Sony | ICF-C717PJ | Sony ICF-C717PJ Radio s budilicom i projekcijom vremena Upute za upotrebu

4-180-721-31(1)
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Central and Southeast Europe Kft. ,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proiz­vod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj
proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
FM/AM radiosat
Upute za uporabu
ICF-C717PJ
Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
UPOZORENJE
No Power No Problem je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
http://www.sony.net/
© 2009 Sonty Corporation
Kako biste spriječili požar ili strujni udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Radi smanjenja rizika od požara ne prekrivajte
ventilacijske otvore ovog uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte postavljati
upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste izbjegli opasnost od požara ili elektri­
čkog udara, uređaj se ne smije izlagati kapanju
ili prskanju tekućinom, niti se na njega smiju
postavljati predmeti ispunjeni tekućinom,
primjerice vaze.
Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice u ormarić za knjige ili ugradbeni ormar.
Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili uložene baterije) visokoj temperaturi, primjerice,
izravnom sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom,
na dulji vremenski period.
Budući da se uređaj s mrežnog napajanja
isključuje odspajanjem mrežnog kabela, uređaj
spojite na lako dostupnu mrežnu utičnicu. Ako
se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah
ga odspojite iz zidne utičnice.
Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve
dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je
isključen.
Opasnost od eksplozije ukoliko baterije nisu
pravilno uložene. Baterije zamijenite samo
istovrsnima.
Napomene za korisnike: sljedeće informacije
su primjenjive samo na opremu koja se
prodaje u zemljama koje primjenjuju
smjernice EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu
na jamstvenom listu.
Model za druge zemlje/regije:
Značajke
Mrežni kabel
FM žičana
antena
Temperaturni
senzor
Ugrađeni audio
kabel
Na tipki VOL + nalazi se ispupčenje.
Izgled tipaka DATE/TIME ZONE i DATE/DST može se razlikovati, ovisno o zemlji/regiji.
Kako bi uređaj uvijek pokazivao točno vrijeme,
u njemu se nalazi baterija CR2032 kao sigurnosni
izvor napajanja (baterija je isporučena uz
model za istočnu Europu).
Napomene za korisnike
u Europi (osim istočne
Europe)
Sat je podešen tvornički i njegovu memoriju
napaja ugrađena Sonyjeva baterija CR2032.
Ako na zaslonu treperi "0:00" kad uređaj spojite
na mrežno napajanje po prvi puta, napon baterije je možda oslabio. U tom slučaju, obratite se
zastupniku za Sony. Ugrađena baterija CR2032
smatra se dijelom proizvoda i obuhvaćena
je jamstvom. Za prihvaćanje jamstva za taj
proizvod trebate pokazati odjeljak "Napomena
za korisnike u Europi (osim istočne Europe)"
(iz ovih uputa) Sonyjevom zastupniku.
Kada zamijeniti bateriju
Kad baterija oslabi, na zaslonu se prikazuje "".
Ako tijekom razdoblja dok je napon baterije
slab dođe do prekida napajanja, trenutno vrijeme i alarm bit će vraćeni na početnu vrijednost.
Bateriju zamijenite Sony CR2032 litijevom
baterijom. Uporaba drugačije baterije može
uzrokovati požar ili eksploziju.
Stavljanje i zamjena baterije
1 Ostavite mrežni utikač spojenim na
mrežnu utičnicu, odvijačem uklonite
vijak koji učvršćuje baterijski pretinac
na donjoj strani uređaja i izvadite baterijski pretinac s natpisom PULL OPEN.
(Pogledajte sliku -)
2 Umetnite novu bateriju u baterijski
pretinac, stranom  okrenutom prema
gore.
Za vađenje baterije iz baterijskog pretinca,
potisnite je van sa strane označene s PUSH.
(Pogledajte sliku -)
3 Umetnite baterijski pretinac natrag u
OPREZ
Model za Europu
(osim modela za istočnu Europu)
O pomoćnoj bateriji
99 FM/AM sintetizirani radiosat s dva alarma.
99 Zvuci prirode (Morski valovi, ptice, kiša,
potok, podmorje)
99 Prikaz temperature (Celzijusi/Fahrenheiti)
–15°C – 50°C (5°F – 122°F)
99 Ugrađeni audio kabel za spajanje digitalnog
audio uređaja
99 Memorija za pohranjivanje 10 postaja (5 FM/
5 AM)
99 Razne vrste alarma – radio, zujalica i zvuci
prirode (5)
99 Automatsko podešavanje sata: pri prvom
spajanju sata na mrežni napon prikazat će se
točno vrijeme na zaslonu (osim modela za
istočnu Europu)
99 Automatsko podešavanje ljetnog/zimskog
računanja vremena (osim modela za istočnu
Europu)
99 Stogodišnji kalendar i tipka DATE/TIME
ZONE (DATE/DST) za prikaz godine,
mjeseca i dana
99 Podešavanje svjetline (velika/srednja/isključeno).
99 "No Power No Problem" sustav alarma koji
pomoću ugrađene baterije CR2032 održava
rad sata i alarma tijekom prekida napajanja.
99 Odgoda alarma - Može se odgoditi od 10 do
60 minuta.
99 Progresivno oglašavanje alarma (samo
zujalica).
uređaj i pričvrstite ga vijkom. (Pogledajte sliku -)
4 Kad zamjenjujete bateriju, pritisnite
bilo koju od sljedećih tipaka: RADIO 
BAND, AUDIO IN ili NATURE
SOUND/PRESET za isključenje indikatora "" sa zaslona.
Napomena
Nemojte odspajati mrežni kabel iz zidne utičnice
kad mijenjate bateriju. U suprotnom će se
stogodišnji kalendar, točno vrijeme, alarm i
pohranjene postaje resetirati.
Prvo podešavanje
sata (osim modela za
istočnu Europu)
Točan datum i vrijeme podešeni su na uređaju
u tvornici, a za napajanje se koristi pomoćna
baterija. Sve što trebate učiniti jest spojiti uređaj
na napajanje i odabrati svoju vremensku zonu.
1 Spojite uređaj na napajanje.
"godina" (oko 4 sekunde)  "mjesec i dan"
(oko 4 sekunde)  "CET vrijeme (Central
Standard Time)" se naizmjence prikazuju
na zaslonu.
2 Pritisnite i zadržite tipku DATE/TIME
ZONE na najmanje 2 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje broj područja "1".
3 Pritisnite TIME SET + ili – nekoliko
puta za odabir vremenske zone na
sljedeći način:
Broj
područja
Vremenska zona
1 (tvornička
postavka)
Srednjoeuropsko vrijeme/
Srednjoeuropsko ljetno
vrijeme
2
Istočnoeuropsko vrijeme/
Istočnoeuropsko ljetno
vrijeme
0
CR2032
Spajanje antene
Zapadnoeuropsko vrijeme/
Zapadnoeuropsko ljetno
vrijeme
4 Pritisnite DATE/TIME ZONE za
Spajanje AM okvirne antene
Antena je svojim oblikom i duljinom
namijenjena prijemu AM signala. Nemojte je
rastavljati ili namotavati.
1 Skinite okvirni dio s plastičnog postolja.
2 Podesite AM okvirnu antenu.
podešavanje.
Napomene
99 Iako je sat točno podešen u tvornici, može
doći do odstupanja tijekom transporta ili
skladištenja. Ako je potrebno, podesite sat
kao što je opisano u "Podešavanje sata".
99 Pri podešavanju vremenske zone trebate
svaki korak izvesti unutar 65 sekundi jer će se
inače podešavanje vremenske zone poništiti.
Početak ljetnog računanja
vremena
antenu.
Kabele (A i B) možete spojiti s bilo koje
strane.
Ovaj model uređaja automatski podešava ljetno
računanje vremena.
Od početka ljetnog računanja vremena
prikazuje se "", a nestaje automatski nakon
prestanka ljetnog računanja vremena.
Umetnite kabel držeći hvataljku
priključka pritisnutom
prema dolje.
Automatsko podešavanje ljetnog računanja
vremena temelji se na GMT vremenu (glavno
vrijeme po Greenwichu).
3 Spojite kabele u priključnice za AM
Ugrađeni audio
kabel
Umetnite samo
do tog dijela.
Ugrađeni audio kabel se
može umetnuti u utor na
uređaju.
A
B
4 Lagano povucite AM okvirnu antenu
kako biste provjerili je li spojena čvrsto.
Na priključnicu za
slušalice ili linijski
izlaz
Podešavanje AM okvirne antene
Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju
dobar prijem.
99 Ne stavljajte AM okvirnu antenu pored
uređaja ili druge AV opreme jer je moguća
pojava šuma.
Savjet
Odaberite smjer AM okvirne antene u kojem se
postiže najbolji AM prijem.
Za isključenje funkcije Automatic DST/
Summer Time tijekom ljetnog računanja
vremena.
Funkciju Automatic DST/Summer Time je
moguće isključiti.
Istodobno pritisnite i zadržite tipke DISPLAY/
CLOCK i SNOOZE/BRIGHTNESS na najmanje
dvije sekunde kad je prikazano točno vrijeme.
Na zaslonu se pojave indikatori "" i "OFF" u
znak da je funkcija Automatic DST/Summer
Time isključena. Na zaslon se vraća prikaz
točnog vremena.
Napomene
99 Promjena vremena funkcijom Automatic
DST/ Summer Time (pogledajte gore)
podložna je promjenama okolnosti i zakona
svake pojedine zemlje/regije. Poništite
postavku Automatic DST/Summer Time i
podesite ljetno računanje vremena (DST)
ručno, prema potrebi. Korisnici koji žive u
zemlji/regiji koja ne koristi ljetno i zimsko
računanje vremena prije uporabe ovog
uređaja moraju isključiti funkciju Automatic
DST/Summer Time.
99 Za ponovno aktiviranje funkcije Automatic
DST/Summer Time istodobno pritisnite i
zadržite tipke DISPLAY/CLOCK i SNOOZE/
BRIGHTNESS na najmanje dvije sekunde.
Na zaslonu se pojave indikatori "" i "On" u
znak da je funkcija Automatic DST/Summer
Time aktivirana. Na zaslon se vraća prikaz
točnog vremena.
Uređaj automatski pretražuje AM ili FM
postaje.
1 Pritisnite tipku RADIO  BAND za
uključenje radija i odaberite AM ili FM
valno područje.
2 Pritisnite i zadržite tipku TUNING
+ ili –.
+ : pretražuje frekvencije od nižih prema
višima.
– : pretražuje frekvencije od viših prema
nižima.
Pretraživanje počinje od trenutno ugođene
frekvencije. Kad uređaj ostvari prijem
postaje, pretraživanje se zaustavlja.
3 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
Pohrana postaja
Možete pohraniti 5 FM i 5 AM postaja.
Pohranjivanje postaje
1 Slijedite korake 1 i 2 u poglavlju "Ručno
ugađanje".
2 Zadržite pritisnutom željenu tipku
NATURE SOUND/PRESET 1 do 5 dok
ne začujete dva zvučna signala.
Primjer: Kad pohranite frekvenciju FM
105,7 MHz pod broj 3 za FM, prikazat će se
sljedeći indikator.
Podešavanje sata
Za istočnoeuropski model slijedite postupak
od koraka 1. Za promjenu podešenja za ostale
modele, slijedite postupak iz koraka 2.
1 Spojite uređaj na napajanje.
2 Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/
CLOCK u trajanju od najmanje
2 sekunde.
Znamenke godine trepere na zaslonu.
3 Pritisnite TIME SET + ili – nekoliko
puta kako biste podesili godinu.
4 Pritisnite DISPLAY/CLOCK.
5 Ponovite korake 3 i 4 kako biste podesili
mjesec, dan, sat i minute, a zatim pritisnite DISPLAY/CLOCK.
Sekunde se počinju povećavati od nule.
Napomene
99 Pri podešavanju sata trebate svaki korak
izvesti unutar 65 sekundi jer će se inače
podešavanje točnog vremena poništiti.
99 Kad pritišćete tipke na poleđini uređaja,
čvrsto ga držite kako ne bi pao.
Prikaz godine i datuma
Pritisnite DATE/TIME ZONE jednom za godinu
i još jednom za datum.
Nakon nekog vremena na zaslon će se automatski
vratiti prikaz točnog vremena.
Promjena prikaza u ljetno računanje
vremena
Promijenite podešenje ljetnog/zimskog računanja
vremena na sljedeći način ako:
ћћimate istočnoeuropski model.
ћћste poništili automatsko podešavanje ljetnog/
zimskog računanja vremena.
Pritisnite i zadržite DATE/DST.
Na pokazivaču se pojavi indikator  i indikator
vremena se mijenja u indikator ljetnog/zimskog
računanja vremena. Za isključivanje podešavanja
ljetnog/zimskog računanja vremena, ponovo
pritisnite DATE/DST.
Uporaba funkcije
projektora
Funkcija projektora omogućava projiciranje
sata i alarma na obližnji zid udaljen do 2 metra.
S više pritisaka tipke PROJECTION ROTATE
mijenja se kut rotacije sata i alarma.
Podešavanje
1 Spojite uređaj na napajanje.
2 Odaberite mjesto i visinu.
3 Pritisnite tipku PROJECTION ON/OFF.
4 Za podešavanje fokusa zakrenite
PROJECTION FOCUS.
5 S više pritisaka tipke PROJECTION
ROTATE mijenja se kut rotacije sata i
alarma. (Pogledajte sl. )
Napomene
99 Funkcija projektora ne može se koristiti ako
niste podesili točno vrijeme.
99 Nemojte gledati izravno u leću.
99 Na nekim zidovima se projekcija možda neće
prikazivati kako treba.
99 Projektor se može rotirati za 90° ulijevo ili
udesno iz gornjeg položaja i klikne kad vratite
u gornji položaj.
99 Zakrenete li projektorsku jedinicu preko
ograničenja, može se oštetiti.
99 Projektor će se automatski isključiti nakon
10 sati.
Podešavanje svjetline
zaslona
Pritiskom tipke možete odabrati između sljedeće
tri razine svjetline SNOOZE/BRIGHTNESS.
Visoka (standardno)  Niska  Isključeno
Broj područja 1:
99 Početak ljetnog računanja vremena: u 2:00
sata posljednje nedjelje u ožujku.
99 Početak standardnog računanja vremena: u
3:00 sata posljednje nedjelje u listopadu.
Napomena
Svjetlina se ne može podesiti kad se oglašava
alarm.
Broj područja 2:
99 Početak ljetnog računanja vremena: u 3:00
sata posljednje nedjelje u ožujku.
99 Početak standardnog računanja vremena: u
4:00 sata posljednje nedjelje u listopadu.
Uporaba
radioprijemnika
Broj područja 0:
99 Početak ljetnog računanja vremena: u 1:00
sat posljednje nedjelje u ožujku.
99 Početak standardnog računanja vremena: u
2:00 sata posljednje nedjelje u listopadu.
Ugađanje postaje
Pokazivač prikazuje frekvenciju tijekom
nekoliko sekundi, a zatim se vraća na prikaz
točnog vremena. Za promjenu pohranjene
postaje, ugodite željenu postaju, a zatim
zadržite tipku NATURE SOUND/PRESET 1
do 5 dok ne začujete dva zvučna signala.
Za pohranjivanje nove postaje, ponovite
navedene korake.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istim
brojem, ona će zamijeniti ranije pohranjenu.
Ugađanje pohranjene postaje
1 Pritisnite tipku RADIO  BAND za
uključenje radija i odaberite AM ili FM
valno područje.
2 Pritisnite tipku NATURE SOUND/
PRESET 1 do 5 pod kojom je pohranjena željena postaja.
3 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
Poboljšanje prijema
FM: Razvucite FM žičanu antenu dokraja kako
biste poboljšali prijem.
AM:Spojite isporučenu AM antenu na uređaj.
Okrećite antenu u vodoravnom položaju
dok ne dobijete najbolji prijem.
Napomena o radijskom prijemu
Držite digitalni audiouređaj ili mobilni telefon
dalje od AM okvirne antene ili FM žičane antene
jer mogu uzrokovati smetnje u prijemu.
Odabir zvuka prirode
U ovaj uređaj pohranjeno je 5 vrsta zvukova
prirode: morski valovi, ptice, kiša, potok i
podmorje. Možete odabrati bilo koji od njih
pritiskom na odgovarajuću tipku.
Ikone
Vrsta zvuka
Morski valovi
Ptice
Kiša
Potok
Podmorje
Napomena
Kad su u uporabi druge funkcije, zvuci prirode
nisu dostupni.
Podešavanje alarma
Funkcija dvaju alarma omogućuje vam podeša­
vanje dva tipa alarma (ALARM ON/OFF A i
ALARM ON/OFF B).
Vrijeme alarma može se podesiti za svaki
program, a za zvuk alarma možete odabrati
"NATURE SOUND", "RADIO" ili "BUZZER."
Napomene
99 Prije podešavanja alarma ne zaboravite podesiti točno vrijeme. (Pogledajte "Podešavanje
sata".)
99 Tvorničko podešenje vremena alarma je
"12:00".
99 Prije podešavanja radijskog alarma ugodite
željenu postaju. (Pogledajte "Pohranjivanje
postaje")
99 Pri podešavanju alarma trebate svaki korak
izvesti unutar 65 sekundi jer će se inače
podešavanje alarma poništiti.
Podešavanje alarma
1 Pritisnite i zadržite tipku ALARM ON/
OFF A ili B na nekoliko sekundi.
2 Pritisnite TIME SET + ili – za podeša-
vanje željenog sata i pritisnite ALARM
ON/OFF A ili B.
3 Pritisnite TIME SET + ili – za podešavanje minuta i pritisnite ALARM ON/
OFF A ili B.
Ručno ugađanje
1 Pritisnite tipku RADIO  BAND za
uključenje radija i odaberite AM ili FM
valno područje.
2 Pritisnite TUNING + ili – za ugađanje
željene frekvencije.
3 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
Napomena
Prikaz FM frekvencije se povećava ili smanjuje
u koracima od 0,1 MHz. Primjerice, i frekvencija
88,00 i 88,05 MHz će biti prikazane kao "88,0".
4 Pritisnite TIME SET + ili – za podeša-
vanje željenog razdoblja oglašavanja
alarma ("WEEKDAY" (radni dan),
"WEEKEND" (vikend) ili svakodnevno*)
i pritisnite ALARM ON/OFF A ili B.
** Odaberete li svakodnevno oglašavanje
alarma, prikazani su i "WEEKDAY" i
"WEEKEND".
5 Pritisnite TIME SET + ili – za podešavanje
željenog zvuka ("NATURE SOUND",
"RADIO" ili "BUZZER"), i pritisnite
ALARM ON/OFF A ili B.
Možete odabrati jednu od tri postavke:
"NATURE SOUND", "RADIO" ili "BUZZER".
Podesite alarm na sljedeći način:
ћћNATURE SOUND: pogledajte " Podešavanje zvukova prirode".
ћћRADIO: pogledajte " Podešavanje
radijskog alarma".
ћћBUZZER: pogledajte " Podešavanje
zujalice".
APodešavanje zvukova prirode
1 Izvedite korake od 1 do 5 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir
zvuka alarma "NATURE SOUND" i
pritisnite ALARM ON/OFF A ili B. Na
zaslonu se pojavi "NATURE SOUND".
3 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir
NATURE SOUND/PRESET 1 do 5 i
pritisnite ALARM ON/OFF A ili B.
4 Pritisnite TIME SET + ili – za ugađanje
glasnoće i pritisnite ALARM ON/OFF
A ili B.
Podešenje je uneseno.
5 Pritisnite ALARM ON/OFF A ili B.
Nakon oko 4 sekunde se na zaslonu
pojavi "" ili "".
Zvuk prirode će se oglasiti u podešeno
vrijeme.
BPodešavanje radijskog alarma
1 Izvedite korake od 1 do 5 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir
zvuka alarma "RADIO" i pritisnite
ALARM ON/OFF A ili B. Na zaslonu se
pojavi "RADIO".
3 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir
AM ili FM valnog područja ili posljednje
slušane postaje i pritisnite ALARM
ON/OFF A ili B.
Odaberete li posljednju slušanu postaju,
prijeđite na korak 5.
4 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir
postaje i pritisnite ALARM ON/OFF
A ili B.
5 Pritisnite TIME SET + ili – za ugađanje
glasnoće i pritisnite ALARM ON/OFF
A ili B.
Podešenje je uneseno.
6 Pritisnite ALARM ON/OFF A ili B.
Nakon oko 4 sekunde se na zaslonu
pojavi "" ili "".
Radio će se uključiti u podešeno vrijeme.
CPodešavanje zujalice
1 Izvedite korake od 1 do 5 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir
zvuka alarma "BUZZER" i pritisnite
ALARM ON/OFF A ili B. Podešenje je
uneseno.
3 Pritisnite ALARM ON/OFF A ili B.
Nakon oko 4 sekunde se na zaslonu
pojavi "" ili "".
Zujalica će se oglasiti u podešeno vrijeme.
Po završetku podešavanja alarma prikaže se
podešeno vrijeme alarma.
Kad su aktivirani ALARM "" i ALARM
"", možete uključiti ALARM A i ALARM B
pritiskom tipke DISPLAY/CLOCK.
Napomene
99 Kad koristite radijski alarm, podešeni
alarm će se oglasiti sa zadnjom postajom
ugođenom prije isključivanja uređaja. Pri podešavanju radijskog alarma odaberite željenu
postaju prije isključivanja uređaja.
99 Kad se oglasi alarm, na pokazivaču trepće
indikator ALARM "" (ili "").
99 Ako se tijekom prvog alarma oglasi drugi (ili
je aktivna funkcija SNOOZE), drugi alarm će
imati prednost.
99 Funkcija alarma radi kao obično na prvi i
zadnji dan ljetnog računanja vremena. Dok je
podešena funkcija Automatic DST/Summer
Time, alarm se preskače ako je podešen na
vrijeme koje se preskače pri prelasku na ljetno
računanje vremena, ili se alarm oglašava dvaput ako je podešen na vrijeme preklapanja
pri završetku ljetnog računanja vremena.
99 Ako je isto vrijeme podešeno za oba alarma
(ALARM A i B), ALARM A će imati prednost.
Za potvrdu podešenja vremena
alarma
Isključite indikator ALARM ON/OFF "" ili
"" sa zaslona i zatim ponovo pritisnite tipku
ALARM ON/OFF A ili B.
Možete provjeriti i potvrditi vrijeme alarma
pritiskom tipke TIME SET + ili – nakon podešavanja alarma.
Promjena podešenja alarma
Postoje dva načina podešavanja alarma:
1Promjena podešenja svih alarma
Podesite alarm ponovo.
2Promjena samo vremena alarma
Ova funkcija je dostupna prilikom podešavanja
alarma (pojavi se ALARM "" ili ALARM
""). Pritisnite i zadržite tipku TIME SET + u
trajanju najmanje 2 sekunde za pomak vremena alarma unaprijed. Pritisnite i zadržite tipku
TIME SET – u trajanju najmanje 2 sekunde za
pomak vremena alarma unatrag. Kad otpustite
tipku, promijenjeno vrijeme bit će prikazano na
oko 2 sekunde. Za promjenu vremena alarma,
pritisnite TIME SET + ili – unutar te 2 sekunde.
U suprotnom će vrijeme alarma ostati
nepromijenjeno.
Odgoda alarma na nekoliko minuta
Pritisnite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovno
uključiti nakon 10 minuta.
Možete promijeniti vrijeme odgode s više
pritisaka tipke SNOOZE/BRIGHTNESS unutar
4 sekunde.
Maksimalno vrijeme odgode alarma je 60 minuta.
Za zaustavljanje alarma
Pritisnite OFF  ALARM RESET za isključenje
alarma. Alarm će se ponovo oglasiti u isto vrijeme,
ovisno o podešenju za sljedeći dan.
Za isključenje alarma
Pritisnite ALARM ON/OFF A ili B za uključenje
indikatora ALARM "" ili "" na zaslonu.
Napomena o alarmu u slučaju prekida
napajanja
U slučaju prekida napajanja, funkcije alarma će
raditi dok se interna baterija ne isprazni. Ipak,
to može utjecati na sljedeće funkcije:
99 Pozadinsko osvjetljenje neće raditi.
99 Kad je mod alarma podešen na zvuk prirode
ili radio, automatski će se promijeniti u
zujalicu.
99 Ako se napajanje prekine u trenutku oglašavanja alarma, on će se zaustaviti.
99 Ako ne pritisnete tipku OFF  ALARM
RESET, alarm će se oglašavati u trajanju od
oko 5 minuta.
99 Ako se na zaslonu pojavi indikator "",
alarm neće raditi u slučaju prekida napajanja.
U slučaju pojavljivanja tog indikatora zamijenite bateriju.
99 Funkcija odgode alarma neće raditi.
99 Tijekom prekida napajanja, alarm će se oglasiti u podešeno vrijeme samo jednom.
Podešavanje sleep
timera
Zahvaljujući ugrađenom sleep timeru koji će
automatski isključiti uređaj nakon podešenog
vremena, možete zaspati uz "NATURE SOUND",
"RADIO" ili "AUDIO IN"
1 Pritisnite SLEEP dok je uređaj uključen.
Na zaslonu se pojavi poruka "SLEEP" i na
zaslonu trepće vrijeme isključenja.
2 Pritisnite SLEEP za podešavanje trajanja
sleep timera.
Svakim pritiskom tipke SLEEP, trajanje (u
minutama) se mijenja kako slijedi:
90
60
30
15
OFF
Točno vrijeme se pojavi na zaslonu nakon
oko 4 sekunde nakon što dovršite podešavanje
trajanja i otpustite SLEEP. Sleep timer tada
počinje odbrojavati.
Uređaj će raditi kroz podešeno vrijeme i
zatim će se isključiti.
Napomena
Čak i ako je podešen sleep timer, on ne može
isključiti dodatne komponente spojene na
priključnicu AUDIO IN ovog uređaja.
Za isključenje uređaja prije podešenog
vremena
Pritisnite OFF  ALARM RESET.
Promjena podešenja sleep timera
Možete pritisnuti SLEEP više puta za odabir
željene postavke sleep timera čak i nakon njegova
aktiviranja.
Za isključenje sleep timera
Više puta pritisnite SLEEP za podešavanje sleep
timera na "OFF" u koraku 2.
Uporaba funkcije
mjerenja temperature
Ovaj uređaj posjeduje senzor za mjerenje
vanjske temperature. Temperatura je prikazana
u Celzijusima ili Fahrenheitima.
Za prikaz temperature u Celzijusima ili
Fahrenheitima, pritisnite i zadržite tipke
SNOOZE/BRIGHTNESS i DATE/TIME ZONE
(SNOOZE/BRIGHTNESS i DATE/DST) duže
od 2 sekunde.
Napomene
99 U primjeru je prikazana temperatura u
stupnjevima Celzijusa, ali može se prikazati i
u Fahrenheitima.
99 Ne koristite uređaj u vodi.
99 Nemojte silom povlačiti temperaturni
senzor. Nepravilna uporaba temperaturnog
senzora može prouzročiti kvar.
99 Prikazana temperatura se može razlikovati
od stvarne, ovisno o okolišu.
99 Nemojte postavljati temperaturni senzor blizu
poda, izvora topline poput radijatora ili
zračne cijevi ili na izravno sunce.
Temperatura očitana senzorom se može
razlikovati od stvarne.
99 Raspon mjerenja temperature je od –15°C
(5°F) do 50°C (122°F).
Ako je temperatura niža od –15°C (5°F) ili
viša od 50°C (122°F), pojavit će se indikator
"Lo" ili "Hi".
99 Prilikom spajanja uređaja na napajanje ili
ponovne uspostave napajanja nakon nestanka
struje, u polju prikaza temperature na zaslonu
će treperiti "--".
Temperatura će se prikazati nakon 20 sekundi.
Spajanje vanjskih
uređaja (Pogledajte
sl. )
Za slušanje zvuka
1 Spojite ugrađeni audio kabel sa stereo
minipriključkom na dnu uređaja na
linijski izlaz ili priključnicu slušalica
dodatne komponente (npr. prijenosnog
audio uređaja).
2 Pritisnite AUDIO IN.
Na zaslonu se prikazuje "AUDIO IN".
3 Pokrenite reprodukciju dodatne
komponente spojene na ovaj uređaj
ugrađenim audio kabelom.
4 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili
– i tipkama za ugađanje glasnoće na
vanjskom uređaju.
Za povratak na radijski prijem
Pritisnite RADIO  BAND.
Na zaslonu se prikazuje frekvencija.
Za prestanak slušanja
Pritisnite OFF  ALARM RESET i zaustavite
reprodukciju na spojenom uređaju.
Isključenje zvuka na dodatnom
uređaju
Pritisnite OFF  ALARM RESET i zatim isključite
dodatni uređaj.
Napomene
99 Također pogledajte upute za uporabu uređaja
koji spajate.
99 Kako biste izbjegli kvarove, spojite kabel čvrsto.
99 Postavite digitalne glazbene uređaje dalje od
zvučnika.
99 Pojačate li glasnoću previše, prilikom prelaska
na radijski prijem zvuk može biti preglasan.
99 Prije odspajanja vanjskog uređaja i spajanja
slušalica provjerite glasnoću. U suprotnome
vam preglasan zvuk može oštetiti sluh.
99 Nije moguće podesiti AUDIO IN za zvuk
alarma.
99 Kad slušate radio dok je spojen vanjski uređaj,
isključite spojeni uređaj kako biste spriječili
pojavu smetnji. Pojave li se smetnje čak i
kad je vanjski uređaj isključen, odspojite ga i
odmaknite od radiosata.
U slučaju problema
Ukoliko problem postoji i nakon što ste
poduzeli sljedeće provjere, obratite se najbližem
zastupniku za Sony.
Umjesto točnog vremena trepće "0:00" pri
prekidu napajanja.
99 Baterija je slaba. Zamijenite bateriju. Izvadite
staru bateriju i umetnite novu.
Radio, zvuci prirode ili zujalica se ne uključuju u podešeno vrijeme alarma.
99 Provjerite jesu li alarm "" ili alarm ""
podešeni/prikazani pravilno.
Alarmi su podešeni, ali se ne aktiviraju u
podešeno vrijeme.
99 Provjerite postavku glasnoće alarma.
Kad počne ljetno računanje vremena, sat
ga ne primjenjuje automatski.
99 Provjerite je li sat podešen točno.
99 Istodobno pritisnite i zadržite DISPLAY/
CLOCK i SNOOZE/BRIGHTNESS na
najmanje 2 sekunde za aktiviranje funkcije
Automatic DST.
Mjere opreza
99 Uređaj spojite na izvor napajanja usklađen
sa zahtjevima opisanim u "Tehničkim
podacima".
99 Prilikom odspajanja mrežnog kabela, povucite
utikač a ne kabel.
99 Budući da je u zvučnik ugrađen snažan magnet, držite kreditne kartice koje sadržavaju
magnetski kôd ili satove s navijanjem na
oprugu dalje od uređaja kako biste spriječili
moguća oštećenja uzrokovana magnetom.
99 Ne ostavljajte uređaj u blizini izvora topline
poput radijatora ili cijevi za ventilaciju, ili na
mjestima izloženima izravnom suncu, preko­
mjernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili
udarcima.
99 Osigurajte dovoljan protok zraka kako biste
spriječili pregrijavanje uređaja. Ne postavljajte
uređaj na mekane površine (tepih, deku, itd.)
ili blizu materijala (zavjese i slično) koji bi
mogli blokirati ventilacijske otvore.
99 Ukoliko u kućište dospije strani predmet ili
tekućina, odspojite uređaj te ga prije daljnje
uporabe odnesite na pregled u ovlašteni servis.
99 Kućište čistite mekom krpom navlaženom
otopinom blagog deterdženta.
99 Nikad ne dodirujte žicu vanjske FM antene
za olujnog nevremena. Osim toga, odmah
odspojite mrežni priključak iz zidne utičnice.
NAPOMENE O LITIJEVOJ BATERIJI
99 Bateriju obrišite suhom krpom kako biste
osigurali dobar kontakt.
99 Prilikom umetanja baterije, pripazite da
polaritet bude ispravan.
99 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom,
jer može doći do kratkog spoja.
Zbrinjavanje dotrajale električne
i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama sa sustavima odvajanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na njegovom
pakiranju označava da se proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električne ili elektroničke opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći
uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja.
Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih bogatstava. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje dotrajalih baterija (primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavima
odvajanja otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinom pakiranju
označava da se baterija isporučena s ovim proiz­
vodom ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ova oznaka može biti u
kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem tih baterija, pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed
nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih
bogatstava.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva
stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu
zamjenu valja povjeriti isključivo stručnom
osoblju.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, dotrajali proizvod predajte na sabirno
mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za ostale baterije, molimo pogledajte odjeljak o
sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Predajte
bateriju na sabirno mjesto za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proiz­
voda ili baterija, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
u kojoj ste kupili proizvod.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s
ovim uređajem, obratite se najbližem Sonyjevu
zastupniku.
Tehnički podaci
Prikaz vremena
24-satni sustav
Radio
Frekvencijski opseg
Valno
područje
Frekvencija
Korak
kanala
FM
87,5 – 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 – 1.602 kHz
9 kHz
Općenito
Zvučnik
Promjer približno 3,6 cm 8 Ω
Ulaz
Ugrađeni audio kabel sa stereo mini-priključkom
(ø 3,5 mm)
Izlazna snaga
0,7 W (uz 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Za čuvanje podataka o satu: 3V DC, jedna
baterija CR2032
Zvuci prirode
Morski valovi, ptice, kiša, potok i podmorje
Raspon mjerenja temperature
–15°C – 50°C (5°F – 122°F)
Korak mjerenja temperature
1°C (1°F)
Dimenzije
Oko 217 mm  67 mm  62 mm (š/v/d) bez
dijelova koji strše i kontrola
Masa
Oko 670 g s naponskom jedinicom i baterijom
CR2032
Isporučeni pribor
AM okvirna antena (1)
Litijeva baterija CR2032 (1) (samo model za
istočnu Europu)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising