2-659-973-12(1)
FM/AM Radio sat
ICF-CD814
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara nemojte
izlagati ureñaj utjecaju kiše ili vlage.
Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara ne otvarajte kućište.
Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju servisa.
Ne postavljajte ureñaj u skučene prostore, poput police za knjige
ili ugradbenog ormarića.
Kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara na ureñaj
ne stavljajte posude ispunjene tekućinama, poput vaza.
Spojite ureñaj u lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li smetnje u
njegovom radu, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom može
dovesti do povrede očiju.
Upute za uporabu
Značajke
C Pregledan i prostran zeleni LED pokazivač s tri postavke za
podešavanja osvijetljenosti (visoka/srednja/niska).
C Ugrañena priključnica za prijenosne ureñaje za reprodukciju
glazbe.
C Ugrañen CD ureñaj s funkcijom za reprodukciju CD-R/RW
diskova.
C Buñenje uz bilo koji zvučni zapis s CD diska, RADIO ili uz zvuk
zujalice (dvostruki alarm).
C Produljenje vremena drijemanja (Snooze time) od 10 do 60 minuta.
Dream Machine je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net
Podešavanje točnog
vremena
1
Spojite ureñaj na napajanje.
Na pokazivaču treperi "12:00" ili "0:00".
2
Tipka CD u ima ispupčenje
Kabel
napajanja
FM žičana
antena
Pritisnite i zadržite CLOCK SET nekoliko sekundi.
Na pokazivaču treperi prikaz vremena.
3
4
5
Pritisnite TIME SET + ili – za podešavanje točnog
sata.
Pritisnite CLOCK SET jednom.
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje minuta.
Nakon podešavanja minuta pritisnite CLOCK SET kako bi
započelo odbrojavanje sekundi.
C Za brzo podešavanje točnog vremena pritisnite i zadržite TIME
SET + ili –.
C Sustav prikaza i podešavanja vremena ovisi o modelu ureñaja
koji posjedujete.
Kod 12-satnog sustava: "12:00" = ponoć (tijekom sati nakon
podneva (PM) upaljen je indikator).
Kod 24-satnog sustava: "0:00" = ponoć.
C Kod koraka 5, nakon što ste pritisnuli tipku CLOCK SET kako
biste nakon podešavanja minuta pokrenuli sat, odbrojavanje
sekundi započinje od nule.
Reprodukcija CD diska
CD disk od 8 cm može se reproducirati bez adaptera.
1
Pored regulatora glasnoće nalazi
se ispupčenje koje ukazuje na
smjer za povećanje glasnoće
*1AUDIO IN indikator
Pokazivač* (12-satni sustav)
* Pokazivač se razlikuje ovisno o državi
Podešavanje alarma
C Svaki put kad tijekom reprodukcije CD diska pritisnete tipku
TRACK pokazivač nekoliko sekundi prikazuje broj zvučnoga
zapisa.
Ovaj ureñaj posjeduje trostruki mod alarma — CD, RADIO i
zujalicu. Prije nego podesite alarm potrebno je podesiti točno
vrijeme (pogledajte "Podešavanje točnog vremena"). Ureñaj je
opremljen i dvostrukim alarmom što znači da alarm možete
podesiti na dva različita vremena: ALARM A i ALARM B.
O CD-R/CD-RW diskovima
Ovaj ureñaj je kompatibilan s CD-R/ CD-RW diskovima, meñutim
mogućnost reprodukcije može se razlikovati ovisno o kvaliteti
diska, ureñaju na kojem je snimljen ili o softveru koji je korišten
pri snimanju.
Glazbeni diskovi zaštićeni tehnologijama za zaštitu autorskih prava
Ovaj ureñaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su u skladu s
Compact Disc (CD) standardom. Neke glazbene tvrtke odnedavno
na tržištu nude razne diskove zaštićene tehnologijama za zaštitu
autorskih prava. Primite na znanje da neki od tih diskova nisu u
skladu s CD standardom te ih možda neće biti moguće reproducirati
na ovom ureñaju.
Rukovanje kompaktnim diskovima
Ispravno
Primite disk za rub.
2
3
Povucite Z PULL OPEN kako biste otvorili
poklopac CD pretinca i umetnuli disk.
Zatvorite poklopac CD pretinca.
Pritisnite CD u.
Na pokazivaču se pojavljuje TRACK "01" čime se označava
da je u tijeku reprodukcija zvučnog zapisa broj 1.
Reprodukcija glazbe započinje 10 sekundi nakon pritiska na
tipku CD u.
Prikaz na pokazivaču počinje pokazivati trenutno vrijeme
nekoliko sekundi nakon početka reprodukcije.
4
Funkcija
Tipka
CD u
Pokretanje reprodukcije nakon
pauze
CD u ponovo
Povratak na početak zapisa
(AMS*)
. **
Početak idućeg zapisa (AMS)
>**
Ubrzano kretanje unatrag
Pritisnite i zadržite .**
Ubrzano kretanje unaprijed
Pritisnite i zadržite >**
Početak prethodnih zapisa
. opetovano**
Početak narednih zapisa
> opetovano**
Zaustavljanje reprodukcije
2 OFF
2
3
glasnoću. Osim toga, odaberete li RADIO alarm
ugodite prvo radio postaju.
Postavite ALARM MODE preklopku na RADIO,
CD ili BUZZER. Pali se indikator ALARM A ili
ALARM B.
Pritisnite i zadržite tipku ALARM A ili B nekoliko
sekundi.
Indikator ALARM A ili B treperi, ovisno koji ste odabrali.
Prikaz sata počet će treperiti na pokazivaču.
4
Pritisnite TIME SET + ili – za podešavanje željenog
sata.
Želite li brzo podesiti sat, pritisnite i zadržite tipku TIME
SET + ili –.
5
6
Neispravno
Pritisnite ALARM A ili B.
7
Ne lijepite na površinu diska papir ili
ljepljivu traku te ne pišite po njoj.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostruki disk koji DVD materijal snimljen s jedne
strane kombinira s digitalnim audio materijalom s druge strane.
Meñutim, budući da strana s audio materijalom ne udovoljava
Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija takvog diska na ovom
proizvodu nije zajamčena.
Napomene
C Diskovi nestandardnog oblika (npr. oblika srca, kvadrata, zvijezde)
ne mogu biti reproducirani na ovom ureñaju. Ne upotrebljavajte
takve diskove.
C Pritisnete li tipku CD u dok u CD pretincu nema diska na
pokazivaču tijekom nekoliko sekundi treperi "00", a ureñaj se
potom automatski isključuje.
Rukovanje radio
prijemnikom
1
2
3
4
Pritisnite tipku RADIO ON za uključenje radio
prijemnika. Na pokazivaču se pojavljuje "On".
Podesite glasnoću regulatorom VOLUME.
Odaberite valno područje pomoću preklopke BAND.
Ugodite postaju regulatorom TUNING.
C Za isključivanje radija pritisnite tipku x OFF.
C Ovaj model ne podržava FM stereo.
Poboljšavanje prijema
FM: Izvucite FM žičanu antenu do kraja za poboljšanje prijema.
AM: Zakrenite ureñaj vodoravno za optimalan prijem. Feritna
antena je ugrañena u ureñaj.
Ureñaj nemojte upotrebljavati na metalnom stolu ili metalnoj
površini jer može doći do smetnju u prijemu.
Spajanje dodanih
komponenata
1
2
3
4
Spojite AUDIO IN priključnicu ovog ureñaja s izlaznom priključnicom ili priključnicom za slušalice
dodane komponente (npr. prijenosni ureñaj za reprodukciju glazbe) uporabom stereo audio kabela (nije
isporučen).
Pritisnite tipku AUDIO IN: pali se indikator
AUDIO IN.
Započnite reprodukciju na dodanoj komponenti
spojenoj s AUDIO IN priključnicom ovog ureñaja.
Podesite glasnoću uporabom VOLUME regulatora.
C Želite li isključiti AUDIO IN pritisnite x OFF.
Napomena
Kabel spojite čvrsto kako biste izbjegli bilo kakve smetnje u radu
ureñaja.
Ponovite korak 4 kako biste podesili minute i
pritisnite ALARM A ili B.
Broj zvučnog zapisa uz koji se želite probuditi treperi na
pokazivaču.
Ne dotičite površinu diska.
Uporabom regulatora VOLUME podesite glasnoću.
Pauza
Podešavanje vremena alarma
1 Odaberete li CD ili RADIO alarm podesite ujedno i
Prikaz minuta počet će treperiti na pokazivaču.
Podešavanje osvijetljenosti pokazivača točnog
vremena
Uporabom preklopke BRIGHTNESS odaberite prema svojoj
želji razinu osvijetljenosti pokazivača: H (visoka), M (srednja) ili
L (niska).
Selektor
ALARM
MODE
* AMS = Automatic Music Sensor (Automatski glazbeni senzor)
** Funkcija dostupna kako tijekom reprodukcije, tako i tijekom
pauze.
Ukoliko ste odabrali CD alarm, pritisnite > ili
. kako biste odabrali broj zvučnog zapisa uz koji
se želite probuditi.
Maksimalni broj zvučnog zapisa je 99, a njegova standardna
vrijednost podešena je na "01".
8
Pritisnite ALARM A ili B.
Pali se indikator ALARM A ili B.
Podesite li alarm na CD, zvučni zapis koji ste odabrali za buñenje
reproducirat će se prvi.
Provjera vremena alarma
Pritisnite ALARM A ili B. Pokazivač prikazuje vrijeme
alarma.
Pritisnete li ponovno ALARM A ili B, prikazat će se broj zvučnog
zapisa koji ste odabrali za buñenje.
Nakon nekoliko sekundi pokazivač se prebacuje na prikaz vremena.
C Vrijeme alarma u modu CD, RADIO ili zujalice standardno je
podešeno na PM 12:00 ili 12:00.
Uključivanje alarma
CD alarm: zvučni zapis koji ste odabrali za buñenje
reproducira se prvi.
Ukoliko u CD ureñaju nema diska ili je CD pretinac otvoren, a
podesili ste buñenje uz CD alarm, zujalica će se oglasiti u podešeno
vrijeme.
Radio alarm: oglasit će se radio postaja koju ste ugodili
uporabom regulatora za ugañanje postaja.
Zujalica: zvučni znak zujalice postaje brži svakih
nekoliko sekundi kroz tri razine ubrzanja.
Napomena
Ukoliko su ALARM A i B podešeni na isto vrijeme, oglasit će se
samo ALARM A.
Želite li drijemati još nekoliko
minuta
Pritisnite SNOOZE/SLEEP OFF.
Zvuk alarma se isključuje, ali se ponovno automatski uključuje
nakon 10 minuta. Svakim pritiskom na tipku SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF, vrijeme drijemanja se mijenja na sljedeći način:
Vrijeme drijemanja se prikazuje na pokazivaču nekoliko sekundi,
a zatim se vraća na prikaz točnog vremena. Kad pritisnete
SNOOZE/ SLEEP OFF nakon prikaza točnog vremena, vrijeme
drijemanja ponovno se počinje odbrojavati od 10 minuta.
C Najdulje vrijeme drijemanja je 60 minuta.
Isključivanje alarma
Alarm se automatski isključuje nakon 60 minuta.
Za zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma pritisnite ALARM RESET.
Alarm će se oglasiti ponovo u isto vrijeme sljedećega dana.
Za isključenje alarma
Postavite preklopku ALARM MODE na OFF.
Indikator ALARM A ili B se isključuje.
Podešavanje Sleep
Timera
U san možete utonuti uz CD, RADIO ili AUDIO IN uporabom
ugrañenog sleep timera koji automatski isključuje reprodukciju
CD, RADIO ili AUDIO IN ureñaja nakon podešenog vremena.
Pritisnite SLEEP tijekom reprodukcije CD diska, slušanja radija
ili reprodukcije uporabom priključnice AUDIO IN.
Vrijeme automatskog isključivanja uporabom Sleep timer funkcije
možete podesiti na 90, 60, 30 ili 15 minuta. Svakim pritiskom na
tipku vrijeme se mijenja na sljedeći način:
OFF (trenutno vrijeme)
Reprodukcija CD, RADIO ili AUDIO IN ureñaja će se čuti
tijekom vremena koje ste odabrali, a zatim će se isključiti.
C Želite li isključiti reprodukciju CD, RADIO ili AUDIO IN ureñaja
prije odabranog vremena, pritisnite SNOOZE/SLEEP OFF.
Napomena
Funkcija Sleep Timer ne može isključiti i same dodane komponente
koje su na ovaj ureñaj spojene uporabom AUDIO IN priključnice.
Istovremena uporaba alarma i
sleep timera.
U san možete utonuti uz reprodukciju CD, RADIO ili AUDIO IN
ureñaja, te se probuditi uz zvuk CD, RADIO alarma ili uz alarm
zujalice.
1
2
Podesite alarm. (Pogledajte "Podešavanje alarma".)
Podesite Sleep Timer. (Pogledajte "Podešavanje Sleep
Timera".)
Imate li pitanja ili poteškoća s uređajem obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s propisima o
odvajanju otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba
biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem dotrajalog proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalnih negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje koje bi mogle nastati u
slučaju neprimjerenog odlaganja. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih bogatstava. Za podrobnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, kontaktirajte, molimo, vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Tehnički podaci
Podaci o CD uređaju
Sustav:
Digitalni audio sustav za reprodukciju kompaktnih diskova
Svojstva laserske diode:
Trajanje emisije: kontinuirano
Laserski izlaz:
Manji od 44,6 µW
(Ovaj izlazni signal je vrijednost izmjerena na udaljenosti od
200 mm od površine leće objektiva na optičkom senzoru s
otvorom od 7 mm)
Frekvencijski odziv:
20 – 20 000 Hz +1/-2 dB
Napomena
Ovaj ureñaj ne može odabrati alarm uz reprodukciju AUDIO IN
ureñaja.
Zavijanje i podrhtavanje:
Ispod mjerljive razine.
Mjere opreza
Frekvencijski opseg:
FM 87,5-108 MHz
AM 530-1 611 kHz
C Koristite ureñaj isključivo s izvorima napajanja navedenim u
"Tehničkim podacima".
C Nazivna pločica s podacima i oznakom napona, itd., nalazi se na
dnu ureñaja.
C Kod izvlačenja mrežnog kabela iz zidne utičnice, uvijek prihvatite i
povucite utikač, a ne sâm kabel.
C Ureñaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u
zidnu utičnicu, čak i kad je sam ureñaj isključen.
C Ne postavljajte ureñaj blizu izvora topline, kao što su radijator ili
grijalica, ili na mjesto izravno izloženo sunčevoj toplini, većoj
količini prašine, mehaničkim vibracijama ili udarcima.
C Kako biste smanjili rizik od izbijanja požara ne prekrivajte ventilacijske otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne postavljajte na ureñaj upaljene svijeće.
C unutrašnje pregrijavanje. Ne postavljate ureñaj na površine (tepisi,
pokrivači, itd.) ili blizu materijala (zavjese) koji bi mogli prekriti
otvore za ventilaciju.
C Ako u ureñaj dospije strani predmet ili tekućina, isključite ga iz
napajanja i prije daljnje uporabe odnesite na provjeru u ovlašteni
servis.
C Kućište ureñaja brišite mekom krpom navlaženom u blagoj
otopini deterdženta.
C Antenski kabel nemojte spajati na vanjsku antenu.
U slučaju problema
Ako se pri radu ureñaja pojave problemi koje ne možete riješiti
pomoću sljedećih naputaka obratite se Sony prodavatelju.
Sat ne prikazuje točno vrijeme.
C Je li došlo do prekida napajanja?
CD uređaj, radio ili zujalica se ne oglašavaju u
podešeno vrijeme.
C Svijetli li indikator ALARM?
Radio alarm je uključen, ali se ne oglašava u podešeno
vrijeme.
C Je li regulator za ugañanje frekvencije radio postaja, TUNING,
podešen na točnu frekvenciju neke radio postaje?
C Je li podešen regulator glasnoće VOLUME?
CD uređaj ne radi.
C Jeste li zatvorili poklopac CD ureñaja?
C Jeste li ispravno umetnuli CD disk? Disk bi trebao biti umetnut
tako da strana s naljepnicom/ natpisom bude okrenuta prema
gore.
C Uprljan ili oštećen disk — očistite disk mekom krpom, ravnim
pokretima od središta prema rubu.
C Izvadite CD disk te kroz otprilike sat vremena ostavite CD
pretinac otvoren kako bi kondenzirana vlaga isparila.
Povremeni prekidi zvučnog signala prilikom
reprodukcije CD diska.
C Uprljan ili oštećen disk — očistite ili zamijenite disk.
C Prevelika glasnoća — smanjite glasnoću.
C Snažna vibracija.
Pritiskom AUDIO IN tipke zvuk nestaje ili je vrlo tih.
C Svijetli li indikator AUDIO IN?
C Ako je glasnoća dodane komponente preslaba, pojačajte ju.
Radio uređaj radi uz smetnje.
C Ukoliko je ureñaj blizu električnih ureñaja odmaknite ih ili
isključite.
Podaci o radio uređaju
Općenito o uređaju
Prikaz vremena:
24-satni sustav
Zvučnik
Promjer 57 mm, 8 Ω
Izlazna snaga
0,7 W + 0,7 W (uz 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Dimenzije
Približno 190 T 93 T 222 mm (š/v/d), uključujući dijelove koji
strše i kontrole
Masa
Približno 1,5 kg
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnog
upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
U tiskanim pločicama nisu korišteni halogenirani
usporivači plamen.
Download PDF