Sony | CMT-S40D | Sony CMT-S40D DVD Hi-Fi sustav Upute za upotrebu

4-460-926-11(1) (CR)
UPOZORENJE
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim uređajem povećava rizik
oštećenja očiju.
Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor aparata
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara
ili električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Kućni audio sustav
Upute za rad
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski
proizvod klase 1. Ta se oznaka nalazi
na poleđini.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige
ili ugrađena vitrina.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo
na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
spojite ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok
je priključena u strujnu utičnicu, čak
i ako je sama jedinica isključena.
Samo
Europa
Odlaganje stare
električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama sa sustavima
za odvojeno prikupljanje
otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod
ne smije odlagati kao kućanski
otpad. Umjesto toga mora se
odložiti na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema:
daljinski upravljač
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama koje imaju
sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive
ili 0,004 % olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterija.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajnu povezanost
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom
ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
O ovom priručniku
 „DVD” se može upotrebljavati kao
opći izraz za DVD VIDEO, DVD-R,
DVD-RW, DVD+R ili DVD+RW.
 CD-R ili CD-RW ponekad se nazivaju
„CD s podacima”.
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R ili
DVD+RW ponekad se nazivaju
„DVD s podacima”.
 U ovom priručniku uglavnom se
objašnjavaju radnje koje se izvršavaju
pomoću daljinskog upravljača, ali iste
radnje mogu se izvršavati i pomoću
gumba na jedinici koja ima iste ili
slične nazive.
©2013 Sony Corporation
Diskovi koji se mogu
reproducirati
DVD
CD
2
CR
CMT-S40D
izdavačke kuće izdaju glazbene diskove
šifrirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava. Imajte na umu
da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće
reproducirati na ovom proizvodu.
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji
objedinjuje snimljeni DVD materijal
na jednoj s digitalnim audio
materijalom na drugoj strani. Međutim,
kako strana s audio materijalom nije
sukladna standardu kompaktnih
diskova (CD-ova), nije zajamčena
reprodukcija na ovom proizvodu.
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD
* Ako nisu pravilno finalizirani, diskovi
se neće reproducirati. Dodatne
informacije potražite u uputama
za rad priloženima uz uređaj
za snimanje.
Napomena o postupcima
za reprodukciju DVD diska
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
za reprodukciju DVD-ova. Budući da
ovaj sustav reproducira DVD-ove
u skladu sa sadržajem diska, neke
značajke reprodukcije možda neće
biti dostupne.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
 Blu-ray diskovi
 HD DVD-ovi
 DVD-RAM diskovi
 DVD Audio diskovi
 PHOTO CD-ovi
 Super Audio CD-ovi
 Podatkovni zapis na CD-Extra
diskovima
 Strana s audio materijalom
DualDisc diskova
 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
diskovi u načinu VR
(snimanje videozapisa)
 DVD-R/RW disk kompatibilan
s tehnologijom CPRM
(Zaštita sadržaja za medije
za snimanje) koji ima sadržaj
označen oznakom „Kopiraj jednom”.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj je proizvod osmišljen
za reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova). U posljednje vrijeme neke
Napomena o dvoslojnim DVD-ovima
Reprodukcija slike i zvuka može se
na trenutak prekinuti kada dođe
do promjene sloja.
Regionalni kod (samo DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg sustava
nalazi se regionalni kod i sustav će
reproducirati samo one DVD VIDEO
diskove (samo za reprodukciju) koji
su označeni istovjetnim regionalnim
kodom ili oznakom
.
Napomena o višesesijskim diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako su
snimljene u istom formatu kao i prva
sesija. Kada sustav naiđe na sesiju
snimljenu u nekom drugom formatu,
ta i sljedeće sesije neće se moći
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati
Videozapis
Ekstenzije
Xvid datoteka s
videozapisima
„.avi”
Glazba
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG1 Audio, „.mp3”
sloj 3)1)
WMA2)
„.wma”
Fotografija
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
„.jpg” ili „.jpeg”
1)
2)
 Kada je sustav isključen
Pritisnite
DISPLAY . Sat se
prikazuje približno 8 sekundi.
 Kada je sustav uključen
Pritisnite TIME . Sat se prikazuje
približno 8 sekundi.
Spajanje TV-a
Pomoću priloženog video kabela
spojite priključak videoulaza na TV-u
s priključkom VIDEO OUT na jedinici.
Pritisnite /  da biste uključili
sustav.
2
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
pritisnite ANGLE/TIMER MENU 
kako biste odabrali način
postavljanja sata.
Ako se na zaslonu prikaže poruka
„SELECT”, uzastopno pritišćite
/  da biste odabrali
„CLOCK”, a zatim pritisnite
(unos) .
3
3
4
Pri povezivanju video uređaja
Spojite TV i video uređaj pomoću
video i audio kabela (ne isporučuje se),
kao što je prikazano u nastavku.
TV
4
Pritisnite /  da biste
postavili sat, a zatim
pritišćite .
Video
uređaj
Koristite isti postupak
za namještanje minuta.
Postavke sata gube se nakon
isključivanja kabela za napajanje
ili u slučaju nestanka struje.
Umetnite R6 (veličina AA) bateriju
(ne isporučuje se), postavljajući polove
u položaj prikazan u nastavku.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support

FM antena
(izvlači se horizontalno.)





U desni zvučnik
 Pri uobičajenom korištenju baterija bi
trebala trajati otprilike šest mjeseci.
 Ako daljinski upravljač ne koristite
duže vrijeme, izvadite bateriju kako
biste izbjegli oštećenja izazvana
curenjem ili korodiranjem baterije.

Gumb / (brzo
premotavanje natrag/naprijed)
Pritisnite da biste pronašli mjesto
u pjesmi, datoteci ili poglavlju.

Jedinica: gumb /
Jedinica
Priključak MIC (mikrofon)
Koristi se za priključivanje
mikrofona.

(USB) ulaz
Koristi se za priključivanje USB
uređaja. Ako priključeni uređaj ima
bateriju s mogućnošću ponovnog
punjenja i sustav je uključen,
bateriju će puniti sustav.

Gumb ECHO
Pritisnite za prilagodbu razine jeke.
Gumb MIC LEVEL
Pritisnite da biste prilagodili jačinu
zvuka mikrofona.
Daljinski upravljač: gumb
///
Pritisnite da biste pomaknuli
pokazivač za odabranu stavku.

Gumb  (sporo premotavanje
naprijed)
Pritisnite u načinu pauze
za gledanje usporene snimke.

Gumb PRESET +/
Pritisnite da biste odabrali
memoriranu radijsku postaju.
Gumb  (otvori/zatvori)
Pritisnite da biste otvorili
ili zatvorili ladicu za disk.

Jedinica: gumb ENTER
Daljinski upravljač: gumb
(unos)
Pritisnite da biste unijeli/potvrdili
postavke.
Jedinica: kontrola VOLUME
Okrenite da biste prilagodili jačinu
zvuka.

Daljinski upravljač: gumb
VOLUME +/
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
13
Gumb TIME
Pritisnite da biste prikazali ili
promijenili podatke o vremenu
tijekom reprodukcije.
Gumb DIMMER
Pritisnite da biste promijenili
svjetlinu zaslona jedinice.
Uzastopnim pritiskanjem gumba
svjetlina se mijenja na 2 razine
(svijetlo/tamno).
Gumb ANGLE/TIMER MENU
 Pritisnite za prebacivanje
na druge kutove gledanja
kamere kada je DVD VIDEO
sniman iz više kutova.
 Pritisnite za postavljanje mjerača
vremena za reprodukciju.
Pogledajte i objašnjenje
za gumb SHIFT .
Gumb  DVD MENU
 Pritisnite da biste otvorili ili
zatvorili izbornik DVD-a dok
se reproducira DVD VIDEO.
 Pritisnite za povratak na
prethodni zaslon pri radu
s popisom mapa/datoteka
prikazanom na TV zaslonu.
Kabel zvučnika (crveni/)
Kabel zvučnika (crni/)
U zidnu utičnicu
 Antena
 Zvučnici
Pri postavljanju antene pronađite
položaj i usmjerenje koji omogućavaju
dobar prijem.
Držite antenu dalje od kabela zvučnika
i kabela za napajanje kako biste izbjegli
šumove u prijemu.
Spojite kabele zvučnika.
 Napajanje
Priključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu.
 Priključci AUDIO IN i VIDEO OUT
AUDIO IN:
Spojite vanjsku audio komponentu.
VIDEO OUT:
Spojite priključak videoulaza TV-a
ili projektora.
8
Uzastopno pritišćite /  da
biste odabrali postavke [SCREEN]
.
(Zaslon), a zatim pritisnite
Uzastopno pritišćite / 
da biste odabrali [TV System]
(TV sustav), a zatim
.
pritisnite
8
Dijelovi i kontrole





Daljinski upravljač
Glavna jedinica
Jedinica: gumb  (zaustavljanje)/
CANCEL
Pritisnite SETUP  da biste
isključili izbornik za postavljanje.
Daljinski upravljač: gumb 
(zaustavljanje)
 Pritisnite jedanput
za zaustavljanje reprodukcije
i memoriranje mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavka).
Nakon toga pritisnite 
(ili  na jedinici) da biste
nastavili reprodukciju od mjesta
na kojem ste stali. Ako želite
započeti reprodukciju od prve
pjesme/naslova/poglavlja itd.,
pritisnite dvaput  (ili /
CANCEL na jedinici), a zatim
pritisnite  (ili  na jedinici).
 Pritisnite da biste otkazali
automatsko podešavanje
tijekom traženja radijske
frekvencije.
Napomena
Nakon promjene sustava boja prikaz
na TV zaslonu može se na trenutak
prekinuti.
Pritisnite /  da biste uključili
sustav.
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste prebacili funkciju
na DVD/CD.
Reprodukcija započinje automatski
ako se učita disk s funkcijom
automatske reprodukcije.
Za zaustavljanje reprodukcije
dvaput pritisnite  .
Pritisnite SETUP  dok je sustav
zaustavljen.
Pojavljuje se izbornik
za postavljanje.

Gumb
DISPLAY
Pritisnite da biste prikazali ili
sakrili padajući izbornik za način
traženja ili za prikaz informacija
o trenutačnoj reprodukciji.
Gumb SHIFT
Pritisnite i držite za korištenje
s gumbima ružičastih oznaka
(brojčani gumbi, SLEEP 
i TIMER MENU ).

Gumb SETUP
Pritisnite da biste otvorili ili
zatvorili izbornik za postavljanje.
Gumb ZOOM
Pritisnite za uvećanje ili smanjenje
prikazane slike pri gledanju
DVD VIDEO diskova, VIDEO CD-a,
Xvid datoteka s videozapisima ili
JPEG slike. Sliku možete pomicati
gore, dolje, lijevo ili desno
na odabranoj razini uvećanja
pritiskom na /// .
Reprodukcija diska
1
2
3
Gumb PROGRAM
Pritisnite da biste programirali
pjesme na CD-DA diskovima
za reprodukciju programa ili
pritisnite za memoriranje radijskih
postaja.
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste odabrali DVD/CD
funkciju.
1
Pritisnite   na jedinici da biste
otvorili ladicu za disk.
Stavite disk u ladicu, a zatim
pritisnite   na jedinici da biste
zatvorili ladicu za disk.
Reprodukcija započinje automatski
kada zatvorite ladicu za disk.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, pritisnite  .


2
Gumb AUDIO/SLEEP
 Pritisnite da biste odabrali audio
signal tijekom reprodukcije ako
je dostupno više formata audio
signala.
 Pritisnite da biste odabrali način
FM prijema (mono ili stereo)
pri slušanju FM stereo programa.
 Pritisnite za postavljanje mjerača
vremena za automatsko
isključivanje. Pogledajte
i objašnjenje za gumb SHIFT .
14
Gumb EQ
Pritisnite da biste odabrali zvučni
efekt.

Jedinica: gumb TUNE +/
Daljinski upravljač: gumb
TUNING +/
Pritisnite da biste se prebacili
na željenu radijsku postaju.
Senzor za daljinski upravljač
Gumb FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
(Primjer: MP3 disk)
Uzastopno pritišćite / 
da biste odabrali vrstu medija
(glazba/fotografija/video),
.
a zatim pritisnite
Učitajte izvor.
4
 Za disk
Otvorite ladicu za disk, stavite disk
u ladicu, a zatim je zatvorite.
 Za USB uređaj
Spojite USB uređaj na
ulaz .
(USB)
4
S naljepnicom prema gore.
4
2
Pritisnite VOLUME +/  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
USB uređaj
3
15
Pritisnite /  kako biste
pomaknuli pokazivač na
.
a zatim pritisnite
Pritisnite VOLUME +/  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Za reprodukciju željene mape
Pritisnite VOLUME +/  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Ako želite reproducirati drugu
datoteku, zaustavite reprodukciju
i slijedite postupak naznačen
u nastavku.
1
2
Za reprodukciju željene datoteke
1
Gumb TV /
(uključeno/pripravnost)
Pritisnite za uključivanje ili
isključivanje TV-a.
Imajte na umu da se pomoću
ovog daljinskog upravljača može
upravljati samo Sony televizorima.
Gumb SUBTITLE
Pritisnite da biste odabrali jezik
titlova kada su dostupni titlovi
na više jezika (npr. DVD VIDEO
diskovi).
3
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste odabrali DVD/CD ili
USB funkciju.
 DVD/CD: za reprodukciju datoteka
na disku.
 USB: za reprodukciju datoteka
na USB uređaju.
Gumb BASS BOOST
Pritisnite da biste stvorili
dinamičniji zvuk. Efekt možete
uključiti ili isključiti uzastopnim
pritiskanjem.
Gumb TV INPUT
Pritisnite za prebacivanje ulaznog
signala TV-a s TV signala na drugi
izvor signala.
Imajte na umu da se pomoću
ovog daljinskog upravljača može
upravljati samo Sony televizorima.

12
Reprodukcija datoteka
na disku/USB uređaju
Gumb REPEAT
Pritisnite da biste aktivirali način
ponavljane reprodukcije.
Gumb DVD TOP MENU
 Pritisnite da biste otvorili glavni
izbornik DVD-a pri reprodukciji
DVD-a.
 Pritisnite da biste uključili
ili isključili PBC funkciju pri
reprodukciji VIDEO CD-a
s PBC funkcijom.
Gumb / (uključeno/
pripravnost)
Pritisnite za uključivanje
ili isključivanje sustava.
11

Gumb MUTING
Pritisnite da biste isključili zvuk
ili poništili isključenje zvuka.
Jedinica: gumb  (reprodukcija/
pauziranje)
Daljinski upravljač: gumb 
(reprodukcija), gumb 
(pauziranje)
Pritisnite za pokretanje ili
pauziranje reprodukcije. Da biste
se vratili na reprodukciju iz stanja
pauziranja, pritisnite 
(ili  na jedinici).
Uzastopno pritišćite / 
da biste odabrali [PAL], [NTSC]
ili [Auto] (Automatski), a zatim
.
pritisnite
10

U lijevi zvučnik
Napomene o korištenju
daljinskog upravljača


Daljinski upravljač: gumb
/ (prethodno/sljedeće)
Pritisnite da biste odabrali pjesmu,
datoteku ili poglavlje.

Informacije o kompatibilnim
USB uređajima potražite na webmjestima u nastavku.
Nemojte izravno povezivati
Jedinica: gumb /
(prethodno/sljedeće)

7
Priključite kabel za napajanje
u zidnu utičnicu.
9

6
Po potrebi, nakon spajanja TV-a
promijenite boju sustava iz [PAL],
[NTSC] ili [Auto] (Automatski). Tvornički
zadana postavka sustava boja je [PAL]
za europske, ruske, sudijskoarabijske
i argentinske modele, a [NTSC]
za ostale modele. Imajte na umu
da funkcija postavljanja boja nije
dostupna za latinoameričke modele
(izuzev za argentinski model).
1
Sigurno priključivanje sustava
7
5
Postavljanje sustava boja
1
2
Priprema daljinskog
upravljača
MP3 PRO format nije podržan.
WMA DRM, WMA Lossless
(bez gubitka podataka) i WMA PRO
formati nisu podržani.
Ako spajate video uređaj između ovog
sustava i TV-a, može doći do „curenja”
video signala pri gledanju video signala
s ovog sustava. Nemojte spajati video
uređaj između ovog sustava i TV-a.
Postavljanje sata
4
USB uređaji kompatibilni
s ovim sustavom
6
Prikazivanje sata
Pričvrstite priložene podloške zvučnika
za sve kutove donjeg dijela zvučnika
kako biste spriječili klizanje.
 Neke datoteke možda se neće moći
reproducirati, ovisno o formatu,
načinu kodiranja ili uvjetima
snimanja.
 Neki USB uređaji možda neće raditi
s ovim sustavom.
 Nemojte povezivati sustav i USB
uređaj putem USB sabirnice.
 Sustav podržava standard ISO 9660
razine 1/razine 2 za CD s podacima.
 Sustav podržava UDF (Univerzalni
format diska) za DVD s podacima.
 Sustav podržava FAT16 i FAT32
za USB uređaje.
 Sustav može prepoznati datoteke
ili mape na DVD-u s podacima, CD-u
s podacima ili USB uređaju na sljedeći
način:
 do 188 mapa uključujući korijensku
mapu na DVD-u s podacima, CD-u
s podacima ili USB uređaju
 do 999 datoteka na DVD-u
s podacima, CD-u s podacima
ili USB uređaju
 Čitanje datoteke može potrajati
u sljedećim slučajevima:
 previše je mapa ili datoteka
na DVD-u s podacima, CD-u
s podacima ili USB uređaju.
 kapacitet memorije USB uređaja
veoma je velik.
 memorija USB uređaja je
fragmentirana.
Napomene o diskovima
 Sustav može reproducirati samo
standardne okrugle diskove.
Korištenje bilo kojih drugih diskova
osim standardnih ili okruglih diskova
(npr. onih u obliku kartice, srca
ili zvjezdice) može izazvati kvar.
 Nemojte koristiti disk za koji je
pričvršćen komercijalno dostupan
dodatak, na primjer naljepnica
ili prsten.
5
Pričvršćivanje podložaka
zvučnika
Napomene
reproducirati. Imajte na umu da se
neke sesije, čak i ako su snimljene
u istom formatu, možda neće moći
reproducirati.
Format datoteke
3
,
Pritisnite /  kako biste
pomaknuli pokazivač u mapu
koja sadrži datoteku koju
želite reproducirati, a zatim
.
pritisnite
3
Pritisnite /  kako biste
pomaknuli pokazivač na
.
a zatim pritisnite
,
Pritisnite /  kako biste
pomaknuli pokazivač do željene

mape, a zatim pritisnite
(ili  ).
Reprodukcija počinje od prve
datoteke u odabranoj mapi
i nastavlja se sve do završetka
reprodukcije svih datoteka unutar
mape.
Pritisnite VOLUME +/  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Pritisnite /  da biste
pomaknuli pokazivač do željene

datoteke, a zatim pritisnite
(ili  ) da biste pokrenuli
reprodukciju.
16
Nastavak 
2
Savjeti
 Datoteku koju želite reproducirati
možete odabrati tako da tijekom
reprodukcije uzastopno pritišćete
/  i pratite informacije
na zaslonu.
 Na prethodni zaslon možete se vratiti
tako da pritisnete  DVD MENU 
dok radite s popisom mapa/datoteka
prikazanim na TV zaslonu.
 Možete se pomicati jednu stranicu
naprijed ili natrag tako da pritisnete
/  u popisu mapa/datoteka
kada za odabranu stavku postoji
više stranica.
3
4
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste odabrali funkciju
AUDIO IN.
Pokrenite reprodukciju priključene
komponente i pritisnite
VOLUME +/  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Drugi postupci
za reprodukciju
Za promjenu kutova
(samo za DVD VIDEO diskove)
Slušanje zvuka s dodatne
komponente
Pritisnite ANGLE/TUNER MENU 
tijekom reprodukcije da biste
odabrali željeni kut.
Možete slušati zvuk s komponente
spojene na AUDIO IN priključak na
jedinici putem kabela za stereo zvuk
promjera 3,5 mm (ne isporučuje se).
1
Pritisnite VOLUME   da biste
smanjili jačinu zvuka.
Za prikaz titlova
(samo za DVD VIDEO diskove
i Xvid datoteke s videozapisima)
Spojite priključke za audio izlaz
na komponenti s priključkom
AUDIO IN na sustavu pomoću
audio kabela.
Uzastopno pritišćite SUBTITLE 
tijekom reprodukcije da biste
odabrali željeni jezik titlova.
Za promjenu zvuka
Za reprodukciju VIDEO CD-a
s PBC funkcijama
Za traženje naslova/poglavlja/
pjesme itd.
Kada pokrenete reprodukciju
VIDEO CD-a s PBC funkcijama
(kontrola reprodukcije), pojavljuje se
PBC izbornik u kojem možete raditi.
Za korištenje PBC izbornika pritisnite
i držite tipku SHIFT , a zatim pritišćite
brojčane gumbe da biste odabrali broj
željene stavke.
 Pri reprodukciji CD-a
1
 Pri reprodukciji BD-DVD-a
1
2
 Za reprodukciju bez korištenja
PBC funkcije
3
Pritisnite DVD TOP MENU .
Po isključivanju PBC funkcije možete
odabrati željenu pjesmu unosom broja
pjesme.
4
Za uvećanje prikazane slike
Možete uvećati ili smanjiti prikazanu
sliku pri gledanju DVD VIDEO diska,
VIDEO CD-a, Xvid datoteke
s videozapisima ili JPEG slike.
Pritisnite
DISPLAY  tijekom
reprodukcije.
Na vrhu TV zaslona pojavljuje se
padajući izbornik.
2
Za reproduciranje programiranim
redoslijedom
Pritisnite
DISPLAY  tijekom
reprodukcije.
Na vrhu TV zaslona pojavljuje se
padajući izbornik.
Odaberite pjesme koje želite
reproducirati redoslijedom po
vlastitom izboru (samo za CD-DA
diskove). Možete programirati najviše
16 pjesama ili datoteka.
Pritisnite /  da biste
pomaknuli oznaku isticanja
na područje brojeva pjesama.
Pritisnite /  da biste
pomaknuli oznaku isticanja
na područje brojeva naslova/
poglavlja.
3
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
pritisnite brojčane gumbe da biste
unijeli broj naslova/poglavlja
(na primjer „02” za naslov 2, „003”
za poglavlje 3).
4
 da biste preskočili
Pritisnite
na odabrani naslov/poglavlje.
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
pritisnite brojčane gumbe da biste
unijeli 2-znamenkasti broj datoteke
(na primjer „02” za datoteku 2).
1
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
pritisnite brojčane gumbe da biste
unijeli 2-znamenkasti broj pjesme
(na primjer „02” za pjesmu 2).
2
 da biste preskočili
Pritisnite
na odabranu pjesmu.
3
 Pri reprodukciji audio datoteke/JPEG
slikovne datoteke/datoteke
s videozapisima
4
Pritisnite PROGRAM .
Na TV zaslonu prikazat će
se programski izbornik.
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
pritisnite brojčane gumbe da biste
unijeli 2-znamenkasti broj pjesme
(na primjer „02” za pjesmu 2).
Pritisnite   i ponovite
postupak u koraku 2 da biste
programirali još pjesama.
Pritisnite ///  da biste
odabrali [PLAY] (Reprodukcija)
i pokrenuli programiranu
reprodukciju.
 Za poništavanje programirane
reprodukcije
Uzastopno pritišćite ZOOM 
da biste uvećali sliku.
Sa svakim pritiskom na gumb mijenja
se razina uvećanja. Prikazanu sliku
možete pomicati gore, dolje, lijevo ili
desno na odabranoj razini uvećanja
pritiskom na /// .
Pritisnite  , a zatim pritisnite  .
Način reprodukcije vraća se
na uobičajeni način reprodukcije.
 Za brisanje programa
Pritisnite PROGRAM . Zatim pritisnite
///  da biste odabrali [CLEAR]
.
(Brisanje) te pritisnite
Uzastopno pritišćite AUDIO/SLEEP 
tijekom reprodukcije da biste
odabrali željeni format audio signala.
17
Prilagodite jačinu zvuka mikrofona
na „MIC 0” i isključite mikrofon
iz priključka MIC .
Uzastopno pritišćite EQ  tijekom
reprodukcije dok se na zaslonu
ne prikaže željeni način.
Zadana je postavka podcrtana.
 „FLAT”: način ujednačenog i čistog
zvuka.
 „ROCK”: pojačan raspon niskih
i visokih tonova za ostvarivanje
filmskih efekata sjajnog zvuka
i atmosfere. Izvrsno za akcijske
filmove i rock glazbu.
 „POP”: idealno za slušanje
pop glazbe.
 „JAZZ”: jasan raspon srednjih i visokih
tonova. Dočarava atmosferu klupskog
sviranja uživo, kao da se izvođač
nalazi ispred vas. Dobro za jazz
glazbu i gledanje drama.
 „CLASSIC”: idealno za slušanje
klasične glazbe i gledanje DVD-ova
sa snimkama koncerata.
1
2
4
4
Pritisnite ECHO  dok pjevate.
Pritisnite /  da biste
prilagodili efekt jeke.
5
6
Napomena
Funkcija mikrofona dostupna je samo
pri korištenju funkcija DVD/CD i USB.
Slušanje radija
Za memoriranje radijskih postaja
1
2
Možete pjevati uz glazbenu podlogu
tako da priključite mikrofon
(ne isporučuje se).
2
3
3
 Za prilagođavanje razine jeke
mikrofona
Pjevanje uz podlogu: karaoke
1
18
 Kada završite
Spojite dodatni mikrofon na
priključak MIC  na jedinici.
Poruka „MIC ON” pojavljuje se
na zaslonu.
Pritisnite MIC LEVEL .
Pritisnite / 
za prilagođavanje jačine
zvuka mikrofona.
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste odabrali „FM”.
Pritisnite i držite TUNING +/ 
2 sekunde dok se na zaslonu ne
počne mijenjati frekvencija.
Sustav automatski pretražuje
radijske frekvencije i zaustavlja se
kada pronađe postaju jasnog zvuka.
Ako pretraživanje ne prestaje,
pritisnite   da biste ga
zaustavili, a zatim izvršite ručno
podešavanje za prebacivanje
na željenu postaju. Ručno
podešavanje možete izvršiti
uzastopnim pritiskanjem gumba
TUNING +/ .
Kada se prebacite na postaju koja
omogućuje RDS usluge, na zaslonu
se prikazuje naziv postaje
(samo europski modeli).
Započnite reprodukciju glazbe
i prilagodite jačinu zvuka.
5
6
Pritisnite /  da biste odabrali
opciju koju želite promijeniti,
 da biste
a zatim pritisnite
potvrdili odabir.
Za korištenje mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Pritisnite PRESET +/ 
(ili pritisnite i držite SHIFT ,
a zatim pritišćite brojčane gumbe)
da biste odabrali memorirani broj.
Pritisnite
postaju.
Sustav možete postaviti tako da se
isključi u zadano vrijeme kako biste
mogli zaspati uz glazbu.
 da biste pohranili
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
uzastopno pritišćite AUDIO/SLEEP .
Svaki put kada pritisnete gumb, prikaz
minuta (preostalo vrijeme) mijenja se
za 10 minuta.
Ako odaberete „AUTO”, sustav se
automatski isključuje kada se zaustavi
trenutačni disk ili USB uređaj, ili u roku
od 100 minuta.
Ponovite korake od 2 do 5
za memoriranje ostalih postaja.
Možete memorirati najviše 20
FM postaja. Memorirane postaje
zadržavaju se otprilike pola
dana čak i ako isključite kabel
za napajanje ili u slučaju nestanka
struje.
Za slušanje memorirane
radijske postaje
1
2
3
Pritisnite i držite SHIFT , a zatim
uzastopno pritišćite AUDIO/SLEEP 
dok se na zaslonu ne prikaže „OFF”.
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste odabrali „FM”.
Pritisnite PRESET +/ 
(ili pritisnite i držite SHIFT ,
a zatim pritišćite brojčane gumbe)
da biste odabrali memorirani broj.
Savjet
[4:3LB]: prikaz široke slike s crnim
crtama na vrhu i dnu.
 [Karaoke Setup] (Postavljanje karaoka)
Možete postaviti lozinku za postavke
[Rating] (Ocjene) i [Default] (Zadano)
da biste izbjegli neželjeno rukovanje
sustavom.
Unesite novu 4-znamenkastu lozinku,
.
a zatim pritisnite
Ako želite promijeniti lozinku, unesite
lozinku da biste otključali polje za unos,
a zatim unesite novu lozinku.
Prilagođavanje razine svjetline slike.
 [Contrast] (Kontrast)
Ako zaboravite lozinku, slijedite
postupak opisan u nastavku kako
biste potvrdili trenutačno postavljenu
lozinku.
Prilagođavanje razine kontrasta slike.
Prilagođavanje razine nijanse slike
(ton boje).
[PAL]: za TV s PAL sustavom.
[NTSC]: za TV s NTSC sustavom.
[Auto] (Automatski): za TV koji je
kompatibilan i s PAL i s NTSC sustavom.
1
 [Saturation] (Zasićenje)
Prilagođavanje razine zasićenja slike.
Postavke [LANGUAGE] (Jezik)
 [Screen Saver] (Čuvar zaslona)
 [OSD] (Zaslonski prikaz)
[ON] (Uključeno): uključivanje čuvara
zaslona kada se sustav nalazi u načinu
zaustavljene ili pauzirane reprodukcije
ili u načinu izbacivanja diska duže
od 15 minuta.
[OFF] (Isključeno): isključivanje čuvara
zaslona.
Možete odabrati jezik prikaza
na zaslonu televizora.
 [Audio] (Zvuk)
Možete odabrati željeni jezik zvuka
za DVD-ove s više zvučnih zapisa.
 [Subtitle] (Titl)
Možete odabrati jezik titlova snimljenih
na DVD VIDEO disku.
 [TV Type] (Vrsta TV-a)
[16:9]: odaberite ovu postavku pri
spajanju TV-a sa širokim zaslonom
ili TV-a s funkcijom širokog načina
prikaza.
 [Menu] (Izbornik)
Možete odabrati jezik izbornika diska.
Postavke [AUDIO] (Zvuk)
 [DRC] (Kompresija dinamičkog
raspona)
Prilagođavanje razine dinamičkog
raspona za audio izlaz.
Rad
Čuje se snažan šum ili buka ili
prijem postaja nije moguć pri
odabiru FM postaje.
 Ispravno spojite antenu.
 Pokušajte premjestiti uređaj na drugo
mjesto ili mu promijenite smjer kako
biste postigli bolji antenski prijem.
 Držite antenu dalje od kabela
zvučnika i kabela za napajanje kako
biste izbjegli šumove u prijemu.
 Isključite obližnje električne uređaje.
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kod na DVD-u ne
podudara se sa sustavom.
 Vlaga se kondenzira unutar jedinice
i može uzrokovati oštećenje leća.
Uklonite disk i ostavite jedinicu
uključenu približno pola sata.
Zvuk
Nema zvuka.
 Uzastopno pritišćite VOLUME + 
da biste prilagodili jačinu zvuka.
 Provjerite veze zvučnika.
 Sustav je u pauziranom stanju
ili u načinu reprodukcije usporene
snimke. Pritisnite   da biste se
vratili u uobičajen način reprodukcije.
CD s podacima ili DVD s podacima
nije moguće reproducirati.
 CD s podacima nije snimljen
u skladu sa standardom ISO 9660
razine 1/razine 2.
 DVD s podacima nije snimljen u UDF
(Univerzalni diskovni format) obliku.
Čuje se jako zujanje ili buka.
 Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
 Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
 Postavite filtar protiv šuma (dostupno
u trgovinama) na kabel za napajanje.
Datoteke na DVD-u s podacima,
CD-u s podacima ili USB uređaju
nije moguće reproducirati.
 Sustav ne može reproducirati audio
datoteke sa zaštitom autorskih prava
DRM (Upravljanje digitalnim pravima)
ili datoteke preuzete s online
glazbene trgovine. Ako pokušate
Nema zvuka mikrofona.
 Uzastopno pritišćite VOLUME + 
da biste prilagodili jačinu zvuka
zvučnika.
29
3
Uzastopno pritišćite / 
da biste odabrali „PLAY SET”,
.
a zatim pritisnite
4
5
3
Postavke [PREFERENCE]
(Željene postavke)
 [Rating] (Ocjene)
Možete ograničiti reproduciranje
DVD-ova koji imaju ocjene. Prizori
se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
prizorima.
Ako ste postavili lozinku, obavezno
otključajte zaštitu lozinkom tako što
ćete unijeti svoju lozinku (pogledajte
„[Password]” (Lozinka)) prije promjene
ocjene.
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste odabrali DVD/CD
funkciju.
Pritisnite   na jedinici da biste
otvorili ladicu za disk.
Naizmjence pritišćite  ,
.
ZOOM  i
Pojavljuje se [CUSTOM PAGE]
(Prilagođena stranica) pa možete
potvrditi trenutačno odabranu
lozinku.
Da biste izišli iz stavke
[CUSTOM PAGE] (Prilagođena
stranica), pritisnite SETUP .
 [Default] (Zadano)
Sve opcije izbornika za postavljanje
i osobne postavke možete vratiti
na tvornički zadane.
Ako ste postavili lozinku, obavezno
otključajte zaštitu lozinkom tako što
ćete unijeti svoju lozinku (pogledajte
„[Password]” (Lozinka)) prije vraćanja
na tvorničke postavke.
Pritisnite /  da biste odabrali
raspon ocjena od [0 Lock ALL]
(0 – Zaključaj sve) do [8 No Limit]
(Bez ograničenja), a zatim
odaberite .
Pritisnite   da biste odabrali
[Restore] (Vraćanje), a zatim
.
pritisnite
Za prikaz informacija o vremenu
reprodukcije
Nije moguće reproducirati datoteku
s videozapisima.
Razlučivost datoteke s videozapisima
veća je od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili mapa ne
prikazuju se na ovom sustavu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Zvuk je izobličen.
Naziv mape ili datoteke ne prikazuje
se pravilno.
Sustav može prikazivati samo brojke
i slova abecede. Ostali se znakovi
prikazuju kao „_”.
Prikazuje se „OVER CURRENT”.
 Otkriven je problem s razinom
električne struje na
(USB)
ulazu . Isključite sustav i uklonite
USB uređaj iz
(USB) ulaza .
Provjerite ima li problema
s USB uređajem. Ako je poruka
i dalje prisutna na zaslonu,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
 Priključeni USB uređaj ne može se
puniti.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen.
 Uključite sustav ako se nalazi
u stanju pripravnosti.
 Pokušajte promijeniti funkciju
u USB funkciju. Neki USB uređaji
mogu se puniti samo kada je
sustav postavljen na USB funkciju.
Disk se ne reproducira od početka.
 Disk je postavljen u način nastavka
reprodukcije. Jednim pritiskom
na   tijekom reprodukcije sustav
se postavlja u način nastavka
reprodukcije. Ako želite ponovno
pokrenuti reprodukciju ispočetka,
dvaput pritisnite  , a zatim
pritisnite  .
 Možda je odabran način
programirane reprodukcije ili
nasumične reprodukcije. Zaustavite
reprodukciju i način reprodukcije
postavite na uobičajenu reprodukciju.
Nije moguće izbacivanje diska
i na zaslonu se pojavljuje poruka
„LOCKED”.
Obratite se prodavaču proizvoda tvrtke
Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu.
Sustav ne funkcionira na uobičajen
način.
Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovno uključite
nakon nekoliko minuta.
3
Uzastopno pritišćite / 
da biste odabrali „SELECT”, a zatim
.
pritisnite
Uzastopno pritišćite / 
da biste odabrali „PLAY SEL”,
.
a zatim pritisnite
 Za poništavanje mjerača vremena
Ponavljajte isti postupak kao u odjeljku
„Za provjeru postavke”, sve dok se
u koraku 3 ne pojavi poruka „OFF”,
.
a zatim pritisnite
 Za promjenu postavke
Postavite vrijeme početka
reprodukcije.
Uzastopno pritišćite / 
da biste odabrali sat, a zatim
. Slijedite isti
pritisnite
postupak za namještanje minuta.
Ponovno počnite od koraka 1 u odjeljku
„Za korištenje mjerača vremena
za reprodukciju”.
Savjet
Postavka mjerača vremena
za reprodukciju ostaje uključena
sve dok je ručno ne poništite.
Slijedite isti postupak kao
u koraku 4 da biste postavili
vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije.
Odaberite izvor zvuka.
Uzastopno pritišćite / 
dok se ne pojavi željeni izvor zvuka,
.
a zatim pritisnite
Korištenje izbornika
za postavljanje
Za promjenu svjetline zaslona
Moguće je odabrati 2 razine svjetline
zaslona.
Zadana je postavka podcrtana.
Stavke izbornika možete prilagođavati
na razne načine.
Stavke koje je moguće prikazati mogu
se razlikovati, ovisno o državi ili regiji.
Zadana je postavka podcrtana.
Uzastopno pritišćite DIMMER .
 „DIM OFF”: svijetlo.
 „DIM ON”: tamno.
1
Napomena o funkciji automatskog
stanja pripravnosti
Sustav je opremljen funkcijom
automatskog stanja pripravnosti.
Pomoću te funkcije sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
približno 30 minuta ako se njime
ne rukuje ili nema izlaza audio signala.
Funkciju automatskog stanja
pripravnosti možete uključiti ili isključiti.
Prema zadanim postavkama funkcija
automatskog stanja pripravnosti
je uključena.
2
Uzastopno pritišćite FUNCTION 
da biste odabrali DVD/CD ili
USB funkciju.
Pritisnite SETUP  dok je sustav
zaustavljen.
Pojavljuje se izbornik
za postavljanje.
Odabrana
kategorija
3
Pritisnite /  za isključivanje
sustava.
Sustav se automatski uključuje
prije memoriranog vremena.
Mjerač vremena za reprodukciju
neće se aktivirati ako je
u memorirano vrijeme sustav već
uključen. Ne upravljajte sustavom
od uključenja sustava do vremena
početka reprodukcije.
Mjere opreza
O boji na TV-u
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: Ako ostavite da se ista slika
(nepomična video slika, zaslonska
slika itd.) prikazuje na TV-u duže
vrijeme, postoji rizik trajnog
oštećenja televizijskog zaslona.
Posebno su osjetljivi projekcijski
televizori.
O radu sustava
 Ako unesete sustav iz hladnog
na toplo mjesto ili ako je postavljen
u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar glavne jedinice može se
kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi,
sustav možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju uklonite disk i ostavite
sustav uključen približno pola sata
dok vlaga ne ishlapi.
 Ako nešto padne u kućište, prije
no što nastavite koristiti uređaj,
isključite ga iz električne utičnice
i odnesite na pregled u ovlašteni
servis.
O premještanju sustava
Prije premještanja sustava pazite
da u njemu nije ostao disk i isključite
kabel za napajanje iz zidne utičnice.
O rukovanju diskovima
 Da bi disk ostao čist, pridržavajte
ga za rub. Ne dodirujte površinu.
 Ne lijepite papir ili traku na disk.
 Disk nemojte izlagati izravnoj
Sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline,
primjerice dovodima toplog zraka,
ni ostavljati u automobilu na izravnoj
Sunčevoj svjetlosti jer unutra
temperatura može znatno porasti.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo
navlažiti otopinom blagog sredstva
za pranje. Nemojte upotrebljavati
abrazivne spužve, prašak za ribanje
ili otapala poput alkohola i benzina.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Specifikacije
Frekvencijski odaziv
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Odjeljak pojačala
Izlazna snaga (nazivna):
20 vata + 20 vata (8 oma pri 1 kHz,
1 % THD)
Video format sustava boje
Latinoamerički modeli (izuzev
argentinskog modela): NTSC
Ostali modeli: NTSC/PAL
Kontinuirana RMS izlazna snaga
(referentna):
25 vata + 25 vata (8 oma pri 1 kHz,
10 % THD)
Odjeljak USB uređaja
Ulazi
(USB) ulaz:
Tip A, maksimalna struja: 5 V,
500 mA
AUDIO IN (stereo mini utikač
od 3,5 mm):
Osjetljivost 1 V, impedancija
50 kilooma
Odjeljak tunera
MIC (mono mini utikač):
Osjetljivost 4 mV, impedancija
10 kilooma
FM stereo, FM superheterodini tuner
Raspon podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
Izlazi
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija 75 oma
Antena: FM antena
Zvučnik
Sustav zvučnika:
Puni raspon, 8 cm promj., stožasti
SPEAKERS:
Za zvučnike impedancije od 8 oma
Nazivna impedancija: 8 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 148 mm × 240 mm ×
127 mm
Odjeljak uređaja za reprodukciju
diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio
i video sustav
Težina: približno 1,3 kg po zvučniku
Količina: 2 komada
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje
od 1000 μW
Općenito
Preduvjeti napajanja
Korejski model: AC 220 V – 240 V,
50/60 Hz
Ostali modeli: AC 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Potrošnja energije: 23 vata
31
Pritisnite /  da biste odabrali
jednu od kategorija postavljanje,
.
a zatim pritisnite
O zagrijavanju
 Iako se sustav grije za vrijeme rada,
to ne znači da je došlo do kvara.
 Ako dulje vrijeme slušate vrlo glasnu
glazbu, kućište sustava se zagrijava.
Ne radi se o kvaru. No izbjegavajte
dodirivanje kućišta.
 Postavite sustav na dovoljno
prozračno mjesto kako
u unutrašnjosti sustava ne bi došlo
do nakupljanja topline.
 Da biste spriječili nastanak kvara,
ne zaklanjajte ventilacijske otvore.
Napajanje
Napajanje nije uključeno.
Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto
priključen.
Sustav ne prelazi automatski u stanje
pripravnosti.
 Funkcija automatske pripravnosti nije
valjana za FM funkciju.
 Sustav možda neće automatski prijeći
u stanje pripravnosti u sljedećim
slučajevima:
 ako je otkriven audio signal.
 kada priključite USB uređaj.
 tijekom reprodukcije pjesama
ili audio datoteka.
 dok je u tijeku mjerenje
memoriranog vremena za početak
reprodukcije ili automatsko
isključivanje.
Rješavanje problema
Ako pri upotrebi sustava primijetite
bilo koju od sljedećih poteškoća, prije
traženja popravka pokušajte riješiti
problem pomoću ovog vodiča
za otklanjanje poteškoća. Ako se bilo
koji od problema nastavi pojavljivati,
obratite se najbližem prodavaču
tvrtke Sony.
Imajte na umu da bi serviseri, zamijene
li neke dijelove tijekom popravka,
te dijelove mogli zadržati.
Slika
Nema slike.
 Video kabel nije dobro povezan.
 Jedinica nije spojena na pravilan
ulazni priključak TV-a.
 Sustav nije odabran putem video
ulaza TV-a.
 Obavezno povežite sustav i TV
pomoću video kabela (priloženo)
tako da možete pregledavati slike.
Ako se na zaslonu prikaže
„PROTECT”
Odmah isključite kabel za napajanje
i provjerite sljedeće stavke nakon
što „PROTECT” nestane.
 Jesu li + i  kabeli zvučnika
u kratkom spoju?
 Blokira li nešto ventilacijske otvore
sustava?
Kada provjerite gornje stavke
i zaključite da nema poteškoća,
ponovno priključite kabel
za napajanje i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Unatoč tome što ste pod stavkom
„[TV Type]” (Vrsta TV-a) u odjeljku
„Postavke [SCREEN] (Zaslon)”
postavili omjer širine i visine, slika
ne ispunjava cijeli TV zaslon.
Omjer širine i visine na disku fiksan je.
28
leće objektiva na optičkom bloku
za podizanje s otvorom blende
od 7 mm.
Glavna jedinica
Mogućnosti
24
O diskovima za čišćenje i sredstvima
za čišćenje diskova/leća
 Nemojte koristiti diskove za čišćenje
i sredstva za čišćenje diskova/leća
(uključujući tekuća sredstva
i raspršivače). Oni mogu prouzročiti
kvar uređaja.
 Prije reprodukcije očistite disk
tkaninom za čišćenje. Brišite disk
od sredine prema vanjskim rubovima.
 Ne upotrebljavajte otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje
ili antistatičkih sprejeva
za gramofonske ploče.
O postavljanju
 Ne postavljajte sustav u skučene
prostore sa slabim protokom zraka
jer bi se mogao pregrijati.
 Sustav nemojte instalirati blizu
izvora topline, primjerice radijatora
ili zračnih otvora, ni na mjesta
podložna izravnom Sunčevom
svjetlu, velikim količinama prašine,
mehaničkoj vibraciji ili udarima.
 Ne postavljajte sustav u kosi položaj.
Projektiran je za rad samo
u vodoravnom položaju.
 Ne stavljajte teške predmete
na sustav.
Odabrana stavka
postavljanja
Pritisnite i držite / 
na jedinici ako je sustav uključen,
sve dok se ne pojavi poruka
„AUTO STANDBY ON”
ili „AUTO STANDBY OFF”.
Kategorije
postavljanja
* Ovaj rezultat je vrijednost
izmjerena na udaljenosti
od 200 mm od površine
30
Držite i pritisnite SHIFT , a zatim
pritisnite ANGLE/TIMER MENU .
27
USB uređaj ne radi ispravno.
 Ako priključite USB uređaj koji nije
podržan, može doći do sljedećih
problema. Provjerite informacije
o kompatibilnim USB uređajima
na web-mjestima s URL-ovima
navedenima u odjeljku „USB uređaji
kompatibilni s ovim sustavom”.
reproducirati neku od tih datoteka,
sustav će reproducirati sljedeću
nezaštićenu audio datoteku.
 Na disku ili USB uređaju nema
datoteke koju je moguće
reproducirati.
2
Držite i pritisnite SHIFT , a zatim
pritisnite ANGLE/TIMER MENU .
26
 Pritisnite MIC LEVEL , a zatim
pritisnite   da biste prilagodili
jačinu zvuka mikrofona.
 Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na MIC priključak .
 Provjerite je li mikrofon uključen.
Postavka [TV System] (TV sustav)
ne odgovara vašem TV-u.
Vratite postavku na zadanu
(pogledajte stavku „[Default]” (Zadano)
u odjeljku „Postavke [PREFERENCE]
(Željene postavke)”).
2
 [Sharpness] (Oštrina)
Prilagođavanje razine oštrine obrisa
slike.
25
Boje na TV zaslonu nepravilno
se prikazuju.
Zvučnici sustava sadrže magnetske
dijelove pa može doći do magnetskih
izobličenja. Kada se boje na TV zaslonu
nepravilno prikazuju, provjerite sljedeće
stavke.
 Instalirajte zvučnike najmanje
0,3 metra od televizora.
 Ako se boje i dalje nepravilno
prikazuju, isključite TV pa ga uključite
nakon 15 do 30 minuta.
 Ponovno postavite zvučnike dalje
od TV-a.
Za stvaranje dinamičnijeg zvuka
Uzastopno pritišćite BASS BOOST 
tijekom reprodukcije da biste uključili
ili isključili tu funkciju.
Zadana je postavka podcrtana.
 „BASS ON”: stvaranje dinamičnijeg
zvuka.
 „BASS OFF”: isključivanje funkcije.
Načini koje je moguće odabrati i njihov
poredak razlikuju se ovisno o disku
ili datoteci.
23
 [Password] (Lozinka)
[ECHO] (Jeka): prilagođavanje razine
jeke.
[MIC VOL] (Jačina zvuka mikrofona):
prilagođavanje jačine zvuka mikrofona.
 [Hue] (Nijansa)
 [TV System]* (TV sustav)
* Zadana se postavka razlikuje, ovisno
o državi i regiji.
Pripremite izvor zvuka.
7
Kada FM stereo program ima
statički šum, uzastopno pritišćite
AUDIO/SLEEP  da biste odabrali
„MONO”. Izgubit ćete stereo efekt,
ali prijem će se poboljšati.
 [Brightness] (Svjetlina)
Postavke [SCREEN] (Zaslon)
1
2
6
Pritisnite VOLUME +/  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
1
Mjerač vremena za reprodukciju može
se postaviti u kombinaciji s funkcijama
DVD/CD, USB, AUDIO IN i FM.
Prije no što postavite mjerač vremena
za reprodukciju provjerite jeste
li postavili sat.
 Da biste poništili mjerač vremena
za automatsko isključivanje
Postavke [VIDEO] (Slika)
Pritisnite SETUP  da biste
isključili izbornik za postavljanje.
Prilagodba zvuka
20
 Za provjeru postavke
Za korištenje mjerača vremena
za reprodukciju
22
[4:3PS]: prikaz slike potpune visine
preko cijelog zaslona s odrezanim
bočnim stranama.
Pritisnite /  da biste odabrali
stavku postavljanja, a zatim
.
pritisnite   ili
Uzastopno pritišćite
DISPLAY 
tijekom reprodukcije.
Na TV zaslonu pojavljuje se padajući
izbornik. Osim informacija o vremenu
reprodukcije možete pregledavati i one
o trenutačnom načinu ponavljanja,
odabranom audio formatu i jeziku
titlova i slično. Stavke koje je moguće
prikazati razlikuju se ovisno o izvoru
reprodukcije.
Napomena
19
Praktične funkcije
Pritisnite PROGRAM .
„P 01” treperi na zaslonu.
21
4
Za korištenje padajućeg izbornika
radi prikaza raznih informacija
tijekom reprodukcije
Uzastopno pritišćite REPEAT 
da biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Odabrani način pojavljuje se
na zaslonu.
 „REP CHP”: ponovno reproduciranje
trenutačnog poglavlja.
 „REP TIT”: ponovno reproduciranje
trenutačnog naslova.
 „REP ALL”: ponovno reproduciranje
svih naslova/pjesama/datoteka.
 „REP OFF”: sustav se vraća u način
uobičajene reprodukcije.
 „SHUFFLE”: sustav ponovno
reproducira nasumično odabranu
datoteku iz trenutačno odabrane
mape. U ovom načinu ista se
datoteka može reproducirati više
puta.
 „REP 1”: ponovno reproduciranje
trenutačne pjesme ili datoteke.
 „REP FLD”: ponovno reproduciranje
trenutačne mape.
Uzastopno pritišćite
DISPLAY 
tijekom reprodukcije.
Sa svakim pritiskom na gumb mijenja
se prikazana stavka. Možete
pregledavati informacije kao što
su proteklo vrijeme reprodukcije
i preostalo vrijeme trenutačne pjesme/
poglavlja. Stavke koje je moguće
prikazati razlikuju se ovisno o izvoru
reprodukcije.
Kada sustav reproducira DVD VIDEO
snimljen u više audio formata, možete
promijeniti audio format iz formata
PCM, Dolby Digital itd. Ako je
DVD VIDEO snimljen sa zapisima
na više jezika, možete promijeniti
i jezik zvuka.
Za odabir postavke ekvilizatora
Za ponavljanu reprodukciju
Dimenzije (Š/V/D, uključujući
najizbočenije dijelove) (osim zvučnika):
Približno 170 mm × 133 mm ×
240 mm
 Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
 O STANDARDU MPEG-4 VISUAL:
OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA OSOBNU
I NEKOMERCIJALNU POTROŠAČKU
UPOTREBU U SVRHU DEKODIRANJA
VIDEOSADRŽAJA SUKLADNO
STANDARDU MPEG-4 VISUAL
STANDARD („MPEG-4 VIDEO”) KOJI
JE KODIRAO POTROŠAČ U SKLOPU
OSOBNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI JE PRIBAVLJEN
OD DAVATELJA VIDEOSADRŽAJA
KOJEM JE TVRTKA MPEG LA IZDALA
LICENCU ZA PRIKAZIVANJE MPEG-4
VIDEOSADRŽAJA.
NE DODJELJUJE SE I NE
PODRAZUMIJEVA LICENCA ZA BILO
KAKVU DRUGU UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ
I KOMERCIJALNOJ UPOTREBI
TE LICENCIRANJU, ZATRAŽITE
OD TVRTKE MPEG LA,
LLC. POGLEDAJTE
http://www.mpegla.com/
 Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani
zaštitni znakovi vlasništvo su svojih
vlasnika. U ovom se priručniku
ne upotrebljavaju oznake TM i .
Težina (bez zvučnika):
Približno 1,4 kg
Broj komada glavnog uređaja: 1 komad
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (1)
FM antena (1)
Video kabel (1)
Podlošci zvučnika (8)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
 Potrošnja energije u stanju
pripravnosti: 0,5 W
 U određenim tiskanim pločicama
ne upotrebljavaju se halogenizirani
teško zapaljivi materijali.
Licence i zaštitni znakovi
 U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
„Dolby” i simbol s dvostrukim D
zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
 Logotip „DVD” zaštitni je
znak tvrtke DVD Format/
Logo Licensing
Corporation.
 Tehnologija kodiranja zvuka
MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu
tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media registrirani
je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
®
32
Download PDF