2-887-635-11(1)
Mikro HI-FI sustav
Upute za uporabu
HR
CMT-CPZ2
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Odlaganje islužene električne i
elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
zemljama Europe sa sustavima za
odvojeno sakupljanje otpada)
Osnovne funkcije
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži
označava da se proizvod prilikom odlaganja ne
smije tretirati kao kućni otpad. Odnesite ga u
centar za skupljanje električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na
okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala
od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u
lokalni gradski ured, komunalnu službu ili
mjesto prodaje.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta
FUNCTION H).
Ovaj ureñaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu ureñaja.
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Za odabir
Pritisnite
CD-a
CD P na daljinskom
upravljaču.
Tunera
TUNER/BAND J.
Kasetofona
TAPE I na daljinskom
upravljaču.
Komponente (spojene FUNCTION H više puta
audio kabelom)
dok se ne pojavi "MD".
Napomena o DualDisc diskovima
UPOZORENJE
Promjena načina reprodukcije
Odabir izvora
Podešavanje zvuka
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na
jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na
drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio
podaci možda neće reproducirati na ovom
ureñaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na
ureñaju) Q.
Glazbeni diskovi sa sustavom
zaštite autorskih prava
Za dodavanje zvučnog efekta
Postizanje dina- DSGX X na ureñaju.
mičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Spojite ureñaj u lako dostupnu mrežnu
utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu
ureñaja, odmah isključite ureñaj iz napajanja.
Ovaj ureñaj podešen je za reprodukciju CD
diskova koji podržavaju Compact Disk (CD)
standard. Odnedavna, neke tvrtke koje
proizvode glazbene CD diskove, prodaju
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava.
Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne
odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete
moći reproducirati na ovom ureñaju.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su
licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore ureñaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Na ureñaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Kako biste spriječili požar ili električki udar,
na ureñaj ne stavljajte posude ispunjene
tekućinom, poput vaza.
Za
Pritisnite
EQ W uzastopce na daljinskom
upravljaču za odabir "BASS"
ili "TREBLE" i zatim +/– K
uzastopce na daljinskom upravljaču (ili okrenite regulator
BASS ili TREBLE W na
ureñaju) za podešavanje.
Podešavanje
zvučnog efekta
Prije uporabe sustava
Uporaba daljinskog upravljača
Skinite pokrov baterijskog pretinca Z i
umetnite dvije isporučene baterije R6 (veličina
AA), prvo s E stranom u skladu s oznakama
polariteta, kao na slici.
Povezivanje sustava
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Odaberite CD.
Pritisnite CD P na daljinskom upravljaču.
Više puta pritisnite PLAY MODE E kad je
ureñaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu
reprodukciju ("!" za sve MP3 datoteke u mapi
na disku), reprodukciju u slučajnom redoslijedu
("SHUF" za sve diskove ili "! SHUF*" za
mapu) ili programiranu reprodukciju ("PGM").
puta za odabir "g" i reprodukciju jedne
strane ili "h" i "p" za reprodukciju obje
strane.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) b na daljinskom
upravljaču (ili TAPE/nN (reprodukcija)
I na ureñaju). Ponovno pritisnite tipku za
reprodukciju druge strane.
* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija ! (SHUF) je
ista kao i SHUF Play.
Napomene o ulaganju diskova
Kad uključite sustav, disk se ne uvlači u uložnicu sve dok
se ne prikaže natpis "NO DISC". Nemojte pokušavati
uložiti disk u uložnicu sve dok se ne prikaže "NO DISC".
● Ako uložite disk kojeg ovaj sustav ne može reproducirati,
disk se automatski izbacuje.
● Nemojte ulagati disk promjera 8 cm s adapterom. Takav
pokušaj može uzrokovati kvar sustava.
● Kod vañenja diska, pridržavajte disk za rubove i izvucite ga
ravno prema naprijed. Nemojte dodirivati površinu diska.
●
Napomena o regulatoru
Prikazuje se samo prvih devet znakova kod pretraživanja po
albumu, zapisu ili datoteci.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
●
●
Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
"REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili
datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili
nepotrebne mape.
● Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
● MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i
snimljene na disk.
● Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju
ekstenziju ".MP3".
● Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje
nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
● Maksimalni broj:
– mapa je 256 (uključujući korijensku mapu).
– MP3 datoteka je 511.
– MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 512.
– razina mapa (pod-mapa) je 8.
● Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/snimanje
MP3 datoteka, ureñajima i medijima za snimanje nije
zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti
smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće reproducirati.
●
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) b na daljinskom upravljaču (ili TAPE
X (pauza) I na ureñaju).
Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x (stop) R na daljinskom
upravljaču (ili TAPE x
(stop) I na ureñaju).
Premotavanje
m/M (premotavanje
natrag ili naprijed natrag/naprijed) K.
Savjet
Ako odaberete "p", reprodukcija se zaustavlja nakon što
se cijela kaseta ponovi pet puta.
Promjena indikatora na
pokazivaču
Za promjenu
Pritisnite
Informacija na
pokazivaču*
DISPLAY D na daljinskom upravljaču više puta
kad je sustav uključen.
Napomena o reprodukciji multisession diskova
Prikaza
DISPLAY D na daljin(Pogledajte niže.) skom upravljaču više puta
kad je sustav isključen.
Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje
se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do
sljedeće sesije.
● Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA
(audio) disk.
* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3
disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape tijekom
standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme reprodukcije
kad je ureñaj zaustavljen.
●
Dostupni su sljedeći načini prikaza.
2 Uložite disk.
Uložite disk u uložnicu V s označenom
stranom prema gore.
3 Pritisnite DIRECTION E na uređaju više
Prikaz
Sat
Prikazan je sat.
1 Odaberite "FM" ili "AM".
Štedni mod2)
Pokazivač je isključen radi
štednje energije. Timer i
sat i dalje rade.
Više puta pritisnite TUNER/BAND J.
2 Odaberite način ugađanja.
Kod prenošenja sustava
Više puta pritisnite TUNING MODE E
dok se ne pojavi "AUTO".
Tipkama na sustavu izvedite sljedeći
postupak:
1 Pritisnite tipku ?/1 (uključenje) A za
uključivanje sustava i zatim pritisnite
FUNCTION H više puta za odabir
funkcije CD.
Zvučnici
Učvrstite priložene nožice na donju stranu zvučnika
kako biste spriječili njihovo pomicanje.
2 Provjerite da u uređaju nema diska jer
bi se u suprotnom CD mehanizam
mogao oštetiti.
3 Držite pritisnutu tipku x (stop)/
CANCEL R i zatim pritisnite DSGX X i
! + N dok se ne prikaže "LOCK".
4 Odspojite mrežni kabel.
Lijevi zvučnik
Desni zvučnik
Napajanje
Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite
isporučeni adapter utikača (samo za modele
isporučene s adapterom).
Antene
Pronañite odgovarajuće mjesto i
usmjerite antenu za najbolji prijem.
Antene udaljite od kabela zvučnika
kako biste spriječili smetnje.
FM žičana antena
(Razvucite je vodoravno.)
ili
Zidna utičnica
Spojite smeđu stranu
Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest
mjeseci.
● Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te
različite tipove baterija.
● Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije kako bi spriječili curenje i koroziju.
●
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) b na
daljinskom upravljaču (ili CD u
(reprodukcija/pauza) P na ureñaju).
Pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili
TUNING +/– na ureñaju) K. Pretraživanje
se automatski zaustavlja kad ureñaj ugodi
postaju, a na pokazivaču se pojavi "TUNED"
i "STEREO" (za stereo program).
Podešavanje sata
1 Uključite sustav.
Pritisnite ?/1 (uključenje) A.
2 Odaberite mod podešavanja sata.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET Y na
daljinskom upravljaču. Ako se na pokazivaču pojavi indikator trenutnog moda, više
puta pritisnite ./> K na daljinskom
upravljaču za odabir "CLOCK SET" i zatim
pritisnite ENTER M na daljinskom
upravljaču.
3 Podesite točno vrijeme.
AM okvirna antena
1)
2)
3 Ugodite željenu postaju.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
Više puta pritisnite ./> K na
daljinskom upravljaču i pritisnite ENTER
M na daljinskom upravljaču. Na isti način
podesite minute.
Ako odspojite mrežni kabel ili doñe do
prekida napajanja, podešenje sata se gubi.
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) b na daljinskom
upravljaču (ili CD u P na
ureñaju). Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje x (stop) R.
reprodukcije
Vañenje diska Pritisnite CD Z (eject) O na
ureñaju.
Odabir grupe ! +/– N. Ili okrenite regulator
na MP3 disku L na ureñaju i pritisnite PUSH
ENTER M na ureñaju (okrećite
regulator L na ureñaju dok se
ne prikaže "GROUP" i zatim
pritisnite PUSH ENTER M na
ureñaju za odabir željene mape).
Odabir zapisa ./> (natrag/naprijed) K.
ili datoteke
Ili okrenite regulator L na ureñaju i pritisnite PUSH ENTER
M na ureñaju. Za odustajanje
pritisnite CANCEL R na
ureñaju.
Nalaženje
dijela zapisa
ili datoteke
Pritisnite i zadržite m/M
(traženje natrag/naprijed) K
tijekom reprodukcije i otpustite
na željenom dijelu.
Ponavljanje
reprodukcije
REPEAT F više puta, dok se
ne pojavi "REP" ili "REP1".
Isključen sustav,1)
Slušanje radija
Ugodite li postaju s RDS sustavom, na
pokazivaču se pojavi i naziv postaje.
Zaustavljanje automatskog pretraživanja
Kad je sustav isključen, svijetli indikator STANDBY.
U štednom modu nisu dostupne sljedeće funkcije:
– podešavanje sata
– promjena funkcije CD power manager
Napomene o informacijama na pokazivaču
Neće se prikazati sljedeći podaci:
– ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska, ovisno
načinu reprodukcije.
– ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
– preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
● Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
– proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita)
– nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom
ISO9660 Level 1 ili 2.
● Prikazane su sljedeće informacije:
– ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3
verzije 1 i 2.
– do 124 znaka ID3 tag informacija koje sadrže velika
slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (' < > * + , – /
@ [ \ ] _ ).
●
Pritisnite x (stop) R na daljinskom upravljaču.
Ugađanje postaje sa slabim signalom
Uporaba dodatnih audio
komponenata
Ukoliko sustav ne zaustavlja pretraživanje i na
pokazivaču se ne pojavi "TUNED", više puta
pritisnite TUNING MODE E dok ne nestanu
"AUTO" i "PRESET" i zatim više puta pritisnite
+/– na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/–
na ureñaju) K za ugañanje željene postaje.
Spojite slušalice na priključak PHONES S na
ureñaju.
Za smanjenje smetnji slabe FM stereo postaje
Spajanje dodatne audio komponente
Više puta pritisnite FM MODE F dok se ne
prikaže "MONO" i isključi stereo prijem.
Spojite dodatnu audio komponentu na ANALOG
IN priključak T na ureñaju pomoću audio
kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i
zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION H i
kao izvor odaberite "MD".
Reprodukcija kasete
1 Odaberite kasetofon.
Pritisnite TAPE na daljinskom upravljaču I.
2 Umetnite kasetu.
Pritisnite TAPE Z (eject) I na ureñaju i
stavite TYPE I (normal) kasetu u kasetofon
sa stranom za reprodukciju okrenutom
naprijed. Pazite da vrpca nije zapetljana jer
to može oštetiti kasetu ili ureñaj.
Spajanje slušalica (opcija)
Spajanje dodatne digitalne komponente
Spojite komponentu s digitalnom optičkom
ulaznom priključnicom na priključnicu CD
DIGITAL OUT U na ureñaju pomoću
digitalnog optičkog kabela (četvrtastog, nije
isporučen). Moguće je digitalno snimanje sa
CD-DA diska na priključenu komponentu.
Napomena
Nije moguće digitalno snimanje diskova i MP3 zapisa sa
zaštitom od kopiranja na digitalnim komponentama
spojenim s ovim sustavom.
Ostale funkcije
U slučaju problema
Izrada vlastitog CD programa
Snimanje na kasetu
Uporaba timera
1 Prvo provjerite je li utikač priključen u
(Program Play)
Koristite samo TYPE I (normal) kasetu.
2 Pronađite simptom u popisu i pokušajte
Koristite tipke na daljinskom upravljaču za
izradu vlastitog programa.
Sinkronizirano snimanje s CD-a:
Sustav ima tri timera. Nije moguće istovremeno
uključiti Play Timer i Rec Timer. Koristite li
Sleep Timer, Sleep Timer ima prednost.
1 Pritisnite CD P za odabir CD-a.
2 Kad je uređaj zaustavljen, više puta
pritisnite PLAY MODE E dok se ne pojavi
"PGM".
3 Više puta pritisnite ./> K dok se ne
pojavi broj željenog zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više puta
pritisnite ! +/– N za odabir željene mape
i zatim odaberite željenu datoteku.
Broj odabranog zapisa
ili datoteke
Na kasetu možete snimiti cijeli sadržaj CD-a.
Ručno snimanje:
Možete snimati samo željene dijelove s izvora,
uključujući spojene audio komponente.
Za snimanje na kasetu koristite tipke na ureñaju.
1 Stavite kasetu za snimanje u kasetofon sa
stranom za snimanje okrenutom prema
naprijed.
2 Kasetofon za snimanje
Pritisnite FUNCTION H više puta za
odabir kasetofona.
Pritisnite DIRECTION E na ureñaju više
puta za odabir snimanje na jednoj strani
"g" ili na obje strane "h" ili "p".
Za promjenu strane za snimanje pritisnite
TAPE nN (reprodukcija) I više puta
(prikazuje se "B" za snimanje na prednjoj
ili "b" na stražnjoj strani) te pritisnite
TAPE x (stop) I.
Ukupno vrijeme programa
(uključujući odabrani zapis
ili datoteku)
4 Pritisnite ENTER M za dodavanje zapisa ili
datoteke programu.
"– –:– –" se pojavi kad ukupno vrijeme
prijeñe 100 minuta, ako odaberete zapis
preko broja 21 ili kad odaberete MP3
datoteku.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite FUNCTION H više puta za
odabir CD funkcije.
Uložite disk kojeg želite snimiti.
Prilikom snimanja mape s MP3 diska,
nekoliko puta pritisnite PLAY MODE E,
za odabir "!" i zatim više puta pritisnite
! +/– N za odabir željene mape.
Za snimanje samo omiljenih CD zapisa u
željenom redoslijedu, ponovite korake 2 do
5 postupka "Izrada vlastitog CD programa."
dodatnih zapisa ili datoteka, njih ukupno
25.
6 Za pokretanje reprodukcije programa,
pritisnite N (reprodukcija) b.
Program ostaje pohranjen dok ne izvadite
disk. Za ponovnu reprodukciju, odaberite
CD i pritisnite N b.
Prekid programske reprodukcije
Za ručno snimanje:
Odaberite željeni izvor.
Za ručno snimanje:
Pritisnite TAPE z REC I.
5 Počnite snimanje.
Moguće je snimanje programa radijske postaje
u podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom i Rec Timerom
koristite tipke na daljinskom upravljaču.
Provjerite jeste li podesili sat.
1 Pripremite izvor.
Za Play Timer:
Pripremite izvor i pritisnite VOLUME +/–
Q za ugañanje glasnoće.
Za početak od odreñenog CD zapisa ili MP3
datoteke, načinite CD program.
Za Rec Timer:
Ugodite pohranjenu radijsku postaju.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET Y.
3 Više puta pritisnite ./> K za odabir
"PLAY SET" ili "REC SET" i pritisnite ENTER
M.
Pojavi se poruka "ON TIME" i indikator
sati trepće.
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije ili
snimanja.
Više puta pritisnite ./> K za
podešavanje sata i pritisnite ENTER M.
Trepće indikator minuta. Koristite gornji
postupak za podešavanje minuta.
5 Podesite vrijeme završetka reprodukcije ili
snimanja na isti način kao u koraku 4.
6 Odaberite izvor ili pripremite vrpcu.
Za Play Timer:
Više puta pritisnite ./> K dok se ne
pojavi indikator odabranog izvora i pritisnite
ENTER M. Na pokazivaču se pojave
indikatori podešenog timera.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite TAPE X (pauza) I. Po završetku
snimanja CD i kasetofon se automatski
zaustavljaju. Ako se snima na obje strane i
jedna strane kasete doñe do kraja usred
snimanja zapisa, zapis se ponovno snima od
početka na drugoj strani.
Savjet
Takoñer možete upotrijebiti regulator L na ureñaju za
odabir datoteke u koraku 3. Okrenite regulator L i
pritisnite PUSH ENTER M na ureñaju za odabir željenog
albuma te zatim odaberite željenu datoteku.
Pohranjivanje radijskih postaja
Za Rec Timer:
Uložite kasetu za snimanje i pritisnite TAPE
I za odabir kasetofona.
Pritisnite DIRECTION E na ureñaju više
puta za odabir snimanje na jednoj strani
"g" ili na obje strane "h" ili "p".
Za promjenu strane za snimanje pritisnite
N (reprodukcija) b više puta (prikazuje
se "B" za snimanje na prednjoj ili "b" na
stražnjoj strani) te pritisnite x (stop) R.
Za ručno snimanje:
Pritisnite TAPE X (pauza) I i pokrenite
reprodukciju željenog izvora.
U slučaju smetnji tijekom snimanja s radija,
preusmjerite odgovarajuću antenu.
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
kasnije ih izravno ugoditi odabirom njihovog
programskog broja.
Za pohranjivanje koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
2 Pritisnite TUNER MEMORY c.
Rec Timer:
Tijekom snimanja nije moguće slušanje
ostalih izvora.
Više puta pritisnite DISPLAY D.
"Slušanje radija").
Probudite se uz glazbu s CD-a, vrpce ili radija
u podešeno vrijeme.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite CD SYNCHRO G.
Pritisnite CLEAR a na daljinskom upravljaču
dok je ureñaj zaustavljen.
1 Ugodite željenu postaju (pogledajte
Play Timer:
4 Pripremite kasetofon za snimanje.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke na
programu
Pregled informacija o programu, poput
ukupnog broj zapisa
Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu.
Ovaj timer radi i ako sat nije podešen.
Više puta pritisnite SLEEP d na daljinskom
upravljaču. Odaberete li "AUTO", sustav se
automatski isključuje nakon kraja reprodukcije
CD-a ili kasete, ili nakon 100 minuta.
3 Pripremite izvor snimanja.
5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje
Dok je ureñaj zaustavljen više puta pritisnite
PLAY MODE E dok oznaka "PGM" ne
nestane.
Sleep Timer:
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite TAPE x (stop) I ili CD x (stop)
R (samo kod CD sinkroniziranog snimanja).
7 Isključite sustav tipkom ?/1 (uključenje)
A.
Sustav se uključuje 15 sekundi prije
podešenog vremena.
Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme,
Play Timer i Rec Timer se neće aktivirati.
Pauziranje snimanje (samo ručno)
Pritisnite TAPE X (pauza) I.
Napomene
●
●
Programski broj
3 Pritisnite +/– K za odabir željenog
programskog broja.
Ako je pod odabranim brojem već pohranjena
neka postaja, ona se zamjenjuje novom.
4 Pritisnite ENTER M.
5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje
ostalih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM postaja.
Ako odspojite mrežni kabel ili doñe do
prekida napajanja, postaje ostaju pohranjene
oko pola dana.
6 Za odabir pohranjene postaje, više puta
pritisnite TUNING MODE E dok se ne
pojavi oznaka "PRESET" i zatim više puta
pritisnite +/– K za odabir željenog
programskog broja.
Snimanje se zaustavlja ukoliko odaberete drugu funkciju.
Disk se ne može izvaditi tijekom CD sinkroniziranog
snimanja.
Savjeti
Ako zaustavite CD sinkronizirano snimanje pritiskom na
CD x (stop) R, kaseta se zaustavlja nakon snimanja oko
4 sekunde prazne vrpce.
● Kod snimanja na obje strane, obavezno počnite od prednje.
Ako krenete sa snimanjem od zadnje strane, snimanje će
se zaustaviti nakon isteka zadnje strane.
●
Za aktiviranje ili provjeru timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT Y, više
puta pritisnite ./> K dok se ne pojavi
indikator "PLAY SEL" ili "REC SEL" te
pritisnite ENTER M.
Za isključenje timera
Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi indikator "TIMER OFF" i pritisnite ENTER M.
Za promjenu podešenja
Počnite iznova od koraka 1.
Savjeti
Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga god
ručno ne isključite.
● Podešenje Rec Timera se automatski poništava nakon
uključenja Rec Timera.
● Tijekom uporabe Rec Timera, glasnoća je smanjena na
minimum.
●
utičnicu i zvučnici dobro priključeni.
riješiti problem prema savjetima.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte Sony zastupnika.
Za bolji radijski prijem
Isključite CD ureñaj pomoću funkcije CD power
management. Tvornički je CD ureñaj uvijek
uključen. Postavku nije moguće izmijeniti u
štednom modu. Za ovo koristite tipke na ureñaju.
1 Pritisnite FUNCTION H za odabir CD.
2 Tipkom ?/1 (uključenje) A isključite
sustav.
3 Nakon što oznaka "STANDBY" prestane
treptati, pritisnite ?/1 (uključenje) A dok
držite pritisnutom tipku CD x (stop) R.
Pojavi se poruka "CD POWER" i "OFF".
Kad je CD ureñaj isključen, vrijeme očitavanja diska se produljuje. Za uključenje CD
ureñaja, ponovite ovaj postupak dok se ne
pojavi poruka "CD POWER" i "ON".
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite:
• Ako vaš sustav ima preklopku za odabir
napona, je li ona u odgovarajućem položaju?
• Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Blokira li nešto otvore za ventilaciju na
stražnjoj strani ureñaja?
Kad indikator STANDBY B prestane treptati, ponovo spojite mrežni kabel i uključite
sustav. Ako je problem i dalje prisutan,
kontaktirajte Sony zastupnika.
Općenito
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala, ili
balans lijevo/desno nije dobar.
Resetiranje sustava
Ako sustav još uvijek ne radi kako treba,
resetirajte ga na tvorničke vrijednosti. Ureñaj
nije moguće resetirati u štednom modu.
Za to koristite tipke na ureñaju.
1 Odspojite i spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
2 Istodobno pritisnite TAPE x (stop) I,
DISPLAY D i ?/1 (uključenje) A.
Sva korisnička podešenja, poput
pohranjenih postaja, timera i sata se brišu.
• Postavite zvučnike simetrično.
• Spojite samo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od ureñaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite ureñaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku izmeñu daljinskog upravljača i senzora C na ureñaju te odmaknite
sustav od fluorescentnog svjetla.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
• Približite daljinski upravljač ureñaju.
CD/MP3 reprodukcija
Zvuk preskače ili se reprodukcija ne pokreće.
• Očistite ili zamijenite disk.
• Odmaknite sustav od izvora vibracija
(primjerice, na stabilnu površinu).
• Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite
na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama
može doći do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
• Vratite se na standardnu reprodukciju s više
pritisaka tipke PLAY MODE E dok ne
nestanu oznake "PGM" i "SHUF".
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
COMPLETE : Postupak je izveden pravilno.
LOCKED : Obratite se Sony prodavatelju.
NO DISC : Nema diska u uložnici, ili ste
uložili disk koji se ne može reproducirati.
NO STEP : Svi programirani zapisi su obrisani.
NO TAB : Snimanje nije moguće, jer je na
kaseti slomljen zaštitni graničnik.
NO TAPE : Nema kasete u pretincu.
NOT IN USE : Pritisnuli ste nevažeću tipku.
OVER : Došli ste do kraja diska pritiscima
tipke M (pretraživanje unaprijed) K
tijekom reprodukcije ili u pauzi.
PUSH SELECT : Pokušali ste podesiti sat ili
timer dok je timer aktivan.
PUSH STOP : Pritisnuli ste PLAY MODE
E tijekom reprodukcije.
SET CLOCK : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili sat.
SET TIMER : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili Play Timer ili Rec Timer.
STEP FULL : Pokušali ste programirati više
od 25 zapisa ili datoteka (koraka).
TIME NG : Podesili ste isto vrijeme početka i
završetka Play Timera.
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili
multisession
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni
pomoću funkcije "closing the session"
• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni na
nekompatibilnom snimaču.
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno
finalizirani.
• Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
• Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
• Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice
• Iznajmljeni ili rabljeni diskovi s vidljivim
ostacima ljepila
• Diskovi s ljepljivim ostacima tinte
• Diskovi promjera 8 cm s adapterom
• Prije reprodukcije obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala (npr. benzin,
razrjeñivač), sredstva za čišćenje ili
antistatički raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u
automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
• Ureñaj nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i
kad je isključen.
• Nećete li koristiti ureñaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete
mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom
nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u ureñaj dospije čvrsti predmet ili tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg
korištenja ga dajte na provjeru ovlaštenom
servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O postavljanju
Prikaz
označava
2
2 (dva)
6
6 (šest)
8
8 (osam)
A
A
B
B
D
D
G
G
• Ureñaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na
mjesta koja su iznimno topla, hladna, prašnjava,
zaprljana. vlažna, zagušljiva, podložna
vibracijama i izložena suncu/jakom svjetlu.
• Budite pažljivi kad postavljate zvučnike na
posebno obrañene površine (primjerice
voskom, uljem ili sredstvom za poliranje) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Ako ste ureñaj unijeli izravno iz hladnog u
topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na
jako vlažnome mjestu, na leći unutar CD
ureñaja se može stvoriti vlaga. Ako se to
dogodi, ureñaj neće raditi ispravno. Izvadite
CD diskove i ostavite ureñaj uključenim oko
sat vremena dok vlaga ne ispari.
H
H
O zagrijavanju
K
K
M
M
O
O ili 0 (nula)
Q
Q
R
• Iako se tijekom rada ureñaj zagrijava, to nije
kvar.
• Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo
slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se ono
može jako zagrijati.
• Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
R
S
S ili 5 (pet)
Z
Z
Kasetofon
,
,
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje
zvuka ili se zvuk gubi.
@
@
Pokretanje reprodukcije traje dulje nego
obično.
• Sljedećim diskovima je potrebno dulje
vrijeme za pokretanje reprodukcije.
− diskovi sa složenom strukturom mapa.
− multisession diskovi.
− nefinalizirani diskovi (oni na koje je
moguće dodatno snimati).
− diskovi s previše mapa.
Tuner
Čuje se jaki šum ili brujanje/nije moguć
prijem postaja.
• Pravilno spojite antenu.
• Pronañite lokaciju i orijentaciju za dobar
prijem i zatim ponovo podesite antenu.
• Spojite dodatnu vanjsku antenu.
• Antenu držite podalje od mrežnog kabela i
kabela zvučnika kako ne bi lovila smetnje.
• Obratite se Sony prodavatelju ako otpadne
stalak s isporučene AM antene.
• Isključite obližnje električne ureñaje.
• Očistite mehanizam kasetofona te očistite i
demagnetizirajte glave kasetofona.
Pogledajte "Mjere opreza" za detalje.
Primjeri prikaza na pokazivaču
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B
kao na slici.
Odlomite
graničnik
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
Napomene o diskovima
Poruke
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja ili
presnimavanja
O sustavu zvučnika
Sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom
slučaju isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od
TV prijemnika.
Čišćenje kućišta
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini
blagog sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna
sredstva, prašak ili otapala, kao npr. razrjeñivač,
benzin ili alkohol.
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Pri uporabi kaseta duljih od 90 minuta
Ne savjetujemo uporabu takvih kaseta, osim za
dugotrajno kontinuirano snimanje ili reprodukciju.
Čišćenje magnetskih glava
Koristite komercijalno nabavljive suhe ili mokre
kasete za čišćenje nakon svakih 10 sati uporabe,
prije snimanja važnog materijala ili nakon reprodukcije starih kaseta. Zaprljane magnetske
glave mogu prouzročiti smanjenje kvalitete
zvuka ili nemogućnost snimanja/ reprodukcije.
Podrobnije podatke potražite u uputama koje
se isporučuju uz kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave kasetom za demagnetiziranje
(opcija). Ako to ne učinite, povećava se šum,
gubit će se visoki tonovi i kasete se neće moći
potpuno obrisati. Podrobnosti potražite u
uputama koje se isporučuju uz kasete za
demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
DIN izlazna snaga (nazivna): 60 + 60 W (4 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 75 + 75 W (4 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Izlazi
CD DIGITAL OUT: Optička valna duljina 660nm
PHONES: Mogućnost priključenja slušalica impedancije 8
ohma ili više
SPEAKER: Prihvaća impedanciju od 4 ohma
CD uređaj
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Laserska dioda
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
* Mjereno na udaljenosti od 200 mm od površine leće otvora
blende od 7 mm.
Frekvencijski raspon: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Valna duljina: 770 – 810 nm
Kasetofon
Sustav snimanja: 4 staze, 2-kanalni, stereo
Tuner:
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner:
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz (korak od 50 Hz)
Antena: FM žičana antena
Antenski priključci: 75 ohma, nebalansirano
Meñufrekvencija: 10,7 MHz
AM tuner:
Opseg ugañanja: 531 – 1 602 kHz (korak od 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena, vanjski priključak
Meñufrekvencija: 450 kHz
Zvučnik
Sustav: Dvosistemski, bas-refleksni
Zvučnici:
Niskotonac: 13 cm, stožasti
Visokotonac: 2,5 cm, kupolasti
Nazivna impedancija: 4 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 178 T 240 T 280 mm
Masa: Oko 3,7 kg neto po zvučniku
Općenito
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 60 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): Oko 175 T 240 T 295 mm
Masa (bez zvučnika): Oko 3,8 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1)/R6 baterije (veličina
AA) (2)/AM okvirna antena (1)/FM žičana antena (1)/Nožice
zvučnika (8)
Patenti u SAD-u i meñunarodni patenti u vlasništvu Dolby
Laboratories.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog
upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,3 W.
Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
nekim tiskanim pločicama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
●
●
Download PDF