Sony CMT-SX7B, CMT-SX7 Operating instructions

Sony CMT-SX7B, CMT-SX7 Operating instructions
Kućni audio sustav
Početak rada
O aplikaciji SongPal
Upute za upotrebu
Slušanje CD-a
Slušanje radija
Slušanje datoteke
s USB uređaja
Postupak za slušanje glazbe pohranjene na osobnom računalu
ili drugom uređaju putem Wi-Fi mreže potražite u Vodiču za početak
za Wi-Fi (zasebni dokument).
Slušanje glazbe s uređaja
iPhone/iPad/iPod
Slušanje glazbe pomoću
spojenih komponenti
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Slušanje glazbe putem
Wi-Fi mreže
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Mjere opreza/specifikacije
CMT-SX7/SX7B
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga
u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u ograničeni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena
u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima i/ili perifernim
jedinicama moraju se upotrebljavati pravilno
zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključnice.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od ozljede očiju.
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod
klase 1. Ta se oznaka nalazi na poleđini.
2HR
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji
se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja o servisu ili jamstvu,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u sljedećim
zemljama:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES,
SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj URL
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Pojas od 5150 MHz – 5350 MHz ograničen je samo
za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim
od 3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima
navedenima u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Zbrinjavanje otpadnih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem
otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju
trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode po isteku vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Prije upotrebe
sustava
Kvarove koji nastaju tijekom uobičajene
upotrebe sustava otklanja tvrtka Sony
u skladu s uvjetima koji su definirani
u ograničenom jamstvu za ovaj sustav.
Međutim, tvrtka Sony ne snosi
odgovornost za posljedice koje mogu
nastati u slučaju da reprodukcija nije
moguća zbog oštećenja ili kvara
na sustavu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). U posljednje vrijeme
neke izdavačke kuće izdaju glazbene
diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova ne
odgovaraju CD standardu i možda se neće
reproducirati na ovom proizvodu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje
snimljeni DVD materijal na jednoj
s digitalnim audio materijalom na drugoj
strani. Međutim, s obzirom da strana s audio
materijalom nije sukladna standardu
Compact Disc (CD), ne jamčimo reprodukciju
na ovom proizvodu.
3HR
Priloženi dokumenti
Upute za upotrebu
(ovaj dokument)
U njemu su navedene
važne sigurnosne
informacije, postupak za
BLUETOOTH povezivanje,
informacije za rješavanje
problema itd.
Vodič za početak
za Wi-Fi (zasebni
dokument)
U njemu je objašnjeno
kako se sluša glazba
pohranjena na računalu
ili drugom uređaju putem
Wi-Fi mreže.
Vodič za pomoć
(web-dokument za
osobno računalo/
pametni telefon)
U njemu su navedene
pojedinosti o sustavu,
postupak za povezivanje
s mrežom te reprodukciju
sa svim operacijskim
sustavima/uređajima,
putem bežične LAN
veze itd.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
4HR
Sadržaj
Prije upotrebe sustava ............................................................................3
Priloženi dokumenti............................................................................... 4
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola...................................................................... 8
Umetanje baterija ................................................................................. 12
O aplikaciji SongPal
Što možete napraviti s aplikacijom SongPal......................................... 13
Slušanje CD-a
Reproduciranje CD-DA/MP3 diska ....................................................... 14
Promjena načina reprodukcije ......................................................... 14
Stvaranje vlastitog programa (Program Play)....................................... 16
Slušanje radija
Odabir radijske stanice ......................................................................... 17
Memoriranje radijskih stanica............................................................... 18
Ručno provođenje automatskog DAB traženja (samo CMT-SX7B) ........ 18
Slušanje datoteke s USB uređaja
Reproduciranje datoteke s USB uređaja.............................................. 20
Spajanje USB uređaja na USB ulaz na prednjoj strani jedinice ............. 20
Spajanje USB uređaja na USB ulaz na stražnjoj strani jedinice .............. 21
Audio formati koji se mogu reproducirati .......................................... 21
Slušanje glazbe s uređaja iPhone/iPad/iPod
Reprodukcija putem USB veze .............................................................22
Reprodukcija putem bežične veze (AirPlay) .........................................22
5HR
Slušanje glazbe pomoću spojenih komponenti
Reprodukcija glazbe sa spojenih komponenti .................................... 23
Reprodukcija s komponente priključene na priključak OPTICAL IN ...... 23
Reprodukcija s komponente priključene na priključak LINE IN ............ 23
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe ........... 24
Slušanje glazbe putem registriranog uređaja ................................... 25
Slušanje glazbe jednim dodirom (NFC)................................................ 26
Reprodukcija kodekom za visoku kvalitetu zvuka (AAC/LDAC) ........... 27
Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže
Odabir načina za povezivanje s mrežom ............................................. 28
Povezivanje s računalom ..................................................................... 28
Slušanje iste glazbe iz više zvučnika (funkcija SongPal Link) .............. 30
Slušanje različitih internetskih glazbenih servisa ................................ 30
Dodatne informacije
Postavljanje funkcije Automatic Standby
(Automatsko stanje pripravnosti) .....................................................31
Postavljanje stanja pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu...................... 32
Postavljanje bežičnog signala na ON/OFF .......................................... 32
Prilagođavanje zvuka........................................................................... 33
Postavljanje sata .................................................................................. 33
Upotreba mjerača vremena ................................................................. 34
Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje
(Sleep Timer) ............................................................................ 34
Postavljanje mjerača vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije (Play Timer) ........................................................... 34
Ažuriranje softvera............................................................................... 36
Rješavanje problema
Rješavanje problema ........................................................................... 37
Poruke .................................................................................................. 43
6HR
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza ........................................................................................ 44
Kompatibilni uređaji i verzije ............................................................... 45
iPhone/iPad/iPod ili iTunes ............................................................ 45
DLNA uređaj ................................................................................. 46
USB uređaj ................................................................................... 46
BLUETOOTH uređaj ........................................................................ 46
Bežična tehnologija BLUETOOTH..........................................................47
Specifikacije ......................................................................................... 48
7HR
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola
Napomena
 U ovom je priručniku prvenstveno objašnjena upotreba daljinskog upravljača, ali iste
se radnje mogu izvoditi i s pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.
Uređaj (prednja strana)
 Gumb / (napajanje)
Upotrijebite za uključivanje i isključivanje
uređaja.
 Indikator stanja pripravnosti
Svijetli žuto-zeleno kada je napajanje
uključeno. Isključuje se kada je napajanje
isključeno. Indikator treperi crveno ako je
sustav otkrio nepravilnost (str. 37).
Kada je sustav u stanju pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežu, indikator svijetli
u narančastoj boji.
 Gumb  (reprodukcija/pauziranje)
Upotrijebite za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
 Prozor na zaslonu
 Oznaka N-Mark
Postavite pametni telefon/tablet
opremljen s NFC funkcijom blizu ove
oznake kako biste jednim dodirom izvršili
BLUETOOTH registraciju, povezivanje ili
odspajanje (str. 26).
8HR
 Gumb MENU
Upotrijebite za prikaz izbornika.
Pritisnite / za odabir stavki
u izborniku.
 Gumb BACK
Upotrijebite za povratak na prethodni
zaslon.
 Kotačić / (prethodno/
sljedeće)/TUNING +/–
 Upotrijebite za namještanje početka
pjesme ili datoteke.
 Upotrijebite za prebacivanje na željenu
radijsku stanicu.
 Gumb PUSH ENTER
Upotrijebite za upravljanje kao gumb
ENTER.
 Senzor za daljinski upravljač
 Kotačić VOLUME
Upotrijebite za prilagođavanje
jačine zvuka.
 Gumb  (jačina zvuka) +/–
Upotrijebite za prilagođavanje
jačine zvuka.
 Ladica diska
Umetnite CD tako da strana
s naljepnicom bude okrenuta
prema gore.
 Gumb  (isključenje zvuka)
Upotrijebite za privremeno isključenje
zvuka. Ponovno pritisnite gumb
za ponovno uključenje zvuka.
 Ulaz  (USB FRONT)
Priključite USB uređaj (str. 20).
 Gumb  (zaustavljanje)
Upotrijebite za zaustavljanje
reprodukcije.
 Priključak  (slušalice)
Upotrijebite za priključivanje slušalica.
Daljinski upravljač
Početak rada
 Gumb  (otvaranje/zatvaranje)
Upotrijebite za otvaranje ili zatvaranje
ladice diska.
 Gumbi / (prethodno/sljedeće,
PRESET +/–)
 Upotrijebite za namještanje početka
pjesme ili datoteke.
 Upotrijebite za odabir broja
memoriranja uključene radijske stanice.
Gumbi / (brzo premotavanje
naprijed/natrag, TUNING –/+)
 Upotrijebite za brzo premotavanje
pjesme ili datoteke unatrag ili
unaprijed.
 Upotrijebite za prebacivanje na željenu
radijsku stanicu.
 Gumb  (reprodukcija/pauziranje)
Upotrijebite za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
 Gumb CLEARAUDIO+
Služi za postavljanje kvalitete zvuka koju
preporučuje tvrtka Sony.
 Gumb BACK
Upotrijebite za povratak na prethodni
status.
 Gumb MENU
Upotrijebite za prikaz izbornika.
Pritisnite / za odabir stavki
u izborniku.
 Gumb / (napajanje)
Upotrijebite za uključivanje i isključivanje
uređaja.
 Gumb //ENTER
Pritisnite / za odabir stavke, a zatim
pritisnite ENTER za unos.
Upotrijebite / za odabir mape
(albuma) na MP3 disku ili USB uređaju.
 Gumb FUNCTION
Pritisnite kako biste promijenili funkciju.
Svakim pritiskom prebacuje se na
sljedeću funkciju i to sljedećim
redoslijedom:
CD  USB FRONT  USB REAR 
BLUETOOTH  DAB*  TUNER FM 
TUNER AM*  OPTICAL IN  LINE IN 
NETWORK
* Funkcija DAB dostupna je samo za CMT-SX7B,
a funkcija TUNER AM samo za CMT-S7X.
9HR
 Gumb DISPLAY
Upotrijebite za promjenu informacija koje
se prikazuju u prozoru na zaslonu kada je
napajanje uključeno. Podvlaka „_” se
prikazuje umjesto neprepoznatljivog
znaka.
Ako pritisnete ovaj gumb kada je
napajanje isključeno, prikazat će se sat.
Međutim, ako pritisnete ovaj gumb kada
je uključen način stanja pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu, sat se ne prikazuje.
10HR
Jedinica (stražnji dio)
CMT-SX7
 Priključnice SPEAKERS L/R (lijevi/desni)
Priključite svaki zvučnik kako je prikazano
u nastavku.
– priključnica (crna)
+ priključnica (crvena)
Desni zvučnik
Kabeli zvučnika (priloženi)
Početak rada
CMT-SX7B
Napomena
 Kabele zvučnika priključite dok je sustav
isključen.
 Antena za bežični LAN
Ako upotrebljavate funkciju bežične
mreže, postavite antenu kako je
prikazano na slici.
Lijevi zvučnik
 Priključak LINE IN (vanjski ulaz)
Spojite izlazni priključak na dodatne
vanjske komponente pomoću kabela
za audiopovezivanje (nije priložen).
 AM ANTENNA (samo CMT-SX7)
Priključite AM antenu u obliku petlje.
 FM ANTENNA (samo CMT-SX7)
Spojite FM antenu.
 DAB/FM ANTENNA (samo CMT-SX7B)
Spojite FM antenu.
Preporučujemo upotrebu opcionalnog
RF kabela za DAB vezu.
11HR
Napomena
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijam i pričvrstite antene
na stabilnu površinu (prozor, zid itd.).
 Neka antene budu dovoljno udaljene
od jedinice, kabela za napajanje i drugih AV
komponenti kako biste izbjegli šumove
u prijemu.
 Pričvrstite kraj FM antenskog kabela
samoljepljivom vrpcom.
Priprema AM antene u obliku
petlje (samo CMT-SX7)
1 Preklopite postolje antene kao na slici.
Bočni prikaz
 Ulaz  (USB REAR)
Spojite računalo ili WALKMAN® koji
je kompatibilan sa zvukom visoke
rezolucije. Upotrijebite USB kabel
(nije priložen) (str. 21). Ako spojite
WALKMAN® s jedinicom, upotrijebite
dodatni WM-PORT kabel s USB
adapterom za zvuk visoke rezolucije*
(nije priložen) i USB kabel (nije priložen).
Možete to upotrijebiti i kao USB-DAC.
* Dodatni WM-PORT kabel s USB adapterom
za zvuk visoke rezolucije može se naručiti
kod najbližeg dobavljača za Sony.
 LAN priključnica
Spojite mrežnu opremu pomoću
LAN kabela (nije priložen) (str. 28).
 Kabel za napajanje
Preklopite oba dijela
postolja.
2 Pričvrstite ispupčeni dio okvira na postolje
antene.
Pritisnite dok ne klikne.
Umetanje baterija
Umetnite dvije priložene R03 (AAA) baterije,
prvo  stranu, pazeći da polariteti budu
u skladu s prikazanima u nastavku.
 Priključak OPTICAL IN (optički ulaz)
Spojite izlazni priključak na dodatne
vanjske komponente pomoću optičkog
kabela (nije priložen).
Napomena
 Sustav je kompatibilan samo s formatom PCM.
Postavite izlazni format vanjske komponente
na PCM.
12HR
Napomena
 U uobičajenim uvjetima upotrebe baterije bi
trebale trajati oko 6 mjeseci.
 Ne miješajte stare baterije s novima, kao ni
različite vrste baterija.
 Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije
kako biste izbjegli moguća oštećenja
uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
O aplikaciji SongPal
Ono čime možete upravljati putem aplikacije
SongPal ovisi o povezanom uređaju.
Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se
promijeniti bez prethodne obavijesti.
Što možete napraviti
s aplikacijom SongPal
Potražite aplikaciju SongPal na web-mjestu
Google Play™ ili App Store i preuzmite je.
Preuzimanje aplikacije na pametni telefon/
uređaj iPhone omogućuje vam sljedeće.
Prikazuje se pregled uređaja na kućnoj mreži. Možete
odabrati audio uređaj za reprodukciju ili grupu audio
uređaja koja upotrebljava SongPal Link (funkcija za više
prostorija).
O aplikaciji SongPal
SongPal je aplikacija za upravljanje audio
uređajima tvrtke Sony koji su kompatibilni
s aplikacijom SongPal putem pametnog
telefona/uređaja iPhone.
Glazbena usluga*
Možete konfigurirati početne postavke za
upotrebu glazbenih usluga. Da biste uživali
u glazbenim uslugama, potrebna vam je
aplikacija drugog proizvođača.
Upravljanje uređajima na kućnoj mreži
Putem svoje mreže možete reproducirati
glazbu pohranjenu na osobnom računalu
ili na DLNA poslužitelju.
Sljedećim funkcijama možete upravljati na
sustavu, ali i pomoću aplikacije SongPal.
 Upravljanje CD-om: možete reproducirati
sadržaj s CD-a.
 Upravljanje uređajem povezanim putem
USB ulaza: možete reproducirati glazbu
na uređaju povezanom na ulaz 
(USB FRONT).
 Upravljanje radijem: možete namještati
radijske stanice.
Možete odabrati izvore zvuka za reprodukciju s popisa
izvora zvuka dostupnih za odabir. Isto tako možete
dodavati razne postavke zvuka/mreže za audio uređaj.
 Pojedinosti potražite u pomoći
za SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
* Glazbene usluge i razdoblje dostupnosti mogu
se razlikovati ovisno o državi ili regiji. Zasebna
registracija potrebna je za određene usluge.
Može biti potrebno i ažuriranje uređaja. Usluge
koje pružaju treće strane mogu se promijeniti,
ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti.
Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim
slučajevima.
13HR
Napomena
 Pritisnite  kada poruka „Reading” više
ne bude prikazana u prozoru na zaslonu.
Slušanje CD-a
Reproduciranje
CD-DA/MP3 diska
1
Pritisnite FUNCTION da biste
odabrali „CD”.
2
Pritisnite  (otvaranje/zatvaranje)
da biste otvorili ladicu diska.
3
Umetnite disk tako da strana
s naljepnicom (otisnuta strana)
bude okrenuta prema gore.
Izbacivanje CD-a
Pritisnite  (otvaranje/zatvaranje)
na jedinici.
Savjet
 Sustav se uključuje i ladica diska automatski se
otvara ako pritisnete  (otvaranje/zatvaranje)
dok je sustav isključen.
Napomena
 Ne umećite CD nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde). To može
uzrokovati nepopravljivu štetu na sustavu.
 Nemojte upotrebljavati CD-ove s vrpcama,
naljepnicama ili ostacima ljepila jer to može
uzrokovati kvar.
 Kada uklanjate disk, ne dodirujte njegovu
površinu.
Promjena načina
reprodukcije
Strana s naljepnicom
(otisnuta strana)
Način reprodukcije omogućuje vam
opetovanu reprodukciju iste glazbe
ili nasumičnu reprodukciju.
Način reprodukcije
 (otvaranje/zatvaranje)
4
5
Pritisnite  (reprodukcija/
pauziranje).
Pritisnite  da biste zaustavili
reprodukciju.
Ako u 4. koraku odaberete „Repeat”,
ne morate zaustaviti reprodukciju.
Pritisnite  (otvaranje/
zatvaranje) da biste zatvorili
ladicu diska.
Reprodukcija počinje.
Gumb na daljinskom upravljaču ili
jedinici omogućuje vam da brzo
premotate unaprijed i unatrag,
odaberete pjesmu, datoteku ili
mapu (za MP3 disk) itd.
14HR
1
2
Pritisnite MENU.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„CD Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
4
5
Pritisnite / da biste odabrali
„Playmode” ili „Repeat”, a zatim
pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir načina
reprodukcije, a zatim
pritisnite ENTER.
Možete odabrati sljedeće načine
reprodukcije.
Način reprodukcije
Način
reprodukcije
Efekt
All (ponovno
reproducira sve
pjesme)
Sustav uzastopno
reproducira sve na disku
ili u mapi. „ ” zasvijetli
u prozoru zaslona.
One (ponovno
reproducira
jednu pjesmu)
Sustav uzastopno
reproducira odabranu
pjesmu. „
1” zasvijetli
u prozoru zaslona.
Off
Poništava ponavljanje
reprodukcije.
Napomena o reprodukciji MP3 diskova
Efekt
Normal
Reproducira pjesmu ili
datoteku.
Folder*
Reproducira sve pjesme
u odabranoj mapi. „FLDR”
zasvijetli u prozoru
zaslona.
Shuffle
Reproducira sve pjesme
ili datoteke nasumičnim
redoslijedom. „SHUF”
zasvijetli u prozoru
zaslona.
Folder Shuffle*
Reproducira sve pjesme
ili datoteke u odabranoj
mapi nasumičnim
redoslijedom. „FLDR.
SHUF” zasvijetli u prozoru
zaslona.
Reproducira programirane
pjesme ili datoteke. „PGM”
se pali u prozoru na
zaslonu. Više pojedinosti
potražite u odjeljku
„Stvaranje vlastitog
programa (Program Play)”
(str. 16).
* Samo tijekom reprodukcije MP3 diska. Prilikom
reprodukcije CD-a (CD-DA) ovaj način rada
djeluje na isti način kao pri normalnoj
i nasumičnoj reprodukciji.
 Ne spremajte nepotrebne mape ili
datoteke na disk koji sadrži MP3 datoteke.
 Sustav može reproducirati samo MP3
datoteke s datotečnim nastavkom „.mp3”.
Čak i ako naziv datoteke ima datotečni
nastavak „.mp3”, ako to nije audio
datoteka, reproduciranje te datoteke
može prouzročiti snažan šum koji može
oštetiti sustav.
 Maksimalni broj MP3 mapa i datoteka
kompatibilan s ovim sustavom:
 999* mapa (uključujući korijensku
mapu)
 999 datoteka
 250 datoteka u jednoj mapi
 8 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla)
Slušanje CD-a
Način
reprodukcije
Program
Repeat
* To obuhvaća mape u kojima nema MP3
datoteka ili drugih datoteka. Broj mapa koje
sustav može prepoznati može biti manji
od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi
mapa.
 Nije zajamčena kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za MP3 šifriranje/
pisanje, CD-R/RW pogonima, uređajima
za snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu
prouzročiti šum, reprodukcija može
biti isprekidana ili se uopće ne može
pokrenuti.
15HR
Stvaranje vlastitog
programa
(Program Play)
Reproducira programirane pjesme ili
datoteke na CD-u.
1
2
Odaberite „Program” u 5. koraku
postupka „Promjena načina
reprodukcije” (str. 14), a zatim
pritisnite ENTER.
Kada upotrebljavate MP3 disk,
pritisnite / za odabir mape
koja sadrži pjesme ili datoteke
koje želite programirati.
Ako želite reproducirati sve pjesme ili
datoteke u mapi, pritisnite ENTER.
3
Pritisnite / za odabir
željene pjesme ili datoteke,
a zatim odaberite ENTER.
Odabrani broj
pjesme ili
datoteke
Ukupno vrijeme
reprodukcije odabrane
pjesme ili datoteke
Ponovite gore opisane korake kako
biste programirali dodatne pjesme
ili datoteke.
4
16HR
Pritisnite .
Započinje reprodukcija vašeg programa
pjesama ili datoteka.
Poništavanje programirane
reprodukcije
U 1. koraku odaberite „Normal” ili „Program”,
a zatim pritisnite ENTER.
Brisanje programirane pjesme,
datoteke ili mape
Pritisnite  dok je reprodukcija zaustavljena.
Svaki put kad pritisnete gumb posljednja
programirana pjesma, datoteka ili mapa bit
će izbrisana.
Kada su sve programirane pjesme, datoteke
ili mape izbrisane, prikazuje se „No Step”.
Savjet
 Do 25 pjesama, datoteka ili mapa mogu se
programirati. Ako pokušate programirati više
od 25 pjesama, datoteka ili mapa, bit će
prikazano „Step Full!”. U tom slučaju izbrišite
nepotrebne pjesme.
 Za ponovnu reprodukciju istog programa
pritisnite .
Napomena
 Ako je disk izbačen ili je kabel za napajanje
isključen nakon programiranja, brišu se sve
programirane pjesme, datoteke i mape.
Slušanje radija
Odabir radijske
stanice
1
Pritisnite i držite / dok se
frekvencijska oznaka u prozoru
na zaslonu ne počne mijenjati,
a zatim pustite gumb.
Podešavanje se automatski zaustavlja
kada se radijska stanica podesi
u (Automatsko traženje) i „STEREO”
(kada je FM stereoemitiranje primljeno)
se pojavi na zaslonu.
Ručno podešavanje
Više puta zaredom pritisnite /
da biste namjestili željenu stanicu.
Napomena o DAB/DAB+ stanicama
(samo CMT-SX7B)
 Kada namjestite stanicu koja omogućuje
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice.
 Kada namjestite DAB/DAB+ stanicu,
može potrajati nekoliko sekundi dok
ne čujete zvuk.
 Primarna usluga automatski se prima
kada završi sekundarna usluga.
 Ovaj tuner ne podržava podatkovne
usluge.
Odaberite mono prijam u sljedećim
koracima. Time se smanjuje šum.
1
Namjestite željenu stanicu,
a zatim pritisnite MENU.
2
Pritisnite / da biste odabrali
„Tuner Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„FM Mode”, a zatim pritisnite
ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„Mono”, a zatim pritisnite ENTER.
Za prijam emitiranog stereo sadržaja
odaberite „Stereo” prema uputama
iz koraka 4.
Postupak za prebacivanje
na interval AM namještanja
(samo CMT-SX7)
Slušanje radija
2
Pritisnite FUNCTION da biste
odabrali „TUNER FM”, „TUNER
AM” (CMT-SX7), „DAB” ili
„TUNER FM” (CMT-SX7B).
Ako se čuje šum u FM stereo
emitiranom sadržaju
Zadana je postavka intervala AM
namještanja 9 kHz (ili 10 kHz na nekim
područjima). Provedite tu radnju pomoću
gumba na jedinici.
1 Više puta zaredom pritisnite FUNCTION
na jedinici da biste odabrali „TUNER AM”.
2 Pritisnite / za isključivanje sustava.
3 Pritisnite i držite MENU te pritisnite /
na jedinici.
Na zaslonu će se prikazati „Step 9k” ili
„Step 10k”.
Kada promijenite interval, brišu se sve
memorirane AM stanice.
17HR
Memoriranje
radijskih stanica
Možete unaprijed postaviti željene radijske
stanice.
1
2
Namjestite željenu stanicu,
a zatim pritisnite MENU.
Pritisnite / da biste odabrali
„Tuner Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
6
Savjet
 Možete memorirati do 20 FM i 10 AM stanica
(samo CMT-SX7) ili 20 DAB/DAB+ i 20 FM stanica
(samo CMT-SX7B).
 Ako u 5. koraku odaberete već registrirani broj
memoriranja, memorirana radijska stanica
zamjenjuje se trenutačnom radijskom stanicom.
Prebacivanje na memoriranu
radijsku stanicu
Pritisnite / da biste odabrali broj
memoriranja na koji je željena stanica
registrirana.
Za memoriranje AM stanice odaberite
„AM Preset Memory” i slijedite upute iz
koraka 4 (samo CMT-SX7).
3
Pritisnite / da biste
odabrali „FM Preset Memory”
(za FM stanice) ili „DAB Preset
Memory” (za DAB stanice
(samo CMT-SX7B)), a zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„Ok”, a zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite / za odabir željenog
broja memoriranja, a zatim
pritisnite ENTER.
Pritisnite / da biste isključili
napajanje, a zatim ponovno
pritisnite / da biste uključili
napajanje.
Ručno provođenje
automatskog DAB
traženja (samo CMT-SX7B)
Kako biste namjestili DAB/DAB+ stanicu,
morate provesti inicijalno DAB traženje.
Ako se preselite u neko drugo područje,
također provedite inicijalno DAB traženje
kako biste ažurirali podatke o DAB/DAB+
uslugama.
1
Pritisnite MENU.
2
Pritisnite / da biste odabrali
„Tuner Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„Initial Scan”, a zatim pritisnite
ENTER.
Broj memoriranja
„Complete!” se pojavljuje u prozoru
zaslona i radijska je stanica registrirana
s brojem memoriranja. Ponovite gore
opisane korake da biste registrirali
dodatne radijske stanice.
18HR
4
Pritisnite / da biste odabrali
„Ok”, a zatim pritisnite ENTER.
Traženje počinje. Napredovanje
traženja označeno je sa zvjezdicama
(*******). Ovisno o DAB/DAB+ uslugama
koje su dostupne u vašem području,
traženje može potrajati nekoliko
minuta.
Napomena
 Ako u vašoj državi ili regiji nije podržano
emitiranje DAB/DAB+ stanica, prikazat će se
„No Service”.
 Taj postupak briše sve prethodno pohranjene
memorirane stanice.
 Prije nego što isključite DAB/FM antenski kabel,
provjerite je li sustav isključen kako biste zadržali
vlastite DAB/DAB+ postavke.
Slušanje radija
19HR
Slušanje datoteke s USB uređaja
Reproduciranje
datoteke s USB
uređaja
Audiodatoteke pohranjene na USB
uređaju kao što je WALKMAN® ili uređaj
za reprodukciju digitalnih medija možete
reproducirati na ovom sustavu spajanjem
USB uređaja na sustav.
 (USB REAR) ulaz na pozadini jedinice može
se spojiti na računalo ili WALKMAN® koji je
kompatibilan sa zvukom visoke rezolucije.
Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
potražite u odjeljku „Kompatibilni uređaji
i verzije” (str. 45).
Napomena
 Ako reproducirate zvuk visoke rezolucije,
upotrijebite uređaj koji je kompatibilan
s USB2.0 kabelom velike brzine.
Spajanje USB uređaja
na USB ulaz na prednjoj
strani jedinice
1
Pritisnite FUNCTION da biste
odabrali „USB FRONT”.
2
Spojite USB uređaj na 
(USB FRONT) ulaz na prednjoj
strani jedinice.
Kada spajate USB uređaj, spojite ga
izravno ili preko USB kabela priloženog
s USB uređajem.
Pričekajte da „Reading” nestane i da se
pojavi „ROOT”.
20HR
3
Pritisnite .
Time se pokreće reprodukcija.
Upravljajte gumbom daljinskog
upravljača ili jedinice.
Možete odabrati pjesmu, datoteku
ili mapu pritiskom na ENTER dok je
prikazano „ROOT”.
Savjet
 Kada se reprodukcija odvija s USB uređaja,
moguće je odabrati način reprodukcije. Pritisnite
MENU, a zatim odaberite „USB Menu”. Odaberite
„Playmode” ili „Repeat”.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Promjena
načina reprodukcije” (str. 14). Kada se
reproducira datoteka na USB uređaju, pjesma
ili datoteka u mapi, nasumična ili programirana
reprodukcija nije moguća.
 Punjenje automatski započinje kada spojite
USB uređaj na ulaz  (USB FRONT) na jedinici.
 Ako se USB uređaj ne može puniti, odspojite
ga i ponovno ga spojite. Pojedinosti o statusu
punjenja USB uređaja potražite u uputama za
upotrebu USB uređaja.
Napomena
 Redoslijed reprodukcije na sustavu može
se razlikovati od redoslijeda reprodukcije
na priključenom digitalnom uređaju
za reprodukciju glazbe.
 Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno
isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja dok
je sustav uključen mogu se oštetiti podaci na
USB uređaju.
 Ako je priključivanje potrebno provesti
korištenjem USB kabela, priključite USB kabel
koji je bio priložen uz USB uređaj i spojite se.
Pojedinosti o povezivanju potražite u priručniku
za korištenje isporučenom uz USB uređaj koji
želite spojiti.
 Može proći neko vrijeme prije nego što se
prikaže poruka „Reading”, ovisno o vrsti
priključenog USB uređaja.
 USB uređaj ne povezujte putem USB
koncentratora.
 Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima previše mapa ili datoteka, za čitanje USB
uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
 Kod nekih USB uređaja za prijenos signala iz
sustava ili završetak čitanja može biti potrebno
dulje vrijeme.
 Nije zajamčena kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su
audio datoteke na USB uređaju prvotno šifrirane
pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke
mogu prouzročiti šum ili kvar.
 Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
 Punjenje USB uređaja prestaje pri visokim
temperaturama.
Spajanje USB uređaja
na USB ulaz na stražnjoj
strani jedinice
Da biste mogli slušati zvuk visoke rezolucije
s računala, na računalo instalirajte
odgovarajući upravljački program*2.
*2 Upravljački program nije potreban za računala
s operacijskim sustavom Mac.
Napomena
 Ako spojite WALKMAN® na ovaj ulaz, upotrijebite
USB kabel (nije priložen) i dodatni WM-PORT
kabel s USB adapterom za zvuk visoke
rezolucije*3 (nije priložen).
 Ako reproducirate zvuk visoke rezolucije
spajanjem na računalo, preporučujemo
„Hi-Res Audio Player” (za Windows/Mac OS).
Softver za reprodukciju možete besplatno
preuzeti;
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
1
http://www.sony-asia.com/support
Upravljački program preuzmite
na web-mjestu iz nastavka;
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Instalirajte upravljački program.
*3 Dodatni WM-PORT kabel s USB adapterom
za zvuk visoke rezolucije može se naručiti kod
najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Sony.
Audio formati koji se
mogu reproducirati
Slijedite postupak s web-mjesta.
3
Pritisnite FUNCTION da biste
odabrali „USB REAR”.
4
Spojite računalo ili WALKMAN®
koji je kompatibilan sa zvukom
visoke rezolucije itd. na ulaz 
(USB REAR) na stražnjem dijelu
jedinice.
Pojedinosti o audio formatima koji se
mogu reproducirati potražite u odjeljku
„Odjeljak za USB ulaz” (str. 48).
Slušanje datoteke s USB uređaja
2
 USB uređaj ne može se puniti s ulaza 
(USB REAR).
Upravljajte reprodukcijom pomoću
računala ili uređaja WALKMAN® koji
je kompatibilan sa zvukom visoke
rezolucije. Pojedinosti potražite
u uputama za rad za računalo
ili WALKMAN®.
21HR
Napomena
Slušanje glazbe s uređaja iPhone/
iPad/iPod
Reprodukcija putem
USB veze
Sadržaj s uređaja iPhone/iPad/iPod možete
reproducirati tako da ga spojite na ulaz 
(USB FRONT) na prednjoj strani jedinice.
Pojedinosti o kompatibilnim uređajima
iPhone/iPad/iPod potražite u odjeljku
„Kompatibilni uređaji i verzije” (str. 45).
1
Pritisnite FUNCTION da biste
odabrali „USB FRONT”.
2
Spojite iPhone/iPad/iPod na
ulaz  (USB FRONT) na prednjoj
strani jedinice pomoću kabela
priloženog uz uređaj iPhone/
iPad/iPod.
Prikaz na zaslonu mijenja se u „iPod”.
3
Pritisnite .
Time se pokreće reprodukcija.
Možete premotavati pjesmu unaprijed
i unatrag ili odabrati pjesmu pomoću
gumba daljinskog upravljača ili gumba
na jedinici.
Savjet
 Punjenje će automatski početi kada priključite
uređaj iPhone/iPad/iPod na sustav.
 Ako se uređaj iPhone/iPad/iPod ne može puniti,
isključite ga i ponovno ga spojite. Pojedinosti
o statusu punjenja uređaja iPhone/iPad/iPod
potražite u uputama za rad uređaja iPhone/
iPad/iPod.
22HR
 Prije isključivanja uređaja iPhone/iPad/iPod
isključite sustav. Ako ga isključite kada je sustav
uključen, podaci pohranjeni na uređaju iPhone/
iPad/iPod može biti oštećen.
 Nemojte prenositi sustav dok je na njega
priključen uređaj iPhone/iPad/iPod. U protivnom
može doći do kvara.
 Da biste upotrijebili iPhone/iPad/iPod
pogledajte korisnički priručnik uređaja iPhone/
iPad/iPod.
 Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak
ili oštećenje podataka snimljenih na iPhone/
iPad/iPod tijekom upotrebe uređaja iPhone/
iPad/iPod zajedno s ovim sustavom.
Reprodukcija putem
bežične veze
(AirPlay)
Sadržaj možete reproducirati putem bežične
mreže. Pojedinosti potražite u Vodiču
za početak za Wi-Fi (zasebni dokument).
Slušanje glazbe pomoću spojenih
komponenti
Reprodukcija glazbe
sa spojenih
komponenti
4
Napomena
 Priključak OPTICAL IN kompatibilan je samo
s formatom PCM. Postavite izlazni format
priključene komponente na PCM.
Reprodukcija
s komponente priključene
na priključak LINE IN
Možete reproducirati pjesme sa spojenih
komponenti preko vanjskog izlaza spojenog
na jedinicu.
Napomena
 Prije toga pritisnite  – da biste smanjili jačinu
zvuka.
 Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako je jačina zvuka priključene
komponente preniska. Više pojedinosti potražite
u odjeljku „Postavljanje funkcije Automatic
Standby (Automatsko stanje pripravnosti)”
(str. 31).
1
1
Pritisnite FUNCTION da biste
odabrali „LINE IN”.
2
Priključite audio kabel za
povezivanje u priključak LINE IN
(vanjski ulaz) na stražnjem dijelu
jedinice te u izlazni terminal
dodatne vanjske opreme.
3
Pokrenite reprodukciju
priključene komponente.
Tijekom reprodukcije prilagodite jačinu
zvuka na priključenoj komponenti.
Pritisnite FUNCTION da biste
odabrali „OPTICAL IN”.
4
2
Priključite optički kabel
u priključak OPTICAL IN (vanjski
ulaz) na stražnjem dijelu jedinice
te u izlazni terminal dodatne
vanjske opreme.
3
Pokrenite reprodukciju
priključene komponente.
Pritisnite  +/– za prilagodbu
jačine zvuka.
Slušanje glazbe pomoću spojenih komponenti
Reprodukcija
s komponente priključene
na priključak OPTICAL IN
Pritisnite  +/– za prilagodbu
jačine zvuka.
Tijekom reprodukcije prilagodite jačinu
zvuka na priključenoj komponenti.
23HR
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH
uređajem i slušanje
glazbe
6
Na zaslonu BLUETOOTH uređaja
prikazat će se popis pronađenih
uređaja.
7
Napomena
1
Pritisnite FUNCTION za odabir
funkcije „BLUETOOTH”.
2
Pritisnite MENU.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„Bluetooth Menu”, a zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„Pairing”, a zatim pritisnite
ENTER.
5
Pritisnite / da biste odabrali
„Ok”, a zatim pritisnite ENTER.
Kada „Pairing” počne treperiti u prozoru
na zaslonu, sustav prelazi u način
za uparivanje.
24HR
Odaberite [CMT-SX7/CMT-SX7B]
(ovaj sustav).
Ako se od vas zatraži da na BLUETOOTH
uređaju unesete lozinku, unesite
„0000”.
Ako ovaj sustav nije prikazan u prozoru
zaslona uređaja, vratite se na 1. korak.
Kada se uparivanje završi, natpis na
zaslonu promijenit će se iz „Pairing”
u naziv spojenog BLUETOOTH uređaja.
Glazbu na BLUETOOTH uređaju možete
slušati putem bežične veze.
Prije upotrebe BLUETOOTH funkcije izvršite
uparivanje kako biste registrirali svoj
BLUETOOTH uređaj.
 Postavite BLUETOOTH uređaj koji treba povezati
na udaljenost unutar jednog metra od sustava.
 Ako BLUETOOTH uređaj podržava dodir (NFC),
preskočite sljedeći postupak. Pogledajte odjeljak
„Slušanje glazbe jednim dodirom (NFC)” (str. 26).
Potražite ovaj sustav pomoću
BLUETOOTH uređaja.
8
Pokrenite reprodukciju
i prilagodite jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju.
Time se pokreće reprodukcija.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, ponovno
pritisnite . Isto tako, možda ćete
morati pokrenuti uređaj za reprodukciju
glazbe na BLUETOOTH uređaju.
Savjet
 Možete provesti uparivanje ili pokušati
uspostaviti BLUETOOTH vezu s drugim
BLUETOOTH uređajem dok je uspostavljena
BLUETOOTH veza s jednim BLUETOOTH
uređajem. Trenutačno uspostavljena
BLUETOOTH veza poništava se kada se uspješno
uspostavi BLUETOOTH veza s drugim uređajem.
 Radnjama kao što su brzo premotavanje
unaprijed i unatrag, odabir glazbe i mape
može se upravljati putem daljinskog upravljača
ili gumba na jedinici.
 Prekinite reprodukciju s BLUETOOTH uređaja
za vrijeme uparivanja. Ako obavljate uparivanje
tijekom reprodukcije, reproducirani zvuk iz
sustava nakon priključivanja može biti iznimno
glasan.
 SongPal nema funkciju reprodukcije glazbe
putem BLUETOOTH veze. Glazbu reproducirajte
putem softvera za reprodukciju glazbe
s BLUETOOTH uređaja (poput pametnih telefona,
osobnih računala itd.).
Napomena
 Gore navedene radnje možda nisu dostupne
za određene BLUETOOTH uređaje. Osim toga,
ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, stvarne se
radnje mogu razlikovati.
 Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti jednom.
No, u sljedećim slučajevima radnja uparivanja
mora se ponoviti:
 Informacije o uparivanju izbrisane su
tijekom popravka BLUETOOTH uređaja.
 Pokušali ste upariti sustav s više
od 9 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj se sustav može upariti
s do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite
još jedan BLUETOOTH uređaj nakon
uparivanja s 9 uređaja, informacije
o uparivanju novog uređaja prebrisat će
informacije uređaja koji se povezao prvi.
 Informacije o registraciji uparivanja ovog
sustava izbrisane su s povezanog uređaja.
 Ako inicijalizirate sustav ili izbrišete povijest
uparivanja sustava, sve će se informacije
o uparivanju izbrisati.
 Zvuk ovog sustava ne može se poslati
BLUETOOTH zvučniku.
 Lozinka se može zvati „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” ili „Password” itd.
Provjera adrese povezanog
BLUETOOTH uređaja
Poništavanje veze s BLUETOOTH
uređajem
Prekinite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH
uređaju. U prozoru zaslona prikazat će se
„BLUETOOTH”.
Ovisno o uređaju, veza će se možda
automatski poništiti nakon što zaustavite
reprodukciju.
na „Uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem i slušanje glazbe” (str. 24),
a zatim pritisnite ENTER.
2 Pritisnite / da biste odabrali „Ok”,
a zatim pritisnite ENTER.
Na prozoru zaslona pojavljuje se „Complete!”
i sve se informacija o uparivanju brišu.
Napomena
 Ako ste izbrisali informacije o uparivanju,
ne možete uspostaviti BLUETOOTH vezu ako
ponovno ne provedete uparivanje.
Slušanje glazbe putem
registriranog uređaja
Nakon 1. koraka u postupku „Uparivanje
sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje
glazbe” spojite BLUETOOTH uređaj sa
sustavom te pokrenite reprodukciju
i prilagodite jačinu zvuka na BLUETOOTH
uređaju.
Savjet
 Zaustavite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju
prije povezivanja sustava na BLUETOOTH uređaj.
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
Pritisnite DISPLAY dok je u prozoru
na zaslonu prikazan naziv postavljen
na spojenom BLUETOOTH uređaju. Adresa
BLUETOOTH uređaja prikazuje se u dva retka
u prozoru zaslona na približno 8 sekundi.
Brisanje informacija o registraciji
uparivanja
1 Odaberite „Delete Link” nakon 3. koraka
25HR
Slušanje glazbe
jednim dodirom (NFC)
NFC je tehnologija za bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
Pametnim telefonom/tabletom samo
dodirnite sustav. Sustav će se automatski
uključiti, a uparivanje i BLUETOOTH veza
uspostavljeni su.
Prije toga postavite NFC postavke
na uključeno.
1
Dodirnite pametnim telefonom/
tabletom oznaku N-Mark
na jedinici.
Dodirnite pametnim telefonom/
tabletom jedinicu i održavajte kontakt
dok pametni telefon/tablet ne reagira.
U korisničkom priručniku pametnog
telefona/tableta potražite informacije
o dijelu pametnog telefona/tableta koji
se upotrebljava za dodirni kontakt.
2
Nakon povezivanja pokrenite
reprodukciju na pametnom
telefonu/tabletu.
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom/
tabletom oznaku N-Mark na jedinici.
Savjet
 Kompatibilni su pametni telefoni koji su
opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni
operacijski sustav: Android verzija 2.3.3 ili novija,
s izuzetkom verzije Android 3.x).
Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti
informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
26HR
 Ako pametni telefon/tablet ne reagira iako
njime dodirujete jedinicu, preuzmite aplikaciju
„NFC Easy Connect” na pametni telefon/tablet
i pokrenite je. Zatim ponovno dodirnite jedinicu.
„NFC Easy Connect” besplatna je aplikacija
isključivo za upotrebu na sustavu Android™.
Skenirajte sljedeći dvodimenzionalni kôd.
 Prekinite reprodukciju s BLUETOOTH uređaja
prilikom dodirivanja pametnog telefona/tableta.
Ako dodirivanje izvršite tijekom reprodukcije,
reproducirani zvuk iz sustava nakon
priključivanja može biti iznimno glasan.
 Kada pametnim telefonom/tabletom
kompatibilnim s tehnologijom NFC dodirnete
jedinicu dok je drugi BLUETOOTH uređaj
povezan sa sustavom, prekinut će se veza
s BLUETOOTH uređajem, a sustav će se povezati
s pametnim telefonom/tabletom.
Napomena
 U nekim državama i regijama nije
moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu
s tehnologijom NFC.
Reprodukcija
kodekom za visoku
kvalitetu zvuka
(AAC/LDAC)
S BLUETOOTH uređaja možete primati
podatke u formatu kodeka AAC ili LDAC.
On omogućuje reprodukciju uz veću
kvalitetu zvuka.
Tvornička postavka za „Bluetooth Codec”
je „Auto”.
Pritisnite MENU.
2
Pritisnite / da biste odabrali
„Bluetooth Menu”, a zatim
pritisnite ENTER.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„Bluetooth Codec”, a zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„Auto” ili „SBC”, a zatim
pritisnite ENTER.
Auto: ovu opciju odaberite za prijam
s kodekom LDAC, AAC ili SBC.
SBC: ovu opciju odaberite za prijam
s kodekom SBC.
*1 osim sadržaja u formatu DSD
*2 u usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je odabrana
brzina prijenosa od 990 kbit/s (96/48 kHz)
ili 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz)
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
1
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je
razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje prijenos
audio sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak
i preko BLUETOOTH veze. Za razliku od ostalih
tehnologija kodiranja koje su kompatibilne
s BLUETOOTH funkcijom, kao što je SBC, ona
radi bez snižavanja frekvencija signala audio
sadržaja visoke rezolucije*1 i omogućuje
prijenos približno tri puta više podataka*2
od ostalih tehnologija putem BLUETOOTH
bežične mreže uz neusporedivu kvalitetu
zvuka zahvaljujući učinkovitom kodiranju
i poboljšanom pakiranju.
Napomena
 Ako pokrenete postavljanje dok je uspostavljena
BLUETOOTH veza, veza će se prekinuti.
 Ako dođe do prekida tijekom prijema, postavite
na „SBC” u 4. koraku.
27HR
Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže
Odabir načina za
povezivanje s mrežom
Ako ovaj sustav spojite na mrežu, moći ćete
u njemu uživati na više različitih načina.
Načini postavljanja razlikuju se ovisno
o mrežnom okruženju. Odaberite
odgovarajući način povezivanja iz nastavka
sukladno svom mrežnom okruženju.
Savjet
 Za postavljanje fiksne IP adrese upotrijebite
zaslon u 6. koraku postupka „Povezivanje
s računalom” (str. 28).
Napomena
 Istodobno spajanje na Wi-Fi i žičanu mrežu
nije moguće. Kada se spajate na Wi-Fi mrežu,
isključite LAN kabel iz jedinice.
 Ovisno o funkciji, možda ćete morati ažurirati
sustav.
Povezivanje
s računalom
Ako vaš bežični usmjerivač nema gumb
WPS (AOSS), konfigurirajte Wi-Fi postavke
povezivanjem jedinice na računalo pomoću
LAN kabela.
Unaprijed pripremite LAN kabel koji je
dostupan u prodaji u trgovinama.
Savjet
Prilikom postavljanja Wi-Fi mreže možda će vam
biti potrebni SSID (naziv Wi-Fi mreže) i sigurnosni
ključ (ključ WEP ili WPA). Sigurnosni ključ (ili mrežni
ključ) šifrirani je ključ koji ograničava uređaje
s kojima se može uspostaviti komunikacija.
Upotrebljava se za omogućavanje više razine
sigurnosti za uređaje koji komuniciraju putem
bežičnog usmjerivača/pristupne točke.
1
Zapišite SSID i lozinku svog
usmjerivača.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu usmjerivača.
Postupak za upotrebu pametnog
telefona/uređaja iPhone
SSID (naziv Wi-Fi mreže)
Instalirajte aplikaciju SongPal na pametni
telefon/uređaj iPhone. Pojedinosti
potražite u Vodiču za početak za Wi-Fi
(zasebni dokument).
Lozinka (sigurnosni ključ)
Postupak za upotrebu bežičnog
usmjerivača s gumbom WPS
Upotrijebite gumb WPS za povezivanje.
Pojedinosti potražite u Vodiču za početak
za Wi-Fi (zasebni dokument).
2
Povežite jedinicu izravno
na računalo pomoću LAN kabela.
Postupak za upotrebu računala
Pogledajte „Povezivanje s računalom”
(str. 28).
Postupak za upotrebu žičane
mreže
 Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
28HR
LAN kabel
(nije priložen)
3
Pritisnite / da biste uključili
sustav.
6
Odaberite SSID svog bežičnog
usmjerivača i unesite lozinku.
Pričekajte da
počne treperiti
u prozoru na zaslonu. Potrebna je
otprilike 1 minuta.
4
Idite na zaslon [Sony Network
Device Settings].
SSID
Za osobno računalo
Pokrenite preglednik i upišite jednu
od sljedećih URL adresa u adresnu traku
preglednika.
http://169.254.1.1
Gore navedena URL adresa vrijedi samo
kada su osobno računalo i jedinica
povezani LAN kabelom.
7
Odaberite [Apply].
8
Kada to od vas bude zatraženo,
isključite LAN kabel iz jedinice.
Dok je LAN kabel isključen, isključuje
se
u prozoru na zaslonu. Nakon
uspostavljanja Wi-Fi veze pali se
u prozoru na zaslonu.
Paljenje može potrajati do 1 minute.
Informacije o tome kako se sluša glazba
s ovim sustavom potražite u Vodiču
za početak za Wi-Fi (zasebni dokument).
Napomena
5
U izborniku odaberite
[Network Settings].
 Ovaj postupak mora se dovršiti u roku
od 10 minuta. Ako ga ne uspijete dovršiti,
vratite sustav na tvorničke postavke (str. 42).
Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže
Za Mac
Pokrenite Safari i odaberite [Bonjour]
pod
([Bookmarks]), a zatim
odaberite [CMT-SX7/CMT-SX7B].
Pogledajte lozinku zabilježenu
u 1. koraku (str. 28).
Network Settings
29HR
Slušanje iste glazbe
iz više zvučnika
(funkcija SongPal Link)
Slušanje različitih
internetskih glazbenih
servisa
1
Spojite sustav i pametni telefon/
iPhone na Wi-Fi mrežu.
Spojite sustav i pametni telefon/iPhone
na isti SSID usmjerivača.
Uživajte u glazbi u svim prostorijama putem
Wi-Fi mreže.
Možete slušati omiljenu glazbu pohranjenu
na osobnim računalima ili mobilnim
telefonima te glazbu servisa za emitiranje
u različitim prostorijama uz vrhunsku
kvalitetu zvuka.
1
Spojite sustav i pametni telefon/
iPhone na Wi-Fi mrežu.
Spojite sustav i pametni telefon/iPhone
na isti SSID usmjerivača.
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametni telefon/
iPhone.
3
Prilikom spajanja više uređaja,
spojite uređaje kompatibilne
s reprodukcijom u više prostorija
na Wi-Fi mrežu.
 Pojedinosti o radu potražite u Vodiču
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
30HR
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametni telefon/
iPhone.
3
Reproducirajte glazbu sa
željenog glazbenog servisa
pomoću pametnog telefona/
uređaja iPhone.
 Pojedinosti o radu potražite u Vodiču
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Napomena
Dodatne informacije
Postavljanje funkcije
Automatic Standby
(Automatsko stanje
pripravnosti)
Pomoću funkcije Automatic Standby sustav
automatski prelazi u stanje pripravnosti
nakon 15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala (Automatsko stanje
pripravnosti).
Prema zadanim postavkama uključena je
funkcija automatskog stanja pripravnosti.
Pritisnite MENU.
2
Pritisnite / za odabir
„Standby Mode Menu”,
a zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite / za odabir
„Auto Standby”, a zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„On” ili „Off”, a zatim
pritisnite ENTER.
Dodatne informacije
1
 Funkcija automatskog stanja pripravnosti nije
valjana za funkciju tunera, čak i ako ste je
omogućili.
 Sustav možda neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 tijekom uporabe funkcije tunera
 tijekom upotrebe mjerača vremena
reprodukcije ili mjerača vremena
za automatsko isključivanje
 Sustav ponovno odbrojava vrijeme (oko
15 minuta) dok ne prijeđe u stanje pripravnosti,
čak i ako je omogućena funkcija automatskog
stanja pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 ako je USB uređaj priključen u USB funkciji
 ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču
ili jedinici
 prilikom povezivanja jednim dodirom (NFC)
Savjet
 2 minute prije prelaska u stanje pripravnosti
u prozoru zaslona prikazuje se „Auto Standby”.
31HR
Postavljanje stanja
pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu
Postavljanje
bežičnog signala
na ON/OFF
Kada je omogućeno stanje pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu, sustav prelazi u način
rada na čekanju za BLUETOOTH ili mrežnu
vezu čak i kada je sustav isključen. Taj način
onemogućen je prema zadanim
postavkama.
Kada je jedinica uključena, možete
kontrolirati bežičnu mrežu ili BLUETOOTH
signal. Zadana je postavka uključeno.
1
Pritisnite MENU.
2
Pritisnite / za odabir
„Standby Mode Menu”,
a zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite / za odabir
„BT/NW Standby”, a zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„On” ili „Off”, a zatim
pritisnite ENTER.
5
Pritisnite / za isključivanje
sustava.
Savjet
 Ako je ova funkcija postavljena na „ON” i ako
spojite sustav s BLUETOOTH, AirPlay ili DLNA
uređaja ili ako uspostavljate vezu s glazbenim
servisima, sustav se automatski uključuje
i možete slušati glazbu tako da aktivirate
BLUETOOTH, AirPlay ili DLNA vezu ili vezu
s glazbenim servisom.
32HR
1
Uključite jedinicu.
2
Ako
zatreperi u prozoru na
zaslonu, pritisnite i držite BACK
i  na jedinici.
3
Nakon što se pojavi „RF OFF”
(bežični je signal isključen)
ili „RF ON” (bežični je signal
uključen), pustite gumb.
Savjet
 Kada je ova postavka postavljena na isključeno,
funkcija bežične mreže i BLUETOOTH funkcija
nisu dostupne.
 Kada je ova postavka isključena, jedinica se
uključuje pomoću pametnog telefona/tableta
jednim dodirom (NFC) na jedinicu.
 Kada je ova postavka isključena, nije moguće
postaviti stanje pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu.
 Ako se ova postavka isključi dok je uključeno
stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu,
isključuje se stanje pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu.
 Kada je ova postavka isključena, nije moguće
upariti jedinicu i BLUETOOTH uređaj.
 Čak i kada je ova postavka isključena, moguće je
upotrijebiti žičanu vezu.
Prilagođavanje
zvuka
Prilagođava zvuk prema potrebi. Odabirom
„DSEE HX” proizvodi se bolja kvaliteta zvuka
komprimirane datoteke kao što je MP3.
1
Pritisnite MENU.
2
Pritisnite / da biste odabrali
„Sound Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„BASS”, „TREBLE” ili „DSEE HX”,
a zatim pritisnite ENTER.
Postupak za upotrebu funkcije
Clear Audio+
Funkcija Clear Audio+ uključuje se i zvuk se
postavlja na preporučenu postavku tvrtke
Sony pritiskanjem gumba CLEARAUDIO+.
1
Pritisnite / da biste uključili
sustav.
2
Pritisnite MENU.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„Timer Menu”, a zatim
pritisnite ENTER.
Ako se prikaže „Play Setting”,
pritisnite / da biste odabrali
„Clock Setting”, a zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / da biste postavili
sat, a zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite / da biste postavili
minute, a zatim pritisnite ENTER.
Dovršite postavljanje sata.
Napomena
 Postavke sata vraćaju se na početne nakon
odvajanja kabela za napajanje ili u slučaju
nestanka struje.
Prikaz sata kada je sustav
isključen
Pritisnite DISPLAY kako bi se prikazao sat.
Sat se prikazuje približno 8 sekundi.
Ako je sustav u stanju pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežu, sat se pritiskom
na DISPLAY neće prikazati.
Dodatne informacije
BASS: Prilagođava zvuk basa.
TREBLE: Prilagođava visoke i niske
tonove.
DSEE HX: Nadograđuje kvalitetu zvuka
bolje nego CD ili MP3. Nadopunjuje
visoke tonove komprimirane datoteke,
kao što je MP3, te nadograđuje na višu
razinu frekvencije uzorkovanja i broj
bitova u odnosu na izvorne brojčane
vrijednosti. Odaberite „Auto”.
(Zadana je postavka „Auto”.)
Postavljanje sata
33HR
Postavljanje mjerača
vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije
(Play Timer)
Upotreba mjerača
vremena
Sustav nudi funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje i mjerača vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije.
Napomena
 Mjerač vremena za automatsko isključivanje
ima prednost pred mjeračem vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije.
Postavljanje mjerača
vremena za automatsko
isključivanje (Sleep Timer)
Sustav se automatski isključuje u određeno
vrijeme.
1
Pritisnite MENU.
2
Pritisnite / da biste odabrali
„Sleep Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
3
Mjerač vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije
Možete slušati CD, USB uređaj ili radio svaki
dan u memorirano vrijeme.
Postavka mjerača vremena za reprodukciju
ostaje uključena sve dok je ne poništite.
1
Pripremite izvor zvuka.
2
Pritisnite MENU.
3
Pritisnite / da biste odabrali
„Timer Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„Play Setting”, a zatim pritisnite
ENTER.
Pritisnite / da biste odabrali
određeno vrijeme, zatim
pritisnite ENTER.
Možete odabrati od „10minutes”
(10 minuta) do „90minutes” (90 minuta)
u rasponima povećanja od 10 minuta.
Savjet
 Za provjeru vremena preostalog do
automatskog isključivanja uređaja, izvršite gore
opisane korake 1 i 2.
 Mjerač vremena za automatsko isključivanje radi
čak i ako sat nije postavljen.
Poništavanje mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Odaberite „Off” u 3. koraku iznad.
34HR
Napomena
 Prije no što postavite mjerač vremena, provjerite
jeste li postavili sat (str. 33).
Početno vrijeme treperi u prozoru
zaslona.
5
Pritisnite / da biste odabrali
vrijeme, a zatim pritisnite ENTER.
Slijedite isti postupak da biste postavili
„Minute” za vrijeme početka radnje,
zatim „Hour” i „Minute” za vrijeme
završetka radnje.
6
Pritisnite / da biste odabrali
željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se zaslon za potvrdu mjerača
vremena reprodukcije.
Provjera postavke
1 Pritisnite MENU.
2 Pritisnite / da biste odabrali
„Timer Menu”, a zatim pritisnite ENTER.
3 Pritisnite / da biste odabrali
„Timer Select”, a zatim pritisnite ENTER.
4 Pritisnite / da biste odabrali
7
Pritisnite / za isključivanje
sustava.
„Play Setting”, a zatim pritisnite ENTER.
Postavka mjerača vremena pojavljuje se
u prozoru zaslona.
Poništavanje mjerača vremena
Savjet
 Ako je izvor zvuka CD, možete unaprijed
programirati mjerač vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije. Pogledajte „Stvaranje
vlastitog programa (Program Play)” (str. 16).
 Ako je izvor zvuka radio, unaprijed namjestite
radijsku stanicu (str. 17).
 Da biste promijenili postavku mjerača, ponovite
postupak od početka.
Nakon 3. koraka na „Provjera postavke”
(str. 35) odaberite „Timer Off”, a zatim
pritisnite ENTER.
Napomena
Dodatne informacije
 Mjerač vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije ne funkcionira ako je sustav
u memorirano vrijeme već uključen. Isključite
jedinicu približno 5 minuta prije memoriranog
vremena. Pazite da ne upravljate sustavom
dok se ne uključi i ne pokrene reprodukciju
mjeračem vremena.
 Ako je izvor zvuka za mjerač vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije postavljen
na radijsku stanicu koju ste postavili pomoću
automatskog traženja (AUTO) ili ručnog
podešavanja (MANUAL) i ako promijenite
radijsku frekvenciju ili pojas nakon postavljanja
mjerača vremena, postavka radijske stanice
za mjerač vremena također će se promijeniti.
 Ako je izvor zvuka za mjerač vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije odabran
s memorirane radijske stanice i ako promijenite
frekvenciju radijske stanice ili pojasa nakon
postavljanja mjerača vremena, postavka radijske
stanice za mjerač vremena neće se promijeniti.
Odabir radijske stanice za mjerač vremena
utvrđen je na frekvenciji koju ste postavili.
35HR
Ažuriranje softvera
Ako je otkrivena nova verzija softvera, sustav
se ažurira kada se spoji na internet, a u
prozoru na zaslonu prikazuje se „UPDATE”.
U tom slučaju, slijedite postupke opisane
u nastavku za ažuriranje na najnoviju verziju.
1
Pritisnite MENU.
2
Pritisnite / da biste odabrali
„Update Menu”, a zatim pritisnite
ENTER.
Napomena
 Obično može proći od 3 do 10 minuta dok
sustav ne završi ažuriranje. Ovisno o mrežnom
okruženju, može biti potrebno više vremena.
 Nemojte upotrebljavati jedinicu ili daljinski
upravljač tijekom ažuriranja. Štoviše, nemojte
isključivati kabel za napajanje i mrežu tijekom
ažuriranja.
 Ažuriranje možete prekinuti pritiskom gumba
MENU > „Download Cancel” > „Ok” dok je
prikazano „Download” (ovisno o statusu
napredovanja ažuriranja, poništavanje se neće
moći izvršiti). Ako se postupak ažuriranja
prekine, sustav će se isključiti i prijeći u stanje
pripravnosti. Prilikom sljedećeg uključenja
sustava prikazat će se „UPDATE”. Ažurirajte
softver putem USB flash uređaja. Pojedinosti
o postupku ažuriranja putem USB flash uređaja
potražite na sljedećoj URL adresi.
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
3
Pritisnite / da biste odabrali
„via Network”, a zatim pritisnite
ENTER.
4
Pritisnite / da biste odabrali
„Ok”, a zatim pritisnite ENTER.
Započinje preuzimanje najnovije verzije
softvera.
Nakon što se dovrši preuzimanje,
počinje ažuriranje.
Ne upravljajte jedinicom ili daljinskim
upravljačem dok indikator stanja
pripravnosti svijetli narančasto.
Nakon dovršenja ažuriranja prikazuje
se „Complete”. Pritisnite / da biste
isključili sustav, a zatim ponovno
pritisnite taj gumb da biste ga ponovno
uključili.
36HR
http://www.sony-asia.com/support
 Sustav ima funkciju koja automatski ažurira
unaprijed instaliran softver ako se sustav spoji
na internet putem žičane ili Wi-Fi mrežne veze.
Ta je funkcija prema zadanim postavkama
onemogućena. Softver se automatski ažurira
ako je funkcija omogućena putem gumba
MENU > „Update Menu” > „Auto Update” > „On”.
(Ako je dostupan noviji softver, ažuriranje će se
izvršiti preko noći kada je najmanje vjerojatno
da će se sustav upotrebljavati. Indikator stanja
pripravnosti svijetli narančasto tijekom
ažuriranja. Nakon dovršenja ažuriranja
prikazuje se „Complete”.)
Ako želite onemogućiti funkciju automatskog
ažuriranja, pritisnite gumb MENU >
„Update Menu” > „Auto Update” > „Off”.
Napomena
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako se za vrijeme korištenja sustava pojavi
problem, slijedite korake opisane u nastavku
prije obraćanja najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony. Ako se prikaže
poruka pogreške, zapišite informacije
radi lakšeg dijagnosticiranja.
1
Provjerite je li problem naveden
u odjeljku „Rješavanje problema”.
2
Provjerite sljedeća web-mjesta
korisničke podrške.
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Na ovim web-mjestima pronaći ćete
najnovije informacije za podršku i
odgovore na najčešća pitanja (FAQ).
3
Ako nakon 1. i 2. koraka i dalje ne
možete riješiti problem, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Ako indikator stanja pripravnosti treperi
u crvenoj boji
Odmah isključite kabel za napajanje
i provjerite je li kabel zvučnika vruć.
 Je li kabel zvučnika kratko spojen?
Nakon što indikator stanja pripravnosti
prestane treperiti, ponovno uključite
kabel za napajanje u utičnicu
i uključite sustav. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
 Provjerite jeste li ispravno uključili kabel
za napajanje u zidnu utičnicu.
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
 Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio
signala. Pogledajte „Postavljanje funkcije
Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti)” (str. 31).
Postavke sata ili rad mjerača vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije
neočekivano su poništeni.
 Nakon približno minute neaktivnosti
automatski se poništavaju postavke sata ili rad
mjerača vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije. Ponovite postupak od početka.
Nema zvuka.
 Provjerite jesu li kabeli zvučnika ispravno
priključeni.
 Povećajte jačinu zvuka na jedinici.
 Provjerite jesu li slušalice isključene iz
priključka .
 Provjerite je li komponenta pravilno uključena
u priključak LINE IN (vanjski ulaz) i postavite
funkciju na LINE IN.
 Određena stanica možda je privremeno
prestala s emitiranjem.
Balans zvuka lijevog i desnog zvučnika nije
uravnotežen ili je obrnut.
 Postavite zvučnike simetrično.
 Provjerite jesu li kabeli zvučnika L/D i +/–
Rješavanje problema
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Kada donosite proizvod na popravak,
donesite cijeli sustav (glavnu jedinicu
i daljinski upravljač).
Ovaj proizvod predstavlja sustav i cijeli
je sustav potreban za utvrđivanje dijela
koji je potrebno popraviti.
 Ovisno o funkciji, možda ćete morati ažurirati
sustav.
ispravno priključeni.
Javlja se glasno zujanje ili šum.
 Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo upotrebu strujnog razdjelnika
s filtrom šuma (nije isporučeno).
37HR
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač
na jedinici, a zatim postavite jedinicu što
dalje od fluorescentnog svjetla.
 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
za daljinski upravljač na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sustavu.
 Zamijenite baterije.
BLUETOOTH
Uparivanje jedinice s BLUETOOTH uređajem/
uspostavljanje BLUETOOTH veze između
sustava i pametnog telefona/uređaja
iPhone nije moguće pomoću aplikacije
SongPal.
 Približite jedinicu i BLUETOOTH uređaj
na manje od 1 m jedan od drugog.
 Ako inicijalizirate sustav, možda se neće moći
CD-DA/MP3 disk
U prozoru na zaslonu prikazuje se „Locked”,
a disk se ne može ukloniti iz ladice diska.
 Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
te tvrtke.
Disk ili datoteku nije moguće reproducirati.
 Disk nije finaliziran (CD-R ili CD-RW disk na koji
se mogu dodati podaci).
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
 Možda je disk prljav ili izgreban. Ako je disk
prljav, obrišite ga.
 Premjestite sustav na mjesto gdje nema
vibracija (na primjer, na stabilno postolje).
 Oscilacija zvučnika može uzrokovati
isprekidanost zvuka, ovisno o razini jačine
zvuka. Odmaknite zvučnike od jedinice ili im
promijenite lokaciju.
 Reproducira se DTS disk. DTS disk se ne
reproducira.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme
ili datoteke.
 Provjerite je li trenutačni način reprodukcije
ispravan. Ako je način reprodukcije „Shuffle”
ili „Program”, promijenite postavku (str. 14).
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
 Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme
potrebno za početak reprodukcije:
 disk snimljen s kompliciranom strukturom
mapa
 disk snimljen u višesesijskom formatu
 disk koji ima velik broj mapa.
povezati s vašim uređajem iPhone/iPad/iPod.
U tom slučaju izbrišite informacije
o uparivanju na uređaju iPhone/iPad/iPod
i ponovno provedite uparivanje.
Povezivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem putem veze jednim dodirom
nije moguće (NFC).
 Držite pametni telefon/tablet blizu jedinice
sve dok pametni telefon/tablet ne reagira.
Ako povezivanje ne uspije, polako pomaknite
pametni telefon/tablet prema oznaci N-Mark
na jedinici. Kada pametni telefon/tablet
reagira, slijedite upute na zaslonu kako biste
uspostavili vezu.
 Provjerite je li funkcija NFC pametnog
telefona/tableta uključena.
 Ako je na pametnom telefonu/tabletu maska,
skinite je.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju. Ako iz
više pokušaja ne uspijete povezati jedinicu
s pametnim telefonom/tabletom jednim
dodirom, vezu uspostavite provođenjem
radnji preko zaslona.
 Provjerite je li vaš pametni telefon/tablet
kompatibilan s funkcijom NFC. Više
informacija o najnovijim podržanim verzijama
kompatibilnih uređaja potražite na webmjestima navedenima u nastavku:
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Nema zvuka.
 Provjerite je li sustav uspostavio BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
 Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH uređaj.
Čuje se izobličen zvuk/zujanje ili šum
na izlazu zvučnika.
 Približite jedinicu i BLUETOOTH uređaj.
Uklonite sve prepreke između jedinice
i BLUETOOTH uređaja.
 Postavite „Bluetooth Codec” na „SBC” (str. 27).
38
HR
iPhone/iPad/iPod (kada su
spojeni na USB ulaz)
Pojedinosti o kompatibilnim uređajima
iPhone/iPad/iPod potražite u odjeljku
„Kompatibilni uređaji i verzije” (str. 45).
Nema zvuka.
 Provjerite jesu li iPhone/iPad/iPod sigurno
spojeni na  (USB FRONT) ulaz.
 Zaustavite reprodukciju i spojite iPhone/iPad/
iPod na sustav.
 Provjerite je li iPhone/iPad/iPod ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte
iPhone/iPad/iPod prije upotrebe s ovim
sustavom.
 Povećajte jačinu zvuka.
 Sustav možda ne podržava iPhone/iPad/iPod.
Zvuk je izobličen.
 Provjerite jesu li iPhone/iPad/iPod sigurno
spojeni na  (USB FRONT) ulaz.
 Povećajte jačinu zvuka.
 Postavite ekvilizator uređaja iPhone/iPad/iPod
na „Off” ili „Flat”.
 Sustav možda ne podržava iPhone/iPad/iPod.
iPod/iPhone/iPad ne radi.
 Isključite sve ostale iOS aplikacije aktivne
na uređaju iPhone/iPad/iPod. Pojedinosti
potražite u priručniku za upotrebu koji ste
dobili s uređajem iPhone/iPad/iPod.
 Provjerite jesu li iPhone/iPad/iPod sigurno
spojeni na  (USB FRONT) ulaz.
 Provjerite je li iPhone/iPad/iPod ažuriran
 Budući da se upravljanje sustavom razlikuje
od upravljanja iPhone/iPad/iPod uređajem,
možda nećete moći upravljati iPhone/iPad/
iPod uređajem pomoću gumba na daljinskom
upravljaču ili jedinici. U tom slučaju
upotrijebite upravljačke gumbe na uređaju
iPhone/iPad/iPod.
Nije moguće napuniti iPhone/iPad/iPod.
 Provjerite je li iPhone/iPad/iPod sigurno
spojen na  (USB FRONT) ulaz preko kabela
priloženog uz uređaje iPhone/iPad/iPod.
Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
potražite u odjeljku „Kompatibilni uređaji
i verzije” (str. 45).
Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
 Mogao se dogoditi neki od sljedećih
problema.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom sustavu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Zvuk je izobličen.
Nema zvuka.
 USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite
sustav i ponovno priključite USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
Priključite podržani USB uređaj.
 Isključite sustav pa ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
 Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk
izobličen. Šum je možda snimljen prilikom
stvaranja glazbenih podataka zbog uvjeta
na računalu. U tom slučaju izbrišite datoteku
i ponovno pošaljite glazbene podatke.
 Brzina prijenosa u bitovima (bit rate) korištena
prilikom kodiranja datoteka bila je niska.
Na USB uređaj prebacite datoteke kodirane
većom brzinom prijenosa (bit rate).
 Ako reproducirate zvuk visoke rezolucije,
upotrijebite uređaj koji je kompatibilan
s USB2.0 kabelom velike brzine.
„Reading” je prikazano dulje vrijeme ili
je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima.
 Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili
datoteka.
 Struktura datoteka iznimno je složena.
 Nema dovoljno slobodnog prostora
u memoriji.
 Unutarnja je memorija fragmentirana.
Rješavanje problema
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte
iPhone/iPad/iPod prije upotrebe s ovim
sustavom.
USB uređaj
 Isključite iPhone/iPad/iPod i ponovno ga
priključite. Pojedinosti o statusu punjenja
uređaja iPhone/iPad/iPod potražite
u uputama za rad uređaja iPhone/iPad/iPod.
39HR
Naziv datoteke ili mape (naziv albuma)
ne prikazuje se kako ispravno.
 Ponovno pošaljite glazbene podatke na USB
uređaj jer su informacije spremljene na USB
uređaj možda neispravne.
 Kodovi znakova koje sustav može prikazati:
od jedinice, kabela zvučnika ili drugih AV
komponenti kako biste izbjegli šumove
u prijemu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.
 velika slova (A do Z)
 brojevi (0 do 9)
 simboli (< > * +, [ ] @ \ _)
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
Drugi se znakovi prikazuju kao znak „_”.
 Povežite antenske kabele pomoću kvačica
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
 Možda je priključen nekompatibilan USB
uređaj.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
priručnik za upotrebu isporučen s USB
uređajem za upute o rješavanju ovog
problema.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
 Možda je priključen nekompatibilan USB
uređaj.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Način reprodukcije postavite na „Normal”.
USB uređaj ne može se puniti.
 Provjerite je li USB uređaj sigurno spojen na 
(USB REAR) ulaz.
 USB uređaj ne može se puniti dok je sustav
isključen.
 Sustav možda ne podržava USB uređaj.
 Isključite, a zatim ponovno priključite USB
uređaj. Pojedinosti o statusu punjenja USB
uređaja potražite u uputama za upotrebu
USB uređaja.
Tuner
Čuje se jaki šum ili buka („STEREO” treperi
u prozoru zaslona) ili nije moguć prijam
emitiranih sadržaja.
 Ispravno spojite antenu.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i ponovno
postavite antenu.
40HR
 Neka antene budu dovoljno udaljene
omogućavaju dobar prijem i prilagodite kabel
zvučnika, zatim ponovno postavite antenu.
za kabele dostupnih u trgovinama te
prilagodite duljinu kabela.
Prijem DAB/DAB+ radijski stanica je loš
(samo CMT-SX7B).
 Provjerite sva antenska povezivanja i zatim
provedite postupak DAB Automatic Scan
(DAB automatsko traženje). Pogledajte
odjeljak „Ručno provođenje automatskog DAB
traženja” (str. 18).
 Trenutačna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna. Pritisnite / da biste
odabrali drugu uslugu.
 Ako ste se preselili u drugo područje, neke
usluge/frekvencije su se promijenile i možda
nećete moći namjestiti uobičajena emitiranja.
Provedite postupak automatskog DAB
traženja da biste ponovno registrirali sadržaje
emitiranja. (Provođenje ovog postupka briše
sve ranije pohranjene memorirane stanice.)
Prekinuto je emitiranje DAB/DAB+ stanica
(samo CMT-SX7B)
 Provjerite lokaciju sustava ili prilagodite
usmjerenje antene da biste povećali
naznačenu vrijednost kvalitete signala.
Mrežna veza
Sustav se ne može povezati s mrežom.
(Druga oprema na mreži ne može pronaći
ili prepoznati sustav.)
u prozoru zaslona.
 Provjerite svijetli li
 Potrebna je približno 1 minuta da bi sustav
dobio IP adresu kada je sustav uključen
u komunikacijskom okruženju bez
usmjerivača.
 Kada upotrebljavate fiksnu IP adresu, istu
IP adresu može upotrijebiti druga oprema.
Upotrijebite drugu IP adresu.
Sustav se ne može spojiti s mrežom putem
bežične LAN veze.
 Ako je mrežni (LAN) kabel spojen na sustav,
sustav automatski radi kako bi uspostavio
žičanu LAN vezu. Ako želite upotrijebiti
bežičnu LAN vezu, nemojte spajati mrežni
(LAN) kabel na sustav.
 Provjerite postavke bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke. Ako je SSID
skriveni način postavljen na „On” na
pristupnoj točki, postavite ga na „Off”.
Pojedinosti o postavkama pristupne točke
bežičnog usmjerivača potražite u uputama
za upotrebu pristupne točke.
Sustav se ne može povezati s mrežom
pomoću WPS-a.
 Postavite mrežu nakon što ste pristupnu točku
potražili pomoću načina rada traženja
pristupne točke.
 Ne možete se spojiti na mrežu putem WPS-a
kada je pristupna točka postavljena na WEP.
 Ažurirajte ugrađeni softver bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke na najnoviju
verziju.
Glazbene usluge
Sustav nije moguće povezati s Glazbenim
uslugama.
 Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/
Kućna mreža
Kontroler (upravljački uređaj) ne može
pronaći ovaj sustav. (Kontroler ne može
pretražiti sadržaj ovog sustava.)
 Provjerite je li kontroler spojen na kućnu
mrežu.
 Multicast kontrola je omogućena
na pristupnoj točki.
Glazba je počela automatski.
 Ovaj sustav možda kontrolira druga
komponenta. Za odbijanje kontrole postavite
stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu
na isključeno (str. 32).
Zvuk je isprekidan.
 DLNA poslužitelj je preopterećen. Prekinite rad
svih aplikacija.
 Stanje bežičnog signala je slabo. Prestanite
upotrebljavati mikrovalnu pećnicu.
 Komunikacijska brzina bežične LAN veze
postaje malena za bežične LAN usmjerivače/
pristupne točke usklađene sa standardom
IEEE802.11n ako je način zaštite postavljen
na WEP ili WPA/WPA2-PSK (TKIP). Ako brzina
postane manja, promijenite način zaštite
na WPA/WPA2-PSK (AES).
Shema šifriranja (zaštite) razlikuje se ovisno
o uređaju. Pojedinosti potražite u priručniku
za upotrebu usmjerivača/pristupne točke.
pristupnu točku uključen.
 Provjerite prikazuje li se
u prozoru
na zaslonu. Ako se ne pojavljuje, ponovno
postavite bežičnu mrežu. Pojedinosti potražite
u Vodiču za početak za Wi-Fi.
približite bežični LAN usmjerivač/pristupnu
točku i sustav te ponovite postavljanje.
 Ovisno o davateljima usluga, dopuštena je
samo jedna veza s internetom. U tom slučaju
sustav se ne može spojiti ako je veza zauzeta.
Posavjetujte se s operatorom ili pružateljem
usluge.
 Kada uključite mobilni telefon (uređaj sa
sustavom Android, uređaj Xperia ili iPhone/
iPod touch) nakon trenutka isključenosti,
pokušajte ponovno pokrenuti aplikaciju
„SongPal”.
 Potvrdite da je audio datoteka neispravna ili je
izbrisana s poslužitelja. Pogledajte priručnik
za rad poslužitelja.
 Poslužitelj pokušava reproducirati audio
datoteku u audio formatu koji sustav
ne podržava. Provjerite podatke audio
formata na poslužitelju.
 Onemogućite multicast kontrolu na bežičnom
LAN usmjerivaču/pristupnoj točki. Ako je
omogućena, može proći nekoliko minuta za
izlaz zvuka. Pojedinosti potražite u priručniku
za rad bežičnog LAN usmjerivača/pristupne
točke.
Rješavanje problema
 Kada je sustav spojen na bežičnu mrežu,
Nije moguće provesti podešavanje
ili reprodukciju.
 Pristup s ovog sustava ne dopušta poslužitelj.
Promijenite postavke na poslužitelju da biste
dopustili pristup s ovog sustava. Pojedinosti
potražite u priručniku za rad poslužitelja.
41HR
AirPlay
Pojedinosti o kompatibilnim uređajima
iPhone, iPad i iPod touch potražite u odjeljku
„Kompatibilni uređaji i verzije” (str. 45).
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite
ga na tvorničke postavke.
Sustav možete vratiti na tvornički zadane
postavke pomoću gumba na uređaju.
Sustav nije moguće pronaći s uređaja
iPhone/iPad/iPod touch.
1 Iskopčajte kabel za napajanje i potvrdite
 Pogledajte „Mrežna veza – sustav se ne može
spojiti na mrežu” (str. 40).
 Provjerite je li uređaj iPhone/iPad/iPod touch
ili računalo sa servisom iTunes povezano
na vašu kućnu mrežu.
 Ažurirajte iOS ili iTunes na najnoviju verziju
prije upotrebe sa sustavom.
Glazba je počela automatski.
 Ovaj sustav možda kontrolira druga
komponenta. Za odbijanje kontrole postavite
stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu
na isključeno (str. 32).
Zvuk je tijekom reprodukcije isprekidan.
 Poslužitelj je preopterećen. Prekinite rad svih
aplikacija.
Rukovanje uređajem nije moguće.
 Ažurirajte softver uređaja iPhone/iPad/iPod
touch ili servisa iTunes na najnoviju verziju.
42HR
Vraćanje tvorničkih postavki
sustava
da indikator stanja pripravnosti ne svijetli.
Zatim ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav.
2 Pritisnite i držite PUSH ENTER i /
na uređaju dok se „All Reset” ne pojavi
u prozoru zaslona.
Brišu se sve korisnički konfigurirane postavke,
kao što su memorirane radijske stanice, sat,
mjerač vremena i mreža. Izbrisat će se i vaš ID
i lozinka za prijavu za internetsko emitiranje
glazbe (Glazbene usluge).
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Napomena
 Ako namjeravate baciti jedinicu ili je dati drugoj
osobi, vratite jedinicu na tvorničke postavke radi
sigurnosti.
No Step
Poruke
Izbrisane su sve programirane pjesme.
Not Supported
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
Cannot Download
Sustav nije uspio preuzeti podatke
za ažuriranje za vrijeme ažuriranja softvera.
Uđite u izbornik postavki i ponovno
ažurirajte softver.
Cannot Play
Sustav ne podržava priključeni USB uređaj.
No Track
Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje
je moguće reproducirati.
Not In Use
Pritisnuli ste gumb koji nije moguće
reproducirati.
Postavili ste disk koji se ne može
reproducirati na ovom sustavu,
primjerice CD-ROM i DVD disk.
Over Current
Complete!
Push STOP
Radnja memorirane stanice normalno
je završila.
Tijekom reprodukcije u funkciji CD-a ili
USB-a pokušali ste promijeniti način
reprodukcije.
Data Error
Pokušali ste reproducirati datoteku koja se
ne može reproducirati.
Error
Uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite
sustav, a zatim ponovno uključite sustav.
Reading
Sustav čita informacije na CD-u ili USB
uređaju. Neki gumbi tijekom čitanja ne rade.
Upravljali ste sustavom tijekom početnog
postavljanja. Pričekajte neko vrijeme da se
početno postavljanje dovrši.
Step Full!
Initial
Time NG!
Sustav inicijalizira mrežne postavke.
Neki gumbi sustava ne mogu raditi
tijekom ovog postupka.
Početno vrijeme mjerača vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije
jednako je završnom vremenu.
Locked
Update Error
Ladica diska blokirana je i nije moguće
ukloniti disk. Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Sustav ne može ažurirati softver. Isključite
sustav i ponovno ga uključite. Sustav će
pokušati ažurirati softver. Ako se i dalje
prikazuje ista poruka, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Sustav se ne može povezati s mrežom.
No Device
Rješavanje problema
No Connect
Pokušali ste programirati više od 25 pjesama
ili datoteka.
USB uređaj nije priključen ili je priključeni
USB uređaj uklonjen.
No Disc
U uređaju za reprodukciju nema diska ili je
umetnut disk koji se ne može reproducirati.
No Memory
Memorijski medij nije umetnut u USB uređaj
ili sustav ne prepoznaje memorijski medij.
43HR
Napomena o reprodukciji CD-DA diskova
Mjere opreza/specifikacije
 Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
 Ne čistite diskove pomoću otapala kao
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
 CD-DA audio diskovi
 CD-R/CD-RW (audiopodaci CD-DA
pjesama i MP3 datoteka)
Ne upotrebljavajte CD-R/CD-RW disk bez
pohranjenih podataka. U protivnom može
doći do oštećenja diska.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW, osim onih snimljenih








44HR
u formatu glazbenog CD-a ili formatu
u skladu sa standardom ISO9660
razine 1/razine 2, Joliet
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom formatu, a sesija nije
zatvorena
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD-RW mediji koji su
ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže datoteke
koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
datoteke
Diskovi nestandardnih oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
Diskovi na koje je pričvršćen selotejp,
papir ili naljepnica
Posuđeni ili korišteni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo
izviruje izvan naljepnice
Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom
koja je ljepljiva na dodir
što su benzin, razrjeđivač, sredstva za
čišćenje dostupna na tržištu ili antistatički
raspršivač namijenjen za gramofonske
ploče.
 Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
O sigurnosti
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
odspajanja kabela sustava iz struje uvijek
ga primite za utikač. Nikada ne vucite
za sam kabel.
 Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
 Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
 Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili
na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu
ili jarkom svjetlu.
 Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
 Ako sustav premjestite s hladnog na toplo
mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzirati na
lećama unutar uređaja za reprodukciju
CD-a i uzrokovati kvar sustava. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite sustav
uključen približno pola sata dok vlaga ne
ishlapi. Ako sustav nakon duljeg razdoblja
i dalje ne radi, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
O zagrijavanju
 Zagrijavanje uređaja tijekom punjenja ili
dugotrajnog rada normalno je i ne treba
vas zabrinjavati.
 Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći
jer se vjerojatno zagrijalo.
 Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivne
spužve, prašak za ribanje ili otapala poput
razrjeđivača, benzina ili alkohola.
Izjava o odricanju odgovornosti za usluge
koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu
se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi
odgovornost u takvim slučajevima.
Kompatibilni uređaji
i verzije
iPhone/iPad/iPod ili
iTunes
Više informacija o najnovijim podržanim
verzijama kompatibilnih uređaja potražite
na web-mjestima navedenima u nastavku:
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
AirPlay
BLUETOOTH®
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(4. generacija)*



iPad mini*



iPad
(3. generacija)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. generacija)



iPod touch
(4. generacija)



iPod touch
(3. generacija)*



iPod classic*
Mjere opreza/specifikacije
Kompatibilni
modeli

45HR
Kompatibilni
modeli
AirPlay
iPod nano
(7. generacija)*
BLUETOOTH®
USB


iPod nano
(6. generacija)*

iPod nano
(5. generacija)*

iPod nano
(4. generacija)*

* „SongPal” ne podržava iPod touch
(3. generacija), iPod classic i iPod nano.
„SongPal” ne podržava zaslon optimiziran
za iPad od siječnja 2015.
AirPlay radi s uređajima iPhone, iPad
i iPod touch s operacijskim sustavom
iOS 4.3.3 ili novijom verzijom, računalima
Mac s operacijskim sustavom OS X
Mountain Lion te Mac i osobnim računalima
s programom iTunes 10.2.2 ili novijom
verzijom.
Tehnologija Bluetooth radi s uređajima
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(5. generacija), iPod touch (4. generacija).
USB funkcija radi s uređajima iPhone, iPad
i iPod touch s operacijskim sustavom iOS
4.3.3 ili novijom verzijom, računalima Mac
s operacijskim sustavom X Mountain Lion
te Mac i osobnim računalima s programom
iTunes 10.2.2 ili novijom verzijom.
DLNA uređaj
Više informacija o najnovijim podržanim
verzijama kompatibilnih uređaja potražite
na web-mjestima navedenima u nastavku:
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
46HR
USB uređaj
Više informacija o najnovijim podržanim
verzijama kompatibilnih uređaja potražite
na web-mjestima navedenima u nastavku:
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
BLUETOOTH uređaj
Više informacija o najnovijim podržanim
verzijama kompatibilnih uređaja potražite
na web-mjestima navedenima u nastavku:
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
 ako se između uređaja s BLUETOOTH
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
kratkopojasna je bežična tehnologija koja
povezuje digitalne uređaje, primjerice
osobna računala i digitalne fotoaparate.
Pomoću bežične tehnologije BLUETOOTH
možete upravljati jedinicama koje se nalaze
unutar raspona od 10 metara.
Bežična tehnologija BLUETOOTH obično se
upotrebljava između dva uređaja, ali jedan
uređaj može se povezati s više uređaja.
Nisu potrebne žice za povezivanje kao kod
USB veze i uređaji ne moraju biti okrenuti
jedan prema drugome kao kod bežične
infracrvene tehnologije. Tu tehnologiju
možete upotrebljavati i kad je jedan
BLUETOOTH uređaj u torbi ili džepu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH globalni
je standard koji podržavaju tisuće tvrtki.
Te tvrtke proizvode uređaje koji su u skladu
s globalnim standardom.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil se odnosi na standardni skup
mogućnosti za različite mogućnosti
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Specifikacije” (str. 48) za pojedinosti
o podržanim BLUETOOTH verzijama
i profilima.
Napomena
Učinkoviti komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju se koristiti
na međusobnoj udaljenosti od približno
10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može
se skratiti u sljedećim uvjetima:
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g/n) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja
s mogućnošću bežičnog LAN-a može
doći do elektromagnetskih smetnji.
To bi moglo uzrokovati sporiji prijenos
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
 Pokušajte povezati ovaj sustav
i BLUETOOTH mobilni telefon ili
BLUETOOTH uređaj kad ste najmanje
10 metara udaljeni od opreme
s bežičnim LAN-om.
 Isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja unutar 10 metara.
Učinci na druge uređaje
Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati
kvarom, uvijek isključite napajanje na ovom
sustavu, BLUETOOTH mobilnom telefonu
i BLUETOOTH uređaju na sljedećim
mjestima:
 u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima
 blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomena
 Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje
su sukladne BLUETOOTH specifikacijama da bi
se omogućilo sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno
o sadržaju postavke i drugim čimbenicima,
pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
 Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao
zbog curenja informacija tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
Mjere opreza/specifikacije
 Da bi se BLUETOOTH uređaj povezan s ovim
sustavom mogao upotrebljavati, uređaj
mora podržavati isti profil kao i sustav. Imajte
na umu da se funkcije BLUETOOTH uređaja
mogu razlikovati ovisno o specifikacijama
uređaja, čak i ako ima isti profil kao i ovaj sustav.
 Zbog svojstava bežične tehnologije BLUETOOTH
reprodukcija na ovom sustavu može neznatno
kasniti u odnosu na reprodukciju zvuka
na uređaju koji emitira.
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
 lokacije na kojima je instaliran
bežični LAN
 u blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
 lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
47HR
 BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno
jamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju
isti profil kao ovaj sustav.
 BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom
moraju biti u skladu s BLUETOOTH specifikacijom
koju određuje BLUETOOTH SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je
uređaj u skladu s BLUETOOTH specifikacijom,
mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati
različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 Može se pojaviti šum ili se zvuk može isključiti
ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom s ovim
sustavom, komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima okoline.
Specifikacije
Odjeljak za pojačalo
Izlazna snaga (nazivna):
30 vata + 30 vata (pri 6 oma, 1 kHz, 1% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
RMS izlazna snaga (referentna):
50 vata + 50 vata (po kanalu pri 6 oma,
1 kHz)
Ulazi/izlazi
Priključak LINE IN (vanjski ulaz):
Osjetljivost: 2 V
Impedancija: 47 kilooma
Priključak OPTICAL IN (optički digitalni ulaz)
Priključak  (slušalice):
Stereo mini utikač, 8 oma ili više
Odjeljak za USB ulaz
Ulaz  (USB FRONT)
Možete priključiti USB flash uređaj,
Walkman® ili uređaj iPhone/iPad/iPod koji je
kompatibilan sa sustavom.
Podržani format*1
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 – 320 kbit/s (CBR/VBR)
AAC*2: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16 – 320 kbit/s (CBR/VBR)
WMA*2: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbit/s
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitno)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24-bitno)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitno)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitno)
DSD*3 (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Brzina prijenosa
Velika brzina
Podržani USB uređaj
Klasa masovne pohrane (MSC)
Maksimalna izlazna jakost struje
2,1 A MAKS
48HR
Ulaz  (USB REAR)
Na jedinicu možete priključiti kompatibilni
uređaj poput osobnog računala pomoću
USB kabela (nije priložen).
Podržani format*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192/16 kHz
(24/32-bitno)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Nije zajamčena kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za kodiranje/pisanje,
uređajima i medijima za snimanje.
*2 Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM
(Digital Rights Management) ili datoteke
preuzete iz internetske glazbene trgovine ne
možete reproducirati na ovom sustavu. Ako
pokušate reproducirati neku od tih datoteka,
sustav će reproducirati sljedeću nezaštićenu
audio datoteku.
*3 Izlaz nakon pretvaranja u PCM.
Ostali modeli:
530 kHz – 1710 kHz (s intervalom
namještanja od 10 kHz)
531 kHz – 1710 kHz (s intervalom
namještanja od 9 kHz)
Međufrekvencija:
400 kHz
Odjeljak za FM tuner:
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Odjeljak za DAB/DAB+ tuner (samo CMT-SX7B):
FM stereo, DAB/FM superheterodini tuner
Raspon frekvencija:
Band-III:
174,928 (5 A) MHz – 239,200 (13 F) MHz*1
Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III):
Odjeljak za CD-DA/MP3 uređaj
za reprodukciju
Frekvencija
Oznaka
174,928 MHz
5A
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
176,640 MHz
5B
Svojstva laserske diode:
178,352 MHz
5C
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*1: manje od 44,6 μW
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
20 Hz – 20 kHz
185,360 MHz
6C
Omjer signal – šum:
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
Sustav:
*1 Ovo je izlazna vrijednost izmjerena
na udaljenosti od 200 mm od površine leće
na optičkom čitaču s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv:
Više od 90 dB
Dinamički raspon:
Odjeljak za tuner
Odjeljak za AM tuner (samo CMT-SX7):
Raspon namještanja:
Europski modeli:
531 kHz – 1602 kHz (s intervalom
namještanja od 9 kHz)
Azijski modeli:
530 kHz – 1610 kHz (s intervalom
namještanja od 10 kHz)
531 kHz – 1602 kHz (s intervalom
namještanja od 9 kHz)
Mjere opreza/specifikacije
više od 90 dB
49HR
Frekvencija
Oznaka
Odjeljak zvučnika
204,640 MHz
9B
Sustav zvučnika:
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Dvosmjerni sustav zvučnika, Bass Reflex
Niskotonac: 100 mm, stožasti
Visokotonac: 27 mm, kupolasti, uravnotežen
209,936 MHz
10A
6 oma
211,648 MHz
10B
Dimenzije (Š/V/D):
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
Približno 3,5 kg (po jedinici)
216,928 MHz
11A
Odjeljak za BLUETOOTH
218,640 MHz
11B
Komunikacijski sustav:
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
229,072 MHz
12D
Način modulacije:
230,784 MHz
13A
Kompatibilni BLUETOOTH* profili2:
232,496 MHz
13B
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
234,208 MHz
13C
Podržan način zaštite sadržaja
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Nazivna impedancija:
Pribl. 145 mm x 245 mm x 225 mm
Težina:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas:
FHSS
*1 Frekvencije se u ovom sustavu prikazuju s dva
decimalna mjesta.
SCMS-T način
Podržani kodek
SBC (Sub Band Codec), AAC, LDAC
Širina pojasa prijenosa
20 Hz – 20.000 Hz (uz uzorkovanje
od 44,1 kHz)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili označavaju svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
50HR
Odjeljak mreže
LAN ulaz:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Komunikacijska brzina može se razlikovati
ovisno o komunikacijskom okruženju.
Ovaj sustav ne jamči komunikacijsku brzinu
i kvalitetu za 10BASE-T/100BASE-TX.)
Bežični LAN:
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bitni,
WEP 128-bitni)
Frekvencijski pojas 2,4/5 GHz
WEP 64-bitni, WEP 128-bitni
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Kompatibilni formati:
PCM 192 kHz/24 bit, DSD 2,8 MHz/1 bit
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC,
ALAC, MP3, AAC, WMA
Općenito
Preduvjeti napajanja:
Latinoamerički modeli (izuzev argentinskog
modela):
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Ostali modeli:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije:
46 vata
Dimenzije (Š/V/D) (uključujući ispupčene
dijelove, bez zvučnika):
Pribl. 225 mm x 115 mm x 263 mm
Težina (bez zvučnika):
Priložena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (RMT-AM100U) (1),
baterije R03 (veličine AAA) (2), FM antenski
kabel (1), AM antenska petlja (1) (samo
CMT-SX7), Vodič za početak za Wi-Fi (1),
Upute za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Mjere opreza/specifikacije
Približno 2,7 kg
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W
(svi bežični mrežni ulazi su isključeni)
Način stanja pripravnosti: 6 W (svi bežični
mrežni ulazi su isključeni)
51HR
Zaštitni znakovi itd.
 Windows i logotip Windows te Windows Media
registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
 Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes,
Mac i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.,
registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama. iPad Air and iPad mini
zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. App Store
je servisna oznaka tvrtke Apple Inc.
 Oznake „Made for iPod”, „Made for iPhone”
i „Made for iPad” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje s uređajem
iPod, iPhone odnosno iPad te da razvojni
inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava
standarde rada tvrtke Apple. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost
sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
Imajte na umu da upotreba ove dodatne
opreme s uređajima iPod, iPhone ili iPad
može utjecati na performanse bežične veze.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
registrirani su znaci udruženja Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ znaci su udruženja
Wi-Fi Alliance®.
 „
” znak je udruženja Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™
zaštitni su znaci, servisni znaci ili oznake
certifikata udruženja Digital Living
Network Alliance.
 „WALKMAN” i logotip „WALKMAN” registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
 Riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani su
zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke BLUETOOTH SIG,
Inc., a tvrtka Sony Corporation upotrebljava te
znakove u skladu s licencom.
 N-Mark je zaštitni znak ili registrirani zaštitni
znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
 Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke
Google Inc.
 Google Cast™ Ready i Google Cast Ready Badge
zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
 „Xperia” i „Xperia Tablet” zaštitni su znaci tvrtke
Sony Mobile Communications AB.
 LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
52HR
 „DSEE” i
zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
 „S-Master” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
 ClearAudio+ i
zaštitni su znaci
tvrtke Sony Corporation.
 AOSS je zaštitni znak tvrtke BUFFALO INC.
 Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju
u ovim uputama općenito su registrirani zaštitni
znaci ili zaštitni znaci pripadajućih proizvođača.
™ i ® oznake izostavljene su u ovom priručniku.
©2015 Sony Corporation
4-567-663-11(2) (HR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement