Sony | ICF-DS11IP | Sony ICF-DS11iP DS11iP Stanica sa zvučnikom za iPod/iPhone 3GS Upute za upotrebu

4-150-697-42(1)
Kako biste spriječili požar ili strujni udar, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Radi smanjenja rizika od požara ne prekrivajte venti­
lacijske otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Nemojte postavljati upaljene svijeće
na uređaj.
Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električkog
udara, uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju
tekućinom, niti se na njega smiju postavljati pred­
meti ispunjeni tekućinom, primjerice vaze.
Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice
u ormarić za knjige ili ugradbeni ormar.
Audio docking
sustav
Baterije (vanjsku ili ugrađenu) nemojte izlagati viso­
koj temperaturi, primjerice, izravnom sunčevom
svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski period.
Budući da se uređaj s mrežnog napajanja isključuje
odspajanjem mrežnog kabela, uređaj spojite na lako
dostupnu mrežnu utičnicu. Ako se pojave nepravil­
nosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok
je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.
Upute za uporabu
Pločica s podacima i važnim sigurnosnim informa­
cijama nalazi se na dnu uređaja.
OPREZ
Opasnost od eksplozije ukoliko baterije nisu pravilno
uložene. Baterije zamijenite samo istovrsnima.
Napomene za korisnike: sljedeće informacije su
primjenjive samo na opremu koja se prodaje
u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
ICF-DS11iP
©2010 Sony Corporation
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s
bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Zbrinjavanje dotrajalih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama sa
sustavima odvajanja otpada)
UPOZORENJE
Mjere opreza
99 Uređaj spojite na izvor napajanja usklađen sa
zahtjevima opisanim u "Tehničkim podacima".
99 Budući da je u zvučnik ugrađen snažan magnet,
držite kreditne kartice koje sadržavaju magnetski
kôd ili satove s navijanjem na oprugu dalje od
uređaja kako biste spriječili moguća oštećenja
uzrokovana magnetom.
99 Ne ostavljajte uređaj u blizini izvora topline poput
radijatora ili cijevi za ventilaciju, ili na mjestima
izloženima izravnom suncu, prekomjernoj prašini,
mehaničkim vibracijama ili udarcima.
99 Osigurajte dovoljan protok zraka kako biste sprije­
čili pregrijavanje uređaja. Ne postavljajte uređaj
na površine (tepih, deku, itd.) ili blizu materijala
(zavjese) koji bi mogli blokirati ventilacijske
otvore.
99 Ukoliko u kućište dospije strani predmet ili teku­
ćina, odspojite uređaj te ga prije daljnje uporabe
odnesite na pregled u ovlašteni servis.
99 Kućište čistite mekom krpom navlaženom otopi­
nom blagog deterdženta.
99 Nikad ne dodirujte žicu vanjske FM antene za
olujnog nevremena. Osim toga, odmah odspojite
mrežni kabel iz uređaja.
NAPOMENE O LITIJEVOJ BATERIJI
99 Bateriju obrišite suhom krpom kako biste osigu­
rali dobar kontakt.
99 Prilikom umetanja baterije, pripazite da polaritet
bude ispravan.
99 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer
može doći do kratkog spoja.
Zbrinjavanje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavima odvajanja
otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na njego­vom pakiranju
označava da se proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim odla­ganjem ovog
proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štet­
nih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja.
Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih bogatstava. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
u kojoj ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač.
Ova oznaka na bateriji ili na njezinom pakiranju
označava da se baterija isporučena s ovim proizvo­
dom ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg)
ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem tih baterija, pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepra­
vilnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala
pomaže se u očuvanju prirodnih bogatstava.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo stručnom osoblju.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije,
dotrajali proizvod predajte na sabirno mjesto za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Kompatibilni modeli iPoda/
iPhonea
S uređajem su kompatibilni sljedeći modeli iPoda/
iPhonea. Savjetujemo vam da prije uporabe ažuri­
rate softver iPoda/iPhonea.
Spajanje antene
Spajanje AM okvirne antene
Antena je svojim oblikom i duljinom namijenjena
prijemu AM signala. Nemojte je rastavljati ili
namotavati.
1 Skinite okvirni dio s plastičnog postolja.
2 Podesite AM okvirnu antenu.
iPod touch
3. generacija
iPod touch
2. generacija
iPod nano
5. generacija
(video kamera)
iPod nano
4. generacija
(video)
iPod nano
2. generacija
(aluminijsko kućište)
iPod nano
1. generacija
iPod touch
1. generacija
iPod nano
3. generacija
(video)
3 Uložite priključak AM antene u priključnicu
AM ANTENNA pozadi uređaja.
Za ostale baterije, molimo pogledajte odjeljak o
sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Predajte
bateriju na sabirno mjesto za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterija, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
O pomoćnoj bateriji
Kako bi uređaj uvijek pokazivao točno vrijeme, u
njemu se nalazi baterija CR2032 kao sigurnosni
izvor napajanja.
Baterija osigurava rad sata i alarma u slučaju
prekida napajanja.
Napomena za korisnike u Europi
Sat je podešen tvornički i njegovu memoriju napaja
ugrađena Sonyjeva baterija CR2032. Ako se na
zaslonu prikazuje "0:00" kad uređaj spojite na
mrežno napajanje po prvi puta, napon baterije je
možda oslabio. U tom slučaju, obratite se zastupniku
za Sony. Ugrađena baterija CR2032 smatra se dijelom
proizvoda i obuhvaćena je jamstvom.
Za prihvaćanje jamstva za taj proizvod trebate poka­
zati odjeljak "Napomena za korisnike u Europi" (iz
ovih uputa) Sonyjevom zastupniku.
Kada zamijeniti bateriju
Kad baterija oslabi, na zaslonu se prikazuje "".
Ako tijekom razdoblja dok je napon baterije slab
dođe do prekida napajanja, trenutno vrijeme i alarm
bit će izbrisani. Bateriju zamijenite Sony CR2032
litijevom baterijom. Uporaba drugačije baterije
može uzrokovati požar ili eksploziju.
Zamjena baterije
1 Ostavite strujni utikač spojenim na strujnu
iPod
5. generacija
(video)
Odspajanje AM okvirne antene
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim
uređajem, obratite se najbližem zastupniku za Sony.
Izvucite priključak AM dok istovremeno gurate
kopču priključka prema gore.
2
3
Značajke
99 Kompatibilan s iPod/iPhone uređajem
99 Buđenje ili uspavljivanje iPodom/radioprijem­
nikom/zujalicom
99 A-B alarm jednostavan za podešavanje
99 Alarm za 2-5-7 dana
99 Podešavanje svjetline LCD zaslona
99 MEGA BASS
99 MEGA Xpand
99 Bežični daljinski upravljač
iPod
4. generacija
(zaslon u boji)
iPod
4. generacija
iPod classic
iPod mini
iPhone 4G
iPhone 3GS
Tehnički podaci
Prikaz vremena
4
Podešavanje AM okvirne antene
Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju dobar
prijem.
99 Ne stavljajte AM okvirnu antenu pored uređaja ili
druge AV opreme jer je moguća pojava šuma.
utičnicu, odvijačem uklonite vijak koji
učvršćuje baterijski pretinac na dnu uređaja
i izvadite baterijski pretinac (sl. ).
Umetnite novu bateriju u baterijski preti­
nac, stranom  okrenutom prema gore
(sl. ).
Zatvorite poklopac baterijskog pretinca i
učvrstite ga vijkom (sl. ).
Pritisnite iPod & iPhone , RADIO
BAND, AUDIO IN ili SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF kako biste isključili prikazivanje
"" na zaslonu.
Napomena
Nemojte odspajati mrežni kabel iz zidne utičnice
kad mijenjate bateriju. U suprotnom će se točno
vrijeme, alarm i pohranjene postaje izbrisati.
Savjet
Odaberite smjer AM okvirne antene u kojem se
postiže najbolji AM prijem.
24-satni sustav
Podaci za iPod
DC izlaz: 5V
MAKS.: 500mA
iPhone 3G
Radio
Frekvencijski opseg
Valno
Frekvencija
područje
Korak
kanala
FM
87,5 MHz – 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz – 1.602 kHz
9 kHz
Općenito
Zvučnik
Približno 5,7 cm u promjeru 6 Ω
Ulaz
Priključnica AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo
minipriključak)
Izlazna snaga
3.5 W + 3.5 W (pri 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Za čuvanje podataka o satu: 3V DC, baterija
CR2032 (1)
Dimenzije
Oko 290,5 mm  152 mm  139,5 mm (š/v/d) s
dijelovima koji strše i kontrolama
Masa
Oko 2 kg sa strujnim utikačem
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
AM okvirna antena (1)
Spojni audiokabel (1)
Univerzalni uložni adapter za iPhone (1)
Univerzalni uložni adapter za iPhone 3G i iPhone
3GS (1)
Univerzalni uložni adapter za iPhone 4 (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske pogreške.
iPhone
Napomene
99 U ovim uputama "iPod" označava općenito funk­
cije iPoda na iPodu ili iPhoneu ukoliko u tekstu
ili slikama nije navedeno drukčije.
99 Priključak na uređaju namijenjen je samo za iPod.
Kad koristite uređaje koji ne odgovaraju tom
priključku, spojite ih na priključnicu AUDIO IN
na ovom uređaju pomoću isporučenog spojnog
audio kabela.
99 Sony ni u kom slučaju ne prihvaća odgovornost
za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na
iPod kad iPod koristite spojen na ovaj uređaj.
U slučaju problema
Ukoliko problem postoji i nakon što ste poduzeli
sljedeće provjere, obratite se najbližem zastupniku
za Sony.
Priprema daljinskog
upravljača
Prije prve uporabe daljinskog upravljača uklonite
izolacijsku foliju.
Tipka za resetiranje
CR2032
Kada zamijeniti bateriju
Uz normalnu uporabu, baterija (CR2025) će trajati
približno šest mjeseci. Ako radiosatom više ne
možete upravljati pomoću daljinskog upravljača,
zamijenite bateriju novom.
Umjesto točnog vremena trepće "0:00" pri
prekidu napajanja.
99 Baterija je slaba. Zamijenite bateriju. Izvadite
staru bateriju i umetnite novu.
Radio, iPod ili zujalica se ne uključuju u podešeno vrijeme alarma.
99 Provjerite jesu li alarm "A" ili alarm "B" prikazani
pravilno.
CR2025
Alarm za radio ili iPod je aktiviran ali se ne čuje
nikakav zvuk u podešeno vrijeme alarma.
99 Provjerite postavku glasnoće alarma.
Iz iPoda se ne čuje zvuk.
99 Provjerite je li iPod čvrsto spojen.
99 Podesite glasnoću pomoću VOLUME.
Ovaj uređaj ne može upravljati iPodom.
99 Provjerite je li iPod čvrsto spojen.
iPod se ne može puniti.
99 Provjerite je li iPod čvrsto spojen.
Kad počne ljetno računanje vremena, sat ga
ne primjenjuje automatski.
99 Provjerite je li sat podešen točno.
99 Istodobno pritisnite i zadržite tipke CLOCK i
SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF na najmanje
2 sekunde za aktiviranje funkcije Automatic DST.
Ako nakon zamjene baterije
nije prikazano točno vrijeme
(Reset)
Napomene
99 Nemojte pokušavati puniti bateriju.
99 Ako kroz duže vrijeme ne namjeravate koristiti
daljinski upravljač, uklonite bateriju kako biste
spriječili štetu koja može nastati istjecanjem
elektrolita i nagrizanjem.
Pritisnite tipku za resetiranje šiljatim predmetom.
Tipka za resetiranje je u malom udubljenju smje­
štenom u baterijskom pretincu (sl. ).
STATION
SELECT
99 Za ponovno aktiviranje funkcije Automatic DST/
Summer Time istodobno pritisnite i zadržite tipke
CLOCK i SNOOZE/DATE/SLEEP OFF na najmanje
dvije sekunde.
Na zaslonu se pojave indikatori "" i "On" u znak
da je funkcija Automatic DST/Summer Time aktivi­
rana. Na zaslon se vraća prikaz točnog vremena.
PRESET
2 Pritisnite i zadržite željenu tipku STATION
Primjer:Programiranje frekvencije FM 89,8 MHz
pod tipkom 1.
Ručno podešavanje sata
1 Spojite uređaj na napajanje.
2 Pritisnite i zadržite CLOCK dok na pokazi­
vaču ne počne treperiti godina.
3 Pritisnite TIME SET + ili – nekoliko puta
4
5
FM žičana antena
kako biste podesili godinu.
Pritisnite CLOCK.
Ponovite korake 3 i 4 kako biste podesili
mjesec, dan, sat i minute, a zatim pritisnite
CLOCK.
Nakon nekog vremena na zaslon će se automatski
vratiti prikaz točnog vremena.
Za pohranjivanje nove postaje, ponovite nave­
dene korake. Za promjenu pohranjene postaje,
ugodite željenu postaju, a zatim zadržite
STATION  SELECT PRESET tipke 1 do 5.
Nova postaja zamijenit će prethodnu pod
PRESET TUNING tipkom.
Sekunde se počinju povećavati od nule.
Mrežni kabel
Napomene
99 Ne pritisnete li tijekom podešavanja sata nijednu
tipku u trajanju oko jedne minute, postavka
točnog vremena bit će poništena.
99 Ovaj uređaj posjeduje i kalendar. Kad je podešen
datum, automatski se prikaže i dan u tjednu.
MON = ponedjeljak, TUE = utorak,
WED = srijeda, THU = četvrtak,
FRI = petak, SAT = subota, SUN = nedjelja
Prikaz godine i datuma
Tipke STATION  SELECT
PRESET 3, VOLUME + i iPod & iPhone  imaju ispupčenje.
Pritisnite tipku SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(SNOOZE na daljinskom upravljaču) jednom za
datum i pritisnite je ponovno za podešavanje godine.
Nakon nekoliko sekundi na pokazivaču će se auto­
matski vratiti prikaz točnog vremena.
Podešavanje svjetline
zaslona
Tipke  (reprodukcija) i VOL + imaju ispupčenje.
Prvo podešavanje sata
Točan datum i vrijeme podešeni su na uređaju u
tvornici, a za napajanje se koristi pomoćna baterija.
Sve što trebate učiniti jest spojiti uređaj na napajanje
i odabrati svoju vremensku zonu.
1 Spojite uređaj na napajanje.
Na zaslonu se prikazuje trenutno srednjoeurop­
sko vrijeme (CET).
2 Pritisnite i zadržite tipku TIME ZONE
na najmanje 2 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje broj područja "1".
3 Pritisnite TIME SET + ili – nekoliko puta
kako biste broj odabrali kako slijedi:
Broj područja
Vremenska zona
1 (tvornička
postavka)
Srednjoeuropsko vrijeme/
Srednjoeuropsko ljetno
vrijeme
2
Istočnoeuropsko vrijeme/
Istočnoeuropsko ljetno
vrijeme
0
Zapadnoeuropsko vrijeme/
Zapadnoeuropsko ljetno
vrijeme
4 Pritisnite TIME ZONE za podešavanje.
Napomena
Iako je sat točno podešen u tvornici, može doći do
odstupanja tijekom transporta ili skladištenja. Ako
je potrebno, podesite sat kao što je opisano u "Ručno
podešavanje sata".
Početak ljetnog računanja
vremena
Ovaj model uređaja automatski podešava ljetno
računanje vremena.
Od početka ljetnog računanja vremena prikazuje
se "", a nestaje automatski nakon prestanka
ljetnog računanja vremena.
Automatsko podešavanje ljetnog računanja vremena
temelji se na GMT vremenu (glavno vrijeme po
Greenwichu).
Broj područja 0:
99 Početak ljetnog računanja vremena: u 1:00 sat
posljednje nedjelje u ožujku.
99 Početak standardnog računanja vremena: u 2:00
sata posljednje nedjelje u listopadu.
Broj područja 1:
99 Početak ljetnog računanja vremena: u 02:00:00
sat posljednje nedjelje u ožujku.
99 Početak standardnog računanja vremena: u
03:00:00 sata posljednje nedjelje u listopadu.
Broj područja 2:
99 Početak ljetnog računanja vremena: u 03:00:00
sat posljednje nedjelje u ožujku.
99 Početak standardnog računanja vremena: u
04:00:00 sata posljednje nedjelje u listopadu.
Za isključenje funkcije Automatic DST/
Summer Time tijekom ljetnog računanja
vremena
Funkciju Automatic DST/Summer Time je moguće
isključiti.
Istodobno pritisnite i zadržite tipke CLOCK i
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF na najmanje dvije
sekunde kad je prikazano točno vrijeme.
Na zaslonu se pojave indikatori "" i "OFF" u znak
da je funkcija Automatic DST/Summer Time isklju­
čena. Na zaslon se vraća prikaz točnog vremena.
Napomene
99 Promjene postavki funkcije DST/Summer Time
(pogledajte gore) podložne su uvjetima i zakonima
svake zemlje/regije. Ako to nije u skladu sa želje­
nim podešenjem, poništite postavku funkcije
Automatic DST/Summer Time i podesite ljetno/
zimsko računanje vremena prema potrebi.
Korisnici koji žive u zemlji/regiji koja ne koristi
ljetno i zimsko računanje vremena prije uporabe
ovog uređaja moraju isključiti funkciju Automatic
DST/Summer Time.
3 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
–Automatsko ugađanje
pohranjene postaje
Visoka (standardno)  Srednja  Niska
2 Pritisnite i zadržite tipku RADIO BAND
te odaberite AM ili FM valno područje.
dok na zaslonu ne zatreperi "AP".
Pritisnite DISPLAY/MEMORY.
Čak i ako razinu svjetline podesite na Low, ona će
biti promijenjena na Middle kada se uključi alarm.
3
Uporaba
radioprijemnika
Savjet
Za zaustavljanje automatskog programiranja posta­
ja pritisnite OFF/ALARM RESET.
–Ručno ugađanje
Prikaz programskog broja i frekvencije
trenutne postaje
2
Svakim pritiskom valno područje se mijenja
kako slijedi:
FM1
AM
FM2
FM1 i FM2 su jednaka frekvencijska područja.
3 Pritisnite TUNING + ili – (TUNE + ili – na
4
daljinskom upravljaču) za ugađanje željene
radijske postaje.
Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
Za isključivanje radija pritisnite OFF.
Napomena
Prikaz FM frekvencije je precizna do 0,1 MHz.
Primjerice, i frekvencija 88,00 i 88,05 MHz će biti
prikazane kao "88,0 MHz".
Ugađanje postaje
Uređaj automatski pretražuje AM ili FM postaje.
1 Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje"
2
te odaberite AM ili FM valno područje.
Pritisnite i zadržite TUNING + ili – (TUNE
+ ili – na daljinskom upravljaču).
+ : pretražuje frekvencije od nižih prema višima.
– : pretražuje frekvencije od viših prema nižima.
Pretraživanje počinje od trenutno ugođene
frekvencije. Kad uređaj ostvari prijem postaje,
pretraživanje se zaustavlja.
3 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
–Pohrana postaja
Možete pohraniti do 10 FM postaja (5 postaja u
FM1, 5 postaja u FM2) i 5 AM postaja.
Pohranjivanje postaje
1 Slijedite korake od 1 do 4 u "Ručno uga­
đanje" te ručno ugodite postaje koje želite
pohraniti.
1 Pričvrstite adapter za svoj iPod/iPhone.
2 Umetnite svoj iPod/iPhone u priključak
na uređaju.
O autorskim pravima
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja
Podešavanje alarma
Za potvrdu podešenja vremena alarma
Ovaj uređaj opremljen je s 3 moda alarma - iPod,
radio i zujalica. Prije podešavanja alarma podesite
točno vrijeme (pogledajte "Prvo podešavanje sata").
Podešavanje alarma
1 Pritisnite i zadržite ALARM SET A ili B.
Na zaslonu se pojavi poruka "WAKE UP" i
trepću znamenke sata.
2 Pritisnite TIME SET + ili – više puta dok
se ne prikaže željeni sat.
Za brzu izmjenu znamenki pritisnite i zadržite
tipku TIME SET + ili –.
3 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Znamenke minuta trepću.
4 Ponovite korak 2 za podešavanje minuta.
5 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Trepće naziv dana u tjednu.
6 Ponovite korak 2 za podešavanje dana u
tjednu.
Uređaj automatski pohranjuje dostupne postaje
redom.
Pritisnite jednom DISPLAY/MEMORY za programski
broj, a zatim ponovno za frekvenciju. Ako DISPLAY/
MEMORY pritisnete samo jednom, pokazivač
prikazuje programski broj tijekom 2 sekunde, a
zatim prikazuje frekvenciju. Nakon nekog vremena
pokazivač će se automatski vratiti prikaz točnog
vremena.
Poboljšanje prijema
FM: Razvucite FM žičanu antenu dokraja kako
biste poboljšali prijem.
AM:Spojite isporučenu AM antenu na uređaj.
Okrećite antenu u vodoravnom položaju dok
ne dobijete najbolji prijem.
Napomene o radijskom prijemu
99 Držite digitalni audiouređaj ili mobilni telefon
dalje od AM okvirne antene ili FM žičane antene
jer mogu uzrokovati smetnje u prijemu.
99 Pri slušanju radijskog programa dok je na uređaj
spojen iPhone, moguće su smetnje u radijskom
prijemu.
99 Pri slušanju radijskog programa dok punite iPod
moguće su smetnje u radijskom prijemu.
Savjet
Ako je emitiranje FM-a vrlo bučno, pritisnite
MODE i zadržite dok se na pokazivaču na prikaže
"MONO"; radio će reproducirati mono, a zvuk
postati čišći.
Uporaba iPoda
Preko ovog uređaja možete slušati zvuk s iPoda.
Za uporabu iPoda pogledajte korisnički priručnik
iPoda.
Koristite li iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS ili
iPhone 4 uređaj, prije spajanja spojite ga na isporu­
čeni univerzalni uložni adapter za iPhone, iPhone
3G, iPhone 3GS ili iPhone 4.
Broj adaptera ,  ili  vidljiv je na donjoj strani
isporučenih univerzalnih uložnog adaptera.  je
za iPhone,  je za iPhone 3G i iPhone 3GS, a  je
za iPhone 4. Prije uporabe provjerite broj adaptera.
Možete odabrati dane na sljedeća tri načina:
Svaki dan: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Radni dan: MON TUE WED THU FRI
Vikend: SAT SUN
3 Pritisnite iPod & iPhone .
iPod automatski započinje reprodukciju. Spoje­
nim iPodom možete upravljati tipkama s njega
ili s ovog uređaja.
4 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
7 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Podešenje alarma je uneseno.
8 Pritisnite TIME SET + ili – više puta dok ne
zatreperi indikator željenog moda alarma.
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
Za
Isključenje iPoda
Pauzu reprodukciju
Prijelaz na sljedeći zapis
Povratak na prethodni
zapis
Nalaženje dijela pri
slušanju zvuka
Pronalaženje dijela uz
praćenje pokazivača
Pritisnite
OFF ili pritisnite
i zadržite iPod &
iPhone 
iPod & iPhone 
Za nastavak repro­
dukcije, pritisnite
ponovno.
 (naprijed)
 (natrag)*
 (naprijed) ili
 (natrag) tije­
kom reprodukcije i
zadržite dok ne pro­
nađete željeni dio.
 (unaprijed) ili
 (unatrag) u
pauzi reprodukcije i
zadržite dok ne pro­
nađete željeni dio.
MENU**
Povratak na prethodni
izbornik
Odabir opcije izbornika ili  (gore)/ (dolje)**
zapisa za reprodukciju
Aktivaciju odabranog
ENTER**
izbornika ili početak
reprodukcije
Uključenje moda
MODE
reprodukcije slučajnim
redoslijedom
* Ako se upotrijebi tijekom reprodukcije ova radnja
vraća na početak trenutnog zapisa. Za povratak
na prethodni zapis pritisnite dvaput.
**Ti postupci su raspoloživi samo pri uporabi
isporučenog daljinskog upravljača.
Napomene
99 Kod ulaganja ili uklanjanja iPoda, prihvatite iPod
pod istim kutom pod kojim je i priključak uređaja
te ne uvrćite niti savijajte iPod, budući da bi to
moglo oštetiti priključak.
99 Uređaj nemojte nositi s iPodom stavljenim na
priključak. Tako možete uzrokovati kvar.
99 Pri stavljanju ili uklanjanju iPoda čvrsto prihvatite
uložnicu i pazite da ne pritišćete nehotice kon­
trole na iPodu.
99 Prije odspajanja iPoda pauzirajte reprodukciju.
Uporaba uređaja kao punjača baterije
Uređaj možete koristiti za punjenje baterije.
Punjenje započinje čim iPod priključite na uređaj.
Na pokazivaču iPoda se prikazuje status punjenja.
Za uporabu pogledajte korisnički priručnik iPoda.
 Podešavanje zujalice
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani
u SAD-u i drugim zemljama.
"Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elek­
tronski pribor dizajniran posebno za iPod ili iPhone
i tvrtka Apple je potvrdila da odgovara njezinim
standardima. Tvrtka Apple nije odgovorna za rad
ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte na umu da
uporabom ovog pribora s iPod ili iPhone uređajem
možete utjecati na bežičnu komunikaciju.
Programirana postaja može se odabrati i pritiskom
na PRESET + ili – na daljinskom upravljaču.
1 Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje"
radio.
Pritisnite RADIO BAND nekoliko puta za
odabir željenog valnog područja.
Napomene
99 Prilikom umetanja iPoda u uređaj povedite računa
da upotrijebite odgovarajući uložni adapter isporu­
čen s vašim iPodom ili nabavljen kod distributera
proizvoda tvrtke Apple Inc.
99 Priključak na uređaju namijenjen je samo za iPod.
Kad koristite uređaj koji ne odgovara tom priklju­
čku, spojite ga na priključnicu AUDIO IN na ovom
uređaju pomoću isporučenog spojnog audio
kabela.
99 Sony ni u kom slučaju ne prihvaća odgovornost
za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na
iPod kad iPod koristite spojen na ovaj uređaj.
99 Za detalje o uvjetima u kojima koristite svoj iPod,
provjerite web stranicu tvrtke Apple Inc.
Ugađanje pohranjene postaje
1 Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje"
te odaberite AM ili FM valno područje.
2 Pritisnite STATION  SELECT PRESET
tipku pod kojom je pohranjena željena
postaja.
Pritiskom tipke  BRIGHTNESS možete odabrati
između tri razine svjetline.
1 Pritisnite RADIO BAND kako biste uključili
Univerzalni uložni adapter
 SELECT PRESET 1 do 5, sve dok pro­
gramirani broj ne prestane treperiti.
Možete odabrati jednu od 5 postavaka: "iPod",
"FM1", "FM2", "AM" ili "BUZZER." Podesite
alarm na sljedeći način:
––iPod: pogledajte " Podešavanje iPod alarma".
––FM1, FM2 ili AM: pogledajte " Podešavanje
radijskog alarma".
––BUZZER: pogledajte " Podešavanje zujalice".
 Podešavanje iPod alarma
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite ALARM SET A ili B za odabir
moda alarma za "iPod".
Na zaslonu se pojavi "VOLUME".
3 Pritisnite TIME SET + ili – za ugađanje
glasnoće.
4 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Podešenje je uneseno.
5 Ako se na zaslonu ne pojavi "A" ili "B",
ponovo pritisnite
ALARM SET A ili B.
iPod će se oglasiti u podešeno vrijeme.
Kad koristite iPod touch/iPhone
99 Kad za buđenje želite koristiti glazbu pohranjenu
na iPod touch/iPhone, najprije stavite iPod touch/
iPhone u uređaj te slijedite opisane korake za
podešavanje vremena alarma i zatim odaberite
željenu glazbu.
99 Čak i kad završite podešavanje alarma za iPod,
alarm neće raditi isključite li iPod touch/iPhone
prije nego ih uložite u uređaj.
 Podešavanje radijskog alarma
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite ALARM SET A ili B za odabir
valnog područja ("FM1", "FM2" ili "AM").
Na pokazivaču treperi programski broj.
3 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir želje­
nog programskog broja koji odgovara
valnim područjima ili "– –".
"– –" je posljednja primljena postaja.
4 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Na zaslonu se pojavi "VOLUME".
5 Pritisnite TIME SET + ili – za ugađanje
6
glasnoće.
Pritisnite ALARM SET A ili B.
Podešenje je uneseno.
7 Ako se na zaslonu ne pojavi "A" ili "B",
ponovo pritisnite
ALARM SET A ili B.
Radio će se uključiti u podešeno vrijeme.
2
"Podešavanje alarma".
Pritisnite ALARM SET A ili B za odabir
"BUZZER" moda alarma.
2 Pritisnite SLEEP za podešavanje trajanja
sleep timera.
Svakim pritiskom tipke SLEEP, trajanje (u
minutama) se mijenja kako slijedi:
90
ponovo pritisnite
ALARM SET A ili B.
Zujalica će se oglasiti u podešeno vrijeme.
Napomena
Nije moguće podesiti glasnoću zujalice.
Pritisnite TIME SET + ili –. Podešenje će biti prika­
zano u trajanju od oko 4 sekunde.
Promjena podešenja alarma
Pritisnite i zadržite tipku TIME SET + u trajanju
najmanje 2 sekunde za pomak vremena alarma
unaprijed. Pritisnite i zadržite tipku TIME SET – u
trajanju najmanje 2 sekunde za pomak vremena
alarma unatrag.
Kad otpustite tipku, promijenjeno vrijeme treperit
će oko 2 sekunde. Za ponovnu promjenu vremena
alarma, pritisnite TIME SET + ili – unutar te
2 sekunde. U suprotnom će vrijeme alarma ostati
nepromijenjeno.
Odgoda alarma na nekoliko minuta
Pritisnite SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (SNOOZE
na daljinskom uređaju).
Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovno
uključiti nakon 10 minuta.
Možete promijeniti vrijeme odgode s više pritisaka
tipke SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (SNOOZE na
daljinskom upravljaču) unutar 4 sekunde.
Alarm možete odgađati maksimalno 60 minuta.
Za zaustavljanje odgođenog alarma, pritisnite OFF/
ALARM RESET (OFF na daljinskom upravljaču).
Za zaustavljanje alarma
Pritisnite OFF/ALARM RESET (OFF na daljinskom
upravljaču) za isključenje alarma.
Alarm će se ponovo oglasiti sljedećeg dana u isto
vrijeme.
Za isključenje alarma
Pritisnite  ALARM ON/OFF A ili B za isključenje
indikatora A ili B na zaslonu.
Za aktivaciju alarma
Pritisnite  ALARM ON/OFF A ili B za uključenje
indikatora A ili B na zaslonu.
Napomene
99 Ako je mod alarma podešen na iPod, a iPod u
vrijeme kada se alarm treba oglasiti nije spojen
na uređaj, zvuk alarma bit će zujalica.
99 Funkcija alarma radi kao obično na prvi i zadnji
dan ljetnog računanja vremena. Ako je podešeno
automatsko podešavanje ljetnog/zimskog
računanja vremena, alarm se preskače ako je
podešen na vrijeme koje se preskače pri prelasku
na ljetno/zimsko računanje vremena, ili se alarm
oglašava dvaput ako je podešen na vrijeme
preklapanja pri završetku ljetnog računanja
vremena.
99 Ako je isto vrijeme podešeno za oba alarma A i
B, alarm A će imati prednost.
99 Ako u vrijeme oglašavanja alarma ne pokrenete
nijednu funkciju, on će se zaustaviti nakon oko
60 minuta.
Napomena o alarmu u slučaju prekida
napajanja
U slučaju prekida napajanja, funkcije alarma će raditi
dok se baterija sasvim ne isprazni. Ipak, to će utjecati
na sljedeće funkcije:
99 Pozadinsko osvjetljenje neće raditi.
99 Kad je mod alarma podešen na iPod ili radio,
automatski će se promijeniti u zujalicu.
99 Ako ne pritisnete tipku OFF/ALARM RESET,
alarm će se oglašavati u trajanju od oko 5 minuta.
99 Ako se na zaslonu pojavi indikator "", alarm
neće raditi u slučaju prekida napajanja. U slučaju
pojavljivanja tog indikatora zamijenite bateriju.
99 Funkcija odgode alarma ne može se podesiti ako
je došlo do prekida napajanja. Ako je u vrijeme
prekida napajanja funkcija odgode alarma već
bila podešena, ona neće funkcionirati.
99 Tijekom prekida napajanja svaki alarm će se
oglasiti u podešeno vrijeme samo jednom.
Podešavanje sleep
timera
Možete se uspavati uz glazbu, itd.... uporabom sleep
timera. Uređaj automatski zaustavlja reprodukciju
ili radio nakon podešenog trajanja.
1 Pritisnite SLEEP dok je uređaj uključen.
Na zaslonu se pojavi poruka "SLEEP" i na
zaslonu trepće vrijeme isključenja.
30
15
OFF
(isključeno)
Podešenje je uneseno.
3 Ako se na zaslonu ne pojavi "A" ili "B",
60
Točno vrijeme se pojavi na zaslonu nakon oko
4 sekunde nakon što dovršite podešavanje trajanja
i otpustite SLEEP. Sleep timer tada počinje
odbrojavati.
Uređaj će raditi kroz podešeno vrijeme i zatim
se zaustaviti.
Za isključenje uređaja prije podešenog
vremena
Pritisnite SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (SNOOZE
na daljinskom upravljaču) ili OFF/ALARM RESET
(OFF na daljinskom upravljaču).
Promjena podešenja sleep timera
Možete pritisnuti SLEEP više puta za odabir željene
postavke sleep timera čak i nakon njegova aktiviranja.
Za isključenje sleep timera
Više puta pritisnite SLEEP za podešavanje sleep
timera na "OFF" u koraku 2.
Druge korisne funkcije
Za postizanje MEGA Xpand efekta
Pritisnite MEGA Xpand. Na pokazivaču se prikazuje
"MEGA Xpand". Možete postići efekt širenja zvuč­
nog polja. Za povratak na normalan zvuk, opet
pritisnite tipku.
Pojačavanje basova
Pritisnite MEGA BASS. Na pokazivaču se prikazuje
"MEGA BASS". Možete postići efekt visokokvali­
tetnog bas zvuka. Za povratak na normalan zvuk,
opet pritisnite tipku.
Spajanje vanjske
opreme
Za slušanje zvuka
1 Povežite AUDIO IN priključnicu uređaja s
linijskim izlazom ili priključnicom za sluša­
lice na vanjskoj opremi pomoću spojnog
audiokabela (isporučen).
Spojni audiokabel
(isporučen)
Na vanjsku
opremu
2 Pritisnite AUDIO IN za prikaz "AUDIO IN".
3 Započnite reprodukciju na opremi spoje­
noj na priključnicu AUDIO IN.
4 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
Za povratak na radijski prijem
Pritisnite RADIO BAND.
Na pokazivaču se prvo prikazuje programski broj,
a zatim frekvencija zadnje radijske postaje.
Za povratak na iPod
Pritisnite iPod & iPhone .
Za prestanak slušanja
Pritisnite OFF/ALARM RESET (OFF na daljinskom
upravljaču) i zaustavite reprodukciju na spojenom
uređaju.
Napomene
99 Također pogledajte upute za uporabu uređaja koji
spajate.
99 Isporučeni spojni audiokabel možda se neće moći
koristiti s nekim uređajima. U tom slučaju koristite
kabel pogodan za vanjski uređaj koji koristite.
99 Kad slušate radio dok je spojen vanjski uređaj, is­
ključite spojeni uređaj kako biste spriječili pojavu
smetnji. Pojave li se smetnje čak i kad je vanjski
uređaj isključen, odspojite ga i odmaknite od
radiosata.
Download PDF

advertising