Sony CMT-V11iP Operating instructions

Sony CMT-V11iP Operating instructions
4-462-381-11 (1) (CR)
Položaj kontrola
Radnje
Uređaj (gornja strana)
Daljinski upravljač
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili uzastopno pritišćite FUNCTION 
na uređaju.
Osobni audio sustav
2 Otvorite vratašca CD-a.
 (Otvaranje/Zatvaranje) 
 Ploča zaslona
Kad se sustav uključi, na ploči zaslona pojavljuje se status postavki.
Kada sustav prijeđe u stanje pripravnosti, status postavki nestaje s ploče zaslona.
Uzastopce pritišćite CD FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili FUNCTION 
na uređaju.
2 Odaberite način reprodukcije.
Senzor za daljinski upravljač
©2013 Sony Corporation
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, uzastopce
pritišćite PLAY MODE  dok se ne prikaže
poruka „PGM“.
Indikator daljinskog upravljača
CMT-V11iP
3 Odaberite mapu (samo MP3 disk).
3 Postavite disk.
Vratašca CD-a
(Odjeljak za CD)
Samo Europa
Odlaganje rabljenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Adapter za izmjeničnu struju nije isključen iz struje sve
dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sam
uređaj isključen.
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da
se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterija.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajnu
povezanost s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste osigurali
da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Pločica s nazivom smještena je na donjem vanjskom
dijelu uređaja i na površini adaptera za izmjeničnu struju.
Napomena o DualDisc diskovima
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara,
ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što
je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač adaptera za izmjeničnu struju
upotrebljava za isključivanje adaptera iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje adaptera, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost, vatra
ili slično.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem
povećava rizik oštećenja očiju.
Ovaj je uređaj klasificiran
kao CLASS 1 LASER
proizvod. Ta se oznaka
nalazi u donjem dijelu
s vanjske strane uređaju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo
za opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela
tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana
uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
Za korisnike u Europi i Australiji:
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
koje imaju sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava
da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije
daljinskog upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi
i s pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.
Pritisnite središnji dio diska s dva prsta da disk legne
na mjesto.
Postavite disk s označenom stranom
okrenutom prema naprijed.
Uzastopce pritišćite
željene mape.
+/  za odabir
4 Odaberite željenu pjesmu ili datoteku.
Uzastopce pritišćite /  dok se ne prikaže
željeni broj pjesme ili datoteke.
Uklonite poklopac pretinca za baterije, a zatim
umetnite dvije priložene baterije R6 (veličina AA),
najprije stavljajući stranu s polom , u skladu s dolje
prikazanim položajem polova.
 Indikator daljinskog upravljača
Svijetli žuto kada uređaj primi signal iz daljinskog upravljača.
Odabrani broj pjesme
Ukupno preostalo
ili datoteke
vrijeme reprodukcije
Ukupno vrijeme reprodukcije programiranih pjesama
ili datoteka, uključujući odabrane pjesme ili datoteke,
prikazuje se na desnoj strani zaslona.
5 Programirajte odabranu pjesmu ili datoteku.
4 Zatvorite vratašca CD-a.
Upute za korištenje daljinskog upravljača
U uobičajenim uvjetima upotrebe baterije bi trebale trajati
oko 6 mjeseci.
Ne miješajte stare baterije s novima, kao ni različite vrste baterija.
Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme,
uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
Na uređaju pritisnite  (Open/Close) .
Prikazuje se poruka „READING“.
5 Započnite reprodukciju.
Pritisnite   na daljinskom upravljaču
ili pritisnite   na uređaju.
Izbacivanje diska
Pritisnite  (Open/Close)  na uređaju i izvadite
disk tako da mu podignete rub istodobno držeći prst
na središnjoj osi.
Napomene
Početak rada
Priključivanje uređaja iPod/iPhone
Priključite uređaj iPod/iPhone na
(USB) ulaz 
pomoću USB kabela koji vam je isporučen uz uređaj
iPod/iPhone.
Postavljanje sata
1 Pritisnite   da biste uključili sustav.
2 Pritisnite TIMER MENU  kako biste odabrali način
postavljanja sata.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji
su usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju
glazbene diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih
diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se
neće reproducirati na ovom proizvodu.
3
Ako treperi „PLAY SET“, uzastopno
pritišćite /  kako biste odabrali „CLOCK“,
(enter) .
a zatim pritisnite
Uzastopno pritišćite /  za postavljanje sata,
(enter) .
a zatim pritisnite
4 Koristite isti postupak za namještanje minuta.
Napomena
Postavke sata vraćaju se na početne nakon odspajanja kabela
za napajanje ili u slučaju nestanka struje.
Obavijest o licencama i zaštitnim
znakovima
Prikaz sata kad je sustav isključen
Pritisnite DISPLAY . Sat se prikazuje otprilike
8 sekundi.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti
imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni
znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju
je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi
vlasništvo su svojih vlasnika. U ovom se priručniku
ne upotrebljavaju oznake i .
Sustav će automatski zatvoriti vratašca CD-a  ako prođe nekoliko
minuta bez ikakvih radnji dok su vratašca otvorena.
Ne stavljajte disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvijezde). Takav disk može zapeti u uređaju i uzrokovati
nepopravljivu štetu.
Ako pritisnite /  dok su vratašca CD-a otvorena, sustav će ih
automatski zatvoriti.
Nemojte upotrebljavati diskove na kojima ima selotejpa ili ostataka
ljepila jer to može uzrokovati kvar.
Kad izbacite disk, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu.
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
na MP3 disku
Odabir pjesme
ili datoteke
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi
ili datoteci
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Izbacivanje diska
Pritisnite
  (ili   na uređaju). Da biste
ponovno pokrenuli reprodukciju,
ponovno pritisnite gumb.
 .
+/ .
/ // .
Držite pritisnutim gumb / 
(ili /  na uređaju) tijekom
reprodukcije, a zatim ga otpustite
na željenom mjestu.
REPEAT  uzastopce dok se ne
prikaže znak „ “ ili „ 1“.
 Antene
1 Priključite adapter za izmjeničnu struju u uređaj.
2 Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu
Pronađite lokaciju i smjer koji omogućuju dobar prijem
i postavite AM antenu.
Pazite da antena bude udaljena od kabela za napajanje
kako biste izbjegli šumove u prijemu.
utičnicu.
 AUDIO IN priključak
Priključite vanjsku audio komponentu.
6 Ponovite korake od 3 do 5 kako biste programirali
dodatne pjesme ili datoteke, najviše 25 pjesama
ili datoteka.
7 Da biste reproducirali programirane pjesme ili
datoteke, pritisnite   (ili   na uređaju).
Program je dostupan dok ne uklonite disk iz utora
za disk  ili ne isključite kabel za napajanje.
Da biste ponovno reproducirali isti program,
pritisnite   (ili   na uređaju).
Poništavanje programirane reprodukcije
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, uzastopce
pritišćite PLAY MODE  dok se ne prestane prikazivati
poruka „PGM“.
željenog broja memorirane stanice.
Ako je odabranom broju memorirane stanice već
dodijeljena druga stanica, tu će stanicu zamijeniti
nova stanica.
4 Pritisnite  da biste registrirali stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste registrirali
ostale stanice.
Možete memorirati najviše 20 FM i 10 AM stanica.
Prebacivanje na memoriranu radijsku stanicu
Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem
od 1 do 6, možete se prebaciti na nju jednostavnim
pritiskom na TUNER MEMORY NUMBER (1 do 6) 
ako je funkcija sustava postavljena na FM ili AM.
Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem 7 ili
višim, uzastopce pritišćite TUNING MODE  dok se
ne pojavi poruka „PRESET“, a zatim uzastopce pritišćite
+/  da biste odabrali željenu memoriranu stanicu.
Reprodukcija datoteke s USB uređaja
Audio format koji se može reproducirati na ovom sustavu
jest MP3/WMA*.
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights
Management) ili datoteke preuzete s online glazbene trgovine
ne mogu se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate
reproducirati neku od tih datoteka, sustav će reproducirati
sljedeću nezaštićenu audio datoteku.
Više informacija o kompatibilnim USB uređajima
potražite na web-mjestima navedenima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
<http://support.sony-europe.com/>
* Prilikom reprodukcije CD-DA (audio) diska način reprodukcije
FLDR (SHUF) (nasumično unutar mape) vrši istu radnju kao i način
(SHUF) (nasumično).
Napomene o načinu nasumične reprodukcije
Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na „SHUF“,
sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme ili
datoteke na disku. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen
na „FLDR SHUF“, sustav nasumičnim redoslijedom reproducira
sve pjesme ili datoteke u odabranoj mapi.
Ako isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije
(„SHUF“ ili „FLDR SHUF“) briše se, a način reprodukcije vraća
se u uobičajeni način reprodukcije („FLDR“).
Napomene o ponavljanju reprodukcije:
„ “ označava da će se sve pjesme ili datoteke ponavljati dok
ne zaustavite reprodukciju.
„ 1“ označava da će se pojedinačna pjesma ili datoteka ponavljati
dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na uređaj s MP3 datotekama nemojte spremati ostale vrste pjesama,
datoteka ili nepotrebnih mapa.
Mape u kojima nema MP3 datoteka preskaču se.
Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s datotečnim
nastavkom „.mp3“.
Čak i ako naziv datoteke ima datotečni nastavak „.mp3“, a stvarna
se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke može prouzročiti
Za korisnike u Aziji i drugim državama/regijama:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Odaberite funkciju USB.
Uzastopce pritišćite USB FUNCTION  na
daljinskom upravljaču ili FUNCTION  na uređaju.
2 Priključite USB uređaj na
3 Započnite reprodukciju.
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen,
pritisnite CLEAR .
(USB) ulaz .
Na daljinskom upravljaču pritisnite  
ili pritisnite   na uređaju.
Ostale radnje
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
Odabir datoteke
Traženje
određenog
mjesta u datoteci
Brisanje posljednje pjesme ili datoteke
u programu
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Pritisnite
  (ili   na uređaju). Da biste
ponovno pokrenuli reprodukciju,
ponovno pritisnite gumb.
 . Da biste nastavili reprodukciju,
pritisnite  * (ili   na
uređaju). Za poništavanje nastavka
reprodukcije ponovno pritisnite  .
+/  uzastopce.
/ // .
Tijekom reprodukcije držite
pritisnutim gumb /  ili
/  (ili /  na uređaju),
a zatim ga otpustite na željenom
mjestu.
REPEAT  uzastopce dok se
ne prikaže znak „ “ ili „ 1“.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke sustav
može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.
Slušanje radija
Promjena načina reprodukcije
1 Odaberite funkciju TUNER.
Uzastopce pritišćite TUNER FM/AM FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili FUNCTION 
na uređaju.
2 Izvršite podešavanje.
Za automatsko traženje
Uzastopce pritišćite TUNING MODE  dok se ne
prikaže poruka „AUTO“, a zatim pritisnite +/ .
Traženje će se automatski zaustaviti kad je stanica
podešena, a na zaslonu će zasvijetliti „TUNED“
i „STEREO“ (samo za stereoprograme).
  na uređaju.
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, uzastopce
pritišćite PLAY MODE . Možete odabrati način
uobičajene reprodukcije („Normal“ ili „FLDR“ za sve
MP3 datoteke u mapi na disku), nasumične reprodukcije
(„SHUF“ ili „FLDR SHUF*“ za nasumičnu reprodukciju
mape) ili reprodukcije programa („PGM“).
 Napajanje (DC IN 9,5 V)
 da biste unijeli odabranu pjesmu
Pritisnite
ili datoteku. „--.--“ prikazuje se ako ukupno vrijeme
reprodukcije dosegne 100 minuta za CD ili ako
programirate MP3 datoteke.
Ostale radnje
Promjena načina reprodukcije
 U adapter za izmjeničnu struju
 AM antena u obliku petlje
 FM antenski kabel (izvlači se vodoravno.)
3 Uzastopce pritišćite +/  ili ///  za odabir
Za korisnike u Latinskoj Americi:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Upotreba daljinskog upravljača
DualDisc dvostrani je disk na kojemu je DVD materijal
snimljen na jednoj, a digitalni audiomaterijal na drugoj
strani. No s obzirom da strana s audiomaterijalom nije
sukladna Compact Disc (CD) standardu, ne jamčimo
reprodukciju na ovom proizvodu.
™®
Stvaranje vlastitog programa
(Program Play)
1 Odaberite funkciju CD-a.
Uređaj (prednja strana)
Da biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne stavljajte otvorene izvore vatre,
kao što su upaljene svijeće, na uređaj.
* To obuhvaća mape u kojima nema MP3 datoteka ili drugih
datoteka. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti
manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
Na uređaju pritisnite  (Open/Close) .
CR Upute za upotrebu
UPOZORENJE
veliki šum koji čak može oštetiti sustav.
Maksimalni broj:
mapa je 255* (uključujući korijensku mapu).
MP3 datoteka je 512.
MP3 datoteka u jednoj mapi je 512.
razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla) je 9.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera
za MP3 šifriranje/pisanje, uređajima za snimanje i medijima za
snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti šum,
reprodukcija može biti isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, uzastopce
pritišćite PLAY MODE . Možete odabrati način
uobičajene reprodukcije (reprodukcija svih datoteka
na USB uređaju prikazanim redoslijedom), reprodukcije
mape („FLDR“ za sve datoteke u navedenoj mapi na
USB uređaju), nasumične reprodukcije („SHUF“ ili
„FLDR SHUF“ za nasumičnu reprodukciju mape)
ili programirane reprodukcije („PGM“).
Napomene o načinu nasumične reprodukcije
Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na „SHUF“,
sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve audio datoteke
na USB uređaju. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen
na „FLDR SHUF“, sustav nasumičnim redoslijedom reproducira
sve audio datoteke u odabranoj mapi.
Ako isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije
(„SHUF“ ili „FLDR SHUF“) briše se, a način reprodukcije vraća
se u uobičajeni način reprodukcije („FLDR“).
Ako na zaslonu ne zasvijetli „TUNED“ i traženje se
ne zaustavi, pritisnite   da biste zaustavili traženje,
a zatim izvršite ručno podešavanje (vidi ispod).
Kada podesite stanicu koja omogućuje RDS usluge
(samo europski modeli), emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili naziv stanice.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
Ručno podešavanje
Napomene
Uzastopce pritišćite TUNING MODE  dok se
ne pojavi poruka „MANUAL“, a zatim uzastopce
pritišćite +/  za podešavanje željene stanice.
Redoslijed reprodukcije na sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na priključenom digitalnom
uređaju za reprodukciju glazbe.
Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sustav .
Uklanjanjem USB uređaja dok je sustav uključen mogu se oštetiti
podaci na USB uređaju.
Ako je priključivanje potrebno provesti korištenjem USB kabela,
priključite USB kabel koji je bio priložen uz USB uređaj i spojite
se. Pojedinosti o načinu rada potražite u priručniku za korištenje
priloženom uz USB uređaj koji želite spojiti.
Može proći neko vrijeme prije nego što se prikaže poruka
„READING“, ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
Sustav ne podržava USB koncentrator. USB uređaj ne povezujte
putem USB koncentratora.
Kad umetnete USB uređaj, sustav čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima previše mapa ili datoteka, za čitanje
USB uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
Kod nekih priključenih USB uređaja sustav može kasniti
u izvršavanju određene radnje.
Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za
šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno
kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu
prouzročiti šum, njihova reprodukcija može biti isprekidana
ili se možda uopće neće moći pokrenuti.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereostanice, uzastopce
pritišćite FM MODE FM MODE  dok se ne prikaže poruka
„MONO“ i ne isključi se stereo prijem.
Memoriranje radijskih stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY  da biste odabrali način
memoriranja tunera.
Memorirana stanica
Ako odaberete „ “ kad je sustav u načinu uobičajene reprodukcije,
sustav ponavlja reprodukciju svih audio datoteka na USB uređaju
dok ne zaustavite reprodukciju. Ako odaberete „ “ kad je sustav
u načinu reprodukcije mape, sustav ponavlja reprodukciju svih
audio datoteka u odabranoj mapi dok ne zaustavite reprodukciju.
Ako odaberete „ 1“, sustav kontinuirano reproducira odabranu
datoteku dok ne zaustavite reprodukciju.
Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju
u sljedećim slučajevima:
ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999
ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju prekoračuje 3000
ako je ukupni broj mapa na USB uređaju veći od 1000 (uključujući
mapu „ROOT“ i prazne mape).
Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
Ne spremajte ostale vrste datoteka ili bespotrebne mape
na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
Sustav može reproducirati samo 9 razina mapa (uključujući
mapu „ROOT“).
Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni
USB uređaj raspolaže.
Mape u kojima nema audio datoteka se preskaču.
Audio formati koje podržava sustav su:
MP3: datotečni nastavak „.mp3“
WMA: datotečni nastavak „.wma“
Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke ima ispravan datotečni
nastavak, a stvarna se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke
može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Prilagođavanje
jačine zvuka
Generiranje
dinamičnijeg
zvuka
Postavljanje
zvučnog efekta
Pritisnite
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Uzastopce pritišćite SOUND
EFFECT  dok se ne prikaže
željeni zvučni efekt.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
zvučni efekti prikazuju se sljedećim
redoslijedom: „ROCK“  „POP“
 „JAZZ“  „FLAT“.
Prekidanje punjenja USB uređaja
Uklonite USB uređaj.
Napomena u vezi s punjenjem USB uređaja
USB uređaj ne možete puniti dok je sustav isključen.
Promjena zaslona
Radnja
Promjena
informacija
na zaslonu1)
Promjena načina
prikaza (vidi
dolje)
1)
Pritisnite
DISPLAY  uzastopce dok
je sustav uključen.
DISPLAY  uzastopce dok
je sustav isključen.
Na primjer, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku
ili USB uređaju, kao što su sljedeće:
CD-DA disk
preostalo vrijeme reprodukcije pjesme tijekom reprodukcije
ukupno preostalo vrijeme reprodukcije
Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone
MP3 disk/USB uređaj
1 Priključite USB kabel koji ste dobili s uređajem
naziv zapisa ili datoteke („
naziv izvođača („ “)
naziv albuma („
“)
(USB) ulaz  na uređaju.
iPod/iPhone na
2 Odaberite funkciju USB.
Uzastopce pritišćite USB FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili FUNCTION 
na uređaju.
3 Započnite reprodukciju nakon što provjerite je li
se na zaslonu pojavila poruka „iPod“.
Na daljinskom upravljaču pritisnite  
ili pritisnite   na uređaju.
Upravljanje uređajem iPod/iPhone
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Pauziranje
Odabir pjesme ili
poglavlja audio
knjige/podcasta
Traženje
određenog mjesta
u pjesmi ili
poglavlju audio
knjige/podcasta
Odabir željene
stavke
Kretanje
kroz izbornike
uređaja iPod
Povratak na
prethodni
izbornik
Pritisnite
 /  (ili  
na uređaju).

/ . Za brzo
premotavanje unatrag ili unaprijed
pritisnite i držite gumb.
Tijekom reprodukcije držite
pritisnutim gumb / ,
a zatim ga otpustite na željenom
mjestu.
/  .
/ .
RETURN /  .
Korištenje sustava kao punjača baterija
Dok je sustav uključen, možete ga koristiti kao punjač
baterija za uređaj iPod/iPhone.
Da biste vidjeli puni li se uređaj iPod/iPhone, provjerite
ikonu baterije na njemu. U poglavlju „Specifikacije“
u dijelu „Odjeljak uređaja iPod/iPhone“ potražite
popis modela uređaja iPod/iPhone kompatibilnih
s ovim sustavom.
Prekid punjenja uređaja iPod/iPhone
“)
Sustav nudi sljedeće načine rada zaslona.
Način rada zaslona Kada je sustav isključen
Štedni način rada1) Zaslon je isključen radi uštede
energije. Mjerač vremena i sat
i dalje rade.
Prikazuje se sat.
Sat2)
1)
2)
Ne možete postaviti sat u načinu za štednju energije.
Prikaz sata automatski prelazi u način za štednju energije nakon
8 sekundi.
Korištenje mjerača vremena
Sustav nudi dvije funkcije mjerača vremena. Ako koristite
oba, prednost ima mjerač vremena za automatsko
isključivanje.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje:
Utonite u san uz glazbu. Ova funkcija radi čak i ako
sat nije postavljen.
Uzastopce pritišćite SLEEP .
Sa svakim pritiskom na SLEEP  postavka vremena
smanjuje se za 10 minuta, od najviše 90 minuta
do najmanje 10 minuta.
Da biste poništili mjerač vremena za automatsko
isključivanje, odaberite „OFF“.
Mjerač vremena za reprodukciju:
Možete se probuditi uz zvuk s CD-a, FM/AM stanice,
uređaja iPod/iPhone ili USB-a u memorirano vrijeme.
Provjerite jeste li postavili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Upotreba dodatnih
audio komponenti
1 Pripremite izvor zvuka.
Priključite dodatnu audio komponentu u priključak
AUDIO IN  na uređaju pomoću audio analognog
kabela (nije priložen).
2 Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME  .
3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Uzastopce pritišćite gumb AUDIO IN FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili FUNCTION 
na uređaju.
4 Započnite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju priključene komponente
i prilagodite jačinu zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako je jačina
zvuka priključene komponente preniska. Podesite jačinu zvuka
komponente. Pogledajte odjeljak „Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti“.
Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite
VOLUME +/  za prilagođavanje glasnoće.
Kao izvor zvuka možete postaviti funkciju CD,
USB (uključujući uređaj iPod/iPhone), FM ili AM.
Da biste pokrenuli reprodukciju od određene pjesme
na CD-u, audio datoteke i radijske stanice, izradite
vlastiti program.
2 Odaberite način postavljanja mjerača vremena.
Pritisnite TIMER MENU .
3 Postavite mjerač vremena za reprodukciju.
Uzastopce pritišćite /  da biste odabrali
.
„PLAY SET“, a zatim pritisnite
4 Postavite vrijeme početka reprodukcije.
Uzastopce pritišćite /  da biste postavili sat,
. Na gore navedeni način
a zatim pritisnite
postavite i minute.
5 Na isti način kao u koraku 4 postavite vrijeme
za zaustavljanje reprodukcije.
6 Odaberite izvor zvuka.
Uzastopce pritišćite /  dok se ne prikaže željeni
.
izvor zvuka, a zatim pritisnite
Uređaj iPod/iPhone ne radi.
 Isključite sve ostale iOS aplikacije aktivne na uređaju
iPod/iPhone. Pojedinosti potražite u priručniku za rad
isporučenom s uređajem iPod/iPhone.
 Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.
 Provjerite je li iPod ili iPhone uređaj ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte uređaj iPod/
iPhone prije korištenja sa sustavom.
 Budući da se upravljanje sustavom razlikuje od
upravljanja uređajem iPod/iPhone, možda nećete
moći upravljati uređajem iPod/iPhone pomoću gumba
na daljinskom upravljaču ili uređaju. U ovom slučaju
koristite se upravljačkim gumbima na uređaju iPod
ili iPhone.
USB uređaj
Koristite li podržani USB uređaj?
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Uzastopce pritišćite /  da biste odabrali
Ponovno započnite od 1. koraka.
 Ako priključite USB uređaj koji nije podržan, može
doći do sljedećih problema. Na web-mjestima
provjerite informacije o kompatibilnim USB uređajima
navedenima u „Reproduciranje datoteke s USB
uređaja“.
 USB uređaj nije prepoznat
 Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom sustavu
 Reprodukcija nije moguća
 Zvuk je isprekidan
 Čuje se šum
 Zvuk je izobličen
Napomene
Nema zvuka.
.
3 Uzastopce pritišćite /  da biste odabrali
„PLAY SEL“, a zatim pritisnite
.
Poništavanje mjerača vremena
Ponovite isti postupak kao gore dok se u koraku 3 ne
.
prikaže „OFF“, a zatim pritisnite
Promjena postavki
Ako odaberete USB uređaj kao mjerač vremena, a na tom uređaju
imate velik broj datoteka i mapa, potrebno je neko vrijeme za čitanje
podataka, što uzrokuje malo kašnjenje prije početka reprodukcije
kao reakcije na mjerač vremena.
Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na
FM/AM stanicu podešenu automatskim ili ručnim podešavanjem
te vi promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača
vremena reprodukcije, promijenit će se i postavka radijske stanice
za mjerač vremena reprodukcije.
Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen
na memoriranu FM/AM stanicu, podešavanje radijske stanice
za mjerač vremena reprodukcije postavljeno je na ono što ste zadali.
Čak i ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača
vremena reprodukcije, postavka radijske stanice za mjerač vremena
reprodukcije neće se promijeniti.
Napomene za korisnike uređaja iPod/iPhone
Pazite da pri korištenju mjerača vremena reprodukcije nije u tijeku
reprodukcija s uređaja iPod/iPhone.
Mjerač vremena reprodukcije možda se neće moći pokrenuti ovisno
o statusu priključenog uređaja iPod/iPhone.
Savjet
Postavka mjerača vremena reprodukcije ostaje uključena sve dok
je ručno ne poništite i ne dovrši se postavka sata.
Rješavanje problema
1 Provjerite je li kabel za napajanje ispravno
priključen.
2 Pronađite problem na kontrolnom popisu
u nastavku, a zatim poduzmite navedenu radnju
za ispravljanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
 Je li kabel za napajanje ispravno priključen?
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
 Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili
nepostojanja izlaza audio signala. Pogledajte odjeljak
„Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti“.
Postavke sata ili rad mjerača vremena
za reprodukciju neočekivano su poništeni.
 Nakon otprilike minute neaktivnosti postavka sata ili
postavka mjerača vremena reprodukcije automatski
se poništava. Ponovite postupak od početka.
Nema zvuka.
Napomene
Pogrešan prikaz.
 Možda su na CD-DA, MP3 disku pohranjeni neispravni
podaci. Ponovite prijenos datoteka.
 Kodovi znakova koje sustav može prikazati:
 velika slova (A do Z)
 mala slova (a do z) (mala slova bit će prikazana
kao velika slova)
 brojke (0 do 9)
 simboli (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
drugi su znakovi zamijenjeni s „_“
Provjera postavki
Napomene o prikazanim informacijama
Kada podaci sadrže znakove dvostrukih bajta, svaki će od tih
znakova zauzeti 2 bajta
Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su s „_“.
Ne može se prikazati:
ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku na MP3
disku ili MP3/WMA datoteku na USB uređaju
Ne može se prikazati ispravno:
proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću
VBR-a (varijabilna brzina prijenosa)
nazivi mapa ili datoteka koji ne poštuju ISO9660 razinu 1, razinu 2
ili prošireni format Joliet.
Može se prikazati:
ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je
odabran PGM način, a uređaj za reprodukciju zaustavljen)
preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku
preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (samo ako je
tijekom reprodukcije odabran način uobičajene reprodukcije)
informacije ID3 oznaka za MP3 datoteke kada se koriste ID3
oznake verzije 1 i verzije 2 (prikaz informacija ID3 oznake
verzije 2 ima prednost kada se za jednu MP3 datoteku koriste
ID3 oznake verzije 1 i verzije 2)
najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dopuštena velika
slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana
kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ?
@ [ \ ] `)
Uklonite priključeni uređaj iPod/iPhone iz uređaja.
Radne karakteristike sustava mogu varirati, ovisno o specifikacijama
iPod ili iPhone uređaja.
Kada se uređaj iPod/iPhone priključi na sustav putem USB ulaza,
najprije će se pojaviti poruka „CONNECT“, a zatim „iPod“.
Nemojte prenositi sustav dok je na njega priključen uređaj iPod/
iPhone. U protivnom može doći do kvara.
Prilikom priključivanja ili isključivanja uređaja iPod/iPhone
iz sustava držite sustav jednom rukom i pazite da slučajno
ne pritisnete kontrole na uređaju iPod/iPhone.
Informacije o upotrebi uređaja iPod/iPhone potražite u korisničkom
priručniku za iPod/iPhone.
Tvertka Sony ne snosi odgovornost u slučaju da se podaci snimljeni
na uređaju iPod/iPhone izgube ili oštete tijekom upotrebe uređaja
priključenog na ovaj sustav.
Pritisnite  . Sustav se automatski uključuje prije
memoriranog vremena.
Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme,
mjerač vremena reprodukcije neće se pokrenuti.
Ne upravljajte sustavom od uključenja sustava pa
do vremena početka reprodukcije.
Ako je izvor zvuka postavljen na FM/AM stanicu
za mjerač vremena, sustav se automatski uključuje
15 sekundi prije memoriranog vremena. Ako je izvor
zvuka postavljen na CD/USB, sustav se automatski
uključuje 30 sekundi prije memoriranog vremena.
„SELECT“, a zatim pritisnite
Korištenje sustava kao punjača baterija
Ako je sustav uključen, možete ga koristiti kao punjač
baterija za USB uređaje s mogućnošću ponovnog
punjenja.
Punjenje počinje ako je USB uređaj priključen
(USB) ulaz . Na zaslonu USB uređaja prikazuje
na
se status punjenja. Pojedinosti potražite u korisničkom
priručniku USB uređaja.
7 Isključite sustav.
 Pritisnite VOLUME +  da biste pojačali glasnoću.
 Provjerite jesu li dodatne audio komponente ispravno
priključene.
 Provjerite je li funkcija postavljena na AUDIO IN.
 Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
 Određena stanica možda je privremeno prestala
s emitiranjem.
Glasno zujanje ili šum.
 Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
 Postavite filtar protiv smetnji (nije priložen)
na strujni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača
i senzora daljinskog upravljača  na uređaju, a zatim
postavite uređaj što dalje od fluorescentnog svjetla.
 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog
upravljača .
 Približite daljinski upravljač sustavu.
CD/MP3 disk
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
 Obrišite disk i pokušajte ponovno.
 Premjestite sustav na mjesto gdje nema vibracija
(na primjer, na stabilno postolje).
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Vratite se na uobičajenu reprodukciju uzastopno
pritišćući PLAY MODE  dok se ne prestanu
prikazivati poruke „PGM“ i „SHUF“.
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
 Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme potrebno
za početak reprodukcije:
 disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa
 disk koji ima velik broj mapa.
 USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite sustav
i ponovno priključite USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Upotrebljavate USB uređaj koji nije podržan.
Više informacija potražite na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je
zvuk izobličen. Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite datoteku i pokušajte
je ponovno prenijeti.
 Prilikom kodiranja audio datoteka upotrijebljena
je niska brzina prijenosa u bitovima. Na USB uređaj
pošaljite audio datoteke s visokom brzinom prijenosa
u bitovima.
Poruka „Reading“ prikazuje se dulje vrijeme
ili je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima:
 na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka
 struktura datoteka iznimno je složena
 kapacitet memorije prevelik je
 unutarnja je memorija fragmentirana.
Pogrešan prikaz.
 Možda su na USB uređaju pohranjeni neispravni
podaci. Ponovite prijenos datoteka.
 Kodovi znakova koje sustav može prikazati:
 velika slova (A do Z)
 mala slova (a do z) (mala slova bit će prikazana
kao velika slova)
 brojke (0 do 9)
 simboli (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
drugi su znakovi zamijenjeni s „_“
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Više informacija potražite na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte upute za rad
priložene uz USB uređaj kako biste riješili problem.
Reprodukcija se ne započinje.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Više informacija potražite na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima.
Reprodukcija ne započinje od prve datoteke.
 Način reprodukcije postavite na uobičajenu
reprodukciju.
Nije moguće napuniti uređaj iPod/iPhone.
 Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.
 Provjerite je li sustav uključen.
 Ako ne možete u potpunosti napuniti uređaj iPod/
iPhone, ponovno ga napunite nakon isključivanja
funkcije automatskog stanja pripravnosti.
Tuner
Jako zujanje ili šum ili nije moguć prijem
stanica. („TUNED“ ili „STEREO“ treperi
na zaslonu.)
 Ispravno spojite antenu.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem i ponovno postavite antenu.
 Pazite da antene budu udaljene od kabela za napajanje
kako biste izbjegli šumove u prijemu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju dobar
prijem i ponovno postavite antenu.
 Povežite antenske kabele pomoću kvačica za kabele
dostupnih u trgovinama te prilagodite duljinu kabela.
Vraćanje tvorničkih postavki sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga
na tvorničke postavke.
Sustav možete vratiti na tvornički zadane postavke
pomoću gumba na uređaju.
1 Isključite i ponovno priključite kabel za napajanje,
a zatim uključite sustav.
2 Pritisnite i držite   i /  na uređaju dok
se na zaslonu ne prikaže „RESET“.
Izbrisane su sve korisnički konfigurirane postavke,
kao što su memorirane radijske stanice, mjerač
vremena i sat.
Isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti
Ovaj je sustav opremljen funkcijom automatskog stanja
pripravnosti. Pomoću te funkcije sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala.
Prema zadanim postavkama, funkcija automatskog
stanja pripravnosti uključena je.
Za isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti
upotrijebite gumbe na uređaju.
Dok je sustav uključen, pritisnite i držite  
sve dok se ne prikaže poruka „AUTO. STBY OFF“.
Da biste uključili funkciju, ponovite postupak dok
se ne prikaže poruka „AUTO. STBY ON“.
Napomene
„AUTO. STBY“ prikazuje se na zaslonu na 2 minute prije prelaska
sustava u stanje pripravnosti.
Funkcija automatskog stanja pripravnosti nije valjana za funkciju
tunera (FM/AM), čak i ako ste je omogućili.
Sustav možda neće automatski prijeći u stanje pripravnosti
u sljedećim slučajevima:
prilikom otkrivanja audio signala
tijekom reprodukcije pjesama ili audio datoteka
dok se izvodi memorirani mjerač vremena za automatsko
isključivanje ili mjerač vremena reprodukcije.
U sljedećim slučajevima sustav ponovno odbrojava vrijeme dok
ne prijeđe u stanje pripravnosti, čak i ako je omogućena funkcija
automatskog stanja pripravnosti:
ako je priključen uređaj iPod/iPhone ili USB
ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili uređaju
kada započne memorirano vrijeme mjerača vremena reprodukcije
ili mjerača vremena za automatsko isključivanje.
Nije moguće reproducirati zvučnu datoteku.
 Nije moguće reproducirati MP3 datoteke
u formatu MP3 PRO.
 Nije moguće reproducirati WMA datoteke u formatu
Windows Media Audio Lossless i Professional.
 Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
 U slučaju da na USB uređaju postoji više particija koje
se koriste, datoteke se možda neće reproducirati.
 Sustav može reproducirati 9 razina mapa.
 Datoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama
i sl. nije moguće reproducirati.
 Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom
autorskih prava (Digital Right Management).
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda
ne podržavaju sve FAT datotečne sustave. Pojedinosti potražite
u uputama za korištenje pojedinog USB uređaja ili se obratite
proizvođaču.
Uređaj iPod/iPhone
Nema zvuka.
 Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.
 Provjerite reproducira li uređaj iPhone/iPod glazbu.
 Provjerite je li iPod ili iPhone uređaj ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte uređaj
iPod ili iPhone prije korištenja sa sustavom.
 Prilagodite glasnoću.
Zvuk je izobličen.
 Provjerite je li uređaj iPhone/iPod dobro priključen.
 Smanjite glasnoću.
 Postavku „EQ“ na uređaju iPod/iPhone postavite
na „Off “ ili „Flat“.
PUSH STOP: pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom
reprodukcije u funkciji CD-a ili USB funkciji.
READING: sustav čita informacije na disku, USB ili
iPod/iPhone uređaju. Neki gumbi tijekom čitanja
ne funkcioniraju.
REMOVED: uklonjen je priključeni iPod/iPhone ili
USB uređaj.
TIME NG: početno vrijeme brojača za reprodukciju
jednako je završnom vremenu.
COMPLETE: memorirana operacija završila se na
uobičajen način.
CONNECT: priključeni uređaj iPhone/iPod provodi
provjeru autentičnosti.
DEVICE ERROR: nepredvidljiva situacija (ili je priključen
nepoznat uređaj).
FULL: pokušali ste programirati više od 25 pjesama
ili datoteka (koraka).
NO DEVICE: nije priključen ni iPod/iPhone niti
USB uređaj.
NO DISC: u uređaju za reprodukciju nema diska ili
je umetnut disk koji se ne može reproducirati.
NO STEP: obrisane su sve programirane pjesme.
NO SUPPORT: priključen je USB uređaj koji
nije podržan.
NO TRACK: na USB uređaju ili CD disku nema datoteka
koje je moguće reproducirati.
NOT USED: pokušali ste izvesti određeni postupak
u uvjetima kada taj je postupak zabranjen.
OVER CURRENT: sustav je ustanovio da je došlo do
nestanka struje na priključenom USB ili iPod/iPhone
uređaju. Uklonite USB ili iPod/iPhone uređaj iz sustava
te isključite sustav, a zatim ponovno uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
PROTECT: sustav je otkrio da je došlo de nestanka struje.
Isključite adapter za izmjeničnu struju. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Odjeljak pojačala
Izlazna snaga (nazivna): 4 vata + 4 vata (8 oma pri 1 kHz, 1% THD)
Kontinuirani RMS izlaz za napajanje (referentno): 5 vata + 5 vata
(8 oma pri 1 kHz, 10% THD)
Ulaz
AUDIO IN (stereo mini utikač): osjetljivost 900 mV,
impendancija 47 kilooma
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW, osim onih snimljenih u formatu
glazbenog CD-a ili MP3 formatu u skladu sa
standardom ISO9660 razine 1/razine 2, Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili
CD-R/CD-RW snimljeni pomoću nekompatibilnih
uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio
Layer 3 (MP3) datoteke
 Diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvijezde)
 Diskovi na koje je pričvršćen selotejp, papir
ili naljepnica
 Posuđeni ili korišteni diskovi s naljepnicama kod kojih
ljepilo izviruje izvan naljepnice.
 Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom koja
je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
 Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od sredine
prema van.
 Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su
benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna
na tržištu ili antistatički raspršivač namijenjen
za gramofonske ploče.
 Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu
ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, ni ne ostavljajte ih u automobilu na izravnom
sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice ako ga
ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
odspajanja kabela sustava iz struje uvijek ga primite
za utikač. Nikada ne vucite za sam kabel.
 Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina,
isključite uređaj iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
 Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
 Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili na mjesta koja
su izuzetno vruća, hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili jarkom
svjetlu.
 Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na
posebno tretirane površine (na primjer ulaštene,
nauljene, polirane površine) jer mogu nastati mrlje
ili oštećenja boje na površini.
 Ako sustav unesete s hladnog na toplo mjesto ili
ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se
može kondenzirati na lećama unutar CD uređaja za
reprodukciju i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen približno pola
sata dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
 Zagrijavanje uređaju tijekom rada normalno je
i ne treba vas zabrinjavati.
 Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme
upotrebljavali pri velikoj glasnoći jer se može zagrijati.
 Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Poruke
Specifikacije
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika
na TV prijemniku može magnetski izobličiti. U tom
slučaju isključite televizor, pričekajte 15 do 30 minuta
te ga ponovno uključite.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom u otopini
blagog sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivne
spužve, prašak za ribanje ili otapala poput razrjeđivača,
alkohola ili benzina.
Sustav: kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na udaljenosti od 200 mm od objektivne
površine leće na optičkom bloku za podizanje s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal – šum: više od 80 dB
Dinamički raspon: više od 80 dB
Odjeljak tunera
Antena: FM antenski kabel
AM antena u obliku petlje
Odjeljak FM tunera
Raspon podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
Odjeljak AM tunera
Raspon podešavanja:
Europski model:
531 kHz – 1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
Južnoamerički i australski modeli:
530 kHz – 1710 kHz (u koracima od 10 kHz)
531 kHz – 1710 kHz (u koracima od 9 kHz)
Ostali modeli:
531 kHz – 1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
530 kHz – 1610 kHz (u koracima od 10 kHz)
Odjeljak USB uređaja
Podržana brzina prijenosa u bitovima:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) ulaz: vrsta A, maksimalna struja 500 mA
Odjeljak uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni iPod i iPhone modeli:
 iPod touch (5. generacija)
 iPod touch (4. generacija)
 iPod touch (3. generacija)
 iPod nano (7. generacija)*
 iPod nano (6. generacija)
 iPod nano (5. generacija)
 iPod nano (4. generacija)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* Uređajem iPod nano (7. generacija) ne može se upravljati daljinskim
upravljačem kada se pritisne naredba „TOOL MENU“, „“, „“, „“, „“,
„ “ i „RETURN“.
Oznake „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znače da je elektronička oprema
osmišljena za povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone te da razvojni
inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove standarde rada. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog pribora
s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na performanse bežične veze.
Odjeljak zvučnika
Zvučnik punog raspona: 80 mm, stožasta vrsta
Nazivna impedancija: 8 oma
Općenito
Zahtjevi napajanja:
Australski model:
Adapter za izmjeničnu struju
Ulaz: 120 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Izlaz: DC 9,5 V 1,8 A
Ostali modeli:
Adapter za izmjeničnu struju
Ulaz: 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Izlaz: DC 9,5 V 1,8 A
Potrošnja energije: 13 vata
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 400 mm × 197 mm × 114 mm
Težina: približno 2,4 kg
Broj komada glavnog uređaja: 1 komad
Isporučena dodatna oprema: daljinski upravljač (1), adapter za izmjeničnu
struju (1), AM antena u obliku petlje (1), baterije R6 (veličine AA) (2),
konverzijski adapter (samo za južnoamerički model) (1)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement