2-591-022-14(1)
Mikro Hi-Fi
sustav
Upute za uporabu
Bilješka korisnika
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na
donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju Sony servisa.
Broj modela___________
CMT-DV2D
©2005 Sony Corporation
Serijski broj _____________
OPREZ
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na
uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne
stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Ne bacajte baterije s ostalim kućnim
otpadom, već ih odložite u za to
predviđene spremnike.
NAPOMENA
Ovaj simbol označuje prisutnost
visokog napona unutar uređaja koji
može predstavljati opasnost od
električkog udara.
Ovaj simbol upozorava na prisutnost
važnih uputa za uporabu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
isporučenom uz uređaj.
2
Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava
opasnost od ozljeđivanja očiju.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagodbe
koje nisu izričito odobrene u ovom priručniku mogu
uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.
Napomena za instalatere kabelske TV
Potrebno je obratiti pažnju na članak 820-40 NEC pravila
koji pruža informaciju o pravilnom uzemljenju, te naglašuje
nužnost spajanja sa sustavom uzemljenja zgrade, što je
moguće bliže kabelskom ulazu.
Zbrinjavanje isluženih električnih i
elektroničkih uređaja (vrijedi za
države Europske unije i ostale
europske države s odvojenim
sustavima prikupljanja otpada)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži označava da se ovaj
uređaj ne smije odbaciti zajedno s ostalim kućanskim
otpadom, već da se treba zbrinuti preko specijalizirane
tvrtke koja se bavi recikliranjem električnih ili
elektronskih aparata. Pravilnim zbrinjavanjem starog
uređaja čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem uređaja ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Recikliranjem materijala štede se sirovine. Za podrobnosti
o recikliranju raspitajte se u svojoj lokalnoj zajednici, kod
komunalne tvrtke ili kod svog prodavatelja gdje ste kupili
uređaj.
Ovaj sustav sadrži Dolby1) Digital i DTS2) Digital
Surround System.
1)
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
2)
Proizvedeno pod licencom tvrtke Digital Theater
Systems, Inc. "DTS" i "DTS 2.0 + Digital Out" su
zaštitni znakovi tvrtke Digital Theater System, Inc.
3
Sadržaj
Kako koristiti ovaj priručnik.......................6
Diskovi koje je moguće reproducirati........6
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava ...................................8
Podešavanje sata ......................................11
Odabir jezika............................................11
Reprodukcija DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG diskova
Ulaganje diska .........................................12
Reprodukcija diska ..................................12
 Normal Play/Shuffle Play
Reprodukcija DVD diska pomoću
izbornika............................................14
Reprodukcija VIDEO CD s PBC
funkcijom (Ver. 2.0) ..........................15
 PBC Play
Ponavljanje reprodukcije .........................15
 Repeat Play
Programirana reprodukcija .......................16
 Program Play
Uporaba izbornika na zaslonu za
pretraživanje ......................................17
DVD – Ostale funkcije
Promjena jezika/titlova/ kuta kamere.......19
Promjena jezika........................................20
 Language
Podešavanje slike i audio postavki ..........21
 AV
Ograničenje reprodukcije.........................22
 Rating (Parental Control)
Popis postavki sustava .............................24
Radioprijemnik
Pohranjivanje radiopostaja.......................25
Slušanje radio programa ..........................26
 Preset Tuning
 Manual Tuning
Uporaba usluge Radio Data System
(RDS).................................................27
4
Kasetofon – reprodukcija
Umetanje kasete ...................................... 28
Reprodukcija kasete................................ 28
Kasetofon – snimanje
Snimanje s CD diska na kasetu ............... 28
 CD-TAPE Synchro Recording
Ručno snimanje na kasetu....................... 29
 Manual Recording
Podešavanje zvuka
Podešavanje efekta zvuka ....................... 30
Timer
Odlazak na spavanje uz glazbu ............... 32
 Sleep Timer
Buđenje uz glazbu................................... 32
 Play Timer
Snimanje radio programa uz pomoć
timera ................................................ 33
 Rec Timer
Pokazivač
Isključenje pokazivača ............................ 34
 Power Saving Mode
Podešavanje svjetline indikatora............. 34
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču ........................................ 35
Prikaz informacija o disku na zaslonu .... 36
Prikaz informacija radioprijemnika na
zaslonu.............................................. 36
Dodatni uređaji
Spajanje dodatnih uređaja........................37
Slušanje zvuka iz priključenog uređaja ...38
Uživanje u 5.1-kanalnom zvuku preko
dodatnog pojačala..............................38
Snimanje zvuka iz priključenog
uređaja ...............................................39
Snimanje pomoću priključenog
uređaja ...............................................39
U slučaju problema
Problemi i rješenja ...................................40
Poruke na pokazivaču ..............................44
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................45
Tehnički podaci .......................................47
Rječnik.....................................................49
Popis tipaka i odgovarajućih stranica ......52
5
Kako koristiti ovaj priručnik
• Ovaj priručnik uglavnom objašnjava
postupke koji se vrše daljinskim upravljačem,
no iste postupke moguće je izvršiti uporabom
tipaka na uređaju ako imaju isti ili sličan
naziv.
• Izgled OSD prikaza na zaslonu razlikuje se
ovisno o modelu za različite zemlje.
• OSD prikaz na engleskom jeziku se koristi
samo kao ilustracija.
• U ovom priručniku se koriste sljedeće
oznake:
Oznaka
Značenje
Funkcije dostupne uz DVD
Funkcije dostupne uz VIDEO CD
Funkcije uz audio CD
Funkcije uz MP3 audio zapise
Funkcije uz JPEG datoteke
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Na ovom sustavu moguća je reprodukcija
sljedećih diskova. Reprodukcija drugih diskova
nije moguća.
Format diska
"DVD VIDEO" logo je zaštitni znak.
Regionalni kôd diskova koje
možete reproducirati
Oznaka regionalnog koda nalazi se na stražnjoj
strani sustava. Sustav može reproducirati samo
DVD diskove s jednakim regionalnim kodom.
Ovaj sustav može također reproducirati diskove
s oznakom
.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
disk, na zaslonu TV prijemnika prikazuje se
poruka: "Playback prohibited by area
limitations". Ovisno o DVD disku, možda neće
postojati oznaka regionalnog koda, ali ipak neće
biti moguća reprodukcija zbog ograničenja.
Diskovi koje ovaj sustav ne može
reproducirati
• CD-ROM (osim datoteka s ekstenzijama
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG")
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
Popis diskova koje je moguće
reproducirati
Format diska
DVD VIDEO diskovi
VIDEO CD diskovi
Audio CD diskovi
6
Logo na disku
Logo na disku
CD-R/CD-RW (audio
podaci/MP3 datoteke/
JPEG datoteke)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sljedećim formatima:
− glazbeni CD format
− video CD format
− MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEG
prema ISO9660* Level 1/Level 2 ili Joliet
Podaci na CD-Extra diskovima
Super Audio CD
DVD-ROM
DVD-RAM
DVD Audio diskovi
DVD disk s drugim regionalnim kodom
DVD promjera 8 cm
DVD+R DL (dvoslojni diskovi)
DVD-RW u VR modu (Video Recording)
Filmovi s DVD kamkordera u VR modu.
• Diskovi nestandardnih oblika (npr. srce, kartica,
zvijezda). Pokušaj reprodukcije može oštetiti
uređaj. Nemojte koristiti takve diskove.
• Diskovi s papirom ili naljepnicom.
• Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom ili
ostatkom naljepnice.
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM
diskovima definiran od strane ISO organizacije
(International Organization for standardization).
Napomene o CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD+RW diskovima
• Uređaj neće reproducirati neke CD-R, CD-
RW, DVD-R, DVD-RW (Video mod) (DVDRW kreirani u video modu imaju jednak
format ako i DVD VIDEO), DVD+R ili
DVD+RW diskove, ovisno o kvaliteti
snimanja i stanju diska te karakteristikama
snimača. Isto se tako neće reproducirati
neispravno finaliziran disk. Za detalje
pogledajte upute uz snimač.
• Diskovi snimljeni u Packet Write formatu ne
mogu se reproducirati.
Napomene o funkcijama
reprodukcije DVD i VIDEO CD
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
mogu biti namjerno ograničene od strane
proizvođača softvera. S obzirom da ovaj sustav
reproducira DVD i VIDEO CD diskove prema
sadržaju diska kojeg je osmislio proizvođač
softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće
biti dostupne. Također pogledajte upute
priložene uz DVD ili VIDEO CD disk.
Glazbeni diskovi kodirani pomoću
tehnologije zaštite od kopiranja
Ovaj uređaj služi za reprodukciju diskova u
skladu s Compact Disc (CD) standardom. U
zadnje vrijeme, izdaju se razni glazbeni diskovi
kodirani tehnologijama zaštite od kopiranja.
Obratite pažnju da među tim diskovima ima
nekih koji nisu usklađeni sa CD standardom, te
ih ovaj uređaj neće moći reproducirati.
Napomene o DualDisc diskovima
Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc je dvostrani disk na
kojem su kombinirani DVD materijali i digitalni
audio materijali. Imajte na umu da se audio
strana DualDisc diska možda neće moći
reproducirati na ovom sustavu jer ne odgovara
CD standardu. "DualDisc" je zaštitni znak
Recording Industry Association of America
(RIAA).
Mjere opreza kod reprodukcije
Multi Session diskova
• Ako disk sadrži audio zapise u glazbenom
CD formatu, MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke, mogu se reproducirati
samo zapisi u glazbenom CD formatu.
• CD-R i CD-RW diskovi snimljeni kao multi
session koji ne završavaju zatvaranjem sesije
("closing the session") nisu podržani.
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj koristi tehnologiju za zaštitu
autorskih prava zaštićenu patentima i drugim
načinima zaštite intelektualnog vlasništva u
SAD-u. Uporaba ove tehnologije mora biti
odobrena od tvrtke Macrovision. Namijenjena je
samo za kućnu uporabu i ostale ograničene
oblike uporabe, osim ako nije odobreno od
tvrtke Macrovision. Zabranjeni su reverzno
inženjerstvo i rastavljanje uređaja.
7
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava
Za međusobno povezivanje dijelova postupite prema opisima postupaka 1 do 5 i koristite
isporučene kabele i pribor. Izgled priključaka na stražnjoj strani ovisi o modelu za određene države.
Provjerite postupak spajanja.
AM okvirna antena
FM žičana antena
Prednji zvučnik (lijevi)
Prednji zvučnik (desni)
A Spojite zvučnike
Spojite kabele lijevog i desnog zvučnika na
priključke SPEAKER kao na donjoj slici.
B Spojite FM i AM antene.
Podignite AM antenu, zatim je spojite.
Umetnite samo dio bez izolacije
Vrsta priključka A
AM okvirna antena
sivi/jednobojni (3)
crni/prugasti (#)
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
8
Vrsta priključka B
Kod uporabe TV prijemnika
Uključite TV prijemnik i odaberite video ulaz tako da
možete gledati sliku koju emitira ovaj sustav.
AM okvirna antena
Kod spajanja video uređaja
Spojite TV prijemnik i video uređaj pomoću video i audio
kabela (nisu isporučeni) kao što je prikazano na slici
dolje.
TV
FM žičanu antenu razvucite vodoravno
Video uređaj
Vrsta priključka C
Sustav
Nemojte spajati izravno.
AM okvirna antena
Ako spojite video uređaj između sustava i TV prijemnika,
može doći do gubitka signala kod gledanja video signala
iz ovog sustava. Nemojte spajati video uređaj između
sustava i TV prijemnika.
Napomena
Nemojte stavljati TV prijemnik na sustav.
D Kod modela s preklopkom za odabir
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
Spojite smeđu stranu.
Napomena
Držite antene dalje od kabela zvučnika.
napona, postavite preklopku
VOLTAGE SELECTOR na vrijednost
lokalnog napona električne mreže.
Ovisno o modelu, izgled preklopke
VOLTAGE SELECTOR može se
razlikovati.
C Spojite priključak t INPUT na TV
prijemniku s priključnicom T LINETV pomoću SCART kabela (nije
isporučen).
Kad za spajanje koristite SCART kabel,
provjerite podržava li TV prijemnik RGB
signale. Ako TV podržava RGB signale,
promijenite ulazni mod TV prijemnika na
RGB. Pogledajte upute za uporabu svog TV
prijemnika.
nastavlja se
9
E Utaknite mrežni priključak u zidnu
utičnicu.
Ako adapter na priključku ne odgovara
zidnoj utičnici, skinite ga s priključka (samo
kod modela kod kojih postoji adapter).
Za uključenje sustava pritisnite ?/1.
Umetanje dviju R6 baterija
(veličina AA) u daljinski upravljač
Spajanje dodatnih uređaja
Pogledajte stranu 37.
Napomena
Ako ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite
baterije zbog mogućnosti curenja i mogućeg oštećenja ili
korozije daljinskog upravljača.
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije traju oko šest mjeseci. Ako
uređaj više ne reagira na daljinski upravljač, zamijenite
obje baterije.
Učvršćivanje nožica zvučnika
Učvrstite priložene nožice na donju stranu
zvučnika kako biste ih stabilizirali i spriječili
njihovo pomicanje.
10
Podešavanje sata
Odabir jezika
Za podešavanje koristite daljinski upravljač.
Možete odabrati jezik izbornika na zaslonu.
1
2
3
1
Uključite TV prijemnik i odaberite
video ulaz.
2
3
Pritisnite ?/1 za uključivanje sustava.
4
5
6
Pritisnite ?/1 za uključenje sustava.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje sati.
Pritisnite ENTER.
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na
uređaju) za uključivanje funkcije DVD
uređaja.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje minuta.
4
Pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije.
Pritisnite ENTER.
Sat počinje raditi.
5
6
Pritisnite DVD SETUP u stop modu.
Ponovno podešavanje sata
1
2
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
3
Ponovite postupke iz koraka 3 do 6.
Pritisnite ./> dok se ne pojavi
poruka "CLOCK SET" i pritisnite ENTER.
Napomena
• Podešeno vrijeme se briše ako odspojite mrežni kabel
ili ako dođe do prekida mrežnog napajanja.
• Sat se ne prikazuje u štednom modu (strana 34).
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Language" i zatim pritisnite
ENTER.
7
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "OSD" i zatim pritisnite
ENTER.
8
Pritisnite M ili m više puta za odabir
jezika iz prikazanog popisa i zatim
pritisnite ENTER.
9
Pritisnite DVD SETUP za zatvaranje
Setup izbornika.
Napomena
Kod JPEG diskova, pritisak na tipku DVD SETUP u
koraku 5 nema utjecaja. Prije podešavanja izvadite disk iz
sustava.
11
Reprodukcija DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG diskova
Reprodukcija diska
 Normal Play/Shuffle Play
Ulaganje diska
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
Pritisnite Z.
Stavite disk na uložnicu tako da je
naljepnica okrenuta prema gore.
Prije reprodukcije DVD, VIDEO CD ili JPEG
diska, uključite TV prijemnik i odaberite video
ulaz. Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neke
funkcije se mogu razlikovati ili nisu dostupne.
Pogledajte upute priložene uz disk.
Primjer: Kod reprodukcije DVD diska
Broj poglavlja
Broj naslova
Kod reprodukcije CD diska promjera 8 cm*,
stavite disk na unutarnji krug uložnice.
Vrijeme reprodukcije
Primjer: Kod reprodukcije CD diska
∗ Ovaj sustav ne može reproducirati DVD diskove
promjera 8 cm.
3
Ponovno pritisnite Z za zatvaranje
uložnice.
Broj zapisa
Napomene
• Nemojte koristiti diskove na koje je nalijepljena vrpca,
naljepnica ili strani materijal jer može doći do kvara
uređaja.
• Nemojte silom zatvarati uložnicu diska rukom jer može
doći do kvara.
Vrijeme reprodukcije
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na uređaju).
Uključuje se DVD uređaj i automatski započinje
reprodukcija.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite DVD X (ili DVD NX
na uređaju).1)
Ponovno pritisnite DVD X za
prijelaz na sljedeću sliku (samo
DVD/VIDEO CD).
Pritisnite DVD N (ili DVD NX
na uređaju) za nastavak
reprodukcije.
Odabir zapisa, slike ili Pritisnite . ili > više puta
poglavlja
tijekom reprodukcije ili pauze.
Pritisnite . jednom tijekom
reprodukcije ili pauze za povratak
na početak tekućeg zapisa (osim
kod MP3/JPEG).
12
Za
Učinite sljedeće
Nalaženje željenog
mjesta pri ubrzanom
pretraživanju prema
naprijed ili unatrag
(Lock Search) (osim
za MP3/JPEG)2)
Pritisnite m ili M tijekom
reprodukcije. Svakim pritiskom na
tipku, mijenja se brzina
pretraživanja.
Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite DVD N
(ili DVD NX na uređaju)
Reprodukciju svih
zapisa na disku
slučajnim redoslijedom (Shuffle
Play)3)
Pritisnite PLAY MODE više puta
u stop modu dok se na pokazivaču
ne pojavi natpis "SHUF" i zatim
pritisnite DVD N (ili DVD NX
na uređaju)
Reprodukciju sliku
po sliku (Slow
motion Play)
(samo DVD/
VIDEO CD)1)2)
Tijekom reprodukcije pritisnite
SLOW y. Svakim pritiskom na
tipku, mijenja se brzina
reprodukcije.
Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite DVD N
(ili DVD NX na uređaju)
Rotiranje trenutno
Pritisnite < ili ,.
prikazane slike (samo Svakim pritiskom na ,, slika se
JPEG)
zakreće za 90° u smjeru kazaljki
na satu.
Svakim pritiskom na <, slika se
zakreće za 90° u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu.
Prijelaz s drugog
izvora na DVD.
Pritisnite DVD N (ili DVD NX
na uređaju) (automatski odabir
izvora).
Reprodukcija započinje
automatski nakon umetanja diska.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za povratak zvuka ponovno
pritisnite MUTING ili VOLUME +.
Vađenje diska
Pritisnite Z na uređaju.
1) Mogu se pojaviti smetnje u video slici.
2) Kod DVD i VIDEO CD diskova ne reproducira se
zvuk.
3) Funkcija reprodukcije slučajnim redoslijedom (Shuffle
Play) nije dostupna kod DVD i VIDEO CD diskova s
PBC funkcijom.
Napomene
• Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neke funkcije
mogu biti ograničene.
• Najveći broj albuma na disku: 90 (najveći broj MP3
audio zapisa ili JPEG slikovnih datoteka na disku je
999). Ipak, ako na disku postoji veći broj datoteka koje
nisu MP3 ili JPEG, najveći broj albuma, zapisa i
datoteka se može smanjiti.
• Moguća je reprodukcija do 15 razina direktorija.
• Sustav podržava MP3 audio zapise snimljene uz brzinu
bita od 32 do 320 kbps i frekvenciju uzorkovanja od
32/44,1/48 kHz za MPEG1 Audio Layer-3.
• Album koji ne sadrži MP3 audio zapise ili JPEG
slikovne datoteke se preskače.
• Ako stavite ekstenziju ".MP3" uz podatke koji nisu u
MP3 formatu, sustav ih neće moći ispravno prepoznati
podatke i nastat će snažan šum koji može oštetiti
zvučnike.
• Sljedećim diskovima potrebno je više vremena za
pokretanje reprodukcije:
− diskovima sa složenom strukturom mapa.
− diskovima u Multi Session formatu.
− diskovima na koje se još može snimati (diskovi koji
nisu finalizirani).
• Neke CD-R ili CD-RW diskove nije moguće
reproducirati na ovom sustavu, ovisno o formatu
datoteka.
Savjet
Kod reprodukcije podatkovnog diska koji sadrži MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke, podesite "Data CD
Priority" (strana 22).
Nastavak reprodukcije od mjesta na
kojem je prekinuta
 Resume Play
Ovaj sustav pamti mjesto na kojem je disk
zaustavljen tako da možete nastaviti
reprodukciju od tog mjesta.
1
Tijekom reprodukcije diska, pritisnite x
za zaustavljanje.
Na pokazivaču se prikazuje "RESUME".
Ako se ne prikaže "RESUME", funkcija
nije dostupna.
2
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na
uređaju).Uređaj nastavlja reprodukciju od
mjesta na kojem je zaustavljena u
koraku 1.
nastavlja se
13
Napomene
• Funkcija Resume Play nije dostupna tijekom Shuffle
Play i Program Play.
• Ovisno o mjestu zaustavljanja, sustav može nastaviti
reprodukciju od nekog drugog mjesta.
• Resume Play se isključuje ako:
− pritisnete x u stop modu.
− isključite sustav.
− otvorite uložnicu diska.
− promijenite mod reprodukcije.
Reprodukcija zapisa unosom broja
zapisa tijekom reprodukcije (na
daljinskom upravljaču)
Reprodukcija DVD diska
pomoću izbornika
Neki DVD diskovi imaju izbornike koji vam
olakšavaju uporabu DVD diska. Diskove možete
reproducirati pomoću ovih izbornika na TV
zaslonu.
• Uporaba DVD top izbornika
Unos brojeva preko 10
DVD je podijeljen na dulje odjeljke slika ili
glazbe koji se zovu "naslovi". Kod reprodukcije
DVD diska koji sadrži više naslova, pomoću
izbornika možete odabrati željeni naslov.
1 Unesite potrebne znamenke.
2 Pritisnite ENTER.
• Uporaba DVD izbornika
Brojčanim tipkama unesite broj zapisa kojeg
želite reproducirati.
Primjer:
Za reprodukciju zapisa broj 30, pritisnite 3 i 0 i zatim
ENTER.
Odabir albuma/zapisa/datoteke
pomoću izbornika na zaslonu (samo
MP3/JPEG)
1
Pritisnite DVD TOP MENU u stop modu.
Na zaslonu se prikazuje popis albuma
sadržanih na disku.
2
Pritisnite M/m/</, više puta za odabir
albuma kojeg želite reproducirati i zatim
pritisnite ENTER. Prikazuje se popis
zapisa ili datoteka koji se nalaze u
odabranom albumu.
3
Pritisnite M/m/</, više puta za odabir
zapisa ili datoteke i zatim pritisnite
ENTER. Reproducira se odabrani zapis
ili datoteka.
Napomene
• Na TV zaslonu može se prikazati do 8 znakova iz
naziva albuma i do 12 znakova iz naziva zapisa ili
datoteke. Ako više albuma ima jednakih prvih 8
znakova, zapisi i datoteke iz njih se prikazuju zajedno u
jednoj mapi.
• U nazivima albuma i datoteka mogu se nalaziti samo
slova abecede i brojevi. Sve ostalo se prikazuje kao "_".
• Kod reprodukcije MP3 audio zapisa, prikazano vrijeme
reprodukcije može se razlikovati od stvarnog vremena.
14
Kod nekih DVD diskova možete odabrati
sadržaj diska pomoću izbornika. Kod
reprodukcije takvih diskova, možete odabrati
opcije poput jezika titlova i jezika zvučnog
zapisa pomoću DVD izbornika.
1
Pritisnite DVD TOP MENU ili DVD
MENU.
Izbornik se prikazuje na zaslonu TV
prijemnika. Sadržaj izbornika ovisi o
uloženom disku.
2
Pritisnite M/m/</, ili brojčane tipke
za odabir naslova ili opcije koju želite
reproducirati.
3
Pritisnite ENTER.
Reprodukcija VIDEO CD s
PBC funkcijom (Ver. 2.0)
Ponavljanje reprodukcije
 Repeat Play
 PBC Play
PBC* izbornici na TV zaslonu omogućuju
uporabu interaktivnog softvera. Format i
struktura izbornika ovise o uloženom disku.
* PBC: Playback Control
1
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na
uređaju) za pokretanje reprodukcije
VIDEO CD diska s PBC funkcijama
(Ver. 2.0).
Na zaslonu TV prijemnika se prikazuje PBC
izbornik.
2
Pritisnite brojčane tipke za odabir
broja opcije po želji.
3
4
Pritisnite ENTER.
Nastavite s reprodukcijom prema
uputama u izbornicima. Uživajte u
interaktivnoj reprodukciji.
Pogledajte upute za uporabu priložene uz
disk jer se postupak rukovanja razlikuje,
ovisno o VIDEO CD disku.
Povratak u prethodni izbornik
Pritisnite C RETURN.
Moguće je ponavljati reprodukciju svih zapisa
ili datoteka ili jednog naslova/poglavlja/zapisa/
datoteke na disku.
Pomoću prednje upravljačke
ploče
Tijekom reprodukcije pritišćite tipku REPEAT
dok se ne pojavi oznaka "REP" ili "REP1".
REP: Za sve zapise/datoteke na disku do 5 puta.
REP1: Samo za jedan naslov*/poglavlje*/zapis/
datoteku.
* Na zaslonu TV prijemnika možete provjeriti
ponavlja li se naslov ili poglavlje.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite tipku REPEAT više puta, dok "REP" i
"REP1" ne nestanu s pokazivača.
Napomene
• Ovisno o DVD disku, ponavljanje reprodukcije možda
neće biti moguće.
• Ponavljanje reprodukcije nije moguće tijekom PBC
reprodukcije VIDEO CD diska (strana 15).
• Ako odaberete "REP1", naslov/poglavlje/zapis/datoteka
će se neprekidno reproducirati dok se funkcija "REP1"
ne isključi.
Napomena
Ovisno o VIDEO CD disku, u koraku 3 se može umjesto
natpisa "Press ENTER" (pritisnite ENTER) pojaviti "Press
DVD N" u uputama uz disk. U tom slučaju pritisnite
DVD N (ili DVD NX na uređaju).
Savjet
Za isključivanje reprodukcije s PBC funkcijom, pritisnite
DVD MENU više puta u stop modu dok se na zaslonu TV
prijemnika ne pojavi natpis "PBC Off". Reprodukcija
kreće od željenog zapisa. Ne prikazuju se statične slike,
poput izbornika.
Za povratak na PBC reprodukciju pritisnite DVD MENU
više puta u stop modu dok se na zaslonu TV prijemnika ne
pojavi natpis "PBC On".
nastavlja se
15
Uporaba izbornika na zaslonu
1
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na
uređaju) za uključivanje funkcije
DVD.
Započinje reprodukcija.
2
Pritisnite x dva puta za zaustavljanje
reprodukcije.
3
Pritisnite PLAY MODE više puta u
stop modu dok se na zaslonu TV
prijemnika ne pojavi izbornik za
programiranje.
4
Pritisnite M/m/</, više puta za
odabir željenog broja koraka.
5
Brojčanim tipkama odaberite zapis
kojeg želite programirati.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
poništavanje broja i zatim odaberite novi
broj.
6
Za programiranje dodatnih zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
7
Pritisnite M/m/</, više puta za
odabir opcije "Play Program" i zatim
pritisnite DVD N (ili DVD NX na
uređaju).
Počinje programirana reprodukcija.
Pritisnite REPEAT više puta tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
ciklički kao što je prikazano:
x Kod reprodukcije DVD diska
• Off: nema ponavljanja reprodukcije.
• Title: ponavljanje tekućeg naslova na disku.
• Chapter: ponavljanje tekućeg poglavlja.
x Kod reprodukcije VIDEO CD/CD/MP3/
JPEG
• Off: nema ponavljanja reprodukcije.
• All: ponavljanje svih zapisa/datoteka.
• Track (osim JPEG): ponavljanje tekućeg
zapisa.
• File (samo JPEG): ponavljanje tekuće
datoteke.
Za isključivanje ponavljanja
Odaberite opciju "Off".
Napomene
• Ovisno o DVD disku, ponavljanje reprodukcije nije
moguće.
• Ponavljanje reprodukcije nije moguće tijekom PBC
reprodukcije VIDEO CD diskova (strana 15).
• Ako odaberete "All", program se ponavlja do pet puta.
• Ponavljanje reprodukcije se prekida ako:
− isključite sustav.
− otvorite uložnicu diska.
− promijenite funkciju, osim na DVD.
Savjet
Ponavljanje reprodukcije možete podesiti dok je
reprodukcija zaustavljena. Pritisnite REPEAT više puta za
odabir postavke i zatim pritisnite DVD N (ili DVD
NX na uređaju) za pokretanje ponavljanje reprodukcije.
Programirana reprodukcija
 Program Play
Možete kreirati program s najviše 12 koraka.
Moguće je sinkronizirano snimati programirane
zapise na kasetu (strana 29).
Programiranje se vrši isključivo preko prikaza
na zaslonu TV prijemnika.
16
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Isključenje
programirane
reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY MODE
u stop modu dok se ne prikaže
oznaka "Continue".
Brisanje programskog Pritisnite M/m/</, više puta za
koraka
odabir broja koraka i zatim
pritisnite CLEAR u stop modu.
Brisanje svih
programskih koraka
Pritisnite M/m/</, više puta za
odabir opcije "All Clear" i zatim
pritisnite ENTER.
Napomene
• Nije moguće programirati reprodukciju kod DVD i
VIDEO CD diskova s PBC funkcijom.
• Programirana reprodukcija se prekida ako:
− isključite sustav.
− otvorite uložnicu diska.
− promijenite funkciju, osim na DVD.
Savjet
Program ostaje pohranjen i nakon završetka programirane
reprodukcije. Za ponovnu reprodukciju istog programa,
pritisnite DVD N (ili DVD NX na uređaju).
Uporaba izbornika na
zaslonu za pretraživanje
Možete tražiti poglavlje (DVD) ili zapis
(VIDEO CD, CD). S obzirom da poglavlja i
zapisi imaju na svakom disku jedinstven broj,
željenu stavku možete pronaći unosom
odgovarajućeg broja. Također možete
pretraživati i unosom vremena reprodukcije
(Time Search).
Traženje poglavlja
1
Pritisnite TIME SEARCH.
Prikazuje se izbornik za pretraživanje.
2
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Chapter".
3
Pritisnite brojčane tipke za odabir
željenog broja poglavlja.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
brisanje broja i zatim ponovno odaberite.
4
Pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija.
Traženje zapisa
1
Pritisnite TIME SEARCH više puta
dok se ne pojavi izbornik za
pretraživanje diska.
2
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Track".
3
Pritisnite brojčane tipke za odabir
željenog broja zapisa.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
brisanje broja i zatim ponovno odaberite
4
Pritisnite ENTER.
Reprodukcija započinje od odabranog broja.
nastavlja se
17
Traženje željenog mjesta pomoću
vremena reprodukcije
 Time Search
1
Pritisnite TIME SEARCH.
x Kod reprodukcije DVD diska
Prikazuje se izbornik za pretraživanje.
Pritisnite M ili m više puta za odabir opcije
"Time".
x Kod reprodukcije VIDEO CD/CD
Prikazuje se izbornik za traženje zapisa.
2
Pritisnite brojčane tipke za unos
vremena i pritisnite ENTER.
Kod reprodukcije DVD diska, unesite
vrijeme reprodukcije tekućeg naslova.
Kod reprodukcije VIDEO CD/CD diska,
unesite vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa.
Primjerice, za traženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi od početka, unesite
"2:10:20".
Traženje određenog mjesta na VIDEO
CD/CD disku
1
Pritisnite TIME SEARCH jednom u stop
modu ili dva puta tijekom reprodukcije.
Prikazuje se izbornik za pretraživanje
diska.
2
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Time".
3
Pritisnite brojčane tipke za unos vremena
i pritisnite ENTER.
Unesite vrijeme od početka diska.
Prekid pretraživanja
Pritisnite TIME SEARCH više puta dok se ne isključi
izbornik.
18
Napomene
• Nije moguće pretraživati naslov na DVD disku niti
scenu i indeks na VIDEO CD disku.
• Pretraživanje po vremenu ne funkcionira kod VIDEO
CD diskova (dok je uključena funkcija PBC).
• Nije moguće istovremeno pretraživanje po vremenu i
poglavlju u izborniku za pretraživanje. Odaberite
željeni način pretraživanja i pritisnite ENTER.
• Nije moguće istovremeno pretraživanje po vremenu i
traženje zapisa u izborniku za pretraživanje. Odaberite
željeni način pretraživanja i pritisnite ENTER.
Savjet
Možete odabrati između prikaza vremena reprodukcije i
preostalog vremena. Podrobnosti potražite u poglavlju
"Prikaz informacija o disku" na strani 36.
Napomene
DVD – Ostale funkcije
Promjena jezika/titlova/
kuta kamere
Promjena jezika dijaloga
Ako je DVD snimljen na više jezika ili audio
formata, možete odabrati jezik ili audio format
po želji tijekom reprodukcije DVD diska.
Također možete slušati lijevi ili desni kanal
preko oba zvučnika tijekom reprodukcije
VIDEO CD i CD diskova. Obratite pažnju da je
pri tome zvuk u mono tehnici. Primjerice, kad
reproducirate karaoke VIDEO CD (disk s
vokalima na jednom kanalu i instrumentalima na
drugom kanalu), možete prebaciti zvuk tako da
isključite vokale i slušate samo instrumentale.
Pritisnite AUDIO više puta tijekom
reprodukcije.
• Kod reprodukcije DVD diska s zvukom koji nije
dvokanalni, zvuk se pretvara u dvokanalni i reproducira
preko zvučnika sustava. Ipak, zvuk se ne reproducira u
"Multi Channel PCM" formatu.
• Kod diskova koji ne sadrže više audio formata, nije
moguće promijeniti jezik dijaloga.
• Ovisno o DVD disku, možda nećete moći promijeniti
jezik dijaloga čak i ako je DVD snimljen na više jezika.
• Kod VIDEO CD i CD diskova, postavka se vraća na
"Stereo" nakon što isključite sustav ili otvorite uložnicu
diska.
• Tijekom reprodukcije DVD diska, jezik dijaloga se
može automatski promijeniti
Prikaz audio informacija diska
(samo DVD)
Kad pritisnete AUDIO, kanali koji se
reproduciraju prikazuju se na zaslonu TV
prijemnika. Primjerice, u Dolby Digital formatu
na disk mogu biti snimljeni različiti signali, od
mono do 5.1-kanalnog zvuka. Ovisno o DVD
disku, broj snimljenih kanala se može
razlikovati.
Tekući audio format
Svakim pritiskom na ovu tipku, postavka se
mijenja ciklički na sljedeći način:
x Kod reprodukcije DVD diska
Ovisno o DVD disku, izbor jezika dijaloga i
audio formata se razlikuje.
Ako je isti jezik prikazan dva ili više puta, DVD
je snimljen s više audio formata.
x Kod reprodukcije VIDEO CD/CD diska
• Stereo: Standardni stereo zvuk.
• Left: Zvuk lijevog kanala (mono).
• Right: Zvuk desnog kanala (mono).
Podešavanje željenog jezika
Ovaj sustav možete podesiti na željeni jezik
dijaloga pomoću postupka opisanog u poglavlju
"Promjena jezika" (strana 20).
Primjeri oznaka formata:
Format
Oznaka
PCM (stereo)
Dolby Digital 2-kanalni
Dolby Digital 5.1-kanalni
DTS
MPEG AUDIO
nastavlja se
19
Prikaz titlova (samo DVD)
Kod DVD diskova s titlovima na više jezika,
možete odabrati jezik titlova tijekom
reprodukcije DVD diska ili isključiti titlove po
želji.
Primjerice, možete odabrati jezik dijaloga kojeg
želite bolje naučiti i uključiti titlove kako biste
olakšali razumijevanje.
Promjena jezika
 Language
1
Pritisnite DVD SETUP u stop modu.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
2
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Language" i zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije i pritisnite ENTER.
x OSD (prikaz na zaslonu)
Promjena jezika prikaza na zaslonu TV
prijemnika. Odaberite jezik iz potpisa.
Pritisnite SUBTITLE više puta tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku, mijenja se jezik.
Isključivanje titlova
Pritisnite SUBTITLE više puta za odabir opcije
"Off".
Napomena
x DVD Menu (samo DVD)
Odaberite jezik za DVD izbornik.
Ovisno o DVD disku, možda neće biti moguće promijeniti
jezik titlova čak i ako su na disku snimljeni titlovi na više
jezika.
x Audio (samo DVD)
Promjena jezika dijaloga. Odaberite jezik iz
prikazanog popisa.
Promjena kuta kamere
(samo DVD)
Kod reprodukcije DVD diska na kojem su
snimljene scene snimane iz više kutova, možete
odabrati različite kutove kamere.
Primjerice, kod gledanja scene vlaka u kretanju,
možete promijeniti pogled: s prednje strane
vlaka, preko lijevog ili preko desnog prozora,
bez prekidanja kretanja vlaka.
Pritisnite ANGLE više puta tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku, mijenja se kut
kamere.
x Subtitle (samo DVD)
Promjena jezika titlova. Odaberite jezik iz
prikazanog popisa.
Ako je odabrana opcija "Auto", automatski
se odabire standardni jezik diska.
4
Pritisnite M ili m više puta za odabir
jezika i pritisnite ENTER.
5
Pritisnite DVD SETUP za isključivanje
izbornika za podešavanje.
Napomena
Ako odabrani jezik nije snimljen na DVD, automatski se
bira jedna od snimljenih jezika (osim za opciju "OSD").
Napomena
Savjet
Ovisno o DVD disku, možda neće biti moguće promijeniti
kut kamere čak i ako su na disku scene snimljene iz
različitih kutova.
Možete resetirati sve DVD postavke, osim funkcije
ograničenja reprodukcije (Parental Control) uz postupak
opisan u poglavlju "Za vraćanje DVD postavki na tvorničke
vrijednosti*, postupite na sljedeći način:" (strana 44).
* Osim postavki ograničenja reprodukcije (Parental
Control)
20
Podešavanje slike i audio
postavki
 AV
• 16:9
Napomena
Ovisno o DVD disku, može se automatski odabrati
"4:3 Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
1
Pritisnite DVD SETUP u stop modu.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
Napomena
Dok je u sustavu JPEG disk, ne prikazuje se izbornik
za podešavanje.
2
Pritisnite < ili , više puta za odabir
"AV" i zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije i zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite M ili m više puta za odabir
postavke i zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite DVD SETUP za isključivanje
izbornika za podešavanje.
x Dolby Digital
Odaberite Dolby Digital ako želite uživati u 5.1kanalnom zvuku uz priključeno dodatno
pojačalo (pogledajte "Uživanje u 5.1-kanalnom
zvuku uz dodatno pojačalo" na strani 38).
x DTS
Odaberite DTS ako želite uživati u 5.1kanalnom zvuku uz priključeno dodatno
pojačalo (pogledajte "Uživanje u 5.1-kanalnom
zvuku uz dodatno pojačalo" na strani 38).
x TV Type
Odaberite format zaslona priključenog TV
prijemnika. Standardna postavka ovisi o
modelu.
4:3 Pan Scan
Odaberite ako ste priključili TV sa
zaslonom 4:3. Prikazuje se široka slika
preko cijelog zaslona uz gubitak dijela
koji ne stane na zaslon.
4:3 Letter
Box
Odaberite ako ste priključili TV sa
zaslonom 4:3. Prikazuje se široka slika
s crnim prugama ispod i iznad slike.
16:9
Odaberite ako ste priključili TV sa
širokim zaslonom ili TV koji podržava
široki format slike.
• 4:3 Pan Scan
• 4:3 Letter Box
nastavlja se
21
x Data CD Priority (samo MP3, JPEG)
Odaberite koji podaci imaju prioritet pri
reprodukciji podatkovnih diskova (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) koji sadrže MP3 audio zapise i
JPEG slikovne datoteke. Nakon promjene ove
postavke, izvadite i ponovno umetnite disk.
Standardna postavka je podcrtana.
MP3
JPEG
Ako na disku postoje MP3 datoteke,
sustav prepoznaje disk kao MP3 disk.
Ako su na disku samo JPEG datoteke,
sustav prepoznaje disk kao JPEG disk.
Ako na disku postoje JPEG datoteke,
sustav prepoznaje disk kao JPEG disk.
Ako su na disku samo MP3 datoteke,
sustav prepoznaje disk kao MP3 disk.
Napomene
• Ako opcije "Dolby Digital" ili "DTS" podesite na "Bit
Stream", ne čuje se zvuk iz priključenih zvučnika niti
preko dodatnih slušalica te nije moguće snimanje
pomoću kasetofona.
Savjet
Možete resetirati sve DVD postavke, osim funkcije
ograničenja reprodukcije (Parental Control) uz postupak
opisan u poglavlju "Za vraćanje DVD postavki na tvorničke
vrijednosti*, postupite na sljedeći način:" (strana 44).
Ograničenje reprodukcije
 Rating (Parental Control)
Ograničenje reprodukcije za
djecu
Kod nekih DVD diskova može se ograničiti
reprodukcija u skladu s prethodno definiranim
razinama, ovisno o starosti gledatelja.
Kod reprodukcije ograničene scene, scena se
preskače ili zamjenjuje alternativnom.
1
Pritisnite DVD SETUP u stop modu.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
2
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Rating" i pritisnite ENTER.
3
Pritisnite m za odabir opcije "Rating".
Ako je već definirana četveroznamenkasta
zaporka, unesite je brojčanim tipkama i
pritisnite ENTER. Nakon toga možete
odabrati opciju "Rating".
4
Pritisnite ENTER više puta za odabir
željene razine ograničenja.
Svakim pritiskom na tipku, mijenja se razina
ograničenja.
Što je manji broj, ograničenje je veće.
5
Pritisnite M za odabir opcije
"Password".
* Osim postavki ograničenja reprodukcije (Parental
Control)
22
6
Ponovno unesite četveroznamenkastu zaporku pomoću brojčanih
tipaka i pritisnite ENTER.
Ikona lokota se zaključava i završeno je
podešavanje ograničenja reprodukcije.
Ako pogriješite pri unosu zaporke, pritisnite
CLEAR prije pritiska na tipku ENTER i
unesite ispravne znamenke.
Reprodukcija diska za kojeg je
podešeno ograničenje
reprodukcije
1
Umetnite disk i pritisnite DVD N (ili
DVD NX na uređaju).
Prikazuje se izbornik Rating.
2
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama i pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija.
Napomene
Isključivanje ograničenja
reprodukcije i reprodukcija DVD
diska nakon unosa zaporke
Unesite četveroznamenkastu zaporku pomoću
brojčanih tipaka i pritisnite ENTER.
Ikona lokota se otključava i funkcija ograničenja
reprodukcije je isključena.
• Ovaj sustav ne može ograničiti reprodukciju diskova
koji ne podržavaju funkciju ograničenja reprodukcije.
• Ovisno o DVD disku, možda će se tijekom reprodukcije
prikazati poruka da promijenite razinu ograničenja. U
tom slučaju, unesite zaporku i promijenite razinu. Ako
je isključena funkcija nastavljanja reprodukcije
(Resume Play), razina se vraća na prethodnu vrijednost.
Savjet
Ako zaboravite zaporku, odaberite opciju "Password" i
unesite brojčanim tipkama "199703" u izborniku Rating te
pritisnite ENTER. Nakon toga možete unijeti novu
četveroznamenkastu zaporku.
Promjena zaporke
1
U koraku 6 unesite četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama i pritisnite
ENTER.
2
Unesite novu četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama i pritisnite
ENTER.
23
Popis postavki sustava
Kad pritisnete tipku DVD SETUP, moguće je
podesiti sljedeće postavke.
Standardne postavke su podcrtane.
Language (strana 20)
OSD
Odaberite željeni jezik iz prikazanog
popisa jezika.
DVD Menu
Odaberite željeni jezik iz prikazanog
popisa jezika.
Audio
Odaberite željeni jezik iz prikazanog
popisa jezika.
Subtitle
Odaberite željeni jezik iz prikazanog
popisa jezika.
AV (stranice 21, 38)
TV Type1)
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
Dolby Digital
PCM
Bit Stream
DTS
PCM
Bit Stream
Data CD Priority
MP3
JPEG
Rating (strana 22)
Password
Rating
1G
2
3 PG
4 PG 13
5
6R
7 NC 17
8
Reset (strana 44)
Reset
YES
NO
1) Standardna postavka ovisi o modelu za određene
zemlje.
24
4
Pritisnite PRESET +/– više puta za
odabir željenog broja.
Pohranjivanje radiopostaja
5
Pritisnite ENTER.
Prikazuje se natpis "COMPLETE".
Možete pohraniti ukupno 20 FM i 10 AM
postaja. Zatim ih možete odabrati jednostavnim
pritiskom na odgovarajuću brojčanu tipku.
6
Ponovite korake 1 do 5 za pohranu
ostalih postaja.
Radioprijemnik
Automatsko ugađanje postaja
Moguće je automatsko ugađanje svih postaja u
vašem području, te pohranjivanje njihovih
frekvencija.
1
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Pritisnite i zadržite TUNING +/– dok
se ne počnu izmjenjivati frekvencije i
zatim otpustite tipku.
Frekvencije se izmjenjuju dok uređaj traži
postaju. Pretraživanje se automatski zaustavi
kad uređaj ugodi postaju. Na pokazivaču se
pojave oznake “TUNED” i “STEREO”
(samo za stereo program).
Ručno ugađanje postaja
Moguće je ručno ugoditi i pohraniti frekvenciju
radiopostaje.
1
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Više puta pritisnite TUNING +/– za
ugađanje željene postaje.
3
Pritisnite TUNER MEMORY.
Programski broj trepće.
Provedite korake 4 i 5 dok broj trepće.
4
Više puta pritisnite PRESET +/– za
odabir željenog broja.
5
Pritisnite ENTER.
Prikazuje se natpis "COMPLETE".
6
Ponovite korake 1 do 5 za pohranu
ostalih postaja.
Ostali postupci
Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i
pretraživanje se ne zaustavi
Podesite frekvenciju željene postaje prema
opisu koraka 2 do 6 u poglavlju "Ručno
ugađanje postaja".
3
Pritisnite TUNER MEMORY.
Programski broj trepće na pokazivaču.
Izvedite korake 4 i 5 dok broj trepće na
pokazivaču.
Za
Učinite sljedeće
Ugađanje postaje sa
slabim signalom
Slijedite postupak opisan u
poglavlju "Ručno ugađanje
postaja".
Pohranu druge
postaje na postojeći
broj
Krenite od koraka 1. Nakon koraka
3, pritisnite PRESET +/– više puta
za odabir broja na kojeg želite
pohraniti postaju.
Programski broj
nastavlja se
25
Poboljšanje radio prijema
Za poboljšanje prijema, podesite položaj
isporučenih antena ili priključite sustav na
dodatno nabavljivu vanjsku antenu.
Slušanje radio programa
Možete odabrati pohranjenu postaju ili ručno
ugoditi frekvenciju postaje koja nije pohranjena.
Slušanje pohranjene postaje
 Preset Tuning
Prvo pohranite postaje u memoriju uređaja
(pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja" na
strani 25).
1
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Više puta pritisnite PRESET +/– za
odabir željene pohranjene postaje.
Programski broj
26
Frekvencija
Slušanje nepohranjene
radiopostaje
 Manual Tuning
1
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
Više puta pritisnite TUNING +/– za
odabir željene postaje.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Pritisnite ponovno MUTING ili VOLUME + za
ponovno uključivanje zvuka.
Slušanje FM stereo programa bez
stereo efekta
Ako se tijekom prijema FM stereo programa
čuje šum, više puta pritisnite FM MODE dok se
ne prikaže natpis "MONO". Isključuje se stereo
zvuk, ali se i poboljšava prijem.
Savjeti
• Za poboljšanje prijema, podesite položaj isporučenih
antena ili priključite sustav na dodatno nabavljivu
vanjsku antenu.
• Pritisnite i zadržite TUNING +/–. Mijenja se prikaz
frekvencije, a pretraživanje se zaustavlja kad se ugodi
postaja (automatsko ugađanje).
• Radio program može se snimiti ručno (strane 29 i 33).
Uporaba usluge Radio Data
System (RDS)
Što je Radio Data System (RDS)?
RDS je sustav radijskih podataka pomoću kojeg
se uz normalni radio program emitiraju dodatne
informacije. Ovaj sustav omogućava prikaz
praktičnih RDS funkcija, poput naziva postaje.
RDS je dostupan samo kod FM radiopostaja.*
Napomena
RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena radiopostaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
* Samo neke radiopostaje koriste RDS sustav, a osim
toga, radiopostaje nude samo određene vrste RDS
usluga. Ako niste upoznati s RDS sustavom, od
vaše lokalne radiopostaje zatražite podrobnije
informacije o RDS uslugama u svom području.
Prijem RDS signala
Jednostavno odaberite FM radiopostaju.
Pri odabiru RDS radiopostaja, na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
Provjera RDS informacija
Svakim pritiskom na DISPLAY indikatori na
pokazivaču se izmjenjuju na sljedeći način:
Naziv radiopostaje1) t Programski broj2) i
frekvencija t Točno vrijeme (na nekoliko
sekundi) t Odabrani efekt (na nekoliko
sekundi)
1) Ako prijem RDS postaje nije dobar, ime postaje se
možda neće prikazati na pokazivaču.
2) Programski broj se prikazuje samo ako je ugođena
pohranjena radiopostaja (strana 25).
27
Kasetofon – reprodukcija
Kasetofon – snimanje
Umetanje kasete
Snimanje s CD diska na
kasetu
1
2
Pritisnite D PUSH OPEN na uređaju.
Umetnite snimljenu kasetu ili kasetu
za snimanje u pretinac.
Strana za reprodukciju/
snimanje prema naprijed.
Reprodukcija kasete
 CD-TAPE Synchro Recording
Na kasetu možete snimiti cijeli CD. Koristite
TYPE I (normal) kasete i tipke na uređaju za
opisani postupak.
1
2
Umetnite kasetu za snimanje.
3
Pritisnite x dva puta za isključivanje
funkcije nastavljanja reprodukcije
(Resume Play).
4
Pritisnite CD SYNC.
Kaseta je spremna za snimanje.
Trepće "REC".
5
Pritisnite z REC PAUSE/START.
Snimanje počinje.
Možete koristiti TYPE I (normal) kasetu.
1
2
Umetnite kasetu.
Pritisnite TAPE N.
Ostali postupci
Savjeti
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije
Pritisnite x.
Premotavanje
naprijed ili natrag
Pritisnite m ili M.
Uključivanje
Pritisnite TAPE N.
kasetofona (TAPE) iz Automatski započinje reprodukcija
drugog izvora
nakon umetanja kasete.
Isključivanje zvuka
Vađenje kasete
28
Pritisnite DVD NX i umetnite disk
kojeg želite presnimiti.
Pritisnite MUTING.
Ponovno pritisnite MUTING ili
VOLUME +/– za vraćanje zvuka.
Kad je reprodukcija zaustavljena,
otvorite pretinac pritiskom na
tipku D PUSH OPEN na uređaju.
• Ako prije kraja snimanja prva stana kasete dođe do
kraja, kasetofon se automatski zaustavlja, a CD/DVD
uređaj uključuje funkciju Resume Play.
• Za nastavak snimanja na drugoj strani, pritisnite x dva
puta za isključivanje funkcije Resume Play, izvadite i
okrenite kasetu te ponovite korake 1 i 2 iz opisa
"Synchro Recording snimanje od željenog zapisa"
(strana 28). Funkcija Synchro Recording omogućava
nastavak snimanja od željenog zapisa.
Synchro Recording snimanje od
željenog zapisa
Možete odabrati prvi zapis pomoću Synchro
Recording.
1
Nakon koraka 1 do 4, pritisnite . ili
> više puta za odabir broja željenog
zapisa.
2
Pritisnite z REC PAUSE/START dok
trepće odabrani broj zapisa.
Započinje snimanje.
Snimanje CD diska određivanjem
redoslijeda zapisa
Programiranjem reprodukcije moguće je snimiti
samo željene zapise s CD-a. Između koraka 3 i 4
izvedite korake 3 do 6 poglavlja "Programirana
reprodukcija" (strana 16).
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
Napomene
• CD Synchro Recording snimanje nije moguće uz DVD,
VIDEO CD,MP3 audio zapise i JPEG slikovne
datoteke.
• Tijekom snimanja nije moguće slušati druge izvore.
• Ako je reprodukcija podešena na ponavljanje (Repeat)
ili slučajni redoslijed (Shuffle), automatski se prebacuje
na normalnu u koraku 4.
• Zvučni efekt se automatski vraća na "FLAT" u koraku 4.
Ručno snimanje na kasetu
 Manual Recording
Moguće je snimanje samo dijelova diska (DVD,
VIDEO CD, CD i MP3) na kasetu. Također
možete snimati radio program.
Također možete snimati s priključene vanjske
komponente (pogledajte "Spajanje dodatnih
uređaja" na strani 37).
Koristite tipke na uređaju za ovaj postupak.
1
2
Uložite kasetu za snimanje.
Pritisnite jednu od sljedećih tipaka za
odabir željenog izvora za snimanje.
• DVD NX: Za snimanje s CD/DVD
uređaja ovog sustava. Pritisnite x dva
puta za zaustavljanje reprodukcije.
• TUNER/BAND: Za snimanje s
radioprijemnika ovog sustava.
• TV: Za snimanje s vanjskog uređaja
spojenog na TV IN L/R priključke.
3
Pritisnite z REC PAUSE/START.
Trepće oznaka "REC" i kasetofon čeka na
snimanje.
4
Pritisnite z REC PAUSE/START i
pokrenite reprodukciju izvora s kojeg
snimate.
Snimanje počinje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
Napomene
• Tijekom snimanja nije moguće slušati ostale izvore.
• Ako se nije snimio zvuk kod snimanja s DVD diska,
podesite "Dolby Digital" ili "DTS" na "PCM" u
podizborniku "AV" izbornika za podešavanje.
• Efekt zvuka se automatski prebacuje na "FLAT" u
koraku 3.
Savjet
Za snimanje s radioprijemnika:
Ako se tijekom snimanja čuje šum, pomaknite
odgovarajuću antenu kako bi se šum smanjio.
29
Podešavanje zvuka
Podešavanje efekta zvuka
Pritisnite PRESET EQ više puta za odabir
efekta po želji.
Naziv efekta se prikazuje na pokazivaču.
Isključivanje efekta zvuka
Pritisnite PRESET EQ više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi natpis "FLAT".
Efekti zvuka
EQ
Efekt
ROCK
Snažno se pojačavaju basovi i visoki
tonovi. Zvuk rock i dance glazbe tako
postaje još jači.
JAZZ
Malo se pojačavaju basovi i visoki tonovi.
Tako živa instrumentalna glazba, poput
jazza i sl. izvedbi u manjim skupinama,
zvuči odlično i bez gubitka prirodnog
tona glazbala.
CLASSIC
Neželjeni visoki tonovi su prigušeni tako
da možete opušteno uživati u glazbi. Ovaj
mod je prikladan za orkestre, solo
glasovir i ostala klasična glazbala.
HALL
Umjetno se proizvodi širok i odzvanjajući
zvuk. Tako možete uživati u prirodnom
zvuku koji širinom i odzvanjanjem
podsjeća na veliko kazalište ili crkvu.
LIVE
Pojačani su basovi i visoki tonovi i
umjetno se proizvode odzvanjajući
zvukovi. Tako možete uživati u širokom i
snažnom zvuku, kao u koncertnoj
dvorani.
MOVIE
Umjetno se proizvodi širok, odzvanjajući
zvuk i pojačavaju basovi. Tako možete
uživati u filmovima s potpunim
doživljajem zvučnog prostora, kao u kino
dvorani.
30
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Uporabu VIDEO Uključite TV prijemnik i priključite ga
na odgovarajući video ulaz.
CD ili DVD
diska
Isključivanje
karaoke moda
Pritisnite KARAOKE PON više puta
dok se ne isključi indikator "m".
Napomene
• Može biti smanjena glasnoća glazbene pratnje, kao i
pjevača, ako je zvuk snimljen u mono tehnici.
• Glas pjevača možda neće biti stišan kada:
− svira manji broj glazbala.
− se pjeva u duetu.
− izvor ima snažnu jeku ili se pjeva refren.
− glas pjevača odstupa od sredine.
− glas izvora pjeva visok sopran ili tenor.
• Karaoke se isključuju ako:
− promijenite disk.
− promijenite funkciju.
• Kod nekih pjesama se vokali ne isključuju kada
odaberete opciju "KARA PON".
• Funkcija KARAOKE PON nije dostupna tijekom
snimanja.
Savjet
Ako želite pjevati karaoke s multiplex CD diska, pritisnite
AUDIO više puta tijekom reprodukcije za odabir opcije
"Left" ili "Right" (pogledajte "Promjena jezika dijaloga"
na strani 19).
31
Buđenje uz glazbu
Timer
Odlazak na spavanje uz
glazbu
 Sleep Timer
Moguće je programirati uređaj za isključenje u
određeno vrijeme, tako da možete zaspati uz
glazbu.
 Play Timer
Svakodnevno se možete buditi uz glazbu u
određeno vrijeme. Provjerite jeste li podesili
točno vrijeme ("Podešavanje sata" na strani 11).
Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
1
Pripremite izvor čiju reprodukciju
želite pokrenuti.
• DVD: Uložite disk.
• Kasetofon: Uložite kasetu.
• Radio: Ugodite pohranjenu postaju
("Slušanje radio programa" na strani 26).
2
3
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) se ciklički izmjenjuje na
sljedeći način:
AUTO* t 90 t 80 t 70 t ... t10 t
OFF
* Uređaj se automatski isključi nakon 100 minuta ili
po završetku reprodukcije tekućeg diska ili kasete.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru preostalog
vremena*
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjenu vremena
isključenja
Više puta pritisnite SLEEP i
odaberite željeno vrijeme.
Isključenje funkcije
Sleep Timer
Više puta pritisnite SLEEP dok se
na pokazivaču ne pojavi "SLEEP
OFF".
* Ako odaberete "AUTO", nije moguće provjeriti
preostalo vrijeme.
Više puta pritisnite ./> dok se
ne pojavi "PLAY SET" i pritisnite
ENTER.
Na pokazivaču se pojavi "ON" i trepću
znamenke sati.
4
Podesite vrijeme početka
reprodukcije.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje sati i pritisnite ENTER.
Znamenke minuta počnu treptati.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje minuta i pritisnite ENTER.
5
Podesite vrijeme prekida reprodukcije
slijedeći postupak iz koraka 4.
6
Više puta pritisnite ./> dok se
na pokazivaču ne prikaže željeni
izvor.
Svakim pritiskom na tipku, oznake se
izmjenjuju na sljedeći način:
7
Pritisnite ENTER.
Naizmjenično se pojavljuju vrsta timera
("PLAY TIMER"), vrijeme početka, vrijeme
završetka, izvor zvuka i pokazivač se vraća
na originalni prikaz.
8
Pritisnite VOLUME +/– za podešavanje
glasnoće.
9
Isključite sustav tipkom ?/1.
Napomena
Nemojte uključivati opciju "AUTO" tijekom Synchro
Recording snimanja na kasetu.
Savjet
Funkciju Sleep Timer možete koristiti čak ako i nije
podešeno točno vrijeme.
32
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Pritisnite ./> više puta
dok se ne pojavi "PLAY
SELECT", te pritisnite ENTER.
Promjenu postavke
Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Više puta pritisnite ./>
dok se ne pojavi "TIMER OFF",
zatim pritisnite ENTER.
Snimanje radio programa
uz pomoć timera
 Rec Timer
Prije snimanja uz pomoć timera potrebno je
pohraniti radiopostaje (pogledajte poglavlje
"Pohranjivanje radiopostaja" na strani 25) i
podesiti točno vrijeme (pogledajte "Podešavanje
sata" na strani 11).
Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
1
2
Napomene
• Nije moguće istovremeno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
• Kad istovremeno koristite funkcije Play Timer i Sleep
Timer, prednost ima funkcija koja ima ranije vrijeme
završetka.
• Sustav se uključuje 15 sekundi prije podešenog
vremena. Nemojte upravljati uređajem od vremena
uključenja do početka rada uređaja.
• Ako je sustav uključen otprilike 15 sekundi prije
programiranog vremena, Play Timer se neće aktivirati.
• Vanjsku komponentu spojenu na priključke TV IN L/R
možete koristiti kao izvor reprodukcije za funkciju Play
Timer.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite ./> dok se
ne pojavi "REC SET" i pritisnite
ENTER.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "ON" i
trepće znamenka sata.
3
Podesite vrijeme početka snimanja.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje sata, zatim pritisnite ENTER.
Počnu treptati znamenke minuta.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje minuta i pritisnite ENTER.
4
Podesite vrijeme završetka snimanja
slijedeći postupak iz koraka 3.
Naizmjenično se pojavljuju vrsta timera
("REC TIMER" ), vrijeme početka, vrijeme
završetka, izvor zvuka i "TUNER REC" te
se pokazivač vraća na originalni prikaz.
5
6
Uložite kasetu za snimanje.
7
Isključite uređaj tipkom ?/1.
Ugodite pohranjenu radiopostaju
(pogledajte "Slušanje pohranjene
radiopostaje" na strani 26).
nastavlja se
33
Ostale funkcije
Za
Učinite sljedeće
Pokazivač
Provjeru postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
Isključenje pokazivača
2
SELECT.
Više puta pritisnite ./>,
dok se ne pojavi "REC
SELECT", te pritisnite ENTER.
Promjenu postavke Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Više puta pritisnite ./>
dok se ne pojavi "TIMER OFF"
te pritisnite ENTER.
Napomene
• Nije moguće istovremeno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
• Kad istovremeno koristite funkcije Rec Timer i Sleep
Timer, prednost ima funkcija koja ima ranije vrijeme
završetka.
• Sustav se uključuje 15 sekundi prije podešenog
vremena. Nemojte upravljati uređajem od vremena
uključenja do početka rada.
• Ako je sustav uključen otprilike 15 sekundi prije
programiranog vremena, Rec Timer se neće aktivirati.
• Za vrijeme snimanja glasnoća će biti na minimumu.
• Ako je Rec Timer podešen na isto vrijeme kao i Play
Timer, a izvor zvuka na kasetu, Rec Timer može snimiti
zvuk na kasetu.
 Power Saving Mode
Moguće je isključiti prikaz točnog vremena
kako bi se smanjila potrošnja energije u
pripravnom stanju (štedni mod).
Više puta pritisnite DISPLAY kad je sustav
isključen dok prikaz sata ne nestane s
pokazivača.
Isključenje štednog moda
Pritisnite DISPLAY dok je sustav isključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
Prikaz točnog vremena* y Bez prikaza (štedni
mod)
* Točno vrijeme se prikazuje ako je sat podešen.
Savjeti
• Timer je aktiviran i u štednom modu.
• Indikator ?/1 svijetli i u štednom modu.
Podešavanje svjetline
indikatora
Pritisnite DIMMER više puta.
Svakim pritiskom na tipku prikaz se ciklički
mijenja na sljedeći način:
DIMMER OFF t DIMMER 1 t
DIMMER 2*
* DIMMER 2 je najtamnija postavka.
34
Prikaz informacija o disku
na pokazivaču
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije i
preostalo vrijeme trenutnog zapisa ili diska.
Provjera informacija o disku
(DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG)
x Kad pritisnete DISPLAY u stop modu
Ukupan broj naslova/zapisa na disku i ukupno
vrijeme reprodukcije tekućeg diska3) t Točno
vrijeme (na nekoliko sekundi) t Efekt zvuka
(na nekoliko sekundi)
1) Ne prikazuje se kod reprodukcije slučajnim slijedom
(Shuffle) ni kod programirane (Program) reprodukcije.
2) Možda se neće prikazati kod statičnih slika.
3) Samo VIDEO CD i CD.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja na sljedeći način:
x Kod DVD diska
Proteklo vrijeme tekućeg naslova t Preostalo
vrijeme tekućeg poglavlja t Preostalo vrijeme
tekućeg naslova t Točno vrijeme (na nekoliko
sekundi) t Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod CD/VIDEO CD diska bez PBC
funkcije
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo
vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo vrijeme
diska1) t Točno vrijeme (na nekoliko sekundi)
t Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod VIDEO CD diska s PBC funkcijom
(Ver. 2.0)
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa2)
t Točno vrijeme (na nekoliko sekundi) t
Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod MP3 zapisa
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa t
Točno vrijeme (na nekoliko sekundi) t Efekt
zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod JPEG datoteka
Broj tekuće datoteke t Točno vrijeme (na
nekoliko sekundi) t Efekt zvuka (na nekoliko
sekundi)
35
Prikaz informacija o disku
na zaslonu
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i
preostalo vrijeme tekućeg naslova, poglavlja ili
zapisa.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja na sljedeći način:
x Kod DVD diska
Proteklo vrijeme tekućeg naslova t Preostalo
vrijeme tekućeg poglavlja t Preostalo vrijeme
tekućeg naslova
x Kod VIDEO CD diska
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo
vrijeme tekućeg zapisa* t Preostalo vrijeme
tekućeg diska*
x Kod CD diska
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo
vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo vrijeme
tekućeg*
x Kod MP3 zapisa
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa
x Kod JPEG datoteka
Broj tekuće datoteke i ukupan broj datoteka
* Kod reprodukcije VIDEO CD diska bez PBC
funkcije.
Isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY više puta dok se prikaz ne
isključi.
36
Prikaz informacija
radioprijemnika na
zaslonu
Pritisnite tipku DISPLAY dok slušate radio.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja na sljedeći način:
Naziv postaje t Programski broj1) i frekvencija
t Točno vrijeme (na nekoliko sekundi) t
Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
1) Programski broj se prikazuje samo kod pohranjenih
postaja (strana 25).
Dodatni uređaji
Spajanje dodatnih uređaja
Za proširenje sustava moguće je spojiti dodatne uređaje. Pogledajte upute za uporabu svakog od njih.
TV ili videorekorder, itd.
S audio izlaza spojene
komponente
A DIGITAL OUT (OPTICAL) priključak
Koristite digitalni optički kabel (četvrtasti, nije
dio isporuke) za spajanje pojačala, MD uređaja
ili DAT uređaja s digitalnim optičkim ulaznim
priključkom. Zvuk se emitira ako je odabran
DVD uređaj ovog sustava. Ako spojite sustav s
optičkim ulazom dodatnog pojačala s Dolby
Digital ili DTS dekoderom, možete uživati u
5.1-kanalnom zvuku.
Osim toga, uz CD ili DVD s linearnim PBC,
moguće je digitalno snimanje iz ovog sustava na
MD ili DAT uređaj.
Napomene
• Kod reprodukcije VIDEO CD ili MP3 audio zapisa, nije
moguć izlaz digitalnih audio podataka.
• Digitalni audio se može snimati s ovog sustava samo
kad je odabrana DVD funkcija.
Pojačalo ili MD uređaj
Na digitalni ulaz
digitalnog uređaja
• Nije moguće digitalno presnimavanje diska sa zaštitom
od kopiranja preko digitalnog uređaja spojenog s ovim
sustavom. Ovisno o priključenom uređaju, ponekad ni
reprodukcija neće biti moguća.
• DVD linearni PCM izlaz koristi frekvenciju
uzorkovanja 48 kHz, bez obzira na vrstu diska koji se
reproducira.
• Ako na priključak DIGITAL OUT (OPTICAL) spojite
uređaj koji ne podržava Dolby Digital ili DTS i
uključite Dolby Digital ili DTS signal, iz priključenog
uređaja će se čuti šum.
B TV IN L/R priključci
Koristite audio kabele (nisu dio isporuke) za
spajanje dodatnog analognog uređaja (TV,
videorekordera, itd.) na ove priključke. Zatim na
ovome sustavu možete slušati i snimati zvuk s
priključene komponente.
37
Slušanje zvuka iz
priključenog uređaja
Za ovaj postupak upotrijebite tipke na uređaju.
Uživanje u 5.1-kanalnom
zvuku preko dodatnog
pojačala
1
Priključite audio kabele.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 37.
1
2
Priključite digitalni optički kabel.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 37.
Pritisnite tipku TV za uključivanje TV
funkcije.
2
3
Pokrenite reprodukciju na
priključenom uređaju.
Priključite 6 zvučnika na AV pojačalo
s dekoderom.
Zvučnike rasporedite prema uputama
isporučenim uz dodatno pojačalo.
3
Pritisnite DVD SETUP u stop modu.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
4
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "AV" i zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Dolby Digital" ili "DTS" i zatim
pritisnite ENTER.
6
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Bit Stream" i zatim pritisnite
ENTER.
7
Pritisnite DVD SETUP za isključivanje
izbornika za podešavanje.
8
Uključite izlaz 5.1-kanalnog Dolby
Digital ili 5.1-kanalnog DTS zvuka.
Pogledajte "Promjena jezika/titlova/kuta
kamere" na strani 19.
Napomene
Ako je "Dolby Digital" ili "DTS" podešen na "Bit
Stream", zvuk se ne reproducira preko isporučenih
zvučnika niti funkcioniraju dodatno nabavljive slušalice.
38
Snimanje zvuka iz
priključenog uređaja
Snimanje pomoću
priključenog uređaja
1
Priključite audio kabele.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 37.
1
Priključite digitalni optički kabel.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 37.
2
Ručno pokrenite snimanje.
Pogledajte "Ručno snimanje na kasetu" na
strani 29.
2
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na
uređaju) za uključivanje funkcije DVD
uređaja.
3
Pritisnite x dva puta za zaustavljanje
reprodukcije.
4
Pokrenite snimanje na priključenom
digitalnom uređaju (MD uređaj ili sl.)
Pogledajte upute za uporabu priključenog
uređaja.
5
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na
uređaju) za pokretanje reprodukcije.
Napomene
• Digitalno snimanje nije moguće u sljedećim
slučajevima:
− kod DVD diskova za zaštitom od kopiranja
− kod DVD Dolby Digital ili DTS bit stream izlaza
− kod CD-R/CD-RW snimljenih u glazbenom CD
formatu
• Snimanje nije moguće ako je "Dolby Digital" ili "DTS"
u "AV" podešen na "Bit Stream". Podesite "Dolby
Digital" i "DTS" na "PCM".
* Reprodukcija je moguća na priključenom
dodatnom digitalnom uređaju.
39
Općenito
U slučaju problema
Problemi i rješenja
Naiđete li na probleme pri rukovanju ovim
uređajem, provjerite sljedeće:
1
Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2
Pronađite problem u donjem popisu, te
izvedite preporučene korake.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Ako trepće indikator ?/1
Odmah isključite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
• Ako uređaj ima preklopku za odabir
napona, provjerite je li postavljena u
ispravan položaj. Provjerite napon u svom
području i provjerite položaj selektora.
• Jesu li + i – zvučnički kabeli kratko
spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Blokira li štogod ventilacijske otvore na
stražnjoj strani sustava?
Nakon provjere gornjih točaka i rješenja
problema, ponovo spojite mrežni kabel i,
nakon što indikator ?/1 prestane treptati,
uključite sustav. Ako indikator i dalje trepće
ili nije moguće otkloniti problem,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
"--.--" se pojavljuje na pokazivaču.
• Došlo je do prekida napajanja. Ponovo podesite sat
(str. 11) i timer (str. 32 i 33).
Izbrisan je sat/radio postaje/timer.
• Ponovno podesite:
− "Podešavanje sata" (str. 11)
− "Pohranjivanje radiopostaja" (str. 25)
− "Odlazak na spavanje uz glazbu" i "Buđenje uz
glazbu" (str. 32)
− "Snimanje radio programa uz pomoć timera"
(str. 33)
Nema zvuka.
•
•
•
•
•
Pritisnite VOLUME +.
Spojene su slušalice.
Provjerite spojeve zvučnika (str. 8).
Tijekom snimanja pomoću timera ne čuje se zvuk.
Sustav je u stanju pauze ili usporene reprodukcije.
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na uređaju) za
povratak na normalnu reprodukciju.
• Podesite "Dolby Digital" ili "DTS" u podizborniku
"AV" na "PCM".
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Timer se ne može podesiti.
• Ponovo podesite točno vrijeme (str. 11).
Timer ne radi.
• Provjerite postavke timera i pravilno podesite
točno vrijeme (str. 32 i 33).
• Isključite funkciju Sleep Timer (str. 32).
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
• Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
• Udaljite sustav od fluorescentne rasvjete.
Pojavljuju se nepravilne boje na TV
prijemniku
• Isključite TV prijemnik i ponovno uključite nakon
30 minuta. Ako su i dalje boje nepravilne,
odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
40
Zvučnici
Zvuk dolazi samo iz jednog kanala ili
balans lijevo/desno nije dobar.
• Provjerite spojeve i razmještaj zvučnika.
• Izvor koji se reproducira ima mono zvuk.
Nedostaju basovi.
• Provjerite jesu li ispravno spojeni + i – priključci
zvučnika.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG uređaj
Ne otvara se uložnica diska i pojavljuje
se poruka "LOCKED".
• Obratite se ovlaštenom servisu Sony ili
prodavatelju.
Uložnica diska se ne zatvara.
• Ispravno umetnite disk.
• Uvijek zatvarajte uložnicu pritiskom na tipku D na
uređaju. Ako pokušate rukom zatvoriti uložnicu,
može doći do problema s uređajem.
Disk se ne može izvaditi.
• Disk se ne može izvaditi dok je u tijeku CD
Synchro Recording snimanje. Pritisnite x za
zaustavljanje CD Synchro Recording snimanja i
zatim D na uređaju za izbacivanje diska.
• Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Ne započinje reprodukcija diska.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otvorite uložnicu i provjerite je li disk umetnut.
Očistite disk (str. 46).
Zamijenite disk.
Uložite disk koji je moguće reproducirati u ovome
sustavu (str. 6).
Umetnite disk pravilno.
Uložite disk s naljepnicom prema gore.
Izvadite disk i obrišite vlagu, zatim ostavite uređaj
uključen nekoliko sati da vlaga ispari.
Pritisnite tipku DVD N (ili DVD NX na
uređaju) za početak reprodukcije.
Regionalni kôd DVD diska ne odgovara kodu
uređaja.
Zvuk preskače.
• Očistite disk (str. 46).
• Zamijenite disk.
• Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr. na
stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite na
odvojene stalke. Kod glasnog slušanja zapisa s
dosta basova, vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
• Više puta pritisnite PLAY MODE dok oznake
"PGM" ili "SHUF"” ne nestanu s pokazivača za
povratak na normalnu reprodukciju.
• Odabrana je funkcija nastavljanja reprodukcije
(Resume Play). Pritisnite x u stop modu i ponovno
pokrenite reprodukciju (str. 13).
• Izbornik naslova, DVD ili PBC izbornik se
automatski prikazuju na zaslonu TV prijemnika.
Reprodukcija započinje automatski.
• DVD ima funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
• Na nekim diskovima može se nalaziti signal za
automatsku pauzu. Kod reprodukcije takvih
diskova reprodukcija se automatski zaustavlja kad
naiđe na takav signal.
Neke funkcije nisu dostupne (stop,
pretraživanje, usporena reprodukcija,
ponavljanje reprodukcije, reprodukcija
slučajnim redoslijedom ili programirana
reprodukcija.
• Ovisno o disku, neke od funkcija nisu dostupne.
Pogledajte upute priložene uz disk.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio
zapisa.
• Snimanje nije izvedeno u skladu s formatom ISO
9660 Level 1 ili Level 2 ili Joliet u proširenom
formatu.
• MP3 audio zapisi nemaju ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
• Diskovi koji sadrže zapise koji nisu MPEG1 Audio
Layer-3 datoteke ne mogu se reproducirati.
• Opciju "Data CD Priority" u "AV" podesite na
"MP3" (str. 22).
• Moguća je reprodukcija do 15 razina.
• Album sadrži više od 999 MP3 audio zapisa.
MP3 audio zapisima treba više vremena
za početak reprodukcije.
• Nakon što sustav učita sve zapise s diska, za
početak reprodukcije će trebati više vremena u
sljedećim slučajevima:
− ako je broj albuma ili zapisa na disku vrlo velik.
− ako je organizacijska struktura albuma i zapisa
vrlo složena.
nastavlja se
41
JPEG slikovna datoteka ne može se
reproducirati.
• Podatkovni CD nije snimljen u JPEG formatu koji
odgovara ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet.
• JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju ".JPG" ili
".JPEG".
• Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju ekstenziju
".JPG" ili ".JPEG".
• Opciju "Data CD Priority" u "AV" podesite na
"JPEG" (str. 22).
• Moguća je reprodukcija do 15 razina.
• Album sadrži više od 999 JPEG slikovnih datoteka.
Zvuk nije stereo kod reprodukcije VIDEO
CD ili CD diska.
• Pritisnite AUDIO više puta tijekom reprodukcije za
odabir opcije "Stereo" (pogledajte "Promjena
jezika dijaloga" na str. 19).
• Pritisnite KARAOKE PON više puta za odabir
opcije "KARA OFF".
• Provjerite je li sustav ispravno priključen.
Digitalno snimanje s CD/DVD uređaja
ovog sustava na dodatni uređaj spojen
preko DIGITAL OUT (OPTICAL)
priključka nije uspjelo.
• Kroz DIGITAL OUT (OPTICAL) priključak
emitiraju se audio podaci bez prethodne obrade.
Zato se audio podaci emitiraju iz priključka nešto
brže nego zvuk iz zvučnika. Pokrenite dodatni
uređaj prije kad želite digitalno snimati pomoću
njega (npr. MD uređaj i sl.).
Slika
Nema slike.
•
•
•
•
Pritisnite DVD N (ili DVD NX na uređaju).
Provjerite je li sustav ispravno priključen.
Video kabel je oštećen. Zamijenite ga.
Provjerite je li sustav spojen na ulazni video
priključak TV prijemnika (str. 9).
• Provjerite je li TV prijemnik uključen i rukujete li
njime ispravno.
• Provjerite je li odabran video ulaz na TV
prijemniku kako biste mogli gledati sliku iz ovog
sustava.
• Spojite sustav i TV prijemnik pomoću video ili
SCART kabela kako biste mogli vidjeti sliku.
Smetnje na slici.
• Očistite disk.
Nije moguće promijeniti format slike iako
je odabrana opcija "TV Type" u podizborniku "AV" izbornika za podešavanje
kod reprodukcije široke slike.
• Format slike je definiran na DVD disku.
• Ovisno o TV prijemniku, format slike se ne može
promijeniti.
Na zaslonu se ne prikazuju poruke na
željenom jeziku.
• Odaberite željeni jezik iz izbornika "OSD" u
podizborniku "Language" izbornika za podešavanje
(str. 20).
Nije moguće promijeniti jezik dijaloga.
• Na DVD disku koji se reproducira nisu snimljeni
dijalozi na više jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu jezika dijaloga.
Nije moguće promijeniti jezik titlova.
• Na DVD disku koji se reproducira nisu snimljeni
titlovi na više jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu titlova.
Nije moguće isključiti titlove.
• DVD ne dozvoljava isključivanje titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
• DVD disk ne sadrži scene snimljene iz različitih
kutova.
• DVD ne dozvoljava promjenu kuta kamere.
42
Radioprijemnik
Čuje se jak šum ili brujanje/nije moguć
prijem postaja (na pokazivaču trepće
"TUNED" ili "STEREO").
• Podesite frekvencijsko područje i frekvenciju
(str. 25).
• Ispravno spojite antenu (str. 8).
• Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju
dobar prijem i ponovo podesite antenu. Ako nije
moguć dobar prijem, spojite vanjsku (dodatno
nabavljivu) antenu.
• Priložena FM antena prima signal punom
duljinom, stoga provjerite je li potpuno razvučena.
• Udaljite antene što je dalje moguće od kabela
zvučnika.
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako AM
antena ispadne s plastičnog stalka.
• Pokušajte isključiti električne uređaje u blizini.
Stereo FM program se ne čuje stereo
• Pritisnite tipku FM MODE više puta dok s
pokazivača ne nestane poruka "MONO".
Kasetofon
Nije moguće snimanje i reprodukcija ili
je glasnoća smanjena.
• Magnetske glave su zaprljane. Očistite ih (str. 46).
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Demagnetizirajte ih (str. 46).
Snimanje nije moguće.
• Nije umetnuta kaseta. Umetnite kasetu.
• Otkinut je plastični graničnik s kasete. Prekrijte
otvor samoljepljivom vrpcom (str. 46).
• Vrpca je došla do kraja.
• Podesite "Dolby Digital" ili "DTS" u podizborniku
"AV" na "PCM".
Na pokazivaču se prikazuje poruka
"TAPE ERR".
• Pritisnite ?/1 za isključivanje sustava i izvadite
kasetu iz pretinca. Zatim odspojite mrežni kabel iz
utičnice i ponovno ga priključite. Ponovno
pritisnite ?/1 za uključivanje sustava.
Ako se ponovno prikaže poruka, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Dodatni uređaji
Nema zvuka.
• Pogledajte "Općenito", "Nema zvuka" (str. 40) te
provjerite stanje sustava.
• Ispravno priključite uređaj (str. 37), pazeći na
sljedeće:
− jesu li kabeli ispravno spojeni.
− jesu li priključci kabela čvrsto i do kraja
utaknuti.
• Uključite spojeni uređaj.
• Pogledajte upute za uporabu isporučene s priključenim uređajem te pokrenite reprodukciju.
Vrpca se ne briše u cijelosti.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Demagnetizirajte ih (str. 46).
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje
zvuka ili se zvuk gubi.
• Pogonski valjčić ili osovina su zaprljani. Očistite ih
(str. 46).
Pojačan je šum ili nedostaju visoke
frekvencije.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Demagnetizirajte ih (str. 46).
nastavlja se
43
Ako nakon ovih provjera uređaj i
dalje ne radi dobro, resetirajte ga na
sljedeći način:
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
3
4
5
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
Odspojite mrežni kabel.
CAN'T PLAY
Ponovo spojite mrežni kabel.
Tipkom ?/1 uključite sustav.
Pritisnite DVD NX za uključivanje DVD
funkcije i provjerite pojavljuje li se poruka
"NO DISC".
Istodobno pritisnite x, PLAY MODE i
DVD NX.
Sustav se vraća na tvorničke postavke, osim
postavki DVD uređaja. Ponovno podesite
postavke, poput radiopostaja, točnog vremena i
timera.
Za resetiranje postavki DVD
uređaja*, postupite na sljedeći način:
Za ovaj postupak koristi se izbornik na zaslonu
TV prijemnika.
3
Tijekom rada se na pokazivaču mogu pojaviti ili
treptati sljedeće poruke.
Izvadite disk ako je umetnut.
6
1
2
Poruke na pokazivaču
Pritisnite DVD SETUP u stop modu.
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Reset" i zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "YES" i zatim pritisnite ENTER.
Postupak traje nekoliko sekundi.
Nemojte pritiskati tipku ?/1 kod
resetiranja sustava.
* Osim postavki ograničenja reprodukcije (Parental
Control)
Napomena
Pritisak na tipku DVD SETUP nema funkcije ako se
koristi JPEG disk. Izvadite disk prije resetiranja sustava.
44
• Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.
• Umetnut je disk s regionalnim kodom kojeg ovaj
sustav ne podržava.
NO DISC
Disk nije uložen u sustav.
NOT IN USE
Pritisnuli ste tipku koja se ne koristi.
Kasetofon
NO TAB
Nije moguće snimanje na kasetu jer je odlomljen
zaštitni graničnik.
NO TAPE
Nema kasete u kasetofonu.
TAPE ERR
Došlo je do greške u radu kasetofona.
Dodatne informacije
Mjere opreza
U slučaju pojave nepravilnosti slike na TV
zaslonu
Kod magnetski oklopljenih zvučnika, zvučnici se mogu
postaviti uz TV prijemnik. Ovisno o vrsti TV prijemnika,
nepravilnosti u prikazu boje se mogu ipak pojaviti.
O priključnom naponu
Ako se pojave nepravilnosti boje…
Prije uključenja sustava provjerite odgovara li priključni
napon uređaja naponu električne mreže u vašem domu.
Odmah isključite TV prijemnik te ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
O sigurnosti
Ako se pojava ponovi…
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni
kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga iz
napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne
utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina,
iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga
dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
O položaju
O rukovanju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj.
• Ne postavljajte ga na mjesta koja su:
− jako topla ili hladna
− prašnjava ili zaprljana
− vrlo vlažna
− izložena vibracijama
− izložena izravnom sunčevom svjetlu.
• Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu
koja je bila posebno obrađena (voskom, uljem,
sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do mrlja ili
gubitka boje na površini uređaja.
• Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u topli ili u
vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnome
mjestu, na leći unutar CD/DVD uređaja se može stvoriti
vlaga. Ako se to dogodi, uređaj neće raditi ispravno.
Izvadite disk i ostavite uređaj uključenim oko sat
vremena dok vlaga ne ispari.
• Kod pomicanja uređaja, izvadite disk.
VAŽNA NAPOMENA
Upozorenje: Ovaj sustav može neprekidno
reproducirati zaustavljenu video sliku na zaslonu TV
prijemnika. Ako se dulje vrijeme prikazuje statična
slika ili izbornik na zaslonu, postoji opasnost od
trajnog oštećivanja TV zaslona. Projekcijski TV
prijemnici su naročito podložni tome.
Imate li pitanja ili problema u svezi s vašim uređajem,
molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
• Postavite uređaj na mjesto s adekvatnim
prozračivanjem kako se ne bi pregrijao.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, gornji, donji i
bočni dijelovi sustava se zagrijavaju. Ne dodirujte
kućište.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati otvor
ventilatora za hlađenje.
45
Napomene o diskovima
Pri uporabi vrpci duljih od 90 minuta
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpom ravnim potezima
od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala npr.
benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu
parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.
• Nemojte koristiti diskove sa zaštitnim prstenom jer
mogu oštetiti uređaj.
• Kod korištenja diskova koji imaju ljepljivu ili sličnu
tvar na naljepnici ili je korištena posebna tinta kod
izrade naljepnice, postoji mogućnost da se disk ili
naljepnica zalijepi za unutrašnjost uređaja. Tada možda
neće biti moguće vađenje diska, što će uzrokovati kvar.
Prije uporabe provjerite da naljepnica diska nije
ljepljiva.
Nemojte koristiti sljedeće vrste diskova:
− Korištene ili diskove koji se iznajmljuju, gdje ljepilo
prelazi rub naljepnice. Rub naljepnice će biti ljepljiv.
− Diskove za čije naljepnice je korištena posebna tinta,
koja je ljepljiva na dodir.
Ove vrpce su vrlo elastične. Nemojte često izmjenjivati
funkcije kasetofona, primjerice reprodukciju,
zaustavljanje, brzo premotavanje, itd. Vrpca se može
omotati oko pogonskog mehanizma.
Čišćenje kućišta uređaja
Za čišćenje kućišta, ploče i kontrola koristite meku krpu,
lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Ne
koristite abrazivna sredstva, prašak za ribanje ili otapala,
kao npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja, odlomite
plastične graničnike na strani A ili B kao na slici.
Odlomite
graničnik
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu kasetu,
prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Prije stavljanja kasete u kasetofon
Zategnite vrpcu. U suprotnom pogonski mehanizam može
zahvatiti vrpcu i prouzročiti oštećenja.
46
Čišćenje magnetskih glava
Čistite magnetske glave nakon svakih 10 sati uporabe.
Očistite ih prije snimanja važnog materijala ili nakon
reprodukcije starih kaseta. Koristite komercijalno
nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje. Podrobnije
podatke potražite u uputama kasete za čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte magnetske
glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir s vrpcom. Za
to se poslužite kasetama za demagnetiziranje. Podrobnije
podatke potražite u uputama koje se isporučuju uz kasete
za demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Uređaj za reprodukciju diskova
Sustav:
Pojačalo
CMT-DV2D
Laser:
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČNO
IZOBLIČENJE:
Pri opterećenju od 6 ohma, oba kanala od 120 do
10 000 Hz: nominalne snage 50 W po kanalu, minimalna
RMS snaga harmonijskog izobličenja do 10% od 250 mW
do nominalne izlazne snage.
Frekvencijski odaziv:
CMT-DV2D
Video sustav boja:
DIN izlazna snaga (nominalna):
Kasetofon
40 + 40 W (6 ohma na
1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
50 + 50 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Izlazna glazbena snaga (referentna):
100 + 100 W (6 ohma
na 1 kHz, 10% THD)
Ulazi
TV IN (priključak za slušalice): napon 1 V,
impedancija 47
kiloohma
Izlazi
LINE-TV:
maksimalna izlazna
razina 1 Vp-p,
nebalansirano,
negativne
sinkronizacije,
impedancija
opterećenja 75 ohma
DIGITAL OUT (OPTICAL) (četvrtasti priključak na
stražnjoj strani uređaja)
Valna duljina:
660 nm
PHONES (stereo mini priključak): priključenje slušalica
impedancije 8 ohma ili
više
SPEAKER:
prihvaća impedanciju
od 6 ohma
Sustav snimanja
Frekvencijski odaziv
Zavijanje i podrhtavanje:
Kompaktni disk i
digitalni audio i video
sustav
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650 nm,
CD: λ = 780 nm)
Trajanje emisije:
kontinuirano
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz
(±1 dB)
PAL
4 staze, 2 kanala,
stereo
40 – 13 000 Hz,
uz uporabu Sony
TYPE I kasete
±0,15% vršno
(prema IEC)
0,1% W.RMS
(prema NAB)
±0,2% vršno
(prema DIN)
Radioprijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner
Raspon ugađanja
87,5-108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 ohma, nesimetrično
Međufrekvencija
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja:
531-1 602 kHz (uz
korak podešen na
9 kHz)
Antena
AM okvirna antena
Antenski priključci:
Priključak za vanjsku
antenu
Međufrekvencija
450 kHz
nastavlja se
47
Zvučnik
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
dvosistemski, bas
refleksni, magnetski
oklopljeni
promjera 12 cm, stožasti
promjera 4 cm, stožasti
6 ohma
Približno 175 T 255 T
240 mm
približno 3,0 kg neto po
zvučniku
Općenito
Napajanje
Potrošnja
230 V AC, 50/60 Hz
110 W
0,3 W (u štednom modu)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika)
približno 191 T 255 T
310 mm
Masa:
približno 6,5 kg
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (AA) (2)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
Nožice zvučnika (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
48
Rječnik
Album
Dio glazbenog ostvarenja na podatkovnom CD
disku koji sadrži MP3 audio podatke ili JPEG
slikovne datoteke.
Auto Pause
Funkcija automatske pauze definirana signalom
snimljenim na disk koja se aktivira kod
reprodukcije VIDEO CD diska. Ako se kod
reprodukcije CD/DVD diska dulje vrijeme ne
nastavi reprodukcija, Pritisnite DVD N (ili
DVD NX na uređaju) za ručno nastavljanje.
Dolby Digital
Ovaj audio format za kino dvorane je napredniji
od Dolby Surround Pro Logic. Kod ovog
formata, surround zvučnici reproduciraju stereo
zvuk uz povećan frekvencijski raspon, a dodan
je i poseban kanal za subwoofer za duboke
basove. Ovaj format se naziva i "5.1" zato jer se
kanal subwoofera broji kao kanal 0.1 (jer radi
samo kad su potrebni efekti dubokih basova).
Kod ovog formata, svih šest kanala je posebno
snimljeno kako bi se postiglo vrhunsko
odvajanje kanala. Budući da su podaci svih
kanala digitalno obrađeni, dolazi do manjeg
izobličenja signala.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila kompanija Digital Theater
Systems, Inc. Ova tehnologija je usklađena s
5.1-kanalnim surround zvukom. U ovom
formatu je stražnji kanal stereo i postoji
odvojeni subwoofer kanal. DTS osigurava istih
5.1 diskretnih kanala visokokvalitetnog
digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a.
Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan
od svjetskih standarda tehnologije
komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni
podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje
originalne veličine. DVD također koristi
tehnologije promjenljive brzine kodiranja koja
mijenja podatke za upis zavisno od stanja slike.
Zvučni podaci se snimaju kao Dolby Digital i
kao PCM te omogućuju uživanje u realističnom
zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
Indeks (CD) / Video indeks (VIDEO CD)
Broj koji dijeli zapis na odjeljke radi lakšeg
nalaženja željenog mjesta na VIDEO CD ili CD
disku. Ovisno o disku, možda nisu snimljeni
indeksi.
Jezik dijaloga
Na neke DVD diskove su snimljeni dijalozi i
titlovi na više jezika.
Kut kamere
Neki DVD diskovi sadrže scene koje su
snimljene istovremeno iz različitih kutova.
Datoteka
Zapis na podatkovnom CD disku koji sadrži
slikovne JPEG datoteke.
nastavlja se
49
Menu Playback
Reprodukcija koja koristi izbornik snimljen na
VIDEO CD disk s PBC funkcijom. Ova funkcija
omogućava uživanje u jednostavnom
interaktivnom softveru.
Multi Session
Način snimanja koji omogućava dodavanje
podataka pomoću metode Track-At-Once.
Običan CD započinje s kontrolnim područjem
koje se naziva Lead-in i završava područjem
nazvanim Lead-out. Multi Session disk ima više
sesija, pri čemu se svaki dio između područja
Lead-in i Lead-out smatra jednom sesijom.
CD-Extra: Ovaj format snima zvuk (audio CD
podaci) na zapise u prvoj sesiji, a podatke na
zapise u drugoj sesiji.
Naslov
Najdulji odsječak slikovnog ili glazbenog
ostvarenja na DVD disku: film, itd. za slikovno
ostvarenje kod video softvera; ili album, itd. za
glazbena ostvarenja Svaki naslov ima broj koji
omogućava traženje željenog naslova.
Ograničenje reprodukcije (Parental
Control)
Funkcija DVD diska koja omogućava
ograničavanje reprodukcije diska ovisno o
starosti gledatelja, prema razinama ograničenja
definiranima ovisno o državi/regiji. Ograničenja
se razlikuju od diska do diska. Kad je funkcija
aktivirana, reprodukcija je potpuno zabranjena,
preskaču se scene s nasiljem i sl. ili se
zamjenjuju drugima.
Playback Control (PBC)
Funkcija kontrole reprodukcije pomoću signala
snimljenih na VIDEO CD (verzija 2.0).
Uporabom izbornika na zaslonu, snimljenih na
VIDEO CD s PBC funkcijom, možete uživati u
reprodukciji jednostavnih interaktivnih
programa, programa s funkcijom pretraživanja i
sl.
Ovaj sustav je usklađen s verzijom 1.1 i
verzijom 1.1 VIDEO CD standarda.
50
VIDEO CD bez PBC funkcija
(diskovi verzije 2.0)
Omogućuju uživanje u reprodukciji video zapisa
(pokretnih slika) kao i glazbe.
VIDEO CD s PBC funkcijama
(diskovi verzije 2.0)
Omogućava uporabu interaktivnog softvera
pomoću izbornika na zaslonu TV prijemnika
(PBC reprodukcija), uz funkcije video
reprodukcije diskova verzije 1.1. Također
možete reproducirati fotografije visoke
rezolucije ako su dodane na disk.
Poglavlje
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na DVD
disku manji od naslova. Naslov se sastoji
nekoliko poglavlja. Svako poglavlje dobiva svoj
broj koji omogućava traženje željenog poglavlja.
Regionalni kod
Ovaj sustav se upotrebljava za zaštitu autorskih
prava. Regionalni broj dodjeljuje se svakom
DVD uređaju ili DVD disku ovisno o regiji
svijeta. Regionalni kôd naveden je na uređaju i
na kutiji diska. Sustav može reproducirati samo
diskove s odgovarajućim regionalnim kodom.
Također može reproducirati diskove s oznakom
" ". Čak i ako na disku nije prikazan
regionalni kôd, ograničenje prema regiji i dalje
je možda aktivno.
Scena
Kod VIDEO CD diskova s PBC funkcijom (str.
15), izbornici, filmovi i statične slike podijeljeni
su na odjeljke nazvane "scene". Svaka scena
dobiva svoj broj koji omogućava jednostavno
traženje željene scene.
Softver temeljen na filmu, softver
temeljen na videu
DVD diskove možemo podijeliti na temeljene na
filmu i temeljene na videu. DVD diskovi
temeljeni na filmu sadrže jednake slike (24
sličice u sekundi) koje se prikazuju u kinu.
DVD diskovi temeljeni na videu, poput TV
drama i sit-com programa, prikazuju 30 sličica
(ili 60 polja) u sekundi.
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadrži pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan
od međunarodnih formata digitalne kompresije.
Slikovni podaci se komprimiraju na otprilike
1/140 dio izvorne veličine. Zato jedan VIDEO
CD promjera 12 cm može sadržavati do 74
minute pokretnih slika.
VIDEO CD također sadrži kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja se
komprimiraju, a zvukovi koje čujemo, nisu.
VIDEO CD može sadržavati 6 puta veću
količinu audio podataka od običnog audio CD
diska.
Postoje dvije verzije VIDEO CD diskova:
• Verzija 1.1: Omogućava reprodukciju samo
pokretnih slika i zvuka.
• Verzija 2.0: Omogućava reprodukciju
fotografija visoke rezolucije i uživanje u PBC
funkcijama.
Ovaj uređaj podržava obje verzije.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na CD,
VIDEO CD, MP3 ili JPEG disku. Svaki zapis
ima svoj broj koji omogućava traženje zapisa po
želji.
Disk
DVD
struktura
Naslov
Poglavlje
Disk
VIDEO
CD ili CD
struktura
MP3
struktura
Zapis
Indeks
Disk
Album
Zapis
Disk
JPEG
struktura
Album
Datoteka
51
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Broj na slici
Kako koristiti ovu stranicu
r
TUNER/BAND V (25, 26, 29)
R
R
Uz pomoć ove stranice možete pronaći tipke i
drugih dijelova sustava koji se spominju u tekstu.
Ime tipke/dijela
Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
CD SYNC R (28)
DIPLAY E (27, 34, 35, 36)
52
OPIS TIPAKA
PHONES priključak N
PLAY MODE Q (13, 16, 44)
Pokazivač B
Pretinac za kasetu P (28)
PRESET EQ M (30)
REPEAT K (15)
Senzor daljinskog upravljača D
TUNER/BAND V (25, 26, 29)
TUNING +/– T (25, 27)
TV U (29, 38)
Uložnica diska C (12)
VOLUME +/– J (13, 27, 28)
?/1 (uključenje) A (10, 44)
Z (otvaranje/zatvaranje) F (12)
DVD NX (reprodukcija/pauza) G (10,
12, 23, 28, 39, 44)
TAPE N (reprodukcija) H (28)
x (stop) I (10, 12, 26, 28, 31, 39, 44)
Z PUSH OPEN (izbacivanje kasete)
L (28)
z REC PAUSE/START (snimanje) S
(28, 31)
m/M (premotavanje
unatrag/naprijed) T (13, 28)
./> (pretraživanje naprijed/natrag)
T (12, 28)
Daljinski upravljač
ABECEDNI REDOSLIJED
ANGLE K (20)
AUDIO K (19, 31)
Brojčane tipke* T (14, 15, 16, 17,
22)
CLEAR S (16, 17, 23)
CLOCK/TIMER SELECT J (33,
34)
CLOCK/TIMER SET J (11, 32, 33)
DIMMER F (34)
DISPLAY H (34, 35, 36)
DVD MENU H (14, 15)
DVD SETUP H (11, 20, 21, 22, 24,
38, 44)
DVD TOP MENU H (14)
ENTER H L (11, 14, 15, 17, 20,
21, 22, 25, 32, 33, 38, 44)
FM MODE P (27)
OPIS TIPAKA
KARAOKE PON O (30)
MUTING I (13, 27, 28)
PLAY MODE G (13, 16)
PRESET +/– R (25, 26)
PRESET EQ N (30)
REPEAT Q (15)
SLEEP U (32)
SUBTITLE K (20)
TIME SEARCH B (17)
TUNER BAND R (25, 26)
TUNER MEMORY E (25)
TUNING +/– S (25, 27)
TV M
VOLUME +/– D (13, 27, 28, 32)
?/1 (uključenje) A (10, 32, 44)
C RETURN C (15)
M/m/</, H (11, 13, 20, 38, 44)
TAPE N (reprodukcija) R (28)
DVD N (reprodukcija) R (10, 12, 23, 39)
./> (prijelaz natrag/naprijed) R
(11, 12, 32)
x (stop) R (10, 12, 28, 39)
m/M (premotavanje natrag/naprijed)
R (13, 28)
DVD X (pauza) R (12)
SLOW y R (13)
* Brojčana tipka 5 ima izbočinu koja
služi kao pomoć pri rukovanju
sustavom.
53
Download PDF

advertising