Sony | CMT-SBT20B | Sony CMT-SBT20B Hi-Fi sustav koji ima Bluetooth® i DAB radio Upute za upotrebu

Kućni audio sustav
Upute za rad
Početak rada
Slušanje CD-a
Slušanje radija
Slušanje datoteke
s USB uređaja
Slušanje glazbe pomoću
dodatnih audiokomponenti
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Mjere opreza/specifikacije
CMT-SBT20B
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema
u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Pojedinosti potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na
njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Valjanost CE oznake ograničena je samo na države
gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države
članice EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Za korisnike u Europi i Australiji
Nemojte postavljati uređaj u ograničeni prostor kao
što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama
jedinica isključena.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem
povećava rizik od oštećenja očiju.
Za korisnike u Europi
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod
klase 1. Ta se oznaka nalazi na poleđini.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
2HR
Odlaganje otpadnih baterija i električne
i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao
kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste
omogućili pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Ovaj je sustav osmišljen za sljedeće namjene:
•• reprodukciju glazbenih izvora s diskova ili
USB uređaja
•• slušanje radijskih stanica
•• reprodukciju glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
Prije upotrebe
sustava
Kvarove koji nastaju tijekom uobičajene
upotrebe sustava otklanja tvrtka Sony
u skladu s uvjetima koji su definirani
u ograničenom jamstvu za ovaj
sustav. Međutim, tvrtka Sony ne snosi
odgovornost za posljedice koje mogu
nastati u slučaju da reprodukcija nije
moguća zbog oštećenja ili kvara na
sustavu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom
Compact Disc (CD). U posljednje vrijeme
neke izdavačke kuće izdaju glazbene diskove
šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih
prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova ne
odgovaraju CD standardu i možda se neće
reproducirati na ovom proizvodu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc dvostrani je disk koji objedinjuje
snimljeni DVD materijal na jednoj strani
s digitalnim audio materijalom na drugoj.
Međutim, s obzirom da strana s audio
materijalom nije sukladna Compact Disc
(CD) standardu, ne jamčimo reprodukciju
na ovom proizvodu.
3HR
Sadržaj
Prije upotrebe sustava............................................................................ 3
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola....................................................................... 6
Priprema daljinskog upravljača.............................................................10
Pričvršćivanje podložaka zvučnika........................................................10
Postavljanje sata....................................................................................10
Slušanje CD-a
Reproduciranje CD-DA/MP3/WMA diska.............................................. 12
Promjena načina reprodukcije...................................................................12
Stvaranje vlastitog programa (Program Play)............................................14
Slušanje radija
Odabir radijske stanice.......................................................................... 15
Ručno provođenje automatskog DAB traženja..........................................16
Memoriranje radijskih stanica...............................................................16
Odabir memorirane radijske stanice..........................................................17
Slušanje datoteke s USB uređaja
Reprodukcija datoteke s USB uređaja....................................................18
Promjena načina reprodukcije...................................................................19
Slušanje glazbe pomoću
dodatnih audiokomponenti
Upotreba dodatnih audiokomponenti................................................. 20
4HR
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe............. 21
Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju......................................... 22
Uparivanje s uređajem koji ima NFC funkciju............................................. 23
Brisanje informacija o uparivanju............................................................. 24
Uparivanje dodatnih uređaja.................................................................... 25
Dodatne informacije
Postavljanje funkcije automatskog stanja pripravnosti....................... 26
Postavljanje BLUETOOTH stanja pripravnosti....................................... 26
Uključivanje ili isključivanje bežičnog BLUETOOTH signala...................27
Prilagođavanje zvuka............................................................................27
Upotreba mjerača vremena.................................................................. 28
Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje..................... 28
Postavljanje mjerača vremena za pokretanje reprodukcije...................... 28
Promjena zaslona................................................................................. 29
Rješavanje problema
Rješavanje problema............................................................................ 30
Poruke................................................................................................... 34
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza......................................................................................... 35
Web-mjesta s popisom kompatibilnih uređaja.................................... 36
Bežična tehnologija BLUETOOTH.......................................................... 36
Specifikacije.......................................................................................... 38
5HR
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola
Napomena
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije pomoću daljinskog upravljača, no iste
se operacije mogu izvoditi i pomoću gumba na jedinici s istim ili sličnim nazivima.
Jedinica (prednja/gornja strana)
6HR
Daljinski upravljač
 Jedinica: gumb  (reprodukcija/
pauziranje)*
Daljinski upravljač: gumb 
(reprodukcija)*/ (pauziranje)
Upotrijebite da biste pokrenuli ili
pauzirali reprodukciju.
Gumb  (zaustavljanje)
Upotrijebite da biste zaustavili
reprodukciju.
Početak rada
 Oznaka N
Postavite pametni telefon ili tablet
s NFC funkcijom blizu ove oznake da
biste jednim dodirom izvršili BLUETOOTH
registraciju, povezivanje ili odspajanje
(stranica 23).
Gumbi / (prethodno/sljedeće)
Upotrijebite da biste odabrali pjesmu ili
datoteku.
Gumbi TUNING +/–
Upotrijebite da biste prebacili na željenu
radijsku stanicu.
Daljinski upravljač: gumbi /
(brzo premotavanje unatrag/brzo
premotavanje unaprijed)
Upotrijebite da biste brzo premotali
pjesme ili datoteke unatrag ili unaprijed.
Gumb / (uključeno/pripravnost)
Upotrijebite da biste uključili sustav ili ga
postavili u stanje pripravnosti.
 Senzor daljinskog upravljača
Indikator
(BLUETOOTH)
Svijetli ili treperi za prikaz stanja
BLUETOOTH veze.
 Jedinica: gumb FUNCTION/PAIRING
•• Upotrijebite da biste odabrali izvor.
Svakim pritiskom mijenja se izvor i to
sljedećim redoslijedom:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
DAB  AUDIO IN
•• Pritisnite i držite da biste pokrenuli
način rada za BLUETOOTH uparivanje.
Daljinski upravljač: gumbi FUNCTION
(CD, USB, BLUETOOTH, FM/DAB,
AUDIO IN)
Upotrijebite da biste odabrali izvor.
Daljinski upravljač: Gumbi PRESET +/–
Upotrijebite da biste uključili
memorirane stanice.
Gumb  (otvori/zatvori)
Upotrijebite da biste otvorili ili zatvorili
ladicu za disk .
Zaslon
 Ladica za disk
Upotrijebite da biste umetnuli disk
(stranica 12).
 Jedinica: Kontrola VOLUME
Daljinski upravljač: gumb
VOLUME +*/–
Upotrijebite da biste prilagodili jačinu
zvuka.
 (USB) ulaz
Upotrijebite da biste povezali USB uređaj
(stranica 18).
 Gumb BLUETOOTH MENU
Upotrijebite da biste otvorili ili
zatvorili izbornik BLUETOOTH
(stranica 22, 25, 26).
7HR
 Gumb EQ
Upotrijebite da biste odabrali zvučni
efekt (stranica 27).
 Gumb MEGA BASS
Upotrijebite da biste pojačali zvuk basa
(stranica 27).
 Gumb MUTING
Upotrijebite da biste isključili i poništili
isključivanje zvuka.
 Gumb PLAY MODE/TUNING MODE
•• Upotrijebite da biste odabrali način
reprodukcije (stranica 13).
•• Upotrijebite da biste odabrali način
namještanja (stranica 15).
 Gumb REPEAT/FM MODE
•• Upotrijebite da biste odabrali
ponavljanje reprodukcije
(stranica 13).
•• Upotrijebite da biste odabrali FM
stereo ili mono prijem (stranica 15).
 Gumb CLEAR
Upotrijebite da biste izbrisali
programiranu pjesmu ili datoteku
(stranica 14).
 Gumb RETURN
Upotrijebite da biste se vratili na
prethodni status.
Gumb
(unos)
Upotrijebite da biste potvrdili stavku.
Gumbi ///
Upotrijebite da biste odabrali stavku.
Gumbi +/–
Upotrijebite da biste odabrali mapu
(album) na MP3/WMA disku ili USB
uređaju.
 Gumb TUNER MEMORY
Upotrijebite da biste memorirali radijske
stanice (stranica 16).
 Gumbi TUNER MEMORY (brojevi od 1
do 4)
Upotrijebite da biste uključili 4
registrirane DAB/FM stanice.
8HR
 Gumb TIMER MENU
Upotrijebite da biste postavili sat
ili mjerač vremena za reprodukciju
(stranica 10, 28).
 Gumb SLEEP
Upotrijebite da biste postavili mjerač
vremena za automatsko isključivanje
(stranica 28).
 Gumb DISPLAY
Upotrijebite da biste promijenili
informacije koje se prikazuju na
zaslonu  (stranica 29).
Podvlaka „_” prikazuje se umjesto
neprepoznatljivog znaka.
Ako pritisnete ovaj gumb kada je
napajanje isključeno, prikazat će se
vrijeme sata.
* Gumb  na jedinici te gumbi  i VOLUME +
na daljinskom upravljaču imaju ispupčenu točku.
Ispupčenje upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
Jedinica (stražnji dio)
 DAB/FM antenski kabel
 U desni zvučnik
 U lijevi zvučnik
 Kabel zvučnika (crveni/)
 Kabel zvučnika (crni/)
 U zidnu utičnicu
•• Pričvrstite kraj DAB/FM antene
pribadačom, samoljepljivom vrpcom i sl.
Područja sa slabim
prijemom:
daleko od prozora i sl.
•• Antena neka bude udaljena od kabela
zvučnika, strujnog kabela za napajanje
i USB kabela da biste izbjegli šum.
•• Prije nego što isključite DAB/FM antenski
kabel, provjerite je li sustav isključen da
biste zadržali vlastite DAB i FM postavke.
Područja s dobrim
prijemom:
blizu prozora i sl.
•• Izbjegavajte postavljanje na sljedeća
mjesta.
Između zgrada
U blizini mobilnih
telefona, električnih
uređaja
Početak rada
 DAB/FM antena
Spojite DAB/FM antenu.
•• Postavite sustav na mjesto i u položaj
s dobrim prijemom.
 Priključak audioulaza
Priključite dodatnu vanjsku opremu pomoću
audio kabela za povezivanje (nije isporučen).
Zvučnici
Spojite zvučnike.
Lijevi i desni zvučnik su identični. Oba
zvučnika možete priključiti u bilo koji
priključak za zvučnike bez obzira
na oznake L i R iznad priključaka.
Napajanje
Kabel za napajanje priključite u zidnu
utičnicu.
Na metalnim klupama
ili stolovima
9HR
Priprema daljinskog Postavljanje sata
upravljača
Umetnite R6 bateriju (veličina AA) (nije
priložena), a polove postavite u položaj
prikazan u nastavku.
Napomene o upotrebi daljinskog upravljača
•• U uobičajenim uvjetima upotrebe baterija bi
trebala trajati približno šest mjeseci.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite bateriju
da biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
1
Pritisnite /  da biste uključili
sustav.
2
Pritisnite TIMER MENU  da biste
ušli u način za postavljanje sata.
Indikator sata treperi na zaslonu .
Pričvršćivanje
podložaka zvučnika
Priložene podloške zvučnika pričvrstite na
sve kutove donjeg dijela zvučnika da biste
spriječili klizanje.
Ako se prikaže „SELECT” ili „PLAY SET”,
pritisnite /  da biste odabrali
„CLOCK”, a zatim pritisnite .
3
Pritisnite /  da biste postavili
sat, a zatim pritisnite .
Indikator minuta treperi na zaslonu .
10HR
4
Pritisnite /  da biste postavili
minute, a zatim pritisnite .
Napomena
Početak rada
•• Postavke sata vraćaju se na početne nakon
isključivanja kabela za napajanje ili u slučaju
nestanka struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Pritisnite DISPLAY . Sat se prikazuje
približno 8 sekundi.
11HR
Ostale radnje
Slušanje CD-a
Reproduciranje
CD-DA/MP3/WMA
diska
1
Pritisnite CD .
2
Pritisnite   na jedinici da biste
otvorili ladicu za disk , a zatim
umetnite disk.
Umetnite CD sa stranom s naljepnicom
(otisnuta strana) okrenutom prema
gore.
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape na
MP3/WMA disku
Odabir pjesme ili
datoteke
Pritisnite
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 .
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 *. Da biste poništili
nastavak reprodukcije,
ponovno pritisnite  .
Uzastopno pritišćite
– .
/ .
+/
Tijekom reprodukcije
Traženje
određenog mjesta držite pritisnutim gumb
u pjesmi ili datoteci / , a zatim ga
otpustite na željenom
mjestu.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke
sustav može nastaviti reprodukciju s drugog
mjesta.
Izbacivanje CD-a
Pritisnite   na jedinici.
Napomena
Strana s naljepnicom (otisnuta strana)
3
4
Pritisnite   na jedinici da biste
zatvorili ladicu za disk .
Pritisnite  .
Time se pokreće reprodukcija.
•• Ne umećite disk nestandardnog oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvijezde). To može
uzrokovati nepopravljivu štetu na sustavu.
•• Nemojte koristiti diskove s vrpcama ili
naljepnicama jer to može uzrokovati kvar.
•• Kada uklanjate disk, ne dodirujte njegovu
površinu.
Promjena načina
reprodukcije
Način reprodukcije omogućuje vam
uzastopnu reprodukciju iste glazbe ili
nasumičnu reprodukciju.
1
12HR
Pritisnite   da biste zaustavili
reprodukciju.
2
Uzastopno pritišćite
PLAY MODE  da biste
odabrali način reprodukcije.
Možete odabrati sljedeće načine
reprodukcije.
Efekt
FLDR* (mapa)
Reproducira sve datoteke
u odabranoj mapi.
SHUF
(nasumično)
Reproducira sve pjesme
ili datoteke nasumičnim
redoslijedom.
FLDRSHUF*
(nasumično
unutar mape)
Reproducira sve datoteke
u odabranoj mapi
nasumičnim redoslijedom.
PROGRAM
Reproducira
(programirano) programirane pjesme ili
datoteke. Pojedinosti
potražite u odjeljku
„Stvaranje vlastitog
programa (Program
Play)” (stranica 14).
OFF (uobičajena Reproducira sve pjesme
reprodukcija)
ili datoteke po redu.
* Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo
za reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA
diska.
Kada se prikaže „PLS STOP” (Zaustavite
reprodukciju)
Tijekom reprodukcije ne možete promijeniti
način reprodukcije. Zaustavite reprodukciju,
a zatim promijenite način reprodukcije.
Upotreba načina ponavljanja
reprodukcije
Da biste prebacili način ponavljanja
reprodukcije, uzastopno pritišćite gumb
REPEAT . Načini ponavljanja reprodukcije
mogu se odabrati dok je reprodukcija
zaustavljena i tijekom reprodukcije.
Možete odabrati sljedeće načine
reprodukcije.
Način
reprodukcije
Efekt
REP ONE
(ponavljanje
jedne)
Uzastopno reproducira
odabranu pjesmu ili
datoteku.
REP FLDR*
(ponavljanje
unutar mape)
Uzastopno reproducira sve
datoteke u odabranoj mapi.
Efekt
REP ALL
Uzastopno reproducira sve
(ponavljanje svih) pjesme ili datoteke.
REP OFF
(isključivanje
ponavljanja)
Isključuje ponavljanje
reprodukcije.
* Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo za
reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA diska.
Napomena
•• Način reprodukcije automatski se isključuje kada
se isključi kabel za napajanje.
Napomena o reprodukciji MP3/WMA diskova
•• Ne spremajte bespotrebne mape ili
datoteke na disk koji sadrži MP3/WMA
datoteke.
•• Sustav ne prepoznaje mape u kojima
nema MP3/WMA datoteka.
•• Sustav može reproducirati samo MP3/
WMA datoteke s datotečnim nastavkom
„.mp3” ili „.wma”. Čak i ako naziv datoteke
ima datotečni nastavak „.mp3” ili „.wma”,
ako to nije audio MP3/WMA datoteka,
njezino reproduciranje može prouzročiti
snažan šum koji može oštetiti sustav.
•• Maksimalni broj mapa i datoteka koje
sustav može prepoznati:
–– 256* mapa (uključujući korijensku mapu)
–– 999 datoteka
–– 999 datoteka u jednoj mapi
–– 8 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla)
Slušanje CD-a
Način
reprodukcije
Način
reprodukcije
* To obuhvaća mape u kojima nema MP3/WMA
datoteka ili drugih datoteka. Broj mapa koje
sustav može prepoznati može biti manji od
stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
•• Ne može se jamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama softvera za MP3/WMA3
šifriranje/pisanje, CD-R/RW pogonima,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3/
WMA diskovi mogu prouzročiti šum,
reprodukcija može biti isprekidana ili
se uopće ne može pokrenuti.
Napomene o reprodukciji višesesijskih
diskova
Sustav može reproducirati neprekidne sesije
na disku ako su snimljene u istom formatu
sesije kao i prva sesija. Kada sustav naiđe
na sesiju snimljenu u drukčijem formatu
sesije, ta sesija i sljedeće sesije ne mogu
se reproducirati. Imajte na umu da se
neke sesije, čak i ako su snimljene u istom
formatu, možda neće moći reproducirati.
13HR
Stvaranje vlastitog
programa (Program Play)
Reproducira programiranu pjesmu ili
datoteku.
1
Pritisnite   da biste zaustavili
reprodukciju.
2
Uzastopno pritišćite
PLAY MODE  da biste
odabrali „PROGRAM”.
3
4
Kada reproducirate MP3/WMA3
disk, pritisnite +/–  da biste
odabrali mapu koja sadrži pjesme
ili datoteke koje želite
programirati.
Pritisnite /  da biste
odabrali željenu pjesmu ili
datoteku, a zatim pritisnite .
Odabrani broj
pjesme ili
datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije
odabrane pjesme (samo
CD-DA diskovi)
Za MP3/WMA datoteku, na prozoru
zaslona  prikazuje se prvo naziv ili
naslov odabrane datoteke, a ukupno
vrijeme reprodukcije se ne prikazuje.
5
Ponovite 4. korak (za CD-DA
pjesme) ili 3. i 4. korak (za MP3/
WMA datoteke) da biste
programirali.
Možete programirati najviše 64 pjesama
ili datoteka.
6
14HR
Pritisnite  .
Započinje reprodukcija vašeg programa
pjesama ili datoteka.
Poništavanje programirane
reprodukcije
Uzastopno pritišćite PLAY MODE  da biste
odabrali „OFF”.
Brisanje programirane pjesme ili
datoteke
Pritisnite CLEAR  dok je reprodukcija
zaustavljena. Svaki put kad pritisnete gumb
posljednja programirana pjesma ili datoteka
bit će izbrisana.
Kada su sve programirane pjesme ili
datoteke izbrisane, prikazuje se „NO STEP”.
Savjet
•• Da biste ponovno reproducirali isti program,
pritisnite  .
Napomena
•• Možete programirati najviše 64 pjesme ili
datoteke. Ako pokušate programirati više od
64 pjesme ili datoteke, prikazat će se „FULL”.
•• Ako nakon programiranja poduzmete bilo koju od
sljedećih radnji, izbrisat će se sve programirane
pjesme i datoteke.
–– Promjena funkcije.
–– Isključivanje sustava.
–– Isključivanje kabela za napajanje.
–– Otvaranje ladice diska.
Slušanje radija
Odabir radijske
stanice
1
Uzastopno pritišćite FM/DAB .
Odaberite funkciju „FM” ili „DAB”.
Prijem DAB/DAB+ radijske stanice
2
Napomene o DAB/DAB+ stanicama
•• Kada namjestite DAB/DAB+ stanicu, može
potrajati nekoliko sekundi dok ne čujete zvuk.
•• Primarna usluga automatski se prima kada završi
sekundarna usluga.
•• Ovaj tuner ne podržava podatkovne usluge.
Savjet
•• Kada podesite FM stanicu koja omogućuje RDS
usluge, na zaslonu se prikazuje naziv usluge ili
stanice (samo europski model).
•• Ako kod prijema FM stereo emitiranog sadržaja
ima šumova, uzastopno pritišćite FM MODE 
da biste odabrali „MONO” , tj. monoauralni
prijem. Time se smanjuje šum.
Slušanje radija
Kada odaberete funkciju „DAB” prvi put
nakon kupnje, automatski se pokreće
postupak automatskog DAB traženja
i izrađuje se popis dostupnih usluga.
Tijekom automatskog DAB traženja
napredovanje traženja označeno je kao
postotak. Za vrijeme trajanja postupka
automatskog DAB traženja ne pritišćite
gumbe na jedinici ili na daljinskom
upravljaču. Traženje se prekida, a izrada
popisa može biti neuspješna.
Za ručno provođenje postupka
automatskog DAB traženja izvršite
postupak „Ručno provođenje automatskog
DAB traženja” (stranica 16). Ako se
preselite u neko drugo područje, ručno
provedite automatsko DAB traženje
i ponovno registrirajte sadržaj emitiranja.
Ručno namještanje (samo FM pojas)
Uzastopno pritišćite TUNING MODE 
sve dok se ne prikaže „MANUAL”,
a zatim uzastopno pritišćite
TUNING +/–  da biste podesili željenu
stanicu. Svaki put kad pritisnete
TUNING +/– , frekvencija se mijenja
korak po korak. Ako držite pritisnut
gumb TUNING +/– , frekvencija se
kontinuirano mijenja dok ne otpustite
gumb.
Izvršite podešavanje.
Prebacivanje na stanicu DAB/DAB+
Uzastopno pritišćite PRESET +/– 
za prebacivanje na željenu stanicu.
Automatsko traženje (samo FM pojas)
Uzastopno pritišćite TUNING MODE 
dok se ne prikaže poruka „AUTO”,
a zatim pritisnite TUNING +/– .
Traženje se automatski prekida kada
je stanica podešena.
Ako se FM stanica ne može pronaći,
pritisnite   da biste zaustavili
traženje, a zatim izvedite ručno
podešavanje.
15HR
Ručno provođenje
automatskog DAB traženja
1
Uzastopno pritišćite
TUNING MODE  dok se ne
prikaže „SCAN”.
2
Pritisnite
traženja.
Memoriranje
radijskih stanica
Možete unaprijed postaviti željene radijske
stanice.
 za izvođenje
Traženje počinje. Napredovanje traženja
označeno je kao postotak. Ovisno
o DAB/DAB+ uslugama koje su
dostupne u vašem području, traženje
može potrajati nekoliko minuta.
Kad se traženje završi, izradit će se popis
dostupnih usluga.
Napomena
•• Ako u vašoj državi ili regiji nije podržano
emitiranje DAB/DAB+ stanica, prikazuje se
„NO SERV” (Nema usluge).
•• Taj postupak briše sve prethodno pohranjene
memorirane stanice.
•• Prije nego isključite DAB/FM antenu, provjerite
je li sustav isključen kako biste zadržali vlastite
DAB/DAB+ postavke.
1
Podesite željenu stanicu.
2
Pritisnite TUNER MEMORY .
3
Uzastopno pritišćite PRESET +/– 
da biste odabrali broj memoriranja,
a zatim pritisnite .
Broj memoriranja možete odabrati i
pritiskanjem gumba TUNER MEMORY
(od 1 do 4)  ili gumba /// .
Broj memorirane stanice
Na zaslonu  prikazuje se poruka
„COMPLETE”, a radijska je stanica
registrirana s brojem memoriranja.
Ponovite gore opisane korake da biste
registrirali dodatne radijske stanice.
Savjet
•• Možete memorirati najviše 20 DAB/DAB+ i 20 FM
stanica.
•• Ako u 3. koraku odaberete već registrirani broj
memoriranja, memorirana radijska stanica
zamjenjuje se trenutačnom radijskom stanicom.
16HR
Odabir memorirane
radijske stanice
Odabir radijskih stanica koje su
registrirane na memoriranim
brojevima od 1 do 4
1 Uzastopno pritišćite FM/DAB  za odabir
funkcije „FM” ili „DAB”.
2 Pritisnite TUNER MEMORY (od 1 do 4) .
funkcije „FM” ili „DAB”.
2 Uzastopno pritišćite TUNING MODE  da
biste odabrali „PRESET”.
3 Pritisnite PRESET +/–  nekoliko puta
Slušanje radija
Odabir radijske stanice koja je
registrirana na memorirani broj
od 5 naviše
1 Uzastopno pritišćite FM/DAB  za odabir
uzastopno da biste odabrali željeni
memorirani broj.
17HR
Ostale radnje
Slušanje datoteke s USB uređaja
Reprodukcija
datoteke s USB
uređaja
Audiodatoteke pohranjene na USB
uređaju, kao što su WALKMAN® ili uređaj
za reprodukciju digitalnih medija, možete
reproducirati na ovom sustavu spajanjem
USB uređaja na sustav.
Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
potražite u odjeljku „Web-mjesta s popisom
kompatibilnih uređaja” (stranica 36).
1
Pritisnite USB .
2
USB uređaj priključite u (USB)
ulaz  na prednjoj strani jedinice.
USB uređaj priključite izravno ili pomoću
USB kabela isporučenog uz USB uređaj
s (USB) ulazom 
Pričekajte da poruka „SEARCH” nestane.
3
Pritisnite  .
Time se pokreće reprodukcija.
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite  .
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 *. Da biste poništili
nastavak reprodukcije,
ponovno pritisnite  .
Odabir mape
Uzastopno pritišćite
– .
Odabir datoteke / .
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi
ili datoteci
Tijekom reprodukcije
držite pritisnutim gumb
/ , a zatim ga
otpustite na željenom
mjestu.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke
sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.
Napomena u vezi s uklanjanjem USB uređaja
Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno
isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja
dok je sustav uključen mogu se oštetiti
podaci na USB uređaju.
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Sustav možete upotrijebiti kao punjač
baterija za USB uređaje s baterijama
s mogućnošću ponovnog punjenja.
Punjenje baterije započinje kada se USB
uređaj priključi na (USB) ulaz  na jedinici.
Ako se uređaj ne može puniti, isključite ga pa
ga ponovno priključite.
Informacije o postupku provjere statusa
punjenja potražite u uputama za upotrebu
USB uređaja.
Napomene u vezi s punjenjem USB uređaja
pomoću sustava
•• Dok je sustav isključen, ne možete ga
upotrebljavati kao punjač baterije.
•• Punjenje baterija možda nije moguće
ovisno o specifikacijama USB uređaja.
18HR
+/
Promjena načina
reprodukcije
Način reprodukcije možete promijeniti
kada je odabrana USB funkcija. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Promjena načina
reprodukcije” (stranica 12).
Napomena
** Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM
(Digital Rights Management) ili datoteke
preuzete s online glazbene trgovine ne mogu
se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate
reproducirati neku od tih datoteka, sustav
će reproducirati sljedeću nezaštićenu audio
datoteku.
Slušanje datoteke s USB uređaja
•• Redoslijed reprodukcije na sustavu može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
priključenom digitalnom uređaju za reprodukciju
glazbe.
•• Ako je priključivanje potrebno provesti pomoću
USB kabela, priključite USB kabel koji je bio
priložen uz USB uređaj da biste ga povezali.
Pojedinosti o povezivanju potražite u priručniku
za upotrebu isporučenom uz USB uređaj koji
želite priključiti.
•• Može proći neko vrijeme dok se ne prikaže poruka
„SEARCH”, ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
•• USB uređaj ne povezujte putem USB
koncentratora.
•• Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima
previše mapa ili datoteka, za čitanje USB uređaja
može biti potrebno dulje vrijeme.
•• S nekim priključenim uređajima sustav nakon
aktiviranja neke radnje može kasniti u njezinom
izvođenju.
•• Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su
audiodatoteke na USB uređaju prvotno šifrirane
pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke
mogu prouzročiti šum ili kvar.
•• Maksimalni broj mapa i datoteka koje sustav
može prepoznati:
–– 256* mapa (uključujući korijensku mapu)
–– 999 datoteka
–– 999 datoteka u jednoj mapi
–– 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku
strukture stabla)
•• Audioformati koje podržava ovaj sustav su
sljedeći:
–– MP3: datotečni nastavak „.mp3”
–– WMA**: datotečni nastavak „.wma”
Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke
ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna se
datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke
može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.
* To obuhvaća mape u kojima nema audio
datoteka i praznih mapa za reprodukciju.
Broj mapa koje sustav može prepoznati može
biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno
o strukturi mapa.
•• Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
•• Mape u kojima nema audio datoteka sustav
neće prepoznati.
19HR
Slušanje glazbe pomoću dodatnih
audiokomponenti
Upotreba dodatnih
audiokomponenti
Možete slušati zvuk s dodatne
audiokomponente koja je priključena
na sustav.
Napomena
•• Prije reprodukcije obavezno pritisnite
VOLUME –  da biste utišali sustav i izbjegli
iznenadan preglasan zvuk na zvučnicima.
1
Pritisnite AUDIO IN .
2
Priključite dodatnu
audiokomponentu u priključak
AUDIO IN  na uređaju pomoću
analognog kabela za zvuk (nije
priložen).
3
Pokrenite reprodukciju
priključene komponente.
Prilagodite jačinu zvuka na priključenoj
komponenti tijekom reprodukcije.
4
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Napomena
•• Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako jačina zvuka priključene
komponente nije dovoljno visoka. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Postavljanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti” (stranica 26).
20HR
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem i slušanje glazbe
Možete slušati bežičnu reprodukciju pjesama koje su pohranjene na BLUETOOTH uređaju.
U slučaju uređaja s NFC funkcijom (pametni telefoni, tableti itd.) dovoljno je da njime
dotaknete sustav i BLUETOOTH veza bit će omogućena.
Započnite s uparivanjem!
Prilikom povezivanja BLUETOOTH uređaja, uređaji moraju unaprijed registrirati jedan drugi.
To se naziva „uparivanjem”. Uparivanje se mora izvesti kada prvi put povezujete dva uređaja.
Kada se uređaj registrira pomoću uparivanja, više se ne mora uparivati kada se povezuje
s istim uređajem.
Uparivanje je moguće izvesti na sljedeća dva načina: uparivanje pomoću NFC funkcije
i uparivanje ručnim aktiviranjem BLUETOOTH funkcije. Odaberite način uparivanja ovisno
o svojem uređaju.
Način uparivanja!
Kada sustav postavite u način za uparivanje, potražite ga na svojem
BLUETOOTH uređaju da biste započeli uparivanje.
CMT-SBT20B
Veza je uspostavljena!
 Uparivanje s uređajem koji ima NFC funkciju (stranica 23)
Telefonom ili tabletom s NFC funkcijom samo dodirnite sustav.
Sustav će se automatski uključiti i započeti uparivanje.
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
 Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju (stranica 22)
Veza je uspostavljena!
21HR
Uparivanje s uređajem koji
nema NFC funkciju
3
Ako se od vas zatraži unos lozinke,
unesite „0000”. Ako se sustav ne prikaže
na popisu uređaja, ponovite korake od
prvog koraka.
Za ovu radnju držite BLUETOOTH uređaj
i sustav na udaljenosti manjoj od jednog
metra.
1
Po završetku uparivanja na zaslonu
će se prikazati „BT AUDIO” ,
a (BLUETOOTH) indikator 
prestat će treperiti.
Pritisnite BLUETOOTH .
Ako sustav ne sadrži informacije
o uparivanju, na primjer prilikom prve
upotrebe BLUETOOTH uređaja nakon
kupnje sustava, sustav će se automatski
prebaciti u način uparivanja.
„PAIRING” treperi na prikazu ,
a indikator (BLUETOOTH)  brzo
treperi.
2
Uključite (aktivirajte) funkciju
BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za rad
koje su isporučene s BLUETOOTH
uređajem.
Na zaslonu BLUETOOTH uređaja
prikazat će se popis pronađenih
uređaja.
Odaberite [CMT-SBT20B] (ovaj
sustav).
4
Pritisnite  .
5
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Time se pokreće reprodukcija.
Pomoću gumba na sustavu ili na
daljinskom upravljaču možete pokrenuti
ili pauzirati reprodukciju (/ ) te
premotavati prema naprijed ili natrag
(/ ). Zaustavljanjem
reprodukcije te ostalim funkcijama
možete upravljati pomoću BLUETOOTH
uređaja.
Slušanje glazbe na uparenom
uređaju
Pritisnite BLUETOOTH .
Zadnji povezani uređaj automatski će se povezati.
Ako vezu nije moguće uspostaviti, provjerite
je li BLUETOOTH funkcija na BLUETOOTH
uređaju aktivirana, a zatim odaberite sustav
(„CMT-SBT20B”) da biste pokrenuli postupak
povezivanja.
Postupak za poništavanje
uparivanja
Pritisnite BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  ili promijenite izvor.
Prekid BLUETOOTH veze
1 Pritisnite BLUETOOTH MENU .
2 Pritisnite /  da biste odabrali
„DISCONNECT”, a zatim pritisnite
22
HR
.
Napomena
Uparivanje s uređajem koji
ima NFC funkciju
Kompatibilni su pametni telefoni koji su
opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni
operacijski sustav: Android™ verzija 2.3.3 ili
novija, s izuzetkom verzije Android 3.x).
Pojedinosti potražite u odjeljku „Web-mjesta
s popisom kompatibilnih uređaja”
(stranica 36).
Što je „NFC”?
NFC (Near Field Communication) tehnologija
je koja omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja, kao
što su mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući
funkciji NFC, podatkovna se komunikacija
može jednostavno uspostaviti dodirivanjem
odgovarajućeg simbola ili mjesta na uređajima
kompatibilnima s tehnologijom NFC.
1
Uključite funkciju NFC na
pametnom telefonu ili tabletu.
Detalje potražite u uputama za rad
isporučenim s pametnim telefonom ili
tabletom.
2
Dodirnite pametnim telefonom ili
tabletom oznaku N  na jedinici.
Pametni telefon ili
tablet odgovorit će
kada prepozna sustav.
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
•• Ako reprodukcija ne započne kada pritisnete
  u četvrtom koraku odjeljka „Uparivanje
s uređajem koji nema NFC funkciju”
(stranica 22), ponovno pritisnite   ili
pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
•• Radnje ovise o BLUETOOTH uređaju.
•• Ovaj se sustav može upariti s najviše
8 BLUETOOTH uređaja. Ako se novi uređaj
upari nakon uparivanja s 8 uređaja, informacije
o uparivanju novog uređaja prebrisat će
informacije uređaja koji se povezao prvi.
•• Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti jednom.
No u sljedećim slučajevima radnja uparivanja
mora se ponoviti:
–– Nakon popravka itd. brišu se informacije
o uparivanju.
–– Informacije o registraciji uparivanja ovog
sustava izbrisane su s BLUETOOTH uređaja.
–– Ako sustav vratite na tvorničke postavke
(stranica 33), izbrisat će se sve informacije
o uparivanju.
•• Zvuk ovog sustava ne može se poslati
BLUETOOTH zvučniku.
•• Lozinka se može zvati „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” ili „Password” itd.
•• BLUETOOTH povezivanje s nekim drugim
BLUETOOTH uređajem ne možete izvršiti dok
je uspostavljena BLUETOOTH veza s jednim
BLUETOOTH uređajem. Najprije prekinite vezu,
a zatim se povežite s drugim uređajem.
•• Sustav podržava samo SBC kodek (Sub Band
Codec).
Slijedite upute na zaslonu da biste
uspostavili vezu. Nakon uspostavljanja
BLUETOOTH veze, na zaslonu se
prikazuje „BT AUDIO” .
23HR
3
Pritisnite  .
4
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Time se pokreće reprodukcija.
Pomoću gumba na sustavu ili na
daljinskom upravljaču možete pokrenuti
ili pauzirati reprodukciju (/ ) te
premotavati prema naprijed ili natrag
(/ ). Zaustavljanjem
reprodukcije te ostalim funkcijama
možete upravljati pomoću BLUETOOTH
uređaja.
Slušanje glazbe na uparenom
uređaju
Pritisnite BLUETOOTH .
Zadnji povezani uređaj automatski će se povezati.
Ako vezu nije moguće uspostaviti, provjerite
je li BLUETOOTH funkcija na BLUETOOTH
uređaju aktivirana, a zatim odaberite sustav
(„CMT-SBT20B”) da biste pokrenuli postupak
povezivanja.
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite uređajem oznaku N 
na jedinici.
Savjet
•• Ako pametni telefon ili tablet ne reagira iako
njime dodirujete jedinicu, preuzmite aplikaciju
„NFC Easy Connect” na pametni telefon ili tablet
i pokrenite je. Zatim ponovno dodirnite jedinicu.
„NFC Easy Connect” besplatna je aplikacija
isključivo za upotrebu na sustavu Android.
Skenirajte sljedeći dvodimenzionalni kod.
•• Ako pametnim telefonom ili tabletom s funkcijom
NFC dodirnete sustav koji je već povezan s nekim
drugim BLUETOOTH uređajem, veza će se
prebaciti na pametni telefon ili tablet kojim ste
ga dodirnuli.
•• Ako uređajem dodirnete oznaku N  dok sustav
čita podatke s CD ili USB uređaja, BLUETOOTH
veza može se prekinuti. Dodirnite sustav
uređajem kada se čitanje završi.
24HR
Napomena
•• Ako reprodukcija ne započne kada pritisnete
  u trećem koraku odjeljka „Uparivanje s
uređajem koji ima NFC funkciju” (stranica 23),
ponovno pritisnite   ili pokrenite
reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
•• U nekim državama i regijama nije
moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu
s tehnologijom NFC.
•• Prilikom upotrebe NFC funkcije uparivanje,
uključivanje sustava i uspostavljanje BLUETOOTH
veza automatski se izvode dodirom uređaja.
No ako NFC funkciju upotrijebite kada je sustav
isključen, reprodukcija zvuka možda se neće
čuti od početka pjesme. Da biste reprodukciju
pokrenuli ispočetka, pritisnite   da biste
ponovno odabrali pjesmu ili isključite sustav,
a zatim, kada ga ponovno uključite, ponovno
pametnim telefonom ili tabletom dodirnite
oznaku N .
Brisanje informacija
o uparivanju
Za brisanje svih informacija o uparivanju,
sustav morate vratiti na tvorničke postavke
sljedećim postupkom.
1
Na jedinici istovremeno pritisnite
i držite FUNCTION  i   dok
se na prozoru zaslona  ne
prikaže „RESET”.
Napomena
•• Ako se informacije o uparivanju uparenog
uređaja izbrišu, nećete ga moći upotrebljavati
osim ako ga ponovno ne uparite.
•• Ako se sustav vrati na tvorničke postavke, osim
informacija o uparivanju izbrisat će se i sve
postavke koje je konfigurirao korisnik, kao što su
unaprijed postavljane radijske stanice, mjerač
vremena i sat.
Uparivanje dodatnih
uređaja
Ovaj sustav može se upariti s najviše
8 BLUETOOTH uređaja i pohraniti informacije
o njima.
Ako uređaj nema NFC funkciju:
1 Pritisnite BLUETOOTH MENU 
i upotrijebite /  da biste odabrali
„PAIRING”, a zatim pritisnite .
2 Slijedite 2. i 3. korak iz odjeljka „Uparivanje
s uređajem koji nema NFC funkciju”
(stranica 22) da biste uparili uređaje.
Uparivanje možete izvršiti i pomoću
gumba na jedinici.
1 Uzastopno pritišćite FUNCTION  da
biste odabrali „BT AUDIO”.
2 Pritisnite i držite tipku FUNCTION 
3 Slijedite 2. i 3. korak iz odjeljka
„Uparivanje s uređajem koji nema NFC
funkciju” (stranica 22) da biste
uparili uređaje.
Savjet
•• Da biste uspostavili BLUETOOTH vezu
s novouparenim uređajem dok je sustav povezan
s drugim uređajem, najprije prekinite BLUETOOTH
vezu s uređajem koji se trenutno upotrebljava,
a zatim uspostavite vezu s novim uređajem.
Ako uređaj ima NFC funkciju:
Pratite upute iz odjeljka „Uparivanje
s uređajem koji ima NFC funkciju”
(stranica 23) da biste uparili novi uređaj.
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
dok (BLUETOOTH) indikator  ne
počne brzo treperiti.
25HR
Postavljanje
Postavljanje funkcije BLUETOOTH stanja
automatskog stanja pripravnosti
pripravnosti
Dodatne informacije
Pomoću funkcije Automatic Standby sustav
automatski prelazi u stanje pripravnosti
nakon 15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala (automatsko stanje
pripravnosti).
Prema zadanim postavkama funkcija
automatskog stanja mirovanja je uključena.
1
Pritisnite /  da biste uključili
sustav.
2
Pritisnite i držite /  dulje od
3 sekunde.
3
Kada se prikaže
„AUTO STANDBY OFF” (funkcija
automatskog stanja pripravnosti
isključena je) ili
„AUTO STANDBY ON” (funkcija
automatskog stanja pripravnosti
uključena je), otpustite gumbe.
Savjet
•• Kada sustav prijeđe u stanje pripravnosti,
prikazuje se „STANDBY” na prozoru zaslona 
i treperi 8 puta.
Napomena
•• Sustav neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
–– tijekom uporabe funkcije tunera
–– prilikom otkrivanja audio signala
–– tijekom reprodukcije pjesama ili audio
datoteka
–– tijekom upotrebe mjerača vremena
reprodukcije ili mjerača vremena za
automatsko isključivanje
•• Sustav poništava odbrojavanje od 15 minuta za
pokretanje načina stanja mirovanja u sljedećim
slučajevima:
–– ako je USB uređaj priključen u USB funkciji
–– ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču
ili jedinici
26HR
Kad je omogućeno BLUETOOTH stanje
pripravnosti, sustav prelazi u stanje čekanja
na BLUETOOTH vezu čak i kad je sustav
isključen. Taj način onemogućen je prema
zadanim postavkama.
1
Pritisnite BLUETOOTH MENU .
2
Pritisnite /  da biste odabrali
„BT: STBY”, a zatim pritisnite .
3
Pritisnite /  da biste odabrali
„ON” ili „OFF”, a zatim pritisnite
.
4
Pritisnite /  da biste isključili
sustav.
Kada se sustav isključi, indikator
(BLUETOOTH) sporo treperi.
Savjet
•• Kada je ovaj način rada postavljen na „ON”, sustav
se automatski uključuje i glazbu možete slušati
tako da uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja.
•• Onemogućite BLUETOOTH stanje pripravnosti
da biste smanjili potrošnju energije u stanju
pripravnosti.
Napomena
•• Ovaj način rada nije dostupan kada sustav nema
informacije za uparivanje. Da bi upotrebljavao
ovaj način rada, sustav mora biti povezan
s uređajem i imati njegove informacije za
uparivanje.
Uključivanje ili
isključivanje
bežičnog
BLUETOOTH signala
Kada je sustav uključen, možete upravljati
BLUETOOTH signalom. BLUETOOTH signal
uključen je po zadanim postavkama.
1
2
3
Pritisnite /  da biste uključili
sustav.
Na jedinici istovremeno pritisnite
i 5 sekundi držite   i  .
Savjet
•• Kada je ova postavka postavljena na „BT OFF”,
funkcija BLUETOOTH nije dostupna.
•• Ako se jedinica dodirne pametnim telefonom ili
tabletom s NFC funkcijom kada je ta postavka
isključena, sustav se uključuje i vrijednost te
postavke mijenja se u „BT ON”.
•• Kada je ova postavka isključena, nije moguće
postaviti BLUETOOTH stanje pripravnosti.
•• Kada je ova postavka isključena, nije moguće
upariti sustav i BLUETOOTH uređaj.
Možete odabrati željeni zvuk između
različitih stilova i promijeniti učinkovitost
zvuka basa.
Odabir željenog zvuka
Uzastopno pritišćite EQ  da biste odabrali
željeni zvuk između sljedećih stilova:
„R AND B/HIP HOP”, „FLAT”, „POP”, „JAZZ”,
„ROCK”, „CLASSIC.”
Savjet
•• Zadana postavka je „R AND B/HIP HOP”.
Promjena učinkovitosti zvuka
basa
Pritisnite MEGA BASS .
Svakim pritiskom značajku uključujete
(„BASS ON”) ili isključujete („BASS OFF”).
Savjet
•• Zadana postavka je „BASS ON”.
Dodatne informacije
Kada se pojavi „BT OFF” (bežični
BLUETOOTH signal je isključen) ili
„BT ON” (bežični BLUETOOTH
signal je uključen), pustite
gumbe.
Prilagođavanje
zvuka
27HR
Upotreba mjerača
vremena
Sustav nudi funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje i mjerača vremena
za automatsko pokretanje reprodukcije.
Napomena
•• Mjerač vremena za automatsko isključivanje ima
prednost pred mjeračem vremena za automatsko
pokretanje reprodukcije.
Postavljanje mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Sustav se automatski isključuje u određeno
vrijeme.
1
Postavljanje mjerača
vremena za pokretanje
reprodukcije
U memorirano vrijeme možete slušati CD,
USB uređaj ili radio.
Napomena
•• Prije postavljanja mjerača vremena, provjerite
jeste li postavili sat (stranica 10).
1
Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
2
Pritisnite TIMER MENU  da biste
odabrali način postavljanja sata.
3
Pritisnite /  da biste odabrali
„PLAY SET”, a zatim pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje „ON TIME”, a
zatim indikator sata treperi na zaslonu .
Uzastopno pritišćite SLEEP  da
biste odabrali određeno vrijeme.
Možete odabrati od „SLEEP 90”
(90 minuta) do „SLEEP 10” (10 minuta) ili
„AUTO”. Svaki put kada pritisnete gumb,
mjerač vremena za automatsko
isključivanje smanjuje se za 10 minuta.
Ako odaberete „AUTO”, sustav se
automatski isključuje kad se
reprodukcija CD ili USB uređaja zaustavi
ili u roku od 100 minuta.
4
Indikator minuta treperi na zaslonu .
5
Savjet
6
Uzastopno pritišćite SLEEP  da biste
odabrali „OFF”.
Pritisnite /  da biste odabrali
željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite .
Pojavit će se zaslon za potvrdu mjerača
vremena reprodukcije.
7
28HR
Pritisnite /  da biste postavili
minute, a zatim pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje „OFF TIME”,
a zatim indikator sata treperi na zaslonu
. Pratite iste upute za postavljanje
sata i minuta da biste zaustavili vrijeme
mjerača vremena za reprodukciju.
•• Da biste promijenili vrijeme preostalo do
automatskog isključivanja uređaja, ponovno
pritisnite SLEEP .
•• Mjerač vremena za automatsko isključivanje radi
čak i ako sat nije postavljen.
Poništavanje mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Pritisnite /  da biste postavili
sat, a zatim pritisnite .
Pritisnite /  da biste isključili
sustav.
Savjet
•• Ako je izvor zvuka radio, provjerite jeste li
prilagodili radijsku stanicu prije nego što
isključite sustav (stranica 15).
•• Da biste promijenili postavku mjerača, ponovno
izvršite postupak od početka.
•• Postavka mjerača vremena za reprodukciju ostaje
uključena sve dok je ručno ne poništite.
Napomena
•• Sustav se automatski uključuje točno u vrijeme
postavljeno na mjeraču vremena za pokretanje
reprodukcije. Ako je izvor zvuka CD, MP3/WMA
disk ili USB uređaj, do početka reprodukcije može
proći neko vrijeme.
•• Mjerač vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije ne funkcionira ako je sustav
u memorirano vrijeme već uključen.
•• Kada je kao izvor zvuka mjerača vremena za
pokretanje reprodukcije postavljena radijska
stanica, mjerač upotrebljava frekvenciju zadnje
postavljene stranice. Ako promijenite radijsku
frekvenciju nakon postavljanja mjerača vremena,
promijenit će se i postavka radijske stanice za
mjerač vremena.
„SELECT”, a zatim pritisnite
.
3 Pritisnite /  da biste odabrali
„PLAY SEL”, a zatim pritisnite
.
Postavka mjerača vremena pojavljuje se na
zaslonu .
Poništavanje mjerača vremena
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  da biste odabrali
„SELECT”, a zatim pritisnite
.
3 Pritisnite /  da biste odabrali „OFF”,
a zatim pritisnite
.
Radnja
Promjena
informacija na
zaslonu*
Provjera sata kad
je sustav isključen
Pritisnite
DISPLAY  nekoliko puta
uzastopno kad je sustav
uključen.
DISPLAY  kada je sustav
isključen. Sat se prikazuje
8 sekundi.
* Možete, na primjer, pregledavati informacije
o CD-DA/MP3/WMA disku ili USB uređaju, kao
što su broj pjesme, naziv datoteke ili mape,
naziv albuma, ime izvođača i preostalo vrijeme
reprodukcije.
Također možete pregledati informacije o DAB/
DAB+ stanici kao što su naziv usluge, oznaka
kanala, DLS (Dynamic Label Segment) ili oznaka
programskog paketa.
Napomene o prikazanim informacijama
•• Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su
znakom „_”.
•• Sljedeće se ne prikazuje:
–– ukupno vrijeme reprodukcije za MP3/WMA
disk i USB uređaj
–– preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/WMA
datoteku
–– informacije o WMA oznaci (naslov pjesme,
naziv albuma, ime izvođača)
•• Sljedeće se ne prikazuje ispravno:
–– proteklo vrijeme reprodukcije MP3/WMA
datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna
brzina prijenosa u bitovima)
–– nazivi mapa i datoteka koji nisu usklađeni sa
standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili Joliet
u formatu proširenja
•• Može se prikazati:
–– preostalo vrijeme reprodukcije pjesme
–– informacije o ID3 oznaci za MP3 datoteke ako
se upotrebljavaju ID3 oznake verzije 1 i verzije 2
(prikaz informacija o ID3 oznaci verzije 2
ima prednost ako se upotrebljavaju oznake
ID3 verzije 1 i verzije 2 za pojedinačnu MP3
datoteku)
–– najviše 64 znaka za ID3 oznaku pri čemu
su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi
(0 do 9) i znakovi (< > +, [ ] \ _)
–– najviše 17 znakova za naziv usluge, 64 znaka
za DLS (Dynamic Label Segment) i 17 znakova
za oznaku programskog paketa pri čemu
su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi
(0 do 9) i znakovi (< > +, [ ] \ _)
Dodatne informacije
Provjera postavki
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  da biste odabrali
Promjena zaslona
29HR
Općenito
Rješavanje problema
Rješavanje
problema
Sustav se ne uključuje.
CCProvjerite jeste li ispravno uključili kabel za
napajanje u zidnu utičnicu.
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
Ako se za vrijeme upotrebe sustava pojavi
problem, slijedite korake opisane u nastavku
prije obraćanja najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony. Ako se prikaže poruka
pogreške, zapišite informacije radi lakšeg
dijagnosticiranja.
CCNe radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi
1
Provjerite je li problem naveden
u odjeljku „Rješavanje problema”
Postavke sata ili rad mjerača vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije
neočekivano su poništeni.
Provjerite sljedeća web-mjesta
korisničke podrške.
CCNakon približno minute neaktivnosti
2
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
3
Na ovim web-mjestima pronaći ćete
najnovije informacije za podršku i
odgovore na najčešća pitanja (FAQ).
Ako nakon 1. i 2. koraka i dalje ne
možete riješiti problem, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Kada donosite proizvod na popravak,
donesite cijeli sustav (glavnu jedinicu,
zvučnike i daljinski upravljač).
Ovaj je proizvod sustav i cijeli je sustav
potreban za utvrđivanje koji je dio
potrebno popraviti.
Ako se na zaslonu  prikaže „PROTECT”
Odmah isključite kabel za napajanje
i provjerite sljedeće stavke kada
„PROTECT” nestane.
•• Provjerite postoji li kratki spoj na + i –
kabelima zvučnika.
•• Provjerite blokira li nešto ventilacijske
otvore sustava.
Kada provjerite gornje stavke i zaključite
da nema poteškoća, ponovno priključite
kabel za napajanje i uključite sustav. Ako
je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
30HR
u stanje pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio
signala. Pogledajte odjeljak „Postavljanje
stanja pripravnosti” (stranica 26).
automatski se poništavaju postavke sata ili rad
mjerača vremena za automatsko pokretanje
reprodukcije. Ponovite postupak od početka.
Nema zvuka.
CCPostoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?
CCKoristite li samo priložene zvučnike?
CCBlokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
CCPovećajte jačinu zvuka na jedinici.
CCProvjerite je li vanjska komponenta pravilno
uključena u priključak AUDIO IN  i postavite
funkciju na AUDIO IN.
CCOdređena stanica možda je privremeno
prestala s emitiranjem.
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili je
jačina zvuka lijevog i desnog kanala
neuravnotežena.
CCPostavite zvučnike što više simetrično.
CCPriključite samo priložene zvučnike.
Javlja se glasno zujanje ili šum.
CCPremjestite sustav dalje od izvora šuma.
CCPriključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
CCPreporučujemo upotrebu strujnog razdjelnika
s filtrom šuma (nije isporučeno).
Daljinski upravljač ne funkcionira.
CCUklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora daljinskog upravljača 
na jedinici i postavite jedinicu što dalje od
izvora fluorescentnog svjetla.
CCUsmjerite daljinski upravljač prema senzoru
daljinskog upravljača  na jedinici.
CCPribližite daljinski upravljač sustavu.
CCZamijenite bateriju novom.
Uređaj za reprodukciju diska
Disk ili datoteku nije moguće reproducirati.
CCDisk nije finaliziran (CD-R ili CD-RW disk na koji
se mogu dodati podaci).
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
CCMožda je disk prljav ili izgreban. Ako je disk
prljav, obrišite ga.
CCPremjestite sustav na mjesto gdje nema
vibracija (na primjer, na stabilno postolje).
CCOdmaknite zvučnike od sustava ili ih postavite
na zasebna postolja. Ako je glasnoća visoka,
vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
CCPostavite način reprodukcije na „OFF”
(normalan način za reprodukciju)
(stranica 12).
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
CCSljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme
potrebno za početak reprodukcije:
•• disk snimljen s kompliciranom strukturom
mapa
•• disk snimljen u višesesijskom formatu
•• disk koji ima velik broj mapa.
Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
potražite u odjeljku „Web-mjesta s popisom
kompatibilnih uređaja” (stranica 36).
Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
CCMogao se dogoditi neki od sljedećih problema.
•• USB uređaj nije prepoznat.
•• Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na
ovom sustavu.
•• Reprodukcija nije moguća.
•• Zvuk je isprekidan.
•• Čuje se šum.
•• Zvuk je izobličen.
Nema zvuka.
CCUSB uređaj nije ispravno priključen. Isključite
sustav i ponovno priključite USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
CCPriključen je USB uređaj koji nije podržan.
Priključite podržani USB uređaj.
CCIsključite sustav pa ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
CCGlazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk
izobličen. Šum se mogao pojaviti prilikom
stvaranja glazbenih podataka uslijed uvjeta na
računalu. Ponovno stvorite glazbene podatke.
CCBrzina prijenosa (bit rate) korištena prilikom
kodiranja datoteka bila je niska. Na USB uređaj
prebacite datoteke kodirane većom brzinom
prijenosa u bitovima.
Poruka „SEARCH” prikazuje se dulje vrijeme
ili je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
CCPostupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
Rješavanje problema
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme ili
datoteke.
USB uređaj
slučajevima.
•• Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili
datoteka.
•• Struktura datoteka iznimno je složena.
•• Nema dovoljno slobodnog prostora
u memoriji.
•• Unutarnja je memorija fragmentirana.
31HR
Naziv datoteke ili mape (naziv albuma) ne
prikazuje se ispravno.
CCKodovi znakova koje sustav može prikazati:
•• velika slova (A do Z)
•• brojevi (0 do 9)
•• simboli (< > +, [ ] \ _).
Ostali se znakovi prikazuju kao znak „_”.
USB uređaj nije prepoznat.
CCIsključite sustav, ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
CCMožda je priključen nekompatibilan USB
uređaj.
CCUSB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
priručnik za upotrebu isporučen s USB
uređajem za upute o rješavanju ovog
problema.
Prikazuje se „OVER CURRENT”.
CCOtkriven je problem s razinom električne struje
na (USB) ulazu . Isključite sustav i uklonite
USB uređaj iz ulaza (USB) . Provjerite
postoji li problem s USB uređajem. Ako je
poruka i dalje prisutna na zaslonu, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Reprodukcija se ne pokreće.
CCIsključite sustav, ponovno priključite USB
uređaj i uključite sustav.
CCMožda je priključen nekompatibilan USB
uređaj.
Reprodukcija ne započinje od prve datoteke.
CCPostavite način reprodukcije na „OFF”
(normalan način za reprodukciju)
(stranica 12).
USB uređaj ne može se puniti.
CCProvjerite je li USB uređaj sigurno spojen na
ulaz (USB) .
CCSustav možda ne podržava USB uređaj.
CCPunjenje baterija možda nije moguće ovisno
o specifikacijama USB uređaja.
CCIsključite, a zatim ponovno priključite USB
uređaj. Pojedinosti o statusu punjenja USB
uređaja potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja.
32HR
Nije moguće reproducirati datoteke.
CCZvučne datoteke možda imaju neodgovarajuće
datotečne nastavke. Sustav podržava sljedeće
datotečne nastavke:
– MP3: datotečni nastavak „.mp3”
– WMA: datotečni nastavak „.wma”
CCMoguće je da su audio datoteke stvorene
u formatima koji nisu MP3/WMA formati.
CCNisu podržani USB uređaji za pohranu
formatirani sustavima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
CCAko upotrebljavate USB uređaj s particijama,
moguće je reproducirati samo zvučne
datoteke na prvoj particiji.
CCDatoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama
i sl. nije moguće reproducirati.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji za pohranu možda ne podržavaju sve FAT
datotečne sustave. Dodatne pojedinosti potražite
u priručniku za rad priloženom s USB uređajem za
pohranu ili kontaktirajte proizvođača.
Tuner
Dolazi do jakog zujanja ili šuma, ili nije
moguć prijem.
CCIspravno spojite antenu.
CCPronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućuju
dobar prijem i ponovno postavite antenu
(stranica 9).
CCNeka antene budu dovoljno udaljene od
jedinice ili drugih AV komponenti da biste
izbjegli šumove u prijemu.
CCIsključite obližnje električne uređaje.
Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.
CCPronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućuju
dobar prijem i ponovno postavite antenu
(stranica 9).
CCPovežite antenske kabele pomoću kvačica za
kabele dostupnih u trgovinama te prilagodite
duljinu kabela.
DAB/DAB+ radijska stanica ima slab prijem.
CCProvjerite sva antenska povezivanja
(stranica 9), a zatim provedite postupak
automatskog DAB traženja. Pogledajte
odjeljak „Ručno provođenje automatskog DAB
traženja” (stranica 16).
CCTrenutna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna. Pritisnite PRESET+/PRESET–  da
biste odabrali drugu uslugu.
CCAko ste se preselili u drugo područje, neke
usluge/frekvencije su se promijenile i možda
nećete moći namjestiti uobičajena emitiranja.
Provedite postupak automatskog DAB traženja
(stranica 16) da biste ponovno registrirali
sadržaje emitiranja. (Provođenje ovog
postupka briše sve ranije pohranjene
postavke.)
BLUETOOTH uređaj
Zvuk preskače ili podrhtava ili se prekinula
veza.
CCSustav i BLUETOOTH uređaj predaleko su jedan
od drugog.
CCAko postoje prepreke između sustava
i BLUETOOTH uređaja, uklonite ili izbjegnite
prepreke.
CCAko se u blizini nalazi oprema koja generira
elektromagnetsko zračenje, primjerice bežična
LAN mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, udaljite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje se na
ovom sustavu.
CCNajprije povećajte jačinu zvuka na BLUETOOTH
uređaju, a zatim prilagodite jačinu zvuka
pomoću VOLUME +/– .
Čuje se jako zujanje, šum ili izobličen zvuk.
Uparivanje se ne može obaviti.
CCAko postoje prepreke između sustava
CCPribližite BLUETOOTH uređaj sustavu.
CCUparivanje možda neće biti moguće ako se
CCAko se u blizini nalazi oprema koja generira
CCPripazite da unesete ispravan ključ prilikom
CCSmanjite jačinu zvuka povezanog BLUETOOTH
Povezivanje nije moguće.
Vraćanje tvorničkih postavki
sustava
u blizini sustava nalaze drugi BLUETOOTH
uređaji. U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
odabira broja modela (ovaj sustav) na
BLUETOOTH uređaju (stranica 22).
ne podržava profil A2DP i ne može se povezati
sa sustavom.
CCOmogućite BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH
uređaja.
CCUspostavite vezu s BLUETOOTH uređaja.
CCIzbrisane su informacije o registraciji
uparivanja. Ponovite postupak uparivanja.
CCIzbrišite registracijske informacije uparivanja
BLUETOOTH uređaja (stranica 24) i ponovite
uparivanje (stranica 21).
elektromagnetsko zračenje, primjerice bežična
LAN mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, udaljite ih.
uređaja.
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga
na tvorničke postavke.
1 Pritisnite /  da biste uključili sustav.
2 Na jedinici istovremeno pritisnite i držite
FUNCTION  i   dok se na zaslonu 
ne prikaže „RESET”.
Brišu se sve postavke koje je unio korisnik kao
što su postavljene radijske stanice, brojač, sat
i informacije o uparivanju BLUETOOTH uređaja.
Ako je problem i dalje prisutan nakon što
isprobate prethodne korake, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Rješavanje problema
CCBLUETOOTH uređaj koji ste pokušali povezati
i BLUETOOTH uređaja, uklonite ili izbjegnite
prepreke.
Napomena
•• Ako namjeravate baciti jedinicu ili je dati drugoj
osobi, vratite jedinicu na tvorničke postavke radi
sigurnosti.
33HR
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
COMPLETE
Radnja memorirane stanice normalno je
završila.
DISC ERR
Postavili ste disk koji se ne može
reproducirati na ovom sustavu, primjerice
CD-ROM, ili pokušavate reproducirati
datoteku koja se ne može reproducirati.
FULL
Pokušali ste programirati više od 64 pjesme
ili datoteke.
NO DISC
U uređaju za reprodukciju nema diska ili je
umetnut disk koji se ne može učitati.
NO FILE
Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje
je moguće reproducirati.
NOPRESET (samo DAB/DAB+)
Nema unaprijed postavljene stanice.
NO SERV (samo DAB/DAB+)
U vašoj državi ili regiji nije podržano
emitiranje DAB/DAB+ stanica.
NO STEP
Ne postoji programirana pjesma ili datoteka
za programiranu reprodukciju ili su sve
izbrisane.
NO TEXT (samo DAB/DAB+)
Nema tekstualnih informacija za prijem
usluge.
NO USB
USB uređaj nije priključen, priključeni USB
uređaj je uklonjen ili sustav ne podržava USB
uređaj.
OVER CURRENT
Sustav je otkrio prekomjernu struju u
priključenom USB uređaju. Uklonite USB
uređaj iz ulaza i isključite sustav, a zatim
ponovno uključite sustav.
34HR
PLS STOP
Pokušali ste promijeniti način reprodukcije
tijekom reprodukcije u funkciji CD-a ili USB-a.
READING
Sustav čita informacije na CD-u. Neki gumbi
tijekom čitanja ne rade.
SEARCH
Sustav pretražuje informacije na CD-u ili USB
uređaju. Neki gumbi tijekom pretraživanja
ne rade.
TIME NG
Početno vrijeme mjerača vremena za
automatsko pokretanje reprodukcije
jednako je završnom vremenu.
TUNING
Sustav bira radijsku stanicu. Neki gumbi
tijekom podešavanja ne rade.
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
•• Audio CD
•• CD-R/CD-RW (audiopodaci CD-DA
pjesama i MP3/WMA datoteke)
•• Disk od 8 cm
Ne upotrebljavajte CD-R/CD-RW disk bez
pohranjenih podataka. To može uzrokovati
oštećenje diska.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
Napomena o reprodukciji CD-DA/MP3/WMA
diskova
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od
sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao što
su benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje
dostupna na tržištu ili antistatički raspršivač
namijenjen za gramofonske ploče.
O sigurnosti
•• Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
isključivanja kabela sustava iz struje uvijek
ga primite za utikač. Nikada ne vucite za
sam kabel.
•• Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj iz
struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije daljnje upotrebe.
•• Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili
jarkom svjetlu.
•• Ne stavljajte sustav u blizinu rasvjetnih
tijela. Toplina rasvjetnog tijela može
izobličiti kućište i prouzročiti kvar sustava.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Ne stavljajte teške predmete na sustav.
•• Ako sustav premjestite s hladnog na toplo
mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzirati
na lećama unutar sustava i uzrokovati
kvar sustava. U tom slučaju uklonite disk
i ostavite sustav uključen približno jedan
sat dok vlaga ne ishlapi. Ako sustav nakon
duljeg razdoblja i dalje ne radi, obratite se
najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Mjere opreza/specifikacije
•• CD-ROM
•• CD-R/CD-RW diskovi osim onih snimljenih
u formatu glazbenog CD-a u skladu sa
standardom ISO9660 razine 1/razine 2 ili
Joliet
•• CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
u višesesijskom načinu rada koji nisu
dovršeni pomoću „zatvaranja sesije”
•• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja, CD-R/CD‑RW mediji koji su
ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
•• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu ispravno
finalizirani
•• Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu
MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3)/WMA
datoteke
•• Diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku
srca, kvadrata, zvijezde)
•• Diskovi na koje je pričvršćen selotejp, papir
ili naljepnica
•• Posuđeni ili korišteni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo
izviruje izvan naljepnice
•• Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom
koja je ljepljiva na dodir
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
O zagrijavanju
•• Zagrijavanje uređaja tijekom punjenja ili
dugotrajnog rada normalno je i ne treba
vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći
jer se vjerojatno zagrijalo.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
35HR
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku može
magnetski izobličiti. U tom slučaju isključite
TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako nema poboljšanja,
premjestite zvučnike dalje od TV prijamnika.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivne
spužve, prašak za ribanje ili otapala poput
razrjeđivača, alkohola ili benzina.
O premještanju sustava
Prije premještanja sustava provjerite je
li u njemu ostao disk i isključite kabel za
napajanje iz zidne utičnice.
O rukovanju diskovima
•• kako bi disk ostao čist, pridržavajte ga za
rub. Ne dodirujte površinu.
•• Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
•• Disk nemojte izlagati izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ili ostavljati u
automobilu na izravnoj sunčevoj svjetlosti
jer unutra temperatura može znatno
porasti.
Web-mjesta
s popisom
kompatibilnih
uređaja
Na web-mjestima u nastavku provjerite
najnovije informacije o kompatibilnim USB
i BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
36HR
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH bežična je
tehnologija kratkog dometa koja omogućuje
bežičnu podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja, kao što su računalo
i digitalni fotoaparat. Domet rada bežične
tehnologije BLUETOOTH približno je
10 metara.
Često se mogu povezati samo dva uređaja,
no neki se uređaji mogu istodobno povezati
s više uređaja.
Za povezivanje nisu potrebni kabeli niti je
potrebno uređaje okrenuti jedan prema
drugome kao što je slučaj kod infracrvene
tehnologije. Takav uređaj, primjerice, možete
upotrebljavati u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard međunarodni je
standard koji podržavaju i upotrebljavaju
tisuće tvrtki diljem svijeta.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil se odnosi na standardni skup
mogućnosti za različite mogućnosti
BLUETOOTH proizvoda. Pojedinosti
o BLUETOOTH verzijama i profilima potražite
u odjeljku „Specifikacije” (stranica 38).
Napomena
•• Da biste mogli upotrebljavati BLUETOOTH
uređaj povezan s ovim sustavom, uređaj mora
podržavati isti profil kao i sustav. Imajte na
umu da funkcije BLUETOOTH uređaja mogu biti
različite ovisno o specifikacijama uređaja, čak
i ako ima isti profil kao i sustav.
•• Zbog svojstava bežične tehnologije BLUETOOTH
reprodukcija na ovom sustavu može neznatno
kasniti u odnosu na reprodukciju zvuka na uređaj
koji emitira.
Učinkoviti komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju se upotrebljavati
na međusobnoj udaljenosti od približno
10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima:
–– Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
–– Lokacije gdje je instaliran bežični LAN
–– U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
–– Lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
Smetnje uzrokovane radom drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada
upotrebljavate BLUETOOTH uređaj u blizini
uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a,
može doći do elektromagnetskih smetnji.
To bi moglo uzrokovati sporiji prijenos
podataka, šum ili nemogućnost povezivanja.
U tom slučaju pokušajte sljedeće:
–– ovaj uređaj i BLUETOOTH uređaj pokušajte
povezati kada se nalazite najmanje
10 metara od bežične LAN opreme
–– isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu ako upotrebljavate BLUETOOTH
uređaj unutar 10 metara
Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu uzrokovati
kvar, uvijek isključite napajanje sustava
i BLUETOOTH uređaja na sljedećim mjestima:
–– u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima
–– u blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma
Mjere opreza/specifikacije
Smetnje u radu drugih uređaja
Napomena
•• Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje
su u skladu s BLUETOOTH specifikacijom da
bi se omogućilo sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno
o sadržaju postavke i drugim čimbenicima, pa
uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
•• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao
zbog curenja informacija tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno
jamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju
isti profil kao ovaj sustav.
•• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom
moraju biti u skladu s BLUETOOTH specifikacijom
koju određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je
uređaj u skladu s BLUETOOTH specifikacijom,
u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućuju povezivanje ili
mogu uzrokovati nestandardni način upravljanja,
prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk može isključiti
ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom
s ovim sustavom, komunikacijskim okruženjem
ili uvjetima u okolini.
37HR
Specifikacije
Odjeljak pojačala
Izlazna snaga (nazivna):
5,2 vata + 5,2 vata (pri 8 oma, 1 kHz, 1 % THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
6 vata + 6 vata (po kanalu pri 8 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
AUDIO IN:
DAB/DAB+ odjeljak tunera:
Raspon frekvencija
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III)
Frekvencija
Oznaka Frekvencija
174,928 MHz
5A
209,936 MHz 10A
Oznaka
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz 11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz 11C
Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz):
Osjetljivost stereo mini utikača 1 V,
impedancija 12 kilooma
187,072 MHz
6D
222,064 MHz 11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz 12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz 12B
USB:
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz 13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz 13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz 13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz 9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz 9B
239,200 MHz 13F
USB ulaz: vrste A, 5 V istosmjerne struje,
500 mA
SPEAKERS:
Za zvučnike impedancije od 8 oma
Odjeljak za CD-DA/MP3/WMA
uređaj za reprodukciju
Sustav:
Sustav za kompaktne diskove i digitalni
audio sustav
Svojstva laserske diode:
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu
na udaljenosti od 200 mm od površine leće
objektiva na optičkom bloku za podizanje
s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv:
20 Hz – 20 kHz
Omjer signala i smetnji:
Više od 90 dB
Dinamički raspon:
206,352 MHz
9C
208,064 MHz 9D
Odjeljak FM tunera
Raspon podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardne verzije 4.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Više od 90 dB
Frekvencijski pojas:
Odjeljak za tuner
Način modulacije:
FM stereo, DAB/FM superheterodini tuner
FHSS
Antena:
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
DAB/FM antenski kabel
38HR
2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržan način zaštite sadržaja
SCMS-T način
Podržani kodek
SBC (Sub Band Codec)
Širina pojasa prijenosa
20 Hz – 20.000 Hz (uz uzorkovanje od 44,1 kHz)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 BLUETOOTH standardni profili navode namjenu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Odjeljak zvučnika
Sustav zvučnika:
Uvjeti pohrane:
proizvodi se moraju pohraniti u kartonskoj
kutiji na mračnom, suhom i čistom mjestu
s dobrom ventilacijom te podalje od mjesta
na kojima su pohranjene kiseline i alkali.
Dopuštena temperatura za pohranu:
od -10 °C do 45 °C
Dopuštena vlažnost za pohranu: od 30 %
do 70 %
Radna temperatura: od 5 °C do 35 °C
Dopuštena vlažnost za radne uvjete: od 30 %
do 70 %
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:
Kada je stanje pripravnosti za BLUETOOTH
isključeno: 0,3 W
Kada je stanje pripravnosti za BLUETOOTH
uključeno: 2,5 W
puni raspon, 8 cm promj., stožasti
Nazivna impedancija:
8 oma
Dimenzije (Š/V/D):
približno 148 mm × 240 mm × 127 mm
Težina:
približno 1,2 kg po zvučniku
Količina:
2 komada
Zahtjevi napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
24 vata
Dimenzije (Š/V/D) (uklj. ispupčene dijelove):
približno 170 mm × 133 mm × 222 mm
Težina:
približno 1,3 kg
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (RM-AMU216) (1), DAB/FM
antenski kabel (1), podlošci zvučnika (8),
upute za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
•• Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena
je bez odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
•• MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka
i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS
i Thomson.
•• „WALKMAN” i logotip „WALKMAN” registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu s licencom.
•• N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
•• Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
•• Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju
u ovom dokumentu općenito su registrirani
zaštitni znaci ili zaštitni znaci pripadajućih
proizvođača. Oznake ™ i izostavljene su
u ovom priručniku.
Mjere opreza/specifikacije
Općenito
Zaštitni znakovi itd.
®
39HR
© 2015 Sony Corporation
4-582-332-11(2) (HR)
Download PDF

advertising