2-582-894-12(1)
Mikro Hi-Fi
Sustav
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite
na donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.
Broj modela __________
CMT-NEZ5
CMT-NEZ3
© 2005 Sony Corporation
Serijski broj _________
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne
stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod prve klase.
Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT se
nalazi na stražnjem
dijelu uređaja.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
OPREZ
Upozoravamo Vas da bilo kakve promjene ili
prilagođenja koja nisu izričito odobrena u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi
uređaja.
Ovaj simbol označuje prisutnost
visokog napona unutar uređaja koji
može predstavljati opasnost od
električkog udara.
Napomena za instalatere kabelske TV
Potrebno je obratiti pažnju na članak 820-40 NEC
pravila u kojima se nalaze podaci o pravilnom
uzemljenju, te naglašava nužnost spajanja sa sustavom
uzemljenja zgrade što je moguće bliže kabelskom ulazu.
Ovaj simbol upozorava na prisutnost
važnih uputa za uporabu i
održavanje (servisiranje) u
priručniku isporučenom uz uređaj.
Osim za europski model
ENERGY STAR® je američki zaštićeni
znak. Kao ENERGY STAR® partner,
Sony Corporation jamči da je ovaj
proizvod usklađen s ENERGY STAR
pravilima o energetskoj djelotvornosti.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem
povećava opasnost za vid.
Laserska zraka koja se koristi u CD uređaju je opasna za
vid, stoga ne pokušavajte sami rastaviti uređaj. Povjerite
popravak kvalificiranom osoblju.
2
UPOZORENJE
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj
uređaj stvara, koristi i emitira energiju u području
radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje
kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće
jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti
isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih
načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena
od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog
radijskog, odnosno TV tehničara.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
Sadržaj
Kako koristiti ovaj priručnik.........................4
Diskovi koje je moguće reproducirati ..........4
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava ......................................6
Podešavanje točnog vremena........................8
Reprodukcija CD/MP3 diskova
Ulaganje diska...............................................9
Reprodukcija diska........................................9
 Normal Play/Shuffle Play
Ponavljanje reprodukcije ............................10
 Repeat Play
Programirana reprodukcija .........................11
 Program Play
Timer
Odlazak na spavanje uz glazbu ...................17
 Sleep Timer
Buđenje uz glazbu .......................................18
 Play Timer
Snimanje radijskih programa uz
pomoć timera.........................................19
 Rec Timer
Pokazivač
Isključenje pokazivača ................................20
 Štedni način rada
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču ............................................20
Dodatne komponente
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih postaja...................12
Slušanje radijskog prijemnika.....................13
 Preset Tuning
 Manual Tuning
Uporaba radijskog sustava
podataka - RDS ....................................14
Kasetofon − reprodukcija
Umetanje kasete ..........................................15
Reprodukcija kasete ....................................15
Spajanje dodatnih uređaja ...........................21
U slučaju problema
Problemi i rješenja.......................................22
Poruke na pokazivaču .................................25
Dodatne informacije
Mjere opreza................................................26
Tehnički podaci...........................................27
Popis lokacija tipaka i odgovarajućih
stranica..................................................30
Kasetofon − snimanje
Snimanje na kasetu......................................16
 CD-TAPE Synchro Recording
Ručno snimanje na kasetu...........................16
 Ručno snimanje
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvuka ......................................17
3
Kako koristiti ovaj priručnik
• Upute iz ovog priručnika odnose se na model
CMT-NEZ5 i CMT-NEZ3. Provjerite broj
modela na prednjoj ploči uređaja. U ovom je
priručniku kao ilustrativni model poslužio
CMT-NEZ3 ukoliko nije drugačije naznačeno.
Svaka razlika u rukovanju je jasno naznačena
u tekstu, primjerice "samo za model CMTNEZ5".
• Ove upute uglavnom prikazuju rukovanje
daljinskim upravljačem, ali iste postupke je
moguće izvesti i tipkama na uređaju sa sličnim
ili istim funkcijama.
Diskovi koje je moguće
moguće
reproducirati
Na ovom uređaju moguće je reproducirati
sljedeće diskove. Ostale vrste diskova nije
moguće reproducirati.
Popis diskova koje je moguće
reproducirati
Format diska
Audio CD diskovi
CD-R/CD-RW (audio
zapisi/MP3 datoteke)
4
Logo na disku
Diskovi koje ovaj uređaj ne može
reproducirati
• CD-ROM diskovi
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
sljedećim formatima:
− music (glazbeni) CD format
− MP3 format koji odgovara ISO9660* Level
1/ Level 2, Joliet ili Multi-Session**
• Diskovi nestandardnih oblika (primjerice,
kvadratni, u obliku srca).
• Diskovi s papirom ili naljepnicama.
• Diskovi sa samoljepivim papirom, vrpcom ili
ostacima naljepnice.
* ISO9660 Format
Najrašireniji međunarodni standard za logički format
datoteka ili direktorija na CD-ROM-u. Postoji
nekoliko razina specifikacije. U razini Level 1 imena
datoteka moraju biti u 8.3 formatu (ne više od 8
znakova u imenu, ne više od 3 znaka za ekstenziju
".MP3"), velikim slovima. Imena direktorija ne mogu
biti dulja od 8 znakova. Moguće je imati do 8 razina
poddirektorija. Level 2 dozvoljava imena datoteka i
direktorija do 31 znaka. Svaki direktorij može imati
do 8 razina poddirektorija.
Za Joliet ekspanzijski format (imena datoteka i
direktorija mogu imati do 16 znakova), provjerite
sadržaj softvera za snimanje, itd.
** Multi Session
Ovo je metoda snimanja koja omogućuje dodavanje
podataka pomoću Track-At-Once načina.
Konvencionalni CD diskovi počinju s kontrolnim
područjem koje se zove Lead-in, a na kraju postoji
Lead-Out područje. Multi Session CD je sniman u
više navrata, a svaki dio koji ima Lead-in i Lead-Out
područje je jedna sesija. Uređaj podržava 10 sesija.
CD-Extra: Ovaj format snima audio (audio CD
podatke) na zapise u sesiji 1, a podatke o zapisima u
sesiji 2.
Mixed CD: Ovaj format snima podatke na prvi zapis,
a audio (audio CD podatke) na drugi i sljedeće
zapise sesije.
Napomene o CD-R i CD-RW
diskovima
Diskovi s tehnologijom zaštite
od kopiranja
• Uređaj neće reproducirati neke CD-R/CD-
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji
odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U
zadnje vrijeme neke izdavačke kuće su počele
izdavati diskove sa zaštitom od kopiranja. Među
tim diskovima neki ne odgovaraju CD standardu,
te ih ovaj uređaj neće moći reproducirati.
•
•
•
•
•
•
RW- diskove, ovisno o kvaliteti snimanja i
stanju diska te karakteristikama uređaja za
snimanje. Isto se tako neće reproducirati
neispravno finaliziran disk. Podrobnije
informacije potražite u priručniku uređaja za
snimanje.
Diskovi snimljeni na CD-R/CD-RW jedinici se
možda neće reproducirati zbog ogrebotina,
nečistoće, uvjeta snimanja ili karakteristika
jedinice.
CD-R i CD-RW diskovi koji su snimani multisession načinom i nisu pravilno finalizirani se
neće moći reproducirati.
Uređaj neće reproducirati MP3 zapise koji
nemaju ekstenziju ".MP3".
Pokušaj reprodukcije zapisa koji nisu MP3, a
imaju tu ekstenziju će rezultirati bukom ili
greškom u radu.
Kod formata koji nisu ISO9660 level 1 i 2,
imena direktorija ili datoteka se možda neće
pravilno prikazivati.
Sljedećim diskovima će trebati više vremena
za početak reprodukcije.
− disk sa složenom strukturom direktorija i
datoteka.
− disk snimljen multi-session načinom.
− disk na koji se mogu dodati podaci
(nefinalizirani disk).
Napomene o dvostrukim
diskovima (DualDisc)
DualDisc je dvostrani disk koji s jedne strane ima
snimljen DVD, a s druge strane digitalni audio
materijal.
Imajte na umu da se audio strana DualDisc diska
neće možda neće moći reproducirati u ovom
uređaju jer nije usklađena s CD standardom.
Oprez kod reprodukcije Multisession diska
• Ako disk počinje sa CD-DA sesijom, uređaj ga
prepoznaje kao CD-DA (audio) disk, te se
reprodukcija nastavlja do MP3 sesije.
• Ako disk počinje sa MP3 sesijom, uređaj ga
prepoznaje kao MP3 disk, a reprodukcija se
nastavlja do CD-DA (audio) sesije.
• Raspon reprodukcije MP3 diska je određen
strukturom datoteka nakon analize diska.
• Disk u mješovitom CD formatu će biti
prepoznat kao CD-DA (audio) disk.
5
Kako započeti s radom
Priključivanje sustava
Za međusobno povezivanje dijelova postupite prema opisima postupaka 1 do 4 i koristite isporučene
kabele i pribor. Na slici je model CMT-NEZ3.
Desni zvučnik
Lijevi zvučnik
FM žičana antena
AM okvirna antena
A Spojite zvučnike.
Spojite lijeve i desne kabele zvučnika na
priključke SPEAKER na uređaju kao na
donjoj slici.
Crveni (3)
Crni (#)
Umetnite ovaj dio
6
B Spojite FM i AM antene.
Podignite AM antenu i zatim je spojite.
Vrsta priključka A
AM okvirna antena
C Kod modela s mogućnošću odabira
napona, podesite regulator na napon
lokalne mreže. Regulator se nalazi na
stražnjoj strani uređaja.
Pogledajte naljepnicu na regulatoru Vašeg
sustava za dostupne postavke.
REGULATOR
NAPONA
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
Vrsta priključka B
AM okvirna antena
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
Vrsta priključka C
AM okvirna antena
Spojite na smeđu stranu
D Utaknite mrežni priključak u zidnu
utičnicu.
Ako isporučeni adapter na priključku ne
odgovara Vašoj zidnoj utičnici, skinite ga s
priključka (samo kod modela kod kojih
postoji adapter).
Za uključenje sustava pritisnite ?/1.
Umetanje dviju R6 baterija
(veličina AA) u daljinski upravljač
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
Napomena
Za sprečavanje smetnji držite antene dalje od sustava i
druge opreme.
Napomena
Ako ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije zbog mogućnosti istjecanja i korozije.
Savjet
Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati približno
šest mjeseci. Ako uređaj više ne reagira na daljinski
upravljač, zamijenite obje baterije s novima.
7
Podešavanje točnog vremena
Za sljedeće postupke koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
1
2
3
Pritisnite ?/1 za uključenje sustava.
4
5
Pritisnite ENTER.
6
Pritisnite ENTER.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje sati.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje minuta.
Sat počne raditi.
Ponovno podešavanje točnog
vremena
1 Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
2 Pritisnite . ili > dok se ne pojavi
"CLOCK" i pritisnite ENTER.
3 Ponovite postupke iz koraka 3 do 6.
Napomena
Vrijeme se ne prikazuje u štednom načinu rada (strana 20).
8
Reprodukcija CD/MP3 diskova
diskova
Ulaganje diska
1
Pritisnite tipku Z PUSH OPEN/CLOSE na
uređaju.
2
Umetnite disk u CD odjeljak s
naljepnicom okrenutom prema gore.
Reprodukcija diska
 Normal Play/Shuffle Play
Ovaj sustav omogućuje različite načine
reprodukcije CD diskova, te diskova s MP3
datotekama.
Primjer: uloženi disk
Broj zapisa
3
Još jednom pritisnite tipku Z PUSH
OPEN/CLOSE za zatvaranje CD odjeljka.
Napomene
• Ne koristite diskove koji imaju ljepljivu vrpcu,
naljepnice ili slično, jer može doći do kvara.
• Leću CD uređaja održavajte čistom i ne dodirujte je.
U suprotnom se može oštetiti i uzrokovati neispravan
rad CD uređaja.
Vrijeme reprodukcije
1
Pritisnite CD (ili nekoliko puta
FUNCTION) za odabir CD načina rada.
2
Više puta pritisnite PLAY MODE kod
zaustavljene reprodukcije, dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka željenog
načina.
Odaberite
Za reprodukciju
Bez oznake
(normalna
reprodukcija)
Zapisa na disku u
originalnom redoslijedu.
ALBUM
(normalna
reprodukcija)
Svih MP3 zapisa na albumu
na disku u originalnom
redoslijedu.
Kod reprodukcije diskova
koji nisu MP3, Album Play
ima istu funkciju kao i
normalna reprodukcija.
SHUF
(reprodukcija u
slučajnom
redoslijedu)
Svih zapisa na disku u
slučajnom redoslijedu
ALBM SHUF
(reprodukcija u
slučajnom
redoslijedu)
Svih MP3 zapisa na albumu
na disku u slučajnom
redoslijedu.
Kod reprodukcije diskova
koji nisu MP3, Album
Shuffle Play ima istu
funkciju kao i reprodukcija
u slučajnom redoslijedu.
PGM
(reprodukcija
programa)
Svih zapisa na disku u
željenom slijedu (pogledajte
poglavlje "Programirana
reprodukcija" na str. 11).
nastavlja se
9
3
Pritisnite N (ili CD/NX na uređaju).
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X (ili CD/NX na
uređaju). Ponovno pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Odabir zapisa
Pritisnite više puta . ili >.
Odabir MP3 albuma Pritisnite % + ili – više puta
nakon koraka 2.
Nalaženje dijela
zapisa
Tijekom reprodukcije pritišćite
m ili M te otpustite kad
nađete željeni dio.
Vađenje diska
Pritisnite Z PUSH
OPEN/CLOSE na uređaju.
Napomene
• Nije moguće mijenjati način reprodukcije za vrijeme
reprodukcije.
• Ponekad će biti potrebno ručno pokrenuti
reprodukciju diskova koji su snimljeni sa složenom
strukturom primjerice s više slojeva.
• Kad je disk umetnut, uređaj učitava sve zapise na
disku. Ako postoji više albuma ili audio zapisa koji
nisu MP3 formata, može proći duže vrijeme do
početka reprodukcije, ili kod prelaska na sljedeći
MP3 zapis.
• Ne pohranjujte nepotrebne albume ili zapise, osim
MP3 datoteka, na disk koji namijenite samo za tu
vrstu zapisa. Preporučuje se ne pohranjivati druge
vrste datoteka na disk koji sadrži MP3 zapise.
• Album koji ne sadrži MP3 zapise se preskače.
• Maksimalni broj MP3 zapisa i albuma na disku je 255.
• Maksimalni broj albuma: 150 (uključujući i
korijenski direktorij)
• Ukupan broj MP3 zapisa i albuma koji sadržava
pojedini disk: 300.
• Moguća je reprodukcija do 8 razina.
• MP3 zapisi se reproduciraju po redoslijedu snimanja
na disk.
• Ovisno o softveru za kodiranje/snimanje, uređaju za
snimanje, ili disku prilikom snimanja MP3 audio
zapisa, može doći do problema kao npr.
onemogućena reprodukcija, prekidi zvuka te buka.
• Pri reprodukciji MP3 audio zapisa proteklo vrijeme
reprodukcije može se razlikovati od stvarnog
vremena u sljedećim slučajevima.
− Pri reprodukciji VBR MP3 audio zapisa
(promjenjive brzine prijenosa)
− Pri brzom pretraživanju unaprijed ili unatrag
(ručno pretraživanje)
10
Ponavljanje
Ponavljanje reprodukcije
reprodukcije
 Repeat Play
Moguća je ponavljati reprodukciju svih ili samo
jednog zapisa na disku.
Više puta pritisnite tipku REPEAT na
daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
oznaka "REPEAT" ili "REPEAT1".
REPEAT: ponavljanje svih zapisa na disku do 5
puta ili MP3 zapisa na albumu do pet puta.
REPEAT1: ponavljanje samo jednog zapisa.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite tipku REPEAT više puta dok "REPEAT" i
"REPEAT1" ne nestanu s pokazivača.
Napomena
Ako odaberete "REPEAT1" zapis će se neprekidno
reproducirati dok se funkcija ne isključi.
Programirana reprodukcija
 Program Play
Možete programirati do 25 zapisa i istovremeno
snimati programirane zapise na kasetu (str. 16).
1
Pritisnite CD (ili nekoliko puta FUNCTION)
za odabir CD načina rada.
2
Pritisnite PLAY MODE više puta kod
zaustavljene reprodukcije, dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka “PGM”.
3
Više puta pritisnite . ili > dok se na
pokazivaču ne pojavi broj željenog
zapisa.
Kod programiranja MP3 zapisa više puta
pritisnite tipku % + ili – za odabir albuma, te
pritisnite . ili > više puta dok se
pojavi broj željenog zapisa.
Broj odabranog zapisa
4
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Isključenje
programirane
reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY MODE
kod zaustavljene reprodukcije
dok ne nestanu oznake "PGM" i
"SHUF".
Brisanje programa Pritisnite CLEAR kad je
reprodukcija zaustavljena.
Svaki pritisak na tipku briše zapis
počevši od kraja programa.
Dodavanje zapisa
na kraju programa
Izvedite korake 3 i 4 kada je
reprodukcija zaustavljena.
Savjeti
• Program ostaje u memoriji uređaja čak i po završetku
programirane reprodukcije. Za ponovnu reprodukciju
istog programa pritisnite N (ili CD/NX na
uređaju). Program se briše kad otvorite CD odjeljak.
• Ako je ukupno vrijeme reprodukcije dulje od 100
minuta ili odaberete broj zapisa veći od 21, odnosno
programirate MP3 zapis, na pokazivaču se pojavljuje
oznaka "– –.– –".
Ukupno vrijeme reprodukcije
(uključujući odabrani zapis)
Pritisnite ENTER.
Zapis je pohranjen.
Na pokazivaču se pojavi broj programskog
koraka, zatim zadnji programirani zapis i
ukupno vrijeme reprodukcije.
5
Za pohranjivanje dodatnih zapisa
ponovite korake 3 i 4.
6
Pritisnite N (ili CD/NX na uređaju).
Počinje programirana reprodukcija.
11
6
Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING + ili
– na uređaju) za odabir željenog
programskog broja.
7
8
Pritisnite ENTER.
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih
postaja
Možete pohraniti ukupno 20 FM i 10 AM postaja
i ugoditi ih jednostavnim pritiskom na
odgovarajuću brojčanu tipku.
Automatsko ugađanje postaja
Moguće je automatsko ugađanje svih postaja na
vašem području, te pohranjivanje njihovih
frekvencija.
Ručno ugađanje postaja
Moguće je ručno ugoditi i pohraniti frekvenciju
radijske postaje.
Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION
nekoliko puta) za odabir radijskog
prijemnika.
2
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
3
Više puta pritisnite TUNING MODE dok s
pokazivača ne nestanu oznake "AUTO" i
"PRESET".
4
Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na
uređaju) za ugađanje željene postaje.
Tijekom pretraživanja mijenjaju se
frekvencije. Pretraživanje se zaustavlja kad
uređaj ugodi postaju. Na pokazivaču se
pojavljuju natpisi “TUNED” i “STEREO”
(samo za stereo program).
Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i
pretraživanje se ne zaustavi
Podesite frekvenciju željene postaje prema
opisu koraka 2 i 3 u poglavlju "Ručno
pohranjivanje postaja" (str. 12).
5
6
Pritisnite TUNER MEMORY.
7
8
Pritisnite ENTER.
Pritisnite TUNER MEMORY.
Ostali postupci
Dok svijetli programirani broj, izvedite
korake 6 i 7.
Za
Učinite sljedeće
Ugađanje postaje sa
slabim signalom
Slijedite postupak opisan u
odjeljku "Ručno ugađanje
postaja" (str. 12).
Pohranjivanje druge
postaje na postojeći
programski broj
Nakon koraka 5 više puta
pritisnite + ili – (ili TUNING
+ ili – na uređaju) za odabir
programskog broja na koji
želite pohraniti postaju.
Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION)
za odabir radijskog prijemnika.
2
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
3
Pritisnite TUNING MODE nekoliko puta dok
se oznaka "AUTO" ne pojavi na
pokazivaču.
4
Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na
uređaju).
Programski broj
12
Savjet
Pritisnite x za prekid pretraživanja.
1
1
5
Za pohranu ostalih postaja ponovite
korake 4 do 7.
Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING + ili
– na uređaju) za odabir željenog
programskog broja.
Ponovite korake 4 do 7 za pohranu
ostalih postaja.
Savjeti
• Dođe li do prekida napajanja ili ako izvučete mrežni
kabel iz utičnice, pohranjene postaje ostaju u
memoriji pola dana.
• Za bolji prijem podesite isporučene antene ili spojite
vanjsku antenu.
Pojačavanje radio prijema
Kad je slab radijski prijem, isključite CD uređaj
funkcijom CD power manage. CD uređaj je
tvornički uključen.
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1 Nekoliko puta pritisnite FUNCTION za
uključivanje CD uređaja.
2 Tipkom ?/1 isključite sustav.
3 Pritisnite ?/1 dok držite pritisnutom tipku
CD/NX.
Na pokazivaču se pojavljuju poruke "CD
POWER" i "OFF".
Slušanje radijskog
radijskog prijemnika
Moguće je odabrati pohranjenu postaju ili ručno
ugoditi postaju.
Slušanje pohranjenih postaja
 Preset Tuning
Prvo pohranite postaje u memoriju uređaja
(pogledajte poglavlje "Pohranjivanje radijskih
postaja" na str. 12).
1
Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION
nekoliko puta) za uključivanje radijskog
prijemnika.
2
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
3
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
se na pokazivaču ne pojavi oznaka
"PRESET".
4
Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na
uređaju) nekoliko puta za ugađanje
željene pohranjene postaje.
Uključivanje CD uređaja
Ponovite gore opisani postupak. Na pokazivaču
se pojavljuju poruke "CD POWER" i "ON".
Napomene
• Kad su odabrane opcije "CD POWER" i "OFF"
vrijeme očitavanje diska je duže.
• Nije moguće promijeniti podešenje u štednom načinu
rada (str. 20).
nastavlja se
13
Slušanje radijskih postaja koje
nisu pohranjene
 Manual Tuning
1
Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION
nekoliko puta) za uključivanje radijskog
prijemnika.
2
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
3
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
sa pokazivača ne nestanu oznake
"AUTO" i "PRESET".
4
Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na
uređaju) nekoliko puta za ugađanje
željene pohranjene postaje.
Savjeti
• Za poboljšanje prijema preusmjerite isporučene
antene ili spojite vanjsku antenu.
• Kad FM program ima smetnje, pritisnite FM MODE
da se na pokazivaču ne nestane oznaka “STEREO”.
Neće biti stereo efekta, ali će se prijem poboljšati.
• Kad nije moguć stereo prijem FM programa,
pritisnite FM MODE nekoliko puta dok se oznaka
"STEREO" ne pojavi na pokazivaču.
• Više puta pritisnite TUNING MODE dok se ne
pojavi "AUTO" iz koraka 3, zatim pritisnite + ili –
(ili TUNING + ili – na uređaju). Indikatori
frekvencija se izmjenjuju i pretraživanje se zaustavlja
kad uređaj ugodi postaju (Automatsko ugađanje).
• Za snimanje radijskih programa koristite ručno
snimanje (str. 16).
• Pokazivač možete podesiti tako da se vidi točno
vrijeme (na 8 sekundi) pritiskom tipke DISPLAY.
Uporaba radijskog
radijskog sustava
podataka – RDS
(Samo europski model CMT-NEZ5)
Što je RDS - "Radio Data System"?
Radio Data System (RDS) je sustav radijskih
podataka koji se emitiraju dodatno uz standardni
radijski program. Ovaj sustav nudi praktične
podatke RDS poput prikaza naziva postaje. RDS
je dostupan samo kod FM radijskih postaja.*
Napomena
RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena radijska
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal
slab.
* Samo neke radijske postaje koriste RDS sustav, a
osim toga, radijske postaje nude samo određene vrste
RDS usluga. Ako niste upoznati s RDS sustavom, od
Vaše lokalne radijske postaje zatražite podrobnije
informacije o RDS uslugama na Vašem području.
Prijem RDS signala
Jednostavno odaberite radijsku postaju u
FM valnom području.
Pri odabiru RDS radijskih postaja na pokazivaču
se pojavi naziv postaje.
Provjera RDS informacija
Svakim pritiskom na DISPLAY indikatori na
pokazivaču se izmjenjuju na sljedeći način:
Naziv radijske postaje* t Frekvencija t
Točno vrijeme
* Ako prijem RDS postaje nije dobar, ime postaje se
možda neće prikazati na pokazivaču.
14
Kasetofon – reprodukcija
Umetanje kasete
1
Na uređaju pritisnite tipku Z PUSH
OPEN/CLOSE.
2
Uložite snimljenu/kasetu za snimanje u
pretinac.
Reprodukcija kasete
Možete koristiti TYPE I (normal) kasetu.
1
2
Uložite kasetu.
3
Pritisnite N (ili TAPE/N na uređaju).
Pritisnite TAPE (ili FUNCTION nekoliko
puta) za uključenje funkcije kasetofona.
Ostali postupci
Sa stranom koju
želite reproducirati/
snimati prema
naprijed.
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X. Za nastavak
reprodukcije ponovo pritisnite
istu tipku.
Premotavanje
naprijed ili natrag
Pritisnite m ili M.
Vađenje kasete
Pritisnite Z PUSH OPEN/
CLOSE na uređaju dok je
zaustavljen.
15
Kasetofon – snimanje
Snimanje CD zapisa na
kasetu
 CD-TAPE Synchro Recording
Možete snimiti cijeli CD na kasetu. Koristite
TYPE I (normal) kasete.
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
Uložite kasetu za snimanje.
Stavite CD disk s kojeg želite snimati.
Ručno snimanje na kasetu
 Ručno snimanje
Moguće je snimanje samo željenih dijelova CD
diska, druge kasete i radijskog programa na
kasetu. Moguće je i snimanje radijskog programa.
Snimanje je moguće i s vanjskih uređaja
(pogledajte "Spajanje vanjskih uređaja" na
str.21).
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
4
Odaberite željeni izvor za snimanje.
• TUNER/BAND: za snimanje s radijskog
prijemnika sustava.
• CD: za snimanje sa CD uređaja sustava.
• AUDIO IN: za snimanje s vanjskog
uređaja spojenog na AUDIO IN
priključke.
Kada želite snimiti album s MP3 diska,
pritisnite PLAY MODE za odabir ALBUM, a
zatim % + ili – za odabir željenog albuma
prije no što nastavite postupak.
3
Stavite kasetu za snimanje u kasetofon.
Pritisnite CD SYNC.
Na pokazivaču trepću oznake "SYNC" i
"REC".
Kasetofon i CD uređaj su u pripravnom
stanju za snimanje.
3
Pritisnite z PAUSE/START.
4
Pritisnite z PAUSE/START.
Na pokazivaču trepće oznaka "REC", a
kasetofon je u pripravnom stanju za
snimanje.
Počinje snimanje.
Kad završite sa snimanjem, CD uređaj i
kasetofon se automatski zaustavljaju.
Pritisnite z PAUSE/START, zatim
započnite reprodukciju željenog izvora
za snimanje.
Snimanje počinje.
Za prekid snimanja
Ostali postupci
Pritisnite x.
Za
Učinite sljedeće
Prekid snimanja
Pritisnite x.
Pauzu snimanja
Pritisnite z PAUSE/START na
uređaju.
Snimanje diska određivanjem
redoslijeda zapisa
Programiranjem reprodukcije moguće je snimiti
samo željene zapise na CD disku. Između koraka
2 i 3 izvedite korake 2 do 6 iz poglavlja
"Programirana reprodukcija" (str. 11).
Napomena
Tijekom snimanja nije moguće slušati reprodukciju s
drugih izvora.
Savjeti
• Za snimanje s radijskog prijemnika:
Ukoliko prilikom snimanja čujete smetnje s
radijskog prijemnika, pomaknite antenu kako bi
poboljšali prijem.
• Za snimanje s CD-a:
Pritisnite . ili > za odabir zapisa tijekom
pauze snimanja (nakon koraka 3 i prije koraka 4).
16
Podešavanje zvuka
Timer
Podešavanje zvuka
Odlazak na spavanje uz
glazbu
Postizanje dinamičnijeg zvuka
(Dynamic Sound Generator X-tra)
 Sleep Timer
Pritisnite DSGX na uređaju.
Svakim pritiskom tipke na pokazivaču se
izmjenjuju poruke:
DSGX ON y DSGX OFF
Moguće je programirati uređaj za isključenje u
određeno vrijeme tako da možete zaspati uz
glazbu.
Za ovu radnju koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
Podešavanje niskih i visokih
tonova
Pritisnite tipku SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku prikaz minuta
(vrijeme isključenja) se ciklički izmjenjuje na
sljedeći način:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t ...
t10MIN t OFF
Možete podesiti niske i visoke tonove kako bi
uživali u izraženijem zvuku.
1
Više puta pritisnite EQ za odabir opcije
"BASS"(niski tonovi) ili "TREBLE"(visoki
tonovi).
Svakim pritiskom na tipku prikaz na
pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
BASS yTREBLE
2
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje razine dok se pojavljuju
oznake "BASS" ili "TREBLE".
* Uređaj se automatski isključuje nakon 100 minuta ili
po završetku reprodukcije tekućeg CD diska ili
kasete.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru preostalog
vremena*
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjenu vremena
isključenja
Više puta pritisnite SLEEP za
odabir željenog vremena.
Isključenje funkcije
Sleep Timer
Više puta pritisnite SLEEP
dok se na pokazivaču ne
pojavi "OFF".
∗ Nije moguće provjeriti preostalo vrijeme kad
odaberete "AUTO".
Napomena
Ne podešavajte funkciju "AUTO" tijekom synchro
snimanja na kasetu.
Savjet
Funkciju Sleep Timer možete koristiti i kada niste
podesili točno vrijeme.
17
Buđenje uz glazbu
 Play Timer
Svakodnevno se možete buditi uz glazbu u
određeno vrijeme. Provjerite jeste li podesili
točno vrijeme (pogledajte str. 8).
Za ovaj postupak koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
1
Pripremite izvor reprodukcije.
• CD: Uložite CD disk. Za početak s
određenim zapisom programirajte
(pogledajte poglavlje "Programiranje CDzapisa" na str. 11).
• Kasetofon: Uložite kasetu. (pogledajte
poglavlje "Reprodukcija kasete" na str. 15)
• Radijski prijemnik: Ugodite željenu
postaju (pogledajte "Slušanje radijskog
prijemnika" na str. 13).
2
Pritisnite VOLUME + ili – (ili okrenite
kontrolu VOLUME na uređaju) za
podešavanje glasnoće.
3
4
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite . ili > za odabir
"PLAY", zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se "ON TIME" i trepće indikator sati.
5
Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje sata, zatim pritisnite ENTER.
Počnu treptati znamenke minuta.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje minuta i pritisnite ENTER.
6
Podesite vrijeme prekida reprodukcije
primjenom postupka iz koraka 5.
7
Više puta pritisnite . ili > dok se na
zaslonu ne pojavi oznaka željenog izvora.
Svakim pritiskom tipke oznake se izmjenjuju
na sljedeći način:
8
Pritisnite ENTER.
Prikazuje se vrijeme početka, vrijeme prekida
reprodukcije te izvor zvuka, a zatim se vraća
uobičajen prikaz.
9
18
Isključite uređaj tipkom ?/1.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru
podešenja
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Više puta pritisnite . ili
> dok se ne pojavi "PLAY" i
zatim pritisnite ENTER.
Promjenu
postavke
Počnite iznova od koraka 1.
Prekid timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Pritisnite pritisnite . ili
> dok se ne pojavi "OFF" i
zatim pritisnite ENTER.
Napomene
• Kad koristite funkciju Sleep Timer i Play Timer,
Sleep Timer ima prednost.
• Ne upravljajte sustavom od uključenja do početka
reprodukcije (oko 15 sekundi prije programiranog
vremena).
• Ako je sustav uključen oko 15 sekundi prije
programiranog vremena, neće se uključiti funkcija
Play Timer.
• Nije moguće koristiti vanjski uređaj spojen na
AUDIO IN priključnicu kao izvor reprodukcije za
Play Timer.
• Nije moguće istodobno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
• Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok se
ručno ne poništi.
Snimanje radijskih programa
uz pomoć timera
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru podešenja
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
 Rec Timer
Moguće je snimati program s pohranjene postaje
u određeno vrijeme.
Prije programiranog snimanja radijskog programa
potrebno je pohraniti radijske postaje (pogledajte
poglavlje "Ugađanje radijskih postaja" na str. 12)
i podesiti točno vrijeme (pogledajte poglavlje
"Podešavanje sata", str. 8).
Koristite tipke daljinskog upravljača.
1
2
Ugodite pohranjenu radijsku postaju
(pogledajte poglavlje "Slušanje ugođene
postaje" na str. 13).
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Na pokazivaču se pojavljuje "PLAY".
3
Više puta pritisnite . ili > dok se ne
pojavi "REC", zatim pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "ON TIME"
i oznaka sata trepće.
4
Podesite vrijeme za početak snimanja.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje sata, zatim pritisnite ENTER.
Počinje treptati indikator minuta.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje minuta, zatim pritisnite ENTER.
5
2 Više puta pritisnite .
ili > dok se ne pojavi
"REC" i zatim pritisnite
ENTER.
Promjenu postavke
Počnite iznova od koraka 1.
Prekid timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Pritisnite . ili >
dok se ne pojavi "OFF" i
zatim pritisnite ENTER.
Napomene
• Kad istovremeno koristite funkciju Rec Timer i Sleep
Timer, Sleep Timer ima prednost.
• Ne upravljajte sustavom od uključenja do početka
reprodukcije (oko 15 sekundi prije programiranog
vremena).
• Ako je sustav uključen oko 15 sekundi prije
programiranog vremena, neće se uključiti funkcija
Rec Timer.
• Tijekom snimanja glasnoća se smanjuje na
minimum.
• Nije moguće istodobno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
• Nakon podešavanja Rec Timera, ne rukujte uređajem
dok ne završi snimanje.
• Podešenje Rec Timera se isključuje odmah nakon
uključivanja Rec Timera.
Podesite vrijeme završetka snimanja
slijedeći postupak iz koraka 4.
Pojavljuje se oznaka Rec Timer i željena
postaja, potom se na pokazivač vraća izvorni
prikaz.
6
7
Uložite kasetu za snimanje.
Isključite uređaj tipkom ?/1.
19
Pokazivač
Isključenje pokazivača
pokazivača
 Štedni način rada
Prikaz točnog vremena se može isključiti za
smanjenje potrošnje energije u pripravnom stanju
(Power Saving Mode).
Više puta pritisnite DISPLAY kad je uređaj
isključen dok s pokazivača ne nestane
prikaz točnog vremena.
Isključenje funkcije Power Saving
Pritisnite DISPLAY kad je sustav isključen.
Svakim pritiskom na ovu tipku, funkcije se
izmjenjuju na sljedeći način:
Točno vrijeme* y Bez indikatora (štedni način
rada)
* Točno vrijeme vidljivo je samo ako ste podesili sat.
Napomena
U štednom načinu rada nije moguće:
− podesiti točno vrijeme
− promijeniti frekvencijski interval za AM valno područje
Savjet
• STANDBY indikator svijetli i u štednom načinu
rada.
• Timer radi u štednom načinu rada.
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije, te
preostalo vrijeme trenutnog zapisa na disku.
Kada uložite disk s MP3 zapisima, možete
provjeriti informacije snimljene na disk,
primjerice naslove i nazive izvođača.
Provjera preostalog vremena i
naziva (CD/MP3)
Više puta pritisnite tipku DISPLAY za
vrijeme reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja:
Broj trenutnog zapisa i proteklo vrijeme
reprodukcije t Broj trenutnog zapisa i preostalo
vrijeme ili "– –.– –"* t Preostalo vrijeme diska
ili "– –.– –"* t Naziv zapisa (samo disk s MP3
zapisima**) t Naziv albuma** t Prikaz
točnog vremena
* "– –.– –" se pojavljuje nakon odabira broja zapisa 21
ili većeg, ili prilikom odabira MP3 zapisa.
** Pri reprodukciji zapisa s ID3 podacima ver. 1 ili ver.
2., isti se pojavljuju. ID3 podaci sadrže informacije o
naslovu zapisa, nazivu izvođača i podatke o nazivu
albuma.
Provjera ukupnog vremena
reprodukcije, naslova i izvođača
(CD/MP3)
Više puta pritisnite tipku DISPLAY kad je
zaustavljena reprodukcija.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja na sljedeći način:
x Kad je CD/MP3 u modu programske
reprodukcije
Broj posljednjeg zapisa programa i ukupno
vrijeme reprodukcije t Ukupan broj zapisa
programa (osam sekundi) t Oznaka glasnoće1)
t Prikaz točnog vremena (osam sekundi)
x Kad je CD/MP3 u nekom drugom modu
TOC prikaz2) ili ukupan broj albuma na disku3) ili
ukupan broj zapisa tekućeg albuma3) t Oznaka
glasnoće3) ili naziv albuma3) t Prikaz točnog
vremena (osam sekundi)
1)
2)
3)
20
Za diskove s MP3 zapisima
TOC = sadržaj; prikaz broja tekućeg diska, ukupan
broj zapisa na disku i ukupno trajanje diska
Za diskove s MP3 zapisima, ovisno o načinu
reprodukcije, možda neće biti prikazani nazivi albuma
i izvođača.
Dodatne komponente
Spajanje dodatnih uređaja
Za proširenje sustava moguće je spojiti dodatne komponente. Pogledajte upute za uporabu svake od
njih.
Mini stereo priključak
S audio izlaza vanjske
analogne komponente
Analogna komponenta (opcija)
A AUDIO IN priključak
Koristite audio kabele (nisu dio isporuke) za
spajanje dodatno nabavljive analogne
komponente (prijenosni audio uređaj, itd.) na
ovaj priključak. Tada ćete na ovom sustavu moći
slušati zvuk s priključene komponente.
Slušanje zvuka s priključene
komponente
1 Spojite audio kabele.
Pogledajte "Spajanje vanjskih uređaja".
2 Više puta pritisnite FUNCTION na uređaju
dok se ne pojavi "AUDIO IN".
Pokrenite reprodukciju na spojenom uređaju.
Snimanje zvuka s priključene
komponente
1 Spojite audio kabele.
2 Ručno pokrenite snimanje.
Pogledajte "Ručno snimanje na kasetu" na
str. 16.
Napomene
• Ukoliko spojeni uređaj posjeduje AVLS (Automatic
Volume Limiter System) funkciju, isključite je
prilikom korištenja transmitera. U suprotnom, bit će
potrebno isključiti zvuk na zvučnicima, a to može
izobličiti zvuk.
• Ukoliko spojeni uređaj ima BASS BOOST ili MEGA
BASS funkciju, prilikom korištenja transmitera je
isključite. U suprotnom, zvuk iz zvučnika će biti
izobličen.
21
Općenito
U slučaju problema
Problemi i rješenja
Naiđete li na probleme pri rukovanju ovim
uređajem, provjerite sljedeći popis.
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite problem u ovom poglavlju i
Na pokazivaču se pojavi "– –:– –"
• Došlo je do prekida napajanja. Ponovo podesite
sat (str. 8) i timer (str. 18 i 19).
Podešenje sata/pohranjivanje radijskih
postaja/timera je prekinuto.
• Ponovo učinite sljedeće:
− "Podešavanje točnog vremena" (str. 8)
− "Pohranjivanje radijskih postaja" (str. 12)
− "Provjeravanje podešenja" (str. 18 i 19)
− "Snimanje radijskih postaja pomoću timera"
(str. 19)
postupite sukladno uputama.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih provjera,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Ako treperi indikator STANDBY
Odmah isključite mrežni kabel, te provjerite
sljedeće.
• Ukoliko je uređaj opremljen selektorom, da
li je selektor napona u dobrom položaju?
• Provjerite vaš mrežni napon, te provjerite
položaj selektora napona na uređaju.
• Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
• Koristite li isporučene zvučnike?
• Da li nešto blokira otvore za ventilaciju na
stražnjoj strani uređaja?
Nakon provjere gornjih točaka i rješenja
problema, te prekida treptanja indikatora
STANDBY ponovo spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako indikator i dalje trepće
ili nije moguće otkloniti problem,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Nema zvuka.
• Ukoliko je uređaj opremljen selektorom, provjerite
da li je selektor napona u dobrom položaju.
• Na daljinskom upravljaču više puta pritisnite
VOLUME + (ili zakrenite kontrolu VOLUME
udesno).
• Provjerite da nisu spojene slušalice.
• Provjerite spojeve zvučnika (str. 6).
• Nema izlaza zvuka tijekom Rec Timera.
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala ili balans
lijevo/desno nije dobar.
• Postavite zvučnike simetrično.
• Spojite priložene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za buku (opcija) na mrežni kabel.
Timer se ne može podesiti.
• Ponovo podesite točno vrijeme (str. 8).
Vremenska funkcija (timer) ne radi.
• Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT na
daljinskom upravljaču za podešavanje timera, na
pokazivaču se uključi "< PLAY" ili "< REC"
(strane 18 i 19).
• Provjerite podešenje timera, te podesite točno
vrijeme (str. 18 i 19).
• Isključite funkciju "Sleep Timer" (str. 17).
• Provjerite da je podešeno točno vrijeme.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Daljinski upravljač približite uređaju.
• Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru uređaja.
• Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
• Udaljite uređaj od izvora fluorescentne rasvjete.
Nije moguće uključiti sustav iako ste pritisnuli
?/1.
• Provjerite da li je mrežni kabel spojen na napajanje.
22
Nepravilne boje na TV zaslonu.
• Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
Zvučnici
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala, ili balans
lijevo/desno nije dobar.
• Provjerite spojeve i položaj zvučnika.
CD/MP3 uređaj
Ne počinje reprodukcija.
• Obrišite disk (str. 26)
• Zamijenite disk.
• Uložite disk koji je moguće reproducirati.
• Umetnite disk pravilno.
• Disk uložite s naljepnicom prema gore.
• Izvadite disk i obrišite vlagu, te ostavite uređaj
uključen nekoliko sati da vlaga ispari.
• Pritisnite tipku N (ili CD/NX na uređaju) za
početak reprodukcije.
Zvuk preskače.
• Obrišite disk (str. 26).
• Zamijenite disk.
• Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr. na
stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od uređaja, ili ih stavite na
stalke. Kod glasnog slušanja zapisa sa dosta
basova, vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa
• Više puta pritisnite PLAY MODE dok oznake
"PGM" i "SHUF" ne nestanu s pokazivača.
Nije moguća reprodukcija MP3 zapisa
• Zapis nije snimljen u ISO9660 level 1 ili level 2
formatu, Joliet ekspanzijskom formatu.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
• Reprodukcija diskova koji sadrže datoteke koje
nisu u MPEG 1, 2 Audio Layer-3 formatu nije
moguća.
MP3 zapisima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
• Nakon što uređaj učita sve zapise na disku, reprodukcija će početi kasnije nego obično ako je:
− broj albuma ili zapisa na disku vrlo velik.
− struktura albuma i zapisa vrlo kompleksna.
Naziv albuma, zapisa i ID3 podataka (naziv
albuma, naslov zapisa i naziv izvođača) se ne
prikazuju točno.
• Koristite disk koji odgovara ISO9660 level 1,
level 2, Joliet ekspanzijskom formatu.
• Disk ID3 tag nije ver.1 ni ver.2.
• Moguć je prikaz 30 znakova ID3 podataka.
• Znakovi koji su podržani na ovom sustavu su:
− Velika slova (A do Z)
− Brojevi (0 do 9)
− Znakovi (’ < > * , – / @ [ \ ] _)
Ostalo znakovlje nije moguće prikazati.
Radijski prijemnik
Čuje se jaki šum ili brujanje/nije moguće
slušanje postaja.
• Podesite valno područje i frekvenciju (str. 12).
• Podesite antenu (str. 6).
• Pronađite mjesto i orijentaciju koja omogućuje
dobar prijem, te ponovo podesite antenu. Ako nije
moguć dobar prijem, spojite vanjsku (opcija)
antenu.
• Priložena FM antena prima signal punom
dužinom, te se uvjerite da je potpuno izvučena.
• Udaljite antene od sustava i drugih komponenti.
• Obratite se prodavatelju Sony uređaja ako je
isporučena plastična antena bez plastičnog stalka.
• Pokušajte isključiti ostale električne uređaje.
Stereo FM program se ne čuje stereo
• Pritisnite tipku FM MODE dok se na pokazivaču
ne pojavi oznaka "STEREO".
nastavlja se
23
Kasetofon
Nije moguće snimanje i reprodukcija ili je
glasnoća smanjena.
• Magnetske glave su zaprljane. Očistite ih (str. 27).
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Demagnetizirajte ih (str. 27).
Ako nakon ovih postupaka uređaj i
dalje ne radi dobro, resetirajte ga na
sljedeći način:
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
Vrpca se ne briše u cijelosti.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Demagnetizirajte ih (str. 27).
1
2
3
4
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje zvuka
ili se zvuk gubi.
• Pogonski valjčić ili osovina su zaprljani. Očistite
ih (str. 27).
Uređaj je vraćen na tvorničke postavke. Potrebno
je ponovo podesiti sve Vaša postavke, poput
pohranjenih postaja, sata i timera.
Pojačan je šum ili nedostaju visoke frekvencije.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Demagnetizirajte ih (str. 27).
Snimanje nije moguće.
• Nije umetnuta kaseta. Umetnite kasetu.
• Pokidan je plastični graničnik. Prekrijte otvor
ljepljivom vrpcom (str. 27).
• Kaseta je došla do kraja.
Dodatne komponente
Nema zvuka.
• Pogledajte "Općenito", "Nema zvuka" (str. 22) te
provjerite stanje sustava.
• Provjerite priključke sustava (str. 21) na sljedeći
način:
− provjerite jesu li ispravno spojeni kabeli.
− provjerite jesu li priključci kabela čvrsto i do
kraja utaknuti u pripadajuće utičnice.
• Uključite priključenu komponentu.
• Pogledajte upute za uporabu isporučene s
priključenom komponentom te pokrenite
reprodukciju.
• Više puta pritisnite FUNCTION na uređaju dok
se ne pojavi "AUDIO IN" (str. 21).
Zvuk je izobličen
• Smanjite razinu glasnoće na priključenoj
komponenti.
24
Izvucite mrežni kabel.
Ponovno utaknite mrežni kabel.
Pritisnite ?/1 za uključenje uređaja
Pritisnite x, ?/1 i istodobno ulijevo zakrenite
kontrolu glasnoće.
Poruke na pokazivaču
Sljedeće poruke se tijekom rada mogu pojaviti ili
treptati na pokazivaču.
CD/MP3
FULL
Pokušali ste programirati više od 26 zapisa.
NO DISC
Disk nije uložen.
NO STEP
Izbrisani su svi programirani zapisi.
OVER
CD je došao do kraja za vrijeme držanja tipke M
kod reprodukcije ili pauze.
PUSH STOP
Pritisnuli ste PLAY MODE tijekom reprodukcije.
Radijski prijemnik
COMPLETE
Programirana radnja se normalno završila.
Kasetofon
NO TAB
Ne možete snimiti kasetu jer je odlomljen graničnik.
NO TAPE
Nije uložena kaseta.
Timer
PUSH SELECT
Pokušali ste podesiti vrijeme ili timer tijekom rada
timera.
SET CLOCK
Pokušali ste odabrati timer, a niste podesili sat.
SET TIMER
Pokušali ste odabrati timer, a niste ga podesili.
TIME NG
Podešena su ista vremena početka i završetka
funkcija Play Timer i Rec Timer.
25
O sustavu zvučnika
Dodatne informacije
Udaljite zvučnike od TV prijemnika.
Mjere opreza
O rukovanju
O napajanju
• Prije uključenja sustava provjerite odgovara li napon
uređaja onome u Vašem domu.
• Selektor napona se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
O sigurnosti
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni
kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga
iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne
utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina,
iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga
dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj.
• Ne postavljajte ga na mjesta koja su:
− Jako topla ili hladna
− Prašnjava ili prljava
− Vrlo vlažna
− Izložena vibracijama
− Izložena izravnom sunčevom svjetlu.
• Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu
koja je bila posebno obrađena (voskom, uljem,
sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do mrlja
ili gubitka boje na površini uređaja.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
• Postavite uređaj na mjesto s adekvatnim
prozračivanjem kako se ne bi pregrijao.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, gornji,
donji i bočni dijelovi sustava se zagrijavaju. Ne
dodirujte ih.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati otvore
za ventilaciju.
26
• Ako ste uređaj unijeli izravno s hladnog u topli ili u
vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnom
mjestu, na leći unutar CD uređaja se može stvoriti
vlaga. Ako se to desi, uređaj neće raditi ispravno.
Izvadite CD i ostavite uređaj uključenim oko sat
vremena dok vlaga ne ispari.
• Kod pomicanja uređaja, izvadite kompaktne diskove.
Imate li pitanja ili problema u svezi s Vašim uređajem,
molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
• Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivače,
komercijalna sredstva za čišćenje i anti-statičke
sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline, ne ostavljajte ga u automobilu
parkiranom na suncu.
• Ne koristite diskove s zaštitnim prstenom jer to može
uzrokovati kvar.
• Kod korištenja diskova koji imaju ljepljivu ili sličnu
tvar na naljepnici, ili je korištena posebna tinta kod
izrade naljepnice, postoji mogućnost da se disk ili
naljepnica zalijepi za unutrašnjost uređaja. Tada
možda neće biti moguće vađenje diska, što će
uzrokovati kvar. Prije uporabe provjerite da
naljepnica diska nije ljepljiva.
Nemojte koristiti sljedeće vrste diskova:
− Korištene ili diskove koji se iznajmljuju, gdje
ljepilo prelazi rub naljepnice. Rub naljepnice će
biti ljepljiv.
− Diskove za čije naljepnice je korištena posebna
tinta, koja je ljepljiva na dodir.
• Reprodukcija diskova nestandardnih oblika (npr.
srce, kvadrat, zvijezda) nije moguća na ovom
uređaju jer može doći do oštećenja uređaja. Ne
koristite takve diskove.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Za čišćenje kućišta, kontrolne ploče i kontrola koristite
meku krpu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva, praškove ili
otapala, kao npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog
brisanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B kao na
slici.
Odlomite
graničnik
Tehnički podaci
Glavna jedinica
Pojačalo
CMT-NEZ5
DIN izlazna snaga
(nominalna):
Trajna RMS izlazna
snaga (referentna):
Ako kasnije želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Prije stavljanja kasete u kasetofon
Glazbena izlazna snaga
(referentna):
Ulazi
AUDIO IN:
25 + 25 W (6 ohma na 1 kHz,
10%THD)
38 + 38 W
Osjetljivost 250 mV,
impedancija 47 kiloohma
Izlazi
Zategnite vrpcu. U suprotnom, pogonski mehanizam
može zahvatiti vrpcu i prouzročiti oštećenja.
PHONES:
Pri uporabi vrpci duljih od 90 minuta
SPEAKER:
Vrpca je vrlo elastična. Nemojte često mijenjati funkciju
na kasetofonu, primjerice, reprodukciju, zaustavljanje,
brzo premotavanje, itd. Vrpca se može omotati oko
pogonskog mehanizma.
18 + 18 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
mogućnost priključenja
slušalica impedancije 8 ohma
ili više
prihvaća impedanciju od 6 do
16 ohma.
Čišćenje magnetskih glava
Čistite magnetske glave nakon svakih 10 sati uporabe.
Očistite ih prije snimanja važnog materijala ili nakon
reprodukcije starih kaseta. Koristite komercijalno
nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje. Podrobnije
podatke potražite u uputama kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir s
vrpcom. Za to se poslužite kasetama za demagnetiziranje.
Podrobnije podatke potražite u uputama koje se
isporučuju uz kasete za demagnetiziranje.
nastavlja se
27
CMT-NEZ3
DIN izlazna snaga
(nominalna):
Trajna RMS izlazna
snaga (referentna):
Glazbena izlazna snaga
(referentna):
Ulazi
AUDIO IN:
Radijski prijemnik
11 + 11 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
15 + 15 W (6 ohma na 1 kHz,
10%THD)
28 + 28 W
Osjetljivost 250 mV,
impedancija 47 kiloohma
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner
Područje ugađanja
87,5 – 108 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 ohma, nesimetrično
Međufrekvencija
10,7 MHz
AM tuner
Područje ugađanja
531 – 1,602 kHz (uz korak
podešen na 9 kHz)
Antena
AM okvirna antena,
priključak za vanjsku antenu
Međufrekvencija
450 kHz
Izlazi
PHONES:
SPEAKER:
mogućnost priključenja
slušalica impedancije 8 ohma
ili više
prihvaća impedanciju od 6 do
16 ohma
CD uređaj
Laser
Frekvencijski odziv
Trajanje emisije:
kontinuirano
Laserski izlaz: manji od
44,6 µW
(Ovaj izlaz je rezultat mjerenja
pri udaljenosti 200 mm od leće
objektiva na optici promjera
7 mm)
20 Hz – 20 kHz
Kasetofon
Sustav snimanja
28
4-stazni 2-kanalni stereo
Zvučnik
CMT-NEZ5
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
dvosistemski, bas refleks
promjera 10 cm, konusni
promjera 4 cm, konusni
6 ohma
Približno 145 x 235 x 175 mm
Približno 1,9 kg netto svaki
zvučnik
CMT-NEZ3
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Širokopojasni zvučnici
promjera 10 cm, konusni
6 ohma
Približno 145 x 235 x 155 mm
Približno 1,5 kg netto svaki
zvučnik
Općenito
Napajanje
Potrošnja
CMT-NEZ5:
230 V AC, 50/60 Hz
60 W
0,3 W (u štednom načinu
rada)
CMT-NEZ3:
45 W
0,3 W (u štednom načinu
rada)
Dimenzije (š/v/d)
Približno 164 x 235 x 265 mm
Masa (osim zvučnika)
CMT-NEZ5:
CMT-NEZ3:
Oko 3,6 kg
Oko 3,6 kg
Isporučeni pribor
• Potrošnja u štednom modu: 0,3 W.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
• Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
dijelova.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
29
Popis lokacija tipaka i odgovarajućih stranica
stranica
Kako koristiti ovu stranicu
Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju
tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u
tekstu.
Broj za ilustraciju
r
TUNER/BAND O (12, 13, 16)
R
Ime tipke/dijela
stranica
R
Odgovarajuća
Osnovni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
CD SYNC R (16)
DSGX C (17)
PHONES priključak M (17)
PLAY MODE E (9, 11, 16)
Pokazivač F
Senzor daljinskog upravljača B
30
OPIS TIPAKA
Odjeljak za kasete L (15)
TUNER/BAND O (12, 13, 16)
TUNING +/– J (12, 13)
TUNING MODE E (12, 13)
VOLUME I (18, 22, 24)
?/1 (uključenje) A (7, 13, 18, 20, 24)
z PAUSE/START D (16)
Z PUSH OPEN/CLOSE (otvaranje
uložnice diska/zatvaranje) G
% +/– H (10, 11, 16)
.m/M> (premotavanje
natrag/naprijed, pretraživanje natrag/
naprijed) J (8, 10, 15, 17, 18)
Z PUSH OPEN/CLOSE (otvaranje
pretinca kasetofona/zatvaranje) K (15)
x (stop) N (10, 12, 15, 15, 24)
CD/NX (reprodukcija) P
(10, 16, 18)
TAPE/N Q (10, 15)
Daljinski upravljač
ABECEDNI REDOSLIJED
CD P (9, 11, 16, 18)
CLEAR M (11)
CLOCK/TIMER SELECT B
(18, 19)
CLOCK/TIMER SET C (8, 18, 19)
DISPLAY S (14, 20, 20)
ENTER I (8, 11, 12, 18, 19)
EQ L (17)
FM MODE D (14)
FUNCTION F (9, 11, 12, 13, 15)
OPIS TIPAKA
PLAY MODE R (9, 11, 16)
REPEAT D (10)
SLEEP T (17)
TAPE O (10, 15, 18)
TUNER/BAND E (12, 13, 16)
TUNER MEMORY Q (12)
TUNING MODE R (12, 13)
VOLUME +/– J (18, 22)
?/1 (uključenje) A (7, 13, 18, 20, 24)
m/M (brzo pretraživanje
natrag/naprijed) G (10, 15)
N (reprodukcija) H (10, 15)
X (pauza) H (10, 15)
x (stop) H (10, 15)
% +/– K (10, 11, 16)
./> (pomak natrag/naprijed)
N (8, 10, 15, 17, 18)
+/- (ugađanje) N (12, 13)
31
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising