Sony | CMT-SBT40D | Sony CMT-SBT40D Hi-Fi sustav s tehnologijom BLUETOOTH® Upute za upotrebu

Kućni audio sustav
Početak rada
Reprodukcija diska
Upute za rad
Slušanje radija
Slušanje datoteke
s USB uređaja
Slušanje glazbe pomoću
dodatnih audio komponenti
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Mjere opreza/specifikacije
CMT-SBT40D
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah
isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama
jedinica isključena.
Izlaganje preglasnom zvuku iz slušalica može
dovesti do gubitka sluha.
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod
klase 1. Ta se oznaka nalazi na poleđini
s vanjske strane.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji
se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
Ovim dokumentom tvrtka Sony Corp. izjavljuje
da je oprema usklađena s osnovnim zahtjevima
i ostalim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Pojedinosti potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
2HR
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
koje imaju sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Samo Europa
Odlaganje rabljenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterija. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajnu
povezanost s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Prije korištenja
sustava
Kvarove koji nastaju tijekom uobičajenog
korištenja sustava otklanja tvrtka Sony
u skladu s uvjetima koji su definirani
u ograničenom jamstvu za ovaj sustav.
Međutim, tvrtka Sony ne snosi
odgovornost za posljedice koje mogu
nastati u slučaju da reprodukcija nije
moguća zbog oštećenja ili kvara na
sustavu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). U posljednje vrijeme
neke izdavačke kuće izdaju glazbene
diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova ne
odgovaraju CD standardu i možda se neće
reproducirati na ovom proizvodu.
Napomena o dvoslojnim
DVD-ovima
Reprodukcija slike i zvuka može se
na trenutak prekinuti kada dođe do
promjene sloja.
Regionalni kod
(samo DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani jedinice nalazi se
regionalni kod vašeg sustava i reproducirat
će samo one DVD VIDEO diskove (samo za
reprodukciju) koji su označeni istovjetnim
regionalnim kodom ili oznakom
.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati kontinuirane
sesije na disku ako su snimljene u istom
formatu kao i prva sesija. Kada sustav
naiđe na sesiju snimljenu u nekom drugom
formatu, ta i sljedeće sesije neće se moći
reproducirati. Imajte na umu da se neke
sesije, čak i ako su snimljene u istom
formatu, možda neće moći reproducirati.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje
snimljeni DVD materijal na jednoj
s digitalnim audio materijalom na drugoj
strani. Međutim, kako strana s audio
materijalom nije sukladna standardu
kompaktnih diskova (CD-ova), nije
zajamčena reprodukcija na ovom proizvodu.
Napomena o postupcima
za reprodukciju DVD diska
Proizvođači softvera mogu namjerno
ograničiti neke postupke za reprodukciju
DVD-ova. Budući da ovaj sustav reproducira
DVD-ove u skladu sa sadržajem diska,
neke značajke reprodukcije možda
neće biti dostupne.
3HR
Sadržaj
Prije korištenja sustava .......................................................................... 3
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola ...................................................................... 6
Priprema daljinskog upravljača.............................................................10
Pričvršćivanje podložaka zvučnika .......................................................10
Spajanje TV-a ........................................................................................ 11
Postavljanje sustava boja ..................................................................... 11
Postavljanje sata ...................................................................................12
Reprodukcija diska
Reprodukcija DVD/CD diska .................................................................13
Promjena načina reprodukcije .........................................................13
Stvaranje vlastitog programa (Program Play) .....................................15
Drugi postupci za reprodukciju ........................................................15
Slušanje radija
Odabir radijske stanice ......................................................................... 17
Memoriranje radijskih stanica............................................................... 17
Odabir memorirane radijske stanice .................................................18
Slušanje datoteke s USB uređaja
Reproduciranje datoteke s USB uređaja ...............................................19
Slušanje glazbe pomoću dodatnih audio
komponenti
Reprodukcija glazbe s dodatnih audio komponenti ............................21
4HR
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe ............22
Slušanje glazbe putem registriranog uređaja ....................................23
Slušanje glazbe jednim dodirom (NFC)................................................ 24
Dodatne informacije
Postavljanje funkcije Automatic Standby
(Automatsko stanje pripravnosti) .....................................................25
Postavljanje BLUETOOTH stanja pripravnosti ...................................... 26
Postavljanje bežičnog BLUETOOTH signala na ON/OFF ...................... 26
Prilagođavanje zvuka............................................................................27
Uporaba mjerača vremena ...................................................................27
Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje
(Sleep Timer).............................................................................27
Postavljanje mjerača vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije (Play Timer)........................................................... 28
Uporaba izbornika za postavljanje ...................................................... 29
Rješavanje problema
Rješavanje problema ............................................................................ 31
Poruke .................................................................................................. 34
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza .........................................................................................35
Kompatibilni USB uređaji i verzije ........................................................ 36
Bežična tehnologija BLUETOOTH..........................................................37
Specifikacije ......................................................................................... 38
5HR
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola
Napomena
U ovom je priručniku prvenstveno objašnjena upotreba daljinskog upravljača, ali iste
se radnje mogu izvoditi i s pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.
Jedinica (prednja/gornja strana)
6HR
Daljinski upravljač
 Prozor zaslona
 Ladica za disk
Koristite za umetanje diska (str. 13).
 Jedinica: Kontrola VOLUME
Daljinski upravljač: Gumb VOLUME +/Koristite za prilagođavanje jačine zvuka.
  (slušalice) priključak
Koristite za priključivanje slušalica.
Početak rada
  (USB) ulaz
Koristite za priključivanje USB uređaja
(str. 19).
 Gumb / (napajanje)
Koristite za uključivanje i isključivanje
uređaja.
 Senzor za daljinski upravljač

LED lampica (BLUETOOTH)
Svijetli ili treperi za prikaz stanja
BLUETOOTH veze.
 Jedinica: Gumb FUNCTION/PAIRING
 Koristite za promjenu izvora. Svakim
pritiskom mijenja se izvor i to sljedećim
redoslijedom: DVD/CD  USB 
BT AUDIO  FM  AUDIO IN
 Pritisnite i zadržite kako biste ušli
u način rada za BLUETOOTH uparivanje.
 Gumbi / (prethodno/sljedeće)
Koristi se za namještanje početka pjesme
ili datoteke.
Gumb TUNING +/–
Upotrijebite za prebacivanje na željenu
radijsku stanicu.
Daljinski upravljač: / Gumbi
(brzo premotavanje unatrag /
brzo premotavanje unaprijed)
Koristite za brzo premotavanje pjesme
ili datoteke unatrag ili unaprijed.
Daljinski upravljač: Gumbi PRESET +/Koristite za pozivanje prethodno
podešenih postaja.
 Gumb  (otvori/zatvori)
Koristite za otvaranje i zatvaranje ladice
za disk .
Daljinski upravljač: Gumbi DVD/CD/
USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN
Koristite za odabir izvora.
 Jedinica: Gumb  (reprodukcija/
pauza)
Daljinski upravljač: Gumbi
 (reprodukcija)/ (pauza)
Koristite za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
 Gumb  (zaustavljanje)
Koristite za zaustavljanje reprodukcije.
 N-Mark
Postavite pametni telefon/tablet
opremljen NFC funkcijom blizu ove
oznake kako biste jednim dodirom
izvršili BLUETOOTH registraciju,
povezivanje ili odspajanje (str. 24).
 Gumb BLUETOOTH MENU
Koristite za otvaranje ili zatvaranje
izbornika BLUETOOTH (str. 22, 23, 26).
7HR
 Gumb EQ
Koristite za odabir zvučnog efekta
(str. 27).
 Gumb AUDIO/SUBTITLE
 Koristite za odabir formata
audiosignala kada je dostupno
više audiosignala.
 Koristite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo) kada slušate FM
stereoprograme (str. 17).
 Koristite za odabir jezika titlova kada su
titlovi dostupni na više jezika (str. 15).
 Gumb  (povratak)/DVD MENU
 Koristite za povratak na prethodni
zaslon kada radite s popisom mapa ili
datoteka prikazanim na TV zaslonu.
 Koristite za otvaranje i zatvaranje
DVD izbornika tijekom reprodukcije
DVD VIDEO zapisa.
 MUTING
Koristite za isključivanje i poništavanje
isključivanja zvuka.

DISPLAY
Koristite za prikaz ili skrivanje padajućeg
izbornika za način pretraživanja ili
informacije o trenutačnoj reprodukciji.
Podvlaka „_” se prikazuje umjesto
neprepoznatljivog znaka.
 Gumb SHIFT
Kako biste koristili gumbe s brojkama
pritisnite i držite, TIME , ZOOM 
i SUBTITLE .
 Gumb SETUP
Koristite za otvaranje ili zatvaranje
izbornika za postavljanje.
 Gumb
(unos)
Koristite za potvrdu stavke.
 Gumbi ///
Koristite za odabir stavke.
 Gumb DVD TOP MENU
 Koristite za otvaranje glavnog izbornika
DVD-a pri reprodukciji DVD-a.
 Koristite za uključivanje i isključivanje
PBC funkcije pri reprodukciji
VIDEO CD-a s PBC funkcijom.
8HR
 Gumb ANGLE
Koristite za prebacivanje kuta kamere
kada je DVD VIDEO disk sniman iz
više kutova.
 Gumb PLAY MODE/ZOOM
 Koristite za odabir načina reprodukcije
(str. 13).
 Koristite kako biste ušli u način rada za
podešavanje memoriranih stanica za
FM radio (str. 17).
 Koristite za uvećavanje ili smanjivanje
slike pri gledanju DVD VIDEO diskova,
VIDEO CD-a, Xvid datoteka
s videozapisima ili JPEG slike.
 Gumb MEGA BASS
Koristite za pojačanje zvuka basa (str. 27).
 Gumb TIMER MENU
Koristite za postavljanje izbornika
mjerača vremena za automatsko
uključivanje (str. 27).
 Gumb TIME/DIMMER
 Koristite s gumbom SHIFT  kako bi se
prikazao sat. Radnja će se izvršiti čak
i ako je sistem isključen (str. 12).
 Koristite za promjenu svjetline prozora
zaslona .
 Gumb TV INPUT
Koristite za prebacivanje ulaznog TV
izvora između TV signala i drugog
ulaznog izvora. Imajte na umu da se
pomoću ovog daljinskog upravljača
može upravljati samo Sony televizorima.
Gumb TV / (napajanje)
Koristite za uključivanje i isključivanje
TV-a. Imajte na umu da se pomoću ovog
daljinskog upravljača može upravljati
samo Sony televizorima.
Jedinica (stražnji dio)
Početak rada
 FM ANTENNA
Spojite FM antenu.
Napomena
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i pričvrstite FM
antenu na stabilnu površinu (prozor, zid itd.).
 Pričvrstite kraj FM antenskog kabela
samoljepljivom vrpcom.
 Priključci AUDIO IN i VIDEO OUT
AUDIO IN:
Vanjsku audio komponentu spojite
pomoću kabela za audio povezivanje
(nije priloženo).
VIDEO OUT:
Priključak videoulaza TV-a ili projektora
spojite pomoću video kabela (priložen).
 SPEAKERS
Spojite zvučnike.
 Ulaz ~ AC IN (120 – 240 V AC)
Kabel za napajanje utaknite u zidnu
utičnicu.
 FM antena (izvlači se vodoravno.)
 U desni zvučnik
 U lijevi zvučnik
 Kabel zvučnika (crveni/)
 Kabel zvučnika (crni/)
 U zidnu utičnicu
9HR
Priprema daljinskog
upravljača
Pričvršćivanje
podložaka zvučnika
Umetnite R6 bateriju (veličina AA)
(nije priložena), postavljajući polove
u položaj prikazan u nastavku.
Priložene podloške zvučnika pričvrstite na
sve kutove donjeg dijela zvučnika kako biste
spriječili klizanje.
Napomene za korištenje daljinskog
upravljača
 Pri uobičajenom korištenju baterija bi trebala
trajati otprilike šest mjeseci.
 Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite bateriju
kako biste izbjegli moguća oštećenja
uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
10HR
Spajanje TV-a
Pomoću priloženog video kabela spojite
priključak videoulaza na TV-u s priključkom
VIDEO OUT  na jedinici.
Postavljanje
sustava boja
1
Pritisnite /  kako biste
uključili sustav.
2
Pritisnite SETUP  unutar
funkcije DVD/CD.
Pri povezivanju videouređaja
Spojite TV i videouređaj pomoću video
i audio kabela (nisu priloženi), kao što
je prikazano u nastavku.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
TV
Odabrana kategorija
Videouređaj
Početak rada
Po potrebi, nakon spajanja TV-a promijenite
boju sustava iz [PAL] ili [NTSC]. Tvornički
zadana postavka sustava boja je [PAL]
za europske, ruske, oceanijske, kineske,
afričke i srednjoistočne modele, a [NTSC]
za ostale modele. Imajte na umu da
funkcija postavljanja boja nije dostupna
za sjevernoameričke i latinoameričke
modele (izuzev za argentinski model).
Odabrana stavka postavljanja
Jedinica
Nemojte ih izravno povezivati.
Ako spajate videouređaj između ovog
sustava i TV-a, može doći do „curenja”
videosignala pri gledanju videosignala
s ovog sustava. Nemojte spajati video
uređaj između ovog sustava i TV-a.
Kategorije postavljanja
Mogućnosti
3
Pritisnite /  kako biste
odabrali postavke [SCREEN],
a zatim pritisnite .
4
Pritisnite /  kako biste
odabrali [TV System], a zatim
pritisnite .
11HR
5
Pritisnite /  za odabir [PAL]
ili [NTSC], a zatim pritisnite .
Postavljanje sata
Pritisnite SETUP kako biste isključili
izbornik za postavljanje.
Napomena
 Nakon promjene sustava boja prikaz na TV
zaslonu može se na trenutak prekinuti.
1
Pritisnite /  kako biste
uključili sustav.
2
Pritisnite TIMER MENU .
3
Pritisnite /  za odabir
„CLOCK”, a zatim pritisnite
4
Pritisnite /  kako biste
postavili sat, a zatim
pritisnite
.
5
Pritisnite /  kako biste
namjestili minute, a zatim
pritisnite
.
Ako prvi put postavljate sat, prijeđite
na 4. korak.
.
Dovršite postavljanje sata.
Napomena
 Postavke sata vraćaju se na početne nakon
odspajanja kabela za napajanje ili u slučaju
nestanka struje.
Prikaz sata kada je sustav
isključen
Pritisnite TIME/DIMMER  dok držite
SHIFT . Sat se prikazuje približno
8 sekundi.
12HR
Izbacivanje DVD/CD-a
Reprodukcija diska
Pritisnite   na jedinici.
Savjet
Reprodukcija DVD/
CD diska
Pritisnite DVD/CD .
2
Pritisnite   na jedinici kako
biste otvorili ladicu za disk 
i umetnite disk.
Umetnite DVD/CD sa stranom
s naljepnicom (otisnuta strana)
okrenutom prema gore.
Napomena
 Ne umećite disk nestandardnog oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvijezde). To može
uzrokovati nepopravljivu štetu na sustavu.
 Nemojte upotrebljavati diskove s vrpcama ili
naljepnicama jer to može uzrokovati kvar.
 Kada uklanjate disk, ne dodirujte njegovu
površinu.
 USB uređaj ne povezujte dok se reproducira
DVD. To može izazvati izobličenu reprodukciju.
Reprodukcija diska
1
 Ladicu za disk možete zaključati kako se
ne bi mogla otvarati ili zatvarati. Na jedinici
istovremeno pritisnite i zadržite 5 sekundi
FUNCTION  i TUNING- , na prozoru zaslona
pojavit će se „LOCKED”  i gumb   tada ne
radi. Kako biste otključali ladicu za disk ponovite
isti postupak.
Promjena načina
reprodukcije
Način reprodukcije omogućuje vam
uzastopnu reprodukciju iste glazbe
ili nasumičnu reprodukciju.
Strana s naljepnicom (otisnuta strana)
3
Pritisnite   na jedinici kako
biste zatvorili ladicu za disk .
4
Pritisnite  .
Pri prebacivanju s neke funkcije na
„DVD/CD” dok je disk umetnut,
pritisnite   nakon što „LOADING”
nestane s prozora zaslona .
Gumb na daljinskom upravljaču
ili jedinici omogućuje vam brzo
premotavanje unaprijed/unatrag
i odabir pjesme, datoteke ili mape
(MP3/WMA), itd.
1
Pritisnite PLAY MODE .
2
Pritisnite /  za odabir
„PROGRAM” ili „REPEAT”,
a zatim pritisnite
.
3
Pritisnite /  za odabir
načina reprodukcije, a zatim
pritisnite
.
Možete odabrati sljedeće načine
reprodukcije.
13HR
PROGRAM
Način
reprodukcije
Efekt
PROGRAM*
Reproducira programirane
pjesme ili datoteke.
Pojedinosti potražite
u odjeljku „Stvaranje
vlastitog programa
(Program Play)” (str. 15).
* Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo za
reprodukciju CD-DA diska.
REPEAT
Način
reprodukcije
Efekt
OFF
Poništava ponavljanje
reprodukcije.
*1 Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo za
reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA diska.
*2 Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo
za reprodukciju CD-DA diska, USB uređaja ili
MP3/WMA diska.
Napomena
 Način reprodukcije automatski se isključuje kada
se odspoji kabel za napajanje.
Napomena o reprodukciji MP3/WMA diskova
 Ne spremajte bespotrebne mape ili
DVD
Način
reprodukcije
Efekt
CHAPTER
Uzastopno reproducira
odabrano poglavlje.
Na prozoru zaslona 
pojavljuje se „REP CHP”.
TITLE
Uzastopno reproducira
odabrani naslov.
Na prozoru zaslona 
pojavljuje se „REP TIT”.
ALL
Uzastopno reproducira
cjelokupan sadržaj.
Na prozoru zaslona 
pojavljuje se „REP ALL”.
OFF
Poništava ponavljanje
reprodukcije.
CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD
14HR
Način
reprodukcije
Efekt
ONE
Uzastopno reproducira
odabranu pjesmu.
Na prozoru zaslona 
pojavljuje se „REP 1”.
FOLDER*1
Uzastopno reproducira sve
pjesme u odabranoj mapi.
Na prozoru zaslona 
pojavljuje se „REP FLD”.
ALL
Uzastopno reproducira sve
pjesme s diska. Na prozoru
zaslona  pojavljuje se
„REP ALL”.
SHUFFLE*2
Uzastopno reproducira
sve pjesme nasumičnim
redoslijedom. Na prozoru
zaslona  pojavljuje se
„SHUFFLE”.
datoteke na disk koji sadrži MP3/WMA
datoteke.
 Sustav ne prepoznaje mape u kojima
nema MP3/WMA datoteka.
 Sustav može reproducirati jedino MP3/
WMA datoteke s nastavkom „.mp3”
ili „.wma”.
Čak i ako naziv datoteke ima datotečni
nastavak „.mp3” ili „.wma”, a to nije audio
MP3/WMA datoteka, reproduciranje te
datoteke može prouzročiti snažan šum
koji može oštetiti sustav.
 Maksimalni broj MP3/WMA mapa
i datoteka kompatibilan s ovim sustavom:
 188* mapa (uključujući korijensku
mapu)
 999 datoteka
 999 datoteka u jednoj mapi
 8 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla)
* To obuhvaća mape u kojima nema
MP3/WMA datoteka ili drugih datoteka.
Broj mapa koje sustav može prepoznati
može biti manji od stvarnog broja mapa,
ovisno o strukturi mapa.
 Nije zajamčena kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za MP3/WMA
šifriranje/pisanje, CD-R/RW pogonima,
uređajima za snimanje i medijima za
snimanje. Nekompatibilni MP3/WMA
diskovi mogu prouzročiti šum,
reprodukcija može biti isprekidana
ili se uopće ne može pokrenuti.
Stvaranje vlastitog
programa (Program Play)
Reproducira programirane pjesme ili
datoteke na CD-DA disku. Stvaranje vlastitog
programa potrebno je raditi na TV zaslonu.
Poništavanje programirane
reprodukcije
Izbrišite stvoreni program.
1 Odaberite „PROGRAM” u drugom
koraku postupka „Stvaranje vlastitog
programa (Program Play)” (str. 15),
a zatim pritisnite
.
2 Pritisnite ///  kako biste odabrali
Pritisnite PLAY MODE .
2
Pritisnite /  za odabir
stavke „PROGRAM”, a zatim
pritisnite
.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
programa. Tijekom stvaranja programa
reprodukcija se automatski pauzira.
Programiranje pjesme
Programirana pjesma
[CLEAR], a zatim pritisnite
.
Brisanje programirane pjesme
1 Odaberite „PROGRAM” u drugom koraku
postupka „Stvaranje vlastitog programa
(Program Play)” (str. 15), a zatim
pritisnite
.
2 Pritisnite ///  za odabir broja
pjesme koju želite izbrisati.
3 Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
Reprodukcija diska
1
pritisnite „00”.
4 Prikazani broj pjesme mijenja se
u „--” a pjesma se briše.
Savjet
 Možete programirati najviše 16 pjesama ili
datoteka.
 Za ponovnu reprodukciju istog programa
pritisnite  .
Napomena
3
Pritisnite i držite SHIFT ,
a zatim pritisnite brojčane
gumbe da biste unijeli
2-znamenkasti broj pjesme
(na primjer „02” za pjesmu 2).
Brojevi s lijeve strane predstavljaju
redoslijed reproduciranja.
4
Pritisnite   i ponovite
postupak u koraku 3 kako biste
programirali dodatne pjesme.
5
Pritisnite ///  kako biste
odabrali [PLAY] i pokrenuli
programiranu reprodukciju.
Programiranu reprodukciju možete
pokrenuti i pritiskom na  .
 Ako je disk izbačen ili je kabel za napajanje
isključen nakon programiranja, brišu se sve
programirane pjesme i datoteke.
Drugi postupci
za reprodukciju
Promjena kutova (samo za
kompatibilne DVD VIDEO
diskove)
Tijekom reprodukcije uzastopno pritišćite
ANGLE , kako biste odabrali željeni kut.
Prikaz titlova (samo za DVD
VIDEO diskove i Xvid datoteke
s videozapisima)
Tijekom reprodukcije uzastopno pritišćite
SUBTITLE  istovremeno držeći SHIFT ,
kako biste odabrali željeni jezik titlova.
15HR
Promjena audio jezika
Pri reprodukciji CD-a
Tijekom reprodukcije uzastopno pritišćite
AUDIO  kako biste odabrali željeni
audio jezik.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite
Reprodukcija VIDEO CD-a
s PBC funkcijama
2 Pritisnite /  kako biste pomaknuli
Kada pokrenete reprodukciju VIDEO CD-a
s PBC funkcijama (kontrola reprodukcije),
pojavljuje se PBC izbornik u kojem možete
raditi. Pritisnite PRESET+/–  za odabir
stavke, a zatim pritisnite
 za potvrdu.
Reprodukcija bez korištenja
PBC funkcije
Po isključivanju PBC funkcije možete
odabrati željenu pjesmu pritiskom
/ .
Uvećanje prikazane slike
Pri gledanju DVD VIDEO diska, VIDEO CD-a,
Xvid datoteke s videozapisima ili JPEG slike,
možete uvećati ili smanjiti sliku.
Pritisnite ZOOM , istovremeno držeći
SHIFT  kako biste uvećali sliku.
Svaki put kad pritisnete gumb mijenja se
razina uvećanja. Uvećanu sliku možete
pomicati gore, dolje, lijevo ili desno
pritišćući /// .
Traženje naslova, poglavlja,
pjesme itd.
Pri reprodukciji DVD-a
1 Tijekom reprodukcije pritisnite
DISPLAY .
Na vrhu TV zaslona pojavljuje se padajući
izbornik.
2 Pritisnite /  kako biste pomaknuli
oznaku isticanja na područje brojeva
naslova ili poglavlja.
3 Pritišćite brojčane gumbe dok držite
pritisnutu tipku SHIFT , kako biste
unijeli broj naslova ili poglavlja (na primjer
„02” za naslov 2, „003” za poglavlje 3).
 kako biste preskočili
na odabrani naslov ili poglavlje.
4 Pritisnite
16HR
DISPLAY .
Na vrhu TV zaslona pojavljuje se padajući
izbornik.
oznaku isticanja na područje brojeva
pjesama.
3 Pritišćite brojčane gumbe dok držite
pritisnutu tipku SHIFT , kako biste
unijeli 2-znamenkasti broj pjesme
(na primjer „02” za pjesmu 2).
 kako biste preskočili
na odabranu pjesmu.
4 Pritisnite
Pri reprodukciji audiodatoteke, JPEG slikovne
datoteke ili datoteke s videozapisima
Pritišćite brojčane gumbe dok držite
pritisnutu tipku SHIFT , kako biste
unijeli 2-znamenkasti broj datoteke
(na primjer „02” za datoteku 2).
Slušanje radija
Odabir radijske
stanice
1
Možete memorirati željene radijske stanice.
1
Podesite željenu stanicu.
2
Pritisnite PLAY MODE .
3
Pritisnite PRESET+/–  za odabir
željenog broja memoriranja,
a zatim pritisnite
.
Pritisnite FM .
Pritisnite i držite TUNING +/– .
Oznaka frekvencije na prozoru
zaslona  počinje se mijenjati
i automatski se zaustavlja u slučaju
prijema FM stereo emitiranja
(automatsko podešavanje).
Ručno podešavanje
Uzastopno pritišćite TUNING +/–  za
podešavanje željene stanice. Svaki pritisak
podešava frekvenciju gore/dolje za jedan
frekvencijski korak.
Na prozoru zaslona  treperit će
memorirani broj.
Slušanje radija
2
Memoriranje
radijskih stanica
Broj memorirane stanice možete
odabrati i tako da pritisnete / ,
ili držite pritisnutu tipku SHIFT, a zatim
pritišćete brojčane gumbe.
Broj memorirane stanice
Savjet
 Ako kod prijema FM stereo emitiranog sadržaja
ima šumova, uzastopno pritišćite AUDIO  za
odabir „MONO”, a zatim pritisnite
 za
odabir monoauralnog prijema. Time se
smanjuje šum.
 Kada ste podesili stanicu koja omogućuje RDS
usluge, na zaslonu se prikazuje naziv stanice.
„COMPLETE” se pojavljuje na prozoru
zaslona  i radijska je stanica
registrirana s brojem memoriranja.
Ponovite iznad opisane korake, kako
biste registrirali dodatne radijske
stanice.
Savjet
 Možete memorirati najviše 20 FM stanica.
 Ako u 3. koraku odaberete već registrirani broj
memoriranja, memorirana radijska stanica
zamjenjuje se trenutačnom radijskom stanicom.
17HR
Odabir memorirane
radijske stanice
1
Pritisnite FM .
2
Pritisnite PRESET +/–  za odabir
broja memorirane stranice.
Broj memorirane stanice možete
odabrati i ako dok držite pritisnutu
tipku SHIFT  pritišćete brojčane
gumbe.
18HR
Savjet
Slušanje datoteke s USB uređaja
Reproduciranje
datoteke s USB
uređaja
1
Pritisnite USB .
2
USB uređaj spojite s  (USB)
ulazom  na prednjoj strani
jedinice.
USB uređaj spojite izravno ili pomoću
USB kabela isporučenog uz USB uređaj
s  (USB) ulazom .
Pričekajte da „SEARCH” nestane.
3
Pritisnite  .
Time se reprodukcija pokreće.
Možete premotavati unaprijed i unatrag
te odabrati pjesmu, datoteku ili mapu
pomoću daljinskog upravljača ili gumba
na jedinici.
Napomena
 Redoslijed reprodukcije na sustavu može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
priključenom digitalnom uređaju za
reprodukciju glazbe.
 Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno
isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja dok
je sustav uključen mogu se oštetiti podaci na
USB uređaju.
 Ako je priključivanje potrebno provesti
korištenjem USB kabela, priključite USB kabel
koji je bio priložen uz USB uređaj i spojite se.
Pojedinosti o priključivanju potražite u priručniku
za rad isporučenom uz USB uređaj koji želite
spojiti.
 Može proći neko vrijeme prije nego što se
prikaže poruka „SEARCH”, ovisno o vrsti
priključenog USB uređaja.
 USB uređaj ne povezujte putem USB
koncentratora.
 Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima previše mapa ili datoteka, za čitanje USB
uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
 Kod nekih USB uređaja za prijenos signala
iz sustava ili završetak čitanja može biti
potrebno dulje vrijeme.
 Nije zajamčena kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za šifriranje/pisanje.
Ako su audio datoteke na USB uređaju prvotno
šifrirane korištenjem nekompatibilnog softvera,
te datoteke mogu prouzročiti šum ili kvar.
 Maksimalni broj mapa i datoteka na USB uređaju
kompatibilan s ovim sustavom je:
 188* mapa (uključujući korijensku mapu)
 999 datoteka
 999 datoteka u jednoj mapi
 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku
strukture stabla)
* To obuhvaća mape u kojima nema audio
datoteka i praznih mapa za reprodukciju.
Broj mapa koje sustav može prepoznati može
biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno
o strukturi mapa.
Slušanje datoteke s USB uređaja
Audiodatoteke pohranjene na USB
uređaju kao što je WALKMAN® ili uređaj
za reprodukciju digitalnih medija možete
reproducirati na ovom sustavu spajanjem
USB uređaja na sustav.
Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
potražite u odjeljku „Kompatibilni USB
uređaji i verzije” (str. 36).
 Kada se reprodukcija odvija s USB uređaja,
moguće je odabrati način reprodukcije.
Pritisnite PLAY MODE  i odaberite „REPEAT”.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Promjena
načina reprodukcije” (str. 13). Programiranu
reprodukciju nije moguće postaviti za datoteke
na USB uređaju.
 Ako je USB uređaj spojen na jedinicu, punjenje
baterije automatski se pokreće. Ako se USB
uređaj ne može puniti, odspojite ga i ponovno
ga spojite. Neki USB uređaji ne mogu se puniti
na sustavu. Pojedinosti o statusu punjenja USB
uređaja potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja.
19HR
 Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
 Mape u kojima nema audio datoteka sustav
neće prepoznati.
 Audioformati koje podržava ovaj sustav su
sljedeći:
 MP3: datotečni nastavak „.mp3”
 WMA**: datotečni nastavak „.wma”
Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke
ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna se
datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke
može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.
** Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM
(Digital Rights Management) ili datoteke
preuzete s online glazbene trgovine ne možete
reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate
reproducirati neku od tih datoteka, sustav će
reproducirati sljedeću nezaštićenu audio
datoteku.
20HR
Slušanje glazbe pomoću dodatnih
audio komponenti
Reprodukcija glazbe
s dodatnih audio
komponenti
Možete reproducirati pjesme s dodatnih
audiokomponenti spojenih na jedinicu.
Napomena
 Prije toga pritisnite VOLUME –  kako biste
smanjili jačinu zvuka.
Pritisnite AUDIO IN .
2
Priključite audio kabel za
povezivanje u priključak
AUDIO IN  na stražnjem
dijelu jedinice te u izlaz
dodatne vanjske opreme.
3
Pokrenite reprodukciju
priključene komponente.
Prilagodite jačinu zvuka na priključenoj
komponenti tijekom reprodukcije.
4
Slušanje glazbe pomoću dodatnih audio komponenti
1
Pritisnite VOLUME +/–  kako
biste prilagodili jačinu zvuka.
Napomena
 Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako je jačina zvuka priključene
komponente preniska. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Postavljanje funkcije Automatic
Standby (Automatsko stanje pripravnosti)”
(str. 25).
21HR
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH
uređajem i slušanje
glazbe
3
Na zaslonu BLUETOOTH uređaja
prikazat će se popis pronađenih
uređaja.
4
Napomena
 Postavite BLUETOOTH uređaj koji treba povezati
na udaljenost unutar jednog metra od sustava.
 Ako vaš BLUETOOTH uređaj podržava dodir
(NFC), preskočite sljedeći postupak. Pogledajte
odjeljak „Slušanje glazbe jednim dodirom (NFC)”
(str. 24).
2
Pritisnite BLUETOOTH MENU .
5
Ako je odabrana funkcija BLUETOOTH
kada sustav nema informacije
o uparivanju, sustav automatski
prelazi u način rada za uparivanje.
Uparivanje možete izvršiti i pomoću
gumba na jedinici. Pogledajte
„Uparivanje možete izvršiti i pomoću
gumba na jedinici” (str. 23).
6
Pritisnite /  za odabir
„PAIRING”, a zatim
pritisnite
.
Sustav prelazi u način uparivanja.
„PAIRING” se pojavljuje na prozoru
zaslona  i (BLUETOOTH) LED
lampica  brzo treperi.
22HR
Odaberite [SONY:CMT-SBT40D]
(ovaj sustav).
Ako se od vas zatraži da na BLUETOOTH
uređaju unesete lozinku, unesite
„0000”.
Ako ovaj sustav nije prikazan na
prozoru zaslona uređaja, vratite se
na 1. korak.
Kada je uparivanje završeno,
BLUETOOTH veza se automatski
uspostavlja. „BT AUDIO” se pojavljuje
na prozoru zaslona  sustava
i (BLUETOOTH) LED lampica 
zasvijetli.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta
ili će se uparivanje otkazati. Ako
uparivanje nije uspjelo, ponovite
postupak od 1. koraka.
Glazbu na BLUETOOTH uređaju možete
slušati putem bežične veze.
Prije upotrebe BLUETOOTH funkcije izvršite
uparivanje kako biste registrirali svoj
BLUETOOTH uređaj.
1
Potražite ovaj sustav pomoću
BLUETOOTH uređaja.
Pritisnite  .
Time se reprodukcija pokreće.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, ponovno
pritisnite  . Možda ćete morati
pokrenuti i program za reprodukciju
glazbe na BLUETOOTH uređaju.
Pritisnite VOLUME +/–  kako
biste prilagodili jačinu zvuka.
Ako se jačina zvuka ne može promijeniti
na sustavu, prilagodite je na
BLUETOOTH uređaju.
Uparivanje možete izvršiti
i pomoću gumba na jedinici
Poništavanje uparivanja
s BLUETOOTH uređajem
1 Uzastopno pritišćite FUNCTION  kako
biste odabrali „BT AUDIO”.
Pritisnite BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  ili promijenite izvor.
2 Pritisnite i držite FUNCTION  dok
(BLUETOOTH) LED lampica  ne
počne brzo treperiti.
 Uparivanje ne može biti poništeno kada
sustav nema informacije za uparivanje.
Sustav prelazi u način uparivanja. Na prozoru
zaslona  pojavljuje se „PAIRING”.
Kako biste uspostavili BLUETOOTH vezu,
pomoću daljinskog upravljača ponovite
isti postupak nakon 2. koraka.
Savjet
 Uparivanje s drugim BLUETOOTH uređajem
moguće je i dok je uspostavljena BLUETOOTH
veza s jednim BLUETOOTH uređajem.
Napomena
Poništavanje veze s BLUETOOTH
uređajem
Pritisnite BLUETOOTH MENU  i /  za
odabir „DISCONCT”, a zatim pritisnite
.
Savjet
 BLUETOOTH vezu možete prekinuti i na
BLUETOOTH uređaju.
Brisanje informacija o registraciji
uparivanja
1 Pritisnite BLUETOOTH .
2 Na jedinici istovremeno pritisnite i držite
FUNCTION  i   dok se na prozoru
zaslona  ne prikaže „RESET”.
Napomena
 Ako ste izbrisali informacije o uparivanju,
ne možete uspostaviti BLUETOOTH vezu
ako ponovno ne provedete uparivanje.
Slušanje glazbe putem
registriranog uređaja
Nakon 1. koraka u postupku „Uparivanje
sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje
glazbe”, spojite BLUETOOTH uređaj sa
sustavom, a zatim pritisnite   za
početak reprodukcije.
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
 Iznad opisane radnje možda nisu dostupne
za određene BLUETOOTH uređaje. Osim toga,
ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, stvarne se
radnje mogu razlikovati.
 Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti jednom.
No, u sljedećim slučajevima radnja uparivanja
mora se ponoviti:
 Informacije o uparivanju izbrisane su tijekom
popravka BLUETOOTH uređaja.
 Pokušali ste upariti sustav s više od
8 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj se sustav može upariti s najviše
8 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još
jedan BLUETOOTH uređaj nakon uparivanja
s 8 uređaja, informacije o uparivanju novog
uređaja prebrisat će informacije uređaja koji
se povezao prvi.
 Informacije o registraciji uparivanja ovog
sustava izbrisane su s povezanog uređaja.
 Ako inicijalizirate sustav ili izbrišete povijest
uparivanja sustava, sve će se informacije
o uparivanju izbrisati.
 Zvuk ovog sustava ne može se poslati
BLUETOOTH zvučniku.
 „Lozinka” se može zvati „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” ili „Password” itd.
 BLUETOOTH povezivanje s nekim drugim
BLUETOOTH uređajem ne možete izvršiti dok
je uspostavljena BLUETOOTH veza s jednim
BLUETOOTH uređajem. Poništite najprije prvu
vezu, a nakon toga započnite povezivanje
s drugim uređajem.
 Sustav podržava samo Sub Band Codec.
Savjet
23HR
Slušanje glazbe
jednim dodirom (NFC)
NFC tehnologija je za bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
Pametnim telefonom/tabletom samo
dodirnite sustav. Sustav će se automatski
uključiti, a uparivanje i BLUETOOTH veza
uspostavljeni su.
Prije toga, postavite NFC postavke na
uključeno.
1
Dodirnite pametnim telefonom/
tabletom oznaku N-mark 
na jedinici.
Pametnim telefonom/tabletom
dodirnite jedinicu i održavajte kontakt
dok pametni telefon/tablet ne počne
vibrirati ili se ne oglasi kratkim zvučnim
signalom.
U korisničkom priručniku pametnog
telefona/tableta potražite informacije
o dijelu pametnog telefona/tableta koji
se upotrebljava za dodirni kontakt.
2
Nakon što se uspostavi veza,
pritisnite  .
Time se reprodukcija pokreće.
Kako biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom/
tabletom oznaku N-Mark  na jedinici.
Savjet
 Kompatibilni su pametni telefoni koji su
opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni
operacijski sustav: Android verzija 2.3.3 ili novija,
s izuzetkom verzije Android 3.x).
Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti
informacije o kompatibilnim uređajima.
http://support.sony-europe.com/
 Ako pametni telefon/tablet ne reagira iako njime
dodirujete jedinicu, preuzmite aplikaciju „NFC
Easy Connect” na svoj pametni telefon/tablet
i pokrenite je. Zatim ponovno dodirnite jedinicu.
„NFC Easy Connect” je besplatna aplikacija
isključivo za upotrebu na sustavu Android™.
Skenirajte sljedeći dvodimenzionalni kod.
24HR
 Kada pametnim telefonom/tabletom
usklađenim s tehnologijom NFC dodirnete
jedinicu dok je drugi BLUETOOTH uređaj
povezan sa sustavom, prekinut će se veza
s BLUETOOTH uređajem, a sustav će se
povezati s pametnim telefonom/tabletom.
Napomena
 U nekim državama i regijama nije moguće
preuzeti aplikaciju kompatibilnu
s tehnologijom NFC.
 Za neke pametne telefone/tablete ova funkcija
može biti dostupna bez preuzimanja aplikacije
„NFC Easy Connect”. U tom slučaju rad
i specifikacije pametnog telefona/tableta
mogu se razlikovati od opisa u ovom priručniku.
Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku
isporučenom uz pametni telefon/tablet.
 BLUETOOTH veza može izostati ako se sustav
dodirne s pametnim telefonom/tabletom
koji ima NFC funkciju za vrijeme učitavanja
CD/DVD-a ili traženja USB uređaja.
 Kada je jedinica uključena i započinje
reprodukciju putem BLUETOOTH veze
jednim dodirom (NFC), možda se neće
čuti zvuk reprodukcije od početka pjesme.
Kako biste započeli reprodukciju od početka,
pritisnite   ili uspostavite BLUETOOTH
vezu nakon uključivanja sustava.
Dodatne informacije
Postavljanje funkcije
Automatic Standby
(Automatsko stanje
pripravnosti)
 Sustav ponovno odbrojava vrijeme (oko
15 minuta) dok ne prijeđe u stanje pripravnosti,
čak i ako je omogućena funkcija Automatic
Standby (Automatsko stanje pripravnosti)
u sljedećim slučajevima:
 ako je USB uređaj priključen u USB funkciji
 ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču
ili jedinici
Pomoću funkcije Automatic Standby sustav
automatski prelazi u stanje pripravnosti
nakon 15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala (Automatsko stanje
pripravnosti).
Prema zadanim postavkama, funkcija
automatskog stanja pripravnosti je
uključena.
Pritisnite /  kako biste
uključili sustav.
2
Pritisnite i držite /  dulje
od 3 sekunde.
Na prozoru zaslona  pojavljuje se
„AUTO STANDBY ON”.
Kako biste isključili funkciju, ponovite
isti postupak. „AUTO STANDBY OFF”
pojavljuje se na prozoru zaslona 
i funkcija se isključuje.
Dodatne informacije
1
Savjet
 Kada sustav prijeđe u stanje pripravnosti,
prikazuje se „STANDBY” na prozoru zaslona 
i treperi 8 puta.
Napomena
 Funkcija Automatsko stanje pripravnosti nije
valjana za funkciju tunera (FM), čak i ako ste
je omogućili.
 Sustav možda neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 tijekom uporabe funkcije FM
 prilikom otkrivanja audio signala
 tijekom reprodukcije pjesama ili
audiodatoteka
 tijekom upotrebe mjerača vremena
reprodukcije ili mjerača vremena za
automatsko isključivanje
25HR
Postavljanje
BLUETOOTH stanja
pripravnosti
Postavljanje
bežičnog BLUETOOTH
signala na ON/OFF
Kad je omogućeno BLUETOOTH stanje
pripravnosti, sustav prelazi u stanje čekanja
na BLUETOOTH vezu čak i kad je sustav
isključen. Taj način onemogućen je prema
zadanim postavkama.
Kada je jedinica uključena, možete
kontrolirati BLUETOOTH signal.
Zadana postavka je ON.
1
Pritisnite BLUETOOTH MENU .
2
Pritisnite /  za odabir
„BT: STBY”, a zatim
pritisnite
.
3
Pritisnite /  kako biste
odabrali „ON” ili „OFF”, a zatim
pritisnite
.
1
Uključite jedinicu.
2
Na jedinici istovremeno pritisnite
i 5 sekundi držite  
i  .
3
Nakon što se pojavi „BT OFF”
(bežični BLUETOOTH signal je
isključen) ili „BT ON” (bežični
BLUETOOTH signal je uključen),
pustite gumb.
Savjet
4
Pritisnite /  za isključivanje
sustava.
Savjet
 Kada je ovaj način rada postavljen na „ON”,
sustav se automatski uključuje i glazbu možete
slušati tako da uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja.
Napomena
 Ovaj način rada nije dostupan kada sustav nema
informacije za uparivanje. Kako bi koristio ovaj
način rada sustav treba biti povezan s uređajem
i imati njegove informacije za uparivanje.
26HR
 Kada je ova postavka postavljena na OFF,
funkcija BLUETOOTH nije dostupna.
 Ukoliko se jedinica dodirne pametnim
telefonom/tabletom s NFC funkcijom kada
je ta postavka OFF, sustav se uključuje i ta
postavka se mijenja u ON.
 Kada je ova postavka isključena, nije moguće
postaviti stanje pripravnosti za BLUETOOTH.
 Kada je ova postavka isključena, nije moguće
upariti jedinicu i BLUETOOTH uređaj.
Prilagođavanje
zvuka
Uporaba mjerača
vremena
Možete odabrati željeni zvuk između
različitih stilova i promijeniti učinkovitost
zvuka basa.
Sustav nudi funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje i mjerača vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije.
Odabir željenog zvuka
Uzastopno pritišćite EQ  kako biste
odabrali željeni zvuk između sljedećih
stilova:
„ROCK”, „POP”, „JAZZ”, „CLASSIC”,
„R AND B/HIP HOP”, „FLAT”.
Napomena
 Mjerač vremena za automatsko isključivanje
ima prednost pred mjeračem vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije.
Postavljanje mjerača
vremena za automatsko
isključivanje (Sleep Timer)
Promjena učinkovitosti
zvuka basa
Pritisnite MEGA BASS .
Svaki put kada pritisnete značajku,
uključujete („BASS ON”) i isključujete
(„BASS OFF”).
Sustav se automatski isključuje u određeno
vrijeme.
Savjet
1
Pritisnite TIMER MENU .
2
Pritisnite /  za odabir
„SLEEP”, a zatim pritisnite
3
Pritisnite /  kako biste
odabrali određeno vrijeme,
a zatim pritisnite
.
.
Dodatne informacije
 Tvornička postavka je „BASS ON”.
Možete birati između „SLEEP 10”
(10 minuta) do „SLEEP 90” (90 minuta)
u koracima od po 10 minuta, ili „AUTO”.
Ako odaberete „AUTO”, sustav se
automatski isključuje nakon završetka
reprodukcije CD-a ili USB uređaja.
Savjet
 Za provjeru preostalog vremena do
automatskog isključivanja uređaja,
izvršite iznad opisane korake 1 i 2.
 Mjerač vremena za automatsko isključivanje
radi čak i ako sat nije postavljen.
27HR
Poništavanje mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Odaberite „OFF” u iznad opisanom
3. koraku.
6
Pritisnite /  za isključivanje
sustava.
Savjet
 Ako je izvor zvuka radio, provjerite jeste li
podesili radijsku stanicu prije isključivanja
sustava (str. 17).
 Kako biste promijenili postavku mjerača,
ponovite postupak od početka.
Postavljanje mjerača
vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije
(Play Timer)
Napomena
U memorirano vrijeme možete slušati CD,
USB uređaj ili radio.
Napomena
 Prije no što postavite mjerač vremena, provjerite
jeste li postavili sat (str. 12).
1
Pripremite izvor zvuka.
2
Pritisnite TIMER MENU .
3
Pritisnite /  za odabir „PLAY
SET”, a zatim pritisnite
.
Početno vrijeme treperi na prozoru
zaslona .
4
Pritisnite /  za odabir
vremena, a zatim pritisnite
a zatim pritisnite
.
3 Pritisnite /  za odabir „PLAY SEL”,
.
Postavka mjerača vremena pojavljuje se
u prozoru zaslona .
Poništavanje mjerača vremena
.
Pritisnite /  za izbor
željenog izvora zvuka, a zatim
pritisnite
.
Pojavit će se zaslon za potvrdu mjerača
vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije.
28HR
Provjera postavki
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  za odabir „SELECT”,
a zatim pritisnite
Slijedite isti postupak kako biste
postavili „MINUTE” za vrijeme početka
rada, a zatim „HOUR” i „MINUTE”
za vrijeme završetka rada.
5
 Sustav se automatski uključuje točno u vrijeme
postavljeno na Mjeraču vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije. Ako je izvor zvuka CD,
MP3/WMA disk ili USB uređaj, do početka
reprodukcije može proći neko vrijeme.
 Mjerač vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije ne funkcionira ako je sustav
u memorirano vrijeme već uključen.
 Kada je kao izvor zvuka mjerača vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije postavljena
radijska stanica, mjerač koristi frekvenciju
posljednjeg emitiranja. Ako promijenite
radijsku frekvenciju nakon postavljanja mjerača
vremena, postavka radijske postaje za mjerač
vremena također će se promijeniti.
U 3. koraku odjeljka „Provjera postavki”
odaberite „OFF” (str. 28).
[Screen Saver]
Uporaba izbornika
za postavljanje
Stavke izbornika možete prilagođavati
na razne načine. Ovisno o državi ili regiji,
mogu se razlikovati stavke koje je moguće
prikazati. Zadana je postavka podcrtana.
1
[ON]: uključuje čuvara zaslona kada se
sustav nalazi u načinu zaustavljene ili
pauzirane reprodukcije ili u načinu rada
kada nema diska ili izbacivanja diska duže
od 15 minuta.
[OFF]: isključivanje čuvara zaslona.
[TV Type] (Vrsta TV-a)
[16:9]: odaberite ovu postavku pri spajanju
TV-a sa širokim zaslonom ili TV-a s funkcijom
širokog načina prikaza.
Pritisnite SETUP  unutar
funkcije DVD/CD.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
Odabrana kategorija
Odabrana stavka postavljanja
2
Mogućnosti
[4:3LB]: prikaz široke slike s crnim crtama
na vrhu i dnu.
Pritisnite ///  kako biste
odabrali kategorije postavljanja
i stavku, a zatim pritisnite
.
Dodatne informacije
Kategorije postavljanja
[4:3PS]: prikaz slike potpune visine preko
cijelog zaslona s odrezanim bočnim
stranama.
Postavke [LANGUAGE] (Jezik)
3
Pritisnite /  kako biste
odabrali opciju koju želite
promijeniti, a zatim pritisnite
 za potvrdu odabira.
[OSD] (Zaslonski prikaz)
Možete odabrati jezik prikaza na zaslonu
televizora.
[Audio]
Možete odabrati željeni jezik zvuka za
DVD-ove s više zvučnih zapisa.
4
Pritisnite SETUP  za zatvaranje
izbornika za postavljanje.
Postavke [SCREEN]
[TV System]
[Subtitle] (Titl)
Možete odabrati jezik titlova snimljenih
na DVD VIDEO disku.
[Menu]
Možete odabrati jezik izbornika diska.
[PAL]: za TV s PAL sustavom.
[NTSC]: za TV s NTSC sustavom.
[Auto]: za TV koji je kompatibilan
i s PAL i s NTSC sustavom.
29HR
Postavke [AUDIO]
[DRC]
Prilagođava razinu dinamičkog raspona
za audioizlaz.
Postavke [VIDEO]
[Brightness]
Prilagođava razinu svjetline slike.
[Contrast]
Prilagođava razinu kontrasta slike.
[Hue]
Prilagođava razinu nijanse slike (ton boje).
[Saturation]
1 Pritisnite DVD/CD .
2 Pritisnite   na jedinici kako biste otvorili
ladicu za disk
3 Pritisnite   i ZOOM  držeći SHIFT ,
a zatim pritisnite
.
Prikazuje se [CUSTOM PAGE] pa možete potvrditi
trenutačno odabranu lozinku.
Kako biste izišli iz stavke [CUSTOM PAGE],
pritisnite SETUP.
Prilagođava razinu zasićenja slike.
[Default]
[Sharpness]
Sve opcije izbornika za postavljanje i osobne
postavke možete vratiti na tvornički zadane.
Ako ste postavili lozinku, obavezno
otključajte zaštitu lozinkom tako što ćete
unijeti svoju lozinku. Prije no što izvršite
ponovno postavljanje, pogledajte odjeljak
„[Password]” poglavlja „Postavke
[PREFERENCE]” (str. 30).
Prilagođava razinu oštrine obrisa slike.
Postavke [PREFERENCE]
[Rating] (Ocjene)
Možete ograničiti reproduciranje DVD-ova
koji imaju ocjene. Prizori se mogu blokirati
ili zamijeniti drugim prizorima.
Ako ste postavili lozinku, obavezno
otključajte zaštitu lozinkom tako što ćete
unijeti svoju lozinku (pogledajte odjeljak
„[Password]”) prije promjene raspona
ocjene.
Pritisnite /  kako biste odabrali raspon
ocjena od [0 Lock ALL] do [8 No Limit], a zatim
pritisnite
.
[Password]
Možete postaviti lozinku za postavke
[Rating] i [Default] kako biste izbjegli
neželjeno rukovanje sustavom.
30HR
Unesite novu 4-znamenkastu lozinku, a zatim
pritisnite
.
Ako želite promijeniti lozinku, unesite
lozinku kako biste otključali polje za unos,
a zatim unesite novu lozinku.
Ako zaboravite lozinku, slijedite postupak
opisan u nastavku kako biste potvrdili
trenutačno postavljenu lozinku.
Pritisnite   za odabir [Restore], a zatim
pritisnite
.
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako se za vrijeme korištenja sustava pojavi
problem, slijedite korake opisane u nastavku
prije obraćanja najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony. Ako se prikaže
poruka pogreške, zapišite informacije
radi lakšeg dijagnosticiranja.
1
Provjerite je li problem naveden
u odjeljku „Rješavanje problema”.
2
Provjerite sljedeća web-mjesta
korisničke podrške.
Ako se na prozoru zaslona prikaže
„PROTECT” 
Odmah isključite kabel za napajanje
i provjerite sljedeće stavke nakon što
„PROTECT” nestane.
Provjerite postoji li kratki spoj na + i – kabelima
zvučnika
Provjerite blokira li nešto ventilacijske otvore
sustava
Kada provjerite gornje stavke i zaključite
da nema poteškoća, ponovno priključite
kabel za napajanje i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
http://support.sony-europe.com/
Na ovim web-mjestima pronaći ćete
najnovije informacije za podršku i
odgovore na najčešća pitanja (FAQ).
3
Ako nakon 1. i 2. koraka i dalje ne
možete riješiti problem, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Sustav se ne uključuje.
 Provjerite jeste li ispravno uključili kabel
za napajanje u zidnu utičnicu.
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
 Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio
signala. Pogledajte „Postavljanje funkcije
Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti)” (str. 25).
Rješavanje problema
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Kada donosite proizvod na popravak,
donesite cijeli sustav (glavnu jedinicu
i daljinski upravljač).
Ovaj proizvod predstavlja sustav i cijeli
je sustav potreban za utvrđivanje koji je
dio potrebno popraviti.
Općenito
Postavke sata ili rad mjerača vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije
neočekivano su poništeni.
 Nakon približno minute neaktivnosti
automatski se poništavaju postavke sata ili rad
mjerača vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije. Ponovite postupak od početka.
Nema zvuka.
 Povećajte jačinu zvuka na jedinici.
 Provjerite je li vanjska komponenta pravilno
utaknuta u priključak AUDIO IN  i postavite
funkciju na AUDIO IN.
 Određena stanica možda je privremeno
prestala s emitiranjem.
31HR
Javlja se glasno zujanje ili šum.
 Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo upotrebu strujnog razdjelnika
s filtrom šuma (nije isporučeno).
Slika
Nema slike.
 Video kabel nije dobro priključen.
 Jedinica nije priključena na pravilan ulazni
priključak TV-a.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač na
jedinici, a zatim postavite jedinicu što dalje
od fluorescentnog svjetla.
 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
za daljinski upravljač  na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sustavu.
 Zamijenite baterije.
 Sustav nije odabran putem video ulaza TV-a.
 Obavezno povežite sustav i TV pomoću
video kabela (priložen) tako da možete
pregledavati slike.
Unatoč tome što ste pod stavkom
„[TV Type]” (Vrsta TV-a) u odjeljku „Postavke
[SCREEN]” (Zaslon) postavili omjer širine
i visine, slika ne ispunjava cijeli TV zaslon.
 Omjer širine i visine na disku nije moguće
DVD/CD-DA/MP3/WMA
„LOCKED” se prikazuje na prozoru
zaslona , a disk se ne može ukloniti
iz utora za disk.
 Aktivirana je značajka zaključavanja ladice.
Isključite značajku (str. 13).
Disk ili datoteku nije moguće reproducirati.
 Disk nije finaliziran (CD-R ili CD-RW disk na koji
se mogu dodati podaci).
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
 Možda je disk prljav ili izgreban. Ako je disk
prljav, obrišite ga.
 Premjestite sustav na mjesto gdje nema
vibracija (na primjer, na stabilno postolje).
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme
ili datoteke.
 Provjerite je li trenutačni način reprodukcije
ispravan. Ako je način reprodukcije „SHUFFLE”
ili „PROGRAM”, promijenite postavku (str. 13).
Boje na TV zaslonu nepravilno se prikazuju.
 Zvučnici sustava sadrže magnetske dijelove
pa može doći do magnetskih izobličenja.
Kada se boje na TV zaslonu nepravilno
prikazuju, provjerite sljedeće stavke.
 Instalirajte zvučnike najmanje 0,3 metra
od televizora.
 Ako se boje i dalje nepravilno prikazuju,
isključite TV pa ga uključite nakon
15 do 30 minuta.
 Ponovno postavite zvučnike dalje od TV-a.
Postavka [TV System] (TV sustav) ne
odgovara vašem TV-u.
 Vratite postavku na zadanu (pogledajte
stavku „[Default]” u odjeljku „Postavke
[PREFERENCE]”).
USB uređaj
Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
potražite u odjeljku „Kompatibilni USB
uređaji i verzije” (str. 36).
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
 Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme
 Mogao se dogoditi neki od sljedećih
potrebno za početak reprodukcije:
 disk snimljen s kompliciranom strukturom
mapa
 disk snimljen u višesesijskom formatu
 disk koji ima velik broj mapa.
32HR
mijenjati.
problema.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom sustavu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Zvuk je izobličen.
Nema zvuka.
Reprodukcija se ne pokreće.
 USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite
 Isključite sustav, ponovno priključite
sustav i ponovno priključite USB uređaj.
USB uređaj i uključite sustav.
 Možda je priključen nekompatibilan
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
Priključite podržani USB uređaj.
 Isključite sustav pa ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
 Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk
izobličen. Šum je možda snimljen prilikom
stvaranja glazbenih podataka zbog uvjeta na
računalu. U tom slučaju izbrišite datoteku
i ponovno pošaljite glazbene podatke.
 Brzina prijenosa u bitovima (bit rate) korištena
prilikom kodiranja datoteka bila je niska.
Na USB uređaj prebacite datoteke kodirane
za veću brzinu prijenosa (bit rate).
„SEARCH” se prikazuje dulje vrijeme ili
je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
Naziv datoteke ili mape (naziv albuma)
ne prikazuje se kako ispravno.
 Ponovno pošaljite glazbene podatke na USB
uređaj jer su informacije spremljene na USB
uređaj možda neispravne.
 Kodovi znakova koje sustav može prikazati
su sljedeći:
 velika slova (A do Z)
 brojevi (0 do 9)
 simboli (< > +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao znak „_”.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Provjerite je li trenutačni način reprodukcije
ispravan. Ako je način reprodukcije „SHUFFLE”,
promijenite postavku (str. 13).
USB uređaj ne može se puniti.
 Provjerite je li USB uređaj sigurno spojen
na  (USB) ulaz .
 Sustav možda ne podržava USB uređaj.
 Odvojite, a zatim ponovno spojite USB uređaj.
Pojedinosti o statusu punjenja USB uređaja
potražite u uputama za upotrebu USB uređaja.
Tuner
Čuje se jaki šum ili buka („STEREO” treperi
u prozoru zaslona ) ili se emitirani sadržaji
ne mogu primiti.
 Ispravno spojite antenu.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i ponovno
postavite antenu.
 Neka antene budu dovoljno udaljene od
jedinice ili drugih AV komponenti kako
biste izbjegli šumove u prijemu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.
Rješavanje problema
slučajevima.
 Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa
ili datoteka.
 Struktura datoteka iznimno je složena.
 Nema dovoljno slobodnog prostora
u memoriji.
 Unutarnja je memorija fragmentirana.
USB uređaj.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i ponovno
postavite antenu.
 Povežite antenske kabele pomoću kvačica
za kabele dostupnih u trgovinama te
prilagodite duljinu kabela.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sustav, ponovno priključite
USB uređaj i uključite sustav.
 Možda je priključen nekompatibilan
USB uređaj.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
priručnik za upotrebu isporučen s USB
uređajem za upute o rješavanju ovog
problema.
33HR
Vraćanje tvorničkih postavki
sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
1 Uključite sustav.
2 Na jedinici istovremeno pritisnite i držite
FUNCTION  i   dok se na prozoru
zaslona  ne prikaže „RESET”.
Izbrisane su sve korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane radijske
stanice, mjerač vremena i sat.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Napomena
 Ako namjeravate baciti jedinicu ili je dati drugoj
osobi, vratite jedinicu na tvorničke postavke
radi sigurnosti.
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
DISC ERR
Postavili ste disk koji se ne može
reproducirati na ovom sustavu, primjerice
CD-ROM ili pokušavate reproducirati
datoteku koja se ne može reproducirati.
COMPLETE
Rad memorirane stanice normalno
je završio.
LOCKED
Aktivirana je značajka zaključavanja ladice.
NO USB
USB uređaj nije priključen, priključeni
USB uređaj je uklonjen ili sustav ne
podržava USB uređaj.
NO DISC
U uređaju za reprodukciju nema diska ili
je umetnut disk koji se ne može učitati.
NO FILE
Na USB uređaju ili disku nema datoteka
koje je moguće reproducirati.
OVER CURRENT
Sustav je otkrio prekomjernu struju
u priključenom USB uređaju.
Uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite
sustav, a zatim ponovno uključite sustav.
LOADING
Sustav učitava podatke s diska. Neki gumbi
tijekom učitavanja ne rade.
SEARCH
Sustav pretražuje informacije na CD-u ili USB
uređaju. Neki gumbi tijekom pretraživanja
ne rade.
TIME NG
Početno vrijeme mjerača vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije
jednako je završnom vremenu.
34HR
Mjere opreza/specifikacije
Napomena za DVD/CD-DA/MP3/WMA
diskove
 Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
 CD-DA audio diskovi
 CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA







pjesama i MP3/WMA datoteke)
Disk od 8 cm
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
VIDEO CD
CDG
Ne upotrebljavajte CD-R/CD-RW disk bez
pohranjenih podataka. U protivnom može
doći do oštećenja diska.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW osim onih snimljenih







što su benzin, razrjeđivač, sredstva za
čišćenje dostupna na tržištu ili antistatički
raspršivač namijenjen za gramofonske
ploče.
 Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
O sigurnosti
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
odspajanja kabela sustava iz struje
uvijek ga primite za utikač. Nikada
ne vucite za sam kabel.
 Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
 Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
 Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili
na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili
jarkom svjetlu.
 Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
 Ne stavljajte teške predmete na sustav.
 Ako sustav premjestite s hladnog na toplo
mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzirati na
lećama unutar sustava i uzrokovati kvar
sustava. U tom slučaju uklonite disk
i ostavite sustav uključen približno jedan
sat dok vlaga ne ishlapi. Ako sustav nakon
duljeg razdoblja i dalje ne radi, obratite se
najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Mjere opreza/specifikacije

u formatu glazbenog CD-a ili MP3/WMA
formatu u skladu sa standardom ISO9660
razine 1/razine 2, Joliet
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom formatu, a sesija
nije zatvorena
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD-RW mediji koji su
ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže datoteke
koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/
WMA) datoteke
Diskovi nestandardnih oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
Diskovi na koje je pričvršćen selotejp,
papir ili naljepnica
Posuđeni ili korišteni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo
izviruje izvan naljepnice
Diskovi s naljepnicama ispisanim
tintom koja je ljepljiva na dodir
 Ne čistite diskove pomoću otapala kao
35HR
O zagrijavanju
 Zagrijavanje uređaja tijekom punjenja ili
dugotrajnog rada normalno je i ne treba
vas zabrinjavati.
 Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći
jer se vjerojatno zagrijalo.
 Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivne
spužve, prašak za ribanje ili otapala poput
razrjeđivača, benzina ili alkohola.
O boji na TV-u
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako ostavite da se ista slika
(nepomična video slika, zaslonska
slika itd.) prikazuje na TV-u duže vrijeme,
postoji rizik trajnog oštećenja televizijskog
zaslona. Posebno su osjetljivi projekcijski
televizori.
O premještanju sustava
Prije premještanja sustava pazite da
u njemu nije ostao disk i isključite kabel
za napajanje iz zidne utičnice.
O rukovanju diskovima
 kako bi disk ostao čist, pridržavajte
ga za rub. Ne dodirujte površinu.
 Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
 Disk nemojte izlagati izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ili ostavljati
u automobilu na izravnoj sunčevoj
svjetlosti jer unutra temperatura može
znatno porasti.
36HR
Kompatibilni USB
uređaji i verzije
Više informacija o najnovijim podržanim
verzijama kompatibilnih uređaja potražite
na web-mjestima navedenima u nastavku:
http://support.sony-europe.com/
Učinkoviti komunikacijski raspon
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
kratkopojasna je bežična tehnologija
koja povezuje digitalne uređaje, primjerice
osobna računala i digitalne fotoaparate.
Pomoću bežične tehnologije BLUETOOTH
možete upravljati jedinicama koje se nalaze
unutar raspona od 10 metara.
Bežična tehnologija BLUETOOTH obično se
upotrebljava između dva uređaja, ali jedan
uređaj može se povezati s više uređaja.
Nisu potrebne žice za povezivanje kao kod
USB veze i uređaji ne moraju biti okrenuti
jedan prema drugome kao kod bežične
infracrvene tehnologije. Tu tehnologiju
možete upotrebljavati i kad je jedan
BLUETOOTH uređaj u torbi ili džepu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH globalni
je standard koji podržavaju tisuće tvrtki.
Te tvrtke proizvode uređaje koji su
u skladu s globalnim standardom.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Napomena
 Da bi se BLUETOOTH uređaj povezan s ovim
sustavom mogao upotrebljavati, uređaj mora
podržavati isti profil kao i sustav. Imajte na
umu da se funkcije BLUETOOTH uređaja mogu
razlikovati ovisno o specifikacijama uređaja,
čak i ako ima isti profil kao i ovaj sustav.
 Zbog svojstava bežične tehnologije BLUETOOTH
reprodukcija na ovom sustavu može neznatno
kasniti u odnosu na reprodukciju zvuka na
uređaju koji emitira.
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri korištenju
BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja
s mogućnošću bežičnog LAN-a može
doći do elektromagnetskih smetnji.
To bi moglo uzrokovati sporiji prijenos
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
 Pokušajte povezati ovaj sustav
i BLUETOOTH mobilni telefon ili
BLUETOOTH uređaj kad ste najmanje
10 metara udaljeni od opreme
s bežičnim LAN-om.
 Isključite napajanje za opremu
s bežičnim LAN-om pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja unutar 10 metara.
Učinci na druge uređaje
Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati
kvarom, uvijek isključite napajanje na ovom
sustavu, BLUETOOTH mobilnom telefonu
i BLUETOOTH uređaju na sljedećim
mjestima:
 u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima
 blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Mjere opreza/specifikacije
Profil se odnosi na standardni skup
mogućnosti za različite mogućnosti
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Specifikacije” (str. 38) za pojedinosti
o podržanim BLUETOOTH verzijama
i profilima.
BLUETOOTH uređaji moraju se koristiti
na međusobnoj udaljenosti od približno
10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima.
 ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
 lokacije gdje je instaliran bežični LAN
 u blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
 lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
37HR
Napomena
 Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje
su sukladne BLUETOOTH specifikacijama da
bi se omogućilo sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno
o sadržaju postavke i drugim čimbenicima,
pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
 Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao
zbog curenja informacija tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
 BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno
jamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju
isti profil kao ovaj sustav.
 BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom
moraju biti u skladu s BLUETOOTH specifikacijom
koju određuje BLUETOOTH SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je
uređaj u skladu s BLUETOOTH specifikacijom,
mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati
različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 Može se pojaviti šum ili se audio može isključiti
ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom s ovim
sustavom, komunikacijskom okruženju ili
uvjetima u okolini.
Specifikacije
Odjeljak pojačala
Izlazna snaga (nazivna):
20 vata + 20 vata (pri 8 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
25 vata + 25 vata (po kanalu pri 8 oma,
1 kHz)
Ulazi/izlazi
AUDIO IN:
Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz):
Osjetljivost stereo mini utikača 1 V,
impedancija 47 kilooma
USB:
USB ulaz: vrste A, 5 V DC 1,5 A
 (HEADPHONE) priključak:
Stereo standardni priključak, 8 oma ili više
VIDEO OUT:
Maks. razina izlaza 1 Vp-p,
neujednačeno, negativno sink., opterećenje
impedancija 75 oma
SPEAKERS:
Prihvaća impedanciju od 8 oma
Odjeljak uređaja za reprodukciju
diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio i video
sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od 1000 μW
* Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na udaljenosti
od 200 mm od površine leće objektiva na
optičkom bloku za podizanje s otvorom
blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
38HR
Video format sustava boje
Širina pojasa prijenosa
Sjevernoamerički i latinoamerički modeli
(izuzev argentinskog modela): NTSC
Ostali modeli: NTSC/PAL
20 Hz – 20.000 Hz (uz uzorkovanje
od 44,1 kHz)
Odjeljak za tuner
Odjeljak FM tunera:
FM stereo, FM superheterodini tuner
Raspon podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Antena:
FM antenski kabel
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili označavaju svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Općenito
Zahtjevi napajanja:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Odjeljak zvučnika
Potrošnja energije:
Sustav zvučnika:
35 W
2-smjerni, Bass Reflex, s magnetskom
zaštitom
Dimenzije (Š/V/D) (uklj. ispupčene dijelove):
Zvučnik:
Niskofrekvencijski zvučnik: 95 mm,
stožasta vrsta
Visokofrekvencijski zvučnik: 57 mm,
stožasta vrsta
Nazivna impedancija:
8 oma
Odjeljak za BLUETOOTH
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
Težina:
Središnja jedinica: približ. 1,4 kg
Kutija zvučnika: približ. 1,7 kg
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (RM-AMU214) (1), video
kabel (1), FM antenski kabel (1), podloge
zvučnika (8), upute za uporabu (ovaj
priručnik) (1), jamstvena kartica (1)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas:
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W
(BLUETOOTH mrežni ulazi isključeni)
BLUETOOTH stanje pripravnosti: 5,9 W
(BLUETOOTH mrežni ulazi uključeni)
Mjere opreza/specifikacije
Komunikacijski sustav:
Središnja jedinica: približ. 170 mm ×
132,5 mm × 222 mm
Kutija zvučnika: približ. 132,5 mm ×
214 mm × 207 mm
2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS
Kompatibilni profili za BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržan način zaštite sadržaja
SCMS-T način
Podržani kodek
SBC (Sub Band Codec)
39HR
Zaštitni znakovi itd.
 Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim državama.
 Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće licence
koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
 MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka
i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS
i Thomson.
 „WALKMAN” i logotip „WALKMAN” registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
 Riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani
su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke
BLUETOOTH SIG, Inc., a tvrtka Sony Corporation
upotrebljava te znakove u skladu s licencom.
 N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni
znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
 Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju
u ovim uputama općenito su registrirani zaštitni
znaci ili zaštitni znaci pripadajućih proizvođača.
Oznake ™ i ® izostavljene su u ovom priručniku.
 U sustav je ugrađena tehnologija Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
„Dolby” i simbol s dvostrukim slovom D
zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

zaštitni je znak tvrtke DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
 O STANDARDU MPEG-4 VISUAL: OVAJ PROIZVOD
LICENCIRAN JE U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA OSOBNU
I NEKOMERCIJALNU UPORABU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEO SADRŽAJA U SKLADU
S MPEG-4 VIZUALNIM STANDARDOM
(„MPEG-4 VIDEO”)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA
KOJI JE KODIRAN OD STRANE KORISNIKA ZA
OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE
NABAVLJEN OD DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA
KOJI JE LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE MPEG-4
VIDEO SADRŽAJA.
NIJEDNA LICENCA NEĆE BITI DANA NITI
ĆE SE PODRAZUMIJEVATI ZA BILO KAKVU
DRUGU UPORABU. DODATNE INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI ONE O PROMOTIVNOJ,
INTERNOJ I KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD TVRTKE
MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE
http://www.mpegla.com/
 Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su
svojih vlasnika.
40HR
©2014 Sony Corporation
4-540-127-11(2) (HR)
Download PDF

advertising