3-294-661-11(2)
Mini HI-FI
sustav
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži
označava da se proizvod prilikom odlaganja ne
smije tretirati kao kućni otpad. Odnesite ga u
centar za skupljanje električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na
okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala
od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
recikliranju proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje.
Upute za uporabu
MHC-EC78/EC68
http://www.sony.net/
© 2008 Sony Corporation
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju
se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
UPOZORENJE
Odlaganje islužene električne i
elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
zemljama Europe sa sustavima
za odvojeno sakupljanje otpada)
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili
vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene
svijeće.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, na
uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Spojite uređaj u lako dostupnu mrežnu utičnicu.
U slučaju nepravilnosti u radu uređaja, odmah
isključite uređaj iz napajanja.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Zbrinjavanje istrošenih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinoj ambalaži
označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi
se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na
kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u
zemljama koje primjenjuju
EU smjernice
Osnovne funkcije
Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta
FUNCTION F).
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja
servisa i jamstva pogledajte adresu na
jamstvenom listu.
Za odabir
CD diska
Tunera
Kasetofona
Komponente* (spojene
audio kabelom)
Napomena o DualDisc
diskovima
Podešavanje zvuka
Glazbeni diskovi sa sustavom
zaštite autorskih prava
Podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite kontrolu
VOLUME na uređaju) P.
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD
diskova koji podržavaju Compact Disk (CD)
standard. Odnedavna, neke tvrtke koje proizvode glazbene CD diskove, prodaju diskove s
tehnologijom zaštite autorskih prava. Obratite
pažnju na to da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete moći
reproducirati na ovom uređaju.
Za dodavanje zvučnog efekta
Za
Postizanje dinamičnijeg
zvuka (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Podešavanje zvučnog
efekta
Pritisnite CD (ili FUNCTION više puta) F.
2 Uložite disk.
samo MHC-EC68
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) I na
uređaju i stavite disk u uložnicu označenom
stranom prema gore. Za ulaganje dodatnih
diskova, pomaknite uložnicu diska prstom
kao što je prikazano na slici dolje.
Za zatvaranje uložnice diska, pritisnite Z
(otvaranje/zatvaranje) I na uređaju.
Nemojte zatvarati uložnicu guranjem jer se
tako može oštetiti uređaj.
Prije uporabe sustava
AM okvirna antena
Skinite pokrov baterijskog pretinca T i umetnite dvije isporučene baterije R6 (veličina AA),
prvo s E stranom u skladu s oznakama
polariteta, kao na slici.
Kod modela s regulatorom napona,
postavite VOLTAGE SELECTOR na
lokalni napon električne mreže.
Prednji zvučnici:
4 nožice za svaki zvučnik
4 Pokrenite reprodukciju.
● Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest
mjeseci.
● Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te
različite tipove baterija.
● Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije kako bi spriječili curenje i koroziju.
● Baterije se ne smiju izlagati visokim temperaturama, kao
što je sunce, vatra i sl.
Zvučnici
Umetnite samo
neizolirani dio
kabela.
Podešavanje sata
1 Uključite sustav.
Pritisnite ?/1 (uključenje/pripravno stanje) A.
2 Odaberite mod podešavanja sata.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET Q. Trepću
znamenke sati. Ako trepće "PLAY SET", više
puta pritisnite ./> E za odabir
"CLOCK" i zatim pritisnite ENTER S.
Desni zvučnik
(visoke frekvencije)
Napajanje
3 Podesite točno vrijeme.
Više puta pritisnite ./> E i pritisnite
ENTER S. Trepću znamenke minuta. Na
isti način podesite minute.
Desni zvučnik
(niske frekvencije)
Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite
isporučeni adapter utikača (samo za
modele isporučene s adapterom).
Zidna utičnica
Napomena
Plavi/3
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja,
podešenje sata se gubi.
Lijevi zvučnik (visoke frekvencije)
Sivi/#
Crveni/3
Crni/#
Lijevi zvučnik (niske frekvencije)
● Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili nepotrebne mape.
● Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
● MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i snimljene
na disk.
● Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju
ekstenziju ".MP3".
● Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje nisu
MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
● Maksimalan broj:
―mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
―MP3 datoteka je 255.
―MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 300.
―razina mapa (podmapa) je 8.
● Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/snimanje
MP3 datoteka, uređajima i medijima za snimanje nije
zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti
smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće reproducirati.
Pritisnite N (reprodukcija) (ili CD N
(reprodukcija/pauza) na uređaju) D.
Za promjenu diska tijekom reprodukcije,
pritisnite EX-CHANGE M na uređaju.
Za
Pauzu
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape na
MP3 disku
Odabir zapisa ili
datoteke
Pritisnite
X (pauza) D. Za nastavak
reprodukcije, pritisnite
ponovo.
x (stop) D.
% (odabir mape) +/– H.
./> (natrag/naprijed)
(ili l/L uređaju) E.
Nalaženje dijela Pritisnite i zadržite m/M
zapisa ili datoteke (traženje natrag/naprijed)
E tijekom reprodukcije i
otpustite na željenom dijelu.
Ponavljanje
REPEAT R više puta, dok se
reprodukcije
ne pojavi "REP" ili "REP1".
Promjena načina reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY MODE O kad je
uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu
reprodukciju (bez indikatora za sve diskove ili
"1 DISC" za disk ili "%" za sve MP3 datoteke u
mapi na disku), reprodukciju u slučajnom
redoslijedu ("SHUF" za sve diskove, "1 DISC
SHUF" za jedan disk ili "% SHUF*" za mapu)
ili programiranu reprodukciju ("PGM").
Promjena indikatora na
pokazivaču
Za promjenu
Informacija na
pokazivaču*
Prikaza
(Pogledajte niže.)
● Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se
kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do
sljedeće sesije.
● Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA
(audio) disk.
Pritisnite
DISPLAY G više puta kad
je sustav uključen.
DISPLAY G kad je sustav
isključen.
* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3 disku,
kao što je:
―broj zapisa/datoteke tijekom normalne reprodukcije
―naziv zapisa ili datoteke ("$") tijekom normalne
reprodukcije
―naziv izvoñača ("^") tijekom normalne reprodukcije
―naziv mape ili albuma ("%") tijekom normalne
reprodukcije
―ukupno vrijeme reprodukcije kad je ureñaj zaustavljen.
Dostupni su sljedeći načini prikaza.
Prikaz
Štedni mod1)
Napomena o reprodukciji multisession diskova
Sat2)
1)
2)
Isključen sustav,
Pokazivač je isključen radi
štednje energije. Timer i sat
i dalje rade.
Prikazan je sat.
Sat se ne može podešavati u štednom modu.
Sat se automatski prebacuje na štedni mod nakon 8 sekundi.
Napomene o informacijama na pokazivaču
Slušanje radija
1 Odaberite "TUNER FM" ili "TUNER AM".
2 Odaberite način ugađanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE O
dok se ne pojavi "AUTO".
3 Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– (ili TUNING +/– na uređaju) E.
Pretraživanje se automatski zaustavlja kad
uređaj ugodi postaju, a na pokazivaču se
pojavi "TUNED" i "ST" (za stereo program).
Zaustavljanje automatskog pretraživanja
Pritisnite x (stop) D.
Za smanjenje smetnji slabe FM stereo
postaje
Ako je reprodukcija trenutno zaustavljena,
pritisnite DISC SKIP M. Za promjenu diska
dok se jedan reproducira, pritisnite DISC 1
– 3 J na uređaju.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
Regulator napona
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Ukoliko sustav ne zaustavlja pretraživanje i na
pokazivaču se ne pojavi "TUNED", više puta
pritisnite TUNING MODE O dok se ne prikaže "MANUAL" i zatim više puta pritisnite +/–
(ili TUNING +/– na uređaju) E za ugađanje
željene postaje.
Uporaba daljinskog upravljača
Antene
Pronađite odgovarajuće mjesto i
usmjerite antenu za najbolji prijem.
Antene udaljite od kabela zvučnika
kako biste spriječili smetnje.
● Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
● Nije moguće odabrati "REP" i "SHUF" (svi diskovi)
istovremeno.
● "REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili datoteke
ponavlja dok je ne zaustavite.
Ugađanje postaje sa slabim signalom
3 Odaberite disk.
FM žičana antena
(Razvucite je vodoravno.)
Napomene o ponavljanju reprodukcije
Više puta pritisnite TUNER/BAND F.
1 Odaberite CD.
Učvrstite priložene nožice na donju stranu
zvučnika kako biste spriječili njihovo pomicanje.
?/1 A dok se ne prikaže "STANDBY".
EQ N.
Reprodukcija CD/MP3 diska
Nožice zvučnika
3 Nakon što se prikaže "LOCK", odspojite mrežni kabel.
Pritisnite
DSGX N na uređaju.
MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su
licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Povezivanje sustava
1 Izvadite sve diskove kako biste zaštitili CD mehanizam.
2 Držite pritisnutu tipku CD N D na uređaju i pritisnite
Pritisnite
CD F.
TUNER/BAND F.
TAPE F.
FUNCTION F više
puta dok se ne pojavi
"AUDIO IN".
* Ako komponenata ima funkciju AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ili BASS BOOST, isključite funkciju kako
biste izbjegli pojavu izobličenog zvuka.
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na
jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj
digitalni audio podaci. Imajte na umu da se
audio podaci možda neće reproducirati na ovom
uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke
uz uporabu daljinskog upravljača, no isti
postupci mogu se također izvoditi uporabom
tipaka istih ili sličnih naziva na uređaju.
Kod prenošenja sustava
* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija % (SHUF) je
ista kao i 1 DISC (SHUF) Play.
Odabir izvora
Više puta pritisnite FM MODE R dok se ne
prikaže "MONO" i isključi stereo prijem.
Reprodukcija kasete
1 Odaberite kasetofon.
Pritisnite TAPE (ili FUNCTION na uređaju
više puta) F.
2 Umetnite kasetu.
Pritisnite x Z (stop/otvaranje pretinca) C
na uređaju i stavite kasetu u pretinac kasetofon. Pazite da vrpca nije zapetljana jer to
može oštetiti kasetu ili uređaj.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) C na uređaju.
Za
Pauzu
reprodukcije
Pritisnite
X (pauza) C na uređaju.
Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
x Z (stop/otvaranje
reprodukcije
pretinca) C na uređaju.
Premotavanje
m/M (premotavanje
natrag ili naprijed natrag/naprijed) C na
uređaju.
* Obavezno pritisnite x Z (stop/otvaranje pretinca) C na
ureñaju nakon premotavanja na početak ili kraj kasete.
Napomena
Nemojte isključivati sustav tijekom reprodukcije ili snimanja.
● Znakovi koji se ne mogu prikazati, prikazuju se kao "_".
● Neće se prikazati sljedeći podaci:
―ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
―preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
● Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
―proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita)
―nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom
ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet u ekspanzijskom
formatu.
● Prikazane su sljedeće informacije:
―ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska uz mod
reprodukcije "1 DISC".
―preostalo vrijeme reprodukcije zapisa.
―ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3
verzije 1 i 2 (ID3 ima prednost pred verzijom 1 i 2 upotrijebljenima u istoj datoteci).
―do 15 znakova ID3 tag informacija koje sadrže velika
slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (' < > * + , – /
@ [ \ ] _ ).
Uporaba dodatnih audio
komponenata
Spajanje slušalica (opcija)
Spojite slušalice na priključak PHONES L na
uređaju.
Spajanje dodatne audio komponente
Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO
IN priključak K na uređaju pomoću audio
kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i
zatim odaberite funkciju AUDIO IN.
Ostale funkcije
Snimanje na kasetu
Izrada vlastitog CD programa
(Program Play)
Koristite tipke na daljinskom upravljaču za
izradu vlastitog programa.
1 Pritisnite CD F za odabir CD-a.
2 Kad je uređaj zaustavljen, više puta pritisnite PLAY MODE O dok se ne pojavi "PGM".
3 Pritisnite DISC SKIP M za odabir diska.
4 Više puta pritisnite ./> (ili (l/L
na uređaju) E dok se ne pojavi broj željenog zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više puta
pritisnite % +/– H za odabir željene mape
i zatim odaberite željenu datoteku.
Broj odabranog zapisa ili datoteke
Koristite samo TYPE I (normal) kasetu.
Možete snimati samo željene dijelove s izvora,
uključujući spojene audio komponente.
Za snimanje na kasetu koristite tipke na ureñaju.
1 Stavite kasetu za snimanje u kasetofon sa
5 Pritisnite ENTER S za dodavanje zapisa ili
datoteke programu.
6 Ponovite korake 3 do 5 za programiranje
dodatnih zapisa ili datoteka, njih ukupno
25.
7 Za pokretanje reprodukcije programa,
pritisnite N (ili CD N na uređaju) D.
Program ostaje pohranjen dok ne izvadite
disk. Za ponovnu reprodukciju, odaberite
CD i pritisnite N (ili CD N na uređaju) D.
Prekid programske reprodukcije
Dok je uređaj zaustavljen više puta pritisnite
PLAY MODE O dok oznaka "PGM" ne nestane.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke na
programu
Pritisnite CLEAR U dok je uređaj zaustavljen.
Pregled informacija o programu, poput
ukupnog broj zapisa
Više puta pritisnite DISPLAY G.
Pohranjivanje radijskih postaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
kasnije ih izravno ugoditi odabirom njihovog
programskog broja.
1 Ugodite željenu postaju (pogledajte
"Slušanje radija").
2 Pritisnite TUNER MEMORY V.
Programski broj
3 Pritisnite +/– (ili TUNING +/– na uređaju)
E za odabir željenog programskog broja.
Ako je pod odabranim brojem već pohranjena neka postaja, ona se zamjenjuje novom.
4 Pritisnite ENTER S.
5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje
ostalih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM postaja.
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja, postaje ostaju pohranjene
oko pola dana.
6 Za odabir pohranjene postaje, više puta
pritisnite TUNING MODE O dok se ne
pojavi oznaka "PRESET" i zatim više puta
pritisnite +/– (ili TUNING +/– na uređaju)
E za odabir željenog programskog broja.
Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi indikator "OFF" i pritisnite ENTER S.
Za promjenu podešenja
Počnite iznova od koraka 1.
Savjet
Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga god ručno
ne isključite.
stranom za snimanje okrenutom prema
gore.
2 Pripremite izvor snimanja.
Odaberite željeni izvor snimanja.
Uložite disk kojeg želite snimiti i pritisnite
DISC SKIP M za odabir diska.
Prilikom snimanja mape s MP3 diska, nekoliko puta pritisnite PLAY MODE O, za
odabir "%" i zatim više puta pritisnite %
+/– H za odabir željene mape.
Za snimanje samo omiljenih CD ili MP3 zapisa u željenom redoslijedu, ponovite korake
2 do 5 postupka "Izrada vlastitog CD
programa."
3 Počnite snimanje.
Ukupno vrijeme odabranog zapisa
Za isključenje timera
Pritisnite z (snimanje) C i pokrenite
reprodukciju željenog izvora.
CD automatski pokreće reprodukciju nakon
10 sekundi.
U slučaju smetnji tijekom snimanja s radija,
preusmjerite odgovarajuću antenu.
Tijekom snimanja nije moguće slušanje
ostalih izvora.
Zaustavljanje snimanja
U slučaju problema
1 Prvo provjerite je li utikač priključen u
utičnicu i zvučnici dobro priključeni.
2 Pronađite simptom u popisu i pokušajte
riješiti problem prema savjetima.
Ako sami ne otklonite problem, kontaktirajte
Sony zastupnika.
Savjet
Uporaba timera
Sustav ima dva timera. Koristite li oba timera,
Sleep Timer ima prednost.
Sleep Timer:
Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu. Ovaj
timer radi i ako sat nije podešen.
Više puta pritisnite SLEEP W. Odaberete li
"AUTO", sustav se automatski isključuje nakon
kraja reprodukcije CD diska ili kasete, ili nakon
100 minuta.
Ako je i dalje uključena reprodukcija ili snimanje
na kasetofonu u podešeno vrijeme, sustav se
isključuje kad se zaustavi kasetofon.
Play Timer:
Probudite se uz glazbu s CD diska ili radija u
podešeno vrijeme.
Provjerite jeste li podesili sat.
1 Pripremite izvor.
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite
VOLUME na uređaju) P za podešavanje
glasnoće.
Za početak od određenog CD zapisa ili MP3
datoteke, načinite CD program.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET Q.
3 Više puta pritisnite ./> E za odabir
"PLAY SET" i pritisnite ENTER S.
Pojavi se poruka "ON TIME" i indikator sati
trepće.
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Više puta pritisnite ./> E za podešavanje sata i pritisnite ENTER S.
Trepće indikator minuta. Koristite gornji
postupak za podešavanje minuta.
5 Podesite vrijeme završetka reprodukcije na
isti način kao u koraku 4.
6 Odaberite izvor.
Više puta pritisnite ./> E dok se ne
pojavi indikator odabranog izvora i pritisnite
ENTER S. Na pokazivaču se pojave indikatori podešenog timera.
Ako se na pokazivaču prikazuje
"PROTECT"
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite
sljedeće kad nestane "PROTECT":
● Ako vaš sustav ima preklopku za odabir
napona, je li ona u odgovarajućem položaju?
● Jesu li možda + i – kabeli zvučnika u
kratkom spoju?
● Da li nešto blokira ventilacijske otvore na
gornjoj ili stražnjoj strani sustava?
Ako nakon izvedenih provjera ustanovite ta
je sve u redu, ponovo spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ukoliko je problem i dalje
prisutan, kontaktirajte najbliži Sony servis.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
● Je li priključen mrežni kabel?
● Je li preklopka za odabir napona podešena na
pravilan lokalni napon?
Ne čuje se zvuk.
● Jesu li kratko spojeni kabeli + i – zvučnika?
● Koristite li samo isporučene zvučnike?
● Jesu li blokirani ventilacijski otvori na
stražnjoj strani sustava?
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala, ili
balans lijevo/desno nije dobar.
● Postavite zvučnike simetrično.
● Spojite samo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
● Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
● Spojite uređaj u drugu utičnicu.
● Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
● Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i senzora B na uređaju te odmaknite
sustav od fluorescentnog svjetla.
● Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
● Približite daljinski upravljač uređaju.
CD/MP3 reprodukcija
Zvuk preskače ili se reprodukcija ne
pokreće.
● Očistite ili zamijenite disk.
● Odmaknite sustav od izvora vibracija
(primjerice, na stabilnu površinu).
● Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite
na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama
može doći do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
● Vratite se na standardnu reprodukciju s više
pritisaka tipke PLAY MODE O dok ne
nestanu oznake "PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje dulje
nego obično.
Za aktiviranje ili provjeru timera
● Sljedećim diskovima je potrebno dulje vrijeme
za pokretanje reprodukcije.
―diskovi sa složenom strukturom mapa.
―multisession diskovi.
―nefinalizirani diskovi (oni na koje je
moguće dodatno snimati).
―diskovi s previše mapa.
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT Q, više
puta pritisnite ./> E dok se ne pojavi
indikator "PLAY SEL" te pritisnite ENTER S.
Uložnica diska se ne otvara i prikazuje
se "LOCKED".
7 Isključite sustav tipkom ?/1 A.
Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme,
Play Timer se neće aktivirati.
Čuje se jaki šum ili brujanje/nije moguć
prijem postaja ("TUNED" ili "ST" trepće
na pokazivaču).
● Pravilno spojite antenu.
● Pronađite lokaciju i orijentaciju za dobar
prijem i zatim ponovo podesite antenu.
● Antenu držite podalje od mrežnog kabela i
kabela zvučnika kako ne bi lovila smetnje.
● Isključite obližnje električne uređaje.
Kasetofon
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje
zvuka ili se zvuk gubi.
● Očistite mehanizam kasetofona te očistite i
demagnetizirajte glave kasetofona. Pogledajte
"Mjere opreza" za detalje.
Za bolji radijski prijem
Pritisnite x Z C.
Savjetujemo da prvo pritisnite X C i zatim x Z C kako se
ne bi snimio zvuk isključivanja snimanja.
Tuner
● Obratite se Sony zastupniku ili ovlaštenom
servisu.
Isključite CD uređaj pomoću funkcije CD power
management. Tvornički je CD uređaj uvijek
uključen.
1 Pritisnite CD na daljinskom upravljaču (ili
FUNCTION više puta) F za odabir CD.
2 Tipkom ?/1 A isključite sustav.
3 Nakon što oznaka "STANDBY" prestane
treptati, pritisnite DISPLAY G za prikaz
sata i zatim pritisnite ?/1 A dok držite
pritisnutom tipku x D na uređaju.
Pojavi se poruka "CD POWER OFF". Kad je
CD uređaj isključen, vrijeme očitavanja diska
se produljuje. Za uključenje CD uređaja,
ponovite ovaj postupak dok se ne pojavi
poruka "CD POWER ON".
Resetiranje sustava
Ako sustav još uvijek ne radi kako treba, resetirajte ga na tvorničke vrijednosti.
Za to koristite tipke na uređaju.
1 Odspojite i spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
2 Istodobno pritisnite x D, FUNCTION F i
?/1 A.
Sva korisnička podešenja, poput pohranjenih
postaja, timera i sata se brišu.
Poruke
CANNOT LOCK : Sustav se ne može zaključati
nakon postupka "Kod prenošenja sustava".
COMPLETE : Postupak je izveden pravilno.
FULL : Pokušali ste programirati više od 25
zapisa ili datoteka (koraka).
LOCKED : Uložnica diska se ne otvara.
Obratite se Sony prodavatelju.
NO DISC : Nema diska u uložnici, ili ste uložili
disk koji se ne može reproducirati.
NO STEP : Svi programirani zapisi su obrisani.
OVER : Došli ste do kraja diska pritiscima tipke
M E tijekom reprodukcije ili pauze.
PROTECT : Mogući su sljedeći uzroci.
―Preklopka za odabir napona možda nije
odgovarajućem položaju?
―Možda su kabeli zvučnika u kratkom
spoju?
―Možda nešto blokira ventilacijske otvore?
PUSH SELECT : Pokušali ste podesiti sat ili
timer dok je timer aktivan.
PUSH STOP : Pritisnuli ste PLAY MODE O
tijekom reprodukcije.
READING : Sustav očitava podatke s diska.
Neke tipke nisu dostupne.
SET CLOCK : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili sat.
SET TIMER : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili Play Timer.
TIME NG : Podesili ste isto vrijeme početka i
završetka Play Timera.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja
ili presnimavanja
Općenito
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B
kao na slici.
Potrošnja:
MHC-EC78
● Audio CD
● CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Napomene o diskovima
● Prije reprodukcije obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
● Nemojte koristiti otapala (npr. benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
● Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu
i izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na izravnom sunčevom
svjetlu.
O sigurnosti
● Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i
kad je isključen.
● Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja tako da izvučete mrežni
kabel iz zidne utičnice. Pritom nemojte
povlačiti žicu kabela.
● Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina, odspojite ga iz napajanja i prije daljeg
korištenja ga dajte na provjeru ovlaštenom
servisu.
● Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O postavljanju
● Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili
na mjesta koja su iznimno topla, hladna, prašnjava, zaprljana. vlažna, zagušljiva, podložna
vibracijama i izložena suncu/jakom svjetlu.
● Budite pažljivi kad postavljate zvučnike na
posebno obrađene površine (primjerice
voskom, uljem ili sredstvom za poliranje) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
● Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u
topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na
jako vlažnome mjestu, na leći unutar CD
uređaja se može stvoriti vlaga. Ako se to
dogodi, uređaj neće raditi ispravno. Izvadite
CD diskove i ostavite uređaj uključenim oko
sat vremena dok vlaga ne ispari.
O zagrijavanju
● Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije
kvar.
● Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se ono može
jako zagrijati.
● Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom
slučaju isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od
TV prijemnika.
Čišćenje kućišta
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u
otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite
abrazivna sredstva, prašak ili otapala, kao npr.
razrjeđivač, benzin ili alkohol.
160 W
0,5 W (štedni mod)
MHC-EC68
Odlomite
graničnik
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
● CD-ROM
● CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
● CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni
pomoću funkcije "closing the session"
● CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni na
nekompatibilnom snimaču.
● CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno
finalizirani.
● Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
● Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
● Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice
● Iznajmljeni ili rabljeni diskovi s vidljivim
ostacima ljepila
● Diskovi s ljepljivim ostacima tinte ljepljive na
dodir
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
100 W
0,5 W (štedni mod)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):
Oko 200 T 306 T 415 mm
Masa (bez zvučnika):
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
MHC-EC78
Pri uporabi kaseta duljih od 90 minuta
MHC-EC68
Ne savjetujemo uporabu takvih kaseta, osim za
dugotrajno kontinuirano snimanje ili
reprodukciju.
Čišćenje magnetskih glava
Koristite komercijalno nabavljive suhe ili mokre
kasete za čišćenje nakon svakih 10 sati uporabe,
prije snimanja važnog materijala ili nakon reprodukcije starih kaseta. Zaprljane magnetske glave
mogu prouzročiti smanjenje kvalitete zvuka ili
nemogućnost snimanja/ reprodukcije. Podrobnije podatke potražite u uputama koje se
isporučuju uz kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave kasetom za demagnetiziranje
(opcija). Ako to ne učinite, povećava se šum,
gubit će se visoki tonovi i kasete se neće moći
potpuno obrisati. Podrobnosti potražite u
uputama koje se isporučuju uz kasete za
demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Pojačalo
MHC-EC78
Izlazna snaga (nazivna):
Niski kanal
55 W + 55 W (na 8 ohma, 1 kHz, 1% THD)
Visoki kanal
55 W + 55 W (na 8 ohma, 8 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
Niski kanal
75 W + 75 W (po kanalu na 8 ohma, 1 kHz, 10% THD)
Visoki kanal
75 W + 75 W (po kanalu na 8 ohma, 8 kHz, 10% THD)
MHC-EC68
Izlazna snaga (nazivna):
50 W + 50 W (na 6 ohma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
70 W + 70 W (po kanalu na 6 ohma, 1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN (stereo mini priključak): Osjetljivost 800 mV,
impedancija 22 kiloohma
Izlazi
PHONES (stereo mini priključak): Mogućnost
priključenja slušalica impedancije 8 ohma ili više
SPEAKER: impedancija
MHC-EC78: 8 ohma
MHC-EC68: 6 ohma
CD uređaj
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Laser: Poluvodički (λ = 770 – 810 nm)
Trajanje emisije: kontinuirano
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal-šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 88 dB
Kasetofon
Sustav snimanja: 4 staze, 2-kanalni, stereo
Tuner:
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
Antena:
FM žičana antena
AM okvirna antena
FM tuner:
Opseg ugađanja:
87,5 – 108,0 MHz (korak od 50 Hz)
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM tuner:
Opseg ugađanja: 531 – 1 602 kHz (korak od 9 kHz)
Međufrekvencija: 450 kHz
Zvučnik
SS-EC78/SS-EC78S za MHC-EC78
Sustav: trosistemski, tri zvučnika, bas-refleksni
Zvučnici
Subwoofer: 13 cm, konusni
Niskotonac: 13 cm, konusni
Visokotonac: 4 cm, oblik trube
Nazivna impedancija:
Visoka frekvencija: 8 ohma
Niska frekvencija: 8 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 350 T 220 mm
Masa: Oko 3,5 kg
SS-EC68S/SS-EC68S za MHC-EC68
Sustav: dvosistemski, dva zvučnika, bas-refleksni
Zvučnici
Niskotonac: 16 cm, stožasti
Visokotonac: 4 cm, oblik trube
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 306 T 215 mm
Masa: Oko 2,5 kg
Oko 6 kg
Oko 5,3 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1)/R6 baterije
(veličina AA) (2)/FM žičana antena/AM okvirna antena
(1)/Nožice zvučnika (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
● Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
nekim tiskanim pločicama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
Download PDF

advertising