2-668-367-12 (1)
Mini Hi-Fi
sustav
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve
upišite na donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.
Broj modela ____________ Serijski broj _____________
MHC-GX470
MHC-RG590S/RG490S/RG290/
RG190
© 2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene
svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na
uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Sustav spojite u lako dostupnu mrežnu utičnicu.
Primijetite li nešto neuobičajeno na sustavu, odmah
odspojite mrežni kabel iz utičnice.
Sustav ne stavljajte u skučen prostor, poput police
za knjige ili kabineta.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem
povećava opasnost za vid.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod prve klase.
Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT se
nalazi na stražnjem
dijelu uređaja.
Napomene o DualDisc diskovima
Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju diskova
koji su u skladu sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc je dvostrani disk na kojem
su kombinirani DVD materijali i digitalni audio
materijali. Imajte na umu da se audio strana
DualDisc diska možda neće moći reproducirati na
ovom sustavu jer ne odgovara CD standardu.
2
Glazbeni diskovi kodirani pomou
tehnologije zaštite od kopiranja
Ovaj uređaj služi za reprodukciju diskova u skladu
s Compact Disc (CD) standardom. U zadnje
vrijeme, izdaju se razni glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama zaštite od kopiranja. Obratite pažnju
da među tim diskovima ima nekih koji nisu
usklađeni sa CD standardom, te ih ovaj uređaj neće
moći reproducirati.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
3
Sadržaj
Kontrole i dijelovi uređaja......................5
Početak
Povezivanje sustava .............................8
Podešavanje sata ...............................10
Osnovne funkcije
Reprodukcija CD/MP3 diska ...............11
Slušanje radija ....................................12
Reprodukcija kasete ...........................13
Uporaba dodatnih audio
komponenata ......................................14
Podešavanje zvuka.............................14
Promjena indikatora na pokazivaču ....15
Ostale funkcije
Izrada vlastitog CD programa
(Program Play)....................................16
Spremanje radijskih postaja................17
Snimanje na kasetu
(Sinkronizirano snimanje CD-a/
Ručno snimanje) .................................18
Kreiranje osobnog efekta zvuka..........19
Uporaba timera ...................................21
4
Ostalo
U slučaju problema ............................. 23
Poruke na pokazivaču ........................ 25
Mjere opreza....................................... 26
Tehnički podaci................................... 27
Kontrole i dijelovi
uređaja
Uređaj
U uputama su opisane kontrole daljinskog
upravljača, no iste funkcije možete izvesti i
istoimenim ili sličnim tipkama na sustavu.
A ?/1 (uključenje) (str. 10, 21, 24)
Pritisnite za uključenje.
B STANDBY indikator (str. 15, 23)
Svijetli kad je uređaj isključen.
C Tipka CD (str. 11)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Tipka TUNER/BAND (str. 12)
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM načina
prijema.
Uređaj: tipka TAPE A/B (str. 13)
Daljinski upravljač: tipka TAPE
(str. 13)
Pritisnite za odabir funkcije TAPE.
Pritisnite za odabir TAPE A ili TAPE B.
Tipka AUDIO IN (str. 14)
Pritisnite za odabir funkcije AUDIO IN.
Tipka FUNCTION
Daljinski upravljač
Pritisnite za odabir funkcije.
D SUBWOOFER indikator (samo
MHC-GX470/RG590S/RG490S)
(str. 14)
Svijetli kad je subwoofer uključen.
E Tipka SUBWOOFER (samo
MHC-GX470/RG590S/RG490S)
(str. 14)
Pritisnite za uključenje/isključenje
subwoofera.
Nastavlja se {
5
F Tipka DISPLAY (str. 15)
Pritisnite za izmjenu informacija na zaslonu.
G Tipka ILLUMINATION (str. 15)
Pritisnite za promjenu osvjetljenja oko
kontrole VOLUME N.
H Tipke za sinkronizirano snimanje
ili ručno snimanje (str. 18)
tipka REC PAUSE/START, tipka
CD SYNC.
Pritisnite za snimanje na vrpcu.
I Tipka PUSH Z (str. 13)
Pritisnite za ulaganje ili vađenje vrpce.
J Tipke za reprodukciju
(str. 11, 12, 13)
Uređaj: NX (reprodukcija/
pauza)
Daljinski upravljač: N (reprodukcija), X (pauza)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.
x (stop) (str. 11, 12, 13)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
./> (pretraživanje
unatrag/unaprijed) (str. 11)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Uređaj: TUNNING +/- (str. 12)
Daljinski upravljač: tipka +/–
(ugađanje) (str. 12)
Pritisnite za ugađanje željene postaje.
% +/– (odabir mape) (str. 11)
Pritisnite za odabir mape na MP3 disku.
m/M (brzo pretraživanje
natrag/naprijed) (11, 13)
Pritisnite za pretraživanje zapisa ili
datoteke.
MULTI JOG kontrola (./>
(pretraživanje unatrag/unaprijed),
+/– (ugađanje)) (str 11, 19)
Okrenite za odabir zapisa ili datoteke.
Okrenite za ugađanje željene postaje. (Isto
kao tipke ./>, +/– na daljinskom
upravljaču)
K Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.
L AUDIO IN priključnica (str. 14)
Za spajanje audio uređaja.
6
M Funkcija nije dostupna za modele
za europsko tržište
N Uređaj: kontrola VOLUME
(str. 11, 12, 13, 14)
Okrenite za podešavanje glasnoće.
Daljinski upravljač: tipka
VOLUME +/– (str. 11, 12, 13, 14)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
O Tipka EQ BAND (str. 19)
Pritisnite za odabir pojasa frekvencije.
P Tipka ENTER (str. 10, 16, 17, 21)
Pritisnite za unos postavki.
Q Tipke za podešavanje zvuka
(str. 14, 19)
Uređaj: tipka GROOVE, tipka
SURROUND
Daljinski upravljač: tipka EQ
Pritisnite za odabir zvuka.
R Tipka Z (otvaranje/zatvaranje)
(str. 11)
Pritisnite za ulaganje i vađenje diska.
S DISC 1 – 3 (str. 11)
Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
uključenje CD funkcije.
Uređaj: DISC SKIP/EX-CHANGE
(str. 11)
Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
izmjenu diskova tijekom reprodukcije.
Daljinski upravljač: DISC SKIP
(str. 11)
Pritisnite za odabir diska.
T Senzor daljinskog upravljača
(str. 23)
U CLOCK/TIMER SELECT (str. 21)
CLOCK TIMER SET (str. 10, 21)
Pritisnite za odabir sata i timera.
V REPEAT/FM MODE (str. 11, 12)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije diska,
odabranog zapisa ili datoteke. Pritisnite za
odabir FM načina prijema (mono ili stereo).
W Pokrov baterijskog pretinca
(str. 10)
X Tipka CLEAR (str. 16)
Pritisnite za brisanje programiranog zapisa.
Y TUNER MEMORY (str. 17)
Pritisnite za odabir pohranjene radijske
postaje.
Z PLAY MODE/TUNNING MODE
(str. 11, 12, 13)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD-a, MP3 diska ili kasete.
Pritisnite za odabir načina ugađanja.
a Tipka SLEEP (str. 21)
Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.
7
Početak
Povezivanje sustava
Kod prenošenja sustava
1 Provjerite da li su svi diskovi uklonjeni iz sustava.
2 Pritisnite CD C za odabir CD funkcije.
3 Pritisnite i zadržite NX J na uređaju, i pritisnite ?/1
A na uređaju dok se ne pojavi "STANDBY".
Okvirna antena
4 Nakon što se pojavi oznaka "LOCK", odspojite
mrežni kabel.
Subwoofer (samo MHC-GX470/
RG590S/RG490S)
Postavite subwoofer uspravno, kako bi postigli
bolju reprodukciju niskih zvukova. Također,
subwoofer postavite:
− na čvrstu površinu gdje je manja vjerojatnost
da će doći do jeke.
− nekoliko centimetara dalje od zida.
− izvan središta prostorije ili police uz zid, kako
bi spriječili stojni val.
Zvučnici i subwoofer
Pričvrstite isporučene podloške za nožice na
donju stranu zvučnikâ i subwoofera, kako bi
spriječili njihovo pomicanje.
Prednji zvučnici za sve modele, subwoofer
za MHC-GX470/RG490S
FM iana antena
(Razvucite je horizontalno).
Ili
Smea strana
za ostale regije
Bijela strana za modele
Sj. Amerike
Jednobojni (Crveni/3)
Subwoofer
S linijama (Crni/#)
Prednji zvunik (desni)
Subwoofer za MHC-RG590S
Jednobojni (Crveni/3)
8
Antene
Pronađite položaj i okrenite antenu koja omogućuje
dobar prijem te podesite antenu.
Držite antene dalje od kabela zvučnika kako bi
spriječili smetnje u zvuku.
Zvučnici i subwoofer
Uloite samo oguljeni dio kabela.
Video kabel (isporuen)
Napajanje
Za modele opremljene
IZBORNIKOM NAPONA
(VOLTAGE SELECTOR):
podesite VOLTAGE
SELECTOR na vrijednost
lokalnog napona.
Spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu. Na pokazivaču se
pojavi demo prikaz.
Ukoliko utikač ne odgovara
mrežnoj utičnici, odspojite
isporučeni mrežni adapter
(samo za modele opremljene
adapterom).
S linijama (Crni/#)
Prednji zvunik (lijevi)
Zidna utinica
Nastavlja se {
9
Uporaba daljinskog upravljača
Skinite pokrov baterijskog pretinca W i
umetnite dvije R6 (AA) baterije (nisu dio
isporuke), prvo s E stranom u skladu s
oznakama polariteta, kao na slici.
Podešavanje sata
1
2
Pritisnite ?/1 (uključenje) A.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET U.
Ako se na pokazivaču pojavi indikator
trenutnog moda, više puta pritisnite
./> J za odabir "CLOCK SET" i
zatim pritisnite ENTER P.
3
Napomene
• Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest
mjeseci.
• Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te
različite tipove baterija.
• Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije kako bi spriječili curenje i koroziju.
10
4
Više puta pritisnite ./> J za
podešavanje sati i pritisnite ENTER
P.
Na isti način podesite minute.
Kad isključite sustav nakon podešavanja
sati, umjesto demo prikaza se pojavi prikaz
sati.
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do
prekida napajanja, podešenje sata se gubi.
Osnovne funkcije
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (ili NX na uređaju) J.
Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x J.
Odabir mape na
MP3 disku
% +/– J.
Pritisnite CD C.
Stavite disk.
Odabir zapisa ili
datoteke
./> (ili okrenite
MULTI JOG kontrolu na
uređaju) J.
Nalaženje dijela
zapisa ili datoteke
Pritisnite i zadržite
m/M J tijekom
reprodukcije i otpustite na
željenom dijelu.
Ponavljanje
reprodukcije
REPEAT V više puta,
dok se na pokazivaču ne
pojavi "REP" ili "REP1".
Za stavljanje dodatnih diskova, pritisnite
DISC SKIP S za zakretanje uložnice.
Za zatvaranje uložnice, pritisnite Z R na
uređaju još jednom.
Pritom ne pritišćite uložnicu, kako je ne bi
oštetili.
Odabir diska
DISC SKIP (ili DISC 1 – 3
na uređaju) S u stop
modu.
Uključenje CD
funkcije
DISC 1 – 3 S na uređaju
(automatski odabir
izvora).
Pokrenite reprodukciju.
Izmjena diskova
tijekom
reprodukcije
EX-CHANGE S na
uređaju.
Reprodukcija CD/MP3
diska
1
2
Odaberite CD funkciju.
Pritisnite Z R na uređaju i stavite disk u
uložnicu s označenom stranom prema gore.
3
Pritisnite N (ili NX na uređaju) J.
4
Ostale funkcije
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite
kontrolu VOLUME na uređaju) N.
Promjena načina reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY MODE Z kad je
uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu
reprodukciju (prikaz "ALL DISCS" za sve
diskove ili "1 DISC" za jedan disk, ili "%*" za
sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju
u slučajnom redoslijedu ("ALL DISCS SHUF" za
sve diskove, "1 DISC SHUF" za jedan disk ili
"% SHUF*" za mapu) ili programiranu
reprodukciju ("PGM").
* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija % (SHUF) je
ista kao i 1 DISC (SHUF).
Nastavlja se {
11
Napomene o ponavljanju reprodukcije
• Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet
puta.
• Nije moguće odabrati "REP" i "ALL DISCS SHUF"
(svi diskovi u slučajnom redoslijedu) istovremeno.
• "REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili
datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili
nepotrebne mape.
• Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
• MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i
snimljene na disk.
• Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju
ekstenziju ".MP3".
• Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje
nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
• Maksimalni broj:
− mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
− MP3 datoteka je 255.
− MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 300.
− razina mapa (pod-mapa) je 8.
• Kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/snimanje MP3 datoteka, uređajima i
medijima za snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni
MP3 diskovi mogu prouzročiti smetnje, prekide zvuka
ili se uopće neće reproducirati.
Napomena o reprodukciji multisession
diskova
• Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje
se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija
do sljedeće sesije.
• Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CDDA (audio) disk.
Slušanje radija
1
Odaberite "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNER/BAND C.
2
Odaberite način ugađanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE Z na
daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
"AUTO".
3
Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– na (ili TUNING +/– na
uređaju) J. Pretraživanje se automatski
zaustavlja kad uređaj ugodi postaju i
"TUNED" i "STEREO" (za stereo
programe) se pojavi na pokazivaču. Kad
ugodite postaju s RDS uslugom, na
pokazivaču se pojavi i naziv postaje.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
kontrolu VOLUME na uređaju) N.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite x J.
Ugađanje postaje sa slabim
signalom
Ukoliko se na pokazivaču ne pojavi "TUNED",
i pretraživanje se ne zaustavlja, više puta
pritisnite TUNING MODE Z dok ne nestanu
oznake "AUTO" i "PRESET", te više puta
pritisnite +/– (ili TUNING + / – na uređaju) J
za ugađanje željene postaje.
Za smanjenje statičkih smetnji
slabe FM stereo postaje
Više puta pritisnite FM MODE V dok se ne
pojavi "MONO", za isključenje stereo prijema.
12
Reprodukcija kasete
1
Odaberite kasetofon.
Više puta pritisnite TAPE (ili TAPE A/B na
uređaju) C.
2
Umetnite kasetu.
Pritisnite PUSH Z I na uređaju i stavite
TYPE I (normal) kasetu u kasetofon sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
naprijed. Pazite da vrpca nije zapetljana jer
to može oštetiti kasetu ili uređaj. Pritisnite
PUSH Z I na uređaju još jednom za
zatvaranje kasetofona.
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (ili NX uređaju) J.
Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x J.
Premotavanje
natrag ili naprijed
m/M J.
Relay
reprodukcija*
PLAY MODE Z nekoliko
puta dok se ne pojavi
"RELAY".
* Nakon reprodukcije prednje strane kasete u pretincu A,
počinje reprodukcija prednje strane kasete u pretincu B.
3
Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (ili NX na uređaju) J. Ne
vadite kasetu tijekom reprodukcije ili
snimanja, jer bi time mogli oštetiti kasetu i
kasetofon.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
kontrolu VOLUME na uređaju) N.
13
Uporaba dodatnih audio
komponenata
1
2
Spojite dodatnu audio komponentu
na AUDIO IN priključak L na
uređaju pomoću audio analognog
kabela (opcija).
Kao izvor odaberite AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN C na uređaju.
4
5
Pokrenite reprodukciju na spojenoj
komponenti.
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
kontrolu VOLUME na uređaju) N.
14
Dodavanje zvučnog efekta
Za
Pritisnite
Naglašavanje
niskih zvukova i
snažniji zvuk
GROOVE Q na uređaju
nekoliko puta dok se ne
pojavi "GROOVE".
Surround efekt
Više puta SURROUND Q
na uređaju dok se ne
pojavi "SURR".
Odabir
pohranjenih
postavki zvuka
Više puta EQ Q. Za
prekid, pritisnite EQ Q
nekoliko puta dok se ne
pojavi "EQ OFF".
Smanjite glasnoću na sustavu.
Pritisnite VOLUME – (ili okrenite kontrolu
VOLUME na uređaju prema –) N.
3
Podešavanje zvuka
Uključenje subwoofera (samo
MHC-GX470/RG590S/RG490S)
Pritisnite SUBWOOFER E na uređaju
nekoliko puta dok se ne pojavi "SUB ON".
Indikator SUBWOOFER D na uređaju svijetli.
Ukoliko kasnije odspojite subwoofer, ponovite
postupak dok se ne pojavi "SUB OFF".
Glasnoća subwoofera je povezana s prednjim
zvučnicima.
Promjena indikatora na
pokazivaču
Za
Pritisnite
Promjenu
osvjetljenja oko
kontrole
VOLUME N
ILLUMINATION G na
uređaju nekoliko puta.
Promjena
informacija na
pokazivaču1)
DISPLAY F nekoliko
puta dok je uređaj
uključen.
Promjena načina
pokazivača
(pogledajte
nastavak)
DISPLAY F nekoliko
puta dok je uređaj
isključen.
1)
Napomene o informacijama na
pokazivaču
• Sljedeći podaci se neće se prikazati;
− ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska ovisno o
načinu reprodukcije.
− ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
− preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
• Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno;
− proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita).
− nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa
standardom ISO9660 Level 1 ili 2 ili Joliet u
ekspanzijskom formatu.
• Prikazane su sljedeće informacije:
− ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3
verzije 1 i 2.
− do 30 znakova ID3 tag informacija koje sadrže velika
slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (" $ % ’ ( )
* , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3
disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape
tijekom standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme
reprodukcije kad je uređaj zaustavljen.
Na uređaju su dostupni sljedeći načini prikaza.
Način prikaza
Kad je uređaj
isključen1),
Demo prikaz
Umjesto prikaza sata,
pokazivač svijetli i trepće.
Sat
Prikaz sata
Štedni mod2)
Pokazivač je isključen u
svrhu štednje energije.
Timer i sat i dalje rade.
1)
2)
STANDBY indikator B na uređaju svijetli kad je
uređaj isključen.
Kad je sustav u štednom modu, sljedeće funkcije nisu
dostupne:
− podešavanje sata.
− uključenje sustava pritiskom funkcijskih tipaka
(primjerice CD C).
− promjena funkcije uključenja CD-a.
− resetiranje sustava na tvorničke vrijednosti.
15
Ostale funkcije
Izrada vlastitog CD
programa
(Program Play)
Koristite tipke na daljinskom upravljaču za
izradu vlastitog programa.
1
2
Pritisnite CD C za odabir CD-a.
Kad je uređaj zaustavljen, više puta
pritisnite PLAY MODE Z dok se ne
pojavi "PGM".
3
Pritisnite DISC SKIP S za odabir
diska.
4
Više puta pritisnite ./> J dok
se ne pojavi broj željenog zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više puta
pritisnite % +/– J za odabir željene mape
i zatim odaberite željenu datoteku.
Broj ulonice
Broj odabranog zapisa ili datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije programa
(ukljuuju.i odabrani zapis ili datoteku)
5
Pritisnite ENTER P za dodavanje
zapisa ili datoteke programu.
"- -.- -" se pojavi kada ukupno vrijeme
programa prelazi 100 minuta za CD ili kad
odaberite MP3 datoteku.
16
6
7
Ponovite korake 3 do 5 za
programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, njih ukupno 25.
Za pokretanje reprodukcije
programa, pritisnite N J.
Program ostaje aktivan dok ne otvorite
uložnicu diska. Za ponovnu reprodukciju
istog programa, pritisnite N J.
Za prekid reprodukcije programa
Dok je uređaj zaustavljen više puta pritisnite
PLAY MODE Z dok oznaka "PGM" ne
nestane.
Za brisanje posljednjeg zapisa ili
datoteke iz programa
Pritisnite CLEAR X dok je uređaj zaustavljen.
Za pregled svih informacija o
programu, poput ukupnog vremena
reprodukcije i broja zapisa
Više puta pritisnite DISPLAY F dok je uređaj
zaustavljen.
Spremanje radijskih
postaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
kasnije ih brzo ugoditi odabirom njihovog
programskog broja.
Za spremanje koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
1
2
6
Za odabir pohranjene postaje, više
puta pritisnite TUNING MODE Z
dok se ne pojavi oznaka "PRESET"
i zatim više puta pritisnite +/– J za
odabir željenog programskog broja.
Ugodite željenu postaju (pogledajte
"Slušanje radija" (str. 12)).
Pritisnite TUNER MEMORY Y.
Programski broj
3
Pritisnite +/– J za odabir željenog
programskog broja.
Ako je pod odabranim brojem već
pohranjena neka postaja, ona se zamjenjuje
novom.
4
5
Pritisnite ENTER P.
Ponovite korake 1 do 4 za
pohranjivanje drugih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
postaja. Ako odspojite mrežni kabel ili dođe
do prekida napajanja, postaje ostaju
pohranjene oko pola dana.
17
Snimanje na kasetu
2
CD Synchro Snimanje:
Pritisnite CD C za odabir CD funkcije.
Uložite disk koji želite snimiti i pritisnite
DISC SKIP S nekoliko puta za odabir
diska.
Kad snimate mapu s MP3 diska, više puta
pritisnite PLAY MODE Z na daljinskom
upravljaču za odabir "%" i zatim više puta
pritisnite % +/– J za odabir željene mape.
Za snimanje samo željenih CD zapisa ili
MP3 datoteka željenim slijedom, izvedite
korake 2 do 6 postupka "Izrada vlastitog CD
programa" (str. 16).
(Sinkronizirano snimanje CD-a/
Ručno snimanje)
Koristite samo TYPE I (normal) kasete za:
CD Synchro Snimanje:
Možete snimiti cijeli disk na kasetu. Razina
snimanja se automatski podešava.
Ručno snimanje:
Možete snimati samo željene dijelove s izvora,
uključujući spojene audio komponente.
Za snimanje na kasetu koristite tipke na uređaju.
1
Stavite kasetu za snimanje u
kasetno odjeljak B sa stranom za
snimanje okrenutom prema
naprijed, i nakon toga pritisnite
TAPE A/B C nekoliko puta za
odabir TAPE B.
Pripremite izvor snimanja.
Ručno snimanje:
Odaberite željeni izvor za snimanje. Za
snimanje s mikrofona, pritisnite CD C, i ne
uključujte reprodukciju na drugom izvoru u
koraku 4.
3
Stavite kasetni pretinac B u
pripravno stanje za snimanje.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite CD SYNC H.
Za ručno snimanje:
Pritisnite REC PAUSE/START H.
18
4
Tijekom snimanja nije moguće slušanje
drugih izvora.
Kreiranje osobnog
efekta zvuka
CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite REC PAUSE/START H. Kad je
snimanje dovršeno, CD uređaj i kasetofon
se automatski zaustavljaju.
Moguće je povisiti ili sniziti određene
frekvencijske razine, te pohraniti postavke pod
stavkom "USER" u memoriji.
Uključite snimanje.
Ručno snimanje:
Pritisnite REC PAUSE/START H, i nakon
toga pokrenite reprodukciju na željenom
izvoru. Ukoliko su tijekom snimanja s radija
prisutne smetnje, promijenite položaj
antene.
1
2
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x J.
Napomene:
• Snimanje se zaustavlja ukoliko promijenite funkciju na
uređaju.
• Prilikom ulaza glasnih signala, sustav automatski
podešava razinu snimanja kako bi spriječio izobličenje
snimljenog zvuka (Auto Level Control funkcija).
• Tijekom sinkroniziranog snimanja CD-a, nije moguće
izvaditi disk.
Odaberite osnovne značajke zvuka
koristeći EQ, SURROUND i
GROOVE na uređaju Q.
Pritisnite EQ BAND O nekoliko
puta za odabir frekvencijskog
područja i nakon toga okrenite
MULTI JOG kontrolu J na uređaju
za podešavanje razine frekvencije.
Ponovite za svako područje koje
želite podesiti.
Frekvencijski pojas
3
Frekvencijska razina
Pritisnite i zadržite EQ Q dok se ne
pojavi "COMPLETE".
Postavka je pohranjena u memoriju.
4
Za uključenje osobnog efekta
zvuka, nekoliko puta pritisnite EQ
Q, dok se ne pojavi "USER".
Za isključenje efekta zvuka
Nekoliko puta pritisnite EQ Q, dok se ne pojavi
"EQ OFF".
19
20
Uporaba timera
Sustav ima tri timera. Nije moguće istovremeno
uključiti Play Timer i Rec Timer. Koristite li
bilo koji u kombinaciji sa Sleeep Timerom,
Sleep Timer ima prednost.
Sleep Timer:
Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu. Ovaj
timer radi i ako sat nije podešen.
Više puta pritisnite SLEEP a. Odaberete li
"AUTO", sustav se automatski isključuje nakon
kraja reprodukcije CD-a ili kasete, ili nakon 100
minuta.
Nemojte odabrati "AUTO" tijekom
sinkroniziranog snimanja vrpce.
Play Timer:
Probudite se uz glazbu s CD-a, kasete ili radija u
podešeno vrijeme.
Rec Timer:
Moguće je snimanje programa radijske postaje u
podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom i Rec Timerom
koristite tipke na daljinskom upravljaču.
Provjerite jeste li podesili sat.
1
3
Pojavi se poruka "ON" i indikator sati
trepće.
4
Pripremite izvor i pritisnite VOLUME +/–
N za ugađanje glasnoće.
Za početak od određenog CD zapisa ili MP3
datoteke, načinite CD program (str. 16).
Za Rec Timer:
Podesite vrijeme početka
reprodukcije ili snimanja.
Više puta pritisnite ./> J za
podešavanje sata i pritisnite ENTER P.
Trepće indikator minuta. Koristite gornji
postupak za podešavanje minuta.
5
6
Podesite vrijeme završetka
reprodukcije ili snimanja na isti
način kao u koraku 4.
Odaberite izvor ili pripremite vrpcu.
Za Play Timer:
Više puta pritisnite ./> J dok se ne
pojavi indikator odabranog izvora i
pritisnite ENTER P. Na pokazivaču se
pojave indikatori podešenog timera.
Za Rec Timer:
Uložite kasetu za snimanje. Na pokazivaču
je prikazan podešen timer.
Pripremite izvor.
Za Play Timer:
Više puta pritisnite ./> J za
odabir "PLAY SET" ili "REC SET" i
pritisnite ENTER P.
7
Isključite sustav tipkom ?/1
(uključenje) A.
Sustav se uključuje 15 sekundi prije
podešenog vremena. Ako je sustav uključen
u podešeno vrijeme, Play Timer i Rec Timer
se neće aktivirati.
Ugodite pohranjenu radijsku postaju (str. 17).
2
Pritisnite CLOCK/TIMER SET U.
Nastavlja se {
21
Za aktiviranje ili provjeru timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT U, više
puta pritisnite ./> J dok se ne pojavi
indikator "PLAY SELECT" ili "REC SELECT"
i pritisnite ENTER P.
Za isključenje timera
Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi
indikator "TIMER OFF" i pritisnite ENTER P.
Za promjenu podešenja
Počnite iznova od koraka 1.
Savjeti
• Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga god
ručno ne isključite.
• Tijekom uporabe Rec Timera, glasnoća je smanjena na
minimum.
• Podešenje Rec Timera se automatski poništava nakon
uključenja Rec Timera.
22
Ostalo
U slučaju problema
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite simptom u donjem popisu i
pokušajte riješiti problem prema
savjetima.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte Sony zastupnika.
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
• Ako vaš sustav ima preklopku za odabir
napona, je li ona u odgovarajućem položaju?
• Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Da li nešto blokira otvore za ventilaciju na
stražnjoj strani uređaja?
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovo spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, kontaktirajte Sony zastupnika.
Općenito
Pokazivač počinje treptati odmah po
priključenju mrežnog kabela čak i ako
niste uključili uređaj.
• Jednom pritisnite DISPLAY F kad je uređaj
isključen. Demo se isključuje.
Zvuk dolazi iz jednog kanala, ili lijevi i
desni kanal nisu balansirani
• Postavite zvučnike simetrično.
• Spojite samo isporučene zvučnike.
Ne čuju se basovi.
• Provjerite da li je iscrtani (ili jednobojni)
kabel spojen u – (ili +) priključnicu zvučnika.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i senzora T na uređaju te
odmaknite sustav od fluorescentnog svjetla.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
CD/MP3 reprodukcija
Zvuk preskače ili se reprodukcija ne
pokreće.
• Očistite ili zamijenite disk.
• Odmaknite sustav od izvora vibracija
(primjerice, na stabilnu površinu).
• Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite
na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama
može doći do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
• Vratite se na standardnu reprodukciju s više
pritisaka tipke PLAY MODE Z dok ne
nestanu oznake "PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje duže no
obično.
• Sljedećim diskovima je potrebno duže
vrijeme za pokretanje reprodukcije.
− diskovi sa složenom strukturom mapa.
− multisession diskovi.
− nefinalizirani diskovi (oni na koje je moguće dodatno
snimati).
− diskovi s previše mapa.
Tuner
Čuje se jaki šum ili brujanje/ nije moguć
prijem postaja (trepću oznake "TUNED" i
"STEREO").
• Pravilno spojite antenu.
• Pronađite lokaciju i orijentaciju za dobar
prijem i zatim ponovo podesite antenu.
• Spojite komercijalno nabavljivu antenu.
• Isključite obližnje električne uređaje.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Nastavlja se {
23
Kasetofon
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje
zvuka ili se zvuk gubi.
• Očistite mehanizam kasetofona te očistite i
demagnetizirajte glave kasetofona. Pogledajte
"Mjere opreza" za detalje (str. 25).
Resetiranje sustava
Ako sustav još uvijek ne radi kako treba,
resetirajte ga na tvorničke vrijednosti. Uređaj
nije moguće resetirati u štednom modu.
Za to koristite tipke na uređaju.
1 Odspojite i spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
Za bolji prijem
Isključite CD uređaj pomoću funkcije CD power
management. Tvornički je CD uređaj uvijek
uključen. Postavku nije moguće izmijeniti u
štednom modu.
Za ovo koristite tipke na uređaju.
1 Pritisnite CD C za odabir CD-a.
2 Tipkom ?/1 A isključite sustav.
3 Nakon što oznaka "STANDBY" prestane
treptati, pritisnite ?/1 A dok držite
pritisnutom tipku x J.
Pojavi se poruka "CD POWER OFF". Kad je
CD uređaj isključen, vrijeme očitavanja diska
se produljuje. Za uključenje CD uređaja,
ponovite ovaj postupak dok se ne pojavi
poruka "CD POWER ON".
24
2 Istodobno pritisnite x, NX J i DISC 1
S.
Sva korisnička podešenja, poput pohranjenih
postaja, timera i sata se brišu.
Poruke na pokazivaču
COMPLETE: Postupak je izveden pravilno.
LOCKED: Uložnica diska se ne otvara.
Obratite se najbližem Sony dobavljaču.
NO DISC: Nema diska u uložnici, ili ste uložili
disk koji se ne može reproducirati.
NO STEP: Svi programirani zapisi su obrisani.
NO TAB: Snimanje nije moguće, jer je na
kaseti slomljen zaštitni graničnik.
NO TAPE: Nije uložena kaseta.
NOT IN USE: Pritisnuli ste nevažeću tipku.
OVER: Došli ste do kraja diska pritiscima tipke
M J tijekom reprodukcije ili u pauzi.
PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili
timer dok je timer aktivan.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE E
tijekom reprodukcije.
READING: Sustav očitava informacije s diska.
Neke tipke nisu dostupne.
SET CLOCK: Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili sat.
SET TIMER: Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili Play Timer ili Rec Timer.
STEP FULL: Pokušali ste programirati preko
26 zapisa ili datoteka.
TIME NG: Podesili ste isto vrijeme početka i
završetka Play Timera.
Primjeri prikaza
Prikaz
označava
2 (dva)
5 (pet)
6 (šest)
8 (osam)
0 (nula)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
! ili I
"
$
%
,
.
?
@
^
25
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili
multisession
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni
pomoću funkcije "closing the session"
• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni na
nekompatibilnom snimaču.
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno
finalizirani.
• Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
• Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
• Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice
• Iznajmljeni ili rabljeni diskovi s vidljivim
ostacima ljepila
• Diskovi s ljepljivim ostacima tinte
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala
(npr. benzen, razrjeđivač), sredstva za
čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne
ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u
automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i
kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete
mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom
nemojte povlačiti žicu kabela.
26
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili
na mjesta koja su iznimno topla, hladna,
prašnjava, zaprljana. vlažna, zagušljiva,
podložna vibracijama i izložena suncu/jakom
svjetlu.
• Budite pažljivi kad postavljate zvučnike na
posebno obrađene površine (primjerice
voskom, uljem ili sredstvom za poliranje) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u
topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na
jako vlažnome mjestu, na leći unutar CD
uređaja se može stvoriti vlaga. Ako se to
dogodi, uređaj neće raditi ispravno. Izvadite
CD diskove i ostavite uređaj uključenim oko
sat vremena dok vlaga ne ispari.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije
kvar.
• Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo
slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se ono
može jako zagrijati.
• Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom
slučaju isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od TV
prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ukoliko se na TV zaslonu dulje vrijeme
nalazi mirna slika čiji je izvor ovaj sustav, može
doći do oštećenja TV zaslona. Projekcijski TV
zasloni su posebno podložni ovoj pojavi.
Čišćenje kućišta
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini
blagog sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna
sredstva, praškove ili otapala, kao npr.
razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja
ili presnimavanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B
kao na slici.
Odlomite
graninik
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Pri uporabi kaseta duljih od 90 minuta
Ne savjetujemo uporabu takvih kaseta, osim za
dugotrajno kontinuirano snimanje ili
reprodukciju.
Čišćenje magnetskih glava
Koristite komercijalno nabavljive suhe ili mokre
kasete za čišćenje nakon svakih 10 sati uporabe,
prije snimanja važnog materijala ili nakon
reprodukcije starih kaseta. Zaprljane magnetske
glave mogu prouzročiti smanjenje kvalitete
zvuka ili nemogućnost snimanja/reprodukcije.
Podrobnije podatke potražite u uputama koje se
isporučuju uz kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u
dodir s vrpcom. Za to se poslužite kasetama za
demagnetiziranje (opcija). Podrobnije podatke
potražite u uputama koje se isporučuju uz kasete
za demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Pojačalo
MHC-RG590S
Prednji zvučnik
DIN izlazna snaga (nominalna): 110 + 110 W
(6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
145 + 145 W (6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 290 + 290 W
(6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
DIN izlazna snaga (nominalna): 130 W
(6 ohma na 80 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 170 W
(6 ohma na 80 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 340 W
(6 ohma na 80 kHz, 10% THD)
MHC-RG490S
Prednji zvučnik
DIN izlazna snaga (nominalna): 95 + 95 W
(6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
125 + 125 W (6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 250 + 250 W
(6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
DIN izlazna snaga (nominalna): 120 W
(6 ohma na 80 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 150 W
(6 ohma na 80 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 300 W
(6 ohma na 80 kHz, 10% THD)
MHC-RG290
DIN izlazna snaga (nominalna): 90 + 90 W
(6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
120 + 120 W (6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 240 + 240 W
(6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
MHC-RG190
DIN izlazna snaga (nominalna): 40 + 40 W
(6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
50 + 50 W (6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 100 + 100 W
(6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
CD uređaj
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Laser
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlaz lasera*: Manje od 44,6 µW
* Mjereno na udaljenosti od 200 mm od površine
leće otvora blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Odnos signal-šum: preko 90 dB
Dinamički opseg: preko 90 dB
Kasetofon
Sustav snimanja: 4-stazni 2-kanalni stereo
Frekvencijski odziv: 50 – 13 000 Hz (±3 dB),
uporabom Sony TYPE I kasete
Zavijanje i podrhtavanje: ±0,15% W. Peak (IEC),
0,1% W. RMS (NAB), ±0,2% W. Peak (DIN)
Nastavlja se {
27
Tuner:
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner:
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz (korak od 50 Hz)
Antena: FM žičana antena
Antenski priključci: 75 ohma, nebalansirano
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM tuner:
Opseg ugađanja: 531 – 1602 kHz (korak od 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena, vanjski priključak
Međufrekvencija: 450 kHz
Zvučnik
MHC-RG590S
Prednji zvučnik SS-RG590EU za MHC-RG590S
Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni,
bass-reflex
Uređaji: subwoofer 13 cm, stožasti,
niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac: 5
cm, cjevasti (horn)
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 360 T 240 mm
Masa: Oko 3,7 kg neto po zvučniku
Subwoofer SS-WG590SBG za MHC-RG590S
Sustav zvučnika: dvostruki stožasti
Uređaji: niskotonac 20 cm, stožasti, pasivni
radijator 25 cm
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 320 T 400 T 330 mm
Masa: Oko 7,2 kg
MHC-RG490S
Prednji zvučnik SS-RG490 za MHC-RG490S
Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni,
bass-reflex
Uređaji: subwoofer 13 cm, stožasti,
niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac: 5
cm cjevasti (horn)
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 360 T 240 mm
Masa: Oko 3,7 kg neto po zvučniku
Subwoofer SS-WG490 za MHC-RG490S
Sustav zvučnika: bass-reflex
Uređaji: niskotonac 20 cm, stožasti
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 265 T 325 T 325 mm
Masa: Oko 5,8 kg
MHC-RG290
Prednji zvučnik SS-RG490 za MHC-RG290
Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni,
bass-reflex
Uređaji: subwoofer 13 cm, stožasti,
niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac: 5
cm, cjevasti (horn)
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 360 T 240 mm
Masa: Oko 3,7 kg neto po zvučniku
MHC-RG190
Prednji zvučnik SS-RG190 za MHC-RG190
Sustav zvučnika: Dvosistemski, dvodijelni,
bass-reflex
Uređaji: niskotonac 15 cm, stožasti,
visokotonac: 5 cm cjevasti (horn)
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 200 T 325 T 235 mm
Masa: Oko 2,6 kg neto po zvučniku
Općenito
Napajanje
AC 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja
MHC-RG590S: 205 W
MHC-RG490S: 245 W
MHC-RG290: 185 W
MHC-RG190: 100 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): oko 280 T 328 T
412,3 mm
Masa (bez zvučnika):
MHC-RG590S: oko 9,5 kg
MHC-RG490S: oko 9,5 kg
MHC-RG290: oko 9,3 kg
MHC-RG190: oko 7,5 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1)/R6
baterije (veličina AA) (2)/AM okvirna antena
(1)/FM žična antena (1)/Podlošci za zvučnike
MHC-GX470/RG590S/RG490S (12), MHCRG290/RG190 (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
• Potrošnja energije u pripravnom stanju:
0,5 W.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u određenim otisnutim
programskim pločama.
• Za lemljenje određenih dijelova je
korišten bezolovni lem.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u kućištima.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising