Sony | CMT-CPZ3 | Sony CMT-CPZ3 CMT-CPZ3 Hi-Fi sustav mikrokomponenti Upute za upotrebu

Odlaganje dotrajale električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
4-178-679-11(1)
Mikro Hi-Fi
komponentni sustav
Upute za uporabu
HR
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
CMT-CPZ3
© 2010 Sony Corporation
http://www.sony.net/
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne
stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, kao što su
upaljene svijeće.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara,
nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju te nemojte
stavljati na njega predmete napunjene tekućinom, kao što
su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što je
polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje
uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu
utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja,
odmah ga odspojite iz zidne utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se
izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava
opasnost od ozljede očiju.
Ovaj uređaj je razvrstan kao
laserski proizvod KLASE 1.
Ova oznaka nalazi se na
stražnjoj strani izvana.
Napomena za korisnike: sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom
listu.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može
biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite
bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Glazbeni diskovi kodirani za zaštitu
autorskih prava
Osnovne funkcije
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji
odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje
vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo
imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom
uređaju.
Podešavanje zvuka
Za podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom upravljaču (ili
zakrenite VOLUME regulator na uređaju) .
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
Za dodavanje zvučnog efekta
Za
Stvaranje dinamičnijeg
zvuka (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Podešavanje zvučnog
efekta
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Odaberite CD funkciju.
Pritisnite CD  na daljinskom upravljaču.
2 Uložite disk.
Umetnite disk u uložnicu  tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  (reprodukcija)  na daljinskom upravljaču (ili CD  (reprodukcija/pauza)  na uređaju).
Prije uporabe sustava
Za
Pauzu reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Uklanjanje diska
Odabir grupe na
MP3 disku
Pravilno spajanje sustava
Kod prenošenja sustava
Za sljedeći postupak upotrijebite tipke na uređaju.
1 Pritisnite / (napajanje)  za uključenje sustava,
zatim više puta pritisnite FUNCTION  za odabir
funkcije CD.
2 Kako biste zaštitili CD mehanizam, provjerite da u
uložnici nema diska.
3 Zadržite  (stop)/CANCEL  i zatim pritisnite
DSGX  i  +  dok se ne prikaže "LOCK".
4 Odspojite kabel napajanja.
Zvučnici
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
99Uz normalnu uporabu, baterije će trajati približno šest mjeseci.
99Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili
različite vrste baterija.
99Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme,
izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
Podešavanje sata sustava
1 Uključite sustav.
Nožice zvučnika
Pričvrstite priložene nožice zvučnika na donju stanu
zvučnika kako biste spriječili njihovo pomicanje.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET  na daljinskom
upravljaču. Prikazuje li se na pokazivaču tekući mod,
pritisnite  ili   na daljinskom upravljaču
više puta za odabir "CLOCK SET" i zatim pritisnite
ENTER  na daljinskom upravljaču.
3 Podesite sat.
Pritisnite /  na daljinskom upravljaču više
puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER  na
daljinskom upravljaču. Jednakim postupkom podesite
minute.
Postavka sata se briše ako odspojite mrežni kabel ili
dođe do prekida napajanja.
Crvena
Lijevi zvučnik
Odabir izvora glazbe
Pritisnite sljedeće tipke (ili pritisnite FUNCTION  više
puta).
Za odabir
CD
AM okvirna antena
Antene
Tuner
Kasetu
Zidna utičnica
Napajanje
Spojite smeđu stranu.
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne odgovara utičnici, skinite priloženi adapter
(samo kod modela s adapterom).
Odabir zapisa ili
datoteke
Nalaženje mjesta u
zapisu ili datoteci
Pritisnite / (uključenje) .
2 Odaberite način podešavanja sata.
ili
99Ako disk započinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao
CD-DA (ili MP3) disk i ostale sesije se neće reproducirati.
99Disk u mješovitom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio)
disk.
Slušanje radija
1 Odaberite "FM" ili "AM".
Pritisnite TUNER/BAND  više puta.
2 Odaberite način ugađanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE  sve dok se ne
prikaže "AUTO".
3 Ugodite željenu postaju.
Za promjenu
Informacija na
pokazivaču*
Pritisnite
Načina prikaza
(pogledajte dolje)
DISPLAY  više puta dok je sustav
isključen.
DISPLAY  više puta dok je sustav
uključen.
**Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/MP3 disku, npr. broj
zapisa, datoteke ili mape pri normalnoj reprodukciji, ili ukupno
vrijeme reprodukcije dok je uređaj zaustavljen.
Sustav omogućuje sljedeće načine prikaza.
Način prikaza
Sat
Način štednje
energije2)
Dok je sustav isključen,1)
Prikazuje se sat.
Pokazivač se isključuje radi štednje
energije. Timer i sat i dalje rade.
1)
Indikator STANDBY svijetli dok je uređaj isključen.
Dok je sustav u štednom modu, nisu raspoložive sljedeće funkcije:
——podešavanje sata.
——promjena funkcije upravljanja napajanjem CD uređaja.
2)
Napomene o informacijama na pokazivaču
99Ne može se prikazati;
——ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA diskove ovisno o načinu
reprodukcije.
——ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
——preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
99Ne može se prikazati pravilno;
——proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz VBR
(variable bit rate).
——nazivi mapa i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1, Level
2 ili Joliet proširenom formatu.
99Može se prikazati;
——ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad se koriste ID3 tagovi
verzije 1 i verzije 2.
——do 124 znaka unutar ID3 tag informacija uporabom velikih slova
(A – Z), znamenki (0 – 9) i simbola (’< > * + , – / @ [ \ ] _).
Za spajanje dodatno nabavljivih slušalica
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD materijal
na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj.
Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se jamčiti
reprodukcija na ovom uređaju.
FM žičana antena
(razvucite je vodoravno)
Napomene o reprodukciji multisession diskova
Promjena prikaza na pokazivaču
Uporaba dodatnih audio uređaja
Pomaknite i skinite pokrov pretinca za baterije  te
umetnite dvije priložene baterije R6 (veličina AA), prvo
stranom , pazeći na oznake polova.
Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju dobar prijem te postavite antene.
Držite antene dalje od kabela zvučnika i
mrežnog kabela kako biste izbjegli pojavu
šumova.
99Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne mape na disk
koji sadrži MP3 datoteke.
99Mape koje se sadrže MP3 datoteke se preskaču.
99MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su snimljene na
disk.
99Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijom ".MP3".
99Ukoliko se na disku nalaze datoteke s ".MP3" ekstenzijom koje nisu
MP3 datoteke, uređaj može proizvoditi neobičan zvuk ili može doći
do nepravilnosti u radu.
99Maksimalan broj:
——mapa je 256 (uključujući korijensku).
——MP3 datoteka je 511.
——MP3 datoteka i mapa koje se mogu nalaziti na jednom disku je
512.
——razina mapa (hijerarhija mapa) je 8.
99Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3
kodiranje/snimanje, uređajima za snimanja i medijima za snimanje.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati pojavu šumova ili
isprekidanu reprodukciju ili se uopće neće reproducirati.
Pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/–
na uređaju) . Pretraživanje se automatski prekida
kad se ugodi postaja i zatim se prikazuje "TUNED" i
"STEREO" (kod stereo programa).
Napomena o DualDisc diskovima
Crna
EQ  na daljinskom
upravljaču više puta za odabir
"BASS" ili "TREBLE", zatim
više puta pritisnite +/– 
na daljinskom upravljaču (ili
zakrenite kotačić BASS ili
TREBLE  na uređaju) za
podešavanje razine.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central
and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s
bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj
proizvod utvrđeni.
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite prema dolje jezičac ispod priključnice na zvučniku i spojite odgovarajući kabel
zvučnika. Provjerite jesu li metalne žice (dio
koji nije prekriven vinilnom izolacijom)
čvrsto umetnute u priključnice zvučnika.
Kraj kabel koji je označen crvenom linijom
umetnite u priključnicu + a kabel bez oznaka
u priključnicu –.
Provjerite jeste li pravilo uskladili priključnice
SPEAKER na uređaju s kabelima zvučnika,
zatim čvrsto umetnite kabele u priključnice
SPEAKER.
Pritisnite
DSGX  na uređaju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Komponente (spojene
audio kabelom)
Pritisnite
CD  na daljinskom
upravljaču.
TUNER/BAND .
TAPE  na daljinskom
upravljaču.
FUNCTION  više puta dok
se ne pojavi "MD".
Odabir ponavljanja
reprodukcije
Pritisnite
 (pauza)  na daljinskom upra­
vljaču (ili CD  (reprodukcija/
pauza)  na uređaju). Ponovno
pritisnite za nastavak reprodukcije.
 (zaustavljanje) .
CD  (vađenje)  na uređaju.
 +/– . Ili zakrenite kotačić
 na uređaju i pritisnite PUSH
ENTER  na uređaju (zakrenite
kotačić  na uređaju tijekom
reprodukcije dok se ne prikaže
"GROUP" i zatim pritisnite PUSH
ENTER  na uređaju za odabir
željene grupe).
/ (prijelaz unatrag/
naprijed) . Ili zakrenite kotačić
 na uređaju i pritisnite PUSH
ENTER  na uređaju. Za poništenje pritisnite CANCEL  na
uređaju.
Zadržite / (pretraživanje
unatrag/naprijed)  tijekom
reprodukcije i otpustite tipku na
željenom mjestu.
REPEAT  više puta dok se ne
pojavi "REP" ili "REP1".
Za promjenu načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
zaustavljena. Možete odabrati normalnu reprodukciju
("" za sve MP3 datoteke u mapi ili na disku), reprodukciju slučajnim slijedom ("SHUF" ili " SHUF"*) ili
programiranu reprodukciju ("PGM").
**Kod reprodukcije CD-DA diska,  (SHUF) reprodukcija funkcionira jednako kao i normalna reprodukcija slučajnim slijedom.
Napomene o ulaganju diskova
99Kad uključite sustav, disk se ne uvlači u uložnicu sve dok se na
pokazivaču ne prikaže "NO DISC". Nemojte pokušavati ugurati disk
prije nego što se prikaže "NO DISC".
99Uložite li disk koji ovaj sustav ne može reproducirati, sustav će ga
automatski izbaciti.
99Nemojte umetati disk promjera 8 cm, s adapterom. To može uzrokovati nepravilnosti u radu sustava.
99Pri uklanjanju pridržavajte disk za rubove i izvucite ga ravno iz
uložnice. Nemojte dodirivati površinu diska.
Napomena o kontrolnom kotačiću
Pri traženju mape, zapisa ili datoteke prikazuje se samo prvih 9
znakova.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
99Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
99"REP 1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok je ne
zaustavite.
Kad ugodite postaju koja omogućuje RDS usluge, na
pokazivaču se prikazuje naziv postaje.
Za zaustavljanje automatskog pretraživanja
Pritisnite  (stop)  na daljinskom upravljaču.
Ugađanje postaje sa slabim signalom
Ukoliko se ne prikaže "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, više puta pritisnite TUNING MODE  sve dok
se ne isključe indikatori "AUTO" i "PRESET", zatim više
puta pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili TUNING
+/– na uređaju)  za ugađanje željene postaje.
Za smanjivanje šumova kod slabog FM stereo
prijema
Kako biste isključili stereo prijem, više puta pritisnite FM
MODE , sve dok se ne prikaže "MONO".
Spojite slušalice na PHONES priključnicu  na uređaju.
Za spajanje dodatno nabavljive analogne
komponente
Spojite dodatnu analognu komponentu na priključnicu
ANALOG IN  na uređaju pomoću analognog audio
kabela (nije isporučen). Smanjite glasnoću sustava i zatim
više puta pritisnite FUNCTION  za odabir funkcije
"MD".
Za spajanje dodatno nabavljive digitalne
komponente
Spojite komponentu s digitalnom optičkom ulaznom
priključnicom na priključnicu CD DIGITAL OUT  na
uređaju pomoću digitalnog optičkog kabela (četvrtasti,
opcija). Možete digitalno snimati s CD-DA diska na
spojenu komponentu.
Napomena
Reprodukcija kasete
1 Odaberite TAPE funkciju.
Pritisnite TAPE  na daljinskom upravljaču.
2 Umetnite kasetu.
Pritisnite TAPE  (vađenje)  na uređaju i uložite
kasetu TYPE I (normal) u držač stranom za reprodukciju okrenutom prema naprijed. Pripazite da vrpca ne
bude labava kako biste izbjegli njezino oštećivanje ili
probleme u radu mehanizma.
3 Više puta pritisnite DIRECTION  na uređaju za
odabir "" za reprodukciju jedne strane. Pritisnite
"" ili "" za reprodukciju obiju strana.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  (reprodukcija)  na daljinskom upravljaču (ili TAPE  (reprodukcija)  na uređaju).
Za reprodukciju druge strane pritisnite tipku ponovno.
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  (pauza)  na daljinskom
upravljaču (ili TAPE  (pauza) 
na uređaju). Ponovno pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
 (stop)  na daljinskom upravreprodukcije
ljaču (ili TAPE  (stop)  na
uređaju).
Premotavanje
/ (premotavanje unatrag/
unatrag ili naprijed naprijed) .
Savjet
Odaberete li "", kasetofon se automatski zaustavlja nakon ponavljanja obiju strana pet puta.
Pomoću digitalne komponente spojene na ovaj sustav ne možete
načiniti digitalnu snimku diskova i MP3 zapisa koji su zaštićeni protiv
kopiranja.
U slučaju problema
Ostali postupci
Izrada vlastitog programa za CD
Snimanje na kasetu
Uporaba timera
(Programirana reprodukcija)
Na kasetu TYPE I (normal) možete snimati na dva
načina:
Sustav ima tri timera. Nije moguće istovremeno aktivirati
timer reprodukcije (Play Timer) i timer za snimanje (Rec
Timer). Ako jedan od ta dva timera upotrebljavate sa
sleep timerom, sleep timer ima prednost.
Za kreiranje vlastitog programa upotrijebite tipke na
daljinskom upravljaču.
1 Pritisnite CD  za odabir CD funkcije.
Sinkronizirano snimanje s CD diska:
Možete snimiti cijeli CD na kasetu.
2 Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
Ručno snimanje:
3 Pritisnite /  više puta dok se ne prikaže
Možete presnimiti samo željeni dio iz izvora zvuka, koji
može biti i spojena audio komponenta.
zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".
broj željenog zapisa.
Kod programiranja MP3 datoteka, pritisnite  +/–
 više puta za odabir željene mape i zatim odaberite
željenu datoteku.
Za upravljanje snimanjem kasete koristite tipke na
uređaju.
1 Umetnite kasetu za snimanje tako da je strana na
koju želite snimati okrenuta prema naprijed.
2 Pripremite kasetofon za snimanje.
Broj odabranog
zapisa ili datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije programa
(uključujući odabrani zapis ili datoteku)
4 Pritisnite ENTER  za dodavanje zapisa ili datoteke
u program.
Prikaže se "– –.– –" kad ukupno vrijeme programa traje
više od 100 minuta za disk ili kad odaberete CD zapis s
brojem 21 ili višim, ili kad odaberete MP3 datoteku.
Pritisnite FUNCTION  više puta za odabir funkcije
kasetofona.
Više puta pritisnite DIRECTION  na uređaju za
odabir "" za snimanje na jednu stranu ili "" ili
"" za snimanje na obje strane.
Za promjenu strane kasete pri snimanju, pritisnite
TAPE  (reprodukcija)  više puta (pojavi se
"" za snimanje na prednju stranu i "" za stražnju
stranu) i zatim pritisnite TAPE  (stop) .
3 Pripremite izvor za snimanje.
Za poništavanje programirane reprodukcije
Za sinkronizirano snimanje s CD diska:
Pritisnite FUNCTION  više puta za odabir CD
funkcije.
Uložite koji želite snimati.
Kod snimanja mape s MP3 diska, pritisnite PLAY
MODE  više puta za odabir "" i zatim pritisnite
 +/–  više puta za odabir željene mape.
Za snimanje samo omiljenih CD zapisa željenim redom,
izvedite korake 2 do 5 iz "Kreiranje vlastitog CD
programa".
Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
zaustavljena dok ne nestane "PGM".
Za ručno snimanje:
Odaberite željeni izvor za snimanje.
5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih
zapisa ili datoteka, ukupno do 25 zapisa ili datoteka.
6 Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka,
pritisnite  (reprodukcija) .
Program ostaje dostupan sve dok ne izvadite disk. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, odaberite CD
funkciju i pritisnite  (reprodukcija) .
Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u
programu
Pritisnite CLEAR  dok je reprodukcija zaustavljena.
Za pregled informacija o programu, kao što je
broj zapisa u programu
Pritisnite DISPLAY  više puta.
4 Podesite kasetofon u pripravno stanje za snimanje.
Za sinkronizirano snimanje s CD diska:
Pritisnite CD SYNCHRO .
Za ručno snimanje:
Pritisnite TAPE  REC .
5 Pokrenite snimanje.
Savjet
Za odabir datoteka u koraku 3 možete također koristiti kontrolni kotačić . Zakrenite kontrolni kotačić  i pritisnite PUSH ENTER  na
uređaju za odabir željene mape i zatim odaberite željenu datoteku.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i odmah ih
kasnije ugoditi odabirom odgovarajućeg programskog
broja.
Za pohranjivanje postaja upotrijebite tipke na daljinskom
upravljaču.
1 Ugodite željenu postaju (pogledajte "Slušanje
radija").
Za vrijeme snimanja ne mogu se slušati drugi izvori.
Za sinkronizirano snimanje s CD diska:
Pritisnite TAPE  (pauza) . Kad je prijenos završen,
CD uređaj i kasetofon zaustavljaju se automatski. Ako
pri snimanju na obje strane dođe vrpca na prvoj strani
do kraja prije završetka zapisa, cijeli zapis se snima
ponovno na drugu stranu kasete otpočetka.
Za ručno snimanje:
Pritisnite TAPE  (pauza)  i zatim pokrenite reprodukciju željenog izvora snimanja.
Ako se čuju šumovi kod snimanja iz tunera, premjestite
odgovarajuću antenu kako biste smanjili šumove.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite TAPE  (stop)  ili CD  (stop)  (samo za
sinkronizirano snimanje s CD diska).
2 Pritisnite TUNER MEMORY .
Za pauziranje snimanja (samo pri ručnom
snimanju)
Pritisnite TAPE  (pauza) .
Programski broj
3 Pritisnite +/–  više puta za odabir željenog programskog broja.
Ako je na programski broj već zauzet postajom, ta
postaja će se zamijeniti novom.
4 Pritisnite ENTER .
5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje ostalih
postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM postaja. Pohranjene postaje ostaju sačuvane približno pola dana čak
i ako odspojite mrežni kabel ili ako dođe do prekida
napajanja.
6 Za ugađanje pohranjene postaje, pritisnite TUNING
MODE  više puta dok se ne prikaže "PRESET" te
zatim tipkama +/–  odaberite željeni programski
broj.
Napomene
99Snimanje se zaustavlja prijeđete li na drugu funkciju.
99Disk se ne može izvaditi tijekom sinkroniziranog snimanja s CD-a.
Savjeti
99Zaustavite li sinkronizirano snimanje s CD-a pritiskom tipke CD 
(stop) , vrpca još snima oko 4 sekunde praznine i onda se zaustavi.
99Pri snimanju na obje strane svakako počnite od prednje strane. Počnete
li snimanje na drugoj strani, na kraju te strane će se snimanje
zaustaviti.
Sleep timer:
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija radi čak i ako sat
nije podešen.
Pritisnite SLEEP  više puta na daljinskom upravljaču.
Ako odaberete "AUTO", sustav se automatski isključuje
nakon zaustavljanja tekućeg diska ili kasete, ili nakon 100
minuta.
Timer reprodukcije:
Možete se probuditi uz glazbu s CD diska, kasete ili radija
u podešeno vrijeme.
Timer za snimanje:
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli zvučnika
pravilno i čvrsto spojeni.
2 Potražite problem u nastavku i poduzmite navedene
mjere.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Ako treperi indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite sljedeće.
99Ako sustav ima preklopku za odabir napona, je li
odabran pravilan napon?
99Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
99Koristite li isključivo isporučene zvučnike?
99Blokira li nešto ventilacijske otvore na stražnjoj
strani sustava?
Nakon što indikator STANDBY  prestane treperiti,
ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Možete snimati pohranjene radijske postaje u podešeno
vrijeme.
Općenito
Timer reprodukcije i timer za snimanje podesite tipkama
na daljinskom upravljaču. Obavezno podesite sat.
Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je glasnoća
lijevog i desnog zvučnika neuravnotežena.
1 Pripremite izvor zvuka.
Za timer reprodukcije:
Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME +/–
 za podešavanje glasnoće.
Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog zapisa s
CD-a ili MP3 datoteke, kreirajte CD program.
Za timer za snimanje:
Ugodite pohranjenu radijsku postaju.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET .
3 Pritisnite /  više puta za odabir "PLAY SET"
ili "REC SET" i zatim pritisnite ENTER .
Prikazuje se "ON TIME" i trepere znamenke sati.
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije ili snimanja.
Pritisnite /  više puta za podešavanje sati
i zatim pritisnite ENTER .
Trepere znamenke minuta. Jednakim postupkom
podesite minute.
5 Jednakim postupkom kao u koraku 4 podesite vrijeme
završetka reprodukcije ili snimanja.
6 Odaberite izvor zvuka ili pripremite kasetu.
Za timer reprodukcije:
Pritisnite /  više puta dok se ne prikaže
željeni izvor zvuka i zatim pritisnite ENTER . Na
pokazivaču se prikazuju postavke timera.
Za timer za snimanje:
Uložite praznu kasetu i pritisnite TAPE  za odabir
funkcije kasetofona.
Više puta pritisnite DIRECTION  na uređaju za
odabir "" za snimanje na jednu stranu ili "" ili
"" za snimanje na obje strane.
Za promjenu strane kasete pri snimanju, pritisnite 
(reprodukcija)  više puta (pojavi se "" za snimanje
na prednju stranu i "" za stražnju stranu) i zatim
pritisnite  (stop) .
7 Pritisnite / (napajanje)  za isključenje sustava.
99Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
99Spojite isključivo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
Krenite ponovno od koraka 1.
Savjeti
99Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne
isključite.
99Timer za snimanje se automatski poništava nakon aktiviranja timera
za snimanje.
99Glasnoća se smanjuje na minimum tijekom snimanja pomoću
timera.
označava
2 (dva)
6 (šest)
8 (osam)
A
B
D
H
Zvuk preskače ili se disk ne reproducira.
K
99Očistite disk ili ga zamijenite.
99Premjestite sustav na mjesto bez vibracija (primjerice,
na stabilan stalak).
99Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite na zasebne
stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika mogu
uzrokovati preskakanje zvuka.
M
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
S ili 5 (pet)
99Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više puta pritisnete PLAY MODE  dok ne nestane "PGM" i "SHUF".
Z
O ili 0 (nula)
Q
R
,
Pokretanje reprodukcije traje dulje nego inače.
99Kod sljedećih diskova potrebno je više vremena za
pokretanje reprodukcije.
——disk s kompliciranom strukturom mapa.
——disk snimljen u multisession modu.
——disk koji nije finaliziran (na kojeg se još može snimati).
——disk koji sadrži velik broj mapa.
Tuner
Čuje se jako brujanje ili šum ili se postaje ne
mogu primati.
Zvuk pretjerano zavija, podrhtava ili se prekida.
99Očistite osovine, kotačiće i glave. Pogledajte "Mjere
opreza" za detalje.
Poboljšanje radijskog prijema
Isključite napajanje CD uređaja pomoću funkcije upravljanja
CD napajanjem. Napajanje CD uređaja je standardno
uključeno. To podešenje ne može se mijenjati u načinu
štednje energije. Napajanje CD uređaja isključite tipkama
na uređaju.
1 Pritisnite FUNCTION  više puta za odabir CD funkcije.
2 Pritisnite / (napajanje)  za isključenje sustava.
3 Nakon što indikator "STANDBY" prestane treperiti,
pritisnite / (napajanje)  dok držite pritisnutom
tipku CD  (stop) .
Prikazuje se "CD POWER" i "OFF". Kad je napajanje CD
uređaja isključeno, potrebno je više vremena za pristup
disku. Za uključivanje napajanja CD uređaja, ponovite
postupak tako da se prikaže "CD POWER" i "ON".
Resetiranje sustava na tvorničke postavke
Ako sustav ni dalje ne radi pravilno, resetirajte ga na tvorničke postavke. Sustav se ne može resetirati na tvorničke
postavke u modu štednje energije. Za resetiranje uređaja
na tvorničke postavke upotrijebite tipke na uređaju.
1 Odspojite i ponovno spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
2 Pritisnite istodobno TAPE  (stop) , DISPLAY  i
/ (napajanje) .
Obrisat će se sve postavke koje je unio korisnik, uključujući radijske postaje, timer i sat.
99Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjesta
koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana,
vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom
svjetlu.
99Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili zvučnika
na posebno obrađenu površinu (poliranu, nauljenu,
premazanu voskom), mogu nastati mrlje ili može
izblijedjeti boja.
99Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo mjesto,
ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na leći CD uređaja
može se kondenzirati vlaga i uzrokovati smetnje u radu.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav uključenim nekoliko sati dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
99Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
99Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili stalno
na visokoj glasnoći jer se kućište može zagrijati.
99Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika
na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno
uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite od TV
prijemnika.
Čišćenje kućišta
Za čišćenje sustava koristite meku krpu, lagano navlaženu
u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala kao što su
razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Za sprječavanje slučajnog brisanja kasete
Odlomite zaštitni jezičak na A ili B strani kasete kao što
je prikazano.
Odlomite jezičak
na kaseti
G
CD/MP3 uređaj
Kasetofon
Za promjenu postavke
Pokazivač
99Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora
 na sustavu i odmaknite sustav od fluorescentne rasvjete.
99Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na sustavu.
99Približite daljinski upravljač sustavu.
Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se prikaže "TIMER
OFF" i zatim pritisnite ENTER .
Primjeri prikaza na pokazivaču
Daljinski upravljač ne radi.
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT , pritisnite
/  više puta za odabir "PLAY SELECT" ili
"REC SELECT" i zatim pritisnite ENTER .
Aktiviranje ili provjera timera
COMPLETE: Postupak pohranjivanja radijske postaje
završio je normalno.
LOCKED: Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
NO DISC: Nema diska u uređaju ili je umetnut disk koji
se ne može reproducirati.
NO STEP: Obrisani su svi programirani zapisi.
NO TAB: Nije moguće snimati na kasetu jer je uklonjen
zaštitni jezičac.
NO TAPE: U kasetofonu nema kasete.
NOT IN USE: Pritisnuli ste neodgovarajuću tipku.
OVER: Došli ste do kraja diska pritiskom na  (ubrzano
naprijed)  tijekom reprodukcije ili pauze.
PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili timer dok je
timer aktiviran.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom
reprodukcije.
SET CLOCK: Pokušali ste odabrati timer dok sat nije
podešen.
SET TIMER: Pokušali ste odabrati timer dok timer reprodukcije ili timer za snimanje nije podešen.
STEP FULL: Pokušali ste programirati više od 25 zapisa ili
datoteka (koraka).
TIME NG: Početno i završno vrijeme timera reprodukcije
ili snimanja su podešeni na isto vrijeme.
99Odmaknite sustav od izvora smetnji.
99Spojite sustav na drugu zidnu utičnicu.
99Ugradite filtar protiv smetnji (opcija) na mrežni kabel.
99Pravilno spojite antenu.
99Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju dobar
prijem te postavite antenu.
99Spojite dodatnu vanjsku antenu.
99Držite antene dalje od kabela zvučnika i mrežnog kabela
kako biste izbjegli pojavu šumova.
99Obratite se Sony prodavatelju ako isporučena AM antena
ispadne s plastičnog stalka.
99Isključite obližnji električni uređaj.
Sustav se uključuje 15 minuta prije podešenog
vremena.
Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme, timer
reprodukcije i timer za snimanje neće se aktivirati.
O postavljanju
Poruke
@
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
99Audio CD
99CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
99CD-ROM
99CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u glazbenom
CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet
99CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i koji
nisu zaključeni pomoću "closing the session"
99CD-R/CD-RW loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW
koji su ogrebeni ili zaprljani ili CD-R/CD-RW snimljeni
na nekompatibilnim uređajima za snimanje
99CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizirani
99Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) datoteke
99Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvijezda)
99Diskovi na kojima se nalazi samoljepiva vrpca, papir ili
naljepnica
99Posuđeni ili rabljeni diskovi s naljepnicom kod koje
ljepilo izviruje izvan naljepnice
99Diskovi čije naljepnice su pisane tintom koja je ljepljiva
na dodir
99Disk promjera 8 cm, s adapterom.
Napomene o diskovima
99Disk obrišite krpicom za čišćenje ravnim potezima od
sredine prema rubu prije reprodukcije.
99Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr.
benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
99Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i izvorima
topline; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na
izravnom sunčevom svjetlu.
Sigurnost
99Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja sve dok je
mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
99U potpunosti odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice
ukoliko nećete koristiti sustav duži vremenski period.
Prilikom odspajanja uređaja, uvijek uhvatite za utikač.
Nikad ne vucite sam kabel.
99Ako u unutrašnjost sustava upadne strani predmet ili se
prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice
i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.
99Mrežni kabel smije mijenjati samo osposobljeni serviser.
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
DIN izlazna snaga (nazivna): 60 W + 60 W (4 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 75 W + 75 W (4 ohma pri 1 kHz,
10% THD)
Izlazi
CD DIGITAL OUT: Valna duljina optičkog signala: 660 nm
PHONES (stereo mini priključak): Spajanje slušalica impedancije 8 ohma
ili više
SPEAKER: Za zvučnik impedancije 4 ohma
CD uređaj
Sustav: Kompaktan disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
** Ova snaga je izmjerene na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva
optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Valna duljina: 770 nm – 810 nm
Kasetofon
Sustav snimanja: 4 trake 2 kanala, stereo
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodini tuner
FM prijemnik:
Raspon ugađanja: 87,5 MHz – 108 MHz (korak 50 kHz)
Antena: FM žičana antena
Antenske priključnice: 75 ohma, asimetrično
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Raspon ugađanja: 531 kHz – 1602 kHz (korak 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena
Antenske priključnice: Priključnica za vanjsku antenu
Međufrekvencija: 450 kHz
Zvučnik
Sustav zvučnika: 2 zvučnika, bas-refleksni
Zvučničke jedinice
Niskotonac: 13 cm, stožasti od fiberglasa
Visokotonac: 2,5 cm, tvrdi kupolni
Nazivna impedancija: 4 ohma
Dimenzije (š/v/d): Približno 178 mm  240 mm  280 mm
Masa: Približno 3,7 kg po zvučniku
Općenito
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 60 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): Približno 175 mm  240 mm  295 mm
Masa (bez zvučnika): Približno 3,8 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), R6 (veličina AA) baterije (2),
AM okvirna antena (1), FM žičana antena (1), kabel zvučnika (2), nožice za
zvučnike (8)
Američki i drugi strani patenti koriste se prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories.
Ako kasnije želite snimati na kasetu, pokrijte otvor jezička
samoljepivom vrpcom.
O kasetama duljim od 90 minuta
Ne preporučuje se uporaba kasete trajanja duljeg od 90
minuta, osim kod dugog, kontinuiranog snimanja ili
reprodukcije.
Čišćenje glava kasetofona
Upotrijebite kasetu za suho ili mokro čišćenje (opcija))
nakon svakih 10 sati uporabe, prije važnog snimanja
ili nakon reprodukcije stare kasete. Ako ne čistite glave
kasetofona, zvuk se može pogoršati ili uređaj neće moći
snimati ili reproducirati kasete. Detalje potražite u uputama
za uporabi kasete za čišćenje.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
99Potrošnja u pripravnom stanju: 0,3 W
99Halogenirani usporivači plamena nisu korišteni u nekim tiskanim
pločicama.
99U kućištima nisu korišteni halogenirani usporivači vatre.
Download PDF

advertising