2-639-174-12(1)
Mini HI-FI sustav
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na
donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.
Broj modela___________________ Serijski broj___________________
MHC-EC50
http://www.sony.net
©2005 Sony Corporation
OPREZ
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
na uređaj ne stavljajte posude ispunjene
tekućinom, poput vaza.
Spojite uređaj na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu
uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja.
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava opasnost za vid.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod prve klase.
Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT se
nalazi na stražnjem
dijelu uređaja.
Odlaganje islužene
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
zemljama Europe sa
sustavima za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na
ambalaži označava da se proizvod
prilikom odlaganja ne smije tretirati kao
kućni otpad. Odnesite ga u centar za
skupljanje električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda
sprječavaju se potencijalne negativne
posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje.
Recikliranje materijala od kojih je
proizvod sastavljen pomaže u čuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda
obratite se u lokalni gradski ured,
komunalnu službu ili mjesto prodaje.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Glazbeni diskovi sa
sustavom zaštite
autorskih prava
Osnovne funkcije
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju
CD diskova koji podržavaju Compact
Disk (CD) standard. Odnedavna, neke
tvrtke koje proizvode glazbene CD
diskove, prodaju diskove s tehnologijom
zaštite autorskih prava. Obratite pažnju na
to da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i da ih možda nećete moći
reproducirati na ovom uređaju.
MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i
Thomson.
CD E na daljinskom
upravljaču.
Tunera
TUNER/BAND E.
Kasetofona
TAPE E na daljinskom
upravljaču.
Komponente*
(spojene audio
kabelom)
FUNCTION E više
puta dok se ne pojavi
"AUDIO IN".
Podešavanje zvuka
Ugađanje glasnoće
Napomena o DualDisc
diskovima
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču (ili zakrenite kontrolu
VOLUME na uređaju) O.
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su
na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a
na drugoj audio podaci. Imajte na umu da
se audio podaci možda neće reproducirati
na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju
CD standardu.
Za dodavanje zvučnog efekta
Za
Pritisnite
Postizanje dina- DSGX I na uređaju.
mičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
EQ P.
Podešavanje
zvučnog efekta
Reprodukcija CD/MP3
diska
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Povezivanje sustava
Prije uporabe sustava
Uporaba daljinskog upravljača
Antene
Prilikom prenošenja sustava
FM žičana antena
(Razvucite je vodoravno.)
Pritisnite
CD-a
* Ako komponenta ima funkciju AVLS
(Automatic Volume Limiter System) ili BASS
BOOST, isključite je kako bi izbjegli
izobličenje zvuka.
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
prilagođenja koja nisu izričito odobrena u
ovom priručniku mogu uzrokovati probleme
pri uporabi uređaja.
Držite antene dalje od kabela zvučnika
kako bi spriječili smetnje u zvuku
Za odabir
1 Izvadite sve diskove kako ne bi oštetili
mehanizam CD uređaja.
2 Pritisnite i zadržite CD u (reprodukcija/
pauza) na uređaju, i pritisnite ?/1 dok se
ne pojavi "STANDBY".
3 Odspojite mrežni kabel nakon što se
pojavi "LOCK".
Skinite pokrov baterijskog pretinca U i
umetnite dvije R6 (AA) baterije (nisu dio
isporuke), prvo s E stranom u skladu s
oznakama polariteta, kao na slici.
1 Odaberite CD.
Pritisnite CD na daljinskom upravljaču
(ili više puta FUNCTION) E.
2 Stavite disk.
Pritisnite Z (izbacivanje diska) J na
uređaju i stavite disk u uložnicu s
označenom stranom prema gore. Za
stavljanje dodatnog diska, pomaknite
uložnicu kao što je prikazano niže.
Za zatvaranje uložnice, pritisnite Z J
na uređaju. Pritom ne pritišćite
uložnicu, kako je ne bi oštetili.
Napon
Podešavanje sata
Kod modela s preklopkom za odabir napona
(VOLTAGE SELECTOR), postavite je u
položaj koji odgovara naponu vaše mreže.
Jednobojni (Crveni/3)
Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite
isporučeni adapter utikača (samo za modele
isporučene s adapterom).
Lijevi zvučnik
Jednobojni ( Crni/#)
Desni zvučnik
Zvučnici
Pričvrstite isporučene podloške na dno
zvučnika, kao zaštitu od prevrtanja.
Zidna utičnica
REPEAT Q na daljinskom upravljaču više
puta, dok se na pokazivaču ne pojavi "REP".
Promjena načina reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY MODE Q kad
je uređaj zaustavljen. Možete odabrati
standardnu reprodukciju (bez prikaza za
sve diskove ili "1 DISC" za jedan disk ili
"!" za sve MP3 datoteke u mapi na
disku), reprodukciju u slučajnom redoslijedu
("SHUF" za sve diskove, "1 DISC SHUF"
za jedan disk ili "! SHUF*" za mapu) ili
programiranu reprodukciju ("PGM").
* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija !
(SHUF) je ista kao i 1 DISC (SHUF).
Napomene o ponavljanju reprodukcije
• Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju
Više puta pritisnite FM MODE Q na
daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
"MONO", za isključenje stereo prijema.
Reprodukcija kasete
Koristite tipke na uređaju.
1 Odaberite kasetofon.
Više puta pritisnite FUNCTION (ili
TAPE na daljinskom upravljaču) E.
2 Umetnite kasetu.
Pritisnite xZ (stop/izbacivanje) D na
uređaju i stavite kasetu u kasetofon.
Pazite da vrpca nije zapetljana jer to
može oštetiti kasetu ili uređaj.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) D na
uređaju.
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) D na uređaju.
Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
xZ (stop/izbacivanje)
D na uređaju.
Premotavanje
natrag ili
naprijed*
m/M D na uređaju.
do pet puta.
• Nije moguće odabrati "REP" i "SHUF" (svi
diskovi u slučajnom redoslijedu) istovremeno.
• "REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa
ili datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste
zapisa ili nepotrebne mape.
• Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
• MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su
i snimljene na disk.
• Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje
imaju ekstenziju ".MP3".
• Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom
".MP3" koje nisu MP3, može doći do pojave
smetnji ili kvarova.
• Maksimalni broj:
− mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
− MP3 datoteka je 255.
− MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 256.
− razina mapa (pod-mapa) je osam.
• Kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/snimanje MP3 datoteka, uređajima i
medijima za snimanje nije zajamčena.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti
smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće
reproducirati.
* Nakon premotavanja vrpce do kraja, pritisnite
xZ (stop/izbacivanje) D na uređaju.
Napomena
Nemojte isključivati sustav tijekom reprodukcije
ili snimanja.
Promjena indikatora na
pokazivaču
Za promjenu Pritisnite
Informacija na
pokazivaču1)
DISPLAY F više puta
kad je sustav uključen.
Prikaza (sat)
DISPLAY F kad je
sustav isključen2). Točno
vrijeme je prikazano na
osam sekundi.
1)
oko šest mjeseci.
• Nemojte istodobno koristiti staru i novu
bateriju te različite tipove baterija.
• Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže
vrijeme, izvadite baterije kako bi spriječili
curenje i koroziju.
Umetnite samo oguljeni dio kabela
Ponavljanje
reprodukcije
Za smanjenje statičkih smetnji
slabe FM stereo postaje
Napomena o reprodukciji
multisession diskova
• Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom,
Napomene o uporabi daljinskog
upravljača
• Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati
AM okvirna antena
Nalaženje dijela Pritisnite i zadržite
zapisa ili
m/M (traženje
datoteke
natrag/naprijed) G
tijekom reprodukcije i
otpustite na željenom
dijelu.
1 Uključite sustav.
Pritisnite ?/1 (uključenje) A.
2 Odaberite mod podešavanja sata.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET S na
daljinskom upravljaču. Ako se na
pokazivaču pojavi indikator trenutnog
moda, više puta pritisnite ./> G
na daljinskom upravljaču za odabir
"CLOCK" i zatim pritisnite ENTER T
na daljinskom upravljaču.
3 Podesite točno vrijeme.
Više puta pritisnite ./> G na
daljinskom upravljaču i pritisnite
ENTER T na daljinskom upravljaču.
Na isti način podesite minute.
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do
prekida napajanja, podešenje sata se gubi.
Odabir izvora
Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta
FUNCTION E).
3 Odaberite disk.
Ukoliko su trenutno zaustavljeni,
pritisnite DISC SKIP na daljinskom
upravljaču (ili DISC SKIP/
EX-CHANGE na uređaju) N. Za
izmjenu diskova u ostalim funkcijama,
pritisnite DISC 1 – 3 K na uređaju.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) D (ili CD
u (reprodukcija/pauza) E na uređaju).
Za izmjenu ostalih diskova tijekom
reprodukcije, pritisnite DISC SKIP/EXCHANGE na uređaju N.
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) D na
daljinskom upravljaču
(ili CD u E na
uređaju). Za nastavak
reprodukcije, pritisnite
ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x (stop) R.
Odabir mape na ! +/– H.
MP3 disku
Odabir zapisa ili ./> (natrag/
datoteke
naprijed) na daljinskom
upravljaču (l/L
na uređaju) G.
prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i
reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.
• Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se
kao CD-DA (audio) disk.
Slušanje radija
1 Odaberite "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNER/BAND E.
2 Odaberite način ugađanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE
Q na daljinskom upravljaču dok se ne
pojavi "AUTO".
3 Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– na daljinskom upravljaču
(ili TUNING + ili – na uređaju) G.
Pretraživanje se automatski zaustavlja
kad uređaj ugodi postaju.
2)
Primjerice, možete provjeriti informacije o
CD/MP3 disku, poput broja zapisa/datoteke ili
naziva mape tijekom standardne reprodukcije
ili ukupno vrijeme reprodukcije kad je uređaj
zaustavljen.
Kad je sustav isključen, svijetli STANDBY B.
Napomene o informacijama na
pokazivaču
• Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
− ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
− proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije
MP3 datoteke enkodirane uz uporabu VBR
(varijabilna brzina bita) tijekom reprodukcije
ili pretraživanja prema naprijed/natrag
unutar zapisa.
− nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa
standardom ISO9660 Level 1 ili 2.
• Prikazane su sljedeće informacije:
− ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se
koriste ID3 verzije 1 i 2.
− do 15 znakova ID3 tag informacija koje
sadrže velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i
simbole (' < > * + , – / @ [ \ ] _).
Pritisnite x (stop) R.
Uporaba dodatnih audio
komponenata
Ugađanje postaje sa slabim signalom
Spajanje slušalica (opcija)
Više puta pritisnite TUNING MODE Q
na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
"MANUAL" i zatim više puta pritisnite
+/– na daljinskom upravljaču (ili
TUNING + ili – na uređaju) G za
ugađanje željene postaje.
Spojite slušalice na priključak PHONES
L na uređaju.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Spajanje dodatne audio
komponente
Spojite dodatnu audio komponentu na
AUDIO IN priključak M na uređaju
pomoću audio kabela (opcija). Smanjite
glasnoću na sustavu i zatim kao izvor
odaberite AUDIO IN.
Ostale funkcije
U slučaju problema
Programski broj
Izrada vlastitog CD
programa (Program Play)
Koristite tipke na daljinskom upravljaču
za izradu vlastitog programa.
1 Pritisnite CD E za odabir CD-a.
2 Kad je uređaj zaustavljen, više puta
pritisnite PLAY MODE Q dok se ne
pojavi "PGM".
3 Pritisnite DISC SKIP N za odabir
diska.
4 Više puta pritisnite ./> (ili
l/L na uređaju) G dok se ne
pojavi broj željenog zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više
puta pritisnite ! +/– H za odabir
željene mape i zatim odaberite željenu
datoteku.
Broj odabranog zapisa ili datoteke
5 Pritisnite ENTER T za dodavanje
zapisa ili datoteke programu.
6 Ponovite korake 3 do 5 za
programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, njih ukupno 15.
7 Za pokretanje reprodukcije
programa, pritisnite N D na (ili
CD/u E na uređaju).
Program ostaje pohranjen dok ne
otvorite CD uložnicu. Za ponovnu
reprodukciju, odaberite CD i pritisnite
N D (ili CD/u E na uređaju).
Za prekid reprodukcije programa, dok je
uređaj zaustavljen više puta pritisnite
PLAY MODE Q dok oznaka "PGM" ne
nestane.
Za brisanje posljednjeg zapisa ili datoteke
iz programa, pritisnite CLEAR V na
daljinskom upravljaču dok je uređaj
zaustavljen.
Za pregled informacija o programu, poput
ukupnog broj zapisa, više puta pritisnite
DISPLAY F.
Pohranjivanje radijskih
postaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje
i kasnije ih izravno ugoditi odabirom
njihovog programskog broja.
Za pohranjivanje koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
1 Više puta pritisnite TUNER/BAND
E za odabir "FM" ili "AM".
2 Više puta pritisnite TUNING MODE
Q dok se ne pojavi "AUTO" (ako
postaja ima slab signal, pojavi se
"MANUAL").
3 Pritisnite +/– (ili TUNING + ili – na
uređaju) G za ugađanje željene
postaje.
Pretraživanje se automatski zaustavi
kad postaja bude pronađena i zatim se
pojave oznake "TUNED" i "STEREO"
(za stereo programe).
Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i
pretraživanje se ne zaustavi, pritisnite
TUNING MODE Q dok se ne pojavi
"MANUAL" i više puta pritisnite +/–
(ili TUNING + ili – na uređaju) G za
ugađanje željene postaje.
4 Pritisnite TUNER/MEMORY Q na
daljinskom upravljaču.
5 Pritisnite +/– (ili TUNING + ili – na
uređaju) G za odabir željenog
programskog broja.
Ako je pod odabranim brojem već
pohranjena neka postaja, ona se
zamjenjuje novom.
6 Pritisnite ENTER T.
7 Ponovite korake 1 do 6 za
pohranjivanje drugih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
postaja. Ako odspojite mrežni kabel ili
dođe do prekida napajanja, postaje
ostaju pohranjene oko pola dana.
8 Za odabir pohranjene postaje, više
puta pritisnite TUNING MODE Q
dok se ne pojavi oznaka "PRESET"
i zatim više puta pritisnite +/– (ili
TUNING + ili – na uređaju) G za
odabir željenog programskog broja.
Za promjenu AM intervala ugađanja na 9
kHz, ugodite bilo koju AM postaju i
isključite uređaj.
Pritisnite DISPLAY F za prikaz sata i
dok držite TUNING + G pritisnutim na
uređaju, pritisnite ?/1 A, na uređaju. Sve
AM pohranjene postaje se brišu. Za
vraćanje tvorničke postavke koraka
ugađanja, ponovite postupak.
Snimanje na kasetu
Koristite samo TYPE I (normal) kasetu.
Možete snimati samo željene dijelove s
izvora, uključujući spojene audio
komponente.
Za snimanje na kasetu koristite tipke na
uređaju.
1 Stavite kasetu za snimanje u
kasetofon sa stranom za snimanje
okrenutom prema gore.
2 Pripremite izvor snimanja.
Odaberite željeni izvor.
Uložite disk koji želite snimiti i
pritisnite DISC SKIP N za odabir
diska.
Kad snimate mapu s MP3 diska, više
puta pritisnite PLAY MODE Q na
daljinskom upravljaču za odabir "!" i
zatim više puta pritisnite ! +/– H za
odabir željene mape.
Za snimanje samo željenih CD zapisa
ili MP3 datoteka željenim slijedom,
izvedite korake 2 do 5 postupka "Izrada
vlastitog CD programa".
3 Počnite snimati.
Pritisnite z (snimanje) D i pokrenite
reprodukciju željenog izvora.
Reprodukcija CD-a počinje automatski.
Ako se kod snimanja radijskog programa
pojavi šum, preusmjerite antenu.
Tijekom snimanja ne možete slušati
druge izvore.
Za zaustavljanje snimanja pritisnite xZ D.
Savjet
Savjetujemo da prvo pritisnete X D i zatim xZ
D za sprečavanje pojave smetnji prilikom
prekida snimanja.
Uporaba timera
Odaberete li "AUTO", sustav se
automatski isključi nakon završetka
reprodukcije tekućeg diska ili kasete ili za
100 minuta.
Ako je u podešeno vrijeme u tijeku
reprodukcija ili snimanje kasete, sustav se
isključuje nakon završetka.
Play Timer:
Možete se probuditi uz CD ili radio u
podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom koristite
tipke na uređaju.
Provjerite jeste li podesili sat.
1 Pripremite izvor.
Pripremite izvor i pritisnite VOLUME
+/– (ili zakrenite kontrolu VOLUME na
uređaju) O za ugađanje glasnoće.
Za početak od određenog CD zapisa ili
MP3 datoteke, načinite CD program.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET S.
3 Više puta pritisnite ./> G za
odabir "PLAY" i pritisnite ENTER T.
Pojavi se poruka "ON TIME" i
indikator sati trepće.
4 Podesite vrijeme početka
reprodukcije.
Više puta pritisnite ./> G za
podešavanje sata i pritisnite ENTER
T.
Trepće indikator minuta. Koristite gornji
postupak za podešavanje minuta.
5 Podesite vrijeme završetka
reprodukcije na isti način kao u
koraku 4.
6 Odaberite izvor.
Više puta pritisnite ./> G dok
se ne pojavi indikator odabranog izvora
i pritisnite ENTER T. Na pokazivaču
se pojave indikatori podešenog timera.
7 Isključite sustav tipkom ?/1 A.
Ako je sustav uključen u podešeno
vrijeme, Play Timer se neće aktivirati.
Za aktiviranje ili provjeru timera, pritisnite
CLOCK/TIMER SELECT S, više puta
pritisnite ./> G dok se ne pojavi
indikator "PLAY" i pritisnite ENTER T.
Za isključenje timera, ponovite gornji
postupak dok se ne pojavi indikator "OFF"
i pritisnite ENTER T.
Za promjenu podešenja, počnite iznova od
koraka 1.
Savjet
Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga
god ručno ne isključite.
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel
čvrsto utaknut u utičnicu i jesu li
zvučnici dobro priključeni.
2 Pronađite simptom u donjem popisu
i pokušajte riješiti problem prema
savjetima.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte Sony zastupnika.
Ako trepće indikator
STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i
provjerite sljedeće.
• Ako vaš sustav ima preklopku za
odabir napona, je li ona u
odgovarajućem položaju?
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovo spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, kontaktirajte Sony zastupnika.
Općenito
Nema zvuka.
• Jesu li + i – kabel zvučnika kratko
spojeni?
• Spojite samo isporučene zvučnike.
• Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Zvuk dolazi iz samo jednog
kanala, ili balans lijevo/desno
nije dobar.
• Postavite zvučnike simetrično.
• Spojite samo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji
uzrokuje smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma
(dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i senzora C na uređaju te
odmaknite sustav od fluorescentnog
svjetla.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru sustava.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
CD/MP3 reprodukcija
Zvuk preskače ili se
reprodukcija ne pokreće.
• Očistite ili zamijenite disk.
• Odmaknite sustav od izvora vibracija
(primjerice, na stabilnu površinu).
• Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama može doći do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od
prvog zapisa.
• Vratite se na standardnu reprodukciju s
više pritisaka tipke PLAY MODE Q
dok ne nestanu oznake "PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje
duže no obično.
• Sljedećim diskovima je potrebno duže
vrijeme za pokretanje reprodukcije.
− diskovi sa složenom strukturom mapa.
− multisession diskovi.
− nefinalizirani diskovi (oni na koje je
moguće dodatno snimati).
− diskovi s previše mapa.
Sustav ima dva timera. Koristite li oba,
Sleep Timer ima prednost.
Uložnica diska se ne otvara i
pojavljuje se poruka "LOCKED".
Sleep Timer:
• Obratite se najbližem Sony prodavatelju
ili serviseru.
Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu.
Ovaj timer radi i ako sat nije podešen.
Više puta pritisnite SLEEP W na
daljinskom upravljaču.
Tuner
Čuje se jaki šum ili brujanje/
nije moguć prijem postaja
(trepću oznake "TUNED" i
"STEREO").
• Pravilno spojite antenu.
• Pronađite lokaciju i orijentaciju za dobar
prijem i zatim ponovo podesite antenu.
• Isključite obližnje električne uređaje.
Kasetofon
Čuje se izraženo zavijanje i
podrhtavanje zvuka ili se zvuk
gubi.
• Očistite mehanizam kasetofona te očistite i
demagnetizirajte glave kasetofona.
Pogledajte "Mjere opreza" za detalje.
Za bolji prijem
Isključite CD uređaj pomoću funkcije CD
power management. Tvornički je CD
uređaj uvijek uključen. Za ovo koristite
tipke na uređaju.
1 Pritisnite CD na daljinskom
upravljaču (ili više puta FUNCTION)
E za odabir CD-a.
2 Tipkom ?/1 A isključite sustav.
3 Nakon što oznaka "STANDBY"
prestane treptati, pritisnite DISPLAY
F za prikaz sata i zatim pritisnite
?/1 A dok držite pritisnutom tipku
x R na uređaju.
Pojavi se poruka "CD POWER OFF".
Kad je CD uređaj isključen, vrijeme
očitavanja diska se produljuje. Za
uključenje CD uređaja, ponovite ovaj
postupak dok se ne pojavi poruka "CD
POWER ON".
Resetiranje sustava
Ako sustav još uvijek ne radi kako treba,
resetirajte ga na tvorničke vrijednosti.
Za to koristite tipke na uređaju.
1 Odspojite i spojite mrežni kabel i
zatim uključite sustav.
2 Istodobno pritisnite x R, ?/1 A i
DSGX I.
Sva korisnička podešenja, poput pohranjenih postaja, timera i sata se brišu.
Poruke
CANNOT LOCK : Sustav nije moguće
blokirati nakon provedenog postupka
opisanog u odjeljku "Prilikom
prenošenja sustava".
COMPLETE : Postupak je izveden
pravilno.
FULL : Pokušali ste programirati više od
15 zapisa (koraka).
LOCKED : Uložnica diska se ne otvara.
Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
NO DISC : U uređaju nema diska ili ste
uložili nekompatibilni disk.
NO STEP : Svi programirani zapisi su
obrisani.
NOT IN USE : Pritisnuli ste nevažeću
tipku.
OVER : Došli ste do kraja diska
pritiscima tipke M G tijekom
reprodukcije ili u pauzi.
PUSH SELECT : Pokušali ste podesiti
sat ili timer dok je timer aktivan.
PUSH STOP : Pritisnuli ste PLAY
MODE Q tijekom reprodukcije.
READING : Sustav očitava disk. Neke
tipke nisu raspoložive.
SET CLOCK : Pokušali ste odabrati
timer, a niste podesili sat.
SET TIMER : Pokušali ste odabrati timer,
a niste podesili Play Timer.
TIME NG : Podesili ste isto vrijeme
početka i završetka Play Timera.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3
datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE
MOŽE reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u glazbenom CD formatu ili
MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level
1/Level 2, Joliet ili multisession
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni
pomoću funkcije "closing the session"
• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni
na nekompatibilnom snimaču.
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
pravilno finalizirani.
• Diskovi s datotekama koje nisu MPEG
1 Audio Layer-3 (MP3)
• Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
• Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice
• Iznajmljeni ili rabljeni diskovi s
vidljivim ostacima ljepila
• Diskovi s ljepljivim ostacima tinte
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema
rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti
otapala (npr. benzen, razrjeđivač),
sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte
ih u automobilu parkiranom na
izravnom sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve
dok je mrežni kabel utaknut u zidnu
utičnicu, čak i kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz napajanja tako da
izvučete mrežni kabel iz zidne utičnice.
Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i
prije daljeg korištenja ga dajte na
provjeru ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi
položaj ili na mjesta koja su iznimno
topla, hladna, prašnjava, zaprljana.
vlažna, zagušljiva, podložna
vibracijama i izložena suncu/jakom
svjetlu.
• Budite pažljivi kad postavljate zvučnike
na posebno obrađene površine
(primjerice voskom, uljem ili sredstvom
za poliranje) jer može doći do pojave
mrlja ili gubitka boje.
• Ako ste uređaj unijeli izravno iz
hladnog u topli ili u vrlo vlažan prostor
ili ga držite na jako vlažnome mjestu, na
leći unutar CD uređaja se može stvoriti
vlaga. Ako se to dogodi, uređaj neće
raditi ispravno. Izvadite CD diskove i
ostavite uređaj uključenim oko sat
vremena dok vlaga ne ispari.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to
nije kvar.
• Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo
slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se
ono može jako zagrijati.
• Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Tuner:
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku
može izobličiti. U tom slučaju isključite
TV i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno
uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike
od TV prijemnika.
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
Antena:
FM žičana
AM okvirna
FM tuner:
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz (korak od
50 Hz)
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM tuner:
Opseg ugađanja: 531 – 1602 kHz (korak od
9 kHz)
Međufrekvencija: 450 kHz
Čišćenje kućišta
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u
otopini blagog sredstva za pranje. Ne
koristite abrazivna sredstva, praškove ili
otapala, kao npr. razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog
brisanja ili presnimavanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog
brisanja, odlomite plastične graničnike na
strani A ili B kao na slici.
Odlomite
graničnik
Ako želite ponovo snimati na ovako
zaštićenu kasetu, prekrijte otvor
samoljepljivom vrpcom.
Zvunik
Sustav: Dvosistemski, dvodjelni, bass-reflex
Uređaji:
Niskotonac: 16 cm, stožasti
Visokotonac: 5 cm, stožasti
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 215 T 306 T 200 mm
Masa: Oko 2,4 kg neto po zvučniku
Openito
Napajanje
AC 230 V, 50/60 Hz
Podesivo izbornikom napona
Potrošnja
70 W
0,5 W (u pripravnom stanju)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):
Oko 200 T 306 T 359,5 mm
Masa (bez zvučnika):
Oko 5,7 kg
Pri uporabi kaseta duljih od 90
minuta
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač
(1)/FM/AM antena (1)/Podloške za zvučnike (8)
Ne savjetujemo uporabu takvih kaseta,
osim za dugotrajno kontinuirano snimanje
ili reprodukciju.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Čišćenje magnetskih glava
Koristite komercijalno nabavljive suhe ili
mokre kasete za čišćenje nakon svakih 10
sati uporabe, prije snimanja važnog
materijala ili nakon reprodukcije starih
kaseta. Zaprljane magnetske glave mogu
prouzročiti smanjenje kvalitete zvuka ili
nemogućnost snimanja/reprodukcije.
Podrobnije podatke potražite u uputama
koje se isporučuju uz kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih
glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe
demagnetizirajte magnetske glave i
metalne dijelove koji dolaze u dodir s
vrpcom. Za to se poslužite kasetama za
demagnetiziranje (opcija). Podrobnije
podatke potražite u uputama koje se
isporučuju uz kasete za demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Pojaalo
DIN izlazna snaga (nominalna): 24 + 24 W
(6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
30 + 30 W (6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 60 + 60 W
Sljedeća mjerenja su izvršena s izmjeničnim
naponom (AC) od 120, 220 ili 240 V, 50/60 Hz
DIN izlazna snaga (nominalna): 40 + 40 W
(6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
50 + 50 W (6 ohma na 1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN (stereo minipriključak):
Osjetljivost 800 mV, impedancija 47
kiloohma
Izlazi
PHONES (stereo mini priključak):
Mogućnost priključenja slušalica impedancije
8 ohma ili više
SPEAKER: Prihvaća impedanciju od 6 ohma
CD ureaj
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Laser
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlaz lasera*: Manje od 44,6 µW
* Mjereno na udaljenosti od 200 mm od
površine leće otvora blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal-šum: Više od 90 dB
Dinamički opseg: Veći od 90 dB
Kasetofon
Sustav snimanja: 4-stazni 2-kanalni stereo
• Potrošnja energije u pripravnom
stanju: 1,0 W.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u određenim otisnutim
programskim pločama.
• Za lemljenje određenih dijelova je
korišten bezolovni lem.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u kućištima.
Download PDF

advertising