2-899-690-12 (1)
Mini Hi-Fi
sustav
Upute za uporabu
MHC-RG595/RG495/RG295
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore ureñaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Na ureñaj ne stavljajte upaljene
svijeće.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, na
ureñaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Sustav spojite u lako dostupnu mrežnu utičnicu.
Primijetite li nešto neuobičajeno na sustavu,
odmah odspojite mrežni kabel iz utičnice.
Sustav ne stavljajte u skučen prostor, poput
police za knjige ili ormarića.
Ovaj ureñaj je laserski
proizvod prve klase.
Oznaka CLASS 1
LASER product se
nalazi na stražnjem
dijelu ureñaja.
Nemojte bacati baterije s ostalim
kućnim otpadom, nego ih zbrinite
kao otpad koji sadrži kemijske tvari.
2
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Recikliranjem materijala čuvaju se prirodni
resursi. Podrobnosti o recikliranju ovog proizvoda
zatražite u uredu lokalne samouprave, komunalnoj
tvrtki ili prodavaonici gdje ste kupili ureñaj.
Isporučen pribor: Daljinski upravljač
Napomene o DualDisc diskovima
Ovaj ureñaj je proizveden za reprodukciju diskova
koji su u skladu s DVD standardom. DualDisc je
dvostrani disk na kojem su kombinirani DVD
materijali i digitalni audio materijali. Imajte na
umu da se audio strana DualDisc diska možda
neće moći reproducirati na ovom sustavu jer ne
odgovara CD (Compact Disc) standardu.
Glazbeni diskovi kodirani pomoću
tehnologije zaštite od kopiranja
Ovaj ureñaj služi za reprodukciju diskova u skladu
s Compact Disc (CD) standardom. U zadnje
vrijeme, izdaju se razni glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama zaštite od kopiranja. Obratite
pažnju da meñu tim diskovima ima nekih koji nisu
usklañeni sa CD standardom, te ih ovaj ureñaj
neće moći reproducirati.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
3
Sadržaj
Kontrole i dijelovi uređaja .....................5
Ostalo
U slučaju problema ............................21
Početak
Povezivanje sustava.............................8
Mjere opreza......................................24
Podešavanje sata...............................10
Tehnički podaci .................................26
Osnovne funkcije
Reprodukcija CD/MP3 diska..............11
Slušanje radija....................................12
Reprodukcija kasete ..........................13
Uporaba dodatnih audio
komponenata ....................................14
Podešavanje zvuka ............................14
Promjena indikatora na pokazivaču....15
Ostale funkcije
Izrada vlastitog CD programa
(Program Play) ...................................16
Spremanje radijskih postaja ...............17
Snimanje na kasetu
(Sinkronizirano snimanje CD-a/
Ručno snimanje) ................................18
Kreiranje osobnog efekta zvuka .........19
Uporaba timera..................................19
4
Poruke na pokazivaču .......................23
Kontrole i dijelovi
uređaja
Uređaj
U uputama su opisane kontrole daljinskog
upravljača, no iste funkcije možete izvesti i
istoimenim ili sličnim tipkama na sustavu.
A Tipka ?/1 (uključenje/stanje
pripravnosti) (str. 10, 20, 22)
Pritisnite za uključenje.
B STANDBY indikator (str. 15, 21)
Svijetli kad je ureñaj isključen.
C Tipka CD (str. 11)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Tipka TUNER/BAND (str. 12)
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM načina
prijema.
Uređaj: tipka TAPE A/B (str. 13)
Daljinski upravljač: tipka TAPE
(str. 13)
Pritisnite za odabir funkcije TAPE.
Pritisnite za odabir TAPE A ili TAPE B.
Daljinski upravljač
Tipka AUDIO IN (str. 14)
Pritisnite za odabir funkcije AUDIO IN.
Tipka FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
D SUBWOOFER indikator (samo
MHC-RG595/RG495) (str. 14)
Svijetli kad je subwoofer uključen.
E Tipka SUBWOOFER (samo
MHC-RG595/RG495) (str. 14)
Pritisnite za uključenje/isključenje
subwoofera.
Nastavlja se {
5
F Tipka DISPLAY (str. 15)
Pritisnite za izmjenu informacija na
zaslonu.
G Tipka ILLUMINATION (str. 15)
Pritisnite za promjenu osvjetljenja oko
kontrole VOLUME M.
H Tipke za sinkronizirano snimanje
ili ručno snimanje (str. 18)
tipka REC PAUSE/START, tipka
CD SYNC.
Pritisnite za snimanje na vrpcu.
I Tipka PUSH Z (str. 13)
Pritisnite za ulaganje ili vañenje vrpce.
J Tipke za reprodukciju
(str. 11, 12, 13)
Uređaj: NX (reprodukcija/
pauza)
Daljinski upravljač: N
(reprodukcija), X (pauza)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.
Pritisnite za odabir mape na MP3 disku.
Tipke m/M (brzo pretraživanje
natrag/naprijed) (str. 11, 13)
Pritisnite za pretraživanje zapisa ili
datoteke.
MULTI JOG kontrola (./>
(pretraživanje unatrag/unaprijed),
+/– (ugađanje)) (str. 11, 19)
Okrenite za odabir zapisa ili datoteke.
Okrenite za ugañanje željene postaje. (Isto
kao tipke ./>, +/– na daljinskom
upravljaču)
K Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.
L AUDIO IN priključnica (str. 14)
Za spajanje audio ureñaja.
M Uređaj: kontrola VOLUME
(str. 11, 12, 13, 14)
x (stop) (str. 11, 12, 13)
Okrenite za podešavanje glasnoće.
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Daljinski upravljač: tipka
VOLUME +/– (str. 11, 12, 13, 14)
./> (pretraživanje unatrag/
unaprijed) (str. 11)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Uređaj: tipka TUNING +/- (str. 12)
Daljinski upravljač: tipka +/–
(ugađanje) (str. 12)
Pritisnite za ugañanje željene postaje.
6
Tipka % +/– (odabir mape)
(str. 11)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
N Tipka EQ BAND (str. 19)
Pritisnite za odabir pojasa frekvencije.
O Tipka ENTER (str. 10, 16, 17, 20)
Pritisnite za unos postavki.
P Tipke za podešavanje zvuka
(str. 14, 19)
Uređaj: tipka GROOVE, tipka
SURROUND
Daljinski upravljač: tipka EQ
Pritisnite za odabir zvuka.
Q Tipka Z (otvaranje/zatvaranje)
(str. 11)
Pritisnite za ulaganje i vañenje diska.
R Tipka DISC 1 – 3 (str. 11)
Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
uključenje CD funkcije.
Uređaj: DISC SKIP/EX-CHANGE
(str. 11)
Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
izmjenu diskova tijekom reprodukcije.
Daljinski upravljač: DISC SKIP
(str. 11)
Pritisnite za odabir diska.
S Senzor daljinskog upravljača
(str. 21)
U Tipka REPEAT/FM MODE
(str. 11, 12)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
diska, odabranog zapisa ili datoteke.
Pritisnite za odabir FM načina prijema
(mono ili stereo).
V Pokrov baterijskog pretinca
(str. 10)
W Tipka CLEAR (str. 16)
Pritisnite za brisanje programiranog zapisa.
X Tipka TUNER MEMORY (str. 17)
Pritisnite za odabir pohranjene radijske
postaje.
Y Tipka PLAY MODE/TUNING
MODE (str. 11, 12, 13)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD-a, MP3 diska ili kasete.
Pritisnite za odabir načina ugañanja.
a Tipka SLEEP (str. 19)
Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.
T Tipka CLOCK/TIMER SELECT
(str. 20)
Tipka CLOCK/TIMER SET
(str. 10, 19)
Pritisnite za odabir sata i timera.
7
Početak
Povezivanje sustava
Kod prenošenja sustava
1 Provjerite jesu li svi diskovi uklonjeni iz sustava.
2 Pritisnite CD C za odabir CD funkcije.
3 Pritisnite i zadržite NX J na uređaju, i pritisnite ?/1
A na uređaju dok se ne pojavi "STANDBY".
AM okvirna antena
4 Nakon što se pojavi oznaka "LOCK", odspojite
mrežni kabel.
Subwoofer (samo MHC-RG595/
RG495)
Postavite subwoofer uspravno, kako biste
postigli bolju reprodukciju basova. Takoñer,
subwoofer postavite:
− na čvrstu površinu gdje je manja vjerojatnost
da će doći do jeke.
− najmanje nekoliko centimetara dalje od zida.
− izvan središta prostorije ili police uz zid,
kako biste spriječili pojavu stojnog vala.
Zvučnici i subwoofer
Pričvrstite isporučene podloške za nožice na
donju stranu zvučnikâ i subwoofera, kako biste
spriječili njihovo pomicanje.
FM žičana antena
(Razvucite je vodoravno).
ili
Smeđa strana
za ostale regije
Bijela strana za modele
Sj. Amerike
Jednobojni (Crveni/3)
Subwoofer
S linijama (Crni/#)
Prednji zvučnici za sve modele, subwoofer
za MHC-RG495
Prednji zvučnik (desni)
Subwoofer za MHC-RG595
8
Jednobojni (Crveni/3)
Antene
Pronañite položaj i okrenite antenu koja omogućuje
dobar prijem te podesite antenu.
Držite antene dalje od kabela zvučnika kako biste
spriječili smetnje u zvuku.
Zvučnici i subwoofer
Uložite samo oguljeni dio kabela.
Napajanje
Za modele opremljene
izbornikom napona (voltage
selector): podesite VOLTAGE
SELECTOR na vrijednost
lokalnog napona.
Spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu. Na pokazivaču se
pojavi demo prikaz.
Ukoliko utikač ne odgovara
mrežnoj utičnici, odspojite
isporučeni mrežni adapter
(samo za modele opremljene
adapterom).
S linijama (Crni/#)
Prednji zvučnik (lijevi)
Zidna utičnica
Nastavlja se {
9
Uporaba daljinskog upravljača
Skinite pokrov baterijskog pretinca V i
umetnite dvije priložene R6 (AA) baterije, prvo
s E stranom u skladu s oznakama polariteta,
kao na slici.
Podešavanje sata
1 Pritisnite ?/1 (uključenje/stanje
pripravnosti) A za uključivanje
sustava.
2
Pritisnite CLOCK/TIMER SET T.
Ako se na pokazivaču pojavi indikator
trenutnog moda, više puta pritisnite
./> J za odabir "CLOCK SET" i
zatim pritisnite ENTER O.
Napomene
• Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko
šest mjeseci.
• Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te
različite tipove baterija.
• Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije kako biste spriječili curenje i koroziju.
10
3
Više puta pritisnite ./> J za
podešavanje sati i pritisnite ENTER
O.
4
Na isti način podesite minute.
Kad isključite sustav nakon podešavanja
sati, umjesto demo prikaza se pojavi prikaz
sati.
Ako odspojite mrežni kabel ili doñe do
prekida napajanja, podešenje sata se gubi.
Osnovne funkcije
Reprodukcija CD/MP3
diska
1 Odaberite CD funkciju.
Pritisnite CD C.
2
Stavite disk.
Pritisnite Z Q na ureñaju i stavite disk u
uložnicu s označenom stranom prema gore.
Za stavljanje dodatnih diskova, pritisnite
DISC SKIP R za zakretanje uložnice.
Za zatvaranje uložnice, pritisnite Z Q na
ureñaju još jednom.
Pritom ne pritišćite uložnicu za zatvaranje
kako je ne biste oštetili.
3
Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (ili NX na ureñaju) J.
4
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (ili NX na ureñaju)
J. Za nastavak
reprodukcije, pritisnite
ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x J.
Odabir mape na
MP3 disku
% +/– J.
Odabir zapisa ili
datoteke
./> (ili okrenite
MULTI JOG kontrolu na
ureñaju) J.
Nalaženje dijela
zapisa ili datoteke
Pritisnite i zadržite
m/M J tijekom
reprodukcije i otpustite na
željenom dijelu.
Ponavljanje
reprodukcije
REPEAT U više puta,
dok se na pokazivaču ne
pojavi "REP" ili "REP1".
Odabir diska
DISC SKIP (ili DISC 1 –
3 na ureñaju) R u stop
modu.
Uključenje CD
funkcije
DISC 1 – 3 R na ureñaju
(automatski odabir
izvora).
Izmjena diskova
tijekom
reprodukcije
EX-CHANGE R na
ureñaju.
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite
kontrolu VOLUME na ureñaju) M.
Promjena načina reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY MODE Y kad je
ureñaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu
reprodukciju (prikaz "ALL DISCS" za sve
diskove ili "1 DISC" za jedan disk, ili "%*" za
sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju
u slučajnom redoslijedu ("ALL DISCS SHUF"
za sve diskove, "1 DISC SHUF" za jedan disk
ili "% SHUF*" za mapu) ili programiranu
reprodukciju ("PGM").
* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija % (SHUF)
je ista kao i 1 DISC (SHUF).
Nastavlja se {
11
Napomene o ponavljanju reprodukcije
• Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet
puta.
• Nije moguće odabrati "REP" i "ALL DISCS SHUF"
(svi diskovi u slučajnom redoslijedu) istovremeno.
• "REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili
datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili
nepotrebne mape.
• Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
• MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i
snimljene na disk.
• Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju
ekstenziju ".MP3".
• Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje
nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
• Maksimalni broj:
− mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
− MP3 datoteka je 255.
− MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 300.
− razina mapa (pod-mapa) je 8.
• Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/
snimanje MP3 datoteka, ureñajima i medijima za
snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu prouzročiti smetnje, prekide zvuka ili se uopće
neće reproducirati.
Napomena o reprodukciji multisession
diskova
• Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom,
prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i
reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.
• Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao
CD-DA (audio) disk.
Slušanje radija
1
Odaberite "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNER/BAND C.
2
Odaberite način ugađanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE Y na
daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
"AUTO".
3
Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– na (ili TUNING +/– na
ureñaju) J. Pretraživanje se automatski
zaustavlja kad ureñaj ugodi postaju i
"TUNED" i "STEREO" (za stereo
programe) se pojavi na pokazivaču. Kad
ugodite postaju s RDS uslugom, na
pokazivaču se pojavi i naziv postaje.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
kontrolu VOLUME na ureñaju) M.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite x J.
Ugađanje postaje sa slabim
signalom
Ukoliko se na pokazivaču ne pojavi "TUNED",
i pretraživanje se ne zaustavlja, više puta
pritisnite TUNING MODE Y dok ne nestanu
oznake "AUTO" i "PRESET", te više puta
pritisnite +/– (ili TUNING + / – na ureñaju) J
za ugañanje željene postaje.
Za smanjenje statičkih smetnji
slabe FM stereo postaje
Više puta pritisnite FM MODE U dok se ne
pojavi "MONO", za isključenje stereo prijema.
12
Reprodukcija kasete
1
Odaberite kasetofon.
Više puta pritisnite TAPE (ili TAPE A/B
na ureñaju) C.
2
Umetnite kasetu.
Pritisnite PUSH Z I na ureñaju i stavite
TYPE I (normal) kasetu u kasetofon sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
naprijed. Pazite da vrpca nije zapetljana jer
to može oštetiti kasetu ili ureñaj. Pritisnite
PUSH Z I na ureñaju još jednom za
zatvaranje kasetofona.
3
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije X (ili NX ureñaju) J.
Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x J.
Premotavanje
natrag ili naprijed
m/M J.
Relay
reprodukcija*
PLAY MODE Y
nekoliko puta dok se ne
pojavi "RELAY".
* Nakon reprodukcije prednje strane kasete u pretincu A,
počinje reprodukcija prednje strane kasete u pretincu B.
Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (ili NX na ureñaju) J. Ne
vadite kasetu tijekom reprodukcije ili
snimanja, jer bi time mogli oštetiti kasetu i
kasetofon.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
kontrolu VOLUME na ureñaju) M.
13
Uporaba dodatnih audio
komponenata
1
2
Spojite dodatnu audio
komponentu na AUDIO IN
priključak L na uređaju pomoću
audio analognog kabela (opcija).
Dodavanje zvučnog efekta
Za
Pritisnite
Naglašavanje
niskih zvukova i
snažniji zvuk
GROOVE P na ureñaju
nekoliko puta dok se ne
pojavi "GROOVE".
Surround efekt
Više puta SURROUND
P na ureñaju dok se ne
pojavi "SURR".
Odabir
pohranjenih
postavki zvuka
Više puta EQ P. Za
prekid, pritisnite EQ P
nekoliko puta dok se ne
pojavi "EQ OFF".
Smanjite glasnoću na sustavu.
Pritisnite VOLUME – (ili okrenite kontrolu
VOLUME na ureñaju prema –) M.
3
Podešavanje zvuka
Kao izvor odaberite AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN C na ureñaju.
4
Pokrenite reprodukciju na spojenoj
komponenti.
5
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
kontrolu VOLUME na ureñaju) M.
14
Uključenje subwoofera (samo
MHC-RG595/RG495)
Pritisnite SUBWOOFER E na ureñaju
nekoliko puta dok se ne pojavi "SUB ON".
Indikator SUBWOOFER D na ureñaju svijetli.
Ukoliko kasnije odspojite subwoofer, ponovite
postupak dok se ne pojavi "SUB OFF".
Glasnoća subwoofera je povezana s prednjim
zvučnicima.
Promjena indikatora na
pokazivaču
Za
Pritisnite
Promjenu
osvjetljenja oko
kontrole
VOLUME M
ILLUMINATION G na
ureñaju nekoliko puta.
Promjena
informacija na
pokazivaču*
DISPLAY F nekoliko
puta dok je ureñaj
uključen.
Promjena načina
pokazivača
(pogledajte
nastavak)
DISPLAY F nekoliko
puta dok je ureñaj
isključen.
Napomene o informacijama na
pokazivaču
• Sljedeći podaci se neće se prikazati;
− ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska ovisno o
načinu reprodukcije.
− ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
− preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
• Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno;
− proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita).
− nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa
standardom ISO9660 Level 1 ili 2 ili Joliet u
ekspanzijskom formatu.
• Prikazane su sljedeće informacije:
− ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3
verzije 1 i 2.
− do 30 znakova ID3 tag informacija koje sadrže
velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole
(" $ % ’ ( ) * , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3
disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape
tijekom standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme
reprodukcije kad je ureñaj zaustavljen.
Na ureñaju su dostupni sljedeći načini prikaza.
Način prikaza
Kad je uređaj
isključen1),
Demo prikaz
Umjesto prikaza sata,
pokazivač svijetli i trepće.
Sat
Prikaz sata
Štedni mod
1)
2)
2)
Pokazivač je isključen u
svrhu štednje energije.
Timer i sat i dalje rade.
STANDBY indikator B na ureñaju svijetli kad je
ureñaj isključen.
Kad je sustav u štednom modu, sljedeće funkcije nisu
dostupne:
− podešavanje sata.
− uključenje sustava pritiskom funkcijskih tipaka
(primjerice CD C).
− promjena funkcije uključenja CD-a.
− resetiranje sustava na tvorničke vrijednosti.
15
Ostale funkcije
Izrada vlastitog CD
programa
(Program Play)
Koristite tipke na daljinskom upravljaču za
izradu vlastitog programa.
1
2
3
4
Pritisnite CD C za odabir CD-a.
Kad je uređaj zaustavljen, više puta
pritisnite PLAY MODE Y dok se
ne pojavi "PGM".
Pritisnite DISC SKIP R za odabir
diska.
Više puta pritisnite ./> J
dok se ne pojavi broj željenog
zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više puta
pritisnite % +/– J za odabir željene mape
i zatim odaberite željenu datoteku.
Broj uložnice
Broj odabranog zapisa ili datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije programa
(uključujući odabrani zapis ili datoteku)
5
Pritisnite ENTER O za dodavanje
zapisa ili datoteke programu.
"- -.- -" se pojavi kada ukupno vrijeme
programa prelazi 100 minuta za CD ili kad
odaberite MP3 datoteku.
16
6
Ponovite korake 3 do 5 za
programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, njih ukupno 25.
7
Za pokretanje reprodukcije
programa, pritisnite N J.
Program ostaje aktivan dok ne otvorite
uložnicu diska. Za ponovnu reprodukciju
istog programa, pritisnite N J.
Za prekid reprodukcije programa
Dok je ureñaj zaustavljen više puta pritisnite
PLAY MODE Y dok oznaka "PGM" ne
nestane.
Za brisanje posljednjeg zapisa ili
datoteke iz programa
Pritisnite CLEAR W dok je ureñaj zaustavljen.
Za pregled svih informacija o
programu, poput ukupnog vremena
reprodukcije i broja zapisa
Više puta pritisnite DISPLAY F dok je ureñaj
zaustavljen.
Spremanje radijskih
postaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
kasnije ih brzo ugoditi odabirom njihovog
programskog broja.
Za spremanje koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
1
Ugodite željenu postaju (pogledajte
"Slušanje radija" (str. 12)).
2
Pritisnite TUNER MEMORY X.
6
Za odabir pohranjene postaje, više
puta pritisnite TUNING MODE Y
dok se ne pojavi oznaka "PRESET"
i zatim više puta pritisnite +/– J za
odabir željenog programskog
broja.
Programski broj
3
Pritisnite +/– J više puta za odabir
željenog programskog broja.
Ako je pod odabranim brojem već
pohranjena neka postaja, ona se zamjenjuje
novom.
4
5
Pritisnite ENTER O.
Ponovite korake 1 do 4 za
pohranjivanje drugih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
postaja. Ako odspojite mrežni kabel ili
doñe do prekida napajanja, postaje ostaju
pohranjene oko pola dana.
17
Snimanje na kasetu
Stavite kasetni pretinac B u
pripravno stanje za snimanje.
(Sinkronizirano snimanje CD-a/
Ručno snimanje)
Za CD sinkronizirano snimanje:
Koristite samo TYPE I (normal) kasete za:
Za ručno snimanje:
CD Synchro Snimanje:
Možete snimiti cijeli disk na kasetu. Razina
snimanja se automatski podešava.
Ručno snimanje:
Možete snimati samo željene dijelove s izvora,
uključujući spojene audio komponente.
Za snimanje na kasetu koristite tipke na
ureñaju.
Pritisnite CD SYNC H.
Pritisnite REC PAUSE/START H.
4
Uključite snimanje.
Tijekom snimanja nije moguće slušanje
drugih izvora.
CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite REC PAUSE/START H. Kad je
snimanje dovršeno, CD ureñaj i kasetofon
se automatski zaustavljaju.
Ručno snimanje:
1
Stavite kasetu za snimanje u
kasetni odjeljak B sa stranom za
snimanje okrenutom prema
naprijed, i nakon toga pritisnite
TAPE A/B C nekoliko puta za
odabir TAPE B.
2
Pripremite izvor snimanja.
CD Synchro Snimanje:
Pritisnite CD C za odabir CD funkcije.
Uložite disk koji želite snimiti i pritisnite
DISC SKIP R nekoliko puta za odabir
diska.
Kad snimate mapu s MP3 diska, više puta
pritisnite PLAY MODE Y na daljinskom
upravljaču za odabir "%" i zatim više puta
pritisnite % +/– J za odabir željene
mape.
Za snimanje samo željenih CD zapisa ili
MP3 datoteka željenim slijedom, izvedite
korake 2 do 6 postupka "Izrada vlastitog
CD programa" (str. 16).
Ručno snimanje:
Odaberite željeni izvor za snimanje.
18
3
Pritisnite REC PAUSE/START H, i nakon
toga pokrenite reprodukciju na željenom
izvoru. Ukoliko su tijekom snimanja s
radija prisutne smetnje, promijenite položaj
antene.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x J.
Napomene:
• Snimanje se zaustavlja ukoliko promijenite funkciju na
ureñaju.
• Prilikom ulaza glasnih signala, sustav automatski
podešava razinu snimanja kako bi spriječio izobličenje
snimljenog zvuka (Auto Level Control funkcija).
• Tijekom sinkroniziranog snimanja CD-a, nije moguće
izvaditi disk.
Kreiranje osobnog
efekta zvuka
Moguće je povisiti ili sniziti odreñene
frekvencijske razine, te pohraniti postavke pod
stavkom "USER" u memoriji.
1
Odaberite osnovne značajke zvuka
koristeći EQ, SURROUND i
GROOVE na uređaju P.
2
Pritisnite EQ BAND N nekoliko
puta za odabir frekvencijskog
područja i nakon toga okrenite
MULTI JOG kontrolu J na uređaju
za podešavanje razine frekvencije.
Ponovite za svako područje koje
želite podesiti.
Frekvencijski pojas
Frekvencijska razina
Uporaba timera
Sustav ima tri timera. Nije moguće istovremeno
uključiti Play Timer i Rec Timer. Koristite li
bilo koji u kombinaciji sa Sleep Timerom,
Sleep Timer ima prednost.
Sleep Timer:
Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu. Ovaj
timer radi i ako sat nije podešen.
Više puta pritisnite SLEEP Z. Odaberete li
"AUTO", sustav se automatski isključuje nakon
kraja reprodukcije CD-a ili kasete, ili nakon
100 minuta. Nemojte odabrati "AUTO" tijekom
sinkroniziranog snimanja vrpce.
Play Timer:
Probudite se uz glazbu s CD-a, kasete ili radija
u podešeno vrijeme.
Rec Timer:
Moguće je snimanje programa radijske postaje
u podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom i Rec Timerom
koristite tipke na daljinskom upravljaču.
Provjerite jeste li podesili sat.
3
Pritisnite i zadržite EQ P dok se
ne pojavi "COMPLETE".
1
Za Play Timer
Pripremite izvor i pritisnite VOLUME +/–
M za ugañanje glasnoće.
Za početak od odreñenog CD zapisa ili
MP3 datoteke, načinite CD program (str. 16).
Postavka je pohranjena u memoriju.
4
Za uključenje osobnog efekta
zvuka, nekoliko puta pritisnite EQ
P, dok se ne pojavi "USER".
Za Rec Timer
Ugodite pohranjenu radijsku postaju (str. 17).
Za isključenje efekta zvuka
Nekoliko puta pritisnite EQ P, dok se ne
pojavi "EQ OFF".
Pripremite izvor.
2
Pritisnite CLOCK/TIMER SET T.
Nastavlja se {
19
3
Više puta pritisnite ./> J za
odabir "PLAY SET" ili "REC SET" i
pritisnite ENTER O.
Pojavi se poruka "ON" i indikator sati
trepće.
4
Podesite vrijeme početka
reprodukcije ili snimanja.
Više puta pritisnite ./> J za
podešavanje sata i pritisnite ENTER O.
Trepće indikator minuta. Koristite gornji
postupak za podešavanje minuta.
5
Podesite vrijeme završetka
reprodukcije ili snimanja na isti
način kao u koraku 4.
6
Odaberite izvor ili pripremite vrpcu.
Za Play Timer
Više puta pritisnite ./> J dok se ne
pojavi indikator odabranog izvora i
pritisnite ENTER O. Na pokazivaču se
pojave indikatori podešenog timera.
Za Rec Timer
Uložite kasetu za snimanje. Na pokazivaču
je prikazan podešen timer.
7
Isključite sustav tipkom ?/1
(uključenje) A.
Sustav se uključuje 15 sekundi prije
podešenog vremena. Ako je sustav
uključen u podešeno vrijeme, Play Timer i
Rec Timer se neće aktivirati.
20
Za aktiviranje ili provjeru timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT T, više
puta pritisnite ./> J dok se ne pojavi
indikator "PLAY SELECT" ili "REC SELECT"
i pritisnite ENTER O.
Za isključenje timera
Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi
indikator "TIMER OFF" i pritisnite ENTER O.
Za promjenu podešenja
Počnite iznova od koraka 1.
Savjeti
• Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga god
ručno ne isključite.
• Tijekom uporabe Rec Timera, glasnoća je smanjena na
minimum.
• Podešenje Rec Timera se automatski poništava nakon
uključenja Rec Timera.
Ostalo
U slučaju problema
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite simptom u donjem popisu i
pokušajte riješiti problem prema
savjetima.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte Sony zastupnika.
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
• Ako vaš sustav ima preklopku za odabir
napona, je li ona u odgovarajućem položaju?
• Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Da li nešto blokira otvore za ventilaciju na
stražnjoj strani ureñaja?
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovo spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, kontaktirajte Sony zastupnika.
Općenito
Pokazivač počinje treptati odmah po
priključenju mrežnog kabela čak i ako
niste uključili uređaj.
• Jednom pritisnite DISPLAY F kad je ureñaj
isključen. Demo se isključuje.
Zvuk dolazi iz jednog kanala, ili lijevi i
desni kanal nisu balansirani
• Postavite zvučnike simetrično.
• Spojite samo isporučene zvučnike.
Ne čuju se basovi.
• Provjerite da li je iscrtani (ili jednobojni)
kabel spojen u – (ili +) priključnicu zvučnika.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku izmeñu daljinskog
upravljača i senzora S na ureñaju te
odmaknite sustav od fluorescentnog svjetla.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
• Približite daljinski upravljač ureñaju.
CD/MP3 reprodukcija
Zvuk preskače ili se reprodukcija ne
pokreće.
• Očistite ili zamijenite disk.
• Odmaknite sustav od izvora vibracija
(primjerice, na stabilnu površinu).
• Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite
na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama
može doći do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
• Vratite se na standardnu reprodukciju s više
pritisaka tipke PLAY MODE Y dok ne
nestanu oznake "PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje dulje no
obično.
• Sljedećim diskovima je potrebno duže
vrijeme za pokretanje reprodukcije.
− diskovi sa složenom strukturom mapa.
− multisession diskovi.
− nefinalizirani diskovi (oni na koje je moguće
dodatno snimati).
− diskovi s previše mapa.
Tuner
Čuje se jaki šum ili brujanje/ nije moguć
prijem postaja (trepću oznake "TUNED"
i "STEREO").
• Pravilno spojite antenu.
• Pronañite lokaciju i orijentaciju za dobar
prijem i zatim ponovo podesite antenu.
• Spojite komercijalno nabavljivu vanjsku
antenu.
• Isključite obližnje električne ureñaje.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od ureñaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite ureñaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Nastavlja se {
21
Kasetofon
Resetiranje sustava
Čuje se izraženo zavijanje i
podrhtavanje zvuka ili se zvuk gubi.
• Očistite mehanizam kasetofona te očistite i
demagnetizirajte glave kasetofona. Pogledajte
"Mjere opreza" za detalje (str. 24).
Ako sustav još uvijek ne radi kako treba,
resetirajte ga na tvorničke vrijednosti. Ureñaj
nije moguće resetirati u štednom modu.
Za to koristite tipke na ureñaju.
1 Odspojite i spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
Za bolji prijem
Isključite CD ureñaj pomoću funkcije CD
power management. Tvornički je CD ureñaj
uvijek uključen. Postavku nije moguće
izmijeniti u štednom modu.
Za ovo koristite tipke na ureñaju.
1 Pritisnite CD C za odabir CD-a.
2 Tipkom ?/1 A isključite sustav.
3 Nakon što oznaka "STANDBY" prestane
treptati, pritisnite ?/1 A dok držite
pritisnutom tipku x J.
Pojavi se poruka "CD POWER OFF". Kad je
CD ureñaj isključen, vrijeme očitavanja
diska se produljuje. Za uključenje CD
ureñaja, ponovite ovaj postupak dok se ne
pojavi poruka "CD POWER ON".
22
2 Istodobno pritisnite x, NX J i DISC 1
R.
Sva korisnička podešenja, poput pohranjenih
postaja, timera i sata se brišu.
Poruke na pokazivaču
COMPLETE: Postupak je izveden pravilno.
LOCKED: Uložnica diska se ne otvara.
Obratite se najbližem Sony dobavljaču.
NO DISC: Nema diska u uložnici, ili ste uložili
disk koji se ne može reproducirati.
NO STEP: Svi programirani zapisi su obrisani.
NO TAB: Snimanje nije moguće, jer je na
kaseti slomljen zaštitni graničnik.
NO TAPE: Nije uložena kaseta.
NOT IN USE: Pritisnuli ste nevažeću tipku.
OVER: Došli ste do kraja diska pritiscima tipke
M J tijekom reprodukcije ili u pauzi.
PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili
timer dok je timer aktivan.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE Y
tijekom reprodukcije.
READING: Sustav očitava informacije s diska.
Neke tipke nisu dostupne.
SET CLOCK: Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili sat.
SET TIMER: Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili Play Timer ili Rec Timer.
STEP FULL: Pokušali ste programirati preko
26 zapisa ili datoteka.
OFF TIME NG: Podesili ste isto vrijeme
početka i završetka Play Timera ili Rec
Timera.
Primjeri prikaza
Prikaz
označava
2 (dva)
5 (pet)
6 (šest)
8 (osam)
0 (nula)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
! ili I
"
$
%
,
.
?
@
^
23
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili
multisession
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni
pomoću funkcije "closing the session"
• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni na
nekompatibilnom snimaču.
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno
finalizirani.
• Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
• Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
• Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice
• Iznajmljeni ili rabljeni diskovi s vidljivim
ostacima ljepila
• Diskovi s ljepljivim ostacima tinte
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpicom za
čišćenje ravnim potezima od središta prema
rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala
(npr. benzin, razrjeñivač), sredstva za
čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne
ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u
automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
24
O sigurnosti
• Ureñaj nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i
kad je isključen.
• Nećete li koristiti ureñaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete
mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom
nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u ureñaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
• Ureñaj nemojte postavljati u kosi položaj ili
na mjesta koja su iznimno topla, hladna,
prašnjava, zaprljana. vlažna, zagušljiva,
podložna vibracijama i izložena suncu/jakom
svjetlu.
• Budite pažljivi kad postavljate zvučnike na
posebno obrañene površine (primjerice
voskom, uljem ili sredstvom za poliranje) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Ako ste ureñaj unijeli izravno iz hladnog u
topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na
jako vlažnome mjestu, na leći unutar CD
ureñaja se može stvoriti vlaga. Ako se to
dogodi, ureñaj neće raditi ispravno. Izvadite
CD diskove i ostavite ureñaj uključenim oko
sat vremena dok vlaga ne ispari.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada ureñaj zagrijava, to nije
kvar.
• Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo
slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se ono
može jako zagrijati.
• Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom
slučaju isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od TV
prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ukoliko se na TV zaslonu dulje vrijeme
nalazi mirna slika čiji je izvor ovaj sustav, može
doći do oštećenja TV zaslona. Projekcijski TV
zasloni su posebno podložni ovoj pojavi.
Čišćenje kućišta
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u
otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite
abrazivna sredstva, prašak ili otapala, kao npr.
razrjeñivač, benzin ili alkohol.
Pri uporabi kaseta duljih od 90 minuta
Ne savjetujemo uporabu takvih kaseta, osim za
dugotrajno kontinuirano snimanje ili
reprodukciju.
Čišćenje magnetskih glava
Koristite komercijalno nabavljive suhe ili
mokre kasete za čišćenje nakon svakih 10 sati
uporabe, prije snimanja važnog materijala ili
nakon reprodukcije starih kaseta. Zaprljane
magnetske glave mogu prouzročiti smanjenje
kvalitete zvuka ili nemogućnost
snimanja/reprodukcije. Podrobnije podatke
potražite u uputama koje se isporučuju uz kasete
za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze
u dodir s vrpcom. Za to se poslužite kasetama
za demagnetiziranje (opcija). Podrobnije
podatke potražite u uputama koje se isporučuju
uz kasete za demagnetiziranje.
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja
ili presnimavanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B
kao na slici.
Odlomite
graničnik
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
25
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
MHC-RG595
Prednji zvučnik
Izlazna snaga (nazivna): 110 + 110 W (6
ohma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna): 180 W +
180 W (po kanalu na 6 ohma, 1 kHz, 10%
THD)
Subwoofer
RMS izlazna snaga (referentna): 180 W (na
6 ohma, 80 Hz, 10% THD)
MHC-RG495
Prednji zvučnik
Izlazna snaga (nazivna): 95 W + 95 W (na
6 ohma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna): 155 W +
155 W (po kanalu na 6 ohma, 1 kHz, 10%
THD)
Subwoofer
RMS izlazna snaga (referentna): 155 W (na
6 ohma, 80 Hz, 10% THD)
MHC-RG295
Izlazna snaga (nazivna): 95 W + 95 W (na
6 ohma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna): 155 W +
155 W (po kanalu 6 ohma, 1 kHz, 10%
THD)
26
CD uređaj
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Laser: Poluvodički laser (λ=790 nm)
Trajanje emisije: kontinuirano
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Odnos signal-šum: preko 90 dB
Dinamički opseg: preko 90 dB
Kasetofon
Sustav snimanja: 4 staze, 2 kanala, stereo
Frekvencijski odziv: 50 – 13 000 Hz (±3 dB),
uporabom Sony TYPE I kasete
Zavijanje i podrhtavanje: ±0,15% W. Peak (IEC),
0,1% W. RMS (NAB), ±0,2% W. Peak (DIN)
Tuner:
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner:
Opseg ugañanja:
87,5 – 108,0 MHz (korak od 50 Hz)
Antena: FM žičana antena
Priključnica antene: 75 ohma, nebalansirano
Meñufrekvencija: 10,7 MHz
AM tuner:
Opseg ugañanja:
531 – 1 602 kHz (korak od 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena, vanjska priključnica
Meñufrekvencija: 450 kHz
Zvučnik
MHC-RG595
Prednji zvučnik SS-RG595 za MHC-RG595
Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni,
bas-refleksni
Zvučnici: subwoofer 13 cm, stožasti,
niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac: 5
cm, cjevasti (horn)
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 360 T 235 mm
Masa: Oko 3,8 kg neto po zvučniku
Subwoofer SS-WG595 za MHC-RG595
Sustav zvučnika: dvostruki stožasti
Zvučnici: niskotonac 20 cm, stožasti,
pasivni radijator 25 cm
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 320 T 400 T 330 mm
Masa: Oko 7,2 kg
MHC-RG495
Prednji zvučnik SS-RG595 za MHC-RG495
Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni,
bas-refleksni
Zvučnici: subwoofer 13 cm, stožasti,
niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac:
5 cm cjevasti (horn)
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 360 T 235 mm
Masa: Oko 3,8 kg neto po zvučniku
Subwoofer SS-WG495 za MHC-RG495
Sustav zvučnika: bas-refleksni
Zvučnici: niskotonac 20 cm, stožasti
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 265 T 325 T 325 mm
Masa: Oko 5,8 kg
MHC-RG295
Prednji zvučnik SS-RG595 za MHC-RG295
Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni,
bas-refleksni
Zvučnici: subwoofer 13 cm, stožasti,
niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac:
5 cm, cjevasti (horn)
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 220 T 360 T 235 mm
Masa: Oko 3,8 kg neto po zvučniku
Nastavlja se {
27
Općenito
Napajanje
AC 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja
MHC-RG595: 205 W
0,5 W (u štednom modu)
MHC-RG495: 245 W
0,5 W (u štednom modu)
MHC-RG295: 185 W
0,5 W (u štednom modu)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): oko 280 T 328
T 412,3 mm
Masa (bez zvučnika):
MHC-RG595: oko 9,5 kg
MHC-RG495: oko 9,5 kg
MHC-RG295: oko 9,3 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1)/R6
baterije (veličina AA) (2)/AM okvirna antena
(1)/FM žična antena (1)/Podlošci za zvučnike
MHC-RG595/RG495 (12), MHC-RG295 (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
• Potrošnja energije u pripravnom stanju:
0,5 W.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u odreñenim otisnutim
programskim pločama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u kućištima.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising