Sony | ICF-C205 | Sony ICF-C205 Radio s budilicom Upute za upotrebu

2-671-900-61 (1)
FM/AM Radio sat
UPOZORENJE
Poboljšavanje prijema
Nemojte izlagati aparat utjecaju kiše ili
vlage jer postoji opasnost od kratkog
spoja i požara.
FM: Izvucite FM žičanu antenu do kraja za
poboljšanje FM prijema.
AM: Zakrenite ureñaj vodoravno za
optimalni prijem. Feritna antena je
ugrañena u ureñaj.
Nemojte otvarati kućište jer postoji
opasnost od strujnog udara. Popravke
prepustite jedino stručnim osobama.
Ne postavljajte ureñaj u skučeni prostor,
poput police za knjige ili ugradnog ormarića.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na
ureñaj ne stavljajte posude ispunjene
tekućinom, poput vaza.
Spojite ureñaj na lako dostupnu zidnu
utičnicu. Primijetite li neobičnosti u
njegovom radu, odmah izvucite mrežni kabel
iz utičnice.
Upute za uporabu
Značajke
Nemojte postavljati ureñaj na čelične ili
metalne površine jer to može omesti prijem.
Podešavanje alarma
Želite li se probuditi uz radijski program, prvo
ugodite postaju i glasnoću.
1 Podešavanje sata alarma: dok držite
pritisnutom tipku ALARM, pritisnite
TIME SET H. Kad se na pokazivaču
pojavi točan sat, otpustite tipku ALARM.
2 Podešavanje minuta alarma: dok držite
pritisnutom tipku ALARM, pritisnite
TIME SET M. Kad se na pokazivaču
pojavi točan broj minuta, otpustite tipku
ALARM.
• 0,7-inčni zeleni LED pokazivač
• Jedan alarm
• Baterija za pomoćno napajanje 6F22
(opcija) koja u slučaju nestanka struje čuva
podatke o točnom vremenu.
ICF-C205
3 Postavite funkcijsku preklopku na
ALARM MODE • RADIO ili ALARM
MODE • BUZZER.
Alarm će se aktivirati u podešeno vrijeme
i automatski se isključiti nakon 119
minuta.
Stavljanje baterije
© 2006 Sony Corporation
Za čuvanje podataka o točnom vremenu vaš
Dream Machine osim mrežnog napajanja
treba jednu bateriju 6F22 (opcija): Pomoću
nje sat nastavlja raditi i ako nema struje.
Prije podešavanja točnog vremena, umetnite
bateriju u skladu s oznakama polariteta.
http://www.sony.net
Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation
Stavljanje baterije
(slika A-1)
Spojite bateriju u skladu s oznakama
polariteta i umetnite je tako da klikne na
mjesto.
Vañenje baterije
(slika A-2)
Pokraj regulatora VOLUME nalazi
se ispupčenje koje služi kao orijentacija
za podešavanje glasnoće
Okrenite ureñaj naopako i izvucite bateriju iz
pretinca.
• Za isključenje alarma, postavite funkcijsku
•
•
•
•
• Nakon nestanka struje, prikazano vrijeme
možda neće uvijek biti točno (može
pokazivati 10 minuta više ili manje po
satu).
Kad zamijeniti bateriju
Mrežni kabel
preklopku na OFF.
Za aktiviranje alarma u isto vrijeme
sljedećeg dana, ponovo postavite
funkcijsku preklopku na ALARM MODE •
RADIO ili ALARM MODE • BUZZER.
Za isključenje alarma, postavite funkcijsku
preklopku na OFF.
Želite li drijemati još nekoliko minuta,
pritisnite SNOOZE/SLEEP OFF.
Alarm će se isključiti i ponovo uključiti za
približno 9 minuta. Ovo možete ponoviti
koliko god puta želite.
Za ugañanje glasnoće radijskog prijemnika,
zakrenite VOLUME. Glasnoća zujalice je
fiksna i ne može se mijenjati.
Za provjeru podešenog vremena pritisnite
ALARM.
Podešavanje Sleep
Timera
Za provjeru stanja baterije, izvucite mrežni
kabel iz zidne utičnice i ponovo ga utaknite
nakon nekoliko minuta. Ako je prikazano
vrijeme netočno, zamijenite bateriju novom.
Pomoću ove funkcije možete zaspati uz
glazbu, a radio će se isključiti automatski.
Upozorenje
2 Pritisnite SLEEP.
Ako će ureñaj dulje vrijeme biti odspojen iz
mrežnog napajanja, izvadite bateriju kako
biste spriječili njezino pražnjenje i oštećenje
ureñaja uslijed istjecanja elektrolita.
FM žičana antena
Podešavanje točnog
vremena
1 Uključite ureñaj u napajanje.
Na pokazivaču trepće “0:00”.
2 Podešavanje sati: dok držite pritisnutom
tipku CLOCK, pritisnite TIME SET H.
Kad se na pokazivaču pojavi točan sat,
otpustite tipku CLOCK.
3 Podešavanje minuta: dok držite
pritisnutom tipku CLOCK, pritisnite
TIME SET M. Kad se na pokazivaču
pojavi točan broj minuta, otpustite tipku
CLOCK.
Sat počinje raditi kad otpustite tipku TIME
SET M.
• Svakim pritiskom tipke TIME SET H ili
TIME SET M, broj na pokazivaču se
povećava za jedan.
• Znamenke minuta se nakon "59" mijenjaju
u "00". Pritiskom tipke TIME SET M,
znamenke sata se ne izmjenjuju.
• Za precizno podešavanje vremena (točno u
sekundu), podesite ga tako da bude za
jednu minutu manje od željenog. Pritisnite
tipku TIME SET M istodobno sa signalom
točnog vremena.
1 Dok slušate radio, postavite funkcijsku
preklopku na OFF.
Radio se uključuje i automatski isključuje
nakon 59 minuta.
• Za isključenje radija prije podešenog
vremena, pritisnite SNOOZE/SLEEP
OFF.
• Svakim pritiskom tipke SLEEP, Sleep
Timer se resetira na 59 minuta.
• Ako je aktivan Sleep Timer i pomaknete
funkcijsku preklopku na ALARM MODE •
RADIO ili ALARM MODE • BUZZER u
podešeno vrijeme, oglasit će se zujalica ili
uključiti radio – ovisno o tome što ste
podesili.
Mjere opreza
• Koristite ureñaj isključivo s izvorima
napajanja navedenim u tehničkim podacima.
• Pločica s podacima i oznakom napona itd.
se nalazi na dnu ureñaja.
• Kod izvlačenja mrežnoga kabela iz zidne
•
•
•
Rukovanje radijskim
prijemnikom
•
1 Postavite funkcijsku preklopku na RADIO
•
ON za uključenje radija i regulatorom
VOLUME podesite glasnoću.
2 Odaberite valno područje (BAND) i
ugodite željenu postaju regulatorom
TUNING.
• Za isključenje radija, postavite funkcijsku
preklopku na OFF.
utičnice, uvijek prihvatite utikač, a ne sâm
kabel.
Ureñaj nije isključen iz napajanja sve dok
je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu,
čak i kad je isključen.
Nemojte stavljati ureñaj pokraj izvora
topline (poput radijatora ili otvora zračnog
grijanja) ili na mjesta izložena izravnom
suncu, prekomjernoj prašini, mehaničkim
vibracijama ili udarcima.
Omogućite dostatnu ventilaciju kako biste
spriječili pregrijavanje. Ne postavljate
ureñaj na površine (tepisi, pokrivači, itd.) ili
blizu materijala (zavjese, draperije) koji
blokiraju otvore za ventilaciju.
Ako u ureñaj dospije strani predmet ili
tekućina, isključite ga iz napajanja i prije
dalje uporabe odnesite na provjeru u
ovlašteni servis.
Kućište ureñaja brišite mekom krpom
navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Imate li bilo kakva pitanja u vezi s ovim
ureñajem, molimo da se obratite najbližem
ovlaštenom Sony prodavatelju.
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih ureñaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Tehnički podaci
Sustav prikaza vremena
24-satni
Frekvencijski opseg
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1605 MHz
Zvučnik
Promjera oko 5,7 cm, 8 Ω
Izlazna snaga
150 mW (pri 10% harmoničkog
izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Za čuvanje podataka uslijed prekida
napajanja: 9V DC, jedna 6F22 baterija
Vijek trajanja baterije
Približno 80 sati uz uporabu Sony 006P
(6F22) baterije
Dimenzije
Približno 143 T 54,5 T 117,5 mm
uključujući dijelove koji strše i kontrole.
Masa
Približno 396 g bez baterije
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez najave. Proizvoñač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Za lemljenje je korišten
bezolovni lem. Halogenirani
usporivači vatre nisu korišteni u
otisnutim programskim pločama
Download PDF

advertising