Sony | CMT-CX5iP | Sony CMT-CX5iP CMT-CX5iP Wall mountable Hi-Fi sound system Upute za upotrebu

4-278-003-12 (1)
Položaj tipaka
Priprema
Postupci
Uređaj (gornja strana)
AFM antena
Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju dobar
prijem te postavite antene. Držite antene dalje od kabela
zvučnika i kabela napajanja kako biste izbjegli pojavu
šumova.
Mikro Hi-Fi
komponentni sustav
BZvučnici
Spojite kabele zvučnika na priključnice SPEAKERS na
uređaju.
Upute za uporabu
Reprodukcija CD/MP3 diska
Pritisnite FUNCTION +/–  više puta.
2 Umetnite disk.
Umetnite disk u uložnicu tako da je strana s naljepnicom
okrenuta prema naprijed.
Umetnite disk tako da
strana s naljepnicom
okrenuta prema naprijed.
1 Spojite mrežni kabel na AC adapter.
2 Spojite AC adapter na uređaj i zatim spojite mrežni
AFM žičana antena (razvucite je
vodoravno)
© 2011 Sony Corporation
BKabel za zvučnik (desni)
CMT-CX5iP
kabel u zidnu utičnicu.
Na pokazivaču se prikazuje demonstracijski prikaz.
Kad pritisnete / , sustav se uključi i automatski
završava prikaz mogućnosti. Kad isključite sustav,
prikaz mogućnosti se ponovno pojavi na pokazivaču.
Kad podesite sat, sustav prelazi u štedni mod i prikaz
mogućnosti nestaje.
CKabel za zvučnik (lijevi)
Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
http://www.sony.net/
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne
stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, kao što su
upaljene svijeće.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara,
nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju te nemojte
stavljati na njega predmete napunjene tekućinom, kao što
su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što je
polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje
uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu
utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja,
odmah ga odspojite iz zidne utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se
izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač
spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Pločica s podacima nalazi se na donjoj strani uređaja.
UPOZORENJE
Kako bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj se treba čvrsto
postaviti na zid prema uputama za montažu.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava
opasnost od ozljede očiju.
Ovaj uređaj je razvrstan kao
laserski proizvod KLASE 1.
Ova oznaka nalazi se na
donjoj strani uređaja.
Uređaj posjeduje tri feritne jezgre za kabele zvučnika i
mrežni kabel.
Nemojte uklanjati feritne jezgre. To može prouzročiti
elektromagnetske smetnje.
Napomena za korisnike: sljedeća informacija
vrijedi samo za uređaje koji se prodaju u
državama u kojima se primjenjuju EU
smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom
listu.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju
mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom
baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome
kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite bateriju
na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Uporaba iPoda/iPhonea
Podignite ploču  i umetnite dock adapter u dock prije
uporabe. Pri uporabi nekog modela iPoda koristite dock
adapter isporučen s njime. Pri uporabi iPhonea koristite
odgovarajući dock adapter za taj model isporučen sa
sustavom. Za detalje o dock adapterima pogledajte upute
isporučene s dock adapterom.
Stražnja strana
Daljinski upravljač
Dock adapter
™®
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Europe
Limited, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje
da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehni­
čkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
: Za iPhone
: Za iPhone 3G i iPhone 3GS
: Za iPhone 4
1 Pritisnite /  za uključivanje sustava.
2 Pritisnite TIMER MENU  za odabir moda za podeša-
vanje sata.
Ako treperi "PLAY SET", pritisnite /  više puta za
odabir "CLOCK SET?" i zatim pritisnite  (unos) .
3 Pritisnite /  više puta za podešavanje sati i zatim
pritisnite  (unos) .
4 Na isti način podesite minute.
Napomena
Postavke sata se brišu ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida
napajanja.
Priključnica za
iPod/iPhone
Postavljanje
Pričvršćivanje stalka na sustav
2 Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji odgovaraju otvo­
rima na stražnjoj strani sustava i zvučnika. Pogledajte
slike ispod.
Ispupčenja
4 Objesite sustav na vijke.
Poravnajte otvore na stražnjoj strani sustava s vijcima,
zatim objesite sustav na četiri vijka.
4,6 mm
99Kad uključite sustav, disk se ne uvlači u uložnicu sve dok se na pokazi­
vaču ne prikaže "No Disc". Nemojte pokušavati ugurati disk prije nego
što se prikaže "No Disc".
99Nemojte umetati diskove nestandardnog oblika (primjerice, srce, kvadrat,
zvijezda). Disk može upasti u sustav i prouzročiti nepopravljivu štetu.
99Kad pritisnete  (izbacivanje) na uređaju i zatim ponovno pokušate
umetnuti isti disk, nemojte jednostavno gurnuti disk. Izvadite disk iz
uložnice, zatim ga ponovno umetnite.
99Nemojte isključivati sustav dok je disk do pola umetnut u uložnicu.
To može uzrokovati pad diska.
99Nemojte koristite diskove na koje su zalijepljene trake ili naljepnice
jer mogu prouzročiti kvarove.
99Kad vadite disk, držite ga za rub. Nemojte dodirivati površinu diska.
99Nemojte umetati disk u uložnicu kad je sustav isključen. To može
uzrokovati nepravilnosti u radu sustava.
99Nemojte umetati diskove promjera 8 cm, s adapterima. To može
uzrokovati nepravilnosti u radu sustava.
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  (pauza) . Ponovno pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
 (zaustavljanje) .
reprodukcije
Odabir mape na
 (odabir mape) +/–  više puta.
MP3 disku
Odabir zapisa ili
 (prijelaz unatrag)/ (prijelaz
datoteke
unaprijed) .
Nalaženje mjesta u Zadržite  (pretraživanje unatrag)/
zapisu ili datoteci  (pretraživanje unaprijed) 
tijekom reprodukcije i otpustite tipku
na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja REPEAT  više puta dok se ne pojavi
reprodukcije
"REP" ili "REP1".
Izbacivanje diska  na uređaju .
Za promjenu načina reprodukcije
Glazbeni diskovi kodirani za zaštitu autorskih
prava
99iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
zaštićeni nazivi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i
drugim zemljama.
99MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
99Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni
znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim
državama.
99Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba
ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine
ovlaštene podružnice Microsoft.
99Svi ostali zaštićeni nazivi i registrirani zaštićeni nazivi u
vlasništvu su odgovarajućih tvrtki. U ovom priručniku
nisu navedene oznake i .
Broj adaptera naveden je na donjoj strani Dock adaptera.
Za iPod uređaje, upotrijebite Dock adapter koji je isporučen
s vašim iPod uređajem ili kupite kompatibilan dock adapter
tvrtke Apple Inc.
Podešavanje sata sustava
Pritisnite DISPLAY . Sat se prikazuje približno 8 sekundi.
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD materijal
na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Među­
tim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara
Compact Disc (CD) standardu, ne može se jamčiti reprodukcija na ovom uređaju.
Napomena o licencama i zaštitnim
znakovima
O dock adapterima za modele iPhonea
3 Pokrenite reprodukciju.
Napomene
Za prikaz sata dok je sustav isključen
Napomena o DualDisc diskovima
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgo­
varaju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje vrijeme
neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s
tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na
umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu
i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.
Kad ne koristite iPod/iPhone, držite ploču zatvorenom. Za
uklanjanje dock adaptera, podignite ga noktom ili plosnatim
predmetom koristeći utor na adapteru.
 Izbacivanje
diska
Pritisnite  (reprodukcija) .
DNa AC adapter
Stalak
Otvori na stražnjoj strani
sustava i zvučnika
U ovom priručniku opisuju se postupci uporabom daljin­
skog upravljača, no jednaki postupci mogu se izvoditi
tipkama na uređaju ako imaju jednake ili slične nazive.
Ispupčenje
Odvajanje
Uporaba daljinskog upravljača
Pomaknite i skinite pokrov pretinca za baterije te umetnite
dvije R6 (veličina AA) baterije (nisu isporučene), prvo
stranom , pazeći na oznake polova.
3 Pričvrstite vijke na zid. Vijci trebaju izvirivati 3 do 4 mm.
99Uz normalnu uporabu, baterije će trajati približno šest mjeseci.
99Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili
različite vrste baterija.
99Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme,
izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
**Kod reprodukcije CD-DA (audio) diska,  (SHUF) reprodukcija
funkcionira jednako kao i normalna (SHUF) reprodukcija.
Postavite sustav na okomito i plosnato ojačano područje
zida.
190 mm
Stražnja strana zvučnika
Napomene
Ispupčenja
1 Umetnite ispupčenja stalka u utore na uređaju.
2 Dok držite dno stalka, umetnite graničnike u utore.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
zaustavljena. Možete odabrati normalnu reprodukciju (""
za sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju slučaj­
nim slijedom ("SHUF" ili " SHUF*" za reprodukciju
mapa slučajnim slijedom) ili programiranu reprodukciju
("PGM").
10 mm
Skidanje stalka sa sustava
Dok držite dno stalka, izvucite graničnike iz utora na
uređaju.
3 do 4 mm
99Vijci moraju biti pravilno raspoređeni, tako da njihovi vrhovi jednako­
mjerno izviruju kako bi se na njih mogli nataknuti otvori na poleđini
sustava i zvučnika.
99Pazite da sustav nije izložen udarcima jer bi mogao pasti.
99Na sustav postavljen na zid nemojte vješati ni stavljati nikakve predmete.
99Ovisno o materijalima od kojih je zid napravljen, toplina iz sustava ili
prašina mogu prouzročiti guljenje ili blijeđenje tapeta.
99Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale uslijed nepravilne
instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili nepravilnog pričvršćivanja
vijaka, prirodne katastrofe itd.
Za bolju kvalitetu zvuka
Savjeti
Postavljanje sustava na zid
Možete postaviti sustav na zid. Prije toga skinite stalak sa
sustava.
Napomene
99Prije postavljanja sustava na zid mrežni kabel mora biti odspojen iz
utičnice.
99Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Informacije
o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u
specijaliziranim trgovinama ili upitajte stručnu osobu.
99Nedostatno čvrst zid ili uporaba neprikladnih vijaka može prouzročiti
pad sustava, oštećenja i ozljede.
1 Pričvrstite isporučene podloške na stražnju stranu
zvučnika i sustava.
:: Kad postavljate zvučnike i uređaj tako da su blizu jedni drugima,
zavrnite vijke u zid u skladu s oznakama  na donjoj strani, kao na
ilustraciji u ovom priručniku.
:: Udaljenost između vijaka na uređaju i zvučniku mora iznositi mini­
malno 90 mm. Za postavljanje tako da između sustava i zvučnika
ostane razmak, podesite dužinu kabela zvučnika prije postavljanja
sustava.
:: Kabel možete omotati oko držača na poleđini sustava kao na slici.
Optimalnim postavljanjem zvučnika možete postići bolju
kvalitetu zvuka.
Stoga postavite sustav u skladu sa sljedećim savjetima.
99Zvučnike je bolje postaviti lijevo i desno od sustava, tako
da su okrenuti prema uobičajenom mjestu slušanja u
prostoriji.
99Zvučnike je dobro postaviti u razinu ušiju slušatelja.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
"REP1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o reprodukciji slučajnim slijedom
99Kad je reprodukcija slučajnim slijedom podešena na "SHUF", sustav
reproducira sve zapise ili datoteke u na disku slučajnim slijedom. Kad je
reprodukcija slučajnim slijedom podešena na " SHUF", sustav repro­
ducira sve zapise ili datoteke u odabranoj mapi slučajnim slijedom.
99Kad isključite sustav, odabrani način reprodukcije slučajnim redoslije­
dom ("SHUF" ili " SHUF") se poništava i odabire se normalna
reprodukcija ("").
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
99Nemojte snimati ostale vrste zapisa ili datoteka ili nepotrebne mape
na disk koji sadrži MP3 datoteke.
99Mape koje ne sadrže MP3 datoteke se preskaču.
99MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su snimljene na
disk.
99Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijom ".mp3".
99Ako naziv datoteke ima ekstenziju ".mp3", a datoteka nije u tom formatu,
reprodukcija te datoteke može uzrokovati pojavu glasnog zvuka koji
može oštetiti zvučnike i uzrokovati kvar sustava.
99Maksimalan broj:
–– mapa je 255 (uključujući korijensku).
–– MP3 datoteka je 511.
–– MP3 datoteka i mapa koje se mogu nalaziti na jednom disku je 512.
–– razina mapa (hijerarhija mapa) je 8.
99Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/
snimanje, uređajima za snimanja i medijima za snimanje. Nekompati­
bilni MP3 diskovi mogu uzrokovati pojavu šumova ili isprekidanu
reprodukciju ili se uopće neće reproducirati.
Napomene o reprodukciji multisession diskova
99Ako je prva sesija na disku CD-DA sesija, ostale sesije na disku ne mogu
se prepoznati, bez obzira na format sesije; mogu se reproducirati samo
CD-DA zapisi u prvoj sesiji.
99Ako je format prve sesiju CD-ROM i naredne sesije su snimljene u
istom formatu, sustav će nastaviti reproducirati MP3 datoteke iz više
sesija sve dok sustav ne detektira drugu sesiju koja je snimljena u
različitom formatu.
Ljepilo na
podloškama
1 Odaberite CD funkciju.
Pritisnite FUNCTION +/–  više puta.
1 Odaberite CD funkciju.
CNapajanje
Uređaj (donja strana)
Kreiranje vlastitog programa
(Program Play)
2 Odaberite način reprodukcije.
Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".
3 Odaberite željeni zapis ili broj datoteke.
Pritisnite /  više puta dok se ne prikaže broj
željenog zapisa ili datoteke.
Kod programiranja audio datoteka, pritisnite  +/–
 više puta za odabir željene mape i zatim odaberite
željenu datoteku.
Broj odabranog zapisa ili datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije
odabranog zapisa ili datoteke
4 Programirajte odabrani zapis ili datoteku.
Pritisnite   za unos odabranog zapisa ili datoteke.
5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih
zapisa ili datoteka, ukupno do 25 zapisa ili datoteka.
6 Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka,
pritisnite  .
Program ostaje dostupan sve dok ne izvadite disk iz
uložnice  ili odspojite mrežni kabel. Za ponovnu
reprodukciju istog programa, pritisnite  .
Za poništavanje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
zaustavljena, tako da nestane oznaka "PGM".
Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u programu
Pritisnite CLEAR  dok je reprodukcija zaustavljena.
Pregled informacija o programu
Pritisnite DISPLAY  više puta.
Slušanje radija
1 Odaberite funkciju TUNER.
Pritisnite FUNCTION +/–  više puta.
2 Ugodite postaju.
Za automatsko pretraživanje
Više puta pritisnite TUNING MODE  sve dok se ne
prikaže "AUTO", zatim pritisnite +/- . Pretraživanje
se automatski prekida kad se ugodi postaja i zatim se
na pokazivaču prikazuje "TUNED" i "STEREO" (kod
stereo programa).
Ako se ne prikaže "TUNED" i traženje FM postaje se ne
zaustavi, pritisnite   za zaustavljanje pretraživanja
i izvršite ručno ugađanje (u nastavku).
Kad ugodite FM postaju s RDS-om, na pokazivaču se
prikazuju podaci poput naziva usluge ili postaje.
Ručno ugađanje
Pritisnite TUNING MODE  više puta sve dok ne
nestane "AUTO" i "PRESET" i zatim pritisnite +/– 
više puta za ugađanje željene postaje.
Savjet
Za smanjenje šumova kod slabog FM stereo prijema, pritisnite FM
MODE  više puta dok se ne pojavi "MONO" i isključi stereo prijem.
Pohranjivanje radio postaja
1 Ugodite željenu postaju.
2 Pritisnite TUNER MEMORY  za odabir moda memo­
riranja postaja.
3 Pritisnite +/–  više puta za odabir željenog program­
skog broja.
Ako je na programski broj već zauzet postajom, ta
postaja će se zamijeniti novom.
4 Pritisnite   za pohranjivanje postaje.
5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje ostalih postaja.
Možete pohraniti 20 FM postaja.
6 Za ugađanje pohranjene postaje, pritisnite TUNING
MODE  više puta dok se ne prikaže "PRESET" te
zatim tipkama +/–  odaberite željeni programski
broj.
Reprodukcija iPoda/iPhonea
*1Kod reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sustav može nastaviti
reprodukciju od drugog mjesta.
*2Reprodukcija se nastavlja od glavne mape.
1 Odaberite iPod funkciju.
Za promjenu načina reprodukcije
Pritisnite FUNCTION +/–  više puta.
2 Postavite iPod/iPhone.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  .
Upravljanje iPodom/iPhoneom
Za
Pauzu reprodukcije
Odabir zapisa ili
poglavlja u
audioknjizi/
podcastu
Nalaženje mjesta u
zapisu ili poglavlju
audioknjige/
podcasta
Odabir označene
stavke
Pregled iPod izbornika gore/dolje
Povratak na prethodni izbornik ili
odabir izbornika
Pritisnite
 (pauza) / (zaustavljanje) 
 (prijelaz unatrag)/ (prijelaz
unaprijed) . Za brzo pretraživanje
prema naprijed ili natrag, zadržite
tipku.
Zadržite  (pretraživanje unatrag)/
 (pretraživanje unaprijed) 
tijekom reprodukcije i otpustite
tipku na željenom mjestu.
 (potvrda) 
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(povratak) .
Uporaba sustava za punjenje baterije
Sustav možete upotrijebiti za punjenje baterije iPoda/
iPhonea bez obzira je li uključen ili isključen.
Punjenje započinje kad se iPod/iPhone postavi na iPod/
iPhone priključnicu . Status punjenja prikazuje se na
zaslonu iPoda/iPhonea. iPod/iPhone postavite na priključak punjenja samo kad je zaustavljen.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz iPod/
iPhone.
Prekid punjenja iPoda/iPhonea
Uklonite iPod/iPhone.
Napomene o punjenju iPoda/iPhonea
99Kad je odabran USB dok je sustav uključen, nije moguće puniti iPod/
iPhone.
99Ako je na pokazivaču prikazan demonstracijski mod ili sat, iPod/
iPhone se ne mogu puniti čak i ako je sustav isključen.
99Ako punite iPod/iPhone kad je sustav isključen, po završetku punjenja
sustav automatski ulazi u štedni mod. Maksimalno vrijeme punjenja
dok je sustav isključen iznosi oko četiri sata.
99Pritisnete li DISPLAY  tijekom punjenja ili kad je sustav isključen,
punjenje iPod/iPhone uređaja se zaustavlja. Za nastavak punjenja
iPoda/iPhonea, ponovno ga spojite kad je na pokazivaču prikazana
indikacija štednog moda.
Napomene
99Ako je baterija iPoda/iPhonea prazna, sustav to možda neće moći
prepoznati. U tom slučaju napunite ga na računalu ili slično, i potom
spojite na sustav.
99Performanse sustava mogu varirati, ovisno o specifikacijama vašeg
iPoda/iPhonea.
99Prilikom postavljanja ili uklanjanja iPod/iPhone uređaja, držite iPod/
iPhone pod istim kutom pod kojim se nalazi i priključnica na uređaju
i nemojte zakretati iPod/iPhone kako biste spriječili oštećenje priključka.
99Nemojte prenositi uređaj dok je iPod/iPhone postavljen na priključnicu.
To bi moglo prouzročiti smetnje u radu.
99Prilikom postavljanja ili uklanjanja iPod/iPhone uređaja, uhvatite uređaj
jednom rukom i pripazite da slučajno ne pritisnete neku od kontrola
na iPod/iPhone uređaju.
99Prije odspajanja iPod/iPhone uređaja, pauzirajte reprodukciju.
99Zadržite /  za pretraživanje prema naprijed (natrag) tijekom
reprodukcije videozapisa ako tipke /  ne rade.
99Dok je iPhone spojen na sustav te primite poziv tijekom reprodukcije,
reprodukcija će se pauzirati i možete primiti dolazni poziv.
99Za podešavanje glasnoće upotrijebite tipke VOLUME +/– . Glasnoća
se neće promijeniti ako je podešavate na iPod/iPhone uređaju.
99Ovaj sustav namijenjen je samo za iPod/iPhone. Ne možete spajati
druge prijenosne audio uređaje.
99Pogledajte upute za uporabu iPod/iPhone uređaja za opis načina kako
ga upotrebljavati.
99Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka
na iPod/iPhone uređaju tijekom uporabe iPod/iPhone uređaja s ovim
sustavom.
Pritisnite PLAY MODE  više puta. Možete odabrati
normalnu reprodukciju (svih datoteka na USB uređaju
redom), reprodukciju mape ("" za sve datoteke u određenoj mapi na USB uređaju) ili reprodukciju slučajnim
slijedom ("SHUF").
Napomene o načinima reprodukcije
99Kad odaberete "SHUF", sustav će reproducirati sve audio datoteke
na spojenom USB uređaju slučajnim slijedom. U tom načinu ista se
datoteka može reproducirati više puta.
99Kad je podešena reprodukcija mape, opcija "REP1" nije dostupna.
99Kad je odabrana reprodukcija slučajnim slijedom, ponavljanje reprodukcije nije dostupno.
99Kad je odabrano ponavljanje reprodukcije, reprodukcija slučajnim
slijedom nije dostupna. Kad je ponavljanje reprodukcije podešeno na
"REP1", reprodukcija mape nije dostupna.
99Kad isključite sustav, odabrani način reprodukcije slučajnim slijedom
("SHUF") se poništava i odabire se normalna reprodukcija.
Sustav može reproducirati MP3/WMA*/AAC* audio format.
**Sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom od kopiranja (DRM,
odnosno "Digital Rights Management"), preuzete iz online trgovine.
Pokušate li ipak pokrenuti reprodukciju neke od tih datoteka, sustav
će automatski prijeći na sljedeću, nezaštićenu datoteku.
Za informacije o kompatibilnim USB uređajima, posjetite
navedenu internetsku stranicu.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Odaberite USB funkciju.
Pritisnite FUNCTION +/–  više puta.
2 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB) .
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  .
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  (pauza) . Ponovno pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
 (zaustavljanje) . Za nastavak
reprodukcije
reprodukcije, pritisnite  (reprodukcija)*1. Za poništavanje nastavka
reprodukcije, ponovno pritisnite 
(zaustavljanje) *2.
Odabir mape
 +/–  više puta.
Odabir datoteke
 (prijelaz unatrag)/ (prijelaz
unaprijed) .
Nalaženje dijela
Zadržite  (pretraživanje unatrag)/
unutar datoteke
 (pretraživanje unaprijed) 
tijekom reprodukcije i otpustite tipku
na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja REPEAT  više puta dok se ne pojavi
reprodukcije
"REP" ili "REP1".
Za
Podešavanje
glasnoće
Stvaranje dinami­
čnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Podešavanje zvučnog efekta
1)
Uporaba sustava za punjenje baterije
Sustav možete koristiti kao punjač za bateriju USB uređaja
koji se mogu puniti kad je sustav uključen.
Pritisnite FUNCTION +/–  više puta za odabir USB
funkcije.
Punjenje započinje kad se USB uređaj spoji na  (USB)
priključnicu . Status punjenja se prikaže na pokazivaču
USB uređaja. Za detalje, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz USB uređaj.
EQ  više puta za odabir "BASS" ili
"TREBLE", zatim pritisnite / 
za podešavanje razine.
Pritisnite
DISPLAY  više puta dok je sustav
uključen.
DISPLAY  više puta dok je sustav
isključen.2)
Primjerice, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili USB
uređaju, kao što su:
–– broj zapisa ili datoteke
–– naziv zapisa ili datoteke ("")
–– ime izvođača ("ω")
–– naziv albuma ili mape ("")
–– ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj zapisa na CD-DA disku
(samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je
zaustavljen).
–– ukupan broj mapa (albuma) na MP3 disku (samo kad je odabran
normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
–– oznaka pogona, ako postoji na MP3 disku (samo kad je odabran
normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
2)
Kad je sustav isključen, na uređaju se uključi indikator STANDBY .
Sustav omogućuje sljedeće načine prikaza.
Način prikaza
Demonstracija
Način štednje energije2)
Sat3)
Dok je sustav isključen1)
Uključena je demonstracija.
Pokazivač se isključuje radi
štednje energije. Timer i sat
i dalje rade.
Prikazuje se sat.
Kad je sustav isključen, na uređaju se uključi indikator STANDBY .
2)
Sat se ne može podešavati u načinu štednje energije.
3)
Prikaz sata automatski prelazi na štedni način nakon 8 sekundi.
1)
Napomene o informacijama na pokazivaču
99Umjesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se "_".
99Ne može se prikazati;
–– ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska i USB uređaja.
–– preostalo vrijeme reprodukcije, osim u slučaju CDDA.
99Ne može se prikazati pravilno;
–– proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz VBR
(varijabilna brzina prijenosa).
–– nazivi mapa i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1, Level 2
ili Joliet proširenom formatu.
99Može se prikazati;
–– preostalo vrijeme reprodukcije CDDA zapisa.
–– ID3 tag informacije MP3 datoteka kod ID3 tag verzije 1 i verzije 2
(ID3 tag verzija 2 ima prioritet kod prikaza pred ID3 tag verzijom
1 i tag verzija 2 se upotrebljava za pojedinačne MP3 datoteke).
Uporaba timera
Uporaba dodatnih audio uređaja
1 Pripremite izvor zvuka.
Sleep timer:
2 Stišajte glasnoću.
Pritisnite VOLUME – .
Pritisnite FUNCTION +/–  više puta.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti i
podesite glasnoću.
Napomena
Sustav se može automatski isključiti u pripravno stanje ako je glasnoća
spojene komponente previše stišana. Pravilno podesite glasnoću spojenog uređaja. Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanja
u pripravno stanje".
Krenite ponovno od koraka 1.
Napomena
Ako kao izvor za timer odaberete USB uređaj s mnogo datoteka ili mapa,
za obradu je potrebno neko vrijeme pa će reprodukcija malo kasniti.
Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja
Sustav ima dva timera. Ako ih upotrebljavate oba, sleep
timer ima prednost.
Spojite dodatni vanjski audio uređaj na priključnicu
AUDIO IN  na uređaju pomoću analognog audio
kabela (nije isporučen).
Za promjenu postavke
99Pobrinite se da iPod/iPhone ne reproducira glazbu kod uporabe timera
reprodukcije.
99Timer za reprodukciju možda se neće aktivirati ovisno o statusu
spojenog iPod/iPhone uređaja.
Promjena prikaza na pokazivaču
Napomene
99Ako je za spajanje potreban USB kabel, upotrijebite USB kabel isporučen uz USB uređaj kojeg spajate. Pogledajte upute za uporabu USB
uređaja kojeg spajate za detalje o načinu spajanja.
99Može potrajati oko 10 sekundi dok se ne prikaže "Reading", ovisno o
vrsti spojenog USB uređaja.
99Ne spajajte sustav i USB uređaj preko USB huba.
99Kad se spoji USB uređaj, sustav očitava sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju postoji velik broj mapa ili datoteka, trebat će puno
vremena za očitavanje USB uređaja.
99Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja određenog postupka
može doći do vremenskog kašnjenja prije nego što se postupak izvede
na sustavu.
99Kompatibilnost sa svakim softverom za kodiranje/zapisivanje ne može
se jamčiti. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno kodirane
pomoću nekompatibilnog softvera, takve datoteke mogu uzrokovati
smetnje ili prekidanje zvuka, ili se možda uopće neće moći reproducirati.
99Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u
sljedećim slučajevima;
–– kad je ukupan broj audio datoteka u mapi veći od 100.
–– ako ukupan broj audio datoteka na USB uređaju prelazi 10000.
–– ako ukupan broj mapa na USB uređaju prelazi 100 (uključujući mapu
"ROOT" i prazne mape).
Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa. Nemojte
snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji
sadrži audio datoteke.
99Sustav može reproducirati samo do 8 razina hijerarhije.
99Sustav neće nužno podržavati sve funkcije koje nudi spojeni USB uređaj.
99Mape koje ne sadrže audio datoteke se preskaču.
99Na ovom sustavu možete slušati sljedeće audio formate:
–– MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
–– WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
–– AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"
Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke sadrži ispravnu ekstenziju,
ako datoteka nije snimljena u tom formatu, sustav može proizvoditi
buku ili može doći do nepravilnosti u radu.
DSGX  na uređaju.
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže
"TIMER OFF?" i zatim pritisnite  .
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.
Odaberete li "REP" u modu normalne reprodukcije, sustav ponavlja
reprodukciju svih audio datoteka na USB uređaju dok je ne zaustavite.
Odaberete li "REP" u modu reprodukcije mape, sustav ponavlja reprodukciju svih audio datoteka na u odabranoj mapi dok je ne zaustavite.
Napomena o ponavljanju reprodukcije
Pritisnite
VOLUME +/– .
Za isključivanje timera
Savjet
Za
Promjenu informacija na pokazivaču1)
Promjenu načina
prikaza (pogledajte
dolje)
3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Reprodukcija datoteka s USB uređaja
Podešavanje zvuka
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija radi čak i ako sat
nije podešen.
Pritisnite SLEEP  više puta.
Play Timer:
Možete se probuditi uz glazbu s CD diska, FM radija, te
iPod/iPhone ili USB uređaja u podešeno vrijeme. Obavezno
podesite sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME +/–
 za podešavanje glasnoće.
Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog CD zapisa
ili audio datoteke, kreirajte vlastiti program.
2 Odaberite način podešavanja timera.
Pritisnite TIMER MENU .
3 Podesite Play timer.
Pritisnite /  više puta za odabir "PLAY SET" i zatim
pritisnite  .
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Pritisnite /  više puta za podešavanje sati i zatim
pritisnite  . Jednakim postupkom podesite minute.
5 Jednakim postupkom kao u koraku 4 podesite vrijeme
završetka reprodukcije.
6 Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite /  više puta dok se ne prikaže željeni
izvor zvuka i zatim pritisnite  .
7 Isključite sustav.
Pritisnite / . Sustav se automatski uključuje prije
podešenog vremena.
Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme, timer repro­
dukcije neće se aktivirati. Nemojte rukovati sustavom
od trenutka uključivanja sustava sve dok se ne pokrene
reprodukcija.
Za provjeru postavke
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  više puta za odabir "TIMER SEL?" i
zatim pritisnite  .
3 Pritisnite /  više puta za odabir "PLAY SEL?" i
zatim pritisnite  .
U slučaju problema
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli zvučnika pravilno
i čvrsto spojeni.
2 Potražite problem u nastavku i poduzmite navedene
mjere.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Ako treperi indikator STANDBY
Odmah odspojite kabel napajanja i provjerite sljedeće.
99Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
99Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
99Je li iPod/iPhone  priključak kratko spojen?
Nakon što indikator STANDBY  prestane treperiti,
ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Općenito
Demonstracijski prikaz se pojavi na pokazivaču
nakon što priključite mrežni kabel iako niste
uključili sustav.
99Pritisnite DISPLAY  jedanput dok je sustav isključen.
Demonstracijski prikaz nestaje.
Sustav se ne uključuje.
99Je li kabel napajanja spojen?
Sustav se neočekivano isključio u pripravno
stanje.
99Pojava nije kvar. Sustav se automatski isključi u pripravno
stanje nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka emitiranja audio signala. Pogledajte "Isključenje
funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje".
Podešenje sata ili rad timera reprodukcije
neočekivano su poništeni.
99Nakon približno minute neaktivnosti, podešenje sata ili
timera reprodukcije automatski se poništava. Ponovite
postupak od početka.
Ne čuje se zvuk.
99Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
99Koristite li isključivo isporučene zvučnike?
99Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
99Postaja je možda privremeno prekinula emitiranje.
Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je glasnoća
lijevog i desnog zvučnika neuravnotežena.
99Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
99Spojite isključivo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
99Odmaknite sustav od izvora smetnji.
99Spojite sustav u neku drugu zidnu utičnicu.
99Ugradite filtar protiv smetnji (opcija) na kabel napajanja.
Daljinski upravljač ne radi.
99Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora
 na sustavu i odmaknite sustav od fluorescentne
rasvjete.
99Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na sustavu.
99Približite daljinski upravljač sustavu.
Indikator STANDBY  ostaje svijetliti nakon
odspajanja kabela napajanja.
99Indikator STANDBY  se možda neće isključiti odmah
nakon odspajanja kabela napajanja. Indikator se isključi
nakon približno 40 sekundi. Pojava nije kvar.
CD/MP3 uređaj
Zvuk preskače ili se disk ne reproducira.
99Očistite disk ili ga zamijenite.
99Premjestite sustav na mjesto bez vibracija (primjerice,
na stabilan stalak).
99Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite na zasebne
stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika mogu
uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
99Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više puta
pritisnete PLAY MODE  dok ne nestane "PGM" i
"SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje dulje nego inače.
99Kod sljedećih diskova može se produljiti vrijeme do
početka reprodukcije;
––disk s kompliciranom strukturom mapa.
––disk snimljen u multisession modu.
––disk koji nije finaliziran (na kojeg se podaci još mogu
snimati).
––disk koji sadrži velik broj mapa.
iPod/iPhone
Ne čuje se zvuk.
99Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
99Provjerite reproducira li iPod/iPhone glazbu.
99Provjerite li iPod/iPhone ažuriran najnovijim softverom.
Ako nije, ažurirajte iPod/iPhone prije uporabe s ovim
sustavom.
99Podesite glasnoću.
Zvuk je izobličen.
99Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
99Stišajte glasnoću.
99Postavku "EQ" za iPod/iPhone podesite na "Off " ili "Flat".
iPod/iPhone ne radi.
99Ako je baterija iPoda/iPhonea prazna, možda neće raditi
s ovim sustavom. U tom slučaju napunite ga na računalu
ili slično, i potom spojite na sustav.
99Zatvorite bilo sve iOS aplikacije aktivne na iPodu/iPhoneu.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz
iPod/iPhone.
99Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
99Provjerite li iPod/iPhone ažuriran najnovijim softverom.
Ako nije, ažurirajte iPod/iPhone prije uporabe s ovim
sustavom.
99Budući da se upravljanje sustavom i iPod/ iPhone uređajem
razlikuje, možda nećete moći upravljati iPod/ iPhone
uređajem pomoću tipaka na daljinskom upravljaču ili
sustavu. U tom slučaju, koristite kontrolne tipke na iPod/
iPhone uređaju.
iPod/iPhone se ne može puniti.
99Ako je baterija iPoda/iPhonea prazna, neće se moći napu­
niti čak ni ako ga spojite na ovaj sustav. U tom slučaju
napunite ga na računalu ili slično, i potom spojite na
sustav.
99Provjerite je li iPod/iPhone pravilno spojen.
99Kad punite iPod/iPhone kad je sustav isključen (u pripravno stanje), ako je njegova baterija sasvim puna, ona se
neće puniti.
99Vodite računa da na sustavu nije odabran USB. Ako je
odabran USB, iPod/iPhone se ne može puniti.
99iPod/iPhone se ne može puniti čak i ako na USB priklju­
čnicu sustava spojite USB kabel isporučen uz iPod/iPhone.
Melodija zvona za iPhone se ne mijenja.
99Podesite glasnoću zvona na iPhone uređaju.
USB uređaj
Spojeni iPod/iPhone ili USB uređaj se ne puni
kad su oba uređaja spojena u isto vrijeme.
99Ne možete puniti iPod/iPhone i USB uređaj istovremeno.
Za punjenje USB uređaja odaberite izvor USB.
Upotrebljavate li podržani USB uređaj?
99Ako spojite USB uređaj koji nije podržan, mogu se pojaviti
sljedeći problemi. Informacije o kompatibilnom USB
uređajima potražite na internetskim stranicama koje su
navedene u odjeljku "Reprodukcija datoteka s USB uređaja".
––USB uređaj se ne prepoznaje.
––Na sustavu se ne prikazuju nazivi datoteka ili mapa.
––Reprodukcija nije moguća.
––Zvuk preskače.
––Čuje se šum.
––Čuje se izobličen zvuk.
Ne čuje se zvuk.
99USB uređaj nije pravilno spojen. Isključite sustav i
ponovno spojite USB uređaj.
Zvuk sadrži šumove, preskače ili je izobličen.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj.
99Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je zvuk izobličen. Šum
je možda snimljen prilikom izrade glazbenih podataka
zbog određenih uvjeta na računalu. Ponovno izradite
glazbene podatke.
99Brzina (bit rate) kod kodiranja datoteka je bila mala. U
USB uređaj prebacite datoteke kodirane uz veću brzinu
(bit rate).
Dulje vrijeme se prikazuje "Reading" ili treba
puno vremena za pokretanje reprodukcije.
99Postupak očitavanja može potrajati dulje u sljedećim
slučajevima.
––Na USB uređaju nalazi se prevelik broj mapa ili datoteka.
––Struktura datoteka je vrlo složena.
––Kapacitet memorije jako velik.
––Memorija uređaja je fragmentirana.
Nepravilan prikaz
99Vratite glazbene podatke natrag na USB uređaj jer su
podaci na USB uređaju možda oštećeni.
99Ovaj sustav može prikazati samo znakove koji sadrže
znamenke i slova abecede. Ostali znakovi se možda neće
prikazati pravilno.
USB uređaj se ne prepoznaje.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te ponovno
uključite sustav.
99Informacije o kompatibilnom USB uređajima potražite
na internetskim stranicama koje su navedene u odjeljku
"Reprodukcija datoteka s USB uređaja".
99USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte upute za uporabu
USB uređaja za rješavanje problema.
Reprodukcija ne započinje.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te ponovno
uključite sustav.
99Informacije o kompatibilnom USB uređajima potražite
na internetskim stranicama koje su navedene u odjeljku
"Reprodukcija datoteka s USB uređaja".
99Pritisnite   za pokretanje reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
99Način reprodukcije podesite na normalnu reprodukciju.
Mjere opreza
Datoteke se ne mogu reproducirati.
99Audiodatoteke nemaju ekstenziju ".mp3", ".wma" ili ".m4a".
99Podaci nisu snimljeni u MP3/WMA/AAC formatu.
99USB memorijski uređaji formatirani u sustavu datoteka
koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
99Ako upotrebljavate USB memoriju s particijama, mogu
se reproducirati datoteke samo iz prve particije.
99Kriptirane datoteke ili datoteke zaštićene zaporkom ne
mogu se reproducirati.
**Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB memo­rijski uređaji
možda ne podržavaju sve FAT formate. Detalje pogledajte u uputama
za uporabu USB memorijskog uređaja ili se obratite proizvođaču.
Radijski prijemnik
Čuje se jako brujanje ili šum ili se postaje ne mogu
primati. (Na pokazivaču treperi "TUNED" ili
"STEREO".)
99Pravilno spojite antenu.
99Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju dobar
prijem te postavite antenu.
99Držite antene dalje od kabela zvučnika i kabela napajanja kako biste izbjegli pojavu šumova.
99Isključite obližnji električni uređaj.
Resetiranje sustava na tvorničke postavke
Ako sustav ni dalje ne radi pravilno, resetirajte ga na
tvorničke postavke.
Za resetiranje uređaja na tvorničke postavke upotrijebite
tipke na uređaju.
1 Odspojite i ponovno spojite mrežni kabel i zatim
uključite sustav.
2 Pritisnite i zadržite tipke   i FUNCTION  na
uređaju na tri sekunde ili duže.
Obrisat će se sve postavke koje je unio korisnik, uključujući radijske postaje, timer i sat.
Isključenje funkcije automatskog isključivanja
u pripravno stanje
Ovaj sustav posjeduje funkciju automatskog isključenja u
pripravno stanje. Pomoću te funkcije sustav se automatski
isključi u pripravno stanje nakon približno 30 minuta
neaktivnosti ili prestanka emitiranja audio signala.
Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje standardno je uključena. Funkciju automatskog isključenja u
pripravno stanje isključite tipkama na uređaju.
Pritisnite i zadržite tipke /  dok je sustav uključen,
sve dok se ne prikaže "AUTO STBY OFF".
Za uključenje funkcije, ponovite postupak, sve dok se
ne prikaže "AUTO STBY OFF".
Napomene
99Na pokazivaču se pojavi "AUTO STBY" 2 minute prije ulaska sustava
u pripravno stanje.
99Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje ne vrijedi za
funkciju radioprijemnika (FM/DAB) čak ni kad ste je uključili.
99Sustav se možda neće automatski isključiti u pripravno stanje u sljedećim
slučajevima;
–– kad je detektiran audio signal.
–– tijekom reprodukcije audio zapisa ili datoteka.
–– tijekom trajanje programiranog timera reprodukcije ili sleep timera.
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
99Audio CD
99CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
99CD-ROM
99CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
99CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i koji
nisu zaključeni pomoću "closing the session"
99CD-R/CD-RW loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW
koji su ogrebeni ili zaprljani ili CD-R/CD-RW snimljeni
na nekompatibilnim uređajima za snimanje
99CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizirani
99Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) datoteke
99Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvijezda)
99Diskovi na kojima se nalazi samoljepiva vrpca, papir ili
naljepnica
99Posuđeni ili rabljeni diskovi s naljepnicom kod koje
ljepilo izviruje izvan naljepnice
99Diskovi čije naljepnice su pisane tintom koja je ljepljiva
na dodir
Napomene o diskovima
99Disk obrišite krpicom za čišćenje ravnim potezima od
sredine prema rubu prije reprodukcije.
99Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr.
benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
99Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom
na izravnom sunčevom svjetlu.
Sigurnost
99U potpunosti odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice
ukoliko nećete koristiti sustav duži vremenski period.
Prilikom odspajanja uređaja, uvijek uhvatite za utikač.
Nikad ne vucite sâm kabel.
99Ako u unutrašnjost sustava upadne strani predmet ili se
prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice
i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.
99Kabel napajanja smije mijenjati samo osposobljeni
serviser.
O postavljanju
99Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjesta
koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana,
vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom
svjetlu.
99Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili zvučnika
na posebno obrađenu površinu (poliranu, nauljenu,
premazanu voskom), mogu nastati mrlje ili može
izblijedjeti boja.
99Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo mjesto,
ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na leći CD uređaja
može se kondenzirati vlaga i uzrokovati smetnje u radu.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav uključenim oko sat vremena dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
Poruke
CD Over: Došli ste do kraja diska pritiskom na  
tijekom reprodukcije ili pauze.
Error: USB uređaj nije prepoznat ili je spojen nepoznati
uređaj.
LOCKED: Uložnica diska ne radi. Obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
No Device: USB uređaj nije spojen ili je reprodukcija na
spojenom USB uređaju zaustavljena.
No Disc: Nema diska u uređaju ili je umetnut disk koji se
ne može reproducirati.
No Memory: U USB uređaj nije umetnut memorijski medij.
No Step: Obrisani su svi programirani zapisi.
No Track: Datoteka koja se može reproducirati nije preba­
čena iz USB uređaja u sustav.
Not in Use: Pokušali ste izvesti postupak u uvjetima kad
taj postupak nije dozvoljen.
Not Supported: Spojili ste nekompatibilan USB uređaj
ili je spojen iPod, ili iPod/iPhone s praznom baterijom.
Push STOP! : Pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom
reprodukcije CD-a.
Step Full! : Pokušali ste programirati više od 25 zapisa ili
datoteka (koraka).
TIME NG! : Početno i završno vrijeme timera reprodukcije
su podešeni na isto vrijeme.
99Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
99Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili stalno
na visokoj glasnoći jer se kućište može zagrijati.
99Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika
na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno
uključite. Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite
od TV prijemnika.
Čišćenje kućišta
Za čišćenje sustava koristite meku krpu, lagano navlaženu
u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala kao što su
razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Tehnički podaci
Pojačalo
Izlazna snaga (nazivna): 15 W + 15 W (8 ohma pri 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 20 W + 20 W (8 ohma pri 1 kHz,
10 % THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna): 20 W + 20 W (8 ohma pri 1 kHz, 10 %
THD)
Ulaz
AUDIO IN (stereo mini priključak): Osjetljivost 700 mV, impedancija
47 kiloohma
Izlazi
SPEAKERS: Za zvučnik impedancije 8 ohma
CD uređaj
Sustav: Kompaktan disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
** Ova snaga je izmjerene na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva
optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal-šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 90 dB
Radijski prijemnik
FM stereo, FM superheterodini tuner
Raspon ugađanja:
87,5 MHz – 108 MHz (korak 50 kHz)
Antena: FM žičana antena
iPod/iPhone
Kompatibilni iPod/iPhone modeli:
–– iPod touch četvrte generacije
–– iPod touch treće generacije
–– iPod touch druge generacije
–– iPod touch prve generacije
–– iPod nano šeste generacije
–– iPod nano pete generacije (videokamera)
–– iPod nano četvrte generacije (video)
–– iPod nano treće generacije (video)
–– iPod nano druge generacije (aluminum)
–– iPod classic
–– iPhone 4
–– iPhone 3GS
–– iPhone 3G
–– iPhone
"Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elektronički pribor dizajniran
posebno za iPod ili iPhone i tvrtka Apple je potvrdila da odgovara njezinim
standardima. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i nadzornim standardima. Molimo da imate na umu kako uporaba
sustava s iPod ili iPhone uređajem može utjecati na rad bežične mreže.
USB uređaj
Podržane brzine (bit rate):
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
 (USB) priključnica: Tip A, maksimalna struja 500 mA
Zvučnik
Sustav zvučnika: Dvosmjerni sustav zvučnika, bas refleksni
Zvučnik:
Niskotonac 80 mm, konusni
Visokotonac 40 mm, konusni
Nazivna impedancija: 8 ohma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 140 mm  245 mm  103 mm
Masa: Približno 1,2 kg po zvučniku
Količina: Dva (lijevi i desni)
Općenito
Napajanje:
AC adapter
Ulaz: 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Izlaz: DC 19,5 V 3,9A
Potrošnja energije: 28 W
Dimenzije (Š/V/D) (bez zvučnika):
Približno 250 mm  245 mm  130 mm
Masa (bez zvučnika): Približno 2,2 kg
Glavni uređaj: 1
Isporučeni pribor: Stalak (1), daljinski upravljač (1), AC adapter (1), mrežni
kabel (1), FM žičana antena (1), podlošci za zid (1 list), dock adapteri za iPhone
uređaje (1 komplet)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Potrošnja u pripravnom stanju: 0,5 W
Download PDF

advertising