Sony | CMT-G2BNIP | Sony CMT-G2BNiP Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-299-599-11(1) (CR)
Micro HI-FI Component System (Sustav komponenti Mikro HI-FI)
CMT-G2NiP/G2BNiP
Priručnik za brzo postavljanje
2
Priključivanje sustava na kućnu
mrežu
Način skeniranja pristupne točke opisana je u ovom priručniku.
Pojedinosti o načinima povezivanja u mrežu osim načina skeniranja pristupne točke
 „Povezivanje sustava u kućnu mrežu” u Uputama za rad
za bežične mreže i usluge pristupa internetu
Ovaj priručnik za brzo postavljanje objašnjava kako spojiti CMT-G2NiP/G2BNiP mikro HI-FI
sustav komponenti na bežičnu kućnu mrežu te kako koristiti funkcije koje se mogu koristiti putem
bežične mreže.
1
2
1 Pritisnite  (napajanje) za uključivanje sustava.
2 Odaberite HOME NETWORK, MUSIC SERVICES ili AirPlay
kao funkciju.
6
Glazbene usluge
Ako se ne pojavi zaslon za postavljanje mreže, pritisnite OPTIONS.
Pritisnite / da biste odabrali „Network”, a zatim pritisnite ENTER.
Odaberite „Settings”, a zatim pritisnite ENTER.
Poslužitelj (računalo)
Emitirajte zvučni sadržaj
3 Odaberite „Wireless LAN Settings”, a zatim pritisnite
ENTER.
2-9
Ako se prikaže „Change Setting?”, odaberite „OK”.
4 Odaberite „Access Point Scan”, a zatim pritisnite ENTER.
DLNA player
Reproducirajte zvučni
sadržaj koji je spremljen
na poslužitelju (računalu)
Kućna mreža
5 S popisa odaberite željenu mrežu (SSID), a zatim
pritisnite ENTER.
6 Unesite sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ),
a zatim pritisnite ENTER.
Bežični LAN usmjerivač/
pristupna točka
Prema zadanim postavkama, sigurnosni ključ prikazuje se kao„*****”.
Uzastopno pritišćite DISPLAY kako biste šifrirali ili otkrili sigurnosni ključ.
 Uzastopno pritišćite CHARACTER kako biste odabrali vrstu znaka

Slušanje glazbenih usluga
(odaberite „abc” za unos malih slova, „ABC” za velika slova i „123”
za brojeve).
Možete slušati razne glazbene usluge na internetu.
Slušanje glazbe pohranjene na poslužitelju (računalu)
 Pritisnite odgovarajuće brojčane/tekstualne gumbe za unos željenih


Možete slušati zvučni sadržaj koji je spremljen na poslužitelju (računalu) koje
podržava DLNA standarde putem vaše kućne mreže.
znakova, a zatim pritisnite  za premještanje pokazivača u sljedeći
položaj za unos.
 Pritisnite ENTER kako biste spremili tekstualni niz.
7 U postavci IP odaberite „Auto”, a zatim pritisnite ENTER.
8 U postavci proxy odaberite „Do Not Use”, a zatim
©2011 Sony Corporation
pritisnite ENTER.
1
9 Odaberite „OK”, a zatim pritisnite ENTER.
Ako se prikaže „Complete!”, pritisnite ENTER.
Prije korištenja sustava
Umetnite baterije u daljinski upravljač.
Napomena
U slučaju da vaša mreža nije osigurana šifriranjem (pomoću sigurnosnog ključa),
u 6. koraku ne prikazuje se zaslon za postavljanje sigurnosnih postavki.
R6 (vel. AA)  2
3
Priključite kabel za napajanje i kabele zvučnika.
Slušanje glazbenih usluga
Možete slušati razne glazbene usluge na internetu.
Pojedinosti i dodatne informacije o glazbenim uslugama
 http://www.sony.net/audio/musicservices
Kabeli zvučnika
Do zvučnika
Do zidne
utičnice
Kabel za napajanje
Crna ()
Crna ()
Provjerite sljedeće informacije
Sustav će od vas zatražiti da odaberete ili unesete sljedeće informacije kada postavljate postavke mreže.
Najprije provjerite sljedeće informacije i zapišite ih u predviđeni prostor u nastavku.
Naziv mreže (SSID)*:
Sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ)*:
*Ove informacije trebale bi biti navedene na naljepnici na vašem bežičnom LAN usmjerivaču ili pristupnoj točki,
u priručniku za rad, u podacima koje pruža davatelj internetskih usluga ili ih možete saznati od osobe koja je postavila
bežičnu mrežu.
Sljedeći koraci objašnjavaju kako odabrati „vTuner” kao primjer glazbenih usluga
na internetu.
1
1 Pritisnite MUSIC SERVICES.
Prikazuje se popis pružatelja usluga na koje se sustav može spojiti.
2 Odaberite „vTuner”, a zatim pritisnite ENTER.
3 Odaberite mapu ili postaju koju želite, a zatim pritisnite
ENTER.
2-3
 Pritisnite / da biste odabrali stavku.
 Pritisnite ENTER za odlazak na sljedeći direktorij ili za slušanje postaje.
 Pritisnite BACK za povratak na prethodni direktorij.
4
Slušanje glazbe pohranjene
na poslužitelju (računalu)
Možete slušati zvučni sadržaj koji je spremljen na poslužitelju (računalu) koje podržava DLNA standarde
putem vaše kućne mreže.
Prvo trebate postaviti poslužitelj (računalo). Ako naiđete na poteškoće dok je sustav spojen na mrežu,
provjerite status i postavke mreže.
Pojedinosti o postavkama poslužitelja za poslužitelje koji ne koriste Windows 7, Windows Vistu ili
Windows XP
 Priručnici za rad ili pomoć pri radu s poslužiteljima itd.
Ako koristite Windows Vista/XP
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se postavlja Windows Media Player 11 instaliran na sustavu
Windows Vista/XP*.
*Microsoft Windows Media Player 11 nije tvornički instaliran na operacijskom sustavu Windows XP. Pristupite webmjestu tvrtke Microsoft, preuzmite program za instaliranje i instalirajte Windows Media Player 11 na svoje računalo.
Pojedinosti o korištenju Windows Media Playera 11
 Pomoć za Windows Media Player 11
 Idite na [Start/Start] – [All Programs/Svi programi].
 Odaberite [Windows Media Player/Windows Media Player].
 Odaberite [Media Sharing.../Zajedničko korištenje medijskih sadržaja...] iz izbornika
[Library/Biblioteka].
Ako koristite operacijski sustav Windows XP, idite na korak .
 Kada je prikazano
Savjeti
 DLNA je skraćenica za Digital Living Network Alliance. To je naziv organizacije koja donosi smjernice
(DLNA smjernice), a ujedno i naziv načina koji omogućava uređajima unutar kućanstva da dijele digitalne sadržaje
(poput glazbenih datoteka, slika itd.) preko kućne mreže.
 Prilikom provjere postavki i statusa mreže, pritisnite OPTIONS, a zatim odaberite „Network” – „Information” –
željenu postavku iz izbornika.
Postavljanje poslužitelja (računala)
, odaberite [Networking.../
Rad s mrežom...].
Prikazuje se prozor [Network and Sharing Center/Centar za
mreže i zajedničko korištenje].
 Odaberite [Prilagodi].
Prikazuje se prozor [Set Network Location/Postavljanje
mrežnog mjesta].
Ako koristite Windows 7
U ovom poglavlju objašnjeno je kako postaviti tvornički instaliran Windows Media Player 12 za operacijski
sustav Windows
Pojedinosti o korištenju Windows Media Playera 12
 Pomoć za Windows Media Player 12
 Kliknite [Private/Privatno] i odaberite [Next/Dalje].
 Idite na [Start/Start] – [Control panel/Upravljačka ploča].
 Odaberite [View network status and tasks/Prikaz mrežnog stanja i zadataka] u [Network and
Internet/Mreža i Internet].
Prikazuje se prozor [Network and Sharing Center/Centar za mreže i zajedničko korištenje].
Napomena
Ako se željena stavka ne pojavi na zaslonu, pokušajte promijeniti vrstu prikaza Upravljačke ploče.
 Odaberite [Public network/Javna mreža] u [View your active
networks/Prikaz aktivnih mreža].
Prikazuje se prozor [Set Network Location/Postavljanje
mrežnog mjesta].
Ako se ne prikazuje zaslon [Public network/Javna mreža],
idite na korak .
 Odaberite [Home network/Kućna mreža] ili [Work network/Mreža na radnom mjestu] u skladu
s okruženjem u kojem se koristi sustav.
 Slijedite upute prikazane na zaslonu u skladu s okruženjem u kojem se koristi sustav.
Kada završite s postavkama, potvrdite da je stavka u [View your active networks/Prikaz aktivnih
mreža] promijenjena u [Home network/Kućna mreža] ili [Work network/Mreža na radnom mjestu]
u prozoru [Network and Sharing Center/Centar za mreže i zajedničko korištenje].
 Odaberite [Change advanced sharing settings/Promjena
naprednih postavki zajedničkog korištenja].
 Potvrdite da je [Location type/Vrsta mjesta] promijenjena u [Private/Privatno] i odaberite
[Close/Zatvori].
 Potvrdite da se u prozoru [Network and Sharing Center/Centar za mreže i zajedničko korištenje]
prikazuje [(Private network)/(Privatna mreža)] i zatvorite prozor.
 Ako polje [Share my media/Dopusti zajedničko korištenje
mojih multimedijskih datoteka] u prozoru [Media Sharing/
Zajedničko korištenje medijskih sadržaja] koji se prikazuje
u koraku  nije označeno, označite [Share my media/
Dopusti zajedničko korištenje mojih multimedijskih
datoteka], a zatim odaberite [OK/U redu].
Prikazuje se popis uređaja koji se mogu povezati.
 Odaberite [Settings.../Postavke...] koje se pojavljuju pored [Share my media to:/Dopusti zajedničko
korištenje mojih multimedijskih datoteka s:].
 Označite [Allow new devices and computers automatically/Automatski dopusti nove uređaje
i računala] i odaberite [OK/U redu].
Napomena
Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite da se sustav može povezati s poslužiteljem i reproducirati audio sadržaj
pohranjen na poslužitelju.
Reprodukcija glazbe pohranjene na poslužitelju (računalu)
 Odaberite [Choose media streaming options.../
1
1 Pritisnite HOME NETWORK.
2 Odaberite poslužitelj na koji se želite povezati, a zatim
pritisnite ENTER.
Odabir mogućnosti emitiranja medijskih sadržaja...]
u [Media streaming/Emitiranje medijskih sadržaja].
2-4
2
Kada se ne prikaže popis poslužitelja, pritisnite OPTIONS i odaberite
„Refresh”.
3 Odaberite stavku (popis pjesama, album, mapu itd.)
koju želite reproducirati, a zatim pritisnite ENTER.
Ako se pojavi druga stavka, ponovite 3. korak dok se ne pojavi stavka
koju želite.
4 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati, a zatim
 Ako se [Media streaming is not turned on/Emitiranje medijskih sadržaja nije uključeno] pojavi
u prozoru [Media streaming options/Mogućnosti emitiranja medijskih sadržaja], odaberite
[Turn on media streaming/Uključi emitiranje medijskih sadržaja].
 Odaberite [Allow All/Dopusti sve].
Otvara se prozor [Allow All Media Devices/Dopusti sve
medijske uređaje]. Ako su svi uređaji u lokalnoj mreži
postavljeni na [Allowed/Dopušteno], odaberite [OK/U redu]
i zatvorite prozor.
 Odaberite [Allow all computers and media devices/Dopusti sva računala i medijske uređaje].
 Odaberite [OK/U redu] za zatvaranje prozora.
pritisnite ENTER.
Korištenje funkcije AirPlay
Na svojoj mreži možete reproducirati zvučni sadržaj na iOS uređajima poput iPhonea, iPada, iPod toucha
ili na servisu iTunes.
Potražite „Korištenje funkcije AirPlay” u uputama za rad.
Rješavanje problema
Rješenja za uobičajene probleme i detalji poruka o pogreškama
 „Rješavanje problema” u Uputama za rad
Web-mjesta korisničke podrške
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Oceaniji: http://www.sony-asia.com/support
Download PDF