4-253-397-11(2)
Mikro Hi-Fi
Sustav
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite
na donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.
Broj modela ___________
CMT-NE5
CMT-NE3
© 2004 Sony Corporation
Serijski broj __________
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne
stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod prve klase.
Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT se
nalazi na stražnjem
dijelu uređaja.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
NAPOMENA ZA KORISNIKE U SAD
UPOZORENJE
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj
uređaj stvara, koristi i emitira energiju u području
radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje
kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće
jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti
isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih
načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena
od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog,
odnosno TV tehničara.
OPREZ
Upozoravamo Vas da bilo kakve promjene ili
prilagođenja koja nisu izričito odobrena u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi
uređaja.
Napomena za instalatere kabelske TV
Potrebno je obratiti pažnju na članak 820-40 NEC
pravila u kojima se nalaze podaci o pravilnom
uzemljenju, te naglašava nužnost spajanja sa sustavom
uzemljenja zgrade što je moguće bliže kabelskom ulazu.
Ovaj simbol označuje prisutnost
visokog napona unutar uređaja koji
može predstavljati opasnost od
električkog udara.
Ovaj simbol upozorava na prisutnost
važnih uputa za uporabu i
održavanje (servisiranje) u
priručniku isporučenom uz uređaj.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem
povećava opasnost za vid.
2
Napomena za korisnike u Kanadi
OPREZ:
ZA SPREČAVANJE ELEKTRIČKOG UDARA
ŠIROKI KRAK UTIKAČA DO KRAJA UTAKNITE U
ŠIROKI UTOR.
Osim za europski model
ENERGY STAR® je američki
zaštićeni znak. Kao ENERGY
STAR® partner, Sony Corporation
jamči da je ovaj proizvod usklađen s
ENERGY STAR pravilima o
energetskoj djelotvornosti.
Sadržaj
Kako koristiti ovaj priručnik.........................4
Diskovi koje je moguće reproducirati ..........4
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava ......................................6
Podešavanje točnog vremena........................8
Reprodukcija CD/MP3-diskova
Ulaganje diska...............................................9
Reprodukcija diska........................................9
 Normal Play/Shuffle Play
Ponavljanje reprodukcije ............................10
 Repeat Play
Programirana reprodukcija .........................11
 Program Play
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih postaja...................12
Slušanje radijskog prijemnika.....................13
 Preset Tuning
 Manual Tuning
Uporaba radijskog sustava
podataka - RDS ....................................14
Kasetofon − reprodukcija
Umetanje kasete ..........................................15
Reprodukcija kasete ....................................15
Timer
Odlazak na spavanje uz glazbu ...................17
 Sleep Timer
Buđenje uz glazbu .......................................18
 Play Timer
Snimanje radijskih programa uz
pomoć timera.........................................19
 Rec Timer
Pokazivač
Isključenje pokazivača ................................20
 Štedni način rada
Prikaz informacija o disku na pokazivaču ..20
Dodatne komponente
Spajanje dodatnih uređaja ...........................21
U slučaju problema
Problemi i rješenja.......................................22
Poruke na pokazivaču .................................24
Dodatne informacije
Mjere opreza................................................26
Tehnički podaci...........................................27
Popis lokacija tipaka i odgovarajućih
stranica..................................................30
Kasetofon − snimanje
Snimanje na kasetu......................................16
 CD-TAPE Synchro Recording
Ručno snimanje na kasetu...........................16
 Ručno snimanje
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvuka ......................................17
3
Kako koristiti ovaj priručnik
• Upute iz ovog priručnika odnose se na model
CMT-NE5 i CMT-NE3. Provjerite broj
modela na prednjoj ploči uređaja. U ovom je
priručniku kao ilustrativni model poslužio
CMT-NE5 ukoliko nije drugačije naznačeno.
Svaka razlika u rukovanju je jasno naznačena
u tekstu, primjerice "samo za model CMTNE5".
• Ove upute uglavnom prikazuju rukovanje
daljinskim upravljačem, ali iste postupke je
moguće izvesti i tipkama na uređaju sa sličnim
ili istim funkcijama.
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Na ovom uređaju moguće je reproducirati
sljedeće diskove. Ostale vrste diskova nije
moguće reproducirati.
Popis diskova koje je moguće
reproducirati
Format diska
Logo na disku
Audio CD- diskovi
CD-R/CD-RW (audio
podaci/MP3- datoteke*)
∗ Samo za model CMT-NE5.
4
Diskovi koje ovaj uređaj ne može
reproducirati
• CD-ROM-diskovi
• CD-R/CD-RW-diskovi snimljeni u sljedećim
formatima:
− music (glazbeni) CD-format
− MP3 format koji odgovara ISO 9660*1)
Level 1/Level 2, Joliet ili Multi-Session*2
• Diskovi nestandardnih oblika (kvadratni, u
obliku srca).
• Diskovi s papirom ili naljepnicama.
• Diskovi sa samoljepivim papirom, vrpcom ili
ostacima naljepnice.
1) ISO 9660 Format
Najrašireniji međunarodni standard za logički format
datoteka ili direktorija na CD-ROM-disku. Postoji
nekoliko razina specifikacije. U razini Level 1 imena
datoteka moraju biti u 8.3 formatu (ne više od 8
znakova u imenu, ne više od 3 znaka za ekstenziju
".MP3"), velikim slovima. Imena direktorija ne mogu
biti dulja od 8 znakova. Moguće je imati do 8 razina
poddirektorija. Level 2 dozvoljava imena datoteka i
direktorija do 31 znaka. Svaki direktorij može imati
do 8 razina poddirektorija.
Za Joliet ekspanzijski format (imena datoteka i
direktorija mogu imati do 64 znaka), provjerite
sadržaj softvera za snimanje, itd.
2) Multi Session
Ovo je metoda snimanja koja omogućuje dodavanje
podataka pomoću Track-At-Once načina.
Konvencionalni CD-diskovi počinju s kontrolnim
područjem koje se zove Lead-in, a na kraju postoji
Lead-Out područje. Multi Session CD je sniman u
više navrata, a svaki dio koji ima Lead-in i Lead-Out
područje je jedan session.
CD-Extra: Ovaj format snima audio (audio CD
podatke) na zapise u session 1, a podatke na zapise u
session 2.
Mixed CD: Ovaj format snima podatke na prvi zapis,
a audio (audio CD podatke) na drugi, i sljedeće
zapise na session.
Napomene o CD-R i CD-RWdiskovima
Diskovi snimljeni tehnologijom
zaštite od kopiranja
• Uređaj neće reproducirati neke CD-R/CD-
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji
odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U
zadnje vrijeme neke izdavačke kuće su počele
izdavati diskove sa zaštitom od kopiranja. Među
tim diskovima neki ne odgovaraju CD standardu,
te ih ovaj uređaj neće moći reproducirati.
•
•
•
•
•
•
RW- diskove, ovisno o kvaliteti snimanja i
stanju diska te karakteristikama snimača. Isto
se tako neće reproducirati neispravno
finaliziran disk. Za detalje pogledajte upute na
snimaču.
Diskovi snimljeni na CD-R/CD-RW jedinici se
možda neće reproducirati zbog ogrebotina,
nečistoće, uvjeta snimanja ili karakteristika
jedinice.
CD-R i CD-RW-diskovi koji su snimani
"Multi-session" načinom i nisu finalizirani se
neće moći reproducirati.
Uređaj neće reproducirati MP3 zapise koji
nemaju ekstenziju ".MP3".
Pokušaj reprodukcije zapisa koji nisu MP3, a
imaju tu ekstenziju će rezultirati bukom ili
greškom u radu.
Kod formata koji nisu ISO 9660 Level 1 i 2,
imena direktorija ili datoteka se možda neće
pravilno prikazivati.
Sljedećim diskovima će trebati više vremena
za početak reprodukcije.
− disk sa složenom strukturom direktorija i
datoteka.
− disk snimljen "Multi-session" načinom.
− disk na koji se mogu dodati podaci
(nefinalizirani disk).
Oprez kod reprodukcije diska
koji je snimljen "Multi-session"
načinom
• Ako disk počinje sa CD-DA dijelom, uređaj ga
prepoznaje kao CD-DA (audio disk), te se
reprodukcija nastavlja do MP3 dionice.
• Ako disk počinje sa MP3 dijelom, uređaj ga
prepoznaje kao MP3-disk, a reprodukcija se
nastavlja do CD-DA (audio) dionice.
• Raspon reprodukcije MP3 diska je određen
strukturom datoteka nakon analize diska.
• Disk u mješovitom CD formatu će biti
prepoznat kao CD-DA (audio) disk.
5
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava
Za međusobno povezivanje dijelova postupite prema opisima postupaka 1 do 4 i koristite isporučene
kabele i pribor.
Desni zvučnik
Lijevi zvučnik
FM žičana antena
AM okvirna antena
A Spojite prednje zvučnike
Spojite kabele prednjih zvučnika na
priključke SPEAKER kao na donjoj slici.
B Spojite FM/AM antene.
Podignite AM antenu i zatim je spojite.
Sivi (3)
Vrsta priključka A
AM okvirna antena
Crni (#)
Umetnite ovaj dio
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
6
Vrsta priključka B
D Utaknite mrežni priključak u zidnu
utičnicu.
Ako isporučeni adapter na priključku ne
odgovara Vašoj zidnoj utičnici, skinite ga s
priključka (samo kod modela kod kojih
postoji adapter).
Za uključenje sustava pritisnite ?/1.
AM okvirna antena
Umetanje dviju R6 baterija
(veličina AA) u daljinski upravljač
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
Vrsta priključka C
AM okvirna antena
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
Napomena
Ako ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije zbog mogućnosti istjecanja i korozije.
Savjet
Ako uređaj više ne reagira na daljinski upravljač,
zamijenite obje baterije.
Sjevernoamerički model:
Spojite na bijelu stranu
Ostali modeli:
Spojite na smeđu stranu
Napomena
Za sprečavanje smetnji držite antene dalje od sustava i
druge opreme.
C Kod modela s mogućnošću odabira
napona napajanja, podesite regulator
na napon Vaše lokalne mreže.
Regulator se nalazi na dnu uređaja.
Pogledajte naljepnicu na regulatoru Vašeg
sustava za dostupne postavke.
REGULATOR NAPONA
* Saudijsko arabijski model: 120 - 127 V
7
Podešavanje točnog vremena
Za sljedeće postupke koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
1
2
3
Pritisnite ?/1 za uključenje sustava.
4
5
Pritisnite ENTER.
6
Pritisnite ENTER.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje sati.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje minuta.
Sat počne raditi.
Ponovno podešavanje točnog
vremena
1 Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
2 Pritisnite ./> dok se ne pojavi
"CLOCK" i pritisnite ENTER.
3 Ponovite postupke iz koraka 3 do 6.
Napomena
Vrijeme se ne prikazuje u štednom načinu rada (strana
20).
8
Reprodukcija CD/MP3-diskova
Ulaganje diska
1
Pritisnite tipku Z PUSH OPEN/CLOSE na
uređaju.
2
Umetnite disk s naljepnicom okrenutom
prema gore.
Reprodukcija diska
 Normal Play/Shuffle Play
Ovaj sustav omogućuje različite načine
reprodukcije CD-diskova, te MP3-datoteka.
MP3-datoteke se ne mogu reproducirati na
modelu CMT-NE3.
Broj zapisa
1
2
3
Još jednom pritisnite tipku Z PUSH
OPEN/CLOSE za zatvaranje CD-uložnice.
Napomene
• Ne koristite diskove koji imaju ljepljivu vrpcu,
naljepnice ili slično, jer može doći do kvara.
• Leće CD-uređaja održavajte čistima i ne dirajte. U
suprotnom se mogu oštetiti i uzrokovati neispravan
rad CD-uređaja.
Vrijeme reprodukcije
Pritisnite CD za odabir opcije CD.
Više puta pritisnite PLAY MODE kod
zaustavljene reprodukcije, dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka željenog
načina.
Odaberite
Za reprodukciju
bez oznake
(normalna
reprodukcija)
zapisa na disku u
originalnom redoslijedu.
ALBM*
(normalna
reprodukcija)
svih MP3 zapisa na albumu
na odabranom disku u
originalnom redoslijedu.
Kod reprodukcije diskova
koji nisu MP3, Album Play
ima istu funkciju kao i
normalna reprodukcija.
SHUF(FLE)
(reprodukcija u
slučajnom
redoslijedu)
svih zapisa na disku u
slučajnom redoslijedu
ALBM SHUF*
(reprodukcija u
slučajnom
redoslijedu)
svih MP3 zapisa na albumu
na odabranom disku u
slučajnom redoslijedu. Kod
reprodukcije diskova koji
nisu MP3, Album Shuffle
Play ima istu funkciju kao i
reprodukcija u slučajnom
redoslijedu.
PGM
(reprodukcija
programa)
svih zapisa na disku u
željenom slijedu (pogledajte
poglavlje "Programirana
reprodukcija" na str. 11).
∗ Samo za model CMT-NE5.
3
Pritisnite N.
nastavlja se
9
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X (ili CDNX na
uređaju). Ponovno pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Odabir zapisa
Pritisnite više puta ./>.
Odabir albuma s
MP3* diska
Pritisnite tipku ALBUM +/–
više puta nakon koraka 2.
Nalaženje dijela
zapisa
Tijekom reprodukcije pritišćite
m/M te otpustite kad nađete
željeni dio.
Vađenje diska
Pritisnite Z PUSH
OPEN/CLOSE na uređaju.
∗ Samo za model CMT-NE5.
Napomene
• Nije moguće mijenjati način reprodukcije za vrijeme
reprodukcije.
• Ponekad će biti potrebno ručno pokrenuti
reprodukciju diskova koji su snimljeni sa složenom
strukturom u više slojeva.
• Kad je disk umetnut, uređaj učitava sve zapise na
disku. Ako postoji više albuma ili diskova koji
nemaju MP3-zapise, može proći duže vrijeme do
početka reprodukcije, ili kod prelaska na sljedeći
MP3 zapis.
• Ne pohranjujte nepotrebne albume ili zapise, osim
MP3-datoteka, na disk koji namijenite samo za tu
vrstu zapisa. Preporučuje se ne pohranjivati druge
vrste datoteka na disk koji sadrži MP3-audio zapise.
• Album koji ne sadrži MP3 audio zapise se preskače.
• Maksimalni broj albuma: 150 (uključujući i glavni
album)
• Maksimalni broj MP3-audio zapisa i albuma na disku
je 255.
• Moguća je reprodukcija do 8 pod-direktorija.
• MP3 audio zapisi se reproduciraju po redoslijedu
snimanja na disk.
• Ovisno o softveru za kodiranje/snimanje, uređaju za
snimanje, ili disku prilikom snimanja MP3-audio
zapisa, može doći do problema kao npr.
onemogućena reprodukcija, prekidi zvuka te buka.
• Pri reprodukciji MP3-audio zapisa proteklo vrijeme
reprodukcije može se razlikovati od stvarnog
vremena u sljedećim slučajevima.
− Pri reprodukciji VBR MP3-audio zapisa
(promjenjive brzine prijenosa)
− Pri brzom pretraživanju unaprijed ili unatrag
(ručno pretraživanje)
10
Ponavljanje reprodukcije
 Repeat Play
Moguća je ponavljati reprodukciju svih ili samo
jednog zapisa na disku.
Model CMT-NE3 ne može reproducirati MP3
audio-zapise.
Više puta pritisnite tipku REPEAT na
daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
oznaka "REP(EAT)" ili "REP(EAT)1".
REP(EAT): ponavljanje svih zapisa na disku do 5
puta.
REP(EAT)1: ponavljanje samo jednog zapisa.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite tipku REPEAT više puta dok
"REP(EAT)" i "REP(EAT)1" ne nestanu s
pokazivača.
Napomena
Ako odaberete "REP(EAT)1" zapis će se neprekidno
reproducirati dok se funkcija ne isključi.
Programirana reprodukcija
 Program Play
Možete programirati do 25 zapisa i istovremeno
snimati programirane zapise na kasetu (str. 16).
Model CMT-NE3 ne može reproducirati MP3
audio-zapise.
1
2
Pritisnite CD za odabir CD-reprodukcije.
3
Više puta pritisnite ./> dok se na
pokazivaču ne pojavi broj željenog
zapisa.
Pritisnite PLAY MODE više puta kod
zaustavljene reprodukcije, dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka “PGM”.
Broj odabranog zapisa
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
isključenje
programirane
reprodukcije
više puta pritisnite PLAY MODE
kod zaustavljene reprodukcije
dok ne nestanu oznake "PGM" i
"SHUF(FLE)".
brisanje programa
pritisnite CLEAR kada je
reprodukcija zaustavljena. Svaki
pritisak na tipku briše zapis
počevši od kraja programa.
dodavanje zapisa
na kraju programa
izvedite korake 3 i 4 kada je
reprodukcija zaustavljena.
Savjeti
• Program ostaje u memoriji uređaja čak i po završetku
programirane reprodukcije. Za ponovnu reprodukciju
istog programa pritisnite N (ili CD NX na
uređaju).Program se briše kad otvorite CD-uložnicu.
• Ako je ukupno vrijeme reprodukcije dulje od 100
minuta ili odaberete broj zapisa veći od 21 odnosno
programirate MP3 audio-zapis, na pokazivaču se
pojavljuje oznaka "– –.– –".
Ukupno vrijeme reprodukcije
(uključujući odabrani zapis)
Samo za model CMT-NE5:
Kod programiranja MP3 zapisa više puta
pritisnite tipku ALBUM +/– za odabir
albuma, te pritisnite ./> više puta dok
se pojavi broj željenog zapisa.
4
Na daljinskom upravljaču pritisnite
ENTER.
Zapis je pohranjen.
Na pokazivaču se pojavi broj programskoga
koraka, zatim zadnji programirani zapis i
ukupno vrijeme reprodukcije.
5
Za pohranjivanje dodatnih zapisa
ponovite korake 3 i 4.
6
Pritisnite N.
Počinje programirana reprodukcija.
11
Savjet
Pritisnite x za prekid pretraživanja.
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih
postaja
Možete pohraniti ukupno 20 FM i 10 AM postaja
i ugoditi ih jednostavnim pritiskom na
odgovarajuću brojčanu tipku.
Ručno ugađanje postaja
Moguće je ručno ugoditi i pohraniti frekvenciju
radijske postaje.
1
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Više puta pritisnite TUNING MODE dok s
pokazivača ne nestanu oznake "AUTO" i
"PRESET".
3
Pritisnite +/– (ili TUNING +/– na uređaju)
za ugađanje željene postaje.
4
5
Pritisnite TUNER MEMORY.
6
7
Pritisnite ENTER.
Automatsko ugađanje postaja
Moguće je automatsko ugađanje svih postaja na
vašem području, te pohranjivanje njihovih
frekvencija.
1
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
se na pokazivaču ne pojavi oznaka
"AUTO".
3
Pritisnite +/– (ili TUNING +/– na uređaju).
Tijekom pretraživanja mijenjaju se
frekvencije. Pretraživanje se zaustavlja kad
uređaj ugodi postaju. Na pokazivaču se
pojavljuju natpisi “TUNED” i “STEREO”
(samo za stereo program).
Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i
pretraživanje se ne zaustavi
Podesite frekvenciju željene postaje prema
opisu koraka 2 i 3 u poglavlju "Ručno
pohranjivanje postaja" (str. 12).
4
Pritisnite TUNER MEMORY.
Dok svijetli programirani broj, izvedite
korake 5 i 6.
Programski broj
5
Više puta pritisnite +/– (ili TUNING +/–na
uređaju) za odabir željenog programskog
broja.
6
7
Pritisnite ENTER.
12
Za pohranu ostalih postaja ponovite
korake 3 do 6.
Više puta pritisnite +/– (ili TUNING +/– na
uređaju) za odabir željenog programskog
broja.
Ponovite korake 3 do 6 za pohranu
ostalih postaja.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
ugađanje postaje sa
slabim signalom
slijedite postupak opisan u
odjeljku "Ručno ugađanje
postaja" (str. 12).
pohranjivanje druge
postaje na postojeći
programski broj
nakon koraka 4 više puta
pritisnite +/– (ili TUNING
+/– na uređaju). za odabir
programskog broja na koji
želite pohraniti postaju.
Promjena AM frekvencijskog koraka
(osim za europske i saudijsko
arabijske modele)
AM frekvencijski korak je tvornički podešen na 9
kHz (10 kHz na nekim područjima). Za promjenu
AM frekvencijskog koraka prvo ugodite bilo koju
AM postaju, zatim isključite uređaj pritiskom
tipke ?/1. Dok držite pritisnutom tipku TUNING
+, pritisnite ?/1. Kad promijenite korak, brišu se
pohranjene AM postaje. Za ponovnu promjenu
koraka ponovite isti postupak
Napomena
AM frekvencijski korak nije moguće promijeniti u
štedljivom načinu rada.
Savjeti
• Dođe li do prekida napajanja ili ako izvučete mrežni
kabel iz utičnice, pohranjene postaje ostaju u
memoriji pola dana.
• Za bolji prijem podesite isporučene antene ili spojite
vanjsku antenu.
Slušanje radijskog prijemnika
Moguće je odabrati pohranjenu postaju ili ručno
ugoditi postaju.
Slušanje pohranjenih postaja
 Preset Tuning
Prvo pohranite postaje u memoriju uređaja
(pogledajte poglavlje "Pohranjivanje radijskih
postaja" na str. 12).
1
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
se na pokazivaču ne pojavi "PRESET".
3
Više puta pritisnite +/– (ili TUNING +/– na
uređaju) za odabir željene pohranjene
postaje.
Slušanje radijskih postaja koje
nisu pohranjene
 Manual Tuning
1
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Više puta pritisnite TUNING MODE dok s
pokazivača ne nestanu oznake "AUTO" i
"PRESET".
3
Više puta pritisnite +/– (ili TUNING +/– na
uređaju) za odabir željene pohranjene
postaje.
nastavlja se
13
Savjeti
• Za poboljšanje prijema preusmjerite isporučene
antene ili spojite vanjsku antenu.
• Kad FM program ima smetnje, pritisnite FM MODE
da se na pokazivaču pojavi “MONO”. Neće biti
stereo efekta, ali će se prijem poboljšati.
• Više puta pritisnite TUNING MODE dok se ne
pojavi "AUTO" iz koraka 2, zatim pritisnite +/– (ili
TUNING +/– na uređaju). Indikatori frekvencija se
izmjenjuju i pretraživanje se zaustavlja kad uređaj
ugodi postaju (Automatsko ugađanje).
• Za snimanje radijskih programa koristite ručno
snimanje (str. 16).
• Pokazivač možete podesiti tako da se vidi točno
vrijeme (na 8 sekundi) pritiskom tipke DISPLAY.
Uporaba radijskog sustava
podataka - RDS
(samo europski model CMT-NE5)
Što je RDS - "Radio Data System"?
Radio Data System (RDS) je sustav radijskih
podataka koji se emitiraju dodatno uz normalni
radijski program. Ovaj sustav nudi praktične
podatke RDS poput prikaza naziva postaje. RDS
je dostupan samo kod FM radijskih postaja.*
Napomena
RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena radijska
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal
slab.
* Samo neke radijske postaje koriste RDS sustav, a
osim toga, radijske postaje nude samo određene vrste
RDS usluga. Ako niste upoznati s RDS sustavom, od
Vaše lokalne radijske postaje zatražite podrobnije
informacije o RDS uslugama na Vašem području.
Prijem RDS signala
Jednostavno odaberite radijsku postaju u
FM valnom području.
Pri odabiru RDS radijskih postaja na pokazivaču
se pojavi naziv postaje.
Provjera RDS informacija
Svakim pritiskom na DISPLAY indikatori na
pokazivaču se izmjenjuju na sljedeći način:
Naziv radijske postaje * t Frekvencija
t Točno vrijeme
* Ako prijem RDS postaje nije dobar, ime postaje se
možda neće prikazati na pokazivaču.
14
Kasetofon - reprodukcija
Umetanje kasete
1
Na uređaju pritisnite tipku Z PUSH
OPEN.
2
Uložite snimljenu/kasetu za snimanje u
pretinac.
Sa stranom koju
želite reproducirati/snimati
prema naprijed.
Reprodukcija kasete
Možete koristiti TYPE I (normal) kasetu.
1
Pritisnite TAPE za uključenje funkcije
kasetofona.
2
Pritisnite N (ili TAPE/ N na uređaju).
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
prekid reprodukcije
pritisnite x.
pauzu
pritisnite X. Za nastavak
reprodukcije ponovo pritisnite
istu tipku.
premotavanje
naprijed ili natrag
pritisnite m/M.
vađenje kasete
pritisnite Z PUSH OPEN na
uređaju dok je zaustavljen.
15
Kasetofon - snimanje
Snimanje na kasetu
 CD-TAPE Synchro Recording
Možete snimiti cijeli CD na kasetu. Koristite
TYPE I (normal) kasete. Za ovaj postupak
koristite tipke na uređaju.
1
2
Stavite praznu kasetu.
1
2
Stavite praznu kasetu u kasetofon.
3
Pritisnite z REC PAUSE/START.
Za prekid snimanja
Pritisnite x.
Snimanje diska određivanjem
redoslijeda zapisa
Programiranjem reprodukcije moguće je snimiti
samo željene zapise na CD-disku. Između koraka
2 i 3 izvedite korake 1 do 4 iz poglavlja
"Programirana reprodukcija" (str. 11).
Odaberite željeni izvor za snimanje.
• TUNER: za snimanje s radijskog
prijemnika sustava.
• CD: za snimanje sa CD-uređaja sustava.
• MD: za snimanje s dodatnog uređaja
spojenog na MD priključke.
Pojavljuje se "REC", a kasetofon je u
pripravnom stanju za snimanje.
4
Pritisnite z REC PAUSE/START, zatim
započnite reprodukciju željenog izvora
za snimanje.
Snimanje počinje.
Pritisnite z REC PAUSE/START.
Počinje snimanje.
Kad završite sa snimanjem, CD-uređaj i
kasetofon se automatski zaustavljaju.
16
Moguće je snimanje samo željenih dijelova CDdiska na kasetu. Moguće je i snimanje radijskog
programa.
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
Pritisnite CD SYNCHRO.
Pojavljuju se oznake "SYNC" i "REC".
Kasetofon i CD uređaj su u pripravnom
stanju za snimanje.
4
 Ručno snimanje
Stavite CD-disk s kojeg želite snimati.
Samo za model CMT-NE5:
Kada želite snimiti album s MP3-diska,
pritisnite PLAY MODE za odabir ALBM, a
zatim ALBUM +/– za odabir željenog
albuma prije no što nastavite postupak.
3
Ručno snimanje na kasetu
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
prekid snimanja
pritisnite x.
pauzu snimanja
pritisnite z REC PAUSE/START.
Savjet
Za snimanje s CD-diska pritisnite ./> za odabir
zapisa tijekom pauze snimanja (nakon koraka 3 i prije
koraka 4).
Podešavanje zvuka
Timer
Podešavanje zvuka
Odlazak na spavanje uz glazbu
Moguće je podesiti niske i visoke tonove za
snažniji zvuk.
Postizanje dinamičnijeg zvuka
(Dynamic Sound Generator X-tra)
Pritisnite DSGX na uređaju.
Za isključenje funkcije DSGX ponovno pritisnite
istu tipku.
Podešavanje niskih i visokih
tonova
Možete podesiti niske i visoke tonove.
1
Više puta pritisnite EQ (ili BASS/TREBLE
na uređaju) za odabir opcije
"BASS"(niski tonovi) ili "TREBLE"(visoki
tonovi).
Svakim pritiskom na tipku pokazivač se
ciklički mijenja na sljedeći način:
BASS yTREBLE
2
Više puta pritisnite ./> (ili TUNING
+/– na uređaju) za podešavanje razine
dok se pojavljuju oznake "BASS" ili
"TREBLE".
 Sleep Timer
Moguće je programirati uređaj za isključenje u
određeno vrijeme tako da možete zaspati uz
glazbu. Za ovu radnju koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
Više puta pritisnite tipku SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku prikaz minuta
(vrijeme isključenja) se ciklički izmjenjuje na
sljedeći način:
AUTO* t 90 MIN t 80 MIN t ...
t10 MIN t OFF
* Uređaj se automatski isključuje nakon 100 minuta ili
po završetku reprodukcije tekućeg CD-diska ili
kasete.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
provjeru preostalog
vremena**
jednom pritisnite SLEEP.
promjenu vremena
isključenja
više puta pritisnite SLEEP za
odabir željenog vremena.
isključenje funkcije
"Sleep Timer"
više puta pritisnite SLEEP dok
se na pokazivaču ne pojavi
"OFF".
** Nije moguće provjeriti preostalo vrijeme kad
odaberete "AUTO".
Napomena
Ne podešavajte funkciju "AUTO" tijekom synchro
snimanja.
Savjet
Funkciju Sleep Timer možete koristiti i kada niste
podesili točno vrijeme.
17
Buđenje uz glazbu
 Play Timer
Svakodnevno se možete buditi uz glazbu u
određeno vrijeme. Provjerite jeste li podesili
točno vrijeme (pogledajte str. 8).
Za ovaj postupak koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
1
2
3
4
Pripremite izvor čiju reprodukciju želite.
• CD: uložite CD-disk. Za početak s
određenim zapisom programirajte
(pogledajte poglavlje "Programiranje CDzapisa" na str. 11).
• Kasetofon: uložite kasetu. (pogledajte
poglavlje "Reprodukcija kasete" na str. 15)
• Radijski prijemnik: ugodite željenu postaju
(pogledajte "Slušanje radijskog
prijemnika" na str. 13).
Podesite glasnoću.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite ./> dok se ne
pojavi "PLAY", zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se "ON TIME" i trepće indikator
sati.
5
Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Više puta pritisnite ./> za podešavanje
sata, zatim pritisnite ENTER.
Počnu treptati znamenke minuta.
Više puta pritisnite ./> za podešavanje
minuta i potom pritisnite ENTER.
6
Podesite vrijeme prekida reprodukcije
primjenom postupka iz koraka 5.
7
Više puta pritisnite ./> dok se na
zaslonu ne pojavi oznaka željenog
izvora.
Svakim pritiskom tipke oznake se izmjenjuju
na sljedeći način:
8
Pritisnite ENTER.
Prikazuje se vrijeme početka, vrijeme prekida
reprodukcije te izvor zvuka, a zatim se vraća
uobičajen prikaz.
9
18
Isključite uređaj tipkom ?/1.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Isključenje
timera/uključenje
timera/provjeru
postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
Promjenu
postavke
počnite iznova od koraka 1.
SELECT. Pojavi se "SELECT".
2 Više puta pritisnite ./>
dok se ne pojavi "PLAY",
"REC" ili "(TIMER) OFF",
zatim pritisnite ENTER.
Napomene
• Kad koristite funkciju Sleep Timer i Play Timer,
Sleep Timer ima prednost.
• Ne upravljajte sustavom od uključenja do početka
reprodukcije (oko 15 sekundi prije programiranog
vremena).
• Ako je sustav uključen oko 15 sekundi prije
programiranog vremena, neće se uključiti funkcija
Play Timer.
• Dodatni uređaj spojen na priključke MD ne možete
koristiti kao izvor reprodukcije za Play Timer.
• Nije moguće istodobno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
Snimanje radijskih programa
uz pomoć timera
 Rec Timer
Prije programiranog snimanja s radijskog
programa potrebno je pohraniti radijske postaje
(pogledajte poglavlje "Ugađanje radijskih
postaja" na str. 12) i podesiti točno vrijeme
(pogledajte poglavlje "Podešavanje sata", str. 8).
Koristite tipke daljinskog upravljača.
1
Ugodite pohranjenu radijsku postaju
(pogledajte poglavlje "Slušanje ugođene
postaje" na str. 13).
2
3
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite ./> dok se ne
pojavi "REC", zatim pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "ON TIME"
i oznaka sata trepće.
4
Podesite vrijeme za početak snimanja.
Više puta pritisnite ./> za podešavanje
sata, zatim pritisnite ENTER.
Počinje treptati indikator minuta.
Više puta pritisnite ./> za podešavanje
minuta, zatim pritisnite ENTER.
5
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Isključenje
timera/uključenje
timera/provjeru
postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
Promjenu postavke
počnite iznova od koraka 1.
2
SELECT. Pojavi se
"SELECT".
Više puta pritisnite
./> dok se ne
pojavi "PLAY", "REC" ili
"(TIMER) OFF", zatim
pritisnite ENTER.
Napomene
• Kad istovremeno koristite funkciju Rec Timer i Sleep
Timer, Sleep Timer ima prednost.
• Ne upravljajte sustavom od uključenja do početka
reprodukcije (oko 15 sekundi prije programiranog
vremena).
• Ako je sustav uključen oko 15 sekundi prije
programiranog vremena, neće se uključiti funkcija
Rec Timer.
• Tijekom snimanja glasnoća se smanjuje na minimum.
• Nije moguće istodobno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
• Nakon podešavanja Rec Timera, ne dirajte uređaj dok
ne završi snimanje.
Podesite vrijeme završetka snimanja
slijedeći postupak iz koraka 4.
Pojavljuje se oznaka Rec Timer i željena
postaja, potom se na pokazivač vraća izvorni
prikaz.
6
7
Uložite kasetu za snimanje.
Isključite uređaj tipkom ?/1.
19
Pokazivač
Isključenje pokazivača
 Štedni način rada
Prikaz točnog vremena se može isključiti za
smanjenje potrošnje energije u pripravnom
stanju.
Više puta pritisnite DISPLAY kad je uređaj
isključen dok s pokazivača ne nestane
prikaz točnog vremena.
Isključenje funkcije Power Saving
Pritisnite DISPLAY kad je sustav isključen.
Svakim pritiskom na ovu tipku funkcije se
izmjenjuju na sljedeći način:
Točno vrijeme* y Bez indikatora (štedni način
rada)
* Točno vrijeme vidljivo je samo ako ste podesili sat.
Savjet
• Indikator ?/1 se uključuje i u štednom načinu rada.
• Timer radi u štednom načinu rada.
Napomena
U štednom načinu rada nije moguće:
− podesiti točno vrijeme
− promijeniti frekvencijski interval za AM valno područje
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije, te
preostalo vrijeme trenutnog zapisa na disku.
Kada uložite disk s MP3 audio-zapisima, možete
provjeriti informacije snimljene na disk,
primjerice naslove.
Provjera preostalog vremena i
naziva (CD/MP3)
Više puta pritisnite tipku DISPLAY za
vrijeme reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja:
Broj trenutnog zapisa i proteklo vrijeme
reprodukcije t Broj trenutnog zapisa i preostalo
vrijeme ili "– –.– –"* t Preostalo vrijeme diska
ili "– –.– –"* t Naziv zapisa (samo disk s MP3
audio-zapisima**) t Naziv albuma* t Prikaz
točnog vremena
* Za disk s MP3 audio-zapisima (samo model CMT-NE5)
** Pri reprodukciji zapisa s ID3 podacima, isti se
pojavljuju. ID3 podaci sadrže samo informacije o
nazivu zapisa.
Provjera ukupnog vremena
reprodukcije i naziva (CD/MP3)
Više puta pritisnite tipku DISPLAY kad je
zaustavljena reprodukcija.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja:
TOC prikaz* ili ukupan broj albuma na disku**
ili ukupan broj zapisa tekućeg albuma** t
Naziv albuma** t Prikaz točnog vremena
* TOC= sadržaj; prikaz broja tekućeg diska, ukupan
broj zapisa na disku i ukupno trajanje diska
** Za diskove s MP3 audio-zapisima, ovisno o načinu
reprodukcije, možda neće biti prikazani nazivi
albuma (samo za model CMT-NE5).
20
Dodatne komponente
Spajanje dodatnih uređaja
Za poboljšavanje sustava moguće je spojiti dodatne komponente. Pogledajte upute za uporabu svake od
njih.
S audio izlaza vanjske
analogne komponente
Analogna komponenta (opcija)
A Priključci MD
Koristite audio kabele (nisu dio isporuke) za
spajanje dodatno nabavljive analogne
komponente (MD-uređaj, itd.) na ove priključke.
Tada ćete na ovom sustavu moći slušati zvuk s
priključene komponente.
Snimanje zvuka s priključene
komponente
1 Spojite audio kabele.
2 Ručno pokrenite snimanje.
Pogledajte "Ručno snimanje na kasetu" na
str. 16.
Slušanje zvuka s priključene
komponente
1 Spajanje audio kabela.
Pogledajte gornju sliku.
2 Više puta pritisnite FUNCTION na uređaju
dok se ne pojavi "MD".
Pokrenite reprodukciju na spojenom
uređaju.
21
U slučaju problema
Problemi i rješenja
Naiđete li na probleme pri rukovanju ovim
uređajem, provjerite sljedeći popis.
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite problem u ovom poglavlju i
postupite sukladno uputama.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih provjera,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Ako treperi indikator ?/1
Odmah isključite mrežni kabel, te provjerite
sljedeće.
• Da li je selektor napona u dobrom položaju?
• Provjerite vaš mrežni napon, te provjerite
položaj selektora napona na uređaju.
Nakon provjere gornjih točaka i rješenja
problema, te prekida treptanja indikatora ?/1
ponovo spojite mrežni kabel i uključite sustav.
Ako indikator i dalje trepće ili nije moguće
otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony
dobavljača.
Općenito
Na pokazivaču se pojavi "– –:– –"
• Došlo je do prekida napajanja. Ponovo podesite
sat (str. 8).
Nema zvuka.
• Na daljinskom upravljaču više puta pritisnite
VOLUME + (ili zakrenite kontrolu VOLUME
udesno).
• Provjerite da nisu spojene slušalice.
• Provjerite spojeve zvučnika (str. 6)
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala ili balans
lijevo/desno nije dobar.
• Postavite zvučnike simetrično.
• Spojite priložene zvučnike.
22
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za buku (opcija) na mrežni kabel.
Timer se ne može podesiti.
• Ponovo podesite točno vrijeme (str. 8).
Vremenska funkcija (timer) ne radi.
• Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT na
daljinskom upravljaču za podešavanje timera, na
pokazivaču se uključi "< PLAY" ili "< REC"
(strane 18 i 19).
• Provjerite podešenje timera, te podesite točno
vrijeme (str. 18 i 19).
• Isključite funkciju "Sleep Timer" (str. 17).
• Provjerite da je podešeno točno vrijeme.
Nepravilne boje na TV pokazivaču.
• Odmaknite zvučnike od TV-prijemnika.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Daljinski upravljač približite uređaju.
• Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru
uređaja.
• Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
• Udaljite uređaj od izvora fluorescentne rasvjete.
Zvučnici
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala, ili balans
lijevo/desno nije dobar.
• Provjerite spojeve i položaj zvučnika.
CD/MP3-uređaj
Zvuk se gubi.
• Nečista leća. Očistite je komercijalnom puhalicom.
Ne počinje reprodukcija CD-diska
• Otvorite uložnicu i provjerite je li uložen disk.
• Obrišite disk (str. 26)
• Zamijenite disk.
• Uložite disk koji je moguće reproducirati (str. 4).
• Umetnite disk pravilno.
• Disk uložite s naljepnicom prema dolje.
• Izvadite disk i obrišite vlagu, te ostavite uređaj
uključen nekoliko sati da vlaga ispari.
• Pritisnite tipku N (ili CD/ N X na uređaju) za
početak reprodukcije.
Zvuk preskače.
• Obrišite disk (str. 26).
• Zamijenite disk.
• Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr. na
stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od uređaja, ili ih stavite na
stalke. Kod glasnog slušanja zapisa sa dosta
basova, vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa
• Više puta pritisnite PLAY MODE dok oznake
"PGM" ili "SHUF(FLE)" ne nestanu s pokazivača.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio- zapisa
(samo za model CMT-NE5).
• CMT-NE3 ne može reproducirati MP3 audio- zapise.
• Zapis nije snimljen u ISO 9660 Level 1 ili Level 2
formatu, Joliet ekspanzijskom formatu.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
• Reprodukcija diskova koji sadrže datoteke koje
nisu u MPEG 1 Audio Layer-3 formatu nije
moguća.
MP3 audio-zapisima treba duže vrijeme za
početak reprodukcije (samo za model CMTNE5).
• Nakon što uređaj učita sve zapise na disku, reprodukcija će početi kasnije nego obično ako je:
− broj albuma ili zapisa na disku vrlo velik.
− struktura albuma i zapisa vrlo kompleksna.
Naziv albuma, zapisa i ID3-podataka se ne
prikazuju točno (samo za model CMT-NE5).
• Koristite disk koji odgovara ISO 9660 level 1,
level 2, Joliet ekspanzijskom formatu.
Radijski prijemnik
Čuje se jaki šum ili brujanje/nije moguće
slušanje postaja.
• Podesite valno područje i frekvenciju (str. 12).
• Podesite antenu (str. 6).
• Pronađite mjesto i orijentaciju koja omogućuje
dobar prijem, te ponovo podesite antenu. Ako nije
moguć dobar prijem, spojite vanjsku (opcija)
antenu.
• Priložena FM antena prima signal punom
dužinom, te se uvjerite da je potpuno izvučena.
• Udaljite antene od sustava i drugih komponenti.
• Obratite se prodavatelju Sony uređaja Ako je
isporučena plastična antena ostala bez plastičnog
stalka.
• Pokušajte isključiti ostale električne uređaje.
Stereo FM program se ne čuje stereo
• Pritisnite tipku FM MODE dok se na pokazivaču
ne pojavi oznaka "STEREO".
Kasetofon
Nije moguće snimanje i reprodukcija ili je
glasnoća smanjena.
• Magnetske glave su zaprljane. Očistite ih (str. 27).
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Razmagnetizirajte ih (str. 27).
Vrpca se ne briše u cijelosti.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Razmagnetizirajte ih (str. 27).
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje zvuka
ili se zvuk gubi.
• Pogonski valjčić ili osovina su zaprljani. Očistite
ih kasetom za čišćenje (str. 27).
Pojačan je šum ili nedostaju visoke frekvencije.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Razmagnetizirajte ih (str. 27).
Snimanje nije moguće.
• Nije umetnuta kaseta. Umetnite kasetu.
• Pokidan je plastični graničnik. Prekrijte otvor
ljepljivom vrpcom (str. 27).
• Kaseta je došla do kraja.
Dodatne komponente
Nema zvuka.
• Pogledajte "Općenito", "Nema zvuka" (str. 22) te
provjerite stanje sustava.
• Provjerite priključke sustava (str. 21) na sljedeći
način:
− provjerite jesu li ispravno spojeni kabeli.
− provjerite jesu li priključci kabela čvrsto i do
kraja utaknuti u pripadajuće utičnice.
• Uključite priključenu komponentu.
• Pogledajte upute za uporabu isporučene s
priključenom komponentom te pokrenite
reprodukciju.
• Više puta pritisnite FUNCTION na uređaju dok se
ne pojavi "MD" (str. 21).
nastavlja se
23
Zvuk je izobličen
• Smanjite razinu glasnoće na priključenoj
komponenti.
Ako nakon ovih postupaka uređaj i
dalje ne radi dobro, resetirajte ga na
sljedeći način:
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
3
4
Izvucite mrežni kabel.
Ponovno utaknite mrežni kabel.
Pritisnite ?/1 za uključenje uređaja
Pritisnite x, ?/1 i istodobno ulijevo zakrenite
kontrolu glasnoće.
Uređaj je vraćen na tvorničke postavke. Potrebno
je ponovo podesiti sve Vaša postavke, poput
pohranjenih postaja, sata i timera.
Poruke na pokazivaču
Sljedeće poruke se tijekom rada mogu pojaviti ili
treptati na pokazivaču.
CD/MP3
NO DISC
Disk nije uložen.
NO STEP
Izbrisani su svi programirani zapisi.
OVER
CD je došao do kraja za vrijeme držanja tipke M
kod reprodukcije ili pauze.
FULL
Pokušali ste programirati više od 26 zapisa.
PUSH STOP
Pritisnuli ste PLAY MODE tijekom reprodukcije.
Radijski prijemnik
COMPLETE
Programirana radnja se normalno završila.
Kasetofon
NO TAB
Ne možete snimiti kasetu jer je izvađen graničnik.
NO TAPE
Nije uložena kaseta.
Timer
SET CLOCK
Pokušali ste odabrati timer, a niste podesili sat.
PUSH SELECT
Pokušali ste podesiti vrijeme ili timer tijekom rada
timera.
SET TIMER
Pokušali ste odabrati timer, a niste ga podesili.
TIME NG
Podešena su ista vremena početka i završetka
funkcija Play Timer i Rec Timer.
24
Drugo
INVALID
Pritisnuli ste pogrešnu tipku.
25
O rukovanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O napajanju
• Prije uključenja sustava provjerite odgovara li napon
uređaja onome u Vašem domu.
• Podaci o naponu se nalaze na dnu uređaja.
O sigurnosti
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni
kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga
iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne
utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina,
iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga
dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj.
• Ne postavljajte ga na mjesta koja su:
− jako topla ili hladna
− prašnjava ili prljava
− vrlo vlažna
− izložena vibracijama
− izložena izravnom sunčevom svjetlu.
• Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu
koja je bila posebno obrađena (voskom, uljem,
sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do mrlja
ili gubitka boje na površini uređaja.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
• Postavite uređaj na mjesto s adekvatnim
prozračivanjem kako se ne bi pregrijao.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, gornji,
donji i bočni dijelovi sustava se zagrijavaju. Ne
dodirujte ih.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati otvor
ventilatora za hlađenje.
26
• Ako ste uređaj unijeli izravno s hladnog u topli ili u
vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnom
mjestu, na leći unutar CD-uređaja se može stvoriti
vlaga. Ako se to desi, uređaj neće raditi ispravno.
Izvadite CD i ostavite uređaj uključenim oko sat
vremena dok vlaga ne ispari.
• Kod pomicanja uređaja, izvadite kompaktne diskove.
Imate li pitanja ili problema u svezi s Vašim uređajem,
molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
• Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivače,
komercijalna sredstva za čišćenje i anti-statičke
sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline, ne ostavljajte ga u automobilu
parkiranom na suncu.
• Ne koristite diskove s zaštitnim prstenom jer to može
uzrokovati kvar.
• Kod korištenja diskova koji imaju ljepljivu ili sličnu
tvar na naljepnici, ili je korištena posebna tinta kod
izrade naljepnice, postoji mogućnost da se disk ili
naljepnica zalijepi za unutrašnjost uređaja. Tada
možda neće biti moguće vađenje diska, što će
uzrokovati kvar. Prije uporabe provjerite da
naljepnica diska nije ljepljiva.
Nemojte koristiti sljedeće vrste diskova:
− Korištene ili diskove koji se iznajmljuju, gdje
ljepilo prelazi rub naljepnice. Rub naljepnice će
biti ljepljiv.
− Diskove za čije naljepnice je korištena posebna
tinta, koja je ljepljiva na dodir.
• Reprodukcija diskova nestandardnih oblika (npr.
srce, kvadrat, zvijezda) nije moguća na ovom uređaju
jer može doći do oštećenja uređaja. Ne koristite takve
diskove.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini blagog
sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva,
praškove ili otapala, kao npr. razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog
brisanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B kao na
slici.
Odlomite
graničnik
Ako kasnije želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Prije stavljanja kasete u kasetofon
Zategnite vrpcu. U suprotnom, pogonski mehanizam
može zahvatiti vrpcu i prouzročiti oštećenja.
Pri uporabi vrpci duljih od 90 minuta
Vrpca je vrlo elastična. Nemojte često mijenjati funkciju
na kasetofonu, primjerice, reprodukciju, zaustavljanje,
brzo premotavanje, itd. Vrpca se može omotati oko
pogonskog mehanizma.
Čišćenje magnetskih glava
Čistite magnetske glave nakon svakih 10 sati uporabe.
Očistite ih prije snimanja važnog materijala ili nakon
reprodukcije starih kaseta. Koristite komercijalno
nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje. Podrobnije
podatke potražite u uputama kasete za čišćenje.
Razmagnetiziranje magnetskih
glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe razmagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir s
vrpcom. Za to se poslužite kasetama za razmagnetiziranje.
Podrobnije podatke potražite u uputama koje se
isporučuju uz kasete za razmagnetiziranje.
Tehnički podaci
PODACI O IZLAZNOJ SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČNO
IZOBLIČENJE:
(samo za sjevernoameričke modele)
S opterećenjem od 6 ohma, s priključena oba
zvučnika, od 120 - 10 000 Hz; nominalna
efektivna snaga 13 W minimalne RMS snage po
kanalu, uz najveće izobličenje od 10% u rasponu
od 250 mW do nominalne snage.
Glavna jedinica
Pojačalo
CMT-NE3
Američki model:
Prednji zvučnik
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
15 + 15 W (6 ohma na 1 kHz,
10%THD)
Europski model:
DIN izlazna snaga (nominalna):
11 + 11 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
15 + 15 W (6 ohma na 1 kHz,
10%THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):
25 + 25 W
Ostali modeli:
Sljedeća mjerenja su izvršena na AC 230 V ili AC 120
V, 50/60 Hz
DIN izlazna snaga (nominalna):
11 + 11 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
15 + 15 W (6 ohma na 1 kHz,
10% THD)
Ulazi
MD (phono priključci): Osjetljivost 450 mV,
impedancija 47 kiloohma
Izlazi
PHONES:
mogućnost priključenja
slušalica impedancije 8 ohma
ili više
SPEAKER:
prihvaća impedanciju od 6 do
16 ohma
CMT-NE5
Sjevernoamerički model:
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
20 + 20 W
nastavlja se
27
(6 ohma na 1 kHz, 10%THD)
Europski model:
DIN izlazna snaga (nominalna):
16 + 16 W (6 ohma na 1 kHz,
DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
20 + 20 W (6 ohma na 1 kHz,
10%THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):
33 + 33 W
Ostali modeli:
Sljedeća mjerenja su izvršena na AC 230 V ili AC 120
V, 50/60 Hz
DIN izlazna snaga (nominalna):
16 + 16 W
(6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
20 + 20 W
(6 ohma na 1 kHz, 10%
THD)
Ulazi
MD (phono priključci):
Osjetljivost 450 mV,
impedancija 47 kiloohma
Izlazi
PHONES:
mogućnost priključenja
slušalica impedancije 8 ohma
ili više
SPEAKER:
prihvaća impedanciju od 6 do
16 ohma
CD-uređaj
CMT-NE3
Laser
Frekvencijski odziv
Valna duljina
Trajanje emisije:
Frekvencijski odziv
Valna duljina
Poluvodički laser
(λ = 780 nm)
kontinuirano
20 Hz – 20 kHz
780 – 790 nm
Kasetofon
CMT-NE3
Sustav snimanja
Frekvencijski odziv
28
±0,15% vršno (prema IEC)
0,1% W.RMS (prema NAB)
±0,2% vršno (prema DIN)
CMT-NE5
Sustav snimanja
Frekvencijski odziv
Zavijanje i podrhtavanje:
4-stazni 2-kanalni stereo
50 – 13 000 Hz (± 3dB),
uz uporabu Sony TYPE I
kasete
±0,15% vršno (prema IEC)
0,1% W.RMS (prema NAB)
±0,2% vršno (prema DIN)
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner
Područje ugađanja
Antena
Antenski priključci
Međufrekvencija
AM tuner
Područje ugađanja
Sjevernoamerički model
Europski model:
Ostali modeli:
Antena
Poluvodički laser
(λ = 780 nm)
Trajanje emisije:
kontinuirano
20 Hz – 20 kHz
780 – 790 nm
CMT-NE5
Laser
Zavijanje i podrhtavanje:
Međufrekvencija
87,5 – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
530 – 1710 kHz (uz korak
podešen na 10 kHz)
531 – 1710 kHz (uz korak
podešen na 9 kHz)
31 – 1602 kHz (uz korak
podešen na 9 kHz)
530 – 1710 kHz (uz korak
podešen na 10 kHz)
531 – 1602 kHz (uz korak
podešen na 9 kHz)
AM okvirna antena,
priključak za vanjsku
antenu
450 kHz
Zvučnik
CMT-NE3
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Širokopojasni sustav
promjera 10 cm, konusni
6 ohma
Približno 146 x 230,5 x 135
mm
Približno 1,5 kg netto svaki
zvučnik
CMT-NE5
4-stazni 2-kanalni stereo
50 – 13 000 Hz (± 3dB),
uz uporabu Sony TYPE I
kasete
Zvučnički sustav
dvosistemski, bas refleks
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
promjera 10 cm, konusni
promjera 4 cm, konusni
6 ohma
Približno 152 x 230,5 x 160
mm
Približno 1,7 kg netto svaki
zvučnik
Općenito
Napajanje
Sjevernoamerički model:
120 V AC, 60 Hz
Meksički model:
120 V AC, 60 Hz
Europski model
230 V AC, 50/60 Hz
Australski model:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Korejski model:
220 V AC, 60 Hz
Kineski model:
220 V AC, 50/60 Hz
Tajvanski model:
120 V AC, 50/60 Hz
Modeli za Saudijsku Arabiju:
120 - 127/220 V AC, 50/60
Hz
Ostali modeli
110 – 120 V ili 220 - 240 V
AC, 50/60 Hz
Potrošnja
CMT-NE3:
45 W
CMT-NE5
Sjevernoamerički model:
Meksički model:
Europski model
Korejski model:
Kineski model:
Tajvanski model:
Ostali modeli
Dimenzije (š/v/d)
Masa
CMT-NE3:
CMT-NE5:
Isporučeni pribor
50 W
50 W
57 W
0,3 W (u štednom načinu
rada)
58 W
58 W
50 W
65 W
Podesivo pomoću izbornika
napona
Približno 164 x 230,5 x 263
mm uključujući dijelove koji
strše i kontrole
Oko 3,7 kg
Oko 3,9 kg
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
29
Popis lokacija tipaka i odgovarajućih stranica
Kako koristiti ovu stranicu
Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju
tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u
tekstu.
Broj za ilustraciju
r
DISPLAY J (14,20)
R
Ime tipke/dijela
R
Odgovarajuća stranica
Osnovni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
ALBUM +/–*G (10,11)
BASS/TREBLE H (17)
Uložnica kasetofona N
CD SYNCHRO O (16)
DISPLAY J (14, 20)
Pokazivač E
DSGX I (17)
OPIS TIPAKA
PHONES priključak R
PLAY MODE Q (9, 11)
Senzor daljinskog upravljača B
TUNER/BAND L (12, 13)
TUNING +/– D (12, 13, 17)
TUNING MODE Q (12, 13)
VOLUME K (18, 22)
?/1 (uključenje) A (7, 18, 19, 24)
.m/>M/ (preskakanje
natrag/naprijed, premotavanje
natrag/naprijed) D (10, 11, 15,
17, 18, 19)
x (stop) C (10, 15, 16, 24)
z REC PAUSE/START P (16)
CD/NX (reprodukcija/pauza)
S (9, 10, 22)
TAPE/N (reprodukcija) T (15)
Z PUSH OPEN (otvaranje uložnice
diska/zatvaranje) F (9)
Z PUSH OPEN (otvaranje pretinca
kasetofona/zatvaranje) M (15)
∗ Tipka dostupna samo kod modela CMT-NE5.
30
Daljinski upravljač
ABECEDNI REDOSLIJED
ALBUM +/– K (10, 11)
CD P (9, 11, 16, 18)
CLEAR M (11)
CLOCK/TIMER SELECT B
(18, 19)
CLOCK/TIMER SET C (8, 18, 19)
DISPLAY S (14, 20)
ENTER I (8, 11, 12, 18, 19)
EQ L (17)
FM MODE D (13)
FUNCTION F (21)
OPIS TIPAKA
PLAY MODE R (9, 11)
REPEAT D (10)
SLEEP T (17)
TAPE O (15, 18)
TUNER/BAND E (12, 13,18)
TUNER MEMORY Q (12)
TUNING MODE R (12, 13)
VOLUME +/– J (18, 22)
?/1 (uključenje) A (7, 18, 19, 24)
m/M (brzo pretraživanje
natrag/naprijed) G (10, 15)
./> (pomak natrag/naprijed)
N (8, 10, 11, 18, 19)
x (stop) H (10, 15, 16, 24)
X (pauza) H (10, 15)
N (reprodukcija) H (9, 11, 15, 22)
+/- (ugađanje) N (12, 13)
∗ Tipka ne radi na ovom modelu.
31
Download PDF

advertising