Sony CMT-SBT100, CMT-SBT100B Operating instructions

Sony CMT-SBT100, CMT-SBT100B Operating instructions
4-464-274-11 (1) (CR)
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc dvostrani je disk na kojemu je
DVD materijal snimljen na jednoj, a digitalni
audiomaterijal na drugoj strani. No s obzirom da
strana s audiomaterijalom nije sukladna Compact
Disc (CD) standardu, ne jamčimo reprodukciju na
ovom proizvodu.
Položaj kontrola
Uređaj (prednja strana)
1 Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili uzastopno pritišćite FUNCTION 
na jedinici dok se „CD” ne prikaže
na zaslonu .
Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji
su usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju
glazbene diskove šifrirane tehnologijama za
zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od
tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda
se neće reproducirati na ovom proizvodu.
CR Upute za upotrebu
©2013 Sony Corporation
CMT-SBT100/SBT100B
Za korisnike u Europi i Australiji:
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama koje imaju sustave
za odvojeno prikupljanje
otpada)
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u
lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama
jedinica isključena.
Izlaganje preglasnom zvuku u slušalicama može
dovesti do gubitka sluha.
Ova oprema ispitana je i utvrđeno je da
zadovoljava ograničenja Direktive EMC uz
upotrebu priključnog kabela kraćeg od 3 metra.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od ozljede očiju.
Ovaj je uređaj
klasificiran kao laserski
proizvod prve klase.
Ta se oznaka nalazi
na stražnjoj, izvanjskoj
strani jedinice.
Za korisnike u Australiji
Za instaliranje i rad ove opreme treba ostaviti
najmanje 20 cm između uređaja koji zrači i tijela
osobe (isključujući udove: ruke, zapešća, stopala
i gležnjeve).
Za korisnike u Europi
Za povezivanje s glavnim računalima i/ili
perifernim uređajima moraju se upotrebljavati
pravilno zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključnice.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovim dokumentom tvrtka Sony Corp. izjavljuje
da je oprema usklađena s osnovnim zahtjevima
i ostalim bitnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka
i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS
i Thomson.
Riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani su
zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke BLUETOOTH
SIG, Inc., a tvrtka Sony Corporation upotrebljava
te znakove u skladu s licencom. Ostali
zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu
su svojih vlasnika.
N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena
je bez odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju
u ovom dokumentu općenito su registrirani
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi pripadajućih
proizvođača. Oznake ™ i izostavljene
su u ovom priručniku.
®
da biste otvorili ladicu za disk .
3 Umetnite disk s označenom stranom
okrenutom prema gore.
Strana s naljepnicom
(otisnuta strana)
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju
operacije daljinskog upravljača, ali iste se
operacije mogu izvoditi i s pomoću gumba
na jedinici s istim ili sličnim nazivima.
Daljinski upravljač
upravljaču ili uzastopno pritišćite FUNCTION 
na jedinici dok se na zaslonu ne prikaže „CD” .
3 Odaberite mapu (samo MP3 disk).
Upotreba daljinskog upravljača
Gurnite poklopac pretinca za baterije i uklonite ga,
a zatim umetnite dvije isporučene R6 (veličina AA)
baterije,  tako da se oznaka pola baterije
podudari s oznakama polariteta kako je prikazano
u nastavku.
 (otvaranje/zatvaranje) 
4 Pritisnite gumb  (otvaranje/zatvaranje) 
da biste zatvorili ladicu za disk .
Napomene
Upute za korištenje daljinskog upravljača
 U uobičajenim uvjetima upotrebe baterije bi trebale trajati
oko 6 mjeseci.
 Ne miješajte stare baterije s novima, kao ni različite vrste baterija.
 Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme,
uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
Početak rada
Pozadina zvučnika
crveno 
 Ako ne možete ukloniti disk, a na zaslonu se prikazuje „LOCKED” ,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
 Ne umećite disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata,
zvijezde). To može uzrokovati nepopravljivu štetu na sustavu.
 Nemojte upotrebljavati diskove s vrpcama, naljepnicama
ili ostacima ljepila jer to može uzrokovati kvar.
 Kada uklanjate disk, ne dodirujte njegovu površinu.
Ostale radnje
Radnja
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
ponovno pokrenuli
reprodukciju, ponovno
pritisnite gumb.
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir pjesme
ili datoteke
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi
ili datoteci
Pritisnite  .
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Uzastopno pritišćite REPEAT 
dok se ne prikaže „ ”
(svepjesme ili datoteke) ili „ 1”
(jedna pjesma ili datoteka).
Pritisnite / .
Držite pritisnuto / 
(ili /  na jedinici)
tijekom reprodukcije, a zatim
otpustite gumb na željenom
mjestu.
Promjena načina reprodukcije
Nakon što priključite svu opremu, priključite kabel
za napajanje  u zidnu utičnicu.
Postavljanje sata
1 Pritisnite   da biste uključili sustav.
2 Pritisnite TIMER MENU  kako biste odabrali
Čvrsto spojite kabel desnog zvučnika 
s priključkom R, a kabel lijevog zvučnika 
s priključkom L.
 AUDIO IN (vanjski ulaz) priključak
Priključite dodatnu vanjsku opremu pomoću audio
kabela za povezivanje (nije isporučeno).
 Antene
 FM antenski kabel (isporučeno)
(samo CMT-SBT100)
 AM antena u obliku petlje (isporučeno)
(samo CMT-SBT100)
 DAB/FM antenski kabel (isporučeno)
(samo CMT-SBT100B)
Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem i pričvrstite antene na stabilnu
površinu (prozor, zid itd.).
Neka antene budu dovoljno udaljene od jedinice,
kabela za napajanje i drugih AV komponenti kako
biste izbjegli šumove u prijemu.
Pričvrstite kraj FM antenskog kabela
samoljepljivom vrpcom.
Priprema AM antene u obliku petlje
Pojedinosti potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Uspravite antenu
i pričvrstite
je u otvor
dok ne klikne.
Uzastopno pritišćite PLAY MODE  dok je uređaj
za reprodukciju zaustavljen. Možete odabrati
način uobičajene reprodukcije (indikator se
neće prikazati ili će se prikazati „FLDR”*),
nasumične reprodukcije (prikazat će se „SHUF”
ili „FLDR SHUF”*) ili reprodukcije programa
(prikazat će se „PGM”).
Način reprodukcije
način postavljanja sata.
 Priključnice zvučnika (lijevi/desni)
3
Ako „PLAY SET” treperi, uzastopno
pritišćite /  da biste odabrali „CLOCK”,
(unos) .
a zatim pritisnite
Uzastopno pritišćite /  da biste postavili
(unos) .
sat, a zatim pritisnite
4 Na isti način namjestite minute.
Napomena
Postavke sata vraćaju se na početne nakon odvajanja kabela za
napajanje ili u slučaju nestanka struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Uzastopno pritišćite DISPLAY  da bi se prikazao
sat. Sat se prikazuje oko 8 sekundi.
Ako je sustav u BLUETOOTH stanju pripravnosti,
sat se neće prikazati pritiskom na DISPLAY .
Prijem DAB/DAB+ radijske stanice
(samo CMT-SBT100B)
Kada se sustav uključi prvi put nakon kupnje,
automatski se pokreće postupak automatskog
DAB traženja i izrađuje se popis dostupnih usluga.
Tijekom automatskog DAB traženja prikazuje
se „”. Za vrijeme trajanja postupka
automatskog DAB traženja ne pritišćite gumbe
na jedinici ili na daljinskom upravljaču. Traženje
se prekida, a izrada popisa može biti neuspješna.
Da biste ručno proveli automatsko DAB traženje,
provedite postupak „Ručno provođenje
automatskog DAB traženja (samo CMT-SBT100B)”.
Ako ste se preselili u drugo područje, ručno
provedite automatsko DAB traženje i ponovno
registrirajte sadržaj emitiranja.
Pričvršćivanje pločica zvučnika
Pričvrstite isporučene pločice za donji dio zvučnika
kako biste spriječili klizanje.
4 Odaberite željeni broj pjesme ili datoteke.
Uzastopno pritišćite /  dok se ne
prikaže željeni broj pjesme ili datoteke.
Odabrani broj
pjesme ili datoteke
Ukupno vrijeme
reprodukcije odabrane
pjesme ili datoteke
.
„--.--” prikazuje se ako ukupno vrijeme
reprodukcije premaši 100 minuta za CD-DA
ili ako programirate MP3 datoteke.
5 Pritisnite
programirali dodatne pjesme ili datoteke,
najviše 25 pjesama ili datoteka.
7 Pritisnite  .
Vaš program pjesama ili datoteka počinje
s reprodukcijom.
Programirane datoteke ili pjesme dostupne
su dok ne uklonite disk iz ladice za disk 
ili ne isključite kabel za napajanje.
Za ponovnu reprodukciju istog programa
pritisnite  .
Poništavanje programirane
reprodukcije
Brisanje posljednje pjesme
ili datoteke u programu
Pritisnite CLEAR  dok je uređaj za reprodukciju
zaustavljen.
Napomene
 Ako se disk izbaci nakon programiranja, sve programirane pjesme
ili datoteke izbrisat će se.
 Ako se kabel za napajanje iskopča dok je sustav uključen,
programirane pjesme ili datoteke izbrisat će se.
Slušanje radija
Podešavanje radijske stanice
1 Pritisnite TUNER FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili uzastopno pritišćite FUNCTION 
na jedinici dok se na zaslonu ne prikaže
„TUNER FM” ili „TUNER AM” (CMT-SBT100),
odnosno „DAB” ili „TUNER FM” (CMT-SBT100B).
Kad se prikaže „PUSH STOP”
Za automatsko traženje
Tijekom reprodukcije ne možete promijeniti način
reprodukcije. Zaustavite reprodukciju, a zatim
promijenite način reprodukcije.
Uzastopno pritišćite TUNING MODE  dok se ne
prikaže „AUTO”, a zatim pritisnite TUNE +/ .
Traženje se automatski prekida kada sustav
podesi stanicu, a na zaslonu se prikaže „STEREO”
(samo za stereo programe) .
Napomene o ponavljanju reprodukcije
„
” označava da će se sve pjesme ili datoteke ponavljati
dok ne zaustavite reprodukciju.
1” označava da će se pojedinačna pjesma ili datoteka ponavljati
„
dok ne zaustavite reprodukciju.
 Ako se kabel za napajanje iskopča dok je sustav uključen, način
ponavljanja reprodukcije poništava se.
Napomene o načinu nasumične
reprodukcije
 Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na „SHUF”, sustav
nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme ili datoteke
na disku. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na
„FLDR SHUF”, sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve
pjesme ili datoteke u odabranoj mapi.
 Kad isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije
(”SHUF” ili „FLDR SHUF”) briše se, a način reprodukcije vraća
se u način uobičajene reprodukcije ili FLDR.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
 Ne spremajte bespotrebne mape ili datoteke na disk koji ima
na MP3 datoteke.
 Sustav ne prepoznaje mape u kojima nema MP3 datoteka.
 Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s datotečnim
nastavkom ”.mp3”.
 Čak i ako naziv datoteke ima datotečni nastavak ”.mp3”, ako to nije
audio datoteka, reproduciranje te datoteke može prouzročiti snažan
šum koji može oštetiti sustav.
Ako traženje ne prestane, pritisnite   da biste
zaustavili traženje, a zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS
usluge, emitirani sadržaj prikazuje informacije
kao što su naziv usluge ili naziv stanice.
Ručno podešavanje
Uzastopno pritišćite TUNING MODE  dok se ne
prikaže „MANUAL”, a zatim uzastopno pritišćite
TUNE +/  kako biste podesili željenu stanicu.
Napomene o DAB/DAB+ stanicama
(samo CMT-SBT100B)
 Prije nego što podesite DAB/DAB+ stanicu, provjerite
je li provedeno inicijalno DAB traženje.
 Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS usluge, emitirani
sadržaj prikazuje informacije kao što su naziv usluge ili naziv
stanice.
 Tijekom podešavanja DAB/DAB+ stanice može proteći nekoliko
sekundi dok se ne pojavi zvuk.
 Primarna usluga automatski se prima kada završi sekundarna usluga.
 Ovaj tuner ne podržava podatkovne usluge.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereostanice, uzastopno
pritišćite FM MODE  dok se ne prikaže „MONO” i ne isključi
se stereoprijem.
Ostale radnje
Radnja
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
ponovno pokrenuli
reprodukciju, ponovno
pritisnite gumb.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Za nastavak
reprodukcije pritisnite  *1.
Da biste otkazali nastavak
reprodukcije, pritisnite  
ponovno*2.
1 Uzastopno pritišćite FUNCTION  na jedinici
kako biste odabrali AM stanicu.
2 Pritisnite /  za isključivanje sustava.
3 Pritisnite i držite FUNCTION , a zatim
pritisnite /  na jedinici.
Na zaslonu će se prikazati „STEP 9K” ili
„STEP 10K” . Kada promijenite interval,
brišu se sve memorirane AM stanice.
Ručno provođenje
automatskog DAB traženja
(samo CMT-SBT100B)
Kako biste podesili DAB/DAB+ stanicu, morate
provesti inicijalno DAB traženje.
Ako odete u neko drugo područje, također
provedite inicijalno DAB traženje kako biste
ažurirali podatke o DAB/DAB+ uslugama.
1 Pritisnite TUNER FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili uzastopno pritišćite FUNCTION 
na jedinici dok se na zaslonu ne prikaže
„DAB” .
2 Pritisnite OPTIONS  za prikaz izbornika
„INITIAL”, a zatim pritisnite
.
4 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
„OK”, a zatim pritisnite .
Traženje počinje. Napredovanje traženja
označava se zvjezdicama (*******). Ovisno
o DAB/DAB+ uslugama koje su dostupne
u vašem području, traženje može potrajati
nekoliko minuta.
Kad se traženje završi, izradit će se popis
dostupnih usluga.
Napomene
 Ako u vašoj državi ili regiji nije podržano emitiranje DAB/DAB+
stanica, prikazat će se „NO SERV”.
 Taj postupak briše sve prethodno pohranjene memorirane stanice.
 Prije nego što isključite DAB/FM antenski kabel, provjerite je li
sustav isključen kako biste zadržali vlastite DAB/DAB+ postavke.
Memoriranje radijskih stanica
1 Namjestite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY .
Memorirani broj
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen,
uzastopno pritišćite PLAY MODE  dok se „PGM”
ne prestane prikazivati.
2 Izvršite podešavanje.
Ako se kabel za napajanje iskopča dok je sustav
uključen, način reprodukcije vraća se u način
uobičajene reprodukcije.
Zadana je postavka intervala AM podešavanja
9 kHz (ili 10 kHz na nekim područjima). Izvršite tu
radnju pomoću gumba na jedinici.
3 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
* Kad se prikaže „FLDR” ili „FLDR SHUF”, reproducirat će se sve
datoteke iz odabrane mape ili MP3 diska. Prilikom reprodukcije
CD-DA diska, sustav izvodi istu operaciju kao uobičajena
(indikator se ne prikazuje) ili nasumična reprodukcija „SHUF”.
Napomena o načinu reprodukcije
Izmjena intervala AM podešavanja
(osim za modele za Europu i Rusiju)
postavki.
6 Ponovite korake od 3 do 5 da biste
Odabir mape
+/ .
Uzastopno pritišćite
na MP3 disku
Uklanjanje diska Pritisnite   na jedinici.
 Ulaz za napajanje (AC IN)
+/   da biste
Uzastopno pritišćite
odabrali željenu mapu.
Ako želite programirati sve datoteke u mapi,
.
pritisnite
5 Pritisnite gumb  
(reprodukcija/pauziranje) .
Reprodukcija počinje.
Odmotajte antenski
kabel omotan oko
antene i podignite
stalak antene.
1 Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom
uzastopno pritišćite PLAY MODE  dok se ne
prikaže „PGM”.
Kada upotrebljavate slušalice, priključite ih u  priključnicu (za slušalice) .
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa
sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Stvaranje vlastitog programa
(Program Play)
2 Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen,
Savjet
Samo Europa
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterija. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju
trajnu povezanost s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
 Maksimalni broj MP3 mapa i datoteka kompatibilan s ovim
sustavom:
 999* mapa (uključujući korijensku mapu)
 999 datoteka
 250 datoteka u jednoj mapi
 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)
 Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za
MP3 šifriranje/pisanje, CD-R/RW pogonima, uređajima za snimanje
i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu
prouzročiti šum, reprodukcija može biti isprekidana ili se uopće ne
može pokrenuti.
* To obuhvaća mape u kojima nema MP3 datoteka ili drugih
datoteka. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji
od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
2 Pritisnite gumb  (otvaranje/zatvaranje) 
Obavijest o licencama i zaštitnim
znakovima
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Reproduciranje CD-DA/MP3
diska
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Kućni audio sustav
UPOZORENJE
Radnje
3 Uzastopno pritišćite TUNE +/  da biste
odabrali memorirani broj.
Ako je odabranom broju memorirane stanice
već dodijeljena druga stanica, tu će stanicu
zamijeniti nova stanica.
 da biste registrirali stanicu.
Na zaslonu će se prikazati „COMPLETE” .
4 Pritisnite
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste registrirali
ostale stanice.
Možete memorirati do 20 FM i 10 AM stanica
(samo CMT-SBT100) ili 20 DAB/DAB+ i 20 FM
stanica (samo CMT-SBT100B).
Prebacivanje na memoriranu radijsku
stanicu
Uzastopno pritišćite TUNING MODE  dok se na
zaslonu ne prikaže „PRESET” , a zatim pritisnite
TUNE +/  da biste odabrali memorirani broj na
kojem je registrirana željena stanica.
Reprodukcija datoteke
s USB uređaja
Audio datoteke pohranjene na USB uređaj
možete reproducirati priključujući USB memoriju
ili USB uređaj na sustav. Audio formati koji
se mogu reproducirati su MP3/WMA*/AAC*.
Više informacija o kompatibilnim USB uređajima
potražite na web-mjestima navedenima
u nastavku.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights
Management) ili datoteke preuzete s online glazbene trgovine
ne mogu se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate
reproducirati neku od tih datoteka, sustav će reproducirati sljedeću
nezaštićenu audio datoteku.
1 Pritisnite USB FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili uzastopno pritišćite FUNCTION 
na jedinici dok se na zaslonu ne prikaže
„USB” .
Odabir mape
Uzastopno pritišćite
+/  .
Odabir datoteke Pritisnite / .
Traženje
Držite pritisnuto / 
određenog
(/  na jedinici)
mjesta u datoteci tijekom reprodukcije, a zatim
otpustite gumb na željenom
mjestu.
Odabir
Uzastopno pritišćite REPEAT 
ponavljanja
dok se ne prikaže „ ”
reprodukcije
(sve audio datoteke) ili „ 1”
(jedna audio datoteka).
*1
*2
Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke sustav može
nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.
Kada se nastavak reprodukcije otkaže, zaslon se vraća na broj
mapa.
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE  nekoliko puta dok
je uređaj za reprodukciju zaustavljen. Možete
odabrati način uobičajene reprodukcije (neće
se prikazati nikakav indikator ili će se prikazati
„FLDR”*1) ili nasumične reprodukcije (prikazat
će se „SHUF” ili „FLDR SHUF”*2).
*1
*2
Kad se ne odabere nijedan indikator, sustav reproducira sve
datoteke na USB uređaju. Kad se odabere „FLDR”, sustav
reproducira sve datoteke u odabranoj mapi na USB uređaju.
Kad se odabere „SHUF”, sustav nasumično reproducira sve audio
datoteke na USB uređaju. Kad se odabere „FLDR SHUF”, sustav
nasumično reproducira sve audio datoteke u odabranoj mapi.
Napomena o načinu reprodukcije
Ako se kabel za napajanje iskopča dok je sustav
uključen, način reprodukcije vraća se u način
uobičajene reprodukcije.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
 „ ” označava da će se sve datoteke ponavljati dok ne zaustavite
reprodukciju.
1” označava da će se pojedinačna datoteka ponavljati dok
„
ne zaustavite reprodukciju.
 Ako se kabel za napajanje iskopča dok je sustav uključen, način
ponavljanja reprodukcije poništava se.
3 Pritisnite   kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Što je uparivanje?
Da bi se BLUETOOTH uređaji povezali, prethodno
se moraju međusobno registrirati. Uparivanje
je radnja registriranja dvaju uređaja.
Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti jednom.
No, u sljedećim slučajevima radnja uparivanja
mora se ponoviti:
 Informacije o uparivanju izbrisane su tijekom
popravka BLUETOOTH uređaja.
 Pokušavate upariti sustav s više
od 10 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj se sustav može upariti s najviše
9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan
BLUETOOTH uređaj nakon uparivanja s 9 uređaja,
informacije o uparivanju novog uređaja prebrisat
će informacije uređaja koji se povezao prvi.
 Informacije o registraciji uparivanja ovog sustava
izbrisane su s povezanog uređaja.
 Ako inicijalizirate sustav ili izbrišete povijest
uparivanja sustava, sve će se informacije
o uparivanju izbrisati.
O indikatoru funkcije BLUETOOTH
Indikator funkcije BLUETOOTH u središtu
BLUETOOTH gumba  omogućuje uvid u status
funkcije BLUETOOTH.
Status sustava
Sustav je u BLUETOOTH
stanju pripravnosti (kad
je sustav uključen).
Tijekom BLUETOOTH
uparivanja.
Sustav se pokušava
povezati s BLUETOOTH
uređajem.
Sustav je uspostavio
vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Status indikatora
Polako treperi plavo.
Brzo treperi plavo.
Treperi plavo.
Svijetli plavo.
Omogućavanje prijema kodeka AAC
S BLUETOOTH uređaja možete primati podatke
u formatu kodeka AAC. Da biste to omogućili,
postavite prijem u izborniku opcija.
1 Pritisnite OPTIONS  za prikaz izbornika
postavki.
Napomena o načinu nasumične
reprodukcije
2 Uzastopno pritišćite /  kako biste
Kad isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije
(”SHUF” ili „FLDR SHUF”) briše se, a način reprodukcije vraća se
u način uobičajene reprodukcije (bez prikazivanja indikatora ili „FLDR”).
3 Uzastopno pritišćite /  kako biste
Napomene
 Redoslijed reprodukcije na sustavu može se razlikovati od
redoslijeda reprodukcije na priključenom digitalnom uređaju za
reprodukciju glazbe.
 Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sustav .
Uklanjanjem USB uređaja dok je sustav uključen mogu se oštetiti
podaci na USB uređaju.
 Ako je za priključivanje potreban USB kabel, priključite USB kabel
koji je bio priložen uz USB uređaj i spojite se. Pojedinosti o spajanju
potražite u uputama za upotrebu USB uređaja.
 Može proći neko vrijeme prije nego što se prikaže poruka
„READING”, ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
 USB uređaj ne povezujte putem USB koncentratora.
 Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve datoteke na USB
uređaju. Ako na USB uređaju ima previše mapa ili datoteka,
za čitanje USB uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
 Kod nekih USB uređaja za prijenos signala iz sustava ili završetak
čitanja može biti potrebno dulje vrijeme.
 Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za
šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju prvotno
šifrirane nekompatibilnim softverom, te datoteke mogu prouzročiti
šum ili kvar.
 Maksimalni broj mapa i datoteka na USB uređaju kompatibilan
s ovim sustavom:
 1.000* mapa (uključujući korijensku mapu)
 3.000 datoteka
 250 datoteka u jednoj mapi
 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)
* To obuhvaća mape u kojima nema audio datoteka i praznih mapa
za reprodukciju. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti
manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
 Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni USB
uređaj raspolaže.
 Mape u kojima nema audio datoteka sustav neće prepoznati.
 Ovaj sustav podržava sljedeće audio formate:
 MP3: datotečni nastavak ”.mp3”
 WMA: datotečni nastavak ”.wma”
 AAC: datotečni nastavak ”.m4a”, „.mp4” ili ”.3gp”
Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke ima ispravan datotečni
nastavak, a stvarna se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke
može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.
odabrali „BT AAC”, a zatim pritisnite
.
odabrali „ON” ili „OFF”, a zatim pritisnite
ON: za primanje u formatu kodeka AAC
OFF: za primanje u formatu kodeka SBC
.
Napomene
 Ako pokrenete postavljanje dok je uspostavljena BLUETOOTH veza,
veza će se prekinuti.
 Kada upotrebljavate Appleov proizvod, ažurirajte softver na
posljednju verziju. Pojedinosti o ažuriranju potražite u priručniku
za rad isporučenom s Appleovim proizvodom.
 Ako tijekom prijema u formatu kodeka AAC dođe do prekida zvuka,
postavite BT AAC izbornik na „OFF”.
Uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem
Primjer veze
BLUETOOTH uređaj kao
što je „WALKMAN”
1 Postavite BLUETOOTH uređaj koji treba
povezati na udaljenost unutar 1 metra
od sustava.
2 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION 
Punjenje USB uređaja
ili iPod/iPhone/iPad uređaja
Ako USB uređaj ili iPod/iPhone/iPad uređaj
priključite na USB ulaz  dok je sustav uključen,
punjenje počinje automatski.
Prekidanje punjenja USB uređaja
Pritisnite /  kako biste isključili sustav, a zatim
odvojite USB kabel.
Napomene
 USB uređaj ili iPod/iPhone/iPad uređaj ne možete puniti dok je
sustav isključen. Neki USB uređaji i iPod/iPhone uređaji neće se
moći puniti zbog svojih karakteristika.
 Ako tijekom punjenja USB uređaja ili iPod/iPhone/iPad uređaja
sustav uđe u stanje pripravnosti, punjenje će se zaustaviti.
Prije punjenja isključite funkciju automatskog stanja pripravnosti.
Pojedinosti pročitajte u odjeljku „Postavljanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti”.
2 USB uređaj priključite na USB ulaz na jedinici
izravno ili pomoću USB kabela isporučenog
uz USB uređaj .
Sustav podržava registraciju i povezivanje
BLUETOOTH uređaja i NFC-a, što omogućuje
podatkovnu komunikaciju jednostavnim
dodirivanjem određene lokacije.
Pojedinosti o NFC-u potražite u odjeljku
„Povezivanje jednim dodirom (NFC)”.
Upotreba funkcije BLUETOOTH
Možete slušati glazbu sa svojeg iPod/iPhone/iPad
ili BLUETOOTH uređaja putem bežične veze.
Prije upotrebe BLUETOOTH funkcije izvršite
uparivanje kako biste registrirali svoj BLUETOOTH
uređaj.
ili uzastopno pritišćite FUNCTION  na jedinici
dok se „BT AUDIO” ne prikaže na zaslonu .
 Indikator funkcije BLUETOOTH  polako
treperi plavo.
 Ako je sustav prije bio automatski povezan
s BLUETOOTH uređajem, pritisnite BLUETOOTH 
na jedinici kako biste otkazali vezu i kako bi se
na zaslonu prikazalo „BT AUDIO” .
3 Pritisnite i držite BLUETOOTH  na jedinici
2 sekunde ili dulje.
Indikator funkcije BLUETOOTH  brzo treperi
plavo, a „PAIRING” treperi na zaslonu .
Sustav je u načinu uparivanja.
4 Izvršite uparivanje na BLUETOOTH uređaju
i potražite ovaj sustav BLUETOOTH uređajem.
Kad se traženje dovrši, na zaslonu BLUETOOTH
uređaja prikazat će se popis pronađenih
uređaja.
 Ovaj se sustav prikazuje kao
„SONY:CMT-SBT100” ili „SONY:CMT-SBT100B”.
Ako se ne prikaže, ponovno provedite
postupak od koraka 1.
 Pri uspostavljanju veze s ovim sustavom
odaberite audio profil (A2DP, AVRCP)
na BLUETOOTH uređaju.
 Ako BLUETOOTH uređaj ne podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile),
ne možete reproducirati niti zaustaviti
reprodukciju u sustavu.
 Pojedinosti o radu BLUETOOTH uređaja
koji se povezuje potražite u priručniku za
upotrebu isporučenom uz BLUETOOTH uređaj.
5 Odaberite „SONY:CMT-SBT100” ili
„SONY:CMT-SBT100B” na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Ako se od vas zatraži da na BLUETOOTH
uređaju unesete zaporku, unesite „0000”.
6 Upravljajte BLUETOOTH uređajem i uspostavite
Uspostavljanje veze s pametnim
telefonom jednim dodirom
Samo dodirnite sustav pametnim telefonom.
Sustav će se automatski uključiti, a uparivanje
i BLUETOOTH veza uspostavljeni su.
1 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect”
na pametnom telefonu.
Provjerite prikazuje li se zaslon aplikacije.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N-Mark 
na jedinici i držite tako dok pametni telefon ne
zavibrira.
Napomene
Savjet
Možete provesti uparivanje ili pokušati uspostaviti BLUETOOTH vezu
s drugim BLUETOOTH uređajem dok je uspostavljena BLUETOOTH
veza s jednim BLUETOOTH uređajem. Trenutačno uspostavljena
BLUETOOTH veza poništava se kad se uspješno uspostavi
BLUETOOTH veza s drugim uređajem.
Brisanje informacija o registraciji
uparivanja
1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili uzastopno
pritišćite FUNCTION  na jedinici dok se
„BT AUDIO” ne prikaže na zaslonu .
Kad je sustav povezan s BLUETOOTH uređajem,
naziv uređaja postavljen za povezani
BLUETOOTH uređaj prikazuje se na zaslonu 
sustava. Pritisnite BLUETOOTH  na jedinici da
biste poništili vezu s tim BLUETOOTH uređajem,
a nakon toga prikazat će se „BT AUDIO”.
2 Pritisnite OPTIONS  za prikaz izbornika
postavki.
3 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
„DEL LINK”, a zatim pritisnite
.
4 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
„OK”, a zatim pritisnite .
Prikazat će se „COMPLETE”, a sve su informacije
o uparivanju izbrisane.
Napomena
Ako ste izbrisali informacije o uparivanju, ne možete uspostaviti
BLUETOOTH vezu ako ponovno ne provedete uparivanje. Da biste se
ponovno povezali s BLUETOOTH uređajem, morate unijeti zaporku
na BLUETOOTH uređaju.
Povezivanje jednim dodirom (NFC)
NFC omogućuje podatkovnu komunikaciju
jednostavnim dodirivanjem određenog mjesta
uređajem.
Kompatibilni su pametni telefoni oni opremljeni
funkcijom NFC (kompatibilni operacijski sustav:
Android verzija 2.3.3 ili kasnija, s izuzetkom verzije
Android 3.x).
Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti
informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Dovršite povezivanje pametnim telefonom
slijedeći upute na zaslonu.
U korisničkom priručniku pametnog telefona
potražite informacije o dijelu pametnog
telefona koji se upotrebljava za dodirni kontakt.
 Da biste prekinuli uspostavljenu vezu, dodirnite
pametnim telefonom oznaku N-Mark 
na jedinici.
 Kad pametnim telefonom usklađenim
s tehnologijom NFC dodirnete jedinicu dok je
drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa sustavom,
prekinut će se veza s BLUETOOTH uređajem,
a sustav će se povezati s pametnim telefonom.
 Kad dodirnete pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC dok je drugi BLUETOOTH
uređaj povezan sa sustavom, BLUETOOTH
uređaj odspojit će se, a sustav će se povezati
s pametnim telefonom.
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
BLUETOOTH uređajem možete upravljati
povezivanjem sustava i BLUETOOTH uređaja
pomoću tehnologije AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite sljedeće:
 Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju
omogućena je.
 Uparivanje je dovršeno.
1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili uzastopno
pritišćite FUNCTION  na jedinici dok se
„BT AUDIO” ne prikaže na zaslonu .
2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kad se veza uspostavi, „CONNECT” se prikazuje
na zaslonu , a zatim se prikazuje naziv
BLUETOOTH uređaja postavljen na BLUETOOTH
uređaju.
Ako se sustav prethodno automatski povezao
s BLUETOOTH uređajem, moguće je da se
sada automatski povezao bez korisnikova
angažmana.
3 Pritisnite   kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda ćete
morati dvaput pritisnuti  .
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda ćete
prethodno morati pokrenuti AV softver
BLUETOOTH uređaja.
4 Pritisnite VOLUME +/  na daljinskom
upravljaču ili okrenite kotačić VOLUME 
na jedinici ulijevo ili udesno kako biste podesili
jačinu zvuka.
Radnja
funkciju NFC.
Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku
isporučenom uz pametni telefon.
O aplikaciji „NFC Easy Connect”
To je besplatna aplikacija posebno
namijenjena sustavu Android. Na internetu
potražite podrobnije informacije o aplikaciji
„NFC Easy Connect” i preuzmite aplikaciju.
 U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti
aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.
priključak AUDIO IN  pomoću audio kabela
za povezivanje (nije isporučen).
3 Pritisnite AUDIO IN FUNCTION  na
daljinskom upravljaču ili uzastopno pritišćite
FUNCTION  na jedinici dok se „AUDIO IN”
ne prikaže na zaslonu .
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako je jačina
zvuka priključene komponente preniska. Prilagodite jačinu zvuka
komponente.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti
Pomoću funkcije automatskog stanja pripravnosti
sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti
nakon 15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala. „AUTO STBY” prikazuje se
na zaslonu  2 minute prije prelaska sustava
u stanje pripravnosti. Prema zadanim postavkama,
funkcija automatskog stanja pripravnosti
uključena je. Ta se funkcija može isključiti pomoću
izbornika opcija.
1 Pritisnite OPTIONS  za prikaz izbornika
postavki.
2 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
.
3 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
„ON” ili „OFF”, a zatim pritisnite
.
Pritisnite  *.
Pritisnite  .
+/ .
Pritisnite
Odabir datoteke Pritisnite / .
Traženje
Držite pritisnuto / 
određenog
(ili /  na jedinici)
mjesta u datoteci tijekom reprodukcije, a zatim
otpustite gumb na željenom
mjestu.
* Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda ćete morati dvaput
pritisnuti  .
Napomena
Te radnje možda neće biti dostupne za određene BLUETOOTH
uređaje. K tome, ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, radnje se mogu
razlikovati.
Pritisnite DISPLAY  dok se naziv
BLUETOOTH uređaja postavljen na povezanom
BLUETOOTH uređaju prikazuje na zaslonu .
Adresa BLUETOOTH uređaja prikazuje se u dva
navrata na zaslonu sustava na 8 sekundi.
Da biste poništili BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređajem
Pritisnite BLUETOOTH  na jedinici. Na zaslonu 
prikazat će se „DISCONNECT”.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, veza će se
možda automatski poništiti nakon što zaustavite
reprodukciju.
*2
Tijekom reprodukcije CD-DA/MP3 diska možete vidjeti u nastavku
opisane informacije.
Informacije se ne prikazuju BLUETOOTH načinu.
 Funkcija automatskog stanja pripravnosti nije valjana za funkciju
tunera (FM/AM/DAB*), čak i ako ste je omogućili.
 Sustav možda neće automatski prijeći u stanje pripravnosti
u sljedećim slučajevima:
 prilikom otkrivanja audio signala
 tijekom reprodukcije pjesama ili audio datoteka
 tijekom rada memoriranog mjerača vremena za automatsko
isključivanje ili mjerača vremena reprodukcije.
 Sustav ponovno odbrojava vrijeme (15 minuta) dok ne prijeđe
u stanje pripravnosti, čak i kad je omogućena funkcija automatskog
stanja pripravnosti, kad je povezan USB uređaj ili se pritisne gumb
na daljinskom upravljaču ili na jedinici.
* Funkcija AM dostupna je samo za CMT-SBT100, a funkcija DAB
samo za CMT-SBT100B.
Postavljanje BLUETOOTH stanja
pripravnosti
Možete omogućiti/onemogućiti stanje
pripravnosti funkcije BLUETOOTH.
Kad je omogućeno BLUETOOTH stanje
pripravnosti, sustav prelazi u stanje čekanja na
BLUETOOTH vezu čak i kad je sustav isključen.
Ako sustav primi naredbu za reprodukciju
s povezanog BLUETOOTH uređaja, sustav
se uključuje i glazba se reproducira. BLUETOOTH
stanje pripravnosti prema zadanim je postavkama
onemogućeno.
1
Pritisnite OPTIONS  za prikaz izbornika
postavki.
.
3 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
„ON” ili „OFF”, a zatim pritisnite
.
4 Pritisnite / (napajanje)  da biste isključili
sustav.
Kada je „BT STBY” postavljen na „ON”,
sustav se uključuje i glazbu možete slušati
tako da aktivirate BLUETOOTH na povezanoj
komponenti.
Napomena
„BT STBY” ne prikazuje se na izborniku postavki, ako BLUETOOTH
uređaj nije registriran na ovom sustavu.
Prilagođavanje zvuka
Postavljanje funkcije bass boost
Uzastopno pritišćite BASS BOOST  da biste
odabrali „ON” ili „OFF”.
Prilagodba visokih i niskih tonova
Pritisnite BASS +/  da biste prilagodili bas ili
TREBLE +/  da biste prilagodili visoke tonove.
Ili uzastopno pritišćite EQ  na jedinici da
biste odabrali „BASS” ili „TREBLE” pa prilagodite
odabranu stavku pomoću funkcije TUNE +/ .
Savjet
Sustav je opremljen funkcijom DSEE da bi reproducirao jasan zvuk
visokih frekvencija unatoč degradaciji izazvanoj kompresijom.
Funkcija DSEE obično se aktivira automatski prepoznavanjem izvora
zvuka, ali možda se neće aktivirati, ovisno o funkciji koja je u upotrebi.
7 Pritisnite / (napajanje)  da biste isključili
sustav.
 Kad je mjerač vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije postavljen, sustav se
automatski uključuje oko 15 sekundi (za FM,
AM ili DAB*) ili oko 90 sekundi (za CD-DA disk
ili USB uređaj) prije memoriranog vremena.
 Mjerač vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije ne funkcionira ako je sustav u
memorirano vrijeme uključen. Pazite da ne
upravljate sustavom dok se ne uključi i ne
pokrene reprodukciju mjeračem vremena.
* Funkcija AM dostupna je samo za CMT-SBT100, a funkcija DAB
samo za CMT-SBT100B.
Provjera postavki
MP3 disk
 naziv pjesme ili datoteke
 ime izvođača
 naziv albuma
Napomene o prikazanim informacijama
 Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su znakom „_”.
 Ne može se prikazati:
 ukupno preostalo vrijeme ili ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska
 preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
 Ne može se prikazati ispravno:
 proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću
VBR-a (varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
 nazivi mapa i datoteka koji nisu usklađeni sa standardom
ISO9660 razine 1/razine 2 ili Joliet u formatu proširenja
 Može se prikazati:
 ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je odabran
PGM način, a uređaj za reprodukciju zaustavljen)
 preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku
 preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (samo ako je
tijekom reprodukcije odabran način uobičajene reprodukcije)
 Informacije oznaka ID3 za MP3 datoteke. Prikaz informacija
oznaka ID3 verzije 2 ima prednost pred oznakama ID3 verzije
1 i 2 kada se obje upotrebljavaju za jednu MP3 datoteku.
 najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dopuštena velika
slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Napomene o prikazanim informacijama
za DAB/DAB+ (samo CMT-SBT100B)
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Uzastopno pritišćite /  kako biste odabrali
„SELECT”, a zatim pritisnite
.
3 Uzastopno pritišćite /  kako biste odabrali
„PLAY SEL”, a zatim pritisnite .
Na zaslonu će se prikazati postavka mjerača
vremena.
Poništavanje mjerača vremena
Ponovite postupak kao u odjeljku „Provjeravanje
postavke” dok se u koraku 3 ne prikaže „OFF”,
a zatim pritisnite .
Promjena postavki
Ponovno započnite od 1. koraka.
Napomene
 Kada je izvor zvuka za mjerač vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije postavljen na radijsku stanicu koju ste postavili pomoću
automatskog traženja (AUTO) ili ručnog podešavanja (MANUAL), ako
promijenite radijsku frekvenciju ili pojas nakon postavljanja mjerača
vremena, postavka radijske stanice za mjerač vremena također će se
promijeniti.
 Kada je izvor zvuka za mjerač vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije odabran s memorirane radijske stanice (memorirani
broj 1 do 20), ako promijenite frekvenciju radijske stanice ili pojasa
nakon postavljanja mjerača vremena, postavka radijske stanice
za mjerač vremena neće se promijeniti. Odabir radijske stanice za
mjerač vremena utvrđen je kako ste postavili.
Savjet
Postavka mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije
ostaje uključena sve dok je ručno ne poništite.
 najviše 8 znakova naziva usluge, najviše 128 znakova za DLS
(Dynamic Label Segment) i najviše 16 znakova za oznaku
programskog paketa.
 prikazuje se vrijednost između 0 i 100 koja označava kvalitetu signala.
Rješavanje problema
1 Provjerite je li kabel za napajanje ispravno
priključen.
Upotreba mjerača vremena
Sustav nudi funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje i mjerača vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije. Mjerač
vremena za automatsko isključivanje ima
prednost pred mjeračem vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije.
Postavljanje mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Sustav se automatski isključuje nakon što
postavljeno vrijeme mjerača vremena za
automatsko isključivanje istekne.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje radi
čak i ako sat nije postavljen.
2 Pronađite problem na kontrolnom popisu
u nastavku, a zatim poduzmite navedenu
radnju za ispravljanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Ako indikator STANDBY  treperi
Odmah isključite kabel za napajanje i provjerite
sljedeću stavku.
 Je li kabel zvučnika kratko spojen?
Nakon što indikator STANDBY  prestane
treperiti, ponovno priključite kabel za napajanje
i uključite sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
1 Uzastopno pritišćite SLEEP  da biste odabrali
vrijeme.
 Odaberite „30MIN” da bi se sustav isključio
za 30 minuta.
 Da biste poništili mjerač vremena
za automatsko isključivanje, odaberite „OFF”.
Postavljanje mjerača vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije
CD-DA ili MP3 ili radio možete slušati svakog dana
u memorirano vrijeme.
Prije no što postavite mjerač vremena provjerite
jeste li postavili sat.
1 Pripremite izvor zvuka i okrenite kotačić
VOLUME  na jedinici ulijevo ili udesno
ili pritisnite VOLUME +/  na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu zvuka.
Dostupni su sljedeći izvori zvuka: CD, USB
i TUNER (FM, AM ili DAB)* FUNCTION.
Da biste pokrenuli reprodukciju određene
pjesme na CD-u, audio datoteke ili radijske
stanice, izradite vlastiti program.
* FM ili AM za CMT-SBT100, odnosno FM ili DAB za CMT-SBT100B.
2 Pritisnite TIMER MENU .
3 Uzastopno pritišćite /  da biste odabrali
„PLAY SET”, a zatim pritisnite .
Vrijeme pokretanja treperi na zaslonu.
4 Postavite vrijeme početka radnje.
Uzastopno pritišćite /  da biste postavili
sat, a zatim pritisnite .
Indikator minuta treperi. Na gore navedeni
način postavite i minute.
Kada se postavi vrijeme početka, sustav prelazi
na postavljanje vremena zaustavljanja.
5 Na isti način kao u koraku 4 postavite vrijeme
za zaustavljanje radnje.
Ako na zaslonu treperi „TIME NG”
Vrijeme početka i zaustavljanja postavljeno
je na isto vrijeme. Promijenite vrijeme
zaustavljanja.
6 Odaberite izvor zvuka.
Uzastopno pritišćite /  dok se ne prikaže
željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite .
Dostupne izvore zvuka potražite u koraku 1.
Kad se dovrši odabir izvora zvuka, prikazat
će se potvrdni zaslon za mjerač vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije.
Daljinski upravljač ne radi.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i daljinskog senzora  na jedinici,
a zatim je postavite što dalje od fluorescentnog
svjetla.
 Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom
senzoru na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sustavu.
 Način reprodukcije postavite na normalnu
reprodukciju.
CD-DA/MP3 disk
„LOCKED” se prikazuje na zaslonu , a disk
se ne može ukloniti iz ladice za disk.
 Obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu te tvrtke.
Disk ili datoteku nije moguće reproducirati.
 Disk nije finaliziran (CD-R ili CD-RW disk na koji se
mogu dodati podaci).
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
 Obrišite disk i pokušajte ponovno.
 Premjestite sustav na mjesto gdje nema vibracija
(na primjer, na stabilno postolje).
 Oscilacija zvučnika može uzrokovati isprekidanost
zvuka, ovisno o razini jačine zvuka. Odmaknite
zvučnike od jedinice ili im promijenite lokaciju.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme
ili datoteke.
 Vratite se na uobičajenu reprodukciju tako
da uzastopno pritišćete PLAY MODE  kada
je sustav zaustavljen dok se „PGM” i „SHUF”
ne prestanu prikazivati na zaslonu .
Pokretanje reprodukcije traje dulje no
inače.
 Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme
potrebno za početak reprodukcije:
 disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa
 disk snimljen u višesesijskom formatu
 disk koji ima velik broj mapa.
USB uređaj
Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
Sljedeće se također prikazuje:
Napomene
odabrali „BT STBY”, a zatim pritisnite
Učinite sljedeće:
*1
 preostalo vrijeme reprodukcije pjesme tijekom
reprodukcije
 ukupno preostalo vrijeme reprodukcije
Napomena
„AUTO STBY”, a zatim pritisnite
Učinite sljedeće:
Pogledajte
Uzastopno pritišćite DISPLAY 
informacije
kada je sustav uključen.
na zaslonu *1
Prikazivanje sata Uzastopno pritišćite DISPLAY 
kada je sustav isključen.*2 Sat se
prikazuje otprilike 8 sekundi.
CD-DA disk
upravljaču ili okrenite kotačić VOLUME 
na jedinici ulijevo ili udesno kako biste podesili
jačinu zvuka.
2 Uzastopno pritišćite /  kako biste
Da biste provjerili adresu povezanog
BLUETOOTH uređaja
2 Postavite pametni telefon tako da omogućite
2 Priključite dodatnu audio komponentu u
5 Pritisnite VOLUME +/  na daljinskom
Na pametni telefon mora se instalirati aplikacija
kompatibilna s tehnologijom NFC. Ako se ne
instalira, možete preuzeti aplikaciju „NFC Easy
Connect” s usluge Google Play.
 U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti
aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.
 Za neke pametne telefone ova funkcija može
biti dostupna bez preuzimanja aplikacije „NFC
Easy Connect”. U tom slučaju rad i specifikacije
pametnog telefona mogu se razlikovati od opisa
u ovom priručniku.
Ako pristupate pomoću dvodimenzionalnog koda
Očitajte sljedeći dvodimezionalni kod da biste
pristupili.
upravljaču ili okrenite kotačić VOLUME 
na jedinici ulijevo kako biste smanjili jačinu zvuka.
komponente.
Prilagodite jačinu zvuka na priključenoj
komponenti tijekom reprodukcije.
Ostale radnje
instalirali aplikaciju.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Radnja
4 Pokrenite reprodukciju priključene
Priprema na pametnom telefonu (Android)
1 Pristupite web-mjestu u nastavku da biste
Promjena zaslona
1 Pritisnite VOLUME   na daljinskom
2 Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
BLUETOOTH vezu.
Kad se uparivanje dovrši i uspostavi se ispravna
veza s BLUETOOTH uređajem, natpis na zaslonu 
mijenja se iz „PAIRING” u „BT AUDIO”,
a indikator funkcije BLUETOOTH  polako
treperi plavo.
 Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, veza će se
možda automatski uspostaviti nakon što se
dovrši uparivanje.
 „Zaporka” se može pojaviti i pod nazivom „pristupni kod”, „PIN kod”,
„PIN broj” ili „lozinka” itd., ovisno o uređaju.
 Pripravnost sustava za uparivanje poništava se nakon približno
5 minuta. Ako uparivanje nije uspjelo, ponovno provedite postupak
od koraka 1.
 Ako želite upariti nekoliko BLUETOOTH uređaja, provedite postupak
od koraka 1 do 6 pojedinačno za svaki BLUETOOTH uređaj.
Upotreba dodatnih audio
komponenti
Općenito
Sustav se ne uključuje.
 Je li kabel za napajanje ispravno priključen?
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
 Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio
signala. Pročitajte odjeljak „Postavljanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti”.
Postavke sata ili rad mjerača vremena za
reprodukciju neočekivano su poništeni.
 Nakon otprilike minute neaktivnosti postavka
sata ili postavka mjerača vremena reprodukcije
automatski se poništava. Ponovite postupak
od početka.
Nema zvuka.
 Provjerite jesu li kabeli zvučnika ispravno
priključeni.
 Provjerite jesu li priključeni zvučnici koji su
isporučeni s uređajem.
 Okrenite kotačić VOLUME  na jedinici u smjeru
kretanja kazaljke na satu ili pritisnite VOLUME + 
na daljinskom upravljaču kako biste pojačali zvuk.
 Provjerite jesu li slušalice isključene iz priključnice
za slušalice.
 Provjerite je li vanjska komponenta pravilno
uključena u priključak AUDIO IN  i postavite
funkciju na AUDIO IN.
 Određena stanica možda je privremeno prestala
s emitiranjem.
 Zvuk lijevog i desnog zvučnika nije uravnotežen.
Provjerite jesu li lijevi i desni zvučnik priključeni
na ispravan način.
 Postavite zvučnike simetrično.
 Priključite priložene zvučnike.
Javlja se glasno zujanje ili šum.
 Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo upotrebu strujnog razdjelnika
s filtrom šuma (nije isporučeno).
 Ako priključite USB uređaj koji nije podržan,
može doći do sljedećih problema. Na webmjestima provjerite informacije o kompatibilnim
USB uređajima navedenima u odjeljku
„Reproduciranje datoteke s USB uređaja”.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom sustavu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Zvuk je izobličen.
Nema zvuka.
 USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite
sustav i ponovno priključite USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
Priključite podržani USB uređaj.
 Isključite sustav pa ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
 Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk
izobličen. Šum je možda snimljen prilikom
stvaranja glazbenih podataka zbog uvjeta
na računalu. U tom slučaju izbrišite datoteku
i ponovno pošaljite glazbene podatke.
 Brzina prijenosa u bitovima korištena prilikom
kodiranja datoteka bila je niska. Na USB uređaj
prebacite datoteke kodirane višom brzinom
prijenosa u bitovima (bit rate).
Poruka „READING” prikazuje se dulje
vrijeme ili je potrebno dulje vrijeme
za početak reprodukcije.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima.
 Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa
ili datoteka.
 Struktura datoteka iznimno je složena.
 Nema dovoljno slobodnog prostora u memoriji.
 Unutarnja je memorija fragmentirana.
Naziv datoteke ili mape (naziv albuma)
ne prikazuje se kako valja.
 Ponovno pošaljite glazbene podatke na USB
uređaj jer su informacije spremljene na USB
uređaj možda neispravne.
 Kôdovi znakova koje sustav može prikazati:
 velika slova (A do Z)
 brojevi (0 do 9)
 simboli (< > * +, [ ] @ \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao znak „_”.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Na web-mjestima provjerite informacije
o kompatibilnim USB uređajima navedenima
u odjeljku „Reproduciranje datoteke
s USB uređaja”.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte priručnik
za rad isporučen s USB uređajem za upute kako
riješiti ovaj problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Na web-mjestima provjerite informacije
o kompatibilnim USB uređajima navedenima
u odjeljku „Reproduciranje datoteke
s USB uređaja”.
USB uređaj ne može se puniti.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen.
 USB uređaj ne može se puniti dok je sustav
isključen.
 Sustav možda ne podržava USB uređaj.
Više informacija potražite na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
 CD-DA audio diskovi
 CD-R/CD-RW (audiopodaci CD-DA pjesama i MP3
datoteka)
Ne upotrebljavajte CD-R/CD-RW disk bez
pohranjenih podataka. U protivnom može doći
do oštećenja diska.
Tuner
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
Čuje se jaki šum ili buka (”STEREO” treperi
u prozoru zaslona ) ili se emitirani
sadržaji ne mogu primiti.
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW osim onih snimljenih u formatu
glazbenog CD-a ili MP3 formatu u skladu sa
standardom ISO9660 razine 1/razine 2, Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u višesesijskom
formatu, a sesija nije zatvorena
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili
CD-R/CD-RW snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu
MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3) datoteke
 Diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvijezde)
 Diskovi na koje je pričvršćen selotejp, papir
ili naljepnica
 Posuđeni ili korišteni diskovi s naljepnicama kod
kojih ljepilo izviruje izvan naljepnice
 Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom
koja ljepljiva na dodir
 Ispravno spojite antenu.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem i ponovno postavite antenu.
 Neka antene budu dovoljno udaljene od jedinice,
kabela zvučnika ili drugih AV komponenti kako
biste izbjegli šumove u prijemu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem i ponovno postavite antenu.
 Povežite antenske kabele pomoću kvačica za
kabele dostupnih u trgovinama te prilagodite
duljinu kabela.
DAB/DAB+ radijska stanica ne prima
se pravilno.
 Provjerite sve antenske veze i zatim provedite
postupak automatskog DAB traženja (pročitajte
odjeljak „Ručno provođenje automatskog DAB
traženja (samo CMT-SBT100B)”).
 Trenutačna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna. Pritisnite TUNE +/  da biste
odabrali drugu uslugu.
 Ako ste se preselili u drugo područje, neke su se
usluge/frekvencije promijenile i možda nećete
moći namjestiti uobičajene emitirane sadržaje.
Provedite postupak automatskog DAB traženja
da ponovno registrirate sadržaje emitiranja.
(Provođenje ovog postupka briše sve ranije
pohranjene postavke.)
Napomene o reprodukciji CD-DA diskova
 Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
 Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su
benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna
na tržištu ili antistatički raspršivač namijenjen
za gramofonske ploče.
 Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu
ili izvorima topline, primjerice dovodima
toplog zraka, ni ne ostavljajte ih u automobilu
na izravnom sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
DAB/DAB+ emitiranje prekinuto je.
 Provjerite lokaciju sustava ili prilagodite
usmjerenje antene da povećate naznačenu
vrijednost kvalitete signala. Pogledajte „Promjena
zaslona” za dodatne pojedinosti o kvaliteti
signala.
Vraćanje tvorničkih postavki sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na
tvorničke postavke.
Sustav možete vratiti na tvornički zadane postavke
pomoću gumba na jedinici.
1 Iskopčajte kabel za napajanje i potvrdite
da indikator STANDBY  ne svijetli. Zatim
ponovno priključite kabel za napajanje
i uključite sustav.
2 Pritisnite i držite   i /  na jedinici
dok se na zaslonu ne prikaže „RESET”.
Izbrisane su sve korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane radijske
stanice, mjerač vremena i sat.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Poruke
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice ako
ga ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme.
Prilikom odspajanja kabela sustava iz struje uvijek
ga primite za utikač. Nikada ne vucite za sam kabel.
 Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili
tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite
ga na pregled u ovlašteni servis prije daljnje
upotrebe.
 Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
 Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili na mjesta
koja su izuzetno vruća, hladna, prašnjava, prljava,
vlažna, nemaju odgovarajuće prozračivanje ili su
izložena vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu
ili jarkom svjetlu.
 Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na
posebno tretirane površine (na primjer ulaštene,
nauljene, polirane površine) jer mogu nastati
mrlje ili oštećenja boje na površini.
 Ako sustav unesete s hladnog na toplo mjesto
ili ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru,
vlaga se može kondenzirati na lećama unutar
CD uređaja za reprodukciju i uzrokovati kvar
sustava. U tom slučaju uklonite disk i ostavite
sustav uključen približno pola sata dok vlaga
ne ishlapi.
O zagrijavanju
CANNOT PLAY: sustav ne može reproducirati
audio datoteke zbog nepodržanog formata
datoteke ili ograničenja reprodukcije.
CAN’T PLAY: postavili ste disk koji se ne može
reproducirati na ovom sustavu, primjerice
CD-ROM i DVD disk.
COMPLETE: radnja memorirane stanice normalno
je završila.
DATA ERROR: pokušali ste reproducirati datoteku
koja se ne može reproducirati.
ERROR: upravljali ste sustavom tijekom početnog
postavljanja. Pričekajte neko vrijeme da se
početno postavljanje dovrši.
LOCKED: ladica diska  blokirana je i ne možete
ukloniti disk. Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
NO DEVICE: USB uređaj nije priključen ili je
priključeni USB uređaj uklonjen.
NO DISC: u uređaju za reprodukciju nema diska ili
je umetnut disk koji se ne može reproducirati.
NO MEMORY: memorijski medij nije umetnut u USB
uređaj ili sustav ne prepoznaje memorijski medij.
NO STEP: obrisane su sve programirane pjesme.
NO SUPPORT: sustav ne podržava priključeni USB
uređaj.
NO TRACK: na USB uređaju ili disku nema datoteka
koje je moguće reproducirati.
NOT IN USE: pritisnuli ste gumb koji nije moguće
reproducirati.
OVER CURRENT: uklonite USB uređaj iz ulaza
i isključite sustav, a zatim ponovno uključite
sustav.
PUSH STOP: pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom
reprodukcije u funkciji CD-a ili USB funkciji.
READING: sustav čita informacije na disku ili USB
uređaju. Neki gumbi ne funkcioniraju tijekom
čitanja.
STEP FULL: pokušali ste programirati
više od 25 pjesama ili datoteka.
TIME NG: početno vrijeme brojača za reprodukciju
jednako je završnom vremenu.
 Zagrijavanje uređaju tijekom rada normalno
je i ne treba vas zabrinjavati.
 Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme
upotrebljavali pri velikoj glasnoći jer se može
zagrijati.
 Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa
se slika na TV prijemniku može magnetski izobličiti.
U tom slučaju isključite televizor, pričekajte 15 do
30 minuta te ga ponovno uključite.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom
u otopini blagog sredstva za pranje. Ne
upotrebljavajte abrazivne spužve, prašak za ribanje
ili otapala poput razrjeđivača, alkohola ili benzina.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil se odnosi na standardni skup mogućnosti
za različite mogućnosti BLUETOOTH proizvoda.
Pojedinosti o podržanim verzijama i profilima
funkcije BLUETOOTH potražite u odjeljku
„Specifikacije”.
Napomene
 Da bi se BLUETOOTH uređaj povezan s ovim sustavom mogao
upotrebljavati, uređaj mora podržavati isti profil kao i sustav. Imajte
na umu da funkcije BLUETOOTH uređaja mogu biti različite ovisno
o specifikacijama uređaja, čak i ako ima isti profil kao i sustav.
 Zbog svojstava bežične tehnologije BLUETOOTH reprodukcija na
ovom sustavu može neznatno kasniti u odnosu na reprodukciju
zvuka na uređaj koji emitira.
Učinkoviti komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju se koristiti na
međusobnoj udaljenosti od približno 10 metara
(bez prepreka). Učinkoviti komunikacijski raspon
može se skratiti u sljedećim uvjetima:
 ako se između uređaja s BLUETOOTH vezom
nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga
prepreka
 lokacije gdje je instaliran bežični LAN
 u blizini mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
 lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz).
Pri korištenju BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja
s mogućnošću bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To bi moglo uzrokovati
sporiji prijenos podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte sljedeće:
 Pokušajte povezati ovaj sustav i BLUETOOTH
mobilni telefon ili BLUETOOTH uređaj kad
ste najmanje 10 metara udaljeni od opreme
s bežičnim LAN-om.
 Isključite napajanje za opremu s bežičnim
LAN-om pri upotrebi BLUETOOTH uređaja
unutar 10 metara.
Učinci na druge uređaje
Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući
da te smetnje mogu rezultirati kvarom, uvijek
isključite napajanje na ovom sustavu, BLUETOOTH
mobilnom telefonu i BLUETOOTH uređaju
na sljedećim mjestima:
 u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima
 blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
Napomene
 Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje su sukladne
BLUETOOTH specifikacijama da bi se omogućilo sigurno povezivanje
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije. No ta
sigurnost može biti nedovoljna ovisno o sadržaju postavke i drugim
čimbenicima, pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
 Sony se neće ni na koji način smatrati odgovornim za štete ili drugi
gubitak nastao zbog curenja informacija tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
 BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno jamčiti sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sustav.
 BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom moraju biti u
skladu s BLUETOOTH specifikacijom koju određuje BLUETOOTH
SIG, Inc. i mora imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je uređaj
u skladu s BLUETOOTH specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada povezivanje nije moguće zbog karakteristika ili specifikacija
BLUETOOTH uređaja ili kada može rezultirati različitim načinima
kontrole, prikaza ili rada.
 Može se pojaviti šum ili se audio može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom, komunikacijskom okruženju ili
uvjetima u okolini.
Specifikacije
Bežična tehnologija BLUETOOTH kratkopojasna je
bežična tehnologija koja povezuje digitalne uređaje,
primjerice osobna računala i digitalne fotoaparate.
Pomoću bežične tehnologije BLUETOOTH možete
upravljati jedinicama koje se nalaze unutar raspona
od 10 metara.
Bežična tehnologija BLUETOOTH obično se
upotrebljava između dva uređaja, ali jedan uređaj
može se povezati s više uređaja.
Nisu potrebne žice za povezivanje kao kod USB
veze i uređaji ne moraju biti okrenuti jedan prema
drugome kao kod bežične infracrvene tehnologije.
Tu tehnologiju možete upotrebljavati i kad je jedan
BLUETOOTH uređaj u torbi ili džepu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH globalni je standard
koji podržavaju tisuće tvrtki. Te tvrtke proizvode
uređaje koji su u skladu s globalnim standardom.
DAB/DAB+ tuner (samo CMT-SBT100B):
FM stereo, DAB/FM superheterodini tuner
Raspon frekvencija*
Band-III: 174,928 (5A) MHz  239,200 (13F) MHz
*Pojedinosti potražite u „DAB/DAB+ tablici
frekvencija” u nastavku.
Antena: DAB/FM antenski kabel
DAB/DAB+ usluge dostupne su samo u
zemljama/regijama koje podržavaju DAB/DAB+
usluge.
Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III)
Frekvencija
Oznaka
Frekvencija
Oznaka
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10 A
10 B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
* Frekvencije se u ovom sustavu prikazuju
s dva decimalna mjesta.
Odjeljak za BLUETOOTH
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardne verzije 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS
Kompatibilni profili za BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani kodek:
SCMS-T
Širina pojasa prijenosa:
20 Hz – 20.000 Hz (uz uzorkovanje od 44,1 kHz)
*1
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o
čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2
Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu
BLUETOOTH komunikacija između uređaja.
Odjeljak zvučnika
Pojačalo
Izlazna snaga (nazivna): 20 vata + 20 vata
(pri 6 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna): 25 vata + 25 vata
(po kanalu pri 6 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
priključak AUDIO IN (vanjski ulaz):
stereo mini utikač, osjetljivost 700 mV,
impedancija 47 kilooma
 priključnica (za slušalice):
stereo mini utikač, 8 oma ili više
USB:
Podržane brzine prijenosa u bitovima: MP3
(MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kbit/s – 320 kbit/s
Frekvencije uzorkovanja: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB ulaz: vrste A, 5 V istosmjerne struje, 2,1 A
Odjeljak za CD-DA/MP3 uređaj za reprodukciju
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
FM tuner:
FM stereo, FM superheterodini tuner
Antena: FM antenski kabel
Raspon namještanja: 87,5 MHz  108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Sustav: kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ova izlazna snaga izmjerena je na udaljenosti
od 200 mm od površine leće na optičkom čitaču
s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 50 Hz  20 kHz
Omjer signal – šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 90 dB
Tuner
Odjeljak za AM tuner (samo CMT-SBT100):
Raspon podešavanja:
Europski modeli:
531 kHz – 1.602 kHz (s intervalom
podešavanja od 9 kHz)
Ostali modeli:
530 kHz – 1.710 kHz (s intervalom
namještanja od 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (s intervalom
podešavanja od 9 kHz)
Antena: AM antena u obliku petlje
Međufrekvencija: 400 kHz
Dvosmjerni sustav zvučnika, Bass Reflex
Niskofrekvencijski zvučnik: 100 mm, stožasta vrsta
Visokofrekvencijski zvučnik: 40 mm, stožasta vrsta
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 150 mm × 240 mm × 220 mm
Težina: Približno 2,0 kg (po jedinici)
Općenito
Zahtjevi napajanja:
Latinskoamerički model:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Ostali modeli:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije: 31 W
Dimenzije (Š/V/D):
pribl. 290 mm × 106 mm × 221 mm
(uklj. ispupčene dijelove)
Težina: Približno 2,7 kg
Isporučena dodatna oprema: daljinski upravljač
(RM-AMU171) (1), R6 (veličina AA) baterije (2),
kabeli za zvučnike (2), pločice zvučnika (8),
FM-antenski kabel/AM antena u obliku petlje (1)
(samo CMT-SBT100), DAB/FM antenski kabel (1)
(samo CMT-SBT100B), Upute za upotrebu
(ovaj priručnik) (1)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement