3-095-514-11(1)
Mikro HiFi-sustav
Upute za uporabu
CMT-HX3
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore ureñaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar,
ne stavljajte na ureñaj posude s tekućinom,
npr. vaze.
Spojite ureñaj na lako dostupnu utičnicu.
Ukoliko ureñaj ne radi normalno, odmah ga
odspojite iz mrežne utičnice.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne izlažite bateriju prejakoj toplini, primjerice
izravnom sunčevom svjetlu, vatri, i sl.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
ureñajem povećava opasnost za vid.
Ovaj ureñaj je laserski proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na poleñini ureñaja.
2
Napomena za korisnike u zemljama koje
primjenjuju EU smjernice
Prema EU smjernici koja se odnosi na
sigurnost proizvoda, EMC i R&TTE,
proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Ovlašteni predstavnik je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfnger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany.
U vezi servisa i jamstva obratite se na adrese
navedene u posebnom popisu servisa ili
jamstvenom listu.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba
biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži
snimljen DVD materijal na jednoj strani i
digitalni audio materijal na drugoj. Meñutim,
budući da audio strana DualDisc diska nije
usklañena s Compact Disc (CD) standardom,
možda se neće moći reproducirati u ovom
ureñaju.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme u
prodaji se takoñer mogu naći glazbeni
diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja.
Neke od tih diskova nije moguće
reproducirati u ovom ureñaju.
• "WALKMAN" i logotip "WALKMAN" su
registrirane trgovačke oznake tvrtke Sony.
• MICROVAULT je trgovačka marka tvrtke
Sony.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus te
njihovi logotipi i zaštitni znakovi su
registrirane trgovačke marke tvrtke Sony.
• Patenti iz SAD-a i drugih zemalja koriste
se prema licenciji tvrtke Dolby
Laboratories.
• MPEG Layer 3 tehnologija kodiranja
zvuka i patenti prema licenciji Fraunhofer
IIS i Thomson.
3
Sadržaj
Opis dijelova i kontrola ..........................5
Informacije na pokazivaču....................9
Priprema
Povezivanje sustava............................. 10
Podešavanje sata .................................. 12
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3 diska.............. 13
Radijski prijem........................................ 14
Reprodukcija glazbe s USB
uređaja...................................................... 15
Uporaba dodatnih audio
komponenata......................................... 17
Podešavanje zvuka............................... 17
Promjena prikaza .................................. 18
Ostali postupci
Izrada programa.................................... 19
Pohrana radiopostaja .......................... 20
Uporaba timera...................................... 21
4
Ostale informacije
U slučaju problema............................... 22
Poruke ....................................................... 25
Mjere opreza ........................................... 26
Tehnički podaci...................................... 28
Kompatibilni USB uređaji ................... 29
Opis dijelova i kontrola
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste
postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka na ureñaju koje imaju iste ili slične nazive.
Uređaj
Prednja strana
Gornja strana
Nastavlja se {
5
Daljinski upravljač
E
Uređaj: Kotačić VOLUME (str. 13, 14,
15, 17)
Daljinski upravljač: Tipka VOLUME
+/– (str. 13, 14, 15, 17)
Zakrenite ili pritisnite za podešavanje glasnoće.
F
Priključnica AUDIO IN (str. 17)
Za spajanje dodatne audio komponente.
G
Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.
H
Tipka Z (otvaranje/zatvaranje)
(str. 13)
Pritisnite za otvaranje/zatvaranje uložnice diska.
I
% Priključnica (USB) (str. 15, 29)
Za spajanje dodatno nabavljivog USB
ureñaja (digitalnog playera ili USB medija
za pohranu).
A
Tipka ?/1 (napajanje) (str. 12, 21,
24, 25)
Pritisnite za uključenje sustava.
B
Indikator STANDBY (str. 18, 22)
Svijetli kad je sustav isključen.
Tipke reprodukcije i funkcijske tipke
Uređaj: Tipka USB NX
(reprodukcija/pauza) (str. 15)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
na vanjskom USB ureñaju (digitalni player
ili USB medij za pohranu).
C
Daljinski upravljač: Tipka USB (str. 15)
Indikator USB MEMORY
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Svijetli kad je spojen dodatno nabavljivi
USB ureñaj (digitalni player ili USB medij
za pohranu).
D
Senzor daljinskog upravljača (str. 22)
6
J
Uređaj: Tipka CD NX
(reprodukcija/pauza) (str. 13)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
diska.
Daljinski upravljač: Tipka CD
(str. 13)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Daljinski upravljač: Tipka N
(reprodukcija), tipka X (pauza)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.
Tipka TUNER/BAND (str. 14)
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM prijema.
Uređaj: Tipka AUDIO IN (str. 17)
Pritisnite za odabir funkcije AUDIO IN.
Tipka FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
K
Uređaj: Tipka x/CANCEL
(zaustavljanje/poništenje) (str. 13,
14, 16)
Daljinski upravljač: Tipka x
(zaustavljanje) (str. 13, 14, 16)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite za poništenje pretraživanja.
L
Tipka SEARCH (str. 13, 16)
Pritisnite za uključenje ili isključenje
funkcije pretraživanja.
N
Tipka ./> (odabir prema
natrag/naprijed) (str. 13, 16, 19)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Uređaj: Tipka TUNE +/– (ugađanje)
(str. 14)
Daljinski upravljač: Tipka +/–
(ugađanje) (str. 14, 20)
Pritisnite za ugañanje željene postaje.
Tipka % +/– (odabir mape) (str. 13,
16, 19)
Pritisnite za odabir mape.
Tipka m/M (pretraživanje
prema naprijed/natrag) (str. 13, 16)
Pritisnite za traženje odreñenog mjesta u
zapisu ili datoteci.
O
Tipka PLAY MODE/TUNING MODE
(str. 13, 14, 16, 19, 20)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije CD-a,
MP3 diska ili dodatnog nabavljivog USB
ureñaja (digitalni player ili USB medij za
pohranu).
Pritisnite za odabir načina ugañanja.
P
Tipka za podešavanje zvuka (str. 17)
Uređaj: Tipka DSGX
Daljinski upravljač: Tipka EQ
Pritisnite za odabir zvučnog efekta.
Q
M
Tipka DISPLAY (str. 18)
Tipka ENTER (str. 12, 19, 20, 21)
Pritisnite za promjenu informacije na
pokazivaču.
Pritisnite za pristup podešavanju.
Nastavlja se {
7
R
Tipka CLOCK/TIMER SELECT (str. 21)
Tipka CLOCK/TIMER SET (str. 12, 21)
Pritisnite za podešavanje sata ureñaja i Play
Timera.
S
Tipka REPEAT/FM MODE (str. 13,
14, 16)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije diska,
jednog zapisa ili datoteke.
Pritisnite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo).
T
Pokrov baterijskog pretinca (str. 11)
U
Tipka CLEAR (str. 19)
Pritisnite za brisanje preprogramiranog
zapisa ili datoteke.
V
Tipka TUNER MEMORY (str. 20)
Pritisnite za pohranu radiopostaje.
W
Tipka SLEEP (str. 21)
Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.
8
Informacije na pokazivaču
A
E
Reprodukcija/Pauza
Format zvuka
B
F
DSGX (str. 17)
Način reprodukcije (str. 13, 16)
C
G
Način prijema (str. 14)
Radijski prijem (str. 14)
Timer (str. 21)
D
Tekstualne informacije
9
Priprema
Povezivanje sustava
Zidna utičnica
Desni zvučnik
Lijevi zvučnik
ili
A FM žičana antena (Razvucite vodoravno.)
B Bijela strana za sjevernoamerički model
C Smeđa strana za druge regije
D AM okvirna antena
A Napajanje
Ako vaš model ima preklopnik VOLTAGE
SELECTOR, stavite ga u položaj koji
odgovara naponu lokalne električne mreže.
Spojite mrežni kabel na zidnu električnu
utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, pričvrstite
isporučeni adapter utikača (samo za modele s
adapterom).
B Zvučnici
C Antene
Pronañite mjesto i orijentaciju koji omogućuju
dobar prijem i zatim podesite antenu.
Držite antene udaljenima od kabela zvučnika,
mrežnih kabela i USB kabela kako ne bi
pokupile smetnje.
10
Kod prenošenja sustava
1 Izvadite disk radi zaštite CD mehanizma.
2 Pritisnite CD J više puta za odabir
funkcije CD.
3 Zadržite pritisnutom tipku SEARCH L na
uređaju i pritisnite ?/1 A na uređaju
dok se ne pojavi "STANDBY".
Napomene
• Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale trajati
oko šest mjeseci.
• Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije ili različite vrste baterija.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
4 Kad se ne prikaže "LOCK", odspojite
mrežni kabel.
Nožice zvučnika
Učvrstite priložene nožice na donju stranu
zvučnika kako biste spriječili njihovo
pomicanje.
Uporaba daljinskog upravljača
Pomaknite i skinite pokrov baterijskog
pretinca T, zatim umetnite dvije baterije tipa
R6 (veličina AA), prvo stranom E, pazeći na
ispravan polaritet.
11
Podešavanje sata
Za podešavanje sata sustava koristite tipke
daljinskog upravljača.
1
Pritisnite ?/1 A za uključenje
sustava.
2
Pritisnite CLOCK/TIMER SET R.
Ako se na pokazivaču pojavi tekući mod,
pritisnite ./> N više puta kako
biste odabrali "CLOCK SET?" i zatim
pritisnite ENTER M.
3
Pritisnite ./> N više puta
za podešavanje sati i zatim
pritisnite ENTER M.
4
Na isti način podesite minute.
Podešenja točnog vremena se brišu kad
odspojite mrežni kabeli ili se prekine
napajanje.
Prikaz točnog vremena dok je sustav
isključen
Pritisnite DISPLAY Q. Točno vrijeme je
vidljivo oko 8 sekundi.
12
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3
diska
1 Odaberite funkciju CD.
2
4
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije X (ili CD NX na
ureñaju) J. Za
nastavak reprodukcije
pritisnite tipku ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
x K.
Pritisnite CD J.
Odabir mape na
MP3 disku
% +/– N.
Stavite disk u uložnicu.
Odabir zapisa ili
datoteke
./> N.
Odabir mape i
datoteke na MP3
disku uz praćenje
naziva mape i
datoteke na
pokazivaču
SEARCH L. Pritisnite
./> N za odabir
željene mape, zatim
pritisnite ENTER M.
Pritisnite ./> N
za odabir željene
datoteke, zatim
pritisnite ENTER M.
Pritisnite Z H na ureñaju i stavite disk u
uložnicu tako da strana s naljepnicom
bude okrenuta prema gore.
Za zatvaranje uložnice, ponovno
pritisnite Z H na ureñaju.
Ne zatvarajte nasilno uložnicu rukom jer
tako možete oštetiti ureñaj.
3
Ostali postupci
Pronalaženje dijela Zadržite m/M N
zapisa ili datoteke tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
Započnite reprodukciju.
Odabir ponavljanja REPEAT S više puta
reprodukcije
dok se ne pojavi "REP"
ili "REP1".
Pritisnite N (ili CD NX na ureñaju)
J.
Promjena načina reprodukcije
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite
kotačić VOLUME na ureñaju) E.
Pritisnite PLAY MODE O više puta dok je
ureñaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%*" za sve MP3
datoteke u mapi na disku), reprodukciju u
slučajnom slijedu ("SHUF" ili "% SHUF*"),
ili programiranu reprodukciju ("PGM").
* Pri reprodukciji CD-DA diska, % (SHUF)
reprodukcija izvodi iste postupke kao SHUF
reprodukcija.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
• Svi zapisi ili datoteke na disku reproduciraju se
ponavljano do pet puta.
• "REP1" pokazuje da se reproducira jedan zapis
ili datoteka dok ne zaustavite reprodukciju.
Nastavlja se {
13
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Na disku koji sadrži MP3 datoteke ne pohranjujte
druge vrste datoteka ili nepotrebne mape.
• Sustav preskače mape koje nemaju MP3 datoteke.
• MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom
kojim su snimljene na disk.
• Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke
koje imaju ".MP3" ekstenziju.
• Ako disku sadrži datoteke koje imaju ekstenziju
".MP3" a nisu MP3 datoteke, ureñaj može
reproducirati snažan šum ili neće raditi pravilno.
• Maksimalan broj:
− MP3 mapa je 255 (uključujući korijensku
mapu).
− MP3 datoteka je 511.
− MP3 datoteka i mapa koje može sadržati
pojedini disk iznosi 512.
− razina mapa ("stablo" datoteka) je 8.
• Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za MP3 kodiranje/snimanje,
ureñajima za snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu stvarati šum
ili će zvuk biti isprekidan ili se neće čuti uopće.
Napomene o reprodukciji multisession
diskova
• Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom,
prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) audio disk,
a druge sesije se neće reproducirati.
• Disk u mixed CD formatu će biti prepoznat kao
CD-DA (audio) disk.
Radijski prijem
1 Odaberite "FM" ili "AM."
Pritisnite TUNER/BAND J više puta.
2
Odaberite način ugađanja.
Pritisnite TUNING MODE O više puta
dok se ne pojavi "AUTO".
3
Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– (ili TUNE +/– na ureñaju)
N. Pretraživanje se automatski
zaustavlja kad sustav ugodi neku postaju,
zatim se pojavljuje "TUNED" i "ST" (za
stereo programe).
Kad ugodite postaju koja pruža RDS
usluge, na pokazivaču se pojavljuje naziv
postaje.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite
kotačić VOLUME na ureñaju) E.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite x K.
Ugađanje postaje sa slabim signalom
Ako se ne pojavljuje "TUNED" i
pretraživanje se ne zaustavlja, pritisnite
TUNING MODE O više puta dok ne
nestanu "AUTO" i "PRESET", zatim
pritisnite +/– (ili TUNE +/– na ureñaju) N
više puta kako biste ugodili željenu postaju.
Smanjenje smetnji kod prijema FM
stereo postaje slabog signala
Pritisnite FM MODE S više puta dok se ne
pojavi "MONO" kako biste isključili stereo
prijem.
14
Reprodukcija glazbe s USB
uređaja
1
Pritisnite USB J.
2
Možete spojiti vanjski USB ureñaj (digitalni
player ili USB medij za pohranu) na %
(USB) priključnicu I sustava te slušati
glazbu pohranjenu na taj USB ureñaj.
Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni USB
ureñaji" (str. 29) listu USB ureñaja koje je
moguće spojiti na ovaj sustav.
Ovaj sustav može reproducirati sljedeće
audio formate: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*
* Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke
zaštićene od kopiranja (Digital Rights
Management).
Odaberite funkciju USB.
Spojite vanjski USB uređaj
(digitalni player ili USB medij za
pohranu) na % (USB) priključnicu
I kao što je prikazano slikom.
USB uređaj (digitalni
player ili USB medij za
pohranu)
Kad za povezivanje trebate USB kabel,
koristite USB kabel isporučen s tim USB
ureñajem.
Za detalje o postupcima na USB ureñaju,
takoñer pogledajte upute isporučene s tim
USB ureñajem.
Kad je spojen USB ureñaj, na pokazivaču
sustava izmjenjuje se sljedeće:
"Reading" t "ATRAC AD1)" ili
"STORAGE DRIVE2)"
1)
2)
Kad je spojen digitalni player.
Kad je spojen USB medij za pohranu. Zatim
će se pojaviti naziv ureñaja ako je snimljen.
Napomena
Ovisno o vrsti spojenog USB ureñaja, može proći
oko 10 sekundi do pojave poruke "Reading".
3
4
Započnite reprodukciju.
Pritisnite N (ili USB NX na ureñaju)
J.
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite
kotačić VOLUME na ureñaju) E.
Nastavlja se {
15
Napomene o USB uređaju
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije X (ili USB NX na
ureñaju) J. Za
nastavak reprodukcije
pritisnite tipku
ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
x K.
Odabir mape
% +/– N.
Odabir datoteke
./> N.
SEARCH L. Pritisnite
Odabir mape i
datoteke uz praćenje ./> N za odabir
naziva mape i
željene mape, zatim
datoteke na
pritisnite ENTER M.
pokazivaču*
Pritisnite ./> N
za odabir željene
datoteke, zatim
pritisnite ENTER M.
Pronalaženje dijela Zadržite m/M N
datoteke
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
Odabir ponavljanja REPEAT S više puta
reprodukcije
dok se ne pojavi "REP"
ili "REP1".
Odspajanje USB
ureñaja
Zadržite x K dok se
ne pojavi "No Device ",
zatim odspojite USB
ureñaj.
* Kod nekih vrsta USB ureñaja mogući su različiti
načini pretraživanja, primjerice prema albumima
ili žanru.
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE O više puta dok je
USB ureñaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%" za sve
datoteke u mapi na digitalnom playeru),
reprodukciju u slučajnom slijedu ("SHUF" ili
"% SHUF"), ili programiranu reprodukciju
("PGM").
16
• Ne povezujte ovaj sustav s USB ureñajem
putem USB huba.
• Kod nekih spojenih USB ureñaja, nakon
izvoñenja postupka može proći neko vrijeme
prije primjene na sustavu.
• Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima raspolaže spojeni USB ureñaj.
• Redoslijed reprodukcije za sustav može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
spojenom USB ureñaju.
• Uvijek pritisnite x K i provjerite pojavljuje li
se "No Device" prije odspajanja USB ureñaja.
Uklanjanjem USB ureñaja dok nije prikazano
"No Device" možete oštetiti podatke na njemu
ili čak sâm USB ureñaj.
• Ne spremajte druge vrste datoteka ili nepotrebne
mape na USB ureñaj koji sadrži audio datoteke.
• Mape koje ne sadrže audio datoteke se preskaču.
• Datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim
su prenesene na USB ureñaj.
• Maksimalni broj mapa i datoteka koje može
sadržati jedan USB ureñaj:
− Digitalni player: 65.535 grupa (maksimalno
999 zapisa po grupi)
− USB medij za pohranu: 999 datoteka
Maksimalni broj datoteka i mapa može se
razlikovati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
• Audio formati koje ovaj sustav može
reproducirati su sljedeći:
− MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
− Windows Media Audio datoteka: ekstenzija
datoteke ".wma"
− AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"
Ako nazivi datoteke imaju navedene ekstenzije
a nisu odgovarajućeg formata, sustav može
reproducirati snažan šum ili neće raditi pravilno.
• Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za kodiranje/snimanje, ureñajima za
snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilan USB ureñaj može stvarati šum
ili isprekidan zvuk, ili se zvuk neće uopće čuti.
Uporaba dodatnih audio
komponenata
1 Spojite dodatnu audio
2
Dodavanje zvučnog efekta
Za
Pritisnite
komponentu na AUDIO IN
priključnicu F uređaja uporabom
analognog audio kabela (nije
isporučen).
Oblikovanje
dinamičnijeg
zvuka (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
DSGX P na ureñaju.
Smanjite glasnoću.
Odabir zvučnog
efekta
EQ P više puta za
odabir "BASS" ili
"TREBLE" i zatim
pritisnite +/– N više puta
za podešavanje razine.
Pritisnite VOLUME – (ili zakrenite
kotačić VOLUME na ureñaju) E.
3
Podešavanje zvuka
Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN J na ureñaju.
4
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
5
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili zakrenite
kotačić VOLUME na ureñaju) E.
17
Promjena prikaza
Za
Pritisnite
Promjenu
informacije na
pokazivaču1)
DISPLAY Q više puta
dok je sustav uključen.
Prikaz točnog
vremena dok je
sustav isključen
DISPLAY Q dok je
sustav isključen2). Točno
vrijeme je vidljivo oko 8
sekundi.
1)
2)
Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/
MP3 disku ili informacije o USB ureñaju, poput
broja zapisa ili datoteke ili naziva mape tijekom
normalne reprodukcije, ili ukupnog vremena
reprodukcije dok je player zaustavljen.
Indikator STANDBY B na ureñaju svijetli kad
je sustav isključen.
Napomene o prikazu informacija
• Znakovi koje sustav ne može prikazati
zamijenjeni su sa "_".
• Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
− ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk
ovisno o načinu reprodukcije.
− ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i
USB ureñaj.
• Sustav ne prikazuje sljedeće informacije točno:
− nazive mapa i datoteka koje nisu izrañene
prema standardu ISO9660 Level 1, Level 2 ili
Joliet u ekspanzijskom formatu.
• Sustav prikazuje sljedeće informacije:
− ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad se
koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2 (do 62
znaka za MP3 disk).
− ID3 tag informacije za "ATRAC" datoteke
kad se koriste ID3 podaci verzije 2.
18
Ostali postupci
4
CD
"– –.– –" se pojavi kad ukupno vrijeme
programa prelazi 100 minuta za CD, ili
kad odaberete CD zapis čiji broj je 21 ili
viši, ili kad odaberete MP3 datoteku.
Izrada programa
(Programirana reprodukcija)
1
Odaberite željenu funkciju.
CD
Pritisnite CD J za odabir funkcije CD.
USB
Pritisnite USB J za odabir funkcije USB.
2
Pritisnite PLAY MODE O više puta
dok se ne pojavi "PGM" kad je
sustav zaustavljen.
3
Pritisnite ./> N više puta
dok se ne pojavi broj željenog
zapisa ili datoteke.
Kad programirate datoteke, pritisnite %
+/– N više puta za odabir željene mape,
a zatim odaberite željenu datoteku.
Primjer: Kad programirate zapise na CD-u
Pritisnite ENTER M za dodavanje
zapisa ili datoteke u program.
USB
Nije moguć prikaz ukupnog vremena
programa pa se pojavi "– –.– –".
5
Ponovite korake 3 i 4 za
programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, do ukupno 25 zapisa ili
datoteka.
6
Za reprodukciju programiranih
zapisa ili datoteka, pritisnite N J.
Program ostane raspoloživ sve dok ne
uklonite disk ili USB ureñaj. Za ponovnu
reprodukciju istog programa, pritisnite
N J.
Poništenje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE O više puta dok ne
nestane "PGM" kad je sustav zaustavljen.
Odabrani broj zapisa Ukupno vrijeme reprodukcije
ili datoteka
programa (uključujući
odabrani zapis ili datoteku)
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke
programa
Pritisnite CLEAR U dok je sustav zaustavljen.
19
Pohrana radiopostaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
trenutno ih ugoditi odabirom odgovarajućeg
programskog broja.
Za pohranu postaja koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
1
Ugodite željenu postaju (pogledajte
"Radijski prijem" (str. 14)).
2
Pritisnite TUNER MEMORY V.
Programski broj
3
Pritisnite +/– N više puta za
odabir željenog programskog
broja.
Ako je odabranom programskom broju
već dodijeljena druga postaja, tu postaju
će zamijeniti nova.
4
5
Pritisnite ENTER M.
Ponovite korake 1 – 4 za pohranu
drugih postaja.
Možete pohraniti 20 FM i 10 AM
postaja. Te postaje ostanu pohranjene
oko pola dana čak i ako odspojite mrežni
kabel ili se prekine napajanje.
20
6
Za poziv pohranjene radiopostaje,
pritisnite TUNING MODE O više
puta dok se ne pojavi "PRESET", i
zatim pritisnite +/– N više puta za
odabir željenog programskog
broja.
Uporaba timera
6
Sustav raspolaže dvjema funkcijama timera.
Koristite li Play Timer sa Sleep Timerom,
Sleep Timer ima prednost.
Sleep Timer:
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija radi
čak i kad nije podešen sat sustava.
Pritisnite SLEEP W više puta.
Ako ste odabrali "AUTO", sustav se
automatski isključuje nakon zaustavljanja
tekućeg diska ili za 100 minuta.
Play Timer:
Možete se probuditi uz CD, radijski prijem
ili zvuk s dodatnog USB ureñaja u podešeno
vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom koristite tipke
na daljinskom upravljaču. Podesite sat sustava.
1
Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, i zatim pritisnite
VOLUME +/– E za podešavanje
glasnoće.
Za početak od odreñenog zapisa ili
datoteke, izradite vlastiti program (str. 19).
2
3
7
Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite ./> N više puta dok se
ne pojavi željeni izvor zvuka, i zatim
pritisnite ENTER M. Pokazivač
pokazuje podešenja timera.
Pritisnite ?/1 A za isključenje
sustava.
Sustav se uključi 15 sekundi prije
podešenog vremena. Ako je sustav
uključen u podešeno vrijeme, Play Timer
se neće aktivirati.
Aktiviranje ili provjera timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT R,
pritisnite ./> N više puta dok se ne
pojavi "PLAY SEL?", i zatim pritisnite
ENTER M.
Poništenje timera
Ponovite isti postupak dok se ne pojavi
"TIMER OFF?", i zatim pritisnite ENTER M.
Promjena podešenja
Ponovno započnite od koraka 1.
Savjet
Podešenje Play Timera ostane dokle god ga ne
poništite ručno.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET R.
Pritisnite ./> N više puta
za odabir "PLAY SET?", i zatim
pritisnite ENTER M.
Pojavi se "ON TIME" i trepću znamenke
sata.
4
Podesite vrijeme za početak
reprodukcije.
Pritisnite ./> N više puta za
podešavanje sati, i zatim pritisnite
ENTER M. Trepću znamenke minuta.
Podesite minute na isti način.
5
Primjenom postupka iz koraka 4
podesite vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije.
21
Ostale informacije
U slučaju problema
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli
zvučnika čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem u sljedećem popisu i
izvedite pripadajući korektivni postupak.
Ako to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite
sljedeće:
• Ako vaš sustav ima izbornik napona, da
li je odabran odgovarajući napon?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Da li nešto blokira ventilacijske otvore
na gornjoj ili stražnjoj strani sustava?
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovno spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako to ne riješi problem,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Općenito
Zvuk izlazi iz jednog kanala, ili nije
podešen balans lijevog i desnog
zvučnika.
• Stavite zvučnike što više simetrično.
• Spojite samo isporučene zvučnike.
22
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od izvora smetnji.
• Spojite ureñaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku izmeñu daljinskog
upravljača i pripadajućeg senzora D na
ureñaju te smjestite ureñaj dalje od
fluorescentnog svjetla.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na sustavu.
• Približite daljinski upravljač sustavu.
Indikator STANDBY B ostane svijetliti
nakon odspajanja mrežnog kabela.
• Indikator STANDBY B se možda neće
isključiti odmah nakon odspajanja mrežnog
kabela. To je normalno. Indikator će se
isključiti nakon otprilike 40 sekundi.
CD/MP3 uređaj
Zvuk preskače ili se disk neće
reproducirati.
• Obrišite disk i stavite ga ponovno.
• Premjestite sustav na mjesto bez vibracija
(npr. na stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od ureñaja ili ih stavite
na odvojene stalke. Kod glasnog slušanja
zapisa s dosta basova, vibracije zvučnika
mogu uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
• Više puta pritisnite PLAY MODE O dok
oznake "PGM" ili "SHUF"" ne nestanu s
pokazivača, za povratak u normalnu
reprodukciju.
Sustavu treba za početak reprodukcije
više vremena no obično.
• Sustavu treba više vremena za početak
reprodukcije
– diska snimljenog sa složenom strukturom
datoteka i mapa.
– diska snimljenog u multisession modu.
– nefinaliziranog diska (disk na koji je
moguće dodavati podatke).
– diska s velikim brojem mapa.
USB uređaj
Koristite li odgovarajući USB uređaj?
• Ako ste spojili USB ureñaj koji sustav ne
podržava, mogu se pojaviti sljedeći
problemi. Pogledajte u odjeljku
"Kompatibilni USB ureñaji" (str. 29) listu
ureñaja koje je moguće spojiti na ovaj
sustav.
– Sustav ne prepoznaje USB ureñaj.
– Sustav ne prikazuje nazive datoteka ili
mapa.
– Nije moguća reprodukcija.
– Zvuk preskače.
– Čuje se šum.
Pojavljuje se "Over Current".
• Sustav je detektirao problem razine
električne struje u priključnici % (USB)
I. Isključite sustav i uklonite USB ureñaj
iz priključnice % (USB) I. Provjerite
funkcioniranje USB ureñaja. Ako se ova
poruka pojavljuje i dalje, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Nema zvuka.
• USB ureñaj nije pravilno priključen.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB ureñaj i provjerite da li svijetli
indikator USB MEMORY C.
Zvuk je izobličen.
• Brzina bita (bit rate) korištena za kodiranje
datoteke je bila preniska. Pohranite u USB
ureñaj datoteke kodirane s višom brzinom
bita.
Čuje se šum ili zvuk preskače.
• Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB ureñaj.
• Sama glazba sadrži šum. Šum je mogao
nastati kod oblikovanja glazbenih datoteka
na računalu. Ponovno oblikujte glazbene
datoteke.
• Kad koristite USB medij za pohranu,
kopirajte datoteke u računalo, formatirajte
USB medij za pohranu u FAT16 ili FAT32
formatu, i ponovno kopirajte datoteke na
USB medij za pohranu.*
USB uređaj nije moguće spojiti na
priključnicu % (USB) I.
• Pokušavate pogrešno spojiti USB ureñaj.
Okrenite ga pravilno.
Ne radi USB medij za pohranu kojeg je
koristio drugi uređaj.
• Možda je snimljen u neodgovarajućem
formatu. U tom slučaju najprije napravite
sigurnosne kopije važnih datoteka s USB
medija za pohranu na tvrdom disku
računala. Zatim formatirajte USB medij za
pohranu u FAT16 ili FAT32 datotečnom
sustavu i ponovno prenesite kopirane audio
datoteke na USB medij za pohranu.*
Nastavlja se {
23
Duže vrijeme je prikazano "Reading".
• Sustavu će trebati duže vrijeme za
očitavanje USB ureñaja koji sadrži mnogo
mapa ili datoteka. Stoga preporučamo da
slijedite ove smjernice:
– Ukupni broj mapa na USB ureñaju: 100
ili manje
– Ukupni broj datoteka po mapi: 100 ili
manje
Pogrešan prikaz
• Ponovno spremite glazbene podatke na
USB ureñaj jer su trenutno pohranjeni
podaci možda oštećeni.
Ne započinje reprodukcija.
• Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB ureñaj.
• Spojite USB ureñaj s kojeg ovaj sustav
može reproducirati.
• Pritisnite N (ili USB NX na ureñaju)
J za početak reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog
zapisa.
• Odaberite normalan način reprodukcije.
Nije moguće reproducirati datoteke.
• Ovaj sustav ne podržava USB medij za
pohranu formatiran s datotečnim sustavima
drukčijim od FAT16 ili FAT32.*
• Koristite li particionirani USB medij za
pohranu, mogu se reproducirati samo
datoteke s prve particije.
• Nije moguća reprodukcija datoteka koje su
šifrirane ili zaštićene zaporkama ili na neki
drugi način.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no neki
USB mediji za pohranu možda ne podržavaju
sve FAT formate. Za detalje pogledajte upute
isporučene s USB medijem za pohranu ili
kontaktirajte proizvoñača.
24
Radijski prijemnik
Čuje se jako brujanje ili šum, ili nije
moguć prijem postaja. (Na pokazivaču
trepće "TUNED" ili "ST".)
• Pravilno spojite antenu.
• Pronañite mjesto i orijentaciju koja
omogućuje dobar prijem, te ponovo
podesite antenu.
• Držite antene što dalje od zvučničkih i
mrežnog kabela te USB kabela kako ne bi
pokupila smetnje.
• Spojite vanjsku antenu (dodatno
nabavljiva).
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako
AM antena ispadne s plastičnog stalka.
• Isključite električne ureñaje u blizini.
Poboljšanje radijskog prijema
Isključite CD ureñaj funkcijom upravljanja
napajanjem CD ureñaja. Tvorničkim
podešenjem je ova funkcija uključena.
1 Pritisnite FUNCTION J više puta za
odabir funkcije CD, zatim isključite
sustav.
2 Kad prestane treptati "STANDBY",
pritisnite ?/1 A držeći pritisnutom
tipku x/CANCEL K na uređaju.
Pojavi se "CD POWER OFF". Dok je CD
ureñaj isključen, sustavu treba više
vremena za pristup disku. Za uključenje
CD ureñaja ponovite postupak dok se ne
pojavi "CD POWER ON".
Resetiranje sustava na tvornička
podešenja
Ako nakon ovih provjera ureñaj i dalje ne
radi dobro, resetirajte ga na tvornička
podešenja.
Za ovaj postupak koristite tipke na sustavu.
1 Odspojite i ponovno spojite mrežni
kabel te uključite sustav.
2 Pritisnite istovremeno x/CANCEL K,
DSGX P i ?/1 A.
Sva vaša podešenja (pohranjene postaje,
sat i timer) se brišu i potrebno ih je
ponovo podesiti.
Poruke
CD/MP3 uređaj, prijemnik
Complete!: Podešeni postupak je dovršen
normalno.
Invalid: Pritisnuli ste pogrešnu tipku.
LOCKED: Sustav ne izbacuje disk. Obratite
se ovlaštenom Sony servisu.
No Disc: Nema diska u sustavu ili ste uložili
disk koji sustav ne može reproducirati.
No Step: Svi programirani zapisi ili datoteke
su izbrisani.
Over: Došli ste do kraja diska pritiskanjem
tipke M N tijekom reprodukcije ili
pauze.
Push SELECT!: Pokušali ste podesiti sat ili
timer tijekom rada timera.
Push STOP!: Pritisnuli ste PLAY MODE O
tijekom reprodukcije.
Reading: Sustav očitava informacije s diska.
Neke tipke nisu raspoložive.
SET CLOCK!: Pokušali ste odabrati timer kad
sat sustava nije podešen.
SET TIMER!: Pokušali ste odabrati timer kad
Play Timer nije podešen.
Step Full!: Pokušali ste programirati više od
26 zapisa ili datoteka (koraka).
TIME NG!: Podešeno je isto vrijeme početka
i kraja Play Timera.
USB uređaj
ATRAC AD: Spojen je ATRAC audio ureñaj.
Error: Sustav ne može prepoznati USB
ureñaj ili je spojen nepoznati ureñaj.
Invalid: Izveli ste pogrešan ili trenutno
nedopušten postupak.
No Device: Nije spojen USB ureñaj ili je
spojeni USB ureñaj zaustavljen.
Nastavlja se {
25
No Step: Izbrisani su svi programirani zapisi
ili datoteke.
No Track: Sustav nije učitao nikakvu
datoteku koju može reproducirati.
Not Supported: Spojen je nepodržani USB
ureñaj.
Please Wait: Sustav se priprema za uporabu
USB ureñaja.
Reading: Sustav prepoznaje spojeni USB
ureñaj.
Removed: USB ureñaj je odspojen.
Step Full!: Pokušali ste programirati više od
26 zapisa ili datoteka (koraka).
STORAGE DRIVE: Spojen je USB medij za
pohranu.
Mjere opreza
Diskovi koje sustav MOŽE reproducirati
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3
datoteke)
Diskovi koje sustav NE MOŽE reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet ili multisession
• CD-R/CD-RW snimljeni u multisession
modu bez "zatvaranja sessiona"
• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimke, CD-R/CD-RW diskovi koji su
ogrebeni ili zaprljani, ili CD-R/CD-R
diskovi snimljeni nekompatibilnim
ureñajem za snimanje
• Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW
diskovi
• Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
• Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
• Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu
ljepljivu vrpcu, papir ili naljepnicu
• Unajmljeni ili istrošeni diskovi s ostacima
ljepila na sebi
• Diskovi s naljepnicama otisnutima tintom
koja je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti
otapala (npr. benzin, razrjeñivač), sredstva
za čišćenje ili antistatički raspršivač za
vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih
u automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
26
O sigurnosti
• Ureñaj nije isključen iz napajanja sve dok
je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu,
čak i kad je isključen. Nećete li koristiti
ureñaj dulje vrijeme, odspojite ga iz
napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz
zidne utičnice. Pritom nemojte povlačiti
žicu kabela.
• Ako u ureñaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, odspojite ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski
oklopljen pa se slika na TV prijemniku može
izobličiti. U tom slučaju isključite ureñaj i
nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika
udaljite od TV prijemnika.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Za čišćenje sustava koristite meku krpu,
lagano navlaženu u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva,
praškove ili otapala, kao npr. razrjeñivač,
benzin ili alkohol.
O položaju
• Ureñaj nemojte postavljati u kosi položaj
ili na mjesta koja su jako topla ili hladna,
prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna,
izložena vibracijama i izravnom sunčevom
svjetlu.
• Pazite pri stavljanju ureñaja ili zvučnika na
površinu koja je bila posebno obrañena
(voskom, uljem, sredstvom za poliranje,
itd.), jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje na površini ureñaja.
• Unesete li sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno
mjesto, na njegovoj leći se može
kondenzirati vlaga. U tom slučaju ureñaj
neće raditi pravilno. Ako se to dogodi,
izvadite disk i ostavite sustav oko jedan sat
dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada ureñaj zagrijava, to
nije kvar.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana,
kućište se zagrijava. Ne dodirujte ga kako se
ne biste opekli.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte
prekrivati ventilacijski otvor.
27
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
DIN izlazna snaga (nazivna): 40 + 40 W
(6 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga
(referentna): 50 + 50 W (6 ohma pri 1 kHz,
10% THD)
Glazbena snaga (referentna): 50 + 50 W
(6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)
Ulazi:
AUDIO IN (stereo mini priključnica):
napon 250 mV, impedancija 47 kilohma
% (USB) priključnica: Tip A, maksimalna
struja 500 mA
Izlazi:
PHONES (stereo mini priključnica): za
slušalice od 8 ohma ili više
SPEAKER: za impedanciju od 6 ohma
USB značajke
Podržane brzine bita (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3 plus),
66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
28
CD uređaj
Sustav: Compact disc i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu
na udaljenosti 200 mm od površine leće
objektiva na optičkom senzoru s otvorom
7 mm
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal/šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 90 dB
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM prijemnik:
Raspon ugañanja: 87,5 – 108 MHz (50
kHz korak)
Antena: FM žičana antena
Antenski priključci: 75 ohma, nesimetrično
Meñufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Raspon ugañanja:
531 – 1,602 kHz (uz 9 kHz-ni korak
ugañanja)
Antena: AM okvirna antena, priključak vanjske
antene
Meñufrekvencija: 450 kHz
Zvučnici
Sustav zvučnika: 2-sistemski, 2-dijelni, bassreflex
Elementi zvučnika: Niskotonac 12 cm, konusni
Visokotonac 4 cm, konusni
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 145 T 260 T 200 mm
Masa: Oko 2,2 kg neto po zvučniku
Općenito
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 40 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): Oko 285 T
120 T 215 mm
Masa (bez zvučnika) 2,6 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1),
baterije R6 (veličina AA) (2), AM okvirna
antena (1), FM žičana antena (1), Nožice
zvučnika (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom sustavu možete reproducirati sa
sljedećih Sony USB ureñaja. Nije moguća
reprodukcija s drugih USB ureñaja.
Odgovarajući Sony digitalni audio
playeri (od siječnja 2007)
Proizvod
®
Walkman
Naziv modela
NW-E103 / E105 / E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
• Potrošnja energije u pripravnom
stanju: 0,5 W.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u odreñenim otisnutim
programskim pločama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u kućištima.
NW-E403 / E405 / E407
NW-E503 / E505 / E507
NW-E002 / E002F / E003 /
E003F / E005 / E005F
NW-A605 / A607 / A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 / S703F /
S705F / S706F
NW-S202 / S202F / S203F /
S205F
Nastavlja se {
29
Odgovarajući Sony USB medij za
pohranu (od siječnja 2007)
Proizvoda
Naziv modela
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX / 2GJX
/ 4GJX
USM256H / 512H / 1GH /
2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Za najnovije informacije o kompatibilnim
ureñajima pogledajte sljedeću internetsku
stranicu:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Napomene
• Ne koristite druge USB ureñaje osim navedenih.
Nije zajamčena kompatibilnost s modelima koji
nisu ovdje navedeni.
• Neki problemi u funkcioniranje se mogu
pojaviti i kad koristite ove USB ureñaje.
• Neke od ovih USB ureñaja možda ne možete
kupiti u svojoj zemlji.
Napomene o Walkmanu
• Na ovom sustavu ne možete reproducirati
Linear PCM zvuk.
• Na ovom sustavu ne možete reproducirati
ATRAC Advanced Lossless audio format.
• Na ovom sustavu ne možete reproducirati
glazbu snimljenu izravno na Walkman bez
uporabe računala.
30
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising