2-683-463-13 (1)
Mikro HiFisustav
Upute za uporabu
CMT-U1
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprijeili poar ili
elektriki udar, ne izlaite
ureaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore ureñaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na
ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja sve dok
je mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i
ako je sâm ureñaj isključen.
Spojite ureñaj na lako dostupnu utičnicu. Ukoliko
ureñaj ne radi normalno, odmah ga odspojite iz
mrežne utičnice.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ovaj ureñaj je
laserski proizvod
KLASE 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi
na poleñini ureñaja.
+
Tvrtka Sony izjavljuje da je ova oprema usklañena
s osnovnim zahtjevima i primjenjivim odredbama
smjernice 1999/5/EC. Za detalje pogledajte
sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare elektrine i
elektronike opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
dravama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj.
Meñutim, budući da audio strana DualDisc diska
nije usklañena s Compact Disc (CD) standardom,
možda se neće moći reproducirati u ovom ureñaju.
2
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji se
takoñer mogu naći glazbeni diskovi kodirani radi
zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije
moguće reproducirati u ovom ureñaju.
• "WALKMAN" i logotip "WALKMAN" su
registrirane trgovačke oznake tvrtke Sony.
• MICROVAULT je trgovačka marka tvrtke
Sony.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus te njihovi
logotipi i zaštitni znakovi su registrirane
trgovačke marke tvrtke Sony.
• SonicStage i SonicStage logotip su trgovačke
marke ili registrirane trgovačke marke tvrtke
Sony.
• MPEG Layer 3 tehnologija kodiranja zvuka i
patenti prema licenciji Fraunhofer IIS i
Thomson.
3
Sadraj
Opis dijelova i kontrola.........................5
Informacije na pokazivau....................7
Priprema
Povezivanje sustava..............................8
Podešavanje sata................................10
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/ ATRAC/MP3 diska ...11
Radijski prijem....................................13
Reprodukcija glazbe s USB ure-aja .....14
Uporaba dodatnih audio
komponenata ....................................15
Podešavanje zvuka .............................16
Promjena prikaza ...............................16
Ostali postupci
Izrada programa ................................18
Pohrana radiopostaja .........................19
Uporaba timera .................................20
4
Ostale informacije
U sluaju problema ........................... 21
Poruke .............................................. 24
Mjere opreza..................................... 25
Tehniki podaci ................................. 27
Kompatibilni USB ure-aji ................... 28
Opis dijelova i kontrola
Ureaj
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke koji
se vrše daljinskim upravljačem, no iste postupke
moguće je izvršiti uporabom tipaka na ureñaju koje
imaju iste ili slične nazive.
A Tipka ?/1 (napajanje) (str. 10, 17,
20, 23, 24)
Pritisnite za uključenje sustava.
B Indikator STANDBY (str. 16, 21)
Svijetli kad je sustav isključen.
C Tipka VOLUME +/– (str. 11, 13,
14, 15)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
D Tipka za podešavanje zvuka
(str. 16)
Ure:aj: Tipka DSGX
Daljinski upravlja>: Tipka EQ
Pritisnite za odabir zvučnog efekta.
E Senzor daljinskog upravlja>a
(str. 21)
F Priklju>nica i (slušalice)
Za spajanje slušalica.
Daljinski upravlja
G Priklju>nica AUDIO IN (str. 15)
Za spajanje dodatne audio komponente.
H
Priklju>nica (USB) (str. 14, 28)
Za spajanje dodatnog USB ureñaja
(Digitalnog playera ili USB medija za
pohranu).
I Ure:aj: Tipka x CANCEL
(zaustavljanje/poništenje) (str. 11,
13, 14)
Daljinski upravlja>: Tipka x
(zaustavljanje) (str. 11, 13, 14)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite za poništenje pretraživanja.
J Tipka SEARCH (str. 11, 14, 17)
Pritisnite za uključenje ili isključenje
funkcije pretraživanja. Pritisnite kad je
sustav isključen za uključenje tekstualnog
moda.
Nastavlja se {
5
K Tipka ENTER (str. 10, 17, 18, 19,
20)
Pritisnite za pristup podešavanju.
L Tipka ./> (odabir prema
natrag/naprijed) (str. 11, 14, 18)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Ure:aj: Tipka TUNE +/–
(uga:anje) (str. 13)
Daljinski upravlja>: Tipka +/–
(uga:anje) (str. 13)
Pritisnite za ugañanje željene postaje.
Ure:aj: Tipka M/m (traDenje mape
ili datoteke) (str. 11, 14)
Pritisnite za odabir mape ili datoteke.
Daljinski upravlja>: Tipka % +/–
(odabir mape) (str. 11, 14, 18)
Pritisnite za odabir mape.
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
na vanjskom USB ureñaju (digitalni player
ili USB medij za pohranu).
Daljinski upravlja>: Tipka USB
(str. 14)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Ure:aj: Tipka CD NX
(reprodukcija/pauza) str. 11)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
diska.
Daljinski upravlja>: Tipka CD
(str. 11)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Tipka m/M (pretraDivanje
prema naprijed/natrag)
(str. 11, 14)
Daljinski upravlja>: Tipka N
(reprodukcija), tipka X (pauza)
Pritisnite za traženje odreñenog mjesta u
zapisu ili datoteci.
Tipka TUNER/BAND (str. 13)
M Indikatori
Indikator USB
Svijetli kad je spojen vanjski USB ureñaj
(digitalni player ili USB medij za pohranu).
Indikator N (reprodukcija)
Svijetli tijekom reprodukcije zapisa ili
datoteke.
Indikator X (pauza)
Svijetli tijekom pauze zapisa ili datoteke.
Indikator J (uloDeni disk)
Svijetli kad je uložen disk.
6
N Tipke reprodukcije i funkcijske
tipke
Ure:aj: Tipka USB NX
(reprodukcija/pauza) (str. 14)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM prijema.
Tipka AUDIO IN (str. 15)
Pritisnite za odabir funkcije AUDIO IN.
Tipka FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
O Tipka Z (vađenje diska) (str. 11)
Pritisnite za vañenje diska.
P UloDnica diska
Q Tipka CLOCK/TIMER SELECT
(str. 20)
Tipka CLOCK/TIMER SET
(str. 10, 20)
Informacije na
pokazivau
Pritisnite za podešavanje sata ureñaja i
timera.
R Tipka REPEAT/FM MODE (str. 11,
13, 14)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije diska,
jednog zapisa ili datoteke. Pritisnite za
odabir načina FM prijema (mono ili stereo).
S Pokrov baterijskog pretinca
(str. 10)
T Tipka CLEAR (str. 18)
Pritisnite za brisanje preprogramiranog
zapisa ili datoteke.
U Tipka TUNER MEMORY (str. 19)
Pritisnite za pohranu radiopostaje.
V Tipka PLAY MODE/TUNING MODE
(str. 12, 13, 15, 18, 19)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije CD-a,
"ATRAC" diska, MP3 diska ili dodatnog
USB ureñaja (digitalni player ili USB medij
za pohranu).
Pritisnite za odabir načina ugañanja.
A Tekstualne informacije
B Timer (str. 20)
C Na>in prijema (str. 13)
Radijski prijem (str. 13)
D Na>in reprodukcije (str. 12, 115)
E Format zvuka
F DSGX (str. 16)
W Tipka DISPLAY (str. 16)
Pritisnite za promjenu informacije na
pokazivaču.
X Tipka SLEEP (str. 20)
Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.
7
Priprema
Povezivanje sustava
Zvunici
Lijevi zvu>nik
Antene
Desni zvu>nik
Pronañite mjesto i orijentaciju koji
omogućuju dobar prijem i zatim podesite
antenu.
Držite antene udaljenima od kabela zvučnika,
mrežnih kabela i USB kabela kako ne bi
pokupile smetnje.
FM Di>ana antena
(Razvucite je vodoravno.)
ili
Sme:a strana za druga podru>ja
Bijela strana za sjevernoameri>ki
i brazilski model
8
Napajanje
Ako Vaš model ima
preklopnik VOLTAGE
SELECTOR, stavite ga u
položaj koji odgovara naponu
lokalne električne mreže.
Spojite mrežni kabel na zidnu
električnu utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u
utičnicu, pričvrstite isporučeni
adapter utikača (samo za
modele s adapterom).
Zidna uti>nica
AM okvirna antena
Nastavlja se {
9
Uporaba daljinskog upravljaa
Pomaknite i skinite pokrov baterijskog pretinca
S, zatim umetnite dvije baterije tipa R6
(veličina AA), prvo stranom E, pazeći na
ispravan polaritet.
Podešavanje sata
1 Pritisnite ?/1 (napajanje) A za
uklju>enje sustava.
2
Pritisnite CLOCK/TIMER SET Q.
Ako se na pokazivaču pojavi tekući mod,
pritisnite ./> L više puta kako biste
odabrali "CLOCK SET?" i zatim pritisnite
ENTER K.
3
Pritisnite ./> L više puta za
podešavanje sati i zatim pritisnite
ENTER K.
4
Na isti na>in podesite minute.
Napomene
• Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale trajati oko šest
mjeseci.
• Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare baterije ili
različite vrste baterija.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač
duže vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili
njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.
10
Kad isključite sustav nakon podešavanja
sata, umjesto demonstracijskog prikaza bit
će vidljivo točno vrijeme.
Podešenja točnog vremena se brišu kad
odspojite mrežni kabeli ili se prekine
napajanje.
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/
ATRAC/MP3 diska
1 Odaberite funkciju CD.
Pritisnite CD N.
2
Stavite disk u uloDnicu P tako da
strana s naljepnicom bude
okrenuta prema naprijed.
Stavite disk
naljepnicom
prema
naprijed.
Napomene
• Kad ukljuite sustav, ulonica ne uvlai disk
dok se na pokazivau ne pojavi "No Disc".
Ne pokušavajte gurati disk u ulonicu dok
se ne pojavi "No Disc".
• Ne ulaite disk nestandardnog oblika
(primjerice, u obliku srca, kvadrata,
zvijezde ...). Takav disk bi mogao upasti u
ureaj i uzrokovati nepopravljivo
ošte)enje.
• Kad pritisnete Z O na ureñaju te zatim ponovno
stavljate disk koji se pojavi u uložnici, nemojte ga
jednostavno utisnuti. Izvadite disk iz uložnice i stavite
ga ponovno.
• Ne isključujte sustav s diskom napola stavljenim u
uložnicu. Tako bi disk mogao ispasti.
• Ne koristite disk na kojem je ljepljiva vrpca ili ostatak
ljepila jer bi mogao uzrokovati kvar.
• Kad vadite disk, držite ga za rub. Ne dirajte površinu
diska.
• Nemojte utiskivati disk u uložnicu kad je sustav
isključen. Tako možete uzrokovati kvar ureñaja.
• Ne ulažite diskove promjera 8 cm s adapterom. Tako
možete uzrokovati kvar sustava.
3
Zapo>nite reprodukciju.
Pritisnite N (ili CD NX na ureñaju) N.
4
Podesite glasnoHu.
Pritisnite VOLUME +/– C.
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije
X (ili CD NX na
ureñaju) N. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
tipku ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
x I.
Odabir mape na
"ATRAC" ili MP3
disku
% +/– (ili M/m na
ureñaju) L.
Odabir zapisa ili
datoteke
./> L.
Odabir mape i
datoteke na
"ATRAC" ili MP3
disku uporabom
tipaka na ureñaju
SEARCH J. Pritisnite
M/m L za odabir željene
mape, zatim pritisnite
ENTER K. Pritisnite
M/m L za odabir željene
datoteke, zatim pritisnite
ENTER K.
Pronalaženje dijela
zapisa ili datoteke
Zadržite m/M L
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
Odabir ponavljanja
reprodukcije
REPEAT R više puta
dok se ne pojavi "REP" ili
"REP1".
Vañenje diska
Z O na ureñaju.
Nastavlja se {
11
Promjena naina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE V više puta dok je
ureñaj zaustavljen. Možete odabrati normalnu
reprodukciju ("%*" za sve "ATRAC" datoteke
i MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju u
slučajnom slijedu ("SHUF" ili "% SHUF*"), ili
programiranu reprodukciju ("PGM").
* Pri reprodukciji CD-DA diska, % (SHUF) reprodukcija
izvodi iste postupke kao SHUF reprodukcija.
Izrada "ATRAC"/MP3 diska
Možete izraditi "ATRAC" disk i MP3 disk
SonicStage softverom. SonicStage možete
besplatno preuzeti sa sljedeće web stranice i
instalirati na svoje računalo.
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pogledajte u uputama na tim stranicama ili
SonicStage Help u softveru kako instalirati
softver i izraditi "ATRAC"/MP3 disk.
Napomene o ponavljanju
reprodukcije
• Svi zapisi ili datoteke na disku reproduciraju se
ponavljano do pet puta.
• "REP1" pokazuje da se reproducira jedan zapis ili
datoteka dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o reprodukciji
"ATRAC"/MP3 diskova
• Na disku koji sadrži "ATRAC" i MP3 datoteke ne
pohranjujte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape.
• Sustav preskače mape koje nemaju "ATRAC" i MP3
datoteke.
• "ATRAC" i MP3 datoteke se reproduciraju
redoslijedom kojim su snimljene na disk.
• Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke koje
imaju ".MP3" ekstenziju.
• Ako disku sadrži datoteke koje imaju ekstenziju
".MP3" a nisu MP3 datoteke, ureñaj može reproducirati
snažan šum ili neće raditi pravilno.
• Maksimalan broj:
− "ATRAC" mapa je 255.
− "ATRAC" datoteka je 999.
− MP3 mapa je 255 (uključujući korijensku mapu).
− MP3 datoteka je 511.
− MP3 datoteka i mapa koje može sadržati pojedini
disk iznosi 512.
− razina mapa ("stablo" datoteka) je 8.
• Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim softverima
za MP3 kodiranje/snimanje, ureñajima za snimanje i
medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu stvarati šum ili će zvuk biti isprekidan ili se neće
čuti uopće.
• Ako disk sadrži i "ATRAC" datoteke i MP3 datoteke,
ovaj sustav najprije reproducira "ATRAC" datoteke.
Napomene o reprodukciji
multisession diskova
• Ako disk počinje CD-DA (ili "ATRAC"/MP3) sesijom,
prepoznaje se kao CD-DA (ili "ATRAC"/MP3) audio
disk, a druge sesije se neće reproducirati.
• Disk u mixed CD formatu će biti prepoznat kao CD-DA
(audio) disk.
12
Radijski prijem
1 Odaberite "FM" ili "AM."
Pritisnite TUNER/BAND N više puta.
2
Odaberite na>in uga:anja.
Pritisnite TUNING MODE V više puta dok
se ne pojavi "AUTO".
3
Ugodite Deljenu postaju.
Pritisnite +/– (ili TUNE +/– na ureñaju) L.
Pretraživanje se automatski zaustavlja kad
sustav ugodi neku postaju, zatim se
pojavljuje "TUNED" i "STEREO" (za
stereo programe).
Ugaanje postaje sa slabim signalom
Ako se ne pojavljuje "TUNED" i pretraživanje
se ne zaustavlja, pritisnite TUNING MODE V
više puta dok ne nestanu "AUTO" i "PRESET",
zatim pritisnite +/– (ili TUNE +/– na ureñaju)
L više puta kako biste ugodili željenu postaju.
Smanjenje smetnji kod prijema FM
stereo postaje slabog signala
Pritisnite FM MODE R više puta dok se ne
pojavi "MONO" kako biste isključili stereo
prijem.
Kad ugodite postaju koja pruža RDS usluge,
na pokazivaču se pojavljuje naziv postaje.
4
Podesite glasnoHu.
Pritisnite VOLUME +/– C.
Zaustavljanje automatskog
pretraivanja
Pritisnite x I.
13
Reprodukcija glazbe s
USB ureaja
Možete spojiti vanjski USB ureñaj (digitalni
player ili USB medij za pohranu) na % (USB)
priključnicu H sustava te slušati glazbu
pohranjenu na taj USB ureñaj. Pogledajte u
odjeljku "Kompatibilni USB" (str. 28) listu USB
ureñaja koje je moguće spojiti na ovaj sustav.
Ovaj sustav može reproducirati sljedeće audio
formate: ATRAC/MP31)/WMA1)/AAC1)2)
3
Zapo>nite reprodukciju.
Pritisnite N (ili USB NX na ureñaju) N.
4
Podesite glasnoHu.
Pritisnite VOLUME +/– C.
Ostali postupci
Pritisnite
Pauzu reprodukcije
X (ili USB NX na
ureñaju) N. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
tipku ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
x I.
Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB N.
Odabir mape
% +/– (ili M/m na
ureñaju) L.
Odabir datoteke
./> L.
Odabir mape i
datoteke uporabom
tipaka na ureñaju*
SEARCH J. Pritisnite
M/m L za odabir željene
mape, zatim pritisnite
ENTER K. Pritisnite
M/m L za odabir željene
datoteke, zatim pritisnite
ENTER K.
Pronalaženje dijela
datoteke
Zadržite m/M L
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
Odabir ponavljanja
reprodukcije
REPEAT R više puta
dok se ne pojavi "REP" ili
"REP1".
Odspajanje USB
ureñaja
Zadržite x I dok se ne
pojavi "Device Stop",
zatim odspojite USB
ureñaj.
Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke zaštićene
od kopiranja (Digital Rights Management).
2)
Ovaj sustav ne može reproducirati AAC datoteke
prenesene na digitalni player pomoću softvera
SonicStage CP.
2
Ovisno o vrsti spojenog USB ureñaja, može proći oko 10
sekundi do pojave poruke "Detect".
Za
1)
1
Napomena
Spojite vanjski USB ure:aj (digitalni
player ili USB medij za pohranu) na
% (USB) priklju>nicu H kao što je
prikazano slikom.
USB ure:aj (digitalni player
ili USB medij za pohranu)
Kad za povezivanje trebate USB kabel,
koristite USB kabel isporučen s tim USB
ureñajem.
Za detalje o postupcima na USB ureñaju,
takoñer pogledajte upute isporučene s tim
USB ureñajem.
Kad je spojen USB ureñaj, na pokazivaču
sustava izmjenjuje se sljedeće:
"Detect" t "Connecting" t "ATRAC
AD" ili "STORAGE DRIVE"
14
* Kod nekih vrsta USB ureñaja moguće je pretraživanje
prema izvoñaču i grupi.
Promjena naina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE V više puta dok je
USB ureñaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%" za sve datoteke u
mapi na digitalnom playeru), reprodukciju u
slučajnom slijedu ("SHUF" ili "% SHUF"), ili
programiranu reprodukciju ("PGM").
Uporaba dodatnih audio
komponenata
1 Spojite dodatnu audio komponentu
na AUDIO IN priklju>nicu G
ure:aja uporabom analognog
audio kabela (nije isporu>en).
Napomene o USB ureaju
• Kod nekih spojenih USB ureñaja, nakon izvoñenja
postupka može proći neko vrijeme prije primjene na
sustavu.
• Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima
raspolaže spojeni USB ureñaj.
• Redoslijed reprodukcije za sustav može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na spojenom USB ureñaju.
• Uvijek pritisnite x I i provjerite pojavljuje li se
"Device Stop" prije odspajanja USB ureñaja.
Uklanjanjem USB ureñaja dok nije prikazano "Device
Stop" možete oštetiti podatke na njemu ili čak sâm
USB ureñaj.
• Ne spremajte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape
na USB ureñaj koji sadrži audio datoteke.
• Mape koje ne sadrže audio datoteke se preskaču.
• Datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su
prenesene na USB ureñaj.
• Maksimalni broj mapa i datoteka koje može sadržati
jedan USB ureñaj:
− Digital player: 65.535 grupa (maksimalno 999 zapisa
po grupi)/65.535 zapisa
− USB medij za pohranu: 512 mapa (uključujući
korijensku mapu, maksimalno 999 datoteka po mapi,
maksimalno 255 mapa po mapi)/65.535 datoteka
Maksimalni broj datoteka i mapa može se razlikovati
ovisno o strukturi datoteka i mapa.
• Audio formati koje ovaj sustav može reproducirati su
sljedeći:
− MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
− Windows Media datoteka: ekstenzija datoteke
".wma"
− AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"
Ako nazivi datoteke imaju navedene ekstenzije a nisu
odgovarajućeg formata, sustav može reproducirati
snažan šum ili neće raditi pravilno.
• Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim softverima
za kodiranje/snimanje, ureñajima za snimanje i
medijima za snimanje. Nekompatibilan USB ureñaj
može stvarati šum ili isprekidan zvuk, ili se zvuk neće
uopće čuti.
2
Smanjite glasnoHu.
Pritisnite VOLUME – C.
3
Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN N na ureñaju.
4
Zapo>nite reprodukciju na spojenoj
komponenti.
5
Podesite glasnoHu.
Pritisnite VOLUME +/– C.
15
Podešavanje zvuka
Promjena prikaza
Dodavanje zvunog efekta
Za
Pritisnite
Za
Pritisnite
Oblikovanje
dinamičnijeg
zvuka (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
DSGX D na ureñaju.
Promjenu
informacije na
pokazivaču1)
DISPLAY W više pute dok
je sustav uključen.
DISPLAY W više puta dok
je sustav isključen.
Odabir zvučnog
efekta
EQ D više puta za odabir
"BASS" ili "TREBLE" i
zatim pritisnite +/– L više
puta za podešavanje razine.
Promjenu načina
prikaza
(Pogledajte
nastavak.)
* Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/"ATRAC"/
MP3 disku ili informacije o USB ureñaju, poput broja
zapisa ili datoteke tijekom normalne reprodukcije ili
ukupnog vremena reprodukcije dok je player
zaustavljen.
Sustav omogućuje sljedeće načine prikaza.
Za
Demo prikaz
Prikazan je demo indikator.
Sat
Prikazano je točno vrijeme.
Štedni mod2)
Pokazivač je isključen radi
smanjenja potrošnje. Timer
i sat nastavljaju raditi.
1)
2)
16
Kada je ureaj
iskljuen1)
Indikator STANDBY B na ureñaju svijetli kad je sustav
isključen.
Kad je sustav u štednom modu, nisu raspoložive sljedeće
funkcije:
− podešavanje sata,
− promjena funkcije upravljanja napajanjem CD
ureñaja,
− resetiranje sustava na tvornička podešenja,
− odabir tekstualnog moda.
Odabir tekstualnog moda
Možete odabrati različite jezike za prikaz
tekstualnih informacija diska ili USB ureñaja.
Za ovaj postupak koristite tipke na ureñaju.
1 Pritisnite ?/1 A za isklju>enje sustava.
2 Pritisnite SEARCH J.
Pojavljuje se lista jezika. Jezici raspoloživi za
odabir ovise o zemlji i regiji u kojoj je ureñaj
kupljen.
3 Pritisnite M/m L za odabir jezika, zatim
pritisnite ENTER K.
Napomene o prikazu informacija
• Znakovi koje sustav ne može prikazati zamijenjeni su
sa "_".
• U odabranom tekstualnom modu možda informacije o
disku ili USB ureñaju neće biti prikazane pravilno.
• Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
− ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk ovisno
o načinu reprodukcije.
− ukupno vrijeme reprodukcije za "ATRAC"/MP3 disk.
• Sustav ne prikazuje sljedeće informacije točno:
− proteklo vrijeme reprodukcije za "ATRAC" datoteku
ili MP3 datoteku kodiranu uporabom VBR
(promjenjivi "bit rate") podešenja.
− nazive mapa i datoteka koje nisu izrañene prema
standardu ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet u
ekspanzijskom formatu.
• Sustav prikazuje sljedeće informacije:
− ID3 tag informacije za "ATRAC" datoteke i MP3
datoteke kad se koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2.
− do 62 znaka ID3 podataka.
17
Ostali postupci
Izrada programa
4
CD
"– –.– –" se pojavi kad ukupno vrijeme
programa prelazi 100 minuta za CD, ili kad
odaberete CD zapis čiji broj je 21 ili viši, ili
kad odaberete "ATRAC" datoteku ili MP3
datoteku.
(Programirana reprodukcija)
Uporabom tipaka daljinskog upravljača izradite
vlastiti program reprodukcije.
1
Odaberite Deljenu funkciju.
USB
Nije moguć prikaz ukupnog vremena
programa pa se pojavi "– –.– –".
CD
Pritisnite CD N za odabir funkcije CD.
5
Ponovite korake 3 i 4 za
programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, do ukupno 25 zapisa ili
datoteka.
6
Za reprodukciju programiranih
zapisa ili datoteka, pritisnite N N.
USB
Pritisnite USB N za odabir funkcije USB.
2
3
Pritisnite PLAY MODE V više puta
dok se ne pojavi "PGM" kad je
sustav zaustavljen.
Pritisnite ./> L više puta dok
se ne pojavi broj Deljenog zapisa ili
datoteke.
Kad programirate datoteke, pritisnite %
+/– L više puta za odabir željene mape, a
zatim odaberite željenu datoteku.
Primjer: Kad programirate zapise na CD-u
Pritisnite ENTER K za dodavanje
zapisa ili datoteke u program.
Program ostane raspoloživ sve dok ne
uklonite disk ili USB ureñaj. Ako koristite
USB ureñaj, program nestane kad je sustav
isključen. Za ponovnu reprodukciju istog
programa, pritisnite N N.
Poništenje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE V više puta dok ne
nestane "PGM" kad je sustav zaustavljen.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke
programa
Pritisnite CLEAR T dok je sustav zaustavljen.
Odabrani broj zapisa
ili datoteka
18
Ukupno vrijeme
reprodukcije programa
(uklju>ujuHi odabrani
zapis ili datoteku)
Pohrana radiopostaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje i
trenutno ih ugoditi odabirom odgovarajućeg
programskog broja.
Za pohranu postaja koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
1
Ugodite Deljenu postaju (pogledajte
"Radijski prijem" (str. 13)).
2
Pritisnite TUNER MEMORY U.
6
Za poziv pohranjene radiopostaje,
pritisnite TUNING MODE V više
puta dok se ne pojavi "PRESET", i
zatim pritisnite +/– L više puta za
odabir Deljenog programskog
broja.
Programski broj
3
Pritisnite +/– L više puta za odabir
Deljenog programskog broja.
Ako je odabranom programskom broju već
dodijeljena druga postaja, tu postaju će
zamijeniti nova.
4
5
Pritisnite ENTER K.
Ponovite korake 1 – 4 za pohranu
drugih postaja.
Možete pohraniti 20 FM i 10 AM postaja.
Te postaje ostanu pohranjene oko pola dana
čak i ako odspojite mrežni kabel ili se
prekine napajanje.
19
Uporaba timera
Sustav raspolaže dvjema funkcijama timera.
Koristite li Play Timer sa Sleep Timerom,
Sleep Timer ima prednost.
Sleep Timer:
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija radi čak
i kad nije podešen sat sustava.
Pritisnite SLEEP X više puta. Ako ste odabrali
"AUTO", sustav se automatski isključuje nakon
zaustavljanja tekućeg diska ili za 100 minuta.
Play Timer:
Možete se probuditi uz CD, radijski prijem ili
zvuk s dodatnog USB ureñaja u podešeno
vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom koristite tipke na
daljinskom upravljaču. Podesite sat sustava.
1
Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, i zatim pritisnite
VOLUME +/– C za podešavanje glasnoće.
Za početak od odreñenog CD zapisa,
"ATRAC" datoteke ili MP3 datoteke diska,
izradite vlastiti program (str. 18).
2
3
Pritisnite CLOCK/TIMER SET Q.
Pritisnite ./> L više puta za
odabir "PLAY SET?", i zatim
pritisnite ENTER K.
Pojavi se "ON" i trepću znamenke sata.
4
Podesite vrijeme za po>etak
reprodukcije.
Pritisnite ./> L više puta za
podešavanje sati, i zatim pritisnite ENTER
K. Trepću znamenke minuta. Podesite
minute na isti način.
20
5
Primjenom postupka iz koraka 4
podesite vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije.
6
Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite ./> L više puta dok se ne
pojavi željeni izvor zvuka, i zatim pritisnite
ENTER K. Pokazivač pokazuje podešenja
timera.
7
Pritisnite ?/1 A za isklju>enje
sustava.
Sustav se uključi 15 sekundi prije
podešenog vremena. Ako je sustav uključen
u podešeno vrijeme, Play Timer se neće
aktivirati.
Aktiviranje ili provjera timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT Q,
pritisnite ./> L više puta dok se ne
pojavi "PLAY SELECT?", i zatim pritisnite
ENTER K.
Poništenje timera
Ponovite isti postupak dok se ne pojavi "TIMER
OFF", i zatim pritisnite ENTER K.
Promjena podešenja
Ponovno započnite od koraka 1.
Napomena
Ne možete izvoditi programiranu reprodukciju datoteke s
USB ureñaja uporabom Play Timera.
Savjet
Podešenje Play Timera ostane dokle god ga ne poništite
ručno.
Daljinski upravlja ne radi.
Ostale informacije
U sluaju problema
1 Provjerite jesu li mreDni kabel i kabeli
zvu>nika >vrsto spojeni.
2 Prona:ite problem u sljedeHem popisu i
izvedite pripadajuHi korektivni postupak.
Ako to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Ako trep)e indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite
sljedeće:
• Ako vaš sustav ima izbornik napona, da li je
odabran odgovarajući napon?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Dali nešto blokira ventilacijske otvore na
gornjoj ili stražnjoj strani sustava?
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovno spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako to ne riješi problem,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Op0enito
Pokaziva pone treptati im spojite
mreni kabel iako niste ukljuili
sustav.
• Pritisnite DISPLAY W dok je sustav
isključen. Demo prikaz nestane.
Zvuk izlazi iz jednog kanala, ili nije
podešen balans lijevog i desnog
zvunika.
• Stavite zvučnike što više simetrično.
• Spojite samo isporučene zvučnike.
• Uklonite prepreku izmeñu daljinskog
upravljača i pripadajućeg senzora E na
ureñaju te smjestite ureñaj dalje od
fluorescentnog svjetla.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
na sustavu.
• Približite daljinski upravljač sustavu.
CD/"ATRAC"/MP3 player
Zvuk preskae ili se disk ne)e
reproducirati.
• Obrišite disk i stavite ga ponovno.
• Premjestite sustav na mjesto bez vibracija
(npr. na stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od ureñaja ili ih stavite na
odvojene stalke. Kod glasnog slušanja zapisa
s dosta basova, vibracije zvučnika mogu
uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne poinje od prvog
zapisa.
• Više puta pritisnite PLAY MODE V dok
oznake "PGM" ili "SHUF"" ne nestanu s
pokazivača, za povratak u normalnu
reprodukciju.
Sustavu treba za poetak
reprodukcije više vremena no obino.
• Sustavu treba više vremena za početak
reprodukcije
− diska snimljenog sa složenom strukturom datoteka i
mapa.
− diska snimljenog u multisession modu.
− nefinaliziranog diska (disk na koji je moguće dodavati
podatke).
− diska s velikim brojem mapa.
9uje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od izvora smetnji.
• Spojite ureñaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
21
USB ureaj
Koristite li odgovaraju)i USB ureaj?
• Ako ste spojili USB ureñaj koji sustav ne
podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi.
Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni USB
ureñaji" (str. 28) listu ureñaja koje je moguće
spojiti na ovaj sustav.
− Sustav ne prepoznaje USB ureñaj.
− Sustav ne prikazuje nazive datoteka ili mapa.
− Nije moguća reprodukcija.
− Zvuk preskače.
− Čuje se šum.
Pojavljuje se "Over Current".
• Sustav je detektirao problem razine električne
struje u priključnici % (USB) H. Isključite
sustav i uklonite USB ureñaj iz priključnice
% (USB) H. Provjerite funkcioniranje USB
ureñaja. Ako se ova poruka pojavljuje i dalje,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Nema zvuka.
• USB ureñaj nije pravilno priključen. Isključite
sustav, zatim ponovno spojite USB ureñaj i
provjerite da li svijetli USB indikator M.
Zvuk je izoblien.
• Brzina bita (bit rate) korištena za kodiranje
datoteke je bila preniska. Pohranite u USB
ureñaj datoteke kodirane s višom brzinom
bita.
9uje se šum ili zvuk preskae.
• Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB
ureñaj.
• Sama glazba sadrži šum. Šum je mogao
nastati kod oblikovanja glazbenih datoteka na
računalu. Ponovno oblikujte glazbene
datoteke.
• Kad koristite USB medij za pohranu, kopirajte
datoteke u računalo, formatirajte USB medij
za pohranu u FAT16 ili FAT32 formatu, i
ponovno kopirajte datoteke na USB medij za
pohranu.*
22
USB ureaj nije mogu)e spojiti na
prikljunicu % (USB) H.
• Pokušavate pogrešno spojiti USB ureñaj.
Okrenite ga pravilno.
Ne radi USB medij za pohranu kojeg
je koristio drugi ureaj.
• Možda je snimljen u neodgovarajućem
formatu. U tom slučaju najprije napravite
sigurnosne kopije važnih datoteka s USB
medija za pohranu na tvrdom disku računala.
Zatim formatirajte USB medij za pohranu u
FAT16 ili FAT32 datotečnom sustavu i
ponovno prenesite kopirane audio datoteke na
USB medij za pohranu.*
Due vrijeme je prikazano
"Connecting".
• Sustavu će trebati duže vrijeme za očitavanje
USB ureñaja koji sadrži mnogo mapa ili
datoteka. Stoga preporučamo da slijedite ove
smjernice:
− Ukupni broj mapa na USB ureñaju: 100 ili manje
− Ukupni broj datoteka po mapi: 100 ili manje
Pogrešan prikaz
• Ponovno spremite glazbene podatke na USB
ureñaj jer su trenutno pohranjeni podaci
možda oštećeni.
Ne zapoinje reprodukcija.
• Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB
ureñaj.
• Spojite USB ureñaj s kojeg ovaj sustav može
reproducirati.
• Pritisnite N (ili USB NX na ureñaju) N za
početak reprodukcije.
Reprodukcija ne zapoinje od prvog
zapisa.
• Odaberite normalan način reprodukcije.
Nije mogu)e reproducirati datoteke.
• Ovaj sustav ne podržava USB medij za
pohranu formatiran s datotečnim sustavima
drukčijim od FAT16 ili FAT32.*
• Koristite li particionirani USB medij za
pohranu, mogu se reproducirati samo datoteke
s prve valjane particije.
• Nije moguća reprodukcija datoteka koje su
šifrirane ili zaštićene zaporkama ili na neki
drugi način.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no neki USB
mediji za pohranu možda ne podržavaju sve FAT
formate. Za detalje pogledajte upute isporučene s USB
medijem za pohranu ili kontaktirajte proizvoñača.
Radijski prijemnik
9uje se jako brujanje ili šum, ili nije
mogu) prijem postaja. (Na pokazivau
trep)e "TUNED" ili "STEREO".)
• Pravilno spojite antenu.
• Pronañite mjesto i orijentaciju koja
omogućuje dobar prijem, te ponovo podesite
antenu.
• Držite antene što dalje od zvučničkih i
mrežnog kabela te USB kabela kako ne bi
pokupila smetnje.
• Spojite vanjsku antenu (dodatno nabavljiva).
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako AM
antena ispadne s plastičnog stalka.
• Isključite električne ureñaje u blizini.
Poboljšanje radijskog prijema
Isključite CD ureñaj funkcijom upravljanja
napajanjem CD ureñaja. Tvorničkim
podešenjem je ova funkcija uključena. Ovo
podešenje ne možete promijeniti u štednom
modu.
Koristite tipke na sustavu za isključenje CD
ureñaja.
1 Pritisnite FUNCTION N više puta za
odabir funkcije CD, zatim isklju>ite
sustav.
2 Kad prestane treptati "STANDBY",
pritisnite ?/1 A drDeHi pritisnutom tipku
x I.
Pojavi se "CD POWER OFF". Dok je CD
ureñaj isključen, sustavu treba više vremena
za pristup disku. Za uključenje CD ureñaja
ponovite postupak dok se ne pojavi "CD
POWER ON".
Nastavlja se {
23
Resetiranje sustav na tvornika
podešenja
Ako nakon ovih provjera ureñaj i dalje ne radi
dobro, resetirajte ga na tvornička podešenja.
Resetiranje nije moguće u štednom modu. Za
ovaj postupak koristite tipke na sustavu.
1 Odspojite i ponovno spojite mreDni
kabel te uklju>ite sustav.
2 Pritisnite istovremeno DSGX D i ?/1 A.
Sva vaša podešenja (pohranjene postaje, sat i
timer) se brišu i potrebno ih je ponovo
podesiti.
24
Poruke
CD/ATRAC/MP3 ureaj, prijemnik
Complete!: Podešeni postupak je dovršen
normalno.
LOCKED: Sustav ne izbacuje disk. Obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
No Disc: Nema diska u sustavu ili ste uložili
disk koji sustav ne može reproducirati.
No Step: Svi programirani zapisi ili datoteke
su izbrisani.
Not in Use: Pritisnuli ste pogrešnu tipku.
OFF TIME NG!: Podešena su ista vremena
početka i završetka Play Timera.
Over: Došli ste do kraja diska pritiskanjem
tipke M L tijekom reprodukcije ili pauze.
Push SELECT!: Pokušali ste podesiti sat ili
timer tijekom rada timera.
Push STOP!: Pritisnuli ste PLAY MODE V
tijekom reprodukcije.
Reading: Sustav očitava informacije s diska.
Neke tipke nisu raspoložive.
SET CLOCK!: Pokušali ste odabrati timer kad
sat sustava nije podešen.
SET TIMER!: Pokušali ste odabrati timer kad
Play Timer nije podešen.
Step Full!: Pokušali ste programirati više od
26 zapisa ili datoteka (koraka).
USB ureaj
ATRAC AD: Spojen je ATRAC audio ureñaj.
Connecting: Sustav prepoznaje USB ureñaj.
Detect: Spojen je USB ureñaj.
Device Error: Nije moguće prepoznavanje
USB ureñaja ili je spojen nepoznat ureñaj.
Device Stop: USB ureñaj je zaustavljen.
No Device: Nije spojen USB ureñaj.
No Step: Izbrisani su svi programirani zapisi
ili datoteke.
Not Supported: Spojen je nepodržani USB
ureñaj.
No Track: Sustav nije učitao nikakvu datoteku
koju može reproducirati.
Not in Use: Izveli ste pogrešan ili trenutno
zabranjeni postupak.
Please Wait: Sustav se priprema za uporabu
USB ureñaja.
Removed: USB ureñaj je odspojen.
Step Full!: Pokušali ste programirati više od
26 zapisa ili datoteka (koraka).
STORAGE DRIVE: Spojen je USB medij za
pohranu.
Mjere opreza
Diskovi koje sustav MOAE
reproducirati
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio podaci "ATRAC"
datoteke/MP3 datoteke)
Diskovi koje sustav NE MOAE
reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu, "ATRAC" formatu ili
MP3 formatu u skladu sa standardom
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili multisession
• CD-R/CD-RW snimljeni u multisession modu
bez "zatvaranja sessiona"
• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimke,
CD-R/CD-RW diskovi koji su ogrebeni ili
zaprljani, ili CD-R/CD-R diskovi snimljeni
nekompatibilnim ureñajem za snimanje
• Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW diskovi
• Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
• Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
• Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu
ljepljivu vrpcu, papir ili naljepnicu
• Unajmljeni ili istrošeni diskovi s ostacima
ljepila na sebi
• Diskovi s naljepnicama otisnutima tintom
koja je ljepljiva na dodir
Nastavlja se {
25
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala
(npr. benzin, razrjeñivač), sredstva za čišćenje
ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u
automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
• Ureñaj nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i
kad je isključen. Nećete li koristiti ureñaj
dulje vrijeme, iskopčajte ga iz napajanja tako
da izvučete mrežni kabel iz zidne utičnice.
Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u ureñaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O poloaju
• Ureñaj nemojte postavljati u kosi položaj ili
na mjesta koja su jako topla ili hladna,
prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena
vibracijama i izravnom sunčevom svjetlu.
• Pazite pri stavljanju ureñaja ili zvučnika na
površinu koja je bila posebno obrañena
(voskom, uljem, sredstvom za poliranje, itd.),
jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje
na površini ureñaja.
• Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo
mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na
njegovoj leći se može kondenzirati vlaga. U
tom slučaju ureñaj neće raditi pravilno. Ako
se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav
oko jedan sat dok vlaga ne ishlapi.
26
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada ureñaj zagrijava, to nije
kvar.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana,
kućište se zagrijava. Ne dodirujte ga kako se ne
biste opekli.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati
ventilacijski otvor.
O sustavu zvunika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen
pa se slika na TV prijemniku može izobličiti. U
tom slučaju isključite ureñaj i nakon 15 do 30
minuta ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite
od TV prijemnika.
9iš)enje vanjskih dijelova ureaja
Za čišćenje sustava koristite meku krpu, lagano
navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje.
Ne koristite abrazivna sredstva, praškove ili
otapala, kao npr. razrjeñivač, benzin ili alkohol.
Tehniki podaci
Glavni ureaj
Pojaalo
DIN izlazna snaga (nazivna): 20 + 20 W
(6 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga
(referentna): 25 + 25 W (6 ohma pri 1 kHz,
10% THD)
Glazbena snaga (referentna): 25 + 25 W
(6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)
Ulazi:
AUDIO IN (stereo mini priključnica):
napon 620 mV, impedancija 47 kilohma
% (USB) priključnica: Tip A, maksimalna
struja 500 mA
Izlazi:
i (PHONES (stereo mini priključnica)): za
slušalice od 8 ohma ili više
SPEAKER: za impedanciju od 6 ohma
USB znaajke
Podržane brzine bita (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3 plus),
66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 48 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
CD ureaj
Sustav: Compact disc i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na
udaljenosti 200 mm od površine leće objektiva
na optičkom senzoru s otvorom 7 mm
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM prijemnik:
Raspon ugañanja: 87,5 – 108 MHz (50 kHz korak)
Antena: FM žičana antena
Antenski priključci: 75 ohma, nesimetrično
Meñufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Raspon ugañanja:
531 – 1,602 kHz (uz 9 kHz-ni korak ugañanja)
Antena: AM okvirna antena, priključak vanjske
antene
Meñufrekvencija: 450 kHz
Zvunici
Sustav zvučnika: 2-sistemski, 2-dijelni,
bass-reflex
Elementi zvučnika: Niskotonac 10 cm,
konusni aluminijski; Visokotonac 2 cm,
kupolni
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 151 T 241 T 211 mm
Masa: Oko 2,3 kg neto po zvučniku
27
Op0enito
Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 35 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): Oko 160 T 241 T
218 mm
Kompatibilni USB ureaji
Na ovom sustavu možete reproducirati sa
sljedećih Sony USB ureñaja. Nije moguća
reprodukcija s drugih USB ureñaja.
Masa (bez zvučnika) 3,2 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), baterije
R6 (veličina AA) (2), AM okvirna antena (1), FM
žičana antena (1)
Patenti iz SAD-a i drugih zemalja licencirani od
strane Dolby Laboratories
Odgovaraju0i Sony digitalni glazbeni
playeri (od travnja 2006)
Proizvod
Naziv modela
Walkman®
NW-E103 / E105 / E107
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
NW-E403 / E405 / E407
NW-E503 / E505 / E507
• Potrošnja energije u pripravnom stanju:
0,5 W.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u odreñenim otisnutim
programskim pločama.
• Bezolovni lem se koristi za lemljenje
odreñenih dijelova.
• Halogenirani usporivači vatre nisu
korišteni u kućištima.
NW-A605 / A607 / A608
NW-E002 / E002F / E003 /
E003F / E005 / E005F
NW-HD5
NW-A1000 / A1200 / A3000
Napomena
Ovaj sustav ne može reproducirati AAC datoteke
prenesene na digitalni glazbeni player uporabom softvera
SonicStage CP.
Odgovaraju0i Sony USB medij za
pohranu (od travnja 2006)
Proizvoda
Naziv modela
MICROVAULT USM32D / 64D / 128D /
256D / 512D / 1GD
USM64D/V / 128D/V /
256D/V / 512D/V / 1GD/V
USM128E / 256E / 512E /
1GE / 2GE
USM128E/V / 256E/V /
512E/V / 1GE/V / 2GE/V
USM512EX / 1GEX / 2GEX
USM128J / 256J / 512J / 1GJ
/ 2GJ / 4GJ
USM512JX / 1GJX / 2GJX /
4GJX
USD2G / 4G / 5G / 8G
28
Za najnovije informacije o kompatibilnim
ureñajima pogledajte sljedeću internetsku
stranicu:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Napomene
• Ne koristite druge USB ureñaje osim navedenih. Nije
zajamčena kompatibilnost s modelima koji nisu ovdje
navedeni.
• Neki problemi u funkcioniranje se mogu pojaviti i kad
koristite ove USB ureñaje.
• Neke od ovih USB ureñaja možda ne možete kupiti u
svojoj zemlji.
29
Download PDF

advertising