Sony | CMT-FX200 | Sony CMT-FX200 FX200 Mikro Hi-Fi s USB priključkom Upute za upotrebu

4-178-506-11(2)
Mikro Hi-Fi
komponentni sustav
Upute za uporabu
CMT-FX205/FX200
©2010 Sony Corporation
http://www.sony.net/
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, kao
što su upaljene svijeće.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju te
nemojte stavljati na njega predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze. Nemojte postavljati uređaj u
skučen prostor, kao što je polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu
zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu
uređaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se
izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod
povećava opasnost od ozljede očiju.
Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova oznaka nalazi se na stražnjoj strani izvana.
Napomena za
korisnike: sljedeća
informacija vrijedi
samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima se
primjenjuju EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
2
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Odlaganje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD
materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal
na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio
materijalom ne odgovara Compact Disc (CD)
standardu, ne može se jamčiti reprodukcija na ovom
uređaju.
Glazbeni diskovi kodirani za zaštitu
autorskih prava
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova
koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U
posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju
različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite
autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od
tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se
neće reproducirati na ovom uređaju.
Napomena o licencama i zaštitnim
znakovima
99MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
99Svi ostali zaštićeni nazivi i registrirani zaštićeni
nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki. U ovom
priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
3
Uređaj
Uporaba daljinskog upravljača
Pomaknite i skinite pokrov pretinca za baterije te
umetnite dvije baterije R6 (veličina AA), prvo stranom
, pazeći na oznake polova.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
99Uz normalnu uporabu, baterije će trajati približno šest mjeseci.
99Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili
različite vrste baterija.
99Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje
zbog curenja elektrolita i korozije.
Kod prenošenja sustava
1 Izvadite disk kako biste zaštitili CD mehanizam.
2 Pritisnite / (napajanje) A za isključenje sustava i
pričekajte da "STANDBY" prestane treperiti.
Daljinski upravljač
3 Odspojite kabel napajanja.
Podešavanje sata sustava
1 Pritisnite / A za uključivanje sustava.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET O za odabir moda
za podešavanje sata.
Ako treperi "PLAY SET", pritisnite / B
više puta za odabir "CLOCK" i zatim pritisnite
ENTER C.
3 Pritisnite / B više puta za podešavanje
sati i zatim pritisnite ENTER C.
4 Jednakim postupkom podesite minute.
Napomena
Postavka sata se briše ako odspojite mrežni kabel ili dođe do
prekida napajanja.
Za prikaz sata dok je sustav isključen
Pritisnite DISPLAY S. Sat se prikazuje približno 8
sekundi.
U ovom priručniku opisuju se postupci uporabom
daljinskog upravljača, no jednaki postupci mogu se
izvoditi tipkama na uređaju ako imaju jednake ili
slične nazive.
4
Priprema
AFM žičana antena (razvucite je vodoravno)
BAM okvirna antena
CNa desni zvučnik
DNa zidnu utičnicu
EKabel zvučnika (crveni/)
FKabel zvučnika (crni/)
GNa lijevi zvučnik
AAntene
Za spajanje dodatno nabavljivih slušalica
Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju
dobar prijem te postavite antene. Držite antene dalje
od kabela zvučnika i mrežnog kabela kako biste
izbjegli pojavu šumova.
Spojite slušalice na PHONES priključnicu K na
uređaju.
BZvučnici
Umetnite samo oguljeni dio kabela.
CNapajanje
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne odgovara utičnici, skinite priloženi
adapter (samo kod modela s adapterom).
DPreklopka za odabir napona
Kod modela s preklopkom za odabir napona, podesite
VOLTAGE SELECTOR na lokalni napon mreže.
5
Postupci
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Odaberite CD funkciju.
Pritisnite CD N.
2 Umetnite disk.
Pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE F na uređaju
i stavite disk u uložnicu tako da je naljepnica
okrenuta nagore.
Za zatvaranje uložnice, ponovno pritisnite 
PUSH OPEN/CLOSE F na uređaju.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  (reprodukcija) I.
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape na
MP3 disku
Odabir zapisa ili
datoteke
Pritisnite
 (pauza) I. Ponovno pritisnite
za nastavak reprodukcije.
 (zaustavljanje) I.
Nalaženje mjesta
u zapisu ili
datoteci
Zadržite  (pretraživanje
unatrag)/ (pretraživanje
unaprijed) B tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom
mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije
REPEAT P više puta dok se ne
pojavi "REP" ili "REP1".
 (odabir mape) + E/ - D
više puta.
 (prijelaz unatrag)/
(prijelaz unaprijed) B.
Za promjenu načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu
reprodukciju ("" za sve MP3 datoteke u mapi na
disku), reprodukciju slučajnim slijedom ("SHUF" ili
" SHUF*" za reprodukciju mapa slučajnim slijedom)
ili programiranu reprodukciju ("PGM").
**Kod reprodukcije CD-DA (audio) diska,  (SHUF) reprodukcija funkcionira jednako kao i normalna (SHUF) reprodukcija.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
"REP1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok ne
zaustavite reprodukciju.
Napomena o reprodukciji slučajnim redoslijedom
Kad isključite sustav, odabrani način reprodukcije slučajnim
redoslijedom ("SHUF" ili " SHUF") se poništava i odabire se
normalna reprodukcija ("").
6
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
99Nemojte snimati ostale vrste zapisa ili datoteka ili nepotrebne
mape na disk koji sadrži MP3 datoteke.
99Mape koje se sadrže MP3 datoteke se preskaču.
99MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su snimljene na disk.
99Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijom
".mp3".
99Ako naziv datoteke ima ekstenziju ".mp3", a datoteka nije u
tom formatu, reprodukcija te datoteke može uzrokovati pojavu
glasnog zvuka koji može oštetiti zvučnike i uzrokovati kvar
sustava.
99Maksimalan broj:
——mapa je 255 (uključujući korijensku).
——MP3 datoteka je 512.
——razina mapa (hijerarhija mapa) je 8.
99Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za
MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanja i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati
pojavu šumova ili isprekidanu reprodukciju ili se uopće neće
reproducirati.
Napomene o reprodukciji multisession diskova
99Ako je prva sesija na disku CD-DA sesija, ostale sesije na disku
ne mogu se prepoznati, bez obzira na format sesije; mogu se
reproducirati samo CD-DA zapisi u prvoj sesiji.
99Ako je format prve sesiju CD-ROM i naredne sesije su snimljene u istom formatu, sustav će nastaviti reproducirati MP3
datoteke iz više sesija sve dok sustav ne detektira drugu sesiju
koja je snimljena u različitom formatu.
Slušanje radija
Reprodukcija datoteka s USB uređaja
1 Odaberite "TUNER FM" ili "TUNER AM".
Sustav može reproducirati MP3* audio format.
Pritisnite TUNER/BAND N više puta.
2 Ugodite postaju.
Za automatsko pretraživanje
Više puta pritisnite TUNING MODE P sve dok
se ne prikaže "AUTO", zatim pritisnite +/- B.
Pretraživanje se automatski prekida kad se ugodi
postaja i zatim se na pokazivaču prikazuje "TUNED"
i "ST" (kod stereo programa).
**Sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom od kopiranja
(Digital Rights Management). Sustav možda neće reproducirati
datoteke preuzete iz internetskih prodavaonica glazbe.
Za informacije o kompatibilnim USB uređajima,
posjetite navedenu internetsku stranicu.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Odaberite USB funkciju.
Pritisnite USB N.
2 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB) J.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  I.
Ako se ne prikaže "TUNED" i pretraživanje se ne
zaustavi, pritisnite  I za zaustavljanje pretraživanja i izvršite ručno ugađanje (u nastavku).
Kad ugodite postaju koja omogućuje RDS usluge,
na pokazivaču se prikazuje naziv postaje (samo
europski model).
Ručno ugađanje
Pritisnite TUNING MODE P više puta dok se ne
prikaže "MANUAL" i zatim pritisnite +/– B više
puta za ugađanje željene postaje.
Savjet
Za smanjenje šumova kod slabog FM stereo prijema, pritisnite FM
MODE P više puta dok se ne pojavi "MONO" i isključi stereo prijem.
Pohranjivanje radiopostaja
1 Ugodite željenu postaju.
2 Pritisnite TUNER MEMORY P za odabir moda
memoriranja postaja.
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
Odabir datoteke
Nalaženje dijela
unutar datoteke
Pritisnite
 I. Ponovno pritisnite za
nastavak reprodukcije.
 I. Za nastavak reprodukcije,
pritisnite  I*. Za poništenje
nastavka reprodukcije, ponovno
pritisnite  I.
 + E/ – D više puta.
/ B.
Zadržite / B tijekom
reprodukcije i otpustite na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja REPEAT P više puta dok se ne
reprodukcije
pojavi "REP" ili "REP1".
**Kod reprodukcije VBR MP3 datoteke, sustav može nastaviti
reprodukciju od drugog mjesta.
Za promjenu načina reprodukcije
3 Pritisnite +/– B više puta za odabir željenog
programskog broja.
Ako je na programski broj već zauzet postajom, ta
postaja će se zamijeniti novom.
4 Pritisnite ENTER C za pohranjivanje postaje.
5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje ostalih
postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM postaja. Pohranjene postaje ostaju sačuvane približno pola dana čak i
ako odspojite mrežni kabel ili ako dođe do prekida
napajanja.
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je USB reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu
reprodukciju ("" za sve datoteke u mapi na USB
uređaju), reprodukciju slučajnim slijedom ("SHUF"
ili " SHUF"*) ili programiranu reprodukciju
("PGM").
Napomene o ponavljanju reprodukcije
"REP" označava da se sve datoteke iz USB uređaja ponavljaju sve
dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomena o reprodukciji slučajnim redoslijedom
Kad isključite sustav, odabrani način reprodukcije slučajnim
redoslijedom ("SHUF" ili " SHUF") se poništava i odabire se
normalna reprodukcija ("").
6 Za ugađanje pohranjene postaje, pritisnite
TUNING MODE P više puta dok se ne prikaže
"PRESET" te zatim tipkama +/– B odaberite
željeni programski broj.
7
Odabir memorije na USB uređaju
Uporaba sustava za punjenje baterije
Ako USB uređaj sadrži više od jedne memorije (primjerice, unutrašnju memoriju i memorijsku karticu),
možete odabrati koju memoriju želite koristiti i zatim
pokrenuti reprodukciju. Memoriju ne možete odabrati
tijekom reprodukcije. Odaberite memoriju prije
pokretanja reprodukcije.
Memoriju USB uređaja možete odabrati koristeći
tipke na uređaju.
1 Pritisnite FUNCTION N više puta za odabir USB
funkcije.
2 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB) J.
3 Dok držite pritisnutu tipku ENTER C, pritisnite  I.
4 Više puta pritisnite / B za odabir broja
memorije.
Ako se može odabrati samo jedna memorija,
nastavite od koraka 5. Za poništavanje ovog postupka, pritisnite  I.
5 Pritisnite ENTER C.
Sustav možete koristiti kao punjač za bateriju USB
uređaja koji se mogu puniti kad je sustav uključen.
Punjenje započinje kad se USB uređaj spoji na 
(USB) priključnicu J. Status punjenja se prikaže na
pokazivaču USB uređaja. Za detalje, pogledajte upute
za uporabu isporučene uz USB uređaj.
Napomene
2 Odaberite način reprodukcije.
99Ako je za spajanje potreban USB kabel, upotrijebite USB kabel
isporučen uz USB uređaj kojeg spajate. Pogledajte upute za
uporabu USB uređaja kojeg spajate za detalje o načinu spajanja.
99Može potrajati oko 10 sekundi dok se ne prikaže "READING",
ovisno o vrsti spojenog USB uređaja.
99Ne spajajte sustav i USB uređaj preko USB huba.
99Kad se spoji USB uređaj, sustav očitava sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju postoji velik broj mapa ili datoteka,
trebat će puno vremena za očitavanje USB uređaja.
99Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja određenog
postupka može doći do vremenskog kašnjenja prije nego što se
postupak izvede na sustavu.
99Kompatibilnost sa svakim softverom za kodiranje/zapisivanje ne
može se jamčiti. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno
kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, takve datoteke
mogu uzrokovati smetnje ili prekidanje zvuka, ili se možda
uopće neće moći reproducirati.
99Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB
uređaju u sljedećim slučajevima;
——Kad je broj audio datoteka u mapi veći od 999.
——ako ukupan broj audio datoteka na USB uređaju prelazi
5000.
——ako broj mapa na USB uređaju prelazi 255 (uključujući mapu
"ROOT" i isključujući prazne mape).
Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB
uređaj koji sadrži audio datoteke.
99Sustav može reproducirati samo do osam razina hijerarhije.
99Sustav neće nužno podržavati sve funkcije koje nudi spojeni USB
uređaj.
99Nastavak reprodukcije se poništava kad isključite sustav.
99Datoteke i mape prikazuju se redoslijedom kojim su izrađene na
USB uređaju.
99Mape koje se sadrže audio datoteke se preskaču.
99Pomoću ovog sustava možete slušati MP3 audio format s
".mp3" ekstenzijom datoteke.
Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke sadrži ispravnu ekstenziju, ako datoteka nije snimljena u tom formatu, sustav može
proizvoditi buku ili može doći do nepravilnosti u radu.
8
Napomena o punjenju USB uređaja uz ovaj sustav
Sustav ne možete koristiti za punjenje baterija u sljedećim
slučajevima;
——kad je napajanje CD/USB uređaja isključeno i kad je odabrana
funkcija radio prijemnika. Pogledajte "Poboljšanje radijskog
prijema".
——kad je sustav isključen.
Kreiranje vlastitog programa
(Program Play)
1 Odaberite CD ili USB funkciju.
Pritisnite FUNCTION N više puta.
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".
3 Odaberite željeni zapis ili broj datoteke.
Pritisnite / B više puta dok se ne prikaže
broj željenog zapisa ili datoteke.
Kod programiranja MP3 datoteka, pritisnite 
+ E/ - D više puta za odabir željene mape i
zatim odaberite željenu datoteku.
Broj odabranog zapisa Ukupno vrijeme reprodukcije
ili datoteke
odabranog zapisa ili datoteke
4 Programirajte odabrani zapis ili datoteku.
Pritisnite ENTER C za unos odabranog zapisa ili
datoteke.
5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih
zapisa ili datoteka, ukupno do 25 zapisa ili
datoteka.
6 Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka,
pritisnite  I.
Program ostaje dostupan sve dok ne otvorite CD
uložnicu. Za ponovnu reprodukciju istog programa,
pritisnite  I.
Za poništavanje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je reprodukcija
zaustavljena dok ne nestane "PGM".
Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u
programu
Promjena prikaza na pokazivaču
Pritisnite CLEAR R dok je reprodukcija zaustavljena.
Za
Promjenu
informacija na
pokazivaču*
Prikaz sata dok je
sustav isključen
Za pregled informacija o programu, kao što
je broj zapisa u programu
Pritisnite DISPLAY S više puta.
Uporaba dodatnih audio uređaja
1 Pripremite izvor zvuka.
Spojite dodatni vanjski audio uređaj na priključnicu
AUDIO IN L na uređaju pomoću analognog
audio kabela (nije isporučen).
2 Stišajte glasnoću.
Pritisnite VOLUME - H.
3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite FUNCTION N više puta.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti i
podesite glasnoću.
Napomena
Sustav se može automatski isključiti u pripravno stanje ako je
glasnoća spojenog uređaja previše stišana. Pravilno podesite
glasnoću spojenog uređaja. Pogledajte "Isključenje funkcije
automatskog isključivanje u pripravno stanje".
Podešavanje zvuka
Za
Podešavanje
glasnoće
Stvaranje dinamičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Podešavanje
zvučnog efekta
Pritisnite
VOLUME +/– H.
DSGX M na uređaju.
EQ Q.
Pritisnite
DISPLAY S više puta dok je
sustav uključen.
DISPLAY S dok je sustav
isključen. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.
**Primjerice, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili
USB uređaju, kao što su:
——broj zapisa ili datoteke tijekom normalne reprodukcije.
——naziv zapisa ili datoteke ("") tijekom normalne reprodukcije.
——naziv izvođača ("ω") tijekom normalne reprodukcije.
——naziv albuma ili mape ("") tijekom normalne reprodukcije.
——ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj zapisa na CDDA disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
——ukupan broj mapa (albuma) na MP3 disku ili USB uređaju
(samo kad je odabran normalan način reprodukcije i CD ili
USB uređaj je zaustavljen).
——oznaka pogona, ako postoji na MP3 disku ili USB uređaju
(samo kad je odabran normalan način reprodukcije i CD ili
USB uređaj je zaustavljen).
Napomene o informacijama na pokazivaču
99Umjesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se "_".
99Ne može se prikazati;
——ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska i USB uređaja.
——preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
99Ne može se prikazati pravilno;
——proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz
VBR (varijabilna brzina prijenosa).
——nazivi mapa i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1,
Level 2 ili Joliet proširenom formatu.
99Može se prikazati;
——preostalo vrijeme reprodukcije zapisa.
——ID3 tag informacije MP3 datoteka kod ID3 tag verzije 1 i
verzije 2 (ID3 tag verzija 2 ima prioritet kod prikaza pred
ID3 tag verzijom 1 i tag verzija 2 se upotrebljava za pojedinačne MP3 datoteke).
——do 32 znakova unutar ID3 tag informacija uporabom velikih
slova (A do Z), znamenki (0 do 9) i simbola (" $ % ‘ ( ) * + ,
–. / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
9
Uporaba timera
Sustav ima dva timera. Ako ih upotrebljavate oba,
sleep timer ima prednost.
Sleep timer:
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija radi čak i ako
sat nije podešen.
Pritisnite SLEEP T više puta. Ako odaberete
"AUTO", sustav se automatski isključuje nakon
zaustavljanja tekućeg diska ili USB uređaja ili nakon
100 minuta.
Timer reprodukcije:
Možete se probuditi uz glazbu s CD diska, FM/AM
radija ili USB uređaja u podešeno vrijeme.
Obavezno podesite sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME
+/– H za podešavanje glasnoće.
Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog CD
zapisa ili audio datoteke, kreirajte vlastiti program.
2 Odaberite način podešavanja timera.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET O.
3 Podesite timer reprodukcije.
Pritisnite / B više puta za odabir "PLAY
SET" i zatim pritisnite ENTER C.
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Pritisnite / B više puta za podešavanje
vremena i zatim pritisnite ENTER C.
5 Jednakim postupkom kao u koraku 4 podesite
vrijeme završetka reprodukcije.
6 Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite / B više puta dok se ne prikaže željeni izvor zvuka i zatim pritisnite ENTER C.
7 Isključite sustav.
Pritisnite / A. Sustav se uključuje 15 minuta
prije podešenog vremena.
Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme, timer
reprodukcije neće se aktivirati. Nemojte rukovati
sustavom od trenutka uključivanja sustava sve dok
se ne pokrene reprodukcija.
Za provjeru postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT O.
2 Pritisnite / B više puta za odabir "PLAY
SET" i zatim pritisnite ENTER C.
Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 2
prikaže "OFF" i zatim pritisnite ENTER C.
10
Za promjenu postavke
Krenite ponovno od koraka 1.
Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno
ne isključite.
U slučaju problema
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli zvučnika
pravilno i čvrsto spojeni.
2 Potražite problem u nastavku i poduzmite
navedene mjere.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Na pokazivaču se prikazuje "PROTECT".
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite sljedeće
nakon što nestane "PROTECT".
99Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
99Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
Nakon što ste provjerili navedeno i potvrdili da
je sve u redu, ponovno spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako se problem nastavi, obratite
se najbližem Sony prodavatelju.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
99Je li mrežni kabel priključen?
Sustav se neočekivano isključio u pripravno
stanje.
99Pojava nije kvar. Sustav se automatski isključi
u pripravno stanje nakon približno 30 minuta
neaktivnosti ili prestanka emitiranja audio signala.
Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanje u pripravno stanje".
Čuje se jako brujanje ili šum.
99Odmaknite sustav od izvora smetnji.
99Spojite sustav u neku drugu zidnu utičnicu.
99Ugradite filtar protiv smetnji (opcija) na mrežni
kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
99Uklonite prepreke između daljinskog upravljača
i senzora G na sustavu i odmaknite sustav od
fluorescentne rasvjete.
99Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
sustavu.
99Približite daljinski upravljač sustavu.
CD/MP3 uređaj
Zvuk preskače ili se disk ne reproducira.
99Očistite disk ili ga zamijenite.
99Premjestite sustav na mjesto bez vibracija (primjerice, na stabilan stalak).
99Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite na zasebne stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika
mogu uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
99Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više
puta pritisnete PLAY MODE P dok ne nestane
"PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje dulje nego
inače.
99Nakon približno minute neaktivnosti, podešenje
sata ili timera reprodukcije automatski se poništava. Ponovite postupak od početka.
99Kod sljedećih diskova može se produljiti vrijeme do
početka reprodukcije;
——disk s kompliciranom strukturom mapa.
——disk snimljen u multisession modu.
——disk koji nije finaliziran (na kojeg se podaci još
mogu snimati).
——disk koji sadrži velik broj mapa.
Ne čuje se zvuk.
USB uređaj
Podešenje sata ili rad timera reprodukcije
neočekivano su poništeni.
99Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
99Koristite li isključivo isporučene zvučnike?
99Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
99Postaja je možda privremeno prekinula emitiranje.
Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je
glasnoća lijevog i desnog zvučnika
neuravnotežena.
Spojeni USB uređaj se ne može puniti.
99Provjerite je li USB uređaj pravilno spojen.
99Ako ste isključili napajanje CD/USB uređaja,
odaberite bilo koju funkciju osim radioprijemnika
ili uključite napajanje CD/USB uređaja. Pogledajte
"Poboljšanje radijskog prijema".
99Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
99Spojite isključivo isporučene zvučnike.
11
Upotrebljavate li podržani USB uređaj?
USB uređaj se ne prepoznaje.
99Ako spojite USB uređaj koji nije podržan, mogu se
pojaviti sljedeći problemi. Informacije o kompatibilnom USB uređajima potražite na internetskim
stranicama koje su navedene u odjeljku "Reprodukcija
datoteka s USB uređaja".
——USB uređaj se ne prepoznaje.
——Na sustavu se ne prikazuju nazivi datoteka ili mapa.
——Reprodukcija nije moguća.
——Zvuk preskače.
——Čuje se šum.
——Čuje se izobličen zvuk.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te
ponovno uključite sustav.
99Informacije o kompatibilnom USB uređajima
potražite na internetskim stranicama koje su
navedene u odjeljku "Reprodukcija datoteka s USB
uređaja".
99USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte upute za
uporabu USB uređaja za rješavanje problema.
Prikazuje se "OVER CURRENT".
99Sustav je detektirao problem s razinom električne
struje iz  (USB) priključnice J. Isključite sustav
i odspojite USB uređaj iz  (USB) priključnice J.
Provjerite postoji li problem s USB uređajem. Ako
se navedeni problem nastavi, obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Ne čuje se zvuk.
99USB uređaj nije pravilno spojen. Isključite sustav i
ponovno spojite USB uređaj.
Zvuk sadrži šumove, preskače ili je izobličen.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj.
99Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je zvuk izobličen. Šum je možda snimljen prilikom izrade glazbenih podataka zbog određenih uvjeta na računalu.
Ponovno izradite glazbene podatke.
99Brzina (bit rate) kod kodiranja datoteka je bila
mala. U USB uređaj prebacite datoteke kodirane uz
veću brzinu (bit rate).
Dulje vrijeme se prikazuje "READING" ili
treba puno vremena za pokretanje
reprodukcije.
99Postupak očitavanja može potrajati dulje u sljedećim
slučajevima.
——Na USB uređaju nalazi se prevelik broj mapa ili
datoteka.
——Struktura datoteka je vrlo složena.
——Kapacitet memorije jako velik.
——Memorija uređaja je fragmentirana.
Nepravilan prikaz
99Vratite glazbene podatke natrag na USB uređaj jer
su podaci na USB uređaju možda oštećeni.
99Ovaj sustav može prikazati samo znakove koji
sadrže znamenke i slova abecede. Ostali znakovi se
možda neće prikazati pravilno.
12
Reprodukcija ne započinje.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te
ponovno uključite sustav.
99Informacije o kompatibilnom USB uređajima
potražite na internetskim stranicama koje su
navedene u odjeljku "Reprodukcija datoteka s USB
uređaja".
99Pritisnite  I za pokretanje reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
99Način reprodukcije podesite na normalnu
reprodukciju.
Datoteke se ne mogu reproducirati.
99MP3 datoteka nema ekstenziju ".mp3".
99Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
99USB memorijski uređaji formatirani u sustavu
datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
99Ako upotrebljavate USB memoriju s particijama,
mogu se reproducirati datoteke samo iz prve
particije.
99Kriptirane datoteke ili datoteke zaštićene zaporkom
ne mogu se reproducirati.
** Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB memorijski uređaji možda ne podržavaju sve FAT formate. Detalje
pogledajte u uputama za uporabu USB memorijskog uređaja
ili se obratite proizvođaču.
Prijemnik
Čuje se jako brujanje ili šum ili se postaje
ne mogu primati. (Na pokazivaču treperi
"TUNED" ili "ST".)
99Pravilno spojite antenu.
99Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju
dobar prijem te postavite antenu.
99Držite antene dalje od kabela zvučnika i mrežnog
kabela kako biste izbjegli pojavu šumova.
99Isključite obližnji električni uređaj.
Poboljšanje radijskog prijema
Isključite napajanje CD/USB uređaja pomoću funkcije napajanja sustava. Napajanje CD/USB uređaja je
standardno uključeno.
Napajanje CD/USB uređaja isključite tipkama na
uređaju.
1 Pritisnite FUNCTION N više puta za odabir CD
funkcije.
2 Pritisnite / A za isključenje sustava.
3 Nakon što "STANDBY" prestane treperiti, pritisnite
Napomene
99Kad je uključena funkcija automatskog isključenja u pripravno
stanje, na pokazivaču svijetli "AUTO STANDBY".
99Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje ne vrijedi
za funkcije radioprijemnika (FM/AM) čak ni kad na pokazivaču
svijetli "AUTO STANDBY".
99Sustav se možda neće automatski isključiti u pripravno stanje u
sljedećim slučajevima;
——kad je detektiran audio signal.
——kad je spojen USB uređaj.
——tijekom reprodukcije audio zapisa ili datoteka.
——tijekom trajanje programiranog timera reprodukcije ili sleep
timera.
DISPLAY S za prikaz sata i zatim pritisnite /
A dok držite  I, sve dok se ne prikaže "CD/
USB PWR OFF".
Dok je isključeno napajanje CD/USB uređaja,
vrijeme pristupa se povećava. Osim toga, kad
odaberete funkciju radioprijemnika, USB uređaj
se ne napaja tako da se neće prepoznati ni puniti
čak i ako je spojen. Za uključivanje napajanja CD/
USB uređaja, ponovite postupak tako da se prikaže
"CD/USB PWR ON".
Resetiranje sustava na tvorničke
postavke
Ako sustav ni dalje ne radi pravilno, resetirajte ga na
tvorničke postavke.
Za resetiranje uređaja na tvorničke postavke upotrijebite tipke na uređaju.
1 Odspojite i ponovno spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
2 Dok držite pritisnutu tipku FUNCTION N i  +
E, pritisnite / A.
Obrisat će se sve postavke koje je unio korisnik,
uključujući radijske postaje, timer i sat.
Isključenje funkcije automatskog
isključivanje u pripravno stanje
Ovaj sustav je opremljen s funkcijom automatskog
isključenja u pripravno stanje. Pomoću ove funkcije,
sustav se automatski isključi u pripravno stanje
nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka
emitiranja audio signala.
Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje
standardno je uključena. Funkciju automatskog
isključenja u pripravno stanje isključite tipkama na
uređaju.
Pritisnite / A dok je sustav uključen, sve dok
se ne prikaže "AUTO. STBY OFF".
Za uključenje funkcije, ponovite postupak, sve dok
se ne prikaže "AUTO. STBY ON".
13
Poruke
CANNOT PLAY: Pokušali ste reproducirati nepodržanu datoteku na USB uređaju.
DATA ERROR: Pokušali ste reproducirati nepodržanu
datoteku na USB uređaju.
DEVICE ERROR: USB uređaj nije prepoznat ili je
spojen nepoznati uređaj.
FULL: Pokušali ste programirati više od 25 zapisa ili
datoteka (koraka).
NoDEVICE: USB uređaj nije spojen ili je reprodukcija
na spojenom USB uređaju zaustavljena.
NO DISC: Nema diska u uređaju ili je umetnut disk
koji se ne može reproducirati.
NoMEMORY: Memorija koju ste odabrali za reprodukciju nije uložena u USB uređaj.
NO STEP: Obrisani su svi programirani zapisi.
NO SUPPORT: Spojen je nepodržan USB uređaj.
NO TRACK: Datoteka koja se može reproducirati nije
prebačena iz USB uređaja u sustav.
NOT USED: Pokušali ste izvesti postupak u uvjetima
kad taj postupak nije dozvoljen.
OVER: Došli ste do kraja diska pritiskom na  B
tijekom reprodukcije ili pauze.
PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili timer dok
je timer aktiviran.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE P tijekom
reprodukcije.
SET CLOCK: Pokušali ste odabrati timer dok sat nije
podešen.
SET TIMER: Pokušali ste odabrati timer dok timer
reprodukcije nije podešen.
TIME NG: Početno i završno vrijeme timera reprodukcije su podešeni na isto vrijeme.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
99Audio CD
99CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
99CD-ROM
99CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
99CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i
koji nisu zaključeni pomoću "closing the session"
99CD-R/CD-RW loše kvalitete snimanja, CD-R/
CD-RW koji su ogrebeni ili zaprljani ili CD-R/
CD-RW snimljeni na nekompatibilnim uređajima
za snimanje
99CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizirani
99Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
99Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvijezda)
99Diskovi na kojima se nalazi samoljepiva vrpca,
papir ili naljepnica
99Posuđeni ili rabljeni diskovi s naljepnicom kod koje
ljepilo izviruje izvan naljepnice
99Diskovi čije naljepnice su pisane tintom koja je
ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
99Disk obrišite krpicom za čišćenje ravnim potezima
od sredine prema rubu prije reprodukcije.
99Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr.
benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
99Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu
parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.
Sigurnost
99U potpunosti odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice ukoliko nećete koristiti sustav duži vremenski
period. Prilikom odspajanja uređaja, uvijek uhvatite
za utikač. Nikad ne vucite sam kabel.
99Ako u unutrašnjost sustava upadne strani predmet
ili se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite ga u
servis na provjeru.
99Mrežni kabel smije mijenjati samo osposobljeni
serviser.
14
O postavljanju
99Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na
mjesta koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili
zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom svjetlu.
99Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili
zvučnika na posebno obrađenu površinu (poliranu,
nauljenu, premazanu voskom), mogu nastati mrlje
ili može izblijedjeti boja.
99Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo mjesto,
ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na leći CD
uređaja može se kondenzirati vlaga i uzrokovati
smetnje u radu. Ako se to dogodi, izvadite disk i
ostavite sustav uključenim oko sat vremena dok
vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
99Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
99Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili
stalno na visokoj glasnoći jer se kućište može
zagrijati.
99Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta
ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite od
TV prijemnika.
Čišćenje kućišta
Za čišćenje sustava koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala
kao što su razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
Europski i ruski modeli:
DIN izlazna snaga (nazivna): 4 W + 4 W (4 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 5 W + 5 W (4 ohma pri
1 kHz, 10% THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna): 9 W + 9 W
Ulaz
AUDIO IN (stereo mini priključak): Osjetljivost 550 mV, impedancija
50 kiloohma
Izlazi
PHONES (stereo mini priključak): Spajanje slušalica impedancije 8
ohma ili više
SPEAKERS: Za zvučnik impedancije 4 ohma
CD uređaj
Sustav: Kompaktan disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
** Ova snaga je izmjerene na udaljenosti od 200 mm od površine leće
objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz - 20 kHz
Omjer signal-šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 90 dB
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodini tuner
FM prijemnik:
Raspon ugađanja
Ostali modeli: 87,5 MHz - 108 MHz (korak 50 kHz)
Antena: FM žičana antena
Međufrekvencija: 225 kHz
AM prijemnik:
Raspon ugađanja
Modeli za Europu, Rusiju, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Egipat:
531 kHz - 1602 MHz (korak 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena
Međufrekvencija: 53 kHz
USB uređaj
Podržane brzine (bit rate):
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
 (USB) priključnica: Tip A, maksimalna struja 500 mA
Zvučnik
Sustav zvučnika: Širokopojasni, promjera 8 cm, konusni
Nazivna impedancija: 4 ohma
Dimenzije (Š/V/D): Približno 148 mm  240 mm  127 mm
Masa: Približno 1,23 kg po zvučniku
Općenito
Napajanje:
Europski i ruski modeli: AC 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
Europski i ruski modeli: 28 W
Dimenzije (Š/V/D) (bez zvučnika):
Približno 158 mm  240 mm  225,5 mm
Masa (bez zvučnika): Približno 2,1 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), FM žičana/AM okvirna antena (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
99Potrošnja u pripravnom stanju: 0,5 W
99Halogenirani usporivači plamena nisu korišteni u nekim
tiskanim pločicama.
15
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising