2-663-704-11(1)
Mikro HI-FI sustav
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na donje
linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.
Broj modela___________________ Serijski broj___________________
CMT-NEZ50/NEZ33/NEZ30
http://www.sony.net
© 2006 Sony Corporation
OPREZ
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na
uređaj ne stavljajte posude ispunjene
tekućinom, poput vaza.
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava opasnost za vid.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod prve klase.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Odlaganje islužene električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim zemljama Europe sa
sustavima za odvojeno
sakupljanje otpada)
Osnovne funkcije
Glazbeni diskovi sa
sustavom zaštite autorskih
prava
3 Podesite točno vrijeme.
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD
diskova koji podržavaju Compact Disk (CD)
standard. Odnedavna, neke tvrtke koje
proizvode glazbene CD diskove, prodaju
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava.
Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne
odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete
moći reproducirati na ovom uređaju.
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na
ambalaži označava da se proizvod prilikom
odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad.
Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem
proizvoda sprječavaju se potencijalne
negativne posljedice na okoliš i ljudsko
zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je
proizvod sastavljen pomaže u čuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
recikliranju proizvoda obratite se u lokalni
gradski ured, komunalnu službu ili mjesto
prodaje.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Više puta pritisnite ./> M na
daljinskom upravljaču i pritisnite ENTER
T na daljinskom upravljaču. Na isti način
podesite minute.
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do
prekida napajanja, podešenje sata se gubi.
Odabir izvora
MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su
licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta
FUNCTION O).
Za odabir
Pritisnite
CD-a
CD P na daljinskom
upravljaču.
Promjena načina reprodukcije
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) X na daljinskom
upravljaču (ili TAPE/u
(reprodukcija/pauza) P na
uređaju). Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija ! (SHUF) je
ista kao i 1 DISC (SHUF).
Zaustavljanje
reprodukcije
x (stop) N.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
Premotavanje
natrag ili
naprijed
m/M (premotavanje
natrag/naprijed) M.
Više puta pritisnite PLAY MODE E kad je
uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu
reprodukciju ("!" za sve MP3 datoteke u mapi
na disku), reprodukciju u slučajnom redoslijedu
("SHUF" za sve diskove ili "! SHUF*" za
mapu) ili programiranu reprodukciju ("PGM").
●
●
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
●
Napomena o DualDisc
diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na
jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na
drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio
podaci možda neće reproducirati na ovom
uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.
Tunera
TUNER/BAND P.
Kasetofona
TAPE P na daljinskom
upravljaču.
Komponente
(spojene audio
kabelom)
FUNCTION O više puta dok
se ne pojavi "AUDIO IN".
●
●
●
●
●
●
Podešavanje zvuka
Ugađanje glasnoće
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
prilagođenja koja nisu izričito odobrena u
ovom priručniku mogu uzrokovati probleme
pri uporabi uređaja.
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na
uređaju) I.
Za dodavanje zvučnog efekta
Spojite uređaj na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu
uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja.
Za
Pritisnite
Postizanje dina- DSGX F na uređaju.
mičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Podešavanje
zvučnog efekta
Povezivanje sustava
EQ V uzastopce na daljinskom upravljaču za odabir
"BASS" ili "TREBLE" i
zatim ./> M uzastopce za podešavanje razine.
Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
"REPEAT 1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili
datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.
Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili
nepotrebne mape.
Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i
snimljene na disk.
Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju
ekstenziju ".MP3".
Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje
nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
Maksimalni broj:
– mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
– MP3 datoteka je 255.
– MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 256.
– razina mapa (pod-mapa) je 8.
Kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/snimanje MP3 datoteka, uređajima i medijima
za snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu prouzročiti smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće
reproducirati.
Napomena o reprodukciji multisession diskova
●
●
Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje
se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do
sljedeće sesije.
Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA
(audio) disk.
Promjena indikatora na
pokazivaču
Za promjenu Pritisnite
Informacija na
pokazivaču*
DISPLAY Z na daljinskom
upravljaču više puta kad je
sustav uključen.
Prikaza
(Pogledajte
niže.)
DISPLAY Z na daljinskom
upravljaču više puta kad je
sustav isključen.
* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3
disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape tijekom
standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme reprodukcije
kad je uređaj zaustavljen.
Dostupni su sljedeći načini prikaza.
Prikaz
Isključen sustav,1)
Sat
Prikazan je sat.
Štedni mod2)
Pokazivač je isključen radi
štednje energije. Timer i sat i
dalje rade.
Slušanje radija
1 Odaberite "FM" ili "AM".
1)
2)
Više puta pritisnite TUNER/BAND P.
2 Odaberite način ugađanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE E na
daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
"AUTO".
O informacijama na pokazivaču
●
3 Ugodite željenu postaju.
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Odaberite CD.
Pritisnite CD P na daljinskom upravljaču.
2 Stavite disk.
Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE H na
uređaju i stavite disk u uložnicu s
označenom stranom prema gore.
Za zatvaranje uložnice, pritisnite Z PUSH
OPEN/CLOSE H na uređaju.
Lijevi zvučnik
Zvučnici
Jednobojni (Crni/#)
Umetnite samo oguljeni dio kabela
Desni zvučnik
Antene
Napon
Pronađite odgovarajuće mjesto i usmjerite
antenu za najbolji prijem.
Antene udaljite od kabela zvučnika kako bi
spriječili smetnje.
Kod modela s preklopkom za odabir napona
(VOLTAGE SELECTOR), postavite je u
položaj koji odgovara naponu vaše mreže.
Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite
isporučeni adapter utikača (samo za modele
isporučene s adapterom).
FM žičana antena
(Razvucite je vodoravno.)
ili
Uporaba daljinskog upravljača
Skinite pokrov baterijskog pretinca U i
umetnite dvije R6 (AA) baterije (nisu dio
isporuke), prvo s E stranom u skladu s
oznakama polariteta, kao na slici.
●
●
Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest
mjeseci.
Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te
različite tipove baterija.
Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije kako bi spriječili curenje i koroziju.
Podešavanje sata
Bijela strana za model
za Sjevernu Ameriku
1 Uključite sustav.
Pritisnite ?/1 (uključenje) A.
Zidna utičnica
AM okvirna antena
Pritisnite N (reprodukcija) X na
daljinskom upravljaču (ili CD u
(reprodukcija/pauza) P na uređaju).
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) X na daljinskom
upravljaču (ili CD u P na
uređaju). Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x (stop) N.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
●
Smeđa strana za ostale regije
3 Pokrenite reprodukciju.
2 Odaberite mod podešavanja sata.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET R na
daljinskom upravljaču. Ako se na
pokazivaču pojavi indikator trenutnog
moda, više puta pritisnite ./> M na
daljinskom upravljaču za odabir "CLOCK"
i zatim pritisnite ENTER T na daljinskom
upravljaču.
Odabir mape na ! +/– (odabir mape) G.
MP3 disku
Odabir zapisa
ili datoteke
./> (natrag/naprijed)
M.
Nalaženje dijela Pritisnite i zadržite m/M
zapisa ili
(traženje natrag/naprijed) M
datoteke
tijekom reprodukcije i
otpustite na željenom dijelu.
Ponavljanje
reprodukcije
REPEAT S na daljinskom
upravljaču više puta, dok se
na pokazivaču ne pojavi
"REPEAT" ili "REPEAT 1".
●
●
Neće se prikazati sljedeći podaci:
– ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska, ovisno
načinu reprodukcije.
– ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
– preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
– proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita)
– nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom
ISO9660 Level 1 ili 2.
Prikazane su sljedeće informacije:
– ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3
verzije 1 i 2.
– do 30 znakova ID3 tag informacija koje sadrže velika
slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (" $ % ’ ( ) *
+ , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | }).
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Uporaba dodatnih audio
komponenata
Pritisnite x (stop) N.
Spajanje slušalica (opcija)
Ugađanje postaje sa slabim signalom
Prije uporabe sustava
Jednobojni (Crveni/3)
Pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili
TUNING +/– na uređaju) M. Pretraživanje
se automatski zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju, a na pokazivaču se pojavi
""TUNED" i "STEREO" (za stereo program).
Ugodite li postaju s RDS sustavom, na
pokazivaču se pojavi i naziv postaje.
Kad je sustav isključen, svijetli STANDBY.
U štednom modu nisu dostupne sljedeće funkcije:
– podešavanje sata
– promjena AM koraka ugađanja
– promjena funkcije CD power manage
Ukoliko sustav ne zaustavlja pretraživanje i na
pokazivaču se ne pojavi "TUNED", više puta
pritisnite TUNING MODE E dok ne nestanu
"AUTO" ili "PRESET" i zatim više puta pritisnite
+/– na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/–
na uređaju) M za ugađanje željene postaje.
Za smanjenje statičkih smetnji slabe
FM stereo postaje
Više puta pritisnite FM MODE S na
daljinskom upravljaču dok ne nestane
"STEREO", za isključenje stereo prijema.
Reprodukcija kasete
1 Odaberite kasetofon.
Pritisnite TAPE na daljinskom upravljaču P.
2 Umetnite kasetu.
Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE Z J na
uređaju i stavite TYPE I (normal) kasetu u
kasetofon sa stranom za reprodukciju
okrenutom naprijed. Pazite da vrpca nije
zapetljana jer to može oštetiti kasetu ili
uređaj. Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE Z
J na uređaju za zatvaranje pretinca.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) X na
daljinskom upravljaču (ili TAPE/u
(reprodukcija/pauza) P na uređaju).
Spojite slušalice na priključak PHONES L na
uređaju.
Spajanje dodatne audio komponente
Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO
IN priključak L na uređaju pomoću audio
kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i
zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION O i
kao izvor odaberite AUDIO IN.
Ostale funkcije
U slučaju problema
Izrada vlastitog CD programa
Snimanje na kasetu
(Program Play)
Koristite samo TYPE I (normal) kasetu.
Koristite tipke na daljinskom upravljaču za
izradu vlastitog programa.
Sinkronizirano snimanje s CD-a:
1 Pritisnite CD P za odabir CD-a.
2 Kad je uređaj zaustavljen, više puta
Ručno snimanje
pritisnite PLAY MODE E dok se ne
pojavi "PGM".
3 Više puta pritisnite ./> M dok se
1 Stavite kasetu za snimanje u kasetofon
Broj odabranog zapisa ili datoteke
Ukupno vrijeme programa (uključujući
odabrani zapis ili datoteku)
4 Pritisnite ENTER T za dodavanje
zapisa ili datoteke programu.
"- -:- -" se pojavi kad ukupno vrijeme
prijeđe100 minuta za CD, ili kad odaberete
MP3 datoteku.
5 Ponovite korake 3 do 4 za
programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, njih ukupno 25.
6 Za pokretanje reprodukcije programa,
pritisnite N (reprodukcija) X.
Program ostaje pohranjen dok ne otvorite
CD uložnicu. Za ponovnu reprodukciju,
odaberite CD i pritisnite N X.
Prekid programske reprodukcije
Dok je uređaj zaustavljen više puta pritisnite
PLAY MODE E dok oznaka "PGM" i
"SHUF" ne nestane.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke
na programu
Pritisnite CLEAR W na daljinskom upravljaču
dok je uređaj zaustavljen.
Pregled informacija o programu,
poput ukupnog broj zapisa
Više puta pritisnite DISPLAY Z.
Pohranjivanje radijskih
postaja
sa stranom za snimanje okrenutom
prema gore.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite CD P na daljinskom upravljaču
za odabir CD funkcije.
Uložite disk za snimanje.
Prilikom snimanja direktorija s MP3 diska,
nekoliko puta pritisnite PLAY MODE E,
za odabir "!" i zatim više puta pritisnite !
+/– (odabir mape) G za odabir željene mape.
Za snimanje samo omiljenih CD zapisa u
željenom redoslijedu, ponovite korake 2 do
5 postupka "Izrada vlastitog CD programa."
Za ručno snimanje:
Odaberite željeni izvor.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite CD SYNC B.
Za ručno snimanje:
Pritisnite z PAUSE/START D.
4 Počnite snimanje.
Tijekom snimanja nije moguće slušanje
ostalih izvora.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite z PAUSE/START D. Po
završetku snimanja CD i kasetofon se
automatski zaustavljaju. Ukoliko snimate na
vrpcu koja dođe do kraja djelomično snimljenog zapisa ili datoteke, pojavi se poruka
"TURN TAPE". Okrenite vrpcu na drugu
stranu. Na pokazivaču se pojavi "PUSH
REC". Pritisnite z PAUSE/START D.
Za ručno snimanje:
Pritisnite z PAUSE/START D i pokrenite
reprodukciju željenog izvora.
U slučaju smetnji tijekom snimanja s radija,
preusmjerite odgovarajuću antenu.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x (zaustavljanje) N.
1 Ugodite željenu postaju (pogledajte
Sustav ima tri timera. Nije moguće istovremeno
uključiti Play Timer i Rec Timer. Koristite li
Sleeep Timer, Sleep Timer ima prednost.
Programski broj
3 Pritisnite +/– M za odabir željenog
programskog broja.
Ako je pod odabranim brojem već
pohranjena neka postaja, ona se zamjenjuje
novom.
4 Pritisnite ENTER T.
5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje
drugih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
postaja. Ako odspojite mrežni kabel ili dođe
do prekida napajanja, postaje ostaju
pohranjene oko pola dana.
6 Za odabir pohranjene postaje, više puta
pritisnite TUNING MODE E dok se ne
pojavi oznaka "PRESET" i zatim više
puta pritisnite +/– M za odabir željenog
programskog broja.
ili snimanja.
Više puta pritisnite ./> M za
podešavanje sata i pritisnite ENTER T.
Trepće indikator minuta. Koristite gornji
postupak za podešavanje minuta.
5 Podesite vrijeme završetka reprodukcije
ili snimanja na isti način kao u koraku 4.
6 Odaberite izvor ili pripremite vrpcu.
Za Play Timer:
Više puta pritisnite ./> M dok se ne
pojavi indikator odabranog izvora i
pritisnite ENTER T. Na pokazivaču se
pojave indikatori podešenog timera.
Za Rec Timer:
Uložite kasetu za snimanje. Na pokazivaču
je prikazan podešen timer.
7 Isključite sustav tipkom ?/1 (uključenje) A.
Sustav se uključuje 15 sekundi prije
podešenog vremena. Ako je sustav uključen
u podešeno vrijeme, Play Timer i Rec
Timer se neće aktivirati.
3 Pripremite kasetofon za snimanje.
Napomena
2 Pritisnite TUNER MEMORY Y.
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije
2 Pripremite izvor snimanja.
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
kasnije ih izravno ugoditi odabirom njihovog
programskog broja.
Za pohranjivanje koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
"Slušanje radija").
odabir "PLAY SET" ili "REC SET" i
pritisnite ENTER T.
Pojavi se poruka "ON TIME" i indikator
sati trepće.
Na kasetu možete snimiti cijeli sadržaj CD-a.
Možete snimati samo željene dijelove s izvora,
uključujući spojene audio komponente.
Za snimanje na kasetu koristite tipke na uređaju.
ne pojavi broj željenog zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više puta
pritisnite ! +/– G za odabir željene mape
i zatim odaberite željenu datoteku.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET R.
3 Više puta pritisnite ./> M za
Snimanje se zaustavlja ukoliko odaberete drugu funkciju.
Uporaba timera
Sleep Timer:
Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu. Ovaj
timer radi i ako sat nije podešen.
Više puta pritisnite SLEEP a na daljinskom
upravljaču. Odaberete li "AUTO", sustav se
automatski isključuje nakon kraja reprodukcije
CD-a ili kasete, ili nakon 100 minuta.
Nemojte odabrati "AUTO" tijekom
sinkroniziranog snimanja vrpce.
Play Timer:
Probudite se uz glazbu s CD-a, vrpce ili radija
u podešeno vrijeme.
Rec Timer:
Moguće je snimanje programa radijske postaje
u podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom i Rec Timerom
koristite tipke na daljinskom upravljaču.
Provjerite jeste li podesili sat.
1 Pripremite izvor.
Za Play Timer:
Pripremite izvor i pritisnite VOLUME +/–
I za ugađanje glasnoće.
Za početak od određenog CD zapisa ili MP3
datoteke, načinite CD program.
Za Rec Timer:
Ugodite pohranjenu radijsku postaju.
Za aktiviranje ili provjeru timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT R, više
puta pritisnite ./> M dok se ne pojavi
indikator "PLAY SEL" i pritisnite ENTER T.
Za isključenje timera
Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi
indikator "OFF" i pritisnite ENTER T.
Za promjenu podešenja
Počnite iznova od koraka 1.
Savjeti
●
●
●
Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga god
ručno ne isključite.
Tijekom uporabe Rec Timera, glasnoća je smanjena na
minimum.
Podešenje Rec Timera se automatski poništava nakon
uključenja Rec Timera.
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite simptom u donjem popisu i
pokušajte riješiti problem prema
savjetima.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte Sony zastupnika.
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
• Ako vaš sustav ima preklopku za odabir
napona, je li ona u odgovarajućem položaju?
• Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko
spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Da li nešto blokira otvore za ventilaciju na
stražnjoj strani uređaja?
Kad indikator STANDBY Q prestane
treptati, ponovo spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, kontaktirajte Sony zastupnika.
Za bolji prijem
Isključite CD uređaj pomoću funkcije CD
power management. Tvornički je CD uređaj
uvijek uključen. Postavku nije moguće
izmijeniti u štednom modu. Za ovo koristite
tipke na uređaju.
1 Pritisnite CD/u (reprodukcija/pauza)
P za odabir CD-a.
2 Tipkom ?/1 (uključenje) A isključite
sustav.
3 Nakon što oznaka "STANDBY" prestane
treptati, pritisnite ?/1 (uključenje) A dok
držite pritisnutom tipku CD/u
(reprodukcija/pauza) P na uređaju.
Pojavi se poruka "CD POWER" i "OFF".
Kad je CD uređaj isključen, vrijeme
očitavanja diska se produljuje. Za
uključenje CD uređaja, ponovite ovaj
postupak dok se ne pojavi poruka "CD
POWER" i "ON".
Resetiranje sustava
Ako sustav još uvijek ne radi kako treba,
resetirajte ga na tvorničke vrijednosti. Uređaj
nije moguće resetirati u štednom modu.
Za to koristite tipke na uređaju.
Općenito
1 Odspojite i spojite mrežni kabel i zatim
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala, ili
balans lijevo/desno nije dobar.
• Postavite zvučnike simetrično.
• Spojite samo isporučene zvučnike.
2 Istodobno pritisnite x (stop) N, ?/1
uključite sustav.
(uključenje) A i okrenite kontrolu
VOLUME I ulijevo.
Sva korisnička podešenja, poput
pohranjenih postaja, timera i sata se brišu.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i senzora C na uređaju te
odmaknite sustav od fluorescentnog svjetla.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
CD/MP3 reprodukcija
Zvuk preskače ili se reprodukcija ne
pokreće.
• Očistite ili zamijenite disk.
• Odmaknite sustav od izvora vibracija
(primjerice, na stabilnu površinu).
• Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite
na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama
može doći do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
• Vratite se na standardnu reprodukciju s više
Poruke
COMPLETE : Postupak je izveden pravilno.
FULL : Pokušali ste programirati više od 26
zapisa ili datoteka (koraka).
No DISC : Nema diska u uložnici, ili ste
uložili disk koji se ne može reproducirati.
NO STEP : Svi programirani zapisi su
obrisani.
NO TAB : Snimanje nije moguće, jer je na
kaseti slomljen zaštitni graničnik.
NOT USED : Pritisnuli ste nevažeću tipku.
OVER : Došli ste do kraja diska pritiscima
tipke M (pretraživanje unaprijed) M
tijekom reprodukcije ili u pauzi.
PUSH SELECT : Pokušali ste podesiti sat ili
timer dok je timer aktivan.
PUSH STOP : Pritisnuli ste PLAY MODE
E tijekom reprodukcije.
SET CLOCK : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili sat.
SET TIMER : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili Play Timer ili Rec Timer.
TIME NG : Podesili ste isto vrijeme početka i
završetka Play Timera.
pritisaka tipke PLAY MODE E dok ne
nestanu oznake "PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje duže
no obično.
• Sljedećim diskovima je potrebno duže
vrijeme za pokretanje reprodukcije.
− diskovi sa složenom strukturom mapa.
− multisession diskovi.
− nefinalizirani diskovi (oni na koje je
moguće dodatno snimati).
− diskovi s previše mapa.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
Tuner
Čuje se jaki šum ili brujanje/ nije
moguć prijem postaja (trepću oznake
"TUNED" i "STEREO").
• Pravilno spojite antenu.
• Pronađite lokaciju i orijentaciju za dobar
prijem i zatim ponovo podesite antenu.
• Spojite komercijalno nabavljivu antenu.
• Isključite obližnje električne uređaje.
Kasetofon
Čuje se izraženo zavijanje i
podrhtavanje zvuka ili se zvuk gubi.
• Očistite mehanizam kasetofona te očistite i
demagnetizirajte glave kasetofona.
Pogledajte "Mjere opreza" za detalje.
•
•
•
•
•
•
•
•
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili
multisession
CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni
pomoću funkcije "closing the session"
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni na
nekompatibilnom snimaču.
CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno
finalizirani.
Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice
Iznajmljeni ili rabljeni diskovi s vidljivim
ostacima ljepila
Diskovi s ljepljivim ostacima tinte
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala
(npr. benzen, razrjeđivač), sredstva za
čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne
ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u
automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i
kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete
mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom
nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili
na mjesta koja su iznimno topla, hladna,
prašnjava, zaprljana. vlažna, zagušljiva,
podložna vibracijama i izložena suncu/jakom
svjetlu.
• Budite pažljivi kad postavljate zvučnike na
posebno obrađene površine (primjerice
voskom, uljem ili sredstvom za poliranje) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u
topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na
jako vlažnome mjestu, na leći unutar CD
uređaja se može stvoriti vlaga. Ako se to
dogodi, uređaj neće raditi ispravno. Izvadite
CD diskove i ostavite uređaj uključenim oko
sat vremena dok vlaga ne ispari.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije
kvar.
• Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo
slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se ono
može jako zagrijati.
• Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom
slučaju isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od
TV prijemnika.
Čišćenje kućišta
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u
otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite
abrazivna sredstva, praškove ili otapala, kao
npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog
brisanja ili presnimavanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog
brisanja, odlomite plastične graničnike na
strani A ili B kao na slici.
Odlomite
graničnik
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Pri uporabi kaseta duljih od 90 minuta
Ne savjetujemo uporabu takvih kaseta, osim za
dugotrajno kontinuirano snimanje ili reprodukciju.
Čišćenje magnetskih glava
Koristite komercijalno nabavljive suhe ili
mokre kasete za čišćenje nakon svakih 10 sati
uporabe, prije snimanja važnog materijala ili
nakon reprodukcije starih kaseta. Zaprljane
magnetske glave mogu prouzročiti smanjenje
kvalitete zvuka ili nemogućnost snimanja/
reprodukcije. Podrobnije podatke potražite u
uputama koje se isporučuju uz kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze
u dodir s vrpcom. Za to se poslužite kasetama
za demagnetiziranje (opcija). Podrobnije
podatke potražite u uputama koje se isporučuju
uz kasete za demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Pojaalo
CMT-NEZ50
DIN izlazna snaga (nominalna): 18 + 18 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 25 + 25 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 38 + 38 W
Sljedeća mjerenja su izvršena s izmjeničnim naponom (AC) od
120, 220 ili 230 – 240 V, 50/60 Hz
DIN izlazna snaga (nominalna): 14 + 14 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 20 + 20 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN: Osjetljivost 250 mV, impedancija 47 kiloohma
Izlazi
PHONES: Mogućnost priključenja slušalica impedancije 8
ohma ili više
SPEAKER: Prihvaća impedanciju od 6 do 16 ohma
CMT-NEZ33
Sljedeća mjerenja su izvršena s izmjeničnim naponom (AC) od
120, 220 ili 230 – 240 V, 50/60 Hz
DIN izlazna snaga (nominalna): 14 + 14 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 20 + 20 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN: Osjetljivost 250 mV, impedancija 47 kiloohma
Izlazi
PHONES: Mogućnost priključenja slušalica impedancije 8
ohma ili više
SPEAKER: Prihvaća impedanciju od 6 do 16 ohma
CMT-NEZ30
Sljedeća mjerenja su izvršena s izmjeničnim naponom (AC) od
120, 220 ili 230 – 240 V, 50/60 Hz
DIN izlazna snaga (nominalna): 11 + 11 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 15 + 15 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN: Osjetljivost 250 mV, impedancija 47 kiloohma
Izlazi
PHONES: Mogućnost priključenja slušalica impedancije 8
ohma ili više
SPEAKER: Prihvaća impedanciju od 6 do 16 ohma
CD ureaj
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Laser
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlaz lasera*: Manje od 44,6 µW
* Mjereno na udaljenosti od 200 mm od površine leće otvora
blende od 7 mm.
Kasetofon
Sustav snimanja: 4-stazni 2-kanalni stereo
Tuner:
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner:
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz (korak od 50 Hz)
Antena: FM žičana antena
Antenski priključci: 75 ohma, nebalansirano
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM tuner:
Opseg ugađanja: 531 – 1602 kHz (korak od 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena, vanjski priključak
Međufrekvencija: 450 kHz
Zvunik
CMT-NEZ50
Sustav: Dvosistemski, dvodjelni, bass-reflex
Uređaji:
Niskotonac: 10 cm, stožasti
Visokotonac: 4 cm, stožasti
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 145 T 235 T 175 mm
Masa: Oko 1,9 kg neto po zvučniku
CMT-NEZ33/NEZ30
Sustav: Širokopojasni sustav zvučnika
Uređaji:
10 cm, stožasti
Nominalna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 145 T 235 T 155 mm
Masa: Oko 1,5 kg neto po zvučniku
Openito
Napajanje
AC 230 V, 50/60 Hz
Podesivo izbornikom napona
Potrošnja
CMT-NEZ50: 60 W
0,5 W (u pripravnom stanju)
CMT-NEZ33: 50 W
CMT-NEZ30: 45 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):
CMT-NEZ50: Oko 164 T 235 T 267 mm
CMT-NEZ33/30: Oko 164 T 235 T 265 mm
Masa (bez zvučnika):
CMT-NEZ50
Oko 3,7 kg
CMT-NEZ33
Oko 3,6 kg
CMT-NEZ30
Oko 3,3 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1)/R6 baterije (veličina
AA)/AM okvirna antena (1)/FM žična antena (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog
upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
●
●
●
●
Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni
u određenim otisnutim programskim
pločama.
Za lemljenje određenih dijelova je korišten
bezolovni lem.
Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni
u kućištima.
Download PDF

advertising