Sony | ICF-C318 | Sony ICF-C318 Radio sa satom Upute za upotrebu

2-899-361-51(1)
FM/AM Radio sat
ICF-C318
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer postoji opasnost od
strujnog udara. Popravke prepustite isključivo
stručnom servisnom osoblju.
Ne postavljajte ureñaj u skučeni prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Upute za uporabu
Kako biste spriječili požar ili električki udar, na
ureñaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Spojite ureñaj u lako dostupnu zidnu utičnicu.
Primijetite li neobičnosti u njegovom radu, odmah
izvucite mrežni kabel iz utičnice.
Značajke
Radio sat s dva alarma i FM/AM prijemom.
Različiti alarmi – radio ili zujalica.
Tipka datuma za prikaz mjeseca, dana i godine.
Podešavanje svjetline pokazivača (visoka/srednja/
niska).
• Produljenje vremena drijemanja (funkcija Snooze)
– vrijeme drijemanja od 10 do 60 minuta do
maksimalne vrijednosti kod svake uporabe.
•
•
•
•
Dream Machine je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation
Mjere opreza
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net
FM žičana antena
AC mrežni kabel
• Koristite ureñaj isključivo s izvorima napajanja
navedenim u tehničkim podacima.
• Pločica s podacima i oznakom napona itd. se
nalazi na dnu ureñaja.
• Kod izvlačenja mrežnog kabela iz zidne utičnice,
uvijek prihvatite utikač, a ne sâm kabel.
• Ureñaj nije isključen iz napajanja sve dok je
mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je
isključen.
• Omogućite dostatnu ventilaciju kako biste
spriječili pregrijavanje. Ne postavljate ureñaj na
površine (tepisi, pokrivači, itd.) ili blizu materijala
(zavjese, draperije) koji blokiraju otvore za
ventilaciju.
• Ako u ureñaj dospije strani predmet ili tekućina,
isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe
odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
• Kućište ureñaja brišite mekom krpom navlaženom
u blagoj otopini deterdženta.
• Nemojte spajati antenski kabel na vanjsku antenu.
• Kako biste smanjili opasnost od požara, nemojte
pokrivati ventilacijske otvore na ureñaju
novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Nemojte
postavljati upaljene svijeće na ureñaj.
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
* Pokraj regulatora VOLUME
nalazi se ispupčenje koje
označava smjer
pojačavanja glasnoće.
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
U slučaju problema
Ako se pri radu ureñaja pojave problemi, provjerite
sljedeće napomene kako biste utvrdili je li potrebno
servisirati ureñaj.
Ako se problem ne može ukloniti, obratite se Sony
prodavatelju.
Sat prikazuje "AM 12:00" zbog prekida
napajanja.
• Ponovno podesite točno vrijeme i alarme.
Radio ili zujalica se ne uključuju u podešeno
vrijeme.
• Je li aktiviran alarm s radijem ili zujalicom?
(primjerice, svijetli li indikator
A (ili B)?)
Radio alarm je aktiviran, ali se u podešeno
vrijeme ne oglašava alarm.
• Je li podešen regulator glasnoće VOLUME?
1 Spojite ureñaj na napajanje.
Na pokazivaču trepće "AM 12:00".
2 Pritisnite CLOCK dulje od 2 sekunde.
Čuje se zvučni signal i na pokazivaču trepće
godina.
3 Pritisnite + ili – za podešavanje godine.
4 Pritisnite CLOCK.
5 Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
mjeseca, dana i vremena.
Nakon podešavanja vremena, čuju se dva kratka
zvučna signala i sat započinje raditi od 0 sekundi.
• Ako pritisnete i zadržite + ili –, godine, mjeseci i
dani se brže izmjenjuju.
Kod podešavanja točnog vremena, vrijeme se
ubrzano izmjenjuje u koracima od 1 minute do 10
minuta i zatim u koracima od 10 minuta.
• Kod podešavanja sata, morate završiti svaki od
koraka unutar 65 sekundi ili će se postupak
podešavanja sata poništiti.
Prikaz godine i datuma
Jednom pritisnite SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF za prikaz datuma i još jednom
unutar 3 sekunde za prikaz godine.
Na pokazivaču se datum ili godina prikazuju oko 3
sekunde i zatim se prikaz vraća na točno vrijeme.
Podešavanje
svjetline pokazivača
Na raspolaganju su tri razine svjetline
pokazivača, koje se podešavaju tipkom
BRIGHTNESS.
Visoka (standardno)
Srednja
Niska
Rukovanje radijskim
prijemnikom
1 Pritisnite RADIO ON za uključenje
Poboljšavanje
prijema
Pritisnite RADIO OFF/ALARM RESET.
FM:
Izvucite FM žičanu antenu do kraja za
poboljšanje prijema.
Frekvencije
87,5-108 MHz
530-1 710 kHz
+ ili – za podešavanje željenog vremena.
Svakim okretanjem ALARM TIME SET A (ili B)
+ ili – prikaz se mijenja za 1 minutu. Ako
okrenete i zadržite ALARM TIME SET A (ili B)
+ ili –, znamenke se ubrzano povećavaju (ili
smanjuju) po 1 minutu do 10 minuta i zatim u
koracima od 10 minuta. Za vrijeme
A (ili B)
podešavanja alarma, indikator
trepće na pokazivaču.
Sljedeći primjer prikazuje podešavanje
ALARM A alarma.
Kad je završeno podešavanje alarma, prikaz se
vraća na točno vrijeme nakon nekoliko
sekundi, a indikator
A (ili B) prestaje
treptati i svijetli stalno.
• Dok je ALARM A (ili B) podešen na RADIO ili
BUZZER, vrijeme alarma se može promijeniti
pomoću ALARM TIME SET A (ili B).
Jednim okretom ALARM TIME SET A (ili B)
prikazuje se alarm na oko 4 sekunde. Okretanjem
ALARM TIME SET A (ili B) dok se prikazuje
alarm, promijenit će se vrijeme alarma.
A (ili B) trepće na pokazivaču:
• Indikator
− Dok se prikazuje vrijeme alarma na pokazivaču.
− Kad se oglašava alarm.
− Kad je aktivirana funkcija snooze
• Podešenje alarma se ne može promijeniti ako je
ALARM A (ili B) podešeno na OFF. Ako se
okrene ALARM TIME SET A (ili B), na
pokazivaču se prikazuje "OFF" na oko 0,5 sekunde.
• Ako se tijekom prvog alarma oglasi drugi (ili
aktivira funkcija snooze), drugi alarm ima prioritet.
• Funkcija CLOCK nije dostupna dok se oglašava
alarm ili je aktivirana funkcija snooze.
• Postavka ALARM VOLUME podešava i
glasnoću signalnog zvuka. Ako je ALARM
VOLUME podešen na LOW, glasnoća signala će
takoñer biti niska.
• Kod prijelaza na ljetno računanje vremena, sat je
potrebno ručno podesiti.
• Ako su za isto vrijeme podešena oba alarma
(ALARM A i B), ALARM A ima prioritet.
Želite li drijemati još nekoliko
minuta
Pritisnite SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Zvuk alarma se isključuje, ali se ponovno
automatski uključuje nakon 10 minuta. Svakim
pritiskom na tipku SNOOZE/DATE/SLEEP OFF,
vrijeme drijemanja se mijenja na sljedeći način:
Najdulje vrijeme drijemanja je 60 minuta.
Vrijeme drijemanja se prikazuje na pokazivaču oko
4 sekunde i zatim vraća na prikaz točnog vremena.
Kad pritisnete SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
nakon prikaza točnog vremena, ponovno započinje
odbrojavanje vremena drijemanja od 10 minuta.
Za zaustavljanje alarma
Pritisnite RADIO OFF/ALARM RESET
za zaustavljanje alarma.
Alarm će se oglasiti ponovo u isto vrijeme
sljedećega dana.
Ako ne pritisnete RADIO OFF/ALARM RESET,
alarm se neprekidno oglašava oko 60 minuta i zatim
se automatski zaustavlja.
Za isključenje alarma
Postavite preklopku ALARM A (ili B) na
OFF. Indikator
A (ili B) se isključuje.
Podešavanje Sleep
Timera
Pomoću sleep timera možete zaspati uz slušanje
radijskog programa. Sleep timer će automatski
isključiti radio nakon podešenog vremena.
Zvučnik
Promjer približno 6,6 cm, 8 Ω
Izlazna snaga
150 mW (uz 10% harmoničkog izobličenja)
2 Okrenite ALARM TIME SET A (ili B)
radijskog prijemnika.
2 Podesite glasnoću regulatorom VOLUME.
3 Odaberite valno područje pomoću BAND.
4 Ugodite postaju regulatorom TUNING.
Tehnički podaci
Valno područje
FM
AM
Vrijeme alarma se prikazuje na nekoliko
sekundi i zatim se na pokazivaču prikazuje
indikator
A (ili B). (Ne prikazuje se ako
je preklopka u položaju OFF.)
10 t 20 t 30 t 40 t 50 t 60
Za isključenje radija
Frekvencijski opseg
zvuk alarma (RADIO ili BUZZER).
Podešavanje točnog
vremena i datuma
Ako imate pitanja ili problema s uređajem
koje ne možete riješiti pomoću ovih uputa,
obratite se svom Sony prodavatelju.
Prikaz točnog vremena
12-satni sustav
Podešavanje vremena alarma
1 Postavite ALARM A (ili B) na željeni
AM: Zakrenite ureñaj vodoravno za optimalan
prijem. Feritna antena je ugrañena u ureñaj.
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Pritisnite SLEEP.
Radio se uključuje. Možete podesiti sleep timer na
90, 60, 30 ili 15 minuta. Svakim pritiskom na tipku,
vrijeme se mijenja na sljedeći način:
Dimenzije
Približno 155 T 82,8 T 151,5 mm uključujući
dijelove koji strše i kontrole.
Masa
Približno 536,8 g
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez
prethodnoga upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Nemojte upotrebljavati ureñaj na metalnom stolu ili
metalnoj površini jer može doći do smetnju u prijemu.
Podešavanje alarma
Moguće je podesiti dva alarma (ALARM A i
ALARM B).
Vrijeme alarma može se podesiti za svaki program i
odabrati zvuk alarma izmeñu RADIO ili BUZZER
(zujalica).
Napomene
• Prije podešavanja alarma, podesite točno vrijeme
(pogledajte "Podešavanje točnog vremena i
datuma").
• Tvornički je alarm podešen na "PM 12:00".
• Kod uporabe radio alarma, prvo ugodite postaju i
podesite glasnoću (pogledajte "Rukovanje
radijskim prijemnikom").
• Kad podesite alarm sa zujalicom, podesite
ALARM VOLUME na LOW ili HIGH.
Čuju se dva kratka zvučna signala kod povratka na
"90".
Radio će raditi u trajanju koje ste odredili i zatim se
automatski isključiti.
Za isključenje radijskog
prijemnika prije podešenog
vremena
Pritisnite RADIO OFF/ALARM RESET
ili SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Istovremena uporaba alarma i
sleep timera
Možete zaspati slušajući radijski program te se
probuditi uz zvuk radija ili zujalice u podešeno
vrijeme.
1 Podesite alarm. (Pogledajte
"Podešavanje alarma".)
2 Podesite sleep timer. (Pogledajte
"Podešavanje Sleep Timera".)
Download PDF

advertising