4-143-190-12(1)
Mikro Hi-Fi
komponentni
sustav
Upute za uporabu
CMT-DH70SWR
CMT-DH50R
©2009 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
izvore otvorenog plamena na uređaj, kao
što su upaljene svijeće.
Kako biste smanjili opasnost od požara i
električnog udara, nemojte izlagati uređaj
kapanju ili prskanju te nemojte stavljati na
njega predmete napunjene tekućinom, kao
što su vaze.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje uređaja iz napajanja,
spojite ga u lako dostupnu zidnu utičnicu.
Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što je polica za knjige ili ormarić.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama
ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Overseas S.A. Predstavništvo u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
2
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj
proizvod povećava opasnost od ozljede
očiju.
Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova oznaka nalazi se na
stražnjoj strani izvana.
Napomena za korisnike: sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka.
Za pitanja servisa i jamstva pogledajte
adresu na jamstvenom listu.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
uređaja pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Odlaganje istrošenih
baterija (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija priložena uz ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004%
olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom
baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Odnesite bateriju
na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
3
O ovom priručniku
99Upute u ovom priručniku se odnose
na modele CMT-DH70SWR i CMTDH50R. Svaki od modela sastoji se od
sljedećih komponenata.
CMT-DH70SWR
Glavni uređaj:
HCD-DH70SWR
Sustav zvučnika:
SS-CDH70SWR (prednji zvučnici)
SA-WDH70SWR (subwoofer)
CMT-DH50R
Glavni uređaj:
HCD-DH50R
Sustav zvučnika
SS-CDH50R2 (prednji zvučnici)
Kao ilustracija u ovim uputama upotrebljava se model CMT-DH70SWR, osim
ako nije drugačije navedeno.
4
99Ikone, kao što je
, navedene na
vrhu uz svako objašnjenje, označavaju
na koju vrstu medija se odnosi opisana
funkcija.
99Opcije izbornika Control mogu se
razlikovati ovisno o disku.
99Opcije izbornika Control mogu se
razlikovati ovisno o regiji.
99Opcije izbornika Setup mogu se razlikovati ovisno o regiji.
99Redoslijed prikazanih opcija može se
razlikovati od stvarnog redoslijeda.
5
Sadržaj
Tuner
Slušanje radija....................................... 67
O ovom priručniku.................................4
Diskovi koji se mogu
reproducirati.............................................8
Opis dijelova i kontrola...................... 11
Prije uporabe USB uređaja uz ovaj
sustav....................................................... 69
Priprema
Prijenos glazbe s diska na USB
uređaj....................................................... 70
Pravilno spajanje sustava.................. 22
Snimanje analognog zvuka na
USB uređaj.............................................. 75
Spajanje TV prijemnika...................... 25
Podešavanje sata.................................. 32
Izvođenje postupka “QUICK”
setup......................................................... 33
Disk
Reprodukcija diska.............................. 35
Uporaba “BRAVIA Sync” značajki.... 44
Uporaba moda reprodukcije........... 46
Ograničavanje reprodukcije diska
(PARENTAL CONTROL)........................ 57
Uporaba izbornika za
podešavanje.......................................... 59
6
USB uređaj
Reprodukcija datoteka s USB
uređaja..................................................... 77
Podešavanje zvuka
Dobivanje dinamičnijeg zvuka
(DSGX—Dynamic Sound Generator
X-tra)......................................................... 84
Podešavanje razine niskih i visokih
tonova...................................................... 84
Ostali postupci
Uporaba timera..................................... 86
Isključenje zvučnog signala............. 88
Promjena prikaza na
pokazivaču............................................. 88
Spajanje dodatnih
komponenata........................................ 93
Dodatne informacije
U slučaju problema............................. 96
Mjere opreza........................................113
Tehnički podaci...................................116
Vodič kroz kontrolni izbornik.........120
Prioritetne vrste datoteka za
reprodukciju........................................124
Popis jezičnih kodova.......................125
Rječnik....................................................127
Napomena o licencama i
zaštitnim znakovima.........................132
7
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
8
Logotip diska
Značajke
DVD VIDEO
99DVD VIDEO
99DVD-R/DVD-RW u DVD
VIDEO formatu ili video modu
99DVD+R/DVD+RW u DVD
VIDEO formatu
VR (Video
Recording)
mod
99DVD-R/DVD-RW u VR
(Video Recording) modu
(osim za DVD-R DL)
VIDEO CD
99VIDEO CD (Ver. 1.1 i 2.0
diskovi)
99Super VCD
99CD-R/CD-RW/CD-ROM u
video CD formatu ili Super
VCD formatu
CD
99Audio CD
99CD-R/CD-RW u audio CD
formatu
Ikona
Vrsta
Logotip diska
Značajke
Ikona
DATA CD
99CD-R/CD-RW/CD-ROM u
DATA CD formatu, koji sadrže
MP3 datoteke, JPEG slikovne
datoteke, DivX video datoteke
i MPEG4 video datoteke i koji
odgovaraju ISO 9660 Level
1/Level 2 ili Joliet (prošireni
format)
DATA DVD
99DVD-ROM/DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW u
DATA DVD formatu, koji
sadrži MP3 datoteke, JPEG
slikovne datoteke, DivX videodatoteke i MPEG4 videodatoteke i koji je u skladu s UDF
(Universal Disk Format)
99 MP3 datoteke: MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardni format kojeg definira ISO/MPEG i služi
za kompresiju audiopodataka. MP3 datoteke moraju biti u MPEG1 Audio Layer 3 formatu.
99 JPEG slikovne datoteke: JPEG slikovne datoteke moraju biti u skladu s DCF formatom slikovnih
datoteka (DCF “Design rule for Camera File System”: Slikovni standardi za digitalne fotoaparate
koje regulira “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” (JEITA)).
99 DivX videodatoteke: DivX videodatoteke moraju biti snimljene u DivX formatu s ekstenzijom “.avi”
ili “.divx”.
99 MPEG4 videodatoteke: MPEG4 videodatoteke moraju biti snimljene u MP4 formatu s ekstenzijom
“.mp4” ili “.m4v”.
99 ISO 9660: Logički format datoteka i mapa na CD-ROM diskovima, kojeg definira ISO (International
Organization for Standardization).
Nastavlja se 
9
Diskovi koji se ne mogu
reproducirati
99CD-ROM diskovi snimljeni u PHOTO
CD formatu
99DATA CD diskovi snimljeni u MP3
PRO formatu
99Podatkovni dio na CD-Extras1)
99 Podatkovni dio na Mixed CD diskovima2)
99Super Audio CD diskovi
99DVD Audio diskovi
99DVD-RAM diskovi
99 CPRM-kompatibilni DVD-R/RW diskovi
snimljeni u Copy-once programima3)
99Diskovi nestandardnog oblika (npr.
srce, kvadrat, zvijezda)
99Diskovi na kojima se nalazi samoljepiva
vrpca, papir ili naljepnica
99 Posuđeni ili rabljeni diskovi s naljepnicom
kod koje ljepilo izviruje izvan naljepnice
99Diskovi čije naljepnice su pisane tintom
koja je ljepljiva na dodir
CD-Extra: Ovaj format snima audio (AUDIO
CD podatke) u zapise prve sesije i podatke u
zapise druge sesije.
2) Mixed CD: Ovaj format snima podatke u prvi
zapis i audio (AUDIO CD podatke) u drugi i
sljedeće zapise unutar sesije.
3) CPRM: “Content Protection for Recordable
Media” je tehnologija kodiranja koji štiti
autorska prava Copy-Once programa.
1)
Pogledajte “Regionalni kodovi DVD VIDEO
diskova koji se mogu reproducirati na ovom
sustavu” i “Napomene o diskovima” (str.
117) za napomene o regionalnom kodu i
diskovima.
10
U ovom priručniku opisuju se postupci uporabom daljinskog upravljača, no jednaki
postupci mogu se izvoditi tipkama na uređaju ako imaju jednake ili slične nazive.
Glavni uređaj
A
B
Tipka / (napajanje) (str. 23, 71,
113)
Indikator STANDBY (str. 100)
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje
sustava.
Opis dijelova i kontrola
Opis dijelova i kontrola
Svijetli kad je sustav isključen.
C
Uložnica diska
Nastavlja se 
11
D
I
Tipka / (prijelaz unatrag/
naprijed) (str. 34, 36, 40, 52, 80)
Tipke  +/– (str. 36, 74, 113)
J
Tipke PRESET +/– (str. 68, 84)
Zakrenite za podešavanje glasnoće.
Pritisnite za odabir pohranjenih radijskih
postaja.
E
Tipka  (reprodukcija) (str. 25,
35, 36, 71, 76, 79)
Pritisnite za pokretanje reprodukcije.
F
Tipka  (pauza) (str. 36)
Pritisnite za pauziranje reprodukcije.
G
Tipka  (stop) (str. 24, 36, 37, 38,
40, 67, 70, 71)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
H
Tipka FUNCTION +/– (str. 25, 67,
74, 75, 85, 113)
Pritisnite za odabir funkcije.
12
Pritisnite za odabir mape.
Pritisnite za odabir zapisa, poglavlja ili
videodatoteke.
Tipke VOLUME +/– (str. 17, 35)
K
Tipka REC TO USB (str. 71, 76, 77)
Pritisnite za prijenos glazbe s diska ili
snimanje zvuka iz analognog audioizvora
na spojeni dodatni USB uređaj.
Pritisnite za označavanje brojeva zapisa
tijekom snimanja.
L
Tipka  (vađenje diska) (str. 24, 35)
Pritisnite za izbacivanje diska.
M
Pokazivač (str. 21)
N
Priključnica  (USB) (str. 70, 75, 77)
Opis dijelova i kontrola
Za spajanje dodatnog USB uređaja.
P
Priključnica AUDIO IN (str. 75, 98)
Za spajanje dodatne komponente kao što
je prijenosni audiouređaj.
Q
Priključnica PHONES
Spojite slušalice.
R
Senzor daljinskog upravljača
Nastavlja se 
13
Daljinski upravljač
14
A
F
Tipka / (napajanje) (str. 23, 71)
Tipka PICTURE NAVI (str. 51, 79)
B
Tipka TIMER MENU (str. 32, 90, 91)
Pritisnite za prikaz umanjenih slika.
G
Tipka REPEAT (str. 51, 83)
Pritisnite za podešavanje sata i timera.
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
diska, USB uređaja, zapisa ili datoteke.
C
H
Tipka FUNCTION (str. 25, 67, 74,
75, 85, 113)
Tipka AUDIO (str. 38, 85, 96, 98)
Tipke FUNCTION +/– (str. 25, 67,
74, 75, 85, 113)
I
Pritisnite za odabir funkcije.
Pritisnite za odabir funkcije.
D
Pritisnite za odabir željenog audiosignala
na TV zaslonu.
Opis dijelova i kontrola
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje
sustava.
Tipka SUBTITLE (str. 37)
Pritisnite za promjenu jezika titlova
(samo DVD VIDEO).
Tipka DISPLAY (str. 25, 93, 113)
Pritisnite za prijelaz na prikaz sata.
E
Tipka DIMMER (str. 92)
Pritisnite za odabir razine svjetline
pokazivača.
Nastavlja se 
15
J
L
Tipka ANGLE (str. 37)
Tipka DVD/USB MENU (str. 38, 51,
54, 78, 99)
Pritisnite za promjenu kuta kamere
(samo kod DVD VIDEO diska s više
kutova kamere).
Tipka MEMORY SELECT (str. 71)
Za spajanje Sony Ericsson mobilnog
telefona.
Pritisnite za odabir ugrađene memorije
ili Memory Stick medija u Sony Ericsson
mobilnom telefonu za reprodukciju ili
prijenos glazbe.
K
Tipke  +/– (str. 36, 74)
Pritisnite za odabir mape.
16
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje
opcija izbornika na TV prijemniku.
M
Tipka EQ (str. 84)
Pritisnite za odabir “BASS” ili “TREBLE”
za podešavanje.
Q
Tipke VOLUME +/–2) (str. 35)
Tipka 2) (reprodukcija) (str. 35,
36, 71, 76, 79)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
Tipke TV VOL +/–1)2) (str. 32)
Pritisnite za podešavanje glasnoće TV-a.
O
Tipka  DISPLAY (str. 27, 34, 47,
72, 97, 124)
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje
kontrolnog izbornika na TV prijemniku.
Kontrolni izbornik se prikazuje samo ako
je odabrana funkcija “DVD” ili “USB”.
P
Tipke PRESET +/– (str. 68, 84)
Pritisnite za pokretanje reprodukcije.
Tipka  (pauza) (str. 12, 36)
Pritisnite za pauziranje reprodukcije.
Tipka  (stop) (str. 36, 37, 38, 40,
67, 70, 71)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Tipka / (pretraživanje
unatrag/naprijed) (str. 36)
Opis dijelova i kontrola
N
Pritisnite za nalaženje mjesta u zapisu,
datoteci, poglavlju ili videodatoteci.
Pritisnite za odabir pohranjenih radijskih
postaja.
Tipke  SLOW/SLOW  (str. 36)
Tipka / (prijelaz unatrag/
naprijed) (str. 34, 36, 40, 52, 80)
Tipke TUNING +/– (str. 67)
Pritisnite za gledanje usporene reprodukcije.
Pritisnite za ugađanje željene postaje.
Pritisnite za odabir zapisa, poglavlja ili
videodatoteke.
R
Tipke TV CH +/–1) (str. 32)
Pritisnite za rukovanje funkcijama TV-a.
Tipka TV1) (str. 32)
Pritisnite za promjenu kanala na TV-u.
Nastavlja se 
17
S
W
Tipke  STEP  (str. 36)
Tipka DVD TOP MENU (str. 36)
Tipka ADVANCE  (str. 36)
X
Tipka  REPLAY (str. 36)
Pritisnite za brisanje programiranog
zapisa ili datoteke.
Pritisnite za brisanje datoteka ili mapa na
spojenom dodatnom USB uređaju.
T
Tipka -/--1) (str. 32)
Pritisnite za reprodukciju sliku po sliku
za vrijeme pauze reprodukcije.
Pritisnite za ubrzani prikaz tekuće scene
tijekom reprodukcije.
Pritisnite za ponovni prikaz prethodne
scene tijekom reprodukcije.
Tipka  RETURN (str. 40, 52, 74, 80)
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik
na TV zaslonu.
U
Tipka ENTER (str. 27, 32, 67, 72,
82, 87, 90, 114)
Pritisnite za unos postavki.
V
Tipke /// (str. 27, 31, 32, 36,
57, 67, 72, 73, 82, 84, 87, 90, 114)
Pritisnite za odabir stavki u izborniku.
18
Pritisnite za prikaz DVD naslova na TV
zaslonu.
Tipka CLEAR (str. 33, 42, 47, 48,
52, 74, 80, 82)
Pritisnite za unos jednoznamenkastih ili
dvoznamenkastih brojeva.
Y
Brojčane tipke2) (str. 32, 36, 42,
57, 68)
Pritisnite za odabir zapisa, poglavlja ili
videodatoteke.
Pritisnite za unos zaporke.
Tipka 10/01)
Pritisnite za unos dvoznamenkastih
brojeva.
a
c
Tipka SLEEP (str. 90)
Tipka THEATRE (str. 44)
Tipka TV/VIDEO1) (str. 32)
Pritisnite za odabir ulaznog izvora TV-a
između TV-a i drugog ulaznog izvora.
b
Tipke TIME/TEXT (str. 93, 95)
Pritisnite za promjenu informacija koje se
prikazuju na pokazivaču ili na zaslonu.
Pritisnite za upravljanje funkcijom
“Theater Mode” (jednom od praktičnih
BRAVIA Sync značajki).
d
Tipka ONE-TOUCH PLAY (str. 44)
Pritisnite za upravljanje funkcijom “OneTouch Play” (jednom od praktičnih
BRAVIA Sync značajki).
e
Opis dijelova i kontrola
Pritisnite za podešavanje sleep timera.
Tipka TV / (napajanje)1) (str. 32)
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
TV-a.
f
Tipka DSGX (str. 84)
Pritisnite za odabir DSGX (Dynamic Sound
Generator X-tra) moda.
Nastavlja se 
19
g
Tipka FM MODE (str. 68, 112)
Pritisnite za odabir mono ili stereo načina
FM prijema.
h
Tipka TUNER MEMORY (str. 67)
Pritisnite za pohranjivanje radijske postaje.
Ova tipka upotrebljava se za rukovanje Sony TV
prijemnicima. Za detalje pogledajte “Rukovanje
Sony TV prijemnicima” (str. 32).
2) Brojčana tipka 5, TV VOL +, VOLUME +
i tipka  na daljinskom upravljaču imaju
ispupčenje. Ispupčenje upotrijebite kao
orijentaciju kod rukovanja sustavom.
1)
20
Pokazivač
OOznačava vrstu diska koji se reproducira.
PPrikazuje se kad se prikazuje broj
naslova ili poglavlja.
QPrikazuje se kod reprodukcije VIDEO
CD diska s funkcijom PBC. (str. 40)
RPrikazuje se ako je ugođena radijska
postaja. (str. 67)
SPrikazuje se ako je izlazni videosignal
u NTSC formatu.
TPrikazuje se ako je pravilno spojen
USB uređaj. (str. 70)
UPrikazuje se ako je HDMI OUT
priključnica pravilno spojena na TV.
(str. 25, 26)
VPrikazuje se kad je “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT)” podešeno na
“ON”. (str. 30)
Opis dijelova i kontrola
APrikazuje se za vrijeme prikaza podataka
o zapisu ili datoteci.
COznačava tekući format zvuka.
ESluži za prikaz teksta.
FPrikazuje se kad je podešen timer.
(str. 90)
GPrikazuje se kad je uključen DSGX
(Dynamic Sound Generator X-tra)
mod. (str. 84)
HOznačava status reprodukcije diska ili
USB uređaja.
IPrikazuje se tijekom prebacivanja ili
snimanja. (str. 75)
JOznačava odabrani mod reprodukcije.
(str. 36, 46, 48, 49, 74, 82, 83)
KPrikazuje se ako je odabran mono zvuk
kod FM stereo programa. (str. 67)
LPrikazuje se ako je ugođena FM
stereo radijska postaja. (str. 68)
MOznačava format datoteke.
NPrikazuje se kad je odabrana funkcija
“USB”. (str. 74)
21
Priprema
Pravilno spajanje sustava
ili
ANa desni zvučnik
BNa lijevi zvučnik
CNa subwoofer (samo CMT-DH70SWR)
DFM žičana antena (razvucite je vodoravno)
22
ESpojite smeđu stranu
FAM okvirna antena
GNa zidnu utičnicu
AFM/AM antena
BZvučnici
Postavljanje nožica zvučnika
Pričvrstite priložene nožice zvučnika na
kutove s donje stane zvučnika kako biste
spriječili njihovo pomicanje.
Prednji zvučnici (lijevi (4)/desni (4))/
subwoofer* (4)
Priprema
Pronađite mjesto i položaj antena koji
omogućuju dobar prijem te postavite
antene.
Držite antene dalje od kabela zvučnika,
mrežnog kabela i USB kabela kako biste
izbjegli pojavu šumova.
CSubwoofer (samo CMT-DH70SWR)
Spojite priloženi subwoofer na uređaj
pomoću priloženog kabela zvučnika.
Subwoofer se uključuje kad se uključi
uređaj. Glasnoća subwoofera se automatski
podešava u skladu s glasnoćom sustava.
Ako želite podesiti razinu basova,
zakrenite SUBWOOFER LEVEL na
stražnjoj strani subwoofera.
** Samo CMT-DH70SWR
DNapajanje
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Pritisnite / za uključivanje sustava.
Ako utikač ne odgovara utičnici, skinite
priloženi adapter (samo kod modela s
adapterom).
Nastavlja se 
23
Umetanje baterija
Pomaknite i skinite pokrov pretinca
za baterije te umetnite dvije priložene
baterije R6 (veličina AA), prvo stranom
, pazeći na oznake polova.
Kod prenošenja sustava
Učinite sljedeće kako biste zaštitili mehanizam pogona DVD diska. Koristite tipke
na uređaju za ovaj postupak.
1 Pritisnite / za uključivanje
sustava.
2 Više puta pritisnite FUNCTION
+/– za odabir “DVD”.
3 Provjerite da u sustavu nema
diska i prikazuje li se “No Disc”
na pokazivaču.
Napomena
Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije će trajati
približno šest mjeseci. Kad se više ne može rukovati sustavom pomoću daljinskog upravljača,
zamijenite obje baterije novima.
24
4 Odspojite kabel napajanja.
Spajanje TV prijemnika
Priprema
Ako vaš tV ima HDMI ulaznu priključnicu, spojite HDMI OUT priključnicu s
HDMI ulaznom priključnicom na TV-u.
Ako vaš Sony TV ima BRAVIA Sync
funkciju, možete upotrebljavati različite
BRAVIA Sync značajke (str. 44) nakon
HDMI spajanja.
Na raspolaganju su sljedeći načini spajanja,
od najbolje kvalitete slike naniže:
HDMI OUT priključnica (str. 26) 
COMPONENT VIDEO OUT priključnice
(str. 29)  VIDEO OUT priključnica
(str. 31)
Kod spajanja videorekordera
Spojite videorekorder s TV-om pomoću
videokabela (nije priložen). Međutim,
nemojte spajati ovaj uređaj s TV-om preko
videorekordera. U suprotnom može doći
do gubitka videosignala kod gledanja videosadržaja iz ovog sustava. Spojite ovaj
uređaj na TV na način prikazan dolje.
TV
Videorekorder
Uređaj
Nemojte spajati
izravno
Nastavlja se 
25
Odabir HDMI OUT spajanja
1 Spojite HDMI OUT priključnicu
na HDMI ulaznu priključnicu
TV-a pomoću dodatnog HDMI
kabela.
2 Spojite TV/VIDEO AUDIO IN
priključnice na audio izlazne priključnice TV-a pomoću dodatnih
audiokabela.
Savjet
Potrebno je spojiti TV/VIDEO AUDIO IN priključnice s izlaznim audiopriključnicama TV-a
kod uporabe značajki “Theater Mode” i “System
Audio Control” između pet značajki BRAVIA
Sync koje nudi sustav.
Odabir vrste izlaznog videosignala
iz HDMI OUT priključnice
Kad spojite uređaj s TV-om pomoću HDMI
kabela, po potrebi odaberite vrstu izlaznog
videosignala iz HDMI OUT priključnice
sukladno TV-u. Detalje o TV-u pogledajte
u njegovim uputama za uporabu.
1 Uključite TV i pritisnite / za uključivanje sustava.
2 Prebacite TV na prijem signala iz ulaza
spojenog na HDMI OUT priključnicu
sustava.
26
3 Više puta pritisnite FUNCTION +/– ili
FUNCTION +/– na uređaju za odabir
“DVD”.
9 Pritisnite / više puta za odabir
4 Pritisnite  DISPLAY dok je repro-
5 Pritisnite / više puta za odabir
(SETUP) i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuju se opcije za “SETUP”.
6 Pritisnite / više puta za odabir
“CUSTOM” i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik Setup.
1)
2)
Priprema
dukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
željene postavke i zatim pritisnite
ENTER.
99AUTO (1920  1080p): Sustav
emitira optimalni videosignal za
spojeni TV.
991920  1080i: Sustav emitira
1920  1080i1) videosignale.
991280  720p: Sustav emitira
1280  720p2) videosignale.
99720  480/576p: Sustav emitira
720  480/576p2) videosignale.
i: interlace
p: progresivni
7 Pritisnite / više puta za odabir “HDMI
SETUP” i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuju se opcije za “HDMI SETUP”.
8 Pritisnite / više puta za odabir
“HDMI RESOLUTION” i zatim pritisnite
ENTER.
Nastavlja se 
27
Priprema za uporabu značajki
“BRAVIA Sync”
Uspostavljanjem HDMI veze između sustava i TV-a s BRAVIA Sync funkcijom,
možete upotrebljavati sljedeće praktične
BRAVIA Sync značajke (str. 44):
99Theater Mode
99One-Touch Play
99System Power Off
99Language Follow
99System Audio Control
Uključivanje funkcije BRAVIA Sync
Kako biste mogli upotrebljavati funkciju
BRAVIA Sync, morate ne TV-u i sustavu
aktivirati funkciju Control for HDMI.
Ako izvršite “Quick” podešavanje (str. 33),
možete promijeniti postavku funkcije
Control for HDMI tijekom postupka, kao
i jezik i vrstu TV-a. U tom slučaju, kasnije
aktivirajte funkciju Control for HDMI za
TV (pogledajte upute za uporabu TV-a).
Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
“Control for HDMI—Easy Setting”, možete
upotrijebiti ovu funkciju za aktiviranje
Control for HDMI na TV-u i sustavu
istovremeno rukovanjem TV prijemnikom.
Detalje potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
28
Ako je potrebno izvršiti postupak Control
for HDMI zasebno za sustav, izvršite ga
na sljedeći način.
1 Uključite TV i pritisnite / za uključivanje sustava.
2 Podesite ulazni izvor TV-a na HDMI
ulaz.
3 Podesite funkciju Control for HDMI
na TV-u prema uputama za uporabu
TV-a.
Prijeđite na sljedeći korak za podešavanje funkcije Control for HDMI na
sustavu.
4 Više puta pritisnite FUNCTION +/– ili
FUNCTION +/– na uređaju za odabir
“DVD”.
5 Pritisnite  DISPLAY dok je sustav
zaustavljen.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
6 Pritisnite / više puta za odabir
(SETUP) i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“SETUP”.
7 Pritisnite / više puta za odabir
“CUSTOM” i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik Setup Display.
Odabir COMPONENT VIDEO OUT
načina spajanja
8 Pritisnite / više puta za odabir
Priprema
“HDMI SETUP” i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuju se opcije za “HDMI SETUP”.
9 Pritisnite / više puta za odabir
“CONTROL FOR HDMI” i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuju se opcije za “CONTROL
FOR HDMI”.
10Pritisnite / više puta za odabir “ON”
i zatim pritisnite ENTER.
99ON: Uključena je funkcija Control
for HDMI (str. 63) na strani sustava.
99OFF: Funkcija Control for HDMI je
isključena.
Napomene
99 Ako se prikaže “Please verify the HDMI
connection.”, provjerite je li pravilno uspostavljana HDMI veza.
99 Prikazane opcije ovise o modelu za pojedine
države.
1 Spojite COMPONENT VIDEO OUT
priključnice na komponentne
ulazne videopriključnice TV-a
pomoću dodatnih videokabela.
2 Prebacite TV na prijem signala iz
ulaza spojenog na COMPONENT
VIDEO OUT priključnice sustava.
3 Izvedite postupak iz “Promjena
formata izlaznog videosignala
za priključnice COMPONENT
VIDEO OUT” (str. 30).
Nastavlja se 
29
Promjena formata izlaznog videosignala za priključnice COMPONENT
VIDEO OUT
Progresivan prikaz je način prikaza TV slike
koji smanjuje treperenje i povećava oštrinu
slike. Kako biste mogli upotrebljavati ovaj
način, potrebno je spojiti TV koji podržava
progresivni signal.
Možete emitirati videosignale iz priključnica COMPONENT VIDEO OUT u
interlace ili progresivnom formatu.
1 Više puta pritisnite FUNCTION +/– ili
FUNCTION +/– na uređaju za odabir
“DVD”.
2 Pritisnite  DISPLAY dok je repro-
dukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
3 Pritisnite / više puta za odabir
(SETUP) i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuju se opcije za “SETUP”.
4 Pritisnite / više puta za odabir
“CUSTOM” i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik Setup.
30
5 Pritisnite / više puta za odabir
“VIDEO SETUP” i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuju se opcije za “VIDEO SETUP”.
6 Pritisnite / više puta za odabir
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)” i
zatim pritisnite ENTER.
Prikazuju se opcije za “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT)”.
7 Pritisnite / više puta za odabir
željene postavke i zatim pritisnite
ENTER.
Standardna postavka je podcrtana.
99OFF: Izlaz interlace signala. Odaberite
ovu postavku ako:
ïïvaš TV ne podržava progresivne
signale.
ïïste spojili TV na druge priključnice
osim COMPONENT VIDEO OUT
priključnica.
99ON: Izlaz progresivnih signala.
Odaberite ovu postavku ako:
ïïvaš TV podržava progresivne
signale.
ïïste spojili TV na priključnice
COMPONENT VIDEO OUT.
Kad odaberete “ON”, prikazuje se
izbornik za potvrđivanje. Slijedite
korake u nastavku.
8 Pritisnite / više puta za odabir
9 Više puta pritisnite / za odabir
Odabir VIDEO OUT spajanja
Pomoću priloženog videokabela spojite
priključnicu VIDEO OUT s ulaznom
videopriključnicom na TV-u.
“YES”.
Sustav emitira progresivni signal. Ako
odaberete “NO”; sustav ne emitira
progresivni signal.
Priprema
“START” i zatim pritisnite ENTER.
Sustav emitira progresivni signal na 5
sekundi. Provjerite prikazuje li se slika
pravilno na zaslonu.
Napomena
Slika se neće prikazati na TV-u ili neće biti oštra
ako postavka ne odgovara TV-u ili načinu
spajanja.
Nastavlja se 
31
Kod uporabe TV prijemnika
Uključite TV i odaberite ulaz videosignala
tako da možete vidjeti sliku iz ovog
sustava.
Rukovanje Sony TV prijemnikom
Možete upotrebljavati sljedeće tipke za
rukovanje Sony TV. Te tipke su označene
žuto.
Za funkcije BRAVIA Sync, pogledajte
“Uporaba “BRAVIA Sync” značajki”
(str. 44).
Za
Pritisnite
Uključivanje
i isključivanje
TV-a
TV /
Odabir ulaznog TV/VIDEO dok držite
izvora TV-a
TV
između TV-a i
drugog ulaznog
izvora
Odabir TV
kanala
TV CH +/– ili brojčane
tipke* dok držite TV
Podešavanje
glasnoće
zvučnika TV-a
TV VOL +/– dok držite
TV
** Za unos dvoznamenkastih brojeva, držite
TV i pritisnite -/-- i zatim pritisnite broj.
(Npr. držite TV, pritisnite -/-- i zatim 2 i 5 za
unos 25.)
32
Podešavanje sata
Sat podesite tipkama na daljinskom
upravljaču. Kod prvog spajanja uređaja
u zidnu utičnicu, krenite od koraka 2 u
sljedećem postupku.
1 Pritisnite / za uključivanje
sustava.
2 Pritisnite TIMER MENU.
Na pokazivaču trepere znamenke sata.
Ako treperi “PLAY SET?”, pritisnite
 ili  više puta za odabir “CLOCK
SET?” i zatim pritisnite ENTER.
3 Pritisnite / više puta za po-
dešavanje sati i zatim pritisnite
ENTER.
4 Jednakim postupkom podesite
minute.
Napomena
Postavka sata se briše ako odspojite mrežni
kabel ili dođe do prekida napajanja.
Štednja energije u pripravnom
stanju
Možete isključiti prikaz sata dok je sustav
u pripravnom stanju kako biste uštedjeli
energiju (str. 93). Za aktiviranje moda
štednje energije, “CONTROL FOR HDMI”
mora biti podešen na “OFF” (str. 29).
Izvođenje postupka
“QUICK” setup
4 Pritisnite ENTER bez umetanja
diska.
Na zaslonu TV-a prikazuje se
“LANGUAGE SETUP”.
Priprema
Prije uporabe sustava možete izvršiti
minimalna osnovna spajanja preko
“QUICK” setup postupka. Ako ne želite
izvršiti “QUICK” setup, pritisnite CLEAR
u koraku 3. Poruka nestaje sa zaslona
TV-a.
1 Uključite TV i odaberite videoulaz.
2 Pritisnite / za uključivanje
sustava.
Napomene
99 Provjerite da u sustavu nema diska. U
suprotnom se poruka neće prikazati.
99 Provjerite da slušalice ili mikrofon nisu
spojeni. U suprotnom se ne može izvršiti
“SPEAKER SETUP”.
3 Više puta pritisnite FUNCTION
5 Pritisnite  ili  više puta za
odabir jezika i zatim pritisnite
ENTER.
Odabire se postavka i na zaslonu TVse prikazuje “VIDEO SETUP”.
Savjeti
99 Odabran jezik je za “OSD”, “MENU” i
“SUBTITLE”.
99 Jezik koji se može odabrati ovisi o regiji.
+/– ili FUNCTION +/– na uređaju
za odabir “DVD”.
Poruka se prikazuje na dnu zaslona
TV-a.
Nastavlja se 
33
6 Pritisnite  ili  više puta za
odabir postavke koja odgovara
TV-u i zatim pritisnite ENTER.
Ako imate standardan 4:3 TV:
Odaberite “4:3 LETTER BOX” ili “4:3
PAN SCAN” (str. 61).
Pritisnite  DISPLAY.
Za ponovno otvaranje “QUICK” setup
1 Pritisnite  DISPLAY dok je repro-
dukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
Ako imate wide TV ili standardni
4:3 TV koji podržava wide-screen
mod:
Odaberite “16:9” (str. 61),
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
Prikazuje se izbornik Setup za funkciju
Control for HDMI.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
7 Više puta pritisnite  ili  za
odabir postavke.
99ON: Funkcija Control for HDMI
(str. 63) je uključena (aktivirana).
99OFF: Funkcija Control for HDMI je
isključena (deaktivirana).
8 Pritisnite ENTER.
Odabire se postavka i na zaslonu
TV- se prikazuje “QUICK SETUP is
complete”.
Sustav je spreman za reprodukciju.
Ako želite zasebno mijenjati postavke,
pogledajte “Uporaba izbornika Setup”
(str. 59).
34
Za zatvaranje “QUICK” setup
ENTER.
(SETUP) i zatim pritisnite
“QUICK” i zatim pritisnite ENTER.
Napomena
Poruka se prikazuje na dnu zaslona TV-a kad
prvi put uključite sustav ili nakon što izvršite
“RESET” (str. 114).
Disk
Reprodukcija diska
2 Umetnite disk u uložnicu tako da
je strana s naljepnicom okrenuta
prema gore.
Ako reprodukcija ne započne automatski, pritisnite  (ili  na uređaju).
Disk
Ovisno o DVD VIDEO ili VIDEO CD
disku, neki postupci mogu se razlikovati
ili biti ograničeni. Pogledajte upute za
uporabu priložene uz disk.
Napomena o maksimalnom broju
zapisa, datoteka i mapa na DATA CD/
DVD disku
Ovaj sustav ne može reproducirati DATA
CD/DVD u sljedećim slučajevima.
99Ako broj zapisa ili datoteka u mapi
prelazi 150.
99Ako broj mapa na disku prelazi 200.
Ovi brojevi mogu se razlikovati ovisno o
strukturi zapisa, datoteka ili mapa.
1 Više puta pritisnite FUNCTION
+/– ili FUNCTION +/– na uređaju
za odabir “DVD”.
3 Pritisnite VOLUME +/– za podešavanje glasnoće.
Napomene
99 Ovisno o statusu sustava, razina glasnoće se
možda neće prikazati na zaslonu TV-a.
99 Kad uključite sustav, disk se ne uvlači u
uložnicu sve dok se na pokazivaču ne prikaže
“No Disc”. Nemojte pokušavati ugurati disk
prije nego što se prikaže “No Disc”.
99 Nemojte umetati disk promjera 8 cm, s
adapterom. To može uzrokovati nepravilnosti
u radu sustava.
Vađenje diska
1 Pritisnite .
2 Pridržavajte disk za rubove i izvucite
ga ravno iz uložnice. (Nemojte dodirivati površinu diska.)
Nastavlja se 
35
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite . Za
nastavak reprodukcije
od mjesta zaustavljanja,
pritisnite  (ili  na
uređaju). Za reprodukciju od početka diska,
dvaput pritisnite  i
zatim pritisnite  (ili
 na uređaju).
Pauzu
reprodukcije
Pritisnite 1). Ponovno
pritisnite  ili 
(ili  na uređaju) za
nastavak reprodukcije.
Odaberite zapis,
audiodatoteku,
poglavlje ili
videodatoteku2).
Više puta pritisnite
 ili  tijekom
reprodukcije.
Ili pritisnite brojčane
tipke dok je zatvoren
kontrolni izbornik i zatim pritisnite ENTER3).
Odabir naslova4) Pritisnite DVD TOP
MENU i zatim //
/ ili brojčane tipke.
Odabir mape5)
Za
Učinite sljedeće
Brzo nalaženje
mjesta prema
naprijed ili
unatrag (Lock
Search)6)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svakim pritiskom na
 ili , brzina
reprodukcije se mijenja
ciklički7).
Za nastavak normalne
reprodukcije, pritisnite
 (ili  na uređaju).
Gledanje sliku
po sliku (Slowmotion Play)8)
Pritisnite  SLOW
ili SLOW  dok je
reprodukcija pauzirana.
Svakim pritiskom na
 SLOW ili SLOW
, brzina reprodukcije
se mijenja.9)
Za nastavak normalne
reprodukcije, pritisnite
 (ili  na uređaju).
Prikaz sliku po
sliku (Freeze
Frame)8)
Pritisnite  STEP
ili STEP  za prikaz
sliku po sliku unatrag
ili prema naprijed za
vrijeme pauze reprodukcije.
Svakim pritiskom na
 STEP ili STEP ,
izmjenjuje se slika.9)
Za nastavak normalne
reprodukcije, pritisnite
 (ili  na uređaju).
Ponovnu
reprodukciju
prethodne
scene (Instant
Replay)10)
Pritisnite  REPLAY
tijekom reprodukcije.
Više puta pritisnite 
+/– tijekom reprodukcije
ili dok je ona zaustavljena.
Kratko ubrzava- Pritisnite ADVANCE
nje reprodukcije  tijekom reproduktekuće scene
cije.
(Instant
Advance)10)
36
Učinite sljedeće
Promjenu kuta
kamere11)
Više puta pritisnite
ANGLE tijekom
reprodukcije. Svakim
pritiskom na ANGLE,
mijenja se kut kamere.
Prikaz titlova
Više puta pritisnite
SUBTITLE tijekom
reprodukcije. Svakim
pritiskom na SUBTITEL,
mijenja se jezik titplova12)
ili se titlovi isključuju13).
Prijelaz na DVD Više puta pritisnite
s nekog drugog FUNCTION +/– ili
izvora
FUNCTION +/– na
uređaju za odabir
“DVD”.
Mogu se pojaviti smetnje na slici.
Osim kod JPEG slikovnih datoteka. Nije moguće odabrati audiozapis ili datoteku tijekom
postupka Lock Search na MP3 datotekama.
3) Samo kod DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR
modu, VIDEO CD, AUDIO CD i videodatoteka.
4) Samo DVD VIDEO.
5) Samo MP3 datoteke, JPEG slikovne datoteke
i videodatoteke.
6) Osim kod JPEG slikovnih datoteka.
7) Stvarna brzina može se razlikovati ovisno
o disku.
8) Samo kod DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR
modu, videodatoteka i VIDEO CD.
9) Osim VIDEO CD i videodatoteka.
10)Samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u VR
modu.
11)Samo kod DVD VIDEO s više kutova
kamere.
12)Za DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR modu
ili DivX videodatoteke s titlovima na više
jezika.
13)Za DVD VIDEO, DVD-R/-RW u VR modu
ili DivX videodatoteke s titlovima.
1)
2)
Napomene
99 Nije moguć nastavak zaustavljene reprodukcije tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom ili programirane reprodukcije.
99 Nastavak reprodukcije možda neće raditi
pravilno kod nekih diskova.
99 Nastavak reprodukcije se poništava
ïïako pritisnete  dok je reprodukcija
zaustavljena.
ïïako izvadite disk.
ïïako promijenite funkciju.
ïïako promijenite postavke u izborniku
Setup Menu.
ïïako promijenite razinu kod “PARENTAL
CONTROL”.
99 Nije moguće pretraživanje slika na DVD-R/RW u VR modu.
99 Možda nećete moći upotrebljavati funkcije
Instant Replay ili Instant Advance kod ponavljanja reprodukcije ili kod nekih scena.
99 Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći promijeniti kut kamere čak i ako su na
DVD VIDEO snimljene scene iz više kutova.
99 Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći promijeniti titlove čak i ako su na DVD
VIDEO snimljeni titlovi na više jezika. Također,
titlove možda nećete moći isključiti.
99 Titlove možete promijeniti ako DivX datoteka
ima ekstenziju “.avi” ili “.divx” i sadrži informacije o titlovima unutar iste datoteke.
Nastavlja se 
Disk
Za
37
O funkciji Multi-disc Resume
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD)
Sustav može zapamtiti mjesto zaustavljanja reprodukcije diska za do 10 diskova i
nastaviti reprodukciju od tog mjesta kad
se isti disk ponovno umetne. Ako pohranite mjesto zaustavljanja reprodukcije za
11. disk, mjesto zaustavljanja za prvi disk
se briše.
Standardna postavka je “ON”.
Za isključivanje ove funkcije, podesite
“MULTI-DISC RESUME” u “SYSTEM
SETUP” na “OFF” (str. 66).
Napomene
99 Ako je “MULTI-DISC RESUME” u “SYSTEM
SETUP” podešeno na “ON” i reproducirate
snimljeni disk, kao što je DVD-R, sustav
može reproducirati druge snimljene diskove
od istog mjesta. Za pokretanje reprodukcije
od početka diska, dvaput pritisnite  i zatim
 (ili  na uređaju).
99 Mjesto nastavka reprodukcije se briše ako se
odspoji kabel napajanja.
Promjena jezika/zvuka
Više puta pritisnite AUDIO tijekom
reprodukcije kako biste odabrali
željeni audioformat ili mod.
Standardna postavka je podcrtana.
Kod reprodukcije DVD VIDEO:
Ovisno o DVD VIDEO disku, dostupne
opcije jezika i audioformata mogu se
razlikovati.
Ako se prikaže četveroznamenkasti broj,
brojke označavaju kôd jezika (pogledajte
“Lista kodova jezika” (str. 129)). Ako je
neki jezik prikazan dva ili više puta, DVD
VIDEO je snimljen u više audioformata.
Imajte na umu da se jezik mijenja automatski, ovisno o disku.
Neki DVD VIDEO diskovi omogućuju
odabir opcija kao što je jezik titlova i
jezik zvučnog zapisa preko DVD/USB
MENU izbornika.
Kod reprodukcije DivX videodatoteke:
Opcije audioformata ovise o DivX videodatotekama.
38
** Ove opcije se ne prikazuju ako je na disk
koji se reproducira snimljen samo jedan
audiozapis.
Kod reprodukcije Super VCD:
991: STEREO: stereo zvuk audiozapisa 1.
991: 1/L: zvuk lijevog kanala audiozapisa
1 (mono).
991: 2/R: zvuk desnog kanala audiozapisa
1 (mono).
992: STEREO: stereo zvuk audiozapisa 2.
992: 1/L: zvuk lijevog kanala audiozapisa
2 (mono).
992: 2/R: zvuk desnog kanala audiozapisa
2 (mono).
Disk
Kod reprodukcije DVD-R/-RW u VR
modu:
Prikazuje se broj audiozapisa snimljenih
na disk. Primjer:
991: MAIN: glavni zvuk audiozapisa 1.
991: SUB: pomoćni zvuk audiozapisa 1.
991: MAIN+SUB: glavni i pomoćni zvuk
audiozapisa 1.
992: MAIN*: glavni zvuk audiozapisa 2.
992: SUB*: pomoćni zvuk audiozapisa 2.
992: MAIN+SUB*: glavni i pomoćni zvuk
audiozapisa 2.
Napomena
Dok sustav reproducira Super VCD na kojem
audiozapis 2 nije snimljen, neće se čuti zvuk
ako odaberete “2: STEREO”, “2: 1/L” ili “2: 2/R”.
Kod reprodukcije VIDEO CD, AUDIO
CD ili MP3 datoteke:
Možete odabrati zvuk iz desnog ili lijevog
kanala te slušati zvuk iz odabranog
kanala preko desnog i lijevog zvučnika.
Primjerice, ako zapis koji se reproducira sadrži vokale na desnom kanalu i
instrumentale na lijevom, možete slušati
instrumentale iz oba zvučnika odabirom
lijevog kanala.
99STEREO: standardni stereo zvuk.
991/L: zvuk lijevog kanala (mono).
992/R: zvuk desnog kanala (mono).
Nastavlja se 
39
Reprodukcija VIDEO CD diskova
s PBC funkcijama (PBC Playback)
(verzija 2.0)
PBC (Playback Control) izbornike s
VIDEO CD diskova (verzija 2.0) možete
upotrebljavati preko zaslona TV-a kako
biste uživali u interaktivnom softveru
diska. Ovisno o disku, format i struktura
mogu se razlikovati.
1 Pritisnite  (ili  na uređaju) za
pokretanje reprodukcije VIDEO
CD diska.
Na TV zaslonu se prikazuje PBC
izbornik. Ovisno o VIDEO CD disku,
izbornik se možda neće prikazati.
2 Brojčanim tipkama odaberite
broj željene opcije.
3 Pritisnite ENTER.
Ovisno o VIDEO CD disku, umjesto
“Press SELECT” može se prikazati
“Press ENTER” u uputama priloženim uz disk. U tom slučaju pritisnite
.
4 Nastavite reprodukciju prateći
upute iz izbornika.
Pogledajte upute za uporabu priložene
uz VIDEO CD jer se postupak
rukovanja može razlikovati ovisno o
VIDEO CD disku.
40
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite  RETURN.
Napomena
PBC reprodukcija se poništava ako se aktivira reprodukcija slučajnim redoslijedom,
programirana reprodukcija ili ponavljanje
reprodukcije.
Poništavanje reprodukcije kod PBC
funkcija
1 Više puta pritisnite  ili  ili
pritisnite brojčane tipke za odabir zapisa dok je reprodukcija zaustavljana.
2 Pritisnite  ili ENTER.
Reprodukcija započinje od odabranog
zapisa. Statične slike, kao što su prikazi
izbornika, neće se prikazati.
Za povratak na PBC reprodukciju,
dvaput pritisnite  i zatim .
Odabir između “ORIGINAL” ili
“PLAY LIST”
1 Pritisnite  DISPLAY dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
(ORIGINAL/PLAY LIST) i
zatim pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“ORIGINAL/PLAY LIST”.
3 Više puta pritisnite  ili  za
odabir željene postavke.
99PLAY LIST: reprodukcija u skladu s
playlistom kreiranom na disku.
99ORIGINAL: reprodukcija originalnim redom snimanja.
Možete pretraživati različite stavke snimljene na disk, kao što su naslov, zapis i
mapa. Svakoj stavki je na disku dodijeljen
jedinstven broj tako da željenu stavku
možete odabrati iz kontrolnog izbornika.
Željeno mjesto također možete tražiti
pomoću vremenskog koda (Time Search)
(samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u VR
modu).
Disk
Ova funkcija je dostupna samo za DVD-R/
-RW diskove u VR modu s kreiranom
playlistom.
Traženje stavki na disku prema
dodijeljenim brojevima
1 Pritisnite  DISPLAY. (Ako je
“MEDIA” podešeno na “MUSIC/
PHOTO”, dvaput pritisnite 
DISPLAY.)
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
4 Pritisnite ENTER.
Nastavlja se 
41
2 Više puta pritisnite  ili  za
odabir stavke za pretraživanje.
Primjer: kad odaberete
(CHAPTER)
“Odabrano je ** (**)” (** je broj). Broj
u zagradama odnosi se na ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa,
scena, mapa ili datoteka.
Savjet
Dok je isključen kontrolni izbornik, možete
pretraživati poglavlje (DVD VIDEO i DVD-R/RW u VR modu), zapis (AUDIO CD i VIDEO
CD) ili datoteku (videodatoteke na DATA CD/
DVD) pritiskom na brojčane tipke i ENTER.
Traženje željenog mjesta pomoću
vremenskog koda (Time Search)
(samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u
VR modu)
1 Pritisnite  DISPLAY.
2 Više puta pritisnite  ili  za odabir
Odabrani redak
3 Pritisnite ENTER.
“** (**)” se mijenja u “– – (**)”.
3 Pritisnite ENTER.
čane tipke za odabir naslova,
zapisa, mape, datoteke i sl.
4 Unesite brojčani kôd brojčanim
4 Više puta pritisnite  ili  ili brojAko pogriješite, pritisnite CLEAR za
brisanje broja.
5 Pritisnite ENTER.
Sustav započinje reprodukciju od
odabranog naslova, mape, datoteke
i sl.
42
(TIME).
Odabire se “T **:**:**” (proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova).
“T **:**:**” se mijenja u “T --:--:--”.
tipkama i zatim pritisnite ENTER.
Primjerice, za nalaženje scene na 2
sata, 10 minuta i 20 sekundi nakon
početka, unesite “21020”. Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za brisanje
broja.
Napomena
Ovisno o disku, pretraživanje Time Search neće
biti moguće.
Prikazivanje izbornika DVD
diska (samo kod uspostave
HDMI spajanja)
Prikazivanje izbornika DVD
diska (samo kod uspostave
HDMI spajanja)
1 Pritisnite  DISPLAY.
2 Pritisnite  ili  više puta za oda-
2 Pritisnite  ili  više puta za oda-
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
bir
(DISC MENU) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“DISC MENU”.
3 Više puta pritisnite  ili  za
odabir “MENU” ili “TOP MENU”.
4 Pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
Disk
1 Pritisnite  DISPLAY.
bir
(BROWSING) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“BROWSING”.
3 Više puta pritisnite  ili  za
odabir željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
99FOLDER LIST: Prikazuje se lista
mapa. Slijedite korak 5 iz “Odabir
mape/datoteke pomoću prikaza na
zaslonu” (str. 50).
99PICTURE LIST (samo kod JPEG
slikovnih datoteka): Pregled JPEG
slikovnih datoteka u mapi prikazuje
se u 16 sličica. Slijedite korak 5 iz
“Odabir mape/datoteke pomoću
prikaza na zaslonu” (str. 50).
4 Pritisnite ENTER.
43
Uporaba “BRAVIA Sync”
značajki
99 Ovisno o TV-u, reprodukcija možda neće
početi.
99 Ovisno o disku, možda će trebati neko vrijeme za pokretanje reprodukcije.
Preko HDMI spajanja između sustava i
TV-a koji podržava BRAVIA Sync funkciju (str. 25, 26), možete upotrebljavati
različite BRAVIA Sync značajke, kao što
su “Theater Mode”, “One-Touch Play”,
“System Power Off ” i “Language Follow”.
System Power Off
Theater Mode
Napomena
Ovu značajku možete upotrebljavati dok
pratite TV program (posebno filmove).
Pritiskom na THEATRE na daljinskom
upravljaču sustava, možete postići
optimalnu sliku prikladnu za gledanje
filmova.
Istovremeno, sustav se uključuje i TV
zvuk iz priključnica TV/VIDEO AUDIO
IN čuje se preko zvučnika sustava
(funkcija sustava se prebacuje na “TV/
VIDEO”).
Isključuje se zvuk zvučnika TV-a.
One-Touch Play
Pritiskom na ONE-TOUCH PLAY na
daljinskom upravljaču sustava možete
uključiti TV i sustav te prebaciti ulazni
izvor TV-a na “HDMI”. Istovremeno, sustav
započinje reprodukciju DVD diska i zvuk
se čuje iz zvučnika sustava. Isključuje se
zvuk zvučnika TV-a.
44
Napomene
Ako isključite TV, sustav se automatski isključuje ako je sustav podešen na
“DVD” ili “USB” i reproducira filmove
ili slike kao što su videodatoteke i JPEG
slikovne datoteke.
Potrebno je podesiti funkciju sinkronizacije
napajanja TV-a prije uporabe ove funkcije.
Pogledajte upute za uporabu TV-a.
Language Follow
Kad promijenite jezik prikaza izbornika
na TV-u, također se mijenja jezik prikaza
izbornika sustava.
Napomena
Ova funkcija ne radi dok se prikazuje izbornik
sustava.
System Audio Control
Ova funkcija upravlja audioizlazima TV-a
i sustava. Značajke “Theater Mode” i
“One-Touch Play”, već objašnjene na str.
44, dio su ove funkcije.
Dok je TV u PAP (picture and picture) modu,
funkcija System Audio Control neće raditi. Ako
izađete iz PAP moda na TV-u, način izlaza na
TV-u vraća se na mod prije uključivanja PAP
moda.
Savjet
Također možete upravljati funkcijom System
Audio Control preko izbornika TV-a. Detalje
potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
Disk
Ova funkcija također kontrolira sljedeće.
99Ako promijenite funkciju sustava na
“TV/VIDEO” dok gledate TV program,
zvuk iz TV-a se automatski čuje preko
zvučnika sustava.
Isključuje se zvuk zvučnika TV-a.
99Ako promijenite funkciju sustava na
“DVD”, “USB” ili “AUDIO IN” dok je
TV uključen, zvuk iz odabranog izvora
čuje se preko zvučnika sustava.
Isključuje se zvuk zvučnika TV-a.
99Ako uključite sustav dok je TV uključen, funkcija sustava se automatski
prebacuje na “DVD”, “USB” ili “AUDIO
IN” i zvuk iz odabranog izvora se prebacuje na izlaz iz zvučnika sustava.
Isključuje se zvuk zvučnika TV-a.
99Ako su zvučnici TV-a privremeno
isključeni, isključenje se poništava kad
isključite sustav.
99Glasnoću zvučnika sustava možete kontrolirati daljinskim upravljačem TV-a.
Napomena
45
4 Pritisnite .
Uporaba moda
reprodukcije
Kursor se pomiče na listu zapisa “T”
(u ovom slučaju, “01”).
Kreiranje vlastitog programa
(Program Play)
Možete kreirati program s do 99 koraka
željenim redom i zatim ga reproducirati.
1 Pritisnite  DISPLAY dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
5 Odaberite zapis koji želite programirati.
Primjerice, odaberite zapis “02”.
Pritisnite  ili  više puta za odabir
“02” unutar “T” i zatim pritisnite
ENTER.
Odabrani zapis
odabir
(PROGRAM) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“PROGRAM”.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
“SET ” i zatim pritisnite ENTER.
Ukupno vrijeme programiranih zapisa
6 Za programiranje ostalih zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
Broj zapisa
46
7 Pritisnite  (ili  na uređaju).
Započinje programirana reprodukcija.
Kad završi programirana reprodukcija, možete je ponovno pokrenuti pritiskom na  (ili  na uređaju).
Brisanje koraka programa:
Više puta pritisnite  ili  za odabir
broja koraka u programu kojeg želite
obrisati. Zatim pritisnite CLEAR.
99 Dok je aktivirana programirana reprodukcija,
postavka “REPEAT” se automatski podešava
na “ON” ako je trenutna postavka “DISC” ili
“TRACK”.
99 Nije moguća programirana reprodukcija kod
VIDEO CD diskova tijekom PBC reprodukcije.
Savjet
Programirana reprodukcija se poništava i
program briše ako
ïïako izvadite disk.
ïïako Isključite sustav.
ïïako promijenite funkciju.
Disk
Promjena koraka programa:
Više puta pritisnite  ili  za odabir
broja koraka u programu kojeg želite
promijeniti. Zatim pritisnite  i odaberite broj željenog zapisa.
Napomene
Brisanje svih koraka programa u
programskoj listi:
Pritisnite  za odabir “ALL CLEAR”.
Zatim pritisnite ENTER.
Za poništavanje programirane
reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili odaberite “OFF” u
koraku 3. Za ponovnu reprodukciju istog
programa, odaberite “ON” u koraku 3 i
pritisnite ENTER.
Nastavlja se 
47
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom (Shuffle Play)
Zapise s diska možete reproducirati slučajnim redoslijedom. Kod reprodukcije
slučajnim redom (Shuffle Play), redoslijed
reprodukcije može se razlikovati.
1 Pritisnite  DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(SHUFFLE) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“SHUFFLE”.
3 Više puta pritisnite  ili  za
odabir željene postavke.
Kod reprodukcije VIDEO CD ili
AUDIO CD:
99TRACK: Svi zapisi s diska se reproduciraju slučajnim redoslijedom.
Ako je aktivirana programirana
reprodukcija:
99ON: Svi zapisi iz programa se reproduciraju slučajnim redoslijedom.
Kod reprodukcije DATA CD/DVD
(osim videodatoteka):
99ON (MUSIC): Sve MP3 datoteke u
odabranoj mapi na disku reproduciraju se slučajnim redoslijedom. Ako
se ne odabere mapa, prva mapa se
reproducira slučajnim redoslijedom.
48
4 Pritisnite ENTER.
5 Pritisnite  (ili  na uređaju).
Započinje reprodukcija slučajnim
redoslijedom.
Za isključivanje reprodukcije slučajnim redoslijedom, pritisnite CLEAR
ili odaberite “OFF” u koraku 3.
Napomene
99 Nije moguća reprodukcija slučajnim redoslijedom kod VIDEO CD diskova tijekom PBC
reprodukcije.
99 Kod MP3 datoteka, ista pjesma može se
reproducirati više puta.
Savjet
Reprodukcije slučajnim redoslijedom se
poništava
ïïako izvadite disk.
ïïako isključite sustav.
ïïako promijenite funkciju.
ïïako pretražujete zapise/indekse.
ïïako podesite “MEDIA” na “PHOTO” dok je
reprodukcija zaustavljena.
ïïako izvršite sinkronizirano snimanje s CD
diska.
ïïako prenesete glazbu s diska na USB uređaj.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
1 Pritisnite  DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(REPEAT) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“REPEAT”.
3 Više puta pritisnite  ili  za
odabir željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
Kod reprodukcije DVD VIDEO ili
DVD-R/DVD-RW u VR modu:
99OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
99DISC: ponavljaju se svi naslovi na
disku.
99TITLE: ponavljanje tekućeg naslova.
99CHAPTER: ponavljanje tekućeg
poglavlja.
Kod reprodukcije DATA CD ili
DATA DVD:
99OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
99DISC: ponavljaju se sve mape na
disku.
99FOLDER: ponavljanje tekuće mape.
99TRACK1): ponavljanje tekuće audiodatoteke.
99FILE2): ponavljanje tekuće datoteke.
1)
2)
Disk
Sustav može ponavljati reprodukcija
sadržaja diska.
Možete istovremeno odabrati reprodukciju slučajnim redoslijedom i programiranu
reprodukciju.
Kod reprodukcije VIDEO CD ili
AUDIO CD:
99OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
99DISC: ponavljaju se svi zapisi na
disku.
99TRACK: ponavljanje tekućeg zapisa.
Samo MP3 datoteke.
Samo videodatoteke.
Dok je aktivirana programirana
reprodukcija ili reprodukcija
slučajnim redoslijedom:
99OFF: bez ponavljanja reprodukcije.
99ON: ponavljanje programirane ili
reprodukcije slučajnim redoslijedom.
4 Pritisnite ENTER.
5 Pritisnite  (ili  na uređaju).
Započinje ponavljanje reprodukcije.
Za isključivanje ponavljanja reprodukcije, pritisnite CLEAR ili odaberite
“OFF” u koraku 3.
Nastavlja se 
49
Napomene
99 Postavku za ponavljanje reprodukcije također
možete podesiti tako da više puta pritisnete
REPEAT.
99 Na pokazivaču se prikazuje “REP” ako je ponavljanje reprodukcije podešeno na “DISC”,
“FOLDER” ili “ON”.
99 Na pokazivaču se prikazuje “REP1” ako je
ponavljanje reprodukcije podešeno na “TITLE”,
“CHAPTER”, “TRACK” ili “FILE”.
99 Ovisno o DVD VIDEO disku, ponavljanje
možda neće biti moguće.
99 Nije moguće ponavljanje reprodukcije kod
VIDEO CD diskova tijekom PBC reprodukcije.
99 Kod reprodukcije DATA CD/DVD koji sadrže
MP3 datoteke i JPEG slikovne datoteke, zvuk
neće pravilno pratiti sliku ako se vrijeme
reprodukcije razlikuje.
99 Ponavljanje reprodukcije se poništava
ïïako izvadite disk.
ïïako isključite sustav.
ïïako promijenite funkciju.
ïïako izvršite sinkronizirano snimanje s CD
diska.
ïïako prenesete glazbu s diska na USB uređaj.
50
Odabir mape/datoteke preko
izbornika na zaslonu
1 Umetnite disk.
Na zaslonu TV-a prikazuje se “FOLDER
LIST”.
2 Pritisnite  DISPLAY (dok je
reprodukcija zaustavljena).
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
3 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(MEDIA) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“MEDIA”.
Standardna postavka je podcrtana.
99MUSIC/PHOTO: za reprodukciju
MP3 datoteka i JPEG slikovnih
datoteka koje se nalaze u istoj mapi
kao slideshow (str. 128)
99MUSIC: za reprodukciju MP3
datoteka
99 VIDEO: za reprodukciju videodatoteka
99PHOTO: za reprodukciju JPEG
slikovnih datoteka
4 Pritisnite  ili  više puta za odabir
željene opcije i zatim pritisnite
ENTER. Ako je željena opcija već
odabrana, pritisnite DVD/USB
MENU.
Reprodukcija MP3 datoteke:
1 Pritisnite ENTER.
Prikazuje se “TRACK LIST”.
Na zaslonu TV-a prikazuje se lista mapa
koje sadrže datoteke odabranog tipa.
Disk
5 Više puta pritisnite  ili  za
odabir mape.
Reprodukcija mape:
Pritisnite  (ili  na uređaju).
Sustav započinje reprodukciju od prve
datoteke odabrane mape. Za zaustavljanje
reprodukcije pritisnite .
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir željene MP3 datoteke i zatim
pritisnite ENTER.
Sustav započne reprodukciju
odabrane MP3 datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
pritisnite .
Reprodukcija slikovne datoteke:
1 Pritisnite PICTURE NAVI.
Prikazuju se sličice prvih 16 JPEG
slika iz odabrane mape.
Ako u odabranoj mapi ima više od 16
slikovnih datoteka, na desnoj strani
se prikazuje traka za pomicanje.
Nastavlja se 
51
2 Pritisnite /// za odabir slike
koju želite pogledati i zatim pritisnite  (ili  na uređaju).
Slideshow započinje od odabrane
slikovne datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
pritisnite .
Za
Prikaz sljedeće Pritisnite  ili 
više puta.
ili prethodne
stranice iz
“TRACK LIST”,
“FOLDER
LIST” ili “FILE
LIST”
Reprodukciju
sljedeće mape s
MP3 ili videodatotekama.
Reprodukcija videodatoteke:
1 Pritisnite ENTER.
Prikazuje se “FILE LIST”.
bir željene videodatoteke i zatim
pritisnite ENTER.
Sustav započne reprodukciju
odabrane videodatoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
pritisnite .
Pritisnite  više puta
do prikaza zadnje datoteke u tekućoj mapi i
zatim jednom pritisnite
. Za odabir prethodne mape, odaberite
mapu iz “FOLDER
LIST”.
Pritisnite  RETURN.
Povratak na
“FOLDER
LIST” dok se prikazuje “TRACK
LIST” ili “FILE
LIST”
Reprodukciju
sljedeće mape s
JPEG slikovnim
datotekama
2 Pritisnite  ili  više puta za oda-
Učinite sljedeće
Pritisnite  više puta do
prikaza zadnje datoteke
u tekućoj mapi i zatim
jednom pritisnite .
Za odabir prethodne
mape, odaberite mapu
iz “FOLDER LIST”.
Rotiranje slike Pritisnite  ili  više
za 90 stupnjeva* puta za vrijeme prikaza
slike. Za povratak na
originalan prikaz pritisnite CLEAR.
** Ne možete zakretati JPEG slikovne datoteke
kad podesite “JPEG RESOLUTION” u “HDMI
SETUP” na “(1920  1080i)HD ” ili
“(1920  1080i)HD” (str. 64).
52
Napomene
99 Kad pritisnete  ili  za odabir sljedeće ili
prethodne slike, slika se vraća na originalan
prikaz čak i ako ste sliku prethodno rotirali.
99 Slideshow se prekida ako pritisnete  ili .
99 Uređaj ponekad neće reproducirati videodatoteku koja je bila sastavljena od dvije ili više
videodatoteka.
99 Uređaj ne može reproducirati videodatoteku
s više od 720 (širina)  576 (visina)/2 GB.
99 Ovisno o videodatoteci, slika može biti
nejasna ili zvuk može preskakati.
99 Uređaj ne može reproducirati neke videodatoteke koje traju duže od 3 sata.
99 Ovisno o videodatoteci, slika se može
zaustaviti ili postati neoštra. U tom slučaju
preporučamo da izradite datoteku s nižom
brzinom prijenosa (bit rate). Ako je zvuk i
dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3
audioformata. Imajte na umu da ovaj sustav
ne odgovara WMA (Windows Media Audio)/
AAC (Advanced Audio Coding) formatu.
99 Zbog tehnologije kompresije koja se koristi
za videodatoteke, između pritiska na tipku i
pojave slike može proći neko vrijeme.
99 Ovisno o videodatoteci, zvuk se možda neće
poklapati sa slikom na zaslonu.
Disk
99 Sustav može reproducirati MP3 datoteke,
JPEG slikovne datoteke i videodatoteke
(DivX/MPEG4). Sustav će reproducirati bilo
kakve podatke s ekstenzijom “.mp3”, “.jpg”,
“.jpeg”, “.mp4”, “.avi” i “.divx” čak i ako su u
nepodržanom formatu. Reprodukcijom tih
podataka može se proizvesti glasan šum koji
može oštetiti vaše zvučnike.
99 Ovisno o softveru za kodiranje/snimanje,
uređaju za snimanje ili mediju za snimanje
MP3 datoteka, mogu se pojaviti problemi,
kao što je nemogućnost reprodukcije, prekidanje zvuka ili smetnje.
99 Kod sljedećih diskova/situacija može se produljiti vrijeme do početka reprodukcije:
ïïdisk s kompliciranom strukturom mapa.
ïïdisk snimljen kao Multi Session.
ïïdisk na koji se može još snimati (nefinalizirani disk).
ïïako su upravo reproducirani zapisi ili
datoteke iz druge mape.
99 Neki CD-R/-RW ili DVD-R/-RW/+R/+RW
diskovi ne mogu se reproducirati na ovom
sustavu, ovisno o formatu datoteke.
99 Sustav može reproducirati samo do osam
razina hijerarhije.
99 Sustav možda neće moći reproducirati
određene vrste JPEG slikovnih datoteka (npr.
JPEG slikovne datoteke manje od 8 (širina)
 8 (visina)).
Savjet
Ako je određen broj reprodukcija neke DivX
videodatoteke, moguće ju je gledati samo toliko
puta. Ubrajaju se sljedeće situacije:
ïïkad je sustav isključen.
ïïkad je disk izvađen.
ïïkad se reproducira druga videodatoteka.
Nastavlja se 
53
MPEG4 videodatoteke koje sustav
može reproducirati
Sustav može reproducirati datoteke
snimljene MP4 formatu, a koje imaju
ekstenziju “.mp4” ili “.m4v”. Sustav neće
reproducirati datoteke s ekstenzijom
“.mp4” ili “.m4v” ako ne sadržavaju
MPEG4 videodatoteke.
Napomena
Ne može se zajamčiti kompatibilnost sa svim
softverom za kodiranje/snimanje MPEG4 videodatoteka te uređajima i medijima za snimanje.
Reprodukcija MP3 datoteka i JPEG
slikovnih datoteka kao slideshowa
sa zvukom
(samo DATA CD i DATA DVD)
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istoj mapi
na DATA CD/DVD disku, možete gledati
JPEG slike uz zvuk.
1 Pritisnite  DISPLAY (dok je repro-
dukcija zaustavljena).
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
(MEDIA) i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“MEDIA”.
54
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
“MUSIC/PHOTO” i zatim pritisnite
ENTER. Ako je opcija “MUSIC/PHOTO”
već odabrana, pritisnite DVD/USB
MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se “FOLDER
LIST”.
4 Više puta pritisnite  ili  za odabir
željene mape i zatim pritisnite  (ili
 na uređaju).
Započinje slideshow sa zvukom od
odabrane mape.
Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite
.
Za isključivanje slideshowa sa zvukom,
odaberite “MUSIC” ili “PHOTO” u
koraku 3.
Napomena
Ako istodobno reproducirate veliku MP3
datoteku i JPEG slikovnu datoteku, može doći
do preskakanja zvuka.
Podešavanje brzine slideshowa
(samo JPEG slikovne datoteke)
Odabir efekta prijelaza za slikovne
datoteke u slideshowu
1 Pritisnite  DISPLAY više puta
(samo JPEG slikovne datoteke)
dok se na zaslonu TV-a ne prikaže
kontrolni izbornik za JPEG slikovne
datoteke.
(INTERVAL) i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“INTERVAL”.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
željenog intervala.
Standardna postavka je podcrtana.
99NORMAL: podešava standardno
trajanje.
99FAST: podešava trajanje kraće od
“NORMAL”.
99SLOW 1: podešava trajanje dulje od
“NORMAL”.
99SLOW 2: podešava trajanje dulje od
“SLOW 1”.
4 Pritisnite ENTER.
Odabrane postavke počinju važiti.
Napomena
Za neke JPEG slikovne datoteke (posebno
progresivne JPEG slikovne datoteke ili JPEG
slikovne datoteke s 3 000 000 piksela ili više),
možda će trebati više vremena za prikaz, tako
da prijelazi mogu djelovati dulji nego što to
omogućuje odabrana opcija.
dok se na zaslonu TV-a ne prikaže
kontrolni izbornik za JPEG slikovne
datoteke.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
(EFFECT) i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“EFFECT”.
Disk
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
1 Pritisnite  DISPLAY više puta
3 Više puta pritisnite  ili  za odabir
željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
99MODE 1: Slike se pojavljuju s gornje prema donjoj strani zaslona.
99MODE 2: Slike se kreću od lijeve na
desnu stranu zaslona.
99MODE 3: Slika se pojavljuje iz
središta zaslona.
99MODE 4: Slike se pojavljuju s
različitim efektima primijenjenim
slučajnim slijedom.
99MODE 5: Sljedeća slika se pojavi
preko prethodne.
99OFF: Funkcija je isključena.
4 Pritisnite ENTER.
Odabrane postavke počinju važiti.
Napomena
Postavka “EFFECT” nije primjenjiva kad podesite “JPEG RESOLUTION” u “HDMI SETUP”
na “(1920  1080i)HD ” ili “(1920  1080i)
HD” (str. 64).
Nastavlja se 
55
Odabir prioritetne vrste datoteka
za reprodukciju
Možete odabrati koja će vrsta datoteka
imati prioritet pri reprodukciji kad disk
sadrži više vrsta datoteka (MP3 datoteke,
JPEG slikovne datoteke i/ili videodatoteke).
1 Pritisnite  DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
(MEDIA) i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“MEDIA”.
3 Više puta pritisnite  ili  za odabir
željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
99MUSIC/PHOTO: Pogledajte str. 128.
99MUSIC: Prioritet ima reprodukcija
MP3 datoteka.
99VIDEO: Prioritet ima reprodukcija
videodatoteka.
99PHOTO: Prioritet ima reprodukcija
JPEG slikovnih datoteka.
4 Pritisnite ENTER.
Za detalje o vrstama datoteka koje će
imati prioritet pri reprodukciji pod
podešenjem “MEDIA”, pogledajte
“Prioritetne vrste datoteka za reprodukciju” (str. 128).
56
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka
(“A/V SYNC”)
Ako zvuk ne prati sliku na zaslonu, možete podesiti vremensku razliku između
slike i zvuka.
“A/V SYNC” ne radi kod MP3 datoteka
i JPEG slikovnih datoteka na DATA CD/
DVD.
1 Pritisnite  DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Više puta pritisnite  ili  za
odabir
(A/V SYNC) i zatim
pritisnite ENTER.
Na zaslonu TV-a pojave se opcije za
“A/V SYNC”.
3 Više puta pritisnite  ili  za
odabir željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
99OFF: bez podešavanja.
99ON: podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka.
4 Pritisnite ENTER.
Napomena
Ovisno o ulaznim signalima, ova funkcija
možda neće biti primjenjiva.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(PARENTAL CONTROL)
5 Pritisnite  ili  više puta za
odabir “PARENTAL CONTROL” i
zatim pritisnite ENTER.
Ako niste registrirali zaporku:
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik za registriranje nove zaporke.
Disk
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema određenom
kriteriju, kao što je dob korisnika. Kod
reprodukcije scene s ograničenjem, scena
se preskače ili zamjenjuje alternativnom.
1 Pritisnite  DISPLAY dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(SETUP) i zatim
pritisnite ENTER.
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i zatim
pritisnite ENTER. Na zaslonu TV-a
prikazuje se izbornik za potvrđivanje
zaporke.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“SETUP”.
Kad ste već registrirali zaporku:
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik za unos zaporke.
“CUSTOM” i zatim pritisnite
ENTER.
Ako pogriješite pri unosu zaporke:
Pritisnite  za brisanje unesenog broja
i zatim ponovno unesite zaporku.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
Na TV zaslonu se prikazuje izbornik
za podešavanje.
4 Pritisnite  ili  više puta za
odabir “SYSTEM SETUP” i zatim
pritisnite ENTER.
Nastavlja se 
57
6 Unesite ili ponovno unesite svoju
četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i zatim
pritisnite ENTER.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik
za podešavanje razine ograničenja
reprodukcije.
9 Pritisnite  ili  više puta za
odabir “LEVEL” i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“LEVEL”.
10Pritisnite  ili  više puta za
odabir željene razine i zatim
pritisnite ENTER.
“PARENTAL CONTROL” podešavanje je dovršeno.
Što je vrijednost niža, to je ograničenje veće.
7 Pritisnite  ili  više puta za odabir
“STANDARD” i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“STANDARD”.
8 Pritisnite  ili  više puta za
odabir zemljopisnog područja
kao ograničenja reprodukcije i
pritisnite ENTER.
Područje je odabrano.
Ako odaberete “OTHERS ”, brojčanim tipkama unesite kôd željenog
područja (pogledajte “Popis regionalnih kodova funkcije ograničenja
reprodukcije” (str. 130)).
58
Isključivanje funkcije “PARENTAL
CONTROL”
Podesite “LEVEL” na “OFF” u koraku 10.
Promjena zaporke
1 Pritisnite  ili  za odabir “CHANGE
PASSWORD” i zatim pritisnite ENTER
u koraku 7 iz “Ograničavanje reprodukcije diska (PARENTAL CONTROL)”
(str. 57).
2 Unesite novu četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka i
zatim pritisnite ENTER.
3 Za potvrdu zaporke, unesite je opet
brojčanim tipkama i zatim pritisnite
ENTER.
Ako zaboravite zaporku
Reprodukcija diska za koji je podešen
“PARENTAL CONTROL”
1 Uložite disk i pritisnite  (ili  na
uređaju).
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik
za unos zaporke.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka i
zatim pritisnite ENTER.
Sustav započinje reprodukciju.
Napomene
99 Kad reproducirate DVD VIDEO disk koji ne
sadrži “PARENTAL CONTROL” funkciju,
reprodukcija se ne može ograničiti na ovom
sustavu.
99 Ovisno o DVD VIDEO disku, možda će se
od vas tražiti da promijenite razinu ograničenja “PARENTAL CONTROL” tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku
i zatim promijenite razinu. Ako je isključena
funkcija nastavljanja reprodukcije, aktivira se
prethodna razina ograničenja.
Uporaba izbornika za
podešavanje
Unutar izbornika za podešavanje možete
podesiti razne postavke koje se tiču slike
i zvuka.
Prikazane opcije ovise o modelu za pojedine
države ili regije.
Disk
Izvadite disk i ponovite korake 1 do 5 iz
“Ograničavanje reprodukcije diska
(PARENTAL CONTROL” (str. 57). Kad
se zatraži upis zaporke, brojčanim tipkama
unesite “199703” i zatim pritisnite ENTER.
Izbornik će zatražiti unos nove 4-znamenkaste zaporke. Nakon unosa nove četveroznamenkaste zaporke, ponovno stavite disk u
uređaj i pritisnite  (ili  na uređaju).
Kad se ponovno prikaže izbornik za unos
zaporke, unesite svoju novu zaporku.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disk
imaju prioritet pred postavkama iz izbornika za
podešavanje. Zato se neke od postavki izbornika za podešavanje neće izvršiti.
1 Pritisnite  DISPLAY dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(SETUP) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“SETUP”.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
“CUSTOM” i zatim pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuje izbornik
za podešavanje.
Nastavlja se 
59
4 Pritisnite  ili  više puta za
odabir opcije za podešavanje i
zatim pritisnite ENTER.
Odabrana je željena opcija za podešavanje.
Funkcije za podešavanje:
: LANGUAGE SETUP
: VIDEO SETUP
: HDMI SETUP
: AUDIO SETUP
: SYSTEM SETUP
6 Pritisnite  ili  više puta za
odabir željene postavke i zatim
pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešavanje je
završeno.
Odabrano podešenje
Primjer: “VIDEO SETUP”
Odabrana funkcija
Podešavanje jezika
— “LANGUAGE SETUP”
Omogućuje podešavanje različitih jezika
prikaza na zaslonu ili zvučnih zapisa.
Standardna postavka je podcrtana.
Funkcije za podešavanje
5 Pritisnite  ili  više puta za
odabir željene stavke i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije
odabrane stavke. Primjer: “TV TYPE”
AUTO
Opcije
60
OSD
(On-Screen Display)
Za promjenu jezika informacija prikazanih
na zaslonu.
MENU*
(Samo DVD VIDEO)
Odabir jezika iz izbornika DVD diska.
AUDIO*
(Samo DVD VIDEO)
Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad
odaberete “ORIGINAL”, odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
** Kad u izborniku “MENU”, “AUDIO”
ili “SUBTITLE” odaberete jezik koji nije
snimljen na DVD VIDEO disk, uređaj će automatski odabrati jedan od snimljenih jezika.
Međutim, ovisno o disku, jezik se možda
neće odabrati automatski.
Ako u izborniku “MENU”, “AUDIO” ili
“SUBTITLE” odaberete “OTHERS ”,
trebate brojčanim tipkama unijeti kôd odgovarajućeg jezika (pogledajte “Popis kodova
jezika” (str. 129)).
Odaberite podešenje u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Standardna postavka je podcrtana.
TV TYPE
(Samo DVD VIDEO)
16:9: Odaberite ovo kad spajate na TV
prijemnik sa širokom slikom (widescreen) ili na TV prijemnik s funkcijom
širokog zaslona (wide mode).
Disk
SUBTITLE*
(Samo DVD VIDEO)
Za odabir jezika titlova. Kad odaberete
“AUDIO FOLLOW”, jezik titlova se mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali
za zvučne zapise.
Podešavanje zaslona TV-a
— “VIDEO SETUP”
4:3 LETTER BOX: Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku sliku na
kojoj se vide pruge na gornjem i donjem
dijelu zaslona.
4:3 PAN SCAN*: Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Ova postavka prikazuje
široku sliku na cijelom zaslonu tako da je
dio slike koji ne stane na zaslon odrezan.
Nastavlja se 
61
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)
Uključuje ili isključuje izlaz progresivnog
signala iz priključnica COMPONENT
VIDEO OUT.
OFF: Izlaz interlace signala.
ON: Izlaz progresivnih signala. Detalje
potražite u “Promjena formata izlaznog
videosignala za priključnice COMPONENT
VIDEO OUT” (str. 30).
4:3 OUTPUT
Ako upotrebljavate TV formata 16:9,
možete podesiti format za prikaz slike
formata 4:3.
Ako je moguće, promijenite format slike
na TV-u, a ako ne, promijenite postavke
na sustavu.
FULL: Odaberite ovu opciju ako format
slike možete promijeniti na TV-u.
NORMAL: Odaberite ovu opciju ako format slike ne možete promijeniti na TV-u.
Prikazuje sliku formata 16:9 s crnim
prugama lijevo i desno od slike.
Napomena
Postavka “4:3 OUTPUT” je učinkovita
samo ako podesite “TV TYPE” u “VIDEO
SETUP” na “16:9”.
62
PAUSE MODE
(samo DVD VIDEO i DVD-R/-RW u
VR modu)
AUTO: Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U redovnim
okolnostima odaberite ovu poziciju.
FRAME: Prikazuje se slika visoke razlučivosti s objektima koji se ne miču.
** Ovisno o DVD VIDEO disku, može se dogoditi
da se umjesto “4:3 LETTER BOX” automatski
odabere “4:3 PAN SCAN” ili obrnuto.
Podešavanje HDMI
— “HDMI SETUP”
HDMI RESOLUTION
Možete odabrati vrstu videosignala koji
izlazi iz HDMI OUT priključnice. Za
detalje, pogledajte “Odabir vrste videosignala koji izlazi iz priključnice HDMI
OUT” (str. 26).
CONTROL FOR HDMI
Ako vaš Sony TV ima BRAVIA Sync
funkciju, podesite je na “ON” kako biste
mogli upotrebljavati BRAVIA Sync
značajke. (Postavka “CONTROL FOR
HDMI” na TV-u također mora biti
podešena na “ON.”) Detalje pogledajte u
“Priprema za značajku “BRAVIA” Sync”
(str. 28).
Napomene
99 Ako je reproducirana slika izobličena, podesite
“YCBCR” na “RGB”.
99 Ako je HDMI OUT priključnica spojena na
komponentu s DVI priključnicom, RGB signali
će se automatski slati čak i kad odaberete
“YCBCR”.
Disk
Ako uspostavite HDMI vezu između
sustava i TV-a, izvedite sljedeća podešavanja prema svojim potrebama.
Standardna postavka je podcrtana.
YCBCR/RGB (HDMI)
Možete odabrati vrstu HDMI signala koji
izlazi iz HDMI OUT priključnice.
YCBCB: Sustav šalje YCBCR signale.
RGB: Izlaz RGB signala.
AUDIO (HDMI)
Možete odabrati status audioizlaza iz
HDMI OUT priključnice.
OFF: Sustav ne šalje signale zvuka iz
HDMI OUT priključnice.
ON: Sustav šalje audiosignale konverzijom
Dolby Digital, DTS ili 96 kHz/24 bit PCM
signala u 48 kHz/16 bit PCM.
Napomene
99 Ako spojite uređaj s TV-om pomoću HDMI
kabela i odaberete “ON”, na zvuk se ne primjenjuje “DSGX” i “EQ” koji se emitira iz TV-a.
99 Kad podesite funkciju na postavku koja nije
“DVD” ili “USB”, sustav ne šalje signale zvuka
iz HDMI OUT priključnice čak i ako podesite
“AUDIO (HDMI)” na “ON”.
Nastavlja se 
63
JPEG RESOLUTION
Možete odabrati razlučivost izlaza JPEG
slikovnih datoteka iz priključnice HDMI
OUT.
SD : Sustav šalje signale slike standardne razlučivosti s crnim okvirom.
HD : Sustav šalje signale slike HD
razlučivosti s crnim okvirom.
HD: Sustav šalje signale slike HD razlučivosti bez crnog okvira.
(1920  1080i)HD : Sustav šalje
signale full size slike HD razlučivosti s
crnim okvirom.
(1920  1080i)HD: Sustav šalje signale
full size slike HD razlučivosti bez crnog
okvira.
Napomene
99 “JPEG RESOLUTION” je primjenjiv samo kad
podesite “TV TYPE” u “VIDEO SETUP” na
“16:9”, te podesite “HDMI RESOLUTION” u
“HDMI SETUP” na opcije različite od “720 
480p” ili “720  480/576p”.
99 “(1920  1080i)HD ” ili “(1920  1080i)
HD” možete odabrati samo kad podesite
“HDMI RESOLUTION” u “HDMI SETUP”
na “1920  1080i”.
99 HDMI signal će se kratkotrajno zaustaviti kod:
ïïulaganja ili vađenja DATA CD ili DATA
DVD diska.
ïïspajanja ili odspajanja USB uređaja.
64
Podešavanje opcija zvuka
— “AUDIO SETUP”
Služi za podešavanje postavki zvuka.
Standardna postavka je podcrtana.
AUDIO DRC1) (Dynamic Range
Compression)
(Samo DVD VIDEO)
OFF: Nema kompresije dinamičkog
raspona.
STANDARD: Sustav reproducira zvučni
zapis s dinamičkim rasponom kakav
su njegovi tvorci namjeravali postići.
Funkcija je korisna za gledanje filmova uz
nisku glasnoću zvuka noću.
MAX: Potpuno komprimiranje dinamičkog raspona.
TRACK SELECTION
(Samo DVD VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na
kojem su snimljeni višestruki audio formati2) (PCM, DTS, MPEG audio ili Dolby
Digital), daje prioritet zvučnom zapisu
koji sadrži najveći broj kanala.
OFF: Bez prioriteta.
AUTO3): S prioritetom.
2)
Podešavanje sustava
— “SYSTEM SETUP”
Standardna postavka je podcrtana.
SCREEN SAVER
Screen saver pomaže u sprečavanju
oštećenja zaslona spojenog uređaja (utiskivanje slike). Pritisnite bilo koju tipku
(npr. ) za isključenje screen savera.
ON: Kad ostavite sustav s privremeno
prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom dulje od 15 minuta, uključuje se
screen saver.
OFF: Screen saver se ne prikazuje.
Disk
“AUDIO DRC” može se izvršiti samo kod
Dolby Digital izvora.
Ako svaki od zvučnih zapisa ima isti broj kanala,
sustav odabire zapise sljedećim redom: PCM,
DTS, Dolby Digital i MPEG.
3) Kad podesite “TRACK SELECTION” na
“AUTO”, može se promijeniti jezik. Postavka
“TRACK SELECTION” ima viši prioritet od
postavke “AUDIO” u izborniku “LANGUAGE
SETUP” (str. 61). Međutim, ovisno o disku,
ova funkcija možda neće raditi.
1)
BACKGROUND
Možete odabrati boje pozadine ili slike
na TV zaslonu. Pozadinska boja ili slika
prikazuju se dok je reprodukcija zaustavljena ili za vrijeme reprodukcije AUDIO
CD i MP3 datoteka.
JACKET PICTURE: U pozadini se prikazuje slika omota samo ako se slika već
nalazi na disku (DVD VIDEO, CD-Extra
itd.). Ukoliko disk nema snimljenu sliku,
pojavit će se slika “GRAPHICS”.
GRAPHICS: U pozadini se prikazuje
slika pohranjena u memoriji uređaja.
BLUE: Pozadina je plave boje.
BLACK: Pozadina je crne boje.
PARENTAL CONTROL
Podešava ograničenje reprodukcije. Za
detalje, pogledajte “Ograničavanje reprodukcije diska (PARENTAL CONTROL)”
(str. 57).
Nastavlja se 
65
DivX
Prikazuje registracijski kôd za ovaj sustav.
Više informacija potražite na internetskoj
stranici http://www.divx.com.
MULTI-DISC RESUME
(samo DVD VIDEO i VIDEO CD)
ON: Pohranjuje mjesto zaustavljanja
reprodukcije za do 10 diskova.
OFF: Mjesto zaustavljanja reprodukcije se
ne pohranjuje. Reprodukcija se zaustavlja
od mjesta na kojem je zaustavljena samo
za trenutni disk u uređaju.
RESET*
Vraćanje podešenja izbornika “SETUP”
na tvornički određene vrijednosti. Za
detalje pogledajte “Vraćanje “SETUP”
postavki u prvobitno stanje*, izvršite
resetiranje na sljedeći način:” (str. 114).
** Osim postavki “PARENTAL CONTROL”
66
Tuner
Slušanje radija
Možete slušati radijske postaje tako
da odaberete pohranjene ili ih ručno
ugodite.
+/– ili FUNCTION +/– na uređaju
za odabir “TUNER FM” ili “TUNER
AM”.
1 Ugodite željenu postaju.
2 Pritisnite TUNER MEMORY.
Na pokazivaču treperi “Memory?”.
3 Pritisnite ENTER.
Programski broj treperi na pokazivaču.
Postaje se pohranjuju od programskog
broja 1.
2 Ugodite postaju.
Za automatsko ugađanje:
Pritisnite i zadržite tipku TUNING
+/– dok se ne promijeni prikaz frekvencije i zatim je otpustite.
Pretraživanje se automatski prekida
kad se ugodi postaja i zatim se prikazuje
“TUNED”. Kad se ugodi FM stereo
postaja, na pokazivaču se prikazuje
“STEREO”.
Tuner
1 Više puta pritisnite FUNCTION
Pohranjivanje radijske postaje
Programski broj
4 Pritisnite  ili  više puta za
odabir željenog programskog
broja.
5 Pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se prikazuje “Complete!”.
Postaja se pohranjuje.
Ako se ne prikaže “TUNED” i pretraživanje se ne zaustavi, pritisnite  za
zaustavljanje pretraživanja i izvršite
ručno ugađanje (u nastavku).
Ručno ugađanje:
Pritisnite TUNING +/– više puta.
Nastavlja se 
67
6 Za pohranjivanje ostalih postaja
ponovite korake od 1 do 5.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
postaja.
Za poništavanje pohranjivanja, pritisnite TUNER MEMORY.
7 Za pozivanje pohranjenog broja,
pritisnite PRESET +/– više puta
za odabir željenog memorijskog
broja.
Za odabir željene pohranjene postaje
također možete upotrijebiti brojčane
tipke i zatim pritisnuti ENTER.
68
Savjeti
99 Za poboljšanje prijema, podesite položaj
antena ili spojite vanjsku antenu.
99 Ako FM stereo prijem sadrži smetnje,
pritisnite više puta FM MODE tako da se na
pokazivaču prikaže “MONO”. Izgubit će se
stereo efekt, ali će se prijem poboljšati.
99 Također možete podesiti frekvenciju prateći
podatke radijskog prijema na zaslonu TV-a.
Tekuće valno područje
i programski broj
Tekuća postaja
USB uređaj
Prije uporabe USB
uređaja uz ovaj sustav
Provjerite sljedeću web stranicu za
najnovije podatke o kompatibilnim USB
uređajima (uključujući Sony Ericsson
mobilne telefone):
Napomene
99 Ako je za spajanje potreban USB kabel, upotrijebite USB kabel isporučen uz USB uređaj
kojeg spajate. Pogledajte upute za uporabu
USB uređaja kojeg spajate za detalje o načinu
spajanja.
99 Može potrajati oko 10 sekundi dok se na
pokazivaču ne prikaže “Reading”, ovisno o
vrsti spojenog USB uređaja.
Napomena o maksimalnom broju
datoteka i mapa na USB uređaju
Ovaj sustav ne može prenositi ili snimati
glazbu iz audioizvora ili reproducirati
USB uređaj u sljedećim slučajevima.
99Kad je broj datoteka u mapi veći od 150.
99Ako broj mapa na USB uređaju prelazi
200.
Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi
datoteka i mapa. Nemojte spremati druge
vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB
uređaj koji ima audiodatoteke, videodatoteke ili JPEG slikovne datoteke.
USB uređaj
<http://support.sony-europe.com/>
99 Nemojte odspajati USB uređaj za vrijeme
prijenosa, snimanja ili brisanja. Time se
podaci na USB uređaju ili sam USB uređaj
mogu oštetiti.
99 Ne spajajte sustav i USB uređaj preko USB
huba.
99 Kad se spoji USB uređaj, sustav očitava sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju postoji velik broj mapa ili datoteka, trebat
će puno vremena za očitavanje USB uređaja.
99 Uvijek isključite sustav prije odspajanja USB
uređaj. Odspajanjem USB uređaj dok je
sustav uključen mogu se oštetiti podaci na
USB uređaju.
99 Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za kodiranje/snimanje, uređajima
za snimanja i medijima za snimanje. Nekompatibilni USB uređaji mogu uzrokovati
pojavu šumova ili isprekidanu reprodukciju
ili se uopće neće reproducirati.
69
Prijenos glazbe s diska
na USB uređaj
Možete spojiti dodatno nabavljiv USB
uređaj (uključujući Sony Ericsson mobilni telefon) na  (USB) priključnicu na
uređaju i prenijeti glazbu s diska na USB
uređaj.
Možete prenijeti svu glazbu s diska na
USB uređaj na jednostavan način (CD
SYNCHRO). Također možete prebacivati
pojedinačne audiozapise ili datoteke
tijekom reprodukcije (REC 1).
1 Spojite USB uređaj u priključnicu
 (USB).
** Informacije o kompatibilnim USB uređajima
možete pročitati na internetu (str. 69).
Glazbu možete prenijeti samo s AUDIO
CD ili DATA CD/DVD (samo MP3
datoteke).
Datoteke koje su prenesene pomoću
ovog sustava, snimljene su u MP3 audio
formatu. Kod presnimavanja glazbe s
AUDIO CD diska, datoteke se presnimavaju kao MP3 uz 128 kbps. Kod prijenosa
glazbe s DATA CD/DVD diska, MP3
datoteke se prenose uz jednaku brzinu
prijenosa kao i originalne MP3 datoteke.
Tijekom prijenosa glazbe s AUDIO CD
diska, količina potrebnog slobodnog
prostora na USB uređaju iznosi približno
1 MB po minuti.
Možda će biti potrebno više slobodnog
prostora kod prijenosa glazbe s DATA
CD/DVD diskova (samo MP3 datoteke).
70
USB uređaj
Napomena
Rad s modelima koji nisu navedeni nije
zajamčen. Rad se ne može uvijek jamčiti,
čak ni kad upotrebljavate kompatibilne
USB uređaje.
2 Više puta pritisnite FUNCTION
+/– ili FUNCTION +/– na uređaju
za odabir “DVD” i zatim umetnite
disk s kojeg želite prebacivati.
Kad sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite  za
poništavanje nastavka reprodukcije.
3 Ako spajate Sony Ericsson mobilni
telefon, pritisnite MEMORY SELECT
više puta kako biste odabrali
odredište za prebacivanje.
Možete odabrati ugrađenu memoriju
ili Memory Stick (ako je umetnut) na
Sony Ericsson mobilnom telefonu.
4 Prebacite USB uređaj u pripravno
stanje za prijenos.
Pritisnite  (ili  na uređaju).
Počinje prijenos.
Kad je prebacivanje završeno, pristup
disku i USB uređaju zaustavljaju se
automatski.
Kod uporabe REC 1
Kad je prebacivanje završeno, pristup
disku i USB uređaju zaustavljaju se
automatski.
Za zaustavljanje prijenosa
Pritisnite .
REC 1:
Pokrenite reprodukciju zapisa ili MP3
datoteke koju želite prenijeti, zatim
pritisnite REC TO USB na uređaju.
Za uklanjanje USB uređaja
USB uređaj je u pripravnom stanju za
prijenos.
2 Pritisnite / za isključenje sustava.
1 Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
USB uređaj
Sinkronizirani prijenos (CD
SYNCHRO):
Pritisnite REC TO USB na uređaju.
5 Pokrenite prijenos.
3 Uklonite USB uređaj.
Nastavlja se 
71
Uporaba izbornika na zaslonu
Glazbu također možete prebaciti preko
izbornika na zaslonu.
1 Pritisnite  DISPLAY dok je
reprodukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(USB TRANSFER) i
zatim pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“USB TRANSFER”.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
željene opcije i zatim pritisnite
ENTER.
Za AUDIO CD:
99TRACK: Prikazuju se zapisi s AUDIO
CD diska. Možete prebaciti željeni
zapis.
Za DATA CD/DVD:
99TRACK: Prikazuju se mape snimljene
na DATA CD/DVD. Možete kopirati
željenu MP3 datoteku.
99 FOLDER: Prikazuju se mape snimljene
na DATA CD/DVD. Možete kopirati
sve MP3 datoteke u mapi. Prikazuje
se “Reading” i na zaslonu TV-a se
prikazuju zapisi ili mape.
Napomena
Ovisno o broju zapisa ili mapa, može biti potrebno nekoliko trenutaka za njihov prikaz.
72
4 Odaberite zapis koji želite
prebaciti.
Za AUDIO CD:
Pritisnite  ili  više puta za odabir
zapisa i zatim pritisnite ENTER.
Zapisi su označeni odabranim redoslijedom. Za poništavanje odabira,
ponovno pritisnite ENTER.
Za DATA CD/DVD:
Pritisnite  ili  više puta za odabir
željenih MP3 datoteka ili mapa i
zatim pritisnite ENTER.
MP3 datoteke ili mape su označene.
Za poništavanje odabira, ponovno
pritisnite ENTER.
Preostali prostor
na USB uređaju
Preostali prostor
na USB uređaju
Zapisi koje želite prebaciti
Odabir svih zapisa s AUDIO CD
diska
Tipkama /// odaberite “ ALL”
i zatim pritisnite ENTER. Za poništavanje odabira, odaberite “ã ALL” i
pritisnite ENTER.
USB uređaj
MP3 datoteke/mape koje želite prenijeti
Odabir svih zapisa ili mapa na
DATA CD/DVD disku
Tipkama /// odaberite “ä
ALL” i zatim pritisnite ENTER. Za
poništavanje odabira, odaberite “ã
ALL” i pritisnite ENTER.
5 Pritisnite /// više puta za
odabir “START” i zatim pritisnite
ENTER.
Sustav započinje prijenos datoteka i
prikazuje se status prijenosa. Tijekom
prijenosa ne reproducira se zvuk.
Za zaustavljanje prijenosa pritisnite .
Nastavlja se 
73
Pravila generiranja imena mapa i
datoteka
Kod prvog prijenosa glazbe na USB uređaj,
izravno ispod mape “ROOT” izradi se
mapa “MUSIC”.
Mape i datoteke se izrađuju unutar mape
“MUSIC” na sljedeći način.
CD SYNCHRO1)
Izvor glazbe
Naziv mape
Naziv datoteke
AUDIO CD
“FLDR001”2)
“TRACK001”2)
MP3
(DATA CD)
Kao i izvor glazbe3)
REC 1:
Izvor glazbe
Naziv mape
Naziv datoteke
AUDIO CD
“REC1-CD”4)
“TRACK001”2)
MP3
(DATA CD/
DVD)
“REC1-MP3”4) Kao i izvor
glazbe3)
Osim kod nastavka reprodukcije.
Brojevi mapa i datoteka dodjeljuju serijski
nadalje.
3) Naziv mape može sadržavati do 64 znaka, a
naziv datoteke 60 znakova.
4) Pri svakom REC 1 prijenosu snima se nova
datoteka u mapu “REC1-CD” ili “REC1-MP3”.
1)
2)
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite  RETURN.
Za brisanje audiodatoteka ili
mapa s USB uređaja
Možete obrisati audiodatoteke ili mape
s USB uređaja. Nije moguće brisati
datoteke i mape tijekom reprodukcije
slučajnim redoslijedom ili programirane
reprodukcije.
1 Više puta pritisnite FUNCTION +/– ili
FUNCTION +/– na uređaju za odabir
“USB”.
2 Više puta pritisnite  +/– za odabir
mape.
Za brisanje svih datoteka u mapi,
pritisnite CLEAR.
Za brisanje datoteke, pritisnite ENTER.
Prikazuje se “FILE LIST”.
Pritisnite  ili  više puta za odabir
željene datoteke i zatim pritisnite
CLEAR.
3 Više puta pritisnite / za odabir
“YES”.
Za odustajanje od brisanja odaberite
“NO”.
4 Pritisnite ENTER.
Odabrana datoteka ili mapa je obrisana.
74
Napomene
Snimanje analognog
zvuka na USB uređaj
Možete snimati zvuk iz analognih audioizvora. Zvuk se snima kao MP3 datoteka
na 128 kbps.
1 Spojite USB uređaj u priključnicu
 (USB).
2 Više puta pritisnite FUNCTION
+/– ili FUNCTION +/– na uređaju
za odabir željenog izvora.
99TUNER FM/AM: Za snimanje iz
tunera sustava.
99AUDIO IN: Za snimanje iz dodatne
komponente spojene na priključnicu
AUDIO IN.
99TV/VIDEO AUDIO IN: Za snimanje
iz TV-a ili videouređaja spojenog
na priključnice TV/VIDEO AUDIO
IN.
Nastavlja se 
USB uređaj
99 Kod prijenosa glazbe s CD diska, datoteke se
prenose kao MP3 datoteke uz 128 kbps. Kod
prijenosa glazbe s MP3 diska, MP3 datoteke
se prenose uz jednaku brzinu prijenosa kao i
originalne MP3 datoteke.
99 Ako pokrenete prijenos tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom ili ponavljanja
reprodukcije, odabrani mod reprodukcije se
automatski poništava i prebacuje na normalnu reprodukciju.
99 CD tekstualne informacije se ne prenose s
MP3 datotekama.
99 Ako prekinete prijenos s MP3 diska usred
postupka, necjelovita MP3 datoteka na USB
uređaju će se obrisati.
99 Prijenos se prekida automatski ako:
ïïako promijenite funkciju.
ïïako isključite sustav.
ïïna USB uređaju ponestane slobodnog
prostora tijekom prijenosa.
ïïbroj audio datoteka i mapa na USB uređaju
dosegne graničan broj kojeg sustav može
prepoznati.
99 Ako mapa koju želite obrisati ne sadrži MP3/
WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced
Audio Coding) datoteke ili sadrži podmape,
neće se obrisati.
99 Ako mapa ili audiodatoteka koju želite prenijeti već postoji na USB uređaju s jednakim
nazivom, dodjeljuje joj se broj za jedan veći, a
originalna mapa ili datoteka se ne briše.
75
3 Ako spajate Sony Ericsson mobilni
telefon, pritisnite MEMORY SELECT
više puta kako biste odabrali
odredište za snimanje.
Možete odabrati ugrađenu memoriju
ili Memory Stick (ako je umetnut) na
Sony Ericsson mobilnom telefonu.
Broj memorije
(ovisi o modelu mobilnog telefona)
Napomena
Snimanje se prekida automatski:
ïïako promijenite funkciju.
ïïako promijenite frekvencijsko područje.
ïïako isključite sustav.
ïïako na USB uređaju ponestane slobodnog
prostora tijekom snimanja.
ïïako broj datoteka ili mapa na USB uređaju
dosegne graničan broj kojeg sustav može
prepoznati.
Pravila generiranja imena mapa i
datoteka
Kod prvog snimanja analognog zvuka na
USB uređaj, izravno ispod mape “ROOT”
izradi se mapa “MUSIC”.
Mape i datoteke se izrađuju unutar mape
“MUSIC” na sljedeći način.
4 Pritisnite REC TO USB na uređaju.
Prikazuje se “Please Wait” i na pokazivaču se ciklički izmjenjuje “xxMB
Free” (preostali slobodan prostor na
USB uređaju) i “Push PLAY”. USB
uređaj je u pripravnom stanju za
snimanje.
5 Pokrenite reprodukciju željenog
izvora za snimanje i zatim pritisnite  (ili  na uređaju).
Svijetli “USB” i “REC” i snimanje
započinje.
76
Izvor glazbe
Naziv mape
Naziv
datoteke
TUNER
“FM001”* ili
“AM001”*
“TRACK001”*
AUDIO IN
“AUDIO001”* “TRACK001”*
TV/VIDEO
AUDIO IN
“TV001”*
“TRACK001”*
** Brojevi mapa i datoteka dodjeljuju serijski
nadalje.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite .
Za brisanje audiodatoteka ili
mapa s USB uređaja
Pogledajte str. 74.
Označavanje broja zapisa
Napomena
Brojevi zapisa se automatski dodaju ako snimate
dulje od 60 minuta.
Za uklanjanje USB uređaja
1 Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
2 Pritisnite / za isključenje sustava.
3 Uklonite USB uređaj.
Možete slušati glazbu s USB uređaja.
Sustav može reproducirati sljedeće audio
formate: MP3*/WMA*/AAC*.
Možete gledati slikovne datoteke i videodatoteke pohranjene na USB uređaj.
Sustav može reproducirati sljedeće slikovne i videoformate: JPEG/DivX/MP4.
** Sustav ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom od kopiranja (Digital Rights
Management).
1 Više puta pritisnite FUNCTION
+/– ili FUNCTION +/– na uređaju
za odabir “USB”.
USB uređaj
Tijekom snimanja iz bilo kojeg izvora
možete označavati zapise brojevima.
Pritisnite REC TO USB na uređaju na
mjestu gdje želite dodati broj zapisa.
Sustav pauzira snimanje na nekoliko sekundi i dodaje oznaku zapisa te prikazuje
poruku “New Track”. Tijekom pauze ne
snima se zvuk.
Reprodukcija datoteka
s USB uređaja
2 Spojite USB uređaj u priključnicu
 (USB).
Dok je USB uređaj spojen, na pokazivaču se prikazuje “Reading” i “USB
MEMORY”.
Nastavlja se 
77
3 Ako spajate Sony Ericsson mobilni
telefon, pritisnite MEMORY SELECT
više puta kako biste odabrali
ugrađenu memoriju ili Memory
Stick (ako je umetnut).
Broj memorije
(ovisi o modelu mobilnog telefona)
5 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(MEDIA) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“MEDIA”.
99MUSIC: za reprodukciju
audiodatoteka
99VIDEO: za reprodukciju
videodatoteka
99PHOTO: za reprodukciju JPEG
slikovnih datoteka
6 Pritisnite  ili  više puta za odabir
4 Pritisnite  DISPLAY (dok je
reprodukcija zaustavljena).
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
78
željene opcije i zatim pritisnite
ENTER. Ako je željena opcija već
odabrana, pritisnite DVD/USB
MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se lista mapa
koje sadrže datoteke odabranog tipa.
7 Više puta pritisnite  ili  za
odabir mape.
Reprodukcija mape:
Pritisnite  (ili  na uređaju).
Sustav započinje reprodukciju od prve
datoteke odabrane mape. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite .
Reprodukcija slikovne datoteke:
1 Pritisnite PICTURE NAVI.
Prikazuju se sličice prvih 16 JPEG
slika iz odabrane mape.
Reprodukcija audiodatoteke:
1 Pritisnite ENTER.
Prikazuje se “TRACK LIST”.
2 Pritisnite /// za odabir slike
2 Pritisnite  ili  više puta za oda-
bir željene audiodatoteke i zatim
pritisnite ENTER.
Sustav započne reprodukciju
odabrane audiodatoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
pritisnite .
koju želite pogledati i zatim pritisnite  (ili  na uređaju).
Slideshow započinje od odabrane
slikovne datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
pritisnite . Slideshow se prekida
ako pritisnete  ili .
Nastavlja se 
USB uređaj
Ako u odabranoj mapi ima više
od 16 slikovnih datoteka, na
desnoj strani se prikazuje traka za
pomicanje.
79
Reprodukcija videodatoteke:
Ostali postupci
1 Pritisnite ENTER.
Za
Prikazuje se “FILE LIST”.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
željene videodatoteke i zatim
pritisnite ENTER.
Sustav započne reprodukciju odabranih videodatoteka. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite .
80
Učinite sljedeće
Prikaz sljedeće Pritisnite  ili 
više puta.
ili prethodne
stranice iz
“TRACK LIST”,
“FOLDER LIST”
ili “FILE LIST”
Reprodukciju
sljedeće mape s
audio ili videodatotekama
Pritisnite  više puta
do prikaza zadnje datoteke u tekućoj mapi i
zatim jednom pritisnite
. Za odabir prethodne mape, odaberite
mapu iz “FOLDER
LIST”.
Pritisnite  RETURN.
Povratak na
“FOLDER LIST”
dok se prikazuje
“TRACK LIST”
ili “FILE LIST”
Reprodukciju
sljedeće mape s
JPEG slikovnim
datotekama
Pritisnite  više puta do
prikaza zadnje datoteke
u tekućoj mapi i zatim
jednom pritisnite .
Za odabir prethodne
mape, odaberite mapu
iz “FOLDER LIST”.
Rotiranje slike
za 90 stupnjeva
Pritisnite  ili  više
puta za vrijeme prikaza
slike. Za povratak na
originalan prikaz pritisnite CLEAR.
Za uklanjanje USB uređaja
Podešavanje brzine slideshowa
1 Pritisnite  za zaustavljanje repro-
(samo JPEG slikovne datoteke)
dukcije.
2 Pritisnite / za isključenje sustava.
3 Uklonite USB uređaj.
Napomene
dok se na zaslonu TV-a ne prikaže
kontrolni izbornik za JPEG slikovne
datoteke.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
(INTERVAL) i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“INTERVAL”.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
željenog intervala.
Standardna postavka je podcrtana.
99NORMAL: Podešava standardno
trajanje.
99FAST: Podešava trajanje kraće od
“NORMAL”.
99SLOW 1: Podešava trajanje dulje od
“NORMAL”.
99SLOW 2: Podešava trajanje dulje od
“SLOW 1”.
USB uređaj
99 Ovaj sustav može reproducirati sljedeće
formate:
ïïMP3: ekstenzija datoteke “.mp3”
ïïWMA: ekstenzija datoteke “.wma”
ïïAAC: ekstenzija datoteke “.m4a”
ïïJPEG: ekstenzija “.jpg” ili “.jpeg”
ïïMP4: ekstenzija “.3gp” ili “.mp4”
ïïDivX: ekstenzija “.avi” ili “.divx”
Ako naziv datoteke imaju neku od navedenih
ekstenzija, a datoteka nije u dotičnom formatu, reprodukcija te datoteke može uzrokovati
pojavu glasnog zvuka koji može oštetiti
zvučnike i uzrokovati kvar sustava.
99 Sljedeći USB uređaji/situacije mogu povećati
vrijeme potrebno za početak reprodukcije:
ïïUSB uređaj snimljen s kompliciranom
strukturom mapa.
ïïako su upravo reproducirane datoteke iz
druge mape.
99 Sustav može reproducirati samo do dubine
od 8 mapa.
99 Nastavak reprodukcije se poništava kad
isključite sustav ili promijenite funkciju.
99 Sustav neće nužno podržavati sve funkcije
koje nudi spojeni USB uređaj.
99 Redoslijed reprodukcije može se razlikovati
od onog na spojenom USB uređaju.
99 Preskaču se mape koje ne sadrže audiodatoteke ili JPEG slikovne datoteke.
1 Pritisnite  DISPLAY više puta
4 Pritisnite ENTER.
Odabrane postavke počinju važiti.
Napomena
Za neke JPEG slikovne datoteke (posebno
progresivne JPEG slikovne datoteke ili JPEG
slikovne datoteke s 3 000 000 piksela ili više),
možda će trebati više vremena za prikaz, tako
da prijelazi mogu djelovati dulji nego što to
omogućuje odabrana opcija.
Nastavlja se 
81
Odabir efekta prijelaza za slikovne
datoteke u slideshowu
(samo JPEG slikovne datoteke)
1 Pritisnite  DISPLAY više puta
dok se na zaslonu TV-a ne prikaže
kontrolni izbornik za JPEG slikovne
datoteke.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
(EFFECT) i zatim pritisnite
ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“EFFECT”.
3 Više puta pritisnite  ili  za odabir
željene postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
99MODE 1: Slike se pojavljuju s gornje prema donjoj strani zaslona.
99MODE 2: Slike se kreću od lijeve na
desnu stranu zaslona.
99MODE 3: Slika se pojavljuje iz
središta zaslona.
99MODE 4: Slike se pojavljuju s
različitim efektima primijenjenim
slučajnim slijedom.
99MODE 5: Sljedeća slika se pojavi
preko prethodne.
99OFF: Funkcija je isključena.
4 Pritisnite ENTER.
Odabrane postavke počinju važiti.
82
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom (Shuffle Play)
Zapise iz USB uređaja možete reproducirati slučajnim redoslijedom. Kod
reprodukcije slučajnim redom (Shuffle
Play), redoslijed reprodukcije može se
razlikovati.
1 Pritisnite  DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(SHUFFLE) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“SHUFFLE”.
3 Više puta pritisnite  ili  za
odabir željene postavke.
99ON (MUSIC): Sve audiodatoteke
u odabranoj mapi na USB uređaju
reproduciraju se slučajnim redom.
Ako se ne odabere mapa, prva mapa
se reproducira slučajnim redoslijedom.
4 Pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija slučajnim
redoslijedom.
Za isključivanje reprodukcije slučajnim
redoslijedom, pritisnite CLEAR ili
odaberite “OFF” u koraku 3.
Napomene
99 Reprodukcije slučajnim redoslijedom se
poništava:
ïïako uklonite USB uređaj.
ïïako isključite sustav.
ïïako promijenite funkciju.
ïïako podesite “MEDIA” na “PHOTO” ili
“VIDEO” dok je reprodukcija zaustavljena.
99 Kod audiodatoteka, ista pjesma može se
reproducirati više puta.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
1 Pritisnite  DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za
odabir
(REPEAT) i zatim
pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se prikazuju opcije za
“REPEAT”.
odabir željene postavke.
99MEMORY: ponavljaju se sve mape
iz USB uređaja.
99FOLDER: ponavljanje tekuće mape.
99TRACK: ponavljanje tekuće datoteke.
Ako je aktivirana reprodukcija
slučajnim redoslijedom:
99ON: ponavlja reprodukciju slučajnim redoslijedom.
4 Pritisnite ENTER.
5 Pritisnite  (ili  na uređaju).
Započinje ponavljanje reprodukcije.
Za isključivanje ponavljanja reprodukcije,
pritisnite CLEAR ili odaberite “OFF”
u koraku 3.
USB uređaj
Moguće je ponavljanje reprodukcije audiodatoteka i JPEG slikovnih datoteka s USB
uređaja. Možete istovremeno odabrati
reprodukciju slučajnim redoslijedom.
3 Više puta pritisnite  ili  za
Napomene
99 Na pokazivaču se prikazuje “REP” ako je
ponavljanje reprodukcije podešeno na “MEMORY”, “FOLDER” ili “ON”.
99 Na pokazivaču se prikazuje “REP1” ako
je ponavljanje reprodukcije podešeno na
“TRACK”.
99 Ponavljanje reprodukcije se poništava:
ïïako uklonite USB uređaj.
ïïako isključite sustav.
ïïako promijenite funkciju.
Savjet
Postavku za ponavljanje reprodukcije također
možete podesiti tako da više puta pritisnete
REPEAT.
83
Podešavanje zvuka
Dobivanje dinamičnijeg
zvuka (DSGX—Dynamic
Sound Generator X-tra)
Možete pojačati basove i kreirati snažniji
zvuk. DSGX podešenje je idealno za
glazbene izvore.
Dok je uključen DSGX mod, na pokazivaču se prikazuje indikator “DSGX”.
1 Više puta pritisnite DSGX za
uključivanje/isključivanje indikatora “DSGX”.
84
Podešavanje razine
niskih i visokih tonova
1 Pritisnite EQ više puta za odabir
“BASS” ili “TREBLE”.
2 Pritisnite PRESET +/– više puta
za podešavanje razine.
Podešavanje zvuka
85
Ostali postupci
Uporaba timera
Sustav ima tri timera. Nije moguće
istovremeno aktivirati timer reprodukcije (Play Timer) i timer za snimanje (Rec
Timer). Ako jedan od ta dva timera
upotrebljavate sa sleep timerom, sleep
timer ima prednost.
Timer podesite tipkama na daljinskom
upravljaču.
Sleep timer
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija
radi čak i ako sat nije podešen.
Pritisnite SLEEP više puta.
Svakim pritiskom tipke mijenja se vrijeme sleep timera na sljedeći način:
SLEEP 90m  SLEEP 80m  … 
SLEEP 10m  SLEEP OFF  SLEEP
90m  …
Timer reprodukcije
Možete se probuditi uz glazbu s DVD diska,
radija ili dodatnog USB uređaja u podešeno
vrijeme. Obavezno podesite sat. Ako ste
spojili uređaj s TV-om pomoću HDMI
kabela, isključite TV prije uporabe timera
reprodukcije.
Timer za snimanje
Možete snimati pohranjene radijske
postaje u podešeno vrijeme.
Obavezno podesite sat.
86
1 Pripremite izvor zvuka.
Za timer reprodukcije:
Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME +/– za podešavanje
glasnoće.
Za timer za snimanje:
Ugodite željenu pohranjenu radijsku
postaju.
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Pritisnite  ili  više puta za
odabir “PLAY SET?” ili “REC SET?” i
zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se “ON TIME” i na pokazivaču trepere znamenke sati.
4 Podesite vrijeme početka reprodukcije ili snimanja.
Pritisnite  ili  više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER.
Na pokazivaču trepere znamenke minuta. Jednakim postupkom podesite
minute. Prikazuje se “OFF TIME” i na
pokazivaču trepere znamenke sati.
5 Jednakim postupkom kao u
koraku 4 podesite vrijeme završetka reprodukcije ili snimanja.
6 Odaberite funkciju ako upo-
trebljavate timer reprodukcije
ili pripremite USB uređaj kod
uporabe timera za snimanje.
Za timer reprodukcije:
Pritisnite  ili  više puta dok se ne
prikaže željeni izvor zvuka i zatim
pritisnite ENTER. Na pokazivaču se
prikazuju postavke timera.
Za timer za snimanje:
Kod snimanja na USB uređaj i zatim
izvršite korake od 1 do 3 iz “Reprodukcija
datoteka s USB uređaja” (str. 77).
7 Pritisnite / za isključenje
sustava.
Za provjeru postavke
1 Pritisnite TIMER MENU.
Krenite ponovno od koraka 1.
Za isključivanje timera
1 Pritisnite TIMER MENU.
Na pokazivaču treperi “TIMER SEL?”.
2 Pritisnite ENTER.
3 Više puta pritisnite  ili  za odabir
“TIMER OFF”.
4 Pritisnite ENTER.
Napomene
99 Timeri možda neće raditi pravilno ako se
upotrebljava Sony Ericsson mobilni telefon.
99 Timer za reprodukciju i timer za snimanje
neće se aktivirati ako je sustav uključen ili
ako na pokazivaču treperi “STANDBY”.
Pobrinite se da isključite sustav barem 120
sekundi prije podešenog vremena.
99 Glasnoća se smanjuje na minimum tijekom
snimanja pomoću timera.
99 Brojevi zapisa se automatski dodaju ako
snimate dulje od 60 minuta.
Savjeti
99 Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana
sve dok je ručno ne isključite.
99 Timer za snimanje se automatski poništava
nakon završetka snimanja pomoću timera.
Ostali postupci
Kad podesite timer za snimanje,
sustav se uključuje 90 sekundi prije
podešenog vremena. Kad podesite
timer za reprodukciju, sustav se
uključuje 30 sekundi prije podešenog
vremena. Nemojte rukovati sustavom
od trenutka uključivanja sustava sve
dok se ne pokrene snimanje.
Za promjenu postavke
Na pokazivaču treperi “TIMER SEL?”.
2 Pritisnite ENTER.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
“PLAY SEL?” ili “REC SEL?”.
4 Pritisnite ENTER.
87
Isključenje zvučnog
signala
Možete isključiti zvučni signal na sustavu.
Koristite tipke na uređaju za ovaj postupak.
1 Pritisnite / za uključivanje
sustava.
2 Istovremeno pritisnite i zadržite
/ i VOLUME – dok se na pokazivaču ne prikaže “BEEP OFF”.
Uključivanje zvučnog signala
Ponovite gornji postupak tako da se na
pokazivaču prikaže “BEEP ON”.
88
Promjena prikaza na
pokazivaču
Podešavanje svjetline pokazivača
Možete odabrati način osvjetljavanja
pokazivača između sljedećih opcija (standardna postavka je podcrtana):
99DIMMER OFF: Pokazivač je uvijek
osvijetljen.
99DIMMER ON: Pokazivač je uvijek
zatamnjen.
99AUTO: Pokazivač se osvjetljava samo
kad se pritisne neka tipka.
Pritisnite DIMMER više puta dok se ne
prikaže željena opcija zatamnjivanja.
Isključivanje pokazivača
(mod štednje energije)
Prikaz sata može se isključiti kako bi se
smanjila potrošnja energije u pripravnom
stanju (mod štednje energije).
Pritisnite DISPLAY više puta dok je
sustav isključen.
Bez prikaza (mod štednje energije) 
Sat*
** Prikaz sata automatski prelazi na štedni način
nakon 8 sekundi.
Napomena
U modu štednje energije nije moguće sljedeće:
ïïPodesiti sat (str. 32).
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, na
pokazivaču se izmjenjuje 1  2  3
 4  ...
1Informacije o disku
2Prikaz sata (na 8 sekundi)
3Naziv efekta (na 4 sekunde)
Provjera proteklog i preostalog
vremena reprodukcije te naslova
Pritisnite TIME/TEXT više puta tijekom
reprodukcije. Svakim pritiskom tipke TIME/
TEXT, na pokazivaču se izmjenjuje 1 
2  ...  3  ...
Ostali postupci
Nastavlja se 
89
Kod reprodukcije DVD VIDEO ili
DVD-R/-RW u VR modu:
99Kod reprodukcije izbornika ili naslova
bez poglavlja
AProteklo vrijeme reprodukcije
izbornika ili tekućeg naslova
BNaslov diska1)
99Kod reprodukcije poglavlja osim u gore
navedenim uvjetima
AProteklo vrijeme reprodukcije
tekućeg naslova
BPreostalo vrijeme tekućeg naslova
CProteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
poglavlja
DPreostalo vrijeme tekućeg poglavlja
ENaslov diska1)
FNaslov i poglavlje2)
Kod reprodukcije MP3 datoteka ili
videodatoteka s DATA CD/DVD diska:
1Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće
datoteke
2Naziv datoteke7)8)
Kod reprodukcije AUDIO CD ili VIDEO
CD bez funkcije PBC:
1Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa
2Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
3Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
diska3)
4Preostalo vrijeme diska3)
5Naziv zapisa1)
6Zapis i indeks4)5)
AUDIO CD ili VIDEO CD bez PBC
reprodukcije:
1Ukupan broj zapisa na disku i ukupno
vrijeme reprodukcije diska
2Naslov diska1)
Kod reprodukcije VIDEO CD diska s
funkcijom PBC:
1Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće
scene
2Naslov diska1)
3Broj scene6)
90
Provjera ukupnog vremena reprodukcije i naslova
Pritisnite TIME/TEXT više puta dok je
reprodukcija zaustavljena.
Svakim pritiskom tipke TIME/TEXT, na
pokazivaču se izmjenjuje 1  2 
1  ...
DVD VIDEO ili DVD-R/-RW u VR modu:
1Ukupan broj naslova na disku
2Naslov diska1)
VIDEO CD s PBC reprodukcijom:
1Ukupan broj scena na disku
2Naslov diska1)
Na pokazivaču se prikazuje “NO TEXT” ako
DVD VIDEO disk nije DVD-TEXT disk,
ako AUDIO CD nije CD-TEXT disk ili ako
VIDEO CD ne sadrži tekstualne informacije.
2) Naslov i poglavlje se prikazuju na 2 sekunde
prije nego što se na pokazivaču nastavi prikazivati proteklo vrijeme reprodukcije.
1)
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču
Pritisnite TIME/TEXT.
Svakim pritiskom tipke TIME/TEXT tijekom reprodukcije s diska, na pokazivaču
se izmjenjuje 1  2  ...  1  ...
Vrsta prikaza vremena na zaslonu TV-a
ovisi o vrsti diska koji se reproducira.
T: naslov ili zapis
C: poglavlje
D: disk
Brzina prijenosa (bit rate)
Vrijeme
Napomene
99 Ako reproducirate disk koji sadrži samo
JPEG slikovne datoteke, na pokazivaču se
prikazuje “JPEG” ili “No Audio”.
99 Tipka TIME/TEXT ne može se upotrebljavati
za promjenu prikaza informacija:
ïïako se reproducira JPEG slikovna datoteka.
ïïako se zaustavi reprodukcija DATA CD/
DVD s MP3 datotekama i/ili JPEG slikovnim datotekama.
ïïako se zaustavi reprodukcija DATA CD/
DVD s videodatotekama.
99 Umjesto znakova koji se ne mogu prikazati
prikazuje se “_”.
99 Proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteka
i videodatoteka može biti prikazano netočno.
Naziv mape
Naziv zapisa/datoteke
Napomena
Ostali postupci
Ako je uključena programirana reprodukcija
ili reprodukcija slučajnim redoslijedom, proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije diska
prikazivat će se skokovito.
4) Samo VIDEO CD
5) Broj tekućeg zapisa i indeksa (kod diska bez
PBC) ili broj tekuće scene (kod diska s PBC)
prikazuju se na 2 sekunde prije povratka
prikaza proteklog vremena reprodukcije na
pokazivaču.
6) Broj tekuće scene prikazuje se na 2 sekunde
prije nego što se na pokazivaču nastavi prikazivati proteklo vrijeme reprodukcije.
7) Kod reprodukcije videodatoteka, broj tekuće
mape i broj tekuće datoteke prikazuju se na
2 sekunde prije nego što se na pokazivaču
vrati prikaz proteklog vremena kad pritisnete
TIME/TEXT tijekom prikaza naslova datoteke.
8) Ako MP3 datoteka ima ID3 tag, sustav će
prikazati naziv albuma ili naziv naslova iz
ID3 tag informacija. Sustav podržava ID3
ver. 1.0/1.1/2.2/2.3. Prikaz ID3 ver. 2.2/2.3
tag informacija ima prioritet kad se za jednu
MP3 datoteku koriste i ID3 ver. 1.0/1.1 i ver.
2.2/2.3 tagovi.
3)
U kontrolnom izborniku prikazat će se različite
stavke ovisno o vrsti diska.
Nastavlja se 
91
Kod reprodukcije DVD VIDEO ili
DVD-R/-RW u VR modu:
1Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
naslova
2Preostalo vrijeme tekućeg naslova
3Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
poglavlja
4Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
5Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
naslova i naslov diska
Kod reprodukcije VIDEO CD diska s
funkcijom PBC:
1Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće
scene
2Naziv diska
Kod reprodukcije AUDIO CD ili VIDEO
CD bez funkcije PBC:
1Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa
2Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
3Proteklo vrijeme reprodukcije diska
4Preostalo vrijeme diska
5Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa i naziv zapisa
Kod reprodukcije MP3 datoteka ili
videodatoteka s DATA CD/DVD diska:
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa i naziv mape/datoteke*
** Ako MP3 datoteka ima ID3 tag, sustav će
prikazati naziv albuma ili naziv naslova iz
ID3 tag informacija. Sustav podržava ID3
ver. 1.0/1.1/2.2/2.3. Prikaz ID3 ver. 2.2/2.3
tag informacija ima prioritet kad se za jednu
MP3 datoteku koriste i ID3 ver. 1.0/1.1 i ver.
2.2/2.3 tagovi.
92
Napomene
99 Mogu se prikazati samo slova abecede, brojevi
i neki simboli.
99 Ovisno o vrsti diska koji se reproducira,
sustav može prikazati samo ograničen broj
znakova.
99 Kod MP3 datoteka koje nisu u formatu ISO
9660 Level 1 i Level 2, naziv mape i naziv
datoteke možda se neće prikazati.
Provjera informacija o audio
reprodukciji diska
(Samo DVD VIDEO i videodatoteke)
Kad pritisnete tipku AUDIO više puta
tijekom reprodukcije, na TV zaslonu se
prikazuje format audiosignala.
Kod reprodukcije DVD VIDEO:
Primjerice, u Dolby Digital formatu, na
DVD VIDEO može biti snimljeno više
signala, od mono do 5.1-kanalnog zvuka.
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk:
2 surround komponente
2 prednje komponente +
1 središnja komponenta
1 komponenta za LFE
(Low Frequency Effect niskofrekventni efekt)
Provjera datuma JPEG slikovnih
datoteka
Ako je u JPEG slikovne datoteke snimljen
“Exif ”* tag, možete provjeriti datum
u kontrolnom izborniku pritiskom na
DISPLAY tijekom reprodukcije.
Spajanje dodatnih
komponenata
Kako biste proširili svoj sustav, možete
spojiti dodatne komponente. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
Prednja strana uređaja
Datum
** “Exchangeable Image File Format” je format
slike za digitalne fotoaparate kojeg je ustanovilo Japansko udruženje industrije za elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA).
Prikaz datuma ovisi o regiji.
Stražnja strana uređaja
Nastavlja se 
Ostali postupci
Napomena
93
AAUDIO IN priključnica
Spajanje izlazne audiopriključnice
komponente (prijenosnog audiouređaja i sl.).
BCOMPONENT VIDEO OUT
priključnice
Spajanje na komponentne ulazne
videopriključnice TV-a ili projektora.
Detalje potražite u “Spajanje TV
prijemnika” (str. 25, 29).
CHDMI OUT priključnica
Spajanje na HDMI ulaznu priključnicu
TV-a ili projektora.
Detalje potražite u “Spajanje TV
prijemnika” (str. 25, 26).
DVIDEO OUT priključnica
Spajanje na ulaznu videopriključnicu
TV-a ili projektora.
Detalje potražite u “Spajanje TV
prijemnika” (str. 25, 31).
ETV/VIDEO AUDIO IN priključnice
Spajanje na izlazne audiopriključnice
TV-a, projektora ili videa.
(Ako želite upotrebljavati značajke
“Theater Mode” i “System Audio
Control” funkcije BRAVIA Sync,
spojite TV.)
94
FDIGITAL OUT OPTICAL
priključnica
Spajanje digitalne optičke izlazne
priključnice vanjske digitalne komponente (kao što je pojačalo). Ako
spojite pojačalo s Dolby Digital ili
DTS dekoderom, možete uživati u
5.1-kanalnom zvuku.
Napomene
99 Zvuk se reproducira samo ako je funkcija
sustava podešena na “DVD” ili “USB”.
99 Ako pritisnete AUDIO ili spojite ili
odspojite slušalice, zvuk se prekida na
trenutak.
GSUBWOOFER OUT priključnica
(samo CMT-DH70SWR)
Spajanje ulazne audiopriključnice
priloženog subwoofera.
Napomena
Efekt može biti manje izražen ili se mogu
pojaviti smetnje, ovisno o vrsti glazbe koja
se reproducira.
Promjena ulazne razine zvuka
iz spojenih komponenata
Možete smanjiti ulaznu razinu audiosignala
iz priključnica TV/VIDEO AUDIO IN
ako je zvuk izobličen.
1 Pritisnite / za uključivanje
sustava.
2 Pritisnite DVD/USB MENU.
Prikazuju se tekuće postavke. (Standardna postavka je podcrtana.)
99ATT OFF: Normalna izlazna razina
audiosignala (prigušenje isključeno)
99ATT ON: Razina audiosignala je
smanjena (prigušenje uključeno).
3 Za promjenu postavke, ponovno
1 Spojite digitalni optički kabel.
Pogledajte “Spajanje dodatnih komponenata” (str. 97).
2 Spojite zvučnike (nisu priloženi)
na dodatno pojačalo s dekoderom.
Kako rasporediti zvučnike, pogledajte upute za uporabu isporučene uz
spojeno pojačalo.
3 Pokrenite reprodukciju višekanalnog izvora, kao što je DVD
VIDEO.
4 Odaberite željenu audio funkciju.
Pogledajte “Promjena jezika/zvuka”
(str. 38).
Ostali postupci
pritisnite DVD/USB MENU dok se
prikazuje “ATT OFF” ili “ATT ON”.
Uživanje u višekanalnom zvuku
iz dodatnog pojačala
95
Općenito
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako naiđete na probleme pri uporabi
sustava, učinite sljedeće:
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli
zvučnika pravilno i čvrsto spojeni.
2 Potražite problem u nastavku i
poduzmite navedene mjere.
Ako pomoću ovih provjera ne možete
ustanoviti uzrok problema, obratite se
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Ako treperi indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i
provjerite sljedeće.
99Koristite li isključivo isporučene
zvučnike?
99Blokira li nešto ventilacijske otvore
na stražnjoj strani sustava?
Nakon što indikator STANDBY
prestane treperiti, ponovno spojite
mrežni kabel i uključite sustav. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
96
Na pokazivaču se prikazuje “– –:– –”.
99Došlo je do prekida napajanja. Ponovno
podesite sat (str. 32) i timer (str. 90).
Sustav se ne uključuje.
99Je li mrežni kabel priključen?
Postavke sata ili timera su poništene.
99Mrežni kabel je odspojen ili je došlo do
prekida napajanja. Ponovite “Podešavanje
sata” (str. 32). Ako ste bili podesili timer,
ponovite “Uporaba timera” (str. 90).
Ne čuje se zvuk.
99Pritisnite VOLUME + više puta.
99Spojene su slušalice u priključnice
PHONES.
99Provjerite spajanje zvučnika (str. 22).
99Tijekom rada timera za snimanje ne
čuje se zvuk.
99Sustav se nalazi u stanju pauze, usporene reprodukcije ili pretraživanja.
Pritisnite  (ili  na uređaju) za
pokretanje reprodukcije.
99Ne čuje se zvuk kod prijenosa glazbe na
USB uređaj.
Čuje se jako brujanje ili šum.
99TV ili videorekorder nalaze se preblizu
uređaja. Odmaknite uređaj od TV-a ili
videorekordera.
99Odmaknite uređaj od izvora smetnji.
99Spojite uređaj u neku drugu zidnu
utičnicu.
99Ugradite filtar protiv smetnji (opcija)
na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
99Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i uređaja.
99Približite daljinski upravljač uređaju.
99Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na uređaju.
99Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
99Odmaknite uređaj od fluorescentnog
svjetla.
Timer ne radi.
99Provjerite postavku timera i podesite
točno vrijeme (str. 90).
99Isključite sleep timer.
Boje na TV zaslonu nisu prikazane
pravilno.
99Isključite TV prijemnik i zatim ga
ponovno uključite nakon 15 do 30
minuta. Ako su boje i dalje neispravno
prikazane, odmaknite zvučnike od TV
prijemnika.
Dodatne informacije
Nastavlja se 
97
Zvučnici
Reprodukcija diska
Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili
je glasnoća lijevog i desnog zvučnika
neuravnotežena.
99Postavite zvučnike što je simetričnije
moguće.
99Provjerite jesu li zvučnici čvrsto i
pravilno spojeni.
99Izvor koji se reproducira je mono.
Disk se ne može izvaditi.
99Disk se ne može izvaditi tijekom CD
Synchro snimanja. Pritisnite  za
prekid presnimavanja i zatim pritisnite
 na uređaju za vađenje diska.
99Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
Zvuk iz subwoofera se ne čuje (samo
CMT-DH70SWR).
99Podesite glasnoću subwoofera na odgovarajuću razinu (str. 23).
99Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto
i pravilno.
98
Reprodukcija ne započinje.
99Provjerite je li umetnut disk.
99Obrišite disk (str. 117, 118).
99Ponovno uložite disk.
99Uložite disk kojeg sustav može reproducirati (str. 8).
99Uložite disk tako da je naljepnica okrenuta prema gore.
99Izvadite disk i obrišite vlagu s diska te
ostavite sustav uključenim nekoliko sati
dok vlaga ne ispari.
99Pritisnite  (ili  na uređaju) za
pokretanje reprodukcije.
99Regionalni kôd na DVD VIDEO disku
ne podudara se s regionalnim kodom
sustava.
Zvuk preskače.
99Obrišite disk (str. 117, 118).
99Ponovno uložite disk.
99Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr. na stabilan stalak).
99Odmaknite zvučnike od uređaja ili ih
stavite na zasebne stalke. Kad slušate
zapis ili datoteku s basovima uz visoku
glasnoću, vibracije zvučnika mogu
uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne započinje od prvog
zapisa.
99Odabrana je funkcija Program Play,
Shuffle Play ili Repeat Play.
99Odabran je nastavak reprodukcije –
Resume. Dvaput pritisnite . Zatim
pritisnite  (ili  na uređaju) za
pokretanje reprodukcije (str. 36).
99Na TV zaslonu se automatski pojavi
izbornik naslova, DVD VIDEO ili PBC
izbornik.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje
reprodukcije, reprodukcija slučajnim
redoslijedom ili programirana reprodukcija.
99Ovisno o disku, neke od gore navedenih
funkcija možda neće biti dostupne.
Pogledajte upute za uporabu priložene
uz disk.
DATA CD/DVD (MP3 datoteka/JPEG
slikovna datoteka/videodatoteka) ne
mogu se reproducirati.
99DATA CD nije snimljen u formatu koji
odgovara ISO 9660 Level 9660 Level 1,
Level 2 ili Joliet (prošireni format).
99DATA DVD nije snimljen u formatu
koji odgovara standardu UDF (Universal Disk Format).
99MP3 datoteka nema ekstenziju “.mp3”.
99Podaci nisu pohranjeni u željenom
formatu.
Nastavlja se 
Dodatne informacije
Reprodukcija započinje automatski.
99DVD VIDEO sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
99Neki diskovi mogu sadržavati signal
automatske pauze. Tijekom reprodukcije
takvog diska sustav zaustavlja reprodukciju
kad prepozna takav signal.
99
99Audiodatoteka nije pohranjena u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formatu.
99Sustav može reproducirati samo do
osam razina hijerarhije.
99Disk sadrži više od 200 mapa.
99Mapa sadrži više od 150 datoteka.
99JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju “.jpg” ili “.jpeg”.
99JPEG slika je veća od 3072 (širina) 
2048 (visina) u normalnom prikazu ili
s više od 2 000 000 točaka u progresivnom JPEG prikazu, koji se uglavnom
koristi na internetu.
99JPEG slikovne datoteke visokim
omjerom širine i visine se ne mogu
reproducirati.
99MPEG4 videodatoteka nema ekstenziju
“.mp4” ili “.m4v”.
99DivX videodatoteka nema ekstenziju
“.avi” ili “.divx”.
99Videodatoteka ima razlučivost veću od
720 (širina)  576 (visina).
99Ako ne možete promijeniti postavku za
“MEDIA”, ponovno uložite disk ili isključite sustav te ga ponovno uključite.
100
MP3 datotekama treba više vremena
za početak reprodukcije od ostalih.
99Nakon što sustav očita sve MP3
datoteke na disku, za reprodukciju
možda treba više vremena nego inače u
sljedećim slučajevima:
ïïbroj mapa ili MP3 datoteka na disku
je vrlo velik.
ïïstruktura datoteka je vrlo složena.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD/
DVD diska, na pokazivaču se prikazuje
“Data error”.
99MP3 datoteka/JPEG slikovna datoteka
koju želite reproducirati je oštećena.
99Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3
datoteke.
99Format JPEG slikovne datoteke nije
usklađen s DCF standardom.
99JPEG slikovna datoteka ima ekstenziju
“.jpg” ili “.jpeg”, ali nije u JPEG formatu
99DivX videodatoteka ima ekstenziju
“.avi” ili “.divx”, ali nije u DivX formatu.
99DivX videodatoteka ne odgovara DivX
Certified profilu.
99MPEG4 videodatoteka ima ekstenziju “.mp4” ili “.m4v”, ali nije u MP4
formatu.
Naslov diska, CD-TEXT i DVD-TEXT ne
prikazuju se pravilno.
99Disk nije snimljen u formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1, Level 2 ili
Joliet (prošireni format) standardima.
99Sustav može prikazati sljedeće znakove:
ïïVelika slova (A do Z)
ïïZnamenke (0 do 9)
ïïSimboli (< > * +, ? / [ ] \ _)
Ostali znakovi prikazuju se kao “_”.
Pri reprodukciji Dolby Digital ili MPEG
zvučnih zapisa, teško se može čuti
surround efekt.
99Provjerite povezivanje zvučnika (str. 22).
99Ovisno o DVD VIDEO disku, izlazni
signal možda neće biti u cijelosti
5.1-kanalni. Može biti mono ili stereo
čak i ako je zvučni zapis snimljen u
Dolby Digital ili MPEG audioformatu.
Pri reprodukciji DVD VIDEO, VIDEO
CD, AUDIO CD ili MP3 datoteke ili
videodatoteke, gubi se stereo efekt.
99Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući način.
99Provjerite povezivanje zvučnika (str. 22).
USB uređaj
Ne možete pokrenuti prijenos ili
snimanje na USB uređaj.
99Možda je došlo do sljedećih problema.
ïïMemorija USB uređaja je puna.
ïïBroj audio datoteka i mapa na USB
uređaju prešao je gornju granicu.
ïïUSB uređaj je zaštićen od snimanja.
Dodatne informacije
Nastavlja se 
101
Prijenos ili snimanje se prekida prije
završetka.
99Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Informacije o kompatibilnim
USB uređajima možete pročitati na
internetu (str. 69).
99USB uređaj nije pravilno formatiran.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz USB uređaj kako formatirati uređaj.
99Isključite sustav i odspojite USB uređaj.
Ako USB uređaj ima prekidač napajanja, isključite i ponovno uključite USB
uređaj nakon odspajanja od sustava.
Zatim ponovite prijenos.
99Ako se postupci prijenosa, snimanja
i brisanja ponavljanju mnogo puta,
struktura datoteka u USB uređaju
postaje fragmentirana. Pogledajte upute
za uporabu isporučene uz USB uređaj
kako riješiti ovaj problem. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
102
Prijenos ili snimanje uzrokuju pogrešku.
99Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Informacije o kompatibilnim
USB uređajima možete pročitati na
internetu (str. 69).
99Isključite sustav i odspojite USB uređaj.
Ako USB uređaj ima prekidač napajanja, isključite i ponovno uključite USB
uređaj nakon odspajanja od sustava.
Zatim ponovite prijenos.
99USB uređaj se odspojio ili je došlo do
prekida napajanja tijekom prijenosa.
Obrišite djelomično prenesenu datoteku ili djelomično snimljenu datoteku i
ponovite prijenos ili snimanje. Ako to
ne riješi problem, možda je USB uređaj
pokvaren. Pogledajte upute za uporabu
isporučene uz USB uređaj kako riješiti
ovaj problem. Ako se problem nastavi,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
MP3 datoteke ili mape na USB uređaju
ne mogu se obrisati.
99Provjerite je li USB uređaj zaštićen od
snimanja.
99USB uređaj se odspojio ili je došlo do
prekida napajanja tijekom brisanja.
Obrišite djelomično obrisanu datoteku.
Ako to ne riješi problem, možda je
USB uređaj pokvaren. Pogledajte upute
za uporabu isporučene uz USB uređaj
kako riješiti ovaj problem. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Ne čuje se zvuk.
99USB uređaj nije pravilno spojen. Isključite
sustav i ponovno spojite USB uređaj
te zatim uključite sustav i provjerite
prikazuje li se na pokazivaču “USB
MEMORY”.
Zvuk sadrži šumove, preskače ili je
izobličen.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB
uređaj.
99Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je
zvuk izobličen. Do smetnji je možda
došlo tijekom prijenosa ili snimanja.
Obrišite datoteku i pokušajte je prebaciti
ili snimiti ponovno.
99Brzina (bit rate) kod kodiranja audiodatoteka je bila mala. U USB uređaj
prebacite datoteke kodirane uz veću
brzinu (bit rate).
Nastavlja se 
Dodatne informacije
Upotrebljavate li podržani USB
uređaj?
99Ako spojite USB uređaj koji nije podržan,
mogu se pojaviti sljedeći problemi.
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima možete pročitati na internetu
(str. 69).
ïïUSB uređaj se ne prepoznaje.
ïïNa sustavu se ne prikazuju nazivi
datoteka ili mapa.
ïïReprodukcija nije moguća.
ïïZvuk preskače.
ïïČuje se šum.
ïïČuje se izobličen zvuk.
ïïPrijenos ili snimanje se prekida prije
završetka.
Prikazuje se “Over” i “Current”
naizmjenično.
99Sustav je detektirao problem s razinom
električne struje iz  (USB) priključnice.
Isključite sustav i odspojite USB uređaj
iz priključnice  (USB). Provjerite
postoji li problem s USB uređajem. Ako
se navedeni problem nastavi, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
103
USB uređaj se ne može spojiti u
priključnicu  (USB).
99 USB uređaj je spojen u pogrešnom smjeru.
Spojite USB uređaj u pravilnom smjeru.
Dulje vrijeme se prikazuje “Reading”
ili treba puno vremena za pokretanje
reprodukcije.
99Postupak očitavanja može potrajati
dulje u sljedećim slučajevima.
ïïNa USB uređaju nalazi se prevelik
broj mapa ili datoteka.
ïïStruktura datoteka je vrlo složena.
ïïKapacitet memorije jako velik.
ïïDatoteka vrlo velika.
ïïMemorija uređaja je fragmentirana.
Savjetujemo sljedeće smjernice za
uporabu.
ïïUkupan broj mapa na USB uređaju:
200 ili manje
ïïUkupno datoteka po mapi: 150 ili
manje
Nepravilan prikaz
99Vratite glazbene podatke natrag na USB
uređaj jer su podaci na USB uređaju
možda oštećeni.
99Sustav može prikazati sljedeće znakove:
ïïVelika slova (A do Z)
ïïZnamenke (0 do 9)
ïïSimboli (< > * +, ? / [ ] \ _)
Ostali znakovi prikazuju se kao “_”.
104
USB uređaj se ne prepoznaje.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB
uređaj te ponovno uključite sustav.
99Informacije o kompatibilnim USB
uređajima možete pročitati na internetu
(str. 69).
99USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte
upute za uporabu isporučene uz USB
uređaj kako riješiti ovaj problem. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Na pokazivaču se prikazuje “Data
Error” tijekom reprodukcije s USB
uređaja.
99Audiodatoteka/videodatoteka/JPEG
slikovna datoteka koju želite reproducirati je oštećena.
99Format JPEG slikovne datoteke nije
usklađen s DCF standardom.
99JPEG slikovna datoteka ima ekstenziju
“.jpg” ili “.jpeg”, ali nije u JPEG formatu
Reprodukcija ne započinje.
99Isključite sustav i ponovno spojite USB
uređaj te ponovno uključite sustav.
99Informacije o kompatibilnim USB
uređajima možete pročitati na internetu
(str. 69).
99Pritisnite  (ili  na uređaju) za
pokretanje reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog
zapisa.
99Način reprodukcije podesite na normalnu reprodukciju.
** Ovaj sustav podržava FAT12, FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji možda neće podržavati
sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte
upute za uporabu USB uređaja ili se obratite
njegovom proizvođaču.
Nastavlja se 
Dodatne informacije
Datoteke se ne mogu reproducirati.
99MP3 datoteka nema ekstenziju “.mp3”.
99WMA datoteka nema ekstenziju “.wma”.
99AAC datoteka nema ekstenziju “.m4a”.
99MPEG4 datoteka nema ekstenziju
“.mp4”.
99DivX videodatoteka nema ekstenziju
“.avi” ili “.divx”.
99Audiodatoteka nije snimljena u MP3/
WMA/AAC formatu.
99Videodatoteka nije snimljena u MP4/
DivX formatu.
99JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju “.jpg” ili “.jpeg”.
99JPEG slika je veća od 3072 (širina) 
2048 (visina) u normalnom prikazu ili
s više od 2 000 000 točaka u progresivnom JPEG prikazu, koji se uglavnom
koristi na internetu.
99JPEG slikovne datoteke visokim omjerom
širine i visine se ne mogu reproducirati.
99Provjerite postavke za “MEDIA” (str.
78, 128).
99Sustav ne podržava USB uređaje formatirane sa sustavom datoteka koji nije
FAT12, FAT16 ili FAT32.*
99MP3 datoteka nije pohranjena u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formatu.
99WMA datoteke koje su u WMA DRM/
WMA Lossless/WMA PRO formatu se
ne mogu reproducirati.
99AAC datoteke koje su u formatu za
zaštitu od kopiranja AAC ili AAC
Lossless, ne mogu se reproducirati.
99AAC datoteke kodirane uz frekvenciju
uzorkovanja od 96 kHz ne mogu se
reproducirati.
99Ako koristite particionirani USB uređaj,
mogu se reproducirati samo audiodatoteke s prve particije.
99Sustav može reproducirati samo do
osam razina hijerarhije.
99Broj mapa je premašio 200.
99Broj datoteka je premašio 150.
99Kriptirane datoteke ili datoteke zaštićene
zaporkom ne mogu se reproducirati.
105
Slika
Nema slike.
99Provjerite je li kabel sustava čvrsto
spojen.
99Videokabel je oštećen. Zamijenite ga
novim.
99Provjerite je li uređaj pravilno spojen
na TV i pravilno podešen (str. 25, 26,
29, 31).
99Provjerite je li TV uključen i rukuje li se
njime pravilno.
99Odaberite ulaz videosignala na TV-u
tako da možete vidjeti sliku iz ovog
sustava.
99 Podesite “PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT)” na “OFF” ako spajate TV na
COMPONENT VIDEO OUT priključnice i TV ne može primati progresivni
signal.
99Podesili ste progresivni format, ali
vaš TV ne može primati signal u
progresivnom formatu. U tom slučaju,
spojite VIDEO OUT priključnicu na
TV i podesite interlace format (str. 29,
30, 31).
106
99Čak i ako je TV kompatibilan s progresivnim formatom signala (525p/625p),
to može utjecati na sliku kad podesite
progresivni format na uređaju. U tom
slučaju, podesite interlace format (standardna postavka) (str. 30).
Pojavljuju se smetnje u slici.
99Obrišite disk (str. 117, 118).
99Ako videosignal iz sustava prolazi kroz
videorekorder do TV-a, na kvalitetu
slike može utjecati signal zaštite od
kopiranja koji se primjenjuje kod nekih
DVD VIDEO programa.
99Kad spojite TV na COMPONENT
VIDEO OUT priključnice i reproducirate softver temeljen na videu u
progresivnom formatu, neki dijelovi
slike mogu djelovati neprirodno zbog
procesa konverzije.
Format slike na TV zaslonu ne može
se promijeniti iako se može podesiti
“TV TYPE” u “VIDEO SETUP” izbornika
za podešavanje kod reprodukcije wide
slike.
99Format slike je fiksno podešen na DVD
VIDEO disku.
99Ovisno o TV prijemniku, format slike
se ne može promijeniti.
Nije moguća promjena jezika titlova.
99DVD VIDEO koji se reproducira ne
sadrži titlove na više jezika.
99Na DVD VIDEO disku je onemogućena promjena jezika titla.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju poruke
na željenom jeziku.
9 9U izborniku Setup, pod opcijom
“LANGUAGE SETUP” kod funkcije
“OSD” odaberite jezik prikaza poruka
na TV zaslonu (str. 60).
Nije moguća promjena kuta kamere.
99DVD VIDEO koji se reproducira ne
sadrži scene snimljene iz više kutova.
99Na DVD VIDEO disku je onemogućena promjena kuta kamere.
Nije moguće isključiti titlove.
99Na DVD VIDEO disku je onemogućeno isključenje titlova.
Jezik dijaloga na disku se ne može
promijeniti.
99DVD VIDEO koji se reproducira ne
sadrži zapise na više jezika.
99Na DVD VIDEO disku je onemogućena
promjena jezika dijaloga.
Dodatne informacije
Nastavlja se 
107
Tuner
Čuje se jako brujanje ili šum. (Na
pokazivaču treperi “TUNED” ili
“STEREO”.)
99Podesite frekvencijsko područje i
frekvenciju (str. 67).
99Pravilno spojite antenu (str. 22).
99Pronađite mjesto i položaj antena koji
omogućuju dobar prijem te postavite
antenu. Ako ne možete postići dobar
prijem, preporučuje se spajanje dodatne
vanjske antene.
99Priložena žičana FM antena prima
signal cijelom svojom duljinom pa je
zato potpuno razvucite.
99Držite antene dalje od kabela zvučnika
i mrežnog kabela kako biste izbjegli
pojavu šumova.
99Pokušajte isključite obližnje električne
uređaje.
108
Stereo FM program ne čuje se kao
stereo.
99Više puta pritisnite FM MODE dok s
pokazivača ne nestane “MONO”.
Dodatne komponente
Ne čuje se zvuk.
99 Pogledajte pod Općenito, “Ne čuje se zvuk”
(str. 100) i provjerite stanje sustava.
99Pravilno spojite komponentu (str. 22, 26,
97) i provjerite:
ïïjesu li kabeli pravilno spojeni.
ïïjesu li krajevi kabela umetnuti dokraja.
99Uključite spojenu komponentu.
99Pogledajte upute za uporabu spojene
komponente i pokrenite reprodukciju.
Ako sustav ne radi pravilno i nakon
što ste poduzeli navedene mjere
ili su se pojavili problemi koji nisu
ovdje opisani, resetirajte sustav
na sljedeći način:
Za resetiranje uređaja na tvorničke postavke upotrijebite tipke na uređaju.
1 Odspojite kabel napajanja.
2 Ponovno priključite kabel napajanja.
3 Pritisnite / za uključivanje sustava.
4 Istovremeno pritisnite / i  + i
zadržite dulje od tri sekunde.
Na pokazivaču se prikazuje “RESET”.
Sustav se vraća na tvorničke postavke,
osim postavki u “SETUP”. Ponovno
podesite postavke, kao što su radijske
postaje, sat i timer.
Dodatne informacije
Nastavlja se 
109
Za vraćanje “SETUP” postavki u
prvobitno stanje*, izvršite
resetiranje na sljedeći način:
1 Pritisnite  DISPLAY dok je repro-
dukcija zaustavljena.
Na TV zaslonu se prikazuje kontrolni
izbornik.
2 Pritisnite  ili  više puta za odabir
ENTER.
(SETUP) i zatim pritisnite
Funkcija automatske dijagnostike
(Kad se na pokazivaču pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija automatske
dijagnostike kako bi spriječila neispravan
rad uređaja, na TV zaslonu ili pokazivaču
će se prikazati 5 znakova servisnog broja
(primjerice, C 13 50), odnosno, kombinacija slova i četiriju brojeva. U tom slučaju
provjerite sljedeću tablicu.
3 Pritisnite  ili  više puta za odabir
Prva tri znaka Uzrok i postupak otservisnog
klanjanja problema
broja
4 Pritisnite  ili  više puta za odabir
C 13
“CUSTOM” i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik Setup.
“SYSTEM SETUP” i zatim pritisnite
ENTER.
Disk je u formatu koji
sustav ne može reproducirati.
5 Pritisnite  ili  više puta za odabir
“RESET” i zatim pritisnite ENTER.
6 Pritisnite  ili  više puta za odabir
“YES” i zatim pritisnite ENTER.
Potrebno je nekoliko sekundi za
postupak. Nemojte pritiskivati /
tijekom resetiranja sustava.
** Osim postavki “PARENTAL CONTROL”
110
Disk je zaprljan.
99Očistite disk mekom
krpom (str. 117, 118).
C 31
Disk nije uložen
pravilno.
99Ponovno uključite
sustav te pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Aktivirala se funkcija
automatske dijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad uređaja.
99Obratite se Sony
prodavaču ili ovlaštenom Sony servisu
i navedite 5 znakova
servisnog broja.
Primjer: E 61 10
Kod prikaza broja verzije na TV
zaslonu
Kad uključite sustav, na zaslonu se može
prikazati broj verzije [VER.X.XX] (X je
broj). Iako to ne predstavlja kvar i služi
samo za servisne svrhe, neće biti moguće
normalno upotrebljavati sustav. Isključite
sustav te ga ponovno uključite kako biste
ga mogli koristiti.
Poruke
Tijekom rada može se prikazati ili treptati
neka od sljedećih poruka.
Cannot Play
99Uložen je disk koji se ne može reproducirati.
99Uložen je DVD VIDEO disk s regionalnim kodom koji nije podržan.
Data Error
Pokušali ste reproducirati datoteku iz USB
uređaja koja se ne može reproducirati.
Nastavlja se 
Dodatne informacije
Data Error (kod DATA CD/DVD
diskova)
99MP3 datoteka, JPEG slikovna datoteka
ili videodatoteka koju želite reproducirati je oštećena.
99MP3 datoteka nije pohranjena u
MPEG1 Audio Layer 3 formatu.
99Format JPEG slikovne datoteke nije
usklađen s DCF formatom.
99MP3 datoteka ima ekstenziju “.mp3”, ali
nije u MP3 formatu.
99JPEG slikovna datoteka ima ekstenziju
“.jpg” ili “.jpeg”, ali nije u JPEG formatu.
99DivX videodatoteka ne odgovara DivX
Certified profilu.
99DivX videodatoteka ima ekstenziju “.avi”
ili “.divx”, ali nije u DivX formatu.
99MPEG4 videodatoteka ima ekstenziju
“.mp4” ili “.m4v”, ali nije u MP4 formatu.
111
Device Error
USB uređaj nije prepoznat ili je spojen
nepoznati uređaj.
No Image
Spojeni USB uređaj ili umetnuti DATA
CD/DVD ne sadrži slikovne datoteke.
Device Full
Memorija USB uređaja je puna.
Not In Use
Pritisnuli ste tipku čija uporaba nije dozvoljena ili moguća u tom trenutku.
Delete Error
Brisanje audiodatoteka ili mapa na USB
uređaju nije uspjelo.
Fatal Error
USB uređaj je odspojen za vrijeme prijenosa podataka na njega.
Folder Full
Broj mapa na USB uređaju je dosegao
maksimum.
INVALID
Pritisnuli ste neodgovarajuću tipku.
JPEG
Mod reprodukcije je “PHOTO” i reproduciraju se JPEG slikovne datoteke.
No Audio
Spojeni USB uređaj ili umetnuti DATA
CD/DVD ne sadrži audiodatoteke.
No Device
Nije spojen USB uređaj.
No Disc
Nema diska.
112
Not Supported
99Spojen je nepodržan USB uređaj.
99USB uređaj je spojen na sustav preko
huba.
Over Current
Prepoznato je povišenje struje iz priključnice  (USB).
Please Wait
99Sustav izvodi inicijalizaciju.
99Sustav se priprema za uporabu USB
uređaja.
Protected
USB uređaj je zaštićen od snimanja.
Push STOP
Pritisnuli ste tipke čija uporaba je moguća
samo ako je reprodukcija zaustavljena.
Reading
99Sustav očitava podatke s diska. Neke
tipke nisu dostupne.
99Sustav prepoznaje USB uređaj.
Rec Error
Presnimavanje nije započelo, prekinulo se
usred postupka ili nije završeno na neki
drugi način.
TIME NG!
Vrijeme uključivanja i isključivanja timera za reprodukciju ili snimanje je isto.
Track Full
Broj audiodatoteka na USB uređaju je
dosegao maksimum.
Mjere opreza
Napomene o diskovima
99 Disk obrišite krpicom za čišćenje ravnim
potezima od sredine prema rubu prije
reprodukcije.
99 Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala
(npr. benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje
ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
99 Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih
u automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
Dodatne informacije
Regionalni kôd DVD VIDEO diskova
koji se mogu reproducirati na ovom
sustavu
Na stražnjoj strani sustava otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo DVD VIDEO diskove označene
istim regionalnim kodom. Sustav može
reproducirati i DVD VIDEO diskove
označene s .
Pokušate li reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi
poruka “Playback prohibited by area
limitations” (odnosno, reprodukcija ovog
diska je zabranjena regionalnim ograničenjima). Ovisno o DVD VIDEO disku,
regionalni kôd možda neće biti označen
čak i ako je reprodukcija tih DVD
VIDEO diskova zabranjena prostornim
ograničenjima.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje
DVD materijal na jednoj strani i digitalni
audio materijal na drugoj. Međutim, s
obzirom da strana s audio materijalom ne
odgovara Compact Disc (CD) standardu,
ne može se jamčiti reprodukcija na ovom
uređaju.
Nastavlja se 
113
Napomene o CD-R/-RW i DVD-R/RW/+R/+RW diskovima
99 Nije moguća reprodukcija diskova snimljenih
u Packet Write formatu.
99 Ako je prva sesija snimljena u AUDIO CD ili
VIDEO CD formatu, reproducirat će se samo
prva sesija.
99 Sustav će prepoznati Multi Session disk kao
AUDIO CD ako se na disku nalazi sesija
snimljena u AUDIO CD formatu. Međutim,
sustav će reproducirati disk samo ako je prva
sesija u AUDIO CD formatu.
99 Ovaj sustav može reproducirati Multi Session
diskove kod koji su MP3 datoteke, JPEG slikovne datoteke ili videodatoteke snimljene u
prvoj sesiji. Također je moguća reprodukcija
naknadno snimljenih MP3 datoteka, JPEG
slikovnih datoteka ili videodatoteka.
99 Kod DATA CD ili DATA DVD, sustav će
reproducirati samo videodatoteke, čak i ako
disk također sadrži MP3 datoteke ili JPEG
slikovne datoteke.
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO
i VIDEO CD diskova
Napomena o sadržaju koji je zaštićen
autorskim pravom
99 U nekim slučajevima se CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovi ne mogu se
reproducirati na ovom sustavu zbog kvalitete
snimke ili fizičkog stanja diska, ili zbog
značajki uređaja za snimanje i sastavljačkog
softvera. Disk se neće reproducirati ako nije
pravilno finaliziran. Za dodatne informacije,
pogledajte upute za uporabu isporučene uz
uređaj za snimanje.
99 Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije
možda neće raditi kod nekih DVD+R/+RW
diskova, čak i ako su bili pravilno finalizirani.
U tom slučaju, koristite normalnu reprodukciju za gledanje diska.
Neke funkcije reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova mogu biti podešene od
strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj
reproducira DVD VIDEO i VIDEO CD diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije
možda neće biti dostupne. Također pogledajte
upute isporučene uz DVD VIDEO ili VIDEO
CD diskove.
Glazbeni diskovi kodirani za zaštitu
autorskih prava
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju
diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD)
standardu. U posljednje vrijeme neke izdavačke
kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte
na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reproducirati na
ovom uređaju.
114
Napomene o Multi Session disku
Snimljena glazba namijenjena je samo za osobnu
uporabu. Za uporabu glazbe izvan ovog ograničenja potrebna je dozvola vlasnika autorskih
prava.
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/leća
Nemojte koristiti komercijalno nabavljiva sredstva za čišćenje diska ili diska i leće (tekućine ili
raspršivače). To može uzrokovati kvar uređaja.
Sigurnost
99 U potpunosti odspojite mrežni kabel iz zidne
utičnice ukoliko nećete koristiti sustav duži
vremenski period. Prilikom odspajanja uređaja,
uvijek uhvatite za utikač. Nikad ne vucite sam
kabel.
99 Ako u unutrašnjost sustava upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O postavljanju
99 Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj
ili na mjesta koja su jako topla ili hladna,
prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena
vibracijama i izravnom sunčevom svjetlu.
99 Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili
zvučnika na posebno obrađenu površinu (poliranu, nauljenu, premazanu voskom), mogu
nastati mrlje ili može izblijedjeti boja.
99 Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo
mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na
leći DVD uređaja može se kondenzirati vlaga
i uzrokovati smetnje u radu. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav uključenim
oko sat vremena dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
99 Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije
kvar.
99 Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili stalno na visokoj glasnoći jer se kućište
može zagrijati.
99 Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Ako se na obližnjem TV prijemniku
pojave nepravilnosti boje
Magnetski oklopljeni zvučnici mogu se postaviti u blizini TV prijemnika. Međutim, ovisno o
vrsti TV prijemnika, ipak može doći do pojave
nepravilnosti boja. U tom slučaju isključite TV
prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno
uključite. Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite od TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako ostavite prikaz zadržane slike
ili izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika
tijekom dužeg vremenskog perioda, to može
prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona.
Posebno su osjetljivi projekcijski TV
prijemnici.
Čišćenje kućišta
Za čišćenje sustava koristite meku krpu, lagano
navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje.
Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva
ili otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
Dodatne informacije
115
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
CMT-DH70SWR
DIN izlazna snaga (nazivna)
45 + 45 W (5,5 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna)
60 + 60 W (5,5 ohma pri 1 kHz, 10%
THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):
60 + 60 W (5,5 ohma pri 1 kHz, 10%
THD)
CMT-DH50R
DIN izlazna snaga (nazivna)
60 + 60 W (4 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga
(referentna)
80 + 80 W (4 ohma pri 1 kHz, 10%
THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):
80 + 80 W (4 ohma pri 1 kHz, 10%
THD)
116
Ulazi
TV/VIDEO AUDIO IN (phono priključnica):
napon 450 mV/250 mV, impedancija
47 kiloohma
AUDIO IN (stereo mini priključak):
napon 700 mV, impedancija 47 kiloohma
MIC (minipriključnica):
osjetljivost 0,8 mV, impedancija 10
kiloohma
Izlazi
VIDEO OUT (phono priključnica):
maks. izlazna razina 1 Vp-p, nebalansirano, negativna sinkronizacija,
impedancija tereta 75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/PR/CR: 0,7
Vp-p, 75 ohma
HDMI OUT: Tip A (19-pinski)
DIGITAL OUT OPTICAL (četvrtasta optička
priključnica, na stražnjoj strani):
Valna duljina 660 nm
PHONES (stereo mini priključak):
za slušalice impedancije 8 ohma ili više
FRONT SPEAKER
CMT-DH70SWR: Upotrebljavajte isključivo priložene zvučnike SS-CDH70SWR.
CMT-DH50R: Upotrebljavajte isključivo
priložene zvučnike SS-CDH50R2.
SUBWOOFER (samo CMT-DH70SWR):
Upotrebljavajte isključivo priloženi
subwoofer SS-WDH70SWR.
USB uređaj
Podržane brzine (bit rate)
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps
WMA: 48 – 192 kbps
AAC: 48 – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
 (USB) priključnica:
Maksimalna struja:
500 mA
Reprodukcija diska
Sustav:
Kompaktan disk i digitalni audio
sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od 1000 µW
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodini tuner
FM tuner
Raspon ugađanja:
87,5 – 108,0 MHz (korak 50 kHz)
Antena:
FM žičana antena
Antenske priključnice:
75 ohma, asimetrično
Međufrekvencija:
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja:
531 – 1602 kHz (korak 9 kHz)
Antena:
AM okvirna antena
Antenske priključnice:
Priključnica za vanjsku antenu
Međufrekvencija:
450 kHz
Dodatne informacije
**Ova snaga je izmjerene na udaljenosti
od 200 mm od površine leće objektiva
optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz – 22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Format sustava boja
PAL
Nastavlja se 
117
Zvučnik
Prednji zvučnik (SS-CDH70SWR) za
CMT-DH70SWR
Sustav zvučnika:
Dvosistemski, bas-refleksni, magnetski
oklopljen
Zvučnička jedinica
Niskotonac: 80 mm, konusni
Visokotonac: 40 mm
Nazivna impedancija: 5,5 ohma
Dimenzije (š/v/d):
Približno 114  171  213 mm
Masa:
Približno 1,6 kg
Prednji zvučnik (SS-CDH50R2) za
CMT-DH50R
Sustav zvučnika:
Dvosistemski, bas-refleksni, magnetski
oklopljen
Zvučnička jedinica
SS-CDH50R2
Niskotonac: 100 mm, stožasti  2
Visokotonac: 40 mm
Nazivna impedancija: 4 ohma
Dimenzije (š/v/d):
Približno 146  295  213 mm (SSCDH50R2)
Masa:
Približno 3,2 kg (SS-CDH50R2)
118
Subwoofer (SA-WDH70SWR) za
CMT-DH70SWR
DIN izlazna snaga (nazivna):
75 W (6 ohma pri 70 Hz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna):
100 W (pri 6 ohma, 70 Hz, 10% THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):
180 W (pri 6 ohma, 70 Hz, 10% THD)
Sustav zvučnika:
Subwoofer, bas-refleksni
Zvučnička jedinica
Subwoofer: 130 mm, konusni
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d):
Približno 171  300  315,6 mm
Masa:
Približno 7,0 kg
Općenito
Podržani formati datoteka
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)
Ekstenzija datoteke: .mp3
Brzina prijenosa (bitrate): 32 kbps – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja: 32/44,1/48 kHz
DivX
Ekstenzija datoteke: .avi/.divx
Videokodek: DivX video
Brzina prijenosa (bitrate): 8 Mbps (maks.)
Brzina sličica: 30 fps
Razlučivost: 720  576
Audiokodek: MP3
MPEG4
Format datoteke: MP4 format
Ekstenzija datoteke: .mp4/.m4v
Videokodek:
MPEG4 Simple Profile
(AVC nije kompatibilan.)
Brzina prijenosa (bitrate): 4 Mbps
Brzina sličica: 30 fps
Razlučivost: 720  576
Audiokodek:
AAC-LC
(HE-AAC nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilno
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Dodatne informacije
Napajanje
Glavni uređaj
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Subwoofer (SA-WDH70SWR) za
CMT-DH70SWR:
AC 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
CMT-DH70SWR
Glavni uređaj: 50 W (0,5 W u štednom
modu)
Subwoofer: 70 W (0,5 W u štednom
modu)
CMT-DH50R: 55 W (0,5 W u štednom modu)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika)
CMT-DH70SWR:
Približno 200  171,2  210,6 mm
CMT-DH50R:
Približno 200  171,2  210,6 mm
Masa (bez zvučnika)
CMT-DH70SWR: Približno 3,0 kg
CMT-DH50R: Približno 3,0 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač (1)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
Videokabel (1)
Nožice zvučnika
(12) (CMT-DH70SWR)/
(8) (CMT-DH50R)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Kabel zvučnika (1) (CMT-DH70SWR)
99 Potrošnja u pripravnom stanju: 0,5 W
99 Halogenirani usporivači plamena nisu
korišteni u nekim tiskanim pločicama.
119
Vodič kroz kontrolni izbornik
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih informacija. Pritisnite  DISPLAY više puta za uključenje, isključivanje ili promjenu opcija
kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1  Kontrolni izbornik 2*  Kontrolni izbornik isključen 
Kontrolni izbornik 1  ...
** Kontrolni izbornik 2 prikazuje se samo kad je raspoloživ.
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 tijekom DVD VIDEO reprodukcije
Broj tekućeg naslova
Broj tekućeg poglavlja
Ukupan broj naslova
Funkcije
kontrolnog
izbornika
Odabrana funkcija
Ukupan broj poglavlja
Status reprodukcije ( reprodukcija,
 pauza,  zaustavljanje itd.)
Vrsta reproduciranog
diska
Proteklo vrijeme
reprodukcije
Tekuće podešenje
Naziv odabrane
funkcije kontrolnog
izbornika
Opcije
Poruka o postupku
Isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite tipku  DISPLAY više puta dok se kontrolni izbornik ne isključi s TV zaslona.
120
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[TITLE]/[SCENE]/[TRACK] (str. 36)
Odabir naslova, scene, zapisa ili datoteke za reprodukciju.
[CHAPTER]/[INDEX] (str. 36)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
[TRACK]1) (str. 36)
Odabir zapisa ili audiodatoteke za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 41)
Odabir redoslijeda reprodukcije između originalnog kod snimanja
ili iz playliste kreirane na disku.
[PROGRAM] (str. 46)
Zapise reproducira u željenom redoslijedu.
[SHUFFLE]1) (str. 48, 82)
Reprodukcija zapisa ili audiodatoteka slučajnim redoslijedom.
Dodatne informacije
[TIME]1) (str. 42)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje željenog dijela za početak
reprodukcije (samo DVD VIDEO/DVD-VR).
[REPEAT]1) (str. 49, 83)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/datoteka/
mapa) ili jednog naslova/poglavlja/ zapisa/mape/datoteke.
Nastavlja se 
121
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[A/V SYNC] (str. 56)
Možete podesiti vremensku razliku između slike i zvuka.
[DISC MENU] (str. 43)
Možete prikazati izbornik DVD-a.
[BROWSING]1) (str. 43)
Možete prikazati listu mapa/JPEG slikovnih datoteka.
[SETUP]1) (str. 27, 28, 30, 34, 57, 59, 114)
QUICK
Odaberite “QUICK” podešavanje za odabir željenog jezika izbornika i formata slike na TV-u.
CUSTOM
Osim “QUICK” podešavanja, možete izvršiti različita dodatna
podešavanja.
[FOLDER]1) (str. 49, 72)
Odabir mape za reprodukciju.
[FILE]1) (str. 49)
Odabir JPEG slikovne datoteke ili videodatoteke za reprodukciju.
[DATE]1) (str. 97)
Prikaz datuma snimanja digitalnim fotoaparatom.
[INTERVAL]1) (str. 55, 81)
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike na TV zaslonu.
122
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[EFFECT]1) (str. 55, 82)
Odabir efekta koji će se koristiti za prijelaze u slideshow prikazu.
[MEDIA]1) (str. 41, 50, 54, 56, 78, 128)
Odabir vrste podataka (audiodatoteke, JPEG slikovne datoteke, videodatoteke, ili audio i JPEG datoteke zajedno) koji će se
reproducirati.
[USB TRANSFER] (str. 72)
Prebacivanje glazbe s AUDIO CD ili DATA CD/DVD na USB
uređaj.
Dodatne informacije
123
Prioritetne vrste datoteka za reprodukciju
Tablica opisuje prioritet vrsta datoteka pri reprodukciji pod podešenjem za “MEDIA”.
Vrsta datoteke “MEDIA” podešenje
na disku ili USB
VIDEO
uređaju
MUSIC/
PHOTO
MUSIC
PHOTO
Disk
USB
uređaj
Disk
Disk/USB
uređaj
Disk/USB
uređaj
Videodatoteke
Videodatoteke
Videodatoteke
Videodatoteke
Videodatoteke
Samo JPEG
JPEG
slikovne datoteke slikovne
datoteke
JPEG
slikovne
datoteke
JPEG
slikovne
datoteke
JPEG
slikovne
datoteke
JPEG
slikovne
datoteke
Samo
audiodatoteke
MP3
datoteke
Audiodato- MP3
teke
datoteke
Audiodato- Audiodatoteke*
teke*
Videodatoteke
i JPEG slikovne
datoteke
Videodatoteke
Videodatoteke
JPEG
slikovne
datoteke
Videodatoteke
Videodatoteke i
audiodatoteke
Videodatoteke
Videodatoteke
MP3
datoteke
Audiodato- Audiodatoteke*
teke*
Audiodatoteke
i JPEG slikovne
datoteke
MP3 datoteke i JPEG
slikovne
datoteke sa
slideshowom
Audiodato- MP3 datoteke
teke i JPEG
slikovne
datoteke sa
slideshowom
Audiodato- JPEG
teke*
slikovne
datoteke
Videodatoteke,
audiodatoteke i
JPEG slikovne
datoteke
Videodatoteke
Videodatoteke
Audiodato- JPEG
teke*
slikovne
datoteke
Samo
videodatoteke
MP3 datoteke i JPEG
slikovne
datoteke sa
slideshowom
** Pri uporabi diska možete reproducirati samo MP3 datoteke.
124
JPEG
slikovne
datoteke
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639:1988 (E/F) standardu.
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afarski
1186
Abhazijski
1194
Afrikaans
1196
Amharički
1203
Arapski
1209
Asameski
1217
Ajmarski
1226
Azerbejdžanski 1229
Baškirski
1233
Bjeloruski
1235
Bugarski
1239
Biharski
1245
Bislamski
1248
Bengalski; Bangla 1253
Tibetski
1254
Bretonski
1257
Katalanski
1261
Korzikanski
1269
Češki
1283
Velški
1287
Danski
1297
Njemački
1298
Butanski
1299
Grčki
1300
Hrvatski
1301
Esperanto
1305
Španjolski
1307
Estonski
1311
Baskijski
1313
Perzijski
1326
Finski
1327
Fidži
1332
Fareski
1334
Francuski
1345
Frizijski
1347
Irski
1349
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Reto-romanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Sestvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
Nastavlja se 
Dodatne informacije
Kôd
125
Popis regionalnih kodova funkcije ograničenja reprodukcije
126
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Velika Britanija
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Rječnik
Auto Pause
Automatsko pauziranje reprodukcije kod
VIDEO CD diska prema signalu kodiranom na disku. Ako CD/DVD uređaj
ne nastavi reprodukciju nakon duljeg
vremena, nastavite je ručno.
DivX®
Digitalna video tehnologija koju je
kreirala tvrtka DivX, Inc. Videozapisi
kodirani DivX tehnologijom imaju
visoku kvalitetu i relativno malu veličinu
datoteka.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane
napredniji je od Dolby Surround Pro
Logic. U tom formatu, u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz prošireno
frekvencijsko područje i postoji nezavisni
subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Taj format se također naziva i
“5.1” jer se subwoofer kanal broji kao 0.1
kanal (budući da je on u funkciji samo
kad je potreban efekt dubokih basova).
Svih šest kanala se u ovom formatu snima
nezavisno kako bi se osiguralo dobro
odvajanje kanala. Osim toga, budući da
se svi signali obrađuju digitalno, manje je
izobličenje signala.
Dodatne informacije
Nastavlja se 
127
Datoteka
DVD VIDEO
Audiodatoteka (MP3/WMA/AAC datoteka), JPEG slikovna datoteka ili videodatoteka (DivX/MPEG4) snimljena na
DATA CD, DATA DVD ili USB uređaj.
(“Datoteka” je posebno definirana za ovaj
sustav.) Jedna datoteka sadrži jednu sliku.
Disk koji sadrži do 8 sati filmskih zapisa
iako je jednakog promjera kao i AUDIO
CD. Kapacitet jednoslojnog i jednostranog
DVD VIDEO diska od 4,7 GB (gigabajta)
je 7 puta veći od kapaciteta AUDIO CD
diska. Osim toga, kapacitet dvoslojnog i
jednostranog DVD VIDEO diska je 8,5 GB,
jednoslojnog i dvostranog DVD VIDEO
diska 9,4 GB, a dvoslojnog i dvostranog
DVD VIDEO diska 17 GB. Slikovni podaci
bilježe se u MPEG2 formatu, jednom od
svjetski proširenih standarda za tehnologiju digitalne kompresije. Slikovni podaci
se komprimiraju na 1/40 originalne veličine. DVD VIDEO također upotrebljava
tehnologiju snimanja uz promjenjivu
brzinu koja mijenja podatke u skladu sa
statusom slike. Audiopodaci se snimaju
u Dolby Digital i PCM formatu, čime se
postiže realističniji osjećaj nazočnosti
zvuka. Osim toga, DVD VIDEO nudi
različite napredne funkcije, kao što je
prikaz različitih kutova kamere, odabir
jezika i ograničavanje reprodukcije.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog
zvuka koju je razvila kompanija Digital
Theater Systems, Inc. Ta tehnologija
je usklađena s 5.1-kanalnim surround
zvukom. Ovaj format sastoji se od
stražnjeg stereo kanala te postoji i diskretni subwoofer kanal. DTS osigurava
5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da su podaci svih
kanala pojedinačno snimljeni i digitalno
obrađeni.
128
DVD-RW
DVD-RW je disk na koji se može snimati
i brisati/snimati, jednake veličine kao i
DVD VIDEO. DVD-RW ima dva različita
moda: VR mod i Video mod. DVD-RW
diskovi kreirani u Video modu jednakog
su formata kao i DVD VIDEO, dok se kod
diskova u VR (Video Recording) modu
sadržaji mogu programirati ili uređivati.
DVD+RW
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je sučelje koje podržava i video i
audio signale na jednoj digitalnoj vezi,
omogućujući uživanje u visokoj kvaliteti
digitalne slike i zvuka. HDMI specifikacija podržava HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection), tehnologiju
zaštite od kopiranja koja uključuje tehnologiju kodiranja digitalnih videosignala.
DVD+RW (plus RW) je disk na koji se
može snimati i brisati/snimati. DVD+RW
diskovi imaju format koji je kompatibilan
s DVD VIDEO formatom.
Filmski softver, video softver
Dodatne informacije
DVD VIDEO diskovi mogu se podijeliti
na filmski i video softver. DVD VIDEO
diskovi s filmskim softverom sadrže
jednake slike (24 slike u sekundi) koje se
prikazuju u kinodvorani. DVD VIDEO
diskovi s video softverom, kao što su TV
drame i serije, prikazuju 30 slika (ili 60
polja) u sekundi.
Nastavlja se 
129
Interlace format (Interlaced prikaz
slike)
Interlace format je NTSC standard za
prikaz TV slika uz frekvenciju od 30 slika
u sekundi. Svaka slika se prikazuje dvaput, naizmjenično parne i neparne linije,
brzinom od 60 prikaza u sekundi.
Mapa
Odjeljak s glazbom ili slikama na DATA
CD, DATA DVD ili USB uređaju koji
sadrži MP3 datoteke, JPEG slikovne datoteke ili videodatoteke (DivX/MPEG4).
Menu Playback reprodukcija
Reprodukcija preko izbornika snimljenih
na VIDEO CD diskovima s PBC funkcijom. Možete uživati u jednostavnom
interaktivnom softveru pomoću funkcije
reprodukcije preko izbornika.
Multi-angle funkcija
Na nekim DVD VIDEO diskovima
snimljene su scene iz različitih kutova
kamere.
Multilingual funkcija
Na neke DVD VIDEO diskove su snimljeni
zvučni zapisi ili titlovi na nekoliko jezika.
Multi Session
Ova je način snimanja koji omogućuje
dodavanje podataka pomoću načina
Track-At-Once. Obični CD diskovi započinju
kontrolnim područjem CD-a nazvanim
Lead-in i završavaju područjem Lead-out.
Multi Session disk sadrži više sesija tako
da je svaki segment od Lead-in do Lead-out
unutar jedne sesije.
130
Naslov
Najdulji dio slikovnog ili glazbenog zapisa na DVD VIDEO disku, što može biti
film i sl., kao dio videosoftvera ili cijeli
album kod audiosoftvera.
Ograničenje reprodukcije
(Parental Control)
Funkcija DVD VIDEO diska koja ograničava
reprodukciju prema godinama korisnika
zavisno od razine ograničenja u svakoj
zemlji. Ograničenje se razlikuje od diska
do diska; kad se aktivira, reprodukcija je
u potpunosti onemogućena, prizori nasilja se preskaču ili se zamjenjuju drugim
prizorima itd.
Playback Control (PBC)
Signali kodirani na VIDEO CD (verzija
2.0) za kontrolu reprodukcije. Uporabom
izbornika snimljenih na VIDEO CD diskove s PBC funkcijom, možete uživati u
jednostavnim interaktivnim programima,
programima s funkcijama pretraživanja
i sl.
Progresivni format (sekvencijski
prikaz)
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može prikazati 50 – 60 slika u sekundi prikazom svih njihovih linija (525
linija kod NTSC sustava, 625 kod PAL
sustava). Poboljšava se ukupna kvaliteta
slike, a fotografije, tekst i vodoravne linije
djeluju oštrije. Ovaj format je kompatibilan s 525 ili 625 progresivnim formatom.
Poglavlje
Manji dio naslova na DVD VIDEO disku.
Naslov se sastoji od nekoliko poglavlja.
Regionalni kôd
Zapis
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih
prava. Svakom DVD sustavu ili DVD
VIDEO disku dodijeljen je regionalni
kôd u skladu s regijom. Kôd za svaku
regiju nalazi se na uređaju i na omotu
diska. Sustav može reproducirati diskove
odgovarajućeg regionalnog koda. Sustav
također može reproducirati diskove s
oznakom “ ”. Čak i ako regionalni kôd
nije prikazan na DVD VIDEO disku,
regionalno ograničenje može biti aktivno.
Dio glazbenog ostvarenja ili slika na
VIDEO CD disku ili dio glazbenog ostvarenja na CD disku.
Scena
Na VIDEO CD disku s PBC funkcijama,
izbornike, filmove i fotografije podijeljene
u odjeljke nazivamo “scenama”.
VIDEO CD
Dodatne informacije
Kompaktni disk koji sadrži filmski zapis.
Slikovni podaci bilježe se u MPEG1 formatu,
jednom od svjetski proširenih standarda
za tehnologiju digitalne kompresije. Slikovni
podaci se komprimiraju na 1/140 originalne
veličine. Zbog toga VIDEO CD promjera
12 cm može sadržavati do 74 minute
filma.
VIDEO CD diskovi također mogu sadržavati kompaktne audiopodatke.
Zvukovi izvan raspona sluha čovjeka se
komprimiraju dok se čujni zvukovi ne
komprimiraju. VIDEO CD diskovi mogu
sadržavati 6 puta više audiopodataka od
običnih AUDIO CD diskova.
Postoje 2 vrste VIDEO CD-ova.
99Verzija 1.1: Možete reproducirati samo
filmove i zvuk.
99Verzija 2.0: Možete reproducirati fotografije visoke rezolucije i uživati u PBC
funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
131
Napomena o licencama
i zaštitnim znakovima
99 Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i predstavlja intelektualno
vlasništvo Macrovision Corporation i drugih.
Uporabu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako Macrovision Corporation nije
izričito odobrio drugačiju uporabu. Reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
99 Ovaj sustav sadrži Dolby1) Digital i DTS2)
Digital Surround sustav.
1) Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. “Dolby” i dvostruki-D
simbol su zaštićeni nazivi tvrtke Dolby
Laboratories.
2) Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 i ostalih patenata u
SAD-u i svijetu, izdanih ili u postupku.
DTS i DTS 2.0 +Digital Out su registrirani
zaštićeni znakovi, a DTS logotip i simbol su
zaštićeni znakovi tvrtke DTS, Inc. © 19962008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
99 “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD
VIDEO” i “CD” logotipi su zaštitni znakovi.
99 DivX® je tehnologija kompresije videozapisa
koju je razvila tvrtka DivX, Inc. DivX, DivX
Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni
znakovi tvrtke DivX, Inc. i upotrebljavaju se
uz licencu.
Ovaj proizvod ima službenu DivX® licencu.
99 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja
i patenti imaju licencu Fraunhofer IIS i
Thomson.
132
99 Ovaj sustav koristi High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) tehnologiju.
99 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
99 “BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
99 Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
99 Windows Media je registrirani zaštitni znak
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
ostalim državama.
99 OVAJ PROIZVOD JE POD LICENCOM
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU
OD STRANE KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU
S MPEG-4 VISUAL STANDARDOM
(“MPEG-4 VIDEO”)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KODIRANIH OD STRANE KORISNIKA
TIJEKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI DOBIVENOG OD
DAVATELJA VIDEOZAPISA KOJI IMA
LICENCU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEOZAPISA.
NE DAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA
DOPUŠTENJE ZA NIKAKVU DRUKČIJU
UPORABU. DODATNE INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI I ONE O PROMOTIVNOJ,
INTERNOJ I KOMERCIJALNOJ UPORABI
I DOPUŠTENJIMA, MOGU SE DOBITI OD
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE http://www.
mpegla.com/
http://www.sony.net/
Download PDF