3-097-196-11 (1)
Mikro Hi-Fi
sustav
Upute za uporabu
CMT-DH5BT
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore ureñaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar,
ne stavljajte na ureñaj posude s tekućinom,
npr. vaze.
Spojite ureñaj na lako dostupnu utičnicu.
Ukoliko ureñaj ne radi normalno, odmah ga
odspojite iz mrežne utičnice.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Nemojte izlagati baterije visokoj temperaturi,
kao što je izravna sunčeva svjetlost, vatra i sl.
Ovaj ureñaj je laserski proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na poleñini ureñaja.
2
Napomene za korisnike u državama
koje se pridržavaju EU smjernica
Prema EU smjernici o sigurnosti proizvoda,
EMC i R&TTE, proizvoñač ovog proizvoda
je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan.
Podatke o ovlaštenom zastupniku za vašu
zemlju, ovlaštenim servisima i jamstvu,
potražite u priloženoj dokumentaciji.
+
Tvrtka Sony izjavljuje da je ova oprema
usklañena s osnovnim zahtjevima i
primjenjivim odredbama smjernice
1999/5/EC. Za detalje pogledajte sljedeću
internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
3
O ovom priručniku
Ikone, kao što je
, na vrhu svakog
objašnjenja, označavaju koji mediji se
mogu upotrebljavati uz opisanu funkciju.
z Kao ilustracija su upotrijebljeni izbornici
na engleskom jeziku.
z Prikazani izbornici mogu se razlikovati
ovisno o disku.
z Opcije izbornika za podešavanje mogu se
razlikovati ovisno o području.
z
4
Sadržaj
O ovom priručniku.................................4
Diskovi koji se mogu
reproducirati ............................................7
Opis dijelova i kontrola ..................... 12
Tuner
Radijski prijem ......................................61
Bluetooth uređaj
Priprema
Povezivanje sustava ........................... 19
Spajanje TV prijemnika ..................... 21
Podešavanje sata................................. 24
Izvođenje postupka QUICK
SETUP ...................................................... 25
Uporaba funkcije THEATRE
SYNC ........................................................ 27
Uporaba ..................................................63
USB uređaj
Reprodukcija glazbe s USB
uređaja.....................................................70
Kreiranje programa na USB
uređaju ....................................................73
– Program Play
Diskovi
Podešavanje zvuka
Reprodukcija diska.............................. 28
– Normalna reprodukcija
Uporaba modova reprodukcije...... 34
Pretraživanje/odabir diska............... 39
Reprodukcija MP3/JPEG diskova ... 42
Uživanje u DivX® video
datotekama ........................................... 48
Podešavanje vremena odgode
između slike i zvuka............................ 50
– A/V SYNC
Ograničavanje reprodukcije
diska ......................................................... 51
– CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Uporaba DVD Setup izbornika ....... 56
Podešavanje zvuka..............................75
Pjevanje uz karaoke ............................75
Ostali postupci
Uporaba timera ....................................81
Promjena prikaza.................................83
Prikaz informacija o disku.................83
Priključivanje dodatnih uređaja .....87
Nastavlja se {
5
Dodatne informacije
U slučaju problema ............................ 89
Mjere opreza .......................................102
Tehnički podaci..................................104
Prikaz opcija kontrolnog
izbornika...............................................107
Popis kodova jezika..........................111
Bluetooth bežična tehnologija.....113
Kompatibilni USB i Bluetooth
uređaji ...................................................115
Rječnik...................................................116
6
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
DVD VIDEO
Značajke
Ikone u ovom
priručniku
Logo
DVD VIDEO
DVD-R*/-RW*/+R/+RW
u DVD VIDEO formatu
z
z
* takoñer u video modu
VR mod
VIDEO CD
z DVD-R/-RW
u VR modu (Video Recording)
VIDEO CD
Super VCD*
z CD-ROM*/-R*/-RW*
z
z
* u VIDEO CD ili Super VCD formatu
CD
z
z
AUDIO CD*
CD-R*/-RW*
* u AUDIO CD formatu
DATA CD
z CD-ROM/-R/-RW
u DATA CD formatu, koji sadrži
MP3 audio zapise1), JPEG slikovne
datoteke2) ili DivX video zapise3) te
odgovara ISO 96604) Level 1 ili
Level 2, ili Joliet (prošireni format).
Nastavlja se {
7
Vrsta
DATA DVD
Značajke
Ikone u ovom
priručniku
Logo
z DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
u DATA DVD formatu, koji sadrži
MP3 audio zapise1), JPEG slikovne
datoteke2) ili DivX video zapise3) te
odgovara UDF (Universal Disc
Formatu).
Ovaj sustava takoñer može reproducirati diskove sa sljedećim oznakama:
1)
2)
3)
4)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format definiran od strane ISO/MPEG i koji sadrži
komprimirane audio podatke. MP3 audio zapisi moraju biti u MPEG 1 Audio Layer 3 formatu.
JPEG slikovne datoteke moraju odgovarati DCF slikovnom formatu datoteka. (DCF "Design Rule for
Camera File System": Standard za slike digitalnih fotoaparata kojeg odreñuje JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
DivX video datoteke moraju biti snimljene u DivX formatu s ekstenzijom ."AVI" ili ".DIVX".
Logički format datoteka i mapa na CD-ROM disku definira ISO (International Organization for
Standardization).
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni znakovi.
8
Diskovi koji se ne mogu
reproducirati
CD-ROM diskovi snimljeni u PHOTO
CD formatu
z DATA CD diskovi snimljeni u MP3
PRO formatu
1)
z Podatkovni dio CD-Extra diskova
2)
z Podatkovni dio Mixed CD diskova
z Super Audio CD diskovi
z DVD Audio diskovi
z DVD-RAM diskovi
z DVD VIDEO diskovi s drugim
regionalnim kodom.
z Diskovi nestandardnog oblika
(primjerice, srce, kvadrat, zvijezda).
z Diskovi sa samoljepivom vrpcom ili
naljepnicom na sebi.
z
1)
2)
CD-Extra: Ovaj format snima audio (AUDIO
CD podatke) u zapise u prvoj sesiji i podatke u
zapise u drugoj sesiji.
Mixed CD: Ovaj format snima podatke na prvi
zapis te audio (AUDIO CD podatke) na drugi i
ostale zapise tijekom iste sesije
Regionalni kôd diskova koje
možete reproducirati
Oznaka regionalnog koda nalazi se na
stražnjoj strani sustava. Sustav može
reproducirati samo DVD VIDEO diskove s
jednakim regionalnim kodom.
Ovaj sustav može takoñer reproducirati
.
DVD VIDEO diskove s oznakom
Ako pokušate reproducirati neki drugi
DVD VIDEO disk, na zaslonu TV
prijemnika prikazuje se poruka: "Playback
prohibited by area limitations". Ovisno o
DVD VIDEO disku, možda neće postojati
oznaka regionalnog koda, ali ipak neće biti
moguća reprodukcija zbog ograničenja.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk na kojem su
kombinirani DVD materijali i digitalni
audio materijali. Imajte na umu da se audio
strana DualDisc diska možda neće moći
reproducirati na ovom sustavu jer ne
odgovara CD standardu.
Nastavlja se {
9
Napomene o CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovima
U nekim slučajevima, ureñaj neće
reproducirati CD-R/-RW i DVD-R/-RW/
+R/+RW diskove, ovisno o kvaliteti
snimanja i stanju diska te
karakteristikama snimača. Isto se tako
neće reproducirati neispravno finaliziran
disk. Za detalje pogledajte upute uz
snimač.
z Imajte na umu da neke funkcije
reprodukcije možda neće raditi kod nekih
DVD+R/+RW čak i ako su pravilno
finalizirani. U tom slučaju možete
koristiti normalnu reprodukciju diska.
z Diskovi snimljeni u Packet Write
formatu ne mogu se reproducirati.
z
Napomena o reprodukciji DVD
VIDEO i VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD mogu biti namjerno
ograničene od strane proizvoñača softvera.
S obzirom da ovaj sustav reproducira DVD
VIDEO i VIDEO CD diskove prema
sadržaju diska kojeg je osmislio proizvoñač
softvera, neke funkcije reprodukcije možda
neće biti dostupne. Takoñer pogledajte
upute priložene uz DVD VIDEO ili
VIDEO CD disk.
10
Glazbeni diskovi s tehnologijom
zaštite od kopiranja
Ovaj ureñaj služi za reprodukciju diskova u
skladu s Compact Disc (CD) standardom.
U zadnje vrijeme, izdaju se razni glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama zaštite od
kopiranja. Obratite pažnju da meñu tim
diskovima ima nekih koji nisu usklañeni sa
CD standardom, te ih ovaj ureñaj neće
moći reproducirati.
Napomene o Multi Session
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati Multi
Session CD diskove ako se MP3 audio
datoteke, JPEG slikovne datoteke ili
DivX video datoteke koje se nalaze u
prvoj sesiji. Svaka sljedeća MP3
datoteka, slikovna datoteka ili DivX
datoteka snimljena u kasnijim sesijama,
takoñer se može reproducirati.
z Ako su audio zapisi i slikovne datoteke
na AUDIO CD ili VIDEO CD disku
snimljeni u prvoj sesiji, reproducirat će
sa samo prva sesija.
z Sustav će prepoznati Multi Session disk
kao AUDIO CD ako je sesija snimljena u
AUDIO CD formatu ako na disku postoji
sesija u AUDIO CD formatu. Ipak,
sustav će reproducirati samo diskove kod
kojih je prva sesija snimljena u AUDIO
CD formatu.
z Kod DATA CD ili DATA DVD diskova
koji sadrže DivX video datoteke, sustav
će reproducirati samo DivX video
datoteke čak i ako sadrži MP3 audio
zapise ili JPEG slikovne datoteke.
z
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj koristi tehnologiju za zaštitu
autorskih prava zaštićenu patentima i
drugim načinima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba ove
tehnologije mora biti odobrena od tvrtke
Macrovision. Namijenjena je samo za
kućnu uporabu i ostale ograničene oblike
uporabe, osim ako nije odobreno od tvrtke
Macrovision. Zabranjeni su reverzno
inženjerstvo i rastavljanje ureñaja.
z
"WALKMAN" i "WALKMAN" logo su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
z MICROVAULT je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
z ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i
njihovi logotipi su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
z MPEG Layer-3 tehnologija audio
kodiranja i patenti pod licencom
Fraunhofer IIS i Thomson.
z
Ovaj sustav sadrži Dolby* Digital i
DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i znak dvostrukog D
su zaštitni znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
** "DTS" je registrirani zaštitni znak tvrtke
DTS, Inc. i "DTS 2.0 + Digital Out" su
zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
SAD i strani patenti pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
®
z DivX je tehnologija video kompresije
koju je razvila tvrtka DivX, Inc. DivX,
DivX Certified i odgovarajući logotipi su
zaštitni znakovi tvrtke DivX, Inc. i
koriste se uz licencu.
z Riječ, znak i logotipi Bluetooth u
vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i
svaka njihova uporaba od strane tvrtke
Sony Corporation je uz licencu. Ostali
zaštićeni nazivi i robne oznake su u
vlasništvu njihovih vlasnika.
z
11
Opis dijelova i kontrola
U ovom priručniku se opisuje način rukovanja pomoću daljinskog upravljača, ali neki
postupci se mogu izvoditi i pomoću tipaka na ureñaju ako imaju jednak ili sličan naziv.
Prednja strana
Gornja strana
12
Daljinski upravljač
B
Indikator STANDBY (89)
Svijetli kad je sustav isključen.
C
Indikator BLUETOOTH (68, 69)
Svijetli kad je aktivirana funkcija
Bluetooth.
D
BLUETOOTH OPR (66, 68, 69)
Pritisnite za uspostavljanje veze,
odspajanje ili uparivanje Bluetooth ureñaja.
E
Z (vađenje diska) (30)
Pritisnite za vañenje diska.
F
Uložnica diska
G
% +/– (27, 29, 64, 71, 74)
Pritisnite za odabir albuma.
H
% (USB) priključnica (70)
Spajanje dodatnih USB ureñaja (digitalnih
glazbenih ureñaja ili USB memorije).
A
Uređaj: ?/1 (uključeno/pripravno
stanje) (24, 25, 61, 82, 98)
Daljinski upravljač: TV ?/11)
(uključeno/pripravno stanje) (23)
Pritisnite za uključenje sustava.
Pritisnite za uključivanje TV prijemnika.
Nastavlja se {
13
I
L
PRESET +/– (62)
Priključnica PHONES
Pritisnite za odabir pohranjene
radiopostaje.
Za spajanje slušalica.
./> (natrag/naprijed) (29,
44, 49, 66, 71, 74)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
DISPLAY (71, 83)
Pritisnite za promjenu informacije o disku
ili sata na pokazivaču.
Daljinski upravljač: TV CH +/–1)
(23)
N
Pritisnite za promjenu TV kanala.
PROGRESSIVE (22, 88)
Daljinski upravljač: SLOW ^/y
(29)
Pritisnite za gledanje usporene
reprodukcije.
Pritisnite za promjenu formata izlaznog
signala (interlace ili progresivni format).
O
Daljinski upravljač: TUNING +/–
(61)
DSGX (75)
Pritisnite za ugañanje željene radiopostaje.
P
m/M (prijelaz unatrag/
naprijed) (29, 66, 71)
Pritisnite za traženje željenog mjesta u
zapisu ili datoteci.
J
ECHO LEVEL (75)
Pritisnite za podešavanje jeke mikrofona.
MIC LEVEL (75)
Pritisnite za podešavanje glasnoće
mikrofona.
Priključnica MIC (75)
Za spajanje mikrofona.
K
Priključnica AUDIO IN (88)
Za spajanje dodatne audio komponente.
14
M
Pritisnite za naglašavanje basova.
Senzor daljinskog upravljača
Q
Uređaj: DVD N (reprodukcija)
(22, 28)
Pritisnite za odabir DVD funkcije.
Pritisnite za pokretanje reprodukcije diska.
Uređaj: USB N (reprodukcija)
(71, 74)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Pritisnite za pokretanje reprodukcije
dodatnog USB ureñaja (digitalni glazbeni
ureñaj ili USB memorija).
Uređaj: BLUETOOTH N (64, 65)
T
Pritisnite za odabir Bluetooth funkcije.
Pritisnite za pokretanje reprodukcije glazbe
na Bluetooth ureñaju (Bluetooth mobilni
telefon i sl.)
DIMMER (83)
Pritisnite za podešavanje svjetline
pokazivača.
U
Uređaj: TUNER/BAND (61)
PICTURE NAVI (41)
Pritisnite za odabir TUNER funkcije.
Pritisnite za odabir izmeñu FM i AM
frekvencijskog područja.
Pritisnite za odabir VIEWER formata za
pretraživanje poglavlja, naslova i zapisa.
Pritisnite za prikaz umanjenih slika.
Uređaj: AUDIO IN
V
Pritisnite za odabir AUDIO IN funkcije.
REPEAT/FM MODE (38, 62, 71)
FUNCTION +/– (22, 28, 61, 64, 65,
67, 69, 70, 73, 75)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
diska, jednog zapisa ili datoteke.
Pritisnite za odabir moda FM prijema
(mono ili stereo).
Pritisnite za odabir funkcije.
R
x (stop) (29, 61, 66, 71)
X (pauza) (29, 66, 71)
Pritisnite za zaustavljanje ili pauziranje
reprodukcije.
Daljinski upravljač: H2)
(reprodukcija) (28, 35, 43, 49, 54,
65, 71, 74)
W
AUDIO (31, 76, 77, 86)
Pritisnite za prikaz trenutnog audio signala
na TV zaslonu.
X
SUBTITLE (30)
Pritisnite za promjenu jezika titlova (DVD
VIDEO).
Pritisnite za pokretanje reprodukcije.
S
VOLUME +/–2) (28, 66, 69, 71)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
TV VOL +/–1)2) (23)
Pritisnite za podešavanje glasnoće TV
prijemnika.
Nastavlja se {
15
Y
ANGLE (30)
ADVANCE U (29)
Pritisnite za promjenu kuta kamere (samo
DVD VIDEO sa scenama snimljenim iz
više kutova).
Pritisnite za ubrzani prijelaz kroz tekuću
scenu tijekom reprodukcije.
Z
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
prethodne scene tijekom reprodukcije.
DVD/USB/TUNER MENU (39, 46, 62)
Pritisnite za prikaz opcija izbornika MENU
na TV zaslonu.
Pritisnite za pohranjivanje radiopostaja.
Pritisnite za odabir moda reprodukcije kod
uporabe dodatnog USB ureñaja.
a
REPLAY T (29)
c STEP/STEP C (29)
Pritisnite za reprodukciju sliku po sliku
dok je aktivirana pauza reprodukcije.
e
O RETURN (33)
EQ (75)
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik
na TV zaslonu.
Pritisnite za odabir zvučnog efekta.
f
b
V/v/B/b (24, 25, 34, 36, 37, 39, 43,
71, 73, 81)
1 DISPLAY (26, 34, 39, 46, 50, 51,
56, 78, 87, 99)
16
d
Pritisnite za odabir opcija izbornika.
Pritisnite za prikaz kontrolnog izbornika na
TV zaslonu.
ENTER (24, 42, 62, 73)
Pritisnite za unos postavki.
c
g
TV1) (23)
DVD TOP MENU (39)
Pritisnite za rukovanje funkcijama TV
prijemnika.
Pritisnite za prikaz DVD naslova na TV
zaslonu.
h
k
CLEAR (35, 41, 65, 68, 74)
TIME/TEXT (83)
Pritisnite za brisanje programiranog zapisa
ili datoteke.
Pritisnite za brisanje registracijskih
informacija za uparivanje Bluetooth
ureñaja.
-/--1)
Pritisnite za unos jednoznamenkastih ili
dvoznamenkastih brojeva.
Pritisnite za promjenu prikaza na
pokazivaču.
i
Brojčane tipke2) (23, 29, 32, 39, 53,
64)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Pritisnite za unos zaporke.
l
TV/VIDEO1) (23)
Pritisnite za promjenu ulaznog izvora.
SLEEP (81)
Pritisnite za podešavanje sleep timera.
m
TIMER MENU (24, 81)
Pritisnite za podešavanje sata i timera.
n
10/01)
THEATRE SYNC (27)
Pritisnite za unos dvoznamenkastih
brojeva.
Pritisnite za aktiviranje funkcije
THEATRE SYNC.
1)
j
KEY CONTROL 2/# (80)
Pritisnite za promjenu tonaliteta koji
odgovara vašem rasponu glasa.
SCORE (79)
2)
Ova tipka se upotrebljava za rukovanje Sony
TV prijemnikom. Podrobnosti potražite u
"Rukovanje Sony TV prijemnikom" (str. 23).
Brojčana tipka 5, TV VOL +, VOLUME + !j
i H !i tipke imaju ispupčenje koje služi kao
pomoć kod rukovanja sustavom.
Pritisnite za odabir razinu težine kod
sustava bodovanja.
KARAOKE MODE (76)
Pritisnite za odabir karaoke moda.
KARAOKE PON (80)
Pritisnite za aktiviranje funkcije
KARAOKE PON.
Nastavlja se {
17
Pokazivač
A Prikaz odabrane funkcije.
B Prikaz odabranog moda reprodukcije.
(34)
C Svijetli kad je podešen timer. (81)
D Svijetli kad je ugoñena radiopostaja. (61)
E Svijetli kad je uključena funkcija
DSGX. (75)
F Prikaz statusa reprodukcije.
G Svijetli ako je odabrana DTS funkcija.
(59)
H Svijetli ako je odabran Dolby Digital.
(59)
I Svijetli dok je spojen dodatni USB
ureñaj. (70)
J Svijetli dok je odabran "P AUTO" ili "P
VIDEO". (22)
18
K Svijetli ako je izlazni video signal
NTSC. (22)
L Svijetli kod reprodukcije VIDEO CD s
funkcijom PBC. (32)
M Indikatori vrste audio formata.
N Indikatori podataka o zapisu/albumu.
O Svijetli dok se prikazuje broj poglavlja
ili zapisa.
P Označava vrstu diska koji se
reproducira. (28)
Q Prikaz tekstualnih informacija.
Priprema
Povezivanje sustava
ili
Desni zvučnik
U zidnu utičnicu
Lijevi zvučnik
A AM okvirna antena
B Bijela strana kod sjevernoameričkih modela
C Smeđa stana u ostalim regijama
D FM žičana antena (Razvucite je vodoravno.)
A FM/AM antene
Pronañite mjesto i orijentaciju koji
omogućuju dobar prijem i zatim podesite
antenu.
Držite antene udaljenima od kabela
zvučnika i mrežnih kabela kako ne bi
pokupile smetnje.
B Zvučnici
Nastavlja se {
19
C Napajanje
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako priloženi adapter ne odgovara zidnoj
utičnici, odspojite ga od utikača (samo kod
modela koji se isporučuju s adapterom).
Učvršćivanje nožica zvučnika
Učvrstite priložene nožice zvučnika na
kutove zvučnika kako biste ih stabilizirali i
spriječili pomicanje.
Umetanje dvije R6 (veličina AA)
baterije u daljinski upravljač
Pomaknite i skinite pokrov baterijskog
pretinca i zatim umetnite dvije baterije tipa
R6 (veličina AA), prvo stranom E, pazeći
na ispravan polaritet kao na slici dolje.
Kod prenošenja sustava
Postupite na sljedeći način kako biste
zaštitili DVD mehanizam.
Za ovaj postupak upotrijebite tipke na
ureñaju.
1 Pritisnite ?/1 A za uključivanje
sustava i zatim pritisnite DVD N
Q.
Napomena
Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
Savjet
Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale trajati
oko šest mjeseci. Kad se daljinskim upravljačem
više ne može rukovati sustavom, zamijenite obje
baterije novima.
20
2 Provjerite da nije uložen disk i
prikazuje li se poruka "No Disc".
3 Pritisnite ?/1 A za isključivanje
sustava i provjerite nestaje li poruka
"STANDBY".
4 Odspojite mrežni kabel.
Spajanje TV prijemnika
Spojite video ulaznu priključnicu TV
prijemnika s VIDEO OUT priključnicom
pomoću isporučenog video kabela.
Kod spajanja video uređaja
Spojite video ureñaj s TV prijemnikom
pomoću video kabela (nije isporučen).
Ipak, nemojte spajati ovaj ureñaj s TV
prijemnikom preko video ureñaja jer može
doći do smetnji u slici kod gledanja video
slike na ovom sustavu. Spojite ovaj ureñaj
izravno s TV prijemnikom kao što je
prikazano na slici dolje.
TV prijemnik
Video uređaj
Uređaj
Nemojte spajati
izravno
Savjet
Za postizanje bolje kvalitete video slike:
− Upotrijebite komponentne video kabele
(opcija) za spajanje COMPONENT VIDEO
ulaznih priključnica na TV prijemniku s
COMPONENT VIDEO OUT priključnicama
na ovom ureñaju. Ako je vaš TV prijemnik
kompatibilan s progresivnim formatom
signala, upotrijebite ovaj način spajana i
pritisnite PROGRESSIVE N na ureñaju više
puta dok se na pokazivaču ne prikaže "P
AUTO" ili "P VIDEO" (str. 22).
− Možete upotrijebiti S Video kabel (opcija) za
spajanje S VIDEO ulazne priključnice na TV
prijemniku sa S VIDEO OUT priključnicom
na ovom ureñaju.
Nastavlja se {
21
Promjena formata video signala
emitiranog preko COMPONENT
VIDEO OUT priključnica
Progresivni signal omogućuje prikaz TV
slike uz manje treperenja i povećanu
oštrinu slike. Kako biste mogli koristiti
ovaj način prikaza, potrebno je spojiti TV
prijemnik koji može primati progresivne
signale.
Video signali se mogu emitirati preko
COMPONENT VIDEO OUT priključnica
u interlace ili progresivnom formatu.
1
Pritisnite FUNCTION +/– Q više
puta za odabir "DVD" (ili
pritisnite DVD N Q na
uređaju).
2
Pritisnite PROGRESSIVE N na
uređaju više puta.
Odaberite "P AUTO" ili "P VIDEO"
ako vaš TV prijemnik prihvaća
progresivne signale i ako je TV
prijemnik spojen preko COMPONENT
VIDEO OUT priključnica. U
suprotnom odaberite "INTERLACE".
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Sustav automatski prepoznaje vrstu
softvera i odabire odgovarajuću
metodu konverzije.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Sustav podešava metodu konverzije na
PROGRESSIVE VIDEO kod video
softvera.
Odaberite ovu opciju ako slika nije
jasna kod odabira opcije "P AUTO".
22
O vrstama DVD VIDEO softvera i
metodama konverzije
Kod uporabe TV prijemnika
Postoje dvije vrste DVD VIDEO softvera:
z Filmski softver
Filmski softver se temelji na filmu i
prikazuje 24 slike u sekundi.
z Video softver
Video softver se temelji na TV
emisijama, kao što su drame i serije, te
prikazuje 30 ili 60 slika u sekundi.
Uključite TV prijemnik i odaberite video
ulaz tako da možete vidjeti sliku iz ovog
sustava.
Neki DVD VIDEO diskovi sadrže obje
vrste softvera. Kako bi se slika na TV
zaslonu prikazala prirodno kod uporabe
progresivnog signala, progresivni signali
moraju se konvertirati kako bi odgovarali
DVD VIDEO softveru.
Za
Pritisnite
Uključivanje i
isključivanje TV
prijemnika
TV ?/1 A dok držite
pritisnutom tipku TV
c.
Promjenu ulaza
TV prijemnika
izmeñu TV i
drugog izvora
TV/VIDEO l dok
držite pritisnutom
tipku TV c.
Odabir kanala TV
prijemnika
TV CH +/– I ili
brojčane tipke i*
držite pritisnutom
tipku TV c.
Podešavanje
glasnoće
zvučnika TV
prijemnika
TV VOL +/– S dok
držite pritisnutom
tipku TV c.
Napomena
Na TV zaslonu se neće prikazati slika ili će slika
biti nejasna ako postavke ne odgovaraju TV
prijemniku ili načinu spajanja.
Upravljanje Sony TV prijemnikom
Možete upotrijebiti sljedeće tipke za
rukovanje Sony TV prijemnikom. Ove
tipke su označene narančasto.
* Za dvoznamenkaste brojeve, držite
pritisnutom tipku TV c i pritisnite -/-- h i
zatim pritisnite broj. (Primjerice, držite
pritisnutom tipku TV c, pritisnite -/-- h i
zatim pritisnite 2 i 5 za unos broja 25.)
23
Podešavanje sata
Upotrijebite tipke na daljinskom upravljaču
za podešavanje sata.
Za prikaz sata dok je sustav isključen
1
Pritisnite DISPLAY !d.
Sat se prikazuje na približno 8 sekundi.
2
Pritisnite ?/1 A za uključenje
sustava.
Pritisnite TIMER MENU m.
Na pokazivaču trepću znamenke sati.
Ako na pokazivaču treće "PLAY
SET?", pritisnite V ili v f više puta
kako biste odabrali "CLOCK SET?" i
zatim pritisnite ENTER f.
3
4
Pritisnite V ili v f više puta za
podešavanje sati.
Pritisnite ENTER f.
Na pokazivaču trepću znamenke
minuta.
5
6
Pritisnite V ili v f više puta za
podešavanje minuta.
Pritisnite ENTER f.
Sat započinje s radom.
24
Napomena
Podešenje sata se briše ako odspojite mrežni
kabel ili ako doñe do prekida napajanja.
Izvođenje postupka
QUICK SETUP
4
Pritisnite ENTER f bez
umetanja diska.
Na TV zaslonu se prikazuje
"LANGUAGE SETUP".
Prije uporabe sustava, pomoću postupka
QUICK SETUP možete izvršiti osnovna
podešavanja. Ako ne želite izvršiti
postupak QUICK SETUP, pritisnite
CLEAR h u koraku 3. Poruka će nestati
sa zaslona TV prijemnika.
1
Uključite TV prijemnik i
odaberite video ulaz.
2
Pritisnite ?/1 A za uključivanje
sustava.
Napomena
Provjerite da u ureñaju nema diska jer se u
protivnom neće prikazati uputa. Za
izvoñenje QUICK SETUP postupka,
pritisnite Z E na ureñaju za vañenje diska.
3
Pritisnite FUNCTION +/– Q više
puta za odabir "DVD" (ili pritisnite
DVD N Q na uređaju).
5
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir jezika i zatim pritisnite
ENTER f.
Odabire se postavka i na TV zaslonu se
prikazuje "SCREEN SETUP".
Savjeti
Odabrani jezik vrijedi za "OSD",
"MENU" i "SUBTITLE".
z Mogućnost odabira jezika ovisi o regiji.
z
Uputa se prikazuje na donjem dijelu
TV zaslona.
Nastavlja se {
25
6
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir postavke koja odgovara
vašem TV prijemniku.
Ako imate standardni TV prijemnik
4:3:
Odaberite "4:3 LETTER BOX" ili "4:3
PAN SCAN" (str. 58)
Ako imate wide TV prijemnik ili
standardni 4:3 TV prijemnik koji
podržava wide mod:
Odaberite "16:9" (str. 58)
7
Pritisnite ENTER f.
Postavka je odabrana i na TV zaslonu
se prikazuje "QUICK SETUP is
complete."
Sustav je spreman za reprodukciju.
Ako želite promijeniti svaku od
postavki pojedinačno, pogledajte
"Uporaba DVD izbornika za
podešavanje" (str. 56).
Za prekidanje QUICK SETUP
Pritisnite 1 DISPLAY b.
26
Ponovni prikaz QUICK SETUP
izbornika
1 Pritisnite 1 DISPLAY b dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
(SETUP) i zatim pritisnite
ENTER f.
3 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
"QUICK" i zatim pritisnite ENTER f.
Napomena
Uputa se prikazuje na donjoj strani TV zaslona
kad prvi put uključite sustav nakon postupka
"RESET" (str. 98).
Uporaba funkcije
THEATRE SYNC
THEATRE SYNC omogućuje uključivanje
vašeg Sony TV prijemnika i ovog sustava,
promjenu funkcije sustava na "DVD" i
zatim prebacivanje ulaznog izvora TV
prijemnika pritiskom na samo jednu tipku.
Priprema uporabe THEATRE SYNC
funkcije
Registrirajte ulazni izvor TV prijemnika
spojen na ovaj sustav.
Uporaba THEATRE SYNC funkcije
Držite daljinski upravljač usmjeren
prema TV prijemniku dok se TV
prijemnik ne uključi i promijeni
ulazni izvor te zatim pritisnite
THEATRE SYNC n.
Ako funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa. Vrijeme prijenosa razlikuje se
ovisno o TV prijemniku.
Promjena vremena prijenosa
Pritisnite sljedeće tipke dok držite
pritisnuto > I.
Pritisnite
Vrijeme prijenosa
1
0,5 (standardno)
Za odabir ulaza TV prijemnika
2
1
Pritisnite sljedeće tipke dok držite
pritisnutom tipku SLEEP l.
3
1,5
4
2
Pritisnite
Ulaz TV prijemnika
5
2,5
0
Bez ulaznog izvora
(standardno)
6
3
1 do 8
VIDEO 1 do VIDEO 8
7
3,5
9
COMPONENT 1
8
4
CLEAR h
COMPONENT 2
%–G
COMPONENT 3
%+G
COMPONENT 4
Odabrani izvor TV prijemnika memorira se
na daljinski upravljač.
27
2
Diskovi
Reprodukcija diska
Stavite disk u uložnicu F tako
da je strana s naljepnicom
okrenuta prema gore.
Ako se reprodukcija ne pokrene
automatski, pritisnite H R (ili DVD
N Q na ureñaju).
– Normalna reprodukcija
Ovisno o DVD VIDEO ili VIDEO CD
disku, neke funkcije mogu biti različite ili
ograničene. Pogledajte upute za uporabu
priložene uz disk.
Primjer: Kod reprodukcije DVD VIDEO
diska
3
Broj naslova
Proteklo vrijeme reprodukcije
Napomene
Ovisno o statusu sustava, prikaz glasnoće se
možda neće prikazati na zaslonu.
z Kad uključite sustav, disk se ne uvlači u
uložnicu F dok se ne prikaže "No Disc" na
pokazivaču. Nemojte pokušavati ugurati disk
dok se ne prikaže "No Disc".
z Ne ulažite diskove promjera 8 cm s adapterom.
Tako možete uzrokovati kvar sustava.
z Kad vadite disk, držite ga za rub i izvucite ga
ravno iz uložnice F. Ne dirajte površinu
diska.
z
1
28
Pritisnite FUNCTION +/– Q više
puta za odabir "DVD" (ili
pritisnite DVD N Q na
uređaju).
Pritisnite VOLUME +/– S za
podešavanje glasnoće.
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Zaustavljanje
reprodukcije
x R.
Pauzu
reprodukcije
X R. Ponovno
pritisnite X R ili H
R (ili DVD N Q na
ureñaju) za nastavak
reprodukcije.
Odabir zapisa1),
poglavlja ili
video datoteke
. ili > I više
puta tijekom
reprodukcije.
Ili pritisnite brojčane
tipke i dok je isključen
kontrolni izbornik i
zatim pritisnite ENTER
f2)
Odabir albuma3)
% +/– G više puta
tijekom reprodukcije ili
pauze reprodukcije.
Brzo traženje
mjesta naprijed
ili natrag (Lock
Search)4)5)
m ili M I tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na
m ili M I, brzina
reprodukcije se mijenja
ciklički.
Za povratak na
normalnu reprodukciju,
pritisnite H R (ili
DVD N Q na ureñaju).
Za
Pritisnite
Gledanje sliku
po sliku (Slowmotion Play)6)
SLOW ^ ili SLOW
y I u pauzi
reprodukcije.
Svakim pritiskom na
SLOW ^ ili SLOW
y I , mijenja se
brzina reprodukcije.
Za povratak na
normalnu reprodukciju,
pritisnite H R (ili
DVD N Q na
ureñaju).
Reprodukcija
STEP C d za prijelaz
sliku po sliku
na sljedeću sliku za
(Freeze Frame)6) vrijeme pauze.
Pritisnite c STEP d7)
u pauzi reprodukcije.
Za povratak na
normalnu reprodukciju,
pritisnite H R (ili
DVD N Q na
ureñaju).
Ponavljanje
prethodne scene
REPLAY T d
tijekom reprodukcije.
(Instant Replay)7)
Kratko ubrzano
reproduciranje
tekuće scene
ADVANCE U d
tijekom reprodukcije.
(Instant Advance)7)
Nastavlja se {
29
Za
Pritisnite
Odabir DVD
funkcije iz
drugog izvora
FUNCTION +/– Q više
puta (ili pritisnite DVD
N Q na ureñaju)
(Automatic Source
Selection).
Vañenje diska
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Z E na ureñaju.
Nije moguće odabrati audio zapis tijekom
Lock Search postupka kod MP3 audio zapisa.
Samo DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR
modu, VIDEO CD, AUDIO CD i DivX video
datoteke.
Samo MP3 audio zapisi, JPEG slikovne
datoteke i DivX video datoteke.
Osim za JPEG slikovne datoteke.
Ovisno o disku, stvarna brzina može biti
različita.
Samo DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR
modu, DivX video datoteke i VIDEO CD.
Samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u VR
modu.
Napomene
Nije moguće pretraživati fotografije na DVD-R/
-RW disku u VR modu.
z Možda nećete moći upotrebljavati funkcije
Instant Replay ili Instant Advance kod
ponavljanja reprodukcije ili kod nekih scena.
z
Prikaz scena iz više kutova i
titlova
Promjena kuta kamere
(samo DVD VIDEO)
Možete promijeniti kut kamere kod
reprodukcije DVD VIDEO diskova na
kojima su scene snimljene iz različitih
kutova.
Pritisnite ANGLE Y više puta tijekom
reprodukcije. Kut kamere se mijenja
svakim pritiskom na tipku ANGLE Y.
Napomena
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći promijeniti kut kamere čak i ako su na
DVD VIDEO snimljene scene iz različitih
kutova.
Prikaz titlova
(samo DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR
modu i DivX video datoteke)
Titlove možete uključiti ili isključiti za
vrijeme reprodukcije DVD VIDEO, DVD-R/
-RW u VR modu ili DivX video datoteka
kod kojih su snimljeni titlovi. Takoñer
možete promijeniti jezik titlova kod DVD
VIDEO. DVD-R/-RW u VR modu ili DivX
video datoteka kod kojih su titlovi
snimljeni na više jezika.
Pritisnite SUBTITLE X više puta tijekom
reprodukcije. Svakim pritiskom na
SUBTITLE X, mijenja se jezik titlova ili
se titlovi isključuju.
30
Napomene
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći promijeniti titlove čak i ako su titlovi na
više jezika snimljeni na DVD VIDEO disk.
Takoñer, možda nećete moći isključiti titlove.
z Možete promijeniti titlove ako DivX video
datoteka ima ".AVI" ili ".DivX" ekstenziju i
sadrži titlove u istoj datoteci.
z
Ostale korisne funkcije
Promjena zvuka
Kod reprodukcije DVD VIDEO ili DivX
video datoteke snimljene u više audio
formata, možete odabrati željeni audio
format. Ako je DVD VIDEO snimljen s
višejezičnim zapisima, takoñer možete
promijeniti jezik.
Kod reprodukcije VIDEO CD, AUDIO CD
ili MP3 audio zapisa, možete odabrati zvuk
iz desnog ili lijevog kanala i slušati ga
preko desnog i lijevog zvučnika.
Primjerice, kod reprodukcije zapisa s
vokalima na desnom kanalu i
instrumentalima na lijevom, možete slušati
instrumentale preko oba zvučnika
odabirom lijevog kanala.
Standardne postavke su podcrtane.
Kod reprodukcije DVD VIDEO diska:
Ovisno o DVD VIDEO disku, mogućnosti
odabira jezika i audio formata će se
razlikovati.
Ako se prikaže četveroznamenkasti broj, to
je kôd jezika (pogledajte "Popis kodova
jezika" (str. 111)). Ako se isti jezik prikaže
dva ili više puta, DVD VIDEO je snimljen
u više audio formata. Imajte na umu da se
zvuk mijenja automatski, ovisno o disku.
Kod reprodukcije DVD-R/-RW u VR
modu:
Prikazuje se broj audio zapisa snimljenih
na disku.
Primjer:
z 1: MAIN: glavni zvuk audio zapisa 1.
z 1: SUB: pomoćni zvuk audio zapisa 1.
z 1: MAIN+SUB: glavni i pomoćni zvuk
audio zapisa 1.
z 2: MAIN*: glavni zvuk audio zapisa 2.
z 2: SUB*: pomoćni zvuk audio zapisa 2.
z 2: MAIN+SUB*: glavni i pomoćni zvuk
audio zapisa 2.
* Ove opcije se ne prikazuju ako je na disku koji
se reproducira snimljen jedan audio zapis.
Pritisnite AUDIO W više puta tijekom
reprodukcije za odabir željenog audio
signala.
Nastavlja se {
31
Kod reprodukcije DivX video datoteke:
Opcije audio formata se razlikuju ovisno o
DivX video datoteci.
Reprodukcija VIDEO CD diskova s PBC
funkcijama (verzija 2.0) – PBC
Playback
Kod reprodukcije VIDEO CD, AUDIO CD
ili MP3 audio zapisa:
z STEREO: standardan stereo zvuk.
z 1/L: zvuk lijevog kanala (mono).
z 2/R: zvuk desnog kanala (mono).
(samo VIDEO CD)
Možete upotrebljavati PBC (Playback
Control) izbornike na TV zaslonu kako
biste uživali u interaktivnom softveru
diska. Format i struktura izbornika se
razlikuju ovisno o disku.
Kod reprodukcije Super VCD diska:
z 1: STEREO: stereo zvuk audio zapisa 1.
z 1: 1/L: zvuk lijevog kanala audio zapisa
1 (mono).
z 1: 2/R: zvuk desnog kanala audio zapisa
1 (mono).
z 2: STEREO: stereo zvuk audio zapisa 2.
z 2: 1/L: zvuk lijevog kanala audio zapisa
2 (mono).
z 2: 2/R: zvuk desnog kanala audio zapisa
2 (mono).
1 Pritisnite H R (ili DVD N Q na
uređaju) za pokretanje reprodukcije
VIDEO CD diska s PBC funkcijom
(verzija 2.0).
Na TV zaslonu se prikazuje PBC
izbornik. Ovisno o VIDEO CD disku,
izbornik se možda neće prikazati.
2 Pritisnite brojčane tipke i za odabir
broja željene opcije.
3 Pritisnite ENTER f.
Ovisno o VIDEO CD disku, možda se
prikaže "Press ENTER" kao "Press
SELECT" u uputama za uporabu diska.
U tom slučaju, pritisnite H R (ili
DVD N Q na ureñaju).
4 Nastavite s reprodukcijom prema
uputama u izborniku.
Pogledajte upute za uporabu VIDEO CD
diska jer se postupci rukovanja razlikuju
kod VIDEO CD diskova.
32
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite O RETURN e.
1 Za vrijeme reprodukcije diska, pritisnite
x R za zaustavljanje reprodukcije.
Na pokazivaču se prikazuje "Resume".
Ako se "Resume" ne prikaže, funkcija
Resume Play nije dostupna.
Napomena
PBC reprodukcija se isključuje kod reprodukcije
slučajnim redom, programirane reprodukcije ili
ponavljanja reprodukcije.
Za isključivanje reprodukcije s PBC
funkcijom
1 Pritisnite . ili > I više puta ili
pritisnite brojčane tipke i za odabir
zapisa dok je reprodukcija
zaustavljena.
2 Pritisnite H R (ili DVD N Q na
uređaju) ili ENTER f.
Reprodukcija započinje od odabranog
zapisa. Ne prikazuju se statične slike,
kao što su izbornici.
Za povratak na PBC reprodukciju,
dvaput pritisnite x R i zatim pritisnite
H R (ili DVD N Q na ureñaju).
Nastavak reprodukcije od mjesta
gdje je zaustavljena – Resume Play
Sustav memorira mjesto na kojem ste
zaustavili disk tako da možete nastaviti
reprodukciju od tog mjesta. Resume Play
se ne poništava čak i ako isključite sustav,
osim kod MP3 audio zapisa, JPEG
slikovnih datoteka i DivX video datoteka.
2 Pritisnite H R (ili DVD N Q na
uređaju).
Sustav nastavlja reprodukciju od mjesta
na kojem ste ju zaustavili u koraku 1.
Napomene
Nije moguće upotrebljavati Resume Play
tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom
ili programirane reprodukcije.
z Ova funkcija možda neće raditi pravilno kod
nekih diskova.
z Funkcija Resume Play se poništava kad
− pritisnete x R dok je reprodukcija
zaustavljena.
− izvadite disk.
− promijenite funkciju.
− promijenite postavke izbornika Setup.
z Ovisno o mjestu zaustavljanja diska, sustav
možda neće nastaviti reprodukciju od točnog
mjesta zaustavljanja.
z Ako je opcija "MULTI-DISC RESUME"
podešena na "ON", Resume Play se ne
poništava kod DVD VIDEO i VIDEO CD
diskova nakon što ih izvadite iz sustava ili
promijenite funkciju.
z
Savjet
Za pokretanje reprodukcije od početka diska,
dvaput pritisnite x R i zatim pritisnite H
R (ili DVD N Q na ureñaju).
Nastavlja se {
33
Nastavljanje reprodukcije od mjesta
zaustavljanja – Multi-disc Resume
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD)
Ovaj sustav pohranjuje mjesta
zaustavljanja za čak 40 diskova i nastavlja
reprodukciju kod sljedećeg ulaganja istog
diska. Pohranite li mjesto zaustavljanja za
41. disk, izbrisat će se podatak za prvi disk.
Za aktiviranje funkcije, podesite opciju
"MULTI-DISC RESUME" u izborniku
"CUSTOM SETUP" na "ON" (str. 59).
Napomena
Ako je opcija "MULTI-DISC RESUME" u
izborniku "CUSTOM SETUP" podešena na
"ON" i reproducirate disk za snimanje, kao što je
DVD-R, sustav može reproducirati drugi
snimljeni disk od istog mjesta zaustavljanja. Za
pokretanje reprodukcije od početka diska,
dvaput pritisnite x R i zatim pritisnite H R
(ili DVD N Q na ureñaju).
Uporaba modova
reprodukcije
Kreiranje vlastitog programa
– Program Play
Možete izraditi program s najviše 99
koraka redoslijedom kojim želite
reproducirati zapise.
1
Pritisnite 1 DISPLAY b.
Prikazuje se kontrolni izbornik na TV
zaslonu.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
(PROGRAM) i
odabir
zatim pritisnite ENTER f.
Prikazuju se opcije uz "PROGRAM"
na TV zaslonu.
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "SETt" i zatim pritisnite
ENTER f.
Broj zapisa
34
4
Pritisnite b f.
5
Kursor prelazi na listu zapisa "T" (u
ovom slučaju, "01").
Odaberite zapis kojeg želite
programirati.
Primjerice, odaberite zapis "02".
Pritisnite V ili v f više puta za odabir
"02" u stupcu "T" i zatim pritisnite
ENTER f.
Odabrani zapis
Za promjenu programiranih
koraka:
Pritisnite V ili v f više puta za odabir
broja programiranog koraka kojeg želite
promijeniti te zatim pritisnite b f.
Za brisanje programiranog koraka:
Pritisnite V ili v f više puta za odabir
broja programiranog koraka kojeg
želite promijeniti te zatim pritisnite
CLEAR h.
Za brisanje svih programiranih
koraka u programskoj listi:
Pritisnite V ili v f za odabir "ALL
CLEAR" te zatim pritisnite ENTER
f.
Ukupno vrijeme svih programiranih zapisa
6
Za programiranje ostalih zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
7
Pritisnite H R (ili DVD N Q
na uređaju).
Započinje programirana reprodukcija.
Po završetku programirane reprodukcije,
možete pokrenuti isti program
pritiskom na H R (ili DVD N Q
na ureñaju).
Nastavlja se {
35
Isključivanje programirane
reprodukcije
Pritisnite CLEAR h ili odaberite "OFF" u
koraku 3. Za ponovnu reprodukciju istog
programa, odaberite "ON" u koraku 3 i
pritisnite ENTER f.
Isključivanje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY b više puta dok
kontrolni izbornik ne nestane s TV zaslona.
Napomene
Dok je aktivirana programirana reprodukcija,
postavka "REPEAT" se automatski mijenja na
"ON" ako je trenutna postavka "DISC" ili
"TRACK".
z Nije moguća programirana reprodukcija kod
VIDEO CD diskova tijekom PBC reprodukcije.
z
Savjet
Programirana reprodukcija se poništava i
pohranjeni program briše ako
− izvadite disk.
− isključite sustav.
− promijenite funkciju.
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom
– Shuffle Play
Možete reproducirati zapise tekućeg diska
slučajnim redoslijedom. Kod svakog
pokretanja reprodukcije slučajnim
redoslijedom, redoslijed reprodukcije može
biti drugačiji.
1
Pritisnite 1 DISPLAY b tijekom
reprodukcije.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
(SHUFFLE) i
odabir
zatim pritisnite ENTER f.
Opcije funkcije "SHUFFLE" se
prikazuju na TV zaslonu.
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene postavke.
Kod reprodukcije VIDEO CD ili
AUDIO CD:
z
TRACK: svi zapisi na disku će se
reproducirati slučajnim redoslijedom.
Kod programirane reprodukcije:
z
36
ON: svi zapisi iz programske liste će se
reproducirati slučajnim redoslijedom.
Kod reprodukcije DATA CD/DVD
(osim za DivX video datoteke):
z ON: svi MP3 audio zapisi u
odabranom albumu na disku će se
reproducirati slučajnim redoslijedom.
Ako se ne odabere album, prvi album
će se reproducirati slučajnim
redoslijedom.
4
Pritisnite ENTER f.
Pokreće se reprodukcija slučajnim
redoslijedom.
Za isključivanje reprodukcije slučajnim
redoslijedom, pritisnite CLEAR h ili
odaberite "OFF" u koraku 3.
Ponavljanje reprodukcije
– Repeat Play
Ureñaj može ponavljano reproducirati sve
naslove, zapise ili albume s diska ili
pojedinačan naslov, poglavlje, zapis ili
datoteku.
Istovremeno možete odabrati Shuffle Play i
Program Play.
1
Isključivanje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY b više puta dok
kontrolni izbornik ne nestane s TV zaslona.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2
Napomene
Reprodukcija slučajnim redoslijedom se
poništava kad
− izvadite disk.
− isključite sustav.
− promijenite funkciju.
− izvedete pretraživanje zapisa/indeksa.
z Nije moguće upotrebljavati reprodukciju
slučajnim redoslijedom kod VIDEO CD diska
tijekom PBC reprodukcije.
z Ista pjesma se može ponavljati kod MP3 audio
zapisa.
Pritisnite 1 DISPLAY b tijekom
reprodukcije.
z
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir
(REPEAT) i zatim
pritisnite ENTER f.
Opcije funkcije "REPEAT" se
prikazuju na TV zaslonu.
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene postavke.
Kod reprodukcije DVD VIDEO ili
DVD-R/DVD-RW u VR modu:
OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
DISC: ponavljanje svih naslova na disku.
z TITLE: ponavljanje tekućeg naslova.
z CHAPTER: ponavljanje tekućeg
poglavlja.
z
z
Nastavlja se {
37
Kod reprodukcije VIDEO CD ili
AUDIO CD:
z OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
z DISC: ponavljanje svih zapisa na
disku.
z TRACK: ponavljanje tekućeg zapisa.
Kod reprodukcije DATA CD ili DATA
DVD:
z OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
z DISC: ponavljanje svih albuma na
disku.
z ALBUM: ponavljanje tekućeg
albuma.
1)
z TRACK : ponavljanje tekućeg
zapisa.
2)
z FILE : ponavljanje tekuće datoteke.
1)
2)
Samo kod MP3 audio zapisa.
Samo kod DivX video datoteka.
Kad su odabrane funkcije Program
Play ili Shuffle Play:
z OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
z ON: ponavljanje programirane
reprodukcije ili reprodukcije
slučajnim redoslijedom.
4
Pritisnite ENTER f.
Započinje reprodukcija uz ponavljanje.
Za isključivanje ponavljanja
reprodukcije, pritisnite CLEAR h ili
odaberite "OFF" u koraku 3.
38
Isključivanje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY b više puta dok
kontrolni izbornik ne nestane s TV zaslona.
Napomene
Takoñer možete promijeniti postavke moda
ponavljanja višekratnim pritiskom na tipku
REPEAT/FM MODE V.
z Na pokazivaču se prikazuje "REP" ako je
podešeno ponavljanje "DISC", "ALBUM" ili
"ON".
z Na pokazivaču se prikazuje "REP1" ako je
podešeno ponavljanje "TITLE", "CHAPTER",
"TRACK" ili "FILE".
z Ovisno o DVD VIDEO disku, ponavljanje
reprodukcije možda neće biti moguće.
z Nije moguće ponavljanje reprodukcije kod
VIDEO CD diska za vrijeme PBC
reprodukcije.
z Kod reprodukcije DATA CD/DVD diska koji
sadrži MP3 audio zapise i JPEG slikovne
datoteke, zvuk neće odgovarati slici ako im se
razlikuje vrijeme reprodukcije.
z Nije moguće odabrati "TRACK" ako je
"MODE (MP3, JPEG)" podešeno na "IMAGE
(JPEG)" (str. 46).
z Ponavljanje reprodukcije se poništava kad
− izvadite disk.
− isključite sustav.
− promijenite funkciju.
z
Pretraživanje/odabir
diska
1
Reprodukcija DVD VIDEO diska
pomoću izbornika
2
Pritisnite V/v/B/b f ili
brojčane tipke i za odabir
naslova ili opcije koju želite
reproducirati.
3
Pritisnite ENTER f.
Neki DVD VIDEO diskovi imaju izbornike
koji olakšavaju uporabu DVD VIDEO
diskova. Možete pokrenuti reprodukciju
DVD VIDEO diska uporabom izbornika.
Uporaba DVD TOP MENU
Pritisnite DVD TOP MENU g ili
DVD/USB/TUNER MENU Z.
Izbornik se prikazuje na TV zaslonu.
Sadržaj diska ovisi o disku.
Odabir "ORIGINAL" ili "PLAYLIST"
kod DVD-R/-RW u VR modu
DVD VIDEO sadrži velik broj odsječaka
sa slikama ili glazbom koji se nazivaju
"naslovi". Kod reprodukcije DVD VIDEO
diska koji sadrži nekoliko naslova, možete
odabrati naslov po želji pomoću tipke
DVD TOP MENU g.
Ova funkcija je dostupna samo za DVD-R/
-RW diskove u VR modu ako je kreirana
playlista.
Uporaba DVD MENU
1
Neki DVD VIDEO diskovi omogućuju
odabir sadržaja diska pomoću izbornika.
Kod reprodukcije takvih DVD VIDEO
diskova, možete odabrati opcije kao što je
jezik titlova i jezik dijaloga tipkom DVD/
USB/TUNER MENU Z.
Pritisnite 1 DISPLAY b tijekom
reprodukcije.
Prikazuje se kontrolni izbornik na TV
zaslonu.
Nastavlja se {
39
2
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir
(ORIGINAL/PLAY)
i zatim pritisnite ENTER f.
1
Opcije funkcije "ORIGINAL/PLAY
LIST" se prikazuju na TV zaslonu
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene postavke.
PLAY LIST: reprodukcija prema playlisti
kreiranoj na disku.
z ORIGINAL: reprodukcija prema
originalnom redoslijedu snimanja.
z
4
Pritisnite 1 DISPLAY b. (Kod
reprodukcije DATA CD/DVD s
JPEG slikovnim datotekama,
pritisnite 1 DISPLAY b
dvaput.)
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir opcije pretraživanja.
Primjer: kad odaberete
(CHAPTER)
Odabire se "** (**)" (** je broj). Broj u
zagradi označava ukupan broj naslova,
poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
Pritisnite ENTER f.
Uporaba prikaza na zaslonu za
traženje naslova/poglavlja/
scene/zapisa/ indeksa/albuma/
datoteke
Odabrani redak
3
Pritisnite ENTER f.
"** (**)" se mijenja u "– – (**)".
Možete pretraživati različite informacije
snimljene na disku, kao što su naslov, zapis
ili album. Svaka informacija ima svoj
jedinstveni broj na disku tako da možete
odabrati numeriranu opciju po želji preko
kontrolnog izbornika. Takoñer možete
pretraživati željeno mjesto pomoću
vremenskog koda (Time Search) (samo
DVD VIDEO i DVD-R/-RW u VR modu).
40
4
Pritisnite V ili v f više puta ili
brojčane tipke i za odabir
broja naslova, zapisa, albuma...
ili datoteke.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR h
za poništavanje broja.
5
Pritisnite ENTER f.
4 Unesite vremenski kôd brojčanim
tipkama i i zatim pritisnite ENTER f.
Primjerice, za nalaženje scene na 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon početka,
unesite "2:10:20". Ako pogriješite,
pritisnite CLEAR h za poništavanje
broja.
Sustav započinje reprodukciju od
odabranog naslova, zapisa, albuma i sl.
Isključivanje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY b više puta dok
kontrolni izbornik ne nestane s TV zaslona.
Savjet
Napomena
Ovisno o disku, Time Search možda neće raditi.
Dok se ne prikazuje kontrolni izbornik, možete
pretraživati poglavlja (DVD VIDEO i DVD-R/
-RW u VR modu), zapise (AUDIO CD i VIDEO
CD) ili datoteke (DivX video datoteke na DATA
CD/ DVD) pritiskom na brojčane tipke i i
ENTER f.
– Picture Navigation
Traženje željenog mjesta prema
vremenskom kodu – Time Search
1
(samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u VR
modu)
1 Pritisnite 1 DISPLAY b.
2 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
(TIME/TEXT).
Odabire se "T **:**:**" (proteklo vrijeme
reprodukcije tekućeg naslova).
Pretraživanje scena
Pritisnite PICTURE NAVI U više
puta za odabir VIEWER formata
kojeg želite pretraživati.
CHAPTER VIEWER (DVD VIDEO)
TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
z TRACK VIEWER (VIDEO CD ili
Super VCD)
z
z
3 Pritisnite ENTER f.
"T **:**:**" se mijenja u "T --:--:--".
Nastavlja se {
41
2
Pritisnite ENTER f.
Prikazuje se prva scena od prvih 9
poglavlja, naslova ili zapisa. Ako
postoji više od 9 poglavlja, naslova ili
zapisa, prikazuje se "V" na donjem
desnom dijelu zaslona.
Reprodukcija MP3/JPEG
diskova
Napomene
Ovisno o softveru upotrijebljenom za kreiranje
DATA CD ili DATA DVD diska, redoslijed
reprodukcije može se razlikovati.
z Sustav može reproducirati do 200 albuma,
uključujući albume koji ne sadrže MP3 audio
zapise ili JPEG slikovne datoteke. Sustav neće
reproducirati albume preko albuma 200.
z Maksimalan broj MP3 audio zapisa ili JPEG
slikovnih datoteka u albumu koje sustav može
prepoznati je:
− 600 ako je "MODE (MP3, JPEG)" podešen
na "AUDIO (MP3)" ili "IMAGE (JPEG)".
− 300 ako je "MODE (MP3, JPEG)" podešen
na "AUTO".
z Sustav može reproducirati MP3 audio zapise i
JPEG slikovne datoteke. Sustav će
reproducirati bilo koje podatke s ekstenzijom
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG" čak i ako nisu u
MP3 ili JPEG formatu. Reprodukcijom ovih
podataka može se pojaviti glasan šum koji
može oštetiti sustav zvučnika.
z
3
Pritisnite V/v/B/b f za odabir
poglavlja, naslova ili zapisa te
zatim pritisnite ENTER f.
Sustav započinje reprodukciju od
odabrane scene.
Za poništavanje pretraživanja
Pritisnite O RETURN e ili 1
DISPLAY b.
Napomena
Ovisno o vrsti diska, možda nećete moći
odabrati neke opcije.
Savjet
Za prikaz preostalih poglavlja, naslova ili zapisa,
odaberite scenu u donjem retku i pritisnite v f.
Za povratak na prethodnu scenu, odaberite scenu
u gornjem retku i pritisnite V f.
42
Ovisno o softveru za kodiranje/snimanje,
ureñaju za snimanje ili mediju za snimanje
MP3 audio zapisa, možda će se pojaviti
problemi poput nemogućnosti reprodukcije,
prekidanje zvuka i šumovi.
z Kod sljedećih diskova i situacija može se
produljiti vrijeme potrebno za početak
reprodukcije:
− diskovi sa složenom strukturom mapa.
− disk ovi snimljeni kao Multi Session.
− diskovi na koje se mogu dodavati podaci
(nefinalizirani diskovi).
− kad je upravo završila reprodukcija zapisa ili
datoteka u drugom albumu.
z Neki CD-R/-RW ili DVD-R/-RW/+R/+RW
diskovi se ne mogu reproducirati na sustavu
ovisno o formatu datoteke.
z Kod reprodukcije DATA CD ili DATA DVD
diskova koji sadrže MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke, odaberite "MODE (MP3,
JPEG)" iz kontrolnog izbornika nakon što se
završi očitavanje sadržaja (TOC) diska. Ako
želite reproducirati
− istovremeno MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke, podesite "MODE (MP3,
JPEG)" na "AUTO".
− samo MP3 audio zapise, podesite "MODE
(MP3, JPEG)" na "AUDIO (MP3)".
− samo JPEG slikovne datoteke, podesite
"MODE (MP3, JPEG)" na "IMAGE
(JPEG)".
z Sustav može reproducirati do 8 razina mapa.
z
Odabir MP3 audio zapisa ili
albuma
1
Uložite disk u uložnicu F.
Sustav započinje reprodukciju od
prvog albuma.
2
Pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z.
Na TV zaslonu se prikazuje lista
albuma.
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir albuma.
Reprodukcija albuma:
Pritisnite H R (ili DVD N Q na
ureñaju).
Sustav započinje reprodukciju od
prvog zapisa odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite
x R.
Nastavlja se {
43
Reprodukcija zapisa:
1 Pritisnite ENTER f.
Prikazuje se lista MP3 audio zapisa
odabranog albuma.
Za povratak na listu albuma dok je
prikazana lista zapisa
Pritisnite O RETURN e.
Za uključivanje ili isključivanje liste
albuma ili zapisa
Više puta pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z.
2 Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željenog MP3 audio zapisa i
zatim pritisnite ENTER f.
Sustav započinje reprodukciju
odabranog MP3 audio zapisa.
Za zaustavljanje reprodukcije,
pritisnite x R.
Odabir JPEG slikovne datoteke ili
albuma
1
2
Za prikaz sljedeće ili prethodne
stranice liste zapisa ili albuma
Pritisnite B ili b f više puta dok je
prikazana lista zapisa ili albuma.
Za reprodukciju sljedećeg albuma
MP3 audio zapisa
Možete odabrati sljedeći album pritiskom
na > I više puta do zadnjeg zapisa
tekućeg albuma i zatim > I jednom.
Odabire se prvi zapis sljedećeg albuma.
Ipak, nije moguće odabrati prethodni
album višekratnim pritiskom na . I.
Za odabir prethodnog albuma, odaberite
album iz liste albuma.
44
Umetnite disk u uložnicu F.
Sustav započinje reprodukciju prvog
albuma.
Pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z.
Na TV zaslonu se prikazuje lista
albuma.
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir albuma.
Reprodukcija albuma:
Pritisnite H R (ili DVD N Q na
ureñaju).
Sustav započinje slide show od prve
slikovne datoteke odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite
x R.
Reprodukcija slikovne datoteke:
1 Pritisnite PICTURE NAVI U.
Prikazuju se umanjene slike
(thumbnail) prvih 16 JPEG
slikovnih datoteka odabranog
albuma.
Za prikaz sljedeće ili prethodne
stranice liste albuma
Pritisnite B ili b f više puta dok je
prikazana lista albuma.
Za prikaz sljedeće ili prethodne JPEG
slikovne datoteke
Pritisnite B ili b f više puta tijekom slide
show prikaza.
Za reprodukciju sljedećeg albuma sa
JPEG slikovnim datotekama
Ako ima više od 16 slikovnih
datoteka u mapi, desno se prikazuje
pomična skala.
2 Pritisnite V/v/B/b f za odabir
slike koju želite pogledati i zatim
pritisnite H R (ili DVD N Q na
uređaju).
Slide show započinje od odabrane
slikovne datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije,
pritisnite x R.
Možete odabrati sljedeći album pritiskom
na b f više puta do zadnjeg zapisa
tekućeg albuma i zatim b f jednom.
Odabire se prva datoteka sljedećeg albuma.
Ipak, nije moguće odabrati prethodni
album višekratnim pritiskom na B f. Za
odabir prethodnog albuma, odaberite
album iz liste albuma.
Za uključivanje ili isključivanje
prikaza liste albuma
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU Z
više puta.
Nastavlja se {
45
Rotiranje JPEG slikovne datoteke
Dok je JPEG slikovna datoteka prikazana
na TV zaslonu, možete je rotirati za 90
stupnjeva.
Pritisnite V ili v f više puta dok je slika
prikazana.
Pritisnite CLEAR h za povratak na
originalni prikaz.
2
3
4
Tipka PICTURE NAVI U ne radi ako je
"MODE (MP3, JPEG)" podešen na "AUDIO
(MP3)".
z Kad pritisnete B ili b f za odabir sljedeće ili
prethodne slike, slika se vraća u originalnu
orijentaciju čak i ako je bila prethodno
rotirana.
z Slide show se prekida ako pritisnete V ili v f.
z
Možete reproducirati slide show sa zvukom
tako da prethodno snimite JPEG slikovne
datoteke i MP3 audio zapise u isti album
na DATA CD/DVD.
1
Umetnite disk u uložnicu diska F.
Sustav započinje reprodukciju prvog
albuma.
46
Pritisnite 1 DISPLAY b.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
Napomene
Reprodukcija MP3 audio zapisa i
JPEG slikovnih datoteka kao slide
show sa zvukom
Za zaustavljanje reprodukcije,
pritisnite x R.
Pritisnite V ili v f više puta za
(MODE (MP3,
odabir
JPEG)) i zatim pritisnite ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije
izbornika "MODE (MP3, JPEG)".
Standardna postavka je podcrtana.
z AUTO: Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide show sa
zvukom.
z AUDIO (MP3): Kontinuirana
reprodukcija MP3 audio zapisa.
z IMAGE (JPEG): Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide showa.
5
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "AUTO" i zatim pritisnite
ENTER f.
6
Pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z.
Na TV zaslonu se prikazuje lista
albuma.
7
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željenog albuma i zatim
pritisnite H R (ili DVD N Q
na uređaju).
Započinje slide show sa zvukom od
odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite
x R.
Za uključivanje ili isključivanje
prikaza liste albuma
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU Z
više puta.
Za isključivanje slide showa sa
zvukom
Odaberite "AUDIO (MP3)" ili "IMAGE
(JPEG)" u koraku 4.
Napomene
U nekim slučajevima, nije moguće promijenite
postavku "MODE (MP3, JPEG)" ako je
"MODE (MP3, JPEG)" podešen na:
− "IMAGE (JPEG)" i odabrani disk sadrži
samo MP3 audio zapise.
− "AUDIO (MP3)" i odabrani disk sadrži
samo JPEG slikovne datoteke.
z Ako na disku nema MP3 audio zapisa, na TV
zaslonu se prikazuje poruka "No audio data" i
disk se ne može reproducirati.
z Ako na disku nema JPEG slikovnih datoteka,
na TV zaslonu se prikazuje poruka "No image
data" i disk se ne može reproducirati.
z Ako se reproduciraju istovremeno MP3 audio
zapisi ili JPEG slikovne datoteke s velikim
datotekama, zvuk može preskakati.
z
Podešavanje brzine slide showa
(samo JPEG slikovne datoteke)
1 Pritisnite 1 DISPLAY b više puta dok
se na TV zaslonu ne pojavi kontrolni
izbornik za JPEG slikovne datoteke.
2 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
(INTERVAL)) i zatim pritisnite
ENTER f.
Opcije funkcije "INTERVAL" se
prikazuju na TV zaslonu.
3 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
željene brzine izmjene slika.
Standardna postavka je podcrtana.
z NORMAL: Podešava se interval od 6
do 9 sekundi (slike veće od 4 000
000 piksela ili više prikazivat će se
dulje).
z FAST: Podešava se interval kraći od
NORMAL.
z SLOW 1: Podešava se interval dulji
od NORMAL.
z SLOW 2: Podešava se interval dulji
od SLOW 1.
4 Pritisnite ENTER f.
Odabrana postavka se pohranjuje.
Napomena
Neke JPEG slikovne datoteke, osobito
progresivne ili one s razlučivošću od 3 000 000
piksela ili više, trebat će za početak prikazivanja
dulje vrijeme od ostalih. Stoga će se njihovo
trajanje činiti duljim od odabrane opcije
Nastavlja se {
47
Odabir efekta prijelaza između slika
kod slide showa
(samo JPEG slikovne datoteke)
1 Pritisnite 1 DISPLAY b više puta dok
Uživanje u DivX® video
datotekama
se na TV zaslonu ne pojavi kontrolni
izbornik za JPEG slikovne datoteke.
2 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
(EFFECT) i zatim pritisnite
ENTER f.
Opcije funkcije "EFFECT" se prikazuju
na TV zaslonu.
3 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
z MODE 1: Slike se pojavljuju odozgo
prema dolje.
z MODE 2: Slike se pojavljuju slijeva
prema desno.
z MODE 3: Slike se pojavljuju
širenjem iz središta zaslona.
z MODE 4: Slike se pojavljuju s
različitim efektima primijenjenim
slučajnim slijedom.
z MODE 5: Sljedeća slika se pojavi
preko prethodne.
z OFF: Bez efekta.
4 Pritisnite ENTER f.
Odabrana postavka se pohranjuje.
48
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video
datoteka koju je razvila korporacija DivX,
Inc. te je proizvod s DivX® certifikatom.
Ovaj sustav može reproducirati datoteke
koje imaju ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX"
koje sadrže podatke u DivX formatu.
Napomene
Sustav ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili
više DivX video datoteka.
z Sustav ne može reproducirati DivX video
datoteku s više od 720 (širina) T 576 (visina)/
2 GB.
z Ovisno o DivX video datoteci, zvuk može biti
isprekidan ili neće odgovarati slici.
z Sustav ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
z
Reprodukcija albuma s DivX video
datotekama ili DivX video datoteke
1
Reprodukcija DivX video datoteke:
1 Pritisnite ENTER f.
Prikazuje se lista DivX video
datoteka u odabranom albumu.
Umetnite DATA CD/DVD s DivX
video datotekama u uložnicu
diska F.
Sustav započinje reprodukciju prvog
albuma.
2
Pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z.
Na TV zaslonu se prikazuje lista
albuma.
2 Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene DivX video datoteke
i zatim pritisnite ENTER f.
Sustav započinje reprodukciju
odabrane DivX datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije,
pritisnite x R.
Za prikaz sljedeće ili prethodne
stranice liste albuma
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir albuma.
Pritisnite B ili b f više puta dok je
prikazana lista albuma.
Reprodukcija albuma:
Pritisnite H R (ili DVD N Q na
ureñaju).
Sustav započinje reprodukciju prve
DivX datoteke odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite
x R.
Za reprodukciju sljedećeg albuma s
DivX video datotekama
Možete odabrati sljedeći album pritiskom
na > I više puta do zadnje datoteke
tekućeg albuma i zatim > I jednom.
Odabire se prva datoteka sljedećeg albuma.
Ipak, nije moguće odabrati prethodni
album višekratnim pritiskom na . I.
Za odabir prethodnog albuma, odaberite
album iz liste albuma.
Nastavlja se {
49
Za povratak na listu albuma dok je
prikazana lista datoteka
Pritisnite O RETURN f.
Za uključivanje ili isključivanje liste
albuma
Više puta pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z.
Napomene
Ovisno o DivX video datoteci, slika se može
zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju
preporučamo da izradite datoteku s nižom
brzinom prijenosa (bit rate). Ako je zvuk i
dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3 audio
formata. Meñutim, ovaj ureñaj ne podržava
WMA (Windows Media Audio) format.
z Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za
DivX video datoteke, izmeñu pritiska tipke
H R i pojave slike može proći neko vrijeme.
z Ovisno o DivX video datoteci, zvuk se možda
neće poklapati sa slikom na zaslonu.
z
Savjet
Ako je odreñeno broj reprodukcija neke DivX
video datoteke, moguće ju je gledati samo toliko
puta. Ubrajaju se sljedeće situacije:
− kad se ureñaj isključi.
− kad se reproducira druga DivX video datoteka.
Podešavanje vremena
odgode između slike i
zvuka
– A/V SYNC
Ako zvuk nije sinkroniziran sa slikom na
zaslonu, možete podesiti vrijeme odgode
izmeñu slike i zvuka.
A/V SYNC ne radi kod MP3 audio zapisa i
JPEG slikovnih datoteka na DATA CD/
DVD diskovima.
1
Pritisnite 1 DISPLAY b dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se pojavi kontrolni
izbornik.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
(A/V SYNC) i
odabir
zatim pritisnite ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
"A/V SYNC".
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
z OFF: Bez podešavanja.
z ON: Podešavanje razlike izmeñu
slike i zvuka.
4
Pritisnite ENTER f.
Napomena
Ovisno o ulaznim podacima, ova funkcija
možda neće imati učinka.
50
Ograničavanje
reprodukcije diska
– CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Možete aktivirati dvije vrste ograničenja
reprodukcije za diskove po želji.
Custom Parental Control
Ograničenje reprodukcije možete podesiti
da sustav ne može prikazati neprimjerene
diskove.
Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
se može ograničiti do odreñene razine,
primjerice ovisno o dobi korisnika. Kad se
reproducira ograničena scena, scena će se
preskočiti ili zamijeniti alternativnom.
Ograničavanje reprodukcije
određenih diskova
– CUSTOM PARENTAL CONTROL
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije
diskova možete podesiti istu zaporku za
najviše 40 diskova. Kad podesite 41. disk,
prvi disk se poništi.
1
Umetnite disk kojem želite
ograničiti reprodukciju.
Ako je u tijeku reprodukcija diska,
pritisnite x R za zaustavljanje.
2
Pritisnite 1 DISPLAY b dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se pojavi kontrolni
izbornik.
3
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije
koristi se ista zaporka.
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir
(PARENTAL
CONTROL) i zatim pritisnite
ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
"PARENTAL CONTROL".
4
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "ONt" i zatim pritisnite
ENTER f.
Nastavlja se {
51
Ako ste unijeli pogrešnu zaporku:
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
Ako pogriješite kod unosa zaporke
Pritisnite B f više puta za brisanje
unesenog broja i zatim ponovno unesite
zaporku.
Isključivanje funkcije ograničavanja
reprodukcije
1 Slijedite korake od 1 do 3 iz
"Ograničavanje reprodukcije
određenih diskova" (str. 51).
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama i i pritisnite
ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuje polje za
potvrñivanje zaporke.
Ako ste već unijeli zaporku:
Pojavi se prikaz za upis zaporke na TV
zaslonu.
5
Unesite ili ponovite unos
četveroznamenkaste zaporke
brojčanim tipkama i i pritisnite
ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuje natpis
"Custom parental control is set".i
prikaz se vraća na kontrolni izbornik.
52
2 Pritisnite V ili v više puta za odabir
"OFFt" i zatim pritisnite ENTER f.
3 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama i i zatim
pritisnite ENTER f.
Reprodukcija diska s podešenim
ograničenjem reprodukcije
1 Umetnite disk za kojeg je podešeno
ograničenje reprodukcije.
Prikazuje se izbornik "CUSTOM
PARENTAL CONTROL".
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama i i zatim
pritisnite ENTER f.
Sustav je spreman za reprodukciju.
Savjet
Ako zaboravite zaporku, unesite
šesteroznamenkasti broj "199703" brojčanim
tipkama i dok je prikazan izbornik "CUSTOM
PARENTAL CONTROL" za unos zaporke te
pritisnite ENTER f. Izbornik će zatražiti unos
nove četveroznamenkaste zaporke.
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "PLAYERt" i zatim
pritisnite ENTER f.
Ako niste unijeli zaporku:
Pojavi se izbornik za unos nove
zaporke.
Ograničavanje reprodukcije za
djecu
– PARENTAL CONTROL
(samo DVD VIDEO)
Možete ograničiti reprodukciju nekih DVD
VIDEO diskova prema prethodno
definiranim razinama, kao što je starost
gledatelja.
1
Pritisnite 1 DISPLAY b dok je
reprodukcija zaustavljena.
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama i i pritisnite
ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuje polje za
potvrñivanje zaporke.
Ako ste već unijeli zaporku:
Pojavi se prikaz za upis zaporke na TV
zaslonu.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir
(PARENTAL
CONTROL) i zatim pritisnite
ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
"PARENTAL CONTROL".
Nastavlja se {
53
4
Unesite ili ponovite unos
četveroznamenkaste zaporke
brojčanim tipkama i i pritisnite
ENTER f.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
razine ograničenja.
7
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "LEVEL" i zatim pritisnite
ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
"LEVEL".
8
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene razine i zatim
pritisnite ENTER f.
Dovršeno je podešavanje razine
ograničavanja reprodukcije. Što je
manja vrijednost, veće je ograničenje.
Za isključivanje ograničenja
reprodukcije, podesite "LEVEL" na
"OFF".
5
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "STANDARD" i zatim
pritisnite ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
"STANDARD".
6
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir geografskog područja
kao razine ograničenja
reprodukcije i zatim pritisnite
ENTER f.
Odabire se područje.
Ako odaberete "OTHERS", brojčanim
tipkama i unesite kôd područja prema
tablici "Popis kodova područja za
funkciju ograničenja reprodukcije"
(str. 112).
54
Ako pogriješite kod unosa zaporke
Pritisnite B f više puta za brisanje
unesenog broja i zatim ponovno unesite
zaporku.
Za reprodukciju diska s ograničenom
reprodukcijom
1 Uložite disk i pritisnite H R (ili DVD
N Q na uređaju).
Na TV zaslonu se prikazuje izbornik za
unos zaporke.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama i i zatim
pritisnite ENTER f.
Sustav pokreće reprodukciju.
Napomene
Sadržaj kontrolnog izbornika se razlikuje
ovisno o vrsti diska.
z Kod reprodukcije DVD VIDEO diska bez
funkcije ograničenja reprodukcije, ovaj sustav
ne može ograničiti reprodukciju.
z Ovisno o DVD VIDEO disku, možda će trebati
promijeniti razinu ograničenja tijekom reprodukcije. U tom slučaju, unesite svoju zaporku i
promijenite razinu ograničenja. Ako je poništena
funkcija nastavka reprodukcije (Resume Play),
razina ograničenja se vraća na početnu.
z
Savjet
Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite
korake iz "Ograničavanje reprodukcije za
djecu". Kad se zatraži zaporka, unesite "199703"
brojčanim tipkama i te pritisnite ENTER f.
Izbornik će zatražiti unos nove četveroznamenkaste
zaporke. Nakon unosa nove četveroznamenkaste
zaporke, ponovno uložite disk i pritisnite H R.
Kad se prikaže izbornik za unos zaporke, unesite
novu zaporku.
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "PASSWORD t" i zatim
pritisnite ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuje izbornik za
unos zaporke.
4
Unesite četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama i i
pritisnite ENTER f.
5
Unesite novu četveroznamenkastu zaporku brojčanim
tipkama i i pritisnite ENTER f.
6
Za potvrđivanje zaporke,
ponovno unesite zaporku
brojčanim tipkama i i pritisnite
ENTER f.
Ako pogriješite kod unosa zaporke
Promjena zaporke
1
Pritisnite 1 DISPLAY b dok je
reprodukcija zaustavljena.
Pritisnite B f više puta za brisanje
unesenog broja i zatim ponovno unesite
zaporku.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir
(PARENTAL
CONTROL) i zatim pritisnite
ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
"PARENTAL CONTROL".
55
Uporaba DVD Setup
izbornika
4
Uporabom DVD Setup izbornika, možete
podešavati različite opcije slike i zvuka.
Odabrana je opcija za podešavanje.
Primjer: SCREEN SETUP
Napomena
Odabrana opcija
Postavke reprodukcije na disku imaju prednost
pred postavkama DVD Setup izbornika. Zato se
neke postavke DVD Setup izbornika ne mogu
mijenjati.
1
Pritisnite 1 DISPLAY b dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir
(SETUP) i zatim
pritisnite ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije
izbornika "SETUP".
3
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir opcije iz prikazane liste:
"LANGUAGE SETUP", "SCREEN
SETUP" ili "CUSTOM SETUP" i
zatim pritisnite ENTER f.
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "CUSTOM" i zatim
pritisnite ENTER f.
Opcije za podešavanje
5
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene opcije i zatim
pritisnite ENTER f.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije.
Primjer: TV TYPE
Na TV zaslonu se prikazuje Setup
izbornik.
Opcije
56
6
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene postavke i zatim
pritisnite ENTER f.
Odabrana je postavka i podešavanje je
završeno.
OSD
(On-Screen Display) Promjena jezika
prikaza na zaslonu.
MENU*
(samo DVD VIDEO) Odabir jezika DVD
izbornika.
AUDIO*
(samo DVD VIDEO) Promjena jezika
zvučnog zapisa.
Ako odaberete "ORIGINAL", odabire se
jezik koji ima prioritet na disku.
Odabrana postavka
Lista opcija izbornika DVD Setup
Standardne postavke su podcrtane.
Podešavanje jezika – LANGUAGE
SETUP
Odabir jezika za prikaze na zaslonu ili
zvučne zapise.
SUBTITLE*
(samo DVD VIDEO) Promjena jezika
titlova.
Ako odaberete "AUDIO FOLLOW", jezik
titlova se mijenja u skladu s jezikom
odabranim za zvučni zapis.
* Ako odaberete jezik u "MENU", "SUBTITLE"
ili "AUDIO" koji nije snimljen na DVD
VIDEO, automatski se odabire jedan od
snimljenih jezika. Ipak, ovisno o disku, jezik
se možda neće odabrati automatski. Ako
odaberete "OTHERS t" u izborniku
"MENU", "SUBTITLE" i "AUDIO", unesite
kôd jezika iz "Popisa kodova jezika" (str. 111)
brojčanim tipkama i.
Nastavlja se {
57
Postavke TV zaslona – SCREEN SETUP
Odaberite podešenje ovisno o priključenom
TV prijemniku.
TV TYPE1)
(samo DVD VIDEO)
16:9: Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite TV prijemnik sa širokim
zaslonom (widescreen) ili s funkcijom
prikaza slike u widescreen formatu.
4:3 LETTER BOX: Odaberite ovo
podešenje kad na ureñaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik. Prikazuje široku sliku s
prugama na gornjem i donjem dijelu
zaslona.
4:3 PAN SCAN2): Odaberite ovo
podešenje kad na ureñaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik. Prikazuje široku sliku na
cijelom zaslonu tako da je dio slike koji ne
stane automatski odrezan.
58
SCREEN SAVER
Ova funkcija sprječava oštećenja zaslona
(sjene). Pritisnite H R (ili DVD N Q
na ureñaju) za isključenje screen savera.
ON: Screen saver se aktivira ako je
reprodukcija zaustavljena ili pauzirana
dulje od 15 minuta, ili ako reproducirate
AUDIO CD ili MP3 audio zapise dulje od
15 minuta.
OFF: Screen saver se ne aktivira.
BACKGROUND
Za odabir boje pozadine ili slike na TV
zaslonu dok je ureñaj zaustavljen ili
tijekom reprodukcije AUDIO CD ili MP3
audio zapisa.
JACKET PICTURE: U pozadini se
prikazuje slika samo ako se već nalazi na
disku (DVD VIDEO, CD-EXTRA itd.).
Ukoliko disk nema snimljenu sliku, pojavit
će se slika "GRAPHICS".
GRAPHICS: U pozadini se prikazuje slika
pohranjena u memoriji sustava.
BLUE: Pozadina je plave boje.
BLACK: Pozadina je crna.
4:3 OUTPUT3)
Promijenite postavku za gledanje
progresivnih signala slike formata 4:3. Ako
možete promijeniti format kod TV
prijemnika kompatibilnog s progresivnim
signalom (525p/625p), promijenite
postavku na TV prijemniku.
FULL: Odaberite ako možete promijeniti
format slike na TV prijemniku.
NORMAL: Odaberite ako ne možete
promijeniti format slike na TV prijemniku.
Slika formata 16:9 se prikazuje s crnim
prugama s lijeve i desne strane slike.
Podešavanje opcija reprodukcije –
CUSTOM SETUP
Omogućuje podešavanje opcija
reprodukcije i ostalih parametara
TV prijemnik formata 16:9
1)
Standardna postavka ovisi o državi ili regiji.
PAUSE MODE
(samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u VR
modu)
AUTO: Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U normalnim
uvjetima, odaberite ovaj položaj
FRAME: Prikazuje se slika visoke
razlučivosti s objektima koji se ne miču.
TRACK SELECTION
(samo DVD VIDEO) Pri reprodukciji
DVD VIDEO diska na kojem su snimljeni
višestruki audio formati1) (PCM, DTS,
MPEG audio ili Dolby Digital), daje
prioritet zvučnom zapisu koji sadrži
najveći broj kanala
OFF: Bez davanja prioriteta.
AUTO2): Davanje prioriteta.
2)
3)
Ovisno o DVD VIDEO, "4:3 LETTER BOX"
će se možda odabrati automatski umjesto "4:3
PAN SCAN" ili obrnuto.
Ova postavka će biti učinkovita samo ako
− podesite "TV TYPE" u "SCREEN SETUP"
na "16:9".
− je odabrano "P AUTO" ili "P VIDEO"
(str. 22).
MULTI-DISC RESUME
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD)
ON: Memorira podešenja za nastavak
reprodukcije za do 40 diskova.
OFF: Ne memorira podešenja za nastavak
reprodukcije. Reprodukcija se nastavlja sa
istog mjesta samo za disk koji se trenutno
nalazi u ureñaju.
Nastavlja se {
59
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression)
(samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u VR
modu)
OFF: Bez kompresije dinamičkog raspona.
STANDARD: Reproducira zvučni zapis s
dinamičkim opsegom koji je podešen kod
snimanja. Funkcija je korisna kod gledanja
filmova pri smanjenoj glasnoći kasno noću
MAX: Maksimalno komprimira dinamički
opseg
DivX
Prikazuje registracijski kôd za ovaj ureñaj.
Više informacija potražite na internetskoj
stranici http://www.divx.com.
1)
2)
3)
60
Ako svaki audio zapis sadrži jednak broj
kanala, sustav odabire audio sustav ovim
redom: PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG.
Ako podesite "TRACK SELECTION" na
"AUTO", jezik se može promijeniti. Postavka
"TRACK SELECTION" ima viši prioritet od
"AUDIO" postavke u "LANGUAGE SETUP".
Ipak, ovisno o disku, funkcija se možda neće
izvršiti.
AUDIO DRC se može izvršiti samo kod
Dolby Digital izvora.
Ako se "TUNED" ne prikaže i
pretraživanje se ne zaustavi, pritisnite
TUNING +/– I više puta za ugañanje
željene radiopostaje.
Ako ugodite radiopostaju koja nudi
RDS uslugu, na pokazivaču se
prikazuje naziv radiopostaje.
Tuner
Radijski prijem
Možete slušati radiopostaje pohranjene u
sustav ili koje ste ručno ugodili.
3
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– S.
Slušanje FM ili AM postaja
1
Pritisnite FUNCTION +/– Q više
puta za odabir "TUNER FM" ili
"TUNER AM" (ili pritisnite
TUNER/BAND Q više puta na
uređaju za odabir "FM" ili "AM".
2
Pritisnite i zadržite TUNING +/–
I dok se počne mijenjati
frekvencija i zatim otpustite
tipku.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite x R.
Pretraživanje se zaustavlja automatski
kad se ugodi radiopostaja i na
pokazivaču se prikazuje "TUNED".
Ako se ugodi FM stereo radiopostaja,
na pokazivaču se prikazuje "ST".
Nastavlja se {
61
Savjeti
Za poboljšanje prijema, podesite položaj
isporučenih antena ili priključite vanjsku
antenu.
z Ako je FM prijem opterećen šumovima,
pritisnite REPEAT/FM MODE V više puta
dok se ne pojavi "MONO". Isključit će se
stereo efekt, ali će se i poboljšati prijem.
z
Slušanje pohranjenih radiopostaja
1
Ugodite željenu radiopostaju
(pogledajte "Slušanje FM ili AM
postaja" (str. 61)).
2
Pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z.
5
Pritisnite PRESET +/– I više
puta za odabir željenog
programskog broja.
Pritisnite ENTER f.
Na pokazivaču se prikazuje
"Complete!" i postaja se pohranjuje.
6
Ponovite korake 1 do 6 za
pohranjivanje ostalih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM postaja i
10 AM postaja.
Pohranjene postaje ostaju u memoriji
oko pola dana u slučaju odspajanja
mrežnog kabela ili prekida napajanja.
7
Pritisnite ENTER f.
Za slušanje pohranjene postaje,
pritisnite PRESET +/– I više
puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Programski broj trepće na pokazivaču.
Postaje se pohranjuju od programskog
broja 1.
Takoñer možete pritisnuti brojčane
tipke i i zatim pritisnuti ENTER f
za odabir pohranjene postaje.
Na pokazivaču trepće "Memory?"
3
4
Za odustajanje od pohranjivanja
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU Z.
Programski broj
62
Bluetooth uređaj
Uporaba
Sustav podržava Bluetooth A2DP i
AVRCP profile. Podrobnije informacije o
Bluetooth tehnologiji potražite u odjeljku
"Bluetooth bežična tehnologija" (str. 113).
Provjerite na sljedećoj web stranici
najnovije informacije o kompatibilnim
ureñajima:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Slušanje glazbe s Bluetooth
mobilnog telefona ili Bluetooth
uređaja
Moguće je slušanje glazbe s Bluetooth
mobilnog telefona ili Bluetooth ureñaja
putem bežične veze.
Za slušanje glazbe s Bluetooth ureñaja
putem ovog sustava primijenite sljedeći
postupak.
Uparivanje ovog sustava s Bluetooth
ureñajem
r
Povezivanje registriranih ureñaja
r
Reprodukcija glazbe Bluetooth ureñaja
Za detalje o postupcima na Bluetooth
ureñaju, takoñer pogledajte upute
isporučene s tim Bluetooth ureñajem.
Nastavlja se {
63
Pri uspostavljanju veze s ovim sustavom,
odaberite audio profil (A2DP, AVRCP)
na Bluetooth ureñaju. Ako Bluetooth
ureñaj ne podržava AVRCP profil, ne
možete izvoditi reprodukciju ili druge
postupke ovim sustavom (str. 63).
Uparivanje ovog sustava s Bluetooth
uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth ureñaji meñusobno registriraju
prije povezivanja. Primijenite sljedeći
postupak za uparivanje sustava s vašim
Bluetooth ureñajem. Kad jednom izvedete
uparivanje, nije ga potrebno ponovno
izvoditi. Ako je uparivanje već dovršeno,
prijeñite na "Reprodukcija glazbe s
Bluetooth ureñaja" (str. 65).
1
Stavite Bluetooth uređaj kojeg
želite povezati s ovim sustavom
unutar 1 metra od sustava.
2
Odaberite funkciju Bluetooth.
Pritisnite FUNCTION +/– Q više puta
za odabir "BLUETOOTH" (ili
pritisnite BLUETOOTH N Q na
ureñaju).
3
Rukujte Bluetooth uređajem i
izvedite postupak uparivanja.
Za detalje o postupcima na Bluetooth
ureñaju, takoñer pogledajte upute
isporučene s tim Bluetooth ureñajem.
Kad tražite ovaj sustav Bluetooth
ureñajem, može se na pokazivaču
Bluetooth ureñaja pojaviti lista ureñaja,
što ovisi o vrsti Bluetooth ureñaja.
Ovaj sustav se prikazuje kao
"CMT-DH5BT".
64
4
Unesite zaporku.
Možda ćete trebati unijeti zaporku, što
ovisi o vrsti Bluetooth ureñaja.
Kad se pojavi "PIN?" i odbrojavanje,
unesite zaporku na sljedeći način:
Pritisnite brojčane tipke i (ili % +/–
G i ./> I na ureñaju) za unos
iste zaporke koja je bila unesena u
Bluetooth ureñaj i zatim pritisnite
ENTER f (ili BLUETOOTH OPR D
na ureñaju).
Po dovršetku uparivanja i uspostavi
veze, sustav prikazuje sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth ureñaja
Prekid unosa zaporke
Pritisnite x R.
Napomene
Napomena
Zaporka se može zvati "Passcode", "Passkey",
"PIN code", "PIN number" ili "Password" itd.,
ovisno o ureñaju.
z Ovaj sustav podržava samo brojčane zaporke
do 4 znamenke.
z Pripravno stanje uparivanja ovog sustava se
poništi nakon otprilike 30 sekundi. Ako
uparivanje nije uspješno, ponovite postupak od
koraka 1.
z Dok je povezan s Bluetooth ureñajem, ovaj
sustav ne može se detektirati i ne može
uspostaviti vezu s drugim Bluetooth ureñajem.
Da bi se nakon izvoñenja ovog postupka sustav
povezao s Bluetooth ureñajem, trebate ponovno
unijeti zaporku.
z
Brisanje svih informacija o
registraciji uparivanja
Reprodukcija glazbe s Bluetooth
uređaja
Možete upravljati Bluetooth ureñajem tako
da povežete sustav i Bluetooth ureñaj
pomoću AVRCP-a. Ako sustav nije
povezan s Bluetooth ureñajem pomoću
AVRCP-a, pri rukovanju sustavom
pojavljivat će se "Not in Use".
1
Pritisnite FUNCTION +/– Q više puta
za odabir "BLUETOOTH" (ili pritisnite
BLUETOOTH N Q na ureñaju).
1 Pritisnite FUNCTION +/– Q više puta za
odabir "BLUETOOTH" (ili pritisnite
BLUETOOTH N Q na uređaju).
Kad je sustav povezan s Bluetooth
ureñajem (dok je na pokazivaču sustava
prikazan naziv Bluetooth ureñaja ili
druge informacije), pritisnite i zadržite
BLUETOOTH OPR D na ureñaju na
približno 2 sekunde kako biste isključili
sustav u Bluetooth pripravno stanje.
2
Pojavi se "Delete?"
Pojavi se "Complete!" i sve informacije
o uparivanju se izbrišu.
Uspostavite vezu s Bluetooth
uređajem.
Za detalje o postupcima na Bluetooth
ureñaju, takoñer pogledajte upute
isporučene s tim Bluetooth ureñajem.
Kad se uspostavi veza, sustav prikazuje
sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth ureñaja
2 Pritisnite CLEAR h.
3 Pritisnite ENTER f.
Odaberite funkciju Bluetooth.
3
Započnite reprodukciju.
Pritisnite H R (ili BLUETOOTH
N Q na ureñaju).
Ovisno o Bluetooth ureñaju, možda
ćete trebati prethodno pokrenuti AV
softver Bluetooth ureñaja.
Nastavlja se {
65
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– S.
Provjera adrese spojenog Bluetooth
uređaja
Pritisnite DISPLAY M dok je na
pokazivaču sustava prikazan naziv
Bluetooth ureñaja.
Adresa Bluetooth ureñaja pojavljuje se na
8 sekundi.
Poništenje veze s Bluetooth
uređajem
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH OPR D
na ureñaju 2 sekunde, dok se ne pojavi
"Disconnect", ili dok ne nestane
informacija na zaslonu (naziv ureñaja, itd.).
Ostali postupci
66
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije
X R.
Zaustavljanje
reprodukcije
x R.
Odabir datoteke
./> I.
Pronalaženje dijela
datoteke
Zadržite m/M
I.
Napo mena
Ti postupci možda neće biti raspoloživi za neke
Bluetooth ureñaje. Takoñer, sâm postupak može
se razlikovati ovisno o spojenom Bluetooth
ureñaju.
Napomena o povezivanju s Bluetooth
uređajima
Ako se ne možete povezati s uparenim
Bluetooth ureñajem, ponovno izvedite
postupak uparivanja izmeñu sustav i tog
Bluetooth ureñaja.
z Ovisno o Bluetooth ureñaju, moguće je
podesiti glasnoću kontrolama na Bluetooth
ureñaju.
z Ukoliko je pritisnuta BLUETOOTH N Q
kontrola na ureñaju dok su spojene Bluetooth
slušalice, biti će potrebno neko vrijeme za
povezivanje sustava s drugim Bluetooth
ureñajem.
z
Slušanje glazbe na ovom sustavu
putem Bluetooth slušalica
Možete slušati glazbu sa sustava putem
Bluetooth slušalica preko bežične veze.
Uparivanje sustava s Bluetooth
slušalicama
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth ureñaji meñusobno registriraju
prije povezivanja. Primijenite sljedeći
postupak za uparivanje sustava s vašim
Bluetooth slušalicama. Kad jednom
izvedete uparivanje, nije ga potrebno
ponovno izvoditi. Ako je uparivanje već
dovršeno, prijeñite na "Reprodukcija
glazbe s Bluetooth ureñaja" (str. 69).
1
Odaberite funkciju različitu od
Bluetooth.
Pritisnite FUNCTION +/– Q više
puta.
Za slušanje glazbe s ovog sustava putem
Bluetooth slušalica primijenite sljedeći
postupak.
Uparivanje ovog sustava s Bluetooth
slušalicama
r
Povezivanje registriranih slušalica
r
Reprodukcija glazbe s ovog sustava
Podrobnije informacije o korištenju
Bluetooth slušalica, takoñer potražite u
uputama isporučenima s tim slušalicama.
2
Stavite Bluetooth slušalice koje
želite spojiti na udaljenost 1 m
od sustava.
3
Uključite Bluetooth slušalice u
mod uparivanja.
Za detalje o rukovanju Bluetooth
slušalicama, takoñer pogledajte upute
isporučene s Bluetooth slušalicama.
Nastavlja se {
67
4
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH
OPR D na uređaju oko 7
sekundi dok indikator
BLUETOOTH C trepće.
Zvuk iz zvučnika se isključuje.
5
Unesite zaporku.
Slijedite postupak od koraka 4 iz
odjeljka "Uparivanje sustava s
Bluetooth ureñajem" (str. 64).
Po dovršetku uparivanja i uspostavi
veze, sustav prikazuje sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth ureñaja
Brisanje svih informacija o
registraciji uparivanja
1 Pritisnite FUNCTION +/– Q više puta za
odabir "BLUETOOTH" (ili pritisnite
BLUETOOTH N Q na uređaju).
Kad je sustav povezan s Bluetooth
ureñajem (dok je na pokazivaču sustava
prikazan naziv Bluetooth ureñaja ili
neka druga informacija), pritisnite i
zadržite BLUETOOTH OPR D na
ureñaju 2 sekunde za isključenje sustava
u Bluetooth pripravno stanje.
2 Pritisnite CLEAR h.
Pojavi se "Delete?"
Prekid unosa zaporke
Pritisnite x R.
Napomene
Zaporka se može zvati "Passcode", "Passkey",
"PIN code", "PIN number" ili "Password" itd.,
ovisno o ureñaju.
z Ovaj sustav podržava samo brojčane zaporke s
do 4 znamenke.
z Pripravno stanje uparivanja ovog sustava se
poništi nakon otprilike 30 sekundi. Ako
uparivanje nije uspješno, ponovite postupak od
koraka 1.
z Dok je povezan s Bluetooth ureñajem, ovaj
sustav ne može se detektirati i ne može
uspostaviti vezu s drugim Bluetooth ureñajem.
z Uparivanje možda neće biti moguće ako se u
blizini nalaze drugi Bluetooth ureñaji. U tom
slučaju, isključite druge Bluetooth ureñaje.
z
68
3 Pritisnite ENTER f.
Pojavi se "Complete!" i sve informacije
o uparivanju se izbrišu.
Napomena
Da bi se nakon izvoñenja ovog postupka sustav
povezao s Bluetooth ureñajem, potrebno je
ponovno unijeti zaporku.
Reprodukcija glazbe na ovom
sustavu
3
Moguće je korištenje ureñaja s Bluetooth
slušalicama povezivanjem sustava i
Bluetooth slušalica putem AVRCP.
1
2
Ovisno o vrsti Bluetooth slušalica,
moguće je koristiti sustav
(reprodukcija, kontrola glasnoće, itd.)
uporabom kontrola slušalica.
Podrobnije informacije o uporabi
Bluetooth slušalica potražite u uputama
isporučenima u Bluetooth slušalicama.
Odaberite funkciju koja nije
Bluetooth.
Nekoliko puta pritisnite FUNCTION
+/– Q.
Uspostavite vezu s Bluetooth
slušalicama.
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH
OPR D na ureñaju 2 sekunde dok
BLUETOOTH indikator C ne
zasvijetli te otpustite tipku.
Ukoliko je nekoliko Bluetooth ureñaja
trenutno ili u prošlosti spojeno na
sustav, sustav se pokušava spojiti s do
3 spojena ureñaja u najskorije vrijeme.
(Spajanje se pokušava s do 3 ureñaja,
počevši od najskorije spojenog, a
pokušaji se prekidaju nakon uspostave
veze.)
Kad se uspostavi veza, sustav prikazuje
sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth ureñaja
Pokrenite reprodukciju glazbe
za funkciju odabranu u koraku 1.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– S.
Prekid veze s Bluetooth slušalicama
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH OPR D
na ureñaju 2 sekunde dok se
BLUETOOTH indikator C ne isključi.
Napomene
Ukoliko se ne možete povezati s uparenim
slušalicama, ponovite postupak uparivanja
sustava i slušalica.
z Ukoliko je na sustavu promijenjena funkcija
različita od funkcije Bluetooth i na ureñaju se
pritisne tipka BLUETOOTH OPR D dok je na
njega spojen Bluetooth ureñaj, možda će biti
potrebno neko vrijeme za uspostavu veze s
Bluetooth slušalicama.
z Na sustavu se pohranjuju posebne postavke
glasnoće kod slušanja putem zvučnika ili
PHONES priključnice L na ureñaju, te
različite kod slušanja glazbe putem Bluetooth
slušalica.
z
69
USB uređaj
2
Reprodukcija glazbe s
USB uređaja
Možete spojiti vanjski USB ureñaj
(digitalni player ili USB medij za pohranu)
na % (USB) priključnicu H sustava te
slušati glazbu pohranjenu na taj USB
ureñaj. Pogledajte u odjeljku
"Kompatibilni USB i Bluetooth ureñaji"
(str. 115) listu USB ureñaja koje je moguće
spojiti na ovaj sustav.
Ovaj sustav može reproducirati sljedeće
audio formate: ATRAC/MP3*/WMA*/
AAC*
* Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke
zaštićene od kopiranja (Digital Rights
Management).
1
Odaberite funkciju USB.
Pritisnite FUNCTION +/– Q više puta
za odabir "USB"
Spojite vanjski USB uređaj
(digitalni player ili USB medij za
pohranu) na % (USB)
priključnicu H kao što je
prikazano na slici dolje.
USB uređaj
(digitalni player ili
USB memorija)
Kad za povezivanje trebate USB kabel,
koristite USB kabel isporučen s tim USB
ureñajem.
Za detalje o postupcima na USB ureñaju,
takoñer pogledajte upute isporučene s tim
USB ureñajem.
Kad je spojen USB ureñaj, na pokazivaču
sustava izmjenjuje se sljedeće:
"Reading" t "ATRAC AD1)" ili
"StorageDrive2)"
1)
2)
Kod spajanja digitalnog glazbenog ureñaja.
Kod spajanja USB medija za pohranu. Naziv
medija se prikazuje odmah do njega ako je
snimljen.
Napomena
Ovisno o vrsti spojenog USB ureñaja, može
proći oko 10 sekundi do pojave poruke
"Reading".
70
3
Započnite reprodukciju.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite H R (ili USB N Q na
ureñaju).
Pritisnite VOLUME +/– S.
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Zaustavljanje
reprodukcije
Pauzu
reprodukcije
x R.
X R. Ponovno
pritisnite X R ili H
R (ili USB N Q na
ureñaju) za nastavak
reprodukcije.
Odabir albuma
% +/– G.
Odabir zapisa
./> I.
Pronalaženje
dijela unutar
zapisa
Zadržite m/M I
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
REPEAT/FM MODE
V više puta dok se ne
pojavi "REP" ili
"REP1".
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Zadržite x R dok se
ne pojavi "No
Device", zatim
odspojite USB ureñaj.
Prikaz informacija DISPLAY M više
puta.
o USB ureñaju*
Odspajanje USB
ureñaja
* Primjerice, možete prikazati podatke o USB
ureñaju kao što su broj zapisa ili naziv albuma
tijekom normalne reprodukcije ili ukupno
vrijeme reprodukcije dok je reprodukcija
zaustavljena.
Promjena načina reprodukcije
1 Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU Z
dok je zaustavljena reprodukcija preko
USB uređaja.
Na pokazivaču se prikazuje "Play
Mode?"
2 Pritisnite ENTER f.
3 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
načina reprodukcije.
Možete odabrati sljedeće načine
reprodukcije:
z Continue (Normal Play):
Reprodukcija audio zapisa na USB
ureñaju originalnim redoslijedom.
z AlbumContinue:
Reprodukcija audio zapisa u
odabranom albumu na USB ureñaju.
z Shuffle:
Reprodukcija audio zapisa na USB
ureñaju slučajnim redoslijedom.
Nastavlja se {
71
Albm Shuffle:
Reprodukcija audio zapisa u
odabranom albumu na USB ureñaju
slučajnim redoslijedom.
z Program:
Reprodukcija audio zapisa na USB
ureñaju željenim redoslijedom.
z
Napomene o USB uređaju
Nemojte spajati sustav i USB ureñaj preko
USB huba.
z Kod nekih spojenih USB ureñaja, nakon
izvoñenja postupka može proći neko vrijeme
prije primjene na sustavu.
z Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima raspolaže spojeni USB ureñaj.
z Redoslijed reprodukcije za sustav može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
spojenom USB ureñaju.
z Uvijek pritisnite x R i provjerite pojavljuje li
se "No Device" prije odspajanja USB ureñaja.
Uklanjanjem USB ureñaja dok nije prikazano
"No Device" možete oštetiti podatke na njemu
ili čak sâm USB ureñaj.
z Ne spremajte druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape na USB ureñaj koji sadrži
audio datoteke.
z Mape koje ne sadrže audio datoteke se
preskaču.
z Datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim
su prenesene na USB ureñaj.
z
72
Maksimalni broj mapa i datoteka koje može
sadržati jedan USB ureñaj:
− Digital player: 65 535 grupa (maksimalno
999 zapisa po grupi)
− USB memorija: 999 datoteka
Maksimalni broj datoteka i mapa može se
razlikovati ovisno o strukturi datoteka i
mapa.
z Audio formati koje ovaj sustav može
reproducirati su sljedeći:
z
− MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
− Windows Media datoteka: ekstenzija
datoteke ".wma"
− AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"
Čak i ako nazivi datoteke imaju navedene
ekstenzije a nisu odgovarajućeg formata,
sustav može reproducirati snažan šum ili neće
raditi pravilno.
z Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za kodiranje/snimanje, ureñajima
za snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilan USB ureñaj može stvarati šum
ili isprekidan zvuk, ili se zvuk neće uopće čuti.
Napomene o prikazu informacija
Znakovi koje sustav ne može prikazati
zamijenjeni su sa "_".
z Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
− ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA
disk ovisno o načinu reprodukcije.
− ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i
USB ureñaj.
z Sustav ne prikazuje sljedeće informacije točno:
− nazive mapa i datoteka koje nisu izrañene
prema standardu ISO9660 Level 1, Level 2
ili Joliet u proširenom formatu.
z Sustav prikazuje sljedeće informacije:
− ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad se
koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2 (do
62 znaka za MP3 disk).
− ID3 tag informacije za "ATRAC" datoteke
kod uporabe ID3 verziju 2.
z
Kreiranje programa na
USB uređaju
– Program Play
1
2
Odaberite USB funkciju.
Pritisnite FUNCTION +/– Q više puta
za odabir "USB".
Pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU Z dok je zaustavljena
reprodukcija na USB uređaju.
Na pokazivaču se prikazuje "Play
Mode?"
3
4
Pritisnite ENTER f.
Pritisnite V ili v f više puta za
"Program" i zatim pritisnite
ENTER f.
Nastavlja se {
73
5
Pritisnite ./> I više puta
dok se ne prikaže broj željenog
zapisa.
Kod programiranja zapisa, pritisnite
% +/– G više puta za odabir željenog
albuma i zatim odaberite željeni zapis.
Primjer: Kod programiranja zapisa na
USB ureñaju.
8
Za reprodukciju programiranih
zapisa, pritisnite H R (ili USB
N Q na uređaju).
Program ostaje dostupan dok ne
odspojite USB ureñaj. Za ponavljanje
reprodukcije istog programa, pritisnite
H R (ili USB N Q na ureñaju).
Za poništavanje programirane
reprodukcije
Odaberite način reprodukcije koji nije
"Program" u koraku 4.
Broj odabranog zapisa
6
Pritisnite ENTER f za dodavanje
zapisa u program.
Ukupno vrijeme programa se ne može
prikazati, i zato se prikazuje "– –.– –".
7
74
Ponovite korake 5 i 6 za
programiranje dodatnih zapisa,
do ukupno 25 zapisa.
Za brisanje zadnjeg zapisa u
programu
Pritisnite CLEAR h dok je zaustavljena
reprodukcija USB ureñaja.
Podešavanje zvuka
Pjevanje uz karaoke
Podešavanje zvuka
Kreiranje dinamičnog zvuka
(Dynamic Sound Generator X-tra)
Možete pojačati basove kako biste kreirali
dinamičniji zvuk.
Postavka DSGX je odlična za glazbene
izvore zvuka.
Pritisnite DSGX O na uređaju više
puta.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se
mijenja na sljedeći način:
DSGX ON y DSGX OFF
Možete pjevati uz AUDIO CD, multiplex
VIDEO CD ili DVD VIDEO u Dolby
Digital Karaoke formatu.
Priprema za karaoke
(Samo DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR
modu, VIDEO CD, AUDIO CD, MP3
audio zapise i DivX video datoteke)
1
Pritisnite FUNCTION +/– Q više
puta za odabir "DVD" (ili
pritisnite DVD N Q na
uređaju).
2
Podesite MIC LEVEL J na
uređaju na "MIN" kako biste
smanjili glasnoću mikrofona i
podesite ECHO LEVEL J* na
uređaju na "MIN" za isključenje
efekta jeke.
3
Spojite mikrofon (opcija) u
priključnicu MIC J na uređaju.
Savjet
Standardna postavka je "DSGX ON".
Podešavanje zvučnog efekta
1
Pritisnite EQ a više puta za
odabir "BASS" ili "TREBLE".
2
Pritisnite PRESET +/– I više
puta za podešavanje razine.
Nastavlja se {
75
4
5
Pritisnite KARAOKE MODE j.
Ostale funkcije
"KARAOKE MODE: ON" se
prikazuje na TV zaslonu.
Za
Pritisnite
Podešavanje
glasnoće
mikrofona
MIC LEVEL J na
ureñaju.
Pokrenite reprodukciju glazbe i
podesite glasnoću.
DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR modu
ili DivX video datoteke:
Sustav reproducira odabrani audio
format.
Isključivanje karaoke moda
AUDIO CD, VIDEO CD ili MP3 audio
zapisi:
Audio postavka se automatski mijenja
na "1/L" i sustav reproducira lijevi
kanal na prednjem i surround kanalima.
Napomene
Ako želite čuti vokale:
Pritisnite AUDIO W više puta za
odabir drugog audio kanala.
6
76
Počnite pjevati uz glazbu.
Odspojite mikrofon ili pritisnite
KARAOKE MODE j. "KARAOKE
MODE: OFF" se prikazuje na TV zaslonu.
Nije moguće aktivirati karaoke mod u koraku
4 dok se QUICK SETUP poruke prikazuju na
TV zaslonu.
z Karaoke mod se automatski isključuje ako:
− isključite sustav.
− promijenite funkciju.
− spojite slušalice.
z
Dolby Digital Karaoke format
(Samo DVD VIDEO)
Dolby Digital format, koji reproducira
zvuk preko 5 kanala, može takoñer
sadržavati "Dolby Digital Karaoke" format
specijaliziran za karaoke. Na diskovima u
Dolby Digital Karaoke formatu, zapisi s
vodećom melodijom i vodećim vokalima
snimljeni su uz pratnju. Možete ih odabrati
kad je uključen karaoke mod.
Izlazi zvučnika kod normalnog Dolby
Digital formata (5.1-kanalni)
Prednji (L)
Središnji
Prednji (D)
Surround (L)
Audio informacije možete provjeriti
pritiskom na AUDIO W (str. 31). Kod
reprodukcije Dolby Digital Karaoke diska,
kao tekući audio format se prikazuje "9"
(str. 86).
Primjer:
2/0: Snimljeno samo s pratnjom.
3/0: Snimljeno s pratećom melodijom.
3/1: Snimljeno s pratećom melodijom i jednim vodećim
vokalom.
3/2: Snimljeno s pratećom melodijom i dva vodeća vokala.
Surround (D)
Izlaz zvučnika u Dolby Digital Karaoke
formatu
Pratnja
Pratnja
Prednji (L)
Središnji
Prednji (D)
Vodeća melodija
Surround (L)
Surround (D)
Vodeći vokal 1
Vodeći vokal 2
Možete odabrati bilo koju opciju.
Nastavlja se {
77
Karaoke uz uporabu kontrolnog
izbornika
1
Pritisnite 1 DISPLAY b jednom
ili dvaput dok je uključen
karaoke mod tijekom
reprodukcije diska.
Kontrolni izbornik se prikazuje na TV
zaslonu.
2
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir karaoke opcije iz
prikazanog popisa i zatim
pritisnite ENTER f.
Odabrana je opcija karaoke.
Podešavanje karaoke moda
Standardna postavka je podcrtana.
KARAOKE PON1)
ON: Uživajte uz karaoke s bilo kojim
diskom, čak i ako nije karaoke ili multiplex
disk, tako da smanjite glasnoću vokala.
OFF: Isključivanje "KARAOKE PON"
efekta.
KEY CONTROL2)
Podešavanje tonaliteta glazbe tako da
odgovara rasponu vašeg glasa.
Odaberite "3" za isključivanje "KEY
CONTROL" efekta.
VOCAL SELECT3)
(Samo DVD VIDEO, VIDEO CD,
AUDIO CD)
Kod reprodukcije DVD VIDEO diska:
OFF (Isključivanje vodećih vokala)
1+2 (Vodeći vokal 1+2)
3
78
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir željene postavke i zatim
pritisnite ENTER f.
1 (Vodeći vokal 1)
2 (Vodeći vokal 2)
Kod reprodukcije VIDEO CD ili AUDIO
CD diska:
OFF (Isključivanje vokala)
L+R (Jednak zvuk preko oba
zvučnika)
STEREO (Standardni zvuk)
Kod reprodukcije Super VCD diska:
OFF (Isključivanje vokala)
1:L+R
1:STEREO (Stereo zvuk audio
zapisa 1)
GUIDE MELODY4)
(Samo DVD VIDEO)
ON: Uključivanje vodeće melodije
OFF: Isključivanje vodeće melodije.
SCORE MODE5)
Dok je karaoke mod uključen, možete
odabrati ovu opciju.
Ocjena vašeg pjevanja se izračunava
usporeñivanjem vašeg glasa s glazbenim
izvorom.
NORMAL: Napredna ili profesionalna
razina.
EASY: Početnička ili srednja razina.
DEMO: Demo mod.
Stalno prikazuje visoke ocjene kod svake
pjesme.
1 Pritisnite SCORE j prije pjevanja
2:L+R
2:STEREO (Stereo zvuk audio
zapisa 2)
pjesme u karaoke modu.
Na TV zaslonu se prikazuje zadnja
najviša ocjena.
2 Nakon pjevanja dulje od minute,
ponovno pritisnite SCORE j za prikaz
ocjene.
Ocjena se računa na ljestvici od 0 do 99.
Nastavlja se {
79
1)
2)
3)
80
Glas pjevača možda se neće stišati ako:
− svira samo mali broj instrumenata.
− reproducira se duet.
− čuje se jaka jeka ili zborno pjevanje.
− glas pjevača odstupa od središta zvučne
slike.
− pjevač pjeva visok sopran ili tenor.
Takoñer možete promijeniti "KARAOKE
PON" postavku pritiskom na KARAOKE
PON j dok je uključen karaoke mod.
Postavka "KARAOKE PON" se automatski
vraća na "OFF" ako podesite "VOCAL" na
"ON".
Takoñer možete promijeniti postavku "KEY
CONTROL" pritiskom na KEY CONTROL 2
j za snižavanje tonaliteta i KEY CONTROL
# j za povišenje tonaliteta dok je uključen
karaoke mod.
Postavka "KEY CONTROL" se automatski
mijenja na standardnu vrijednost kod
promjene zapisa ili naslova.
Ovisno o disku, opisani postupak možda neće
biti moguć.
Postavka "VOCAL" se automatski mijenja na
"OFF" kad podesite "KARAOKE PON" na
"ON".
Kod DVD VIDEO diskova bez vodećih
vokala, nije moguće uključiti vokale. Kod
reprodukcije DVD VIDEO diska, funkcija radi
samo za Dolby Digital Karaoke format. Kod
DVD VIDEO diskova s jednim vodećim
vokalom, nije moguće promijeniti vokale.
Ovisno o disku, možda nećete moći
promijeniti vokale.
4)
5)
Kod reprodukcije DVD VIDEO diska,
funkcija radi samo uz Dolby Digital Karaoke
format. Kod DVD VIDEO diskova bez vodeće
melodije, ne možete čuti vodeću melodiju čak
i ako podesite postavku na "ON".
Najveća ocjena se briše kad isključite sustav.
Ako pritisnete druge tipke na daljinskom
upravljaču, funkcija izračunavanja ocjene
može se isključiti. U nekim slučajevima,
možda nećete moći upotrebljavati funkciju
ocjenjivanja.
Napomena
Svaka postavka funkcije karaoke se automatski
mijenja na "OFF" ili standardnu postavku ako:
− isključite sustav.
− promijenite funkciju.
− priključite slušalice.
− isključite karaoke mod.
− izvadite disk.
Ostali postupci
Uporaba timera
Odlazak na spavanje uz glazbu
– Sleep Timer
Možete podesiti sustav tako da se isključi
nakon nekog vremena te na taj način
zaspati uz glazbu.
Buđenje uz glazbu
– Play Timer
Možete se probuditi uz CD, radijski prijem
ili zvuk s dodatnog USB ureñaja u
podešeno vrijeme. Prije toga provjerite
jeste li podesili sat. (pogledajte
"Podešavanje sata" (str. 24)).
1
Disk: Umetnite disk
Radio: Odaberite pohranjenu postaju
po želji (pogledajte "Slušanje radija"
(str. 61)).
z USB ureñaj: Spojite dodatan USB
ureñaj (str. 70).
z
Pritisnite SLEEP l više puta.
Svakim pritiskom na tipku, broj minuta se
mijenja ciklički na sljedeći način:
90min t 80min t 70min t ... t
10min t OFF
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
Provjeru
preostalog
vremena
SLEEP l jednom.
Promjenu
vremena do
isključenja
SLEEP l više puta za
odabir željenog
vremena.
Isključivanje
sleep timera
SLEEP l više puta dok
se na pokazivaču ne
prikaže "SLEEP OFF".
Pripremite izvor zvuka.
z
2
Pritisnite VOLUME +/– S za
podešavanje glasnoće.
3
4
Pritisnite TIMER MENU m.
Pritisnite V ili v f više puta za
odabir "PLAY SET?" i zatim
pritisnite ENTER f.
Pojavi se "ON" i trepću znamenke sata
na pokazivaču.
5
Podesite vrijeme za početak
reprodukcije.
Pritisnite V ili v f više puta za
podešavanje sati, i zatim pritisnite
ENTER f. Ponovite postupak za
podešavanje minuta. Prikazuje se
"OFF" i na pokazivaču trepće prikaz
sati.
Nastavlja se {
81
6
Podesite vrijeme isključivanja
reprodukcije postupkom
opisanim u koraku 5.
7
Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite V ili v f više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi željeni izvor
zvuka i zatim pritisnite ENTER f.
Pokazivač pokazuje podešenja timera.
8
Pritisnite ?/1 A za isključenje
sustava.
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
Provjeru
postavke
1 Pritisnite TIMER
2
3
Promjenu
postavke
Krenite od koraka 1.
Isključivanje
play timera
1 Pritisnite TIMER
2
3
82
MENU m. Na
pokazivaču trepće
"TIMER SEL?".
Pritisnite ENTER f.
Pritisnite V ili v f
više puta za odabir
"PLAY SELECT?" i
zatim pritisnite
ENTER f.
MENU m. Na
pokazivaču trepće
"TIMER SEL?".
Pritisnite ENTER f.
Pritisnite V ili v f
više puta za odabir
"TIMER OFF?" i
zatim pritisnite
ENTER f.
Napomene
Play timer neće se aktivirati ako je sustav
uključen ili na pokazivaču trepće "STANDBY".
z Sustav se uključuje 30 sekundi prije podešenog
vremena.
z Prije isključivanja sustava, ako je ostvarena
veza s Bluetooth slušalicama, zvuk
reprodukcije može se čuti preko Bluetooth
slušalica.
z
Promjena prikaza
Prikaz sata
Pritisnite DISPLAY M dok je sustav
isključen. Sat se prikazuje na 8
sekundi.
Prikaz informacija o
disku
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču sustava
Pritisnite DISPLAY M.
Podešavanje svjetline pokazivača
Pritisnite DIMMER T više puta dok
je sustav uključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na
pokazivaču se ciklički mijenja na sljedeći
način:
DIMMER OFF t DIMMER 1 t
DIMMER 2*
* DIMMER 2 je najtamnije.
Svakim pritiskom na DISPLAY M, prikaz
se mijenja izmeñu 1 t 2 t 1 t ...
1 Informacije o disku
2 Prikaz sata (na 8 sekundi)
Provjera proteklog vremena
reprodukcije, preostalog vremena i
naslova
Pritisnite TIME/TEXT k tijekom
reprodukcije. Svakim pritiskom na TIME/
TEXT k, prikaz se mijenja izmeñu 1 t
2 t ... t 1 t ...
Kod reprodukcije DVD VIDEO ili DVD-R/
-RW u VR modu:
z Kod reprodukcije izbornika ili naslova
bez poglavlja
1 Proteklo vrijeme reprodukcije
izbornika ili tekućeg naslova
2 Naslov diska1)
Nastavlja se {
83
z
Kod reprodukcije poglavlja u uvjetima
koji nisu prethodno navedeni
1 Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
naslova
2 Preostalo vrijeme tekućeg naslova
3 Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
poglavlja
4 Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
5 Naslov diska1)2)
Kod reprodukcije AUDIO CD ili VIDEO
CD diska bez funkcije PBC:
1 Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa
2 Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
3 Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
diska3)
4 Preostalo vrijeme tekućeg diska3)
5 Naslov diska1)4)
Kod reprodukcije VIDEO CD/Super VCD
diska:
1 Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće
scene/zapisa
2 Naslov diska1)4)
Kod reprodukcije MP3 audio zapisa na
DATA CD/DVD ili DivX video datoteka
na DATA CD/DVD:
1 Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa/datoteke
2 Naslov zapisa ili datoteke5)
84
Provjera ukupnog vremena
reprodukcije i naslova
Pritisnite TIME/TEXT k više puta dok je
zaustavljena reprodukcija.
Svakim pritiskom na TIME/TEXT k,
prikaz se mijenja izmeñu 1 t 2 t
1 t ...
DVD VIDEO ili DVD-R/-RW u VR modu:
1 Ukupan broj naslova na disku
2 Naslov diska1)
VIDEO CD bez PBC reprodukcije ili
AUDIO CD:
1 Ukupan broj zapisa na disku i ukupno
vrijeme reprodukcije diska
2 Naslov diska1)
VIDEO CD s PBC reprodukcijom:
1 Ukupan broj scena na disku
2 Naslov diska1)
1)
2)
3)
"NO TEXT" se prikazuje ako DVD VIDEO
disk nije DVD-TEXT disk ili VIDEO CD ne
sadrži tekstualne informacije.
Broj tekućeg poglavlja i broj tekućeg naslova
se prikazuju na 2 sekunde prije povratka
prikaza proteklog vremena reprodukcije nakon
pritiska na tipku TIME/TEXT k tijekom
prikaza naslova diska.
Ako su uključene funkcije programirane
reprodukcije ili reprodukcije slučajnim
redoslijedom, preskočit će se prikaz proteklog
vremena reprodukcije i preostalog vremena
reprodukcije diska.
4)
5)
Broj tekućeg zapisa i tekući indeksni broj (kod
diskova bez PBC funkcije) ili broj tekuće
scene (kod diskova s PBC funkcijom) se
prikazuju na 2 sekunde prije povratka na
prikaz proteklog vremena reprodukcije kad
pritisnete tipku TIME/TEXT k tijekom
prikaza naslova diska.
Kod reprodukcije DivX video datoteka, broj
tekućeg albuma i broj tekuće datoteke se
prikazuju na 2 sekunde prije povratka prikaza
proteklog vremena reprodukcije kad pritisnete
tipku TIME/TEXT k tijekom prikaza naslova
datoteke.
Napomene
Ako reproducirate disk koji sadrži samo JPEG
slikovne datoteke, na pokazivaču se prikazuje
"JPEG" ili "No Audio".
z Nije moguće upotrijebiti TIME/TEXT k za
promjenu prikaza informacija o disku kad:
− se reproducira JPEG slikovna datoteka.
− je reprodukcija zaustavljena kod DATA
CD/DVD s MP3 audio zapisima i/ili JPEG
slikovnim datotekama.
− je reprodukcija zaustavljena kod DATA CD/
DVD diska s DivX video datotekama.
z Ako naslovi MP3 audio zapisa sadrže znakove
koji se ne mogu prikazati, znakovi se
zamjenjuju znakom "*".
z Proteklo vrijeme reprodukcije MP3 audio
zapisa i DivX video datoteka možda se neće
pravilno prikazati.
z
Prikaz informacija o disku na
zaslonu
Pritisnite TIME/TEXT k.
Svakim pritiskom na TIME/TEXT k,
prikaz se mijenja izmeñu 1 t 2 t ...
t 1 t ...
Prikaz vremena na TV zaslonu ovisi o
disku kojeg reproducirate.
T: naslov ili zapis
C: poglavlje
D: disk
Brzina bita
Vrijeme
Naslov albuma
Naslov diska/zapisa/datoteke
Kod reprodukcije DVD VIDEO ili DVD-R/
-RW u VR modu:
1 Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
naslova
2 Preostalo vrijeme tekućeg naslova
3 Proteklo vrijeme tekućeg poglavlja
4 Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
5 Naslov diska
Nastavlja se {
85
Kod reprodukcije VIDEO CD/Super VCD
diska:
1 Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće
scene/zapisa
2 Naslov diska
Kod reprodukcije AUDIO CD ili VIDEO
CD bez PBC funkcije:
1 Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa
2 Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
3 Proteklo vrijeme tekućeg diska
4 Preostalo vrijeme tekućeg diska
5 Naslov diska
Kod reprodukcije DATA CD/DVD diska:
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa/datoteke
Napomene
Mogu se prikazati samo slova abecede,
znamenke i neki simboli.
z Ovisno o vrsti diska, sustav može prikazati
samo ograničen broj znakova.
z Kod MP3 audio zapisa u formatu koji nije ISO
9660 Level 1 i Level 2, naslov albuma i naslov
zapisa možda se neće prikazati.
z
Prikaz audio informacija o disku
(Samo DVD VIDEO i DivX video
datoteke)
Kad pritisnete AUDIO W više puta
tijekom reprodukcije, format tekućeg audio
signala se prikazuje na TV zaslonu.
86
Kod reprodukcije DVD VIDEO diska:
Primjerice, kod Dolby Digital formata, na
DVD VIDEO može se snimiti više vrsta
signala: od mono do 5.1-kanalnog.
Primjer:
Kod Dolby Digital 5.1-kanalnog zvuka:
2 surround komponente
2 prednje komponente +
1 središnja komponenta
1 LFE (Low Frequency
Effect) komponenta
Kod reprodukcije DivX video datoteke:
Primjer:
MP3 audio zapis
Brzina bita
Provjera datuma kod JPEG
slikovnih datoteka
Možete provjerite datume tijekom
reprodukcije ako je uz JPEG slikovnu
datoteku snimljen Exif* tag.
Pritisnite 1 DISPLAY b više puta
tijekom reprodukcije.
Priključivanje dodatnih
uređaja
Za poboljšanje učinka sustava, možete
priključiti dodatne ureñaje. Pogledajte
upute za uporabu svakog od ureñaja.
Prednja strana
Prikazuje se kontrolni izbornik.
Datum
* "Exchangeable Image File Format" je format
za digitalne fotoaparate kojeg definira Japan
Electronics & Information Technology
Industries Association (JEITA).
Napomena
Stražnja strana
Format prikaza datuma razlikuje se ovisno o
području.
Nastavlja se {
87
A Priključnica AUDIO IN
Spojite audio izlaznu priključnicu
dodatne komponente (prijenosnog
audio ureñaja i sl.).
B Priključnice COMPONENT
VIDEO OUT
Spojite komponentne video ulazne
priključnice TV prijemnika ili
projektora. Ako vaš TV prijemnik
prihvaća progresivni signal, morate
upotrijebiti ovaj način spajanja i
pritisnuti PROGRESSIVE N na
ureñaju više puta za odabir "P AUTO"
ili "P VIDEO". Možete uživati u slici
visoke kvalitete.
C Priključnice S VIDEO
OUT/VIDEO OUT
Spojite S Video/video ulazne
priključnice TV prijemnika. Možete
uživati u višoj kvaliteti slike kad
odaberete S VIDEO.
D Priključnica DIGITAL OUT
Spojite digitalnu optičku ulaznu
priključnicu dodatne digitalne
komponente (kao što je pojačalo).
Možete uživati u 5.1-kanalnom zvuku
ako spojeno pojačalo ima ugrañen
Dolby Digital ili DTS dekoder.
Napomena
Zvuk se emitira samo ako je odabrana
funkcija sustava "DVD".
88
Uživanje u višekanalnom zvuku
preko dodatnog pojačala
1
Spojite digitalni optički kabel.
Pogledajte "Spajanje dodatnih
komponenata" (str. 87).
2
Spojite zvučnike na dodatno
pojačalo s ugrađenim
dekoderom.
O položaju zvučnika, pogledajte upute
za uporabu spojenog pojačala.
3
Pokrenite reprodukciju
višekanalnog izvora, kao što je
DVD VIDEO.
4
Odaberite audio format po želji.
Pogledajte "Promjena zvuka" (str. 31).
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako se pojave problemi u radu sustava,
učinite sljedeće:
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli
zvučnika čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem u sljedećem popisu
i izvedite pripadajući korektivni
postupak.
Ako to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i
provjerite sljedeće:
z Ako vaš sustav ima preklopku za
odabir napona, je li odabran
odgovarajući napon?
z Koristite li samo isporučene zvučnike?
z Blokira li štogod ventilacijske otvore
na stražnjoj strani sustava?
Općenito
Poništene su postavke sata i timera.
z Odspojen je mrežni kabel ili je došlo do
prekida napajanja. Ponovite postupak
"Podešavanje sata" (str. 24). Ako ste bili
podesili sat, ponovite "Buñenje uz
glazbu" (str. 81).
Na pokazivaču se prikazuje "– – : – –".
z Došlo je do prekida napajanja. Ponovno
podesite sat (str. 24) i timer (str. 81).
Ne čuje se zvuk.
z Pritisnite VOLUME + S više puta.
z Na priključnicu PHONES L su spojene
slušalice.
z Provjerite spojeve zvučnika (str. 19).
z Sustav je u stanju pauze, usporene
reprodukcije ili pretraživanja. Pritisnite
H R (ili DVD N Q na ureñaju) za
pokretanje reprodukcije.
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovno spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako to ne riješi
problem, obratite se ovlaštenom Sony
servisu.
Nastavlja se {
89
z
Ako svijetli ili trepće indikator
BLUETOOTH C dok je odabrana neka
druga funkcija osim Bluetooth, ne čuje se
zvuk iz zvučnika niti PHONES L
priključnice. Pritisnite i zadržite
BLUETOOTH OPR D na približno 2
sekunde dok se ne isključi indikator
BLUETOOTH C.
Ne čuje se zvuk iz mikrofona.
Pritisnite VOLUME + S više puta ili
okrenite regulator MIC LEVEL J na
ureñaju u smjeru kazaljki na satu za
podešavanje glasnoće mikrofona.
z Provjerite je li mikrofon pravilno spojen
u priključnicu MIC J.
z
Čuje se jako brujanje ili šum.
z Ureñaj se nalaz preblizu TV prijemnika
ili videorekordera. Odmaknite ga.
z Odmaknite sustav od izvora smetnji.
z Spojite ureñaj u drugu utičnicu.
z Ugradite filter za uklanjanje šuma
(dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.
Timer ne radi
z Provjerite postavke timera i pravilno
podesite točno vrijeme (str. 81).
z Isključite Sleep Timer (str. 81).
90
Daljinski upravljač ne radi.
Uklonite prepreku izmeñu daljinskog
upravljača i ureñaja.
z Približite daljinski upravljač sustavu.
z Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na sustavu.
z Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
z Odmaknite sustav od fluorescentnog
svjetla.
z
Čuje se mikrofonija.
z Smanjite glasnoću.
z Odmaknite mikrofon od zvučnika ili
promijenite položaj mikrofona.
Ne nestaju nepravilnosti boje na TV
zaslonu.
z Isključite TV prijemnik i ponovno ga
uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako se
ne uklone nepravilnosti boje, odmaknite
zvučnike još dalje od TV prijemnika.
Funkcija THEATRE SYNC ne radi.
z Ako je udaljenost izmeñu TV prijemnika
i sustava prevelika, ova funkcija možda
neće raditi. Postavite ureñaj bliže TV
prijemniku.
Zvučnici
Zvuk preskače.
Obrišite disk (str. 102).
z Ponovno umetnite disk.
z Premjestite sustav na mjesto bez
vibracija (npr. na stabilan stalak).
z Udaljite zvučnike od ureñaja ili ih stavite
na odvojene stalke. Kod glasnog slušanja
zapisa s dosta basova, vibracije zvučnika
mogu uzrokovati preskakanje zvuka.
z
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili
je zvuk nebalansiran lijevo-desno.
z Postavite zvučnike što je moguće više
simetrično.
z Provjerite jesu li zvučnici pravilno
spojeni.
z Reproducirani izvor zvuka ima samo
mono zvuk.
CD uređaj
Disk se ne može izvaditi.
z Obratite se Sony servisu ili prodavatelju.
Reprodukcija ne započinje
z Provjerite je li disk umetnut.
z Obrišite disk (str. 102).
z Ponovno umetnite disk.
z Uložite disk kojeg sustav može
reproducirati (str. 7).
z Uložite disk u uložnicu F tako da je
naljepnica okrenuta prema gore.
z Izvadite disk i obrišite vlagu s diska.
Ostavite sustav uključen nekoliko sati
dok vlaga ne ispari.
z Pritisnite H R (ili DVD N Q na
ureñaju) za pokretanje reprodukcije.
z Regionalni kôd DVD VIDEO diska ne
odgovara regionalnom kodu sustava.
z Isključite funkciju ograničenja
reprodukcije (str. 52).
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
z Sustav je u modu programirane
reprodukcije ili reprodukcije slučajnim
redoslijedom. Isključite navedene
funkcije.
z Odabrana je funkcija nastavka
reprodukcije (Resume Play). Dvaput
pritisnite x R. Nakon toga pritisnite H
R (ili DVD N Q na ureñaju) za
pokretanje reprodukcije (str. 33).
z Naslov DVD VIDEO ili PBC izbornik se
automatski prikazuju na TV zaslonu.
Reprodukcija započinje automatski.
z DVD VIDEO disk ima funkciju
automatskog pokretanja reprodukcije.
Reprodukcija se zaustavlja automatski.
z Neki diskovi sadrže signal automatske
pauze. Kod reprodukcije takvih diskova,
reprodukcija se zaustavlja kod signala
pauze.
Nastavlja se {
91
Nije moguće upotrijebiti neke funkcije
(stop, Lock Search, usporena
reprodukcija, ponavljanje reprodukcije,
reprodukcija slučajnim redoslijedom ili
programirana reprodukcija).
z Ovisno o disku, možda nećete moći
upotrebljavati neke od navedenih
funkcija. Pogledajte upute za uporabu
isporučene uz disk.
Ne može se reproducirati DATA CD
(MP3 audio zapis/JPEG slikovna
datoteka/DivX video datoteka).
z DATA CD nije snimljen u formatu koji
odgovara ISO 9660 Level 1, Level 2 ili
Joliet (prošireni format).
z DATA DVD nije snimljen u formatu koji
odgovara UDF (Universal Disc Format).
z MP3 audio zapis nema ekstenziju
".MP3".
z Podaci nisu pohranjeni u željenom
formatu.
z Ne mogu se reproducirati MP3 audio
zapisi u formatu koji nije MPEG 1 Audio
Layer 3.
z Sustav može reproducirati do 8 razina
mapa.
z Kod MP3/JPEG datoteka, provjerite
postavku "MODE (MP3, JPEG)" (str. 42).
z Disk sadrži više od 200 albuma.
z Album sadrži više od 600 zapisa/
datoteka.
92
Kod MP3/JPEG datoteka, album sadrži
više od 300 zapisa/datoteka ako je
"MODE (MP3, JPEG)" podešen na
"AUTO".
z Kod MP3/JPEG datoteka, DATA
CD/DVD sadrži DivX video datoteku.
z JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju
".JPG" ili ".JPEG".
z JPEG slikovna datoteka je veća od 3 072
(širina) T 2 048 (visina) u normalnom
modu ili više od 2 000 000 piksela u
progresivnom JPEG modu koji se
upotrebljava uglavnom na internetskim
stranicama.
z JPEG slikovne datoteke s velikim
omjerom visine i širine slike ne mogu se
reproducirati.
z DivX video datoteke nemaju ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX".
z DivX video datoteke s velikim omjerom
visine i širine slike ne mogu se
reproducirati.
z
MP3 zapisima treba više vremena za
početak reprodukcije nego ostalima.
z Sustavu treba više vremena za početak
reprodukcije kod očitavanja svih zapisa
na disku ako:
− disk sadrži velik broj albuma ili zapisa.
− disk je snimljen sa složenom
strukturom albuma i zapisa.
Ne prikazuje se pravilno naslov diska,
albuma, zapisa ili DVD-TEXT.
z Upotrijebite disk koji odgovara ISO 9660
Level 1, Level 2 ili Joliet (prošireni
format).
z Mogu se prikazati sljedeći znakovi:
− Velika slova (A do Z)
− Mala slova (a do z)
− Znamenke (0 do 9)
− Simboli (< > * + , – / [ ] _)
Ostali znakovi se možda neće prikazati
pravilno.
Loše se čuje surround efekt kod
reprodukcije Dolby Digital ili MPEG
audio zapisa.
z Provjerite spojeve zvučnika (str. 19).
z Ovisno o DVD VIDEO disku, izlazni
signal ne mora biti kompletan 5-1kanalni zvuk. Zvuk može biti mono ili
stereo čak i ako je zvuk snimljen u Dolby
Digital ili MPEG audio formatu.
Nestaje stereo efekt kod reprodukcije
AUDIO CD, VIDEO CD, MP3 audio
zapisa, DivX video datoteke ili DVD
VIDEO diska.
z Provjerite je li sustav pravilno spojen.
z Odspojite mikrofon ili pritisnite
KARAOKE MODE I više puta dok se
na TV zaslonu ne prikaže "KARAOKE
MODE: OFF".
Bluetooth uređaj
Nije moguće uparivanje uređaja i
sustava.
z Približite Bluetooth ureñaj sustavu.
z Uparivanje možda neće biti moguće ako
se u blizini sustava nalaze drugi
Bluetooth ureñaji. Odmaknite ostale
ureñaje od sustava.
Nije moguće povezivanje.
z Bluetooth ureñaj koji ste pokušali spojiti
ne podržava A2DP i AVRCP protokol i
ne može se povezati sa sustavom.
z Uključite funkciju Bluetooth na
Bluetooth ureñaju.
z Izbrisana je informacija o uparivanju.
Ponovno izvedite uparivanje.
z Dok je povezan s Bluetooth ureñajem,
ovaj sustav ne može se detektirati i ne
može uspostaviti vezu s drugim
Bluetooth ureñajem.
Zvuk preskače ili fluktuira, ili se
prekinula veza.
z Sustav i Bluetooth ureñaj su previše
meñusobno udaljeni.
z Ako postoje prepreke izmeñu sustava i
Bluetooth ureñaja, uklonite ih.
z Ako je u blizini oprema koja stvara
elektromagnetsko zračenje, primjerice
bežični LAN, drugi Bluetooth ureñaj ili
mikrovalna pećnica, odmaknite ih.
Nastavlja se {
93
Nije moguće čuti zvuk s Bluetooth
uređaja na sustavu.
z Najprije pojačajte glasnoću na Bluetooth
ureñaju i zatim podesite glasnoću
pomoću VOLUME +/– S na sustavu.
Čuje se jako brujanje ili šum.
z Ako postoje prepreke izmeñu sustava i
Bluetooth ureñaja, uklonite ih.
z Ako je u blizini oprema koja stvara
elektromagnetsko zračenje, primjerice
bežični LAN, drugi Bluetooth ureñaj ili
mikrovalna pećnica, odmaknite ih.
z Smanjite glasnoću spojenog Bluetooth
ureñaja.
Zvuk iz Bluetooth uređaja je izobličen.
z Smanjite glasnoću na sustavu pomoću
VOLUME – S. Ako na slušalicama
postoji regulator glasnoće, takoñer
podesite glasnoću na slušalicama.
z Pritisnite DSGX O na ureñaju više puta
dok se ne prikaže "DSGX OFF".
z Pritisnite EQ a više puta za odabir
"BASS" ili "TREBLE" te zatim pritisnite
PRESET – I više puta za smanjenje
glasnoće.
USB uređaj
Koristite li podržani USB uređaj?
z Ako ste spojili USB ureñaj koji sustav ne
podržava, mogu se pojaviti sljedeći
problemi. Pogledajte u odjeljku
"Kompatibilni USB i Bluetooth ureñaji"
(str. 115) listu ureñaja koje je moguće
spojiti na ovaj sustav.
− Sustav ne prepoznaje USB ureñaj.
− Sustav ne prikazuje nazive datoteka ili
mapa.
− Nije moguća reprodukcija.
− Zvuk preskače.
− Čuje se šum.
Pojavljuje se "Over Current".
Sustav je detektirao problem razine
električne struje u priključnici % (USB)
H. Isključite sustav i uklonite USB
ureñaj iz priključnice % (USB) H.
Provjerite funkcioniranje USB ureñaja.
Ako se ova poruka pojavljuje i dalje,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
z
Nema zvuka.
z USB ureñaj nije pravilno priključen.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB ureñaj i provjerite prikazuje li se
"USB MEMORY".
Zvuk je izobličen.
z Brzina bita (bit rate) korištena za
kodiranje datoteke je bila preniska.
Pohranite u USB ureñaj datoteke
kodirane s višom brzinom bita.
94
Čuje se šum ili zvuk preskače.
z Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB ureñaj.
z Sama glazba sadrži šum. Šum je mogao
nastati kod oblikovanja glazbenih
datoteka na računalu. Ponovno oblikujte
glazbene datoteke.
z Kad koristite USB medij za pohranu,
kopirajte datoteke u računalo,
formatirajte USB medij za pohranu u
FAT16 ili FAT32 formatu, i ponovno
kopirajte datoteke na USB medij za
pohranu.*
USB uređaj nije moguće spojiti na
priključnicu % (USB) H.
z Pokušavate pogrešno spojiti USB ureñaj.
Okrenite ga pravilno.
Ne radi USB medij za pohranu kojeg je
koristio drugi uređaj.
z Možda je snimljen u neodgovarajućem
formatu. U tom slučaju najprije napravite
sigurnosne kopije važnih datoteka s USB
medija za pohranu na tvrdom disku
računala. Zatim formatirajte USB medij
za pohranu u FAT16 ili FAT32
datotečnom sustavu i ponovno prenesite
kopirane audio datoteke na USB medij za
pohranu.*
Dulje vrijeme je prikazano "Reading".
Sustavu će trebati dulje vrijeme za
očitavanje USB ureñaja koji sadrži
mnogo mapa ili datoteka. Stoga
preporučamo da slijedite ove smjernice:
− Ukupni broj mapa na USB ureñaju:
100 ili manje
− Ukupni broj datoteka po mapi: 100 ili
manje
z
Pogrešan prikaz
Ponovno spremite glazbene podatke na
USB ureñaj jer su trenutno pohranjeni
podaci možda oštećeni.
z
Ne započinje reprodukcija.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB ureñaj.
z Spojite USB ureñaj s kojeg ovaj sustav
može reproducirati.
z Pritisnite H R (ili DVD N Q na
ureñaju) za početak reprodukcije.
z
Reprodukcija ne započinje od prvog
zapisa.
z Odaberite normalan način reprodukcije.
Nastavlja se {
95
Nije moguće reproducirati datoteke.
z Ovaj sustav ne podržava USB medij za
pohranu formatiran s datotečnim
sustavima drukčijim od FAT16 ili
FAT32.*
z Koristite li USB medij s više particija,
mogu se reproducirati samo datoteke iz
prve particije.
z Nije moguća reprodukcija datoteka koje
su šifrirane ili zaštićene zaporkama ili na
neki drugi način.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no
neki USB mediji za pohranu možda ne
podržavaju sve FAT formate. Za detalje
pogledajte upute isporučene s USB medijem
za pohranu ili kontaktirajte proizvoñača.
Slika
Nema slike.
z Pritisnite FUNCTION +/– O više puta
za odabir "DVD" (ili pritisnite DVD N
Q na ureñaju).
z Provjerite je li sustav pravilno spojen.
z Video kabel je oštećen. Zamijenite ga
novim.
z Provjerite je li sustav spojen na video
ulaznu priključnicu TV prijamnika
(str. 21).
z Uključite TV prijemnik i pravilno njime
rukujte.
96
Pritisnite PROGRESSIVE N na ureñaju
više puta za odabir "INTERLACE" ako
ste spojili TV s priključnicama
COMPONENT VIDEO OUT na ovom
sustavu i ako TV prijemnik prihvaća
progresivni signal.
z Odabrali ste progresivni format ali TV
prijemnik ga ne podržava. Odaberite
interlace format (standardna postavka)
(str. 22).
z Čak i ako je vaš TV kompatibilan s
progresivnim formatom (525p/625p),
može doći do poremećaja slike kad
odaberete progresivni format. Odaberite
interlace format (standardna postavka)
(str. 22).
z Odberite video ulaz na TV prijemniku
tako da možete gledati sliku iz ovog
sustava.
z Odaberite pravilan sustav boja, u skladu
sa sustavom boja TV prijemnika.
z Spojite ureñaj i TV prijemnik samo
pomoću isporučenog video kabela.
z
Pojavljuju se smetnje na slici.
Očistite disk.
z Ako videosignal iz ovog sustava mora
proći kroz videorekorder do TV
prijemnika, signal za zaštitu od kopiranja
kod nekih DVD VIDEO programa može
utjecati na kvalitetu slike. Ako se i dalje
pojavljuju problemi nakon provjere
spojeva, sustav spojite izravno s ulazom
S Video na TV prijemniku (str. 21).
z
Odmaknite kabele zvučnika od antena.
Kod reprodukcije VIDEO CD diska
snimljenog u drugom sustavu boja od
onog podešenog na sustavu, slika može
biti izobličena.
z Kad spojite TV s priključnicama
COMPONENT VIDEO OUT i
reproducirate softver temeljen na videu u
progresivnom formatu, neki dijelovi slike
mogu djelovati neprirodno zbog
postupka konverzije.
z Podesite sustav boja tako da odgovara
TV prijemniku (str. 58).
z
z
Format slike se ne može promijeniti
čak i ako možete podesiti "TV TYPE" uz
"SCREEN SETUP" u izborniku za
podešavanje kod reprodukcije široke
slike.
z Format slike je definiran na DVD
VIDEO disku.
z Ako spojite ureñaj pomoću S Video
kabela, spojite ga izravno u TV
prijemnik. U suprotnom nećete moći
promijeniti format slike.
z Ovisno o TV prijemniku, možda nećete
moći promijeniti format slike.
Na TV zaslonu se ne prikazuju poruke
na željenom jeziku.
z Odaberite željeni jezik uz opciju "OSD"
postavke "LANGUAGE SETUP"
izbornika za podešavanje (str. 57).
Ne može se promijenite jezik zvučnog
zapisa.
z Nisu snimljeni zapisi na više jezika na
DVD VIDEO disku koji se reproducira.
z DVD VIDEO disk ne dozvoljava
promjenu jezika zvučnog zapisa.
Ne može se promijeniti jezik titlova.
Nisu snimljeni titlovi na više jezika na
DVD VIDEO disku koji se reproducira.
z DVD VIDEO disk ne dozvoljava
promjenu jezika titlova.
z
Ne mogu se isključiti titlovi.
DVD VIDEO disk ne dozvoljava
isključivanje titlova.
z
Ne može se promijeniti kut kamere.
z Nisu snimljene scene iz više kutova na
DVD VIDEO disku koji se reproducira.
z DVD VIDEO ne dozvoljava promjenu
kuta kamere.
Radijski prijemnik
Obrisane su pohranjene radiopostaje.
z Mrežni kabel je odspojen ili je došlo do
prekida napajanja duljeg od pola dana.
Ponovite "Slušanje pohranjenih
radiopostaja" (str. 62).
Nastavlja se {
97
Čuje se jako brujanje ili šum. (Na
pokazivaču trepće "TUNED" ili "ST".)
z Odaberite pravilno frekvencijsko
područje i frekvenciju (str. 61).
z Pravilno spojite antenu (str. 19).
z Pronañite mjesto i orijentaciju koja
omogućuje dobar prijem te ponovo
podesite antenu. Ako ne možete postići
dobar prijem, preporučujemo uporabu
dodatne vanjske antene.
z Isporučena FM žičana antena prima
signale cijelom duljinom i zato je treba
potpuno razvući.
z Držite antene što dalje od zvučničkih i
mrežnog kabela te USB kabela kako ne
bi pokupile smetnje.
z Pokušajte isključiti električne ureñaje u
blizini.
Stereo program se ne može čuti u
stereo tehnici.
z Pritisnite REPEAT/FM MODE V više
puta dok "MONO" ne nestane s
pokazivača.
Dodatni uređaji
Ne čuje se zvuk.
z Pogledajte podnaslov Općenito, "Ne čuje
se zvuk" (str. 89) i provjerite sustav.
z Pravilno spojite dodatni ureñaj (str. 87)
te provjerite:
− jesu li kabeli pravilno spojeni.
− jesu li priključci kabela gurnuti do
kraja.
z Uključite priključeni ureñaj.
z Pogledajte upute za uporabu dodatnog
ureñaja i pokrenite reprodukciju.
Ako sustav ni dalje ne funkcionira
pravilno nakon provjere navedenih
mjera ili ako se pojave problemi koji
nisu opisani, resetirajte sustav na
sljedeći način:
Upotrijebite tipke na ureñaju za resetiranje
sustava na tvorničke postavke.
1 Odspojite mrežni kabel.
2 Ponovno priključite mrežni kabel.
3 Pritisnite ?/1 A za uključivanje
sustava.
4 Istovremeno pritisnite x R, DISPLAY
M i ?/1 A.
Pojavi se "RESET" na pokazivaču.
98
Sustav se resetira na tvorničke postavke,
osim DVD postavki. Morate ponoviti
podešavanje osobnih postavki, kao što su
radiopostaje, sat i timer.
Za resetiranje DVD postavki* na
tvornička podešenja, postupite na
sljedeći način:
1 Pritisnite 1 DISPLAY b dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
(SETUP) i zatim pritisnite
ENTER f.
Funkcija automatske dijagnostike
(Kad se na pokazivaču prikazuju
slova/brojke)
Kad se aktivira funkcija automatske
dijagnostike kako bi spriječila neispravan
rad ureñaja, na zaslonu će se prikazati 5
znakova servisnog broja (primjerice, C 13
50), odnosno, kombinacija slova i četiri
broja. U tom slučaju, provjerite sljedeću
tablicu.
Prva tri znaka
servisnog
broja
C 13
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
z Ponovno uključite
sustav te pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Aktivirala se funkcija
automatske dijagnostike
kako bi spriječila
neispravan rad ureñaja.
z Obratite se Sony
prodavaču ili
ovlaštenom Sony
servisu i navedite 5
znakova servisnog
broja.
Primjer: E 61 10
4 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
"YES" i zatim pritisnite ENTER f.
Za postupak je potrebno nekoliko
sekundi. Nemojte pritisnuti ?/1 A za
vrijeme resetiranja sustava.
* Osim postavke ograničenja reprodukcije
(Parental Control).
Disk je zaprljan.
Očistite disk mekanom
krpom (str. 102).
z
3 Pritisnite V ili v f više puta za odabir
"RESET" i zatim pritisnite ENTER f.
Uzrok i postupak
otklanjanja problema
Nastavlja se {
99
Kod prikaza broja verzije na TV
zaslonu
Po uključenju sustava može se pojaviti broj
verzije [VER.X.XX] (X je broj) na
zaslonu. Iako se pri tome ne radi o kvaru te
je ova informacija namijenjena samo za
servisera, nećete moći normalno koristiti
ureñaj. Isključite i ponovno uključite
sustav kako biste ga mogli normalno
koristiti.
Poruke
Neka od sljedećih poruka može se prikazati
ili treptati na pokazivaču ureñaja tijekom
rada.
DVD uređaj, radioprijemnik
Cannot Play
z Uložen je disk koji se ne može
reproducirati.
z Uložen je DVD VIDEO disk s
regionalnim kodom kojeg ureñaj ne
podržava.
Data Error
MP3 audio zapis, JPEG slikovna
datoteka i DivX video datoteka koju
želite reproducirati su oštećeni.
z MP3 audio zapis nije u skladnu s MPEG
1 Audio Layer 3 formatom.
z JPEG slikovna datoteka ne odgovara
DCF formatu.
z DivX video datoteka ne odgovara DivX
Certified profilima.
z MP3 audio zapis ima ekstenziju ".MP3",
ali nije u MP3 formatu.
z JPEG slikovna datoteka ima ekstenziju
".JPG" ili ".JPEG", ali nije u JPEG
formatu.
z DivX video datoteka ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ali nije u DivX
formatu.
z
100
No disc
Nije umetnut disk u uložnicu F.
Not In Use
Pritisnuli ste tipku koja se ne može
upotrebljavati u odreñenom trenutku.
OFF TIME NG!
Podešeno je isto vrijeme uključivanja i
isključivanja timera.
PASSWORD
Podešene su funkcije ograničenja
reprodukcije (Custom Parental Control ili
Parental Control).
Please Wait
Sustav je u postupku inicijalizacije.
Reading
Sustav očitava podatke s diska. Neke tipke
nisu dostupne.
Bluetooth uređaj
Connect
Uspostavljena je Bluetooth komunikacija.
Disconnect
Komunikacija s Bluetooth ureñajem se
prekinula iz nekog razloga ili je Bluetooth
ureñaj završio Bluetooth komunikaciju.
Not Connect
Spajanje nije bilo moguće.
No Device
Nije pronañen Bluetooth ureñaj s kojim je
moguće uparivanje ili spajanje nije bilo
moguće.
Not in Use
Sustav nije povezan s Bluetooth ureñajem
uporabom AVRCP-a.
PIN?
Sustav traži unos zaporke. Za detalje
pogledajte "Uporaba Bluetooth funkcije"
(str. 63).
Please Wait
Sustav se priprema za uporabu Bluetooth
ureñaja.
USB uređaj
ATRAC AD
Spojen je ATRAC audio ureñaj.
Device Error
Nije moguće prepoznavanje USB ureñaja.
No Device
Nije spojen USB ureñaj ili je zaustavljena
reprodukcija na USB ureñaju.
No Step
Izbrisani su svi programirani zapisi ili
datoteke.
Nastavlja se {
101
No Track
Sustav nije učitao nikakvu datoteku koju
može reproducirati.
Not Supported
Spojen je USB ureñaj kojeg sustav ne
podržava.
Please Wait
Sustav se priprema za uporabu USB
ureñaja.
Reading
Sustav prepoznaje USB ureñaj.
Removed
USB ureñaj je odspojen.
Step Full!
Pokušali ste programirati više od 26 zapisa
ili datoteka (koraka).
StorageDrive
Spojen je USB medij za pohranu
(memorija).
Mjere opreza
Diskovi koje sustav NE MOŽE
reproducirati
z Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
z Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu
ljepljivu vrpcu, papir ili naljepnicu
z Unajmljeni ili istrošeni diskovi s
ostacima ljepila na sebi
z Diskovi s naljepnicama otisnutima
tintom koja je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
z Prije reprodukcije, obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema rubu.
z Nemojte za čišćenje diskova koristiti
otapala (npr. benzin, razrjeñivač),
sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
z Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte
ih u automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
z Nemojte upotrebljavati diskove sa
zaštitnim prstenom jer može doći do
kvara sustava.
Radni napon
Prije uporabe sustava, provjerite odgovara
li radni napon sustava naponu lokalne
električne mreže.
102
O sigurnosti
z Ureñaj nije isključen iz napajanja sve
dok je mrežni kabel utaknut u zidnu
utičnicu, čak i kad je isključen.
z Nećete li koristiti ureñaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz napajanja tako da
izvučete mrežni kabel iz zidne utičnice.
Pritom nemojte povlačiti kabel.
z Ako u ureñaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i
prije daljeg korištenja ga dajte na
provjeru ovlaštenom servisu.
z Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O smještaju sustava
z Ureñaj nemojte postavljati u kosi položaj
ili na mjesta koja su jako topla ili hladna,
prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna,
izložena vibracijama i izravnom
sunčevom svjetlu.
z Pazite pri stavljanju ureñaja ili zvučnika
na površinu koja je bila posebno
obrañena (voskom, uljem, sredstvom za
poliranje, itd.), jer može doći do pojave
mrlja ili gubitka boje na površini ureñaja.
z Unesete li sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno
mjesto, na leći DVD ureñaja se može
kondenzirati vlaga. U tom slučaju ureñaj
neće raditi pravilno. Ako se to dogodi,
izvadite disk i ostavite sustav oko jedan
sat dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada ureñaj zagrijava, to
nije kvar.
z Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana,
kućište se zagrijava. Ne dodirujte kućište
nakon toga.
z Nemojte prekrivati ventilacijske otvore.
z
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku
može izobličiti. U tom slučaju isključite
ureñaj i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno
uključite. Postavite lijevi zvučnik lijevo od
sustava, a desni zvučnik desno od sustava.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika
udaljite od TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Upozorenje: Ako dulje vrijeme ostavite
prikaz izbornika ili statične slike na TV
zaslonu, postoji opasnost od trajnog
oštećenja TV zaslona. Projekcijski TV
prijemnici su posebno osjetljivi.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Za čišćenje sustava koristite meku krpu,
lagano navlaženu u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva,
prašak za ribanje ili otapala, kao npr.
razrjeñivač, benzin ili alkohol.
103
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
DIN izlazna snaga (nazivna)
40 W + 40 W (6 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna)
50 W + 50 W (6 ohma pri 1 kHz, 10%
THD)
Ulazi:
AUDIO IN (stereo mini priključnica):
Napon 620 mV, impedancija 47
kiloohma
MIC (mini priključnica):
Osjetljivost 0,8 mV, impedancija 10
kiloohma
% (USB) priključnica:
Tip A, maksimalna struja 500 mA
Izlazi:
DIGITAL OUT (četvrtasta optička
priključnica):
Valna duljina 660 nm
VIDEO OUT (phono priključnica):
Maks. izlazna razina 1 Vp-p,
nebalansirano, negativna
sinkronizacija, impedancija tereta
75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
S VIDEO OUT (4 pina, mini DIN
priključnica):
Y: 1 Vp-p, nebalansirano, negativna
sinkronizacija
C: 0,286 Vp-p, impedancija tereta
75 ohma
PHONES (stereo mini priključnica):
za slušalice od 8 ohma ili više
104
Bluetooth značajke
Komunikacijski sustav:
Bluetooth Standard verzija 2.0
Izlaz:
Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalni komunikacijski domet:
Optička vidljivost od oko 10 m1)
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacije:
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podržani codec:
Prijem: SBC (Sub Band Codec), MP3
Odašiljanje: SBC (Sub Band Codec)
1)
2)
Stvaran domet će ovisiti o čimbenicima
poput prepreka izmeñu ureñaja,
magnetskih polja oko mikrovalnih
pećnica, statičkog elektriciteta,
osjetljivosti prijema, učinkovitosti
antene, operativnog sustava, softverske
aplikacije, itd.
Standardni Bluetooth profili pokazuju
svrhu Bluetooth komunikacije meñu
ureñajima.
USB značajke
Podržane brzine bita (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3
plus), 66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Uređaj za reprodukciju diskova
Sustav:
Compact disc i digitalni audio i video
sustav
Laser:
Značajke laserske diode:
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 1 000 µW
* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost
izmjerenu na udaljenosti 200 mm od
površine leće objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm
Poluvodički laser:
(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)
Frekvencijski odziv:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz – 22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)
Video sustav boja:
PAL sustav
AM prijemnik:
Raspon ugañanja:
531 – 1 602 kHz (uz korak od 9 kHz)
Antena:
AM okvirna antena
Priključnice antene:
Priključak vanjske antene
Meñufrekvencija:
450 kHz
Zvučnici (SS-CDH5)
Sustav zvučnika:
2-sistemski, bas-refleksni, magnetski
oklopljeni
Elementi zvučnika:
Niskotonac 12 cm, konusni
Visokotonac 2,5 cm, meki kupolasti
Nazivna impedancija:
6 ohma
Dimenzije (š/v/d):
Oko 140 T 283 T 240 mm
Masa:
Oko 2,7 kg neto po zvučniku
Radioprijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM prijemnik
Raspon ugañanja:
87,5 – 108 MHz (korak 50 kHz)
Antena:
FM žičana antena
Antenski priključci:
75 ohma, nebalansirano
Meñufrekvencija:
10,7 MHz
Nastavlja se {
105
Općenito
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
45 W
Dimenzije (š/v/d) (približno):
190 T 141 T 273 mm
Masa (približno):
2,8 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
Video kabel (1)
Podlošci zvučnika (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Potrošnja energije u
pripravnom stanju: 0,5 W.
z Halogenirani usporivači vatre
nisu korišteni u nekim
tiskanim pločicama.
z
106
Prikaz opcija kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka.
Pritisnite 1 DISPLAY b više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika
na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1 t Kontrolni izbornik 2 (samo kod nekih diskova) t Isključen prikaz
kontrolnog izbornika t Kontrolni izbornik 1 t ...
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Broj tekućeg naslova
Broj tekućeg poglavlja
Ukupan broj naslova
Opcije
kontrolnog
izbornika
Ukupan broj poglavlja
Status reprodukcije (N reprodukcija,
X pauza, x stop itd.)
Vrsta diska koji se
reproducira
Odabrana opcija
Proteklo vrijeme reprodukcije
Trenutna postavka
Opcije
Naziv funkcije odabrane
opcije kontrolnog
izbornika
Poruka o postupku
Nastavlja se {
107
Opcije kontrolnog izbornika
Opcija
Naziv opcije, vrsta diska, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
CHAPTER/INDEX
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
TRACK
Odabir zapisa za reprodukciju.
ORIGINAL/PLAY LIST
Odabir redoslijeda reprodukcije izmeñu originalne sekvence ili playliste
kreirane na disku.
TIME/TEXT
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD TEXT teksta ili naziva MP3 zapisa.
PROGRAM
Odabir zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
SHUFFLE
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
REPEAT
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili
jednog naslova/poglavlja/zapisa/albuma.
108
Opcija
Naziv opcije, vrsta diska, funkcija
A/V SYNC
Vremensko usklañivanje slike i zvuka.
PARENTAL CONTROL
Postavke ograničavanja reprodukcije.
SETUP
QUICK SETUP
Odaberite QUICK SETUP za odabir željenog jezika izbornika i formata TV
zaslona.
CUSTOM Setup
Osim brzog podešavanja QUICK SETUP, možete izvršiti različita dodatna
podešavanja.
RESET
Vraćanje podešenja izbornika "SETUP" na tvornički odreñene vrijednosti.
ALBUM
Odabir albuma za reprodukciju.
FILE
Odabir JPEG slikovne datoteke ili DivX video datoteke za reprodukciju.
DATE
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
INTERVAL
Odreñivanje trajanja prikaza pojedinačne slike na TV zaslonu za slide show.
EFFECT
Odabir efekta prijelaza izmeñu slika koji će se koristiti za slide show.
Nastavlja se {
109
Opcija
Naziv opcije, vrsta diska, funkcija
MODE (MP3, JPEG)
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke
(IMAGE) ili oba (AUTO) koji će se reproducirati s DATA CD/DATA DVD
diska.
KEY CONTROL*
Odabir tonaliteta koji najbolje odgovara vašem rasponu glasa.
SCORE MODE*
Odabir razine za sustav ocjenjivanja.
KARAOKE PON*
Uživanje u karaoke pjevanju kod stereo diskova smanjivanjem glasnoće
vokala.
VOCAL SELECT*
Odabir vodećeg vokala snimljenog na Dolby Digital Karaoke Format disku
(samo DVD VIDEO).
Odabir vrste vokala snimljenog na disk (samo VIDEO CD, AUDIO CD).
Isključivanje vokala (samo VIDEO CD, AUDIO CD)
GUIDE MELODY*
Uključivanje ili isključivanje vodeće melodije na Dolby Digital Karaoke
Format disku.
* Ova funkcija je dostupna samo u karaoke modu.
110
Popis kodova jezika
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639:1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Kôd Jezik
Afarski
1186
Abkazijanski
1194
Afrikaans
1196
Amharički
1203
Arapski
1209
Asameski
1217
Ajmarski
1226
Azerbejdžanski 1229
Baškirski
1233
Bjeloruski
1235
Bugarski
1239
Biharski
1245
Bislamski
1248
Bengalski, Bangla 1253
Tibetanski
1254
Bretonski
1257
Katalanski
1261
Korzikanski
1269
Češki
1283
Velški
1287
Danski
1297
Njemački
1298
Butanski
1299
Grčki
1300
Engleski
1301
Esperanto
1305
Španjolski
1307
Estonski
1311
Baskijski
1313
Perzijski
1326
Finski
1327
Fidži
1332
Fareski
1334
Francuski
1345
Frizijski
1347
Irski
1349
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski, Letiš
Malagaški
Maorski
Makedonski
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodreñeno
Nastavlja se {
111
Popis kodova područja za funkciju ograničenja reprodukcije
112
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
Bluetooth bežična
tehnologija
Bluetooth bežična tehnologija je
kratkodometna bežična tehnologija za
povezivanje digitalnih ureñaja poput
računala i digitalnih fotoaparata.
Uporabom Bluetooth bežične tehnologije
možete upravljati ureñajima u dometu od
oko 10 metara.
Bluetooth bežična tehnologija se obično
koristi izmeñu dvaju ureñaja, no jedan
ureñaj je moguće povezati s više njih.
Za takvo povezivanje nisu potrebni kabeli
kao kod USB veze, a ureñaje nije potrebno
staviti jedan nasuprot drugome kao kod
bežične infracrvene tehnologije. Ovu
tehnologiju možete koristiti i s jednim
Bluetooth ureñajem u torbici ili džepu.
Bluetooth bežična tehnologija je globalni
standard koji podržavaju tisuće kompanija.
Te kompanije proizvode ureñaje usklañene
s ovim globalnim standardom.
Podržane Bluetooth verzije i profili
Profil označava standardni niz mogućnosti
za različite značajke Bluetooth proizvoda.
Ovaj sustav podržava sljedeće Bluetooth
verzije i profile.
Podržana Bluetooth verzija:
Bluetooth Standard verzija 2.0
Podržani Bluetooth profili:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profil)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profil)
Učinkovit komunikacijski domet
Bluetooth ureñaje je potrebno koristiti na
meñusobnoj udaljenosti od otprilike 10
metara (bez prepreka). Učinkovit
komunikacijski domet može se smanjiti u
sljedećim uvjetima:
− kad se izmeñu ureñaja u Bluetooth vezi
nalazi osoba, metalni predmet, zid ili
druga prepreka
− na mjestima gdje je instaliran bežični
LAN
− oko mikrovalnih pećnica koje su u
uporabi
− na mjestima gdje se pojavljuju
elektromagnetski valovi
Nastavlja se {
113
Utjecaj drugih uređaja
Bluetooth ureñaji i bežični LAN (IEEE
802.11b/g) koriste isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Kad koristite Bluetooth ureñaj
pored ureñaja s mogućnošću bežične LAN
veze, moguće su elektromagnetske
smetnje. To se može očitovati u nižim
brzinama prijenosa podataka, šumu ili
nemogućnosti povezivanja. U takvim
slučajevima pokušajte problem riješiti na
sljedeći način:
− Pokušajte povezati ovaj sustav i
Bluetooth mobilni telefon ili Bluetooth
ureñaj kad ste barem 10 metara udaljeni
od bežične LAN opreme.
− Isključite bežičnu LAN opremu kad
koristite Bluetooth ureñaj unutar 10
metara.
Utjecaj na druge uređaje
Radio valovi koje emitira ovaj sustav mogu
uzrokovati smetnje u radu nekih
medicinskih ureñaja. Budući da te smetnje
mogu negativno djelovati na rad ureñaja,
uvijek isključite ovaj sustav, Bluetooth
mobilni telefon i Bluetooth ureñaj na
sljedećim mjestima:
− u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima,
na benzinskim postajama te svugdje gdje
bi moglo biti zapaljivih plinova
− pored automatskih vrata ili protupožarnih
alarma
114
Napomene
Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje
su usklañene s Bluetooth specifikacijom te
omogućuju sigurnost tijekom komunikacije
uporabom Bluetooth tehnologije. Meñutim, ta
sigurnost može biti nedostatna ovisno o
sadržajima podešenja i drugim čimbenicima,
stoga uvijek budite oprezni pri komunikaciji
putem Bluetooth tehnologije.
z Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
štete ili druge gubitke koji su posljedica
"curenja" informacija tijekom komuniciranja
uporabom Bluetooth tehnologije.
z Bluetooth komunikacija nije nužno zajamčena
sa svim Bluetooth ureñajima koji imaju isti
profil kao ovaj sustav.
z Bluetooth ureñaji povezani s ovim sustavom
trebaju biti usklañeni s Bluetooth
specifikacijama koje propisuje Bluetooth SIG,
Inc., i trebaju imati certifikat o ispunjavanju tih
uvjeta. Meñutim, čak i kad je ureñaj usklañen s
Bluetooth specifikacijama, mogući su slučajevi
kada značajke ili specifikacije Bluetooth
ureñaja ne omogućuju povezivanje, ili mogu
imati drukčije načine upravljanja, prikaza ili
rada.
z Ovisno o Bluetooth ureñaju povezanom s ovim
sustavom, uvjetima komunikacije i okolini,
moguće su pojave šuma ili prekidi zvuka.
z
Kompatibilni USB i
Bluetooth uređaji
Odgovarajući Sony USB medij za
pohranu (do siječnja 2007.)
Naziv proizvoda Naziv modela
MICROVAULT
USB uređaji
Na ovom sustavu možete reproducirati sa
sljedećih Sony USB ureñaja. Nije moguća
reprodukcija s drugih USB ureñaja.
Odgovarajući Sony digitalni glazbeni
playeri (do siječnja 2007.)
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J
/ 1GJ / 2GJ / 4GJ /
8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H/ 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Za najnovije informacije o kompatibilnim
ureñajima pogledajte sljedeću internetsku
stranicu:
<http://sonydigital-link.com/dna>
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F /
S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Nastavlja se {
115
Napomene
Ne koristite druge USB ureñaje osim
navedenih. Nije zajamčena kompatibilnost s
modelima koji nisu ovdje navedeni.
z Funkcioniranje možda neće uvijek biti
zajamčeno čak ni kad koristite ove USB
ureñaje.
z Neke od ovih USB ureñaja možda ne možete
kupiti u svojoj zemlji.
z
Napomene o Walkman uređajima
Na ovom sustavu se ne može reproducirati
Linear PCM audio.
z Na ovom sustavu se ne može reproducirati
ATRAC Advanced Lossless audio format.
z Na ovom sustavu se ne može izravno
reproducirati sadržaj snimljen pomoću
Walkman ureñaja bez prethodne uporabe
računala.
z
Bluetooth uređaji
Za kompatibilne Bluetooth ureñaje možete
pogledati sljedeću internetsku stranicu:
<http://sonydigital-link.com/dna>
116
Rječnik
Album
Dio DATA CD ili DATA DVD diska koji
sadrži MP3 audio zapise, JPEG datoteke ili
DivX slikovne datoteke.
Datoteka
JPEG slika ili DivX video datoteka
snimljena na DATA CD ili DATA DVD
disk. (Definicija datoteke vrijedi samo za
ovaj sustav.) Jedna datoteka sastoji se samo
od jedne slike ili video zapisa.
DivX®
Digitalna video tehnologija stvorena u
korporaciji DivXNetworks. Video zapisi
kodirani DivX tehnologijom su vrlo visoke
kvalitete s relativno malom veličinom
datoteke.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane
napredniji je od Dolby Surround Pro Logic.
U ovom formatu, u surround zvučnicima
čuje se stereo zvuk uz prošireno
frekvencijsko područje i postoji nezavisni
subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Ovaj format se takoñer naziva i
“5.1” jer se subwoofer kanal broji kao 0.1
kanal (budući da je on u funkciji samo kad
je potreban efekt dubokih basova). Svih
šest kanala se u ovom formatu snima
nezavisno kako bi se osiguralo dobro
odvajanje kanala. Osim toga, budući da se
svi signali obrañuju digitalno, manje je
izobličenje signala.
DTS
DVD+RW
Tehnologija komprimiranja digitalnog
zvuka koju je razvila kompanija Digital
Theater Systems, Inc. Ova tehnologija je
usklañena s 5.1-kanalnim surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal
stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
Dolby Digital osigurava 5.1 diskretne
kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala,
budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
DVD+RW (plus RW) je disk koji
omogućuje višestruko snimanje i brisanje.
DVD+RW koristi format snimanja sličan
DVD VIDEO formatu.
DVD VIDEO
Disk koji sadrži do 8 sati video zapisa, iako
je njegov promjer jednak kao i kod AUDIO
CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD VIDEO
sadrži 4,7 GB (gigabajta) što je 7 puta više
od AUDIO CD diska. Nadalje, dvoslojni i
jednostrani DVD VIDEO sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB,
a dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format,
jedan od svjetskih standarda tehnologije
komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni
podaci su komprimirani na približno 1/40
svoje originalne veličine. DVD VIDEO
takoñer koristi tehnologije promjenljive
brzine kodiranja koja mijenja podatke za
upis zavisno od stanja slike.
DVD-RW
DVD-RW je disk jednake veličine kao
DVD VIDEO koji omogućuje višestruko
snimanje i brisanje. Moguća su dva
različita načina uporabe DVD-RW diska:
VR i Video. DVD-RW-i snimljeni u Video
načinu imaju isti format kao DVD VIDEO
disk, dok diskovi snimljeni u VR (Video
Recording) načinu omogućuju
programiranje i ureñivanje snimljenog
sadržaja.
Filmski softver, video softver
DVD VIDEO diskovi mogu biti
klasificirani kao filmski i kao video
softver. Filmski softver DVD VIDEO
diskovi sadrže jednak broj slika (24 slike u
sekundi) koji se prikazuje prilikom
reprodukcije filmova u kino dvoranama.
Video softver DVD VIDEO diskovi, kao
što su televizijske drame, prikazuju se s 30
slika (ili 60 poluslika) u sekundi.
Interlace format
Interlace je NTSC standardni način prikaza
TV slike uz 30 slika u sekundi. Svaka slika
se skenira dvaput tako da se prvo prikažu
parne linije, a zatim neparne, 60 puta u
sekundi.
Kontrola reprodukcije (PBC)
Signali kodirani na VIDEO CD diskovima
(verzija 2.0) za kontrolu reprodukcije.
Pomoću prikaza izbornika snimljenih na
VIDEO CD disku s funkcijom PBC,
možete uživati u reprodukciji jednostavnih
interaktivnih programa, programa s
funkcijom pretraživanja itd.
Naslov
Najdulji dio slikovnog ili glazbenog
ostvarenja na DVD VIDEO disku; film i sl.
za slikovni dio video softvera; ili album i sl.
za glazbeni dio audio softvera.
117
Ograničavanje reprodukcije
Regionalni kôd
Funkcija DVD VIDEO diska koja ograničava
reprodukciju prema godinama korisnika
zavisno od razine ograničenja u svakoj
zemlji. Ograničenje se razlikuje od diska do
diska; kad se aktivira, reprodukcija je u
potpunosti onemogućena, prizori nasilja se
preskaču ili se zamjenjuju drugim prizorima
itd.
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih
prava. Svakom DVD sustavu ili DVD
VIDEO disku je pridijeljen regionalni kôd
zavisno od područja prodaje. Svaki
regionalni kôd je naveden na ureñaju i na
kutiji diska. Sustav može reproducirati
diskove koji imaju jednak regionalni kôd
kao i sustav. Sustav takoñer može
reproducirati diskove s oznakom " ".
Ograničenje reprodukcije po područjima
može biti aktivno čak i kad na DVD
VIDEO disku nije naveden regionalni kôd.
Poglavlje
Odjeljak naslova na DVD VIDEO disku.
Naslov se sastoji od nekoliko poglavlja.
118
Progresivni format
Scena
Za razliku od interlace formata, progresivni
format prikazuje 50 – 60 slika u sekundi
prikazujući sve linije odjednom (525 linija
kod NTSC sustava ili 625 linija kod PAL
sustava). Time se povećava kvaliteta slike,
a prikaz mirnih slika, teksta i vodoravnih
linija je oštriji. Ovaj format je kompatibilan
s 525 ili 625 progresivnim formatom.
Na VIDEO CD disku s funkcijom PBC,
prikazi izbornika, pokretne i mirne slike su
podijeljeni na manje cjeline, odnosno,
"scene".
VIDEO CD
Višejezična funkcija
Kompaktni disk koji sadržava pokretne
slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format,
jedan od meñunarodnih standarda
tehnologije komprimiranja podataka.
Slikovni podaci su komprimirani na
približno 1/140 svoje originalne veličine.
To znači da VIDEO CD od 12 cm može
sadržavati čak do 74 minute pokretnih
slika.
VIDEO CD diskovi takoñer sadrže
kompaktne audio podatke. Zvukovi izvan
čujnog područja su komprimirani dok
zvukovi unutar čujnog područja nisu
komprimirani. VIDEO CD diskovi mogu
sadržavati 6 puta više audio informacija od
klasičnih audio CD diskova.
Postoje 2 verzije VIDEO CD diskova:
z Verzija 1.1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
z Verzija 2.0: Možete reproducirati
zaustavljene slike visoke razlučivosti i
uživati u PBC funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
Kod nekih DVD VIDEO diskova snimljen
je višejezični zvuk ili višejezični titlovi na
slici.
Višestruki kutovi kamere
Kod nekih DVD VIDEO diskova prizori su
snimljeni iz različitih kutova video kamere.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
VIDEO CD, CD ili MP3 disku. Album ima
nekoliko zapisa (samo MP3).
119
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising