Sony CMT-V10iP Operating instructions

Sony CMT-V10iP Operating instructions
4-423-934-71 (1) (CR)
Mjesto kontrola
Radnje
Uređaj (gornja strana)
Daljinski upravljač
Upotreba daljinskog upravljača
Uklonite poklopac pretinca za baterije, a zatim umetnite
dvije priložene baterije R6 (veličina AA), tako da je pol 
prema naprijed kako bi smjer odgovarao dolje prikazanim
polovima.
Micro HI-FI
Sustav komponenti
Reproduciranje CD/MP3 diska
1 Odaberite funkciju CD-a.
Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom upravljaču
ili uzastopno pritišćite gumb FUNCTION  na uređaju.
2 Otvorite vrata CD-a.
 (Otvaranje/zatvaranje) 
 Ploča zaslona
Kada uključite uređaj, na ploči zaslona automatski se pojavljuje status postavki.
Kada sustav prijeđe u stanje mirovanja, status postavki nestaje s ploče zaslona.
©2012 Sony Corporation
 U uobičajenim uvjetima upotrebe baterije bi trebale trajati oko
6 mjeseci.
 Ne upotrebljavajte istovremeno stare i nove baterije, kao ni različite
vrste baterija.
 Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme,
uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
Senzor za daljinski upravljač
Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom upravljaču
ili uzastopno pritišćite gumb FUNCTION  na uređaju.
2 Odaberite način reprodukcije.
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, pritisnite PLAY
MODE  nekoliko puta dok se ne prikaže "PGM".
3 Odaberite mapu (samo MP3 disk).
Indikator daljinskog upravljača
+/  nekoliko puta da biste odabrali
Pritisnite
željenu mapu.
3 Postavite disk.
CMT-V10iP
Odlaganje rabljenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara,
ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je
polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač adaptera za izmjeničnu struju
upotrebljava za isključivanje adaptera iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje adaptera, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost, vatra
ili slično.
Adapter izmjenične struje nije isključen iz struje sve dok
je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
Pločica s nazivom smještena je na donjem vanjskom
dijelu uređaja i na površini adaptera izmjenične struje.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem
povećava rizik oštećenja očiju.
Ovaj je uređaj klasificiran
kao laserski proizvod
Klase 1. Ta se oznaka
nalazi u donjem dijelu
s vanjske strane uređaja.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvođač je ovog proizvoda Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokijo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni je zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Informacije o servisu ili
jamstvu potražite na adresama navedenim u posebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava
da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač
Pritisnite središnji dio diska s dva prsta dok disk ne
legne na mjesto.
Postavite disk s označenom stranom
okrenutom prema naprijed.
Vratašca CD-a
(Odjeljak za CD)
Samo Europa
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se
baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao
kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterija.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili
razloga integriteta podataka zahtijevaju trajnu povezanost
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste osigurali da se s baterijom
ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i
elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako
sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Priključnica za iPod/iPhone
 Indikator daljinskog upravljača
Svijetli žuto kada uređaj primi signal iz daljinskog upravljača.
 U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije
daljinskog upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi i
s pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.
 Funkcije SLEEP i TIMER MENU koje su na daljinskom
upravljaču označene ružičastom bojom mogu se
aktivirati gumbom SHIFT . Ako želite upotrijebiti
funkcije SLEEP ili TIMER MENU, pritisnite i držite
gumb SHIFT  i pritisnite gumb SLEEP  ili TIMER
MENU . Ako bilo koji od ova dva gumba pritisnete
bez gumba SHIFT , sustav će uključiti funkcije BASS
BOOST ili SOUND EFFECT.
5 Započnite reprodukciju.
Na daljinskom pritisnite   ili pritisnite  
na uređaju.
Izbacivanje diska
Na uređaju pritisnite  (Open/Close)  i izvadite disk
tako da podignete rub diska dok istodobno držite prst na
središnjoj osi.
Početak rada
Upotreba uređaja iPod/iPhone
Postavljanje sata
1 Otvorite priključnu stanicu tako da pritisnete
1 Pritisnite   da biste uključili sustav.
2 Pritisnite i držite gumb SHIFT  i TIMER MENU 
da biste odabrali način postavljanja sata.
3
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava.
Ako treperi "PLAY SET", uzastopno pritišćite /
 da biste odabrali "CLOCK", a zatim pritisnite
(unos) .
Uzastopno pritišćite /  da biste postavili sat,
(unos) .
a zatim pritisnite
4 Koristite isti postupak za namještanje minuta.
Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji
su usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju glazbene
diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava.
Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom
proizvodu.
Napomena
Postavke sata vraćaju se na početne nakon odspajanja kabela za
napajanje ili u slučaju nestanka struje.
Prikaz sata kad je sustav isključen
Priključna stanica
Obavijest o licencama i zaštitnim
znakovima
2 Postavite uređaj iPod/iPhone.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti
imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni
znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim državama.
 Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju
je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
 Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi
vlasništvo su svojih vlasnika. U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake i .
Pritisnite DISPLAY . Sat se prikazuje otprilike
8 sekundi.
 Sustav će automatski zatvoriti vrata CD-a  ako prođe nekoliko
minuta bez ikakvih radnji na CD-u dok su vratašca otvorena.
 Ne stavljajte disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvijezde). Takav disk može zapeti u uređaju i uzrokovati
nepopravljivu štetu.
 Ako pritisnete /  dok su vratašca CD-a otvorena, sustav će ih
automatski zatvoriti.
 Ne koristite se diskovima koji imaju ljepljivu vrpcu ili ostatke ljepila
jer to može uzrokovati kvar.
 Kad izbacite disk, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu.
Druge radnje
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape na
MP3 disku
Odabir pjesme
ili datoteke
Pronalaženje
mjesta u pjesmi
ili datoteci
Pritisnite
  (ili   na uređaju). Da biste
ponovno pokrenuli reprodukciju,
ponovno pritisnite gumb.
 .
+/ .
/ // .
Držite pritisnut gumb / 
(ili /  na uređaju) tijekom
reprodukcije, a zatim otpustite gumb
na željenom mjestu.
REPEAT  više puta dok se ne
prikaže " " ili " 1".
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Izbacivanje diska   na uređaju.
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE  nekoliko puta dok se uređaj za
reprodukciju ne zaustavi. Možete odabrati način uobičajene
reprodukcije ("Normal" ili "FLDR" za sve MP3 datoteke
u mapi na disku), nasumične reprodukcije ("SHUF" ili
"FLDR SHUF*" za nasumičnu reprodukciju mape) ili
reprodukcije programa ("PGM").
* Prilikom reprodukcije CD-DA (audio) diska način reprodukcije
FLDR (SHUF) (nasumično unutar mape) vrši istu radnju kao i način
(SHUF) (nasumično).
 Za adapter za izmjeničnu struju
 AM antena u obliku petlje
 FM antenski kabel (izvlači se vodoravno).
™®
 Napajanje (DC IN 9,5 V)
 Antene
1 Adapter za izmjeničnu struju priključite u uređaj.
2 Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu
Pronađite lokaciju i smjer koji omogućuju dobar prijem
i postavite AM antenu.
Vodite računa da je antena udaljena od kabela za
napajanje kako biste izbjegli šumove u prijemu.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
 " " označava da će se sve pjesme ili datoteke ponavljati dok ne
zaustavite reprodukciju.
 " 1" označava da će se pojedinačna pjesma ili datoteka ponavljati
dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o načinu nasumične reprodukcije
 Priključak AUDIO IN
 Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "SHUF", sustav
nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme ili datoteke na
disku. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "FLDR
SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme
ili datoteke u odabranoj mapi.
 Ako isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije
("SHUF" ili "FLDR SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća
se u normalni način reprodukcije ("FLDR").
Priključite vanjsku audio komponentu.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
utičnicu.
 da biste unijeli odabranu pjesmu ili
Pritisnite
datoteku.
"--.--" prikazuje se ako ukupno vrijeme reprodukcije
premaši 100 minuta za CD ili ako programirate MP3
datoteke.
6 Ponovite korake od 3 do 5 da biste programirali
dodatne pjesme ili datoteke, a najviše 25 pjesama
ili datoteka.
7 Da biste reproducirali programirane pjesme ili
datoteke, pritisnite   (ili   na uređaju).
Program je dostupan dok ne uklonite disk iz utora
za disk  ili ne isključite kabel za napajanje.
Da biste ponovno reproducirali isti program, pritisnite
  (ili   na uređaju).
Poništavanje programirane reprodukcije
Napomene
sredinu priključne stanice.
Pritisnite /  nekoliko puta dok se ne
prikaže željeni broj pjesme ili datoteke.
5 Programirajte odabranu pjesmu ili datoteku.
Na uređaju pritisnite  (Open/Close) .
Prikazuje se "READING".
DualDisc dvostrani je disk na kojem je DVD materijal
snimljen na jednoj, a digitalni audio materijal na drugoj
strani. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom
nije sukladna Compact Disc (CD) standardu, ne jamčimo
reprodukciju na ovom proizvodu.
4 Odaberite željeni broj pjesme ili datoteke.
Odabrani broj pjesme
Ukupno preostalo
ili datoteke
vrijeme reprodukcije
Ukupno vrijeme reprodukcije programiranih pjesama
ili datoteka, uključujući odabrane pjesme ili datoteke,
prikazuje se na desnoj strani zaslona.
4 Zatvorite vratašca CD-a.
Napomena o DualDisc diskovima
Stvaranje vlastitog programa
(reprodukcija programa)
1 Odaberite funkciju CD-a.
Upute za korištenje daljinskog upravljača
Uređaj (prednja strana)
Da biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne stavljajte na uređaj otvorene izvore
vatre kao što su upaljene svijeće.
* To obuhvaća mape u kojima nema MP3 datoteka ili drugih datoteka.
Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji od stvarnog
broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
Na uređaju pritisnite  (Open/Close) .
CR Upute za upotrebu
UPOZORENJE
 Maksimalni broj:
255* mapa (uključujući korijensku mapu)
512 MP3 datoteka
512 MP3 datoteka u jednoj mapi
9 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)
 Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera
za MP3 šifriranje/pisanje, uređajima za snimanje i medijima za
snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti šum,
reprodukcija može biti isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
 Ne spremajte ostale vrste pjesama ili datoteka, kao ni bespotrebne
mape na disk koji sadrži MP3 datoteke.
 Mape u kojima nema MP3 datoteka preskaču se.
 Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke samo s nastavkom ".mp3".
 Čak i ako naziv datoteke ima datotečni nastavak “.mp3”, a stvarna
se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke može prouzročiti
veliki šum koji može oštetiti sustav.
Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, pritisnite
PLAY MODE  nekoliko puta dok se "PGM" ne
prestane prikazivati.
Brisanje zadnje pjesme ili datoteke programa
Pritisnite CLEAR  dok se reprodukcija ne zaustavi.
Slušanje radija
1 Odaberite funkciju TUNER.
Pritisnite nekoliko puta gumb TUNER FM/AM
FUNCTION  na daljinskom upravljaču ili nekoliko
puta pritisnite gumb FUNCTION  na uređaju.
2 Izvršite namještanje.
Za automatsko traženje
Pritisnite TUNING MODE  nekoliko puta dok
se ne prikaže "AUTO", a zatim pritisnite +/ .
Traženje će se automatski zaustaviti kad je stanica
podešena, a na zaslonu će zasvijetliti "TUNED"
i "STEREO" (samo za stereoprograme).
Ako na zaslonu ne zasvijetli "TUNED", a traženje se
ne zaustavi, pritisnite   da biste zaustavili traženje,
a zatim izvedite ručno podešavanje (u nastavku).
Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS usluge,
emitirani sadržaj prikazuje informacije kao što su
naziv usluge ili naziv stanice.
Za ručno podešavanje
Pritisnite TUNING MODE  nekoliko puta dok
se ne prikaže "MANUAL", a zatim pritisnite +/ 
nekoliko puta da biste postavili stanicu.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereostanice, pritisnite FM
MODE  nekoliko puta dok se ne prikaže "MONO" da biste isključili
stereoprijam.
Memoriranje radijskih stanica
1 Namjestite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY  da biste odabrali način
memoriranja tunera.
Memorirani broj
3 Pritisnite +/  or ///  nekoliko puta da
biste odabrali željeni memorirani broj.
Ako je odabranom memoriranom broju već
dodijeljena druga stanica, tu će stanicu zamijeniti
nova stanica.
4 Pritisnite  da biste pohranili stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste pohranili ostale
stanice.
Može se memorirati najviše 20 FM i 10 AM stanica.
Prebacivanje na memoriranu radijsku stanicu
Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem od 1
do 6, možete se prebaciti na nju jednostavnim pritiskom
na TUNER MEMORY NUMBER (1 do 6) , ako je
funkcija sustava postavljena na AM ili FM.
Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem 7 ili
višim, pritisnite TUNING MODE  nekoliko puta
dok se ne prikaže "PRESET", a zatim pritisnite +/ 
nekoliko puta da biste odabrali željeni memorirani broj.
Reprodukcija s uređaja iPod/
iPhone/iPad
1 Odaberite funkciju iPod.
Pritisnite iPod FUNCTION  na daljinskom upravljaču ili
nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION  na uređaju.
2 Postavite uređaj iPod/iPhone.
3 Započnite reprodukciju.
Na daljinskom pritisnite   ili pritisnite  
na uređaju.
Upravljanje uređajem iPod/iPhone
Radnja
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite
 /  (ili   na
uređaju).
Pauziranje
 .
Odaberite pjesmu ili
/ . Da biste brzo
poglavlje audio knjige/
pregledali zapis unatrag ili
podcasta
unaprijed, pritisnite i držite gumb.
Traženje određenog mjesta Držite gumb /  za
u pjesmi ili poglavlju audio vrijeme reprodukcije i otpustite
knjige / podcasta
ga u željenom trenutku.
Odabir željene stavke
.
Kretanje kroz izbornike
iPod uređaja
Povratak na prethodni
izbornik ili odabir
izbornika
Odabir nasumične
reprodukcije ili
programirane reprodukcije
Odabir ponavljanja
reprodukcije
/ .
TOOL MENU /RETURN .
PLAY MODE .
REPEAT  više puta.
Upotreba sustava kao punjača baterija
Sustavom se možete koristiti kao punjačem baterije za
iPod/iPhone kad je sustav uključen ili isključen.
Da biste vidjeli puni li se iPod/iPhone/iPad, provjerite
ikonu baterije na njemu. U poglavlju "Specifikacije" pod
"Odjeljak uređaja iPod/iPhone" potražite popis modela
uređaja iPod/iPhone kompatibilnih s ovim sustavom.
Prekid punjenja iPod i iPhone uređaja
Uklonite iPhone/iPod.
Napomena o punjenju uređaja iPod/iPhone
Ako je sustav uključen, a odabrana je USB funkcija, ne može se puniti
iPod/iPhone.
Napomene
 Radne karakteristike sustava mogu varirati, ovisno o specifikacijama
iPod ili iPhone uređaja.
 Prilikom postavljanja uređaja iPod/iPhone pazite da je pod istim
kutom kao priključnica za iPod/iPhone i ne zakrećite ga niti
pomičite naprijed-natrag da bi se spriječilo oštećenje priključnice.
 Ne nosite sustav dok je na njega priključen iPod ili iPhone.
U protivnom može doći do kvara.
 Prilikom postavljanja ili uklanjanja uređaja iPod/iPhone držite
sustav jednom rukom i pazite da slučajno ne pritisnete kontrole na
uređaju iPod/iPhone.
 Informacije o upotrebi uređaja iPod/iPhone potražite u korisničkom
priručniku za iPod/iPhone.
 Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u slučaju da su podaci snimljeni
na uređaju iPod ili iPhone izgube ili oštete tijekom upotrebe uređaja
priključenog na ovaj sustav.
Radnja
Traženje
određenog mjesta
u datoteci
Pritisnite
Držite pritisnut gumb /
 ili /  (ili /  na
uređaju) tijekom reprodukcije, a
zatim otpustite gumb na željenom
mjestu.
Odabir ponavljanja REPEAT  više puta dok se ne
reprodukcije
prikaže " " ili " 1".
1
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke sustav može
nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.
*2 Nastavljanje reprodukcije vraća se na najgornju mapu.
Pritisnite PLAY MODE  nekoliko puta dok se uređaj
za reprodukciju ne zaustavi. Možete odabrati način
uobičajene reprodukcije (reprodukcija svih datoteka na
USB uređaju prikazanim redoslijedom), reprodukcije
mape ("FLDR" za sve datoteke u navedenoj mapi na
USB uređaju) ili nasumične reprodukcije ("SHUF" ili
"FLDR SHUF" za nasumičnu reprodukciju mape) ili
programiranu reprodukciju ("PGM").
Napomena o načinu reprodukcije
Kad isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije ("SHUF")
briše se, a način reprodukcije vraća se u način uobičajene reprodukcije.
Napomene o načinu nasumične reprodukcije
 Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "SHUF", sustav
nasumičnim redoslijedom reproducira sve audio datoteke na USB
uređaju. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "FLDR
SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve audio
datoteke u odabranoj mapi.
Ako isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije
("SHUF" ili "FLDR SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća
se u normalni način reprodukcije ("FLDR").
 Ako odaberete " " kad je sustav u načinu uobičajene reprodukcije,
sustav ponavlja reprodukciju svih audiodatoteka na USB uređaju
dok ne zaustavite reprodukciju. Ako odaberete " " kad je sustav
u načinu reprodukcije mape, sustav ponavlja reprodukciju svih
audio datoteka u odabranoj mapi dok ne zaustavite reprodukciju.
 Ako odaberete " 1", sustav kontinuirano reproducira odabranu
datoteku dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene
 Redoslijed reprodukcije na sustavu može se razlikovati od redoslijeda
reprodukcije na priključenom digitalnom uređaju za reprodukciju.
 Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sustav.
Uklanjanjem USB uređaja dok je sustav uključen mogu se oštetiti
podaci na USB uređaju.
 Ako je priključivanje potrebno provesti korištenjem USB kabela,
priključite USB kabel koji je bio priložen uz USB uređaj i spojite
se. Pojedinosti o načinu rada potražite u priručniku za korištenje
priloženom uz USB uređaj koji želite spojiti.
 Može proći neko vrijeme prije nego što se prikaže poruka
"READING", ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
 Sustav ne podržava USB koncentrator. USB uređaj ne povezujte
putem USB koncentratora.
 Kad umetnete USB uređaj, sustav čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima previše mapa ili datoteka, za čitanje USB
uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
 Kod nekih priključenih USB uređaja sustav može kasniti u
izvršavanju određene radnje.
 Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za
šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno
kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu
prouzročiti šum, njihova reprodukcija može biti isprekidana ili se
možda uopće neće moći pokrenuti.
 Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju
u sljedećim slučajevima:
ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999
ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju prekoračuje 3000
ako je ukupni broj mapa na USB uređaju veći od 1000 (uključujući
mapu "ROOT" i prazne mape).
Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa. Ne
spremajte ostale vrste datoteka ili bespotrebne mape na USB uređaj
koji sadrži audio datoteke.
 Sustav može reproducirati samo 9 razina mapa (uključujući mapu
"ROOT").
 Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni USB
uređaj raspolaže.
 Mape u kojima nema audio datoteka se preskaču.
 Audio formati koje podržava sustav su:
MP3: datotečni nastavak ".mp3"
WMA: datotečni nastavak ".wma"
Imajte na umu da čak i ako je u nazivu datoteke sadržan ispravan
datotečni nastavak, ako se sama datoteka razlikuje, sustav može
prouzročiti šumove ili može doći do kvara na sustavu.
Upotreba sustava kao punjača baterija
Ako je sustav uključen, možete ga koristiti kao punjač
baterija za USB uređaje s mogućnošću ponovnog punjenja.
Audio format koji se može reproducirati na ovom sustavu
je MP3*/WMA*.
* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management)
Kada je priključen iPod/iPhone, pritisnite USB FUNCTION
 na daljinskom upravljaču ili više puta pritisnite
FUNCTION  na uređaju da biste odabrali USB funkciju.
1 Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb
FUNCTION  na uređaju.
2 Priključite USB uređaj na
3 Započnite reprodukciju.
(USB) ulaz .
Na daljinskom pritisnite   ili pritisnite 
na uređaju.
Druge radnje
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
Odabir datoteke
Pritisnite
  (ili   na uređaju). Da
biste ponovno pokrenuli reprodukciju,
ponovno pritisnite gumb.
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite gumb 
*1 (ili   na uređaju). Za
poništavanje nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite   *2.
+/  više puta.
/ // .
Prekidanje punjenja USB uređaja
Uklonite USB uređaj.
Napomene u vezi s punjenjem USB uređaja
 Ne možete istovremeno puniti iPod/iPhone uređaj i USB uređaj.
Da biste punili USB uređaj dok je priključen uređaj iPod/iPhone,
odaberite USB funkciju. Ako nije priključen iPod/iPhone, USB uređaj
možete puniti s pomoću bilo koje funkcije osim funkcije za iPod.
USB uređaj ne možete puniti dok je sustav isključen.
Upotreba dodatnih audio komponenti
1 Pripremite izvor zvuka.
Priključite dodatnu audio komponentu u priključak
AUDIO IN  na uređaju pomoću audio analognog
kabela (nije priložen).
2 Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME  .
3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite gumb AUDIO IN FUNCTION  na
daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite
gumb FUNCTION  na uređaju.
4 Započnite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju priključene komponente
i podesite jačinu zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako je jačina zvuka
priključene komponente preniska. Podesite jačinu zvuka komponente.
Pogledajte odjeljak "Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".
Pritisnite
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  više puta dok
se ne prikaže željeni zvučni efekt.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
zvučni efekti prikazuju se sljedećim
redoslijedom "ROCK"  "POP" 
"JAZZ"  "FLAT".
Ako je izvor zvuka postavljen na FM/AM stanicu za mjerač
vremena, sustav se automatski uključuje 15 sekundi prije
memoriranog vremena. Ako je izvor zvuka postavljen na
CD/USB, sustav se automatski uključuje 30 sekundi prije
memoriranog vremena. Ako je izvor zvuka postavljen na
iPod/iPhone, sustav se automatski uključuje 30 sekundi
prije memoriranog vremena.
Provjera postavki
1 Pritisnite i držite SHIFT  i TIMER MENU .
2 Pritisnite /  nekoliko puta da biste odabrali
"SELECT", a zatim pritisnite
.
3 Pritisnite /  nekoliko puta da biste odabrali
"PLAY SEL", a zatim pritisnite
.
Poništavanje brojača
Promjena zaslona
Radnja
Promjena informacija
na zaslonu1)
Promjena načina
prikaza (pogledajte
u nastavku.)
1)
Pritisnite
DISPLAY  više puta dok je sustav
uključen.
DISPLAY  više puta dok je sustav
isključen.
Na primjer, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili USB
uređaju, kao što su sljedeće:
CD-DA disk
preostalo vrijeme reprodukcije pjesme tijekom reprodukcije
ukupno preostalo vrijeme reprodukcije
MP3 disk/USB uređaj
naziv zapisa ili datoteke ("
naziv izvođača (" ")
naziv albuma ("
")
Napomene o ponavljanju reprodukcije
Reprodukcija datoteke s USB uređaja
Više informacija o kompatibilnim USB uređajima
potražite na web-mjestima navedenima u nastavku.
<http://support.sony-europe.com/>
Radnja
Podešavanje jačine
zvuka
Generiranje
dinamičnijeg zvuka
Postavljanje
zvučnog efekta
Promjena načina reprodukcije
Punjenje počinje ako je USB uređaj priključen na
(USB)
ulaz  kada nije priključen uređaj iPod/iPhone. Na zaslonu
USB uređaja prikazuje se status punjenja. Pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku USB uređaja.
ili datoteke preuzete s online glazbene trgovine ne može se reproducirati
na ovom sustavu. Ako pokušate reproducirati neku od tih datoteka,
sustav će reproducirati sljedeću nezaštićenu audio datoteku.
Podešavanje zvuka
")
Sustav nudi sljedeće načine rada zaslona.
Način rada zaslona
Način za uštedu
energije1)
Sat2)
Kada je sustav isključen
Zaslon je isključen da bi se uštedilo
na energiji. Brojač i sat i dalje rade.
Prikazuje se sat.
1)
Ne možete postaviti sat u načinu za štednju energije.
2)
Prikaz sata automatski prelazi u način za štednju energije nakon 8 sekundi.
Napomene o prikazanim informacijama
 Kada podaci sadrže znakove dvostrukih bajta, svaki će od tih
znakova zauzeti 2 bajta
 Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su sa "_"
 Ne može se prikazati:
ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku na MP3
disku ili MP3/WMA datoteku na USB uređaju
 Ne može se prikazati ispravno:
proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću
VBR-a (varijabilna brzina prijenosa)
nazivi mapa ili datoteka koji ne poštuju ISO9660 razinu 1, razinu 2
ili prošireni format Joliet.
 Može se prikazati:
ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je
odabran PGM način, a uređaj za reprodukciju zaustavljen)
preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku
preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (samo ako je
tijekom reprodukcije odabran način uobičajene reprodukcije)
informacije ID3 oznaka za MP3 datoteke kada se koriste ID3
oznake verzije 1 i verzije 2 (prikaz informacija ID3 oznake
verzije 2 ima prednost kada se za jednu MP3 datoteku koriste
ID3 oznake verzije 1 i verzije 2)
najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dopuštena velika slova
(A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika),
brojevi (0 do 9) i znakovi (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Upotreba mjerača
Sustav nudi dvije funkcije mjerača vremena. Ako koristite
oba, prednost ima tempirano isključivanje.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje:
utonite u san uz glazbu. Ova funkcija radi čak i ako sat
nije postavljen.
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim pritisnite SLEEP 
nekoliko puta.
Svaki put kad pritisnete SLEEP  i držite pritisnut
SHIFT  postavka vremena smanjuje se za 10 minuta,
od najviše 90 minuta do najmanje 10 minuta.
Da biste poništili mjerač vremena za automatsko
isključivanje, odaberite "OFF".
Mjerač vremena reprodukcije:
Možete se probuditi uz CD, FM/AM stanicu, iPod/
iPhone ili USB uređaj u memorirano vrijeme. Provjerite
jeste li postavili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME
+/  da biste podesili jačinu zvuka. Kao izvor
zvuka možete postaviti CD, iPod, USB, FM ili AM
funkciju.
Da biste pokrenuli reprodukciju određene pjesme na
CD-u, audio datoteke i radijske stanice, izradite vlastiti
program.
2 Odaberite način postavljanja mjerača vremena.
Pritisnite i držite SHIFT  i TIMER MENU .
3 Postavite mjerač vremena reprodukcije.
Pritisnite /  nekoliko puta da biste odabrali
.
"PLAY SET", a zatim pritisnite
4 Postavite vrijeme početka reprodukcije.
Pritisnite /  nekoliko puta da biste postavili
. Na gore navedeni način
sate, a zatim pritisnite
postavite i minute.
5 Na isti način kao u koraku 4 postavite vrijeme za
zaustavljanje reprodukcije.
6 Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite /  nekoliko puta dok se ne prikaže
.
željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite
7 Isključite sustav.
Pritisnite  . Sustav se automatski uključuje prije
memoriranog vremena.
Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme, mjerač
vremena reprodukcije neće se pokrenuti. Ne upravljajte
sustavom od uključenja sustava pa do vremena početka
reprodukcije.
Ponovite isti postupak kao gore dok se u koraku 3 ne
.
prikaže "OFF", a zatim pritisnite
Promjena postavki
Ponovno započnite od 1. koraka.
Napomene
 Ako odaberete USB uređaj kao mjerač vremena, a na tom uređaju
imate velik broj datoteka i mapa, potrebno je neko vrijeme za čitanje
podataka, što uzrokuje malo kašnjenje prije početka reprodukcije
kao reakcije na mjerač vremena.
 Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na
FM/AM stanicu podešenu automatskim ili ručnim podešavanjem,
ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača
vremena reprodukcije, promijenit će se i postavka radijske stanice
za mjerač vremena reprodukcije.
 Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen
na memoriranu FM/AM stanicu, podešavanje radijske stanice za
mjerač vremena reprodukcije postavljeno je na ono što ste zadali.
Čak i ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača
vremena reprodukcije, postavka radijske stanice za mjerač vremena
reprodukcije neće se promijeniti.
Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja
 Provjerite da iPod/iPhone uređaj ne reproducira prilikom upotrebe
mjerača vremena reprodukcije.
 Mjerač vremena reprodukcije možda se neće moći uključiti ovisno
o statusu spojenog iPod/iPhone uređaja.
Savjet
Postavka mjerača vremena reprodukcije ostaje uključena sve dok je
ručno ne poništite, a postavka sata nije dovršena.
Rješavanje problema
1 Provjerite je li kabel za napajanje ispravno priključen.
2 Pronađite problem na kontrolnom popisu u nastavku,
a zatim poduzmite navedenu radnju za ispravljanje
problema.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
 Je li kabel za napajanje ispravno priključen?
Sustav je neočekivano prešao u stanje mirovanja.
 Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi u
stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili
nepostojanja izlaza audio signala. Pogledajte odjeljak
"Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".
Postavka sata ili radnja mjerača vremena
reprodukcije neočekivano je poništena.
 Nakon otprilike minute neaktivnosti postavka sata ili
postavka mjerača vremena reprodukcije automatski se
poništava. Ponovite postupak od početka.
Nema zvuka.
 Pritisnite VOLUME +  da biste pojačali jačinu zvuka.
 Provjerite jesu li dodatne audio komponente ispravno
priključene.
 Provjerite je li funkcija postavljena na AUDIO IN.
 Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
 Postavljena postaja možda je privremeno prestala
s emitiranjem.
Glasno zujanje ili šum.
 Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
 Postavite filtar protiv smetnji (nije priložen) na strujni
kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača
i senzora  na uređaju i postavite ga što dalje od
fluorescentnog svjetla.
 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog
upravljača .
 Približite daljinski upravljač sustavu.
CD/MP3 disk
Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.
 Obrišite disk i pokušajte ponovno.
 Premjestite sustav na mjesto gdje nema vibracija (na
primjer, na vrh stabilnog stalka).
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Vratite se u uobičajenu reprodukciju tako da pritisnete
PLAY MODE  više puta dok se ne prestane
prikazivati "PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
 Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme potrebno
za početak reprodukcije:
 disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa
 disk koji ima velik broj mapa
Pogrešan prikaz.
 Možda su na CD-DA, MP3 disku pohranjeni neispravni
podaci. Ponovite prijenos datoteka.
 Kôdovi znakova koje sustav može prikazati:
 velika slova (A do Z)
 mala slova (a do z) (mala slova bit će prikazana kao
velika slova)
 brojke (0 do 9)
 simboli (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_"
iPod/iPhone
Nema zvuka.
 Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
 Provjerite reproducira li iPhone/iPod uređaj glazbu.
 Provjerite je li iPod ili iPhone uređaj ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte iPod ili
iPhone uređaj prije korištenja sa sustavom.
 Prilagodite glasnoću.
Zvuk je izobličen.
 Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
 Smanjite glasnoću.
 Postavku "EQ" na uređaju iPod/iPhone postavite na
"Off " ili "Flat".
iPod/iPhone uređaj ne radi.
 Isključite sve ostale iOS aplikacije aktivne na iPod/
iPhone uređaju. Pojedinosti potražite u priručniku za
rad isporučenom s iPod/iPhone uređajem.
 Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
 Provjerite je li iPod ili iPhone uređaj ažuriran
najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte iPod ili
iPhone uređaj prije korištenja sa sustavom.
 Budući da se upravljanje sustavom razlikuje od upravljanja
iPod ili iPhone uređajem, uređajima iPod i iPhone možda
nećete moći upravljati gumbima na daljinskom upravljaču
ili uređaju. U ovom slučaju koristite se upravljačkim
gumbima na uređaju iPod ili iPhone.
Nije moguće napuniti iPod/iPhone uređaj.
 Provjerite je li iPhone/iPod uređaj dobro priključen.
 Provjerite da na sustavu nije uključena USB funkcija. iPod/
iPhone ne može se puniti ako je uključena USB funkcija.
 iPod/iPhone ne možete puniti ni ako priključite USB kabel
koji ste dobili uz njega u USB priključnicu na sustavu.
Glasnoća zvona na uređaju iPhone se ne mijenja.
 Prilagodite glasnoću zvona pomoću kontrola na
uređaju iPhone.
USB uređaj
Spojeni iPod/iPhone uređaj ili USB uređaj ne puni
se kada su oba uređaja spojena istovremeno.
 Ne možete istovremeno puniti iPod/iPhone uređaj i USB
uređaj. Da biste punili USB uređaj, odaberite USB funkciju.
Koristite li podržani USB uređaj?
 Ako priključite USB uređaj koji nije podržan, može
doći do sljedećih problema. Na web-mjestima provjerite
informacije o kompatibilnim USB uređajima navedenima
u "Reproduciranje datoteke s USB uređaja".
 USB uređaj nije prepoznat
 nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovom sustavu
 reprodukcija nije moguća
 zvuk je isprekidan
 čuje se šum
 zvuk je izobličen
Nema zvuka.
 USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite sustav
i ponovno priključite USB uređaj.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Upotrebljavate USB uređaj koji nije podržan. Više
informacija potražite na web-mjestima o kompatibilnim
USB uređajima.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj i uključite
sustav.
 Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom postupka prijenosa.
Izbrišite datoteku i pokušajte je ponovno prenijeti.
 Prilikom kodiranja audio datoteka upotrijebljena je niska
brzina prijenosa u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteke s visokom brzinom prijenosa u bitovima.
"READING" je prikazano dulje vrijeme ili je
potrebno dulje vrijeme za početak reprodukcije.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim slučajevima:
 na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka
 struktura datoteka iznimno je složena
 kapacitet memorije prevelik je
 unutarnja je memorija fragmentirana
Pogrešan prikaz.
 Možda su na USB uređaju pohranjeni neispravni
podaci. Ponovite prijenos datoteka.
 Kôdovi znakova koje sustav može prikazati:
 velika slova (A do Z)
 mala slova (a do z) (mala slova bit će prikazana kao
velika slova)
 brojke (0 do 9)
 simboli (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_"
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Više informacija potražite na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte upute za rad
priložene uz USB uređaj kako biste riješili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj
i uključite sustav.
 Više informacija potražite na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima.
Reprodukcija ne započinje od prve datoteke.
 Način reprodukcije postavite na normalnu reprodukciju.
Nije moguće reproducirati zvučnu datoteku.
 Nije moguće reproducirati MP3 datoteke u formatu
MP3 PRO.
 WMA datoteke u formatu Windows Media Audio
Lossless i Professional nije moguće reproducirati.
 Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
 U slučaju da na USB uređaju postoji više particija koje
se koriste, datoteke se možda neće reproducirati.
 Sustav može reproducirati 9 razina mapa.
 Datoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama i slično
nije moguće reproducirati.
 Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom
autorskih prava (Digital Right Management, DRM).
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda
ne podržavaju sve FAT datotečne sustave. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad USB uređaja ili se obratite proizvođaču.
Tuner
Jako zujanje ili šum ili nije moguć prijam stanica.
("TUNED" ili "STEREO" treperi na zaslonu.)
 Ispravno spojite antenu.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem i ponovno postavite antenu.
 Pazite da su antene udaljene od kabela za napajanje
kako biste izbjegli šumove u prijamu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Istovremeno se čuje nekoliko stanica.
 Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem i ponovno postavite antenu.
 Povežite antenske kabele pomoću kvačica za kabele
dostupnih u trgovinama te prilagodite duljinu kabela.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (audiopodaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW osim onih snimljenih u formatu
glazbenog CD-a ili MP3 formatu u skladu sa
standardom ISO9660 razine 1/razine 2, Joliet
 CD-R/CD-RW slabe kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW
koji je izgreban ili prljav ili CD-R/CD-RW snimljen
pomoću nekompatibilnog uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio
Layer 3 (MP3) datoteke
 Diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvijezde)
 Diskovi na koje je pričvršćena ljepljiva vrpca, papir ili
naljepnica
 Posuđeni ili rabljeni diskovi s naljepnicama kod kojih
ljepilo izviruje izvan naljepnice
 Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom koja je
ljepljiva na dodir.
Vraćanje tvorničkih postavki
Napomene o diskovima
Ako sustav i dalje ispravno ne radi, vratite ga na
tvorničke postavke.
Sustav možete vratiti na tvornički zadane postavke
pomoću gumba na uređaju.
 Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od sredine
prema van.
 Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su benzin
i razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na tržištu
ili antistatički raspršivači namijenjeni za gramofonske
ploče.
 Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka
i ne ostavljajte ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
1 Odspojite i ponovno priključite kabel za napajanje,
a zatim uključite sustav.
2 Pritisnite i držite   i /  na uređaju dok
se na zaslonu ne prikaže "RESET".
Izbrisane su sve korisnički konfigurirane postavke
kao što su memorirane radijske postavke, mjerač
vremena i sat.
Isključivanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti
Ovaj je sustav opremljen funkcijom Automatsko stanje
pripravnosti Pomoću te funkcije sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala.
Funkcija automatskog stanja pripravnosti uključena
je prema zadanim postavkama.
Koristite se gumbima na uređaju da biste isključili
funkciju automatskog stanja pripravnosti.
Pritisnite i držite   dok je sustav uključen
sve dok se ne prikaže "AUTO. STBY OFF".
Da biste uključili funkciju, ponovite postupak
dok se ne prikaže "AUTO. STBY ON".
Napomene
 "AUTO. STBY" prikazuje se na zaslonu na 2 minute prije prelaska
sustava u stanje pripravnosti.
 Funkcija Automatsko stanje pripravnosti nije valjana za funkciju
tunera (FM/AM), čak i ako ste je omogućili.
 Sustav možda neće ući u stanje pripravnosti u sljedećim slučajevima:
prilikom otkrivanja audio signala
tijekom reprodukcije pjesama ili audio datoteka
dok se izvodi memorirani mjerač vremena za automatsko
isključivanje ili mjerač vremena reprodukcije
 U sljedećim slučajevima sustav ponovno odbrojava vrijeme dok
ne prijeđe u stanje pripravnosti, čak i ako je omogućena funkcija
automatskog stanja pripravnosti:
ako je priključen iPod/iPhone ili USB uređaj
ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili uređaju
kada je uključen memorirani mjerač vremena reprodukcije ili
mjerač vremena za automatsko isključivanje
O sigurnosti
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice ako ga
ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
odspajanja kabela sustava iz struje uvijek ga primite
za utikač. Nikada ne vucite za sam kabel.
 Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina,
isključite uređaj iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
 Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
 Sustav nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjesta
koja su jako topla, hladna, prašnjava, zaprljana, vlažna,
nedovoljno prozračena ili izložena vibracijama, izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili drugim jarkim izvorima svjetlosti.
 Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na
posebno tretirane površine (na primjer, ulaštene,
nauljene, polirane površine) jer mogu nastati mrlje
ili oštećenja boje na površini.
 Ako sustav unesete s hladnog na toplo mjesto ili
ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se
može kondenzirati na lećama unutar CD uređaja za
reprodukciju i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju
uklonite disk i ostavite sustav uključen približno pola
sata dok vlaga ne ishlapi.
O stvaranju topline
 Zagrijavanje uređaja tijekom rada normalno je i nije
razlog za brigu.
 Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme
upotrebljavali pri velikoj glasnoći jer se može zagrijati.
 Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Poruke
CANNOT PLAY: umetnuli ste disk koji se ne može
reproducirati na ovom sustavu.
COMPLETE: memorirana operacija normalno je završila.
DEVICE ERROR: nepredvidljiva situacija (ili je priključen
nepoznat uređaj).
FULL: pokušali ste programirati više od 25 pjesama ili
datoteka (koraka).
NO DEVICE: USB uređaj nije priključen ili je priključeni
USB uređaj uklonjen.
NO DISC: u playeru nema diska ili je umetnut disk koji
se ne može reproducirati.
No MEMORY: u USB koncentrator priključen na sustav
nije uključen uređaj za pohranu.
NO STEP: obrisane su sve programirane pjesme.
NO SUPPORT: priključen je nepodržani disk, USB uređaj
ili iPod/iPhone ili iPod/iPhone čija je baterija prazna.
NO TRACK: na USB uređaju ili CD disku nema datoteka
koje je moguće reproducirati.
NOT USED: pokušali ste izvesti određeni postupak
u uvjetima kada taj je postupak zabranjen.
OVER CURRENT: sustav je ustanovio da je došlo do
nestanka struje na priključenom iPod/iPhone ili USB
uređaju. Uklonite USB uređaj i iPod/iPhone iz sustava
te isključite sustav, a zatim ponovno uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
PROTECT: sustav je otkrio da je došlo de nestanka struje.
isključite adapter za izmjeničnu struju. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
PUSH STOP: pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom
reprodukcije u funkciji CD-a ili USB funkciji.
TIME NG: početno vrijeme mjerača vremena
reprodukcije jednako je završnom vremenu.
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može magnetski izobličiti. U tom
slučaju isključite televizor, pričekajte 15 do 30 minuta te
ga ponovno uključite.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom u otopini
blagog sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivne
spužve, prašak za ribanje ili otapala poput razrjeđivača,
alkohola ili benzina.
Specifikacije
Pojačalo
Izlazna snaga (nazivna): 4 W + 4 W (8 oma pri 1 kHz, 1% THD)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 5 W + 5 W (8 oma pri 1 kHz,
10% THD)
Ulaz
AUDIO IN (stereo mini utikač): osjetljivost 900 mV, impendancija
47 kilooma
CD player
Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na udaljenosti od 200 mm od objektivne
površine leće na optičkom bloku za podizanje s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz  20 kHz
Omjer signal – šum: više od 80 dB
Dinamički raspon: više od 80 dB
Tuner
Antena: FM antenski kabel
AM antena u obliku petlje
Odjeljak za FM tuner
Raspon namještanja:
87,5 MHz  108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
Odjeljak za AM tuner
Raspon namještanja:
531 kHz  1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
iPhone/iPod
Kompatibilni iPod i iPhone modeli:
 iPod touch četvrte generacije
 iPod touch treće generacije
 iPod touch druge generacije
 iPod nano šeste generacije
 iPod nano pete generacije (videokamera)
 iPod nano četvrte generacije (videokamera)
 iPod nano treće generacije (videokamera)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone" znače da je elektronička oprema
osmišljena za povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone te da razvojni
inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove standarde rada. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog pribora
s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na performanse bežične veze.
USB odjeljak
Podržane brzine prijenosa:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s  320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s  192 kbit/s, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) ulaz: Vrsta A, maksimalna struja 500 mA
Odjeljak za zvučnike
Zvučnik punog raspona: 80 mm, stožasta vrsta
Nazivna impedancija: 8 oma
Općenito
Zahtjevi napajanja:
Adapter za izmjeničnu struju
Ulaz: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz
Izlaz: 9,5 V istosmjerne struje, 1,8 A
Potrošnja energije: 13 W
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 400 mm × 197 mm × 114 mm
Težina: Približno 2,4 kg
Broj komada glavnog uređaja: 1 komad
Isporučena dodatna oprema: daljinski upravljač (1), adapter za izmjeničnu
struju (1), AM antena u obliku petlje (1), baterije R6 (veličine AA) (2)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement