Sony MHC-EC719IP Operating instructions

Sony MHC-EC719IP Operating instructions
4-467-786-11(1) (CR)
Kućni audio sustav
Upute za rad
Početak rada
Disk
Tuner
Uređaj iPod/iPhone
USB uređaj
Ostale radnje
Dodatne informacije
MHC-EC919iP/EC719iP
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige
ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok
je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava rizik oštećenja očiju.
Osim za korisnike u SAD-u i Kanadi
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Ta se oznaka nalazi
na poleđini.
2CR
Obavijest za korisnike u SAD-u
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na stražnjoj strani proizvoda. Upišite te
brojeve na mjesto u nastavku. Ti će vam
brojevi trebati prilikom kontaktiranja
s prodavačem proizvoda tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela
Serijski broj
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati
u blizini vode.
6) Uređaj čistite samo suhom krpom.
7) Nemojte blokirati ventilacijske
otvore. Instalaciju provedite u skladu
s uputama proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati blizu
izvora topline, primjerice radijatora,
odzračnika, peći ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode
toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani utikač
ima dva kontakta, jedan širi od
drugog. Uzemljeni utikač uz dva
uobičajena kontakta ima i treći
kontakt za uzemljenje. Širi ili treći
kontakt služi za vašu sigurnost.
Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici,
posavjetujte se s električarom u vezi
zamjene utičnice.
10) Zaštitite kabel za napajanje tako
da se po njemu ne hoda i da ga ništa
ne pritišće, osobito blizu utikača,
utičnica i mjesta na kojem izlazi
iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu
opremu koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte
samo na kolicima,
postolju, tronošcu,
nosaču ili stolu koje
je odredio proizvođač
ili koji se isporučuju s uređajem.
Kada upotrebljavate kolica, budite
pažljivi prilikom pomicanja kolica
s uređajem kako biste izbjegli
moguće ozljede u slučaju prevrtanja.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako se
dulje vrijeme ne koristi.
14) Servisiranje uređaja prepustite
stručnom osoblju. Servisiranje je
potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice
oštećenja kabela za napajanje
ili utikača, prolijevanja tekućine
ili pada nekih predmeta na uređaj,
izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neispravnog rada ili pada uređaja.
Sljedeća izjava o sukladnosti
s FCC‑om odnosi se samo na verzije
ovog modela proizvedene
za prodaju u SAD-u. Ostale verzije
ne moraju biti sukladne tehničkim
propisima FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je ispitana i u skladu je
s ograničenjima za digitalni uređaj
klase B, sukladno dijelu 15 pravila
FCC-a. Ova su ograničenja namijenjena
pružanju odgovarajuće zaštite od štetnih
smetnji u kućnoj instalaciji. Oprema
proizvodi, koristi i može zračiti energijom
radijske frekvencije te, ako se ne instalira
i ne upotrebljava u skladu s uputama,
može prouzročiti štetne smetnje
za radiokomunikacije.
Ipak, ne postoji jamstvo da u određenim
instalacijama neće doći do smetnji.
Ako oprema prouzroči štetne smetnje
za radijski ili televizijski prijem koje
je moguće utvrditi uključivanjem
i isključivanjem opreme, preporučujemo
da pokušate ukloniti smetnje na neki
od sljedećih načina:
Preusmjerite ili premjestite prijemnu
antenu.
Povećajte razmak između opreme
i prijemnika.
Opremu priključite u utičnicu koja
se ne nalazi u istom strujnom krugu
u koji je priključen prijemnik.
Pomoć možete zatražiti od prodavača
ili iskusnog tehničara za radio/TV.
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih
promjena ili izmjena koje nisu izričito
odobrene u ovom priručniku može
dovesti do oduzimanja prava na rad
s opremom.
Ovaj simbol služi kao
upozorenje korisniku
na prisutnost neizoliranih
dijelova pod „opasnim
naponom” unutar kućišta
proizvoda koji može
biti dovoljno visok da
prouzroči strujni udar.
Ovaj simbol služi kao
obavijest korisniku da se
u dokumentaciji uređaja
nalaze važne upute
za upotrebu i održavanje
(servisiranje).
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo
za opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime
tvrtke ili ga je proizvela tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokio, 108‑0075 Japan. Upiti
koji se odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske unije
trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
3CR
Za korisnike u Europi i Australiji:
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama koje imaju
sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod
ne smije odlagati kao kućanski
otpad. Umjesto toga mora se
odložiti na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski
upravljač
Samo Europa Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama koje
imaju sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterija. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa.
4CR
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajnu povezanost
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom, proizvod po isteku vijeka
trajanja odložite u odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite
u odjeljku o sigurnom vađenju
baterije iz proizvoda. Bateriju odložite
u odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc dvostrani je disk na kojemu
je DVD materijal snimljen na jednoj,
a digitalni audiomaterijal na drugoj
strani. No s obzirom da strana
s audiomaterijalom nije sukladna
standardu Kompaktnog diska (CD),
ne jamčimo reprodukciju na ovom
proizvodu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Kompaktnog diska (CD). U posljednje
vrijeme neke izdavačke kuće izdaju
glazbene diskove šifrirane tehnologijama
za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu
da neki od tih diskova ne odgovaraju CD
standardu i možda se neće reproducirati
na ovom proizvodu.
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole..... 6
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava... 9
Umetanje baterija..................... 10
Postavljanje sata....................... 10
Disk
Dodatne informacije
Uređaji kompatibilni
s ovim sustavom....................... 24
Otklanjanje poteškoća.............. 24
Poruke....................................... 29
Mjere opreza............................. 29
Specifikacije...............................31
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima.............. 33
Reprodukcija CD/MP3 diska...... 11
Tuner
Slušanje radija...........................13
Uređaj iPod/iPhone
Reprodukcija s uređaja
iPod/iPhone.............................. 14
USB uređaj
Prije upotrebe USB uređaja...... 16
Prijenos glazbe s diska..............17
Reprodukcija datoteke............. 18
Ostale radnje
Upotreba dodatnih audio
komponenti...............................21
Prilagođavanje zvuka................21
Promjena zaslona..................... 22
Upotreba mjerača vremena..... 22
5CR
Vodič kroz dijelove i kontrole
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije putem daljinskog
upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi i pomoću gumba na uređaju
s istim ili sličnim nazivima.
Jedinica
O funkciji zaključavanja sadržaja neprimjerenih djeci
Gumbe, izuzev gumba  (uključeno/pripravnost), na jedinici možete
zaključati kako biste spriječili da ih se zabunom koristi. Držite pritisnut gumb 
(zaustavljanje) na jedinici sve dok se na zaslonu ne pojavi poruka „LOCK ON”
ili „LOCK OFF”. Gumbi, izuzev gumba , na jedinici zaključat će se ili otključati.
6CR
Daljinski upravljač

Jedinica: gumb ENTER
Daljinski upravljač: gumb
Pritisnite da biste unijeli/potvrdili
postavke.

Gumb TUNING+/TUNING
Pritisnite da biste se prebacili
na željenu stanicu.
Gumb  (idi natrag)/
(idi naprijed)
Pritisnite za odabir pjesme ili datoteke.
Gumb  (premotavanje)/
(brzo premotavanje naprijed)
Pritisnite za traženje određenog
mjesta u pjesmi ili datoteci.
Daljinski upravljač: gumb PRESET+/
PRESET
Pritisnite da biste odabrali memoriranu
radijsku stanicu.

Gumb
+/
 (odabir mape)
(str. 11, 18)
Pritisnite da biste odabrali mapu.

Gumb  (uključeno/pripravnost)
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje
sustava.

Gumb OPTIONS (str. 19)
Pritisnite za ulazak ili izlazak iz
izbornika opcija.

Senzor daljinskog upravljača

Lightning priključnica
Priključite iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija).

Gumb REC TO USB (str. 17)
Pritisnite za prijenos glazbe s diska
na priključeni dodatni USB uređaj.
Jedinica: gumb PRESET+/PRESET
Pritisnite da biste odabrali memoriranu
radijsku stanicu.
Daljinski upravljač: gumb ///
Pritisnite za upravljanje izbornikom
uređaja iPod/iPhone.

Gumb  OPEN/CLOSE
Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili
ladicu za disk.

Jedinica: kontrola VOLUME
Okrenite da biste prilagodili jačinu
zvuka.
Daljinski upravljač: gumb
VOLUME +*/
Pritisnite da biste prilagodili jačinu
zvuka.

(USB) ulaz
Priključite dodatni USB uređaj.
7CR

AUDIO IN priključak
Priključite vanjsku audio komponentu.

Gumb BASS BOOST (str. 21)
Pritisnite da biste stvorili dinamičniji
zvuk.

Jedinica: gumb EQ
Daljinski upravljač: gumb EQ +/EQ 
(str. 21)
Pritisnite da biste odabrali memorirani
zvučni efekt.

Gumb  (zaustavljanje)
Pritisnite da biste zaustavili
reprodukciju.

Jedinica: gumb  (reprodukcija/
pauziranje)
Pritisnite za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Daljinski upravljač: gumb 
(reprodukcija)*
Pritisnite kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Daljinski upravljač: gumb 
(pauziranje)
Pritisnite da biste pauzirali reprodukciju.

Gumb FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.

Gumb TUNING MODE (str. 13)
Pritisnite za odabir načina
podešavanja.

Gumb PLAY MODE (str. 11, 19)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD-a, MP3 diska ili USB uređaja.

Gumb REPEAT (str. 11, 18)
Pritisnite da biste aktivirali način
ponavljane reprodukcije.
8CR
Gumb FM MODE (str. 13)
Pritisnite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo).

Gumb CLEAR (str. 20)
Pritisnite za brisanje posljednjeg
koraka iz popisa programa.

Gumb RETURN (str. 14)
Pritisnite za povratak na prethodni
izbornik na uređaju iPod/iPhone.

Gumb TUNER MEMORY (str. 13)
Pritisnite da biste memorirali radijsku
stanicu.

Gumb TUNER MEMORY NUMBER
(str. 13)
Pritisnite da biste se prebacili
na memoriranu radijsku stanicu

Gumb CD
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Gumb USB
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Gumb AUDIO IN
Pritisnite da biste odabrali funkciju
AUDIO IN.
Gumb TUNER
Pritisnite za odabir funkcije tunera
(FM/AM).
Gumb iPod
Pritisnite za odabir iPod funkcije.

Gumb DISPLAY (str. 22)
Pritisnite za promjenu informacija
na zaslonu.

Gumb SLEEP (str. 22)
Pritisnite za postavljanje mjerača
vremena za automatsko isključivanje.

Gumb TIMER MENU (str. 10, 22)
Pritisnite za postavljanje sata i mjerača
vremena za reprodukciju.
* Gumbi VOLUME + i  na daljinskom
upravljaču imaju ispupčenu točku.
Upotrijebite ispupčenu točku kao
orijentir prilikom rukovanja sustavom.
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Za MHC-EC719iP
Početak rada
 U subwoofer
 U lijevi zvučnik
 U desni zvučnik
 Kabel zvučnika (crveni/)
 Kabel zvučnika (crni/)
 FM antenski kabel (izvlači se
vodoravno)
 AM antena u obliku petlje
 U zidnu utičnicu
 SUBWOOFER
(samo MHC‑EC919iP)
 ANTENNA
Uključite kabel subwoofera u priključak
za SUBWOOFER. Subwoofer postavite
okoito da biste omogućili bolju
reprodukciju basa. Također, postavite
subwoofer:
na čvrstu podlogu na kojoj neće doći
do rezonancije.
najmanje nekoliko centimetara dalje
od zida.
dalje od središta sobe ili postavite
policu za knjige na zid kako biste
izbjegli stvaranje stajaćeg vala.
 FRONT SPEAKERS (MHC‑EC919iP)/
SPEAKERS (MHC‑EC719iP)
When inserting the connector of FM
lead antenna or AM loop antenna,
make sure to insert it in the correct
orientation.
Pri postavljanju antena pronađite
mjesto i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijam.
Osigurajte da su antene dovoljno
udaljene od kabela zvučnika i kabela
za napajanje kako biste izbjegli
šumove u prijmu.
 Napajanje
Priključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu.
Priključite kabele zvučnika.
9CR
Pričvršćivanje podložaka
zvučnika
Pričvrstite priložene podloške
zvučnika na dno prednjeg zvučnika
i subwoofera da biste spriječili klizanje.
Umetanje baterija
Umetnite R6 (veličina AA) bateriju
(isporučuje se), postavljajući polove
u položaj prikazan u nastavku.
Napomene o upotrebi daljinskog
upravljača
Pri prijenosu ovog sustava
Prije premještanja sustava pazite da
u njemu nije ostao disk i da na njega
nije priključen USB uređaj ili iPod/
iPhone te isključite kabel za napajanje
iz zidne utičnice.
Pri uobičajenom korištenju baterija bi
trebala trajati otprilike šest mjeseci.
Ako daljinski upravljač ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju
da biste izbjegli moguća oštećenja
uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
Postavljanje sata
1 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
2 Pritisnite TIMER MENU
da biste odabrali način
postavljanja sata.
Ako se pojavi poruka „SELECT”,
pritisnite nekoliko puta /
da biste odabrali „CLOCK”, a zatim
pritisnite (ENTER).
3 Pritisnite /// nekoliko
puta da biste postavili sate,
a zatim pritisnite .
4 Na isti način namjestite
minute.
Napomena
Postavke sata gube se nakon isključivanja
kabela za napajanje ili u slučaju nestanka
struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Pritisnite DISPLAY. Sat se prikazuje
nekoliko sekundi.
10CR
Radnja
Disk
Reprodukcija CD/MP3
diska
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD.
2 Stavite disk.
3 Pritisnite  OPEN/CLOSE
na jedinici da biste zatvorili
ladicu za disk.
Reprodukcija započinje automatski
kada zatvorite ladicu za disk.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, pritisnite 
(reprodukcija).
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
. Za nastavak
reprodukcije reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje . Za nastavak
reprodukcije reprodukcije
pritisnite .
Za poništavanje
nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite .
Odabir mape
+/
na MP3 disku puta.
 nekoliko
Odabir
pjesme ili
datoteke
/.
Traženje
određenog
mjesta
u pjesmi
ili datoteci
Držite pritisnut
gumb /
za vrijeme reprodukcije
i otpustite ga
u željenom trenutku.
Odabir
REPEAT/FM MODE
ponavljanja uzastopce dok se ne
reprodukcije prikaže „REP ONE”*1,
„REP FLDR”*2 ili
„REP ALL”*3.
Pritisnite
PLAY MODE nekoliko
puta dok je uređaj
za reprodukciju
zaustavljen. Možete
odabrati uobičajenu
reprodukciju („FLDR”
za sve MP3 datoteke
u mapi na disku),
nasumičnu reprodukciju
(„SHUF” ili „FLDRSHUF”
za nasumičnu
reprodukciju mape)
ili reprodukciju programa
(„PROGRAM”).
*1 „REP ONE”: ponovno reproduciranje
trenutačne pjesme ili datoteke.
*2„REP FLDR” (samo MP3 disk): ponovno
reproduciranje trenutačne mape.
*3„REP ALL”: ponovno reproduciranje svih
pjesama ili datoteka.
Disk
Pritisnite  OPEN/CLOSE na jedinici
da biste otvorili ladicu za disk,
a zatim u nju stavite disk tako da
strana koja sadrži naljepnicu bude
okrenuta prema gore.
Promjena
načina reprodukcije
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na disk s MP3 datotekama nemojte
spremati druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape.
Mape u kojima nema MP3 datoteka
preskaču se.
MP3 datoteke reproduciraju se istim
redoslijedom kojim su spremljene na disk.
Sustav može reproducirati samo MP3
datoteke s datotečnim nastavkom „.mp3”.
Čak i kada naziv datoteke ima ispravan
datotečni nastavak, ako se stvarna
datoteka razlikuje, reproduciranje
te datoteke može prouzročiti glasan
šum koji može oštetiti sustav.
Maksimalan broj:
 mapa je 256 (uključujući korijensku
mapu).
 MP3 datoteka je 999.
 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla) je 8.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za MP3 šifriranje/
pisanje, uređajima za snimanje i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu prouzročiti šum, reprodukcija može
biti isprekidana ili se uopće ne može
pokrenuti.
Napomena o reprodukciji višesesijskih
diskova
Sustav može reproducirati neprekidne sesije
na disku ako su snimljene u istom formatu
sesije kao i prva sesija. Kada sustav naiđe
na sesiju snimljenu u drukčijem formatu
sesije, ta sesija i sljedeće sesije ne mogu
se reproducirati. Imajte na umu da se
neke sesije, čak i ako su snimljene u istom
formatu, možda neće moći reproducirati.
11CR
Stvaranje vlastitog programa
(Programirana reprodukcija)
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD.
2 Odaberite način reprodukcije.
Kada je uređaj za reprodukciju
zaustavljen, pritisnite PLAY MODE
dok se ne prikaže „PROGRAM”.
3 Odaberite željeni broj pjesme
ili datoteke.
Pritisnite / nekoliko puta
dok se ne prikaže željeni broj
pjesme ili datoteke.
Prilikom programiranja MP3
datoteka u određenoj mapi
pritisnite
 +/
  nekoliko puta
da biste odabrali željenu mapu,
a zatim odaberite željenu datoteku.
4 Programirajte odabranu
pjesmu ili datoteku.
Pritisnite da biste unijeli
odabranu pjesmu ili datoteku.
Odabrani
broj pjesme
ili datoteke
Ukupno vrijeme
reprodukcije odabrane
pjesme (samo CD-DA
diskovi)
5 Ponovite korake od 3 do 4 da
biste programirali dodatne
pjesme ili datoteke, najviše
64 pjesama ili datoteka.
6 Za reproduciranje programa
pjesama ili datoteka
pritisnite .
Ako otvorite ladicu za disk ili
iskopčate kabel za napajanje,
program se briše.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
12CR
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje posljednjeg koraka
iz popisa programa
Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite CLEAR.
Tuner
Memoriranje radijskih stanica
Slušanje radija
1 Prebacite se na željenu
1 Odaberite funkciju tunera
2 Pritisnite TUNER MEMORY
(FM/AM).
Uzastopno pritišćite TUNER
(ili FUNCTION na jedinici).
stanicu.
da biste odabrali način
memoriranja tunera.
2 Namjestite.
Za automatsko traženje
3 Pritisnite PRESET+/PRESET
nekoliko puta da biste
odabrali željeni memorirani
broj.
Ako je odabranom memoriranom
broju već dodijeljena druga stanica,
tu će stanicu zamijeniti nova
stanica.
Ako traženje ne prestane,
pritisnite  da biste zaustavili
traženje, a zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
4 Pritisnite
Za ručno podešavanje
5 Ponovite korake od 1 do 4 za
Pritisnite TUNING MODE nekoliko
puta dok se ne prikaže „MANUAL”,
a zatim nekoliko puta pritisnite
TUNING+/TUNING da biste se
prebacili na željenu stanicu.
Kada se prebacite na stanicu koja
omogućuje RDS usluge, na zaslonu
se prikazuje naziv stanice
(samo europski model).
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe
FM stereo stanice, pritisnite nekoliko puta
REPEAT/FM MODE dok se ne prikaže
„MONO”, odnosno isključi stereo prijem.
Izgubit ćete stereo zvuk, no prijem će
se poboljšati.
Tuner
Pritisnite TUNING MODE nekoliko
puta dok se ne prikaže „AUTO”,
a zatim pritisnite TUNING+/
TUNING. Traženje se automatski
prekida kada je stanica pronađena.
da biste pohranili
stanicu.
pohranjivanje ostalih stanica.
Možete memorirati najviše 20 FM
i 10 AM stanica Memorirane
stanice zadržavaju se otprilike
pola dana, čak i ako isključite
kabel za napajanje ili u slučaju
nestanka struje.
Prebacivanje na memoriranu
radijsku stanicu
Ako ste radijsku stanicu memorirali
pod brojem od 1 do 4, možete
se prebaciti na nju jednostavnim
pritiskom na TUNER MEMORY NUMBER
(1 do 4), ako je funkcija sustava
postavljena na FM ili AM.
Ako ste radijsku stanicu memorirali
pod brojem 5 ili višim, pritisnite
nekoliko puta TUNING MODE dok
se ne pojavi poruka „PRESET”,
a zatim nekoliko puta pritisnite
PRESET+/PRESET za odabir
željenog memoriranog broja.
13CR
Uređaj iPod/iPhone
Reprodukcija s uređaja
iPod/iPhone
Lightning priključnica radi s uređajima
iPhone 5, iPod touch (5. generacija)
i iPod nano (7. generacija).
USB radi s uređajima iPhone 5,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (3., 4. i 5. generacija), iPod
classic i iPod nano (4. do 7. generacija).
Pogledajte i str. 24.
1 Odaberite funkciju.
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
/.
Zaustavljanje
.
Odabir
pjesme
/.
Traženje
određenog
mjesta
u pjesmi
Držite pritisnut
gumb /
za vrijeme reprodukcije
i otpustite ga
u željenom trenutku.
Odabir
željene
stavke
/. Odabranu stavku
možete odabrati
na sličan način kao
da upotrebljavate
radnju središnjeg
gumba ili radnju
dodira na uređaju
iPod/iPhone.
Kretanje
prema gore/
dolje kroz
izbornike
/. Možete se
kretati gore ili dolje
kroz izbornike
na sličan način kao
da upotrebljavate
radnje „klik-kotačića”
ili povlačenja
prema gore ili
dolje na uređaju
iPod/iPhone.
Povratak
na prethodni
izbornik*
/RETURN.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Pritisnite iPod.
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
Pritisnite USB.
2 Spojite uređaj iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Spojite uređaj iPod/iPhone
na Lightning priključnicu.
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
Spojite uređaj iPod/iPhone na
(USB) ulaz pomoću USB kabela
koji vam je isporučen uz uređaj
iPod/iPhone.
3 Započnite reprodukciju.
Pritisnite .
14CR
* Ova radnja u nekim aplikacijama može
biti nevažeća.
Napomene
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Dok je sustav uključen, možete ga
koristiti kao punjač baterija za uređaj
iPod/iPhone.
1 Odaberite funkciju.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
Spojite uređaj iPod/iPhone na
(USB) ulaz pomoću USB kabela
koji vam je isporučen uz uređaj
iPod/iPhone.
Punjenje počinje kada se uređaj
iPod/iPhone priključi na Lightning
priključnicu ili  (USB) ulaz.
Na zaslonu uređaja iPod/iPhone
prikazuje se status punjenja.
Pojedinosti potražite u korisničkom
priručniku za uređaj iPhone i iPod.
Prekidanje punjenja uređaja
iPod/iPhone
Odvojite uređaj iPod/iPhone. Isključivanje
sustava ujedno prekida i punjenje uređaja
iPod/iPhone.
Uređaj iPod/iPhone
Radne karakteristike sustava mogu
varirati, ovisno o specifikacijama uređaja
iPod/iPhone.
Izravno upravljajte uređajem iPod/iPhone
ako njime ne možete upravljati pomoću
sustava.
Prilikom spajanja ili odvajanja
uređaja iPod/iPhone iz sustava
držite sustav jednom rukom i pazite
da slučajno ne pritisnete kontrole
na uređaju iPod/iPhone.
Prije odvajanja uređaja iPod/iPhone,
pauzirajte reprodukciju.
Jačinu zvuka promijenite pomoću gumba
VOLUME +/. Jačina zvuka ne mijenja
se čak ni ako je podesite na uređaju
iPod/iPhone.
Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u slučaju da se podaci snimljeni
na uređaju iPod/iPhone izgube ili oštete
tijekom upotrebe uređaja priključenog
na ovaj sustav.
Pritisnite iPod.
Za druge modele uređaja
iPod/iPhone
Pritisnite USB.
2 Spojite uređaj iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ili iPod nano
(7. generacija)
Spojite uređaj iPod/iPhone
na Lightning priključnicu.
15CR
USB uređaj
Prije upotrebe USB
uređaja
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima provjerite putem URL-ova
web-mjesta navedenih pod naslovom
„USB uređaji” u odjeljku „Uređaji
kompatibilni s ovim sustavom”
(str. 24). Pojedinosti o upotrebi
USB uređaja potražite u korisničkom
priručniku isporučenom uz USB uređaj.
Napomene
Ako je priključivanje potrebno provesti
USB kabelom, priključite USB kabel koji
je bio priložen uz USB uređaj i povežite
se. Pojedinosti o načinu rada potražite
u priručniku za rad priloženom uz USB
uređaj koji želite spojiti.
Ovisno o vrsti priključenog USB uređaja,
za pojavljivanje poruke „SEARCH” može
biti potrebno dulje vrijeme.
Sustav i USB uređaj nemojte spajati preko
USB sabirnice.
Kad umetnete USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima previše mapa ili datoteka,
za čitanje USB uređaja može biti potrebno
dulje vrijeme.
Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon
što provedete neku radnju, sustav može
kasniti u njezinom izvođenju.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za šifriranje/
pisanje. Ako su audio datoteke na USB
uređaju originalno šifrirane softverom koji
nije kompatibilan, one mogu proizvoditi
šum ili isprekidani zvuk, ili se uopće neće
reproducirati.
Ovaj sustav ne mora nužno podržavati sve
funkcije koje priključeni USB uređaj sadrži.
Tijekom radnji prijenosa ili brisanja
nemojte vaditi USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na uređaju ili sam uređaj.
16CR
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Ako je sustav uključen, možete
ga upotrijebiti kao punjač baterija
za USB uređaje s mogućnošću
ponovnog punjenja.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj na
(USB)
ulaz.
Punjenje započinje nakon
priključivanja USB uređaja na
(USB) ulaz. Pojedinosti potražite
u korisničkom priručniku
USB uređaja.
Prijenos glazbe s diska
Možete prenijeti glazbu s diska
(CD-DA disk ili MP3 disk) koristeći se
sljedećim načinima prijenosa ovog
sustava.
CD SYNC prijenos: prenesite sve
CD‑DA pjesme s CD-DA diska.
Prijenos MP3 mape: prenesite s MP3
diska MP3 datoteke u određenoj mapi.
REC1 prijenos: prenesite s diska
pjesmu ili MP3 datoteku koja
se trenutačno reproducira.
5 Pritisnite REC TO USB
na jedinici.
Na zaslonu se prikazuje poruka
„READY”.
6 Pritisnite
.
Prijenos započinje, a na zaslonu
se prikazuje „USB REC”.
Nemojte vaditi USB uređaj dok
se prijenos ne završi.
Po završetku prijenosa na zaslonu
se prikazuje poruka „COMPLETE”
i nastaju audio datoteke u MP3
formatu.
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD.
2 Priključite USB uređaj na
(USB) ulaz.
prenijeti.
Ako reprodukcija započne
automatski, pritisnite  dvaput.
4 Pripremite se za prijenos.
U slučaju CD SYNC prijenosa,
pređite na korak 5.
Za prijenos MP3 mape
Za prijenos MP3 datoteka
u određenoj mapi nekoliko puta
pritisnite
+/
 kako biste
odabrali željenu mapu. Zatim
pokrenite reprodukciju i jednom
pritisnite .
Provjerite je li se proteklo vrijeme
reprodukcije prestalo prikazivati
na zaslonu.
Za REC1 prijenos
Pritisnite / da biste
odabrali pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
Za prijenos MP3 datoteke
u određenoj mapi pritisnite
nekoliko puta
+/
 kako
biste odabrali željenu mapu,
a zatim pritisnite /
za odabir MP3 datoteke koju
želite prenijeti. Zatim pokrenite
reprodukciju.
Prilikom prvog prijenosa na USB
uređaj mapa („CDDA001”*, „MP3_REC1”
ili „CD_REC1”) se stvara neposredno
ispod direktorija „ROOT” (u slučaju
prijenosa MP3 mape, ispod direktorija
„ROOT” stvara se mapa koja ima isti
naziv kao izvor prijenosa).
Mape i datoteke izrađuju se
na sljedeći način.
USB uređaj
3 Učitajte disk koji želite
Pravila za izradu mapa i datoteka
CD SYNC prijenos
Izvor
prijenosa
CD-DA
Naziv
mape
„CDDA001”*
Naziv
datoteke
„TRACK001”*
Prijenos MP3 mape
Izvor
prijenosa
MP3
Naziv
Naziv
mape
datoteke
Isti kao izvor prijenosa
REC1 prijenos
Izvor
prijenosa
MP3
Naziv
mape
„MP3_REC1”
Naziv
datoteke
Isti kao izvor
prijenosa
CD-DA
„CD_REC1”
„TRACK001”*
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se u nizu.
17CR
Napomene
Ako prijenos započnete u načinu
nasumične reprodukcije ili u načinu
ponavljanja reprodukcije, odabrani
način reprodukcije automatski se vraća
na uobičajenu reprodukciju.
CD-TEXT informacije ne prenose
se u nastale MP3 datoteke. Sustav
ne podržava standard CD-TEXT.
Prijenos se automatski zaustavlja:
 ako tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
 ako broj audio datoteka i mapa
na USB uređaju dosegne najveći
broj koji sustav može prepoznati.
Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju pod
istim nazivom, nazivu se dodaje sljedeći
broj u nizu, a originalna datoteka ili mapa
ne brišu se.
Tijekom prijenosa nemojte upotrebljavati
gumbe na daljinskom upravljaču ili
na jedinici kako ne bi došlo do prekidanja
prijenosa.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Reprodukcija datoteke
Audio format koji se može
reproducirati na ovom sustavu
je MP3/WMA*.
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava
DRM (Digital Rights Management)
ne mogu se reproducirati na ovom
sustavu.
Datoteke preuzete s online glazbene
trgovine možda se neće moći
reproducirati na ovom sustavu.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj na
(USB) ulaz.
3 Započnite reprodukciju.
Pritisnite .
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
. Za nastavak
reprodukcije
pritisnite .
Zaustavljanje . Za nastavak
reprodukcije reprodukcije
pritisnite  *1.
Za poništavanje
nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite .
18CR
 nekoliko
Odabir mape
+/
puta.
Odabir
datoteke
/.
Traženje
određenog
mjesta
u datoteci
Držite pritisnut gumb
/ za vrijeme
reprodukcije i otpustite
ga u željenom trenutku.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
REPEAT/FM MODE
uzastopce dok se
ne prikaže „REP ONE”*2,
„REP FLDR”*3
ili „REP ALL”*4.
Radnja
Pritisnite
Promjena
načina
reprodukcije
PLAY MODE nekoliko
puta dok je USB uređaj
zaustavljen. Možete
odabrati uobičajenu
reprodukciju („FLDR”
za sve datoteke na USB
uređaju), nasumičnu
reprodukciju („SHUF”
ili „FLDRSHUF”
za nasumičnu
reprodukciju mape)
ili reprodukciju
programa
(„PROGRAM”).
Napomene
Ovaj sustav ne može reproducirati audio
datoteke na USB uređaju u sljedećim
slučajevima:
 ako broj audio datoteka u mapi
prekoračuje 999.
 ako ukupni broj audio datoteka
na USB uređaju prekoračuje 999.
 ako broj mapa na USB uređaju
prekoračuje 256 (uključujući mapu
„ROOT” i prazne mape).
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno
o strukturi datoteka i mapa. Ne spremajte
ostale vrste datoteka ili bespotrebne
mape na USB uređaj koji sadrži audio
datoteke.
Sustav može reproducirati samo
do dubine od 8 razina mapa.
Datoteke i mape prikazuju se redom kojim
su stvorene na USB uređaju.
Mape u kojima nema audio datoteka
preskaču se.
Audio formati koje možete slušati pomoću
ovog sustava:
 MP3: datotečni nastavak „.mp3”
 WMA: datotečni nastavak „.wma”
Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke
ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna
se datoteka razlikuje, reproduciranje
te datoteke može prouzročiti šum ili
uzrokovati kvar sustava.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite USB uređaj na
(USB)
ulaz.
3 Pritisnite nekoliko puta /
ili
+/
 da biste odabrali
audio datoteku ili mapu koju
želite izbrisati, a zatim pokrenite
reprodukciju.
4 Pritisnite OPTIONS na jedinici.
5 Pritisnite / da biste
odabrali „ERASE”, a zatim
pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje poruka
„FO ERASE” ili „FI ERASE”.
6 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
„COMPLETE”.
USB uređaj
*1 Prilikom reprodukcije VBR MP3/
WMA datoteka sustav može nastaviti
reprodukciju s drugog mjesta.
*2„REP ONE”: ponovno reproduciranje
trenutačne datoteke.
*3„REP FLDR”: ponovno reproduciranje
trenutačne mape.
*4„REP ALL”: ponovno reproduciranje svih
datoteka na USB uređaju.
Brisanje audio datoteka ili mapa
s USB uređaja
19CR
Stvaranje vlastitog programa
(Programirana reprodukcija)
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB.
2 Odaberite način reprodukcije.
Kada je uređaj za reprodukciju
zaustavljen, pritisnite PLAY MODE
dok se ne prikaže „PROGRAM”.
3 Odaberite željeni broj
datoteke.
Pritisnite / nekoliko puta
dok se ne prikaže željeni broj
datoteke.
Prilikom programiranja MP3/
WMA datoteka u određenoj mapi
pritisnite
 +/
  nekoliko puta
za odabir željene mape, a zatim
odaberite željenu datoteku.
4 Programirajte odabranu
datoteku.
Pritisnite da biste unijeli
odabranu datoteku.
Odabrani broj datoteke
5 Ponovite korake od 3 do 4 da
biste programirali dodatne
datoteke, najviše 64 datoteke.
6 Za reproduciranje svoga
programa datoteka
pritisnite .
Ako otvorite ladicu za disk ili
iskopčate kabel za napajanje,
program se briše.
Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite .
20CR
Poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE.
Brisanje posljednjeg koraka
iz popisa programa
Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite CLEAR.
Ostale radnje
Upotreba dodatnih audio
komponenti
1 Pripremite izvor zvuka.
Priključite dodatnu audio
komponentu u priključak AUDIO IN
na jedinici pomoću audio
analognog kabela (nije priložen).
2 Uzastopce pritišćite
VOLUME  dok se na zaslonu
ne prikaže „VOL MIN”.
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Pritisnite
Prilagođavanje VOLUME +/.
jačine zvuka
Generiranje
dinamičnijeg
zvuka
BASS BOOST.
Postavljanje
EQ +/EQ  nekoliko
zvučnog efekta puta dok se ne
prikaže željeni
zvučni efekt.
3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN.
4 Započnite reprodukciju.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako jačina zvuka priključene
komponente nije dovoljno visoka.
Prilagodite jačinu zvuka komponente.
Pogledajte odjeljak „Isključivanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti” (str. 28).
Ostale radnje
Pokrenite reprodukciju priključene
komponente i prilagodite jačinu
zvuka.
21CR
Promjena zaslona
Radnja
Pritisnite
Promjena
informacija
na zaslonu*
DISPLAY nekoliko puta
dok je sustav uključen.
* Možete, na primjer, pregledavati
informacije poput broja pjesme, naziva
datoteke/mape, naziva albuma i imena
izvođača.
Sustav nudi sljedeći način rada
zaslona.
Način rada
zaslona
Kada je sustav
isključen
Štedni način
rada
Zaslon je isključen
radi uštede energije.
Mjerač vremena i sat
i dalje rade.
Napomene o prikazanim
informacijama
Znakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „-”.
Sljedeće se ne prikazuje:
 ukupno vrijeme reprodukcije
za MP3 disk i USB uređaj.
 preostalo vrijeme reprodukcije
za MP3/WMA datoteku.
Sljedeće se ne može prikazati ispravno:
 proteklo vrijeme reprodukcije MP3/
WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima).
 naziv mape i datoteka koje nisu
usklađene sa standardom ISO9660
razina 1/razina 2 u standardu proširenja.
Upotreba mjerača
vremena
Sustav nudi dvije funkcije mjerača
vremena. Ako koristite oba mjerača
vremena, prednost ima onaj
za automatsko isključivanje.
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje:
Utonite u san uz glazbu. Ova funkcija
radi čak i ako sat nije postavljen.
Nekoliko puta pritisnite SLEEP.
Ako odaberete „AUTO”, sustav se
automatski isključuje kad se trenutačni
disk ili USB uređaj zaustavi, ili u roku
od 100 minuta.
Mjerač vremena za reprodukciju:
Možete se probuditi uz CD, FM/AM
stanicu, iPod/iPhone ili USB uređaj
u memorirano vrijeme.
Provjerite jeste li postavili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka,
a zatim pritisnite VOLUME +/
za prilagodbu jačine zvuka.
Za pokretanje reprodukcije
od određene pjesme s CD-DA diska
ili audio datoteke, stvorite vlastiti
program (str. 12, 20).
2 Odaberite način postavljanja
mjerača vremena.
Pritisnite TIMER MENU.
Ako sat nije postavljen, sustav
će biti u načinu postavljanja sata.
U tom slučaju postavite sat.
3 Postavite mjerač vremena
za reprodukciju.
Pritisnite / nekoliko puta
da biste odabrali „PLAY SET”,
a zatim pritisnite .
4 Postavite vrijeme početka
reprodukcije.
Pritisnite /// nekoliko puta
da biste postavili sate, a zatim
pritisnite . Slijedite isti postupak
za namještanje minuta.
22CR
5 Slijedite isti postupak kao
u koraku 4 da biste postavili
vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije.
6 Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite / nekoliko puta dok
se ne prikaže željeni izvor zvuka,
a zatim pritisnite .
7 Isključite sustav.
Pritisnite . Sustav se automatski
uključuje prije memoriranog
vremena.
Mjerač vremena za reprodukciju
neće se aktivirati ako je
u memorirano vrijeme sustav
već uključen. Ne upravljajte
sustavom od uključenja sustava pa
do vremena početka reprodukcije.
Provjera postavke
1 Pritisnite TIMER MENU.
da biste odabrali „SELECT”, a zatim
pritisnite .
3 Pritisnite / nekoliko puta
da biste odabrali „PLAY SEL”,
a zatim pritisnite .
Ostale radnje
2 Pritisnite / nekoliko puta
Poništavanje mjerača vremena
Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku
„Provjera postavke” dok se u koraku 3
ne pojavi poruka „OFF”, a zatim
pritisnite .
Promjena postavke
Ponovno počnite od koraka 1
u odjeljku „Upotreba mjerača
vremena”.
Napomene za korisnike uređaja
iPod/iPhone
Pazite da pri korištenju mjerača vremena
reprodukcije nije u tijeku reprodukcija
s uređaja iPod/iPhone.
Mjerač vremena reprodukcije možda
se neće moći pokrenuti ovisno o statusu
priključenog uređaja iPod/iPhone.
Savjet
Postavka mjerača vremena za reprodukciju
ostaje uključena sve dok je ručno
ne poništite.
23CR
Dodatne informacije
Uređaji kompatibilni
s ovim sustavom
Uređaj iPod/iPhone
S ovim sustavom možete koristiti
sljedeće modele uređaja iPod/iPhone.
Prije korištenja uređaja, ažurirajte
uređaj iPod/iPhone najnovijim
softverom.
Podržani uređaji:
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generacija)
 iPod touch (4. generacija)
 iPod touch (3. generacija)
 iPod classic
 iPod nano (7. generacija)
 iPod nano (6. generacija)
 iPod nano (5. generacija)
 iPod nano (4. generacija)
USB uređaji
Više informacija o kompatibilnim USB
uređajima potražite na web-mjestima
navedenima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD-u:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
24CR
Otklanjanje poteškoća
1 Provjerite jesu li kabel
za napajanje i kabeli zvučnika
ispravno i čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem
na kontrolnom popisu
u nastavku, a zatim
poduzmite navedenu radnju
za ispravljanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Ako se na zaslonu prikaže
„PROTECT”
Odmah isključite kabel
za napajanje i provjerite sljedeće
stavke nakon što „PROTECT”
nestane.
Jesu li + i  kabeli zvučnika
u kratkom spoju?
Blokira li nešto ventilacijske
otvore sustava?
Kada provjerite gornje stavke
i zaključite da nema poteškoća,
ponovno priključite kabel
za napajanje i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Ako se na zaslonu prikaže
„OVER CURRENT”
Otkriven je problem s razinom
električne struje na (USB) ulazu
i Lightning priključnici. Isključite
sustav i uklonite USB uređaj
i iPod/iPhone iz (USB) ulaza
i Lightning priključnice. Provjerite
je li sve u redu s USB i iPod/iPhone
uređajem. Ako se ovaj uzorak
prikaza i dalje pojavljuje, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
Je li kabel za napajanje uključen
u utičnicu?
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
Ne radi se o kvaru. Sustav
automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon 30 minuta
neaktivnosti ili ako nema izlaza
audio signala. Pogledajte odjeljak
„Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti” (str. 28).
Postavke sata ili rad mjerača vremena
za reprodukciju neočekivano
su poništeni.
Nakon otprilike jedne minute
neaktivnosti postavka sata ili
postavka mjerača vremena
za reprodukciju automatski
se poništava. Ponovite postupak
od početka.
Nema zvuka.
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru sustava.
Približite daljinski upravljač sustavu.
Osim gumba  ne radi nijedan
gumb na jedinici, a na zaslonu se
pojavljuje poruka „LOCK ON”.
Omogućena je funkcija zaključavanja
sadržaja neprimjerenih djeci.
Za onemogućavanje zaključavanja
sadržaja neprimjerenih djeci držite
pritisnut gumb  na jedinici sve dok
se na zaslonu ne prikaže poruka
„LOCK OFF”.
Nije moguće izbacivanje diska
i na zaslonu se pojavljuje poruka
„LOCKED”.
Obratite se prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu.
CD/MP3 disk
Zvuk je isprekidan ili se disk
ne reproducira.
Obrišite disk i pokušajte ponovno.
Premjestite sustav na mjesto
gdje nema vibracija (na primjer
na stabilno postolje).
Odmaknite zvučnike od sustava
ili ih postavite na zasebna postolja.
Ako je jačina zvuka visoka,
vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili
je jačina zvuka lijevog i desnog kanala
neuravnotežena.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
Postavite zvučnike što je simetričnije
moguće.
Priključite samo priložene zvučnike.
Glasno zujanje ili šum.
Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
Postavite filtar protiv šuma (zasebno
dostupan) na kabel za napajanje.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i senzora
daljinskog upravljača na jedinici
i postavite jedinicu što dalje
od izvora fluorescentnog svjetla.
Način reprodukcije postavite
na uobičajenu reprodukciju.
Dodatne informacije
Jesu li + i  kabeli zvučnika
u kratkom spoju?
Upotrebljavate li samo priložene
zvučnike?
Blokira li nešto ventilacijske otvore
sustava?
Određena stanica možda je
privremeno prestala s emitiranjem.
Pokretanje reprodukcije traje dulje
no inače.
Sljedeće vrste diskova mogu
produljiti vrijeme potrebno
za početak reprodukcije:
disk snimljen s kompliciranom
strukturom mapa
disk snimljen u višesesijskom
načinu rada
disk koji nije finaliziran
(disk na koji se mogu
dodati podaci)
disk koji ima velik broj mapa.
25CR
iPod/iPhone
USB uređaj
Nema zvuka.
Priključeni USB uređaj ne može
se puniti.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Provjerite reproducira li uređaj
iPhone/iPod glazbu.
Provjerite je li uređaj iPod ili iPhone
ažuriran najnovijim softverom.
Ako nije, ažurirajte uređaj iPod ili
iPhone prije korištenja sa sustavom.
Prilagodite jačinu zvuka.
Zvuk je izobličen.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Smanjite jačinu zvuka.
Postavku „EQ” na uređaju iPod/
iPhone postavite na „Off” ili „Flat”.
Uređaj iPod/iPhone ne radi.
Isključite sve ostale „iOS” aplikacije
aktivne na uređaju iPod/iPhone.
Pojedinosti potražite u priručniku
za rad isporučenom s uređajem
iPod/iPhone.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Budući da se rad sustava razlikuje
od rada uređaja iPod/iPhone, možda
nećete moći upravljati uređajem
iPod/iPhone pomoću gumba
na daljinskom upravljaču ili jedinici.
U tom slučaju radnje izvodite
na uređaju iPod/iPhone.
Nije moguće napuniti priključen uređaj
iPod/iPhone.
Provjerite je li uređaj iPhone/iPod
čvrsto priključen.
Provjerite je li sustav uključen.
26CR
Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen.
Upotrebljavate li podržani USB uređaj?
Ako priključite USB uređaj koji
nije podržan, može doći do
sljedećih problema. Informacije
o kompatibilnim USB uređajima
provjerite putem URL-ova webmjesta navedenih pod naslovom
„USB uređaji” u odjeljku „Uređaji
kompatibilni s ovim sustavom”
(str. 24).
USB uređaj nije prepoznat.
Nazivi datoteka ili mapa
ne prikazuju se na ovom sustavu.
Reprodukcija nije moguća.
Zvuk je isprekidan.
Čuje se šum.
Emitirani je zvuk izobličen.
Nema zvuka.
USB uređaj nije ispravno priključen.
Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen
zvuk.
Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj.
Glazbeni podaci sadržavaju šumove
ili je zvuk izobličen. Šum je možda
snimljen prilikom postupka stvaranja
glazbe na ovom sustavu ili računalu.
Ponovno stvorite glazbene podatke.
Brzina prijenosa u bitovima
upotrijebljena prilikom kodiranja
datoteka bila je niska. Na USB uređaj
prebacite datoteke kodirane višom
brzinom prijenosa u bitovima.
„SEARCH” se prikazuje dulje vrijeme ili
je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
Na USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka.
Struktura datoteka iznimno je
složena.
Kapacitet memorije je prevelik.
Unutarnja je memorija
fragmentirana.
Pogrešan prikaz.
Znakovi koji se ne mogu prikazati
zamijenjeni su znakom „-”.
USB uređaj nije prepoznat.
Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj i uključite sustav.
Informacije o kompatibilnim
USB uređajima provjerite putem
URL-ova web-mjesta navedenih pod
naslovom „USB uređaji” u odjeljku
„Uređaji kompatibilni s ovim
sustavom” (str. 24).
Informacije o kompatibilnim
USB uređajima provjerite putem
URL-ova web-mjesta navedenih pod
naslovom „USB uređaji” u odjeljku
„Uređaji kompatibilni s ovim
sustavom” (str. 24).
USB uređaj nije ispravno formatiran.
O formatiranju uređaja pročitajte
u uputama za upotrebu USB uređaja.
Isključite sustav i izvadite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima prekidač
za uključivanje, isključite a zatim
ponovno uključite USB uređaj nakon
vađenja iz sustava. Zatim ponovite
prijenos datoteka.
USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i ponovite
prijenos. Ako se time problem ne
riješi, USB uređaj možda je pokvaren.
Pogledajte upute za rad USB uređaja
kako biste riješili problem.
Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
postupka brisanja. Izbrišite
djelomično izbrisanu datoteku.
Ako se time problem ne riješi,
USB uređaj možda je pokvaren.
Pogledajte upute za upotrebu
USB uređaja kako biste riješili
problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj i uključite sustav.
Informacije o kompatibilnim
USB uređajima provjerite putem
URL-ova web-mjesta navedenih pod
naslovom „USB uređaji” u odjeljku
„Uređaji kompatibilni s ovim
sustavom” (str. 24).
Pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
Način reprodukcije postavite
na uobičajenu reprodukciju.
Nije moguće reproducirati datoteke.
Audio datoteke možda imaju
neodgovarajuće datotečne nastavke.
Sustav podržava sljedeće datotečne
nastavke:
MP3: datotečni nastavak „.mp3”
WMA: datotečni nastavak „.wma”
Nisu podržani USB uređaji
za pohranu formatirani sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
Ako upotrebljavate USB uređaj
za pohranu koji je u particijama,
moguće je reproducirati samo
datoteke na prvoj particiji.
Datoteke koje su šifrirane,
zaštićene lozinkama i sl. nije
moguće reproducirati.
Dodatne informacije
Prijenos uzrokuje pogrešku.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji za pohranu možda
ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Dodatne pojedinosti potražite
u priručniku za rad priloženom s USB
uređajem za pohranu ili kontaktirajte
proizvođača.
27CR
Tuner
Jako zujanje ili šum ili nije moguć
prijem stanica.
Ispravno spojite antenu.
Pokušajte premjestiti uređaj
na drugo mjesto ili mu promijenite
smjer kako biste postigli bolji
antenski prijem.
Držite antenu dalje od kabela
zvučnika i kabela za napajanje
da biste izbjegli šumove u prijemu.
Isključite obližnje električne uređaje.
Izmjena intervala AM podešavanja
(osim za modele za Europu)
AM interval podešavanja unaprijed je
postavljen na 9 kHz ili 10 kHz prema
tvorničkim postavkama. Gumbima
na jedinici promijenite AM interval
podešavanja.
1 Uključite bilo koju AM stanicu.
2 Pritisnite i držite OPTIONS
na jedinici sve dok se na zaslonu
ne pojavi „530” ili „531”.
Brišu se sve AM unaprijed
postavljene stanice.
Vraćanje tvorničkih postavki sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovno priključite
kabel za napajanje, a zatim
uključite sustav.
2 Držite pritisnut gumb  i EQ
na sustavu dok se ne pojavi
poruka „RESET OK”.
Izbrisane su sve korisnički
konfigurirane postavke, kao što
su memorirane radijske stanice,
mjerač vremena i sat.
28CR
Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti
Sustav je opremljen funkcijom
automatskog stanja pripravnosti.
Pomoću te funkcije sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
30 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala.
Prema zadanim postavkama funkcija
automatskog stanja pripravnosti je
uključena.
Za isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti upotrijebite gumbe
na jedinici.
Dok je sustav uključen,
držite pritisnut gumb 
dok se ne pojavi poruka
„AUTO STANDBY OFF”.
Da biste uključili funkciju, ponovite
postupak dok se ne prikaže
„AUTO STANDBY ON”.
Napomene
Funkcija automatske pripravnosti nije
valjana za funkciju tunera (FM/AM).
Sustav neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 ako je otkriven audio signal.
 kada je uređaj iPod/iPhone priključen
na Lightning priključnicu.
 tijekom reprodukcije pjesama ili audio
datoteka.
 dok radi memorirani mjerač vremena
za reprodukciju ili mjerač vremena
za automatsko isključivanje.
Poruke
Mjere opreza
DISC ERR
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
Učitali ste disk koji se ne može
reproducirati.
ERROR
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
Memorija USB uređaja je puna.
FULL
Pokušali ste programirati više
od 64 pjesama ili datoteka (koraka).
NO FILE
Na USB uređaju ili CD-R/CD-RW
diskovima nema datoteka koje je
moguće reproducirati.
NO STEP
Obrisani su svi programirani koraci.
NO USB
PLAY SET
Pokušali ste odabrati mjerač vremena,
a mjerač vremena za reprodukciju nije
postavljen.
PLS STOP
Pritisnuli ste PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
SELECT
Pritisnuli ste TIMER MENU tijekom rada
mjerača vremena.
TIME NG
Početno vrijeme brojača za
reprodukciju jednako je završnom
vremenu.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
CD-ROM
CD-R/CD-RW diskovi osim onih
snimljenih u formatu glazbenog
CD-a u skladu sa standardom
ISO9660 razine 1/razine 2
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom načinu rada koji nisu
dovršeni pomoću „zatvaranja sesije”
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD‑RW mediji koji
su ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
CD-R/CD-RW disk koji nije ispravno
finaliziran
Diskovi koji sadrže datoteke koje
nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
datoteke
Diskovi nestandardnih oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata,
zvijezde)
Diskovi na koje je pričvršćena
ljepljiva vrpca, papir ili naljepnica
Unajmljeni ili rabljeni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo
izviruje izvan naljepnice
Diskovi s naljepnicama ispisanim
tintom koja je ljepljiva na dodir
Dodatne informacije
Nije spojen USB uređaj ili je spojen
USB uređaj koji nije podržan.
Na USB uređaju ili disku nema
datoteka koje je moguće
reproducirati.
Audio CD
CD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3
datoteke)
Napomene o diskovima
Prije reprodukcije prebrišite disk
krpom od sredine prema van.
Ne čistite diskove pomoću otapala
kao što su benzin i razrjeđivač,
sredstva za čišćenje dostupna
na tržištu ili antistatički raspršivači
namijenjeni za gramofonske ploče.
Diskove ne izlažite izravnom
sunčevom svjetlu ili izvorima topline,
primjerice dovodima toplog zraka,
i ne ostavljajte ih u automobilu
na izravnom sunčevom svjetlu.
29CR
O sigurnosti
Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
isključivanja jedinice uvijek držite
priključak. Nikada ne vucite za kabel.
Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje
upotrebe.
Kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O postavljanju
Ne stavljajte sustav u nagnuti
položaj ili na mjesta koja su izuzetno
vruća, hladna, prašnjava, prljava,
vlažna, nemaju odgovarajuće
prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom
svjetlu ili jarkom svjetlu.
Budite pažljivi prilikom postavljanja
jedinice na posebno tretirane
površine (npr. ulaštene, nauljene,
polirane) jer mogu nastati mrlje
ili oštećenja boje na površini.
Ako prenesete sustav izravno
s hladnog na toplo mjesto ili ga
postavite u vrlo vlažan prostor,
na lećama unutar CD uređaja
za reprodukciju može se
kondenzirati vlaga i uzrokovati kvar
sustava. U tom slučaju uklonite disk
i ostavite sustav uključen približno
pola sata dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
Zagrijavanje uređaju tijekom
rada normalno je i ne treba vas
zabrinjavati.
Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
jačini zvuka jer se može zagrijati.
Pazite da ne blokirate ventilacijske
otvore.
30CR
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku
može magnetski izobličiti. U tom
slučaju isključite TV, pričekajte od 15
do 30 minuta te ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, premjestite
zvučnike dalje od TV prijamnika.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog
sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte
abrazivnu spužvu, prašak za ribanje ili
otapalo poput razrjeđivača, alkohola
ili benzina.
Specifikacije
Glavna jedinica
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA
ZA AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(Samo za model za korisnike
u Sjedinjenim Američkim Državama)
S opterećenjem od 3 oma,
oba kanala u pogonu, od 120 
10.000 Hz; nazivna RMS snaga
minimalno 30 vata po kanalu s ne
više od 0,7% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata prema
nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
MHC-EC919iP
MHC-EC719iP
Američki model:
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W (po kanalu na
3 oma, 1 kHz)
Za ostale modele:
Izlazna snaga (nazivna):
60 W + 60 W (na 3 oma, 1 kHz,
1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W (po kanalu na
3 oma, 1 kHz)
AUDIO IN (stereo mini utikač):
Osjetljivost 800 mV, impendancija
10 kilooma
Izlazi
FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP): Za
zvučnike impedancije od 3 oma
SUBWOOFER (samo MHC-EC919iP):
Za zvučnike impedancije od 3 oma
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Sustav: kompaktni disk i digitalni audio
sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manja
od 44,6 µW
* Ova izlazna snaga izmjerena
je na udaljenosti od 200 mm
od površine leće na optičkom
čitaču s otvorom blende od 7 mm.
Odjeljak tunera
FM stereo, FM/AM superheterodyne
tuner
Antena:
FM antena
AM antena u obliku petlje
Odjeljak FM tunera:
Raspon podešavanja:
Sjevernoamerički model: 87,5 MHz –
108,0 MHz (korak od 100 kHz)
Za ostale modele: 87,5 MHz –
108,0 MHz (korak od 50 kHz)
Odjeljak AM tunera:
Raspon podešavanja:
Europski model: 531 kHz – 1,602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Za ostale modele:
531 kHz – 1,710 kHz (u koracima
od 9 kHz)
530 kHz – 1,710 kHz (u koracima
od 10 kHz)
Dodatne informacije
Američki model:
Prednji zvučnik:
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W (po kanalu na
3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
Izlazna snaga (referentna):
230 W (pri 3 oma, 100 Hz)
Za ostale modele:
Prednji zvučnik:
Izlaz za napajanje (nazivno):
60 W + 60 W (na 3 oma, 1 kHz,
1% THD)
Izlazna snaga (referentna):
235 W + 235 W (po kanalu na
3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
Izlazna snaga (referentna):
230 W (pri 3 oma, 100 Hz)
Ulaz
Odjeljak priključne stanice
Vrsta priključnice 8-pinska Lightning
priključnica*
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje
Maksimalna izlazna struja: 1 A
* Lightning priključnica radi
s uređajima iPhone 5, iPod
touch (5. generacija) i iPod
nano (7. generacija).
31CR
Odjeljak USB uređaja
(USB) ulaz*: Tip A, maksimalna
struja 1 A
* Priključite uređaj iPod/iPhone
na (USB) ulaz pomoću USB kabela
koji vam je isporučen uz uređaj
iPod/iPhone.
Podržani audio formati
(samo MP3 diskovi i USB uređaji)
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Samo USB uređaji
Zvučnik
Prednji zvučnik (SS-EC719iP)
Sustav zvučnika: dvosmjerni sustav
zvučnika, Bass reflex
Zvučnici:
Niskotonac: 160 mm (6 1/2 inča),
stožasti tip
Visokotonac: 40 mm (1 1/2 inč),
tip trube
Nazivna impedancija: 3 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 230 mm × 300 mm × 205 mm
(9 inča × 11 3/4 inča × 8 1/8 inča)
Težina: približno 2,5 kg (5 funte
8 1/8 unci) neto po zvučniku
Količina: 2 komada
Subwoofer (SS-WG919iP) samo
za MHC‑EC919iP
Sustav zvučnika: Sustav subwoofera,
Bass reflex
Zvučnik: 200 mm (8 inča), stožasti tip
Stvarna impedancija: 3 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 280 mm × 300 mm × 290 mm
(11 inča × 11 3/4 inča × 11 3/8 inča)
Težina: Pribl. 5,0 kg (11 lb 3/8 oz) neto
po zvučniku
Količina: 1 komad
32CR
Općenito
Zahtjevi napajanja:
Sjevernoamerički model: 120 V
izmjeničnog napona, 60 Hz
Za ostale modele: 120 V izmjeničnog
napona  240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
MHC-EC919iP: 90 W
MHC-EC719iP: 75 W
(0,5 W - uz način za uštedu energije)
Dimenzije (Š/V/D, uključujući
najizbočenije dijelove) (osim zvučnika):
MHC-EC919iP: Približno 193 mm ×
300 mm × 260 mm (7 5/8 inča ×
11 3/4 inča × 10 1/4 inča)
MHC-EC719iP: Približno 193 mm ×
300 mm × 260 mm (7 5/8 inča ×
11 3/4 inča × 10 1/4 inča)
Težina (bez zvučnika):
MHC-EC919iP: Približno 24 kg
(5 funta 4 5/8 unci)
MHC-EC719iP: Približno 24 kg
(5 funta 4 5/8 unci)
Broj komada glavne jedinice: 1 komad
Isporučena dodatna oprema: Daljinski
upravljač (1), baterija (1) R6 (veličina AA),
FM antenski kabel (1), AM antena
u obliku petlje (1), podlošci za zvučnike
MHC-EC919iP (12)/MHC-EC719iP (8)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:
0,5 W
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima
Dodatne informacije
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch zaštitni su znakovi
tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama. Lightning je
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava Appleove
standarde rada. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ovog pribora
s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na performanse bežične
veze.
Tehnologija kodiranja zvuka
MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu
tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani
zaštitni znakovi vlasništvo su svojih
vlasnika. U ovom se priručniku
ne upotrebljavaju oznake TM i ®.
33CR
©2013 Sony Corporation
4-467-786-11(1) (CR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement