Sony | CMT-S20 | Sony CMT-S20 Kompaktni Hi-Fi sustav Upute za upotrebu

4-460-924-12(1) (CR)
Napomena o DualDisc
diskovima
Jedinica
CR
CMT-S20
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u
lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah
isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama
jedinica isključena.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava rizik oštećenja očiju.
Ovaj je uređaj
klasificiran kao CLASS 1
LASER proizvod.
Ta se oznaka nalazi na
stražnjoj vanjskoj strani.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo
na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Pritisnite FM .
2 Provedite podešavanje.
Za automatsko traženje
Pritisnite TUNING MODE  nekoliko puta
dok se ne prikaže „AUTO”, a zatim pritisnite
TUNING+/TUNING . Traženje se automatski
prekida kada je stanica podešena.
Odlaganje
stare električne
i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama koje imaju
sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski
upravljač
Samo Europa
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama koje imaju
sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterija.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajnu povezanost s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste osigurali da se s
baterijom ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz
proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Napomena o ponavljanoj reprodukciji
„RPT ALL” označava da će se sve audio datoteke
na USB uređaju ponavljati dok ne zaustavite
reprodukciju.
Napomene
Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova
koji su usklađeni sa standardom Compact Disc
(CD). U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće
izdaju glazbene diskove šifrirane tehnologijama
za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da
neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu
i možda se neće reproducirati na ovom
proizvodu.
©2013 Sony Corporation
Pritisnite PLAY MODE  nekoliko puta dok
se USB uređaj ne zaustavi. Možete odabrati
uobičajenu reprodukciju („FLDR” za sve datoteke
u mapi na USB uređaju), nasumičnu reprodukciju
(„SHUF” ili „FLDRSHUF” za nasumičnu
reprodukciju mape) ili reprodukciju programa
(„PROGRAM”).
1 Odaberite funkciju FM.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Upute za rad
Promjena načina reprodukcije
Slušanje radija
DualDisc dvostrani je disk na kojemu je
DVD materijal snimljen na jednoj, a digitalni
audiomaterijal na drugoj strani. No s obzirom
da strana s audiomaterijalom nije sukladna
Compact Disc (CD) standardu, ne jamčimo
reprodukciju na ovom proizvodu.
Kućni audio sustav
UPOZORENJE
Početak rada
Daljinski upravljač
Ako traženje ne prestane, pritisnite   da
biste zaustavili traženje, a zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje
Pritisnite TUNING MODE  nekoliko puta dok
se ne prikaže „MANUAL”, a zatim nekoliko puta
pritisnite TUNING+/TUNING  da biste
podesili željenu stanicu.
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
 Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim državama.
 U ovaj proizvod ugrađena je tehnologija
na koju se primjenjuju određena prava
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft.
Upotreba i distribucija te tehnologije izvan
proizvoda zabranjeni su bez odgovarajućih
Microsoftovih licenci.
 Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi imaju odgovarajuće vlasnike. U ovom
se priručniku ne upotrebljavaju oznake TM i .
 FM antenski kabel (Izvlači se vodoravno.)
 U desni zvučnik
 U lijevi zvučnik
 Kabel zvučnika (crveni/)
 Kabel zvučnika (crni/)
 U zidnu utičnicu
Pričvršćivanje podložaka zvučnika
 ANTENNA
Pri postavljanju antene pronađite mjesto
i usmjerenje koji omogućavaju dobar prijam.
Držite antenu dalje od kabela zvučnika i kabela
za napajanje kako biste izbjegli šumove u prijmu.
Pričvrstite priložene podloške zvučnika za sve
kuteve donjeg dijela zvučnika kako biste spriječili
klizanje.
 AUDIO IN priključak
Kada podesite stanicu koja omogućuje RDS
usluge, na zaslonu se prikazuje naziv stanice
(samo europski model).
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereostanice,
pritisnite nekoliko puta FM MODE  dok se ne
prikaže „MONO” i ne isključi se stereoprijam. Izgubit
ćete stereozvuk, ali će se prijam poboljšati.
Memoriranje radijskih stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY  da biste
odabrali način memoriranja tunera.
Priključite vanjsku audio komponentu.
 SPEAKERS
®
Priključite kabele zvučnika.
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju
operacije daljinskog upravljača, ali iste se
operacije mogu izvoditi i s pomoću gumba
na jedinici s istim ili sličnim nazivima.
3 Pritisnite PRESET+/PRESET  nekoliko puta
 Napajanje
da biste odabrali željeni memorirani broj.
Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
Ako je odabranom memoriranom broju već
dodijeljena druga stanica, tu će stanicu
zamijeniti nova stanica.
4 Pritisnite  da biste pohranili stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 za
Upotreba daljinskog upravljača
Gurnite i uklonite poklopac pretinca za baterije,
a zatim umetnite bateriju R6 (veličina AA,
nije priloženo) postavljajući najprije stranu
s polom , u skladu s dolje prikazanim
rasporedom polova.
pohranjivanje ostalih stanica.
Možete memorirati najviše 20 FM stanica.
Memorirane stanice zadržavaju se otprilike
pola dana čak i ako isključite kabel za
napajanje ili u slučaju nestanka struje.
Radnje
Reproduciranje CD/MP3/WMA
diska
Upute za upotrebu daljinskog upravljača
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD .
 Ako se upotrebljava na uobičajen način, baterija
bi trebala trajati otprilike šest mjeseci.
 Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite bateriju
kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
2 Stavite disk.
Pri prijenosu ovog sustava
1 Uklonite disk kako biste zaštitili
3 Započnite reprodukciju.
CD mehanizam.
2 Pritisnite  (uključeno/pripravnost) 
na jedinici kako biste isključili sustav
i provjerite je li „STANDBY” prestalo
treperiti.
3 Isključite kabel za napajanje.
Postavljanje sata
1 Pritisnite   da biste uključili sustav.
2 Pritisnite TIMER MENU  kako biste
odabrali način postavljanja sata.
Ako se pojavi poruka „SELECT”, pritisnite
nekoliko puta /  kako biste odabrali
„CLOCK”, a zatim pritisnite (enter) .
3 Pritisnite nekoliko puta /  da
biste postavili sat, a zatim pritisnite .
4 Za namještanje minuta upotrebljava se
isti postupak.
Pritisnite   na jedinici i stavite disk
u odjeljak za CD tako da strana s naljepnicom
bude okrenuta prema gore.
Za zatvaranje CD odjeljka pritisnite  
na jedinici.
Reprodukcija CD-DA diska započinje
automatski.
Pritisnite  (reprodukcija)  za reprodukciju
MP3/WMA diska.
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
 (pauziranje) .
Za nastavak reprodukcije
pritisnite  .
Zaustavljanje
reprodukcije
 (zaustavljanje)  dvaput.
Odabir mape
na MP3/WMA
disku
(odabir mape) +/
nekoliko puta.
Odabir pjesme
ili datoteke
 (idi natrag)/ (idi
naprijed) .
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi
ili datoteci
Držite pritisnuto 
(premotavanje)/ (brzo
premotavanje naprijed) 
tijekom reprodukcije, a zatim
otpustite gumb na željenom
mjestu.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
REPEAT  nekoliko puta sve
dok se ne prikaže „RPT 1”,
„RPT FLDR*” ili „RPT ALL”.
Napomena
Postavke sata gube se nakon isključivanja kabela za
napajanje ili u slučaju nestanka struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Pritisnite DISPLAY . Sat se prikazuje otprilike
8 sekundi.

* Samo MP3/WMA disk
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE  nekoliko puta dok je
uređaj za reprodukciju zaustavljen. Možete
odabrati uobičajenu reprodukciju („FLDR” za sve
MP3/WMA datoteke u mapi na disku), nasumičnu
reprodukciju („SHUF” ili „FLDRSHUF” za
nasumičnu reprodukciju mape) ili reprodukciju
programa („PROGRAM”).
Napomena o ponavljanoj reprodukciji
„RPT 1” označava da će se pjesma ili datoteka
ponavljati sve dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o reprodukciji MP3/WMA
diskova
 Nemojte spremati druge vrste pjesama, datoteka
ili nepotrebnih mapa na disk koji sadrži MP3/WMA
datoteke.
 Mape u kojima nema MP3/WMA datoteka
preskaču se.
 MP3/WMA datoteke reproduciraju se istim
redoslijedom kojim su spremljene na disk.
 Audio formati koje možete slušati pomoću ovog
sustava:
 MP3: datotečni nastavak „.mp3”
 WMA: datotečni nastavak „.wma”
 Čak i kada naziv datoteke ima ispravan datotečni
nastavak, ako se stvarna datoteka razlikuje,
reproduciranje te datoteke može prouzročiti
glasan šum koji može oštetiti sustav.
 Maksimalan broj:
 mapa je 256 (uključujući korijensku mapu).
 MP3/WMA datoteka je 999.
 razina mapa (datoteke prikazane u obliku
strukture stabla) je 8.
 Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za šifriranje/pisanje na MP3/
WMA diskovima, uređajima za snimanje i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3/WMA diskovi
mogu prouzročiti šum, reprodukcija može biti
isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
Napomene o reprodukciji višesesijskih
diskova
Sustav može reproducirati neprekidne sesije na
disku ako su snimljene u istom formatu sesije kao
i prva sesija. Kada sustav naiđe na sesiju snimljenu
u drukčijem formatu sesije, ta sesija i sljedeće sesije
ne mogu se reproducirati. Imajte na umu da se neke
sesije možda neće reproducirati čak i ako su
snimljene u istom formatu.
Prebacivanje na memoriranu radijsku
stanicu
Ako ste radijsku stanicu memorirali pod
brojem od 1 do 6, možete se prebaciti na nju
jednostavnim pritiskom na TUNER MEMORY
NUMBER (1 to 6)  ako je funkcija sustava
postavljena na FM.
Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem
7 ili višim, pritisnite TUNING MODE  nekoliko
puta dok se ne prikaže „PRESET”, a zatim nekoliko
puta pritisnite PRESET+/PRESET  da biste
odabrali željeni memorirani broj.
Reprodukcija datoteke
s USB uređaja
Audio format koji se može reproducirati na ovom
sustavu jest MP3/WMA*.
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital
Rights Management) ne mogu se reproducirati na
ovom sustavu.
Datoteke preuzete s online glazbene trgovine ne
mogu se reproducirati na ovom sustavu.
Više informacija o kompatibilnim USB uređajima
potražite na web-mjestima navedenima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB .
2 Priključite USB uređaj na
3 Započnite reprodukciju.
(USB) ulaz .
Pritisnite  .
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
 . Za nastavak
reprodukcije pritisnite  .
Zaustavljanje
reprodukcije
 . Za nastavak
reprodukcije pritisnite  *.
Za poništavanje nastavka
reprodukcije ponovno
pritisnite  .
Odabir mape
+/
  nekoliko puta.
Odabir datoteke / .
Traženje
određenog
mjesta u
datoteci
Držite pritisnut gumb
/  tijekom
reprodukcije, a zatim ga
otpustite na željenom mjestu.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
REPEAT  nekoliko puta sve
dok se ne prikaže „RPT 1”,
„RPT FLDR” ili „RPT ALL”.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke
sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.
 Ako je priključivanje potrebno provesti USB
kabelom, priključite USB kabel koji je bio priložen
uz USB uređaj i spojite se. Pojedinosti o načinu
rada potražite u priručniku za rad priloženom uz
USB uređaj koji želite spojiti.
 Može proći do 10 sekundi prije nego što se prikaže
poruka „SEARCH”, ovisno o vrsti priključenog
USB uređaja.
 Sustav i USB uređaj nemojte spajati preko
USB sabirnice.
 Kad umetnete USB uređaj, sustav čita sve datoteke
na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima previše
mapa ili datoteka, za čitanje USB uređaja može biti
potrebno dulje vrijeme.
 Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon što
provedete neku radnju sustav može kasniti
u njenom izvođenju.
 Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su
audio datoteke na USB uređaju originalno šifrirane
softverom koji nije kompatibilan, one mogu
proizvoditi šum ili isprekidani zvuk, ili se uopće
neće reproducirati.
 Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke
na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
 Ako broj audio datoteka u mapi
prekoračuje 999.
 Ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju
prekoračuje 999.
 Ako broj mapa na USB uređaju prekoračuje 256
(uključujući mapu „ROOT” i prazne mape).
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno o strukturi
datoteka i mapa. Ne spremajte ostale vrste
datoteka ili bespotrebne mape na USB uređaj koji
sadrži audio datoteke.
 Sustav može reproducirati samo do dubine
od 8 razina mapa.
 Ovaj sustav ne mora nužno podržavati sve funkcije
koje priključeni USB uređaj sadrži.
 Datoteke i mape prikazuju se redom kojim su
stvorene na USB uređaju.
 Mape u kojima nema audio datoteka preskaču se.
 Audio formati koje možete slušati pomoću ovog
sustava:
 MP3: datotečni nastavak „.mp3”
 WMA: datotečni nastavak „.wma”
Napominjemo da, čak i kada naziv datoteke ima
ispravan datotečni nastavak, ako se stvarna
datoteka razlikuje, sustav može proizvoditi šum
ili pogrešno raditi.
Upotreba sustava kao punjača baterija
Ako je sustav uključen, možete ga upotrijebiti
kao punjač baterija za USB uređaje
s mogućnošću ponovnog punjenja.
Punjenje počinje kada se USB uređaj priključi
na (USB) ulaz . Na zaslonu USB uređaja
prikazuje se status punjenja. Pojedinosti potražite
u korisničkom priručniku USB uređaja.
Napomene u vezi s punjenjem USB uređaja
pomoću sustava
 Dok je sustav isključen, ne možete ga
upotrebljavati kao punjač baterije.
 Neki USB uređaji mogu se puniti samo kada
je sustav u USB funkciji.
Stvaranje vlastitog programa
(reprodukcija programa)
1 Odaberite CD ili USB funkciju.
Pritisnite CD  ili USB .
2 Odaberite način reprodukcije.
Kada je uređaj za reprodukciju zaustavljen,
pritisnite PLAY MODE  nekoliko puta dok se
ne prikaže „PROGRAM”.
3 Odaberite željeni broj pjesme ili datoteke.
Pritisnite /  nekoliko puta dok se ne
prikaže željeni broj pjesme ili datoteke.
Prilikom programiranja MP3/WMA datoteka
pritisnite
+/
  nekoliko puta za
odabir željene mape, a zatim odaberite
željenu datoteku.
Odabrani broj
pjesme ili
datoteke
Ukupno vrijeme
reprodukcije odabrane
pjesme ili datoteke
(samo CD-DA diskovi)
4 Programirajte odabranu pjesmu ili
datoteku.
Pritisnite  da biste unijeli odabranu
pjesmu ili datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4 da biste
programirali dodatne pjesme ili datoteke,
najviše 64 pjesama ili datoteka.
6 Za reproduciranje programa pjesama ili
datoteka pritisnite  .
Program ostaje dostupan dok ne provedete
neku od sljedećih radnji:
 Promijenite funkciju.
 Isključite sustav.
 Isključite kabel za napajanje.
 Otvorite odjeljak za CD.
Za ponovnu reprodukciju istog programa
pritisnite  .
Poništavanje reprodukcije programa
Pritisnite PLAY MODE .
Brisanje posljednje pjesme ili datoteke
u programu
Pritisnite CLEAR  dok je uređaj za reprodukciju
zaustavljen.
Upotreba dodatnih audio
komponenti
1 Pripremite izvor zvuka.
Priključite dodatnu audio komponentu
u priključak AUDIO IN  na jedinici pomoću
audio analognog kabela (nije priložen).
2 Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME  .
3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite priključak AUDIO IN .
4 Započnite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju priključene
komponente i prilagodite jačinu zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti
ako jačina zvuka priključene komponente nije
dovoljno visoka. Prilagodite jačinu zvuka
komponente. Pogledajte „Isključivanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti”.
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Pritisnite
Prilagođavanje
jačine zvuka.
VOLUME +/ .
Generiranje
BASS BOOST .
dinamičnijeg zvuka
Postavljanje
zvučnog efekta
EQ  nekoliko puta dok
se ne prikaže željeni
zvučni efekt.
Promjena zaslona
Radnja
Pritisnite
Promjena
informacija na
zaslonu*
DISPLAY  više puta dok
je sustav uključen.
Provjera sata kad je DISPLAY  dok je sustav
isključen. Sat se prikazuje
sustav isključen
približno 8 sekundi.
* Možete, na primjer, prikazati informacije o CD/MP3/
WMA disku ili USB uređaju, kao što su sljedeće:
 Broj pjesme ili datoteke tijekom uobičajene
reprodukcije.
 Naziv pjesme, datoteke ili naslov tijekom
uobičajene reprodukcije.
 Ime izvođača tijekom uobičajene reprodukcije.
 Naziv albuma ili mape tijekom uobičajene
reprodukcije.
 Ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj
pjesama na CD-DA disku (samo kada je odabran
uobičajen način reprodukcije, a uređaj za
reprodukciju je zaustavljen).
 Ukupan broj mapa (albuma) na MP3/WMA disku
ili USB uređaju (samo kada je odabran uobičajen
način reprodukcije, a uređaj za reprodukciju ili
USB uređaj je zaustavljen).
Napomene o prikazanim informacijama
 Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su s „–”.
 Sljedeće se ne prikazuje;
 Ukupno vrijeme reprodukcije za MP3/WMA disk
i USB uređaj.
 Preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/WMA
datoteku.
 Sljedeće se ne prikazuje ispravno;
 Proteklo vrijeme reprodukcije MP3/WMA
datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna
brzina prijenosa u bitovima).
 Naziv mape i datoteka koje nisu usklađene sa
standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili Joliet
u formatu proširenja.
 Sljedeće se prikazuje;
 Preostalo vrijeme reprodukcije pjesme.
 Informacije o ID3 oznaci za MP3 datoteke ako se
upotrebljavaju ID3 oznake verzije 1 i verzije 2
(prikaz informacija o ID3 oznaci verzije 2 ima
prednost ako se upotrebljavaju oznake ID3
verzije 1 i verzije 2 za pojedinačnu MP3
datoteku).
 Najviše 31 znak za ID3 oznaku pri čemu su
dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9)
i znakovi (+ – . / [ ] _ | ~).
Rješavanje problema
1 Provjerite jesu li kabel za napajanje
i kabeli zvučnika ispravno i čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem na kontrolnom popisu
u nastavku, a zatim poduzmite navedenu
radnju za ispravljanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Ako se na zaslonu prikaže
„PROTECT”
Odmah isključite kabel za napajanje
i provjerite sljedeće stavke nakon što
„PROTECT” nestane.
 Postoji li kratki spoj na + i  kabelima
zvučnika?
 Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
Kada provjerite gornje stavke i zaključite da
je sve u redu, ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Upotreba mjerača vremena
Sustav nudi dvije funkcije mjerača vremena. Ako
upotrebljavate oba mjerača vremena, prednost
ima mujerač vremena za automatsko
isključivanje.
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje:
Utonite u san uz glazbu. Ova funkcija radi čak
i ako sat nije postavljen.
Pritisnite nekoliko puta SLEEP . Ako odaberete
„AUTO”, sustav se automatski isključuje kad se
trenutačni disk ili USB uređaj zaustavi, ili u roku
od 100 minuta.
Mjerač vremena za reprodukciju:
Možete se probuditi uz CD, FM stanicu, USB
uređaj ili komponentu povezanu s priključkom
AUDIO IN  u memorirano vrijeme.
Provjerite jeste li postavili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite
VOLUME +/  za prilagođavanje glasnoće.
Za pokretanje određene pjesme s CD-a ili
zvučne datoteke stvorite vlastiti program.
2 Odaberite način postavljanja mjerača
vremena.
Pritisnite TIMER MENU .
Ako sat nije postavljen, sustav će biti u načinu
postavljanja sata. U tom slučaju postavite sat.
3 Postavite mjerač vremena za
reprodukciju.
Pritisnite /  nekoliko puta da biste
odabrali „PLAY SET”, a zatim pritisnite .
4 Postavite vrijeme početka reprodukcije.
Pritisnite nekoliko puta /  da biste
postavili sat, a zatim pritisnite . Na gore
navedeni način postavite i minute.
5 Na isti način kao u koraku 4 postavite
vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.
6 Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite /  nekoliko puta dok
se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite .
7 Isključite sustav.
Pritisnite  . Sustav se automatski
uključuje prije memoriranog vremena.
Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme,
mjerač vremena reprodukcije neće se
pokrenuti. Ne upravljajte sustavom od
uključenja sustava pa do vremena početka
reprodukcije.
Provjera postavki
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  nekoliko puta
kako biste odabrali „SELECT”, a zatim
pritisnite .
3 Pritisnite /  nekoliko puta
kako biste odabrali „PLAY SEL”, a zatim
pritisnite .
Poništavanje mjerača vremena
Ponovite isti postupak kao gore dok se u koraku 3
ne prikaže „OFF”, a zatim pritisnite .
Promjena postavki
Ponovno započnite od 1. koraka.
Savjet
Postavka mjerača vremena za reprodukciju ostaje
uključena sve dok je ručno ne poništite.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
 Je li kabel za napajanje uključen u utičnicu?
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
 Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon 30 minuta
neaktivnosti ili ako nema izlaza audio signala.
Pogledajte „Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti”.
Postavke sata ili rad mjerača vremena za
reprodukciju neočekivano su poništeni.
 Nakon otprilike minute neaktivnosti postavka
sata ili postavka mjerača vremena za
reprodukciju automatski se poništava.
Ponovite postupak od početka.
Nema zvuka.




Postoji li kratki spoj na + i  kabelima zvučnika?
Upotrebljavate li samo priložene zvučnike?
Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
Određena stanica možda je privremeno
prestala s emitiranjem.
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili je
jačina zvuka lijevog i desnog kanala
neuravnotežena.
 Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
 Priključite samo priložene zvučnike.
Glasno zujanje ili šum.
 Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
 Postavite filtar protiv šuma (zasebno dostupan)
na kabel za napajanje.
USB uređaj
Tuner
Priključeni USB uređaj ne može se puniti.
Jako zujanje ili šum, ili nije moguć prijam
stanica.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen.
 Neki USB uređaji mogu se puniti samo kada je
sustav u USB funkciji.
Upotrebljavate li podržani USB uređaj?
 Ako priključite USB uređaj koji nije podržan,
može doći do sljedećih problema. Provjerite
informacije o kompatibilnim USB uređajima
na web-mjestima čiji su URL-ovi navedeni
u odjeljku „Reprodukcija datoteke
s USB uređaja”.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju
se na ovom sustavu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Zvuk je izobličen.
Prikazuje se „OVER CURRENT”.
 Otkriven je problem s razinom električne struje
na
(USB) ulazu . Isključite sustav i uklonite
USB uređaj iz
(USB) ulaza . Provjerite ima
li problema s USB uređajem. Ako se ovaj uzorak
prikaza i dalje pojavljuje, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Nema zvuka.
 USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite
sustav i ponovno priključite USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj.
 Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk
izobličen. Šum je možda snimljen prilikom
stvaranja glazbenih podataka zbog uvjeta na
računalu. Ponovno stvorite glazbene podatke.
 Brzina prijenosa u bitovima upotrijebljena
prilikom kodiranja datoteka bila je niska.
Na USB uređaj prebacite datoteke kodirane
višom brzinom prijenosa u bitovima.
„SEARCH” se prikazuje dulje vrijeme ili
je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima.
 Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa
ili datoteka.
 Struktura datoteka iznimno je složena.
 Kapacitet memorije prevelik je.
 Unutarnja memorija je fragmentirana.
Pogrešan prikaz.
 Ponovno pošaljite glazbene podatke na USB
uređaj jer su informacije spremljene na USB
uređaj možda neispravne.
 Sustav može prikazivati samo brojke
i abecedne znakove. Ostali znakovi neće
se ispravno prikazati.
USB uređaj nije prepoznat.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i daljinskog senzora  na jedinici,
a zatim je postavite što dalje od fluorescentnog
svjetla.
 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
 Približite daljinski upravljač sustavu.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Provjerite informacije o kompatibilnim USB
uređajima na web-mjestima čiji su URL-ovi
navedeni u odjeljku „Reprodukcija datoteke
s USB uređaja”.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
priručnik za USB uređaj kako biste riješili
problem.
CD/MP3/WMA uređaj za reprodukciju
Reprodukcija se ne pokreće.
Daljinski upravljač ne radi.
Zvuk je isprekidan ili se disk ne
reproducira.
 Obrišite disk i pokušajte ponovno.
 Premjestite sustav na mjesto gdje nema
vibracija (na primjer, na stabilno postolje).
 Odmaknite zvučnike od sustava ili ih postavite
na zasebna postolja. Ako je jačina zvuka velika,
vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne započinje
od prve pjesme.
 Vratite se na uobičajenu reprodukciju nekoliko
puta pritišćući PLAY MODE  dok ne nestanu
i „PROGRAM” i „SHUF”.
Pokretanje reprodukcije traje dulje
no inače.
 Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme
potrebno za početak reprodukcije:
 Disk snimljen s kompliciranom strukturom
mapa.
 Disk snimljen u višesesijskom načinu rada
 Disk koji nije finaliziran (disk na koji se mogu
dodati podaci).
 Disk koji ima velik broj mapa.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Provjerite informacije o kompatibilnim USB
uređajima na web-mjestima čiji su URL-ovi
navedeni u odjeljku „Reprodukcija datoteke
s USB uređaja”.
 Pritisnite   kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Reprodukcija ne započinje
od prve pjesme.
 Način reprodukcije postavite na uobičajenu
reprodukciju.
Nije moguće reproducirati datoteke.
 Zvučne datoteke možda imaju neodgovarajuće
datotečne nastavke. Sustav podržava sljedeće
datotečne nastavke:
 MP3: datotečni nastavak „.mp3”
 WMA: datotečni nastavak „.wma”
 Moguće je da su audio datoteke stvorene
u formatima koji nisu MP3/WMA formati.
 Nisu podržani USB uređaji za pohranu
formatirani sustavima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
 Ako upotrebljavate USB uređaj za pohranu koji
je u particijama, moguće je reproducirati samo
datoteke na prvoj particiji.
 Datoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama
i sl. nije moguće reproducirati.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji za pohranu možda ne podržavaju sve FAT
datotečne sustave. Dodatne pojedinosti potražite
u priručniku za rad priloženom s USB uređajem za
pohranu ili kontaktirajte proizvođača.
 Ispravno spojite antenu.
 Pokušajte premjestiti uređaj na drugo mjesto ili
mu promijenite smjer kako biste postigli bolji
antenski prijam.
 Držite antenu dalje od kabela zvučnika i kabela
za napajanje kako biste izbjegli šumove
u prijmu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Istodobno se čuje nekoliko radijskih
stanica.
 Pokušajte premjestiti uređaj na drugo mjesto ili
mu promijenite smjer kako biste postigli bolji
antenski prijam.
 Povežite antenski kabel pomoću kvačica za
kabele dostupnih u trgovinama te prilagodite
duljinu kabela.
Vraćanje tvorničkih postavki sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na
tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovno priključite kabel za
napajanje, a zatim uključite sustav.
2 Pritisnite i držite   na daljinskom
upravljaču i EQ  na jedinici dok se na
zaslonu ne prikaže „RESET OK”.
Izbrisane su sve korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane radijske
stanice, mjerač vremena i sat.
Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnost
Sustav je opremljen funkcijom automatskog
stanja pripravnosti. Pomoću te funkcije sustav
automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon
30 minuta neaktivnosti ili ako nema izlaza
audio signala.
Prema zadanim postavkama funkcija
automatskog stanja pripravnosti je uključena.
Za isključivanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti upotrijebite gumbe na jedinici.
Kada je sustav uključen, pritisnite
i držite   sve dok se ne pojavi
„AUTO STANDBY OFF”.
Da biste uključili funkciju, ponovite postupak
dok se ne prikaže „AUTO STANDBY ON”.
Napomene
 Funkcija automatske pripravnosti nije valjana za
FM funkciju.
 Sustav možda neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 Kada je otkriven audio signal.
 Kada priključite USB uređaj.
 Tijekom reprodukcije pjesama ili audio datoteka.
 Dok radi memorirani mjerač vremena za
reprodukciju ili mjerač vremena za automatsko
isključivanje.
Poruke
DISC ERR: Učitali ste disk koji se ne može
reproducirati.
FULL: Pokušali ste programirati više od
64 pjesama ili datoteka (koraka).
NO FILE: Na USB uređaju ili CD-R/CD-RW
diskovima nema datoteka koje je moguće
reproducirati.
NO STEP: Izbrisane su sve programirane pjesme.
NO USB: Nije spojen USB uređaj ili je spojen
nepodržani USB uređaj.
PLAY SET: Pokušali ste odabrati mjerač vremena,
a mjerač vremena za reprodukciju nije
postavljen.
PLS STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom
reprodukcije.
SELECT: Pritisnuli ste TIMER MENU  tijekom
rada mjerača vremena.
TIME NG: Početno vrijeme mjerača vremena za
reprodukciju jednako je završnom vremenu.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3/WMA
datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW osim onih snimljenih u formatu
glazbenog CD-a u skladu sa standardom
ISO9660 razine 1/razine 2 ili Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u višesesijskom
načinu rada koji nisu dovršeni pomoću
„zatvaranja sesije”
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili
CD-R/CD-RW snimljeni pomoću
nekompatibilnih uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
 diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1
Audio Layer 3 (MP3)/WMA datoteke
 diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvijezde)
 diskovi na koje je pričvršćena ljepljiva vrpca,
papir ili naljepnica
 posuđeni ili rabljeni diskovi s naljepnicama kod
kojih ljepilo izviruje izvan naljepnice
 diskovi s naljepnicama ispisanim tintom koja je
ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
 Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od
sredine prema van.
 Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su
benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje
dostupna na tržištu ili antistatički raspršivač
namijenjen za gramofonske ploče.
 Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu
ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka i ne ostavljajte ih u automobilu na
izravnom sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice
ako ga ne namjeravate upotrebljavati duže
vrijeme. Prilikom isključivanja jedinice uvijek
držite priključak. Nikada ne vucite za kabel.
 Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili
tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite
ga na pregled u ovlašteni servis prije daljnje
upotrebe.
 Kabel za napajanje moguće je promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
 Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili
na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, nemaju odgovarajuće
prozračivanje ili su izložena vibracijama,
izravnom sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja jedinice
na posebno tretirane površine (npr. ulaštene,
nauljene, polirane) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
 Ako prenesete sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto ili ga postavite u vrlo vlažan
prostor, na lećama unutar CD uređaja za
reprodukciju može se kondenzirati vlaga
i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
 Zagrijavanje jedinice tijekom rada normalno
je i ne treba vas zabrinjavati.
 Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme
upotrebljavali pri velikoj jačini zvuka jer se
može zagrijati.
 Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen
pa se slika na TV prijamniku može magnetski
izobličiti. U tom slučaju isključite TV, pričekajte
od 15 do 30 minuta te ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, premjestite zvučnike dalje
od TV prijamnika.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom
u otopini blagog sredstva za pranje.
Ne upotrebljavajte abrazivnu spužvu, prašak za
ribanje ili otapalo poput razrjeđivača, alkohola ili
benzina.
Specifikacije
Glavna jedinica
Pojačalo
Izlaz za napajanje (nazivno): 4 vata + 4 vata
(8 oma pri 1 kHz, 1% THD (ukupno harmonijsko
izobličenje))
Kontinuirani RMS izlaz za napajanje
(referentno): 5 vata + 5 vata (8 oma pri 1 kHz,
10% THD (uokupno harmonijsko izobličenje))
Ulaz
AUDIO IN (stereo myini utikač): osjetljivost 1 V,
impedancija 50 kilooma
Izlazi
SPEAKERS: za zvučnike ikmpedancije od 8 oma
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Sustav: kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manja od 44,6 μW
* Ova izlazna snaga izmjerena je na udaljenosti od 200 mm od
površine leće na optičkom čitaču s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski ovdaziv: 20 Hz  20 kHz
Omjer signala i smetnji: više od 90 dB
Dinamički raspon: više od 90 dB
Odjeljak tunera
FM stereo, FM superheterodini tuner
Antena: FM antenski kabel
Raspon podešavanja: 87,5 MHz  108,0 MHz
(uv koracima od 50 kHz)
USB odjeljak
(USB) ulaz: vrsta A, maksimalna struja 500 mA
Podržani audio formati
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Zvučnik
Sustav zvučnika: puni raspon, 8 cm promj.,
stožasti
Nazivna impedancija: 8 oma
Dimenzije (Š/V/D):
približno 148 mm × 240 mm × 127 mm
Težina: približno 1,2 kg po zvučniku
Količina: 2 komada
Općenito
Zahtjevi napajanja: AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 18 W
Dimenzije (Š/V/D, uključujući najizbočenije
dijelove) (osim zvučnika):
približno 170 mm × 133 mm × 240 mm
Težina (bez zvučnika): približno 1,3 kg
Broj komada glavne jedinice: 1 komad
Isporučena dodatna oprema:
daljinski upravljač (1), FM antenski kabel (1),
Podlošci za zvučnike (8)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti.
 Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W
 U određenim tiskanim pločicama ne
upotrebljavaju se halogenizirani teško
zapaljivi materijali.
Download PDF

advertising