Sony | ICF-C1T | Sony ICF-C1T Radio sa satom Upute za upotrebu

4-480-528-41(3)
Napomene o licenci i
zaštitnim znakovima
No Power No Problem™ je zaštićeni naziv
tvrtke Sony Corporation.
FM/AM radiosat
IKM3
Mjere opreza
 Koristite samo izvore napajanja opisane u
"Tehničkim podacima".
 Za odspajanje kabela napajanja povucite
utikač, ne kabel.
 Nemojte stavljati uređaj na mjesta u blizini
izvora topline poput radijatora i kanala za
dovod vrućeg zraka, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka,
prekomjerne prašine, mehaničkih vibracija ili
udaraca.
 Omogućite adekvatan protok zraka kako
biste spriječili pregrijavanje. Ne postavljajte
uređaj na površine (tepih, deku, itd.) ili blizu
materijala (zavjese) koji bi mogli blokirati
ventilacijske otvore.
 Ukoliko u kućište dospije čvrsti predmet ili
tekućina, odspojite uređaj te ga odnesite
osposobljenom serviseru na pregled.
 Sustav čistite mekanom i suhom krpom.
Nemojte koristiti nikakva otapala poput
alkohola ili benzena jer se tako može oštetiti
površina uređaja.
 Nemojte spajati antenski kabel na vanjsku
antenu.
Upute za uporabu
©2014 Sony Corporation
ICF-C1T
Frekvencija ugođene radijske postaje
prikazana je približnim brojem.
NAPOMENE O LITIJEVOJ BATERIJI
 Istrošenu bateriju odmah bacite. Litijevu bateriju držite dalje od dohvata djece. Ukoliko
dođe do gutanja baterije, odmah se obratite
liječniku.
 Obrišite bateriju suhom krpom kako biste
osigurali dobar kontakt.
 Prilikom umetanja baterije pazite na oznake
polariteta.
 Nemojte dodirivati bateriju metalnom pincetom ili škaricama jer može doći do kratkog
spoja.
 Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao što je izravno sunce, vatra i sl.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema
vezanih uz uređaj, molimo da se obratite
najbližem Sony prodavatelju.
Spajanje na izvor
električnog napajanja
Spojite kabel napajanja na električnu utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje trenutno srednjoeuropsko vrijeme (CET).
(Točan datum i vrijeme podešeni su na uređaju
u tvornici, a za napajanje se koristi pomoćna
baterija.)
Kabel AC napajanja
Prvo podešavanje sata
Sve što trebate učiniti za prvo podešavanje jest
odabrati svoju vremensku zonu.
Ako živite u zoni srednjoeuropskog vremena,
ne trebate podešavati područje.
FM žičana antena
Pored kotačića VOLUME + nalazi se ispupčenje koje pokazuje u kojem smjeru se
pojačava glasnoća.
Za ručnu promjenu podešenja sata primijenite
sljedeći postupak.
1
1
Pritisnite TIME ZONE.
2
Pritisnite TIME ZONE nekoliko puta
kako biste broj odabrali kako slijedi:
Pritisnite i zadržite tipku ENTER/TIME
SET duže od 2 sekunde.
Začut će se zvučni signal a na pokazivaču
će početi treptati zadnje dvije znamenke
godine.
2
Više puta pritisnite + ili – kako biste
odabrali godinu, a zatim pritisnite
ENTER/TIME SET.
3
Ponovite korak 2 kako biste podesili
mjesec, dan, sat i minute.
Nakon podešavanja vremena začuju se
dva kratka zvučna signala a sekunde će se
početi povećavati od nule.
Napomena
 Ne pritisnete li tijekom podešavanja sata
nijednu tipku u trajanju oko 1 minute, mod
podešavanja točnog vremena bit će isključen.
Početak/završetak ljetnog računanja vremena ako je automatsko
podešavanje ljetnog računanja
vremena isključeno
Ako ste isključili automatsko podešavanje ljetnog računanja vremena, ručno podesite točno
vrijeme.
Slušanje radijskog
programa
1
Pritisnite RADIO kako biste uključili
radio.
2
Podesite BAND na željeno valno područje (AM ili FM).
3
Pomoću regulatora TUNING ugodite
željenu postaju.
4
Glasnoću ugodite regulatorom
VOLUME +/–.
Za isključivanje radija pritisnite ALARM
RESET/OFF.
Podešavanje alarma
Funkcija dvaju alarma omogućuje vam podešavanje dva tipa alarma (ALARM A i ALARM B).
Vrijeme alarma može se podesiti za svaki program, a za zvuk alarma možete odabrati RADIO
(radijski program) ili BUZZ (zujalica).
Prije podešavanja alarma
 Podesite točno vrijeme. (Pogledajte "Ručno
podešavanje sata".)
 Za podešavanje radijskog alarma, prvo ugodite postaju i glasnoću. (Pogledajte "Slušanje
radijskog programa".)
Podešavanje alarma
1 Podesite ALARM A (ili B) na željeni
zvuk alarma (RADIO ili BUZZ).
Na pokazivaču se prikazuje broj područja "1".


0
Zapadnoeuropsko vrijeme
1
(standardno)
Srednjoeuropsko vrijeme
2
Istočnoeuropsko vrijeme
Nakon otprilike 4 sekundi sat će se prebaciti
na prikazivanje točnog vremena u odabranoj
vremenskoj zoni.
Države/regije s drukčijom vremenskom
zonom
Pogledajte "Ručno podešavanje sata" kako biste
pdoesili točnu vremensku zonu.
Napomena
 Pri isporuci i prvoj uporabi može se pojaviti
greška u radu sata. Dođe li do toga, pogledajte "Ručno podešavanje sata" kako biste
podesili točno vrijeme.
Automatsko podešavanje
ljetnog računanja vremena
Hrvatski
Prije uporabe uređaja pročitajte ovaj priručnik u
cijelosti i zadržite ga za buduću uporabu.
Za korisnike u Europi
Za besplatne nadogradnje registrirajte
proizvod na:
www.sony-europe.com/myproducts
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog
plamena, primjerice upaljene svijeće, na uređaj.
Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električnog udara, uređaj se ne smije izlagati kapanju ili
prskanju tekućinom, niti se na njega smiju postavljati predmeti ispunjeni tekućinom, primjerice vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne
smiju se izlagati visokim temperaturama,
primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Budući da se odspajanje uređaja s električne
mreže izvodi odspajanjem kabela napajanja,
spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu.
Zamijetite li kakve nepravilnosti na uređaju,
odmah odspojite strujni utikač iz utičnice.
Uređaj nije odspojen s električnog napajanja
sve dok je utikač kabela napajanja spojen na
električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
Pločica s podacima i važnim sigurnosnim informacijama nalazi se na dnu uređaja.
Zbrinjavanje otpadnih baterija te otpadne električne i elektroničke opreme
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ovaj znak na uređaju, bateriji ili na
ambalaži označava da se uređaj i
baterija ne smiju odlagati s
otpadom iz domaćinstva. Na
nekim baterijama ova oznaka
može biti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) koriste se ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem otpadnih uređaja i baterija
pomažete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći nepravilnim zbrinjavanjem otpada.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih
razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti podataka zahtijevaju trajnu povezanost s
unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju
mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako
biste osigurali pravilno zbrinjavanje otpadnih
baterija te otpadne električne i elektroničke
opreme, predajte ih na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod ili
bateriju.
OPREZ
UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije uslijed nepravilne zamjene
baterije. Zamijenite je samo baterijom istovjetnog
tipa.
 Baterija može eksplodirati ako njom nepravilno rukujete. Nemojte je puniti, rastavljati ili
baciti u vatru.
 Istrošenu bateriju zbrinite u skladu s lokalnim
propisima o zaštiti okoliša. Držati dalje od
dohvata djece.
Taj simbol upozorava na prisutnost
važnih uputa za uporabu i održavanje
(servisiranje) u priručniku isporučenom
uz uređaj.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti u vezi sukladnosti proizvoda na temelju
zakonodavstvu Europske unije mogu se uputiti
ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Ovaj uređaj automatski podešava ljetno računanje vremena. Kad započne ljetno računanje
vremena, na pokazivaču će se automatski
početi prikazivati "DST", a nakon prestanka
ljetnog računanja vremena automatski će se
prestati prikazivati.
Automatsko podešavanje ljetnog računanja
vremena temelji se na GMT vremenu (glavno
vrijeme po Greenwichu).
 Ljetno računanje vremena počinje u 1:00 AM
na zadnju nedjelju ožujka.
 Standardno računanje vremena počinje u
2:00 AM na zadnju nedjelju listopada.
Napomena
 Ljetno računanje vremena i datum njegova
početka/završetka, ovise o okolnostima i zakonima države/regije. Ako postavka funkcije
automatskog podešavanja ljetnog računanja
vremena nije u skladu sa željenim podešenjem, podesite sat ručno prema potrebi.
Korisnici u državi/regiji koja ne koristi ljetno
računanje vremena moraju prije uporabe
ovog uređaja isključiti funkciju automatskog
podešavanja ljetnog računanja vremena.
Isključenje automatskog
podešavanja ljetnog računanja
vremena
Automatsko podešavanje ljetnog računanja
vremena moguće je isključiti.
Pritisnite i zadržite tipku DST na duže od
3 sekunde dok je prikazano točno vrijeme.
Začuje se zvučni signal i na pokazivaču se pojavi
"Aut  OFF" u znak da je automatsko podešavanje
ljetnog vremena poništeno. Pokazivač se vraća
na prikazivanje točnog vremena.
Ponovno uključenje automatskog podešavanja ljetnog računanja vremena
Pritisnite i zadržite tipku DST duže od 3 sekunde.
Začuje se zvučni signal i na pokazivaču se pojavi
"Aut  On" u znak da je automatsko podešavanje ljetnog vremena aktivirano. Pokazivač se
vraća na prikazivanje točnog vremena.
 Alarm se oglašava u trajanju od oko jedne
minute, kratko se zaustavlja i ponovo oglasi
nakon oko pet minuta ako tijekom njegova
oglašavanja niste pritisnuli SNOOZE/
BRIGHTNESS ili ALARM RESET/OFF.
Ako se alarm oglasi i zaustavi (automatski
nakon jedne minute ili nakon pritiska tipke
SNOOZE/BRIGHTNESS) pet puta, automatski se resetira u slučaju prekida napajanja.
Alarm će se oglašavati zujanjem u trajanju od
30 minuta nakon vraćanja napajanja unutar
60 minuta od podešenog vremena alarma.
 Pritisnete li SNOOZE/BRIGHTNESS dok se
alarm oglašava, vrijeme odgode se podesi
na 10 minuta. Tijekom prekida napajanja,
vrijeme odgode se može podesiti na više od
10 minuta.
 Ako se na pokazivaču prikazuje "", alarm
neće raditi u slučaju prekida napajanja. Ako
se prikazuje "", zamijenite bateriju.
Radijski prijem je loš
Podešavanje sleep
timera
 Nemojte postavljati uređaj na čelični stol ili
metalnu površinu jer to može ometati prijem.
Zahvaljujući sleep timeru koji će automatski
isključiti uređaj nakon podešenog vremena
možete zaspati uz radio.
Pritisnite SLEEP.
Radio se uključi. Svakim pritiskom tipke SLEEP,
trajanje (u minutama) se mijenja kako slijedi:
Radio će raditi u trajanju podešenog vremena i
zatim će se isključiti.
Za deaktiviranje sleep timera, više puta pritisnite
SLEEP, dok ga ne podesite na "OFF".
Za isključenje radija prije podešenog vremena
Pritisnite ALARM RESET/OFF.
Za uporabu sleep timera i alarma
Možete zaspati uz radio i probuditi se uz radio
ili zujalicu u podešeno vrijeme.
Podesite alarm, a zatim sleep timer.
2
Više puta pritisnite SET ALARM TIME +
ili – kako biste podesili željeno vrijeme
dok se vrijeme alarma prikazuje na
pokazivaču.
Tijekom podešavanja vremena alarma na
pokazivaču treperi "A" (ili "B").
Po završetku podešavanja vremena alarma,
nakon nekoliko sekundi se na pokazivač
vraća prikaz točnog vremena, a "A" (ili "B")
više ne treperi, nego postojano svijetli.
Radio ili zujalica oglasit će se u podešeno
vrijeme te postupno povećavati glasnoću.
(Na pokazivaču treperi "A" (ili "B")).
Za zaustavljanje alarma
Pritisnite ALARM RESET/OFF za isključenje
alarma.
Alarm će se ponovo oglasiti sljedećeg dana u
isto vrijeme.
Odgoda alarma na nekoliko
minuta
Pritisnite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovno
uključiti nakon 10 minuta.
Svakim pritiskom tipke SNOOZE/BRIGHTNESS,
vrijeme odgode se mijenja na sljedeći način:
 Ugodite glasnoću regulatorom VOLUME +/–.
 Provjerite prikazuje li sat točno vrijeme.
 Nakon što se na pokazivaču prikaže "Aut 
On" pritiskom i zadržavanjem tipke DST na
duže od 3 sekunde, funkcija automatskog
podešavanja ljetnog računanja vremena je
aktivirana.
Tehnički podaci
Prikaz vremena
24-satni sustav
Frekvencijski raspon
Valno područje Frekvencija
87,5 MHz – 108 MHz
531 kHz – 1.602 kHz
Podešavanje svjetline
pokazivača
Možete odabrati između tri razine svjetline.
Pritisnite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Svakim pritiskom na tipku SNOOZE/BRIGHTNESS,
svjetlina pokazivača mijenja se na sljedeći način:
Visoka (zadano)
Srednja
Niska
Napomena
 Svjetlinu pokazivača ne možete promijeniti
tijekom oglašavanja alarma ili dok je aktivna
funkcija odgode alarma.
Međufrekvencija
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Zvučnik
Približno 6,6 cm u promjeru, 8 Ω
Izlazna snaga
115 mW (uz 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Za pomoćno napajanje: 3 V DC, jedna baterija
CR2032
Dimenzije
Pribl. 101 mm ǒ 102 mm ǒ 101 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 490 g, uključujući bateriju CR2032
O bateriji kao sigurnosnom izvoru napajanja
Uređaj sadržava bateriju CR2032 za čuvanje
podataka o vremenu i alarmu, za nastavak rada
i u slučaju prekida napajanja. (Sustav No Power
No Problem)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodne najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s
najvećom pažnjom, no pogreške u procesu
izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće.
Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju
odgovornost za eventualne netočne navode,
pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u
ovim uputama.
Kada zamijeniti punjivu
bateriju
Kad se baterija isprazni, na pokazivaču se
prikazuje "".
Ako tijekom razdoblja dok je napon baterije
slab dođe do prekida napajanja, trenutno
vrijeme i alarm bit će izbrisani.
Napomena za korisnike u Europi
 Sat je podešen tvornički i njegovu memoriju
napaja ugrađena Sonyjeva baterija CR2032.
Ako na zaslonu treperi "0:00" kada uređaj
prvi put spojite na električnu utičnicu, baterija će se možda isprazniti. U tom slučaju,
obratite se zastupniku za Sony. Ugrađena
baterija CR2032 smatra se dijelom proizvoda
i obuhvaćena je jamstvom. Za prihvaćanje
jamstva za taj proizvod trebate pokazati
odjeljak "Napomena za korisnike u Europi"
(iz ovih uputa) Sonyjevom zastupniku.
Zamjena pomoćne baterije
1
Dok je strujni utikač spojen na električnu
utičnicu otvorite baterijski pretinac na
donjem dijelu sustava tako da ga povučete prema gore dok u isto vrijeme klizno
pomičete zatvarač. (Pogledajte sliku
-.)
2
Umetnite novu bateriju u baterijski
pretinac, stranom  okrenutom prema
gore.
Napomene
U slučaju prekida napajanja, alarm će raditi
dok se baterija sasvim ne isprazni. Međutim, to
može utjecati na sljedeće funkcije:
 Pokazivač će se isključiti.
 Kad je zvuk alarma podešen na RADIO,
automatski će biti promijenjen u BUZZ.
 Ako se napajanje vrati za vrijeme oglašavanja
alarma, on će se nastaviti oglašavati neprekidno u trajanju od 60 minuta.
Alarm za radio je aktiviran, ali se ne
čuje nikakav zvuk u podešeno vrijeme
alarma.
AM
Na pokazivaču se više ne prikazuje "A" (ili "B").
Napomene o alarmu u slučaju prekida
napajanja
 Provjerite prikazuje li se na pokazivaču "A" ili
"B".
FM
Za isključenje alarma
 Podešenje alarma se ne može promijeniti ako
je ALARM A (ili B) podešen na OFF. Pritisnete
li SET ALARM TIME + ili –, na pokazivaču se
oko 0,5 sekundi prikazuje "OFF".
 Ako se tijekom prvog alarma oglasi drugi
(ili je aktivna funkcija odgode alarma), drugi
alarm će imati prednost.
 Tipke ENTER/TIME SET, DST i TIME ZONE
nedostupne su dok se oglašava alarm ili dok
je aktivna funkcija odgode alarma.
 Ako je isto vrijeme podešeno za ALARM A i
za ALARM B, prednost će imati ALARM A.
 Ako u vrijeme oglašavanja alarma ne pokrenete nijednu funkciju, on će se zaustaviti
nakon otprilike 60 minuta.
 Funkcija alarma radi kao obično na prvi i
zadnji dan ljetnog računanja vremena. Ako je
automatsko podešavanje ljetnog računanja
vremena aktivno, alarm se neće oglasiti ukoliko je podešen na vrijeme koje se preskače
pri prelasku na ljetno računanje vremena, a
ako je podešen na vrijeme koje se pri završetku ljetnog računanja preklapa sa zimskim,
oglasit će se dvaput.
Radio ili zujalica se ne uključuju u podešeno vrijeme alarma.
 Ako je vrijeme alarma podešeno na razdoblje
tijekom trajanja sleep timera, sleep timer će se
automatski deaktivirati i alarm će se oglasiti.
Na zaslonu se u trajanju od oko 4 sekunde pojavi vrijeme odgode i nakon toga se vraća točno
vrijeme. (Na pokazivaču treperi "A" (ili "B")).
Podesite ALARM A (ili B) na OFF.
 Okrećite uređaj u vodoravnom položaju dok
ne dobijete najbolji prijem. Feritna AM antena
ugrađena je u uređaj.
Napomena
Opće informacije
Vrijeme alarma prikazuje se na nekoliko
sekundi a zatim se na pokazivaču prikaže
ALARM A (ili B). (Ne prikazuje se ako je
preklopka podešena na OFF.)
 Razvucite FM žičanu antenu dokraja kako
biste poboljšali prijem.
Kad počne ljetno računanje vremena,
sat ga ne primjenjuje automatski.
Za podešavanje ALARM A
Broj područja Vremenska zona

SONY - ICF-C1T Radiosat.indd 1
Ručno podešavanje
sata
Kako započeti s radom
Pokazivač

Funkcije
Za vađenje baterije iz baterijskog pretinca,
potisnite je van sa strane označene s PUSH.
(Pogledajte sliku -.)
3
Vratite baterijski pretinac na svoje
mjesto prateći utor i gurnite ga odozgo
tako da klikne. (Pogledajte sliku -.)
4
Pritisnite RADIO kako bi se "" prestalo prikazivati na pokazivaču.
Zatvarač zaključava baterijski pretinac.
Napomene
 Dok mijenjate bateriju nemojte odspajati
utikač kabel AC napajanja s električne utičnice.
U protivnom, postavke točnog datuma i vremena i postavka alarma bit će izbrisane.
 Ako će uređaj duže vrijeme ostati isključen s
električnog napajanja, izvadite bateriju kako
biste izbjegli oštećenja uslijed curenja elektrolita ili korozije.
U slučaju problema
Ukoliko problem postoji i nakon što ste poduzeli
sljedeće provjere, obratite se najbližem zastupniku za Sony.
Nakon prekida napajanja na pokazivaču
treperi "0:00".
 Baterija se ispraznila. Izvadite staru bateriju i
umetnite novu.
1.4.2014. 11:16:22
ICF-C1T_CED [HR] 4-480-528-41(3)
Download PDF

advertising