Sony | XDR-S40DBP | Sony XDR-S40DBP Upute za upotrebu

4-449-401-12(1) (HR)
Početak rada
DIGITALNI
RADIO DAB/FM
Upotreba jedinice
s baterijama
Stražnja strana
Slušalice
(stereo ili mono*
mini utikač)
Upute za upotrebu HR
Ako se radio uključuje prvi put, automatski
se izvodi automatsko namještanje.
Jačina
zvuka
Četiri baterije LR6
(veličine AA)
(ne isporučuju se)
Uvijek najprije umetnite stranu
baterije .
©2012. Sony Corporation
Savjet
Adapter za izmjeničnu struju (isporučen)
XDR-S40DBP
* Ako slušate stereo emitiranje iz mono slušalica,
čuje se zvuk samo iz lijevog kanala.
Ako ste se preselili u drugu regiju i želite izraditi novi popis DAB stanica,
ponovno izvršite automatsko namještanje. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Postavke izbornika MENU”. MENU  AUTOTUNE
Slušanje radija
Promjena zaslona
Uzastopno pritišćite ENTER/DISP.
1
Uključite radio.
2
3
Odaberite DAB.
Odaberite željenu stanicu ili uslugu.
4
Pritisnite ENTER/DISP da biste slušali
odabranu stanicu.
Naziv stanice
Pokretni tekst (DLS)
Prikaz detaljnih
informacija
o stanicama:
„SC” svijetli na zaslonu ako
je odabrana sekundarna
usluga. Treperi ako
odabrana primarna stanica
ima sekundarnu uslugu.
Sat
MENU  INFO
(Pogledajte odjeljak
„Postavke izbornika
MENU”.)
Promjena zaslona
Uzastopno pritišćite ENTER/DISP.
1
Uključite radio.
2
3
Odaberite FM.
Pritisnite i držite  ili  za
pretraživanje FM stanica.
4
Pritisnite ENTER/DISP (ili , )
za zaustavljanje traženja kada
se prikaže željena frekvencija.
Frekvencija
Traženje...
Sat
Kada se stanica pronađe,
traženje se zaustavlja
na 3 sekunde.
Savjet
Memoriranje stanica
1
Prebacite na željenu stanicu.
2
Memorirane DAB stanice ostaju u memoriji jedinice
čak i nakon izvođenja automatskog namještanja.
Pritisnite i držite PRESET
dok „PRESET” ne zatreperi
na zaslonu.
3
Odaberite željeni broj
memoriranja.
Pritisnite  ili  za preciznije
namještanje stanice.
Slušanje memorirane stanice
1
Odaberite DAB ili FM.
2
Pritisnite PRESET.
Slijedite korake od 1 do 4 u gore
navedenom odjeljku „Slušanje radija”.
Broj memoriranja
također se prikazuje
na zaslonu.
Prikazuje se „SAVED”
i stanica je spremljena.
„PRESET” svijetli
i broj memoriranja
treperi na zaslonu.
3
Odaberite željeni broj
memoriranja.
Postavke izbornika MENU
RESET — vraćanje jedinice na zadane postavke
Odaberite „OK” da biste vratili jedinicu na tvornički zadane postavke. Izbrisat će se sve
postavke, memorirane stanice i popis DAB stanica koje se mogu primiti.
Služi za prebacivanje u način rada MENU.
U načinu rada MENU pritisnite  ili  da biste odabrali željenu stavku ili postavku izbornika,
a zatim pritisnite ENTER/DISP za potvrdu odabira.
AUTOTUNE — automatsko namještanje
Ako ste se preselili u drugu regiju ili je jedinica vraćena na zadane postavke, izvršite
automatsko namještanje da biste izradili novi popis DAB stanica koje je moguće primiti.
Odaberite „YES” da biste pokrenuli postupak automatskog namještanja. Kada se završi,
jedinica će se prebaciti na prvu stanicu u abecednom redoslijedu koja je spremljena
postupkom automatskog namještanja.
Vrlo slab ili isprekidan zvuk ili nezadovoljavajući prijem.
Da biste izbjegli električni udar, nemojte otvarati kućište. Servisiranje prepustite
kvalificiranom osoblju.
•
•
•
•
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor, kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne stavljajte na uređaj predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač adaptera za izmjeničnu struju upotrebljava za isključivanje adaptera
iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
adaptera, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu, čak i ako je
sama jedinica isključena.
Pločica s nazivom i važnim informacijama o sigurnosti smještena je na donjem vanjskom dijelu
glavne komponente i na površini adaptera za izmjeničnu struju.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj
toplini, kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
• Automatsko DAB namještanje može potrajati nekoliko minuta ovisno o regiji.
• Da biste prije završetka prekinuli postupak automatskog namještanja, pritisnite MENU ili BACK.
Sve stanice primljene prije prekida spremljene su u jedinici.
U slučaju curenja baterija
Jedinica se automatski isključuje nakon što istekne određeno vrijeme.
Odaberite željenu postavku mjerača vremena (minute) među sljedećim:
60/45/30/15/OFF (deaktivirano)
Kada je mjerač vremena za automatsko isključivanje postavljen, na zaslonu se pojavljuje
„SLEEP”.
Ako procuri tekućina iz baterija, nemojte je dirajte golim rukama.
Tekućina iz baterija može ostati u jedinici. Obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
Ako tekućina iz baterija dođe u kontakt s očima, ne trljajte oči jer može doći do sljepila.
Brzo isperite oči velikom količinom čiste vode i odmah zatražite pomoć liječnika.
Ako tekućina iz baterija dođe u dodir s tijelom ili odjećom, može doći do opekotina ili ozljeda.
Brzo isperite čistom vodom i zatražite pomoć liječnika ako dođe do kožnih opekotina ili ozljeda.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo na opremu koja se
prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili
jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
PRESET — memoriranje stanica
Možete memorirati do po 10 stanica za DAB i FM. U prethodnom odjeljku „Memoriranje
stanica” potražite pojedinosti o memoriranju stanica pomoću gumba PRESET.
SAVE: Stanica koju slušate spremit će se u jedinicu. Odaberite željeni broj memoriranja
a zatim pritisnite ENTER/DISP.
Napomena
Ako je odabranom broju memoriranja dodijeljena druga stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
DELETE: Možete izbrisati sve nepotrebne stanice s popisa memoriranih stanica.
Odaberite broj memoriranja koji želite izbrisati, a zatim pritisnite ENTER/DISP.
INFO — informacije o stanici
Možete prikazati razne informacije o DAB stanici koju slušate.
CHANNEL: kanal (pogledajte tablicu DAB frekvencija u odjeljku „Specifikacije”)
ENSEMBLE: oznaka programskog paketa (može sadržavati najviše 16 znakova)
STATION: naziv stanice
PTY: PTY oznaka (pogledajte „PTY (vrsta programa)” u odjeljku „Specifikacije”)
BIT RATE: brzina prijenosa u bitovima
SIGNAL: razina signala, od 0 (nema signala) do 100 (maksimum)
Napomene
• Ako nema oznake programskog paketa ili naziva stanice, prikazat će se „NO NAME”.
• Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su znakom „_”.
LIGHT — pozadinsko osvjetljenje
ON: Pozadinsko osvjetljenje uključeno je cijelo vrijeme dok se jedinica napaja putem
adaptera za izmjeničnu struju. Ako upotrebljavate jedinicu s baterijama, pozadinsko se
osvjetljenje isključuje automatski ako se nikakva radnja ne izvrši u roku od 30 sekundi.
AUTO: Pozadinsko se osvjetljenje isključuje automatski ako se nikakva radnja ne izvrši
u roku od 30 sekundi.
MANUAL — ručno namještanje
Ako je prijem DAB stanica dobivenih automatskim namještanjem loše kvalitete, probajte
ručno namještanje.
1 Odaberite željeni DAB kanal.
Jedinica počinje tražiti stanice u odabranom kanalu.
2 Odaberite stanicu koju želite slušati.
Savjet
Nova DAB stanica primljena ručnim namještanjem spremljena je u jedinici.
TIME — postavljanje sata
SET: „AUTO” je zadana postavka koja omogućuje sinkronizaciju sata s DAB podacima koji se
primaju. Odaberite „MANUAL” da biste ručno postavili sat pomoću gumbi ,  i ENTER/DISP.
12H/24H: Odaberite način prikaza sata, 12-satni ili 24-satni prikaz.
Napomena
Ako je postavljen ručno, sat će se vratiti na zadane postavke ako se isključi adapter za izmjeničnu
struju i baterije se uklone na više od 1 minute.
BEEP — zvučni signal za rad
Odaberite „ON” da biste omogućili zvučni signal koji se oglašava dok rukujete jedinicom.
• Jedinica se upotrebljava na ekstremno niskim ili visokim temperaturama ili na mjestima
s prevelikom vlagom.
Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Napomene
SLEEP — mjerač vremena za automatsko isključivanje
Ako su problemi i dalje prisutni nakon obavljanja ovih provjera, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Zaslon je prigušen ili se indikatori ne prikazuju.
UPOZORENJE
Služi za vraćanje na prethodni zaslon.
Rješavanje problema
Ako ste u zgradi, slušajte blizu prozora.
Produžite antenu te prilagodite dužinu i kut za najbolji prijem.
Zamijenite sve baterije novima ako su postojeće istrošene.
Ako je mobilni telefon smješten blizu jedinice, iz jedinice se može čuti
glasan šum. Držite telefon dalje od jedinice.
Baterije se jako brzo prazne.
• Obavezno isključite jedinicu kada je ne upotrebljavate. Procijenjeno trajanje baterije je
10 – 13 sati. Pojedinosti potražite u odjeljku „Specifikacije”.
Odvojio se poklopac pretinca za baterije.
• Poklopac pretinca za baterije konstruiran je tako da se odvoji kada se
otvori pretjeranom silom. Umetnite desni jezičak poklopca u desnu
rupu u odjeljku (), a zatim stavite lijevi jezičak u lijevu rupu ().
Poruke
LOW BATT (treperi i napajanje je isključeno)
• Baterije su istrošene. Zamijenite sve baterije novima.
NO SIGNAL
• U vašoj regiji nema podržanih DAB emitiranja.
• Izgubili ste prijem odabranog DAB emitiranja.
NO PRESET
• Nema memorirane stanice.
STATION FULL
• Popis DAB stanica spremljenih u jedinici je pun.
OFF AIR
• Odabrana stanica ili usluga trenutačno ne emitira.
Mjere opreza
• Upotrebljavajte jedinicu samo s izvorima napajanja navedenima u odjeljku „Specifikacije”.
Za rad na baterijama upotrijebite četiri alkalne baterije LR6 (veličine AA). Za rad na izmjeničnoj
struji upotrebljavajte samo isporučeni adapter za izmjeničnu struju. Nemojte upotrebljavati
neki drugi adapter za izmjeničnu struju.
• Ako ne upotrijebite isporučeni adapter za izmjeničnu struju, može doći do
kvara uređaja jer se polaritet na utikačima drugih proizvođača može
razlikovati.
• Kada upotrebljavate jedinicu s baterijama, preporučuje se da adapter za izmjeničnu struju AC
isključite iz zidne utičnice i priključka DC IN 6 V. Isključite utikač vanjskog izvora napajanja prije
nego što upotrijebite jedinicu.
• Upotrebljavajte jedinicu pri temperaturama od 0 °C do 40 °C. Ako se upotrijebi pri
temperaturama većima od ovog raspona, na zaslonu se mogu pojaviti brojevi koji nisu
povezani s frekvencijom koja se prima. Ako se upotrijebi pri temperaturama manjima od
ovog raspona, prikazani se brojevi mogu sporo mijenjati. (Te će nepravilnosti nestati i neće
biti oštećenja na jedinici kada se ponovno bude upotrebljavala u preporučenom
temperaturnom rasponu.)
• Prilikom slušanja sa slušalicama, upotrebljavajte slušalice sa stereo (tropolnim) ili mono
(dvopolnim) mini utikačem. Zvuk se možda neće čuti prilikom upotrebe drugih vrsta slušalica
• Izbjegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, vlazi, pijesku,
prašini ili mehaničkim udarcima. Nikada ga ne ostavljajte u vozilu parkiranom na suncu.
• Ako u jedinicu dospije neki predmet ili tekućina, isključite adapter za izmjeničnu struju
i izvadite baterije te odnesite jedinicu na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka korištenja.
• Budući da se u zvučnicima upotrebljavaju snažni magneti, kreditne kartice s magnetskim
kodiranjem ili satove na navijanje držite podalje od jedinice kako biste spriječili potencijalnu
štetu koju može prouzročiti magnetizam.
• Kućište čistite suhom i mekom krpom. Ne upotrebljavajte otapala, kao što su alkohol ili benzin,
koja bi mogla oštetiti površinu.
• Ne rukujte jedinicom mokrim rukama jer to može dovesti do kratkog spoja.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje
otpada)
Specifikacije
Frekvencijski raspon
DAB (Band-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 0,05 MHz)
Međufrekvencija
DAB (Band-III): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz
Tablica frekvencija DAB (Band-III) (MHz)
Kanal
Frekvencija
Kanal
Frekvencija
Kanal
5A
174,928
8C
199,360
11C
Frekvencija
220,352
5B
176,640
8D
201,072
11D
222,064
5C
178,352
9A
202,928
12A
223,936
5D
180,064
9B
204,640
12N
224,096
6A
181,936
9C
206,352
12B
225,648
6B
183,648
9D
208,064
12C
227,360
6C
185,360
10A
209,936
12D
229,072
6D
187,072
10N
210,096
13A
230,784
7A
188,928
10B
211,648
13B
232,496
7B
190,640
10C
213,360
13C
234,208
7C
192,352
10D
215,072
13D
235,776
7D
194,064
11A
216,928
13E
237,488
8A
195,936
11N
217,088
13F
239,200
8B
197,648
11B
218,640
Zvučnik: promjera pribl. 6,6 cm, 8 Ω, mono
Snaga audio izlaza: 0,3 W
Izlaz: priključak  (slušalice) (promjera 3,5 mm, stereo mini priključak)
Zahtjevi napajanja: 6 V istosmjerne struje, četiri alkalne baterije LR6 (veličine AA)
Vanjski izvor napajanja: DC IN 6 V
Trajanje baterije (JEITA)*:
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije
odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Pribl. 13 sati za DAB, 10 sati za FM (uz upotrebu alkalnih baterija tvrtke Sony (LR6SG))
Pribl. 11 sati za DAB, 9 sati za FM (uz upotrebu Ni-MH baterija tvrtke Sony (NH-AA))
Dimenzije: pribl. 180 mm × 95 mm × 36 mm (Š/V/D) ne uključujući ispupčene dijelove i kontrole
Težina: pribl. 445 g uključujući baterije
Isporučena dodatna oprema: adapter za izmjeničnu struju (1)
* Prilikom slušanja putem zvučnika. Izmjereno prema standardu JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Stvarno trajanje baterije može se razlikovati ovisno o upotrebi i uvjetima.
Samo Europa
PTY (vrsta programa)
Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju
trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Ako imate pitanja ili probleme povezane s proizvodom, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
Ova funkcija označava usluge kao vrstu programa, kao što su NEWS ili SPORT na PTY popisu,
koji se emitiraju u DAB-u.
Vrsta programa
Zaslon
Vrsta programa
Zaslon
Nema programa
NO PTY
Ostala glazba
OTHER M
Vijesti
NEWS
Vrijeme/meteorologija
WEATHER
Trenutna zbivanja
AFFAIRS
Financije/posao
FINANCE
Informacije
INFO
Dječji programi
CHILDREN
Sport
SPORT
Društvena pitanja
FACTUAL
Obrazovanje
EDUCATE
Religija
RELIGION
Drama
DRAMA
Telefonski pozivi
PHONE IN
Kultura
ARTS
Putovanja
TRAVEL
Znanost
SCIENCE
Zabava
LEISURE
Razno
TALK
Jazz glazba
JAZZ
Pop glazba
POP
Country glazba
COUNTRY
Rock glazba
ROCK
Narodna glazba
NATION M
Lagana glazba
EASY
Retro glazba
OLDIES
Laka klasika
CLASSICS
Folk glazba
FOLK
Ozbiljna klasika
CLASSICS
Dokumentarni programi
DOCUMENT
Download PDF

advertising