Kućni audio sustav
Početak rada
Radnje
Upute za rad
Mrežne veze
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Mjere opreza/specifikacije
CMT-SBT300W/SBT300WB
Za korisnike u Australiji
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik
od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim
izvorima vatre (na primjer,
upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik
od požara ili električnog udara,
uređaj ne izlažite kapanju ili
polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač
upotrebljava za isključivanje
jedinice iz struje, spojite ga
u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah
isključite glavni utikač iz strujne
utičnice.
Nemojte postavljati uređaj
u zatvoreni prostor kao što
je polica za knjige ili ugrađena
vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje
sve dok je priključena u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama
jedinica isključena.
Ova je oprema ispitana
kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra te je utvrđeno
da je u skladu s ograničenjima
navedenim u direktivi EMC-u.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim uređajem povećava rizik
oštećenja očiju.
Ovaj je uređaj klasificiran
kao CLASS 1 LASER proizvod.
Ova oznaka smještena je
sa stražnje vanjske strane.
2CR
Ova oprema treba biti
postavljena i u funkciji
najmanje 20 cm i više udaljena
od uređaja koji zrači i tijela osobe
(isključujući ekstremitete: ruke,
zapešća, stopala i gležnjeve).
Za korisnike u Europi
Za priključivanje na glavno
računalo i/ili periferijske
uređaje treba koristiti propisno
oklopljene i uzemljene kabele
i priključnice.
Izlaganje preglasnom zvuku
u slušalicama može dovesti
do gubitka sluha.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije
primjenjive su samo
za opremu koja je
prodana u državama koje
primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime
tvrtke ili ga je proizvela tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075
Japan. Upiti koji se odnose
na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom
Europske unije trebaju se
uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana
uz servis ili jamstvo, obratite se
na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu
i jamstvu.
Ovim dokumentom tvrtka
Sony Corp. izjavljuje da je
oprema usklađena s osnovnim
zahtjevima i ostalim bitnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Pojedinosti potražite
na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje
stare električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Simbol na proizvodu ili
njegovom pakiranju označava
da se proizvod ne smije odlagati
kao kućanski otpad. Umjesto
toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem ovog
proizvoda. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Samo Europa
Odlaganje
rabljenih
baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa sustavima
za odvojeno prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili
na pakiranju označava da se
baterija priložena s proizvodom
ne smije odlagati kao kućanski
otpad.
Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od
0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem
baterija. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz
sigurnosnih, izvedbenih ili
razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajnu povezanost
s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje.
Da biste osigurali da se
s baterijom ispravno postupa,
proizvod nakon isteka trajanja
odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno
ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih
baterija.
Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
3CR
Prije korištenja sustava
Kvarove koji nastaju tijekom uobičajenog
korištenja sustava otklanja tvrtka Sony
u skladu s uvjetima koji su definirani
u ograničenom jamstvu za ovaj sustav.
Međutim, tvrtka Sony ne snosi
odgovornost za posljedice koje mogu
nastati u slučaju da reprodukcija nije
moguća zbog oštećenja ili kvara na
sustavu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). U posljednje vrijeme
neke izdavačke kuće izdaju glazbene
diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova
ne odgovaraju CD standardu i možda
se neće reproducirati na ovom proizvodu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje
snimljeni DVD materijal na jednoj
s digitalnim audio materijalom
na drugoj strani. No s obzirom da strana
s audiomaterijalom nije sukladna
Compact Disc (CD) standardu, ne jamčimo
reprodukciju na ovom proizvodu.
4CR
Sadržaj
Prije korištenja sustava .......................................................................... 4
Značajke ovog sustava .......................................................................... 8
Uživanje u glazbi iz različitih izvora ................................................... 8
Slušanje glazbe putem mreža .......................................................... 8
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola...................................................................... 9
Uređaj (prednja strana) .................................................................... 9
Daljinski upravljač ..........................................................................10
Priključivanje......................................................................................... 13
Priključivanje antena, zvučnika i kabela za napajanje ......................... 13
Priključivanje iPod/iPhone/iPad ili USB uređaja ................................ 14
Pripremanje bežične LAN antene .................................................... 15
Pričvršćivanje pločica zvučnika............................................................. 16
Umetanje baterija ................................................................................. 17
Postavljanje sata................................................................................... 18
Radnje
Reproduciranje CD-DA/MP3 diska ....................................................... 19
Stvaranje vlastitog programa (programirana reprodukcija) ................22
Reprodukcija s iPod/iPhone/iPad uređaja.......................................... 24
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli .......................................... 24
Punjenje uređaja iPod/iPhone/iPad ................................................25
Reprodukcija datoteke s USB uređaja ................................................. 26
Punjenje USB uređaja .................................................................... 28
Priprema za BLUETOOTH vezu............................................................. 29
Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem .................................... 30
Povezivanje jednim dodirom (NFC) ..................................................32
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze ........................................... 34
5CR
Mrežne veze
Kako spojiti mrežu................................................................................ 36
Postavljanje bežične mreže ................................................................. 37
1. opcija: Način za upotrebu aplikacije za pametne telefone
ili tablete (Android uređaj/iPhone/iPod touch/iPad) ................... 37
2. opcija: Način ručnog postavljanja pomoću traženja
pristupne točke (za računalo/Mac)............................................. 38
3. opcija: Način za upotrebu potisnog gumba WPS
na pristupnoj točki koja podržava WPS ....................................... 40
Postavljanje žičanih mreža ...................................................................41
4. opcija: DHCP način ......................................................................41
Slušanje audiosadržaja pomoću opcije DLNA
(engl. Digital Living Network Alliance)............................................. 42
Slušanje audiosadržaja na računalu sa sustavom Windows 8............. 43
Slušanje audiosadržaja na računalu sa sustavom Windows 7 ............. 47
Slušanje audiosadržaja na računalu sa sustavom
Windows Vista/Windows XP ...................................................... 49
Upotreba internetskog emitiranja glazbe (Glazbene usluge) ............. 52
Priprema mobilnog uređaja za kontroler.......................................... 52
Uživanje u internetskom emitiranju glazbe ...................................... 53
Upotreba opcije AirPlay ....................................................................... 55
Upotreba aplikacije „WALKMAN” na uređaju Xperia/Xperia Tablet.... 57
Dodatne informacije
Slušanje radija ...................................................................................... 58
Odabir radijske postaje .................................................................. 58
Memoriranje radijskih stanica ......................................................... 59
Ručno provođenje automatskog DAB traženja
(samo CMT-SBT300WB) ............................................................ 60
Upotreba dodatnih audio komponenti ................................................61
Postavljanje funkcije Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti) ..................................................................................... 62
Postavljanje stanja pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu..................... 63
Ažuriranje softvera............................................................................... 64
Prilagođavanje zvuka........................................................................... 65
Promjena zaslona ................................................................................ 66
Upotreba mjerača vremena ................................................................. 67
Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje ............... 67
Postavljanje opcije Play Timer (mjerača vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije) ........................................................... 67
6CR
Rješavanje problema
Rješavanje problema ........................................................................... 70
Poruke...................................................................................................76
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza .........................................................................................78
BLUETOOTH bežična tehnologija ........................................................ 80
Specifikacije ......................................................................................... 82
7CR
Značajke ovog sustava
Uživanje u glazbi iz različitih izvora
str. 19
str. 26
Glazbeni CD
USB uređaj
str. 24
str. 58
FM/AM/DAB*
iPod/iPhone/iPad
Vanjska komponenta
str. 61
* Funkcija AM dostupna je samo za CMT-SBT300W, a funkcija DAB samo za CMT-SBT300WB.
Slušanje glazbe putem mreža
str. 52
str. 55
str. 57
Glazbene usluge
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
str. 29
str. 42
Savjet
Sustav je opremljen funkcijom DSEE da bi reproducirao jasan zvuk visokih frekvencija unatoč
degradaciji izazvanoj kompresijom.
Reproducira zvuk iz visoko komprimiranih izvora kao što je MP3, s prirodnim i prostranim
zvukom vjernim izvornom zvuku.
Funkcija DSEE aktivira se automatski prepoznavanjem formata izvora zvuka.
8CR
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola
Početak rada
Uređaj (prednja strana)
Napomena o funkciji automatskog stanja pripravnosti
Kada nema aktivnosti ili emitiranja audio signala približno 15 minuta, ovaj sustav automatski
ulazi u stanje mirovanja. Funkcija automatskog stanja pripravnosti aktivirana je prema
zadanim postavkama. Da biste deaktivirali funkciju, pogledajte str. 62.
9CR
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač: gumbi CD, USB,
BLUETOOTH, TUNER i AUDIO IN
FUNCTION
Pritisnite odgovarajući gumb za funkciju
koju želite aktivirati.
 Gumb/indikator BLUETOOTH
Koristi se za spajanje/odspajanje
BLUETOOTH uređaja ili za uparivanje
(str. 31, 31, 35).
Središnja žaruljica označava status veze
za BLUETOOTH. Pojedinosti potražite
u odjeljku „O indikatoru BLUETOOTH”
(str. 29).
  Gumb (reprodukcija/pauziranje)
Koristi se za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije CD-DA ili MP3 diska
ili datoteke na spojenom
iPod/iPhone/iPad, USB uređaju
ili BLUETOOTH uređaju.
  Gumb (zaustavljanje)
Koristi se za zaustavljanje reprodukcije
CD-DA ili MP3 diska ili datoteke
na spojenom iPod/iPhone/iPad,
USB uređaju ili BLUETOOTH uređaju.
 Gumbi za memoriranje radijski
stanica/upravljanje glazbom
U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju operacije daljinskog
upravljača, ali iste se operacije mogu
izvoditi i pomoću gumba na uređaju
s istim ili sličnim nazivima.
 / Gumb (napajanje)
Koristi se za uključivanje i isključivanje
uređaja.
 Indikator STANDBY
Svijetli kada je napajanje isključeno.
Indikator treperi kada jedinica otkrije
nepravilnost. Pogledajte „Ako indikator
STANDBY (Stanje pripravnosti)
 treperi” (str. 70).
 Senzor za daljinski upravljač
 Gumbi FUNCTION
Jedinica: Gumb FUNCTION
Svaki put kad pritisnete gumb, funkcija
će se prebaciti na CD, USB, BLUETOOTH,
DAB*, TUNER FM, TUNER AM* i AUDIO IN.
* Funkcija AM dostupna je samo
za CMT-SBT300W, a funkcija DAB
samo za CMT-SBT300WB.
10CR
Jedinica: gumbi TUNE +/– i /
• Gumbi TUNE +/–
Koristi se za namještanje željene
radijske stanice ili za odabir
memoriranog broja registrirane
radijske stanice.
• Gumbi /
Koristi se za namještanje početka
pjesme ili datoteke. Kada pritisnete
i držite gumb, možete brzo
premotavati unatrag ili unaprijed
pjesmu ili datoteku.
Daljinski upravljač: gumbi TUNE +/–,
/ i /
• Gumbi TUNE +/–
Koristi se za namještanje željene
radijske stanice ili za odabir
memoriranog broja uključene
radijske stanice.
• Gumbi /
Koristi se za namještanje početka
pjesme ili datoteke.
• Gumbi /
Koristi se za brzo premotavanje
unatrag ili unaprijed pjesme ili
datoteke.
 N-oznaka
Postavite pametni telefon opremljen
funkcijom NFC blizu ove oznake da biste
registrirali BLUETOOTH ili se spojili/
odspojili jednim dodirom. Za to je
najprije potrebno postavljanje (str. 32).
 Gumb FM MODE
Koristi se za odabir FM stereo ili mono
prijma (str. 59).
 Prozor za prikaz
Prikazuje informacije o postavljanju
jedinice.
 Gumbi
• Gumbi ///
Koristi se za odabir stavke ili promjenu
postavke.
• Gumbi
+/–
Koristi se za odabir mape (albuma)
na MP3 disku ili USB uređaju.
 Ladica diska
Koristi se za umetanje CD-DA ili MP3
diska (str. 19).
 Indikator efekta
Označuje status rada sustava.
 Gumb RETURN
Koristi se za povratak na prethodni
status.
 Gumb EQ
Koristi se za odabir basa ili niskih tonova
za prilagođavanje zvuka (str. 65).
 Gumb REPEAT
Koristi se za ponavljanje reprodukcije
(str. 20, 27).
  Gumb (otvori/zatvori)
Koristi se za otvaranje/zatvaranje ladice
za disk (str. 19).
 Gumb PLAY MODE
Koristi se za odabir načina reprodukcije
(str. 20, 22, 23, 27).
 Gumb BASS BOOST
Koristi se za uključivanje i isključivanje
funkcije bass boost (str. 65).
 Gumb DISPLAY
Koristi se za promjenu informacija koje
se prikazuju u prozoru za prikaz 
(str. 18, 35, 66).
 Kotačić/gumb za jačinu zvuka
Jedinica: VOLUME kotačić
Koristi se za prilagođavanje glasnoće
okretanjem u lijevu ili desnu stranu.
Daljinski upravljač: Gumb VOLUME +/–
Koristi se za prilagođavanje jačine zvuka
pritiskom na gumb + ili –.
 USB ulaz
Koristi se za povezivanje s uređajem
iPod/iPhone/iPad.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Priključivanje iPod/iPhone/iPad ili
USB uređaja” (str. 14).
 Gumb TIMER MENU
Koristi se za postavljanje sata ili mjerača
vremena za reprodukciju (str. 18, 68).
 Gumb SLEEP
Koristi se za postavljanje mjerača
vremena za automatsko isključivanje
(str. 67).
 Gumb TUNING MODE
Koristi se za odabir načina podešavanja.
Svaki put kada pritisnete gumb, način
se mijenja u AUTO, PRESET ili MANUAL
(str. 58).
Početak rada
  Priključnica (za slušalice)
Koristi se za priključivanje slušalica.
 Gumb TUNER MEMORY
Koristi se za memoriranje radijskih
stanica (str. 59).
 Gumbi BASS +/–
Koristi se za kontrolu zvuka basa (str. 65).
 Gumbi TREBLE +/–
Koristi se za kontrolu zvuka niskih tonova
(str. 65).
 Gumb CLEAR
Koristi se za brisanje programirane
pjesme ili mape (str. 23).
  Gumb (indikator efekta)
Koristi se za uključivanje/isključivanje
indikatora efekta .

Gumb (enter)
Koristi se za unos odabrane stavke
ili postavke.
 Gumb OPTIONS
Koristi se za prikaz izbornika opcije.
Pritisnite / za odabir izbornika
sljedeće opcije.
DEL LINK: Za brisanje informacija
o BLUETOOTH uparivanju (str. 31).
BT/NW STBY: Za postavljanje načina
BLUETOOTH/stanje pripravnosti mreže
(str. 63).
11CR
AUTO STBY: Za postavljanje načina
Automatsko stanje pripravnosti (str. 62).
BT AAC: Za dobivanje podataka
u formatu AAC kodeka s BLUETOOTH
uređaja (str. 30).
WPS: Za povezivanje s mrežom pomoću
mrežnog uređaja usklađenim s WPS-om
(str. 40).
NW RESET: Za inicijalizaciju mrežne veze
(str. 38, 56).
UPDATE: Za ažuriranje softvera (str. 64).
Dostupni izbornici razlikuju se ovisno
o odabranoj funkciji.
12CR
Priključivanje
Priključivanje antena, zvučnika i kabela za napajanje
Početak rada
Pozadina zvučnika
crveno 
Ulaz za napajanje (AC IN)
Nakon što priključite svu opremu, priključite
kabel za napajanje  u zidnu utičnicu.
Priključnice zvučnika (lijevi/desni)
Čvrsto spojite kabel desnog zvučnika 
s priključkom R, a kabel lijevog zvučnika 
s priključkom L.
Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz)
Priključite dodatnu vanjsku opremu
pomoću audio kabela za povezivanje
(ne isporučuje se).
LAN priključnica
Priključite mrežni kabel (ne isporučuje se).
Antene
 FM antenski kabel (isporučeno)
(samo CMT-SBT300W)
 AM antena u obliku petlje (isporučeno)
(samo CMT-SBT300W)
 DAB/FM antenski kabel (isporučeno)
(samo CMT-SBT300WB)
13CR
Za primanje radijskog emitiranog sadržaja
priključite antene.
Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijam i pričvrstite
antene na stabilnu površinu
(prozor, zid itd.).
Neka antene budu dovoljno udaljene
od jedinice, kabela za napajanje i drugih
AV komponenti kako biste izbjegli šumove
u prijemu.
Pričvrstite kraj FM antenskog kabela
samoljepljivom vrpcom.
Priprema AM antene u obliku
petlje
Odmotajte antenski
kabel omotan oko antene
i podignite stalak antene.
Priključivanje iPod/iPhone/iPad ili USB uređaja
Priključite iPod/iPhone/iPad ili USB uređaj na USB ulaz .
Za priključivanje iPod/iPhone/iPad* na USB
ulaz, upotrijebite USB kabel koji je isporučen
uz iPod/iPhone/iPad.
* Da biste vidjeli koji iPod/iPhone/iPad možete
upotrijebiti s ovim sustavom, pogledajte
„Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli”
(str. 24).
14CR
Uspravite antenu
i pričvrstite je u otvor
dok ne klikne.
Pripremanje bežične
LAN antene
Prilikom uspostavljanja bežične veze
postavite bežičnu antenu na stražnjoj
strani jedinice u okomiti položaj.
Početak rada
Napomena o indikatoru jačine signala
za bežičnu LAN mrežu
„ ” svijetli na zaslonu  kada je sustav
uključen i kad je uspostavljena bežična
LAN veza s pristupnom točkom.* Provjerite
status prijma LAN signala i instalirajte sustav
na mjestu na kojem je primljeni signal jak.
Što više segmenata ima, signal je jači.
*
također se prikazuje za mrežnu (LAN)
kabelsku vezu.
15CR
Pričvršćivanje pločica zvučnika
Pričvrstite isporučene pločice za donji dio
zvučnika kako biste spriječili klizanje.
16CR
Umetanje baterija
Početak rada
Umetnite dvije isporučene R6 baterije
(veličina AA),  najprije bočno, u skladu
s naznačenim polovima.
Napomene
• U uobičajenim uvjetima upotrebe baterije
bi trebale trajati oko 6 mjeseci.
• Ne miješajte stare baterije s novima, kao
ni različite vrste baterija.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije
kako biste izbjegli moguća oštećenja
uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
17CR
Postavljanje sata
Postavite sat pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
3
Uzastopce pritišćite / 
da biste postavili sat, a zatim
pritisnite
(unos) .
4
Koristite isti postupak
za namještanje minuta.
Napomena
Postavke sata vraćaju se na početne nakon
odspajanja kabela za napajanje ili u slučaju
nestanka struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Uzastopno pritišćite DISPLAY  za prikaz
sata. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.
Ako se sustav nalazi u načinu BLUETOOTH/
mrežne pripravnosti, sat se neće prikazati
pritiskom na DISPLAY .
1
Pritisnite / (napajanje) 
za uključivanje sustava.
2
Pritisnite TIMER MENU  da
biste odabrali način postavljanja
sata.
Ako treperi „PLAY SET”, uzastopce
pritišćite /  da biste odabrali
„CLOCK”, a zatim pritisnite
(unos) .
18CR
Radnje
Reproduciranje CD-DA/MP3 diska
Strana s naljepnicom (otisnuta strana)
Radnje
 (otvori/zatvori) 
1
2
3
Pritisnite CD FUNCTION .
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se „CD” ne prikaže
na zaslonu .
Pritisnite gumb  (otvori/zatvori)
 da biste otvorili ladicu
za disk .
Umetnite disk s označenom
stranom okrenutom prema gore.
4
Pritisnite gumb  (otvori/zatvori)
 da biste zatvorili ladicu za
disk .
5
Pritisnite gumb 
(reprodukcija/pauziranje) .
Reprodukcija počinje.
Kada se na zaslonu prikazuje „NO DISC”
U ladicu za disk nije umetnut disk ili
je umetnut disk koji se ne može
reproducirati na ovom sustavu.
Pogledajte „Mjere opreza” (str. 78)
i umetnite disk koji se može
reproducirati.
19CR
Napomene
Promjena načina reprodukcije
• Ako ne možete ukloniti disk, a „LOCKED” se
Pritisnite uzastopno PLAY MODE  dok
je uređaj za reprodukciju zaustavljen.
Možete odabrati način uobičajene
reprodukcije (indikator se neće prikazati
ili će se prikazati „FLDR”*), nasumične
reprodukcije (prikazat će se „SHUF” ili
„FLDR SHUF”*) ili programirana reprodukcija
(prikazat će se „PGM”).
•
•
•
prikazuje na zaslonu , obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Ne umećite disk nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde). To može
uzrokovati nepopravljivu štetu na sustavu.
Nemojte upotrebljavati diskove s vrpcama,
naljepnicama ili ostacima ljepila jer to može
uzrokovati kvar.
Kada uklanjate disk, ne dodirujte njegovu
površinu.
Način reprodukcije
Ostale radnje
Radnja
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
ponovno pokrenuli
reprodukciju, ponovno
pritisnite gumb.
* Kada se prikaže „FLDR” ili „FLDR SHUF”,
reproducirat će se sve datoteke iz odabrane
mape ili MP3 diska.
Prilikom reprodukcije CD-DA diska,
sustav izvodi istu operaciju kao uobičajena
(indikator se ne prikazuje) ili nasumičnu
reprodukciju „SHUF”.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  .
Kada se prikaže „PUSH STOP”
Odabir pjesme
ili datoteke
Pritisnite / .
Tijekom reprodukcije ne možete promijeniti
način reprodukcije. Zaustavite reprodukciju,
a zatim promijenite način reprodukcije.
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi
ili datoteci
Pritisnite i držite
/ 
(ili / 
na jedinici) tijekom
reprodukcije, a zatim
otpustite gumb na
željenom mjestu.
Napomena o načinu reprodukcije
20CR
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Pritisnite uzastopno
REPEAT  dok
se ne prikaže
„ ”(sve pjesme
ili datoteke) ili „ 1”
(jedna pjesma ili
datoteka).
Odabir mape
na MP3 disku
Pritisnite uzastopno
+/ .
Uklanjanje
diska
Pritisnite  
na jedinici.
Ako se kabel za napajanje iskopča dok je
sustav uključen, način reprodukcije vraća se
u način uobičajene reprodukcije.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
• „
” označava da će se sve pjesme ili
datoteke ponavljati dok ne zaustavite
reprodukciju.
• „ 1” označava da će se pojedinačna
pjesma ili datoteka ponavljati dok
ne zaustavite reprodukciju.
• Ako se kabel za napajanje iskopča dok
je sustav uključen, način ponavljanja
reprodukcije poništava se.
Napomene o načinu nasumične reprodukcije
• Ako je način nasumične reprodukcije
Radnje
postavljen na „SHUF”, sustav nasumičnim
redoslijedom reproducira sve pjesme
ili datoteke na disku. Ako je način
nasumične reprodukcije postavljen
na „FLDR SHUF”, sustav nasumičnim
redoslijedom reproducira sve pjesme
ili datoteke u odabranoj mapi.
• Kad isključite sustav, odabrani
način nasumične reprodukcije („SHUF”
ili „FLDR SHUF”) briše se, a način
reprodukcije vraća se u način uobičajene
reprodukcije (bez prikazivanja indikatora
ili „FLDR”).
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Ne spremajte bespotrebne mape ili
•
•
•
•
•
datoteke na disk koji ima na MP3
datoteke.
Sustav ne prepoznaje mape u kojima
nema MP3 datoteka.
Sustav može reproducirati MP3 datoteke
s datotečnim nastavkom „.mp3.”
Čak i ako naziv datoteke ima datotečni
nastavak „.mp3”, ako to nije audio MP3
datoteka, reproduciranje te datoteke
može prouzročiti snažan šum koji može
oštetiti sustav.
Maksimalni broj MP3 mapa i datoteka
kompatibilan s ovim sustavom:
– 999* mapa (uključujući korijensku
mapu)
– 999 datoteka
– 250 datoteka u jednoj mapi
– 8 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla)
Nije moguće jamčiti kompatibilnost
sa svim verzijama softvera za MP3
šifriranje/pisanje, CD-R/RW pogonima,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu prouzročiti šum, reprodukcija može
biti isprekidana ili se uopće ne može
pokrenuti.
* To obuhvaća mape u kojima nema MP3
datoteka ili drugih datoteka. Broj mapa
koje sustav može prepoznati može biti
manji od stvarnog broja mapa, ovisno
o strukturi mapa.
21CR
Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
Programirajte odabrane pjesme ili datoteke
pomoću gumba na daljinskom upravljaču.
3
Odaberite mapu
(samo MP3 disk).
• Pritisnite uzastopno
+/ 
za odabir željene mape.
• Pritisnite  ako želite
programirati sve datoteke u mapi.
4
Odaberite željeni broj pjesme ili
datoteke.
Pritisnite uzastopno /  dok
se ne prikaže željeni broj pjesme ili
datoteke.
Odabrani broj
pjesme ili datoteke
1
2
22CR
Pritisnite CD FUNCTION .
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se „CD” ne prikaže
na zaslonu .
Pritisnite uzastopno
PLAY MODE  dok se ne prikaže
„PGM” da biste odabrali način
programirane reprodukcije dok
je uređaj zaustavljen.
Ukupno vrijeme
reprodukcije odabrane
pjesme ili datoteke
5
Pritisnite
6
Ponovite korake 3 do 5 kako biste
programirali dodatne pjesme ili
datoteke.
.
„- -.- -” prikazuje se ako ukupno vrijeme
reprodukcije premaši 100 minuta
za CD-DA ili ako programirate
MP3 datoteke.
Možete programirati najviše
25 pjesama ili datoteka.
Ako se prikaže „STEP FULL”
Pokušali ste programirati 26 pjesama
ili datoteka.
Izbrišite programiranu pjesmu ili
datoteku i ponovno programirajte
novu pjesmu ili datoteku.
Pogledajte „Brisanje programa”
(str. 23).
7
Pritisnite  .
• Programirane datoteke ili pjesme
dostupne su dok ne uklonite disk
iz ladice za disk ili ne isključite kabel
za napajanje.
• Za ponovnu reprodukciju istog
programa pritisnite  .
Radnje
Vaš program pjesama ili datoteka
počinje s reprodukcijom.
Poništavanje programirane
reprodukcije
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen,
pritisnite uzastopno PLAY MODE  dok se
„PGM” ne prestane prikazivati.
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR  dok je zaustavljena
reprodukcija Svaki put kad pritisnete gumb
posljednja programirana pjesma ili datoteka
bit će izbrisana. Kada su sve programirane
pjesme ili datoteke izbrisane, prikazuje se
„NO STEP”.
Napomene
• Ako se disk izbaci nakon programiranja, sve
programirane pjesme ili datoteke izbrisat će se.
• Ako se kabel za napajanje iskopča dok je sustav
uključen, programirane pjesme ili datoteke
izbrisat će se.
23CR
Reprodukcija s iPod/iPhone/iPad uređaja
Možete reproducirati sadržaj s iPod/iPhone/
iPad uređaja ako ga povežete sa sustavom.
Uređajem iPod/iPhone/iPad možete
upravljati gumbima na sustavu.
Kompatibilni iPod/iPhone/
iPad modeli
Modeli uređaja iPod/iPhone/iPad koje
možete upotrebljavati s ovim sustavom
su sljedeći:
Kompatibilni
model
USB
povezivanje
AirPlay
povezivanje
iPod touch
(5. generacija)


iPod touch
(4. generacija)


iPod touch
(3. generacija)


iPod nano
(7. generacija)

—
iPod nano
(6. generacija)

—
iPod nano
(5. generacija)

—
iPod nano
(4. generacija)

—
iPod classic

—
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(4. generacija)


iPad mini


iPad
(3. generacija)


iPad 2


iPad


od travnja 2013.
24CR
„Made for iPod”, „Made for iPhone”,
i „Made for iPad” znači da je elektronička
oprema osmišljena za spajanje s uređajima
iPod, iPhone, ili iPad, te da je potvrđena
od strane razvojnog programera u skladu
sa standardima izvedbe tvrtke Apple. Tvrtka
Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja
ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i propisanim standardima. Napominjemo
da upotreba ove dodatne opreme
s uređajima iPod, iPhone ili iPad
može utjecati na bežičnu izvedbu.
1
Pritisnite USB FUNCTION .
2
Priključite USB kabel koji
je isporučen s uređajem
iPod/iPhone/iPad na USB ulaz 
na jedinici.
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se „USB” ne prikaže
na zaslonu .
• Za informacije o upotrebi uređaja
3
Priključite USB kabel koji
je isporučen s uređajem
iPod/iPhone/iPad na iPod/
iPhone/iPad.
•
Indikator funkcije na zaslonu  mijenja
se iz „USB” u „iPod”.
4
Kada se „iPod” prikaže
na zaslonu , pritisnite  
za početak reprodukcije.
Pomoću gumba na daljinskom upravljaču ili
jedinici sustava možete obavljati sljedeće
radnje.
Radnja
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite   ili  .
Da biste ponovno
pokrenuli reprodukciju,
ponovno pritisnite
gumb.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  .
Odabir pjesme
ili poglavlja
audio knjige/
podcasta
Pritisnite / .
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi
ili poglavlju
audio knjige/
podcasta
Držite pritisnuto
/ 
(/ 
na uređaju) tijekom
reprodukcije, a zatim
otpustite gumb
na željenom mjestu.
Punjenje uređaja
iPod/iPhone/iPad
Punjenje će automatski početi kada
priključite uređaj iPod/iPhone/iPad
na sustav i kada uključite sustav.
1
Uključivanje napajanja sustava.
2
Priključite iPod/iPhone/iPad
na USB ulaz na jedinici.
Radnje
Ostale radnje
iPod/iPhone/iPad pogledajte korisnički
priručnik za iPod/iPhone/iPad.
Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u slučaju da se podaci snimljeni na uređaju
iPod/iPhone/iPad izgube ili oštete tijekom
upotrebe uređaja iPod/iPhone/iPad
priključenog na ovaj sustav.
Pritisnite / (napajanje) 
za uključivanje sustava.
Za pojedinosti o priključivanju
pogledajte str. 14.
Započinje punjenje uređaja
iPod/iPhone/iPad. Pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku
za iPod/iPhone/iPad.
Za prekid punjenja uređaja iPod/iPhone/iPad
Pritisnite /  da biste isključili sustav,
a zatim odspojite iPod/iPhone/iPad.
Napomene o punjenju
• Ne možete puniti iPod/iPhone/iPad dok je
sustav isključen.
Napomene
• Ako tijekom punjenja USB uređaja ili
• Radne karakteristike sustava mogu
•
•
varirati, ovisno o specifikacijama uređaja
iPod/iPhone/iPad.
Nemojte prenositi sustav dok je na njega
priključen uređaj iPod/iPhone/iPad.
U protivnom može doći do kvara.
Da biste namjestili jačinu zvuka, pritisnite
VOLUME +/  na daljinskom upravljaču
ili koristite VOLUME kotačić  na jedinici.
•
iPod/iPhone/iPad uređaja sustav uđe u stanje
pripravnosti, punjenje će se zaustaviti. Prije
punjenja isključite funkciju automatskog stanja
pripravnosti. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Postavljanje funkcije Automatic Standby
(Automatsko stanje pripravnosti)” (str. 62).
Da biste vidjeli puni li se uređaj, provjerite ikonu
baterije na zaslonu uređaja iPod/iPhone/iPad.
25CR
Reprodukcija datoteke s USB uređaja
Audio datoteke pohranjene na USB
uređaj na sustavu možete reproducirati
priključivanjem USB memorije ili
USB uređaja na sustav.
Audio format koji se može reproducirati
na ovom sustavu je MP3/WMA*/AAC*.
Više informacija o kompatibilnim USB
uređajima potražite na web-mjestima
navedenima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM
(Digital Rights Management) ili datoteke
preuzete s online glazbene trgovine ne mogu
se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate
reproducirati neku od tih datoteka, sustav
će reproducirati sljedeću nezaštićenu
audio datoteku.
26CR
1
Pritisnite USB FUNCTION .
2
USB uređaj priključite izravno
ili pomoću USB kabela koji ste
dobili uz USB uređaj na USB
ulaz  na jedinici.
3
Pritisnite   kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se „USB” ne prikaže
na zaslonu .
Ostale radnje
Promjena načina reprodukcije
Pomoću gumba na daljinskom upravljaču
ili jedinici sustava možete obavljati
sljedeće radnje.
Pritisnite uzastopno PLAY MODE  dok
je uređaj za reprodukciju zaustavljen.
Možete odabrati način uobičajene
reprodukcije (neće se prikazati nikakav
indikator ili „FLDR”*1) ili nasumične
reprodukcije (prikazat će se „SHUF” ili
„FLDR SHUF”*2).
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
ponovno pokrenuli
reprodukciju, ponovno
pritisnite gumb.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Za nastavak
reprodukcije pritisnite
 *1. Za poništavanje
nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite  *2.
Odabir mape
Pritisnite uzastopno
+/ .
Odabir
datoteke
Pritisnite / .
Traženje
određenog
mjesta
u datoteci
Držite pritisnuto
/ 
(/  na uređaju)
tijekom reprodukcije,
a zatim otpustite gumb
na željenom mjestu.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Pritisnite uzastopno
REPEAT  dok
se ne prikaže „ ”
(sve audio datoteke)
ili „ 1” (jedna
audio datoteka).
*1
Kad se ne odabere nijedan indikator, sustav
reproducira sve datoteke na USB uređaju.
Kad se odabere „FLDR”, sustav reproducira sve
datoteke u odabranoj mapi na USB uređaju.
*2
Kad se odabere „SHUF”, sustav nasumično
reproducira sve audio datoteke na USB uređaju.
Kad se odabere „FLDR SHUF”, sustav nasumično
reproducira sve audio datoteke u odabranoj
mapi.
Radnje
Radnja
Napomena o načinu reprodukcije
Ako se kabel za napajanje iskopča dok
je sustav uključen, način reprodukcije
vraća se u način uobičajene reprodukcije.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
• „
*1
Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke,
sustav može nastaviti reprodukciju s drugog
mjesta.
*2
Kada se nastavak reprodukcije otkaže, zaslon
se vraća na broj mapa.
” označava da će se sve datoteke
ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.
• „ 1” označava da će se pojedinačna
datoteka ponavljati dok ne zaustavite
reprodukciju.
• Ako se kabel za napajanje iskopča dok
je sustav uključen, način ponavljanja
reprodukcije poništava se.
Napomena o načinu nasumične reprodukcije
Kad isključite sustav, odabrani način
nasumične reprodukcije („SHUF” ili
„FLDR SHUF”) briše se, a način reprodukcije
vraća se u način uobičajene reprodukcije
(bez prikazivanja indikatora ili „FLDR”).
27CR
Napomene
• Redoslijed reprodukcije na sustavu može se
•
•
•
•
•
•
•
•
razlikovati od redoslijeda reprodukcije
na priključenom digitalnom uređaju
za reprodukciju glazbe.
Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno
isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja dok
je sustav uključen mogu se oštetiti podaci
na USB uređaju.
Ako je priključivanje potrebno provesti
korištenjem USB kabela, priključite USB kabel
koji je isporučen uz USB uređaj i spojite se.
Pojedinosti o načinu rada potražite u priručniku
za korištenje isporučenom uz USB uređaj koji
želite spojiti.
Može proći neko vrijeme prije nego što
se prikaže poruka „READING”, ovisno o vrsti
priključenog USB uređaja.
USB uređaj ne povezujte putem USB razdjelnika.
Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima previše mapa ili datoteka, za čitanje
USB uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
Kod nekih USB uređaja za prijenos signala iz
sustava ili završetak čitanja USB-a može biti
potrebno dulje vrijeme.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su
audio datoteke na USB uređaju prvotno šifrirane
nekompatibilnim softverom, te datoteke mogu
prouzročiti šum ili kvar.
Maksimalni broj mapa i datoteka na USB uređaju
kompatibilan s ovim sustavom:
– 1000* mapa (uključujući korijensku mapu)
– 3000 datoteka
– 250 datoteka u jednoj mapi
– 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku
strukture stabla)
* To obuhvaća mape u kojima nema audio
datoteka i praznih mapa za reprodukciju.
Broj mapa koje sustav može prepoznati
može biti manji od stvarnog broja mapa,
ovisno o strukturi mapa.
• Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
• Mape u kojima nema audio datoteka sustav
neće prepoznati.
• Audio formati koje podržava sustav su:
– MP3: datotečni nastavak „.mp3”
– WMA: datotečni nastavak „.wma”
– AAC: datotečni nastavak „.m4a”, „.mp4”
ili „.3gp”
Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke
ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna se
datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke
može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.
28CR
Punjenje USB uređaja
Punjenje će automatski početi kada
priključite USB uređaj na sustav i kada
uključite sustav.
1
Uključivanje napajanja sustava.
2
Povežite USB uređaj na USB
priključnicu na glavnoj jedinici.
Pritisnite / (napajanje)  za
uključivanje sustava.
Za pojedinosti o priključivanju
pogledajte str. 14.
Prekidanje punjenja USB uređaja
Pritisnite /  da biste isključili sustav,
a zatim isključite USB kabel.
Napomene o punjenju
• USB uređaj ne možete puniti dok je sustav
•
isključen. Neki USB uređaji neće se moći puniti
zbog svojih značajki.
Ako tijekom punjenja USB uređaja ili USB uređaja
sustav uđe u stanje pripravnosti, punjenje će
se zaustaviti. Prije punjenja isključite funkciju
automatskog stanja pripravnosti. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Postavljanje funkcije
Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti)” (str. 62).
Priprema za BLUETOOTH vezu
Sustav podržava registraciju i povezivanje
BLUETOOTH uređaja i NFC-a, što omogućuje
podatkovnu komunikaciju jednostavnim
dodirivanjem određene lokacije.
Pojedinosti o NFC-u potražite u odjeljku
„Povezivanje jednim dodirom (NFC)”
(str. 32).
Što je uparivanje?
Da bi se BLUETOOTH uređaji povezali,
prethodno se moraju međusobno
registrirati. Uparivanje je radnja
registriranja dvaju uređaja.
Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti
jednom. No, u sljedećim slučajevima radnja
uparivanja mora se ponoviti:
• Informacije o uparivanju izbrisane su
tijekom popravka BLUETOOTH uređaja.
• Pokušali ste upariti sustav s više
od 10 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj se sustav može upariti sa
do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite
još jedan BLUETOOTH uređaj nakon
uparivanja s 9 uređaja, informacije
o uparivanju novog uređaja prebrisat će
informacije uređaja koji se povezao prvi.
• Informacije o registraciji uparivanja ovog
sustava izbrisane su s povezanog uređaja.
• Ako inicijalizirate sustav ili izbrišete
povijest uparivanja sustava, sve će
se informacije o uparivanju izbrisati.
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator funkcije BLUETOOTH na sredini
gumba BLUETOOTH  omogućuje uvid
u status funkcije BLUETOOTH.
Status sustava
Boja
Status
indikatora indikatora
Sustav je
u BLUETOOTH
stanju
pripravnosti
(kad je sustav
uključen)
Plavo
Polako treperi.
Tijekom
BLUETOOTH
uparivanja
Plavo
Brzo treperi.
Sustav se
pokušava
povezati
s BLUETOOTH
uređajem.
Plavo
Treperi.
Sustav je
uspostavio vezu
s BLUETOOTH
uređajem.
Plavo
Svijetli.
Radnje
Možete slušati glazbu sa svojeg
iPod/iPhone/iPad ili BLUETOOTH uređaja
putem bežične veze.
Prije upotrebe BLUETOOTH funkcije izvršite
uparivanje kako biste registrirali svoj
BLUETOOTH uređaj.
Sustav podržava BLUETOOTH A2DP
(Napredni profil audio distribucije) i AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile).
Pojedinosti potražite u odjeljku
„BLUETOOTH bežična tehnologija” (str. 80).
Napomene
• Pojedinosti o radu BLUETOOTH uređaja koji
•
se povezuje potražite u priručniku za upotrebu
isporučenom uz BLUETOOTH uređaj.
BLUETOOTH uređaj za povezivanje
mora podržavati A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
29CR
Omogućavanje prijma
AAC kodeka
S BLUETOOTH uređaja možete primati
podatke u formatu AAC kodeka. Da biste
to omogućili, postavite prijam u izborniku
opcija.
1 Pritisnite OPTIONS  za prikaz izbornika
postavki.
2 Pritisnite uzastopno /  za odabir
„BT AAC”, zatim pritisnite
.
3 Pritisnite uzastopno /  za odabir
„ON” ili „OFF”, zatim pritisnite
.
ON: za primanje u formatu AAC kodeka
OFF: za primanje u formatu SBC kodeka
Napomene
• Ako pokrenete postavljanje dok je uspostavljena
BLUETOOTH veza, veza će se prekinuti.
• Kada upotrebljavate proizvod tvrtke Apple,
•
ažurirajte softver na posljednju verziju.
Pojedinosti o ažuriranju potražite u priručniku
za rad isporučenom s proizvodom tvrtke Apple.
Ako dođe do prekida zvuka tijekom prijma
u formatu AAC kodeka, postavite BT AAC
izbornik na „OFF”.
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
1
Postavite BLUETOOTH koji treba
povezati na udaljenost unutar
1 metra od sustava.
2
Pritisnite
BLUETOOTH FUNCTION .
Primjer povezivanja
BLUETOOTH uređaj kao
što je „WALKMAN”*
* Da biste provjerili je li WALKMAN BLUETOOTH
uređaj ili ne, pogledajte priručnik za upotrebu
koji ste dobili uz WALKMAN.
30CR
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se ne prikaže
„BT AUDIO” na zaslonu .
Indikator funkcije BLUETOOTH
polako treperi plavo.
• Ako se sustav ranije automatski
povezao s BLUETOOTH uređajem,
pritisnite BLUETOOTH  na jedinici
tako da se prikaže „BT AUDIO” na
zaslonu .
3
• Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja,
Pritisnite i držite BLUETOOTH 
na jedinici 2 sekunde ili dulje.
Indikator funkcije BLUETOOTH brzo
treperi plavo i prikazuje se „PAIRING”
na zaslonu .
Sustav je u načinu uparivanja.
veza će se možda automatski
uspostaviti nakon što se dovrši
uparivanje.
Napomene
• „Zaporka” (glavni ključ) se može zvati
•
4
•
Kad se traženje dovrši, na zaslonu
BLUETOOTH uređaja prikazat će se
popis pronađenih uređaja.
Savjet
•
•
•
„SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)”
ili „SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)”.
Ako se ne prikaže, ponovno provedite
postupak od koraka 1.
Pri uspostavljanju veze s ovim sustavom
odaberite audio profil (A2DP, AVRCP)
na BLUETOOTH uređaju.
Ako BLUETOOTH uređaj ne podržava
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), nije moguće reproducirati
i zaustavljati reprodukciju na sustavu.
Pojedinosti o radu BLUETOOTH uređaja
koji se povezuje potražite u priručniku
za upotrebu isporučenom
uz BLUETOOTH uređaj.
Odaberite „SONY:CMT-SBT300W
(Bluetooth)” ili
„SONY:CMT-SBT300WB
(Bluetooth)” na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Ako se od vas zatraži da
na BLUETOOTH uređaju unesete
zaporku, unesite „0000”.
Možete provesti uparivanje ili pokušati uspostaviti
BLUETOOTH vezu s drugim BLUETOOTH uređajem
dok je uspostavljena BLUETOOTH veza s jednim
BLUETOOTH uređajem. Trenutačno uspostavljena
BLUETOOTH veza poništava se kad se uspješno
uspostavi BLUETOOTH veza s drugim uređajem.
Radnje
Uparite BLUETOOTH uređaj
i potražite ovaj sustav
BLUETOOTH uređajem.
• Ovaj se sustav prikazuje kao
5
„glavni kod”, „PIN kod”, „PIN broj” ili
„zaporka”, etc.
Pripravnost sustava za uparivanje poništava se
nakon oko 5 minuta. Ako uparivanje nije uspjelo,
ponovno provedite postupak od koraka 1.
Ako želite upariti nekoliko BLUETOOTH uređaja,
provedite postupak od koraka 1 do 6
pojedinačno za svaki BLUETOOTH uređaj.
Brisanje informacija o registraciji
uparivanja
1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION .
• Pritisnite uzastopno FUNCTION 
•
na jedinici dok se ne prikaže „BT AUDIO”
na zaslonu .
Kad je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, naziv uređaja postavljen za
povezani BLUETOOTH uređaj prikazuje se
na zaslonu  sustava. Pritisnite
BLUETOOTH  jedinici da biste prekinuli
vezu s BLUETOOTH uređajem da bi se
„BT AUDIO” prikazalo na zaslonu .
2 Pritisnite OPTIONS  za prikaz izbornika
postavki.
3 Pritisnite uzastopno /  za odabir
„DEL LINK”, zatim pritisnite
.
4 Pritisnite uzastopno /  za odabir
„OK”, zatim pritisnite
.
„COMPLETE” se prikazuje na zaslonu  i sve
su informacije o uparivanju izbrisane.
Napomena
6
Upravljajte BLUETOOTH
uređajem i uspostavite
BLUETOOTH.
Kad se uparivanje dovrši i uspostavi se
ispravna veza s BLUETOOTH uređajem,
natpis na zaslonu  promijenit
će se iz „BT AUDIO” u „PAIRING”,
a indikator funkcije BLUETOOTH, ,
polako treperi plavo.
Ako ste izbrisali informacije o uparivanju,
ne možete uspostaviti BLUETOOTH vezu ako
ponovno ne provedete uparivanje. Da biste
se ponovno povezali s BLUETOOTH uređajem,
morate unijeti zaporku na BLUETOOTH uređaju.
31CR
Povezivanje jednim
dodirom (NFC)
NFC tehnologija je za bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
NFC omogućuje podatkovnu komunikaciju
jednostavnim dodirivanjem određenog
mjesta uređajem.
Kompatibilni su pametni telefoni oni
opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni
operacijski sustav: Android verzija 2.3.3 ili
kasnija, s izuzetkom verzije Android 3.x).
Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti
informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Priprema na pametnom telefonu (Android)
Na pametni telefon mora se instalirati
aplikacija kompatibilna s NFC tehnologijom.
Ako se ne instalira, možete preuzeti
aplikaciju „NFC Easy Connect” s usluge
Google Play.
• U nekim državama i regijama nije moguće
preuzeti aplikaciju kompatibilnu s NFC
tehnologijom.
• Za neke pametne telefone, ova funkcija
možda je dostupna bez preuzimanja
aplikacije „NFC Easy Connect”. U tom
slučaju, rad i specifikacije pametnog
telefona mogu se razlikovati od opisa
u ovom priručniku. Pojedinosti potražite
u korisničkom priručniku isporučenom
uz pametni telefon.
2 Postavite pametni telefon da omogućite
NFC funkciju.
Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku
isporučenom uz pametni telefon.
O aplikaciji „NFC Easy Connect”
To je besplatna aplikacija posebno
namijenjena sustavu Android. Detaljne
informacije o aplikaciji „NFC Easy Connect”
potražite na internetu te preuzmite
aplikaciju.
• U nekim državama i regijama nije
moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu
s NFC tehnologijom.
Uspostavljanje veze s pametnim
telefonom jednim dodirom
Samo dodirnite sustav pametnim
telefonom. Sustav će se automatski
uključiti, a uparivanje i BLUETOOTH veza
uspostavljeni su.
1 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect”
na pametnom telefonu.
Provjerite prikazuje li se zaslon aplikacije.
2 Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
Dodirnite pametnim telefonom
oznaku N-Označite na jedinici i držite
tako dok pametni telefon ne zavibrira.
1 Pristupite web-mjestu u nastavku da biste
instalirali aplikaciju.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ako pristupate pomoću dvodimenzionalnog
koda
Pročitajte sljedeći dvodimenzionalni kod
za pristup.
32CR
Dovršite povezivanje pametnim telefonom
slijedeći upute na zaslonu.
U korisničkom priručniku pametnog telefona
potražite informacije o dijelu pametnog
telefona koji se upotrebljava za dodirni kontakt.
Prekid veze jednim dodirom
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom
oznaku N-Označite na jedinici.
Za prekid veze s povezanim uređajem
jednim dodirom
Radnje
Kad pametnim telefonom usklađenim
s NFC tehnologijom dodirnete jedinicu
dok je drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa
sustavom, prekinut će se veza s BLUETOOTH
uređajem, a sustav će se povezati
s pametnim telefonom.
Kad dodirnete pametni telefon
kompatibilan s NFC tehnologijom dok
je drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa
sustavom, BLUETOOTH uređaj odspojit
će se, a sustav će se povezati s pametnim
telefonom.
33CR
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
Možete upravljati BLUETOOTH uređajem koji
je uparen sa sustavom i reproducirati glazbu
pomoću BLUETOOTH veze.
Možete prilagoditi jačinu zvuka na sustavu
i reproducirati/zaustavljati povezanim
BLUETOOTH uređajem. Pojedinosti o radu
uređaja potražite u priručniku za rad koji
ste dobili uz BLUETOOTH uređaj.
2
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređajem.
Kad se veza uspostavi, prikazuje se
„CONNECT” na zaslonu  a zatim se
prikazuje naziv BLUETOOTH uređaja.
• Ako se sustav ranije automatski
povezao s BLUETOOTH uređajem,
moguće je da se automatski povezao
bez korisnikovog angažmana.
• Pojedinosti o radu BLUETOOTH
uređaja potražite u priručniku
za upotrebu isporučenom
uz BLUETOOTH uređaj.
Prije reprodukcije glazbe provjerite sljedeće:
• Funkcija BLUETOOTH BLUETOOTH uređaja
je omogućena.
• Uparivanje sa sustavom je dovršeno.
3
Pritisnite   kako biste
pokrenuli reprodukciju.
• Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda
ćete prethodno morati pokrenuti
uređaj za reprodukciju glazbe
BLUETOOTH uređaja.
• Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda
ćete morati dvaput pritisnuti  .
4
1
Pritisnite
BLUETOOTH FUNCTION .
Indikator funkcije BLUETOOTH polako
treperi plavo.
• Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se ne prikaže
„BT AUDIO” na zaslonu .
34CR
Pritisnite VOLUME +/ 
za namještanje jačine zvuka.
• Okrenite VOLUME kotačić 
na jedinici lijevo ili desno
za prilagodbu jačine zvuka.
• Ako se jačina zvuka ne može
promijeniti, prilagodite je
na BLUETOOTH uređaju.
Ostale radnje
Pomoću gumba na daljinskom upravljaču ili
jedinici sustava možete obavljati sljedeće
radnje.
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  *.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  .
Odabir mape
Pritisnite
Odabir
datoteke
Pritisnite / .
Traženje
određenog
mjesta u
datoteci
Držite pritisnuto
/ 
(or / 
na uređaju) tijekom
reprodukcije, a zatim
otpustite gumb na
željenom mjestu.
+/ .
Radnje
Radnja
* Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda ćete
morati dvaput pritisnuti  .
Napomena
Radnje opisane u ovom priručniku možda nisu
dostupne za određene BLUETOOTH uređaje.
K tome, ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja,
radnje se mogu razlikovati.
Da biste provjerili adresu povezanog
BLUETOOTH uređaja
Pritisnite DISPLAY  dok se prikazuje
naziv povezanog BLUETOOTH uređaja
na zaslonu . Adresa BLUETOOTH uređaja
prikazuje se u dva navrata na zaslonu
u trajanju od 8 sekundi.
Da biste poništili vezu s BLUETOOTH uređajem
Pritisnite BLUETOOTH  na jedinici.
„DISCONNECT” se pojavljuje na zaslonu .
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, veza će
se možda automatski poništiti nakon što
zaustavite reprodukciju.
35CR
Mrežne veze
Kako spojiti mrežu
Postavite mrežu nakon provjere mrežnog
okruženja. Pogledajte sljedeće opise.
Postavljanje bežične mreže
Odaberite odgovarajući način i započnite
stvaranje mrežnih postavki. Nemojte spajati
mrežni (LAN) kabel sa sustavom.
• 1. opcija: Način za upotrebu aplikacije
za pametne telefone ili tablete
(Android uređaj/iPhone/iPod touch/iPad)
(str. 37)
• 2. opcija: Način ručnog postavljanja
pomoću traženja pristupne točke
(za računalo/Mac) (str. 38)
• 3. opcija: Način za upotrebu potisnog
gumba WPS na pristupnoj točki koja
podržava WPS (str. 40)
Postavljanje za žičanu mrežu
• 4. opcija: DHCP način (str. 41)
Savjet
Za spajanje fiksne IP adrese i postavljanje proxy
poslužitelja upotrijebite zaslon u 8. koraku odjeljka
„2. opcija: Način ručnog postavljanja pomoću
traženja pristupne točke (za računalo/Mac)”
(str. 38).
36CR
Postavljanje bežične mreže
Napomena
2
Besplatna aplikacija može se preuzeti
s usluge „Google Play” za uređaje
Android ili s usluge „App Store”
za iPhone/iPod touch/iPad
na web-mjestu.
1. opcija: Način za upotrebu
aplikacije za pametne
telefone ili tablete
(Android uređaj/iPhone/
iPod touch/iPad)
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
iOS
https://itunes.apple.com/au/app/
ns-setup/id537150314?mt=8
Napomene
Ako pristupate pomoću
dvodimenzionalnog koda
• Prije početka postupka imajte na umu da vaša
•
•
1
Preuzmite aplikaciju „NS Setup”.
Mrežne veze
Kada postavljate bežičnu mrežu, SSID mogu biti
potrebni (naziv bežične mreže) i sigurnosni ključ
(WEP ili WPA ključ). Sigurnosni ključ (ili mrežni
ključ) šifrirani je ključ koji ograničava uređaje
s kojima se može uspostaviti komunikacija.
Upotrebljava se za omogućavanje više razine
sigurnosti za uređaje koji komuniciraju putem
bežičnog LAN usmjerivača/pristupne točke.
Wi-Fi mreža neće biti zaštićena dok se
postavljanje ne dovrši. Nakon dovršetka
postavljanja Wi-Fi mreža ponovo će biti
zaštićena kada postavite bežičnu LAN zaštitu.
Sljedeći postupak mora se dovršiti u roku
od 30 minuta. Ako ga ne uspijete dovršiti,
isključite sustav i krenite ponovo od 1. koraka.
Ako dođe do problema tijekom postavljanja
mreže, počnite ponovo od 1. koraka.
Pročitajte sljedeći dvodimenzionalni
kod za pristup.
Android
Imajte naziv bežične mreže (SSID)
i sigurnosni ključ bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke
spremne za referencu.
iOS
SSID (naziv bežične mreže)
Aplikaciju možete jednostavno potražiti
ako upišete „NS Setup” u zaslon
za pretraživanje.
Sigurnosni ključ (WEP ili WPA ključ)
Za SSID i sigurnosni ključ pogledajte
upute za usmjerivač za bežični
LAN/pristupnu točku.
3
Pritisnite / (napajanje) 
za uključivanje sustava.
37CR
4
Pritisnite OPTIONS  za prikaz
izbornika postavki.
5
Pritisnite uzastopno / 
za odabir opcije „NW RESET”,
zatim pritisnite
. Kada
se na zaslonu pojavi „OK”,
pritisnite
.
2. opcija: Način ručnog
postavljanja pomoću
traženja pristupne točke
(za računalo/Mac)
Napomena
Imajte na umu da vaša Wi-Fi mreža neće biti
zaštićena dok se postavljanje ne dovrši. Nakon
dovršetka postavljanja Wi-Fi mreža ponovo će biti
zaštićena kada postavite bežičnu LAN zaštitu.
Sustav se automatski isključuje.
6
Pritisnite / (napajanje) 
za uključivanje sustava.
1
Kada
treperi na zaslonu , izvedite
sljedeću radnju.
SSID (naziv bežične mreže)
Tijekom postavljanja uređajima
iPhone/iPod touch/iPad
S Početnog zaslona idite na [Settings]
(Postavke) - [Wi-Fi] (Wi-Fi) i odaberite
„Sony_Wireless_Audio_Setup”.
Ako se ne pojavi
„Sony_Wireless_Audio_Setup”,
pričekajte dok
ne počne treperiti
na zaslonu , zatim ponovo izvedite
pretraživanje.
7
Pokrenite aplikaciju „NS Setup”.
8
Izvedite postavljanje, slijedite
upute na zaslonu.
Kada je postavljanje završeno, pritisnite
gumb „Play test sound” za potvrdu
radnje sustava reprodukcijom testnog
zvuka.
Imajte naziv bežične mreže (SSID)
i sigurnosni ključ bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke
spremne za referencu.
Sigurnosni ključ (WEP ili WPA ključ)
Za SSID i sigurnosni ključ pogledajte
upute za usmjerivač za bežični
LAN/pristupnu točku.
2
Pritisnite OPTIONS  za prikaz
izbornika postavki.
3
Pritisnite uzastopno / 
za odabir opcije „NW RESET”,
zatim pritisnite
.
Sustav se automatski isključuje.
4
Pritisnite / (napajanje) 
za uključivanje sustava.
5
Spojite jedinicu i Mac ili osobno
računalo.
Napomene
• Ako se ne pojavi „Sony_Wireless_Audio_Setup”,
ponovite korake od 4 nadalje.
• Nemojte spajati mrežni (LAN) kabel.
38CR
Za Mac OS X
Uključite Mac.
Odaberite ikonu
na vrhu
zaslona.
Odaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
na popisu mreža.
6
Pristupite zaslonu [Sony Network
Device Setting] (Postavka Sony
mrežnog uređaja).
Za Mac
Pokrenite Safari i odaberite [Bonjour]
pod
([Bookmarks] (Knjižne
oznake)), zatim odaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].
Za Windows 8 (Windows UI)
Uključite računalo.
Premjestite pokazivač miša u gornji
desni (ili donji desni) kut na Start
(Početnom) zaslonu da biste prikazali
gumbiće i odaberite [Settings]
(Postavke).
Pomoću dodirne ploče prikažite
gumbiće prevlačenjem s desnog
kraja Start (Početnog) zaslona
i odaberite [Settings] (Postavke).
Za računalo
Pokrenite preglednik i upišite jedan
od sljedećih URL-ova u adresnu traku
preglednika.
Mrežne veze
7
Odaberite željeni jezik kada se
pojavi zaslon [Language Setup]
(Postavljanje jezika).
8
Odaberite [Network Settings]
(Mrežne postavke) iz izbornika.
Odaberite ili dodirnite ikonu
ili
.
Odaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
na popisu mreža.
Za Windows 7/Windows 8
Uključite računalo.
Kliknite ili dodirnite radnu površinu
na Start (Početnom) zaslonu.
Odaberite ikonu
ili
na dnu
zaslona.
Odaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
na popisu mreža.
Za Windows Vista
Uključite računalo.
Kliknite ikonu
na dnu zaslona.
Odaberite [Connect to a network]
(Poveži s mrežom).
Odaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
na popisu mreža.
Mrežne postavke
39CR
9
Odaberite SSID bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke,
zatim unesite sigurnosni ključ
(ako je primjenjivo).
3. opcija: Način za upotrebu
potisnog gumba WPS
na pristupnoj točki koja
podržava WPS
1
Provjerite je li mrežni (LAN) kabel
(ne isporučuje se) isključen.
Isključite mrežni (LAN) kabel dok
je isključen kabel za napajanje ako
je mrežni (LAN) kabel spojen.
SSID
10 Odaberite [Apply] (Primijeni).
2
Pritisnite OPTIONS  za prikaz
izbornika postavki.
11
3
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „WPS”, zatim
pritisnite
.
Odaberite [OK] (U redu)
u prikazanom prozoru.
Sustav se automatski ponovo pokreće.
„OK” se pojavljuje na zaslonu .
12
Spojite Mac ili računalo
s bežičnim LAN usmjerivačem/
pristupnom točkom koje ćete
upotrijebiti.
Napomena
• Da biste otkazali postavku, pritisnite
/  za odabir opcije „CANCEL”,
zatim pritisnite
.
4
Pritisnite
5
Pritisnite gumb WPS
na pristupnoj točki.
Ovaj postupak mora se dovršiti u roku
od 30 minuta. Ako ga ne uspijete dovršiti,
krenite ponovo od koraka 3.
.
„WPS” treperi.
Gumb WPS*
* Položaj i oblik gumba WPS razlikuju
se ovisno o modelu pristupne točke.
Savjet
Pogledajte upute za rad bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke za pojedinosti
o gumbu WPS.
40CR
Postavljanje žičanih mreža
4. opcija: DHCP način
1
Provjerite jesu li računalo
i usmjerivač uključeni.
2
Spojite sustav i usmjerivač
pomoću mrežnog (LAN) kabela
(ne isporučuje se).
3
Spojite usmjerivač i računalo
pomoću drugog mrežnog (LAN)
kabela (ne isporučuje se) ili
bežične LAN veze.
Mrežne veze
Obično je DHCP postavka postavljena
na ON (Uključeno) kada spajate računalo
s mrežom.
Isprobajte sljedeći način ako upotrebljavate
žičanu mrežu.
Postavite DHCP postavku računala na ON
(Uključeno) unaprijed.
Mrežni (LAN) kabel
(ne isporučuje se) ili
bežična LAN veza
Mrežni LAN kabel
(ne isporučuje se)
4
Uključite sustav.
svijetli na zaslonu  kada
se uspostavi veza.
41CR
Slušanje audiosadržaja pomoću
opcije DLNA (engl. Digital Living
Network Alliance)
Audiosadržaj možete reproducirati
na poslužiteljima koji su usklađeni
s opcijom DLNA, kao što je računalo
ili mrežni snimač itd., na ovom sustavu
upravljanjem poslužiteljem pomoću
aplikacije „Network Audio Remote”*.
Uređaj kontrolera usklađen s opcijom
DLNA-(uređaj za daljinsko upravljanje itd.)
potreban je za rad.
Možete upotrijebiti Windows 7/Windows 8
kao poslužitelj i kao kontroler.
Uređaj s kontrolerom Network
Audio Remote* ili DLNA
Poslužitelj
Kontrola
Uređaj
za reprodukciju
kojim upravlja
mreža
(ovaj sustav)
Pristup
Isporuka
* Network Audio Remote je aplikacija za iOS
i Android. Sony omogućuje aplikaciju
„Network Audio Remote” besplatno.
Za pojedinosti pogledajte sljedeće
web-mjesto.
Besplatna aplikacija može se preuzeti
s usluge „Google Play” za uređaje
Android ili s usluge „App Store”
za iPhone/iPod Touch/iPad na web-mjestu.
Aplikaciju možete jednostavno potražiti
ako upišete „Network Audio Remote”
u zaslon za pretraživanje.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8
Ako pristupate pomoću dvodimenzionalnog
koda
Pročitajte sljedeći dvodimenzionalni kod
za pristup.
42CR
Android
iOS
Sustav može reproducirati audio sadržaj
pohranjen na poslužitelju u formatima MP3,
linearni PCM, WMA i AAC*. Audio sadržaj
sa zaštitom autorskih prava DRM
(Upravljanje digitalnim pravima) ne može se
reproducirati na ovom sustavu.
* Sustav može reproducirati datoteke AAC samo
s nastavcima „.m4a”, „.mp4” ili „.3gp”.
Napomene
• Općenito je potrebno neko vrijeme
•
•
da se prepozna svaki uređaj usklađen
za DLNA-koji je trenutačno u upotrebi kada
uživate u audiosadržaju preko kućne mreže.
Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke
u formatu WMA sa zaštitom autorskih
prava DRM. Ako se datoteka WMA ne može
reproducirati na ovom sustavu, provjerite
svojstva datoteke na računalu kako biste vidjeli
ima li zaštitu autorskih prava-DRM.
Otvorite mapu ili nosač podataka gdje
je pohranjena datoteka WMA i kliknite desnom
tipkom miša na datoteku kako bi se prikazao
prozor [Property] (Svojstvo). Ako postoji kartica
[Licence] (Licenca), datoteka ima zaštitu
autorskih prava DRM i ne može se reproducirati
na ovom sustavu.
Nećete moći reproducirati neki sadržaj
s proizvodima DLNA CERTIFIED.
Savjet
Funkcija mreže dostupna je reprodukcijom
aduiosadržaja na poslužiteljima ili uređaju
kontroleru koji su usklađeni s opcijom DLNA ,
iako je ne možete odabrati pomoću funkcijskih
gumba na jedinici sustava.
Slušanje audiosadržaja
na računalu sa sustavom
Windows 8
Windows 8 podržava DLNA1.5. Windows 8
može se upotrijebiti kao poslužitelj
i kontroler. Jednostavno možete slušati
audiosadržaj na poslužitelju pomoću
funkcije [Play To] (Reproduciranje na
uređaju) sustava Windows 8.
Kontrola i isporuka
Uređaj za reprodukciju
kojim upravlja mreža
(ovaj sustav)
Napomena
Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati
od prikazanih stavki u ovom odjeljku, ovisno
o verziji operacijskog sustava ili računalnog
okruženja. Pojedinosti potražite u pomoći
za računalo.
Odaberite ikonu
3
Desnom tipkom miša kliknite
naziv spojene mreže ili ga
pritisnite i držite te odaberite
[Turn sharing on or off]
(Uključivanje ili isključivanje
dijeljenja).
ili
.
Mrežne veze
DLNA kontroler/Poslužitelj
(računalo sa sustavom
Windows 8)
2
Postavljanje računala
sa sustavom Windows 8
1
Premjestite pokazivač miša
u gornji desni (ili donji desni)
kut na Start (Početnom) zaslonu
da biste prikazali gumbiće
i odaberite [Settings] (Postavke).
Pomoću dodirne ploče prikažite
gumbiće prevlačenjem s desnog
kraja početnog zaslona, zatim
odaberite [Settings] (Postavke).
43CR
4
Odaberite [Yes, turn on sharing
and connect to devices]
(Da, uključi zajedničko korištenje
i poveži se s uređajima).
3
Premjestite pokazivač miša
u gornji desni (ili donji desni)
kut na Start (Početnom) zaslonu
da biste prikazali gumbiće
i odaberite [Devices] (Uređaji).
Pomoću dodirne ploče prikažite
gumbiće prevlačenjem s desnog
kraja početnog zaslona i odaberite
[Devices] (Uređaji).
Slušanje audiosadržaja
pohranjenog na računalu
sa sustavom Windows 8
Upotreba opcije „Music” (Glazba) sustava
Windows 8 (Windows UI)
4
1
2
44CR
Odaberite [Music] (Glazba)
na Start (Početnom) zaslonu.
Odaberite željeni audiosadržaj
i reproducirajte ga.
Odaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Sustav ulazi u način funkcije mreže
i odabrani se audiosadržaj reproducira.
Upotreba aplikacije Windows Media Player
1
4
Desnom tipkom miša kliknite
na Start (Početni) zaslon.
Odaberite [Play To]
(Reproduciranje na uređaju)
iz izbornika.
Pomoću dodirne ploče prevucite Start
(Početni) zaslon od dna prema vrhu
i odaberite [All apps] (Sve aplikacije)
u donjem desnom kutu zaslona.
5
2
Mrežne veze
Pojavljuje se popis uređaja.
Odaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Odaberite [Windows
Media Player].
Sustav ulazi u način funkcije mreže
i odabrani se audiosadržaj reproducira.
3
Desnom tipkom miša kliknite
željeni audiosadržaj ili ga
pritisnite i držite.
45CR
Postavljanje DLNA kontrolera za upotrebu
ovog računala
1
3
Kliknite ili dodirnite
[Stream] (Strujanje) odaberite
[More streaming options]
(Dodatne mogućnosti strujanja).
4
Provjerite jesu sli svi uređaji
omogućeni.
Desnom tipkom miša kliknite
na Start (Početni) zaslon.
Pomoću dodirne ploče prevucite Start
(Početni) zaslon od dna prema vrhu
i odaberite [All apps] (Sve aplikacije)
u donjem desnom kutu zaslona.
2
Odaberite [Windows
Media Player].
Ako nisu, odaberite [Allow All]
(Dopusti sve) i otvorite zaslon
[Allow All Media Devices]
(Dopusti sve medijske uređaje).
Odaberite [Allow al the PCs and
Media Devices] (Dopusti sva računala
i medijske uređaje).
5
Odaberite [OK] (U redu)
za zatvaranje zaslona.
Postavka je sada dovršena. Možete
slušati glazbu pohranjenu na računalu
pomoću DLNA kontrolera.
46CR
Slušanje audiosadržaja
na računalu sa sustavom
Windows 7
2
Windows 7 podržava DLNA1.5. Windows 7
može se upotrijebiti kao poslužitelj
i kontroler. Jednostavno možete slušati
audiosadržaj na poslužitelju pomoću
funkcije [Play To] (Reproduciranje
na uređaju) sustava Windows 7.
Odaberite [Public network]
(Javna mreža)
u [View your active networks]
(Prikaz aktivnih mreža).
Ako zaslon prikazuje nešto drugo,
a ne [Public network] (Javna mreža),
idite na 5. korak.
Kontrola i isporuka
Mrežne veze
DLNA kontroler/Poslužitelj
(računalo sa sustavom
Windows 7)
Uređaj za reprodukciju
kojim upravlja mreža
(ovaj sustav)
Pojavljuje se zaslon
[Set Network Location]
(Postavljanje mrežnog mjesta).
Napomena
Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati
od prikazanih stavki u ovom odjeljku, ovisno
o verziji operacijskog sustava ili računalnog
okruženja. Pojedinosti potražite u pomoći
za računalo.
3
Odaberite [Home network]
(Kućna mreža) ili [Work network]
(Uredska mreža) u skladu
s okruženjem u kojem se koristi
sustav.
4
Slijedite upute prikazane
na zaslonu u skladu
s okruženjem u kojem
se koristi sustav.
Postavljanje računala
sa sustavom Windows 7
1
Idite na [Start] (Započni) –
[Control Panel] (Upravljačka
ploča) i odaberite [View network
status and tasks] (Prikaz mrežnog
stanja i zadataka) pod [Network
and Internet] (Mreža i internet).
Pojavljuje se zaslon [Network and
Sharing Center] (Centar za mreže
i zajedničko korištenje).
Savjet
Ako se željena stavka ne pojavi na zaslonu,
pokušajte promijeniti vrstu prikaza opcije
Control Panel (Upravljačka ploča).
Kada završite s promjenom,
potvrdite da je stavka
u [View your active networks]
(Prikaz aktivnih mreža) promijenjena
u [Home network] (Kućna mreža)
ili [Work network] (Uredska mreža)
na zaslonu [Network and
Sharing Center] (Centar za mreže
i zajedničko korištenje).
47CR
5
6
Odaberite [Change advanced
sharing settings]
(Promjena naprednih postavki
zajedničkog korištenja).
Odaberite [Choose media
streaming options...] (Odabir
mogućnosti strujanja medijskih
sadržaja...) u [Media streaming]
(Strujanje medijskih sadržaja).
8
Odaberite [Allow All]
(Dopusti sve).
Otvara se zaslon
[Allow All Media Devices]
(Dopusti sve medijske uređaje). Ako su
svi uređaji u lokalnoj mreži postavljeni
na [Allowed] (Dopušteno) za pristup
mreži, odaberite [OK] (U redu)
i zatvorite zaslon.
9
Odaberite [Allow all computers
and media devices] (Dopusti sva
računala i medijske uređaje).
[OK] (U redu)
10 Odaberite
za zatvaranje zaslona.
Slušanje audiosadržaja
pohranjenog na računalu
sa sustavom Windows 7
7
48CR
Ako se [Media streaming is not
turned on] (Strujanje medijskih
sadržaja nije uključeno) prikazuje
na zaslonu Media streaming
options (Mogućnosti strujanja
medijskih sadržaja), odaberite
[Turn on media streaming]
(Uključi strujanje medijskih
sadržaja).
1
Pokrenite [Windows
Media Player]
sustava Windows 7.
2
Odaberite željeni audiosadržaj,
zatim kliknite desnu tipku miša.
3
Odaberite [Play To]
(Reproduciranje na uređaju)
iz izbornika.
Slušanje audiosadržaja
na računalu sa sustavom
Windows Vista/Windows XP
Morate postaviti Windows Media Player 11
za slušanje glazbe pomoću sustava
Windows Vista/Windows XP* kao
poslužitelja.
*
Napomena
4
Odaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati
od prikazanih stavki u ovom odjeljku, ovisno
o verziji operacijskog sustava ili računalnog
okruženja. Pojedinosti potražite u pomoći
za računalo.
Mrežne veze
Pojavljuje se popis uređaja.
Windows Media Player 11 nije tvornički
instaliran na sustavu Windows XP. Pristupite
web-mjestu Microsoft, preuzmite instalacijski
program, a zatim instalirajte Windows
Media Player 11 na računalo.
Ažurirajte softversku verziju računala
na XP Service Pack 2 ili noviju verziju, zatim
instalirajte Windows Media Player 11. Ne možete
instalirati Windows Media Player 11 na verzijama
sustava XP koje prethode verziji Service Pack 2.
Postavljanje
računala sa sustavom
Windows Vista/Windows XP
1
Idite na [Start] (Započni) –
[All Programs] (Svi programi)
i odaberite [Windows
Media Player].
Windows Media Player 11 se pokreće.
Sustav ulazi u način funkcije mreže
i odabrani se audiosadržaj reproducira.
2
Odaberite [Media Sharing...]
(Zajedničko korištenje
multimedijskih sadržaja...)
u izborniku [Library] (Biblioteka).
Ako upotrebljavate Windows XP, idite
na 8. korak.
49CR
3
Kada je prikazano
, odaberite
[Networking...] (Rad s mrežom...).
6
Potvrdite da je [Location type]
(Vrsta mjesta) promijenjeno
u [Private] (Privatno) i odaberite
[Close] (Zatvori).
7
Potvrdite da je opcija
[(Private network)] (Privatna
mreža) prikazana u zaslonu
[Network and Sharing Center]
(Centar za mreže i zajedničko
korištenje) i zatvorite zaslon.
8
Ako nije stavljena kvačica
pored [Share my media]
(Dopusti zajedničko korištenje
mojih multimedijskih datoteka)
na zaslonu [Media Sharing]
(Zajedničko korištenje
multimedijskih sadržaja) koji
je prikazan u 2. koraku, dodajte
kvačicu pored [Share my media]
(Dopusti zajedničko korištenje
mojih multimedijskih datoteka),
zatim odaberite [OK] (U redu).
Pojavljuje se zaslon [Network and
Sharing Center] (Centar za mreže
i zajedničko korištenje).
4
Odaberite [Customize]
(Prilagodi).
Pojavljuje se zaslon
[Set Network Location]
(Postavljanje mrežnog mjesta).
5
Stavite kvačicu pored [Private]
(Privatno) i odaberite [Next]
(Sljedeće).
Prikazuje se popis uređaja koji se mogu
povezati.
9
50CR
Odaberite opciju [Settings...]
(Postavke...) koja se prikazuje
pored [Share my media to:]
(Dopusti zajedničko korištenje
mojih multimedijskih
datoteka na:).
kvačicu pored
10 Stavite
[Allow new devices and
computers automatically]
(Automatski dopusti nove
uređaje i računala) i odaberite
[OK] (U redu).
Mrežne veze
Napomena
Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite
da se sustav može povezati s računalom
i reproducirati audio podatke na sustavu.
Slušanje audiosadržaja
pohranjenog
na računalu sa sustavom
Windows Vista/Windows XP
Audiosadržaj možete reproducirati pomoću
DLNA kontrolera.
51CR
Upotreba internetskog emitiranja glazbe
(Glazbene usluge)
Na internetu možete slušati različita
internetska emitiranja glazbe bez upotrebe
računala. Za slušanje internetskog
emitiranja glazbe, instalirajte aplikaciju
„Network Audio Remote” na mobilni uređaj
i upotrijebite mobilni uređaj kao kontroler.
1
Preuzmite aplikaciju
„Network Audio Remote”.
Kontroler
Kontrola
Pristup
Isporuka
Internet
Ovaj sustav
Priprema mobilnog uređaja
za kontroler
Pripremite mobilni uređaj kao što
je pametni telefon ili tablet da biste
ga upotrebljavali kao kontroler.
Besplatna aplikacija može se preuzeti
s usluge „Google Play” za uređaje
Android ili s usluge „App Store”
za iPhone/iPod touch/iPad na
web-mjestu.
Aplikaciju možete jednostavno potražiti
ako upišete „Network Audio Remote”
u zaslon za pretraživanje.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/
id398312883?mt=8
Ako pristupate pomoću
dvodimenzionalnog koda
Pročitajte sljedeći dvodimenzionalni
kod za pristup.
Android
Napomene
• Prije upotrebe internetskog emitiranja glazbe,
•
provjerite sljedeće:
– Provjerite jesu li sustav i mobilni uređaj
spojeni na istu mrežu.*
– Provjerite je li sustav uključen.
– Provjerite jesu li sustav i mobilni uređaj
spojeni na internet.*
– Provjerite je li kontroler prepoznao sustav.
* Za pojedinosti pogledajte „Kako spojiti
mrežu” (str. 36).
Morate registrirati sustav kako biste upotrijebili
Music Unlimited.
Pojedinosti o registraciji potražite na sljedećem
web-mjestu (samo oceanijski model):
http://munlimited.com/home
52
CR
iOS
Uživanje u internetskom
emitiranju glazbe
3
Odaberite [Music Services]
(Glazbene usluge) u [Browse
Music] (Pregledavanje glazbe).
4
Odaberite [Music Unlimited]
ili [vTuner].
Savjet
Zasloni koji su upotrijebljeni u sljedećem odjeljku
odnose se na iPad. Zasloni uređaja Android ili
iPhone/iPod touch razlikuju se.
Dodirnite ili kliknite na ikonu
na zaslonu uređaja Android ili
iPhone/iPod touch/iPad.
2
Odaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)]
na popisu.
Mrežne veze
1
Usluge koje se pojavljuju na popisu
mogu se razlikovati s obzirom
na područje. Odaberite
[Music Unlimited] ili [vTuner].
5
Odaberite željeni sadržaj
za reprodukciju i pokrenite
reprodukciju.
Savjet
Ako reprodukcija ne započne, ponovno izvedite
postupak od 1. koraka.
53CR
Potvrđivanje/uređivanje naziva
uređaja
Možete potvrditi i urediti naziv uređaja
ove jedinice pomoću zaslona postavki
Device Details (Detalji o uređaju)
na pregledniku.
Naziv uređaja
Savjeti
• Vrlo glasan zvuk može izlaziti iz jedinice kada
•
•
54CR
postavite preveliku glasnoću pomoću uređaja
Android ili iPhone/iPod touch/iPad.
Pojedinosti o upotrebi Android OS ili iOS
potražite u Pomoći za svaki OS.
Za pojedinosti o upotrebi aplikacije
„Network Audio Remote” dodirnite/kliknite
na ikonu Pomoći ili Opcije te aplikacije.
Upotreba opcije AirPlay
Glazbu pohranjenu na Mac ili osobnom
računalu možete reproducirati u opcijama
iTunes, iPhone, iPod touch, iPad na ovom
sustavu pomoću opcije AirPlay.
Glazbu možete reproducirati bežično bez
spajanja sustava s drugim uređajem.
2
Odaberite ikonu
u donjem
desnom kutu zaslona iPhone,
iPod touch ili iPad ili prozor
iTunes.
iPhone, iPod touch ili iPad
Mrežne veze
Kontrola i emitiranje
Kompatibilni iPhone/iPod touch/
iPad modeli
iPod touch (5. generacija), iPod touch
(4. generacija), iPod touch (3. generacija),
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (4. generacija), iPad mini, iPad
(3. generacija), iPad 2, iPad: iOS4.3.3
ili novija verzija
Mac, PC: iTunes10.2.2 ili novija verzija
Napomene
iTunes
• Pogledajte „Kompatibilni iPhone/iPod touch/
•
•
1
iPad modeli” na ovoj stranici za pojedinosti
o podržanim verzijama aplikacija iOS ili iTunes.
Ažurirajte iOS ili iTunes na najnovije verzije prije
upotrebe s ovim sustavom.
Pogledajte priručni za rad za uređaj
za pojedinosti o radu opcija iPhone, iPod touch,
iPad, iTunes ili AirPlay.
Pokrenite aplikaciju uređaja
iPhone, iPod touch, iPad ili
iTunes.
55CR
3
Savjeti
Odaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] na izborniku AirPlay
aplikacije iTunes ili uređaja
iPhone, iPod touch ili iPad.
• Ako reprodukcija ne započne, ponovno izvršite
iPhone, iPod touch ili iPad
•
postupak od koraka 1.
• Vrlo glasan zvuk može izlaziti iz sustava kada
•
•
iTunes
4
Pokrenite reprodukciju
audiosadržaja na uređajima
iPhone, iPod touch, iPad ili
na iTunes.
Sustav ulazi u način funkcije AirPlay
i odabrani se audiosadržaj reproducira.
Potvrđivanje/uređivanje naziva uređaja
Možete potvrditi i urediti naziv uređaja
ovog sustava pomoću zaslona postavki
na pregledniku.
Pogledajte zaslon Device Details
(Detalji o uređaju) u 8. koraku zaslona
„Device Details” (Detalji o uređaju) (str. 39)
za pojedinosti.
Uređeni naziv uređaja može se vratiti
izvođenjem radnje „NW RESET” (str. 38).
56CR
postavite preveliku glasnoću pomoću uređaja
iPhone, iPod touch, iPad ili iTunes.
Za pojedinosti o upotrebi opcije iTunes
pogledajte Pomoć opcije iTunes.
Jačina zvuka na uređajima iPhone, iPod touch,
iPad ili servisu iTunes možda se neće moći
uskladiti s razinom glasnoće ovog sustava.
Funkcija AirPlay dostupna je reprodukcijom
audiosadržaja na uređajima iPhone/iPod touch/
iPad, iako je ne možete odabrati pomoću
funkcijskih gumba na jedinici sustava.
Upotreba aplikacije „WALKMAN”
na uređaju Xperia/Xperia Tablet
Glazbu pohranjenu na uređaju Xperia/
Xperia Tablet možete na ovom sustavu
reproducirati pomoću aplikacije
„WALKMAN”.
Xperia/Xperia Tablet
Mrežne veze
Kontrola i emitiranje
Napomene
• Ažurirajte Android OS na najnoviju verziju prije
upotrebe s ovim sustavom.
• Pojedinosti potražite u priručniku za rad uređaja
Xperia/Xperia Tablet.
1
2
Pokrenite aplikaciju „WALKMAN”
na uređaju Xperia/Xperia Tablet.
4
Odaberite ikonu
u gornjem
desnom kutu uređaja Xperia/
Xperia Tablet.
Pritisnite tipku reprodukcije
i pokrenite reprodukciju
audiosadržaja na uređaju
Xperia/Xperia Tablet.
Sustav ulazi u način funkcije mreže
i odabrani se audiosadržaj reproducira.
Savjeti
3
Odaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] na zaslonu prikazanom
u 2. koraku.
• Ako reprodukcija ne započne, ponovno izvedite
postupak od 1. koraka.
• Pojedinosti o upotrebi Android OS potražite
u Pomoći za Android OS.
• Funkcija mreže dostupna je reprodukcijom
•
audiosadržaja na uređajima Xperia/Xperia
Tablet, iako je ne možete odabrati pomoću
funkcijskih gumba na jedinici sustava.
Sustav može reproducirati glazbu pohranjenu
u nekim modelima aplikacije „WALKMAN”
pomoću funkcije Music Throw (Prebacivanje
glazbe). Pojedinosti o funkciji Music Throw
(Prebacivanje glazbe) potražite u priručniku
za rad priloženom uz aplikaciju „WALKMAN.”
57CR
Dodatne informacije
Slušanje radija
2
Pritisnite uzastopno
TUNING MODE  dok
se ne prikaže „AUTO” na
zaslonu .
Svaki put kada pritisnete gumb,
način podešavanja mijenja se u AUTO,
PRESET ili MANUAL.
3
Pritisnite TUNE +/– .
Oznaka frekvencije u zaslonu 
počinje se mijenjati.
Podešavanje se automatski zaustavlja
kada se radijska stanica podesi,
a „STEREO” (tijekom prijema
FM stereo emitiranja) pojavljuje se
u zaslonu (Automatic Scanning
(Automatsko traženje)).
Odabir radijske postaje
1
Pritisnite TUNER FUNCTION 
za odabir radijskog pojasa.
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se ne prikaže „TUNER
FM” ili „TUNER AM” (CMT-SBT300W) ili
dok se ne prikaže „DAB” ili „TUNER FM”
(CMT-SBT300WB) na zaslonu .
58CR
Ručno podešavanje
Pritisnite uzastopno TUNING MODE 
dok se „MANUAL” ne prikaže na
zaslonu , a zatim pritisnite
TUNE +/–  da biste podesili
željenu stanicu.
Napomene o DAB/DAB+ stanicama
(samo CMT-SBT300WB)
• Kada namjestite stanicu koja omogućuje
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice.
• Tijekom podešavanja DAB/DAB+ stanice
može proteći nekoliko sekundi dok se
ne pojavi zvuk.
• Primarna usluga automatski se prima
kada završi sekundarna usluga.
• Ovaj tuner ne podržava podatkovne
usluge.
Savjet
Memoriranje radijskih
stanica
Možete unaprijed postaviti željene radijske
stanice.
1
Podesite stanicu koju želite
unaprijed postaviti.
2
Pritisnite TUNER MEMORY .
Memorirana stanica
Ako je prijem FM stereo emitiranog sadržaja
šumeći, pritisnite uzastopno FM MODE  dok
se „MONO” ne prikaže na zaslonu za odabir
monoauralnog prijema. Time se smanjuje šum.
„MONO” se prikazuje na četiri sekunde.
Ako je odabranom broju memorirane
stanice već dodijeljena druga stanica,
tu će stanicu zamijeniti nova stanica.
Izmjena intervala
AM podešavanja
(osim za modele za Europu)
Zadan je postavka za interval AM podešavanja
9 kHz (ili 10 kHz za neka područja). Provedite
tu radnju pomoću gumba na jedinici.
Pritisnite uzastopno TUNE +/– 
za odabir memoriranog broja.
4
Dodatne informacije
3
Pritisnite
 da biste
registrirali stanicu.
„COMPLETE” se pojavljuje na
zaslonu .
1 Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici za odabir AM stanice.
2 Pritisnite / (napajanje)  za isključivanje
sustava.
3 Pritisnite i držite FUNCTION  i pritisnite
/ (napajanje)  na jedinici.
„STEP 9K” ili „STEP 10K” pojavljuje se na
zaslonu .
Kada promijenite interval, brišu se sve
memorirane AM stanice.
5
Ponovite korake od 1 do 4 da
biste registrirali ostale stanice.
Možete memorirati do 20 FM i 10 AM
stanica (CMT-SBT300W) ili 20 DAB/
DAB+ i 20 FM stanica (CMT-SBT300WB).
Prebacivanje na memoriranu
radijsku stanicu
Pritisnite uzastopno TUNING MODE 
dok se „PRESET” ne prikaže na zaslonu ,
a zatim pritisnite TUNE +/–  za odabir
memoriranog broja na koji je željena stanica
registrirana.
59CR
Ručno provođenje
automatskog DAB traženja
(samo CMT-SBT300WB)
Kako biste podesili DAB/DAB+ stanicu,
morate provesti inicijalno DAB traženje.
Ako odete u neko drugo područje, također
provedite inicijalno DAB traženje kako biste
ažurirali podatke o DAB/DAB+ uslugama.
1
Pritisnite uzastopno TUNER
FUNCTION  dok se „DAB”
ne prikaže na zaslonu .
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se „DAB” ne prikaže
na zaslonu .
2
Pritisnite OPTIONS  za prikaz
izbornika postavki.
3
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „INITIAL”, zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „OK”, zatim
pritisnite
.
Traženje počinje. Napredovanje
traženja označava se zvjezdicama
(*******). Ovisno o DAB/DAB+ uslugama
koje su dostupne u vašem području,
traženje može potrajati nekoliko
minuta.
Kad se traženje završi, izradit će se
popis dostupnih usluga.
Napomene
• Ako u vašoj državi ili regiji nije podržano
•
•
60CR
emitiranje DAB/DAB+ stanica, prikazat će
se „NO SERV”.
Taj postupak briše sve prethodno pohranjene
memorirane stanice.
Prije nego što isključite DAB/FM antenski kabel,
provjerite je li sustav isključen kako biste
zadržali vlastite DAB/DAB+ postavke.
Upotreba dodatnih audio komponenti
4
Pokrenite reprodukciju
priključene komponente.
Prilagodite jačinu zvuka na priključenoj
komponenti tijekom reprodukcije.
5
Okrenite VOLUME kotačić  na jedinici
lijevo ili desno za prilagodbu jačine
zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u Standby
(Pripravnost) ako je jačina zvuka priključene
komponente preniska. Podesite jačinu zvuka
komponente. Pogledajte „Postavljanje funkcije
Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti)” (str. 62).
1
Dodatne informacije
Pritisnite VOLUME +/ 
na daljinskom upravljaču
za prilagodbu jačine zvuka.
Pritisnite VOLUME  
na daljinskom upravljaču
za smanjenje jačine zvuka.
Okrenite VOLUME kotačić  na jedinici
suprotno od kazaljke na satu
za smanjenje jačine zvuka.
2
Spojite dodatnu audio
komponentu na priključak
AUDIO IN  (str. 13).
Priključite dodatnu vanjsku opremu
pomoću audio kabela za povezivanje
(ne isporučuje se).
3
Pritisnite AUDIO IN FUNCTION .
Pritisnite uzastopno FUNCTION 
na jedinici dok se „AUDIO IN” ne prikaže
na zaslonu .
61CR
Postavljanje funkcije Automatic Standby
(Automatsko stanje pripravnosti)
Ovaj je sustav opremljen funkcijom
Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti). Pomoću te funkcije sustav
automatski prelazi način Standby
(Pripravnost) nakon približno 15 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio
signala.
„AUTO STBY” se pojavljuje na zaslonu 
na 2 minute prije nego što sustav uđe
u način Standby (Pripravnost).
Prema zadanim postavkama, funkcija
Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti) uključena je. Ta se funkcija
može isključiti pomoću izbornika opcija.
62CR
1
Pritisnite OPTIONS  za prikaz
izbornika postavki.
2
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „AUTO STBY”, zatim
pritisnite
.
3
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „ON” ili „OFF”, zatim
pritisnite
.
Napomene
• Funkcija automatskog stanja pripravnosti nije
valjana za funkciju tunera (FM/AM/DAB*),
čak i ako ste je omogućili.
• Sustav možda neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
– prilikom otkrivanja audio signala
– tijekom reprodukcije pjesama ili audio
datoteka
– dok se izvodi memorirani mjerač vremena
za automatsko isključivanje ili mjerač
vremena reprodukcije.
• Sustav ponovno odbrojava vrijeme (15 minuta)
dok ne prijeđe u način Standby (Pripravnost),
čak i ako je omogućena funkcija Automatic
Standby (Automatsko stanje pripravnosti)
u sljedećim slučajevima:
– kada je USB uređaj spojen
– ako pritisnete gumb na daljinskom
upravljaču ili uređaju.
* Funkcija AM dostupna je samo
za CMT-SBT300W ili DAB samo
za CMT-SBT300WB.
Postavljanje stanja pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežu
Možete omogućiti/onemogućiti stanje
pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu.
Kad je omogućeno stanje pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežu, sustav prelazi
u način rada na čekanju za BLUETOOTH ili
mrežnu vezu čak i kada je sustav isključen.
Stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu
onemogućeno je prema zadanim
postavkama.
Pritisnite OPTIONS  za prikaz
izbornika postavki.
2
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „BT/NW STBY”, zatim
pritisnite
.
3
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „ON” ili „OFF”, zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite / (napajanje) 
za isključivanje sustava.
Dodatne informacije
1
Kada je „BT/NW STBY” postavljeno na
„ON”, sustav se uključuje i možete
slušati glazbu aktivacijom opcija
BLUETOOTH ili AirPlay na spojenoj
komponenti.
Napomena
Reprodukcija DLNA uređaja ili upotreba Glazbenih
usluga nije moguća.
63CR
Ažuriranje softvera
Softver sustava možete ažurirati
preuzimanjem najnovije verzije preko
mreže.
Ako sustav otkrije novo ažuriranje kada je
spojen na internet, „UPDATE” se pojavljuje
na zaslonu . Softver možete ažurirati
pomoću izbornika opcija.
1
Pritisnite OPTIONS  za prikaz
izbornika postavki.
2
Pritisnite uzastopno / 
za odabir opcije „UPDATE”,
zatim pritisnite
.
3
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „OK”, zatim
pritisnite
.
Ažuriranje počinje.
Napomene
• Obično može proći od 3 do 10 minuta dok sustav
•
64CR
ne završi ažuriranje. Ovisno o mrežnom
okruženju, može biti potrebno više vremena.
Nemojte raditi s jedinicom ili daljinskim
upravljačem tijekom ažuriranja. Štoviše, nemojte
isključivati sustav ili isključivati kabel za
napajanje tijekom ažuriranja.
Prilagođavanje zvuka
Po želji možete postaviti pojačavanje niskih
tonova ili prilagoditi nijansu
Pritisnite uzastopno BASS BOOST 
za odabir „ON” ili „OFF”.
Dodatne informacije
Postavljanje funkcije pojačavanja
niskih tonova
Prilagodba visokih i niskih tonova
Pritisnite BASS +/–  za prilagodbu basa ili
TREBLE +/–  za prilagodbu visokih tonova.
• Na jedinici pritisnite EQ uzastopno 
za odabir „BASS” ili „TREBLE”
te prilagodite odabranu stavku
pomoću opcije TUNE +/– .
Savjet
Sustav je opremljen funkcijom DSEE da bi
reproducirao jasan zvuk visokih frekvencija
unatoč degradaciji izazvanoj kompresijom.
Funkcija DSEE obično se aktivira automatski
prepoznavanjem izvora zvuka, ali možda se neće
aktivirati, ovisno o funkciji koja je u upotrebi.
65CR
Promjena zaslona
• Ne može se prikazati ispravno:
– proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
•
Radnja
Učinite sljedeće:
Pogledajte
informacije
na zaslonu *1
Pritisnite uzastopno
DISPLAY  kada je
sustav uključen.
Prikazivanje sata Pritisnite uzastopno
DISPLAY  kada
je sustav isključen.*2
Sat se pojavljuje
na približno 8 sekundi.
*1 Tijekom reprodukcije CD-DA/MP3 diska možete
vidjeti u nastavku opisane informacije.
*2 Informacije se ne prikazuju BLUETOOTH/
Network Standby (pripravnost mreže) načinu.
CD-DA disk
– preostalo vrijeme reprodukcije pjesme
tijekom reprodukcije
– ukupno preostalo vrijeme reprodukcije
MP3 disk
– naziv pjesme ili datoteke
– ime izvođača
– naziv albuma
Napomene o prikazanim informacijama
• Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni
su znakom „_”.
• Ne može se prikazati:
– ukupno preostalo vrijeme ili ukupno vrijeme
reprodukcije za MP3 disk
– preostalo vrijeme reprodukcije
za MP3 datoteku
66CR
kodirane pomoću VBR (varijabilna brzina
prijenosa).
– naziv mape i datoteka koje nisu usklađene
sa standardom ISO9660 razina 1/razina 2 ili
Joliet u formatu proširenja.
Može se prikazati:
– ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk
(osim kad je odabran PGM način, a uređaj
za reprodukciju zaustavljen)
– preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu
na CD-DA disku
– preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk
(samo ako je tijekom reprodukcije odabran
način uobičajene reprodukcije)
– Inormacije oznaka ID3 za MP3 datoteke.
Zaslon informacija oznaka ID3 verzije 2 ima
prednost pred oznakama ID3 verzije 1 i 2 kada
se obje upotrebljavaju za jednu MP3
datoteku.
– najviše 64 znaka za ID3 oznaku,
pri čemu su dopuštena velika slova
(A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Napomene o DAB/DAB+ prikazanim
informacijama (samo CMT-SBT300WB)
Sljedeće se također prikazuje:
– najviše do 8 znakova naziva usluge,
do 128 znakova za DLS (Segment dinamičke
oznake) i do 16 znakova za oznaku
programskog paketa.
– prikazuje se vrijednost između 0 i 100 koja
označava kvalitetu signala.
Upotreba mjerača vremena
Sustav nudi funkcije mjerača vremena
za automatsko isključivanje i mjerača
vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje
ima prednost pred mjeračem vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije.
Mjerač vremena možete postaviti pomoću
gumba na daljinskom upravljaču.
Postavljanje opcije
Play Timer (mjerača
vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije)
Postavljanje mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Dodatne informacije
Možete slušati CD-DA ili MP3 disk ili radio
svaki dan u memorirano vrijeme.
Prije no što postavite mjerač vremena
provjerite jeste li postavili sat.
Sustav se automatski isključuje nakon što
postavljeno vrijeme mjerača vremena
za automatsko isključivanje istekne.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje
radi čak i ako sat nije postavljen.
1
Pritisnite uzastopno SLEEP 
da biste odredili vrijeme.
• Odaberite „30MIN” da bi se sustav
isključio za 30 minuta.
• Da biste poništili Sleep Timer
(mjerač vremena), odaberite „OFF”.
1
Pripremite izvor zvuka.
• Pripremite izvor zvuka i okrenite
VOLUME kotačić  na jedinici lijevo
ili desno ili pritisnite VOLUME +/– 
na daljinskom upravljaču za
prilagodbu jačine zvuka.
Dostupni su sljedeći izvori zvuka: CD,
USB i TUNER (FM, AM ili DAB)*1
FUNCTION
67CR
• Da biste reproducirali željene
pjesme ili datoteke samo na disku,
stvorite program. Pogledajte
„Stvaranje vlastitog programa
(Program Play (Reprodukcija
programa))” (str. 22).
• Za slušanje radijskog programa
podesite željenu stanicu pomoću
opcija Automatic Scanning
(Automatsko traženje), Manual
Tuning (Ručno podešavanje)
ili Preset Tuning (Memorirano
podešavanje) (str. 58).
6
Pritisnite TIMER MENU .
3
Pritisnite uzastopno / 
za odabir „PLAY SET”,
zatim pritisnite
.
Početno vrijeme treperi na zaslonu .
4
5
Postavite vrijeme početka radnje.
Uzastopno pritišćite /  da biste
postavili sat, a zatim pritisnite
.
Indikator minuta treperi. Na gore
navedeni način postavite i minute.
Kada se postavi vrijeme početka,
sustav prelazi na postavljanje vremena
zaustavljanja.
Na isti način kao u koraku 4
postavite vrijeme za
zaustavljanje radnje.
Ako „TIME NG” treperi na zaslonu
Vrijeme početka i zaustavljanja
postavljeno je na isto vrijeme.
Promijenite vrijeme zaustavljanja.
68CR
Uzastopno pritišćite /  dok se
ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite
.
Dostupni su sljedeći izvori zvuka: CD,
USB i TUNER (FM, AM ili DAB)*1
FUNCTION.
*1 FM ili AM za CMT-SBT300W ili FM ili DAB
za CMT-SBT300WB.
Kad se dovrši odabir izvora zvuka,
prikazat će se potvrdni zaslon za mjerač
vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije.
*1 FM ili AM za CMT-SBT300W ili FM ili DAB
za CMT-SBT300WB.
2
Odaberite izvor zvuka.
7
Pritisnite / (napajanje) 
za isključivanje sustava.
• Kad je Play Timer (mjerač vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije)
postavljen, sustav se automatski
uključuje oko 15 sekundi (za FM, AM ili
DAB*) ili oko 90 sekundi (za CD-DA
disk ili USB uređaj) prije memoriranog
vremena.
• Play Timer (Mjerač vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije)
ne funkcionira ako je sustav
u memorirano vrijeme uključen.
Pazite da ne upravljate sustavom
dok se ne uključi i ne pokrene
reprodukciju mjeračem vremena.
* Funkcija AM dostupna je samo za
CMT-SBT300W ili DAB samo za
CMT-SBT300WB.
Provjera postavki
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite uzastopno /  za odabir
„SELECT” (Odaberi), a zatim
pritisnite
.
3 Pritisnite uzastopno /  za odabir
„PLAY SEL”, a zatim pritisnite
.
Postavka mjerača vremena pojavljuje se
na zaslonu .
Poništavanje mjerača vremena
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite uzastopno /  za odabir
.
„SELECT”, a zatim pritisnite
3 Pritisnite uzastopno /  za odabir
„OFF”, a zatim pritisnite
.
Promjena postavki
provedite iste psotupke za promjenu
postavke opcije Play Timer (mjerač vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije).
Napomene
• Kada je izvor zvuka za Play Timer
Dodatne informacije
•
(mjerač vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije) postavljen na radijsku stanicu
koju ste postavili pomoću opcije Automatskog
traženja (AUTO) ili ručnog podešavanja
(MANUAL), ako promijenite radijsku frekvenciju
ili pojas nakon postavljanja mjerača vremena,
postavka radijske stanice za mjerač vremena
također će se promijeniti.
Kada je izvor zvuka za mjerač vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije odabran
s memorirane radijske stanice (memorirani broj
1 do 20), ako promijenite frekvenciju radijske
stanice ili pojasa nakon postavljanja mjerača
vremena, postavka radijske stanice za mjerač
vremena neće se promijeniti. Odabir radijske
stanice za mjerač vremena utvrđen je kako ste
postavili.
Savjet
Postavka opcije Play Timer (mjerača vremena
za reprodukciju) ostaje uključena sve dok je ručno
ne poništite.
69CR
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako se za vrijeme upotrebe sustava
pojavi problem, slijedite korake opisane
u nastavku prije obraćanja najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony. Ako
se prikaže poruka pogreške, zapišite
informacije radi lakšeg dijagnosticiranja.
1
Provjerite je li problem naveden
u odjeljku „Rješavanje problema”.
2
Provjerite sljedeća web-mjesta
korisničke podrške.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Na ovim web-mjestima pronaći ćete
najnovije informacije za podršku
i odgovore na najčešća pitanja (FAQ).
3
Ako nakon 1. i 2. koraka i dalje
ne možete riješiti problem, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Kada donosite proizvod na popravak,
donesite cijeli sustav (glavnu jedinicu
i daljinski upravljač).
Ovaj proizvod sačinjava sustav i cijeli
je sustav potreban za utvrđivanje koji
je dio potrebno popraviti.
70CR
Ako indikator STANDBY
(Stanje pripravnosti)  treperi
Odmah isključite strujni kabel i provjerite
sljedeću stavku:
• Je li kabel zvučnika kratko spojen?
Nakon što indikator STANDBY
(Stanje pripravnosti)  prestane
treperiti, ponovo uključite kabel
za napajanje i uključite sustav. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
 Je li kabel za napajanje ispravno priključen
u zidnu utičnicu?
Sustav je neočekivano prešao
u Standby mode (stanje pripravnosti).
 Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi
u Standby mode (stanje pripravnosti) nakon
15 minuta neaktivnosti ili nepostojanja izlaza
audio signala. Pogledajte „Postavljanje funkcije
Automatic Standby (Automatsko stanje
pripravnosti)” (str. 62).
Postavke sata ili rad opcije Play Timer
(mjerača vremena za reprodukciju)
neočekivano su poništeni.
 Nakon otprilike minute neaktivnosti postavka
sata ili postavka mjerača vremena reprodukcije
automatski se poništava. Ponovite postupak
od početka.
Nema zvuka.
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
 Provjerite jesu li kabeli zvučnika ispravno
priključeni.
 Obrišite disk i pokušajte ponovno.
 Provjerite jesu li priključeni zvučnici koji
su isporučeni s uređajem.
 Okrenite VOLUME kotačić  na jedinici
u smjeru kazaljki na satu ili pritisnite
VOLUME +  na daljinskom upravljaču
da biste povećali jačinu zvuka.
 Provjerite jesu li slušalice isključene
iz priključnice za slušalice.
 Provjerite je li vanjska komponenta pravilno
uključena u priključak AUDIO IN  i postavite
funkciju na AUDIO IN.
 Određena stanica možda je privremeno
prestala s emitiranjem.
 Zvuk lijevog i desnog zvučnika nije
uravnotežen. Provjerite jesu li lijevi i desni
zvučnik priključeni na ispravan način.
 Postavite zvučnike simetrično.
 Priključite priložene zvučnike.
 Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo upotrebu strujnog razdjelnika
s filtrom šuma (nije isporučeno).
 Oscilacija zvučnika može uzrokovati
isprekidanost zvuka, ovisno o razini jačine
zvuka. Odmaknite zvučnike od jedinice ili im
promijenite lokaciju.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme
ili datoteke.
 Vratite se na normalnu reprodukciju pritišćući
uzastopno PLAY MODE  u zaustavljenom
stanju dok „PGM” i „SHUF” na zaslonu 
ne nestanu.
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
 Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme
potrebno za početak reprodukcije:
• disk snimljen s kompliciranom strukturom
mapa
• disk snimljen u višesesijskom formatu
• disk koji ima velik broj mapa.
iPod/iPhone/iPad
Rješavanje problema
Javlja se glasno zujanje ili šum.
 Premjestite sustav na mjesto gdje nema
vibracija (na primjer, na stabilno postolje).
Nema zvuka.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora na jedinici i postavite
jedinicu što dalje od fluorescentnog svjetla.
 Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom
senzoru na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sustavu.
CD-DA/MP3 disk
„LOCKED” se pojavljuje na zaslonu  i disk
se ne može ukloniti iz ladice diska.
 Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
te tvrtke.
 Provjerite je li iPod/iPhone/iPad sigurno spojen
na USB ulaz .
 Zaustavite reprodukciju i spojite
iPod/iPhone/iPad na sustav.
 Provjerite je li iPod/iPhone/iPad ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte
iPod/iPhone/iPad prije upotrebe sustava.
 Okrenite VOLUME kotačić  na jedinici
u smjeru kazaljki na satu ili pritisnite
VOLUME +  na daljinskom upravljaču
da biste povećali jačinu zvuka.
 Ovaj sustav možda ne podržava
iPod/iPhone/iPad. Pogledajte
„Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli”
(str. 24).
Disk ili datoteku nije moguće reproducirati.
 Disk nije finaliziran (CD-R ili CD-RW disk na koji
se mogu dodati podaci).
71CR
Zvuk je izobličen.
Nema zvuka.
 Provjerite je li iPod/iPhone/iPad sigurno spojen
na USB ulaz .
 USB nije ispravno spojen. Isključite sustav,
a zatim ponovo spojite USB uređaj.
 Okrenite VOLUME kotačić  na jedinici
u smjeru kazaljki na satu ili pritisnite
VOLUME +  na daljinskom upravljaču
da biste povećali jačinu zvuka.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Postavite postavku „EQ” na uređaju
iPod/iPhone/iPad na „Off” ili „Flat.”
 Ovaj sustav možda ne podržava iPod/iPhone/
iPad. Pogledajte „Kompatibilni iPod/iPhone/
iPad modeli” (str. 24).
iPod/iPhone/iPad ne funkcionira.
 Isključite sve ostale iOS aplikacije koje rade
na uređaju iPod/iPhone/iPad. Za pojedinosti
pogledajte priručnik za rad priložen uz
iPod/iPhone/iPad.
 Provjerite je li iPod/iPhone/iPad sigurno spojen
na USB ulaz .
 Provjerite je li iPod/iPhone/iPad ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte
iPod/iPhone/iPad prije upotrebe sustava.
 Isključite sustav, zatim ponovo spojite
USB uređaj i uključite sustav.
 Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk
izobličen. Šum je možda snimljen prilikom
stvaranja glazbenih podataka zbog uvjeta
na računalu. U tom slučaju izbrišite datoteku
i ponovno pošaljite glazbene podatke.
 Brzina prijenosa (bit rate) korištena prilikom
kodiranja datoteka bila je niska. Pošaljite
datoteke kodirane višom brzinom prijenosa
u bitovima na USB uređaj.
Poruka „READING” prikazuje se dulje vrijeme
ili je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
iPod/iPhone/iPad se ne može napuniti.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima.
• Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili
datoteka.
• Struktura datoteka iznimno je složena.
• Nema dovoljno slobodnog prostora u
memoriji.
• Unutarnja memorija je fragmentirana.
 Provjerite je li iPod/iPhone/iPad sigurno spojen
na USB ulaz  preko kabela isporučenog
s uređajem iPod/iPhone/iPad.
Naziv datoteke ili mape (naziv albuma)
ne prikazuje se kako valja.
 Budući da su rad sustava i uređaja
iPod/iPhone/iPad razlikuju, nećete moći raditi
s uređajem iPod/iPhone/iPad pomoću gumba
na daljinskom upravljaču ili jedinici. U tom
slučaju upotrijebite upravljačke gumbe
na uređaju iPod/iPhone/iPad.
 iPod/iPhone/iPad se ne može puniti kada je
sustav isključen.
USB uređaj
Spojen je nepodržan USB uređaj.
 Ako priključite USB uređaj koji nije podržan,
može doći do sljedećih problema. Provjerite
informacije na web-mjestima o kompatibilnim
USB uređajima pomoću URL-ova navedenih
pod „Reprodukcija datoteke s USB uređaja”
(str. 26).
• USB uređaj nije prepoznat.
• Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom sustavu.
• Reprodukcija nije moguća.
• Zvuk je isprekidan.
• Čuje se šum.
• Zvuk je izobličen.
72CR
 Spojen je nepodržan USB uređaj. Spojite
podržan USB uređaj.
 Ponovno pošaljite glazbene podatke
na USB uređaj jer su informacije spremljene
na USB uređaj možda neispravne.
 Kodovi znakova koje sustav može prikazati:
• velika slova (A do Z)
• brojevi (0 do 9)
• Simboli (< > * +, [ ] @ \ _).
Drugi se znakovi prikazuju kao „_”.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Provjerite informacije na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima pomoću
URL-ova navedenih pod „Reprodukcija
datoteke s USB uređaja” (str. 26).
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
priručnik za rad isporučen s USB uređajem
za upute kako riješiti ovaj problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
DAB/DAB+ radijska stanica ne prima
se pravilno.
 Provjerite informacije na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima pomoću
URL-ova navedenih pod „Reprodukcija
datoteke s USB uređaja” (str. 26).
 Provjerite sva antenska povezivanja i zatim
provedite postupak DAB Automatic Scan
(DAB automatsko traženje). Pogledajte
„Ručno provođenje automatskog DAB traženja
(samo CMT-SBT300WB)” (str. 60).
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Trenutna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna.
 Način reprodukcije postavite na uobičajenu
reprodukciju.
USB uređaj ne može se puniti.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen.
 USB uređaj ne može se puniti dok je sustav
isključen.
 Sustav možda ne podržava USB uređaj.
Više informacija potražite na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima.
Čuje se glasno zujanje ili šum
(„STEREO” treperi u prozoru zaslona ),
ili se emitirani sadržaj ne može primiti.
 Ispravno spojite antenu.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i ponovno
postavite antenu.
 Neka antene budu dovoljno udaljene
od jedinice, kabela zvučnika ili drugih
AV komponenti kako biste izbjegli šumove
u prijemu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i ponovno
postavite antenu.
 Povežite antenske kabele pomoću kvačica
za kabele dostupnih u trgovinama
te prilagodite duljinu kabela.
 Ako ste se preselili u drugo područje, neke
usluge/frekvencije su se promijenile i možda
nećete moći namjestiti uobičajena emitiranja.
Provedite postupak automatskog DAB traženja
da ponovno registrirate sadržaje emitiranja.
(Provođenje ovog postupka briše sve ranije
pohranjene postavke.)
DAB/DAB+ emitiranje prekinuto je.
 Provjerite lokaciju sustava ili prilagodite
usmjerenje antene da povećate naznačenu
vrijednost kvalitete signala.
Mrežna veza
Sustav se ne može povezati s mrežom.
(Druga oprema na mreži ne može pronaći
ili prepoznati sustav.)
 Provjerite je li
Rješavanje problema
Tuner
Pritisnite TUNE +/–  za odabir drugačije
usluge.
upaljen na zaslonu .
 Potrebna je približno 1 minuta da bi sustav
dobio IP adresu kada je sustav uključen
u komunikacijskom okruženju bez usmjerivača.
 Kada upotrebljavate fiksnu IP adresu, ista
IP adresu može upotrijebiti druga oprema.
Upotrijebite drugu IP adresu.
Sustav se ne može spojiti s mrežom putem
bežične LAN veze.
 Ako je mrežni (LAN) kabel spojen na sustav,
sustav automatski radi kako bi uspostavio
žičanu LAN vezu. Ako želite upotrijebiti bežičnu
LAN vezu, nemojte spajati mrežni (LAN) kabel
na sustav.
 Provjerite postavke bežičnog LAN usmjerivača/
pristupne točke. Ako je SSID skriveni način
postavljen na ON (Uključeno) na pristupnoj
točki, postavite ga na OFF (Isključeno).
Pojedinosti o postavkama pristupne točke
potražite u priručniku za rad za pristupnu
točku.
73CR
Sustav se ne može povezati s mrežom
pomoću WPS-a.
 Postavite mrežu nakon što se pristupnu točku
tražili pomoću načina rada traženje pristupne
točke.
Komunikacijska brzina bežične LAN
veze odjednom je postala malena.
 Komunikacijska brzina bežične LAN veze
postaje malena za bežične LAN usmjerivače/
pristupne točke usklađene sa standardom
IEEE802.11n ako je način zaštite postavljen
na WEP ili WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Shema šifriranja (zaštite) razlikuje se ovisno
o uređaju. Za pojedinosti pogledajte priručnik
za rad usmjerivača/pristupne točke.
Glazbene usluge
Sustav nije moguće povezati
s Glazbenim uslugama.
 Provjerite je li usmjerivač za bežični
LAN/pristupnu točku uključen.
 Provjerite pojavljuje li se
u prozoru
zaslona . Ako se ne pojavljuje, postavite
ponovo bežičnu mrežu (str. 37).
 Kada je sustav spojen na bežičnu mrežu,
približite bežični LAN usmjerivač/pristupnu
točku i sustav te ponovite postavljanje.
 Ovisno o davateljima usluga, dopuštena je
samo jedna veza s internetom. U tom slučaju
sustav se ne može spojiti ako je veza zauzeta.
Posavjetujte se s operatorom ili pružateljem
usluge.
 Kada uključite svoj mobilni telefon
(Android uređaj, Xperia/Xperia Tablet ili
iPhone/iPod touch/iPad) nakon trenutka
isključenosti, pokušajte ponovo pokrenuti
aplikaciju „Network Audio Remote”.
Kućna mreža
Kontroler ne može pronaći ovaj sustav.
(Kontroler ne može pretražiti sadržaj
ovog sustava.)
 Provjerite je li kontroler spojen na kućnu mrežu.
 Multicast kontrola je omogućena na pristupnoj
točki.
74CR
Glazba je počela automatski.
 Ovaj sustav možda kontrolira druga
komponenta. Za odbijanje kontrole postavite
BLUETOOTH/Network Standby (pripravnost
mreže) način na isključeno (str. 63).
Zvuk je isprekidan.
 DLNA poslužitelj je preopterećen. Prekinite rad
svih aplikacija.
 Stanje bežičnog signala je slabo. Prestanite
upotrebljavati mikrovalnu pećnicu.
Reprodukcija ne počinje.
 Potvrdite da je audio datoteka neispravna ili
je izbrisana s poslužitelja. Pogledajte priručnik
za rad poslužitelja.
 Poslužitelj pokušava reproducirati audio
datoteku u audio formatu koji sustav
ne podržava. Provjerite podatke audio
formata na poslužitelju.
 Onemogućite multicast kontrolu na bežičnom
LAN usmjerivaču/pristupnoj točki. Ako je
omogućena, može proći nekoliko minuta
za izlaz zvuka. Za pojedinosti pogledajte
priručnik za rad bežičnog LAN usmjerivača/
pristupne točke.
 Pristup s ovog sustava ne dopušta poslužitelj.
Promijenite postavke na poslužitelju da biste
dopustili pristup s ovog sustava. Pojedinosti
potražite u priručniku za rad poslužitelja.
AirPlay
Sustav nije moguće pronaći s uređaja
iPhone/iPod Touch/iPad.
 Pogledajte „Mrežna veza – sustav se ne može
spojiti na mrežu” (str. 73).
 Provjerite je li iOS uređaj ili računalo s uslugom
iTunes spojeno na kućnu mrežu.
 Prije upotrebe sustava ažurirajte iOS ili iTunes
na najnoviju verziju.
Glazba je počela automatski.
 Ovaj sustav možda kontrolira druga
komponenta. Za odbijanje kontrole postavite
BLUETOOTH/Network Standby (pripravnost
mreže) način na isključeno (str. 63).
Zvuk je tijekom reprodukcije isprekidan.
 Poslužitelj je preopterećen. Prekinite rad svih
aplikacija.
Nije moguće raditi s ovom jedinicom.
 Ažurirajte verziju softvera uređaja
iPhone/iPod Touch/iPad na najnoviju verziju.
Vraćanje tvorničkih postavki
sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga
na tvorničke postavke.
Sustav možete vratiti na tvornički zadane
postavke pomoću gumba na uređaju.
1 Iskopčajte kabel za napajanje i potvrdite
da indikator STANDBY
(Stanje pripravnosti)  ne svijetli. Zatim
ponovno priključite kabel za napajanje
i uključite sustav.
jedinici dok se „ALL RESET” ne pojavi
na zaslonu.
Brišu se sve korisnički konfigurirane postavke,
kao što su memorirane radijske stanice, sat,
mjerač vremena i mreža.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Rješavanje problema
2 Pritisnite i držite   i /  na
75CR
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
NO CONNECT
CANNOT DOWNLOAD
NO DEVICE
Sustav nije uspio preuzeti podatke
za ažuriranje za vrijeme ažuriranja softvera.
Uđite u izbornik postavki i ponovno
ažurirajte softver.
Nema spojenog USB uređaja ili je spojeni
USB uređaj uklonjen.
NO DISC
CANNOT PLAY
u uređaju za reprodukciju nema diska ili je
umetnut disk koji se ne može reproducirati.
Sustav ne može reproducirati audio
datoteke zbog nepodržanog formata
datoteke ili ograničenja reprodukcije.
NO MEMORY
CAN’T PLAY
Postavili ste disk koji se ne može
reproducirati na ovom sustavu, primjerice
CD-ROM i DVD disk.
COMPLETE
memorijski medij nije umetnut u USB uređaj
ili sustav ne prepoznaje memorijski medij.
NO STEP
obrisane su sve programirane pjesme.
NO SUPPORT
sustav ne podržava priključeni USB uređaj.
radnja memorirane stanice normalno
je završila.
NO TRACK
DATA ERROR
Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje
se mogu reproducirati.
Pokušali ste reproducirati datoteku koja
se ne može reproducirati.
NOT IN USE
ERROR
pritisnuli ste gumb koji nije moguće
reproducirati.
upravljali ste sustavom tijekom početnog
postavljanja. Pričekajte neko vrijeme da
se početno postavljanje dovrši.
OVER CURRENT
INITIAL
76CR
Sustav se ne može povezati s mrežom.
Uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite
sustav, zatim uključite sustav.
Sustav inicijalizira mrežne postavke.
Neki gumbi sustava ne mogu raditi
tijekom ovog postupka.
PUSH STOP
LOCKED
READING
Ladica diska  blokirana je i ne možete
ukloniti disk. Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Sustav čita podatke na disku ili USB uređaju.
Neki gumbi tijekom čitanja ne funkcioniraju.
Pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom
reprodukcije u CD ili USB funkciji.
STEP FULL
pokušali ste programirati više od
25 pjesama ili datoteka.
TIME NG
početno vrijeme brojača za reprodukciju
jednako je završnom vremenu.
UPDATE ERROR
Sustav ne može ažurirati softver. Isključite
sustav i ponovno ga uključite. Sustav će
pokušati ažurirati softver. Ako se i dalje
prikazuje ista poruka, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Rješavanje problema
77CR
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
Napomene o reprodukciji CD-DA diskova
• CD-DA audio diskovi
• CD-R/CD-RW (audiopodaci CD-DA
• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
pjesama i MP3 datoteke)
Ne upotrebljavajte CD-R/CD-RW disk bez
pohranjenih podataka. U protivnom može
doći do oštećenja diska.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW, osim onih snimljenih
•
•
•
•
•
•
•
•
78CR
u formatu glazbenog CD-a ili formatu
u skladu sa standardom ISO9660 razine
1/razine 2, Joliet
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom formatu, a sesija nije
zatvorena
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD-RW mediji koji
su ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže datoteke
koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
datoteke
Diskovi nestandardnih oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
Diskovi na koje je pričvršćen selotejp,
papir ili naljepnica
Posuđeni ili korišteni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo
izviruje izvan naljepnice.
Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom
koja je ljepljiva na dodir
od sredine prema van.
• Ne čistite diskove pomoću otapala
kao što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen
za gramofonske ploče.
• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
O sigurnosti
• Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
odspajanja kabela sustava iz struje uvijek
ga primite za utikač. Nikada ne vucite
za sam kabel.
• Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
• Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili
jarkom svjetlu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
• Ako sustav unesete s hladnog na toplo
mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzirati na
lećama unutar CD uređaja za reprodukciju
i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
• Zagrijavanje uređaju tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku može
magnetski izobličiti. U tom slučaju isključite
televizor, pričekajte od 15 do 30 minuta te
ga ponovno uključite.
Mjere opreza/specifikacije
vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći
jer se može zagrijati.
• Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva za
pranje. Ne upotrebljavajte abrazivne
spužve, prašak za ribanje ili otapala poput
razrjeđivača, alkohola ili benzina.
79CR
BLUETOOTH bežična tehnologija
BLUETOOTH bežična tehnologija
kratkopojasna je bežična tehnologija koja
povezuje digitalne uređaje, primjerice
osobna računala i digitalne fotoaparate.
Pomoću bežične tehnologije BLUETOOTH
možete upravljati jedinicama koje se nalaze
unutar raspona od 10 metara.
BLUETOOTH bežična tehnologija obično se
upotrebljava između dva uređaja, ali jedan
uređaj može se povezati s više uređaja.
Nisu potrebne žice za povezivanje kao kod
USB veze i uređaji ne moraju biti okrenuti
jedan prema drugome kao kod bežične
infracrvene tehnologije. Tu tehnologiju
možete upotrebljavati i kad je jedan
BLUETOOTH uređaj u torbi ili džepu.
BLUETOOTH bežična tehnologija globalni
je standard koji podržavaju tisuće tvrtki.
Te tvrtke proizvode uređaje koji su u skladu
s globalnim standardom.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil se odnosi na standardni skup
mogućnosti za različite mogućnosti
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Specifikacije” (str. 82) na ovoj stranici
za pojedinosti o podržanim BLUETOOTH
verzijama i profilima.
Napomene
• Da bi se upotrijebio BLUETOOTH uređaj povezan
•
80CR
s ovim sustavom, uređaj mora podržavati isti
profil kao i sustav. Imajte na umu da funkcije
BLUETOOTH uređaja mogu biti različite ovisno
o specifikacijama uređaja, čak i ako ima isti profil
kao i sustav.
Zbog svojstava bežične tehnologije BLUETOOTH
reprodukcija na ovom sustavu može neznatno
kasniti u odnosu na reprodukciju zvuka na
uređaj koji emitira.
Učinkoviti komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti
od približno 10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima.
– Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
– Lokacije gdje je instaliran bežični LAN
– U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– Lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja
s mogućnošću bežičnog LAN-a može
doći do elektromagnetskih smetnji.
To bi moglo uzrokovati sporiji prijenos
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
– Pokušajte povezati ovaj sustav
i BLUETOOTH mobilni telefon ili
BLUETOOTH uređaj kad ste najmanje
10 metara udaljeni od opreme
s bežičnim LAN-om.
– Isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja unutar 10 metara
Učinci na druge uređaje
Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati
kvarom, uvijek isključite napajanje na ovom
sustavu, BLUETOOTH mobilnom telefonu
i BLUETOOTH uređaju na sljedećim
mjestima:
– u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima
– blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomene
• Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje
•
•
•
Mjere opreza/specifikacije
•
su sukladne BLUETOOTH specifikacijama da
bi se omogućilo sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno
o sadržaju postavke i drugim čimbenicima,
pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao
zbog curenja informacija tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno
jamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju
isti profil kao ovaj sustav.
BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom
moraju biti u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom koju određuje BLUETOOTH SIG,
Inc. i mora imati certifikat o usklađenosti.
No čak i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi kada
povezivanje nije moguće zbog karakteristika ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja ili kada može
rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza
ili rada.
Može se pojaviti šum ili se zvuk može isključiti
ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom
s ovim sustavom, komunikacijskim okruženjem
ili uvjetima u okolini.
81CR
Specifikacije
Odjeljak pojačala
50 Hz – 20 kHz
Izlazna snaga (nazivna):
Omjer signal – šum:
25 vata + 25 vata (6 oma pri 1 kHz, 1% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
Više od 90 dB
RMS izlazna snaga (referentna):
Više od 90 dB
50 vata + 50 vata (po kanalu pri 6 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
AUDIO IN:
Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz):
Stereo mini utikač, osjetljivost 700 mV,
impedancija 47 kilooma
 (slušalice) priključak:
Stereo mini utikač, 8 oma ili više
USB:
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kbit/s – 320 kbit/s
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB ulaz:
vrste A, 5 V istosmjerne struje, 2,1 A
Odjeljak CD-DA/MP3 uređaja
za reprodukciju
Sustav:
kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode:
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ova izlazna snaga izmjerena je na udaljenosti
od 200 mm od površine leće na optičkom čitaču
s otvorom od 7 mm.
82CR
Frekvencijski odaziv:
Dinamički raspon:
Odjeljak tunera
Odjeljak za AM tuner (samo CMT-SBT300W):
Raspon podešavanja:
Europski modeli:
531 kHz – 1 602 kHz (s intervalom namještanja
od 9 kHz)
Ostali modeli:
530 kHz – 1710 kHz (s intervalom namještanja
od 10 kHz)
531 kHz – 1710 kHz (s intervalom namještanja
od 9 kHz)
Antena:
AM antena u obliku petlje
Međufrekvencija:
400 kHz
FM tuner:
FM stereo, FM superheterodini tuner
Raspon podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (korak od 50 kHz)
Antena:
FM antenski kabel
DAB/DAB+ tuner (samo CMT-SBT300WB):
FM stereo, DAB/FM superheterodini tuner
Raspon frekvencija:
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antena:
DAB/FM antenski kabel:
Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III):
Frekvencija
Oznaka
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Sustav zvučnika:
Dvosmjerni sustav zvučnika, Bass Reflex
Niskofrekvencijski zvučnik: 120 mm,
stožasta vrsta
Visokofrekvencijski zvučnik: 25 mm, kupolasti
Nazivna impedancija:
6 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Pribl. 150 mm x 270 mm x 220 mm
Težina:
Približno 2,5 kg (po jedinici)
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardne verzije 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Mjere opreza/specifikacije
192,352 MHz
Odjeljak zvučnika
Podržan način zaštite sadržaja
SCMS-T način
Širina pojasa prijenosa
20 Hz – 20.000 Hz (uz uzorkovanje
od 44,1 kHz)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu
BLUETOOTH komunikacija između uređaja.
* Frekvencije se u ovom sustavu prikazuju s dva
decimalna mjesta.
83CR
Odjeljak mreže
LAN ulaz:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Komunikacijska brzina može se razlikovati
ovisno o komunikacijskom okruženju.
Ovaj sustav ne jamči komunikacijsku brzinu
i kvalitetu za 10BASE-T/100BASE-TX.)
Bežični LAN:
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Frekvencijski pojas 2,4 GHz pojas
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Dostupni kanali ch1 do ch13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Općenito
Zahtjevi napajanja:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije:
36 vata
Dimenzije (Š/V/D), (uključujući najizbočenije
dijelove, osim zvučnika):
Približno 290 mm × 106 mm × 221 mm
Težina (bez zvučnika):
približno 2,5 kg
Isporučena dodatna oprema:
daljinski upravljač (RM-AMU171) (1),
R6 (veličina AA) baterije (2),
kabeli za zvučnike (2), pločice zvučnika (8),
FM antenski kabel/AM antena u obliku
petlje (1) (samo CMT-SBT300W), DAB/FM
antenski kabel (1) (samo CMT-SBT300WB),
Priručnik za brzo postavljanje (1), Upute
za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,5 W
84CR
Zaštitni znakovi itd.
• Windows, logotip Windows i Windows Media
•
•
registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće licence
koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
AirPlay, logotip AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano i iPod touch zaštitni su
znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u
i drugim državama.
„
” oznaka je za Wi-Fi Alliance.
•
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
registrirane su oznake za Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ oznake su za Wi-Fi Alliance.
• DLNA™, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED™
•
•
•
•
•
Mjere opreza/specifikacije
•
zaštitni su znakovi, servisne oznake ili
certifikacijske oznake tvrtke Digital Living
Network Alliance.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja
i patenti licencirani su od strane tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
Riječ BLUETOOTH® i logotipi registrirani
su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke
BLUETOOTH SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od strane tvrtke Sony Corporation jest
pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i zaštitni
nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni
znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
„Xperia” i „Xperia Tablet” zaštitni su znakovi
tvrtke Sony Mobile Communications AB.
Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju
u ovom dokumentu općenito su registrirani
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi pripadajućih
proizvođača.
™ i ® oznake izostavljene su u ovom priručniku.
85CR
©2013 Sony Corporation
4-464-109-11(1) (CR)
Download PDF

advertising