljanje
zvučnika.
3 Odaberite način izlaza vanjskog zvučnika.
•• Provjerite postavku audio izlaza. Ako je odabran automatski način,
promijenite ga u način PCM izlaza. Sustav podržava samo 2-kanalne
linearne PCM formate.
Primjer: KDL-42W800B
1 Pritisnite gumb HOME na daljinskom upravljaču televizora, a zatim
odaberite stavku koju želite postaviti.
2 Odaberite stavku za postavljanje zvuka, a zatim stavku za digitalni
audio izlaz.
3 Odaberite način PCM izlaza.
Napomena
Gore navedene informacije odnose se na televizor tvrtke Sony. Ako upotrebljavate
neki drugi televizor ili vanjsku opremu, provjerite kako su postavljene slične stavke.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu televizora ili vanjske opreme.
28HR
Prijenos sustava
Subwoofer ima kotačiće i zakretnu
ručicu na šipci pa se može lako
gurati. Prijenos subwoofera tim
načinom obično se preporučuje na
ravnim površinama.
Prije prijenosa subwoofera isključite
sve kabele i zvučnike.
na ravnim površinama. Na neravnim
površinama subwoofer trebaju
podizati dvije osobe. Tijekom prijenosa
subwoofera vrlo je važno pravilno
postaviti ruku kako bi se izbjegle
tjelesne ozljede i/ili materijalna šteta.
Početak rada
Kada se ručica
okrene gore do
kraja, automatski
se zaključava.
Napomene
•• Kotačići se mogu upotrebljavati samo
•• Budite iznimno pažljivi pri prijenosu
subwoofera na nagibu.
•• Nemojte podizati subwoofer za okretnu
ručicu na šipci.
•• Nemojte prenositi sustav zvučnika
Sklapanje ručice
Gurnite zaustavljač udesno i sklopite
ručicu.
postavljen u stilu soundbara držeći ga
samo za jedan kraj, jer kombinirane
jedinice mogu otpasti.
•• Nemojte prenositi subwoofer
s postavljenim zvučnicima (stil linijskog
rasporeda), jer zvučnik može pasti.
•• Nemojte prenositi subwoofer na kojem
se nalazi osoba, prtljaga itd.
•• Nemojte dopustiti da djeca ili dojenčad
budu blizu sustava dok ga prenosite.
•• Sustav nije vodonepropusan ili
vodootporan. Nemojte prenositi sustav
na vlažnom mjestu.
29HR
Promjena boje sustava
(osim za južnoameričke, europske
i ruske modele)
Postavite sustav boja na PAL ili
NTSC, ovisno o sustavu boja vašeg
televizora.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boja mijenja se
na sljedeći način:
NTSC  PAL
Tu radnju provedite pomoću gumba
na subwooferu.
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste
odabrali „DVD/CD”, „USB 1” ili
„USB 2”.
Poruka s uputom [Press ENTER to
run QUICK SETUP.] pojavljuje se na
dnu TV zaslona.
4Pritisnite
bez umetanja diska
ili priključivanja USB uređaja.
Na TV zaslonu prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke ovise o modelu za određenu
državu ili regiju.
1 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
2 Pritisnite FUNCTION, okrenite
kotačić MULTI CONTROL kako
biste odabrali „DVD/CD”,
a zatim pritisnite ENTER.
3 Pritisnite i držite MIC ECHO
i ENTER dulje od 3 sekunde.
„COLOR NTSC” ili „COLOR PAL”
prikazuje se na zaslonu.
Izvođenje brzog
postavljanja
Prije početka upotrebe sustava
možete izvršiti minimalne osnovne
prilagodbe u brzom postavljaju.
1 Uključite televizor i odaberite
video ulaz.
2 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
30HR
5 Pritisnite nekoliko puta
/
kako biste odabrali jezik,
a zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Pritisnite nekoliko puta
/
kako biste odabrali postavku
koja odgovara vašoj vrsti
televizora, a zatim pritisnite .
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP is complete.],
sustav je spreman za reprodukciju.
Ručna promjena postavke
Pogledajte „Uporaba izbornika
za postavljanje” (str. 42).
Izlaz iz brzog postavljanja
Pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka s uputom prikazuje se kada
prvi put uključite sustav ili ga ponovno
postavite [RESET] (pogledajte odjeljak
„Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje” na str. 75).
Promjena načina
zaslona
Nekoliko puta pritisnite DISPLAY
dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete gumb,
način prikaza mijenja se sljedećim
redoslijedom.
1 Pritisnite  za uključivanje
Demonstracija
sustava.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite TIMER MENU.
Ako se na zaslonu prikaže
„PLAY SET”, pritisnite nekoliko
puta / kako biste odabrali
„CLOCK SET”, a zatim pritisnite
3 Pritisnite nekoliko puta
Bez zaslona (način uštede energije)
.
/
kako biste odabrali sat, a zatim
pritisnite .
4Nekoliko puta pritisnite
/
kako biste odabrali minute,
a zatim pritisnite .
Zaslonom se pomiču poruke
o glavnim značajkama sustava,
uz uključeno osvjetljenje.
Za isključivanje osvjetljenja pritisnite
PARTY LIGHT.
Početak rada
Postavljanje sata
Zaslon je isključen radi uštede
energije. Mjerač vremena i sat i dalje
rade.
Sat
Sat će se prikazati na nekoliko
sekundi, a zatim će sustav prijeći
u način za uštedu energije.
Napomena
U načinu uštede energije ne možete
postaviti sat.
31HR
Reprodukcija diska/USB-a
Prije upotrebe
USB uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite
pod „Web-mjesta za kompatibilne
uređaje” (str. 11).
(Uređaje Apple s ovim sustavom
možete upotrebljavati samo putem
BLUETOOTH veze.)
Osnovni način
reprodukcije
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste
odabrali „DVD/CD”, „USB 1” ili
„USB 2”
Možete upotrijebiti i gumbe na
subwooferu. Pritisnite FUNCTION,
okrenite kotačić MULTI CONTROL
kako biste odabrali „DVD/CD”,
„USB 1” ili „USB 2”, a zatim pritisnite
ENTER.
2 Priprema izvora za reprodukciju.
Za DVD/CD funkciju:
Pritisnite  na subwooferu kako
biste otvorili ladicu diska i umetnite
disk tako da strana s naljepnicom
bude okrenuta prema gore.
Kada reproducirate disk od 8 cm
poput, primjerice CD single
diska, postavite ga na unutarnji
krug ladice.
Ponovno pritisnite  na
subwooferu kako biste zatvorili
ladicu diska.
Nemojte silom gurati ladicu diska
da biste je zatvorili jer tako možete
uzrokovati kvar.
Za USB funkciju:
Priključite USB uređaj na (USB) 1 ili
(USB) 2 ulaz sukladno odabiru
u 1. koraku.
(USB) 1
ulaz
(USB) 2
ulaz
Napomena
Za priključivanje USB uređaja na
subwoofer možete upotrijebiti USB
adapter (nije priložen) ako se USB
uređaj ne može priključiti u (USB)
ulaz.
3 (samo
)
Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]/[PHOTO]).
4Pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
32HR
Ostale radnje
Radnja
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Reprodukcija određene audio
datoteke ili datoteke
s videozapisima
1 Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste odabrali
[MUSIC] ili [VIDEO].
2 Pritisnite SEARCH kako biste
prikazali popis mapa.
Odabir pjesme, Pritisnite  ili 
datoteke,
tijekom reprodukcije.
poglavlja ili
Ili držite SHIFT,
prizora
pritisnite numeričke
gumbe i zatim
pritisnite .
(Radnju može
zabraniti disk ili
USB uređaj.)
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
mapu.
4 Pritisnite
kako biste prikazali
popis datoteka.
Reprodukcija diska/USB-a
Brisanje točke Dvaput pritisnite .
za nastavak
reprodukcije
Postupak za odabir
USB memorije
Možete odabrati koju ćete memoriju
upotrijebiti kao izvor reprodukcije
ili odredište prijenosa ako USB
uređaj sadrži unutarnju memoriju
i memorijsku karticu. Obavezno
odaberite memoriju prije početka
reprodukcije ili prijenosa.
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite
.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „MEM SEL”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali memoriju
koju želite, a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
33HR
Reprodukcija određene slikovne
datoteke (prikaz slajdova)
1 Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste odabrali
[PHOTO].
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
Sličice prvih 16 JPEG slikovnih
datoteka iz odabrane mape
prikazuju se na TV zaslonu.
Radnja
Učinite ovo
Povratak na
popis mapa
iz popisa
datoteka
Pritisnite RETURN.
Brzo
pronalaženje
točke pomoću
premotavanja
unaprijed ili
unatrag
(zaključano
pretraživanje)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili 
mijenja se brzina
reprodukcije.
Gledanje kadar Pritisnite , a zatim
po kadar
pritisnite
ili .
(reprodukcija Svaki put kada
usporene
pritisnete
ili 
snimke)
mijenja se brzina
reprodukcije.
Ako ima više od 16 slikovnih
datoteka u odabranoj mapi,
prikazuje se traka za pomicanje
s desne strane.
3 Više puta zaredom pritisnite
/ / / kako biste odabrali
željenu datoteku, a zatim
pritisnite .
Drugi postupci za
reprodukciju
Funkcija možda neće funkcionirati,
ovisno o vrsti diska ili datoteke.
Radnja
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite
DVD/TUNER MENU.
Prikaz popisa Pritisnite SEARCH.
mapa ili popisa Ponovno pritisnite
datoteka
SEARCH kako biste
isključili popis mapa ili
popis datoteka.
34HR
Prikaz slika
u prikazu
sličica
Pritisnite
DVD/TUNER MENU.
Navigacija
prikazom
sličica
Pritisnite / / / .
Prikaz jedne
slike
Pritisnite
sličice.
Pokretanje
prikaza
slajdova slika
Pritisnite .
Možete promijeniti
interval prikaza
slajdova (str. 44)
i na njega dodati
efekte (str. 44).
Zaustavljanje
prikaza
slajdova slika
Pritisnite .
u prikazu
Prikaz sljedeće Pritisnite  ili .
ili prethodne
slike tijekom
prikaza
slajdova
Zakretanje
slike za
90 stupnjeva
Pritisnite / tijekom
prikaza slike.
Pritisnite CLEAR kako
biste se vratili na
izvorni prikaz.
Traženje određene pjesme
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe kako
biste odabrali pjesmu koju želite
reproducirati i zatim .
Pretraživanje pomoću gumba
SEARCH
prikazali popis pjesama.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali pjesmu koju
želite reproducirati, a zatim
pritisnite .
Traženje određenog naslova/
poglavlja/prizora/pjesme/
indeksa
1 Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite SEARCH kako
biste odabrali način
pretraživanja.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe kako
biste unijeli željeni naslov,
poglavlje, prizor, pjesmu ili
broj indeksa odabrali pjesmu
i zatim .
Reprodukcija počinje.
Napomene
1 Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite SEARCH kako
biste odabrali način pretraživanja
pomoću vremenskog koda.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe
za unos vremenskog koda
i zatim .
Primjer: za pronalazak prizora 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT,
a zatim pritisnite 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste poništili broj.
Pretraživanje pomoću DVD
izbornika
Reprodukcija diska/USB-a
1 Pritisnite SEARCH kako biste
Odabir određene točke pomoću
vremenskog koda
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite
i držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali pjesmu ili stavku koju
želite reproducirati i zatim .
Promjena kutova kamere
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite ANGLE kako
biste odabrali željeni kut kamere.
•• Za VIDEO CD s PBC reprodukcijom
pritisnite SEARCH kako biste potražili
prizor.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije
pritisnite SEARCH kako biste potražili
pjesmu i indeks.
35HR
Odabir postavke titlova
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: mono zvuk lijevog
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite SUBTITLE kako
biste odabrali željeni jezik titlova
ili isključili titlove.
ili desnog kanala zvučnog zapisa 1.
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: mono zvuk
lijevog ili desnog kanala zvučnog
zapisa 2.
Promjena jezika/zvuka
Reprodukcija VIDEO CD-a
s PBC funkcijama
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite AUDIO kako
biste odabrali željeni audio format
ili način.
DVD VIDEO
Audio format ili jezik možete
promijeniti kada izvor sadrži više
audio formata ili višejezični zvuk.
Četiri prikazane znamenke
označavaju kôd jezika. Pogledajte
„Popis jezičnih kodova” (str. 84)
kako biste provjerili koji jezik
kôd predstavlja. Kada se isti jezik
prikazuje dva ili više puta, DVD
VIDEO snimljen je u više audio
formata.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 datoteka) ili USB
uređaj (audio datoteka)
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: standardni stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: mono zvuk lijevog ili
desnog kanala.
36HR
Pomoću izbornika PBC (upravljanje
reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0
i Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite brojčane gumbe kako
biste odabrali željeni broj stavke
i zatim .
3 Pratite upute na izborniku kako
biste nastavili reprodukciju.
Napomena
PBC reprodukcija zaustavlja se kada je
uključeno ponavljanje reprodukcije.
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili pritisnite
i držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali pjesmu kada se
reprodukcija zaustavi.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Povratak na PBC reprodukciju
Nastavak reprodukcije više
diskova
Sustav može pohraniti točke za
ponovno pokretanje reprodukcije
za najviše 6 diskova, a reprodukciju
nastavlja kada ponovno umetnete
isti disk. Ako za sedmi disk pohranite
točku za nastavak reprodukcije,
izbrisat će se točka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
mogućnost [MULTI-DISC RESUME]
pod [SYSTEM SETUP] postavite na
[ON] (str. 45).
Napomena
Reprodukcija normalnim
redoslijedom (uobičajena
reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi,
više puta zaredom pritisnite
PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: sustav reproducira sve
pjesme/datoteke po redu.
•• [FOLDER]*: reproducira
sve kompatibilne datoteke
u određenoj mapi na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
 Tijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ALL USB DEVICES]: redom
reproducira sve kompatibilne
datoteke na oba USB uređaja.
•• [ONE USB DEVICE]: redom
reproducira sve kompatibilne
datoteke s jednog USB uređaja.
•• [FOLDER]: reproducira sve
kompatibilne datoteke
u određenoj mapi na USB uređaju.
Reprodukcija diska/USB-a
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Upotreba načina
reprodukcije
Kako biste reprodukciju započeli od
početka diska, dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
37HR
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom (nasumična
reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi,
više puta zaredom pritisnite
PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke
s diska.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
 Tijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s oba USB uređaja.
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s jednog USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
Napomene
•• Nasumična reprodukcija nije moguća za
slike i datoteke s videozapisima.
•• Nasumična se reprodukcija poništava
u sljedećim slučajevima:
—— ako isključite sustav
—— ako otvorite ladicu diska
—— ako pokrenete prijenos sa USB 1 na
USB 2 (osim u slučaju prijenosa REC1)
—— ako pokrenete prijenos s diska na
USB uređaj (osim u slučaju prijenosa
REC1)
—— ako promijenite opciju MEDIA MODE
—— ako promijenite odabir USB memorije
•• Nasumična se reprodukcija može
poništiti kada odaberete mapu ili
pjesmu koju želite reproducirati.
38HR
Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
Možete programirati do 25 koraka
redoslijedom kojim želite da se
reproduciraju.
Možete programirati samo audio
zapise/datoteke s diska ili uređaja
USB 1.
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste
odabrali „DVD/CD” ili „USB 1”.
2 (samo
)
Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
više puta zaredom pritisnite
PLAY MODE kako biste odabrali
[PROGRAM].
4Pritisnite SEARCH.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
mapa ili popis pjesama.
5 (samo
)
Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali željenu mapu
i zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se popis
datoteka.
6Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali željenu pjesmu ili
datoteku, a zatim pritisnite
.
Broj koraka programa prikazuje se
lijevo od odabrane pjesme ili
datoteke.
7 Ako želite programirati ostale
pjesme ili audio datoteke u istoj
mapi, ponovite 6. korak.
Za programiranje datoteka iz ostalih
mapa pritisnite RETURN kako biste
se vratili na popis mapa i ponovite
5. i 6. korak.
8Pritisnite  kako biste
pokrenuli programiranu
reprodukciju.
Brisanje programiranog koraka
1 Upotrijebite isti postupak
kao u 4. i 5. koraku iz odjeljka
„Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)”.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali pjesmu ili
datoteku koju želite izbrisati,
a zatim pritisnite .
Broj koraka programa nestat će.
Brisanje posljednjeg koraka
s popisa programa
Pritisnite CLEAR.
Poništavanje programirane
reprodukcije
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE
kako biste odabrali druge načine
reprodukcije.
Prikaz popisa programa
Držite SHIFT i zatim više puta
zaredom pritisnite DISPLAY.
za slike i datoteke s videozapisima.
•• Programirana se reprodukcija poništava
u sljedećim slučajevima:
—— ako otvorite ladicu diska
—— ako promijenite opciju MEDIA MODE
—— ako promijenite odabir USB memorije
•• (samo funkcija DVD/CD) Popis programa
briše se kada otvorite ladicu diska.
•• (samo USB funkcija) Popis programa
briše se:
—— kada izvršite radnju brisanja
—— kada uklonite USB uređaj
—— ako promijenite odabir USB memorije
•• (samo USB funkcija) Programirana
reprodukcija dostupna je samo dok je
USB uređaj priključen na (USB) 1 ulaz.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Više puta zaredom pritisnite
REPEAT.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljanje svih pjesama
ili datoteka u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavljanje čitavog
sadržaja (samo DVD VIDEO
i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljanje trenutačnog
naslova (samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljanje
trenutačnog poglavlja (samo
DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljanje trenutačne
pjesme.
•• [FILE]: ponavljanje trenutačne
datoteke s videozapisima.
Reprodukcija diska/USB-a
Na TV zaslonu prikazuje se popis
programa.
Kada programirana reprodukcija
završi, isti program možete
ponovno pokrenuti pritiskom
na .
Napomene
•• Programirana reprodukcija nije moguća
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Više puta zaredom pritisnite REPEAT
kako biste odabrali [OFF].
39HR
Napomene
•• „
” svijetli na zaslonu kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno
na [ALL] ili [DISC].
” svijetli na zaslonu kada je
•• „
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije
s VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrstu DVD VIDEO, ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcije poništava se
u sljedećim slučajevima:
—— ako otvorite ladicu diska
—— ako isključite sustav (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— ako promijenite funkciju (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— ako pokrenete prijenos sa USB 1 na
USB 2 (osim u slučaju prijenosa REC1)
—— ako pokrenete prijenos s diska na
USB uređaj (osim u slučaju prijenosa
REC1)
—— ako promijenite opciju MEDIA MODE
—— ako promijenite odabir USB memorije
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
Reprodukciju DVD VIDEO zapisa
možete ograničiti na unaprijed
određenu razinu. Prizori se mogu
preskočiti ili zamijeniti drugim
prizorima.
1 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite SETUP.
2 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali [SYSTEM SETUP],
a zatim pritisnite .
40HR
3 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali [PARENTAL CONTROL],
a zatim pritisnite .
4Unesite ili ponovno unesite
četveroznamenkastu lozinku
pomoću brojčanih gumba,
a zatim pritisnite .
5 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali [STANDARD], a zatim
pritisnite .
6Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali geografsko područje
kao ograničenje razine
reprodukcije, a zatim
pritisnite .
Područje je odabrano.
Kada odaberete [OTHERS],
pomoću brojčanih gumba
unesite regionalni kod željenog
geografskog područja koji
možete pronaći na popisu „Popis
regionalnih kodova za roditeljski
nadzor” (str. 85).
7 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali [LEVEL], a zatim
pritisnite .
8Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali željenu razinu,
a zatim pritisnite .
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
Isključivanje funkcije
roditeljskog nadzora
Postavite [LEVEL] na [OFF]
u 8. koraku.
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
1 Umetnite disk i pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon za
unos lozinke.
2 Unesite svoju
četveroznamenkastu lozinku
pomoću brojčanih gumba,
a zatim pritisnite .
Sustav započinje s reprodukcijom.
Izvadite disk i ponovite korake 1
do 3 iz odjeljka „Ograničavanje
reprodukcije diska” (str. 40).
Pomoću numeričkih gumba unesite
lozinku „199703” i zatim pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Zatim ponovno umetnite disk
i pritisnite . Morate ponovno
unijeti novu lozinku.
Prikaz informacija
o disku i USB uređaju
Informacije na TV zaslonu
Držite SHIFT pa više puta zaredom
pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije.
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta datoteke
 Status reprodukcije
 Naslov2)/pjesma/naziv
datoteke3)
 Album2)/naziv mape3)/
poglavlje/broj indeksa
 Naziv izvođača2)3)
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
1)Informacije o datumu prikazuju se kada
je JPEG slikovna datoteka snimljena
u formatu Exif (izmjenjivi format
slikovne datoteke). Exif je slikovni
format za digitalne kamere koji je
odredilo udruženje Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association (JEITA).
2)Ako audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
3)Ako datoteka ili mapa sadržavaju
znakove koji se ne mogu prikazati, ti će
se znakovi prikazati ovako: „_”.
Reprodukcija diska/USB-a
Ako zaboravite svoju lozinku
 Informacije o reprodukciji
Vrijeme reprodukcije, preostalo
vrijeme za reprodukciju
i informacije o datumu1)
Napomene
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
—— neke se informacije možda neće
prikazati.
—— neki se znakovi možda neće prikazati.
•• Prikazane informacije ovise o načinu
reprodukcije.
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO zapise
i datoteke s videozapisima
(samo DVD VIDEO i datoteke
s videozapisima)
Više puta zaredom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije.
41HR
Informacije na zaslonu
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav uključen.
Možete vidjeti sljedeće informacije:
—preostalo
—
vrijeme reprodukcije
naslova, pjesme, poglavlja
—broj
—
prizora
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
izvođača i informacije
o albumu
Napomene
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
moći prikazati, ovisno o znakovima.
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vrijeme reprodukcije
audio datoteke kodirane pomoću
VBR-a (varijabilna brzina prijenosa
u bitovima) nije ispravno prikazano.
Uporaba izbornika
za postavljanje
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke ovise o modelu
za određenu državu ili regiju.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika
za postavljanje. Stoga se neke postavke
izbornika za postavljanje možda neće
moći postaviti.
1 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se
izbornik za postavljanje.
2 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP]
ili [SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali željenu stavku, a zatim
pritisnite .
4Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali željenu postavku,
a zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je završeno.
Zatvaranje izbornika
Pritisnite SETUP.
42HR
P
ostavljanje jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Postavljanje jezika za prikaz na
zaslonu.
[MENU]
Postavljanje jezika za DVD izbornik.
P
ostavljanje TV zaslona
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Odaberite ovu postavku
prilikom povezivanja TV-a sa širokim
zaslonom ili funkcijom širokog
zaslona.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Prebacivanje jezika titlova snimljenih
na DVD VIDEO.
Odaberete li [AUDIO FOLLOW], jezik
titlova mijenja se sukladno jeziku
odabranom za zvučni zapis.
Napomena
Ako odaberete [OTHERS] pod [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], pomoću brojčanih
gumba unesite kod jezika s popisa „Popis
jezičnih kodova” (str. 84).
[4:3 LETTER BOX]: Odaberite ovu
postavku pri povezivanju TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
načina prikaza. Ova postavka
prikazuje široku sliku s crnim crtama
na vrhu i dnu.
Reprodukcija diska/USB-a
Promjena jezika zvučnog zapisa.
Odaberete li [ORIGINAL], odabire se
jezik kojem je dodijeljen prioritet na
disku.
[4:3 PAN SCAN]: Odaberite ovu
postavku pri povezivanju TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
načina prikaza. Ova postavka
prikazuje sliku potpune visine preko
cijelog zaslona s odrezanim bočnim
stranama.
43HR
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(osim za južnoameričke, europske
i ruske modele)
Postavljanje boje sustava (PAL ili
NTSC) prilikom reprodukcije formata
VIDEO CD.
[AUTO]: emitira video signal
u skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Promjena boje sustava” (str. 30).
[BLACK LEVEL]
(samo modeli za Latinsku Ameriku)
Odabir crne razine (razina postava)
video signala koji izlazi iz priključka
VIDEO OUT.
[ON]: postavljanje crne razine
izlaznog signala na standardnu
razinu.
[OFF]: spušta standard crne razine.
Upotrijebite ovu opciju kada slika
postane previše blijeda.
[PHOTO EFFECT]
(Samo JPEG slikovne datoteke)
Odabir efekta za prikaz slajdova.
[MODE 1]: slika se kreće od vrha
prema dnu.
[MODE 2]: slika se kreće s lijeve
strane prema desnoj.
[MODE 3]: slika se proteže iz
središta prema van.
[MODE 4]: slika nasumično mijenja
efekte.
[MODE 5]: sljedeća slika proteže se
preko trenutačne slike.
[OFF]: isključuje efekte.
[PHOTO INTERVAL]
(Samo JPEG slikovne datoteke)
Odabir trajanja prikaza slajdova.
[NORMAL]: namješta vrijednost
za standardno trajanje.
[FAST]: postavlja trajanje kraće
od [NORMAL].
[SLOW 1]: postavlja trajanje dulje
od [NORMAL].
[SLOW 2]: postavlja trajanje dulje
od [SLOW 1].
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje
se bez podrhtavanja. U normalnim
okolnostima odaberite ovaj položaj.
[FRAME]: Slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
44HR
P
ostavljanje audio opcija
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresija dinamičkog raspona)
Korisno je kada želite gledati filmove
uz nisku glasnoću zvuka kasno
navečer.
[OFF]: bez kompresije dinamičkog
raspona.
[STANDARD]: dinamički raspon
komprimiran je prema želji
snimatelja.
P
ostavljanje sustava
– [SYSTEM SETUP]
[TRACK SELECTION]
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO na kojemu
je snimljeno više audio formata
(format PCM, MPEG audio, DTS ili
Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
[SCORE MODE]
[A/V SYNC]
(samo datoteke s videozapisima)
Kada zvuk nije usklađen
s prikazanom sliku, prilagođava
kašnjenje slike u odnosu na zvuk.
[OFF]: bez prilagodbe.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk.
[DOWNMIX]
Odabir signala audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitiranje višekanalnog
zvuka u dvokanalni stereo signal.
[DOLBY SURROUND]: emitiranje
višekanalnog zvuka u dvokanalni
surround signal.
Čuvar zaslona pomaže štiti uređaj
za prikazivanje od oštećenja (dupla
slika). Pritisnite bilo koji gumb da
biste isključili čuvar zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje
se ako sa sustavom ne radite
otprilike 15 minuta.
[OFF]: isključivanje funkcije. Slika
čuvara zaslona se ne prikazuje.
[BACKGROUND]
Odabir boje pozadine ili sliku koja će
se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) koja je snimljena na
disku prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika memorirana u sustavu.
[BLUE]: boja pozadine je plava.
[BLACK]: boja pozadine je crna.
Reprodukcija diska/USB-a
Odabir načina bilježenja rezultata
ocjenjivanja pjevanja u načinu
karaoke.
[BEGINNER 1]: početnička razina.
Rezultat se prikazuje tijekom
pjevanja.
[BEGINNER 2]: početnička razina.
[EXPERT 1]: napredna razina.
Rezultat se prikazuje tijekom
pjevanja.
[EXPERT 2]: napredna razina.
[DEMO]: pokazni način. Rezultat se
prikazuje bez obzira na pjevanje.
[SCREEN SAVER]
[PARENTAL CONTROL]
Postavljanje ograničavanje
reprodukcije. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska” (str. 40).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: pohranjivanje točke za
ponovno pokretanje reprodukcije
u memoriji za najviše 6 diskova.
[OFF]: sustav ne pohranjuje točke za
nastavak reprodukcije u memoriju.
Reprodukcija započinje od točke
za nastavak reprodukcije samo za
trenutačni disk u sustavu.
.
[RESET]
Vraćanje zadanih postavki izbornika
za postavljanje. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje” (str. 75).
45HR
USB prijenos
Prije upotrebe
USB uređaja
Kompatibilne USB uređaje potražite
pod „Web-mjesta za kompatibilne
uređaje” (str. 11).
(Uređaje Apple s ovim sustavom
možete upotrebljavati samo putem
BLUETOOTH veze.)
Prijenos glazbe
Glazbu možete prenijeti s izvora
zvuka na USB uređaj priključen
u (USB) 2 ulaz.
Audio formati koji se stvaraju
tijekom prijenosa
 Izvor zvuka: diskovi, radio ili
dodatna oprema priključena na
priključke AUDIO IN L/R
Prenesene se datoteke stvaraju
u MP3 formatu.
 Izvor zvuka: USB uređaj
priključen u (USB) 1 ulaz
Prenesene se datoteke stvaraju
u istom formatu (MP3, WMA ili
AAC) kao izvorne audio datoteke.
Napomene
•• Ne uklanjajte USB uređaj tijekom
prijenosa ili brisanja. Time možete
oštetiti podatke na USB uređaju ili
oštetiti sam uređaj.
•• MP3/WMA/AAC datoteke prenose se
istom brzinom prijenosa u bitovima kao
izvorne datoteke.
•• Radnje USB prijenosa i brisanja
onemogućene su dok je ladica diska
otvorena.
46HR
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Postupak za odabir
USB memorije
Pogledajte stranicu 33.
Postupak za odabir brzine
prijenosa u bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima za kvalitetniji
prijenos glazbe.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali „BIT RATE”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
brzinu u bitovima, a zatim
pritisnite .
•• 128 KBPS: kodirane MP3
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• 256 KBPS: kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju
bolju kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
Brzina prijenos u bitovima može se
promijeniti samo kada su audio izvor
CD-DA zapisi na AUDIO CD-ovima, radio ili
dodatna oprema priključena u priključke
AUDIO IN L/R.
Prijenos glazbe s diska, USB
uređaja ili analognog izvora
zvuka
1 USB uređaj na koji želite
prenijeti sadržaj priključite
u (USB) 2 ulaz.
(USB) 2
ulaz
Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste odabrali
„USB 1”. Nakon odabira funkcije
priključite USB uređaj s audio
datotekama koje želite prenijeti
u (USB) 1 ulaz.
Analogni audio izvor:
Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste odabrali
izvor („TUNER FM”/„TUNER AM”/
„AUDIO IN”) koji želite prenijeti.
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinkronizirani prijenos:
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Napomena
USB prijenos
Glazbu možete prenijeti
na USB uređaj priključen
u (USB) 2 ulaz na sljedeći način:
•• Sinkronizirani prijenos: prijenos
sve glazbe na disk ili s uređaja
USB 1 na USB 2.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili audio datoteke tijekom
reprodukcije.
•• Analogni prijenos: prijenos
zvuka s radija ili dodatne
opreme priključene na priključke
AUDIO IN L/R.
USB:
Ako prijenos započnete u načinu
nasumične reprodukcije, u načinu
ponavljanja reprodukcije ili
u programiranoj reprodukciji bez
koraka, odabrani način reprodukcije
automatski se vraća na uobičajenu
reprodukciju.
REC1 prijenos:
Napomena
Za priključivanje USB uređaja na
subwoofer možete upotrijebiti USB
adapter (nije priložen) ako se USB
uređaj ne može priključiti u (USB) ulaz.
2 Odaberite funkciju.
Diskovi:
Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste odabrali
„DVD/CD”. Nakon odabira funkcije
umetnite disk.
Ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
kako biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Odaberite pjesmu ili audio datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
započnite reprodukciju.
Analogni prijenos:
Za prijenos radijskog programa
pogledajte „Slušanje radija”
(str. 50) kako biste namjestili
željenu stanicu.
Za prijenos zvuka s dodatne
opreme priključene u priključke
AUDIO IN L/R pogledajte „Upotreba
dodatne opreme” (str. 66) kako
biste pokrenuli reprodukciju
s povezane opreme.
47HR
4Pritisnite REC TO USB na
subwooferu.
„PUSH ENTER” prikazuje se na
zaslonu.
5 Pritisnite
.
Prijenos započinje kada se na
zaslonu prikaže „DO NOT REMOVE”.
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav će
učiniti sljedeće:
Sinkronizirani prijenos:
Kada prijenos završi, disk ili USB
uređaj zaustavljaju se automatski.
REC1 prijenos:
Prijenos završava automatski,
ali disk ili USB uređaj nastavljaju
s reprodukcijom sljedeće pjesme
ili datoteke.
Analogni prijenos:
Prijenos se nastavlja sve dok se ne
pritisne .
Postupak za zaustavljanje
prijenosa
Pritisnite .
Postupak za prijenos zvuka kao
nove MP3 datoteke tijekom
analognog prijenosa
Pritisnite REC TO USB na subwooferu
tijekom analognog prijenosa.
„NEW TRACK” prikazuje se na
zaslonu.
Napomene o analognom prijenosu
•• Kada se stvori MP3 datoteka, prijenos je
privremeno onemogućen.
•• Ako ponovno pritisnete REC TO USB na
subwooferu nakon nekoliko sekundi,
moći ćete stvoriti novu MP3 datoteku.
•• Nova se MP3 datoteka automatski
stvara otprilike sat vremena nakon što
započne analogni prijenos.
48HR
Napomene o prijenosu
•• Ne možete prenositi audio datoteke
s formatiranog UDF diska (univerzalni
format diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa (osim analognog
prijenosa), nema izlaza zvuka.
•• Informacije CD-TEXT ne prenose se
u stvorene MP3 datoteke.
•• Prijenos se automatski zaustavlja:
—— ako tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju
—— ako broj audio datoteka na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
sljedeći broj u nizu, a originalna
datoteka ili mapa ne brišu se.
•• Tijekom prijenosa ne možete izvoditi
sljedeće radnje.
—— Izbaciti disk.
—— Odabrati drugu pjesmu ili datoteku.
—— Pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci.
—— Promijeniti funkciju ili pojas tunera.
•• Prilikom prijenosa glazbe na
Walkman® pomoću funkcije
„Media Manager for WALKMAN”
obavezno sadržaj prenosite u MP3
formatu.
•• Prilikom priključivanja uređaja
Walkman® na sustav priključivanje
provodite nakon što nestane
prikaz poruke „Creating Library”
ili „Creating Database” na uređaju
Walkman®.
Pravila za izradu mapa
i datoteka
Najveći broj audio datoteka koji
se može stvoriti
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD ili
REC1-MP3.
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteke ili mape.
Prilikom prijenosa na USB uređaj
mapa „MUSIC” stvara se izravno
ispod „ROOT”. Mape i datoteke
stvaraju se unutar te mape „MUSIC”
ovisno o načinu prijenosa i izvoru na
sljedeći način:
Sinkronizirani prijenos
 Prilikom prijenosa CD-DA zapisa
s AUDIO CD-a
Naziv mape: „CDDA0001”*
Naziv datoteke: „TRACK001”*
REC1 prijenos
 Prilikom prijenosa CD-DA zapisa
s AUDIO CD-a
Naziv mape: „REC1-CD”
Naziv datoteke: „TRACK001”*
 Prilikom prijenosa MP3 datoteke
s diska ili MP3/WMA/AAC
datoteke s USB uređaja
Naziv mape: „REC1-MP3”
Naziv datoteke: isto kao izvor
Analogni prijenos
 Prilikom prijenosa FM programa
Naziv mape: „TUFM0001”*
Naziv datoteke: „TRACK001”*
Savjet
U načinu programirane reprodukcije naziv
mape je „PGM_xxxx”, a naziv datoteke
ovisi o izvoru glazbe (AUDIO CD ili audio
datoteke).
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste
odabrali „USB 1” ili „USB 2”.
2 Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
USB prijenos
 Prilikom prijenosa MP3 datoteka
s diska ili MP3/WMA/AAC
datoteka s USB uređaja
Naziv mape: isto kao izvor
Naziv datoteke: isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se u nizu.
pritisnite OPTIONS.
4Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali „ERASE”, a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazat će se popis
mapa.
5 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali mapu, a zatim
pritisnite .
 Prilikom prijenosa AM programa
Naziv mape: „TUAM0001”*
Naziv datoteke: „TRACK001”*
 Prilikom prijenosa zvuka
s dodatne opreme priključene
na priključke AUDIO IN L/R
Naziv mape: „EXAU0001”*
Naziv datoteke: „TRACK001”*
49HR
6Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali audio datoteku koju
želite izbrisati, a zatim
pritisnite .
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, odaberite
[ALL TRACKS] na popisu.
„FLDR ERASE” ili „TRK ERASE”
i „PUSH ENTER” prikazuje se na
zaslonu.
Za poništavanje brisanja
pritisnite .
7 Pritisnite
.
„COMPLETE” prikazuje se na
zaslonu.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomene
•• Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape nakon odabira nasumične
ili programirane reprodukcije. Prije
brisanja način reprodukcije postavite na
uobičajenu reprodukciju.
•• Mape ili podmape koje sadrže audio
datoteke koje nisu u formatu MP3/
WMA/AAC ne mogu se brisati.
•• Brisanje je zabranjeno dok je ladica
diska otvorena.
Tuner
Slušanje radija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– kako biste
odabrali funkciju tunera
(„TUNER FM” ili „TUNER AM”).
Možete upotrijebiti i gumbe na
subwooferu. Pritisnite FUNCTION,
okrenite kotačić MULTI CONTROL
kako biste odabrali „TUNER FM” ili
„TUNER AM”, a zatim pritisnite
ENTER.
2 Namjestite stanicu.
Postupak za automatsko
traženje:
Pritisnite i držite TUNING+/– sve dok
se ne počne mijenjati frekvencija na
zaslonu.
Traženje se automatski prekida
i „TUNED” svijetli na zaslonu nakon
pronalaska stanice.
Ako „TUNED” ne svijetli i traženje se
ne prekine, pritisnite  kako biste
zaustavili traženje. Zatim izvedite
ručno podešavanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje:
Više puta zaredom pritisnite
TUNING+/– kako biste podesili
željenu stanicu.
Napomena
Kada namjestite FM stanicu koja
omogućuje RDS usluge, emitirani sadržaj
prikazuje informacije kao što su naziv
usluge ili naziv stanice. RDS informacije
možete provjeriti ako više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
50HR
Savjet
Kako biste smanjili statički šum slabe
FM stereo stanice, više puta zaredom
pritisnite FM MODE dok „MONO” ne
zasvijetli na zaslonu. Izgubit ćete stereo
efekt, no prijem će se poboljšati.
Promjena intervala AM
podešavanja
(osim za europske i ruske modele)
Zadana je postavka intervala AM
podešavanja 9 kHz (ili 10 kHz na
nekim područjima).
Napominjemo da u načinu rada
s uštedom energije ne možete
promijeniti interval AM podešavanja.
1 Pritisnite FUNCTION, okrenite
kotačić MULTI CONTROL kako
biste odabrali „TUNER AM”,
a zatim pritisnite ENTER.
2 Pritisnite  kako biste isključili
sustav.
3 Dok držite ENTER pritisnite
FOOTBALL.
„9K STEP” ili „10K STEP” prikazuje se
na zaslonu.
Kada promijenite interval, brišu se
sve memorirane AM stanice.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
stanica kao svoje omiljene stanice.
1 Postupak za prebacivanje na
željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali broj željene
memorirane stanice, a zatim
pritisnite .
„COMPLETE” prikazuje se na zaslonu
i stanica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Tuner
Tu radnju provedite pomoću gumba
na subwooferu.
Memoriranje radijskih stanica
Postupak za slušanje
memoriranih stanica
Više puta zaredom pritisnite
PRESET+/– kako biste odabrali broj
željene memorirane stanice.
Možete i držati SHIFT, pritisnuti
numeričke gumbe i zatim
pritisnuti
kako biste odabrali
memoriranu stanicu.
51HR
BLUETOOTH
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji
BLUETOOTH tehnologija bežična je
tehnologija kratkog dometa koja
omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih
uređaja. BLUETOOTH bežična
tehnologija radi u dometu od oko
10 metara.
Podržane BLUETOOTH verzije,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Odjeljak za BLUETOOTH” (str. 82).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Web-mjesta za kompatibilne
uređaje” (str. 11).
O BLUETOOTH indikatoru
BLUETOOTH indikator svijetli ili
treperi na subwooferu u plavoj boji
kako bi prikazao BLUETOOTH status.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH
u stanju
pripravnosti
BLUETOOTH
uparivanje
BLUETOOTH veza
je uspostavljena
Polako treperi
Brzo treperi
Svijetli
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Kada
se postupak uparivanja jednom
obavi, ne mora se ponovo obavljati.
Ako je vaš uređaj pametni telefon
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC, ručni postupak uparivanja nije
nužan. (Pogledajte „Povezivanje
jednim dodirom BLUETOOTH putem
funkcije NFC” (str. 54).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 metar od
sustava.
2 Pritisnite BLUETOOTH na
subwooferu kako biste odabrali
BLUETOOTH funkciju.
„BLUETOOTH” prikazuje se na
zaslonu.
Savjeti
•• Ako nema informacija o uparivanju
sustava (primjerice ako
upotrebljavate BLUETOOTH funkciju
po prvi put od kupnje), „PAIRING”
treperi na zaslonu i sustav ulazi
u način rada za uparivanje. Prijeđite
na 4. korak.
•• Ako je sustav povezan s BLUETOOTH
uređaje, pritisnite BLUETOOTH na
subwooferu kako biste raskinuli vezu
s BLUETOOTH uređajem.
3 Pritisnite PAIRING na
subwooferu i držite 2 sekunde
ili dulje.
„PAIRING” treperi na zaslonu.
52HR
4Provedite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
5 Odaberite naziv sustava
(primjerice „MHC-GT5D”) na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati.
U tom slučaju ponovite postupak
od 3. koraka.
Napomena
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
„0000”. „Lozinka” se može zvati
„pristupni kod”, „PIN kod”, „PIN broj”
ili „zaporka”.
na BLUETOOTH uređaju.
Kada uparivanje završi i uspostavi
se BLUETOOTH veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
povezivanje se može automatski
pokrenuti nakon dovršetka
uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti tako da više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Napomene
•• Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite
korake od 1 do 6.
Pritisnite PAIRING na subwooferu
i držite 2 sekunde ili dulje, sve dok se
„BLUETOOTH” ne prikaže na zaslonu.
Brisanje informacija
o uparivanju
Tu radnju provedite pomoću gumba
na subwooferu.
1 Pritisnite BLUETOOTH kako biste
odabrali BLUETOOTH funkciju.
„BLUETOOTH” prikazuje se na
zaslonu.
Ako je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, naziv BLUETOOTH uređaja
prikazuje se na zaslonu. Pritisnite
BLUETOOTH kako biste raskinuli
BLUETOOTH vezu.
2 Pritisnite ENTER i – pa držite
otprilike 3 sekunde.
„BT HISTORY CLEAR” prikazuje
se na zaslonu i sve se informacije
o uparivanju brišu.
BLUETOOTH
6Uspostavite BLUETOOTH vezu
Poništavanje postupka
uparivanja
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Možete rukovati BLUETOOTH
uređajem povezivanjem sustava
i BLUETOOTH uređaja pomoću
funkcije AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće.
—Je
— li BLUETOOTH funkcija na
BLUETOOTH uređaju uključena.
—Je
— li uparivanje dovršeno
(str. 52).
Nakon povezivanja sustava
i BLUETOOTH uređaja reprodukciju
možete kontrolirati pritiskom na ,
, , / i /.
53HR
1 Pritisnite BLUETOOTH na
subwooferu kako biste odabrali
BLUETOOTH funkciju.
„BLUETOOTH” prikazuje se na
zaslonu.
2 Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na
subwooferu kako biste se povezali
s posljednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja ako uređaj
nije povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
3 Pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete morati dvaput
pritisnuti .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju audio izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
Napomene
•• Kada sustav nije povezan s niti jednim
BLUETOOTH uređajem, sustav se
automatski povezuje s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
pritisnete BLUETOOTH na subwooferu
ili .
•• Ako sa sustavom pokušate povezati
drugi BLUETOOTH uređaj, prekinut
će se veza s trenutačno povezanim
BLUETOOTH uređajem.
54HR
Postupak za raskidanje
BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na
subwooferu. „BLUETOOTH” prikazuje
se na zaslonu.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
BLUETOOTH veza može se raskinuti
automatski ako se zaustavi
reprodukcija.
Povezivanje jednim
dodirom BLUETOOTH
putem funkcije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni
i IC oznake.
Kada dodirnete sustav pametnim
telefonom koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC, automatski će
se dogoditi sljedeće:
—se
— uključuje uz funkciju
BLUETOOTH.
—dovršava
—
uparivanje
i uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™
2.3.3 ili noviji, ne uključujući
sustav Android 3.x)
Napomene
•• Sustav istodobno prepoznaje samo
jedan pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC i povezuje se s njim.
Ako sa sustavom pokušate povezati
drugi pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC, raskinut će
se veza s trenutačno povezanim
pametnim telefonom kompatibilnim
s tehnologijom NFC.
•• Ovisno o vašem pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC,
možda ćete prethodno morati provesti
sljedeće korake na pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC.
—— Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona kompatibilnog
s tehnologijom NFC.
—— Ako vaš pametni telefon
kompatibilan s tehnologijom NFC
radi na starijoj verziji OS-a od
Android 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” besplatna je
aplikacija za pametne telefone
sa sustavom Android, a može
se preuzeti na web-mjestu
Google Play™. (Aplikacija nije
dostupna u svim državama/
regijama.)
N-oznaku na subwooferu sve
dok pametni telefon ne
zavibrira.
Postupak za raskidanje
BLUETOOTH veze
Ponovno dodirnite pametnim
telefonom N-oznaku na
subwooferu.
Postavljanje
BLUETOOTH audio
kodeka
Možete odabrati BLUETOOTH kodek
iz kategorije AAC ili SBC. AAC možete
odabrati samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC.
BLUETOOTH
1 Pametnim telefonom dodirujte
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, učinite
sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice
ako upotrebljavate torbicu za pametni
telefon dostupnu na tržištu.
—— Ponovno dodirnite pametnim
telefonom N-oznaku na subwooferu.
—— Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom
Povezivanje dovršite slijedeći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze naziv BLUETOOTH uređaja
prikazuje se na zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju na
izvoru zvuka na pametnom
telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
pritisnite / kako biste
odabrali „BT AAC”, a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali postavku, a zatim
pritisnite .
•• BT AAC ON: AAC je dostupno.
•• BT AAC OFF: AAC nije dostupno
i umjesto toga je omogućeno
SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
55HR
Napomene
•• Ako je odabran AAC, možete uživati
u zvuku visoke kvalitete. Ako ne možete
slušati AAC zvuk s uređaja ili je zvuk
isprekidan, odaberite „BT AAC OFF”.
•• Ako ovu postavku promijenite dok
je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, prekinut će se veza
s BLUETOOTH uređajem. Za povezivanje
s BLUETOOTH uređajem ponovno
uspostavite BLUETOOTH vezu.
Postavljanje
BLUETOOTH stanja
pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
sustavu omogućuje automatsko
uključivanje prilikom uspostavljanja
BLUETOOTH veze s BLUETOOTH
uređajem.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali „BT STBY”, a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali postavku, a zatim
pritisnite .
•• ON: Sustav se automatski
uključuje čak i kada je u stanju
pripravnosti.
•• OFF: isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
56HR
Uključivanje
i isključivanje
BLUETOOTH signala
Na sustav se s uparenog
BLUETOOTH uređaja možete
povezati u svim funkcijama ako je
BLUETOOTH signal sustava uključen.
BLUETOOTH signal uključen je
prema zadanim postavkama.
Tu radnju provedite pomoću gumba
na subwooferu.
Pritisnite ENTER i + pa držite
otprilike 3 sekunde.
„BT ON” ili „BT OFF” prikazuje se na
zaslonu.
Napomene
•• Kada je BLUETOOTH signal postavljen
na isključeno, ne možete provoditi
sljedeće radnje:
—— Uparivanje i/ili povezivanje
s BLUETOOTH uređajem
—— Brisanje informacija o uparivanju.
—— Upotreba aplikacije „SongPal” putem
BLUETOOTH veze
—— Izmjena BLUETOOTH audio kodeka
•• Ako dodirnete N-oznaku na
subwooferu pametnim telefonom
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC ili postavite BLUETOOTH iz stanja
pripravnosti u uključeno, BLUETOOTH
signal bit će automatski postavljen na
uključeno.
Upotreba aplikacije
„SongPal” putem
BLUETOOTH veze
O aplikaciji
Sustavom možete upravljati putem
besplatne aplikacije „SongPal”,
dostupne na web-mjestima Google
Play i App Store. Potražite „SongPal”
ili skenirajte dvodimenzionalni
kod u nastavku, a zatim preuzmite
besplatnu aplikaciju kako
biste saznali više o praktičnim
značajkama.
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Učinite ovo
Pojačanje basa
i stvaranje
snažnijeg
zvuka
Više puta zaredom
pritisnite MEGA BASS
kako biste odabrali
„BASS ON”.
Svijetli indikator
MEGA BASS na
subwooferu.
Odabir
Pritisnite MUSIC ili
memoriranog VIDEO. Možete
zvučnog
upotrijebiti i gumbe na
efekta
subwooferu. Pritisnite
SOUND FIELD, okrenite
kotačić
MULTI CONTROL kako
biste odabrali željeni
zvučni efekt, a zatim
pritisnite ENTER.
Za poništavanje
memoriranog zvučnog
efekta više puta
zaredom pritisnite
MUSIC i odaberite
„FLAT”. Možete
i upotrijebiti gumbe na
subwooferu kako biste
odabrali „FLAT”.
Prilagodba zvuka
Napomena
Ako aplikacija „SongPal” ne radi ispravno,
pritisnite BLUETOOTH na subwooferu
kako biste prekinuli BLUETOOTH vezu,
a zatim ponovno uspostavite BLUETOOTH
vezu kako bi BLUETOOTH veza normalno
radila.
Prilagodba zvuka
Prilagodba razine
subwoofera.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali „SUBWOOFER”,
a zatim pritisnite .
57HR
3 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali razinu subwoofera,
a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Odabir načina
virtualnog nogometa
Možete doživjeti osjećaj prisutnosti
na stadionu dok gledate prijenos
nogometne utakmice.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcije
audio ulaza i optičke funkcije.
Više puta zaredom pritisnite
FOOTBALL dok gledate prijenos
nogometne utakmice.
• ON NARRATION: možete uživati
u očaravajućem osjećaju prisutnosti
na nogometnom stadionu
zahvaljujući naglašenom zvuku
navijanja.
• OFF NARRATION: možete uživati
u još dojmljivijem osjećaju
prisutnosti na nogometnom
stadionu smanjujući jačinu zvuka
naracije i pojačavajući zvuka
navijanja.
Postupak za poništavanje načina
virtualnog nogometa
Više puta zaredom pritisnite MUSIC
kako biste odabrali „FLAT”.
Napomene
•• Preporučujemo da odaberete način
58HR
virtualnog nogometa uvijek kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako u sadržaju čujete neprirodan
zvuk dok je odabrana opcija
„OFF NARRATION”, preporučujemo
opciju „ON NARRATION”.
•• Ova značajka ne podržava mono zvuk.
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Možete podići ili smanjiti razine
određenih frekvencijskih pojasa,
a zatim pohraniti postavku
u memoriju kao „CUSTOM EQ”.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
odabrali „EQ EDIT”, a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom
pritisnite / kako biste
prilagodili razinu ekvilizatora,
a zatim pritisnite .
4Ponovite korak 3 za prilagodbu
razine drugih frekvencijskih
pojasa i efekta surrounda.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Postupak za odabir postavke
prilagođenog ekvilizatora
Više puta zaredom pritisnite MUSIC
kako biste odabrali „CUSTOM EQ”.
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ EFFECT)
Tu radnju provedite pomoću gumba
na subwooferu.
1 Pritisnite sljedeći gumb za
odabir vrste efekta.
•• FLANGER: stvara duboki efekt
„flangiranja” (engl. flanging) koji
je sličan buci mlažnjaka.
•• ISOLATOR: izolira specifični
frekvencijski pojas prilagodbom
drugih frekvencijskih pojasa.
Ova je značajka korisna kada se,
primjerice, želite usredotočiti na
vokale.
•• SAMPLER: omogućuje niz
specijalnih zvučnih efekata.
Napomene
•• DJ EFFECT automatski se isključuje:
—— ako isključite sustav
—— ako promijenite funkciju
—— ako promijenite frekvencijski pojas
tunera
—— ako uključite ili isključite funkciju
lančane zabave
—— ako uključite način virtualnog
nogometa
•• DJ EFFECT ne utječe na prenesene audio
datoteke. Prenesene će se datoteke
generirati bez funkcije DJ EFFECT čak
i ako ste je uključili.
•• Ne smijete upotrijebiti
VOLUME/DJ CONTROL na subwooferu
za prilagodbu jačine zvuka dok je
funkcija DJ EFFECT uključena. Pritisnite
 +/– na daljinskom upravljaču za
prilagodbu jačine zvuka.
2 Promjena zvučnog efekta
Okrenite kotačić
VOLUME/DJ CONTROL kako biste
prilagodili razinu efekta.
Za SAMPLER:
Više puta zaredom pritisnite
SAMPLER kako biste odabrali
„SAMPLER1” ili „SAMPLER2”, a zatim
pritisnite S1/S2/S3/S4 za emitiranje
uzorka zvučnog efekta.
Za neprekidno emitiranje drugog
uzorka zvučnog efekta okrenite
kotačić VOLUME/DJ CONTROL.
Prilagodba zvuka
Za FLANGER i ISOLATOR :
Postupak za isključivanje efekta
Ponovno pritisnite DJ OFF ili
gumb odabranog efekta (samo
za FLANGER i ISOLATOR).
59HR
Ostali postupci
Upotreba funkcije lančane zabave
Možete povezati više audio sustava u lanac kako biste stvorili zanimljivije
okruženje zabave i bogatiji zvuk.
Aktivirani sustav u lancu postat će „Party Host” i dijeliti glazbu. Ostali sustavi
postat će „Party Guests” i reproducirati istu glazbu kao „Party Host”.
Postavljanje lančane zabave
Možete postaviti lančanu zabavu povezujući sve sustave audio kabelima
(nije priloženo).
Prije spajanja kabela isključite kabel za napajanje.
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Prvi sustav
Nastavite
s povezivanjem
do posljednjeg
sustava
Drugi sustav
Posljednji
sustav
•• Posljednji sustav mora biti povezan na prvi sustav.
•• Svaki sustav može biti domaćin zabave.
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav
u lancu. Pojedinosti potražite u odjeljku „Odabir novog domaćina zabave”
(str. 62).
60HR
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Prvi sustav
Nastavite
s povezivanjem
do posljednjeg
sustava
Drugi sustav
Posljednji
sustav*
•• Posljednji sustav nije povezan s prvim.
•• Morate odabrati prvi sustav kao domaćina zabave, tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se aktivira funkcija lančane zabave.
Ostali postupci
* Povežite sustav koji nije opremljen funkcijom lančane zabave s posljednjim sustavom.
Obavezno odaberite funkciju audio ulaza na tom posljednjem sustavu.
61HR
Uživanje u lančanoj zabavi
1 Uključite kabel za napajanje
u utičnicu, a zatim uključite sve
sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sustavu.
3 Aktivirajte funkciju lančane
zabave na sustavu koji će se
upotrebljavati kao domaćin
zabave.
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
Pritisnite nekoliko puta
FUNCTION +/– za odabir željene
funkcije (osim ako se u vezi
upotrebljava funkcija audio ulaza
 (str. 60)). Počnite reproducirati
glazbu, a zatim pritisnite
PARTY CHAIN na subwooferu.
„PARTY CHAIN” prikazuje se na
zaslonu. Domaćin zabave pokreće
lančanu zabavu, a drugi sustavi
automatski postaju gosti zabave.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao domaćin zabave.
Napomene
•• Ovisno o ukupnom broju sustava
koje ste povezali, može potrajati
neko vrijeme dok gosti zabave počne
reproducirati glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće
utjecati na izlazni zvuk na gostima
zabave.
•• Gosti zabave nastavljaju reproducirati
izvor glazbe s domaćina zabave čak
i ako promijenite funkciju na bilo
kojem gostu zabave. Međutim, možete
prilagoditi jačinu zvuka i promijeniti
zvučni efekt na bilo kojem gostu
zabave.
•• Kada na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon, gosti zabave
ne emitiraju zvuk.
•• Kada neki od sustava u lancu obavlja
USB prijenos, pričekajte da sustav dovrši
ili prekine prijenos prije uključivanja
funkcije lančane zabave.
•• Pojedinosti o radu ostalih sustava
potražite u uputama za rad tih sustava.
Odabir novog domaćina zabave
Ponovite 3. korak odjeljka „Uživanje
u lančanoj zabavi” na sustavu za
koji želite da postane novi domaćin
zabave. Trenutačni domaćin zabave
automatski će postati gost zabave.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao novi domaćin zabave.
Napomene
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina zabave tek nakon što se
uključe svi sustavi u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko
sekundi, ponovite 3. korak odjeljka
„Uživanje u lančanoj zabavi”.
62HR
Za deaktiviranje lančane zabave
Pritisnite PARTY CHAIN na domaćinu
zabave.
Napomena
Ako se funkcija lančane zabave ne
isključi nakon nekoliko sekundi, ponovno
pritisnite PARTY CHAIN na domaćinu
zabave.
Pjevanje uz podlogu:
karaoke
Priprema za karaoke
1 Okrenite MIC LEVEL na
subwooferu na MIN kako biste
smanjili jačinu zvuka mikrofona.
Jačina zvuka mikrofona
Napomene
•• Način karaoke uključuje se ako se
tijekom funkcija DVD/CD ili USB
priključe mikrofoni.
•• Ako zvuk zavija:
—— odmaknite mikrofon od sustava.
—— promijenite smjer mikrofona.
—— smanjite jačinu zvuka mikrofona.
—— pritisnite  – kako biste smanjili
jačinu zvuka ili pritisnite nekoliko
puta MIC ECHO kako biste prilagodili
razinu jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
Upotreba prigušenja glasa
Možete smanjiti zvuk glasa iz stereo
izvora.
Pritisnite nekoliko puta
VOCAL FADER kako biste odabrali
„V,FADER ON”.
Napomena
2 Priključite dodatni mikrofon
u priključak MIC 1 ili MIC 2 na
subwooferu.
Spojite još jedan dodatni mikrofon
ako želite pjevati u duetu.
3 Pokrenite reprodukciju glazbe
i prilagodite jačinu zvuka
mikrofona. Pritisnite nekoliko
puta MIC ECHO kako biste
prilagodili efekt jeke.
Ako želite upotrijebiti prigušenje glasa
u funkcijama DVD/CD ili USB, uključite
način karaoke priključivanjem mikrofona.
Ostali postupci
Za poništavanje efekta prigušenja
glasa nekoliko puta pritisnite
VOCAL FADER kako biste odabrali
„V,FADER OFF”.
Promjena tonaliteta (kontrola
tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet svoga
glasa u načinu karaoke.
4Započnite pjevati uz glazbenu
podlogu.
63HR
Odabir načina bilježenja
rezultata (način bilježenja
rezultata)
Dok je uključen način karaoke,
možete koristiti funkciju bilježenja
rezultata.
Vaš se rezultat izračunava na skali
od 0 do 99 usporedbom vašeg glasa
i glazbenog izvora.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije pjevanja
pjesme u načinu karaoke.
3 Nakon pjevanja dulje od
minute, ponovno pritisnite
SCORE za prikaz svog rezultata.
Odabir ocjenjivanja u načinu
bilježenja rezultata
Upotreba mjerača
vremena
Sustav nudi tri funkcije mjerača
vremena. Ne možete istodobno
aktivirati mjerač vremena
reprodukcije i mjerač vremena
snimanja. Ako upotrebljavate jednu
od tih funkcija s mjeračem vremena
za automatsko isključivanje, on ima
prednost.
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje
Pogledajte [SCORE MODE] u odjeljku
„Postavljanje audio opcija –
[AUDIO SETUP]” (str. 44).
Sustav se automatski isključuje
nakon memoriranog vremena.
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu zvučnika
i rasvjetu za zabavu
Za poništavanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje pritisnite
nekoliko puta SLEEP kako biste
odabrali „OFF”.
1 Pritisnite nekoliko puta
PARTY LIGHT kako biste
odabrali „LED ON”.
2 Pritisnite nekoliko puta
LIGHT MODE kako biste
promijenili način osvjetljenja.
Isključivanje rasvjete za zabavu
i rasvjete zvučnika
Pritisnite nekoliko puta PARTY LIGHT
kako biste odabrali „LED OFF”.
64HR
Napomena
Ako je osvjetljenje blještavo, možete
uključiti sobnu rasvjetu ili isključiti
osvjetljenje.
Pritisnite nekoliko puta SLEEP za
odabir željenog vremena.
Savjet
Za provjeru preostalog vremena prije
nego što se sustav isključi pritisnite
SLEEP.
Mjerač vremena reprodukcije/
snimanja
Provjerite jeste li postavili sat
(str. 31).
Mjerač vremena za reprodukciju:
Možete se probuditi uz disk, tuner ili
USB uređaj u memorirano vrijeme.
Mjerač vremena za snimanje:
Možete prenijeti glazbu
s memorirane radijske stanice na
USB uređaj u određeno vrijeme.
1 Pripremite izvor zvuka.
Mjerač vremena za
reprodukciju:
Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite  +/– za prilagodbu
jačine zvuka.
Ako ste odabrali disk ili USB uređaj
kao izvor zvuka i želite započeti
reprodukciju od određene pjesme ili
datoteke, izradite vlastiti program
(str. 38).
Mjerač vremena za snimanje:
Prebacite se na radijsku stanicu
(str. 50).
2 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite TIMER MENU.
/
kako biste odabrali „PLAY SET”
ili „REC SET”, a zatim
pritisnite .
4Postavite vrijeme za pokretanje
reprodukcije ili prijenosa.
Pritisnite nekoliko puta / kako
biste postavili sat/minute, a zatim
pritisnite .
5 Na isti način kao u koraku 4
postavite vrijeme za
zaustavljanje reprodukcije ili
prijenosa.
isključili sustav.
Napomena
Ako sustav ostane uključen, mjerači
vremena neće se pokrenuti.
Provjera postavke mjerača
vremena ili ponovna aktivacija
mjerača vremena
1 Pritisnite i držite SHIFT, a zatim
pritisnite TIMER MENU.
„TIMER SEL” treperi na zaslonu.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite nekoliko puta
/ kako
biste odabrali „PLAY SEL” ili
„REC SEL”, a zatim pritisnite .
Postupak za poništavanje
mjerača vremena
Ponovite isti postupak kao u odjeljku
„Provjera postavke mjerača vremena
ili ponovna aktivacija mjerača
vremena” i odaberite „TIMER OFF”
u 3. koraku, a zatim pritisnite .
Napomene
•• Sustav se uključuje prije memoriranog
vremena. Ako je sustav u memorirano
vrijeme već uključen ili ako na zaslonu
treperi „STANDBY”, mjerač vremena
za reprodukciju i mjerač vremena za
snimanje neće se uključiti.
•• Ne upravljajte sustavom od uključenja
sustava pa do vremena početka
reprodukcije ili prijenosa.
Ostali postupci
3 Pritisnite nekoliko puta
7 Pritisnite  kako biste
6Pritisnite nekoliko puta
/
kako biste odabrali željeni izvor
zvuka, a zatim pritisnite .
Za upotrebu mjerača vremena
za snimanje priključite USB uređaj
u (USB) 2 ulaz nakon odabira
izvora zvuka.
65HR
Upotreba dodatne
opreme
1 Pritisnite nekoliko puta  –
dok se na zaslonu ne prikaže
„VOLUME MIN”.
2 Spojite dodatnu opremu
(str. 24).
3 Pritisnite nekoliko puta
FUNCTION +/– za odabir funkcije
koja odgovara povezanoj
opremi.
4Započnite reprodukciju na
povezanoj opremi.
5 Pritisnite nekoliko puta  +
za prilagodbu jačine zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći
u stanje pripravnosti ako je jačina
zvuka priključene opreme pretiha.
Prilagodite jačinu zvuka opreme.
Ako isključite funkciju automatske
pripravnosti, pogledajte odjeljak
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti” (str. 67).
66HR
Deaktivacija gumba
na subwooferu
(zaključavanje gumba)
Gumbe na subwooferu možete
deaktivirati (osim ) kako biste
spriječili neprikladnu upotrebu,
primjerice kada djeca diraju uređaj.
Pritisnite i držite  na subwooferu
dulje od 5 sekundi.
„CHILD LOCK ON” prikazuje se na
zaslonu.
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za isključivanje funkcije zaključavanja
gumba pritisnite i držite  na
subwooferu dulje od 5 sekundi
dok se ne zaslonu ne prikaže
„CHILD LOCK OFF”.
Napomene
•• Funkcija zaključavanja gumba
automatski će se isključiti kada isključite
kabel za napajanje.
•• Funkcija zaključavanja gumba ne
može se uključiti prilikom otvaranja
ladice diska.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon otprilike
15 minuta neaktivnosti ili ako
nema izlaza audio signala.
Prema zadanim postavkama
funkcija automatskog stanja
pripravnosti je uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite nekoliko puta
/
kako biste odabrali
„AUTO STBY”, a zatim
pritisnite .
Ažuriranje softvera
Moguća su ažuriranja softvera
na sustavu u budućnosti. Softver
možete ažurirati na dolje navedenim
web-mjestima.
Za korisnike u Latinskoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Za ažuriranje softvera slijedite upute
s web-mjesta.
3 Pritisnite nekoliko puta
/
kako biste odabrali „ON” ili
„OFF”, a zatim pritisnite .
Napomene
•• „AUTO STBY” treperi na ploči zaslona
oko 2 minute prije ulaska u stanje
pripravnosti.
•• Funkcija automatskog stanja
pripravnosti ne radi u sljedećim
slučajevima:
—— dok je uključena funkcija tunera.
—— dok je uključen mjerač vremena.
—— kada je priključen mikrofon.
Ostali postupci
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
67HR
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Ako naiđete na problem sa
sustavom, pronađite problem
u kontrolnom popisu za rješavanje
problema i poduzmite odgovarajuću
radnju.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Sustav se ne može isključiti
premda je pritisnut gumb .
•• Možda ste nehotično postavili
način prikaza na pokazni način.
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY kako biste odabrali način
uštede energije (str. 31).
Imajte na umu da bi se, ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke
dijelove, ti dijelovi mogli zadržati.
Ako se na zaslonu prikaže
„PROTECT XX” (X je broj)
Odmah isključite kabel za
napajanje i provjerite sljedeće
stavke.
•• Blokira li nešto ventilacijske
otvore na subwooferu?
•• Postoji li kratki spoj na USB
ulazu?
Kada provjerite gornje stavke
i zaključite da nema poteškoća,
ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
68HR
Općenito
Sustav je neočekivano prešao
u stanje pripravnosti.
•• Ne radi se o kvaru. Sustav
automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon otprilike
15 minuta neaktivnosti ili ako
nema izlaza audio signala
(str. 67).
Postavka sata ili mjerača vremena
otkazana je.
•• Kabel za napajanje isključen je ili je
došlo do nestanka struje. Ponovno
postavite sat (str. 31) i mjerač
vremena (str. 64).
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Provjerite veze zvučnika
(str. 24).
•• Provjerite povezanost dodatne
opreme ako je priključena
(str. 24).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Nije dostupan audio izlaz dok
je uključen mjerač vremena
snimanja.
•• Isključite kabel za napajanje iz
utičnice, ponovno ga priključite,
a zatim uključite sustav.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
priključen u priključak MIC 1 ili
MIC 2 na subwooferu.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
Ne čuje se zvuk s TV-a na sustavu.
„CODE 01” i „SIGNAL ERR”
prikazuju se na zaslonu.
•• Sustav podržava samo 2-kanalne
linearne PCM formate. Provjerite
postavku audio izlaza na
TV-u i promijenite je na PCM izlaz
ako je odabran automatski način
rada (str. 28).
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena
na upotrebu vanjskih zvučnika
(str. 28).
Mjerač vremena ne radi.
•• Provjerite postavku mjerača
vremena i postavite ispravno
vrijeme (str. 64).
•• Otkažite funkciju mjerača vremena
za automatsko isključivanje
(str. 64).
Čuje se jeka.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon od sustava ili
drugamo usmjerite mikrofon.
Boje na TV zaslonu i dalje se
nepravilno prikazuju.
•• Isključite TV pa ga ponovno
uključite nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boja i dalje nepravilno
prikazuje, udaljite sustav od TV-a.
„CHILD LOCK” prikazuje se kada
pritisnete bilo koji gumb na
subwooferu.
•• Postavite funkciju zaključavanja
gumba na isključeno (str. 66).
Čuje se klikanje prilikom
uključenja napajanja.
•• Radi se o radnom zvuku koji
se čuje prilikom, primjerice
uključivanja ili isključivanja
napajanja. Ne radi se o kvaru.
Dodatne informacije
Čuje se jako zujanje ili šum.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
•• Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma
(dostupno u trgovinama) na kabel
za napajanje.
•• Isključite obližnje električne
uređaje.
•• Kada je sustav u stanju
pripravnosti ili tijekom
reprodukcije, možda ćete čuti šum
iz ventilatora sustava. Ne radi se
o kvaru.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite sve prepreke
između daljinskog upravljača
i subwoofera.
•• Približite daljinski upravljač
subwooferu.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru subwoofera.
•• Zamijenite baterije (R03/veličina
AAA).
•• Premjestite subwoofer dalje od
fluorescentnog svjetla.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara
i „LOCKED” prikazuje se na
zaslonu.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
69HR
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska nije moguće dok
je u tijeku sinkronizirani prijenos
s CD-a na USB ili REC1 prijenos.
Pritisnite  kako biste otkazali
prijenos, a zatim pritisnite  na
subwooferu kako biste izbacili
disk.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Reprodukcija ne započinje.
•• Obrišite disk (str. 78).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 8).
•• Uklonite disk i očistite vlagu na
disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
•• Regionalni kod na DVD VIDEO ne
podudara se sa sustavom.
Zvuk je isprekidan.
•• Obrišite disk (str. 78).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Premjestite subwoofer na mjesto
gdje nema vibracija.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Način reprodukcije postavite na
uobičajenu (str. 37).
•• Odabrana je funkcija Resume
Play. Dvaput pritisnite . Zatim
pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
70HR
Izvođenje funkcija poput Stop,
Lock Search, Slow-motion Play,
Repeat Play, Shuffle Play ili
Program Play nije moguće.
•• Ovisno o disku možda nećete moći
izvoditi neke od gore navedenih
radnji. Pročitajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, JPEG, MPEG4 ili
Xvid) nije moguća.
•• Podaci nisu pohranjeni
u podržanom formatu.
•• Provjerite jeste li odabrali ispravan
način medija prije reprodukcije.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i znakovi oznake ID3 ne
prikazuju se ispravno.
•• Verzija oznake ID3 nije verzija 1
(1.0/1.1) ili 2 (2.2/2.3).
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali se znakovi prikazuju kao „_”.
Zvuk gubi stereo efekt prilikom
reprodukcije AUDIO CD, VIDEO CD
diskova, audio datoteke, datoteke
s videozapisima ili diska DVD
VIDEO.
•• Isključite sve mikrofone. Na
zaslonu se više ne prikazuje „ ”.
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
•• Provjerite veze zvučnika
(str. 24).
USB uređaj
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
priključen. Isključite sustav
i ponovno povežite USB uređaj,
a zatim uključite sustav i provjerite
prikazuje li se „USB 1” ili „USB 2” na
zaslonu.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(str. 11) potražite na webmjestu.
•• Isključite sustav i ponovno
povežite USB uređaj pa zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
•• Brzina prijenosa u bitovima
koja je primijenjena tijekom
kodiranja audio datoteke bila je
mala. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku s većom brzinom
prijenosa u bitovima.
Dodatne informacije
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj
koji nije podržan. Informacije
o kompatibilnim USB uređajima
(str. 11) potražite na webmjestu.
•• USB uređaj nije ispravno
formatiran. O formatiranju uređaja
pročitajte u uputama za upotrebu
USB uređaja.
•• Isključite sustav i izvadite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač, isključite USB uređaj
i ponovno ga uključite nakon
njegova uklanjanja sa sustava.
Zatim ponovite prijenos datoteka.
•• Ako se radnje prijenosa i brisanja
ponove više puta, struktura
datoteke na USB uređaju postaje
fragmentirana. Rješenje za taj
problem potražite u uputama za
upotrebu USB uređaja.
•• USB uređaj isključen je ili je tijekom
prijenosa isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično prenesenu
datoteku i ponovite prijenos.
Ako se time problem ne riješi,
USB uređaj možda je pokvaren.
Pogledajte upute za rad USB
uređaja kako biste riješili problem.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
postupka brisanja. Izbrišite
djelomično izbrisanu datoteku.
Ako se time problem ne riješi,
USB uređaj možda je pokvaren.
Rješenje za taj problem potražite
u uputama za upotrebu USB
uređaja.
71HR
„READING” prikazuje se dulje
vrijeme ili je potrebno dulje
vrijeme za pokretanje
reprodukcije.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 10).
—Struktura
—
datoteka iznimno je
složena.
—Prevelik
—
je kapacitet memorije.
—Unutarnja
—
je memorija
fragmentirana.
„NO FILE” prikazuje se na zaslonu.
•• Sustav je prešao u način rada za
ažuriranje softvera i svi su gumbi
(osim ) isključeni. Pritisnite 
na subwooferu kako biste poništili
ažuriranje softvera.
„OVER CURRENT” prikazuje se na
zaslonu.
•• Otkriven je problem s jačinom
struje iz (USB) 1 ulaza ili (USB) 2
ulaza. Isključite sustav i uklonite
USB uređaj iz ulaza. Provjerite
je li sve u redu s USB uređajem.
Ako se ovaj uzorak prikaza i dalje
pojavljuje, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
•• Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11) potražite na
web-mjestu.
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Rješenje za taj problem potražite
u uputama za upotrebu USB
uređaja.
Reprodukcija ne započinje.
•• Isključite sustav i ponovno
povežite USB uređaj pa zatim
uključite sustav.
•• Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11) potražite na
web-mjestu.
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Način reprodukcije postavite na
uobičajenu (str. 37).
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Provjerite jeste li odabrali ispravan
način medija prije reprodukcije.
•• USB uređaji koji nisu formatirani
s datotečnim sustavima FAT16 ili
FAT32 nisu podržani.*
•• Ako upotrebljavate USB uređaj
podijeljen na particije, možete
reproducirati samo datoteke
s prve particije.
Pogrešan prikaz.
•• Možda su oštećeni podaci
pohranjeni na USB uređaju,
ponovite prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali se znakovi prikazuju kao „_”.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
povežite USB uređaj pa zatim
uključite sustav.
72HR
* Ovaj sustav podržava FAT16 and
FAT32, ali neki USB uređaji možda ne
podržavaju sve FAT datotečne sustave.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu svakog USB uređaja ili se
obratite proizvođaču.
Slika
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je video kabel oštećen,
zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li subwoofer
priključili u ulazni video priključak
TV-a (str. 25).
•• Provjerite je li TV uključen
i pravilno njime rukujte.
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
•• (Osim za modele koji se prodaju
u Latinskoj Americi, Europi i Rusiji)
Provjerite jeste li pravilno postavili
boju na sustavu, prema sustavu
boja na TV-u.
Promjena omjera širine i visine na
TV zaslonu nije moguća.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO i datoteke
s videozapisima.
•• Ovisno o TV-u, možda nećete moći
promijeniti omjer širine i visine.
Jezik titlova ne može se
promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni na
DVD VIDEO koji se reproducira.
•• Promjena jezika titlova za DVD
VIDEO je zabranjena.
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Isključenje titlova za DVD VIDEO je
zabranjeno.
Kutovi kamere se ne mogu
mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO koji se reproducira.
•• Promjena kutova za DVD VIDEO je
zabranjena.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijem stanica. („TUNED” ili
„STEREO” treperi na zaslonu.)
•• Ispravno spojite antenu.
•• Promijenite položaj antene
i njezino usmjerenje kako biste
dobili dobar prijem.
•• Posavjetujte se s najbližim
prodavačem proizvoda tvrtke
Sony ako je priložena AM antena
ispala s plastičnog postolja.
•• Isključite obližnje električne
uređaje.
Dodatne informacije
Pojavljuje se šum na slici.
•• Obrišite disk (str. 78).
•• Ako video signal iz sustava mora
proći kroz VCR na TV-u, značajka
zaštite od kopiranja za neke DVD
VIDEO programe može utjecati na
kvalitetu slike.
•• (Osim za modele koji se prodaju
u Latinskoj Americi, Europi i Rusiji)
Prilikom reprodukcije VIDEO CD
diska snimljenog sustavom boje
različitim od onog postavljenog na
sustavu, slika može biti iskrivljena
(pogledajte stranice 30, 44).
•• (Osim za modele koji se prodaju
u Latinskoj Americi, Europi
i Rusiji) Postavite sustav boje
koji odgovara onom na TV-u
(pogledajte stranice 30, 44).
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni na
DVD VIDEO koji se reproducira.
•• Promjena jezika zvučnog zapisa za
DVD VIDEO je zabranjena.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijema.
73HR
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće provesti uparivanje.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se u blizini sustava
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Pripazite jeste li unijeli ispravnu
lozinku prilikom odabira naziva
sustava (ovog sustava) na
BLUETOOTH uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se „BT OFF” prikazuje na
zaslonu.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
„BT ON” (str. 56).
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
profil A2DP i ne može se povezati
sa sustavom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisane su informacije
o registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja.
•• Izbrišite podatke o registraciji
uparivanja za BLUETOOTH uređaj
(str. 53) i ponovno izvršite
uparivanje (str. 52).
74HR
Zvuk preskače ili oscilira ili se
prekinula veza.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ih ili izbjegnite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežična LAN
mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje
se na sustavu.
•• Prvo povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju,
a zatim prilagodite jačinu zvuka
pomoću +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili je zvuk
izobličen.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ih ili izbjegnite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežična LAN
mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka povezanog
BLUETOOTH uređaja.
Lančana zabava
Funkcija lančane zabave ne može
se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 60).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
zvučnika ispravno priključeni.
„PARTY CHAIN” treperi na zaslonu.
•• Ne možete odabrati funkciju
Audio In ako uspostavite vezu 
(str. 60) tijekom upotrebe
funkcije lančane zabave.
Odaberite neku drugu funkciju,
a ne Audio In (str. 62).
•• Pritisnite PARTY CHAIN na
subwooferu.
•• Pokušajte isključiti sustav pa ga
ponovno uključiti.
Funkcija lančane zabave ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga
ponovno uključite kako biste
uključili funkciju lančane zabave.
Ponovno postavljanje sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
Tu radnju provedite pomoću gumba
na subwooferu.
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Postavite izbornika za
postavljanje (osim za postavke
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na zadane vrijednosti.
1 Pritisnite SETUP.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [RESET],
a zatim pritisnite .
4 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [YES], a zatim
pritisnite .
Za dovršenje radnje potrebno je
nekoliko sekundi. Ne pritišćite 
tijekom vraćanja sustava na
tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovo priključite
sustava.
3 Pritisnite i držite ENTER
i TUNING+/  otprilike
3 sekunde.
„RESET” prikazuje se na zaslonu.
Sve se korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane
radijske stanice, mjerač vremena
i sat vraćaju na tvornički zadanu
postavku.
Dodatne informacije
kabel za napajanje.
2 Pritisnite  za uključivanje
75HR
Funkcija samodijagnostike
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
Prve
Uzrok i radnja za
3 znamenke ispravljanje problema
servisnog
broja
C 13
Disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
krpom (str. 78).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sustav
i ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Da bi se spriječio kvar,
sustav je napravio
samodijagnostiku.
•• Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
•• Umetnut je DVD VIDEO disk
s nepodržanim regionalnim
kodom.
CODE 01/SIGNAL ERR
Nepodržani audio signal emitira
se iz TV-a priključenog u priključak
OPT IN. Pogledajte „Kada se iz
sustava ne čuje zvuk televizora”
(str. 28).
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavak ne odgovara
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj nije prepoznat ili je
priključen nepoznati uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Izbrišite audio datoteke ili mape
s USB uređaja koji ne radi ispravno.
FATAL ERROR
USB uređaj uklonjen je tijekom
prijenosa ili brisanja i možda je
oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je broj mapa maksimalan.
76HR
GUEST
Sustav je postao gost zabave nakon
što je funkciju lančane zabave
pokrenuo domaćin zabave.
HOST
Sustav je pokrenuo funkciju lančane
zabave i postao gost zabave.
OVER CURRENT
Otkrivena je prejaka struja iz
ulaza.
(USB)
PROTECTED
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
NO DEVICE
Nije povezan niti jedan USB uređaj.
PUSH STOP
Pokušali ste izvesti radnju koja
se može provoditi samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
NO DISC
Nema diska u uređaju za
reprodukciju.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
NO MEMORY
Memorija odabrana za reprodukciju
ili prijenos na USB uređaj (čitač
više kartica itd.) nema umetnute
memorijske medije.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavio se
u tijeku ili se na drugi način ne može
izvesti.
NO MUSIC
Nema MP3/WMA/AAC datoteka
u izvoru reprodukcije.
NO PHOTO
Nema JPEG datoteka u izvoru
reprodukcije.
NO VIDEO
Nema MPEG4/Xvid u izvoru
reprodukcije.
NOT IN USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj je
postupak zabranjen.
TIME NG
Vrijeme uključivanja i isključivanja
mjerača vremena reprodukcije ili
mjerača vremena snimanja isto je.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
Dodatne informacije
NO STEP
Izbrisani su svi programirani koraci.
STEP FULL
Pokušali ste programirati više od
25 koraka.
NOT SUPPORTED
Povezan je nepodržani USB uređaj,
ili je USB uređaj povezan putem USB
sabirnice.
77HR
Mjere opreza
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni
Tu radnju provedite pomoću gumba
na subwooferu.
vod) iz zidne utičnice ako ga ne
namjeravate upotrebljavati duže
vrijeme. Prilikom isključivanja kabela
sustava iz struje uvijek ga primite za
utikač. Nikada ne vucite za kabel.
•• Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
•• Kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
1 Pritisnite  za uključivanje
Rukovanje jedinicom
Napomena o prenošenju
subwoofera
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite
sljedeći postupak prije prenošenja
subwoofera.
sustava.
2 Pritisnite FUNCTION, okrenite
kotačić MULTI CONTROL kako
biste odabrali „DVD/CD”, a zatim
pritisnite ENTER.
3 Uklonite disk.
Pritisnite  za otvaranje i zatvaranje
ladice diska.
Pričekajte da se „NO DISC” prikaže
na zaslonu.
4 Isključite kabel za napajanje.
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen
gramofonskim pločama.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
78HR
O sigurnosti
Sustav nije vodonepropusan ili
vodootporan. Pazite da voda ne prska po
sustavu i ne čistite ga vodom.
O postavljanju
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ga postavite u vrlo
vlažan prostor, na lećama unutar
subwoofera može se kondenzirati vlaga
i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
•• Zagrijavanje subwoofera tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj jačini
zvuka jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske
otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku
može magnetski izobličiti. U tom slučaju
isključite TV, pričekajte od 15 do 30 minuta
te ga ponovno uključite. Ako nema
poboljšanja, premjestite zvučnike dalje
od TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako nepomičnu videosliku
ili zaslonski prikaz prikazujete na
TV-u dulje vrijeme putem sustava,
postoji rizik od trajnog oštećenja TV
zaslona. Tome su osobito podložni
projekcijski televizori.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje.
Ne upotrebljavajte abrazivnu spužvu,
prašak za ribanje ili otapalo poput
razrjeđivača, alkohola ili benzina.
O BLUETOOTH komunikaciji
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
s bežičnom LAN mrežom (IEEE
802.11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri
upotrebi BLUETOOTH uređaja u blizini
uređaja s mogućnošću bežičnog
LAN-a može doći do elektromagnetskih
smetnji. To bi moglo uzrokovati sporiju
brzinu prijenosa, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
—— Sustav udaljite najmanje 10 metara
od opreme s bežičnom LAN mrežom.
—— Isključite napajanje opreme
s bežičnom LAN mrežom pri
upotrebi BLUETOOTH uređaja
unutar 10 metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj postavite
što je moguće bliže jedan drugome.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
uzrokovati kvar, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
—— u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
mogu postojati zapaljivi plinovi
—— blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
u skladu s BLUETOOTH specifikacijama
kako bi se omogućilo sigurno
povezivanje tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
Međutim, takva sigurnost može biti
nedostatna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima pa uvijek budite
oprezni prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
•• Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne
snosi odgovornost za štete ili drugi
gubitak nastao kao posljedica curenja
informacija tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija nije
zajamčena sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ovaj sustav.
Dodatne informacije
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara (bez
prepreka). Učinkoviti komunikacijski
raspon može se skratiti u sljedećim
uvjetima.
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka
—— Lokacije gdje je instaliran bežični LAN
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
—— Na mjestima na kojima se generiraju
drugi elektromagnetski valovi
•• BLUETOOTH uređaji i oprema
79HR
•• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kada je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogući su slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućuju
povezivanje ili rezultiraju drugačijim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti, ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili uvjetima
koji vladaju u okolini.
Specifikacije
Aktivni subwoofer
(SA-WGT5D)
Odjeljak pojačala
Izmjerene vrijednosti za pojedine
modele
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Izlazna snaga (nazivna):
Lijevi/desni kanal: 400 W + 400 W
(pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
Lijevi/desni kanal: 600 W + 600 W
(po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Subwoofer: 1.200 W (pri 8 oma,
100 Hz)
Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika:
Subwoofer i Sound Pressure Horn
Zvučnik:
350 mm, stožasta vrsta
Nazivna impedancija:
8 oma
Ulazi
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
Napon 2 V, impedancija
47 kilooma
OPT IN:
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC 1, MIC 2:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
Izlazi
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedancija 1 kilooma
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija
75 oma
80HR
Odjeljak uređaja
za reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio
i video sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*:
manje od 44,6 μW
* To je izmjerena izlazna vrijednost
na udaljenosti 200 m od
objektivne površine leće na
optičkom bloku za podizanje
s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Latinskoamerički model:
NTSC
Ostali modeli:
NTSC i PAL
Odjeljak USB uređaja
FM stereo, FM/AM superheterodini
tuner
Antena:
FM antena
AM antena u obliku petlje
Odjeljak FM tunera
Raspon podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u rasponima od 50 kHz)
Odjeljak AM tunera
Raspon podešavanja:
Europski i ruski modeli:
531 kHz – 1.602 kHz
(u rasponima od 9 kHz)
Južnoamerički i australski modeli:
531 kHz – 1.710 kHz
(u rasponima od 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz
(u rasponima od 10 kHz)
Ostali modeli:
531 kHz – 1.602 kHz
(u rasponima od 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz
(u rasponima od 10 kHz)
Dodatne informacije
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
USB ulaz:
(USB) 1, (USB) 2
Tip A
Odjeljak tunera
81HR
Odjeljak za BLUETOOTH
Podržani audio formati
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH Standardna
verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standardni, klasa
snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MPEG1 Layer-3:
32 kbit/s – 320 kbit/s (VBR)
WMA (samo USB uređaji):
48 kbit/s – 192 kbit/s (VBR, CBR)
AAC (samo USB uređaji):
48 kbit/s – 320 kbit/s (VBR, CBR)
Frekvencije uzorkovanja:
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA (samo USB uređaji):
44,1 kHz
AAC (samo USB uređaji):
44,1 kHz
1)Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijema, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija
itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili
označavaju namjenu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
82HR
Podržani video formati
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mbps (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim
latinskoameričkog modela)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: Format datoteke
MP4
Videokodek: MPEG4 jednostavan
profil (AVC nije kompatibilan.)
Brzina prijenosa u bitovima:
4 Mbps
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim
latinskoameričkog modela)
Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilno
Sustav zvučnika
(SS-GT5DB)
Sustav zvučnika:
2-smjerni, bass reflex
Zvučnik (lijevi):
Visokotonac: 50 mm × 1,
stožasta vrsta
Srednji raspon: 90 mm × 2,
stožasta vrsta
Zvučnik (desni):
Visokotonac: 50 mm × 1,
stožasta vrsta
Srednji raspon: 90 mm × 2,
stožasta vrsta
Nazivna impedancija:
4 oma
Općenito
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Dodatne informacije
Zahtjevi napajanja:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
350 W
Potrošnja energije (uz način uštede
energije):
0,5 W (kada je „BT STBY”
postavljeno na „OFF”)
2,5 W (kada je „BT STBY”
postavljeno na „ON”)
Dimenzije (Š/V/D) (pribl.):
Aktivni subwoofer:
450 mm × 728 mm × 503 mm
Zvučnik (lijevi):
500 mm × 115 mm × 142 mm
Zvučnik (desni):
507 mm × 115 mm × 142 mm
Zvučnici (u konfiguraciji
soundbara)
1.000 mm × 115 mm × 142 mm
Masa (pribl.):
Aktivni subwoofer:
32 kg
Zvučnik (lijevi):
3,2 kg
Zvučnik (desni):
3,2 kg
Količina:
Aktivni subwoofer:
1 komad
Zvučnik:
2 komada
83HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
84HR
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Nije navedeno
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
2044
Argentina
2174
Francuska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2248
Indija
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2238
Indonezija
2109
Njemačka
2086
Švicarska
2057
Belgija
2254
Italija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2276
Japan
2390
Novi Zeland
2184
Velika Britanija
2090
Čile
2079
Kanada
2427
Pakistan
2115
Danska
2092
Kina
2436
Portugal
2424
Filipini
2304
Koreja
2489
Rusija
2165
Finska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
85HR
©2015 Sony Corporation
4-570-734-12(1) (HR)
Download PDF

advertising