Sony | ICF-C11iP | Sony ICF-C11iP Stanica sa zvučnikom za iPhone/iPod Referentni vodič

4-450-036-31(1)
IHN8
Prijenosni audio sustav
Tipke PRESET/
TUNE +/-,
./>
T
ARM IME SE
T
AL
Tipka ALARM
TIME SET +
Referentne upute
Dock
uložnica
ET/TUNE
PRES
Kako započeti s radom
Funkcije
Uporaba iPhonea s
uređajem
Spajanje na izvor
električnog napajanja
Podešavanje sata
Postavljanje iPhonea
Prvo podešavanje sata
1 Otvorite dock uložnicu.
2 Primite uređaj i postavite iPhone na njega,
Čvrsto spojite isporučeni AC adapter na priključnicu DC IN 6V na
poleđini uređaja i u zidnu utičnicu.
Tipka ALARM A
Y
O
C
K
Tipka CLOCK/
MODE
Na zaslonu se prikazuje trenutno srednjoeuropsko vrijeme
(CET).
M
MO
DE
LA
DI S P
poravnato s dock uložnicom.
1 Spojite uređaj na napajanje.
EM
OR
CL
Tipka ALARM
TIME SET -
Točan datum i vrijeme podešeni su na uređaju u tvornici, a za
napajanje se koristi pomoćna baterija. Sve što trebate učiniti jest
spojiti uređaj na napajanje i odabrati svoju vremensku zonu.
Y
2 Pritisnite i zadržite tipku OFF i CLOCK/MODE u
trajanju od najmanje 2 sekunde.
Tipka DISPLAY/
MEMORY
Na zaslonu se prikazuje broj područja "1".
3 Pritisnite ALARM TIME SET + ili – nekoliko puta
kako biste broj odabrali kako slijedi:
Tipka SNOOZE/
BRIGHTNESS
SNOOZE/BRIGHTNESS
Broj područja
Time zone
0
Zapadnoeuropsko vrijeme/
Zapadnoeuropsko ljetno
vrijeme
1
(tvornička postavka)
Srednjoeuropsko vrijeme/
Srednjoeuropsko ljetno
vrijeme
2
Istočnoeuropsko vrijeme/
Istočnoeuropsko ljetno
vrijeme
© 2013 Sony Corporation
Napomene
iPhone
ALARM
RESET
Tipka iPhone u
ICF-C11iP
Tipka RADIO
FM/AM
Prije uporabe sustava pročitajte ovaj priručnik u cijelosti i zadržite
ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
OFF
RADIO
FM/AM
Tipka ALARM
RESET/OFF
Senzor daljinskog
upravljača
Napomene o AC adapteru
Koristite samo isporučeni AC adapter. Kako biste izbjegli oštećenje
sustava, nemojte koristiti druge AC adaptere.
Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električkog udara, uređaj
se ne smije izlagati kapanju ili prskanju tekućinom, niti se na njega
smiju postavljati predmeti ispunjeni tekućinom, primjerice vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili
ugradbenog ormarića.
Baterije (ugrađene ili one koje se stavljaju zasebno) se ne smiju
dugotrajno izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl. Budući da se AC adapter s napajanja isključuje
odspajanjem mrežnog kabela, spojite ga na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga
odspojite iz zidne utičnice.
Pločica s podacima i važne informacije o sigurnosti nalaze se na
donjoj strani uređaja i površini AC adaptera.
Polaritet priključka
 Spojite AC adapter na obližnju zidnu utičnicu. U slučaju problema
odmah ga odspojite iz utičnice.
 Ne postavljajte strujni adapter u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
 Kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara ne
izlažite strujni adapter kapanju ili prskanju tekućinom, niti na
njega postavljajte predmete s tekućinom, npr. vaze.
NAPOMENE O LITIJEVOJ BATERIJI
 Obrišite bateriju suhom krpom kako biste osigurali dobar
kontakt.
 Prilikom umetanja baterije pazite na oznake polariteta.
 Nemojte dodirivati bateriju metalnom pincetom ili škaricama
jer može doći do kratkog spoja.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
O bateriji kao sigurnosnom izvoru
napajanja
Uređaj sadržava bateriju CR2032 za čuvanje podataka o vremenu
i alarmu, za nastavak rada i u slučaju prekida napajanja. (Sustav
No Power No Problem)
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, primjerice upaljene svijeće, na uređaj.
 Ne uvrćite kabel strujnog adapter, niti na njega stavljajte teške
predmete.
 Za odspajanje kabela napajanja, uhvatite utikač, nikad nemojte
povlačiti za kabel.
Tipke VOL +/-
Tipka ALARM
TIME SET +
Tipka ALARM B
Tipka ALARM
TIME SET -
Baterijski
pretinac
4 Za potvrdu pritisnite DISPLAY/MEMORY.
Sat je podešen tvornički i njegovu memoriju napaja ugrađena
Sonyjeva baterija CR2032. Ako se na zaslonu prikazuje "0:00" kad
uređaj spojite na mrežno napajanje po prvi puta, napon baterije
je možda oslabio. U tom slučaju, obratite se zastupniku za Sony.
Ugrađena baterija CR2032 smatra se dijelom proizvoda i obuhvaćena je jamstvom.
Za prihvaćanje jamstva za taj proizvod trebate pokazati odjeljak
"Napomena za korisnike u Europi" (iz ovih uputa) Sonyjevom
zastupniku.
Napomene
Tipka AUDIO IN
Priključnica
DC IN 6V
FM žičana
antena
Kad baterija oslabi, na zaslonu se prikazuje "". Ako tijekom
razdoblja dok je napon baterije slab dođe do prekida napajanja,
trenutno vrijeme i alarm bit će izbrisani.
Bateriju zamijenite Sony CR2032 litijevom baterijom. Uporaba
drugačije baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.
Za pojedinosti o zamjeni baterije pogledajte "Zamjena baterije
u uređaju".
OPREZ
Spajanje AM okvirne
antene
Opasnost od eksplozije uslijed nepravilne zamjene baterije.
Zamijenite je samo baterijom istovjetnog tipa.
Napomene za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za
uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju
EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti u vezi sukladnosti proizvoda
na temelju zakonodavstvu Europske unije mogu se uputiti ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte
adresu na jamstvenom listu.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
O autorskim pravima
iPhone, iPod, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
Lightning je zaštićen naziv tvrtke Apple Inc.
"Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elektronski pribor
dizajniran posebno za iPod ili iPhone i tvrtka Apple je potvrdila
da odgovara njezinim standardima. Apple nije odgovoran za rad
ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima. Imajte na umu da uporabom ovog pribora s iPod ili
iPhone uređajem možete utjecati na bežičnu komunikaciju.
No Power No Problem je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
Auto Time Set je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Napomene
 Ovaj uređaj ne može se koristiti s iPadom i takva uporaba mogla
bi dovesti do kvara.
 U ovim referentnim uputama pojam "iPhone" se koristi kao opći
naziv za funkcije iPoda ili iPhonea, osim ako u tekstu ili na ilustracijama nije naznačeno drugačije.
Mjere opreza
 Za odspajanje kabela napajanja, uhvatite utikač, nikad nemojte
povlačiti za kabel.
 Budući da zvučnik sadrži snažan magnet, predmete poput kreditnih kartica koje sadrže magnetski kôd ili satove na navijanje,
CRT televizore ili projektore, itd., držite dalje od uređaja kako
ne bi došlo do oštećenja zbog djelovanja magneta.
 Nemojte stavljati uređaj na mjesta u blizini izvora topline poput
radijatora i kanala za dovod vrućeg zraka, ili na mjesta koja se
nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne
prašine, mehaničkih vibracija ili udaraca.
 Omogućite adekvatan protok zraka kako biste spriječili pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, (tepihe,
deke i slično) ili u blizini tkanina (primjerice zavjesa) koji bi
mogli blokirati ventilacijske otvore.
 Ako u kućište uređaja dospije kakav predmet ili tekućina,
odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka uporabe.
 Za grmljavinskog nevremena nemojte dirati antenu ni
priključak.
 Ne dirajte uređaj ukoliko su vam ruke mokre.
 Ne postavljajte uređaj blizu vode.
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
u kojoj ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: daljinski upravljač.
Priključnica
AUDIO IN
Priključnica AM
ANTENNA
Tipke VOL +, PRESET/TUNE +, . i iPhone u imaju ispupčenje.
Antena je svojim oblikom i duljinom namijenjena prijemu AM
signala. Nemojte je rastavljati ili namotavati.
1 Odvojite samo okvirni dio iz plastičnog postolja.
2 Podesite AM okvirnu antenu.
Pogledajte isporučene upute.
3 Uložite priključak AM okvirne antene u priključnicu AM ANTENNA pozadi uređaja.
Odspajanje AM okvirne antene
Odlaganje starih baterija (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za odlaganje)
Pritisnite i zadržite zasun antenskog priključka i odspojite AM
okvirnu antenu.
 Za poništenje podešavanja vremenske zone pritisnite OFF
umjesto DISPLAY/MEMORY u koraku 4.
 Iako je sat točno podešen u tvornici, može doći do odstupanja
tijekom transporta ili skladištenja. Ako je potrebno, podesite
sat kao što je opisano u "Ručno podešavanje sata".
Kad počinje ljetno računanje vremena
Ovaj uređaj automatski podešava ljetno računanje vremena.
Od početka ljetnog računanja vremena prikazuje se "", a nestaje
automatski nakon prestanka ljetnog računanja vremena.
Automatsko podešavanje ljetnog računanja vremena temelji se
na GMT vremenu (glavno vrijeme po Greenwichu).
Broj područja 0:
 Početak ljetnog računanja vremena: u 1:00 sat posljednje
nedjelje u ožujku.
 Početak standardnog računanja vremena: u 2:00 sata posljednje
nedjelje u listopadu.
Broj područja 1:
 Početak ljetnog računanja vremena: u 2:00 sat posljednje
nedjelje u ožujku.
 Početak standardnog računanja vremena: u 3:00 sata posljednje
nedjelje u listopadu.
Broj područja 2:
 Početak ljetnog računanja vremena: u 3:00 sat posljednje
nedjelje u ožujku.
 Početak standardnog računanja vremena: u 4:00 sata posljednje
nedjelje u listopadu.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili
zadržavanja cjelovitosti podataka zahtijevaju trajnu povezanost
s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo
osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Daljinski upravljač
Prije prve uporabe isporučenog daljinskog upravljača skinite
izolacijsku foliju.
Tipke VOL + i u imaju ispupčenje.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz uređaj,
molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.
Tijekom rukovanja iPhoneom, držite ga u ruci.
Funkciju Auto DST/Summer Time je moguće isključiti. Istodobno
pritisnite i zadržite tipke OFF i DISPLAY/MEMORY na uređaju
najmanje dvije sekunde kad je prikazano točno vrijeme.
Na zaslonu se pojave indikatori "" i "OFF" u znak da je funkcija
Auto DST/Summer Time isključena. Na zaslon se vraća prikaz
točnog vremena.
Uklanjanje iPhonea
Držite uređaj dok uklanjate iPhone.
 Promjene postavki funkcije Auto DST/Summer Time (pogledajte
gore) podložne su uvjetima i zakonima svake zemlje/regije. Ako
to nije u skladu sa željenim podešenjem, poništite postavku
funkcije Auto DST/Summer Time i podesite ljetno/zimsko računanje vremena prema potrebi. Korisnici koji žive u zemlji/regiji
koja ne koristi ljetno i zimsko računanje vremena prije uporabe
ovog uređaja moraju isključiti funkciju Auto DST/Summer Time.
 Za ponovno aktiviranje funkcije Auto DST/Summer Time istodobno pritisnite i zadržite tipke OFF i DISPLAY/MEMORY na
uređaju najmanje dvije sekunde.
Na zaslonu se pojave indikatori "" i "On" u znak da je funkcija
Auto DST/Summer Time aktivirana. Na zaslon se vraća prikaz
točnog vremena.
 Ako je uređaj podešen na Moscow Standard Time, Auto DST/
Sumer Time automatski se podešava na Off. Možete ju uključiti
ranije opisanim postupkom. Početak i kraj ljetnog računanja
vremena isti su kao i za područje 2.
Ručno podešavanje sata
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena glede korištenja
iPhonea
Za isključenje funkcije Auto DST/Summer
Time tijekom ljetnog računanja vremena.
Napomene
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena
s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.
Na nekim baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Dok postavljate iPhone lagano gurnite poklopac dock uložnice
prema natrag.
Moskovsko standardno
vrijeme
Napomena za korisnike u Europi
Kada zamijeniti punjivu bateriju
Tipka SLEEP
3
Ako je iPhone teško uložiti
Za ručnu promjenu podešenja sata primijenite sljedeći postupak.
1 Spojite uređaj na napajanje.
2 Pritisnite i zadržite CLOCK/MODE dok na poka-
Kada zamijeniti punjivu bateriju
Uz normalnu uporabu baterija (CR2025) bi trebala trajati oko šest
mjeseci. Kada daljinski upravljač prestane raditi, zamijenite bateriju
novom.
stranu  okrenuti gore
zivaču ne počne treperiti godina.
3 Pritisnite ALARM TIME SET + ili – nekoliko puta
4
kako biste podesili godinu i zatim pritisnite
CLOCK/MODE.
Ponovite korak 3 kako biste podesili mjesec, dan,
sat i minute.
Napomene
 Na ovaj uređaj može se staviti iPhone u torbici ili navlaci. Ako
torbica ili navlaka ometaju spajanje na dock uložnicu, uklonite ih.
 Čvrsto postavite iPhone na dock uložnicu.
 Pri stavljanju ili uklanjanju iPhonea, držite ga pod kutom kakav
ima i dock uložnica. Ne povlačite iPhone previše prema naprijed.
 Prilikom stavljanja ili uklanjanja iPhonea, čvrsto držite uređaj.
 Nemojte okretati ili savijati iPhone kako ne biste oštetili
priključak.
 Prije prenošenja uređaja uklonite iPhone, jer u protivnom možete
uzrokovati greške u radu.
Sekunde se počinju povećavati od nule.
Napomene
Napomena
 Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite
bateriju kako biste izbjegli oštećenja uslijed curenja elektrolita
ili korozije.
 Ne pritisnete li tijekom podešavanja sata nijednu tipku u trajanju
oko jedne minute, postavka točnog vremena bit će poništena.
 Ovaj uređaj posjeduje i kalendar od 100 godina (2013. – 2112.).
Kad je podešen datum, automatski se prikaže i dan u tjednu.
MON = ponedjeljak, TUE = utorak, WED = srijeda, THU = četvrtak,
FRI = petak, SAT = subota, SUN = nedjelja
Punjenje iPhonea
Ovaj uređaj možete koristiti za punjenje baterije iPhonea.
Punjenje započinje čim iPhone priključite na uređaj. Na pokazivaču
iPhonea se prikazuje status punjenja. Za detalje pogledajte korisnički priručnik iPhonea.
Promjena vremenskog formata
Možete odabrati između 24-satnog (standardno podešenje) ili
12-satnog vremenskog formata.
Istodobno pritisnite i zadržite tipke OFF i SNOOZE/BRIGHTNESS
na uređaju najmanje dvije sekunde.
Vremenski format mijenja se iz 24-satnog ("0:00" = ponoć) u
12-satni sustav ("AM 12:00" = ponoć).
Nastavlja se na drugoj strani
Prikaz godine i datuma
Tijekom prikaza sata pritisnite DISPLAY/MEMORY na uređaju jednom za dan i mjesec, a zatim još jednom za podešavanje godine.
Nakon nekoliko sekundi na pokazivaču će se automatski vratiti
prikaz točnog vremena.
SONY - ICF-C11iP Prijenosni audio sustav - Referentne upute.indd 1
4/16/2013 12:43:37 PM
Primjer: Kad pohranite frekvenciju FM 89,8 MHz pod broj 2
za FM, prikazat će se sljedeći indikator.
Rukovanje iPhoneom
 Podešavanje iPhone alarma
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja "Podeša-
1 Postavite iPhone na dock uložnicu.
Konektor uložnice može se malo nagnuti. Za pojedinosti
pogledajte "Uporaba iPhonea s uređajem".
2
2 Pritisnite .
Na zaslonu treperi razina glasnoće.
Na pokazivaču se prikazuje "iPhone". Počinje reprodukcija s
iPhonea.
Ako reprodukcija s iPhonea ne započne, pokrenite ju izravno
s iPhonea.
iPhoneom možete upravljati putem ovog uređaja ili njegovim
tipkama.
3 Pritisnite ALARM TIME SET + ili – za ugađanje
4
Uporaba daljinskog upravljača
Napomene
 Želite li se buditi uz glazbu s iPhonea, spojite iPhone na uređaj
prije oglašavanja alarma.
 Čak i kad završite podešavanje alarma za iPhone, alarm će biti
zujalica isključite li iPhone nakon što ga uložite u uređaj.
Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru  (senzor daljinskog
upravljača) na uređaju.
 (reprodukcija/pauza)
 Početak reprodukcije s iPhonea. Pritisnite ponovno za pauzu/
nastavak reprodukcije.
 (nazad)
 Pomak na prethodni zapis. Tijekom reprodukcije ovaj postupak
vraća trenutni zapis na početak. Za povratak na prethodni
zapis pritisnite dvaput.
 Pritisnite i zadržite tijekom slušanja zvučnog zapisa kako biste
pronašli željeno mjesto.
MENU
 Pomak na prethodni izbornik.
 (gore)/ (dolje)
 Odabir opcije izbornika ili zapisa za reprodukciju.
ENTER
 Aktiviranje odabrane opcije izbornika ili pokretanje reprodukcije.
Napomene
 Ako se na zaslonu iPod touch ili iPhone uređaja pojavi skočna
poruka, pogledajte odjeljak "O aplikaciji".
 Neke se operacije mogu razlikovati ili možda neće biti dostupne
na svim modelima iPhonea.
 Ako je na iPhoneu već u tijeku reprodukcija kad ga postavljate
na uređaj, iz zvučnika uređaja čut će se zvuk s iPhonea čak i ako
je uređaj reproducirao zvuk iz druge funkcije.
 Ako je baterija vašeg iPhonea slaba, prije uporabe je neko vrijeme
punite.
 Sony ni u kom slučaju ne prihvaća odgovornost za gubitak ili
oštećenje podataka snimljenih na iPhone kad iPhone koristite
spojen na ovaj uređaj.
 Za detalje o uvjetima u kojima koristite svoj iPhone, provjerite
web stranicu tvrtke Apple Inc.
Zaslon prikazuje frekvenciju tijekom 10 sekundi, a zatim se
vraća na prikaz točnog vremena.
Savjeti
 Za pohranjivanje nove postaje, ponovite navedene korake.
 Za poništenje podešavanja programskog broja pritisnite OFF
umjesto DISPLAY/MEMORY u koraku 3.
Napomena
 Pohranite li drugu postaju pod istim brojem, ona će zamijeniti
ranije pohranjenu.
Ugađanje pohranjene postaje
1 Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje" te
2
odaberite AM ili FM valno područje.
Pritisnite više puta CLOCK/MODE kako biste
odabrali "PRESET".
Koristite li daljinski upravljač za rukovanje uređajem, možete
preskočiti ovaj korak i ići izravno na korak 3.
4
pohranjene postaje.
Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
– Automatsko ugađanje
pohranjene postaje
1 Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje" te
2
valnog područja.
Sa svakim pritiskom tipke izmjenjuju se valni pojasevi AM i
FM na sljedeći način:
Promjena prikazanog sadržaja tijekom
slušanja radija
Tijekom slušanja radija pritisnite DISPLAY/MEMORY više puta
kako biste prikazali programski broj, frekvenciju trenutne postaje,
datum i godinu. Pokazivač se zatim vraća na točno vrijeme.
Napomena
3 Pritisnite više puta CLOCK/MODE kako biste
odabrali "TUNING".
Koristite li daljinski upravljač za rukovanje uređajem, možete
preskočiti ovaj korak i ići izravno na korak 4.
4 Pritisnite TUNE + ili – više puta za ugađanje
5
željene postaje.
Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
 Slušate li radijsku postaju koja nije programirana, neće biti
prikazan nijedan programski broj.
Poboljšanje prijema
FM: Razvucite FM žičanu antenu dokraja kako biste poboljšali
prijem.
AM: Spojite isporučenu AM antenu na uređaj. Okrećite antenu u
vodoravnom položaju dok ne dobijete najbolji prijem.
Za isključivanje radija pritisnite OFF.
Napomena
 Ako FM frekvencijski korak iznosi 0,05 MHz, frekvencija se prikazuje točnošću od 0,1 MHz. Primjerice, frekvencije 88,00 MHz i
88,05 MHz bit će prikazane kao "88.0 MHz". U tom slučaju, pritisnite TUNE + ili - jednom za promjenu frekvencijskog koraka, a
dvaput za promjenu prikaza frekvencije.
– Ugađanje uz pretraživanje
Uređaj automatski pretražuje AM ili FM postaje.
1 Slijedite korake od 1 do 3 pod "Ručno ugađanje".
2 Pritisnite i zadržite tipku TUNE + ili –.
+ : pretražuje frekvencije od nižih prema višima.
– : pretražuje frekvencije od viših prema nižima.
Pretraživanje počinje od trenutno ugođene frekvencije. Kad
uređaj ostvari prijem postaje, pretraživanje se zaustavlja.
Napomene o radijskom prijemu
 Ne stavljajte AM okvirnu antenu pored napajanja, uređaja ili
druge AV opreme tijekom uporabe jer je moguća pojava šuma.
 Držite digitalni audio uređaj ili mobilni telefon dalje od AM
okvirne antene ili FM žičane antene jer mogu uzrokovati
smetnje u prijemu.
 Pri slušanju radijskog programa dok je na uređaj spojen iPhone,
moguće su smetnje u radijskom prijemu.
 Pri slušanju radijskog programa dok punite iPhone moguće su
smetnje u radijskom prijemu.
Podešavanje alarma
Ovaj uređaj opremljen je s 3 moda alarma — iPhone, radio i zujalica.
Sat podesite na točno vrijeme prije podešavanja alarma, tako da
se on oglasi u točno vrijeme. (Pogledajte "Prvo podešavanje sata".)
3 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
Podešavanje alarma
– Pohrana postaja
1 Pritisnite i zadržite ALARM A ili B.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM radijskih postaja.
Pohrana postaje
1 Slijedite korake od 1 do 5 u "Ručno ugađanje" te
2
3
ručno ugodite postaje koje želite pohraniti.
Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/MEMORY u
trajanju od najmanje 2 sekunde.
Pritisnite PRESET + ili – za odabir broja pod
kojim ćete pohraniti postaju i zatim pritisnite
DISPLAY/MEMORY.
Na zaslonu treperi razina glasnoće.
5 Pritisnite ALARM TIME SET + ili – za ugađanje
Podešenje je uneseno. Na pokazivaču će se prikazati bilo "A",
bilo "B", što označava da je alarm aktivan.
Radio će se uključiti u podešeno vrijeme.
 Podešavanje zujalice
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja "Podeša2
vanje alarma".
Pritisnite ALARM A ili B za odabir "BUZZER" moda
alarma.
Podešenje je uneseno. Na pokazivaču će se prikazati bilo "A",
bilo "B", što označava da je alarm aktivan.
Zujalica će se oglasiti u podešeno vrijeme.
Za potvrdu podešenja vremena
alarma
Pritisnite ALARM TIME SET + ili –. Podešenje će biti prikazano u
trajanju od oko 4 sekunde.
Promjena podešenja alarma
Pritisnite i zadržite tipku ALARM TIME SET + u trajanju najmanje
2 sekunde za pomak vremena alarma unaprijed. Pritisnite i zadržite
tipku ALARM TIME SET – u trajanju najmanje 2 sekunde za pomak
vremena alarma unatrag.
Kad otpustite tipku, promijenjeno vrijeme treperit će oko 2 sekunde.
Za ponovnu promjenu vremena alarma, pritisnite ALARM TIME
SET + ili – unutar te 2 sekunde. U suprotnom će vrijeme alarma
ostati nepromijenjeno.
2 Pritisnite ALARM TIME SET + ili – više puta dok
se ne prikaže željeni sat.
Za brzu izmjenu znamenki pritisnite i zadržite tipku ALARM
TIME SET + ili –.
3 Pritisnite ALARM A ili B.
Znamenke minuta trepću.
4 Ponovite korak 2 za podešavanje minuta.
5 Pritisnite ALARM A ili B.
Trepće naziv dana u tjednu.
6 Ponovite korak 2 za podešavanje dana u tjednu.
7 Pritisnite ALARM A ili B.
Podešenje alarma je uneseno.
8 Pritisnite ALARM TIME SET + ili – više puta dok
ne zatrepće indikator željenog moda alarma.
Možete odabrati jednu od 4 postavaka: "iPhone", "FM", "AM" ili
"BUZZER". Podesite alarm na sljedeći način:
– iPhone: pogledajte " Podešavanje iPhone alarma".
– FM ili AM: pogledajte " Podešavanje radijskog alarma".
– BUZZER: pogledajte " Podešavanje zujalice".
Napomena
 Opcionalne komponente trenutno spojene preko AUDIO IN
priključnice nastavit će s reprodukcijom, premda će zvuk biti
isključen.
Prekid slušanja prije
programiranog vremena
Pritisnite OFF.
Promjena podešenja sleep timera
Možete pritisnuti SLEEP više puta za odabir željene postavke sleep
timera čak i nakon njegova aktiviranja.
Za isključenje sleep timera
Više puta pritisnite SLEEP za podešavanje sleep timera na "OFF"
u koraku 2.
Odgoda alarma na nekoliko
minuta
Pritisnite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovno uključiti nakon
10 minuta.
Možete promijeniti vrijeme odgode s više pritisaka tipke
SNOOZE/BRIGHTNESS unutar 4 sekunde.
Alarm možete odgađati maksimalno 60 minuta.
Za isključenje odgađanja alarma, pritisnite OFF.
Za zaustavljanje alarma
Pritisnite OFF za isključenje alarma.
Pritisnite , FM/AM ili AUDIO IN kako biste zaustavili alarm te
istovremeno aktivirali odgovarajuću funkciju.
Alarm će se ponovo oglasiti sljedećeg dana u isto vrijeme.
Za isključenje alarma
Pritisnite ALARM A ili B za isključenje indikatora A ili B na zaslonu.
Za aktivaciju alarma
Pritisnite ALARM A ili B za uključenje indikatora A ili B na zaslonu.
Napomene
 Kad je alarm podešen na iPhone, oglasit će se samo zujalica ako
nema iPhonea na dock uložnici, ako na iPhoneu nema glazbe
ili ako je iPhone isključen.
 Funkcija alarma radi kao obično na prvi i zadnji dan ljetnog
računanja vremena. Ako je podešeno automatsko podešavanje
ljetnog/zimskog računanja vremena, alarm će se oglasiti ako je
podešen na vrijeme koje se preskače pri prelasku na ljetno/zimsko
računanje vremena, ili se alarm oglašava dvaput ako je podešen
na vrijeme preklapanja pri završetku ljetnog računanja vremena.
 Ako je isto vrijeme podešeno za oba alarma A i B, alarm A će
imati prednost.
 Ako u vrijeme oglašavanja alarma ne pokrenete nijednu funkciju,
on će se zaustaviti nakon oko 60 minuta.
Napomene
 Ako aplikacija nije preuzeta na vaš iPod touch/iPhone, može
se ponavljano prikazivati skočna poruka koja vas podsjeća da
preuzmete D-Sappli.
Kako biste isključili poruku, deaktivirajte funkciju povezivanja
s aplikacijom.
 Za deaktiviranje funkcije povezivanja s aplikacijom: Uklonite iPod
touch/iPhone iz dock uložnice. Pritisnite  (za uključivanje
funkcije za iPhone). Pritisnite i zadržite , zatim OFF na uređaju u isto vrijeme na najmanje 2 sekunde. (Na zaslonu se pojavi
"OFF" u znak da je funkcija povezivanja s aplikacijom isključena.)
 Za ponovno aktiviranje funkcije povezivanja s aplikacijom,
ponovite gornje korake. (Na zaslonu se pojavi "ON" u znak da je
funkcija povezivanja s aplikacijom aktivirana.)
Prilikom uporabe iPhonea
Nema zvuka.




Provjerite je li iPhone spojen na odgovarajući način.
Povedite računa da se na spojenom iPhoneu reproducira glazba.
Povedite računa da je funkcija iPhone aktivirana.
Provjerite je li iPhone kompatibilan s ovim uređajem. (Pogledajte
"Kompatibilni modeli iPoda/iPhonea").
Ne mogu se pokretati funkcije.
 Provjerite je li iPhone spojen na odgovarajući način.
 Provjerite je li iPhone kompatibilan s ovim uređajem. (Pogledajte
"Kompatibilni modeli iPoda/iPhonea").
iPhone se ne puni.
 Provjerite je li iPhone spojen na odgovarajući način.
 Provjerite je li AC adapter čvrsto spojen.
 Provjerite je li iPhone kompatibilan s ovim uređajem. (Pogledajte
"Kompatibilni modeli iPoda/iPhonea").
Audio ulaz
Nema zvuka.
2 Izvadite staru bateriju i umetnite novu u baterijski
pretinac, stranom  okrenutom prema gore.
CR2032
 Provjerite je li audio kabel spojen na odgovarajući način.
 Povedite računa da je spojena opcionalna komponenta u modu
reprodukcije.
 Pojačajte glasnoću opcionalne komponente, ali bez izobličenja
zvuka. Za podešavanje glasnoće na opcionalnoj komponenti
pogledajte njezin priručnik.
 Povedite računa da je funkcija Audio-in aktivirana.
Zvuk je tih.
 Provjerite glasnoću spojene vanjske komponente.
 Pojačajte glasnoću opcionalne komponente, ali bez izobličenja
zvuka. Za podešavanje glasnoće na opcionalnoj komponenti
pogledajte njezin priručnik.
Zvuk je izobličen.
3 Vratite poklopac baterijskog pretinca nazad i
4
zategnite vijak.
Pritisnite , FM/AM, AUDIO IN ili SNOOZE/
BRIGHTNESS na uređaju kako biste isključili
prikaz indikatora "" na zaslonu.
Napomene
 Nemojte odspajati mrežni kabel iz zidne utičnice kad mijenjate
bateriju. U suprotnom će se točan datum, točno vrijeme, alarm
i pohranjene postaje izbrisati.
 Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite
bateriju kako biste izbjegli oštećenja uslijed curenja elektrolita
ili korozije.
U slučaju problema
Ukoliko problem postoji i nakon što ste poduzeli sljedeće provjere,
obratite se najbližem zastupniku za Sony.
 Smanjite glasnoću opcionalne komponente, sve dok izobličenje
zvuka ne nestane. Za podešavanje glasnoće na opcionalnoj
komponenti pogledajte njezin priručnik.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Ako je baterija daljinskog upravljača slaba, zamijenite je novom.
 Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom senzoru na
uređaju.
 Ne prekrivajte senzor daljinskog upravljača niti pred njega
stavljajte predmete.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i uređaja.
 Provjerite da daljinski senzor nije izložen jakom svjetlu, primjerice sunčevom ili od fluorescentne svjetiljke.
Ako se problem ponavlja, obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
Tehnički podaci
Općenito
Prikaz vremena
 Ako je vrijeme alarma podešeno za razdoblje tijekom trajanja
sleep timera, sleep timer će se automatski deaktivirati i alarm
će se oglasiti.
Napajanje se ne uključuje premda je spojen
AC adapter.
iPhone
Spajanje ostalih
komponenata
Nema zvuka.
Napomena
Za slušanje zvuka
 Provjerite je li AC adapter čvrsto utaknut u zidnu utičnicu.
 Povedite računa da je uređaj spojen na napajanje te da je
opcionalna komponenta uključena.
 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
 Povedite računa da je opcionalna komponenta točno spojena
na uređaj.
Na pokazivaču se prikazuje "AUDIO IN".
3 Uključite spojenu komponentu.
4 Reproducirajte sa spojene komponente.
Zvuk sa spojene komponente čuje se kroz zvučnik ovog uređaja.
5 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
Za povratak na radijski prijem
Pritisnite FM/AM.
Na pokazivaču se prvo prikazuje programski broj, a zatim frekvencija
zadnje radijske postaje.
Za povratak na iPhone
Pritisnite .
Za prestanak slušanja
Pritisnite OFF i zaustavite reprodukciju na spojenoj komponenti.
Napomene
 Potrebni spojni audio kabel ovisi o vanjskoj opremi. Koristite
odgovarajuću vrstu kabela.
 Ako je glasnoća preniska, ugodite je prvo na ovom uređaju.
Ako je glasnoća još uvijek preniska, ugodite je na spojenoj
komponenti.
 Ako gledate TV ili slušate radio preko opcionalne komponente
spojene na ovaj uređaj, prijem će možda biti loš.
 Odspojite spojni audio kabel kad nije u uporabi.
 Kad slušate radio dok je spojen vanjski uređaj, isključite spojeni
uređaj kako biste spriječili pojavu smetnji. Pojave li se smetnje
čak i kad je vanjski uređaj isključen, odspojite ga i odmaknite
od radiosata.
Radio
Frekvencijski raspon
Frekvencijski
korak
Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
Zvuk je izobličen.
AM
531 kHz - 1,602 kHz
9 kHz
1 Čvrsto spojite izlazni priključak prijenosnog digi-
2
DC izlaz: 5 V
MAKS.: 1 A
Frekvencija
Zvuk je tih.
talnog glazbenog uređaja (ili druge komponente)
na AUDIO IN priključnice pozadi ovog uređaja,
koristeći pritom prikladan spojni audio kabel
(nije isporučen).
Za aktiviranje funkcije primanja zvučnog signala
pritisnite AUDIO IN.
Prebacivanje iz 24-satnog (standardno) u 12-satni prikaz
vremena.
Valno
područje
Preko zvučnika ovog uređaja možete slušati zvuk s dodatne komponente, poput prijenosnog digitalnog audio uređaja. Prije bilo kakvih
povezivanja isključite sve komponente.
Savjeti
 Na pokazivaču će se prikazati bilo "A", bilo "B", što označava da
je vrijeme alarma promijenjeno i aktivirano.
 Čak ako i isključite alarm, on će se uključiti ako promijenite
postavke alarma.
 D-Sappli posjeduje razne funkcije timera: Music Play Timer i
Sleep Timer.
 Music Play Timer omogućava reprodukciju/pauzu željene glazbe
u željeno vrijeme. Sleep Timer omogućava podešavanje vremena
zaustavljanja reprodukcije glazbe.
Music Play Timer i Sleep Timer dostupni su samo ako je aplikacija
D-Sappli aktivirana.
 D-Sappli može prikazati popis radio postaja programiranih na
ovom uređaju.
Uz D-Sappli programirane postaje možete preimenovati i promijeniti njihove programske brojeve. Programski brojevi i redoslijed
promijenit će se i na uređaju.
 D-Sappli također posjeduje funkciju uvećavanja prikaza sata.
 Možete sinkronizirati točno vrijeme i datum s iPhonea jednostavno postavivši iPhone u dock uložnicu dok je aplikacija
D-Sappli aktivna.
Točno vrijeme se pojavi na zaslonu nakon oko 4 sekunde nakon
što dovršite podešavanje trajanja i otpustite SLEEP; sleep timer
tada počinje odbrojavati.
Uređaj će raditi kroz podešeno vrijeme i zatim se zaustaviti.
4 Pritisnite ALARM A ili B.
6
Na zaslonu se pojavi poruka "SLEEP" i na zaslonu trepće vrijeme
isključenja.
Svakim pritiskom tipke SLEEP, trajanje (u minutama) se mijenja
kako slijedi:
"– –" je posljednja postaja koju ste slušali prije oglašavanja
alarma.
glasnoće.
Pritisnite ALARM A ili B.
Značajke
timera.
nog programskog broja koji odgovara valnim
područjima ili "– –".
utičnicu i na uređaj, zatim odvijačem uklonite
vijak pokrova baterijskog pretinca na donjoj
strani uređaja i otvorite baterijski pretinac.
Srednja
radijskog programa.
2 Pritisnite SLEEP za podešavanje trajanja sleep
3 Pritisnite ALARM TIME SET + ili – za odabir želje-
Na zaslonu se pojavi poruka "WAKE UP" i trepću znamenke sata.
Možete odabrati dane na sljedeća tri načina pritiskom tipke
ALARM TIME SET + ili –:
Radni dan: MON TUE WED THU FRI
Vikend: SAT SUN
Svaki dan: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
SONY - ICF-C11iP Prijenosni audio sustav - Referentne upute.indd 2
Na pokazivaču treperi programski broj.
1 Ostavite strujni adapter spojenim na strujnu
Čak i ako razinu svjetline podesite na OFF (isključeno), ona će se
uključiti na nisku svjetlinu kad se uključi alarm.
Pritisnite i zadržite SNOOZE/BRIGHTNESS kako biste izravno
isključili pokazivač.
1 Pritisnite SLEEP tijekom reprodukcije glazbe ili
2
Zamjena baterije u uređaju
Niska
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja "Podeša-
 Glasnoća zujalice ne može se podešavati.
– Ručno ugađanje
Isključeno
 Podešavanje radijskog alarma
Uređaj automatski pohranjuje dostupne postaje redom.
 Za zaustavljanje automatskog programiranja postaja pritisnite
FM/AM.
Visoka (tvornička
postavka)
Namjensku aplikaciju za iPod touch/iPhone možete nabaviti u
Appleovom App Storeu.
Potražite "D-Sappli" i preuzmite besplatnu aplikaciju kako biste
saznali više o funkcijama.
vanje alarma".
Pritisnite ALARM A ili B za odabir valnog područja
("FM" ili "AM").
Opće informacije
Pritiskom tipke SNOOZE/BRIGHTNESS možete odabrati između
četiri razine svjetline.
O aplikaciji
Napomena
Savjet
Podešavanje svjetline
pokazivača
Možete se uspavati uz glazbu, itd., uporabom sleep timera. Uređaj
automatski zaustavlja reprodukciju ili radio nakon podešenog
trajanja.
odaberite AM ili FM valno područje.
Pritisnite i zadržite tipku FM/AM dok na zaslonu
ne zatreperi "AP".
Pritisnite DISPLAY/MEMORY.
Uporaba radioprijemnika
U slučaju prekida napajanja, zujalica će se aktivirati na otprilike
5 minuta ako baterija nije slaba. Ipak, to će utjecati na sljedeće
funkcije:
 Pozadinsko osvjetljenje neće raditi.
 Kad je mod alarma podešen na iPhone ili radio, automatski će
se promijeniti u zujalicu.
 Ako ne pritisnete tipku OFF, alarm će se oglašavati u trajanju od
oko 5 minuta.
 Ako se na zaslonu pojavi indikator "", alarm neće raditi u slučaju prekida napajanja. U slučaju pojavljivanja indikatora "",
zamijenite bateriju.
 Funkcija odgode alarma ne može se podesiti ako je došlo do
prekida napajanja.
 Tijekom prekida napajanja svaki alarm će se oglasiti u podešeno
vrijeme samo jednom.
Druge korisne funkcije
Podešavanje sleep timera
3 Pritisnite PRESET + ili – za odabir željenog broja
3
1 Pritisnite FM/AM kako biste uključili radio.
2 Pritisnite FM/AM nekoliko puta za odabir željenog
glasnoće.
Pritisnite ALARM A ili B.
Podešenje je uneseno. Na pokazivaču će se prikazati bilo "A",
bilo "B", što označava da je alarm aktivan.
iPhone će se oglasiti u podešeno vrijeme.
3 Ugodite glasnoću tipkom VOL + ili –.
 (naprijed)
 Pomak na sljedeći zapis.
 Pritisnite i zadržite tijekom slušanja zvučnog zapisa kako biste
pronašli željeno mjesto.
vanje alarma".
Pritisnite ALARM A ili B za odabir moda alarma
za "iPhone".
Napomene o alarmu u slučaju prekida
napajanja
 Deaktivirajte ekvilizator spojene vanjske komponente.
 Smanjite glasnoću uređaja.
Zvuk preskače ili se čuje buka.
 Povedite računa da je opcionalna komponenta točno spojena
na uređaj.
 Povedite računa da opcionalnu komponentu ne držite blizu
televizora.
 Ako opcionalne komponente nisu u uporabi s uređajem,
odspojite audio kabel s AUDIO IN priključnice.
Radio funkcija spojene opcionalne
komponente ne funkcionira.
 Ako opcionalna komponenta nije opremljena radijem ili je na
uređaj spojen jednosegmentni tuner, njegov prijem može biti
loš i tako onesposobiti radijski prijem.
Smetnje u zvuku i buka.
 Provjerite je li uređaj u blizini uključenih mobilnih telefona itd.
 Odspojite spojni audio kabel s AUDIO IN priključnice kad nije
u uporabi.
Uslijed prekida napajanja umjesto točnog
vremena treperi "0:00" ili "AM 12:00".
 Baterija je slaba. Zamijenite bateriju. Izvadite staru bateriju i
umetnite novu.
Radio, iPhone ili zujalica se ne uključuju u
podešeno vrijeme alarma.
 Provjerite jesu li alarm "A" ili alarm "B" prikazani pravilno.
Alarm za radio ili iPhone je aktiviran ali se ne
čuje nikakav zvuk u podešeno vrijeme alarma.
 Provjerite postavku glasnoće alarma.
Kad počne ljetno računanje vremena, sat ga
ne primjenjuje automatski.
 Provjerite je li sat podešen točno.
 Istodobno pritisnite i zadržite tipke OFF i DISPLAY/MEMORY
na uređaju na najmanje 2 sekunde za aktiviranje funkcije automatskog podešavanja ljetnog/zimskog računanja vremena.
Općenito
Zvučnik
Promjer oko 40 mm
Ulaz
Priključnica AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo minipriključak)
Izlazna snaga
Mono 0,8 W (uz 10% harmoničkog izobličenja)
Izvor napajanja
DC IN 6V (s isporučenim strujnim adapterom (AC 230 V, 50 Hz))
Za čuvanje podataka o satu: 3 V DC, baterija CR2032 (1)
Dimenzije
Oko 126 mm  92 mm  100 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 482 g
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (s litijskom baterijom) (1)
AC adapter (1)
AM okvirna antena (1)
Kratka uputa (1)
Referentne upute (ovaj dokument) (1)
Kompatibilni modeli iPoda/
iPhonea
Slijede kompatibilni modeli iPoda/iPhonea.
Prije uporabe s ovim sustavom ažurirajte softver svog iPoda/
iPhonea na najnoviju verziju.
iPod touch (5. generacije)
iPod nano (7. generacije)*
iPhone 5
* iPodom nano (7. generacije) ne može se upravljati pomoću
daljinskog upravljača ako pritisnete "MENU", "", "" i "ENTER"
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
10020 Zagreb
Hrvatska
6RQ\VOXåED]DNRULVQLNH
+385 1 4694 823
www.sony.hr
support.hr@eu.sony.com
4/16/2013 12:43:37 PM
Download PDF

advertising