Odlaganje islužene električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim zemljama Europe sa
sustavima za odvojeno
sakupljanje otpada)
2-668-123-11(2)
Mikro HI-FI sustav
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na
ambalaži označava da se proizvod prilikom
odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad.
Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem
proizvoda sprječavaju se potencijalne
negativne posljedice na okoliš i ljudsko
zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je
proizvod sastavljen pomaže u čuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
recikliranju proizvoda obratite se u lokalni
gradski ured, komunalnu službu ili mjesto
prodaje.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Upute za uporabu
CMT-SPZ70/SPZ50
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod prve klase.
Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT se
nalazi na stražnjem
dijelu uređaja.
Glazbeni diskovi sa
sustavom zaštite autorskih
prava
Osnovne funkcije
Komponente
(spojene audio
kabelom)
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD
diskova koji podržavaju Compact Disk (CD)
standard. Odnedavna, neke tvrtke koje
proizvode glazbene CD diskove, prodaju
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava.
Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne
odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete
moći reproducirati na ovom uređaju.
FUNCTION F više puta dok
se ne pojavi "AUDIO IN".
Podešavanje zvuka
Ugađanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na
uređaju) X.
MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su
licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Za dodavanje zvučnog efekta
Za
Pritisnite
Postizanje dina- DSGX a na uređaju.
mičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Napomena o DualDisc
diskovima
Postizanje čišćeg SOURCE DIRECT Z na
zvuka (samo
uređaju.
CMT-SPZ70)
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na
jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na
drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio
podaci možda neće reproducirati na ovom
uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.
Podešavanje
zvučnog
efekta
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na
uređaj ne stavljajte posude ispunjene
tekućinom, poput vaza.
Spojite uređaj na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu
uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja.
EQ Z nekoliko puta za
odabir "BASS" ili "TREBLE"
i zatim pritisnite +/– I na
daljinskom upravljaču (ili EQ
LEVEL +/– Y na uređaju
((samo CMT-SPZ50) nekoliko
puta za podešavanje glasnoće.
Ili, okrenite BASS ili
TREBLE kontrole Y na
uređaju (samo CMT-SPZ70).
Napomene o zvučnim efektima
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
●
●
Niske i visoke tonove, te DSGX nije moguće podesiti kad
je uključena funkcija Source Direct.
Funkcija Source Direct nije dostupna kad su uključene
slušalice.
Nalaženje
dijela zapisa
ili datoteke
Pritisnite i zadržite m/M
(traženje natrag/naprijed) I
tijekom reprodukcije i otpustite
na željenom dijelu.
Ponavljanje
reprodukcije
REPEAT U više puta, dok se
na pokazivaču ne pojavi "REP"
ili "REP1".
Odabir diska
Pritisnite DISC SKIP P na
daljinskom upravljaču (ili
DISC 1 – 3 W ili DISC SKIP
P (u stop modu) na uređaju).
Uporaba daljinskog upravljača
Promjena načina reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY MODE V kad je
uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu
reprodukciju ("ALL DISCS" za sve diskove,
"1DISC" za disk, ili "!*" za sve MP3
datoteke u direktoriju na disku), reprodukciju
slučajnim redoslijedom ("ALL DISCS SHUF",
"1DISC SHUF" ili "! SHUF*") ili
programsku reprodukciju ("PGM").
Napomene o jog kontroli
Tijekom pretraživanja direktorija, zapisa ili datoteka,
prikazano je samo prvih 6 znakova.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
●
●
Povezivanje sustava
●
●
●
●
●
Prilikom prenošenja sustava
1 Izvadite sve diskove kako ne bi oštetili
●
mehanizam CD uređaja.
Za stavljanje dodatnog diska, pomaknite
uložnicu prstom kao što je prikazano niže.
2 Pritisnite i zadržite CD D na daljinskom
upravljaču za odabir CD-a.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
MODE V, i pritisnite DISC 1 W dok se ne
pojavi "LOCK".
4 Odspojite mrežni kabel.
●
Napon
Kod modela s preklopkom za odabir napona (VOLTAGE
SELECTOR), postavite je u položaj koji odgovara
naponu vaše mreže.
Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite isporučeni
adapter utikača (samo za modele isporučene s
adapterom).
, Zidna utičnica
Zvučnici
Desni zvučnik
●
●
●
Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest
mjeseci.
Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te
različite tipove baterija.
Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije kako bi spriječili curenje i koroziju.
●
Za zatvaranje uložnice, pritisnite Z
(izbacivanje diska) O na uređaju. Pritom ne
pritišćite uložnicu, kako je ne bi oštetili.
Podešavanje sata
1 Uključite sustav.
Pritisnite ?/1 (uključenje) A.
2 Odaberite mod podešavanja sata.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET b na
daljinskom upravljaču. Ako se na
pokazivaču pojavi indikator trenutnog
moda, više puta pritisnite ./> I na
daljinskom upravljaču za odabir "CLOCK
SET" i zatim pritisnite ENTER M na
daljinskom upravljaču.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) e (ili CD/u
(reprodukcija/pauza) D na uređaju).
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) e na daljinskom
upravljaču (ili CD/ u
(reprodukcija/pauza) D na
uređaju). Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
3 Podesite točno vrijeme.
Lijevi zvučnik
Više puta pritisnite ./> I na
daljinskom upravljaču i pritisnite ENTER
M na daljinskom upravljaču. Na isti način
podesite minute.
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do
prekida napajanja, podešenje sata se gubi.
AM okvirna antena
ili
Smeđa strana za
ostale modele
Bijela strana za model
za Sjevernu Ameriku.
Za odabir
Pritisnite
CD-a
CD D na daljinskom
upravljaču.
Tunera
TUNER/BAND E.
Kasetofona
TAPE C na daljinskom
upravljaču.
1 Odaberite "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNER/BAND E.
Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE J na
uređaju i stavite kasetu TYPE I (normal) sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
vama u kasetofon. Pazite da vrpca nije
zapetljana jer to može oštetiti kasetu ili
uređaj. Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE
J ponovo za zatvaranje kasetnog pretinca.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite N (reprodukcija) e na
daljinskom upravljaču (ili TAPE/u
(reprodukcija/pauza) C na uređaju).
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X (pauza) e na daljinskom
upravljaču (ili TAPE/u
(reprodukcija/ pauza) C na uređaju). Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x (stop) H.
Premotavanje m/M (premotavanje unatrag/
natrag ili naprijed unaprijed) I.
Promjena indikatora na
pokazivaču
Za promjenu Pritisnite
Informacija na
pokazivaču*
Više puta pritisnite TUNING MODE V
dok se ne pojavi "AUTO".
* Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/ MP3
disku, poput zapisa ili broja datoteka ili naziva direktorija tijekom normalne reprodukcije, ili ukupnog
vremena reprodukcije dok je uređaj zaustavljen.
Mogući su sljedeći načini prikaza na sustavu:
Način prikaza Kad je uređaj isključen,1)
Sat
Prikaz sata
Štedni mod2)
Pokazivač je isključen za štednju
energije. Timer i sat i dalje rade.
1)
2)
! +/– (odabir mape) K. Ili,
okrenite preklopku jog L na
uređaju i pritisnite PUSH
ENTER M na uređaju (okrenite
jog preklopku L na uređaju
tijekom reprodukcije dok se
ne pojavi "GROUP", i zatim
pritisnite PUSH ENTER M
na uređaju za odabir željene
mape).
Ugađanje postaje sa slabim
signalom
./> I (natrag/naprijed)
na daljinskom upravljaču. Ili
okrenite preklopku jog L na
uređaju i pritisnite PUSH
ENTER M na uređaju. Za
prekid, pritisnite CANCEL H
na uređaju.
Ukoliko se ne pojavi "TUNED" i pretraživanje
se ne zaustavlja, više puta pritisnite TUNING
MODE V na daljinskom upravljaču dok ne
nestanu "AUTO" i "PRESET" i zatim više puta
pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili
TUNING +/– na uređaju) I za ugađanje
željene postaje.
Kod isključenog sustava svijetli indikator STANDBY.
Kad je uređaj u štednom modu, nisu dostupne sljedeće
funkcije:
– podešavanje sata
– promjena AM intervala podešavanja
– promjena funkcije CD power manage
Napomene o informacijama na pokazivaču
●
●
3 Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili
TUNING +/– na uređaju) I.
Pretraživanje se automatski zaustavlja kad
uređaj ugodi postaju i pojavi se "TUNED"
ili "STEREO" (za stereo programe). Kad
ugodite postaju koja odašilje RDS informacije,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje.
DISPLAY G više puta kad je
sustav uključen.
Način prikaza DISPLAY G više puta kad je
(Pogledajte niže.) sustav uključen.
2 Odaberite način ugađanja.
Odabir mape
na MP3 disku
Odabir zapisa
ili datoteke
Pritisnite TAPE na daljinskom upravljaču C.
2 Umetnite kasetu.
Slušanje radija
x (stop) H.
Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta
FUNCTION F).
FM žičana antena
(Razvucite je vodoravno.)
Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje
se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do
sljedeće sesije.
Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA
(audio) disk.
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir izvora
Pronađite odgovarajuće mjesto i položaj
koji omogućuje dobar prijem, te podesite
antenu.
Držite antene dalje od kabela zvučnika kako
bi spriječili smetnje u zvuku.
Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili
nepotrebne mape.
Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su snimljene
na disk.
Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju
ekstenziju ".MP3".
Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje
nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
Maksimalni broj:
– mapa je 255 (uključujući korijensku mapu).
– MP3 datoteka je 511.
– MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 512.
– razina mapa (pod-mapa) je osam.
Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/snimanje
MP3 datoteka, uređajima i medijima za snimanje nije
zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti
smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće reproducirati.
Napomena o reprodukciji multisession diskova
3 Pritisnite i zadržite PLAY MODE/TUNING
Antene
Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
Nije moguće odabrati "REP" i "ALL DISCS SHUF" (svi
diskovi u slučajnom redoslijedu) istovremeno.
"REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili
datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
●
Pritisnite Z (izbacivanje diska) O na
uređaju i stavite disk u uložnicu s
označenom stranom prema gore.
Skinite pokrov baterijskog pretinca c i
umetnite dvije R6 (AA) isporučene baterije,
prvo s E stranom u skladu s oznakama
polariteta, kao na slici.
1 Odaberite kasetofon.
* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija !
(SHUF) je ista kao i 1 DISC (SHUF).
Pritisnite CD D na daljinskom upravljaču.
2 Stavite disk.
Reprodukcija kasete
Promjena
Pritisnite EX-CHANGE P na
ostalih diskova uređaju.
tijekom
reprodukcije
●
1 Odaberite CD.
Više puta pritisnite FM MODE U na
daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
"MONO", za isključenje stereo prijema.
Uključenje
Pritisnite DISC 1 – 3 W na
CD-a iz
uređaju (funkcija Automatic
drugog izvora Source Selection).
Reprodukcija CD/MP3 diska
Prije uporabe sustava
Za smanjenje statičkih smetnji slabe
FM stereo postaje
●
Neće se prikazati sljedeći podaci:
– Ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska, ovisno
načinu reprodukcije.
– Ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
– Preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
– proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita)
– nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom
ISO9660 Level 1 ili 2.
Prikazane su sljedeće informacije:
– ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3
verzije 1 i 2.
– do 62 znaka ID3 tag informacija koje sadrže velika
slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (" $ % ’ ( ) *
+ , – . / < => @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
Uporaba dodatnih audio
komponenata
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite x (stop) H.
Spajanje slušalica (opcija)
Spojite slušalice na priključak PHONES T na
uređaju.
Dodatne audio komponente
Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO
IN priključak Q na uređaju pomoću audio
kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i
zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION F i
kao izvor odaberite AUDIO IN.
Ostale funkcije
Izrada vlastitog CD programa
U slučaju problema
6 Za pozivanje pohranjene radijske
postaje, pritisnite TUNING MODE V
nekoliko puta dok se ne pojavi
"PRESET", a zatim pritisnite +/– I
nekoliko puta za odabir željenog
programskog broja.
(Program Play)
Koristite tipke na daljinskom upravljaču za
izradu vlastitog programa.
1 Pritisnite CD D za odabir CD-a.
2 Kad je uređaj zaustavljen, više puta
pritisnite PLAY MODE V dok se ne
pojavi "PGM".
1 Pripremite izvor.
Koristite samo TYPE I (normal) kasete za
snimanje na dva načina:
4 Više puta pritisnite ./> I ili
CD sinkronizirano snimanje:
Ručno snimanje:
Možete snimati samo željene dijelove s izvora,
uključujući spojene audio komponente.
Za snimanje na kasetu koristite tipke na uređaju.
sa stranom za snimanje okrenutom
prema naprijed.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite CD D na daljinskom upravljaču
za odabir CD funkcije.
Uložite disk za snimanje.
Pritisnite DICS SKIP P za odabir diska.
Prilikom snimanja direktorija s MP3 diska,
nekoliko puta pritisnite PLAY MODE V,
za odabir "!" i zatim više puta pritisnite
! +/– (odabir mape) K za odabir željene
mape.
Za snimanje samo omiljenih CD zapisa u
željenom redoslijedu, ponovite korake 2 - 6
postupka "Izrada vlastitog CD programa."
Za ručno snimanje:
Odaberite željeni izvor.
6 Ponovite korake 4 do 5 za
programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, njih ukupno 25.
Dok je uređaj zaustavljen više puta pritisnite
PLAY MODE V dok oznaka "PGM" ne
nestane.
3 Pripremite kasetofon za snimanje.
4 Počnite snimanje.
Tijekom snimanja nije moguće slušanje
ostalih izvora.
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite z PAUSE/START R. Po
završetku snimanja CD i kasetofon se
automatski zaustavljaju. Ukoliko snimate na
vrpcu koja dođe do kraja djelomično
snimljenog zapisa ili datoteke, pojavi se
poruka "TURN TAPE". Okrenite vrpcu na
drugu stranu. Na pokazivaču se pojavi
"PUSH REC". Pritisnite z PAUSE/
START R.
Za ručno snimanje:
Pritisnite z PAUSE/START R i pokrenite
reprodukciju sa željenog izvora.
U slučaju smetnji tijekom snimanja s radija,
preusmjerite odgovarajuću antenu.
Pritisnite CLEAR d dok je uređaj zaustavljen.
Pregled informacija o programu,
poput ukupnog broj zapisa
Više puta pritisnite DISPLAY G.
Savjet
Tijekom reprodukcije možete jog kontrolom dodati zapise i
datoteke programu.
Pohranjivanje radijskih
postaja
1 Ugodite željenu postaju (pogledajte
"Slušanje radija").
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x (zaustavljanje) H.
Pauza snimanja
Pritisnite z PAUSE/START R.
Napomene
●
2 Pritisnite TUNER MEMORY f.
●
Snimanje se zaustavlja ukoliko odaberete drugu funkciju.
Nije moguće izvaditi disk tijekom CD sinkroniziranog
snimanja.
Uporaba timera
Programski broj
3 Pritisnite +/– I nekoliko puta za odabir
željenog programskog broja.
Ako je pod odabranim brojem već pohranjena
neka postaja, ona se zamjenjuje novom.
4 Pritisnite ENTER M.
5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje
drugih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
postaja. Ako odspojite mrežni kabel ili dođe
do prekida napajanja, postaje ostaju
pohranjene oko pola dana.
odabir "PLAY SET" ili "REC SET" i
pritisnite ENTER M.
Pojavi se poruka "ON" i indikator sati trepće.
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije
Sustav ima tri timera. Nije moguće istovremeno
uključiti Play Timer i Rec Timer. Koristite li
Sleeep Timer, Sleep Timer ima prednost.
Sleep Timer:
Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu.
Ovaj timer radi i ako sat nije podešen.
Više puta pritisnite SLEEP g na daljinskom
upravljaču. Odaberete li "AUTO", sustav se
automatski isključuje nakon kraja reprodukcije
CD-a ili kasete, ili nakon 100 min.
Nemojte odabrati "AUTO" tijekom
sinkroniziranog snimanja vrpce.
Play Timer:
Probudite se uz glazbu s CD-a, vrpce ili radija
u podešeno vrijeme.
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite simptom u donjem popisu i
pokušajte riješiti problem prema savjetima.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte Sony zastupnika.
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
● Ako vaš sustav ima preklopku za odabir
napona, je li ona u odgovarajućem položaju?
● Koristite li samo isporučene zvučnike?
● Da li nešto blokira otvore za ventilaciju na
stražnjoj strani uređaja?
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovo spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, kontaktirajte Sony zastupnika.
Općenito
Više puta pritisnite ./> I za
podešavanje sata i pritisnite ENTER M.
Trepće indikator minuta. Koristite gornji
postupak za podešavanje minuta.
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala, ili
balans lijevo/desno nije dobar.
ili snimanja na isti način kao u koraku 4.
6 Odaberite izvor ili pripremite vrpcu.
Za Play Timer:
Više puta pritisnite ./> I dok se ne
pojavi indikator odabranog izvora i
pritisnite ENTER M. Na pokazivaču se
pojave indikatori podešenog timera.
Za Rec Timer:
Uložite kasetu za snimanje. Na pokazivaču
je prikazan podešen timer.
7 Isključite sustav tipkom ?/1 (uključenje)
A.
Sustav se uključuje 15 sekundi prije
podešenog vremena.
Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme,
Play Timer i Rec Timer se neće aktivirati.
Za uključenje ili provjeru timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT b, više
puta pritisnite ./> I dok se ne pojavi
indikator "PLAY SEL" ili "REC SEL" i
pritisnite ENTER M.
● Postavite
zvučnike simetrično.
● Spojite samo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
● Odmaknite
sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
uređaj na drugu utičnicu.
filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
● Ugradite
Daljinski upravljač ne radi.
● Uklonite
prepreku između daljinskog
upravljača i senzora N na uređaju te
odmaknite sustav od fluorescentnog svjetla.
● Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
● Približite daljinski upravljač uređaju.
STANDBY indikator B svijetli nakon
odspajanja mrežnog kabela.
indikator B može svijetliti i
nakon odspajanja mrežnog kabela. Ovo ne
predstavlja kvar. Indikator će se isključiti
nakon 40 sekundi.
● STANDBY
CD/MP3 reprodukcija
Zvuk preskače ili se reprodukcija ne
pokreće.
Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi
indikator "TIMER OFF" i pritisnite ENTER M.
● Očistite
Počnite iznova od koraka 1.
Savjeti
●
●
●
Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga god
ručno ne isključite.
Tijekom uporabe Rec Timera, glasnoća je smanjena na
minimum.
Podešenje Rec Timera se automatski poništava nakon
uključenja Rec Timera.
1 Pritisnite CD/u (reprodukcija/ pauza)
C za odabir CD-a.
2 Tipkom ?/1 (uključenje) A isključite
3 Nakon što oznaka "STANDBY" prestane
treptati, pritisnite ?/1 (uključenje) A dok
držite pritisnutom tipku x (stop) H.
Pojavi se poruka "CD POWER" i "OFF".
Kad je CD uređaj isključen, vrijeme
očitavanja diska se produljuje. Za uključenje
CD uređaja, ponovite ovaj postupak dok se
ne pojavi poruka "CD POWER" i "ON".
Resetiranje sustava
Ako sustav još uvijek ne radi kako treba,
resetirajte ga na tvorničke vrijednosti. Uređaj
nije moguće resetirati u štednom modu.
Za to koristite tipke na uređaju.
1 Odspojite i spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
2 Istodobno pritisnite PLAY MODE/
TUNING MODE V, DISPLAY G i ?/1
(uključenje) A.
Sva korisnička podešenja, poput pohranjenih postaja, timera i sata se brišu.
● Spojite
Za isključenje timera
Za promjenu podešenja
Isključite CD uređaj pomoću funkcije CD
power management. Tvornički je CD uređaj
uvijek uključen. Postavku nije moguće
izmijeniti u štednom modu. Za ovo koristite
tipke na uređaju.
sustav.
Ako trepće indikator STANDBY
ili snimanja.
5 Podesite vrijeme završetka reprodukcije
Za CD sinkronizirano snimanje:
Pritisnite CD SYNCHRO S.
Za ručno snimanje:
Pritisnite z PAUSE/START R.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke
na programu
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
kasnije ih izravno ugoditi odabirom njihovog
programskog broja.
Za pohranjivanje koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
3 Više puta pritisnite ./> I za
2 Pripremite izvor snimanja.
zapisa ili datoteke programu.
"--:--" se pojavi kad ukupno vrijeme
reprodukcije pređe 100 minuta po disku, ili
kad odaberete više od 21 CD zapisa, ili kad
odaberete MP3 zapis.
Prekid programske reprodukcije
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET b.
1 Stavite kasetu za snimanje u kasetofon
Uložen disk
pritisnite N (reprodukcija) e.
Program ostaje pohranjen dok ne otvorite
CD uložnicu. Za ponovnu reprodukciju,
odaberite CD i pritisnite N (reprodukcija) e.
Za Play Timer:
Pripremite izvor i pritisnite VOLUME +/–
X za ugađanje glasnoće.
Za početak od određenog CD zapisa ili MP3
datoteke, načinite CD program.
Za Rec Timer:
Ugodite radijsku postaju iz memorije.
Na kasetu možete snimiti cijeli sadržaj CD-a.
5 Pritisnite ENTER M za dodavanje
7 Za pokretanje reprodukcije programa,
Moguće je snimanje programa radijske postaje
u podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom i Rec Timerom
koristite tipke na daljinskom upravljaču.
Provjerite jeste li podesili sat.
Snimanje na kasetu
3 Pritisnite DISC SKIP P za odabir diska.
okrenite jog kontrolu L na uređaju dok
se ne pojavi željeni broj zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više puta
pritisnite ! +/– (odabir datoteke) K ili
okrenite jog kontrolu L na uređaju za
odabir željenog direktorija, te odaberite
datoteku.
Ukupno vrijeme
Tekući disk
reprodukcije programa
(uključujući odabrani
Broj odabranog
zapisa ili datoteke zapis ili datoteku)
Rec Timer:
Za bolji prijem
ili zamijenite disk.
sustav od izvora vibracija
(primjerice, na stabilnu površinu).
● Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite
na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama
može doći do preskakanja zvuka.
● Odmaknite
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
● Vratite
se na standardnu reprodukciju s više
pritisaka tipke PLAY MODE V dok ne
nestanu oznake "PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje duže
no obično.
● Sljedećim
diskovima je potrebno duže
vrijeme za pokretanje reprodukcije.
– diskovi sa složenom strukturom mapa.
– multisession diskovi.
– nefinalizirani diskovi (oni na koje je
moguće dodatno snimati).
– diskovi s previše mapa.
Tuner
Čuje se jaki šum ili brujanje/ nije
moguć prijem postaja
● Pravilno
spojite antenu.
lokaciju i orijentaciju za dobar
prijem i zatim ponovo podesite antenu.
● Spojite komercijalno nabavljivu vanjsku antenu.
● Obratite se Sony prodavaču ako je AM
antena otpala s plastičnog postolja.
● Isključite obližnje električne uređaje.
● Pronađite
Kasetofon
Čuje se zavijanje i podrhtavanje
zvuka ili se zvuk gubi.
● Očistite
mehanizam kasetofona te očistite i
demagnetizirajte glave kasetofona. Pogledajte
"Mjere opreza" za detalje.
Poruke
CANT LOCK : Sustav nije moguće blokirati
nakon provedenog postupka opisanog u
odjeljku "Prilikom prenošenja sustava".
Isključite uređaj pritiskom tipke ?/1
(uključenje) A na uređaju, te provedite
postupak.
CD OVER : Došli ste do kraja diska pritiskom
tipke M (prijelaz unaprijed) I tijekom
reprodukcije ili pauze.
COMPLETE : Postupak je izveden pravilno.
LOCKED : Uložnica diska se ne otvara.
Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
NO DISC : U uređaju nema diska ili ste uložili
nekompatibilni disk.
NO TAB : Snimanje nije moguće, jer je na
kaseti slomljen zaštitni graničnik.
NO TAPE : Nema kasete u uložnici.
NOT IN USE : Pritisnuli ste nevažeću tipku.
PUSH SELECT : Pokušali ste podesiti sat ili
timer dok je timer aktivan.
PUSH STOP : Pritisnuli ste PLAY MODE
V tijekom reprodukcije.
SET CLOCK : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili sat.
SET TIMER : Pokušali ste odabrati timer, a
niste podesili Play Timer.
STEP FULL : Pokušali ste programirati više
od 26 zapisa ili datoteka (koraka).
TIME NG : Podesili ste isto vrijeme početka i
završetka Play Timera ili Rec Timera.
Mjere opreza
● Iznajmljeni
ili rabljeni diskovi s vidljivim
ostacima ljepila
s ljepljivim ostacima tinte
Tehnički podaci
● Diskovi
Napomene o diskovima
● Prije
reprodukcije obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
● Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala
(npr. benzen, razrjeđivač), sredstva za čišćenje
ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
● Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u
automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
● Uređaj
nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i
kad je isključen.
● Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete
mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom
nemojte povlačiti žicu kabela.
● Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
● Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
● Uređaj
nemojte postavljati u kosi položaj ili
na mjesta koja su iznimno topla, hladna, prašnjava, zaprljana. vlažna, zagušljiva, podložna
vibracijama i izložena suncu/jakom svjetlu.
● Budite pažljivi kad postavljate zvučnike na
posebno obrađene površine (npr. voskom,
uljem ili sredstvom za poliranje) jer može
doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
● Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u
topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na
jako vlažnome mjestu, na leći unutar CD
uređaja se može stvoriti vlaga. Ako se to
dogodi, uređaj neće raditi ispravno. Izvadite
CD diskove i ostavite uređaj uključenim oko
sat vremena dok vlaga ne ispari.
O zagrijavanju
● Iako
se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije
kvar.
● Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo
slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se ono
može jako zagrijati.
● Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Pojaalo
CMT-SPZ70
DIN izlazna snaga (nominalna): 60 + 60 W (4 Ω na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 75 + 75 W (4 Ω na
1 kHz, 10% THD)
Izlazna snaga zvuka (referentna): 75 + 75 W (4 Ω na 1 kHz,
10% THD)
Ulazi
AUDIO IN: Osjetljivost 250 mV, impedancija 47 kΩ
Izlazi
PHONES: Mogućnost priključenja slušalica impedancije 8 Ω
ili više
SPEAKER: Prihvaća impedanciju od 4 kΩ
CMT-SPZ50
DIN izlazna snaga (nominalna): 40 + 40 W (6 Ω na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
50 + 50 W (6 Ω na 1 kHz, 10% THD)
Sljedeće je izmjereno pri AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
DIN izlazna snaga (nominalna): 30 + 30 W (6 Ω na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna): 40 + 40 W (6 Ω na
1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN: Osjetljivost 250 mV, impedancija 47 kΩ
Izlazi
PHONES: Mogućnost priključenja slušalica impedancije 8 Ω
ili više
SPEAKER: Prihvaća impedanciju od 6 Ω
CD ureaj
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Laser
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlaz lasera*: Manje od 44,6 µW
* Mjereno na udaljenosti od 200 mm od površine leće otvora
blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz (±2 dB)
Valna duljina: 780 – 790 nm
Kasetofon
Sustav snimanja: 4-stazni 2-kanalni stereo
Frekvencijski odziv: 50 Hz – 13,000 Hz (±3 dB), uz uporabu
Sony TYPE I kaseta
Podrhtavanje i zavijanje: ±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tuner:
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner:
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antena: FM žičana
Antenski priključci: 75 Ω, nebalansirano
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM tuner:
Opseg ugađanja: 531 – 1602 kHz (korak od 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena, vanjski priključak
Antenski priključci: 75 Ω, nebalansirano
Međufrekvencija: 450 kHz
Zvunik
CMT-SPZ70
Sustav: Dvosistemski, bas-refleks
Uređaji:
Niskotonac: 13 cm, stožasti
Visokotonac: 4 cm, HDLD (High Density Layered
Diaphragm) visokotonac
Nominalna impedancija: 4 Ω
Dimenzije (š/v/d): Oko 163 T 280 T 262 mm
Masa: Oko 2,7 kg neto po zvučniku
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen
pa se slika na TV prijemniku može izobličiti. U
tom slučaju isključite TV i nakon 15 - 30 min.
ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od
TV prijemnika.
CMT-SPZ50
Sustav: Dvosistemski, bas-refleks
Uređaji:
Niskotonac: 12 cm, stožasti
Visokotonac: 4 cm, stožasti
Nominalna impedancija: 6 Ω
Dimenzije (š/v/d): Oko 163 T 280 T 220 mm
Masa: Oko 2,3 kg neto po zvučniku
Čišćenje kućišta
Openito
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u
otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite
abrazivna sredstva, praškove ili otapala, kao
npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Napajanje
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Podesivo izbornikom napona
Potrošnja
CMT-SPZ70: 45 W,
CMT-SPZ50: 40 W
Za zaštitu kasete od slučajnog
brisanja ili presnimavanja
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):
Oko 180 T 280 T 338 mm
Masa (bez zvučnika): Oko 4,1 kg
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog
brisanja, odlomite plastične graničnike na
strani A ili B kao na slici.
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1)/R6 baterije (veličina
AA)/AM okvirna antena (1)/FM žična antena (1)
Odlomite
graničnik
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog
upozorenja.
●
●
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
●
● Audio
CD
● CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
Pri uporabi kaseta duljih od 90 min.
● CD-ROM
● CD-R/CD-RW
diskovi koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili
multisession
● CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni
pomoću funkcije "closing the session"
● CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni na
nekompatibilnom snimaču.
● CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno
finalizirani.
● Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
● Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
● Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice
Ne savjetujemo uporabu takvih kaseta, osim za
dugotrajno kontinuirano snimanje ili reprodukciju.
Čišćenje magnetskih glava
Koristite komercijalno nabavljive suhe ili
mokre kasete za čišćenje nakon svakih 10 sati
uporabe, prije snimanja važnog materijala ili
nakon reprodukcije starih kaseta. Zaprljane
magnetske glave mogu prouzročiti smanjenje
kvalitete zvuka ili nemogućnost snimanja/
reprodukcije. Podrobnije podatke potražite u
uputama koje se isporučuju uz kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze
u dodir s vrpcom. Za to se poslužite kasetama
za demagnetiziranje (opcija). Podrobnije
podatke potražite u uputama koje se isporučuju
uz kasete za demagnetiziranje.
●
Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni
u određenim otisnutim programskim pločama.
Za lemljenje određenih dijelova je korišten
bezolovni lem.
Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni
u kućištima.
Download PDF

advertising