Micro HI-FI
Component System
(Sustav komponenti
Mikro HI-FI)
Početak rada
Mrežne veze
Radnje
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Upute za rad
Mjere opreza/specifikacije
CMT-G2NiP/G2BNiP
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Na uređaj ne stavljajte otvorene
izvore vatre kao što su upaljene
svijeće.
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač
upotrebljava za isključivanje jedinice
iz struje, spojite ga u lako dostupnu
strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice,
odmah isključite glavni utikač iz
strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj
u zatvoreni prostor kao što je polica
za knjige ili ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaj
s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, kao što je
sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Jedinica nije isključena iz struje sve
dok je priključena u strujnu utičnicu,
čak i ako je sama jedinica isključena.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim uređajem povećava rizik
oštećenja očiju.
Ovaj je uređaj klasificiran kao
CLASS 1 LASER proizvod. Ova
oznaka smještena je sa stražnje
vanjske strane.
2CR
Za korisnike u Australiji
Ovu opremu treba postaviti i koristiti
na najmanje 20 cm udaljenosti od
uređaja koji zrači i tijela osobe
(isključujući ekstremitete: ruke,
zapešća, stopala i gležnjeve).
Za korisnike u Europi
Za priključivanje na glavno računalo
i/ili periferijske uređaje treba
koristiti propisno oklopljene
i uzemljene kabele i priključnice.
Izlaganje preglasnom zvuku
u slušalicama može dovesti do
gubitka sluha.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije
primjenjive su samo za
opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. U vezi sa servisom ili
jamstvom obratite se na adrese
koje su navedene u zasebnim
dokumentima za servis ili jamstvo.
Ovim dokumentom tvrtka Sony
Corp. izjavljuje da je oprema
usklađena s osnovnim zahtjevima
i ostalim bitnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Pojedinosti potražite
na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj je proizvod namijenjen za
korištenje u sljedećim državama:
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SK
Za korisnike koji ovaj
proizvod koriste u sljedećim
državama:
Norveška:
Korištenje ove radijske opreme
nije dozvoljeno na geografskom
području u radijusu 20 km od centra
Ny-Alesunda, Svalbard u Norveškoj.
Francuska:
WLAN značajka ovog mikro HI-FI
sustava komponenti koristi se
isključivo u natkrivenim prostorima.
Korištenje WLAN značajke ovog
mikro HI-FI sustava komponenti
zabranjeno je na otvorenom na
području francuskog teritorija.
Provjerite je li WLAN značajka ovog
mikro HI-FI sustava komponenti
onemogućena prije nego ga počnete
koristiti na otvorenom. (ART odluka
2002-1009, izmijenjena i dopunjena
ART odlukom 03-908, a odnosi se
na ograničenja u korištenju
radijskih-frekvencija).
Italija:
Korištenje RLAN mreže
regulirano je:
– za osobnu uporabu zakonskom
odredbom koja je donesena
1. kolovoza 2003., br. 259
(„Zakon o elektroničkim
komunikacijama”). Članak 104
navodi u kojim je slučajevima
potrebno dobiti prethodno
dopuštenje, a članak 105 navodi
kada je dozvoljeno besplatno
korištenje;
– za omogućavanje RLAN pristupa
telekomunikacijskih mrežama
i uslugama svim korisnicima
ministarskom odlukom
donesenom 28. svibnja 2003.,
uključujući izmjene i dopune te
člankom 25 (opće odobrenje za
mreže i usluge za elektroničke
komunikacije) iz Zakona
o elektroničkim komunikacijama.
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod
ne smije odlagati kao kućanski
otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa. Dodatne
informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih
baterija
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na
pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem
baterija. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz
sigurnosnih, izvedbenih ili razloga
integriteta podataka zahtijevaju
trajnu povezanost s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo
ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom
ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno
ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
3CR
Prije korištenja sustava
Više o zaštiti autorskih prava
Glazbene datoteke ne smiju se koristiti bez
dopuštenja vlasnika autorskih prava, osim ako
se koriste isključivo za osobnu uporabu.
Više o ilustracijama koje se koriste
u ovom priručniku
Ilustracije i zasloni koji se koriste u ovom
priručniku mogu se razlikovati od zaslona
na uređaju.
Međutim, u ovom se priručniku koriste i ilustracije
određenog modela koji ima različite značajke kako
bi se te značajke objasnile.
Kako se koristi ovaj priručnik
U ovom se priručniku opisuje kako upravljati
uređajem korištenjem gumba na daljinskom
upravljaču. Za iste radnje možete upotrebljavati
i gumbe na glavnoj jedinici ako imaju iste ili slične
nazive kao oni na daljinskom upravljaču.
Više o uslugama koje se mogu
koristiti u kombinaciji
s internetskom vezom
Napominjemo da su internetske usluge podložne
izmjenama ili prekidima bez prethodne obavijesti.
Kvarove koji nastaju tijekom uobičajenog
korištenja sustava otklanja tvrtka Sony u skladu
s uvjetima koji su definirani u ograničenom
jamstvu za ovaj sustav. Međutim, tvrtka Sony
ne snosi odgovornost za posljedice koje mogu
nastati u slučaju da reprodukcija nije moguća
zbog oštećenja ili kvara na sustavu.
4CR
Sadržaj
Prije korištenja sustava.......................................................................................................... 4
Značajke ovog sustava.......................................................................................................... 8
Uživanje u glazbi iz različitih izvora ............................................................................ 8
Korištenje sustava s uređajima usklađenima s DLNA ............................................... 8
Emitiranje glazbe s iTunesa pomoću funkcije AirPlay .............................................. 9
Početak rada
Kontrola isporučene dodatne opreme..........................................................................10
Priručnik za dijelove i kontrole .........................................................................................11
Glavna jedinica ............................................................................................................11
Daljinski upravljač .......................................................................................................12
Unos znakova ..............................................................................................................14
Opcije izbornika/popisa .............................................................................................15
Pripremanje jedinice, daljinskog upravljača i zvučnika...........................................16
Priključivanje antena, kabela zvučnika i kabela za napajanje ...............................16
Korištenje daljinskog upravljača ...............................................................................18
Pričvršćivanje pločica zvučnika .................................................................................18
Korištenje uređaja iPod i iPhone ...............................................................................19
Postavljanje bežične LAN antene .............................................................................19
Namještanje osnovnih postavki ......................................................................................20
Uključivanje sustava ...................................................................................................20
Postavljanje sata .........................................................................................................20
Isključivanje funkcije automatskog stanja mirovanja ............................................21
Mrežne veze
Priključivanje sustava na kućnu mrežu .........................................................................22
Kontrola bežičnog LAN okruženja vaše kućne mreže ............................................23
Traženje pristupne točke i postavljanje bežične mreže
(način skeniranja pristupne točke).....................................................................23
Postavljanje bežične mreže pomoću pristupne točke koja je
usklađena s WPS-om ............................................................................................25
Postavljanje žičane mreže..........................................................................................26
5CR
Radnje
Reprodukcija CD/MP3 diska..............................................................................................29
Slušanje radija ........................................................................................................................31
Odabir radijske postaje ..............................................................................................31
Memoriranje radiopostaja .........................................................................................32
Ručno izvršavanje postupka DAB Initial Scan .........................................................33
Slušanje iPod ili iPhone uređaja .......................................................................................34
Reprodukcija datoteke s USB uređaja............................................................................35
Slušanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju..............................................37
Postavljanje poslužitelja ............................................................................................37
Reproduciranje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju ...............................41
Slušanje glazbenih usluga .................................................................................................43
Memoriranje postaja ..................................................................................................44
Uživanje u različitim glazbenim uslugama ..............................................................45
Korištenje funkcije PARTY STREAMING .........................................................................46
Pokretanje funkcije PARTY.........................................................................................46
Pridruživanje funkciji PARTY......................................................................................47
Korištenje funkcije AirPlay .................................................................................................48
Ažuriranje softvera ...............................................................................................................50
Slušanje audio materijala s vanjske komponente......................................................51
Reprodukcija u različitim načinima rada.......................................................................52
Uzastopna reprodukcija .............................................................................................52
Nasumična ili programirana reprodukcija ...............................................................53
Stvaranje vlastitog programa ....................................................................................53
Pretraživanje stavke pomoću ključne riječi..................................................................54
Dodatne informacije
Postavljanje funkcija vezanih uz radnje na mreži.......................................................55
Provjera postavki mreže .............................................................................................55
Postavljanje stanja mirovanja mreže........................................................................55
Postavljanje dopuštenja automatskog pristupa ....................................................56
Postavljanje funkcije PARTY STREAMING ................................................................57
Promjena naziva jedinice ...........................................................................................57
Promjena postavki zvuka ...................................................................................................58
Prilagodba visokih i niskih tonova ............................................................................58
Korištenje brojača.................................................................................................................59
Korištenje tempiranog isključivanja .........................................................................59
Korištenje brojača za reprodukciju ...........................................................................60
Promjena postavki zaslona................................................................................................61
6CR
Rješavanje problema
Rješavanje problema...........................................................................................................62
Poruke ..........................................................................................................................69
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza...........................................................................................................................71
Specifikacije............................................................................................................................73
iPod/iPhone modeli kompatibilni s ovim sustavom.................................................76
Rječnik ......................................................................................................................................77
Kazalo........................................................................................................................................79
7CR
Značajke ovog sustava
Uživanje u glazbi iz različitih izvora
Možete uživati u slušanju glazbe iz različitih izvora koji sadrže velike količine glazbenog sadržaja. U ovom
su sustavu dostupni sljedeći izvori zvuka.
Glazbene usluge preko interneta
Sustav
Vanjska komponenta
Poslužitelj
FM/AM/DAB*
CD
USB uređaj
iPod/iPhone
* Značajka DAB dostupna je samo za CMT-G2BNiP.
Korištenje sustava s uređajima usklađenima s DLNA
Ovaj je sustav usklađen s DLNA standardom. Možete slušati glazbu na različite načine i koristiti sustav
zajedno s ostalim uređajima koji su usklađeni s DLNA. Priključivanjem na ostale DLNA uređaje možete
uživati u zvučnim sadržajima koji su spremljeni na poslužitelju, iako su smješteni u različitim
prostorijama. Nadalje, funkcija sustava PARTY STREAMING omogućava reprodukciju zvučnog sadržaja
s ostalim uređajima koji istovremeno raspolažu funkcijom PARTY STREAMING* (str. 46). Možete
koristiti sve funkcije koje su dostupne u sustavu kao izvor zvuka za funkciju PARTY STREAMING.
* Dostupni uređaji koji podržavaju funkciju PARTY STREAMING mogu se razlikovati ovisno o državi ili regiji.
Za pojedinosti o dostupnim uređajima obratite se najbližem dobavljaču za Sony.
Sustav
Emitiranje zvuka /
PARTY STREAMING
O funkciji DLNA
DLNA je skraćenica za Digital Living Network Alliance. To je naziv organizacije koja donosi smjernice
(DLNA smjernice), a ujedno i naziv metode koja omogućava uređajima unutar kućanstva da dijele digitalne
sadržaje (poput glazbenih datoteka, slika itd.) preko kućne mreže.
8CR
Emitiranje glazbe s iTunesa pomoću funkcije AirPlay
Korištenjem bežične mreže s ovim sustavom možete reproducirati zvučni sadržaj na uređajima poput
iPhonea, iPod toucha, iPada ili u aplikaciji iTunes Library na računalu.
Osobno računalo
iPhone / iPod touch / iPad
9CR
Početak rada
Kontrola isporučene dodatne opreme
Daljinski upravljač (1)
Pločice zvučnika (8)
FM antenski kabel (1)*
R6 (veličina AA) baterije (2)
AM antena u obliku petlje (1)
Strujni kabel za napajanje (1)
Modeli za Europu (osim modela za UK)
DAB antenski kabel (1)
(samo CMT-G2BNiP)*
Model za UK
Model za Australiju
Kabeli zvučnika (2)
Upute za rad (ovaj priručnik) (1)
U ovom priručniku možete pronaći objašnjenja
različitih postavki, radnji i postupaka za
mrežno povezivanje.
Ovaj priručnik sadrži mjere opreza za sigurno
korištenje sustava.
Priručnik za brzo postavljanje (1)
U ovom je priručniku objašnjen način
postavljanja mrežne veze i korištenje funkcija
koje se mogu koristiti u kombinaciji
s mrežnom vezom.
* Oblik priključka za antenu može se razlikovati od onog
koji je prikazan na slici, ovisno o državi i regiji.
Ako utvrdite da nedostaje dio dodatne opreme ili
je oštećena, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
10CR
Priručnik za dijelove i kontrole
Početak rada
Glavna jedinica
A I/1 Gumb za napajanje
Koristi se za uključivanje i isključivanje uređaja
(str. 20).
B STANDBY indikator
Sljedeće boje označavaju status napajanja
sustava.
Boja
Status
sustava
Mreža
u stanju
mirovanja
Zeleno
On
Uključeno/
isključeno
Žuto
Off
On
Crveno
Off
Off
C Prozor za prikaz
Pojedinosti o sadržaju prikaza potražite na
stranici 61.
D Gumb Z
Koristi se za otvaranje ili zatvaranje uložnice
diska (str. 29).
E NX gumb (reprodukcija/pauziranje)
Koristi se za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
F Gumbi TUNE +/–
Koriste se za odabir željene postaje.
./> gumbi (premotaj prema natrag /
premotaj prema naprijed)
Koriste se za odabir pjesme ili datoteke.
m/M gumbi (pretražuj prema natrag /
pretražuj prema naprijed)
Koriste se za traženje određenog mjesta
u pjesmi ili datoteci.
Gumbi M/m
Koriste se za odabir stavke koja se prikazuje
na zaslonu.
Gumb ENTER
Koristi se za unos odabrane stavke ili postavke.
G Gumb OPTIONS
Koristi se za prikaz izbornika opcija (str. 40).
Stavke izbornika razlikuju se ovisno
o odabranoj funkciji.
H Gumb BACK
Koristi se za povratak na prethodni zaslon.
I Uložnica diska
Koristi se za umetanje diska (str. 29).
11CR
J
(USB) priključak
Koristi se za povezivanje kompatibilnog USB
uređaja (stranice 35, 36).
K Utičnica PHONES
Priključivanje slušalica.
N Kontrola VOLUME
Koristi se za prilagođavanje glasnoće.
O Senzor za daljinski upravljač
P Gumb x (zaustavljanje)
Koristi se za zaustavljanje reprodukcije.
L Gumb za podešavanje BASS/TREBLE
M Gumb za podešavanje FUNCTION
Koristi se za odabir funkcije (str. 30).
Daljinski upravljač
A Gumb DISPLAY
Koristi se za prikaz informacija poput
informacija o vremenu za pjesme, sat itd.
(stranice 21, 32, 42, 44, 61).
Koristi se za šifriranje i otkrivanje sigurnosnog
ključa (str. 24).
B Gumb SLEEP
Koristi se za postavljanje ili potvrđivanje
postavki funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje (str. 59).
C Gumbi za odabir funkcije
• Gumb HOME NETWORK (stranice 23, 25,
26, 27, 41, 55, 56, 57)
• Gumb MUSIC SERVICES (stranice 43,
44, 45)
• AirPlay gumb (str. 48)
• Gumb USB (stranice 35, 53)
• Gumb CD (stranice 29, 53)
• Gumb TUNER (stranice 31, 33)
• Gumb FUNCTION +/–
D Gumb PLAY MODE
Koristi se za odabir načina reprodukcije
(stranice 29, 35, 42, 53).
Gumb REPEAT
Koristi se za slušanje diska, USB uređaja, jedne
pjesme ili za uzastopnu reprodukciju datoteke
(stranice 29, 35, 42, 52).
12CR
E Brojčani/tekstualni gumbi*
Koriste se za odabir postaje pritiskom
odgovarajućeg broja (stranica 32).
Koristi se za odabir željenog slova
(ABC, DEF itd.) prilikom unosa znakova
(stranice 14, 15, 54).
Gumb CLEAR
Koristi se za brisanje slova (stranica 14).
Koristi se za brisanje programirane pjesme
ili datoteke (str. 53).
Gumb CHARACTER
Koristi se za odabir vrste znaka (str. 14).
F Gumb MEMORY
Koristi se za memoriranje FM postaja, DAB/
DAB+ postaja (samo CMT-G2BNiP) (str. 32)
ili glazbenih usluga (str. 44).
G Gumbi M/m
Koristi se za odabir stavke koja se prikazuje
na zaslonu (stranice 14, 15).
Gumbi </,
Koristi se za pomicanje fokusa prilikom unosa
znakova (stranica 14).
Koristi se za odabir prethodnih rezultata ili
sljedećih rezultata prilikom pretraživanja
stavke korištenjem ključnih riječi (str. 54).
Gumb ENTER
Koristi se za unos odabrane stavke ili postavke
(stranice 14, 15).
H Gumb BACK
Koristi se za povratak na prethodni zaslon.
I Gumbi ./>
Koriste se za podešavanje početka pjesme
(stranice 32, 34, 42, 53).
Koriste se za odabir pjesme ili datoteke
(stranice 29, 35).
Gumbi +/–
Koriste se za odabir radijske postaje
(stranice 31, 32).
Gumbi
(mapa) +/–
Koriste se za odabir mape (stranice 29, 35, 53).
J Gumbi
Koriste se u svim funkcijama za izvođenje
osnovnih radnji.
• Gumb X (pauziranje)
(stranice 29, 34, 35, 42)
• Gumb x (zaustavljanje)
(stranice 29, 31, 35, 42)
K Gumb PARTY
Koriste se za upravljanje funkcijom PARTY
STREAMING. Držite gumb za pokretanje ili
zatvaranje opcije PARTY (stranice 46, 47).
L Gumb Z (OPEN/CLOSE)
Koristi se za otvaranje ili zatvaranje uložnice
diska (str. 29).
M Gumb ?/1 (napajanje)
Koristi se za uključivanje i isključivanje uređaja
(stranice 20, 60).
Početak rada
Gumb
(inverzija)
Koristi se za vraćanje redoslijeda znakova koji
su dodijeljeni brojčanim/tekstualnim gumbima
(str. 14).
• Gumb N (reprodukcija)*
(stranice 29, 34, 35, 42, 52, 53)
• Gumbi m/M (pretražuj prema natrag /
pretražuj prema naprijed)
(stranica 29, 34, 35)
N Gumb FM MODE
Koristi se za odabir načina FM prijama
(mono ili stereo) (str. 32).
O Gumb TUNING MODE
Koristi se za odabir načina namještanja
(stranice 31, 32).
P Gumb ALPHABET SEARCH
Koristi se za pretraživanje stavke korištenjem
ključne riječi (stranice 42, 44, 54).
Q Gumb TREBLE
Koristi se za kontrolu glasnoće zvuka (str. 58).
Gumb BASS
Koristi se za kontrolu glasnoće zvuka (str. 58).
R Gumb TIMER MENU
Koristi se za prikaz izbornika brojača (stranice
21, 60).
S Gumb MUTING
Koristi se za privremeno isključivanje zvuka.
Za ponovno uključivanje zvuka ponovno
pritisnite gumb.
T Gumbi VOLUME +*/–
Koristi se za prilagođavanje glasnoće
(stranice 34, 51, 60).
U Gumb OPTIONS
Koristi se za prikaz izbornika opcija (stranice
15, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 41, 42, 44, 55, 56, 57).
(Dostupno samo ako su odabrane funkcije
DAB, USB, Home Network ili Music Service).
* Zvjezdica (*) označava gumbe s ispupčenjem
(gumb s brojem „5”, gumb VOLUME + i gumb N
(reprodukcija)).
13CR
Unos znakova
2
Prilikom određenih radnji postavljanja, primjerice
kod mrežnih postavki, nekad ćete morati unositi
znakove.
Pojedinosti o dostupnim znakovima potražite
u „Popis znakova unosa” (str. 15).
3
Za odabir željenih znakova pritisnite
odgovarajuće brojčane/tekstualne
gumbe.
Uzastopno pritišćite gumb (ABC, DEF itd.)
sve dok se ne pojavi željeni znak.
Ako želite dodati interpunkcijske znakove
(npr. !, ?) i ostale simbole (npr. #, %),
odaberite vrstu znaka „abc” ili „ABC” a zatim
uzastopce pritišćite 0 ili 1 na brojčanom/
tekstualnom gumbu.
Pritisnite ENTER kako biste spremili
tekstualni niz.
Ostale radnje
Brojčani/
tekstualni gumbi
Radnja
Učinite sljedeće:
Brisanje znaka koji
ste unijeli
Pritisnite CLEAR.
Vraćanje redoslijeda
znakova koji je
dodijeljen brojčanim/
tekstualnim gumbima
Pritisnite
.
Primjerice, uzastopnim
pritiskanjem gumba
s brojem prikazuju se
znakovi „A”, „B”, „C” i „2”.
Međutim, pritiskom ovog
gumba redoslijed se mijenja
u „2”, „C”, „B” i „A”.
Vraćanje prethodnog
stanja
Pritisnite BACK.
Prikaz primjera prilikom pretraživanja stavke
pomoću ključne riječi:
APokazivač (trenutačni položaj)
BSimbol prekida ukazuje na kraj tekstualnog niza
CTrenutačni položaj pokazivača / broj znakova koje ste unijeli
DVrsta znaka
1
Za odabir željene vrste znaka
uzastopno pritišćite gumb
CHARACTER.
Svaki put kada pritisnete gumb, vrsta znaka
se mijenja sljedećim redoslijedom: „abc”
(mala slova) t „ABC” (velika slova) t
„123” (brojevi).
14CR
Pomicanje pokazivača Pritisnite </, kako biste
pokazivač pomaknuli
u lijevu ili desnu stranu.
Pritisnite M/m kako biste
pokazivač pomaknuli na
početak ili na kraj
tekstualnog niza.
Popis znakova unosa
U tablici u nastavku prikazani su znakovi i brojevi
koje možete unijeti za svaku vrstu znaka („abc”,
„ABC” ili „123”). Možete provjeriti znakove,
brojeve i simbole koji su dodijeljeni brojčanim/
tekstualnim gumbima.
ABC
123
1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
1
2
abc2
ABC2
2
2
A Postavljanje naziva ili naziva funkcije
B Trenutačno odabrana stavka
C Označava da ima više razina ispod trenutačne razine
Pritisnite ENTER.
Odabrana stavka se primjenjuje ili izvršava.
Ponovite korake 1 i 2 ako se prikazuje
izbornik ili popis za sljedeću razinu.
3
def3
DEF3
3
4
ghi4
GHI4
4
5
jkl5
JKL5
5
6
mno6
MNO6
6
Radnja
Učinite sljedeće:
7
pqrs7
PQRS7
7
Pomicanje po zaslonu
Držite pritisnutim M/m.
8
tuv8
TUV8
8
Pritisnite BACK.
9
wxyz9
WXYZ9
9
Povratak na
prethodnu razinu
izbornika
0
/\|–~=_+#
$%&^“*?
(razmak) 0
/\|–~=_+#
$%&^“*?
(razmak) 0
0
Poništavanje opcije
izbornika
Pritisnite OPTIONS.
Početak rada
Brojčani/ abc
tekstualni
gumb
Ostale radnje
Opcije izbornika/popisa
Stavke u izborniku ili na popisu razlikuju se ovisno
o postavkama i odabranom izvoru zvuka.
1
Za odabir željene stavke pritisnite M/m
dok se na zaslonu prikazuje izbornik
opcija ili popis.
15CR
Pripremanje jedinice, daljinskog upravljača
i zvučnika
Priključivanje antena, kabela zvučnika i kabela za napajanje
1
ili
4
2
Crno
5
3
ili
UPOZORENJE
NE priključujte kabel za
napajanje u zidnu utičnicu
dok niste proveli sva ostala
povezivanja.
A Do zidne utičnice
B Antena u obliku petlje
C FM antenski kabel (izvlači se vodoravno).
D Priključite smeđu stranu.
E 75-ohmski koaksijalni kabel s F muškom priključnicom (nije isporučen)
(samo CMT-G2BNiP)
16CR
F Do DAB vanjske antene (nije isporučena) (samo CMT-G2BNiP)
G DAB antenski kabel (izvlači se vodoravno). (samo CMT-G2BNiP)
H Priključite bijelu stranu.
I U lijevi zvučnik
J U desni zvučnik
1
Priključite FM antenski kabel.
Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i postavite
antenu. Provjerite je li antena u potpunosti
raširena.
3
Priključite DAB antenski kabel
(samo CMT-G2BNiP).
Provjerite je li antena u potpunosti raširena.
DAB antenski kabel
FM antenski kabel
Osigurajte da je antena udaljena od kabela
zvučnika i kabela za napajanje kako biste
izbjegli šumove u prijemu.
Za bolji prijam koristite 75-omski koaksijalni
kabel (nije isporučen) za povezivanje jedinice
s vanjskom antenom.
Početak rada
ili
ili
Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
s F muškom priključnicom (nije isporučen)
za priključivanje DAB vanjske antene
(nije isporučen) za postizanje bolje kvalitete
DAB/DAB+ emitiranog zvuka.
4
Priključivanje kabela zvučnika.
Napomena
2
Priključite AM antenu u obliku petlje.
Najprije skinite poklopac koji je pričvršćen na kraj
kabela zvučnika.
Pronađite lokaciju i usmjerenje koji
omogućavaju dobar prijem i postavite
antenu. Provjerite je li antena u potpunosti
raširena.
Spojite priključnice zvučnika u SPEAKERS
utičnice na jedinici.
Osigurajte da je antena udaljena od kabela
zvučnika i kabela za napajanje kako biste
izbjegli šumove u prijemu.
Crno
17CR
Priključite drugi kraj kabela zvučnika
u priključnice na zvučnicima.
Korištenje daljinskog
upravljača
Skinite poklopac odjeljka za bateriju i umetnite
dvije R6 (veličina AA) baterije tako da najprije
umetnete stranu E i uskladite polove.
Crno #
5
Priključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu.
Pali se pokazivač STANDBY na jedinici.
UPOZORENJE
NE priključujte kabel za napajanje u zidnu utičnicu
dok niste proveli sva ostala povezivanja.
Prilikom uspostavljanja žičane LAN veze.
Priključite mrežni (LAN) kabel (nije isporučen)
na NETWORK
. Pojedinosti potražite
u „Postavljanje žičane mreže” (str. 26).
Upute za korištenje daljinskog upravljača
• Ako se koriste na uobičajeni način, baterije bi trebale
trajati šest mjeseci.
• Ne miješajte stare baterije s novima, kao ni različite
vrste baterija.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati
dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli
moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
Pričvršćivanje pločica
zvučnika
Pričvrstite pločice za donji dio zvučnika kako biste
spriječili klizanje.
18CR
Korištenje uređaja iPod
i iPhone
Priključite iPod i iPhone na
(USB) ulaz
pomoću USB kabela koji vam je isporučen uz
iPod ili iPhone.
Početak rada
Postavljanje bežične LAN
antene
Prilikom uspostavljanja bežične veze postavite
bežičnu antenu na stražnjoj strani jedinice
u okomiti položaj.
Napomena o indikatoru jačine signala za bežičnu
LAN mrežu
„ ” svijetli kada je sustav uključen i kada je
uspostavljena bežična LAN veza s pristupnom točkom.
Provjerite status prijama bežičnog LAN signala. Što više
segmenata ima, signal je jači.
19CR
Namještanje osnovnih postavki
Kada se sustav uključuje po prvi puta nakon
nabave, potrebno je izvršiti osnovna podešavanja.
• Network Standby - „Off” (tvorničke
postavke)
Ovo stanje mirovanja troši manje energije nego
kada je stanje mirovanja mreže postavljeno na
„On”. Sustavu je potrebno više vremena za
nastavak s radom kada se ponovno uključi
napajanje.
• Network Standby - „On”
U ovom načinu mirovanja sustav je povezan
s mrežom i ostaje djelomično aktivan kako bi
brzo nastavio s radom kada se njime upravlja
preko mreže ili kada ga se ponovno uključi.
Za postavljanje stanja mirovanja mreže pogledajte
„Postavljanje stanja mirovanja mreže” (str. 55).
Prijam DAB/DAB+ radijske postaje
(samo CMT-G2BNiP)
Kada se sustav uključuje po prvi puta nakon
nabave, automatski se pokreće postupak DAB
Initial Scan i sprema se popis dostupnih usluga.
Za vrijeme trajanja postupka DAB Initial Scan ne
pritišćite gumbe na jedinici ili na daljinskom
upravljaču. U slučaju da pritisnete gumb,
skeniranje se prekida, a stvaranje popisa može
biti neuspješno.
Za ručno pokretanje postupka DAB Initial Scan
izvršite postupak „Ručno izvršavanje postupka
DAB Initial Scan” (str. 33).
Uključivanje sustava
Pritisnite ?/1 (napajanje).
Sustav se uključuje, a indikator STANDBY mijenja
boju u zelenu.
Isključivanje sustava
Pritisnite ?/1 (napajanje).
Sustav je isključen, a pokazivač STANDBY svijetli
crveno. Ako je opcija mirovanja mreže postavljena
na „On” indikator STANDBY svijetli žuto, a na
zaslonu se prikazuje sat.
20CR
Postavljanje sata
Vrijeme na satu mora biti ispravno podešeno zbog
funkcije tempiranog isključivanja.
1
Za uključivanje sustava pritisnite
?/1 (napajanje).
2
Napomene
Pritisnite TIMER MENU za odabir
načina za postavljanje sata.
Ako treperi poruka „PLAY SET?”, uzastopno
pritišćite M/m kako biste odabrali „CLOCK
SET?”, a zatim pritisnite ENTER.
Uzastopno pritišćite M/m za
postavljanje broja sati, a zatim
pritisnite ENTER.
4
Koristite isti postupak za namještanje
minuta.
prije nego sustav prijeđe u stanje mirovanja.
• Funkcija automatskog stanja mirovanja nije valjana
•
za funkciju tunera (FM/AM/DAB), čak i ako ste je
omogućili.
Sustav neće automatski prijeći u stanje mirovanja
u sljedećim slučajevima:
– ako je otkriven audio signal.
– tijekom reprodukcije pjesama ili audio datoteka.
– kada je uključen memorirani brojač za reprodukciju
ili mjerač vremena za automatsko isključivanje.
Početak rada
3
• Na zaslonu se prikazuje „AUTO STANDBY” 2 minute
Za prikazivanje sata
Pritisnite DISPLAY kada je sustav isključen.
Sat se prikazuje približno 8 sekundi.
Napomene
• Ako je „Network Standby” postavljeno na „On”,
a sustav je isključen, pojavljuje se zaslon sata.
• Postavke sata se brišu ako isključite kabel za napajanje
ili ako dođe do prekida napajanja.
Isključivanje funkcije
automatskog stanja
mirovanja
Sustav je opremljen funkcijom automatskog stanja
mirovanja. Kada nema aktivnosti ili emitiranja
audio signala približno 30 minuta, sustav
automatski ulazi u stanje mirovanja.
Prema zadanim postavkama funkcija automatskog
stanja mirovanja je uključena.
Za isključivanje funkcije automatskog stanja
mirovanja koristite gumbe na jedinici.
Pritisnite i držite ?/1 dok je sustav
uključen sve dok se ne pojavi „AUTO
STANDBY OFF”.
Uključivanje funkcije
Ponavljajte postupak dok se ne pojavi „AUTO
STANDBY ON”.
21CR
Mrežne veze
Priključivanje sustava na kućnu mrežu
U ovom se odjeljku opisuje način priključivanja sustava na kućnu mrežu. Sustav možete priključiti na
mrežu ili preko bežične ili žičane LAN veze. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste odredili koji ćete
način povezivanja koristiti.
Obavezno pročitajte „Kontrola bežičnog LAN okruženja vaše kućne mreže” (stranica 23) prije nego
započnete priključivanje sustava preko bežične LAN mreže. Pojedinosti o načinu povezivanja koji
podržava vaš bežični LAN usmjerivač / pristupna točka potražite u priručniku za rad bežičnog
LAN usmjerivača / pristupne točke.
Koji način povezivanja želite koristiti za priključivanje sustava na kućnu mrežu, bežični ili žičani?
Bežično
Žičano
Imate li bežični LAN usmjerivač / pristupnu točku?
Da
Ne
Namjeravate li koristiti WPS*1 postavku za priključivanje sustava na kućnu
mrežu?
Da
Imate li usmjerivač ili modem s funkcijom
usmjerivača?
Da
Treba vam bežični LAN
usmjerivač / pristupna točka.
Ne
Treba vam
usmjerivač.
Ne
Koji način povezivanja namjeravate koristiti, WPS
metodu za konfiguraciju pritiskom gumba ili WPS
metodu s PIN kodom?
Način za
konfiguraciju
pritiskom gumba
Koristite WPS način za
konfiguraciju pritiskom
gumba (str. 25).
Način s PIN
kodom
Koristite WPS način
s PIN kodom (str. 26).
Koristite način
skeniranja pristupne
točke (str. 23).
*2
Koristite način ručnog
postavljanja (str. 25).*2
Koristite žičani način
povezivanja (str. 26).
*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard koji je kreirao savez Wi-Fi Alliance i dozvoljava jednostavno i sigurno
postavljanje bežične mreže.
*2 Koristite način ručnog postavljanja ako ne možete pronaći željenu pristupnu točku korištenjem metode skeniranja
pristupne točke.
Koje su mogućnosti sustava kada je povezan s mrežom.
• Sustav može reproducirati zvučni sadržaj koji je spremljen na poslužitelju (računalo itd.) na vašoj
kućnoj mreži (str. 37).
22CR
• Sustav može reproducirati glazbene usluge preko interneta (str. 43).
Kontrola bežičnog LAN
okruženja vaše kućne mreže
• Ovisno o okruženju vaše kućne mreže, bežični LAN
Internet
•
Bežični LAN
usmjerivač /
pristupna točka
usmjerivač / pristupna točka može biti podešena na
način da se ne može spajati preko WPS-a, čak i u slučaju
da je kompatibilna s WPS-om. Pojedinosti o tome je
li vaš bežični LAN usmjerivač / pristupna točka
kompatibilna ili nije kompatibilna s WPS-om te
pojedinosti o postavljanju WPS veze potražite
u priručniku za rad koji je isporučen s vašim bežičnim
LAN usmjerivačem / pristupnom točkom.
Prilikom postavljanja može doći do pogreške u slučaju
da je udaljenost između bežičnog LAN usmjerivača
i pristupne točke prevelika. Ako dođe do pogreške,
premjestite uređaje bliže jedan drugom.
Jedinica
Za korištenje funkcija kućne mreže, glazbenih
usluga, AirPlay i funkcije PARTY STREAMING
potrebno je sljedeće okruženje. Najprije potvrdite
svoje okruženje.
Mora biti dostupno bežično LAN okruženje
vaše kućne mreže. (Provjerite koristite li
bežični LAN usmjerivač).
Uređaj koji se može koristiti kao
poslužitelj (računalo itd.) mora biti spojen
na vašu bežičnu LAN kućnu mrežu*.
Pristup internetu također mora biti
omogućen. (Kada želite slušati glazbene
usluge).
* Pojedinosti o poslužiteljima koji su kompatibilni
s ovim sustavom potražite na stranici 37.
Za postavljanje bežične mreže možete koristiti
nekoliko načina povezivanja: pretraživanje
pristupne točke, korištenje WPS načina
povezivanja (ili načina pritiskom gumba ili s pin
kodom) ili ručno podešavanje. Odaberite način
povezivanja koji se može koristiti za vašu kućnu
mrežu pomoću tablice na stranici 22.
Napomene
• Vodite računa o tome da funkciju bežične LAN veze
•
ne koristite na mjestima na kojima se upotrebljava
medicinska oprema (primjerice, srčani simulator)
ili na mjestima na kojima je zabranjena bežična
komunikacija.
Prije spajanja na kućnu mrežu morate pripremiti
bežični LAN usmjerivač / pristupnu točku. Pojedinosti
potražite u priručniku za rad isporučenom s uređajem.
Traženje pristupne točke
i postavljanje bežične mreže
(način skeniranja pristupne
točke)
Mrežne veze
Poslužitelj
Bežičnu mrežu možete postaviti tako da potražite
pristupnu točku. Za postavljanje mreže
korištenjem ovog načina povezivanja sustav će
od vas zatražiti da odaberete ili unesete sljedeće
informacije. Najprije provjerite sljedeće
informacije i zapišite ih u predviđeni prostor
u nastavku.
Naziv mreže (SSID*1) kojim se identificira
vaša mreža*2. (ovo će biti potrebno
u koraku 6).
:
Ako je vaša kućna mreža zaštićena
šifriranjem, sigurnosni ključ (WEP ključ,
WPA/WPA2 ključ) za vašu mrežu*2.
(Ovo će biti potrebno u koraku 7).
:
*1 SSID (Service Set Identifier) je naziv za određenu
pristupnu točku.
*2 Ove informacije bi trebale biti navedene na naljepnici
na vašem bežičnom LAN usmjerivaču ili pristupnoj
točki, u priručniku za rad, možete ih saznati od osobe
koja je postavila bežičnu mrežu ili iz podataka koje
pruža davatelj internetskih usluga.
Pojedinosti o radnjama izbornika i unosu znakova
tijekom postavljanja potražite u „Opcije izbornika/
popisa” (str. 15) i „Unos znakova” (str. 14).
23CR
1
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES ili AirPlay kao funkciju.
8
Ako se pojavi zaslon za postavljanje mreže,
idite na korak 4.
Ako se ne pojavi zaslon za postavljanje mreže,
pritisnite OPTIONS.
2
Pritisnite M/m za odabir „Network”,
a zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite M/m za odabir „Settings”,
a zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite M/m za odabir „Wireles LAN
Settings”, a zatim pritisnite ENTER.
Ako se pojavi poruka „Change Setting?”,
odaberite „OK,” a zatim pritisnite ENTER.
U postavci IP pritisnite M/m kako
biste odabrali način „Automatski”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se zaslon za postavljanje proxy
poslužitelja.
Ako koristite fiksnu IP adresu
Odaberite „Manual” u 8. koraku, a zatim
pritisnite ENTER. Pojavljuje se zaslon za
unos IP adrese.
Unesite vrijednosti za „IP Address”, „Subnet
Mask”, „Default Gateway,” „Primary DNS”
i „Secondary DNS”. Kada pritisnete ENTER
i unesete vrijednost za „Secondary DNS”,
pojavljuje se zaslon za postavljanje proxy
poslužitelja.
9
U postavci proxy pritisnite M/m kako
biste odabrali „Do Not Use”, a zatim
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se zaslon za potvrdu.
Ako koristite proxy poslužitelj
5
Pritisnite M/m za odabir „Access
Point Scan”, a zatim pritisnite ENTER.
Sustav počinje tražiti pristupnu točku
i prikazuje popis od najviše 20 dostupnih
naziva mreža (SSID).
6
Pritisnite M/m za odabir željenog
naziva mreže (SSID), a zatim pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se zaslon za postavljanje
sigurnosnih postavki.
7
Unesite sigurnosni ključ (WEP ključ,
WPA/WPA2 ključ), a zatim pritisnite
ENTER.
Prema zadanim postavkama, sigurnosni ključ
se prikazuje kao „*****”. Uzastopno pritišćite
DISPLAY kako biste šifrirali ili otkrili
sigurnosni ključ.
Pojavljuje se zaslon za postavljanje IP adrese.
Odaberite „Use” u 9. koraku, a zatim
pritisnite ENTER. Pojavljuje se zaslon za
unos proxy adrese.
Unesite vrijednosti za „Proxy Address”
i „Port Number”. Kada pritisnete ENTER
i postavite vrijednost za „Port Number”,
pojavljuje se zaslon za potvrdu.
Pritisnite M/m za odabir „OK”, a zatim
10 pritisnite
ENTER.
Poruka „Complete!” pojavljuje se po
dovršetku namještanja mrežnih postavki,
a na zaslonu počinje svijetliti znak „ ”.
Za povratak na izbornik opcija pritisnite
ENTER.
(Ovisno o mrežnom okruženju, mrežne
postavke se prikazuju nakon nekog vremena).
postavke poslužitelja.
11 Namjestite
Za slušanje zvučnog sadržaja pohranjenog na
poslužitelju morate najprije postaviti
poslužitelj (str. 37).
Savjet
Ako želite provjeriti postavke mreže, pritisnite OPTIONS,
a zatim odaberite „Network” - „Information” - željenu
postavku iz izbornika.
24CR
Napomena
U slučaju da vaša mreža nije osigurana šifriranjem
(pomoću sigurnosnog ključa), zaslon za postavljanje
sigurnosnih postavki ne pojavljuje se u koraku 7.
Ako ne možete pronaći željeni
naziv mreže (SSID) (način ručnog
postavljanja)
Postavljanje bežične mreže pomoću
WPS načina za konfiguraciju
pritiskom gumba
WPS bežičnu vezu možete jednostavno postaviti
pritiskom namjenskog gumba.
1
Ako na popisu ne možete pronaći željeni naziv
mreže (SSID), unesite ga ručno.
1
3
4
5
Pritisnite M/m za odabir „Direct Input”,
a zatim pritisnite ENTER.
Unesite naziv mreže (SSID), a zatim
pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir željene
sigurnosne postavke, a zatim pritisnite
ENTER.
2
3
4
5
6
Slijedite korake od 7 do 11 u odjeljku
„Traženje pristupne točke
i postavljanje bežične mreže (način
skeniranja pristupne točke)” (str. 23).
Ako se ne pojavi zaslon za postavljanje mreže,
pritisnite OPTIONS.
Pritisnite M/m za odabir „Network”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir „Settings”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir „Wireles LAN
Settings”, a zatim pritisnite ENTER.
Mrežne veze
2
Odaberite opciju „Manual Registration”
u koraku 5 iz odjeljka „Traženje
pristupne točke i postavljanje bežične
mreže (način skeniranja pristupne
točke)” (str. 23).
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES ili AirPlay kao funkciju.
Ako se pojavi poruka „Change Setting?”,
odaberite „OK” a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir „WPS Push”,
a zatim pritisnite ENTER.
Slijedite upute na zaslonu, a zatim
pritisnite WPS gumb na pristupnoj
točci.
Poruka: Pritisnite WPS gumb na pristupnoj
točci u roku od dvije minute
WPS gumb na
bežičnom LAN
usmjerivaču /
pristupnoj točci?
Postavljanje bežične mreže
pomoću pristupne točke koja
je usklađena s WPS-om
Postavljanje bežične mreže pomoću pristupne
točke koja je usklađena s WPS-om je jednostavno.
Postavljanje WPS-a može se izvršiti korištenjem
načina konfiguracije pritiskom gumba ili načina
s PIN (Personal Identification Number) kodom.
Što je WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
WPS je standard koji je kreirao savez Wi-Fi
Alliance koji dozvoljava jednostavno i sigurno
postavljanje bežične mreže.
7
Poruka „Complete!” pojavljuje se po
dovršetku namještanja mrežnih postavki,
a na zaslonu počinje svijetliti znak „ ”.
Za povratak na izbornik opcija pritisnite
ENTER.
(Ovisno o mrežnom okruženju, mrežne
postavke se prikazuju nakon nekog vremena).
Namjestite postavke poslužitelja.
Za slušanje zvučnog sadržaja pohranjenog
na poslužitelju morate najprije postaviti
poslužitelj (str. 37).
Savjet
Ako želite provjeriti postavke mreže, pritisnite OPTIONS,
a zatim odaberite „Network” - „Information” - željenu
postavku iz izbornika.
25CR
Postavljanje bežične mreže pomoću
WPS načina s PIN kodom
Ako pristupna točka podržava WPS povezivanje
s PIN (Personal Identification Number) kodom,
WPS bežičnu vezu možete postaviti unošenjem
PIN koda sustava u bežični LAN usmjerivač /
pristupnu točku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Ako želite provjeriti postavke mreže, pritisnite
•
OPTIONS, a zatim odaberite „Network” „Information” - željenu postavku iz izbornika.
Pojedinosti o unošenju PIN koda u bežični LAN
usmjerivač / pristupnu točku potražite u priručniku
za rad koji je isporučen uz bežični LAN usmjerivač /
pristupnu točku.
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES ili AirPlay kao funkciju.
Ako se ne pojavi zaslon za postavljanje mreže,
pritisnite OPTIONS.
Pritisnite M/m za odabir „Network”,
a zatim pritisnite ENTER.
Postavljanje žičane mreže
Internet
Jedinica
Pritisnite M/m za odabir „Settings”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir „Wireles LAN
Settings”, a zatim pritisnite ENTER.
Usmjerivač
Pritisnite M/m za odabir „Manual
Registration”, a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir „WPS PIN”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se popis dostupnih SSID-a
(pristupna točka).
Pritisnite M/m za odabir željenog
naziva mreže (SSID), a zatim pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se PIN kod (osam znamenki)
sustava. PIN kod se treba prikazivati na
zaslonu sve do dovršetka povezivanja.
(Prilikom svakog izvršavanja ove radnje
prikazuje se različiti PIN kod).
Unesite PIN kod sustava u bežični LAN
usmjerivač / pristupnu točku.
Sustav pokreće postavke mreže.
Poruka „Complete!” pojavljuje se po
dovršetku namještanja mrežnih postavki,
a na zaslonu počinje svijetliti znak „ ”.
Za povratak na izbornik opcija pritisnite
ENTER.
(Ovisno o mrežnom okruženju, mrežne
postavke se prikazuju nakon nekog vremena).
Namjestite postavke poslužitelja.
Za slušanje zvučnog sadržaja pohranjenog
na poslužitelju morate najprije postaviti
poslužitelj (str. 37).
26CR
Savjeti
Poslužitelj
Za korištenje funkcija kućne mreže, glazbenih
usluga i funkcije PARTY STREAMING potrebno
je sljedeće okruženje. Najprije potvrdite svoje
okruženje.
Mora biti dostupno žičano okruženje vaše
LAN kućne mreže. (Provjerite koristite li
usmjerivač).
Uređaj koji se može koristiti kao
poslužitelj (računalo itd.) mora biti spojen
na vašu žičanu LAN kućnu mrežu*.
Pristup internetu također mora biti
omogućen. (Prilikom slušanja glazbenih
usluga).
* Pojedinosti o poslužiteljima koji su kompatibilni
s ovim sustavom potražite na stranici 37.
Vodite računa da za spajanje uvijek koristite
mrežni (LAN) kabel s feritnom jezgrom
(nije isporučen) ili oklopljeni mrežni kabel
(nije isporučen).
Pojedinosti o radnjama izbornika i unosu znakova
tijekom postavljanja potražite u „Opcije izbornika/
popisa” (str. 15) i „Unos znakova” (str. 14).
1
Priključite sustav na uređaj koji je
povezan s poslužiteljem.
4
Pritisnite M/m za odabir „Settings”,
a zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite M/m za odabir „Wireles LAN
Settings”, a zatim pritisnite ENTER.
Jedinica
Usmjerivač, razdjelnik itd.
Pojavljuje se zaslon za postavljanje IP adrese.
Ako se pojavi poruka „Change Setting?”,
odaberite „OK” a zatim pritisnite ENTER.
Do NETWORK
ulaza
6
Konfiguracija veze ovisi o okruženju vaše
kućne mreže.
• Kada je poslužitelj (računalo itd.)
priključen na usmjerivač ili razdjelnik:
t Ako na usmjerivaču ili razdjelniku
postoji slobodan ulaz, spojite sustav
na taj ulaz.
t Ako na usmjerivaču nema slobodnog
ulaza, dodajte razdjelnik i na njega
spojite poslužitelj i sustav.
• Ako se ne koristi usmjerivač*:
t Dodajte usmjerivač i na njega
priključite uređaj koji je povezan
s poslužiteljem i sustav.
* Primjerice, kada je poslužitelj (računalo itd.)
izravno priključen na modem koji nema funkciju
usmjerivača.
2
3
U postavi IP pritisnite M/m kako biste
odabrali način „Auto”, a zatim
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se zaslon za postavljanje proxy
poslužitelja.
Mrežne veze
Mrežni (LAN) kabel
Poslužitelj
Ako koristite fiksnu IP adresu
Odaberite „Manual” u 6. koraku, a zatim
pritisnite ENTER. Pojavljuje se zaslon za
unos IP adrese.
Unesite vrijednosti za „IP Address”, „Subnet
Mask”, „Default Gateway,” „Primary DNS”
i „Secondary DNS”. Kada pritisnete ENTER
i unesete vrijednost za „Secondary DNS”,
pojavljuje se zaslon za postavljanje proxy
poslužitelja.
7
U postavci proxy pritisnite M/m kako
biste odabrali „Do Not Use”, a zatim
pritisnite ENTER.
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
Pojavljuje se zaslon za potvrdu.
SERVICES ili AirPlay kao funkciju.
Ako koristite proxy poslužitelj
Ako se ne pojavi zaslon za postavljanje mreže,
pritisnite OPTIONS.
Odaberite „Use” u koraku 7, a zatim pritisnite
ENTER. Pojavljuje se zaslon za unos proxy
adrese.
Unesite vrijednosti za „Proxy Address”
i „Port Number”. Kada pritisnete ENTER
i unesete vrijednost za „Port Number”,
pojavljuje se zaslon za potvrdu.
Pritisnite M/m za odabir „Network”,
a zatim pritisnite ENTER.
8
Pritisnite M/m za odabir „OK”, a zatim
pritisnite ENTER.
Poruka „Complete!” pojavljuje se po
dovršetku namještanja mrežnih postavki,
a zatim pritisnite ENTER.
Na zaslonu se ponovno prikazuje izbornik
opcija. (Ovisno o mrežnom okruženju,
27CR
mrežne postavke se prikazuju nakon nekog
vremena).
9
Namjestite postavke poslužitelja.
Za slušanje zvučnog sadržaja pohranjenog
na poslužitelju morate najprije postaviti
poslužitelj (str. 37).
Savjet
Ako želite provjeriti postavke mreže, pritisnite OPTIONS,
a zatim odaberite „Network” - „Information” - željenu
postavku iz izbornika.
28CR
Radnje
Reprodukcija CD/MP3 diska
Možete reproducirati audio CD i CD-R/RW
diskove na kojima su snimljene pjesme u MP3
formatu. Pojedinosti potražite u „Diskovi koji se
mogu reproducirati” (str. 72).
Pritisnite CD za odabir CD funkcije.
2
Umetnite disk.
3
Pritisnite N kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Pritisnite Z (OPEN/CLOSE) za otvaranje
uložnice diska, umetnite disk u uložnicu
(strana s naljepnicom okrenuta prema gore)
i pritisnite Z (OPEN/CLOSE) za zatvaranje
uložnice.
Radnja
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite X (pauziranje).
Ponovno pritisnite X za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x (zaustavljanje).
Odabir mape na
MP3 disku
Uzastopno pritišćite
(mapa) +/–.
Odabir pjesme ili
datoteke
Pritisnite . (premotaj
prema natrag)/>
(premotaj prema naprijed).
Pretraživanje mapa
i datoteka na MP3
disku
Pritisnite BACK za vrijeme
reprodukcije, pritisnite
M/m za odabir željene
mape, a zatim pritisnite
ENTER. Pritisnite M/m
za odabir željene datoteke,
a zatim pritisnite ENTER.
Traženje određenog
mjesta u pjesmi ili
datoteci
Držite gumb m (pretražuj
prema natrag)/M
(pretražuj prema naprijed)
za vrijeme reprodukcije
i otpustite ga u željenom
trenutku.
Odabir ponavljanja
reprodukcije
Uzastopno pritišćite
REPEAT sve dok ne počne
svijetliti „REP” ili „REP1”
(str. 52).
Odabir nasumične
reprodukcije ili
programirane
reprodukcije
Dok je reprodukcija
zaustavljena uzastopno
pritišćite PLAY MODE dok
željeni način reprodukcije
(„SHUF”, „PGM” itd.) ne
počne svijetliti (str. 52).
Radnje
1
Ostale radnje
29CR
Upute za ponavljanje reprodukcije
„REP1” označava da će se pjesma ili datoteka ponavljati
sve dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Ne spremajte ostale vrste pjesama ili datoteka, kao ni
bespotrebne mape na disk koji sadrži MP3 datoteke.
• Mape u kojima nema MP3 datoteka se preskaču.
• MP3 datoteke reproduciraju se istim redoslijedom
kojim su spremljene na disk.
• Sustav može reproducirati MP3 datoteke s datotečnim
nastavkom „.mp3”.
• Čak i ako je u nazivu datoteke sadržan nastavak „.mp3”,
•
•
ako se sama datoteka razlikuje, reproduciranje datoteke
može prouzročiti glasne zvukove koji mogu oštetiti
sustav zvučnika i dovesti do kvara na sustavu.
Maksimalni broj:
– mapa ima 255 (uključujući korijensku mapu).
– MP3 datoteka ima 511.
– MP3 datoteka i mapa koje se mogu pohraniti na
jednom disku je 512.
– razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture
stabla) ima 8.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama
softvera za MP3 šifriranje/pisanje, uređajima za
snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni
MP3 diskovi mogu prouzročiti šum, reprodukcija
može biti isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
Zaštita CD mehanizma
Ako prenosite sustav, izvadite disk kako biste
spriječili oštećenja CD mehanizma i diska.
Koristite gumbe na jedinici.
1
2
3
4
30CR
Otvorite uložnicu diska i izvadite disk.
Uzastopno pritišćite FUNCTION za
odabir CD funkcije.
Pritisnite i držite Z 5 sekundi ili dulje.
Nakon što se pojavi „LOCK”, isključite
kabel za napajanje.
Slušanje radija
Možete namještati FM postaje, AM postaje ili
DAB/DAB+ postaje (samo CMT-G2BNiP).
Memoriranje postaja omogućava vam da im
pristupate pritiskom određenog broja.
Imajte na umu da je prijam RDS usluga dostupan
samo za europske modele, a DAB/DAB+
namještanje je dostupno samo za CMT-G2BNiP.
Odabir radijske postaje
DAB/DAB+ namještanje dostupno je samo za
CMT-G2BNiP.
1
Uzastopno pritišćite TUNER kako
biste odabrali „TUNER DAB”,
„TUNER FM” ili „TUNER AM”.
2
Izvršite namještanje.
Radnje
Prije nego odaberete DAB/DAB+ postaju,
provjerite je li proveden postupak DAB Initial Scan
te je li u sustavu spremljen popis servisnih
komponenti.
Automatsko namještanje:
Uzastopno pritišćite TUNING MODE sve
dok ne počne svijetliti „AUTO”, a zatim
pritisnite +/-. Traženje se prekida automatski
kada sustav namjesti postaju, a na zaslonu
počinju svijetliti oznake „TUNED” i „ST”
(samo za stereo programe).
U slučaju da na zaslonu ne počne svijetliti
„TUNED”, a traženje FM postaje se ne
zaustavi, pritisnite x za prekid traženja,
a zatim izvršite ručno namještanje.
Ručno namještanje (samo FM pojas):
Uzastopno pritišćite TUNING MODE sve
dok „AUTO” i „PRESET” ne prestanu
svijetliti, a zatim uzastopno pritišćite +/– za
namještanje željene postaje.
Namještanje memoriranih stanica:
Uzastopno pritišćite TUNING MODE sve
dok „PRESET” ne počne svijetliti, a zatim
uzastopno pritišćite +/– za odabir željenog
broja memoriranja. Pojedinosti
o memoriranju postaja potražite u odjeljku
„Memoriranje radiopostaja” (str. 32).
31CR
Memoriranje radiopostaja
Kada namjestite FM postaju koja omogućuje
RDS usluge ili DAB/DAB+ postaju, naziv
usluge ili postaje pojavljuje se na zaslonu.
Smanjenje statičkog šuma na slaboj FM stereo postaji
Uzastopno pritišćite FM MODE sve dok ne
počne svijetliti „MONO” kako biste isključili
stereo prijem.
Savjet
Memoriranje radiopostaja omogućava jednostavan
ponovni odabir pritiskom na odgovarajući broj
memoriranja. Unaprijed možete postaviti do
20 FM postaja i 20 DAB/DAB+ postaja.
1
Namjestite željenu postaju.
2
Pritisnite MEMORY.
3
Pritisnite M/m za odabir željenog
broja memoriranja.
Za bolji prijem pokušajte promijeniti smjer ili lokaciju
antene. Primjerice, antenu postavite u blizini ili izvan
prozora. Ako se prijem ne popravi, pokušajte priključiti
vanjsku antenu (nije isporučena). Vodite računa da je
antena udaljena od kabela za napajanje kako biste izbjegli
šumove u prijemu.
Broj memoriranja koji je trenutačno
odabran treperi.
Napomene
• Kada namjestite DAB/DAB+ postaju, može potrajati
nekoliko sekundi dok ne čujete zvuk.
• Kada namjestite DAB/DAB+ postaju, primarna usluga
se automatski prima kada završi sekundarna usluga.
Ako je odabranom broju memoriranja
pridružena druga postaja, tu postaju
zamjenjuje nova postaja.
Ostale radnje
Radnja
Učinite sljedeće:
Prikaz pojedinosti
poput frekvencije
trenutačne postaje
Uzastopno pritišćite
DISPLAY.
Odabir različitih
postaja
Uzastopno pritišćite
./> za odabir
željene postaje.
Pritisnite odgovarajući
brojčani gumb na
daljinskom upravljaču
kako biste odabrali broj
memorirane postaje.
4
Pritisnite ENTER.
Pojavljuje se poruka „Complete!” i postaja je
memorirana.
Odabir memorirane radiopostaje
Uzastopno pritišćite TUNING MODE sve dok se
ne pojavi „PRESET”, a zatim uzastopno pritišćite
+/– za odabir željenog broja memoriranja.
Savjet
Tijekom prijema DAB/DAB+ postaje mogu se memorirati
i sekundarne usluge.
Uputa za memoriranje DAB/DAB+ postaja
DAB/DAB+ usluge možete memorirati samo ako se
mogu primiti.
32CR
Ručno izvršavanje postupka
DAB Initial Scan
Kada se sustav uključuje po prvi puta nakon
nabave, automatski se pokreće postupak
DAB Initial Scan i sprema podatke o dostupnim
DAB/DAB+ uslugama. Ako odete u neko drugo
područje, ručno izvršite postupak DAB Initial Scan
kako biste ažurirali podatke o DAB/DAB+
uslugama.
Uzastopno pritišćite TUNER za odabir
DAB funkcije.
2
Pritisnite OPTIONS.
3
Pritisnite ENTER.
Radnje
1
Prikazuje se „Initial Scan? Pritisnite ENTER”.
Postupak DAB Initial Scan se pokreće,
a dostupni podaci o DAB/DAB+ uslugama
se spremaju.
Napomene
• Ovisno o DAB/DAB+ uslugama koje su dostupne
•
•
u vašem području, traženje može potrajati nekoliko
minuta.
Sve se memorirane postaje spremljene u sustavu brišu
kada provedete postupak DAB Initial Scan ili kada se
traženje poništi.
Prije nego isključite DAB antenski kabel, provjerite je li
sustav isključen kako biste zadržali vlastite DAB/DAB+
postavke.
33CR
Slušanje iPod ili iPhone uređaja
Svojim iPod i iPhone uređajem možete rukovati
korištenjem daljinskog upravljača te možete slušati
glazbu i ostale audio sadržaje koji su spremljeni na
vašem iPod i iPhone uređaju.
1
Odaberite funkciju USB.
2
Spojite iPod i iPhone na (USB) ulaz
pomoću USB kabela koji vam je
isporučen uz iPod ili iPhone.
3
Pritisnite N kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Ostale radnje
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Dok je sustav uključen možete ga koristiti kao
punjač baterija za iPod i iPhone uređaj.
Spojite iPod i iPhone na
(USB) ulaz pomoću
USB kabela koji vam je isporučen uz iPod ili
iPhone. Na zaslonu iPod i iPhone uređaja
prikazuje se status punjenja. Pojedinosti potražite
u korisničkom priručniku za iPhone i iPod uređaj.
Prekid punjenja iPod i iPhone
uređaja
Uklonite iPhone/iPod. Isključivanje sustava
također prekida punjenje iPod ili iPhone uređaja.
Napomene
• Ako je baterija iPod ili iPhone uređaja prazna, sustav
•
Radnja
Učinite sljedeće:
•
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite X (pauziranje).
Za nastavak reprodukcije
pritisnite X ili N.
•
Odaberite pjesmu ili
poglavlje audio
knjige / podcasta
./>
Držite gumb za brzo
pretraživanje unaprijed ili
unatrag.
Traženje određenog
mjesta u pjesmi ili
poglavlju audio
knjige / podcasta
Držite gumb m/M za
vrijeme reprodukcije
i otpustite ga u željenom
trenutku.
Odabir željene stavke
Pritisnite ENTER.
•
•
•
Kretanje kroz
Pritisnite M/m.
izbornike iPod uređaja
•
Povratak na prethodni Pritisnite BACK.
izbornik ili odabir
izbornika
•
•
•
34CR
je možda neće prepoznati. U takvom slučaju napunite
uređaj pomoću računala itd. i spojite ga na sustav.
Radne karakteristike sustava mogu varirati, ovisno
o specifikacijama iPod ili iPhone uređaja.
Ne nosite uređaj dok je na njega priključen iPod ili
iPhone. U protivnom može doći do kvara.
Prije nego isključite iPhone i iPod uređaja, zaustavite
reprodukciju.
Pritisnite gumb ./> za pretraživanje prema
naprijed ili prema natrag za vrijeme reprodukcije
videozapisa ako m/M ne funkcionira.
Budući da se upravljanje sustavom razlikuje od
upravljanja iPod ili iPhone uređajem, možda nećete
moći upravljati iPod i iPhone uređajem pomoću gumba
na daljinskom upravljaču ili jedinici. U ovom slučaju
koristite upravljačke gumbe na iPod ili iPhone uređaju.
Ako je iPhone spojen sa sustavom i primite poziv za
vrijeme reprodukcije, reprodukcija se prekida kako
biste preuzeli dolazni poziv.
Za podešavanje glasnoće pritisnite VOLUME +/– na
daljinskom upravljaču. Razina glasnoće se ne mijenja
ako je podešena na iPod ili iPhone uređaju.
Pojedinosti o korištenju iPhone i iPod uređaja potražite
u uputama za rad koje su priložene uz iPhone ili iPod
uređaj.
Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u slučaju da su
podaci snimljeni na iPod ili iPhone uređaju izgube ili
oštete tijekom upotrebe uređaja priključenog na ovu
jedinicu.
Gumbi PLAY MODE i REPEAT na daljinskom
upravljaču ne rade ako su iPod i iPhone odabrani
kao funkcija.
Reprodukcija datoteke s USB uređaja
Audio format koji se može reproducirati na ovom
sustavu je MP3*/WMA*/AAC*.
* U ovom sustavu, datoteke sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Rights Management) neće se
reproducirati, a datoteke preuzete iz internetske
glazbene trgovine se možda neće reproducirati.
Pritisnite USB za odabir USB funkcije.
2
Priključite USB uređaj na
(USB) ulaz.
3
Pritisnite N (reprodukcija) kako
biste pokrenuli reprodukciju.
Radnje
Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti
informacije o kompatibilnim USB uređajima.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Oceaniji:
http://www.sony-asia.com/support
1
Ostale radnje
Radnja
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite X (pauziranje).
Ponovno pritisnite X za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x (zaustavljanje).
Za nastavak reprodukcije
ponovno pritisnite N
(reprodukcija)*1.
Za poništavanje nastavka
reprodukcije pritisnite x.
Odabir mape
Uzastopno pritišćite
(mapa) +/–.
Odabir datoteke
Pritisnite ./>.
Pretraživanje mapa
i datoteka
Pritisnite BACK za vrijeme
reprodukcije, pritisnite
M/m za odabir željene
mape, a zatim pritisnite
ENTER. Pritisnite M/m
za odabir željene datoteke,
a zatim pritisnite ENTER.
Traženje određenog
mjesta u datoteci
Držite gumb m/M
za vrijeme reprodukcije
i otpustite ga u željenom
trenutku.
Odabir memorije na
USB uređaju*2
Pritisnite OPTIONS,
a zatim ENTER. Uzastopno
pritišćite M/m za odabir
željenog broja memorije,
a zatim pritisnite ENTER.
Odabir ponavljanja
reprodukcije
Uzastopno pritišćite
REPEAT sve dok ne počne
svijetliti „REP” ili „REP1”
(str. 52).
35CR
Radnja
Učinite sljedeće:
Odabir nasumične
reprodukcije ili
programirane
reprodukcije
Dok je zaustavljena
reprodukcija uzastopno
pritišćite PLAY MODE dok
željeni način reprodukcije
(„SHUF”, „PGM” itd.) ne
počne svijetliti (str. 52).
*1 Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke,
sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.
*2 Tijekom reprodukcije ne možete odabrati memoriju.
Odaberite memoriju prije početka reprodukcije.
Napomene
• Ako je priključivanje potrebno provesti korištenjem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36CR
USB kabela, priključite USB kabel koji je bio priložen
uz USB uređaj i spojite se. Pojedinosti o načinu rada
potražite u priručniku koji je priložen uz USB uređaj
koji želite spojiti.
Može proći do 10 sekundi prije nego što se prikaže
poruka „Reading”, ovisno o vrsti priključenog
USB uređaja.
Sustav i USB uređaj nemojte spajati preko USB
sabirnice.
Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve datoteke
na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima previše mapa
ili datoteka, za čitanje USB uređaja može biti potrebno
dulje vrijeme.
Kod nekih priključenih USB uređaja sustav može
kasniti u izvršavanju određene radnje.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama
softvera za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke
originalno šifrirane korištenjem nekompatibilnog
softvera, te datoteke mogu prouzročiti šum ili
isprekidani zvuk ili se uopće neće reproducirati.
Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke
na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
– ako broj audio datoteka u mapi prekoračuje 999.
– ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju
prekoračuje 999.
– ako broj mapa na USB uređaju prekoračuje 999
(uključujući mapu „ROOT” i prazne mape).
Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka
i mapa.
Ne spremajte ostale vrste datoteka ili bespotrebne
mape na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
Sustav može reproducirati 8 razina mapa.
Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima
priključeni USB uređaj raspolaže.
Nastavak reprodukcije se poništava kada isključite
sustav.
Mape u kojima nema audio datoteka se preskaču.
Audio formati koje podržava sustav su:
– MP3: datotečni nastavak „.mp3”
– WMA: datotečni nastavak „.wma”
– AAC: datotečni nastavak „.m4a”
Imajte na umu da čak i ako je u nazivu datoteke sadržan
ispravan datotečni nastavak, ako se sama datoteka
razlikuje, sustav može prouzročiti šumove ili može doći
do kvara na sustavu.
Korištenje sustava kao punjača
baterija
Ako je sustav uključen, možete ga koristiti kao
punjač baterija za USB uređaje s mogućnošću
ponovnog punjenja. Punjenje počinje ako je USB
uređaj priključen na
(USB) ulaz. Na zaslonu
USB uređaja prikazuje se status punjenja.
Pojedinosti potražite u priručniku za rad
isporučenom s USB uređajem.
Slušanje audio sadržaja pohranjenog na
poslužitelju
Ovaj sustav može reproducirati audio sadržaj koji
je spremljen na poslužitelju (poput računala itd.)
koji podržava DLNA (Digital Living Network
Alliance) standarde.
t Pogledajte „Priključivanje sustava na kućnu
mrežu” (str. 22).
• Najprije spojite sustav na mrežu, a zatim
postavite poslužitelj.
t Pogledajte „Postavljanje poslužitelja”
(str. 37).
O funkciji DLNA
DLNA je skraćenica za Digital Living Network Alliance.
To je naziv organizacije koja donosi smjernice (DLNA
smjernice), a ujedno i naziv metode koja omogućava
uređajima unutar kućanstva da dijele digitalne sadržaje
(poput glazbenih datoteka, slika itd.) preko kućne mreže.
Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na vašem
poslužitelju s ovim sustavom morate unaprijed
postaviti poslužitelj. Sljedeći poslužiteljski uređaji
kompatibilni su s ovim sustavom.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV prijamnik STR-DA6400ES*,
TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12 instaliran
na operacijskom sustavu Windows 7 (str. 38)
• Microsoft Windows Media Player 11 instaliran
na operacijskom sustavu Vista/Windows XP
(str. 39)
Radnje
Slušanje audio sadržaja
pohranjenog na poslužitelju
• Najprije spojite sustav na kućnu mrežu.
Postavljanje poslužitelja
* Nije dostupan u svim državama ili regijama.
Ako poslužitelj ima funkciju koja ograničava
pristup s drugih uređaja, morate promijeniti
postavku na poslužitelju kako biste omogućili
pristup sustava.
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se postavlja
Windows Media Player kada ga koristite kao
poslužitelj.
Za pojedinosti o postavkama drugih poslužiteljskih
uređaja pogledajte upute za rad ili pomoć
odgovarajućih uređaja ili aplikacija.
Napomena
Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati od dolje
prikazanih stavki, ovisno o verziji operacijskog sustava ili
računalnog okruženja. Za pojedinosti pogledajte pomoć
vašeg operacijskog sustava.
37CR
x Ako koristite Windows 7
4
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se postavlja
tvornički instaliran Windows Media Player 12 za
operacijski sustav Windows 7.
Za pojedinosti o radu s Windows Media Player 12
pogledajte pomoć Windows Media Playera 12.
5
1
Idite na [Start] – [Control Panel/
Upravljačka ploča].
6
2
Odaberite [Home network/Kućna
mreža] ili [Work network/Mreža na
radnom mjestu] u skladu s okruženjem
u kojem se koristi sustav.
Slijedite upute prikazane na zaslonu
u skladu s okruženjem u kojem se
koristi sustav.
Kada završite s postavkama, potvrdite
da je stavka u [View your active networks/
Prikaži aktivne mreže] promijenjena u
[Home network/Kućna mreža] ili [Work
network/Mreža na radnom mjestu] u prozoru
[Network and Sharing Center/Centar za
mreže i zajedničko korištenje].
Odaberite [Change advanced sharing
settings/Promjena naprednih postavki
zajedničkog korištenja].
Odaberite [View network status and
tasks/Prikaži stanje mreže i zadatke] u
[Network and internet/Mreža i
internet].
Prikazuje se prozor [Network and Sharing
Center/Centar za mreže i zajedničko
korištenje].
Savjet
3
Ako se željena stavka ne pojavi na zaslonu,
pokušajte promijeniti vrstu prikaza
upravljačke ploče.
Odaberite [Public Network/Javna
mreža] u [View your active networks/
Prikaži aktivne mreže].
Ako se na zaslonu ne prikazuje [Public
Network/Javna mreža], idite na korak 6.
Prikazuje se prozor [Set Network Location/
Postavljanje mrežnog mjesta].
38CR
7
Odaberite [Choose media streaming
options…/Odabir mogućnosti
emitiranja medijskih sadržaja…]
u [Media streaming/Emitiranje
medijskih sadržaja].
8
9
Ako se [Media streaming is not turned
on/Emitiranje medijskih sadržaja nije
uključeno] prikazuje u prozoru
s opcijama emitiranja medija,
odaberite [Turn on media streaming/
Uključi emitiranje medijskih sadržaja].
1
Idite na [Start] – [All programs/Svi
programi].
Odaberite [Allow all/Dopusti sve].
Otvara se prozor [Allow All Media Devices/
Dopusti sve medijske uređaje]. Ako su svi
uređaji u lokalnoj mreži postavljeni na
[Allowed/Dopušteno], odaberite [OK/
U redu] i zatvorite prozor.
2
10
11
12
Odaberite [Allow all computers and
media devices/Dopusti sva računala
i medijske uređaje].
4
Windows Media Player 11 se pokreće.
Odaberite [Media Sharing…/
Zajedničko korištenje medijskih
sadržaja…] u izborniku [Library/
Biblioteka].
Radnje
3
Odaberite [Windows Media Player].
Ako koristite operacijski sustav Windows XP,
idite na korak 9.
Kada je prikazano
, odaberite
[Networking…/Umrežavanje…].
Odaberite [OK/U redu] za zatvaranje
prozora.
Osvježite popis poslužitelja.
Nakon što završite postavljanje Windows
Media Playera 12, osvježite popis poslužitelja
sustava i odaberite poslužitelj s popisa
poslužitelja. Za pojedinosti o odabiru
poslužitelja pogledajte „Osvježavanje popisa
poslužitelja” (str. 40).
x Ako koristite Windows Vista/XP
5
Prikazuje se prozor [Network and Sharing
Center/Centar za mreže i zajedničko
korištenje].
Odaberite [Customize/Prilagodi].
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se postavlja
Windows Media Player 11 instaliran na sustavu
Windows Vista/XP*.
Za pojedinosti o radu s Windows Media Player 11
pogledajte pomoć Windows Media Playera 11.
* Microsoft Windows Media Player 11 nije tvornički
instaliran na operacijskom sustavu Windows XP. Idite
na web-mjesto tvrtke Microsoft, preuzmite program za
instaliranje i instalirajte Windows Media Player 11 na
svoje računalo.
Prikazuje se prozor [Set Network Location/
Postavljanje mrežnog mjesta].
39CR
6
Označite opciju [Private/Privatno] i
odaberite [Next/Dalje].
11
Označite opciju [Allow new devices
and computers automatically/
Automatski dopusti nove uređaje i
računala] i odaberite [OK/U redu].
Napomena
12
7
8
9
Ako polje [Share my media/Dopusti
zajedničko korištenje mojih
multimedijskih datoteka] u prozoru
[Media Sharing/Dijeljenje medija] koji
se prikazuje u koraku 3 nije označeno,
označite [Share my media/Dopusti
zajedničko korištenje mojih
multimedijskih datoteka], a zatim
odaberite [OK/U redu].
Prikazuje se popis uređaja koji se mogu
povezati.
Osvježavanje popisa poslužitelja
Kada na kućnu mrežu dodate novi poslužitelj ili
kada na popisu ne možete pronaći poslužitelj koji
želite, osvježite popis poslužitelja.
1
2
Odaberite opciju [Settings…/
Postavke…] koja se prikazuje pored
[Share my media to:/Dopusti
zajedničko korištenje mojih
multimedijskih datoteka s:].
Dok je prikazan popis poslužitelja
pritisnite OPTIONS.
Pritisnite M/m za odabir „Refresh”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se osvježeni popis poslužitelja.
Savjet
Sustav pamti pet posljednjih povezanih poslužitelja, a ti
se poslužitelji pojavljuju na vrhu popisa poslužitelja. Na
popisu poslužitelja može biti prikazano do 20 poslužitelja.
Brisanje poslužitelja s popisa
poslužitelja
1
2
10
Osvježite popis poslužitelja.
Nakon što završite postavljanje Windows
Media Playera 11, osvježite popis poslužitelja
sustava i odaberite poslužitelj s popisa
poslužitelja. Za pojedinosti o odabiru
poslužitelja pogledajte „Osvježavanje popisa
poslužitelja” (str. 40).
Potvrdite da je [Location type/Vrsta
mjesta] promijenjena u [Private/
Privatno] i odaberite [Close/Zatvori].
Potvrdite da je opcija [(Private
Network)/(Privatna mreža)] prikazana u
prozoru [Network and Sharing Center/
Centar za mreže i zajedničko
korištenje] i zatvorite prozor.
Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite da se
sustav može povezati s poslužiteljem i reproducirati
audio sadržaj pohranjen na poslužitelju.
3
Dok je prikazan popis poslužitelja
pritisnite M/m kako biste odabrali
poslužitelj koji želite izbrisati, a zatim
pritisnite OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
Pritisnite M/m za odabir „Delete”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se zaslon za potvrdu.
Pritisnite M/m za odabir „OK”, a zatim
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se poruka „Complete!”, a odabrani
poslužitelj se briše.
Napomena
Čak i ako izbrišete poslužitelj s popisa poslužitelja,
poslužitelj će se ponovno pojaviti na popisu ako ga
sustav pronađe na mreži (na primjer, kada osvježite
popis poslužitelja).
40CR
Ako poslužitelj ne podržava standard Wake-onLAN, unaprijed uključite poslužitelj. Za pojedinosti
o postavkama ili radnjama funkcije Wake-on-LAN
vašeg poslužitelja pogledajte upute za rad ili pomoć
vašeg poslužitelja.
Reproduciranje audio
sadržaja pohranjenog na
poslužitelju
Sustav može reproducirati audio sadržaj pohranjen
na poslužitelju preko prijamnika u MP3, linearni
PCM, WMA i AAC* formatima. Audio sadržaj sa
zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights
managment) ne može se reproducirati na ovom
sustavu. Informacije o načinu provjere zaštite
autorskih prava WMA datoteke potražite na
stranici 68.
3
Pritisnite M/m za odabir željene
stavke (popis pjesama, album, mapa
itd.), a zatim pritisnite ENTER.
Ako se pojavi druga stavka, ponovite korak 3
kako biste suzili izbor dok se ne pojavi stavka
koju želite. Stavke koje su prikazane ovise
o povezanom poslužitelju.
* Sustav može reproducirati datoteke AAC samo
s nastavcima „.m4a”, „.mp4” ili „.3gp”.
Pritisnite M/m za odabir željene
pjesme, a zatim pritisnite ENTER.
Radnje
4
Reprodukcija počinje.
Provjerite emitira li se zvuk iz zvučnika
sustava.
A Ime izvođača
B Naziv pjesme
C Proteklo vrijeme
D Kodek
Savjeti
1
Pritisnite HOME NETWORK za odabir
funkcije Home Network.
• Ako odaberete mapu (npr. mapu izvođača, mapu žanra
Ako se posljednja odabrana stavka (popis
pjesama, album, mapa itd.) pojavi na zaslonu,
uzastopno pritišćite BACK dok se ne pojavi
popis poslužitelja.
•
Kada se pojavi „No Server” ili kada se na
popisu pojavi poslužitelj koji nije dostupan,
pritisnite OPTIONS. Odaberite „Refresh”,
a zatim pritisnite ENTER. Pojavljuje se
osvježeni popis poslužitelja.
2
Napomene
• Pjesme koje sustav ne može reproducirati također se
•
Pritisnite M/m za odabir željenog
poslužitelja, a zatim pritisnite ENTER.
•
Napomena
•
Ako uređaj poslužitelja podržava standard Wakeon-LAN, sustav automatski uključuje poslužitelj.
itd.) i zatim pritisnete gumb N, sustav reproducira sve
stavke u odabranoj mapi.
Sustav nastavlja s radom od posljednje odabrane stavke
kada je funkcija promijenjena u funkciju Home
Network, sve dok se ne isključi. Kada je „Network
Standby” postavljeno na „On”, reprodukcija se nastavlja
od posljednje odabrane stavke čak i ako ste isključili
sustav.
pojavljuju na zaslonu. Ne možete razvrstati popis
pjesama koje se mogu reproducirati.
Na početku naziva pjesme koji sustav ne može
reproducirati pojavljuje se „!” i on se preskače tijekom
reprodukcije.
Reprodukcija se neće nastaviti od posljednje odabrane
stavke ako isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice.
Prilikom pretraživanja mape s velikom količinom audio
sadržaja sustavu će trebati vremena da prikaže stavke.
U tom slučaju koristite pretraživanje pomoću ključne
riječi (str. 54).
41CR
Ostale radnje
Radnja
Učinite sljedeće:
Pauziranje
reprodukcije*
Pritisnite X (pauziranje)
za vrijeme reprodukcije.
Pritisnite N
(reprodukcija) za nastavak
reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x (zaustavljanje).
Odlazak na početak
trenutne pjesme,
prethodnu ili sljedeću
pjesmu
Uzastopno pritišćite
./>.
Ponovni odabir
stavke koju želite
reproducirati
Uzastopno pritišćite BACK
sve dok se ne pojavi željeni
direktorij.
Ili pritisnite OPTIONS,
odaberite „Popis
poslužitelja”, a zatim
odaberite željenu stavku.
Za povratak na zaslon
reprodukcije, pritisnite
OPTIONS i odaberite
„Now Playing”.
Pretraživanje željene
stavke pomoću
ključne riječi
Prilikom odabira sadržaja
na poslužitelju pritisnite
ALPHABET SEARCH,
a potom unesite ključnu
riječ (str. 54).
Promjena poslužitelja
Dok je zaustavljena
reprodukcija pritisnite
OPTIONS. Odaberite
„Popis poslužitelja”, a zatim
pritisnite ENTER.
Odaberite željeni
poslužitelj, a zatim
pritisnite ENTER.
Odabir ponavljanja
reprodukcije
Uzastopno pritišćite
REPEAT sve dok ne počne
svijetliti „REP” ili „REP1”
(str. 52).
Odabir nasumične
reprodukcije
Dok je zaustavljena
reprodukcija uzastopno
pritišćite PLAY MODE dok
željeni način reprodukcije
(„SHUF” itd.) ne počne
svijetliti (str. 52).
Prikaz dostupnih
informacija
Uzastopno pritišćite
DISPLAY kako biste
prikazali ime izvođača,
naziv albuma, proteklo
vrijeme, sat itd.
* Ovisno o poslužitelju ili pjesmi, pauziranje
reprodukcije možda neće raditi dok je odabrana
funkcija Home Network.
42CR
Slušanje glazbenih usluga
Sljedeći koraci objašnjavaju kako odabrati
„vTuner” kao primjer glazbenih usluga na
internetu.
1
Pojavljuje se popis pružatelja usluga.
Ako sustav automatski prikaže posljednju
odabranu uslugu ili postaju, uzastopno
pritišćite BACK dok se ponovno ne pojavi
popis pružatelja usluga.
Glazbene usluge
Napomena
Prije početka korištenja glazbenih usluga morate
registrirati svoj sustav ovisno o pružatelju usluga.
Pojedinosti o registraciji potražite na web-mjestu
korisničke podrške pružatelja usluga.
Pritisnite MUSIC SERVICES za odabir
funkcije Music Service.
2
Pritisnite M/m za odabir „vTuner”,
a zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite M/m za odabir željene
mape ili postaje, a zatim pritisnite
ENTER.
• Pritisnite M/m za odabir stavke.
• Pritisnite ENTER za odlazak na sljedeći
Radnje
S ovim sustavom možete slušati glazbene usluge
na internetu (funkcija Music Service).
Za korištenje prve funkcije sustav mora biti
povezan na mrežu, a mreža mora biti povezana
na internet. Dodatne informacije o postavljanju
mreže naći ćete u odjeljku „Priključivanje sustava
na kućnu mrežu” (str. 22).
Idite na dolje navedeno web-mjesto za više
informacija o glazbenim uslugama:
http://www.sony.net/audio/musicservices
direktorij ili za slušanje postaje.
• Pritisnite BACK za povratak na prethodni
direktorij.
Savjet
Sustav prikazuje posljednju odabranu uslugu ili postaju
kada je funkcija promijenjena u funkciju Music Service
dok se ne isključi sustav. Kada je opcija „Network
Standby” postavljena na „On”, prikazuje se posljednja
odabrana usluga ili postaja čak i ako ste isključili sustav.
Napomena
Ako se pojavi „No Service” i ne možete prikazati popis
pružatelja usluga, pritisnite OPTIONS i odaberite
„Refresh”.
43CR
Ostale radnje
Memoriranje postaja
Radnja
Učinite sljedeće:
Promjena postaje
ili usluge
Pritisnite BACK za
povratak na popis
pružatelja usluga, a zatim
ponovno odaberite uslugu.
Za povratak na zaslon
reprodukcije, pritisnite
OPTIONS i odaberite
„Now Playing”.
Upotreba različitih
funkcija dok sustav
bira ili reproducira
postaju ili uslugu
Pritisnite OPTIONS.
Prikazana stavka se
može razlikovati ovisno
o odabranoj stavci ili
direktoriju.
Odabir opcija usluge
Za vrijeme odabira ili
reprodukcije sadržaja
usluge pritisnite OPTIONS.
Odaberite „Opcije usluga”,
a zatim pritisnite ENTER.
Sadržaj opcije usluge
razlikuje se ovisno
o odabranoj usluzi.
Pretraživanje željene
Prilikom odabira sadržaja
stavke pomoću ključne usluge pritisnite
riječi
ALPHABET SEARCH,
a potom unesite ključnu
riječ (str. 54).
Prikaz dostupnih
informacija
Uzastopno pritišćite
DISPLAY kako biste
prikazali ime izvođača,
naziv albuma, sat itd.
Prikaz mrežnog
izbornika
Za vrijeme odabira ili
reprodukcije sadržaja
usluge pritisnite OPTIONS.
Odaberite „Network”,
a zatim pritisnite ENTER.
Memoriranje postaja omogućava jednostavan
ponovni odabir pritiskom na odgovarajući broj
memoriranja. Memorirati možete do 20 postaja.
1
Odaberite željenu postaju.
2
Za vrijeme prijema pritisnite
MEMORY.
Pojavljuje se popis memoriranih postaja.
3
Pritisnite M/m za odabir željenog
broja memoriranja, a zatim pritisnite
ENTER.
4
Ponovite korake od 1 do 3 za
memoriranje ostalih postaja.
Slušanje memorirane postaje
1
2
3
Pritisnite MUSIC SERVICES za odabir
funkcije Music Service.
Pojavljuje se popis pružatelja usluga.
Ako sustav automatski prikaže posljednju
odabranu postaju, uzastopno pritišćite
BACK dok se ponovno ne pojavi popis
pružatelja usluga.
Pritisnite M/m za odabir „Memorirana
stranica”, a zatim pritisnite ENTER.
Na vrhu popisa pružatelja usluga pojavljuje se
„Memorirana stranica”.
Pritisnite M/m za odabir željene
memorirane postaje, a zatim pritisnite
ENTER.
Savjet
Memoriranu postaju odaberite brojčanim gumbima.
Pritisnite brojčani gumb koji odgovara memoriranom
broju, a zatim pritisnite ENTER za direktan odabir
memorirane postaje.
Napomena
Neke se postaje možda neće moći memorirati, ovisno
o pružatelju usluga. Ako pokušate memorirati takvu
postaju, na zaslonu se prikazuje „Not Available”.
44CR
Uživanje u različitim
glazbenim uslugama
Možete uživati u slušanju različitih glazbenih
usluga na internetu.
Više informacija o glazbenim uslugama, načinu
korištenja usluga, te registracijskom kodu sustava
potražite na dolje navedenom web-mjestu.
http://www.sony.net/audio/musicservices
Provjera registracijskog koda
Možda ćete prilikom korištenja nove glazbene
usluge morati unijeti registracijski kod sustava.
1
Pojavljuje se popis pružatelja usluga.
Ako sustav automatski prikaže posljednju
odabranu uslugu ili postaju, uzastopno
pritišćite BACK dok se ponovno ne pojavi
popis pružatelja usluga.
Radnje
2
Pritisnite MUSIC SERVICES za odabir
funkcije Music Service.
Pritisnite M/m za odabir „Registration
Code”, a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se registracijski kod sustava.
45CR
Korištenje funkcije PARTY STREAMING
Audio sadržaj koji se trenutno reproducira na
ovom sustavu može se reproducirati istovremeno
na svim uređajima koji odgovaraju funkciji
PARTY STREAMING na vašoj kućnoj mreži.
Za vrijeme emitiranja funkcije PARTY uređaj
„PARTY domaćin” pokreće funkciju PARTY
i emitira glazbu, a uređaj „PARTY gost” se
pridružuje funkciji PARTY i prima glazbu
s „PARTY domaćina”.
Prije korištenja funkcije PARTY STREAMING
provjerite je li „PARTY STREAMING” postavljeno
na „On” (str. 57).
Pokretanje funkcije PARTY
Možete pokrenuti funkciju PARTY tako da
drugi uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogu reproducirati istu glazbu
čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.
1
Provjerite jesu li uređaji PARTY gost
uključeni i spremni za uključivanje
u funkciju PARTY.
2
Uključite izvor zvuka koji želite.
3
Držite gumb PARTY sve dok se ne
pojavi „START PARTY”.
PARTY gost
PARTY gost
PARTY domaćin
PARTY gost
Na ovom sustavu moguće je emitirati audio
sadržaj svih izvora zvuka (FM, AM, DAB
(samo CMT-G2BNiP), CD, USB, iPod/
iPhone, AUDIO IN, funkcije Home Network
i Music Service).
Sustav pokreće PARTY emitiranje kao
PARTY domaćin.
Zatvaranje funkcije PARTY
Držite gumb PARTY sve dok se ne pojavi
„CLOSE PARTY”.
Možete koristiti funkciju PARTY STREAMING
s drugim uređajima* koji imaju dolje prikazani
logo PARTY STREAMING.
* Dostupni uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogu se razlikovati ovisno o državi ili
regiji. Za pojedinosti o dostupnim uređajima obratite
se najbližem dobavljaču za Sony.
46CR
Pridruživanje funkciji PARTY
Sustav se može pridružiti funkciji PARTY koju je
pokrenuo drugi uređaj tako da možete slušati isti
audio sadržaj koji se reproducira u drugoj
prostoriji.
Dok uređaj PARTY domaćin ima
uključenu funkciju PARTY, pritisnite
PARTY.
Prikazuje se „JOIN PARTY”, a sustav se pridružuje
funkciji PARTY kao PARTY gost.
Izlazak iz funkcije PARTY
Savjet
Ako je opcija „Network Standby” postavljena na „On”,
sustav se automatski uključuje i pridružuje funkciji
PARTY kada uređaj PARTY domaćin pokrene funkciju
PARTY.
Kod nekih bežičnih LAN usmjerivača /
pristupnih točki koje su kompatibilne sa
standardom IEEE802.11n, brzina prijenosa
bežičnog LAN-a može se usporiti ako se za
metodu šifriranja odabere opcija „WEP” ili
„WPA/WPA2-PSK (TKIP)”.
U slučaju da zvuk preskače tijekom
reprodukcije korištenjem funkcije PARTY
STREAMING, pokušajte promijeniti metodu
šifriranja u „WPA/WPA2-PSK (AES).”
To može poboljšati brzinu prijenosa
i reprodukciju.
Konfiguracije šifriranja mogu varirati ovisno
o modelu, pogledajte upute u priručniku za
rad koji je isporučen s vašim usmjerivačem /
pristupnom točkom.
Informacije o bežičnim LAN postavkama
možete dobiti i na sljedećim web-mjestima.
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.net/audio/netsettings
Za korisnike u Oceaniji:
http://www.sony-asia.com/support
Radnje
Pritisnite PARTY.
Pojavljuje se „LEAVE PARTY”, a sustav napušta
funkciju PARTY.
PARTY STREAMING u bežičnom LAN okruženju
Napomene
• Nije se moguće pridružiti funkciji PARTY u sljedećim
•
•
slučajevima:
– uključena je funkcija PARTY na ovom sustavu.
– već ste se pridružili drugoj funkciji PARTY.
Ako pritisnete PARTY dok nije pokrenuta funkcija
PARTY, ali uređaj koji podržava funkciju PARTY
STREAMING reproducira sadržaj, uređaj će biti
PARTY domaćin, a sustav će se pridružiti funkciji
PARTY kao PARTY gost.
Funkcija uređaja PARTY gost automatski prebacuje
na HOME NETWORK kada se uređaj pridruži funkciji
PARTY. Čak i ako uređaj PARTY gost izađe iz funkcije
PARTY, funkcija ostaje kao HOME NETWORK.
47CR
Korištenje funkcije AirPlay
Na svojoj mreži možete reproducirati zvučni
sadržaj na iOS uređajima poput iPhonea, iPada,
iPod toucha ili na servisu iTunes.
1
Dodirnite/kliknite ikonu
u donjem desnom kutu zaslona
iOS uređaja ili iTunes prozora.
[iOS uređaj]
Kontrola i emitiranje
Kompatibilni iPod, iPhone i iPad
modeli
iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G,
iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (koji koriste
operacijski sustav iOS 4.2 ili noviji), iTunes 10
(PC) ili noviji
Napomene
• Pojedinosti o podržanim verzijama operacijskog
•
•
•
48CR
sustava iOS ili iTunes potražite u „Kompatibilni iPod,
iPhone i iPad modeli” na ovoj stranici.
Ažurirajte iOS ili iTunes na najnoviju verziju prije
upotrebe sa sustavom.
Pojedinosti o radu s uređajima koji koriste iOS, iTunes
ili AirPlay potražite u uputama za rad koje su priložene
uz uređaj.
Ovaj sustav ne možete koristiti kao PARTY domaćin
dok koristite funkciju AirPlay.
[iTunes]
2
Odaberite „CMT-G2NiP” u izborniku
AirPlay iTunesa ili iOS uređaja.
[iOS uređaj]
Upravljanje reprodukcije pomoću
funkcije AirPlay
Možete koristiti gumbe VOLUME+/–, N, X, x,
. i >. Rad sustava i daljinskog upravljača je
aktivan samo kad je sustav odabran kao izlazni
uređaj.
Ako koristite servis iTunes, postavite iOS uređaj
tako da prihvaća naredbe od ovog sustava
i daljinskog upravljača kada želite koristiti ovaj
sustav i daljinski upravljač za upravljanje iOS
uređajem.
Savjeti
• Prioritet ima kontrola koja je posljednja zadana sustavu.
[iTunes]
•
•
•
3
Radnje
•
Sustav počinje reproducirati audio sadržaj s drugog
uređaja kada prihvati kontrolu uređaja opremljenog
funkcijom AirPlay, čak i ako se sustav koristi za
funkciju AirPlay s originalnim uređajem.
Sustav može reproducirati iznimno glasan zvuk ako
previše povećate glasnoću na iOS uređajima ili
servisu iTunes.
Gumbi PLAY MODE i REPEAT na daljinskom
upravljaču ne rade ako su iPod i iPhone odabrani
kao funkcija.
Pojedinosti o korištenju servisa iTunes potražite
u pomoći za servis iTunes.
Jačina zvuka na iOS uređajima ili servisu iTunes
se možda neće moći uskladiti s jačinom zvuka
u ovom sustavu.
Pokrenite reprodukciju audio
sadržaja na iOS uređaju ili servisu
iTunes.
AirPlay se automatski odabire kao funkcija
sustava.
Savjet
Ako reprodukcija ne započne, ponovno izvršite postupak
od koraka 1.
Potvrđivanje/uređivanje naziva
uređaja
1
2
3
Pritisnite AirPlay za odabir funkcije
AirPlay.
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite M/m kako biste odabrali
„Naziv uređaja”.
Pojavljuje se naziv uređaja koji se prikazuje
na iOS uređaju ili servisu iTunes.
Upute za promjenu naziva uređaja potražite
u „Promjena naziva jedinice” (str. 57).
49CR
Ažuriranje softvera
Preuzimanjem posljednje verzije softvera možete
koristiti najnovije funkcije. Sustav će pristupiti
poslužitelju tvrtke Sony kako bi ažurirao softver.
U slučaju da je dostupno novo ažuriranje,
pojavljuje se „UPDATE” kada uspostavite
internetsku vezu te kada koristite funkcije
Home Network ili Music Services.
Prije ažuriranja softvera provjerite je li zaustavljena
sva oprema priključena na sustav.
Pojedinosti o dostupnom ažuriranju softvera
potražite na web-mjestu korisničke podrške
(str. 62).
6
Ako nema dostupnih ažuriranja, pojavljuje
se poruka „Nije potrebno ažuriranje.
Pritisnite ENTER!”.
7
• Vodite računa da prilikom ažuriranja ne isključujete
1
sustav, ne izvlačite kabel za napajanje te da ne izvršavate
ikakve radnje na sustavu.
Ako pokušate ažurirati softver kada je uključen mjerač
vremena za automatsko isključivanje, on će se
automatski isključiti.
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES ili AirPlay kao funkciju.
2
Pritisnite OPTIONS.
3
Pritisnite M/m za odabir „Network”,
a zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite M/m za odabir „Software
Update”, a zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite M/m za odabir „Update”,
Pritisnite M/m za odabir „OK”, a zatim
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se poruka koja potvrđuje slažete
li se ili ne s uvjetima ažuriranja softvera.
Potvrdite poruku, pročitajte i „UGOVOR
O LICENCIJI KRAJNJEG KORISNIKA ZA
SOFTVER TVRTKE SONY” (str. 82), a zatim
pritisnite ENTER.
Napomene
•
Ako se pojavi poruka „Found latest
update. Pritisnite ENTER!”, pritisnite
ENTER.
8
Pritisnite M/m za odabir „Agree”,
a zatim pritisnite ENTER.
Sustav počinje ažurirati softver. Ažuriranje
može trajati neko vrijeme (najdulje
20 minuta). Potrebno vrijeme ovisit će
o količini podataka koji se ažuriraju,
vrsti mrežne veze, okruženju mrežne
komunikacije itd.
Po dovršetku ažuriranja pojavljuje se poruka
„Complete! Pritisnite napajanje na jedinici.”.
Pritisnite ?/1 na jedinici kako biste isključili
sustav, a sustav se ažurira na novu verziju.
Poništavanje postupka
Odaberite opciju „Otkaži” u koraku 7.
Povratak na prethodni zaslon
a zatim pritisnite ENTER.
Sustav počinje provjeravati dostupna
ažuriranja softvera.
50CR
Pritisnite BACK prije nego što prijamnik započne
ažuriranje softvera.
Kada ažuriranje započne ne možete se vratiti na
prethodni zaslon.
Slušanje audio materijala s vanjske komponente
1
Priključite dodatnu audio
komponentu na priključak
AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2 na jedinici
koristeći audio analogni kabel
(nije isporučen).
4
Pokrenite reprodukciju priključene
komponente i podesite jačinu zvuka.
Audio sadržaj se emitira iz zvučnika ovog
sustava. Pojedinosti za rad s priključenim
komponentama potražite u uputama za rad
koje su priložene uz priključene komponente.
Napomene
• Smanjite jačinu zvuka sustava korištenjem opcije
Radnje
Audio sadržaj možete reproducirati s vanjske
komponente (poput prijenosnog uređaja za
reprodukciju glazbe itd.) koja je priključena
na priključak AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2
na jedinici.
Koristite audio kabel za povezivanje (nije
isporučen) za priključivanje na priključak
AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2 na jedinici te na
priključak audio izlaza na vanjskoj komponenti.
Provjerite je li audio kabel za povezivanje (nije
isporučen) čvrsto umetnut u oba priključka. Ako
nije, može nastati šum prilikom emitiranja zvuka.
VOLUME – prije nego isključite vanjsku komponentu.
• Sustav može automatski prijeći u stanje mirovanja ako
jačina zvuka priključene komponente nije dovoljno
visoka. Podesite jačinu zvuka komponente. Pogledajte
„Isključivanje funkcije automatskog stanja mirovanja”
(str. 21).
AUDIO IN 1/2 priključak
2
Pritisnite VOLUME – kako biste
smanjili jačinu zvuka sustava.
3
Uzastopno pritišćite FUNCTION +/–
za odabir AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2
funkcije.
51CR
Reprodukcija u različitim načinima rada
Pjesme možete slušati nasumičnim redoslijedom
(Nasumična reprodukcija), programiranim
redoslijedom (Programirana reprodukcija) ili
možete ponavljati određenu pjesmu (Ponavljanje
reprodukcije).
Načini reprodukcije
Dostupni načini reprodukcije ovise o odabranom
audio izvoru.
*1 Dostupno samo ako su odabrane funkcije CD ili USB.
*2 Dok je odabrana funkcija Home Network neke se
pjesme ili datoteke mogu reproducirati nasumičnim
redoslijedom.
*3 Ako isključite sustav, odabrani način nasumične
reprodukcije („SHUF” ili „
SHUF”) se briše, a način
reprodukcije se vraća u normalni način reprodukcije.
*4 Prilikom reprodukcije CD-DA (audio) diska način
reprodukcije
SHUF (nasumično unutar mape)
vrši istu radnju kao i način SHUF (nasumično).
5
* Dok je odabrana funkcija CD sve se pjesme ili datoteke
mogu uzastopno reproducirati najviše pet puta.
Indikator načina reprodukcije
Prikazana stavka
Opis
Nema (normalno)
Sustav reproducira sve
pjesme ili datoteke po redu.
(mapa)*1
Sustav reproducira sve
pjesme ili datoteke u mapi
koja je trenutačno
odabrana.
SHUF
(nasumično)*2*3
Sustav reproducira pjesme
ili datoteke nasumičnim
redoslijedom.
Uzastopna reprodukcija
1
Način ponavljanja reprodukcije mijenja se
na sljedeći način:
Normalno t „REP” t „REP1” t
Normalno
SHUF (nasumično Sustav reproducira pjesme
unutar mape)*1*3*4
ili datoteke iz mape
nasumičnim redoslijedom.
PGM
(programirano)*1
52CR
Sustav reproducira pjesme
ili datoteke programiranim
redom.
Dodatne informacije
o stvaranju programa
potražite u odjeljku
„Stvaranje vlastitog
programa” (str. 53).
REP (ponavljanje)*5
Sustav uzastopno
reproducira sve pjesme
ili datoteke.
REP1 (ponavljanje 1)
Sustav uzastopno
reproducira trenutačno
odabranu pjesmu ili
datoteku sve dok ne
zaustavite reprodukciju.
Za odabir željenog načina
ponavljanja reprodukcije uzastopno
pritišćite gumb REPEAT.
2
Pritisnite N.
Reprodukcija se pokreće u odabranom
načinu reprodukcije.
Poništavanje ponavljanja reprodukcije
Uzastopno pritišćite REPEAT za odabir
normalnog načina reprodukcije.
Nasumična ili programirana
reprodukcija
1
3
Uzastopno pritišćite ./> za
odabir željenog broja pjesme ili
datoteke.
Prilikom programiranja audio datoteka
uzastopno pritišćite
+/– za odabir željene
mape, a zatim odaberite željenu datoteku.
Dok je zaustavljena reprodukcija
uzastopno pritišćite PLAY MODE za
odabir željenog načina reprodukcije.
Način reprodukcije mijenja se na
sljedeći način:
Normalno t „ ” t „SHUF” t
„
SHUF” t „PGM” t Normalno
A Odabran broj pjesme ili datoteke
B Ukupno vrijeme reprodukcije odabrane pjesme ili datoteke
Pritisnite N.
Reprodukcija se pokreće u odabranom
načinu reprodukcije.
4
Pritisnite ENTER kako biste dodali
pjesmu ili datoteku u program.
5
Ponovite korake 3 i 4 kako biste
dodali ostale pjesme ili datoteke.
6
Pritisnite N kako biste pokrenuli
programiranu reprodukciju.
Radnje
2
Poništavanje nasumične reprodukcije ili
programirane reprodukcije
Dok je zaustavljena reprodukcija uzastopno
pritišćite PLAY MODE za odabir normalnog
načina reprodukcije.
Stvaranje vlastitog programa
Možete programirati najviše 25 pjesama ili
datoteka.
Imajte na umu da je za stvaranje programa
dostupna samo CD i USB funkcija.
1
2
Pritisnite CD ili USB za odabir CD ili
USB funkcije.
Program je dostupan dok ne otvorite
uložnicu diska ili dok ne uklonite USB uređaj.
Za ponovnu reprodukciju istog programa
pritisnite N.
Poništavanje programirane reprodukcije
Dok je zaustavljena reprodukcija uzastopno
pritišćite PLAY MODE dok „PGM” ne prestane
svijetliti.
Brisanje posljednje pjesme ili datoteke u programu
Dok je zaustavljena reprodukcija pritisnite
CLEAR.
Dok je zaustavljena reprodukcija
uzastopno pritišćite PLAY MODE
dok ne počne svijetliti „PGM”.
Pojavljuje se zaslon programa.
53CR
Pretraživanje stavke pomoću ključne riječi
Kada se prikaže popis (poput popisa izvođača,
popisa pjesama itd.), možete unijeti ključnu riječ
kako biste tražili željenu stavku.
Imajte na umu da je pretraživanje pomoću
ključnih riječi dostupno samo ako je odabrana
funkcija Home Network ili Music Services.
Napomena
Unesite ključnu riječ koja odgovara slovima ili riječi
u početku naziva ili naslova stavke koju želite tražiti.
Kada sustav traži stavku, riječ „Odabrana je opcija”
na početku naziva i razmak se ignoriraju.
APolje za unos
BTrenutačni položaj pokazivača / broj znakova koje ste unijeli
CVrsta znaka
Brojčani/
tekstualni gumbi
3
Pritisnite ENTER nakon što unesete
ključnu riječ.
Pojavljuje se stavka koja odgovara
ključnoj riječi.
Ako niste tražili stavku koja se prikazuje
na zaslonu, pritisnite </, za prikaz
prethodne ili sljedeće stavke.
Za povratak na zaslon za unos ključnih riječi
pritisnite ALPHABET SEARCH.
1
4
Dok je prikazan popis stavki
(popis izvođača, popis pjesama itd.)
pritisnite ALPHABET SEARCH.
Kada pronađete željenu stavku,
pritisnite ENTER.
Ponovite korake od 1 do 3 kako biste suzili
izbor dok se ne pojavi pjesma koju želite.
Pojavljuje se zaslon za unos ključnih riječi.
5
2
54CR
Unesite ključnu riječ.
Za unos ključne riječi koristite brojčane
i tekstualne gumbe. Ključna riječ može imati
najviše 15 znakova. Dodatne informacije
o unosu znakova naći ćete u odjeljku
„Unos znakova” (str. 14).
Pritisnite M/m za odabir željene
pjesme, a zatim pritisnite ENTER.
Reprodukcija počinje.
Dodatne informacije
Postavljanje funkcija vezanih uz radnje na mreži
4
Pritisnite M/m da biste odabrali
postavku koju želite provjeriti,
a zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se trenutna postavka.
Možete provjeriti sljedeće postavke*.
DNS Settings
SSID
Primary DNS
Security Setting
Secondary DNS
IP Settings
Proxy Settings
IP Address
Proxy Address
Subnet Mask
Port Number
Default Gateway
MAC Address
Dodatne informacije
Connection
* Postavke se za vrijeme postavljanja razlikuju
ovisno o mrežnom okruženju i načinu
povezivanja.
Provjera postavki mreže
Možete provjeriti trenutan status postavki mreže.
Postavljanje stanja mirovanja
mreže
1
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES ili AirPlay kao funkciju,
a zatim pritisnite OPTIONS.
2
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Network”, a zatim pritisnite ENTER.
1
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES ili AirPlay kao funkciju,
a zatim pritisnite OPTIONS.
3
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Information”, a zatim pritisnite
ENTER.
2
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Network Standby”, a zatim pritisnite
ENTER.
Kada je način rada „Network Standby” postavljen
na „On”, sustav se uvijek može priključiti na mrežu
i njime se može upravljati preko mreže.
55CR
3
Pritisnite M/m da biste odabrali „Off”
ili „On”, a zatim pritisnite ENTER.
Prikazana
stavka
Opis
Off*
Sustav troši manje energije
nego kada je stanje
mirovanja mreže
postavljeno na „On”, ali mu
je potrebno više vremena za
nastavak s radom kada se
ponovno uključi napajanje.
Pali se pokazivač
STANDBY i crvene je boje.
On
4
Sustav je povezan s mrežom
iako je napajanje sustava
isključeno i nastavlja
s radom kada se njime
upravlja preko mreže. Pali
se pokazivač STANDBY
i žute je boje.
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Allow” ili „Not Allow”, a zatim
pritisnite ENTER.
Prikazana
stavka
Opis
Allow*
Svi uređaji na kućnoj mreži
imaju pristup ovom
sustavu. Ovaj sustav može
pokrenuti funkciju PARTY
kao uređaj domaćin
i pridružiti se funkciji
PARTY kao uređaj gost
ako se to zatraži.
Not Allow
Sustav ograničava novi
uređaj koji pristupa
sustavu. Prilikom
priključivanja novog
uređaja na kućnu mrežu
dodajte uređaj na popis
uređaja i postavite
dopuštenje automatskog
pristupa (str. 56).
* Tvorničke postavke
* Tvorničke postavke
Napomena
Postavljanje dopuštenja
automatskog pristupa
Možete postaviti ograničenje ili dopuštenje
pristupa za uređaje s popisa uređaja.
1
Pritisnite HOME NETWORK, a zatim
pritisnite OPTIONS.
2
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Access Settings”, a zatim pritisnite
ENTER.
Na popis uređaja moguće je dodati do 20 uređaja. Ako je
već registrirano 20 uređaja, prikazuje se poruka „Device
Full” i novi uređaj ne može se dodati na popis. U tom
slučaju izbrišite nepotrebne uređaje s popisa (str. 40).
Dodavanje uređaja na popis uređaja
1
2
3
4
3
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Auto Access”, a zatim pritisnite
ENTER.
5
Pritisnite HOME NETWORK, a zatim
pritisnite OPTIONS.
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Access Settings”, a zatim pritisnite
ENTER.
Pritisnite M/m da biste odabrali
„Control Device”, a zatim pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se popis uređaja.
Uzastopno pritišćite m da biste
odabrali „Add Device”, a zatim
pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m da biste odabrali željeni
uređaj, a zatim pritisnite ENTER.
Odabrani uređaj dodaje se na popis uređaja.
Dodatne informacije o postavljanju
dopuštenja automatskog pristupa naći ćete
u odjeljku „Postavljanje dopuštenja
automatskog pristupa za uređaje” (str. 57).
56CR
Postavljanje dopuštenja
automatskog pristupa za uređaje
3
Možete postaviti dopuštenje automatskog
pristupa za uređaj s popisa uređaja. Samo
uređaji s postavkom „Allow” prepoznaju se
na kućnoj mreži.
1
2
3
4
6
Prikazana
stavka
Opis
On*
Drugi uređaji u kućnoj
mreži mogu otkriti sustav.
Sustav može započeti ili
zatvoriti funkciju PARTY te
se može pridružiti funkciji
PARTY ili izaći iz nje.
Off
Drugi uređaji u kućnoj
mreži mogu otkriti sustav.
Međutim, uređaj ne može
započeti ili zatvoriti
funkciju PARTY te se ne
može pridružiti funkciji
PARTY ili izaći iz nje.
Pritisnite HOME NETWORK, a zatim
pritisnite OPTIONS.
Pritisnite M/m za odabir „Access
Settings”, a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir „Control
Device”, a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se popis registriranih uređaja.
Pritisnite M/m za odabir željenog
uređaja, a zatim pritisnite ENTER.
* Tvorničke postavke
Pritisnite M/m za odabir „Access”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir „Allow” ili
„Not Allow”, a zatim pritisnite ENTER.
Brisanje uređaja s popisa
Odaberite „Delete” u 5. koraku, a zatim pritisnite
ENTER. Odaberite „OK” na zaslonu za potvrdu,
a zatim pritisnite ENTER.
Postavljanje funkcije PARTY
STREAMING
Možete postaviti sustav za korištenje funkcije
PARTY STREAMING.
Promjena naziva jedinice
Dodatne informacije
5
Pritisnite M/m za odabir „On” ili „Off”,
a zatim pritisnite ENTER.
Možete promijeniti naziv jedinice kako bi je drugi
uređaji na kućnoj mreži mogli lako prepoznati.
1
Odaberite HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES ili AirPlay kao funkciju,
a zatim pritisnite OPTIONS.
2
Pritisnite M/m za odabir „Device
Name”, a zatim pritisnite ENTER.
1
Pritisnite HOME NETWORK, a zatim
pritisnite OPTIONS.
3
Pritisnite ENTER da biste odabrali
naziv trenutne jedinice.
2
Pritisnite M/m za odabir „PARTY
STREAMING”, a zatim pritisnite
ENTER.
4
Promijenite naziv jedinice, a zatim
pritisnite ENTER.
Naziv jedinice može imati najviše 30 znakova.
Dodatne informacije o unosu znakova naći
ćete u odjeljku „Unos znakova” (str. 14).
57CR
Promjena postavki zvuka
Prilagodba visokih i niskih
tonova
Možete po želji prilagoditi postavke za visoke
i niske tonove.
58CR
1
Pritisnite BASS ili TREBLE.
2
Pritisnite M/m za prilagodbu razine.
Prikaz postavki nestaje nakon 4 sekunde
neaktivnosti.
Korištenje brojača
Sustav nudi dvije funkcije brojača. Ako koristite
oba brojača, prednost ima tempirano isključivanje.
Korištenje tempiranog
isključivanja
Isključivanje možete postaviti tako da sustav
automatski ulazi u stanje mirovanja nakon
određenog vremenskog perioda (funkcija
tempiranog isključivanja). Ova funkcija radi čak
i ako sat nije postavljen.
Uključite izvor zvuka koji želite.
2
Uzastopno pritišćite SLEEP.
Sustav se automatski isključuje nakon što odabrano
vrijeme istekne.
Dodatne informacije
1
Napomena
Tempirano isključivanje vraća se na početne postavke ako
napravite sljedeće radnje prije aktivacije isključivanja.
– Isključite strujni kabel za napajanje.
– Isključite sustav.
– Vratite sustav na tvorničke postavke.
59CR
Korištenje brojača za
reprodukciju
Možete postaviti da brojač za reprodukciju
reproducira CD, USB, iPod/iPhone uređaj ili
da namjesti FM postaju ili DAB/DAB+ postaju
(samo CMT-G2BNiP) u određeno vrijeme
(funkcija brojača za reprodukciju). Provjerite je
li vrijeme na satu ispravno postavljeno.
6
Uzastopno pritišćite M/m da biste
odabrali željeni izvor zvuka za
reprodukciju, a zatim pritisnite
ENTER.
7
Pritisnite ?/1 za isključivanje
sustava.
Savjet
1
Pripremite izvor zvuka.
Odaberite izvor zvuka, a zatim pritisnite
VOLUME +/– za prilagođavanje glasnoće.
Za pokretanje određene pjesme s CD-a ili
zvučne datoteke kreirajte vlastiti program.
Postavke brojača za reprodukciju ostaju u sustavu dok
ručno ne poništite brojač.
Napomene
• Postavke brojača za reprodukciju brišu se ako isključite
strujni kabel iz zidne utičnice.
• Brojač za reprodukciju ne aktivira se ako je u unaprijed
određeno vrijeme sustav već uključen. Ne upravljajte
sustavom od uključenja sustava pa do vremena početka
reprodukcije.
Vrijeme završetka brojača za reprodukciju ne može biti
jednako vremenu početka.
2
Pritisnite TIMER MENU.
3
Uzastopno pritišćite M/m za odabir
„PLAY SET?”, a zatim pritisnite ENTER.
Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja
Pojavljuje se prikaz postavki za „ON TIME”.
• Brojač za reprodukciju možda se neće moći uključiti
•
• Provjerite da iPod/iPhone uređaj ne reproducira
prilikom korištenja brojača za reprodukciju.
ovisno o statusu spojenog iPod/iPhone uređaja.
4
Postavite vrijeme početka
reprodukcije.
1 Uzastopno pritišćite M/m za
postavljanje broja sati, a zatim
pritisnite ENTER.
Pokazivač se prebacuje na položaj
minuta.
2 Uzastopno pritišćite M/m za
postavljanje minuta, a zatim
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se prikaz postavki za
„OFF TIME”.
5
Postavite vrijeme zaustavljanja
reprodukcije.
Ponovite 4. korak za postavljanje vremena
zaustavljanja reprodukcije.
60CR
Provjera postavki
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Uzastopno pritišćite M/m da biste odabrali
„TIMER SELECT?”, a zatim pritisnite ENTER.
3 Uzastopno pritišćite M/m da biste odabrali
„PLAY SELECT?”, a zatim pritisnite ENTER.
Poništavanje brojača
Ponovite ranije navedeni postupak dok se
u 3. koraku ne pojavi „TIMER OFF?”, a zatim
pritisnite ENTER.
Promjena postavki
Ponovno započnite od 1. koraka.
Promjena postavki zaslona
Možete promijeniti informacije na zaslonu i način
rada zaslona.
Radnja
Učinite sljedeće:
Promjena informacija
na zaslonu*1
Uzastopno pritišćite
DISPLAY kada je sustav
uključen.
Promjena načina rada
zaslona
Uzastopno pritišćite
DISPLAY kada je sustav
isključen*2.
Sustav nudi sljedeće načine rada zaslona.
Ne možete promijeniti način rada zaslona kada je
stanje mirovanja mreže uključeno. Postavite
„Network Standby” na „Off” (str. 55).
Način rada zaslona
Kada je sustav isključen*2
Štedni način rada*3
Zaslon je isključen da bi se
uštedilo na energiji. Brojač
i sat i dalje rade.
Sat*4
Prikazuje se sat.
*1
Na primjer, možete pregledati informacije o CD/MP3
disku ili informacije o USB uređaju kao što su:
– broj pjesme ili datoteke tijekom normalne
reprodukcije
– naziv pjesme ili datoteke („ ”) tijekom normalne
reprodukcije
– ime izvođača („ ”) tijekom normalne reprodukcije
– naziv albuma („ ”) ili naziv mape („ ”) tijekom
normalne reprodukcije
– ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj pjesama
na CD-DA disku (samo kada je odabran normalan
način reprodukcije i reprodukcija je zaustavljena)
uređaju (samo kada je odabran normalan način
reprodukcije i reprodukcija je zaustavljena)
– oznaka pogona ako postoji na MP3 disku ili USB
uređaju (samo kada je odabran normalan način
reprodukcije i MP3 ili USB uređaj je zaustavljen).
Također možete pregledati informacije o DAB/DAB+
postaji (samo CMT-G2BNiP) kao što su naziv postaje,
oznaka kanala, programski broj, frekvencija,
DLS (Dynamic Label Segment) ili oznaka
programskog paketa.
Također možete pregledati informacije o glazbenim
uslugama kao što su naziv usluge, naziv postaje („ ”),
ime izvođača („ ”), naziv pjesme („ ”), naziv
albuma („ ”), proteklo vrijeme reprodukcije
i informacije o sljedećoj pjesmi.
*2
Pokazivač STANDBY pali se kada je sustav isključen.
*3 Ne možete postaviti sat u štednom načinu rada.
*4
Prikaz sata automatski se prebacuje u štedni način
rada nakon 8 sekundi.
Dodatne informacije
Postupci postavljanja za promjenu načina rada
zaslona i informacija razlikuju se ovisno o tome je
li jedinica uključena ili isključena.
– ukupan broj mapa (albuma) na MP3 disku ili USB
Napomene o prikazanim informacijama
• Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su s „_”.
• Ne može se prikazati:
– ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk
i USB uređaj
– preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku.
• Ne može se prikazati ispravno:
– proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
•
kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina
prijenosa)
– nazivi mapa ili datoteka koji ne poštuju ISO9660
razinu 1, razinu 2 ili prošireni format Joliet.
Može se prikazati:
– preostalo vrijeme reprodukcije pjesme
– informacije ID3 oznaka za MP3 datoteke kada
se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2 (prikaz
informacija ID3 oznake verzije 2 ima prednost
kada se za jednu MP3 datoteku koriste ID3 oznake
verzije 1 i verzije 2).
Napomena o prikazanim informacijama za DAB/DAB+
(samo CMT-G2BNiP)
Sljedeće se također prikazuje:
– najviše do 8 znakova naziva usluge, do 128 znakova
za DLS (Dynamic Label Segment) i do 16 znakova za
oznaku programskog paketa.
– vrijednost između 0 i 100 označava kvalitetu signala.
61CR
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako se za vrijeme korištenja sustava pojavi
problem, slijedite korake opisane u nastavku prije
obraćanja najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony. Ako se prikaže kôd greške (Cxxx), zapišite
informacije radi lakšeg dijagnosticiranja.
1
2
Provjerite je li problem naveden
u odjeljku „Rješavanje problema”.
Provjerite sljedeća web-mjesta
korisničke podrške.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Oceaniji:
http://www.sony-asia.com/support
3
Na ovim web-mjestima pronaći ćete
najnovije informacije za podršku i odgovore
na najčešća pitanja (FAQ).
Ako nakon 1. i 2. koraka i dalje ne
možete riješiti problem, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Kada donosite proizvod na popravak,
donesite cijeli sustav (glavnu jedinicu,
daljinski upravljač i zvučnike).
Ovaj proizvod sačinjava sustav i cijeli je
sustav potreban za utvrđivanje koji je dio
potrebno popraviti.
Ako indikator STANDBY treperi crveno
Odmah isključite strujni kabel i provjerite
sljedeće stavke.
• Postoji li kratki spoj na + i – kabelima
zvučnika?
• Blokira li nešto ventilacijske otvore na
gornjoj ili stražnjoj strani glavne jedinice?
• Je li iPhone/iPod priključak kratko spojen?
Nakon što pokazivač STANDBY prestane
treperiti, ponovno uključite strujni kabel
u utičnicu i uključite sustav. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Demonstracijski prikaz pojavljuje se na zaslonu
nakon uključenja strujnog kabela čak i ako sustav
nije uključen.
, Jednom pritisnite DISPLAY kada je sustav isključen.
Nestaje demonstracijski prikaz.
Sustav se ne uključuje.
, Je li strujni kabel uključen u utičnicu?
Sustav je neočekivano prešao u stanje mirovanja.
, Ne radi se o kvaru. Kada nema aktivnosti ili
emitiranja audio signala približno 30 minuta, sustav
automatski ulazi u stanje mirovanja. Pogledajte
„Isključivanje funkcije automatskog stanja
mirovanja” (str. 21).
Postavke sata ili rad brojača za reprodukciju
neočekivano su poništeni.
, Nakon približno minute neaktivnosti, postavke
sata ili rad brojača za reprodukciju automatski se
poništavaju. Ponovite postupak od početka.
62CR
Nema zvuka.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
,
,
,
,
, Vratite se na normalnu reprodukciju uzastopnim
Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?
Koristite li samo priložene zvučnike?
Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
Postavljena postaja možda je privremeno prestala
s emitiranjem.
pritiskanjem PLAY MODE dok „PGM” i „SHUF”
ne nestanu.
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
, Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili je glasnoća
zvuka lijevog i desnog kanala neuravnotežena.
, Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
, Priključite samo priložene zvučnike.
potrebno za početak reprodukcije:
• disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa
• disk snimljen u multisession načinu rada
• disk koji nije finaliziran (disk na koji se mogu
dodati podaci)
• disk koji ima velik broj mapa.
Čuje se jaki šum ili buka.
, Premjestite sustav dalje od izvora buke.
, Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
, Postavite filtar protiv smetnji (nije priložen)
na strujni kabel.
, Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača
i senzora na jedinici i postavite jedinicu što dalje od
fluorescentnog svjetla.
, Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
jedinici.
, Približite daljinski upravljač sustavu.
, Baterije su možda prazne. Zamijenite baterije
novima.
Čuje se jaki šum ili buka ili prijem postaja nije
moguć („TUNED” ili „ST” treperi na zaslonu).
, Ispravno spojite antenu.
, Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem i ponovno postavite antenu.
, Osigurajte da su antene dovoljno udaljene od kabela
zvučnika i kabela za napajanje kako biste izbjegli
šumove u prijemu.
, Isključite obližnje električne uređaje.
Prijem DAB/DAB+ radio postaja je loš
(samo CMT-G2BNiP).
Pokazivač STANDBY svijetli i nakon isključivanja
strujnog kabela.
, Provjerite sva antenska povezivanja i zatim provedite
, Pokazivač STANDBY možda se neće isključiti
, Trenutna DAB/DAB+ usluga možda nije dostupna.
odmah nakon isključivanja strujnog kabela.
Pokazivač se automatski isključuje nakon oko
40 sekundi. Ne radi se o kvaru.
CD/MP3 player
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
, Obrišite disk i pokušajte ponovno.
, Premjestite sustav na lokaciju bez vibracija
(na primjer na stabilno postolje).
, Odmaknite zvučnike od sustava ili ih postavite na
zasebna postolja. Ako je glasnoća visoka, vibracije
zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.
Rješavanje problema
Daljinski upravljač ne radi.
Tuner
postupak DAB Initial Scan (pogledajte „Ručno
izvršavanje postupka DAB Initial Scan” (str. 33)).
Pritisnite +/– da biste odabrali drugu uslugu.
, Ako ste se preselili u drugo područje, neke usluge/
frekvencije su se promijenile i možda nećete moći
namjestiti uobičajena emitiranja. Provedite postupak
DAB Initial Scan da ponovno registrirate sadržaje
emitiranja. (Provođenje ovog postupka briše sve
ranije pohranjene postavke.)
Emitiranje DAB/DAB+ postaja je prekinuto
(samo CMT-G2BNiP)
, Promijenite lokaciju sustava i usmjerenje antene
da povećate naznačenu vrijednost kvalitete signala.
Pogledajte „Promjena postavki zaslona” (str. 61)
za dodatne pojedinosti o kvaliteti signala.
63CR
iPod/iPhone
Nema zvuka.
, Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
, Provjerite reproducira li iPhone/iPod uređaj glazbu.
, Provjerite je li iPod ili iPhone uređaj ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte iPod ili
iPhone uređaj prije korištenja sa sustavom.
, Prilagodite glasnoću.
Zvuk je izobličen.
, Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
, Smanjite glasnoću.
, Postavku „EQ” iPod/iPhone uređaja postavite na
„Off” ili „Flat”.
iPod/iPhone uređaj ne radi.
, Ako je baterija iPod/iPhone uređaja prazna, možda
neće raditi s ovim sustavom. U takvom slučaju
napunite uređaj pomoću računala itd. i spojite ga
na sustav.
, Isključite sve ostale iOS aplikacije aktivne na iPod/
iPhone uređaju. Pojedinosti potražite u priručniku
za rad isporučenom s iPod/iPhone uređajem.
, Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
, Provjerite je li iPod ili iPhone uređaj ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte iPod ili
iPhone uređaj prije korištenja sa sustavom.
, Budući da se upravljanje sustavom razlikuje od
upravljanja iPod/iPhone uređajem, možda nećete
moći upravljati iPod/iPhone uređajem pomoću
gumba na daljinskom upravljaču ili jedinici. U ovom
slučaju koristite upravljačke gumbe na iPod ili
iPhone uređaju.
, Uklonite iPod/iPhone uređaj i ponovno ga
priključite.
Nije moguće napuniti iPod/iPhone uređaj.
, Ako je baterija iPod/iPhone uređaja prazna, možda
neće raditi s ovim sustavom. U takvom slučaju
napunite uređaj pomoću računala itd. i spojite ga
na sustav.
, Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
, Samo dok je sustav uključen možete ga koristiti kao
punjač baterija za iPod/iPhone uređaj.
Glasnoća zvona na uređaju iPhone se ne mijenja.
, Prilagodite glasnoću zvona pomoću kontrola na
uređaju iPhone.
64CR
USB uređaj
Spojeni iPod/iPhone uređaj ili USB uređaj ne puni
se kada su oba uređaja spojena istovremeno.
, Ne možete istovremeno puniti iPod/iPhone uređaj
i USB uređaj.
Koristite li podržani USB uređaj?
, Ako priključite USB uređaj koji nije podržan, može
doći do sljedećih problema. Na web-mjestima
provjerite informacije o kompatibilnim USB
uređajima navedenima u „Reprodukcija datoteke
s USB uređaja” (str. 35).
• USB uređaj nije prepoznat.
• Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom sustavu.
• Reprodukcija nije moguća.
• Zvuk je isprekidan.
• Čuje se šum.
• Zvuk je izobličen.
Prikazuje se „Over Current!”
, Otkriven je problem s razinom električne struje na
priključnici
(USB). Isključite sustav i uklonite
USB uređaj iz priključnice
(USB). Provjerite
ima li problema s USB uređajem.
Ako je poruka i dalje prisutna na zaslonu, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Nema zvuka.
, USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite sustav
i ponovno priključite USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
, Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj.
, Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk
izobličen. Šum je možda snimljen prilikom stvaranja
glazbenih podataka zbog uvjeta na računalu.
Ponovno stvorite glazbene podatke.
, Brzina prijenosa (bit rate) korištena prilikom
kodiranja datoteka bila je niska. Na USB uređaj
prebacite datoteke kodirane višom brzinom
prijenosa (bit rate).
"Reading" je prikazano dulje vrijeme ili je
potrebno dulje vrijeme za početak reprodukcije.
, Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima.
• Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka.
• Struktura datoteka iznimno je složena.
• Nema dovoljno slobodnog prostora u memoriji.
• Unutarnja memorija je fragmentirana.
Pogrešan prikaz.
, Ponovno pošaljite glazbene podatke na USB uređaj
jer su informacije spremljene na USB uređaj možda
neispravne.
, Ovaj sustav prikazat će samo slovnobrojčane kodove
znakova. Ostali znakovi neće se ispravno prikazati.
Mrežna veza
Prikazuje se poruka o pogrešci.
, Provjerite vrstu pogreške. Pogledajte „Poruke”
(str. 69).
USB uređaj nije prepoznat.
Sustav se ne može povezati s mrežom.
, Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
, Provjerite status mreže. Pritisnite OPTIONS za
i uključite sustav.
, Na web-mjestima provjerite informacije
o kompatibilnim USB uređajima navedenima
u „Reprodukcija datoteke s USB uređaja” (str. 35).
, USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte priručnik
za rad isporučen s USB uređajem za upute kako
riješiti ovaj problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
, Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
o kompatibilnim USB uređajima navedenima
u „Reprodukcija datoteke s USB uređaja” (str. 35).
, Pritisnite N kako biste pokrenuli reprodukciju.
, Kada je sustav spojen putem bežične mreže, približite
jedinicu i bežični LAN usmjerivač/pristupnu točku
i ponovite postavljanje.
, Provjerite postavke bežičnog LAN usmjerivača/
pristupne točke i ponovite postavljanje. Pojedinosti
o postavkama uređaja potražite u uputama za rad
koje su priložene uz uređaje.
, Provjerite koristite li bežični LAN usmjerivač.
, Bežične mreže podložne su utjecaju
elektromagnetskog zračenja nastalog radom
mikrovalnih pećnica i drugih uređaja. Premjestite
jedinicu dalje od takvih uređaja.
, Provjerite je li uključen bežični LAN usmjerivač/
pristupna točka.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
, Način reprodukcije postavite na normalnu
reprodukciju.
Kućna mreža
Nije moguće reproducirati datoteke.
Sustav se ne može povezati s mrežom.
, Zvučne datoteke koje nemaju ekstenziju „.mp3”,
, Provjerite je li uključen bežični LAN usmjerivač/
„.wma”, „.m4a”, „.mp4” ili „.3gp”.
, Podaci se ne pohranjuju u MP3/WMA/AAC
formatu.
, Nije moguće reproducirati WMA datoteke sa
zaštitom autorskih prava DRM. Za informacije
o načinu provjere zaštite autorskih prava WMA
datoteke pogledajte (str. 68).
, Nisu podržani USB uređaji za pohranu formatirani
sustavima datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
, Ako koristite particionirani USB uređaj, moguće je
reproducirati samo zvučne datoteke na prvoj
particiji.
, Datoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama
i sl. nije moguće reproducirati.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Dodatne pojedinosti potražite u priručniku
za rad priloženom s USB uređajem ili kontaktirajte
proizvođača.
Rješavanje problema
, Na web-mjestima provjerite informacije
otvaranje izbornika s opcijama, zatim odaberite
„Information” – „Connection”. Ako se prikaže
„No Connection”, ponovno postavite mrežnu vezu
(str. 22).
pristupna točka.
, Provjerite je li poslužitelj uključen.
, Možda nisu ispravne postavke mreže na sustavu.
Provjerite status mreže. Pritisnite OPTIONS za
otvaranje izbornika s opcijama, zatim odaberite
„Information” – „Connection”. Ako se prikaže
„No Connection”, ponovno postavite mrežnu vezu
(str. 22).
, Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno ga
pokrenite.
, Provjerite jesu li sustav i poslužitelj ispravno
priključeni na bežični LAN usmjerivač/
pristupnu točku.
, Provjerite je li poslužitelj ispravno postavljen
(str. 37). Provjerite je li sustav registriran na
poslužitelju i je li omogućen prijenos glazbe
s poslužitelja.
, Kada je sustav spojen na bežičnu mrežu, približite
jedinicu i bežični LAN usmjerivač/pristupnu točku.
65CR
, Ako je funkcija ICF (Internet Connection Firewall)
na računalu aktivna, to može spriječiti povezivanje
sustava s računalom (samo ako se računalo koristi
kao poslužitelj). Možda ćete morati promijeniti
postavke vatrozida kako biste omogućili povezivanje
sustava. (Dodatne pojedinosti o promjenama
postavki vatrozida potražite u priručniku za rad
isporučenom s računalom).
, Ako ste postavke sustava vratili na početne ili proveli
oporavak sustava na poslužitelju, ponovno provedite
postavljanje mreže (str. 22).
Zvuk je tijekom reprodukcije isprekidan.
, Propusnost bežičnog LAN-a možda je preslaba.
Približite jedinicu i bežični LAN usmjerivač/
pristupnu točku i uklonite sve prepreke između njih.
, Kada računalo koristite kao poslužitelj, računalo
može imati brojne aktivne aplikacije. Ako je na
računalu aktivan antivirusni softver, privremeno
onemogućite taj softver jer je potrebna velika
količina resursa sustava.
, Ovisno o mrežnom okruženju ili radio smetnjama,
Poslužitelj (kao što je računalo) ne prikazuje se
na popisu poslužitelja. („No Server” prikazuje se
na zaslonu.)
, Možda ste uključili sustav prije poslužitelja. Otvorite
izbornik s opcijama i odaberite „Refresh” na prikazu
popisa poslužitelja za osvježavanje popisa poslužitelja
(str. 40).
, Provjerite je li uključen bežični LAN usmjerivač/
pristupna točka.
, Provjerite je li poslužitelj uključen.
, Provjerite je li poslužitelj ispravno postavljen
(str. 37). Provjerite je li sustav registriran na
poslužitelju i je li omogućen prijenos glazbe
s poslužitelja.
, Provjerite jesu li sustav i poslužitelj ispravno
priključeni na bežični LAN usmjerivač/pristupnu
točku. Otvorite izbornik s opcijama i odaberite
„Information” za provjeru postavki (str. 55).
Na zaslonu se prikazuje „No Server” ili se sustav
ne može pridružiti PARTY.
, Pogledajte priručnik za rad bežičnog LAN
usmjerivača/pristupne točke i provjerite postavku
multicast. Ako je postavka multicast omogućena
za bežični LAN usmjerivač/pristupnu točku,
onemogućite je.
Audiopodatke nije moguće normalno
reproducirati.
, Odabrana je opcija izmiješane reprodukcije. Način
reprodukcije postavite na normalnu (str. 52).
Reprodukcija ne započinje ili automatski ne
prelazi na sljedeću pjesmu ili datoteku.
, Provjerite je li zvučna datoteka koju pokušavate
reproducirati u formatu koji sustav podržava
(str. 41).
, Nije moguće reproducirati WMA datoteke sa
zaštitom autorskih prava DRM. Informacije o načinu
provjere zaštite autorskih prava WMA datoteke
potražite na stranici 68.
možda neće biti moguće reproducirati pjesme ako
istodobno radi više uređaja. Isključite drugi uređaj
kako biste omogućili reprodukciju pjesama
na sustavu.
Prikazuje se „Cannot Play”.
, Moguće je reproducirati samo zvučne datoteke.
, Provjerite je li poslužitelj ispravno postavljen
(str. 37). Provjerite je li sustav registriran na
poslužitelju i je li omogućen prijenos glazbe
s poslužitelja.
, Provjerite je li zvučna datoteka na poslužitelju
oštećena ili izbrisana. Pogledajte priručnik za rad
koje ste dobili s poslužiteljem.
, Nije moguće reproducirati sljedeće pjesme:
• Pjesmu koja krši ograničenja reprodukcije.
• Pjesmu s netočnim informacijama o autorskim
pravima.
• Pjesmu koju ste kupili u internetskoj glazbenoj
trgovini koja ne dopušta emitiranje na
kućnoj mreži.
• Pjesmu u formatu koji sustav ne podržava (str. 41).
, Provjerite je li odabrana pjesma izbrisana
s poslužitelja. Ako je pjesma izbrisana,
odaberite drugu.
, Provjerite je li uključen bežični LAN usmjerivač/
pristupna točka.
, Provjerite je li poslužitelj uključen.
, Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno ga
pokrenite.
, Provjerite jesu li sustav i poslužitelj ispravno
priključeni na bežični LAN usmjerivač/
pristupnu točku.
Prikazuje se „No Track”.
, Ako u odabranoj mapi nema pjesama ili mapa,
ne možete proširiti mapu kako biste prikazali
njezin sadržaj.
Nije moguće reproducirati pjesmu u WMA
formatu zaštićenu autorskim pravima.
, Informacije o načinu provjere zaštite autorskih prava
WMA datoteke potražite na stranici 68.
66CR
Nije moguće odabrati prethodno odabranu
pjesmu.
Sustav ne može reproducirati pjesmu koja se
trenutačno reproducira na domaćinu PARTY.
, Informacije o pjesmi možda su promijenjene na
, Domaćin PARTY reproducira pjesmu formata zvuka
poslužitelju. Ponovno odaberite poslužitelj s popisa
poslužitelja (str. 41).
Uređaji na kućnoj mreži ne mogu se povezati
sa sustavom.
, Funkcija „Network Standby” možda je postavljena na
„Off”. Uključite sustav ili postavite funkciju
„Network Standby” na „On” (str. 55).
, Provjerite je li mreža ispravno postavljena. Ako nije,
koji sustav ne podržava.
, Može potrajati neko vrijeme do reprodukcije zvuka.
Sustav se slučajno pridružuje nekoj opciji PARTY.
, Ako je pokrenuto više od jedne opcije PARTY kada
se sustav pridruži, sustav se možda neće moći
pridružiti opciji PARTYkoju želite. Zatvorite drugu
opciju PARTY, a zatim se pridružite opciji PARTY
koju želite.
nije moguće uspostaviti vezu (str. 55).
, Uređaj na popisu uređaja postavljen je na
„Not Allow” (str. 56) ili se uređaj ne dodaje na
popis uređaja (str. 56).
, Postavljen je maksimalan broj od 20 uređaja
s mogućnošću povezivanja. Izbrišite nepotrebne
uređaje na popisu uređaja, a zatim postavite
„Auto Access” na „Allow” (str. 56).
sustav izvodi neku od sljedećih radnji.
• Reprodukcija pjesme pohranjene na poslužitelju
(sustav radi kao uređaj za reprodukciju)
• Ažuriranje aplikacije sustava
• Formatiranje sustava
, Sustav ne može emitirati audio sadržaj na više
od jednog playera. Sustav se može povezati samo
s jednim playerom istovremeno.
Sustav nije moguće automatski uključiti kada
mu pristupaju uređaji na mreži.
, Sustav ne podržava standard Wake-on-LAN. Stoga
sustav nije moguće uključiti opcijom Wake-on-LAN
kada je funkcija„Network Standby” postavljena na
„Off”. Postavite „Network Standby” na „On” kako bi
sustav mogao reagirati na rad drugih uređaja putem
mreže (str. 55).
Jedinicu nije moguće pronaći s iOS uređaja.
, Provjerite postavke vatrozida sigurnosnog softvera.
Pojedinosti potražite na web-mjestu (str. 62).
, Provjerite je li iOS uređaj ili računalo s iTunes
servisom povezano na vašu kućnu mrežu.
, Ažurirajte AirPlay softver jedinice i iOS uređaja
na posljednju verziju (str. 50).
Zvuk je isprekidan.
, Zvuk može preskakivati ovisno o faktorima kao što
Rješavanje problema
, Rad sustava putem poslužitelja obustavlja se ako
AirPlay
su mrežno okruženje kada koristite bežičnu mrežu.
, Poslužitelji su preopterećeni. Zatvorite sve
nepotrebne aplikacije koje trenutno koristite.
Nije moguće raditi s ovom jedinicom.
, Ažurirajte softver iOS uređaja na posljednju verziju
(str. 50).
, Ažurirajte softver jedinice na posljednju verziju
(str. 50).
, Provjerite emitira li istovremeno drugi uređaj na
Uređaji na mreži ne mogu uključiti sustav.
, Sustav nije moguće uključiti pokretanjem opcije
Wake-on-LAN koju izvode drugi uređaji na mreži.
AirPlay kompatibilan uređaj.
Gumbi kao što su N, X, x, . i > ne rade.
, Provjerite jesu li aktivne postavke koje dozvoljavaju
servisu iTunes prihvaćanje naredbi od ove jedinice.
, Sustav nije odabran kao udaljeni zvučnik za iOS
uređaj. Odaberite jedinicu kao mrežni zvučnik.
67CR
Glazbene usluge
Sustav nije moguće povezati s uslugom.
, Provjerite je li uključen bežični LAN usmjerivač/
pristupna točka.
, Provjerite status mreže. Pritisnite OPTIONS za
otvaranje izbornika s opcijama, zatim odaberite
„Information” – „Connection”. Ako se prikaže
„No Connection”, ponovno postavite mrežnu vezu
(str. 22).
, Kada je sustav spojen putem bežične mreže, približite
jedinicu i bežični LAN usmjerivač/pristupnu točku
i ponovite postavljanje.
, Ako vaš ugovor s davateljem internetskih usluga
ograničava internetsku vezu na samo jedan uređaj
istodobno, ovaj uređaj neće moći pristupiti internetu
ako je drugi uređaj već povezan. Posavjetujte se
s operatorom ili pružateljem usluge.
Zvuk je isprekidan.
, Propusnost bežičnog LAN-a možda je preslaba.
Približite jedinicu i bežični LAN usmjerivač/
pristupnu točku i uklonite sve prepreke između njih.
Ostalo
Sustav ne radi pravilno.
, Sustav je možda pod utjecajem statičkog elektriciteta
ili drugih faktora. U tom slučaju ponovno pokrenite
sustav. Ako sustav i dalje ne radi pravilno, vratite
postavke sustava na početne (str. 68).
, Ako se pojavi poruka upozorenja, postupite u skladu
s porukom.
Sustav ne odgovara na bilo kakve radnje. Sustav
ne radi pravilno.
, Možda unutarnji sustavi jedinice ne rade ispravno
ili je sustav pod utjecajem električnih smetnji
uzrokovanih nepravilnostima u radu napajanja
zbog pada, previsoke razine statičkog elektriciteta
ili munja. U tom slučaju isključite strujni kabel,
čekajte oko 30 sekundi i ponovno ga uključite.
68CR
Provjera zaštite autorskih prava
Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke
u formatu WMA sa zaštitom autorskih prava
DRM. Ako se datoteka WMA ne može
reproducirati na ovom sustavu, provjerite
svojstva datoteke na računalu kako biste vidjeli
ima li zaštitu autorskih prava DRM.
Otvorite mapu ili nosač podataka gdje je
pohranjena datoteka WMA i kliknite desnom
tipkom miša na datoteku kako bi se prikazao
prozor [Properties/Svojstva]. Ako postoji kartica
[License/Dozvola], datoteka ima zaštitu autorskih
prava DRM i ne može se reproducirati na ovom
sustavu.
Vraćanje sustava na tvorničke postavke
Ako sustav još uvijek ne radi ispravno, vratite
sustav na tvornički zadane postavke.
Upotrijebite gumbe na jedinici da vratite sustav
na tvornički zadane postavke.
1 Isključite strujni kabel iz utičnice, ponovno ga
uključite, a zatim uključite sustav.
2 Držeći pritisnut gumb x, pritisnite i držite
?/1 dok se ne prikaže „RESET”.
Brišu se sve postavke koje je unio korisnik kao što su
mrežne postavke, postavljene radio postaje, brojač i sat.
Poruke
Za upite zapišite kôd greške (Cxxx) ako se prikaže
na zaslonu.
OFF TIME NG!:
Početno vrijeme brojača za reprodukciju jednako
je završnom vremenu.
Push STOP!:
Audio player
Pritisnuli ste PLAY MODE za vrijeme
reprodukcije.
CD Over:
Step Full!:
Došli ste do kraja diska pritiskom na M tijekom
reprodukcije ili pauziranja.
Pokušali ste programirati više od 25 pjesama ili
datoteka (koraka).
Data Error:
Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne
može reproducirati na USB uređaju.
Postavke mreže
Error:
Connection Error:
USB uređaj nije prepoznat ili je priključen
nepoznati uređaj.
Sustav se ne može povezati s mrežom.
LOCKED:
Unesene vrijednosti su neispravne ili nevažeće.
Uložnica diska se ne otvara. Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Not in Use:
USB uređaj nije priključen ili je zaustavljena
reprodukcija na priključenom USB uređaju.
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
Not Supported:
Pristupna točka ne podržava WPS-PIN metodu.
No Disc:
U playeru nema diska ili je umetnut disk koji se
ne može reproducirati.
Kućna mreža
No Memory:
Sustav se ne može povezati s odabranim
poslužiteljem.
Memorija koja je odabrana za reprodukciju nema
memorijskog medija utaknutog u USB uređaj.
No Preset (samo DAB/DAB+):
Cannot Connect:
Cannot Get Info:
Nema unaprijed postavljene postaje.
Sustav ne može preuzeti informacije o poslužitelju
ili sadržaju.
No Service (samo DAB/DAB+):
Cannot JOIN:
U vašoj državi ili regiji nije podržano emitiranje
DAB/DAB+ postaja.
Sustav se ne može povezati s funkcijom PARTY.
No Step:
Obrisane su sve programirane pjesme.
Sustav ne može reproducirati audio datoteke zbog
nepodržanog formata ili ograničenja reprodukcije.
No Track:
Cannot START:
Datoteka koja se može reproducirati nije
prebačena s USB uređaja na sustav.
Sustav ne može pokrenuti funkciju PARTY.
Not in Use:
Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne
može reproducirati.
Pokušali ste izvesti određeni postupak u uvjetima
kada taj je postupak zabranjen.
Not Supported:
Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
Rješavanje problema
No Device:
Input Error!:
Cannot Play:
Data Error:
Device Full!:
Više ne možete registrirati nove uređaje na popis
uređaja.
69CR
No Server:
Not Available:
Na mreži ne postoji poslužitelj na koji se sustav
može povezati. Pokušajte osvježiti popis
poslužitelja (str. 40).
• Odabrana usluga nije dostupna.
• Izvodi se radnja koja trenutno nije dostupna.
Not in Use:
No Track:
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
U odabranoj mapi na poslužitelju nema datoteka
koje se mogu reproducirati.
Not Found:
Na poslužitelju nema stavke koja odgovara
ključnoj riječi.
Not in Use:
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
Glazbene usluge
Cannot Connect:
Sustav se ne može povezati s poslužiteljem.
Cannot Get Data:
Sustav ne može preuzeti sadržaj s poslužitelja.
Cannot Play:
Sustav ne može reproducirati uslugu ili postaju
zbog nepodržanog formata ili ograničenja
reprodukcije.
Data Error:
• Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne
može reproducirati.
• Sustav ne prepoznaje podatke na poslužitelju.
Need Software update:
Usluga nije dostupna u trenutnoj verziji softvera
sustava.
Više informacija o ažuriranju softvera potražite
na dolje navedenom web-mjestu:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset:
Za odabrani programski broj nema spremljene
postaje u sustavu.
No Service:
Nema pružatelja usluga.
No Station:
U odabranoj usluzi nema postaja.
70CR
Software Update
Cannot connect:
Prijamnik ne može pristupiti poslužitelju kako
bi preuzeo posljednju verziju softvera. Uđite
u izbornik postavki i ponovno ažurirajte softver
(str. 50).
Cannot download:
Prijamnik nije uspio preuzeti podatke za ažuriranje
za vrijeme ažuriranja softvera. Uđite u izbornik
postavki i ponovno ažurirajte softver (str. 50).
Update Error:
Prijamnik ne može ažurirati softver. Isključite
i ponovno uključite prijamnik. Prijamnik će
pokušati ažurirati softver. Ako se i dalje prikazuje
ista poruka, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Mjere opreza/specifikacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Informacije o ovoj jedinici
• U potpunosti isključite strujni kabel iz zidne utičnice
• Ako ste se spojili na vanjsku mrežu poput interneta
•
•
ako sustav nećete upotrebljavati duži vremenski period.
Prilikom isključivanja jedinice uvijek držite priključak.
Nikada ne vucite za sam kabel.
Ako u jedinicu dospije neki predmet ili tekućina,
isključite jedinicu iz struje i odnesite je na provjeru
u ovlašteni servis prije daljnje uporabe.
Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
•
• Jedinicu nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjesta
•
O stvaranju topline
• Stvaranje topline u jedinici tijekom rada normalno je
•
•
i nije razlog za brigu.
Nemojte dodirivati kućište ako ste jedinicu koristili
dulje vrijeme na visokoj glasnoći jer se možda zagrijalo.
Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na stražnjoj
stani jedinice.
•
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika
na TV prijemniku može magnetski izobličiti. U tom
slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako nema poboljšanja, premjestite
zvučnike dalje od TV prijemnika.
Mjere opreza/specifikacije
•
koja su jako topla, hladna, prašnjava, zaprljana, vlažna,
nedovoljno prozračena ili izložena vibracijama, izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili drugim jarkim izvorima svjetlosti.
Budite pažljivi prilikom postavljanja jedinice na
posebno tretirane površine (npr. ulaštene, nauljene,
polirane) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
Ako unesete jedinicu iz hladnog na toplo mjesto ili ako
je postavljena u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se može
kondenzirati na lećama unutar CD uređaja za
reprodukciju i uzrokovati kvar jedinice. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite jedinicu uključenu približno
pola sata dok vlaga ne ishlapi.
i dopustili ste pristup drugim uređajima, moguć je
neovlašten pristup zlonamjernih pojedinaca, ovisno
o konfiguraciji vaše mreže. Neovlašten pristup može
dovesti do štete poput krivotvorenja podataka. Kako
biste izbjegli taj problem, prije korištenja sustava
trebate učiniti sljedeće:
– Koristite usmjerivač i pravilno ga konfigurirajte.
– Registrirajte opremu koja smije pristupati jedinici.
Zabranjeno je slanje ili ostavljanje proizvoda sa
zaštićenim autorskim pravima na vanjsku mrežu gdje
im mogu pristupiti osobe bez dopuštenja autora prema
zakonu o autorskim pravima.
O DLNA podršci:
Ovaj proizvod dizajniran je sukladno DLNA smjernici
v1.5. Proizvod je komercijaliziran kako bi se dobio
službeni DLNA certifikat. Proizvod se može
nadograditi kako bi se održala povezivost s drugim
uređajima.
Ne bacajte jedinicu
Jedinicu nemojte izlagati snažnim udarcima. To može
uzrokovati kvar jedinice.
O prilagodbi glasnoće
Prilikom premještanja jedinice
Naglo reproduciranje zvuka visoke glasnoće može
uzrokovati oštećenja zvučnika. Stišajte glasnoću zvuka
prije početka reprodukcije.
Nemojte premještati jedinicu s umetnutim CD diskom.
U protivnom može doći do oštećenja CD-a.
Vodite računa o drugima
Prilagodite glasnoću na umjerenu razinu iz obzira prema
susjedima, osobito noću.
Čišćenje kućišta
Jedinicu čistite mekom krpom lagano koju je potrebno
malo navlažiti otopinom blagog sredstva za pranje.
Ne upotrebljavajte abrazivne spužve, prašak za ribanje
ili otapala poput razrjeđivača, alkohola ili benzina.
71CR
Diskovi koji se mogu reproducirati
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
– Audio CD
– CD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3 datoteke)
• Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
– CD-ROM
– CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su snimljeni
• Ova jedinica podržava MP3 format, frekvenciju
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava.
Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji
su usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju glazbene
diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD
standardu i možda se neće reproducirati na ovom
proizvodu.
Napomene o CD diskovima
Napomena o DualDisc diskovima
• Nemojte grepsti površinu diska ili stavljati naljepnice.
• Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni
DVD materijal na jednoj s digitalnim audio materijalom
na drugoj strani. Međutim, s obzirom da strana s audio
materijalom nije sukladna Compact Disc (CD) standardu,
ne jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.
•
•
•
•
72CR
u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu
sukladnom standardu ISO9660 Razine 1/Razine 2
ili Joliet
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u načinu rada
multisession koji nisu dovršeni pomoću
„closing the session”
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili
CD-R/CD-RW snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
CD-R/CD-RW diskovi koji nisu ispravno
finalizirani
Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu
MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3) datoteke
Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvijezda)
Diskovi na kojima se nalazi samoljepljiva traka,
papir ili naljepnice
Posuđeni ili korišteni diskovi s naljepnicama kod
kojih ljepilo izviruje izvan naljepnice.
Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom koja je
ljepljiva na dodir
uzorkovanja od 32, 44,1 ili 48 kHz i brzinu prijenosa
od 32 do 320 kb/s. Ako na ovoj jedinici pokušate
reproducirati disk snimljen drugačijom frekvencijom
uzorkovanja ili brzinom prijenosa, reprodukcija se
može prekinuti, može doći do glasne buke, preskakanja
zvuka ili oštećenja zvučnika.
Ako datoteka na disku ima MP3 nastavak, ali nije MP3
datoteka, jedinica može preskočiti tu datoteku ili može
doći do kvara.
Jedinica ne podržava datoteke snimljene u MP3 Pro
formatu.
U sljedećim uvjetima, stvarno proteklo ili preostalo
vrijeme MP3 datoteke može se razlikovati od
prikazanog vremena.
– Prilikom reprodukcije VBR (varijabilna brzina
prijenosa) MP3 datoteke.
– Prilikom izvođenja operacija brzog pretraživanja
unaprijed ili unatrag.
zvijezda) ne mogu se reproducirati na ovoj jedinici.
U protivnom može doći do oštećenja jedinice.
Prilikom čišćenja diska koristite krpu za brisanje
i obrišite disk od sredine prema rubu. Ako je disk vrlo
prljav, obrišite ga prvo vlažnom krpom, a zatim suhom
krpom. Nemojte čistiti disk benzinom, razrjeđivačem,
komercijalno dostupnim sredstvima za čišćenje ili
antistatičkim sprejevima za gramofonske ploče.
Nemojte ostavljati diskove na toplim mjestima,
uključujući mjesta izložena izravnom sunčevu svjetlu,
blizu izvora topline kao što su dovodi toplog zraka ili
u parkiranim automobilima.
Nemojte koristiti posuđene ili korištene diskove
s naljepnicama koji kojih ljepilo izviruje izvan
naljepnice. U suprotnom postoji mogućnost da se disk
zalijepi za dijelove unutar jedinice i uzrokuje kvar.
Nemojte koristiti komercijalno dostupne diskove za
čišćenje jer mogu uzrokovati kvar jedinice.
Specifikacije
Glavna jedinica
SPECIFIKACIJE O SNAZI AUDIOOPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIJSKO
IZOBLIČENJE:
(Model za korisnike u Sjedinjenim Američkim
Državama)
S opterećenjem od 6 ohma, oba kanala upravljana,
od 120 Hz – 10.000 Hz; nazivna RMS snaga
minimalno 50 W po kanalu, ne više od 10%
ukupnog harmonijskog izobličenja od 250 mW
do nazivne snage.
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bita, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Radijska frekvencija:
2,4 GHz
CD player
Sustav:
Pojačalo
Izlazna snaga (nazivna):
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manja od 44.6 μW
40 vata + 40 vata (6 ohma pri 1 kHz, 1% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
* Ova izlazna snaga izmjerena je na udaljenosti
od 200 mm od površine leće na optičkom čitaču
s otvorom od 7mm.
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna):
Frekvencijski odziv:
50 vata + 50 vata (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
Glazbena izlazna snaga (referentna):
60 vata + 60 vata (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
Australski model:
Izlazna snaga (nazivna):
40 vata + 40 vata (6 ohma pri 1 kHz, 1% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna):
50 vata + 50 vata (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
Ostali modeli:
Izlazna snaga (nazivna):
35 vata + 35 vata (6 ohma pri 1 kHz, 1% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna):
43 vata + 43 vata (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD
(ukupno harmonijsko izobličenje))
20 Hz – 20 kHz
Omjer signal – šum:
Mjere opreza/specifikacije
Europski modeli:
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Više od 90 dB
Dinamički raspon:
Više od 90 dB
Tuner
AM tuner:
Raspon namještanja:
Europski model:
531 kHz – 1.602 kHz (s intervalom namještanja
od 9 kHz)
Ostali modeli:
530 kHz – 1.710 kHz (s intervalom namještanja
od 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (s intervalom namještanja
od 9 kHz)
Antena:
AM antena u obliku petlje
73CR
Međufrekvencija:
Frekvencija
Oznaka
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
DAB/DAB+ tuner (samo
CMT-G2BNiP):
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
FM stereo, DAB/FM superheterodini tuner
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
Antena:
239,200 MHz
13F
400 kHz
FM tuner:
FM stereo, FM superheterodini tuner
Raspon namještanja:
87.5 MHz – 108.0 MHz (korak od 50 kHz)
Antena:
FM antenski kabel
Priključnice antene:
75 ohma, nebalansirano
Međufrekvencija:
200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Frekvencijski raspon
DAB/FM antenski kabel
Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III)
74CR
iPhone/iPod
Frekvencija
Oznaka
Kompatibilni iPod i iPhone modeli:
174,928 MHz
5A
Potražite na stranici 76.
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
USB odjeljak
180,064 MHz
5D
Podržane brzine prijenosa:
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s,
VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kbit/s – 320 kbit/s
187,072 MHz
6D
Frekvencije uzorkovanja:
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Zvučnik
Sustav zvučnika:
Dvosmjerni sustav zvučnika, bas refleksni
Zvučnici:
Niskotonac 130 mm, konusni
Visokotonac 25mm, kupolasti
Nazivna impedancija:
6 ohma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 160 mm × 270 mm × 252 mm
Težina:
Približno 3,8 kg po zvučniku
Ulazi/izlazi
FM antenske priključnice:
75 ohma, nebalansirano
DAB/DAB+ antenska priključnica:
75 ohma, F ženska
AUDIO IN (RCA):
Osjetljivost 700 mV, impendancija 47 kiloohma
SPEAKERS:
Za zvučnike impendancije 6 ohma – 16 ohma
(USB) priključnica:
Tip A, maksimalna struja 1 A
NETWORK
priključnica:
10BASE-T/100BASE-TX
Zahtjevi napajanja:
Europski modeli:
AC 220 V – 230 V, 50/60 Hz
Australski model:
AC 230 V – 240 V, 50/60 Hz
Ostali modeli:
AC 220 V – 230 V, 50/60 Hz
Mjere opreza/specifikacije
Općenito
Potrošnja energije:
50 W
Dimenzije (Š/V/D) (bez zvučnika):
Približno 220 mm × 141 mm × 335 mm
Težina (bez zvučnika):
Približno 5,6 kg
Isporučena dodatna oprema:
Potražite na stranici 10.
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti.
• Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,5 W
75CR
iPod/iPhone modeli kompatibilni s ovim
sustavom
Na ovoj jedinici možete koristiti sljedeće modele iPod i iPhone uređaja. Ažurirajte svoj iPod/iPhone uređaj
najnovijim softverom prije nego ga počnete koristiti.
76CR
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacije
iPod touch
2. generacije
iPod touch
1. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacije
(kamera)
iPod nano
4. generacije
(video)
iPod nano
3. generacije
(video)
iPod nano
2. generacije
(aluminijski)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Rječnik
AAC
LAN
Pružatelj internetskih usluga
Skraćenica za Advanced Audio
Coding. To je standard za
kompresiju audio datoteka koji je
odredila MPEG (Motion Picture
Experts Group), radna skupina ISO
(International Organization for
Standardization)/IEC (International
Electrotechnical Commission).
Skraćenica za Local Area Network.
LAN je općenit naziv za mreže
postavljene za komunikaciju između
uređaja, uključujući računala, pisače
i faks uređaje u relativno malim
područjima kao što su uredi i zgrade.
Tvrtka koja nudi uslugu povezivanja
na internet.
Bajt
Brzina prijenosa (bit rate)
Brzina prijenosa je mjera za količinu
podataka izražena u bitovima po
sekundi b/s.
DLNA
Skraćenica za Digital Living Network
Alliance. DLNA je neprofitna
organizacija koja uspostavlja
smjernice dizajna za digitalne
sadržaje koji se dijele putem mreža.
Dodatne pojedinosti potražite u:
http://www.dlna.org/home/
DNS
Skraćenica za Domain Name System.
Poslužitelj koji prevodi nazive
domena u IP adrese ili IP adrese
u nazive domena. DNS se identificira
pomoću IP adrese. Naziva se
i „DNS server”.
IP adresa
IP adresa obično se sastoji od četiri
grupe koje sadrže do tri znamenke,
a razdvojene su točkom (kao npr.
192.168.239.1). Svi uređaji na mreži
moraju imati IP adresu.
Skraćenica za Media Access Control
adresu. To je identifikacijski naziv
dodijeljen svim mrežnim uređajima.
Svaki uređaj ima vlastitu adresu i ne
postoje dvije iste adrese. MAC adresa
može biti potrebna prilikom
identificiranja određenog uređaja
(poput DLNA poslužitelja).
MP3
Skraćenica za MPEG 1 Audio
Layer-3. To je standard za
kompresiju audio datoteka koji je
odredila MPEG (Motion Picture
Experts Group), radna skupina ISO
(International Organization for
Standardization). Omogućuje
komprimiranje audio datoteka na
približno 1/10 veličine podataka
u odnosu na standardni kompaktni
disk. Budući da je MP3 algoritam
za kodiranje javan, postoje razni
enkoderi/dekoderi koji su sukladni
s ovim standardom. Zbog toga se
MP3 standard često koristi
u informatici.
Mrežni ključ (sigurnosni ključ)
Enkripcijski ključ koji ograničava
uređaje s kojima se može uspostaviti
komunikacija. Koristi se za
omogućavanje više razine sigurnosti
za uređaje koji komuniciraju putem
bežičnog LAN usmjerivača/
pristupne točke.
Proxy
Skraćenica za Service Set IDentifier.
Naziv za određenu pristupnu točku
unutar IEEE 802.11 bežičnog LAN-a.
Za spajanje pomoću pristupne točke
mora se postaviti uređaj klijent
s istim SSID nazivom. SSID može
sadržavati najviše do 32 znaka.
Najčešće se koristi i mrežni ključ radi
bolje sigurnosti. U tom slučaju, nije
moguće uspostaviti vezu osim ako
SSID ne odgovara mrežnom ključu.
Usmjerivač
Uređaj koji povezuje mreže,
konvertira protokole i adrese svake
mreže. Usmjerivač je potreban
prilikom spajanja više od jednog
mrežnog uređaja na internet. Termin
„usmjerivač” može se odnositi na
bilo koji od tih uređaja.
WEP
Mjere opreza/specifikacije
Jedna od osnovnih jedinica za
izražavanje digitaliziranih podataka
na računalima. Digitalizirani podaci
najčešće se izražavaju binarnim
znamenkama (nule i jedinice). Jedna
jedinica podataka iznosi jedan bit.
Jedan bajt sastoji se od osam bitova.
MAC adresa (MAC Address)
SSID
Skraćenica za Wired Equivalent
Privacy. Enkripcijski ključ korišten
u bežičnim LAN mrežama. WEP je
IEEE standard zasnovan na
kriptografiji RC4 algoritmom
i koristi se za zaštitu IEEE 802.11b
bežičnih mreža. Tijekom prijenosa
poruke između bežične LAN
pristupne točke i uređaja klijenta,
uređaj pošiljatelj kriptira podatke,
a primatelj ih dekriptira.
Oba uređaja, da bi došlo do
komunikacije, moraju imati
zajednički kodni ključ koji se naziva
„WEP ključ”. Razina enkripcije
označava se brojem bitova ključa
(npr. 64 bita ili 128 bitova). Što je
broj bitova viši, viša je i razina
sigurnosti.
Program ili poslužitelj koji
računalima pruža pristup internetu
unutar vatrozida ili brže preuzimanje
web-mjesta.
77CR
WMA
Skraćenica za Windows Media
Audio. WMA je tehnologija
komprimiranja zvuka koju je razvila
tvrtka Microsoft Corporation. WMA
omogućuje komprimiranje audio
datoteka na približno 1/22 veličine
podataka u odnosu na standardni
kompaktni disk.
WPA
Skraćenica za Wi-Fi Protected
Access. Enkripcijski standard za
bežične LAN mreže kojeg je kreirao
savez Wi-Fi Alliance kako bi ispravio
niz ozbiljnih sigurnosnih problema
u WEP sustavu. Osim naziva mreže
(SSID) i enkripcijskog ključa (WEP),
ovaj protokol koristi okruženje za
autorizaciju korisnika koje se naziva
„EAP” (Extensible Authentication
Protocol) i protokol „TKIP”
(Temporal Key Integrity Protocol)
koji automatski ažurira enkripcijski
kôd u redovitim intervalima radi
poboljšanja sigurnosti.
WPA2
Skraćenica za Wi-Fi Protected
Access 2. Enkripcijski standard za
bežične LAN mreže. Poboljšana
verzija WPA standarda koju je
kreirao savez Wi-Fi Alliance. Ovaj
standard koristi AES (Advanced
Encryption Standard) kriptografiju
radi pružanja bolje zaštite od WPA
standarda.
WPS
Skraćenica za Wi-Fi Protected Setup.
Standard za bežične mreže kojeg
je kreirao savez Wi-Fi Alliance
i dozvoljava jednostavno postavljanje
bežične mreže. Dostupne su metode
pritiska tipke i PIN koda.
78CR
Pojmovi vezani uz
DAB (Digital Audio
Broadcasting) (samo
CMT-G2BNiP)
Dynamic label segment
Tekstualni podaci koji se odašilju
za svaki kanal ili uslugu.
Oznaka programskog paketa
DAB omogućava prijenos većeg
broja digitalnih radio kanala pomoću
jednog radijskog prijenosa ili
frekvencije. Skupina kanala poslanih
na ovaj način naziva se „programski
paket”, a naziv takve skupine je
„oznaka programskih paketa”.
Oznaka usluge
Naziv pojedinačnog digitalnog radio
kanala ili usluge.
Kazalo
A
I
O
AAC 77
Abecedno pretraživanje 54
AirPlay 48
Audio format 35, 41
Automatsko stanje
mirovanja 21
Ažuriranje 50
Opcije izbornika 15
Opcije popisa 15
Bežična LAN antena 19
Bežična mreža 23
Traži 23
Brojač 59
Brojač za reprodukciju 60
Tempirano isključivanje 59
Brojač za reprodukciju 60
Indikator stanja mirovanja
Boja 11
Neuobičajeno ponašanje
sustava 62
Informacije na zaslonu 61
Internet 43
IP adresa 24, 27, 77
iPod/iPhone 19, 34
Kompatibilni modeli 76
Priključne stanice
s adapterom 19
Punjenje 34
Slušanje 34
Isporučena dodatna oprema 10
Izvori zvuka
Dostupno 8
C
J
CD 29
Jačina signala bežične LAN
mreže 19
B
DAB antenski kabel 17
DAB tuner 31
Daljinski upravljač 12
Default Gateway 24, 27
Dijelovi i kontrole 11
DLNA 8
DNS 77
Dopuštenje automatskog
pristupa 56
F
Fiksna IP adresa 24, 27
FM antenski kabel 17
FM tuner 31
Funkcija Home Network 37
Dodatne postavke mreže 55
Postavljanje poslužitelja 37
Slušanje 41
G
Glazbene usluge 43
Izbornik opcija 44
Memorirana stranica 44
K
Ključna riječ 54
M
MAC adresa (MAC Address) 77
Memorirana postaja
Tuner 32
Memorirana stranica
Glazbene usluge 44
Mjere opreza 71
MP3 29
Mreža u stanju mirovanja 55
N
Način namještanja 31
Način reprodukcije 52
Nasumična reprodukcija 29, 36,
42, 52
Naziv jedinice
Promjena naziva 57
Naziv mreže 23
Niski tonovi 58
PARTY STREAMING 46
Dodatna postavka 57
Pridružite se 47
Start 46
Pločice zvučnika 18
Ponavljanje reprodukcije 29, 35,
42, 52
Popis poslužitelja
Delete 40
Refresh 40
Poslužitelj 37
Audio format 41
Delete 40
Popis 40
Refresh 40
Slušanje 41
Windows 7 37
Windows Vista/XP 39
Postavke
Brojač 59
Dodatne postavke mreže 55
Dopuštenje automatskog
pristupa 56
Mrežna veza 22
Poslužitelj 37
Sat 20
Windows 7 37
Windows Vista/XP 39
Zaslon 61
Zvuk 58
Postavke mreže 22
Bežično 23
Dodatne postavke 55
Način povezivanja 22
Provjera 55
Žičano 26
Mjere opreza/specifikacije
D
P
79CR
Priključivanje
Antena 16, 17
AUDIO IN 51
Bežično 23
DLNA 8
Kabel za napajanje 16, 17
Kabeli zvučnika 16, 17
Kućna mreža 22
Mrežni kabel 18
Priključne stanice s adapterom
za iPod i iPhone 19
Žičano 26
Priključivanje jedinice 16
Pristupna točka 23
Programirana reprodukcija 29,
36, 52
Proxy poslužitelj 24, 27, 77
R
Registracijski kod 45
Rješavanje problema 62
Ručno postavljanje
IP adresa 24, 27
Pristupna točka 25
Proxy poslužitelj 24, 27
S
Sat 20
Sigurnosni ključ 77
SSID 23, 77
Stvaranje programa 53
T
Tempirano isključivanje 59
Tuner 31
DAB Initial Scan 33
Memorirana postaja 32
Slušanje 31
U
Unos znakova 14
Uređivanje
Popis poslužitelja 40
Popis uređaja 56
USB uređaj 35
V
Visoki tonovi 58
80CR
W
Wake-on-LAN 41
Web-mjesto podrške 62
WEP 77
Windows 7 37
Windows Media Player 11 39
Windows Media Player 12 37
Windows Vista/XP 39
WMA 78
WPA 78
WPA2 78
WPS 25, 78
PIN kod 26
Pritisnite gumb 25
Z
Značajke 8
Zvučni efekt 58
Ž
Žičana mreža 26
Zaštitni znakovi itd.
• PARTY STREAMING i PARTY STREAMING logotip
zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
• VAIO i VAIO Media registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti
imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
•
•
•
•
•
i Windows Media registrirani su zaštitni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran
u SAD-u i drugim državama.
iPhone je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
„Made for iPod” i „Works with iPhone” znači da je
elektronička oprema osmišljena za spajanje s uređajima
iPod ili iPhone i tvrtka Apple potvrdila je da odgovara
njezinim standardima.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima.
„
” oznaka je saveza Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™
•
•
•
•
•
•
Mjere opreza/specifikacije
•
zaštitni su znakovi, uslužni znakovi ili certifikacijske
oznake udruženja Digital Living Network Alliance.
Wake-on-LAN zaštitni je znak tvrtke International
Business Machines Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju
je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju
u ovom dokumentu općenito su registrirani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi pripadajućih proizvođača.
U ovom priručniku, Microsoft Windows XP Home
Edition, Microsoft Windows XP Professional and
Microsoft Windows XP Media Center Edition nazivaju
se Windows XP.
U ovom priručniku, Microsoft Windows Vista Home
Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium,
Microsoft Windows Vista Business and Microsoft
Windows Vista Ultimate nazivaju se Windows Vista.
U ovom priručniku Microsoft Windows 7 Starter,
Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft
Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7
Ultimate nazivaju se Windows 7.
Oznake ™ i ® izostavljene su u ovom priručniku.
81CR
UGOVOR O LICENCIJI KRAJNJEG KORISNIKA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
Pažljivo pročitajte ugovor u nastavku prije nego počnete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY (kako je definirano
u nastavku). Korištenjem SOFTVERA TVRTKE SONY potvrđujete da prihvaćate odredbe ovog ugovora. U slučaju da
se ne slažete s odredbama, nemate ovlaštenja za korištenje SOFTVERA TVRTKE SONY.
VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj Ugovor krajnjeg korisnika licence („EULA”) predstavlja pravni sporazum
između vas i tvrtke Sony Corporation („SONY”), proizvođača vašeg Sony hardverskog uređaja („PROIZVOD”) te
davatelja licence za SOFTVER TVRTKE SONY. Cjelokupan softver tvrtke Sony i softver treće strane (osim softvera sa
zasebnom licencom) koji se isporučuje s PROIZVODOM te sva ažuriranja i nadogradnje softvera u ovom ugovoru
nazivaju se „SOFTVER TVRTKE SONY”. SOFTVER TVRTKE SONY smijete koristiti samo s PROIZVODOM.
Korištenjem SOFTVERA TVRTKE SONY pristajete se pridržavati uvjeta ovog EULA. U slučaju da se ne slažete
s odredbama EULA, tvrtka SONY vam neće izdati licencu za SOFTVER TVRTKE SONY. U tom slučaju nemate pravo
koristiti SOFTVER TVRTKE SONY.
LICENCA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
SOFTVER TVRTKE SONY zaštićen je zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima o autorskim
pravima te ostalim zakonima i sporazumima o intelektualnom vlasništvu. SOFTVER TVRTKE SONY se licencira, a ne
prodaje.
ODOBRENJE LICENCE
Vlasnik svih naslova, autorskih prava i ostalih prava na SOFTVER TVRTKE SONY jest tvrtka SONY ili odnosni davatelji
licence. EULA vam daje ovlaštenje da koristite SOFTVER TVRTKE SONY isključivo u osobne svrhe.
OPIS ZAHTJEVA, OGRANIČENJA, PRAVA I LIMITA
Ograničenja. Ne smijete kopirati, mijenjati, obavljati funkcionalnu analizu softvera, dekompilirati ili rastavljati
SOFTVER TVRTKE SONY, u cijelosti ili djelomično.
Odvajanje komponenti. SOFTVER TVRTKE SONY licencira se kao jedan proizvod. Nije ga moguće razdvojiti na
sastavne dijelove.
Korištenje na jednom PROIZVODU. SOFTVER TVRTKE SONY smijete koristiti samo s jednim PROIZVODOM.
Iznajmljivanje. SOFTVER TVRTKE SONY ne smijete iznajmljivati.
Prijenos softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava utvrđena ovim EULA samo ako se SOFTVER TVRTKE SONY
prenosi zajedno i kao dio PROIZVODA, pod uvjetom da ne zadržite kopije te da prenesete cjelokupan SOFTVER
TVRTKE SONY (uključujući, ali bez ograničenja na sve kopije, sastavne dijelove, medije, priručnike s uputama, ostale
tiskane materijale, dokumente u elektroničkom obliku, diskove za oporavljanje i ovaj EULA) te da primatelj pristane na
odredbe iz ovog EULA.
Prekid. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj EULA u slučaju da se ne
pridržavate njegovih odredbi. U tom slučaju, ako to traži tvrtka SONY, morate poslati PROIZVOD na adresu
koju je odredila tvrtka SONY, a tvrtka SONY će vam poslati natrag PROIZVOD čim se s njega ukloni SOFTVER
TVRTKE SONY.
Povjerljivost. Pristajete držati povjerljivima informacije sadržane u SOFTVERU TVRTKE SONY koje nisu poznate
javnosti te da takve informacije nećete otkrivati ostalima bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke SONY.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER TVRTKE SONY ne tolerira pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za korištenje ili preprodaju
kao oprema za internetsku kontrolu u opasnim okolišima koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova, primjerice za korištenje
u nuklearnim postrojenjima, za navigaciju zrakoplova ili u komunikacijskim sustavima, u kontroli zračnog prometa, kod
uređaja za održavanje na životu ili sustava oružja, u situacijama u kojima bi kvar SOFTVERA TVRTKE SONY mogao
dovesti do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih ozljeda ili oštećenja okoliša („Aktivnosti visokog rizika”). Tvrtka SONY i njeni
dobavljači odriču se jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, na prikladnost za Aktivnosti visokog rizika.
82CR
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
Ovime izričito priznajete i pristajete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER TVRTKE
SONY isporučuje se „U TRENUTNOM STANJU” bez jamstva, a tvrtka SONY, njeni dobavljači i davatelji licence SONY
(samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim nazivom, „SONY”) ODRIČU SE JAMSTVA, IZRIČITOG ILI
PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE MOŽE JAMČITI DA SU FUNKCIJE SADRŽANE
U SOFTVERU TVRTKE SONY BEZ POGREŠAKA ILI DA ĆE BITI U SKLADU S VAŠIM ZAHTJEVIMA. NADALJE,
TVRTKA SONY NE MOŽE JAMČITI DA ĆE RAD SOFTVERA TVRTKE SONY BITI ISPRAVLJEN. OSIM TOGA,
TVRTKA SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA KORIŠTENJE ILI REZULTATE KORIŠTENJA SOFTVERA TVRTKE
SONY U POGLEDU ISPRAVNOSTI, PRECIZNOSTI ILI POUZDANOSTI SOFTVERA. NITI JEDNA USMENA ILI
PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK TVRTKE
SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
U NEKIM DRŽAVAMA NIJE MOGUĆE IZUZETI JAMSTVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU I U TOM SLUČAJU
SE GORE NAVEDENI IZUZETAK NE ODNOSI NA VAS.
Bez ograničenja na gore navedeno, posebno se navodi da SOFTVER TVRTKE SONY nije dizajniran ili namijenjen za
korištenje s bilo kojim drugim proizvodom, osim s PROIZVODOM. Tvrtka SONY ne jamči da SOFTVER TVRTKE
SONY neće oštetiti bilo koji proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste stvorili vi ili treća strana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
IZVOZI
Ako SOFTVER TVRTKE SONY koristite ili prenosite u državu u kojoj ne stanujete, morate se pridržavati odgovarajućih
zakona i propisa koji se odnose na izvoz, uvoz i carinu.
MJERODAVNO PRAVO
Ovaj EULA je sastavljen, reguliran, tumačen te se primjenjuje u skladu s japanskim zakonima, bez obzira na moguće
sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog EULA rješavaju se isključivo i u nadležnosti su sudova u Tokiju
u Japanu, a vi i tvrtka SONY ovime potvrđujete nadležnost tih sudova. VI I TVRTKA SONY ODRIČETE SE PRAVA
NA SUĐENJE S POROTOM U VEZI SVIH PITANJA KOJA MOGU NASTATI U VEZI S OVIM EULA.
Mjere opreza/specifikacije
TVRTKA SONY, NJENI DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCE SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim
nazivom, „SONY”) NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA SOFTVERA
TVRTKE SONY KOJA NASTAJU KAO REZULTAT ILI SE TEMELJE NA KRŠENJU IZRIČITOG ILI
PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, KRŠENJU ODREDBI UGOVORA, NEMARU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI
DRUGIM ZAKONIMA. TAKVA OŠTEĆENJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PROIZVODA ILI
POVEZANE OPREME, KVAR I VRIJEME KORIŠTENJA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI TVRTKA SONY BILA
UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVOG OŠTEĆENJA. U SVAKOM SLUČAJU, ODGOVORNOST TVRTKE
SONY PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG EULA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE
STVARNO PLAĆEN I MOŽE SE DODIJELITI SOFTVERU TVRTKE SONY.
SALVATORNA KLAUZULA
U slučaju da bilo koji dio ovog EULA nije valjan ili se ne može provesti u djelo, ostali dijelovi i dalje ostaju valjani.
U slučaju da imate pitanja u vezi s ovim EULA ili ograničenim jamstvom koje je navedeno u ugovoru, možete se obratiti
tvrtki SONY pismenim putem na adresu navedenu u jamstvenoj kartici koja je uključena u paket proizvoda.
83CR
©2011 Sony Corporation
4-299-598-11(1) (CR)
Download PDF